Page 1


ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

73

ÑÔÅÐÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² À²ÀÑÏÎËÓ×ÅÍÍß ÊÈÉ À²À, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-18

ÀÂÒÎÇÀÏÐÀÂͲ ÑÒÀÍÖ²¯ ÀÇÑ “Shell” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 214-48-55 ÀÇÑ “Àéñëàã” 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-39 ÀÇÑ “À̲Ê-Óêðà¿íà” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-89-72 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-78-91 ÀÇÑ “ÎÊÊΔ ¹13 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-50-51 ¹27 43008, ì.Ëóöüê, âóë.².Áîãóíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-37-54 ¹29 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 672-80-31 ÀÇÑ ÏÀÒ “Óêðíàôòà” 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-98-20 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-15-28 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-96-69 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 41 à. . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-12-56 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-00 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áóä³âåëüíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-37-25 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-90-38 ÀÇÑ ÒçΠ“ÂÏÌÊ-Òðåéä” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-62-69 ÀÇÑ ÒçΠ“Ðåêîðä β˔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-39-96 ÀÇÑ ÒçΠÍÊ “Àâåòðà” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-62-61 ÀÇÑ ÏÏÒÊ “Óêð-Ïåòðîëü” ¹1 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . (050) 370-84-32, (332) 23-45-89 ¹2 45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 à, (050) 438-27-21 ÀÇÑ ÒçΠ“Ðåñóðñ β˔ ¹1 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-29-48 ¹3 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 79 ¹4 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-08-84 ¹5 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-01-19 ¹6 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-73-90 ¹7 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-34 ¹8 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-42 ¹9 43017, ì.Ëóöüê, âóë.ªâðîïåéñüêà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-28-18 ÀÇÑ ÒçΠ“ÂÎà ÐÈÒÅÉË” ¹18 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-41 ¹23 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-42 ¹25 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-43 ¹26 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 22 à ¹27 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-45 ÀÇÑ ÒçΠ“Ïðåñòèæ-Ïåòðîë” 45653, ñ.×àðóê³â Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîêçàëüíà, 146. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-75-14

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

AUTOLIFE

Ïðîäàæ àâòîñêëà. Ãóìà çèìîâà òà ë³òíÿ, äóãè, êåíãóðÿòíèêè, ðîë³íãè, íàêëàäêè. 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . (066) 375-77-99, (096) 782-79-86, (099) 275-39-96 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³. AMG, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à, ïàâ³ëüéîí ¹6 í . . . . (099) 230-66-87, (093) 765-41-33 Auto Äîê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹46 í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 472-85-68, (067) 889-01-63 AUTOCOMFORT.BIZ.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 635-05-63 Automriya, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹11 í . (099) 182-30-39 AVTO WEST, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 183-24-44, (068) 843-94-90 AVTO-CT çàï÷àñòèíè, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . (067) 303-92-97, (095) 204-72-99 AVTOSHOK, àâòîðîçá³ðêà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 747-06-28, (068) 939-93-98 AVTOWEST, ÏÔ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 691-11-69 AvtoShrot 45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîë³, 26.. (050) 515-38-03, (096) 992-40-02 BMW Lutsk, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 883-59-87 Bus Master, ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 245-81-40, (097) 244-75-55 CPR-franauto 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44, ïàâ³ëüéîí ¹109 . . . . . (066) 111-11-96, (066) 524-00-27 DETAL.UA, àâòîìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-88-90, (067) 442-77-11 Detalka.net, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 075-75-24, (099) 361-41-01 Diesel, àâòîìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 32 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-32, (332) 28-02-33 ELAN-TRUCKS, ÏÏ 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 422-11-11, (067) 361-76-67 Euro Truck Parts, ìàãàçèí TIR çàï÷àñòèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 155-07-82, (066) 558-01-42 InterCar Ukraine, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-56-10, (067) 364-46-32 JAPAN CARS 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Áðàòêîâñüêîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . (066) 128-67-00, (097) 721-28-39 KingÀâòî, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ìàãàçèí ¹59 í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 886-14-82, (097) 346-79-82 MAXIMUS, ñóïåðìàðêåò àâòîçàï÷àñòèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 170-14-06, (332) 28-78-22 MIF, àâòîìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 46 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), êîíòåéíåð ¹28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-68-61 PIT STOP, ìåðåæà ìàãàçèí³â àâòîçàï÷àñòèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹38 í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-61-02, 78-61-03 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-00-30 PitStop TIR, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 041-95-27, (098) 893-33-06 RIOparts, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 49/6 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 360-44-34, (096) 666-71-75 SellParts, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 320-39-68, (097) 853-96-67 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


74

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

SHINA.LUTSK.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 184-95-95, (067) 929-77-44 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44/105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 184-95-95 Sport-car.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 218-21-88 Stotehnika.pulscen.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 865-89-60, (050) 718-95-96 STRANS TIR çàï÷àñòèíè, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 311-70-40, (067) 311-71-77 SVIT-LDV, ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 061-17-74 Trafic Vivaro Primastar, àâòîðîçá³ðêà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 777-03-84, (068) 719-28-42 Tuning-Tec, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 119-09-76, (066) 936-15-42 TVMusic, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 135-36-35, (068) 635-54-35 Vocar24.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 662-90-05, (099) 261-27-53 WestPart, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 677-80-77, (066) 947-06-44 Àâòî-Êîìïëåêñ-Ë, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-22-39, (066) 846-71-45, Àâòî-ñòèëü, ÏÏ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 660-44-77 Àâòî-ØàÁî 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 (ÑÒÎ “Âîëèíü-ËÀÄÀ”) . . (066) 435-56-60, (096) 910-78-66 ÀâòîTIR, ìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 927-75-24, (332) 79-51-38 Àâòîáàí, ìàãàçèí àâòîàêñåñóàð³â 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77 Àâòîä³ìñåðâ³ñ, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñõ³äíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 821-92-53, (332) 72-98-68 Àâòîêîìôîðò Ëóöüê, ô³ðìà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 701-00-46 Àâòîëó÷åñüê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 212-48-92 Àâòîìàëÿð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), êîíòåéíåð ¹15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 443-33-97, (093) 869-15-55 Àâòîìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . . . . . . . . . . (050) 806-36-28, (050) 673-04-31 Àâòîìîá³ë³ñò-2, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . (050) 724-59-32, (096) 973-66-81 Àâòîðîçá³ðêà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 409-99-89, (066) 719-99-89 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ö³îëêîâñüêîãî, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 871-48-81, (067) 421-73-17 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 899-81-81, (097) 380-18-50 Àâòîðîçá³ðêà, ÑÒÎ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 971-14-88, (067) 254-56-36 ÀâòîÑêëî, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 139-74-10, (097) 607-62-18 Àâòîñòàòóñ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 325-22-19, (098) 247-30-70 Àâòîñòèëü, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 585-77-35, (098) 361-66-60 Àâòîñòðåñ, àâòîðîçá³ðêà 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 552-12-14, (099) 516-02-08 Àâòîòóðèñò, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 686-30-04, (098) 307-45-45 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 2 â . . . . . . . . . . . . (066) 633-92-80, (067) 334-47-87 Àâòîõ³ðóðã³ÿ, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 251-32-95, (067) 196-14-48 Àâòîðîçá³ðêà 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 15 . . . (095) 898-13-33, (063) 821-36-72 Àâòîøðîò 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áóòèðñüêà, 12 . . . . . (066) 222-67-60, (066) 900-81-11 Àâòîøðîò MAXX 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . (068) 996-58-23, (093) 022-45-94 Àâòîøðîò Âîëèíü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 109-64-23, (066) 023-81-05 Àâòîøðîò, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 72 . . . (097) 527-17-10, (099) 270-06-00 Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüê, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . (067) 540-32-98, (332) 70-59-13 Àãðîëîã³ñòèêà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 676-18-99 ÀÊÁ ÏËÞÑ, àêóìóëÿòîðíèé ñóïåðìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 405-14-16, (067) 551-67-78 Àðñåí, ÒÏÊ, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-87-13, (332) 78-70-22 ÀÒË, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 404-91-97, (332) 78-00-48 Á³ðîíò Ìèêîëà ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-18, (067) 457-99-59 Áóñ-Ëóöüê, ÏÏ 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . (096) 546-99-49, (099) 434-22-44 Áóñ Ìàðêåò, ìàãàçèíè 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 893-33-44, (096) 893-33-44 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á. . . . . . . . . . . . . . . (095) 893-33-44, (096) 893-33-44 Âåñòòàõîñåðâ³ñ, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 235-73-23, (050) 378-59-13

³òî øèíà, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 (àâòîøêîëà). . . . . . . . . . (050) 522-65-85, (098) 828-28-23 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹88 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 197-50-31, (050) 522-65-85 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 888-95-89, (098) 838-80-30 Âîäÿíèé Âàäèì Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 953-44-26, (332) 78-67-65 Âîëèíñüêèé àâòîöåíòð “ÊàìÀÇ”, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 97 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-03-94, (050) 339-74-97 Âîëèíü ªâðî-ÌÀÇ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-08-67, (332) 78-85-71 Âîëèíü-ÀÂÒÎ, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-26 Âîëîõ Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-75-30, (050) 158-46-96 Âîëÿð, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (063) 855-64-91, (332) 78-29-72 Ãðàíäøèíà, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 494-77-44, (332) 75-76-02 Äàí³åëà-Òóð, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . (067) 872-16-37, (099) 010-70-72 Äåëüòà Ãëàñ, ÒΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 281-87-94, (067) 447-72-41 Åêîëàéí, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 524-87-19, (095) 654-28-17 Åêñ³ñò Àâòîìîò³ñ, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 353-10-87, (067) 311-71-78 Åêñïðåñ Àâòî Øðîò 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëèñåíêà, 4 . . . . . . (099) 029-22-26, (096) 270-20-20 Çàï÷àñòèíè Áîãäàí-Åòàëîí, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 549-32-82 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 â . . . (050) 549-32-82, (093) 515-49-17 Çàï÷àñòèíè, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 129-99-39, (050) 837-30-87 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 39 à . . . (050) 933-11-51, (095) 359-62-64 Çàõ³ä Øèíà, ÏÏ 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó (7 êì â³ä Ëóöüêà ïî òðàñ³ Ëóöüê-Êè¿â) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 860-58-88, (097) 249-68-88 ÈÐÁ²Ñ-ÀÂÒÎ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 380-54-68, (332) 75-00-64 ²íòåð-àâòî, ìàãàçèí 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 1 ã . . . . (095) 573-53-95, (332) 78-52-68 ²íòåð-îïò³ìà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 11. . . . . . . . . . . . . . . (050) 726-30-27, (332) 75-16-65 ²ñêðà, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 090-03-93, (332) 78-86-51 Êîëåñî 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 528-61-85, (050) 238-96-71 Ëåîë, ÏÔ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 130-51-22, (068) 220-24-68 Ëóöüê, àâòîðîçá³ðêà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . (096) 588-66-28, (099) 777-50-58 Ìàéñòåð 12 Âîëüò, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-01 Ìàéñòåð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-45-05 Ìàêñèìóñ-Ïðåñòèæ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-78-77 Ìîíîë³ò, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . (067) 372-02-98, (099) 329-39-99 Íàéòèçàï÷àñòü.com.ua, ³íòåðíåò-ïîðòàë 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 100-28-00, (068) 100-28-00 Îëüãà, àâòîìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-64-78, (332) 23-21-06 Ïàðòíåð Òðàê, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-63-91 ÏÑ ϳäøèïíèê, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 103 . . . . . . . . . . . . . (097) 143-90-00, (066) 143-90-00 Ðåàë-Àâòî, ìàãàçèí 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 173-50-16, (067) 193-32-20 Ðåãàòà, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 035-00-61, (332) 71-09-63 Ñàôðîí, àâòîìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 106 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-10, 26-08-45 Ñâ³òëàíà, àâòîðîçáîðêà 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 864-39-47, (066) 708-49-10 Ñåíüêî Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-01 Òàíäåì Àâòî, ìàãàçèí 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-31-21, (066) 883-36-36 Òåõíîêîëîð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-04 Òåõíîêîëîð, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 80 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-24-64 ÒËÀ Æèòîìèð ó ì.Ëóöüêó, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-00-49 Òîï Ìàðêåò 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-13-30, (098) 375-13-30 Òîðãîâèé ä³ì “Óêðçàõ³äï³äøèïíèê”, ÒçΠËÒÄ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-97, 78-93-98 Òðàíñ-Àòëàñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàõàðîâà, 7 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-11-65, 75-13-93 Òðàô³êàíè÷, êîìïàí³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 728-52-08, (050) 176-28-39


ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅвÑ

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03 Óñòàíîâî÷íèé öåíòð àâòîñèãíàë³çàö³¿ ³ àâòîìóçèêè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-77-22 Õåí÷åëü Îëüãà Êîñòÿíòèí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 970-76-57, (332) 78-76-18 ßïîíñüêèé àâòîðàé, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê ‘’Ôîðìóëà’’) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-92, (096) 456-45-55

ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅвÑ

Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Âîëèíüêëþ÷ñåðâ³ñ, ñëóæáà â³äêðèòòÿ çàìê³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 828-44-44, (050) 916-89-76

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

˲ÄÅÐ ØÈÍÀ, ÌÅÐÅÆÀ ØÈÍÎÌÎÍÒÀƲÂ

Ïðîäàæ ãóìè òà äèñê³â. Ðèõòóâàííÿ äèñê³â. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 68 á . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83. . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 á . . . . . . (050) 378-33-42 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

3,5 òîíí, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 367-44-64, (097) 758-35-25 AUTO SPA, detaling studio 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 622-92-62, (050) 961-01-34 Autoideal, àâòîìàéñòåðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 655-39-99 DRIVE SERVICE, ÑÒÎ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 à. . . (050) 554-51-72, (332) 70-50-52 FAETON, ÑÒÎ 45638, ñ.Ëèùå Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 500-88-53

75

Lider servis, àâòîñåðâ³ñ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíÿõîâñüêîãî, 9/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-00-47 LIQUI MOLY, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 855-56-51 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 855-56-51 Lutsk Magic Garage, àâòîñåðâ³ñ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 075-75-24, (099) 361-41-01 MAXIMUS, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 507-29-85, (332) 28-78-55 Nanopol, àâòîìàéñòåðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 905-30-07, (067) 192-78-93 PribaltService, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-01-00 PRV ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òðåòÿ Îá’¿çíà, 51. . . (050) 539-19-35, (050) 553-55-95 RIO, ÑÒÎ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 747-41-77, (098) 177-17-73 Skoda Auto, ÑÒÎ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-04, 78-80-17 Star Line, óñòàíîâî÷íèé öåíòð 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 714-44-60 TurboDoctor, ÑÒÎ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 47 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 331-97-45, (097) 281-36-20 VIP-Àâòî, ÑÒÎ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 654-40-65 Àâòî Stat, ÑÒÎ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 12 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 210-46-46 Àâòîãàçöåíòð, ÏÏ 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îçä³âñüêà, 13. . (050) 378-18-94, (332) 29-12-00 Àâòîäèçàéí, ìàéñòåðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . (098) 806-70-70, (066) 843-32-03 Àâòîä³àãíîñòèêà, ÑÒÎ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 516-69-99, (093) 015-93-95 ÀÂÒÎÊÎÌ, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 896-14-11, (095) 355-33-52 Àâòîêîíäèö³îíåðè, ÑÒÎ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-88-43 Àâòîìàéñòåðí³ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèñëèâñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 508-26-15, (332) 28-10-60 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-63-72 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 194-02-61 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 666-24-41, (096) 592-74-03 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 003-14-96 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 475-85-99 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 à. . (066) 158-86-60, (050) 663-51-98 Àâòîìîäåðí, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 â . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-32-22, (050) 671-67-77 Àâòîðåàí³ìàö³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 036-00-04, (096) 003-80-08 Àâòîñåðâ³ñ LEO 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 346-89-50, (095) 506-02-34 Àâòîñåðâ³ñ íà ͳê³øåâà, àâòîìàéñòåðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ͳê³øåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 332-26-66, (096) 666-08-07 Àâòîñåðâ³ñ, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 255-45-56 Àâòîñêëî, ìàéñòåðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 4 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 137-27-90 Àâòîñêëîñåðâ³ñ, àâòîìàéñòåðíÿ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êàëèíîâà, 5 . . . . . . . (098) 889-37-77, (099) 405-33-11 Àâòîòîí, àâòîìàéñòåðíÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 388-98-20, (098) 737-62-44 Àâòîõàóñ-Ëóöüê, ÒçΠ45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-17-18 Àâòîöåíòð ïëþñ, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 49 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-16-76, 76-75-67 Àðêàä³ÿ, àâòîñåðâ³ñ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îêðóæíà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 402-01-15, (332) 76-71-99 Àðñåí, ÑÒÎ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 3 á . . . . . . . . . . . . . . (050) 777-64-69, (332) 23-12-40 ÁåñòÃàç, êîìïàí³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Áîãîëþáñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 390-68-86, (099) 150-89-89 Áîãäàí-Àâòî Ëóöüê, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-33-83, 77-33-82 ÁÎØ Àâòîñåðâ³ñ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 20 . . . (066) 343-97-78, (067) 471-04-71 ÁÓÑ-ÑÅвÑ, ÏÏ 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áðèãàäíèé Äâ³ð, 9, (050) 951-82-95, (332) 78-58-18 ³î ñåðâ³ñ, ÒΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 927-75-24 ÂËÀÄÀÐ, àâòîöåíòð 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 5 . . . . . . . . (066) 573-90-15, (093) 760-78-60 Âîëèíü-ÀÂÒÎ, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-28 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


76

ÀÂÒÎÌÈÉÊÈ

Âîëèíüàâòîìîòîñåðâ³ñ, ï³äïðèºìñòâî 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-05-77 Âîëèíüñòàíäàðò, ÒΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñîñþðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-24 ÂîËÍàÆ, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-48-49, (332) 28-14-82 Âóëêàí, àâòîñåðâ³ñ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-09-30, (066) 397-48-38 ÃÀÇ â ÀÂÒÎ, íàö³îíàëüíà ìåðåæà ñòàíö³é ÃÁÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 440-41-73, (097) 510-56-61 Ãàç íà Àâòî, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 516-97-65, (098) 303-09-53 Ãàçàâòîñåðâ³ñ, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-99, 78-37-70 Ãàðàæ 13, àâòîìàéñòåðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-82-52 Ãàðàæ, àâòîõ³ì÷èñòêà 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 212-18-49 Ãëóøàê, ÑÒÎ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-45-65, (066) 133-13-16 ÃÓÐ, àâòîñåðâ³ñ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . (066) 883-07-07, (068) 883-07-07 Äåëüòà-Äîð, ÏÏ 45605, ñ.Áîðàòèí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 77 . . . . . . . (098) 173-15-43, (095) 426-34-28 Åêðàí, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 176-14-59, (332) 72-62-46 Åêñïðåñ Àâòî ñåðâ³ñ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 16 à. . . (099) 144-66-20, (332) 25-03-03 ªâðîðåìáóä, àâòîôàðáóâàëüíà ìàéñòåðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 95 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-98-31 Çà¿êà Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 3 . . . . . . . (050) 200-39-00, (066) 730-22-84 ÇÀÕ²ÄÁ²ÇÍÅÑÏÀÐÒÍÅÐ, ÒçΠ45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . . . . . . . . (332) 26-16-60, 77-32-75 ²ìïåð³àë AUTO ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 12 . . . . (066) 799-45-75, (068) 783-53-63 Êîçàê Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 68 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 550-81-50 Êóçüì³íà ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñîñþðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 528-37-77, (332) 71-95-77 ËÎÃÎÑ-ÀÂÒÎ, ìåðåæà ñòàíö³é çàì³íè ìàñòèë 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-88-00, (332) 78-99-59 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 351-85-97 Ëóöüêñåðâ³ñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-14-15, (332) 75-05-77 Ìàéñòåð 12 Âîëüò, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-32-26, (073) 378-32-26 Ìåðñåäåñ-Áåíö, ñåðâ³ñ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-18 Ïàò³é Àíòîí Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 522-02-53, (332) 72-61-42 Ïðàéìåñ³, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 535-20-96, (332) 71-02-08 Ïðîôåñ³îíàë, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 71 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-17-30, (050) 183-36-88 Ðåìçîíà, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-75-78 Ðåìîíò TIR, ìàéñòåðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 255-17-81, (332) 78-35-21 Ðåìîíò ñòàðòåð³â òà ãåíåðàòîð³â, àâòîìàéñòåðíÿ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 934-33-92 Ñàôðîí, àâòîñåðâ³ñ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 106 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-10, 26-08-45 ÑÂÊ Âîëèíü Ñåðâ³ñ, ÒΠ45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 69 . . . . . . (050) 610-78-91, (332) 29-07-62 Ñåðâ³ñíèé öåíòð “HONDA” 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-03-33 Ñåðâ³ñíèé öåíòð “RENAULT” 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-03-33 Ñèëêîì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 80 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-44-18, 75-08-18 Ñèíòåòèê, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 406-72-36, (050) 182-22-41 Ñòàðòåð-ãåíåðàòîð, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 73 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 811-43-24, (095) 723-83-70 Ñòèëü-Àâòî, àâòîìàéñòåðíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 222-05-04, (097) 653-67-14 ÑÒÎ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 32 . . . . . . . . (067) 332-63-30, (332) 71-47-15 ÑÒÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 447-97-77, (093) 213-97-77 Ñóïåðãàçñåðâ³ñ, ÑÒÎ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-81, (096) 087-73-21 ÒÎÏ Î²Ë, öåíòð çàì³íè ìàñòèë 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 993-08-66, (332) 29-29-68 Òðàíñ-Àòëàñ, ÑÒÎ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-11-65 ÒÓÐÈÑÒ ÎÉË, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 103-45-94 Óêðà¿íñüêå àâòîñêëî, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 663-57-75 ßáëîí÷óê Ðóñëàí Àðêàä³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàðèöüêîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 160-99-00 ßðìîëþê Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 56 . . . . . . . (050) 673-04-21, (068) 568-10-00

ÀÂÒÎÌÈÉÊÈ Àâòîìèéêà “0-24" 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 820-00-52 Black Gold, àâòîìèéêà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 627-77-99 MAXIMUS, àâòîìèéêà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-78-55 Àâòîáàíÿ, ñòóä³ÿ ÀâòîÄåòåéë³íãó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 027-72-22, (066) 680-82-22 ÀÂÒÎÊÎÌ, àâòîìèéêà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-00-10 Àâòîìèéêà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Êîìóíàëüíèé, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-09 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-95-65, (332) 26-38-71 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 802-19-33 Àâòîìèéêà “Ñóïåð” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 775-22-77 Àâòîìèéêà ÌÏÏ “Êë³ïà” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-67-67 Àâòîìèéêà ÏÏ “Àâòîöåíòð ïëþñ” 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-75-67 Àâòîìèéêà ÒçΠ“Ðåìçîíà” 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-75-78 Íåïòóí, àâòîìèéêà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 743-08-19 Ñàôðîí, àâòîìèéêà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-73-62

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²-ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ Àâòî-Àâàíãàðä, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 073-57-06, (332) 77-08-35 Àâòîàëüÿíñ-Çàõ³ä, îô³ö³éíèé äèëåð MITSUBISHI ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-33-00 Àâòîñàëîí “RENAULT” 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-04-81, (050) 372-15-74 Àâòîñïåéñ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 559-99-33, (067) 361-50-25 Àâòîöåíòð Çàõ³ä, îô³ö³éíèé äèëåð VOLKSWAGEN ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-33 Áîãäàí-Àâòî Ëóöüê, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-33-71, 77-33-72 Âîëèíü-ÀÂÒÎ, ÏðÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-00 ²ìïåêò, ÌÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 597-13-43 ˳îí, àâòîïðîêàò 43005, ì.Ëóöüê, Ïðèâîêçàëüíà ïëîùà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 780-86-99 Ëóöüê-Åêñïî, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-03-33 Ìåðñåäåñ-Áåíö, àâòîñàëîí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-18 Îïåëü-Øåâðîëå, àâòîñàëîí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-08 Ïðîìòåõñåðâ³ñ, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-73-87, 78-72-01 Ñàôðîí, àâòîñàëîí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 à . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-28-94, (332) 71-73-62 Òîéîòà-öåíòð Ëóöüê “Àâòîêîíöåïò” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-39-33, 78-39-32

ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜͲ ÑÒÎßÍÊÈ, ÃÀÐÀƲ Àâòîñòîÿíêà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-72 Àâòîñòîÿíêà ÌÏÏ “Êë³ïà” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-67-67 Àâòîñòîÿíêè ÂÑÀ ¹1 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 106 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-89 ¹2 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-41-74 ¹3 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-41-91 ¹8 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-14-36 ¹9 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-53 ¹10 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 70 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-08-87 Ìð³ÿ, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-38-42 ϳâí³÷íèé-1, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-90-56 Ñòèð-2, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-14-37 Ñòèð-3, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-93-00 Òóðèñò, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-91-98


ÀÂÒÎÑÒÀÍÖ²¯

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ VENDA, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . (066) 898-23-23, (332) 29-42-94 Àëüáà-Òðàíñ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-10 Àðêàíà, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-77 Àÿêñè ³ Ê, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 4 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-10-48, (050) 438-10-23 Âàñþðà ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 276-54-49, (332) 78-05-80 ²ÀÐÄÎ-ÒÐÀÍÑ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 740-39-26, (332) 77-86-22 ³òà-Àâòî, ÂÊÔ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-73-71 ÂîëèíüËÀÇàâòîñåðâ³ñ, ÂÊÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-77, 75-10-16 Âîòðàíñ, ÏÏ 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 11 à . . . (097) 553-31-60, (066) 169-05-29 Ãóïàëî Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàäîâñüêîãî, 4 à, îô.2 . . . . . . . . . . . . (050) 560-93-69, (332) 77-90-00 Äàêî Ñåðâ³ñ, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 25 à/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 764-20-30 Äåë-Ïîñò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 350-36-91 ijíàò, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñîñþðè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 861-33-68, (332) 77-05-41 ²ñò-Çàõ³ä, äî÷³ðíº òðàíñïîðòíî-åêñïåäèö³éíå ï³äïðèºìñòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-35, 77-05-08 Êâàëåñ Óêðà¿íà, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.37 . . . . . . . . . . . (050) 733-88-59, (067) 436-91-17 Êíèãà Ëåñÿ ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-60-90 Êíèø Ñòåïàí Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 75 . . . (050) 378-17-78, (050) 378-68-58 Êîíòóð-3 ËÒÄ, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-07-36, 25-23-51 Êîñòèê ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-13-69, 25-01-73 Ëåîíòüºâ, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-95, (332) 75-07-95 ˳ïêî Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàäîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-02-43 Ëóöüê Òðàíñ Ëîã³ñòèê, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 336-55-52, (066) 551-39-23 Ëóöüêàâòîäîð-Òðàíñ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-55-18, 77-97-68 Ìàéêî Ñåðã³é ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 112 à, îô.126 . . . . . (050) 511-66-80, (066) 963-33-70 ͳ÷íèé åêñïðåñ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 447-34-83, (332) 28-19-07 Îëòðàíñ, ÏÏ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-47-15 Îñòðåé Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 10 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-62-71 Ïàñòîðàëü, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3, îô.105 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-77-77, 78-72-04 Ïîâàð Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 607-46-59, (332) 28-11-73 Ðèöêî ²ãîð Éîñèïîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, îô.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-19-28, 28-33-28 гâîë-Òðàíñ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-15-07 Ðîìä³ Óêðà¿íà, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.413. . . . . . . . . . . . . . (332) 78-47-07, 28-45-15 Ñàò, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-99-09 Ñâ³òîãîð, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-98-30, 76-96-83 Ñåìåíþê Þð³é Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-03-35 ÑÌÂ-Òðàíñ, ÏÏ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 34 . . . . . . (063) 831-92-37, (095) 072-46-49 Ñòàñþê Ôåä³ð Éîñèïîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-85-25, (050) 438-94-86 Òåðåùóê Ìèõàéëî Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-55-62 ÒÐÀÍÑ-ÅÑÏÐÅÑ, ÏÏ 45608, ñ.Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 21 à. . . . . . . . . . . (332) 70-85-16, 70-85-15 Òðàíñ-²ìïåð³ÿ, ÒçΠ45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 139 . . . . . . . . . . . (332) 70-59-08, 70-59-09

77

Òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-36-78 Òðåê-Çàõ³ä, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3/406 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-88, 78-61-20 Óêðà¿íñüêèé áîãàòèð, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 494-31-65, (066) 504-71-22 Õåäîñ Ëóöüê, ÑÏ ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-76-44, (332) 25-01-47 ÞÂÏ-ÒÐÀÍÑ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-58-85, (332) 78-42-28

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ Àâòîáàçà “Òóðèñò” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-08-72 Áåíüêî Þð³é ßðîñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 12 . . . . (095) 475-85-72, (067) 296-07-15 Âîëèíñüêå îáëàñíå ï³äïðèºìñòâî àâòîáóñíèõ ñòàíö³é, ÏðÀÒ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-45-60, 26-06-59 Âîëèíüàâòîòðàíñ, ÒçÄ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-11-91, 25-14-88 Âîëèíüòðàíñàâòî, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-02 Âîÿæ-Ëþêñ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Âåðåñàÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 923-55-99 ÂÒÏ Ñàíðàéç ËÒÄ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-79-70, (332) 77-20-83 Çàõ³äí³ Àâòîë³í³¿, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 039-37-16 ˳ñíåâè÷ ³êòîð Àíòîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 384-68-88, (332) 73-83-41 Ëóöüê-Åêñïðåñ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-16-16, (067) 268-03-02 Ëóöüêå ÀÒÏ 10701, ÏðÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-41-31, 25-02-22 Ëóöüêå ï³äïðèºìñòâî åëåêòðîòðàíñïîðòó, ÊÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Äàíüøèíà, 1/52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-98, 26-14-00 ÌÀÍÎ˲ß, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 26, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-58, 72-13-03 Ìîõíþê Òåòÿíà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-01-91 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 846-69-52 Ïðåì³óì-Ñåðâ³ñ ËÒÄ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15, îô.61/2 . . . . . . . . . . . . (050) 906-29-07, (332) 29-75-30 Ðîìàíþê Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 48 à/36 . . . . . . . . . . (063) 615-75-65, (099) 737-79-61 Ñàâ÷óê Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 620-31-20, (096) 754-02-71 Ñèäîðîâ Äåíèñ Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 750-55-13, (098) 400-50-05 Ñïð³íòåðîê-âºòºðîê, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 464-27-54, (067) 364-42-02 Øåñòåðèíà Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 666-41-78

ÀÂÒÎÑÒÀÍÖ²¯ Àâòîâîêçàë Ëóöüê 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 15-04, 15-54, 24-60-52 Àâòîñòàíö³ÿ Ëóöüê-2 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-25-91 Àâòîâîêçàë Êîâåëü 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-04-95, 5-03-76 Àâòîñòàíö³ÿ Áåðåñòå÷êî 45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ïàðêîâà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-52-33 Àâòîñòàíö³ÿ Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 14 . . . . . . . . . (3342) 2-36-77, 2-08-10 Àâòîñòàíö³ÿ Ãîëîáè 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êîâåëüñüêå Øîñå, 1 . . . . . . . . . . (3352) 9-29-60 Àâòîñòàíö³ÿ Ãîðîõ³â 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ëóöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-12-33 Àâòîñòàíö³ÿ Çãîðàíè 44313, ñ.Çãîðàíè Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-51-40 Àâòîñòàíö³ÿ ²âàíè÷³ 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Çàë³çíè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-14-53 Àâòîñòàíö³ÿ Êàì³íü-Êàøèðñüêèé 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.1 Òðàâíÿ, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-34-93 Àâòîñòàíö³ÿ ʳâåðö³ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.³äðîäæåííÿ, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-27-01 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


78

ÀÂÒÎØÊÎËÈ

Àâòîñòàíö³ÿ Êîëêè 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 34 . . . . . . . . . . . . . (3376) 3-26-50 Àâòîñòàíö³ÿ Ëîêà÷³ 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ëóöüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 3-01-65, 3-01-64 Àâòîñòàíö³ÿ Ëþáåø³â 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Áðåñòñüêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-11-31 Àâòîñòàíö³ÿ Ëþáîìëü 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Âîêçàëüíà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-44-39 Àâòîñòàíö³ÿ Ìàíåâè÷³ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-17-58 Àâòîñòàíö³ÿ Íîâîâîëèíñüê 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Àâòîáóñíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-11-05, 3-24-53 Àâòîñòàíö³ÿ Ðàòíå 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Öåíòðàëüíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 3-13-39 Àâòîñòàíö³ÿ Ðîæèùå 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-13-93 Àâòîñòàíö³ÿ Ñòàðà Âèæ³âêà 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-16-05 Àâòîñòàíö³ÿ Òóð³éñüê 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-13-12 Àâòîñòàíö³ÿ Öóìàíü 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Âàñèëüºâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-48-59 Àâòîñòàíö³ÿ Øàöüê 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 60 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-32-63

ÀÂÒÎØÊÎËÈ Àâòîìîá³ëüíà øêîëà “ÀÑ”, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1/313. . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 999-99-25, (332) 78-40-80 Àâòîìîá³ëüíà øêîëà ÂÎÎ “Âñåóêðà¿íñüêà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-03-72, 73-02-75 Ãóäîê, àâòîøêîëà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, ê.107. . . . . . . . . (063) 282-37-85, (099) 323-14-12 Ëóöüêà àâòîìîá³ëüíà øêîëà ÒÑÎÓ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (067) 332-84-62, (332) 23-00-14 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ Âîëèíñüêîãî äåðæàâíîãî îáëàñíîãî íàâ÷àëüíî-êóðñîâîãî êîìá³íàòó 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 87. . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-36-51 Ãîðîõ³âñüêà àâòîìîá³ëüíà øêîëà ÒÑÎÓ 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.²ãîðÿ Ñëèâêè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-16-59 Êàì³íü-Êàøèðñüêà àâòîìîá³ëüíà øêîëà ÒÑÎÓ 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 118 . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-38-35, 2-34-62 Êîâåëüñüêà òåõí³÷íà øêîëà ÒÑÎÓ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-94-74, 5-90-07 Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ Âîëèíñüêîãî äåðæàâíîãî îáëàñíîãî íàâ÷àëüíî-êóðñîâîãî êîìá³íàòó 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-04-22 Íîâîâîëèíñüêà àâòîìîá³ëüíà øêîëà ÒÑÎÓ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-29-84, 4-45-10

ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1

ÀÄÂÎÊÀÒ ÊÎÌÀÐÍÈÖÜÊÀ ÎÊÑÀÍÀ ÎÌÅËßͲÂÍÀ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 583-94-74, (332) 21-01-26

ÀÄÂÎÊÀÒ ÊÎÌÀÐÍÈÖÜÊÈÉ ÑÅÐÃ²É ²ÂÀÍÎÂÈ×

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïóøê³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 104-35-24

ÀÄÂÎÊÀÒ ÎËÅÉÍÈÊ ²ÃÎÐ ÞвÉÎÂÈ×

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.207 . . . . (050) 378-55-45 Àäâîêàò Îëåéíèê ²ðèíà Â’ÿ÷åñëàâ³âíà Ïîäàòêîâà àäâîêàòóðà. Çàõèñò ³íòåðåñ³â ó ñóä³. 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.207, (093) 795-00-45, (332) 20-10-02

ÀÄÂÎÊÀÒ ØÅÑÒÅÐÍ²Í Â²ÒÀË²É ÄÌÈÒÐÎÂÈ×

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 953-48-19, (099) 215-55-45

O.Legis, àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47, îô.3 . . . . . . . . (050) 731-27-21, (099) 232-44-63 Àäâîêàò Áàð÷óê Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 14, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 638-07-08 Àäâîêàò Áàñàëèê Âàëåíòèíà Ôåîäîñ³¿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-47-35 Àäâîêàò Áåíåùóê Âàëåð³é Ãðèãîðîâè÷ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 448-77-08 Àäâîêàò Áºëÿºâà Òåòÿíà Ïåòð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-82

Àäâîêàò Áîéêî Âàäèì Äìèòðîâè÷ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 705-03-27, (093) 095-70-21 Àäâîêàò Áîíäàðåíêî ³êòîð Ãåííàä³éîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 372-18-11 Àäâîêàò â ªâðîï³, êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 955-33-83, (098) 720-70-11 Àäâîêàò ³÷èíþê Ìàêñèì Àíàòîë³éîâè÷ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 033-91-03 Àäâîêàò Âîéäþê Ðîìàí Âÿ÷åñëàâîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 882-69-18 Àäâîêàò Ãðóíèê Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 4, îô.5 . . . . . . . . . . . . . (332) 72-68-80, (050) 140-54-08 Àäâîêàò Ãðóøåöüêà Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-31 Àäâîêàò Äåðêà÷ Äåíèñ Âîëîäèìèðîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 (4-é ïîâ.), îô.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-27-61 Àäâîêàò Êàðïþê Ëþáîâ Âàñèë³âíà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 977-76-04 Àäâîêàò Êèðèñü Ãàëèíà Éîñèï³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-85 Àäâîêàò Êèðèñü Çîðÿíà Ëåîí³ä³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-85 Àäâîêàò Êíèø Çîðÿíà ²ãîð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-15-84 Àäâîêàò Êíèø Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44/2 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-75, (050) 378-47-30 Àäâîêàò Êîáèëèíñüêà ªâãåí³ÿ ²âàí³âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 732-24-75, (332) 72-10-45 Àäâîêàò Êîáèëèíñüêèé Àíäð³é Îëåêñ³éîâè÷ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-45, (099) 327-36-37 Àäâîêàò Êîâàëåíêî ªâãåí³ÿ ³êòîð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ï’ÿòíèöüêà óðêà, 12/17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-55-06 Àäâîêàò Êîâàëüîâ Ñåðã³é Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.12 . . . . . . . . . (050) 162-09-88, (068) 746-24-72 Àäâîêàò Êîíîâàëîâ Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 12, îô.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 991-41-35 Àäâîêàò Êîðåíãà ³êòîð Àíàòîë³éîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 889-40-65 Àäâîêàò Êðîìñüêèé Ìèêîëà ³êòîðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ï’ÿòíèöüêà óðêà, 12, îô.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 343-13-43 Àäâîêàò Êðþ÷êîâ ³òàë³é Îëåêñ³éîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à (3-é ïîâ.), ê.35 . . . . . . . (067) 332-78-68, (099) 736-28-57 Àäâîêàò Êóøí³ð ³òàë³é Êëèìîâè÷ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-50-13 Àäâîêàò Ëàâðåí÷óê Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 65/3 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 761-60-01, (066) 157-37-57 Àäâîêàò Ëèñþê ³êòîð Âîëîäèìèðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37, îô.15 . . . . . . . . . . (050) 089-31-78, (097) 466-11-92 Àäâîêàò Ëóêàøóê Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.301 . . . . . . . (332) 70-11-40, (098) 753-53-07 Àäâîêàò Ëÿëþãà ˳ë³ÿ Âîëüäåìàð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37, îô.16 . . . . . . . . . . (068) 840-80-86, (050) 936-45-63 Àäâîêàò Ìàêàðà Îêñàíà ªâãåí³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-31 Àäâîêàò Ìàì÷åíêî ²ãîð Îëåêñàíäðîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 074-07-28 Àäâîêàò Ìàðòèíþê Ñåðã³é ²âàíîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 323-16-45 Àäâîêàò Ìàð÷óê Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 918-49-82 Àäâîêàò Ìåëüíè÷óê Àðòóð Îëåêñàíäðîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 397-73-74 Àäâîêàò Ìåëüíè÷óê Ìàðãàðèòà Ñòàí³ñëàâ³âíà 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 789-39-76 Àäâîêàò Ìèñêîâåöü ²ãîð Àíàòîë³éîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 409-66-06, (097) 728-00-57 Àäâîêàò Ìîðîç ²ãîð Ñëàâ³êîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20, îô.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 172-67-07 Àäâîêàò Íàðáóò Ìèêîëà Âîëîäèìèðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.8 . . . . . . . . . . . (050) 671-55-14, (332) 72-31-03 Àäâîêàò Íàðáóò Îëåã Ìèêîëàéîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.8 . . . . . . . . . . . (050) 836-00-01, (332) 72-31-03 Àäâîêàò Íàðáóò Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.8 . . . . . . . . . . . (050) 670-97-15, (332) 72-31-03 Àäâîêàò Íåñòåðóê Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 689-57-73 Àäâîêàò Íå÷àé Þð³é Ìèêîëàéîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44/2 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 886-44-22, (097) 859-82-35 Àäâîêàò Íîñêîâ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-24-01, (097) 662-01-15 Àäâîêàò Îâ÷àðîâ Àíäð³é ³êòîðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 772-98-20 Àäâîêàò Îë³éíèê Ìèðîñëàâà Ìèôî䳿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-55-01 Àäâîêàò Îë³éíèê Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 19/20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-26 Àäâîêàò Ïàâëþê Ðóñëàí Ñåðã³éîâè÷ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 178-99-13 Àäâîêàò Ïàê Íàòàë³ÿ Ãðèãîð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 036-49-43 Àäâîêàò Ïåòðóê Âîëîäèìèð Àäàìîâè÷ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 532-99-14 Àäâîêàò Ïèëèï÷óê ³êòîð Ôåäîðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 317-15-13 Àäâîêàò ϳääóáíèé Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à (3-é ïîâ.), ê.35 . . . . . . . (050) 954-91-11, (067) 332-32-11


ÀÏÒÅÊÈ

Àäâîêàò ϳêóí ²âàí Àäàìîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 102-33-21 Àäâîêàò Ïëàìåòþê Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 723-93-04 Àäâîêàò Ïîäîëü÷óê Îëåêñàíäð Ñèäîðîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 341-98-28 Àäâîêàò Ðîçîâèê Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 486-05-42 Àäâîêàò Ðóäåíêî ³êòîð Ðîñòèñëàâîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-81-30 Àäâîêàò Ðóäåíêî Ãàëèíà Àíäð³¿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-81-30 Àäâîêàò Ðóäåíêî-Ñóêà÷ Îëüãà Ðîñòèñëàâ³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-81-30 Àäâîêàò Ðóäíºâ Ìàðñåëü Âàëåð³éîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 280-40-82 Àäâîêàò Ñàáàøíèé Þð³é Ìèêîëàéîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.1 à . . . . . . . . . (332) 72-80-01, (050) 513-87-02 Àäâîêàò Ñåìåíþê Ïàâëî Âîëîäèìèðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-88 Àäâîêàò ѳëü÷óê Òåòÿíà Þð³¿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-82 Àäâîêàò Ñëóïêî Îëåíà Ìèêîëà¿âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 415-15-35 Àäâîêàò Ñîáêîâñüêèé Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-04-56, (050) 172-77-11 Àäâîêàò Ñîêîëîâ Þð³é Áîðèñîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37, îô.14 . . . . . . . . . . . (332) 72-34-74, (050) 674-38-63 Àäâîêàò Ñîðîêîïóä Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ï’ÿòíèöüêà óðêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . (050) 233-35-25, (332) 72-44-73 Àäâîêàò Ñï³ð³íà Þë³ÿ Ïåòð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 979-73-68 Àäâîêàò Ñòàñþê Âîëîäèìèð ßêîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 240-55-59 Àäâîêàò Ñòåöþê Îëåã Âàñèëüîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 418-75-00 Àäâîêàò Ñòîëÿðóê ³òàë³é Âàñèëüîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 157-37-09, (096) 756-30-02 Àäâîêàò Òàðàøåâñüêèé Ñòàí³ñëàâ Âëàäèñëàâîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 196-33-50 Àäâîêàò Òàðãîí³é Âàëåð³é Îëåêñàíäðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-21-37 Àäâîêàò Òàðãîí³é Ïàâëî Âàëåð³éîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-21-37 Àäâîêàò Òàòàðèí ³êòîð³ÿ Ìèêîëà¿âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 (4-é ïîâ.), îô.50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 587-64-44 Àäâîêàò Òèìîæèíñüêèé Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 14, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 078-02-00 Àäâîêàò Òêà÷óê Ðóñëàíà ²âàí³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-81-39 Àäâîêàò Òðîñòÿí÷óê Òåòÿíà ³òà볿âíà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 906-69-75, (096) 722-90-66 Àäâîêàò Òóç Ñâÿòîñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 (4-é ïîâ.), îô.6 . . . . . . (097) 206-70-54, (093) 800-52-75 Àäâîêàò Óðèí Îðåñò ²ãîðîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 721-83-99 Àäâîêàò Ôåäîð÷óê ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 876-26-44 Àäâîêàò Ôåäîø Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 14, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 666-55-78 Àäâîêàò Ô³ë³ïîâè÷ Âîëîäèìèð ªâãåíîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 251-44-07 Àäâîêàò Õàíçåðóê ³êòîð³ÿ Àäàì³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 333-09-10 Àäâîêàò ×åðí³êà Ïàâëî Ìèõàéëîâè÷ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 957-34-71 Àäâîêàò Øåâ÷óê ³êòîð Âàñèëüîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1/403 . . . . . . . . . . (332) 28-58-78, (066) 324-03-19 Àäâîêàò ßðåì÷óê Ðóñëàíà Ðîìàí³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44/2 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-75, (067) 751-88-77 Àäâîêàòñüêå áþðî “Àíäð³é÷óê ³ ïàðòíåðè” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-24-64 Àäâîêàòñüêå áþðî Ñåðã³ÿ Âåëè÷êî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.318 . . . . . . . . . . . (050) 236-15-11, (067) 332-19-41 Áþðî àäâîêàòà Ìàêñèìîâè÷à 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-13-03, (050) 132-00-42 Âîëèíñüêà êâàë³ô³êàö³éíî-äèñöèïë³íàðíà êîì³ñ³ÿ àäâîêàòóðè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 5/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 399-38-79, (332) 72-86-14 Âîëèíñüêà îáëàñíà ïàëàòà àäâîêàòóðè 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 132-00-42, (332) 24-13-03 Êîíô³äåíò, àäâîêàòñüêà ïðèâàòíà êîìïàí³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-62-68

79

ÀËÊÎÃÎËÜͲ ÍÀÏί Íàäì³ðíå ñïîæèâàííÿ àëêîãîëþ øêîäèòü Âàøîìó çäîðîâ’þ! Wine Time, âèíîìàðêåò 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-42-88 Âîëèíñüêà ãîð³ëêà, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-72-15 Ãðîíî, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 27 ²âàíîâ Âàñèëü Ïàâëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-04-31 Ëóöüêå ì³ñöåâïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ “Óêðñïèðò” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-32, 72-72-02 Ïîë³ññÿ Òðåéä, ãóðò³âíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-94-79 Ñîëëþêñ, ÏÔ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-06-40, 26-38-93 Òîðãîâèé ä³ì “̳æðåã³îíàëüí³ ðåñóðñè”, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-92, 77-00-52

ÀÍÒÈÊÂÀвÀÒ Luceoria, àíòèêâàðíà êðàìíèöÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 255-06-14 Àíòèêâàðíèé ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-24-76

ÀÏÒÅÊÈ Àïòåêà “Äîêòîð”, ÂÊÔ ËÒÄ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-49-99, 72-57-33 Àïòåêà “Êîï³éêà” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-30-06, (332) 77-10-37 Àïòåêè íèçüêèõ ö³í 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-02-19 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 308-61-42 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-51-60 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-60-77 Àïòåêè îïòîâèõ ö³í 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 828-84-45 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 5/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 828-84-45 Àïòåêà ÒçΠ“Âîëèíüôàðìñåðâ³ñ-2" 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-32-57 Àïòåêè ÒçΠ“Ëþêñ-ôàðì” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-16, 28-17-76 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 1 (Ñòàðèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 341-46-34 Àïòåêà ÒçΠ“Ìåä-ñåðâ³ñ” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-23-02 Àïòåêà ¹1 “Ôàðìàêåÿ” 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 Àïòåêà ¹1 ÌÏ “Îêòàí” 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-57-37 Àïòåêà ¹1 ÏÏ “Áåëàäîííà” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-02-65 Àïòåêè ÏÔ “Àñòðîí” ¹1 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 41 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-06 ¹2 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-79-94 ¹3 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-26 ¹4 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-77-29 Àïòåêè ÒçΠ“Âîëèíüôàðì” ¹1 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-72-05 ¹2 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 4/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-59 ¹3 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . (050) 375-49-98 ¹6 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-66 ¹7 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-72-19 ¹9 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-12 ¹10 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 1/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-58 ¹12 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-32 ¹14 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-72-75 ¹17 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-72 ¹18 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-15 ¹21 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-60 ¹27 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-48 ¹31 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-44 ¹32 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-51 ¹34 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-74 ¹36 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-86 ¹38 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 12 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-56 ¹42 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 28 . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-52 ¹43 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-23 ¹47 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-22 ¹48 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-58-94 ¹53 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 109 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-63-23 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


80

ÀÐÕ²ÂÈ

¹55 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 18 . . . . (050) 378-69-07, (050) 378-69-19 ¹58 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 436-15-90 ¹60 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-28-24 ¹61 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 61 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-51-36 ¹63 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-19-95 ¹67 43000, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 20/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-85-02 ¹68 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-96-74 Àïòåêè ÒçΠËÒÄ “Ôàðìà-êîð” ¹1 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-14-98 ¹2 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44/47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-38-25 Àïòåêè ÄÂÒÏ “Âîëèíüôàðìïîñòà÷” ¹6 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-51-74 ¹50 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-91-31, 72-91-47 ¹55 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 89 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-35-59 ¹65 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-49-14, 72-21-19 ¹79 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-95-54 ¹102 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-05-95 ¹112 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-02-00 ¹114 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-81-47 ¹133 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-38-12 Àïòåêà ¹2 “Âåòåðàíñüêà” ÄÂÒÏ “Âîëèíüôàðìïîñòà÷” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-99-48 Àïòåêè ÒçΠ“Ñàëüâå” ¹6 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 20/36 . . . . . . . . (067) 223-33-87, (332) 78-63-66 ¹23 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . (067) 223-31-28, (332) 78-58-68 ¹25 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . (067) 223-31-26, (332) 77-44-10 ¹27 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 223-31-16, (332) 28-07-74 ¹41 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 370-77-18, (332) 71-47-19 ¹48 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 39 . . . . . . . . . . . (067) 372-74-64, (332) 28-07-44 ¹51 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 58 . . . . . . (067) 370-77-14, (332) 28-07-11 Àïòåêà ¹28 “Àñï³ðèíêà” ÒçΠ“Ñàëüâå” 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 223-30-96, (332) 24-22-17 Àïòåêà ¹3 “Àïòåêà-ìóçåé” ÄÂÒÏ “Âîëèíüôàðìïîñòà÷” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-85 Àïòåêè “Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ” ¹3 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 12 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-10-13 ¹4 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à . . . . . . . . . . . . (094) 830-04-43, (332) 20-04-43 ¹5 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-74-81 Àïòå÷íà äîâ³äêà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-16, 28-17-76 Àïòå÷í³ ïóíêòè àïòåêè ¹41 ÒçΠ“Ñàëüâå” ¹1 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21, (067) 223-30-74, (332) 23-42-70 ¹3 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21, (067) 223-30-64, (332) 23-39-89 ¹4 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21, (067) 223-30-17, (332) 23-39-89 ¹6 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13 . . . . . . . . . . . . (067) 671-40-35, (332) 25-11-11 ¹7 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21, (067) 671-40-34, (332) 23-02-10 Àïòå÷íèé ïóíêò ¹1, ¹2 àïòåêè ¹114 ÄÂÒÏ “Âîëèíüôàðìïîñòà÷” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-05-88 Àïòå÷í³ ïóíêòè ÒçΠ“Âîëèíüôàðì” ¹1 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-51-25 ¹3 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-51-37 ¹6 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-95 ¹7 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . (050) 375-59-06 ¹8 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ò³ì³ðÿçºâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-35 ¹13 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-36 ¹19 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòåôàíèêà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-81 ¹25 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-38 ¹26 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-33 ¹27 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-34-66 ¹43 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-51-42 ¹53 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-51-38 ¹57 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-51-30 ¹63 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-58-96 ¹65 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-38-43 Àïòå÷íèé ñêëàä ¹1 ÄÂÒÏ “Âîëèíüôàðìïîñòà÷” 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 89 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-35-67 ÁÀÌ, àïòå÷íèé ñêëàä 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 011-22-02 Åêî-àïòåêà ÒçΠ“Âîëèíüôàðì” ¹2 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-40-07 ¹3 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-76 ¹12 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-19-09 ¹19 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . (050) 426-40-06 ¹21 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-59-28 ʲ², àïòå÷íî-êîñìåòè÷íà ìåðåæà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-96, 20-02-00 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-04-04 Ìåðåæà àïòåê “D.S” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-84-80 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-28-01 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 161-67-90 Ìåðåæà àïòåê “Çäîðîâåíüê³ áóëè” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-11-11 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 399-49-11 Ïàí³ àïòåêà ¹18, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-05-01 Ïîäîðîæíèê, ìåðåæà àïòåê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-73, (067) 373-34-12 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-13-75, (067) 325-22-27 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 555-80-15 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 310-16-79 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 169-98-80

ÀÐÕ²ÂÈ Àðõ³âíèé â³ää³ë ÂÊ Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-47-60 Àðõ³âíèé â³ää³ë Ëóöüêî¿ ÐÄÀ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-14

³ää³ë òðóäîâîãî àðõ³âó Ëóöüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-00-75 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé äåðæàâíèé íîòàð³àëüíèé àðõ³â 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, îô.209, 210. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-47-96 Äåðæàâíèé àðõ³â Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-72-11, 71-53-76 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 37 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-69 Ëóöüêèé ì³ñüêèé òðóäîâèé àðõ³â, ÊÓ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áåíäåë³àí³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-20-61, 29-20-62 Îáëàñíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç àðõ³âíî¿ ñïðàâè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 37 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-51-82 Àðõ³âí³ â³ää³ëè ÂÊ ì³ñüêèõ ðàä 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-27-91 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-17-47 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Êîáçàðÿ, 63/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-12-27 Àðõ³âí³ â³ää³ëè ÐÄÀ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîïåðí³êà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-35-15 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-18-39 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-21-50 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-33-40 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ïàðêîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-11-41 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-32-31 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ìèðó, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-13-66 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-14-45 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-33-34 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-10-32 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-17-79 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-13-95 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, ïëîùà Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-03-15 44800, ñìò Òóð³éñüê, ìàéäàí Öåíòðàëüíèé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-12-98 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-10-06 ʳâåðö³âñüêèé ðàéîííèé ì³ñöåâèé àðõ³â 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ïàðêîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-11-41 Îá’ºäíàí³ òðóäîâ³ àðõ³âè 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Áàíê³âñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-19-09 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Êîòîâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 3-00-83 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, ïëîùà Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-03-15 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 3-01-12 Òðóäîâ³ àðõ³âè ÂÊ ì³ñüêèõ ðàä 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-27-91 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-17-47 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Êîáçàðÿ, 63/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-12-27 Òðóäîâ³ àðõ³âè ðàéîí³â 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîïåðí³êà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-35-15 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-18-39 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 5-00-02 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ìèðó, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-13-66 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.1 Òðàâíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-33-34 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-10-66 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 778-00-31 45034, ñìò Ëþáëèíåöü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . (3352) 7-18-90 44800, ñìò Òóð³éñüê, ìàéäàí Öåíòðàëüíèé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-21 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-10-06

ÀÒÅËܪ Ç ÏÎØÈÒß ÒÀ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄßÃÓ DRESS CODE, àòåëüº 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (ÒÖ “Áóðàò³íî”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-32-52 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”), áóòèê ¹275 . . . . . . (050) 378-32-52 Guelder, àòåëüº ìîä 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 724-13-19, (332) 28-36-82 ORNAT NATALI, àòåëüº 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 789-94-20 Re look, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 799-06-56, (066) 875-62-38 Àòåëüº 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 182-70-70 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 780-36-79 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 970-14-09 Àòåëüº ìîä 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 109-59-54 Àòåëüº ìîä Òåòÿíè Êîâàëåíêî 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 39 à, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 229-52-54 Àòåëüº øâåéíèõ ïîñëóã 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 999-18-86, (093) 881-43-98 Äèçàéí-ñòóä³ÿ ³ðè ˳òâ³í÷óê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-37 Æàêàðä, øâåéíà ìàéñòåðíÿ-àòåëüº 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 391-22-02, (068) 767-24-37 Çîëóøêà, àòåëüº øâåéíèõ ïîñëóã 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ðèíîê “Çàâîêçàëüíèé”) . . . . . . . . (050) 647-76-11 Çîñÿ, àòåëüº 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 031-47-11, (332) 72-32-62 Êàðàâàí, àòåëüº 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, îô.47 . . . . . . . . (050) 665-75-87, (067) 332-32-13 Êðàâ÷èíÿ, àòåëüº 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 127-38-67 Êðàñà ³ ìîäà, àòåëüº 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-39-65 Ëåóñ, àòåëüº 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-52-03, 72-72-33 Ëîêî, àòåëüº 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à, îô.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 253-22-39 ËÞÁÀÐÃ, âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíà ô³ðìà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 307-73-87 Ìî곺öü Ãàëèíà Êàëèí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 293-03-38 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


ÁÀÑÅÉÍÈ

Íàòàë³, àòåëüº 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 273-08-92 Ïàðèæàíêà, àòåëüº 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 982-71-87 Ðåíåñàíñ, àòåëüº øê³ðè òà õóòðà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 594-81-88 Ñàëîí øâåéíèõ ïîñëóã 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 ê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 155-59-57, (332) 78-48-28 Ñàëîí-àòåëüº “Ivanna Yukhymchuk” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 136-78-99, (096) 970-03-70 Ôàáðèêà ìîäè “Ë²ËÓÑ”, ÒΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 9 . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-72, (066) 528-61-67 Õóòðî òà øê³ðà, ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 224-70-86, (096) 019-40-05 ×îòèðè ñåçîíè, àòåëüº 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 824-73-12, (050) 105-13-02 Øâåéíà ìàéñòåðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 732-91-36 Øâåéí³ ïîñëóãè, ìàéñòåðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 407-57-66 Øâåéí³ ïîñëóãè, ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 229-87-19, (097) 255-05-60

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÏÐÎÔ ÎÑÍÎÂÀ, ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 775-73-40, (067) 984-02-82, (332) 72-62-80

Àíàë³ç, àóäèòîðñüêà ô³ðìà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-14-30 Àóäèò-ÔÀÃ, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à, îô.56 . . . . . . . . . . . . . . (095) 022-19-39, (332) 72-22-65 ÀÔÊ-Àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 44, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-35-40 ³òàë³íà-Àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 8, îô.2 . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-79, (050) 207-54-74 Êàï³òàë-Àóäèò, ïðèâàòíà àóäèòîðñüêà ô³ðìà 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4 . . . . . (332) 28-29-37, (050) 549-00-76 Ñåðêî, ïðèâàòíà àóäèòîðñüêà ô³ðìà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-22-20 ÒÅÐÐÀÓÄÈÒ, àóäèòîðñüêà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7, 4-é ïîâ. . . . . . . . . (050) 378-63-56, (332) 77-19-99

ÁÀÍÊÈ IdeaBank, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-68, 77-43-62 À-Áàíê, â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ¹134 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3/37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-08-09, (050) 667-69-06 ¹135 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-08-09, (050) 667-69-06 ¹160 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 25. . . . . . . . . . . . . (800) 50-08-09, (050) 667-69-06 Àëüôà Áàíê, Ëóöüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-35-31, 77-35-40 Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü, Âîëèíñüêå ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-20-20, 28-20-10 Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü, â³ää³ëåííÿ ¹1 ÏÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-20-03 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-20-21 Áàíê ϳâäåííèé, â³ää³ëåííÿ ¹0203 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-11, 28-02-12 ²ÅÑ Áàíê, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-24-38, 28-24-40 ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ, ÏÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-19-17 Êðåäîáàíê, â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-81-77 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-65-00 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-66, 77-99-11 Ëüâ³â, Ëóöüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ÀÊÁ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-79, 77-07-84 Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-41-61, 24-43-51

81

ÎÒÏ Áàíê, â³ää³ëåííÿ â ì.Ëóöüêó, ÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-65-18, 74-65-25 Îùàäáàíê, Âîëèíñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ÏÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-61-00, 77-61-17 Îùàäáàíê, ÒÂÁ ¹10002/01 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-20-43 ¹10002/03 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-28-18 ¹10002/04 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . (332) 24-70-90 ¹10002/05 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-65-19 ¹10002/06 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-02-21 ¹10002/07 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-24-80 ¹10002/010 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-08-06 ¹10002/011 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-03-47 ¹10002/012 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-23 ¹10002/014 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-58-12 ¹10002/015 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Øîòà Ðóñòàâåë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-14-21 ¹10002/017 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-33-36 ¹10002/019 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-90-63 ¹10002/025 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-38-84 ¹10002/032 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-07-22 ¹10002/040 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-58 ¹10002/042 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-79-80 ¹10002/043 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-06 ¹10002/056 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18. . . . . . . . . . . . (332) 74-90-69, 74-90-68 ¹10002/069 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 8 ¹10002/092 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-19-34 ¹10002/0102 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-59 Ïðàâåêñ-Áàíê, ÂÎÄ ÏÀÒ ÊÁ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-42-90, 77-99-65 ÏðèâàòÁàíê, Âîëèíñüêå ãîëîâíå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 1, 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) ÏðèâàòÁàíê, â³ää³ëåííÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 37 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 4 à 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 47 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 31 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 á 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 52 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 á 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 1 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 32 á 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 1 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 13 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 26 à 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 23 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 9 á 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à Òåëåôîí äëÿ óñ³õ â³ää³ëåíü . . . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü, áàçîâå â³ää³ëåííÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-05-00 Ñáåðáàíê, Ëóöüêå â³ää³ëåííÿ ¹2 ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-36-63 ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊ, Ëóöüêå â³ää³ëåííÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-12, 72-82-10 Óêðáóä³íâåñòáàíê, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-92-03 Óêðãàçáàíê, â³ää³ëåííÿ ÀÁ ¹73/02 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-25-56, 23-43-36 ¹102/02 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . (332) 77-36-85, 77-36-80 Óêðåêñ³ìáàíê, ô³ë³ÿ ÀÒ ó ì.Ëóöüêó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-78-50, 77-01-28 ÓêðÑèááàíê, Âîëèíñüêå óïðàâë³ííÿ ÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-80-00 ÓêðÑèááàíê, â³ää³ëåííÿ ÀÒ ¹323 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-80-10 ¹497 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-63 ¹900 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-80-50 Óêðñîöáàíê, ÏÀÒ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-52-20, 72-21-36 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-62-02 Óí³âåðñàë Áàíê, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-02-00

ÁÀÑÅÉÍÈ Sport life, áàñåéí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-42-22 Áàñåéí ÊÄÞÑØ ¹1, ÊÇ ËÌÐ 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëüîâà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-90-63 Áàñåéí ËÍÒÓ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-61-23 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


82

Á²Á˲ÎÒÅÊÈ

Áàñåéí Íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó ¹26 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-82-11 Áàñåéí ÐÊ “Ñð³áí³ ëåëåêè” 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 625-32-73 Áàñåéí ÑÄÞØ îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . (332) 24-22-97, 24-23-38

Á²Á˲ÎÒÅÊÈ Á³áë³îòåêà Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-61-12 Á³áë³îòåêà Ñõ³äíîºâðîïåéñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.Ëåñ³ Óêðà¿íêè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-40-38, 24-04-08 Á³áë³îòåêè-ô³ë³¿ äëÿ ä³òåé Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÖÁÑ ¹2 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-04-92 ¹3 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëüîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-91-64 Á³áë³îòåêè-ô³ë³¿ äëÿ äîðîñëèõ Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÖÁÑ ¹3 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-18 ¹4 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-02-16 ¹5 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 26 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-05-21 ¹6 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-60-94 ¹7 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-49-93 ¹9 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-97 ¹10 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-92-27 ¹11 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-02-76 Âîëèíñüêà äåðæàâíà îáëàñíà óí³âåðñàëüíà íàóêîâà á³áë³îòåêà ³ì.Îëåíè Ï÷³ëêè 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-46, 72-54-52 Âîëèíñüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà äëÿ ä³òåé 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-12-61, 24-24-97 Âîëèíñüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà äëÿ þíàöòâà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-95, 72-72-65 Âîëèíñüêà îáëàñíà íàóêîâî-ìåäè÷íà á³áë³îòåêà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-11-37 ²íòåðíåò-öåíòð Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè äëÿ ä³òåé 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-90-72 Îáëàñíà ïðîôñï³ëêîâà á³áë³îòåêà ³ì.².².Ôóð³âà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-86-49 Ðàéîííà á³áë³îòåêà äëÿ ä³òåé Ëóöüêî¿ ðàéîííî¿ ÖÁÑ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-01-70 Öåíòðàëüíà á³áë³îòåêà äëÿ ä³òåé Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÖÁÑ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-90-72 Öåíòðàëüíà á³áë³îòåêà äëÿ äîðîñëèõ Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÖÁÑ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äåêàáðèñò³â, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-36-47, 25-36-15 Öåíòðàëüíà ðàéîííà á³áë³îòåêà Ëóöüêî¿ ÖÁÑ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-75

Á²ÆÓÒÅÐ²ß Claire’s, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 245-43-53 Garna Rich, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ðèíîê “Íîâèé”), ïàâ³ëüéîí ¹10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 387-46-84, (050) 696-08-13 MONPACÜE, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”), 1-é ïîâ.. . (067) 505-01-62 Nuance, ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 321-51-59 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (099) 321-51-59 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 321-51-59 Äîëü÷å ³òà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 807-72-45 Ôåøí Êåò, áóòèê 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”)

Á²ËÜßÐÄͲ

ÐÅÑÒÏÀÐÊ, ÐÅÊÐÅÀÖ²ÉÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-59-79, (332) 70-50-60

George club, á³ëüÿðä 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-77-12 Àäðåíàë³í, á³ëüÿðäíèé êëóá 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 345-94-11 Êíÿæèé äâ³ð, êëóá-á³ëüÿðä 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 451-01-67, (332) 71-53-54 Ìàãí³ò, á³ëüÿðäíèé êëóá 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-23-60

Á²ÐƲ Óí³âåðñàëüíà-Ïîë³ññÿ, òîâàðíà á³ðæà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-72, 77-17-36

ÁÎÓ˲Íà George club, áîóë³íã 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-77-13 Strike CITY, áîóë³íã 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-50-85, (332) 78-78-80 Àäðåíàë³í, áîóë³íã-êëóá 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 833-22-54

ÁÓÄÈÍÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÈ Áóäèíîê â÷èòåëÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-48, 72-81-93 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé Áóäèíîê êóëüòóðè ÓÒÎà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-57 Ëóöüêèé ðàéîííèé áóäèíîê êóëüòóðè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-18, 72-53-90 Ïàëàö êóëüòóðè ì.Ëóöüêà, ÊÇ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-26

ÁÓIJÂÅËÜÍÀ ÒÅÕͲÊÀ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÎÑÍÎÂÀÁÓÄ, ÏÏ Ïîñëóãè ñïåöòåõí³êè. 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-01-00, (097) 339-01-00, (332) 71-09-23

ÑÏÅÖÒÅÕ, ÒÇÎÂ

Ïîñëóãè ñïåöòåõí³êè: åêñêàâàòîð, áóëüäîçåð, ñàìîñêèä, íàâàíòàæóâà÷, ëàôåò, ìàí³ïóëÿòîð. 45631, ñ.Ìèëóø³ Ëóöüêîãî ð-íó. . (095) 123-12-21, (067) 332-88-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Bobcat òåõí³êà, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 629-29-53, (050) 838-71-09 ³ï-Îéë, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-03-88 Âîëèíñüêà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-09-06, (066) 911-39-93 Çåí³ò, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-51-93, 71-36-90 Ëåñÿ-ïëþñ, ÒçΠ45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-02-48, (050) 438-59-51 Ñïåöòåõí³êà, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 407-57-21, (332) 74-01-42 Øîëîòþê Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 529-95-20, (096) 429-69-75

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

ÅÊÑÒÐÀ ÁÐÓÊ, ÏÏ

Áðóê³âêà, òðîòóàðíà ïëèòêà. Âèãîòîâëåííÿ, âêëàäàííÿ. 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 967-12-71, (097) 701-25-22


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Ðåì Áóä, ÏÏ Îáëàøòóâàííÿ ïëîñêî¿ ïîêð³âë³ ç ÏÂÕ-ìåìáðàíè. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-69, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29

Òîðãîâèé ä³ì “Äæå Ðîñò”, ÏÏ www.dgrost.com.ua 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 12 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29 Art vision, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47 . . . . . . . . . . . . . (095) 012-39-28, (097) 995-30-70 CERESIT, ï³äïðèºìñòâî 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 822-25-75 Eurobud-Lutsk, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 563-74-27, (332) 78-08-08 FASAD, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 419-43-72, (066) 340-53-73 Àíòåé, ÒçΠÂÊÔ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-07-44, 71-93-91 Àðñåíàë-öåíòð, ËÔ ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-05-28 Àðò-Áåòîí, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 550-97-15, (093) 399-82-35 Áåòîí Áðóê Ñåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-60-05, (332) 28-04-08 Áðóê Ñåðâ³ñ Ëóöüê, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 18 . . . . . . . . . . . . . (050) 719-10-77, (332) 71-02-37 Áðóñôîðò, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 3 ì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 155-23-55, (050) 516-68-39 Áóä ³ìïîðò, êîìïàí³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (068) 745-11-25, (099) 101-15-54 Áóä-²ìïåð³ÿ, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 937-98-54, (099) 723-89-25 Áóäìàéñòåð-ïëþñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 672-24-24, (097) 922-34-54

83

Áóäìàò, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 535-56-63, (097) 751-64-30 Áóäïîñòà÷, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-75-93, 78-75-94 Áóäïðîñò³ð, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 388-22-33, (067) 622-77-11 Áóõàðåöü Ãàëèíà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-09-04 Âåñò-Êåðàì³ê, ÏÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Âèøåíñüêîãî, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 578-47-07, (067) 332-70-88 Âåñò-Ïðîì, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-01-23, (332) 71-90-76 Âèãóðà Þð³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 930-31-37, (093) 702-66-29 Âèøê³â-Áðóê, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ö³îëêîâñüêîãî, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 581-56-73, (332) 24-20-70 ³ä-ñåðâ³ñ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 922-37-17, (332) 78-79-97 ³ê³íã, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-05-66, (068) 856-15-30 ³ìàð, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-10-06, 78-35-35 ÂËÎÊ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-04-57, 78-27-11 Âîëèíüâîäãîñï, ÏðÀÒ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-80-45, (067) 332-17-76 Âñå äëÿ äàõó, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 990 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 448-84-44, (097) 968-41-43 Âñåñâ³ò äàõó, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-84-86, (050) 274-85-290 Ãàðíà õàòà, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Êîçàêîâà, 4, ê.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-32, (050) 438-07-66 Ãëÿíåöü, êîìïàí³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 924-35-55, (096) 739-80-45 Ãðàí-²íâåñò, ϲ² 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-68 Äàõ Ôàñàä, ÏÔ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 268-36-81, (067) 275-18-87 Äàõ Öåíòð, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 73 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 925-11-06, (068) 790-39-65 Äàõ-Ïðîô³ëü, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-77, 77-99-29 Äåðêî ²âàí ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-60-29 Äóñèê Âîëîäèìèð Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 508-08-16, (332) 29-02-70 Åêñ³ìáóä, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-16-01, 28-16-02 Åðãî-Âîëèíü, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-53-53, 78-35-35 ªâðîáðóê, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 876-19-79, 29-02-70 ªâðîäàõ, êîìïàí³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . (066) 909-54-72, (067) 118-26-84 ªâðîÄèçàéí, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 592-28-82, (097) 680-88-68 ªâðîòîí-åêñêëþçèâ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (2-é ïîâ.), îô.7 . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-34-64, 78-34-84 Çàâîä áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Êîìóíàëüíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-51, 28-02-91 Çàõ³ä, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Êîìóíàëüíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-97, 28-02-85 Çàõ³äçîâí³øòîðã, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Òàðàñà Áóëüáè-Áîðîâöÿ, 11 . . . . . . . . (050) 598-46-06, (332) 23-24-36 Çàõ³äíî-Óêðà¿íñüêà ëàêîôàðáîâà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-74-24, (332) 75-07-03 Çàõ³äíîóêðà¿íñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 13 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-04 ²ÁÐ, ÒçΠ43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 402-02-23, (099) 976-80-49 ²çîëôà Ñåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.600 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-36-30, (332) 78-49-51 ²ì³äæ-³íâåñòìåíò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-61-43, 24-34-91 ²íòåð Áóä Âåñò Ãðóï, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-85-97 ²íòåðòðåéä, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-06-05, (332) 77-10-20 Êîìôîðò-Ïëþñ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-93, 76-05-47 Êîíñòðóêò, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à, îô.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-04-61 ËÀ²ÑÑ, ÒçΠô³ðìà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-76-19, (050) 375-02-33 ËÀÄ Áåòîí, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-61-64, 78-74-97 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


84

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Ëåùóê Ïàâëî ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-41-88, (332) 28-46-60 Ëèñîãîð, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-74-48, 77-03-15 ˳âøóí Â’ÿ÷åñëàâ Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 560-98-06 ˳õòíåð Áåòîí Ëóöüê, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-02-47, (332) 28-37-10 Ëîãâèí÷óê Îëåêñàíäð ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 769-94-73, (098) 907-14-17 Ëóöüêèé äîìîáóä³âåëüíèé êîìá³íàò, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 100-63-00, (332) 78-40-00 Ëóöüêèé öåãåëüíèé çàâîä ¹1, ËÒÄ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàäîâñüêîãî, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-55-68, 75-72-92 Ìàã³ê, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-33 Ìàã³ñ-Ï, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-78-31 Ìåãàë³ò-Ïëþñ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-66-20, 78-61-65 ̳Ê, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 5 â . . . . . . . . . . . . (050) 695-71-72, (099) 306-31-10 Íàäðà, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-22-66, (332) 74-60-24 Îëñàí, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-03-35, 78-66-43 Ïåòðóê Íàòàë³ÿ Àíàòî볿âíà, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 810-08-91, (332) 72-66-49 Ïëàñò³êñ Óêðà¿íà, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 461-70-63, (332) 20-02-16 Ïîëèêðóä, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Çàâîäñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-09 Ïîë³ùóê Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-66-20 Ïîëóì’ÿ, ÌÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Çàâîäñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-09, 75-78-09 Ïðîìöåìåíò-Ëóöüê, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Òàðàñà Áóëüáè-Áîðîâöÿ, 13 . . . . . . . . (050) 557-63-45, (332) 24-33-31 ÏÐÎÑÒÎ ÄÅØÅÂØÅ, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 171-10-01, (050) 713-88-16 Ïðóøèíüñê³-Óêðà¿íà, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), îô.511 . . (099) 736-03-09, (068) 943-33-20 Ðåìáóäñòàíäàðò, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 658-92-95 Ðåìáóäóïðàâë³ííÿ Âèøê³â-ÀÒ, ÏðÀÒ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Çàíüêîâåöüêî¿, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-63-44, 29-16-63 ÐÓÓÊʲ Óêðà¿íà, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-40-23, 77-41-23 Ñâ³é äàõ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-42-70, 28-58-68 Ñâ³ò ñàéäèíãó 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 344-90-11, (095) 200-15-33 Ñìàéëèê, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 625-19-97, (095) 757-85-55 Ñó÷àñí³ Ñòåë³, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 717-14-47, (098) 673-09-90 Ñÿéâî, ÏðÀÒ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 12 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 338-37-53, (332) 20-07-50 Òåðàë³ò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-47-01 Òåõí³êà, ÏÔ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-03-02, 24-94-70 Òåõíîìåòèç, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-36-00, (332) 28-47-17 Òîêàð÷óê ³êòîð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-14-25 ÒîðãÁóäÑåðâ³ñ, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-03-15, 76-74-48 ÒÏÊ-Öåíòð, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-40, (067) 672-30-60 ÒÑÊ Ïðîô, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 462-76-69, (332) 75-76-30 ÓÀ ÁÐÓÊ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-83, 78-70-81 Óêðãîñïòîâàðè, Âîëèíñüêå ÀÒÇÒ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-09-35 Óêðçàõ³ä ÑÒ²ÌÅÊÑ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-96-24, 76-96-34 Ôàñàä Åêñïî, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 407-00-66, (332) 78-71-77 Ôàñàä, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-15-99, 77-04-26 Ôåðîç³ò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 260-02-77, (332) 28-15-75 Õîìèê Ìèêîëà Àðêàä³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 894-06-02, (098) 512-86-82 Öåãëà Öåíòð, ÒΠ43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 630-09-93, (068) 807-40-12 Öåìñêëîñåðâ³ñ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 26 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 563-97-36 Öåíòð êîìïëåêòàö³¿ Ëóöüê, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-16-73, (332) 78-54-22 ×îðíèé Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-47-71, (050) 611-97-16 ÞÊÎÑ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 532-83-56

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ËÓÖÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Àðòîñ, ï³äïðèºìñòâî 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 12 . . . . (095) 148-93-93, (332) 26-24-84

ÁËÎÊ òðåéä, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 180 . . . (332) 70-50-50, (050) 338-08-01 Áðóêåð, ÏÏ 45604, ñ.Êðóïà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 40. . . . . . . . . (050) 888-56-38, (050) 546-13-85 ÂîëèíüÑòàëü, ÒçΠ45634, ñ.Áîãîëþáè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 20 . . . (050) 724-97-77, (097) 914-36-05 ÄÀÕ ÂÎËÈͲ, ÏÏ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 2 . . . . . . . (050) 901-05-08, (098) 888-03-90 Äàõ Ïëþñ, êîìïàí³ÿ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äðóæáè, 56 . . . . . . . . (050) 200-68-59, (098) 263-24-77 ªâðîáëîêöåíòð, ÏÏ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñâ³òëà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-11-02 Êåðáàëàé Òàðàñ Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 32 à. . (066) 885-85-27, (097) 253-37-07 Ëåñþê Ìèõàéëî Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45608, ñ.Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 68 à . . . . (050) 378-00-78, (098) 080-00-78 Ëåñÿ-ïëþñ, ÒçΠ45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-02-48, (050) 438-59-51 Ïðåñòèæ Óêðà¿íà, ÒçΠ45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-44-91, (332) 26-47-99 Òåïëèé ä³ì, ï³äïðèºìñòâî 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 12 . . . (067) 148-93-93, (095) 148-93-93 Òåõíîëîã³ÿ Áàçàëüòó, ÒΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 7. . . . . . . . . . (332) 25-45-03, 25-20-66 Òîï-Ãðàí³ò, ÏÔ 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 116.. (332) 70-22-01, (097) 568-27-96 Øîëîòþê Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 529-95-20, (096) 429-69-75

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ ARPANEL, ÒÌ

Áóä³âíèöòâî òà ìîíòàæ ñåíäâ³÷-ïàíåëåé. 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2, îô.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 422-48-39, (050) 286-47-39 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

ÀÁÐÀÇÈÂ-ÑÅвÑ, ÒÇÎÂ

Øë³ôóâàëüíå ïîëîòíî òà êðóãè. Äèñêè â³äð³çí³. 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . (067) 361-87-88, (050) 339-98-10, (332) 78-77-81, 78-77-82

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Âåñò-³êòîð³ÿ, ÏÏ Áóä³âíèöòâî. Ðåìîíò ïðèì³ùåíü. Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîêð³âåëü. Óòåïëåííÿ ôàñàä³â. 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (095) 426-32-43, (098) 552-69-45, (332) 28-52-62

Ðåì Áóä, ÏÏ Îáëàøòóâàííÿ ïëîñêî¿ ïîêð³âë³ ç ÏÂÕ-ìåìáðàíè. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-69, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29

Õîìèê Ìèêîëà Àðêàä³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü Âèãîòîâëåííÿ êàì³í³â, áàðáåêþ, ïå÷åé. 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 894-06-02, (098) 512-86-82 HomeDelux, desing repair 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.403 . . . . . . . . . . . (050) 926-27-53, (096) 879-89-88 Àëåñÿ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-04-76 Àëêàí Ïëþñ, áóä³âåëüíà ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 178-12-37 Àëüôà-³òÿçü, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-23-18 ÀðòÁóäÑòèëü, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 178-57-54, (332) 29-29-29 Àðõ³áóä, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-25-21 Áàñåéí-ñåðâ³ñ, ÒÌ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 158-77-05, (332) 77-44-52 Áóäìîíòàæ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-02-66 ÁóðÎí, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 575-57-05, (068) 040-63-36 Âàöèê Þð³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 37, îô.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 573-15-84, (332) 29-33-03 ³ò Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-63 Âîëèíñüêà ìîñòîáóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 ã, îô.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-23-93, 78-23-94 Âîëèíüáóä³íäóñòð³ÿ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 428-88-00, (098) 428-88-00 Âîëèíüêîìïëåêò, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-03-35, 78-66-43 Âîëèíüïðåñòèæáóä, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 924-55-44, (332) 74-01-92 Äåêîðàòèâí³ íàëèâí³ ï³äëîãè, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 328-25-67 Äîìîâà ñëóæáà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 353-32-32, (097) 053-32-32


ÂÅѲËÜͲ ÑÀËÎÍÈ

Åëüáðóñ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-82-89 Åíåðã³ÿ-², ÖÑÒв 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-48-14 Åôåêò, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-24-79, 28-24-82 ªâðî Ãðàíä Áóä, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.318. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-11 ªâðîïåéñüêèé ñòàíäàðò Óêðà¿íà, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 348-22-90, (332) 78-98-18 Æèòëîáóä-1, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-04-69, 77-29-10 Æèòëîáóä-2, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-61-51, 78-61-32 Çàòèøîê-êîìôîðò, ÒΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 652-00-01, (098) 652-00-01 Çàõ³äåëåêòðîìîíòàæ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-82, 77-00-83 ²ÃÎÑ, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-56-06, 24-59-91 ²çîëôà Òðåéä, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 492-86-92, 78-49-54 ²íâåñòîð, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 13 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-04, 28-04-11 Êàéðîñáóä Ëóöüê, êîìïàí³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 552-93-86 Êîðèíåâñüêèé Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 767-72-60, (332) 24-34-54 Ëóöüê-ªâðî-Áóä, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 326-85-14, (332) 29-10-92 Ëóöüêñàíòåõìîíòàæ ¹536, ÏÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-60-01, 74-60-14 Ëóöüêñïåöáóä, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-60-04, 74-60-05 Ëóöüêòåõíîáóä, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-20 Ìàéò³ì, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Íàäð³÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-06-13 Ìàíåâè÷³àãðîáóä, ÒçΠ43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 200-48-66 Îìåãà ËÒÄ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-41-30, 78-66-43 ϲÊ, ï³äïðèºìñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-86 ÏÌÊ-19, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-09-37, 75-16-08 Ïð³ìà äîì³íàíò, ÏÔ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-41-33 ÏðîìÀëüïËóöüê, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 000-05-47, (097) 768-77-75 Ïðîô-Áðóê, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 385-39-93 Ñïåöðåìáóä-1, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-96, 72-21-22 ÑïîðòÅë³òÁóä, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-24-42 Ñóõèé Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-47-48 Ҳ² ËÒÄ, ÒçÎÂ, ÂÊÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-41-51 Òîðãîâî-ïðîìèñëîâà êîìïàí³ÿ “Êîíòàêò-çâàðþâàííÿ”, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-77-78, 24-80-97 Óêðà¿íà ²íæèí³ðèíã, ÒçΠ43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 552-69-45 Óêðáóäñåðâ³ñ, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîñòîï³ëüñüêà, 24, îô.2 . . . . . . . . . . . . (050) 378-48-30, (332) 23-22-12 Ô³ðìà “ÅÊÑ” ËÒÄ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-52, 78-03-94 Ôîðåñò-Óêðà¿íà, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-10-50, (332) 71-76-20 Ôóíäàìåíò, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 18 à/1 . . . . . . . . . . . . (066) 779-97-90, (099) 702-32-36 Øèíàêà-Óêðà¿íà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-95-68, 78-95-67

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ËÓÖÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Åêîíîìæèòëîáóä, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-11-59 Åêîòðàíñáóä³íâåñò, ÒçΠ45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âàñèëüê³âñüêà, 2 . . . . . . . . . (332) 70-05-15, 70-04-11 Êë³ìàáóä, ÏÏ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.4-òà Îá’¿çíà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-60-20 Ëåñÿ, ÒçΠËÒÄ 45624, ñ.Â.Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . (332) 76-01-83, 76-01-84 Ïðîìáóäòðàíñ, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-11-59 Þâàí, ÒçΠ45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âàñèëüê³âñüêà, 2. . . . (332) 70-07-15, (050) 448-50-50

85

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ

Balance profit 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 380-77-88 Àñïåêò, áþðî 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, îô.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-21, (050) 926-27-06 Äð³ìåêñò, ÒΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 10/28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-71-52 ²íòåëåêò-öåíòð, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-25-56 Ìàð÷óê Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 295-65-21, (332) 29-70-29 Ìåëüíèê Ñåðã³é Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-15-89 Ïàíäîðà, ÏÔ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ôåäîðîâà, 8/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-00-58, 77-21-75 Ñàâåíêîâà Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 1, îô.10 . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-34-51, (050) 516-96-47 Òåõíîöåíòð Ìàÿê, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-34-44, (095) 786-79-49 Óêðà¿íñüêà Ñîôòâåðíà Êîìïàí³ÿ, àâòîðèçîâàíèé íàâ÷àëüíèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-26-65 Áþðî îáë³êó òà àóäèòó, ÒΠ45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñêîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-48

ÂÅÁ-ÄÈÇÀÉÍ ArteFact.St, âåá-ñòóä³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.404 . . . . . . . . . . . . . . (067) 691-17-76, (050) 424-23-20 BigOpt, âåá-äèçàéí 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 316-73-16, (093) 594-83-30 DevCompany, âåá-äèçàéí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 762-77-69, (066) 772-42-67 Massimo, âåá-ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 16 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 137-36-80 Verte, âåá-äèçàéí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-04-02, (068) 229-04-02 WebMaestro, ñòóä³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.302 . . . . . . . . . . . (093) 747-27-85, (095) 520-92-07 Àô³íà, ³íòåðíåò-àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 12, îô.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 240-00-87 ²äåéë, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-50-43 ²íòåðíåòäåâåëñ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 640-98-44 Ðåäàíòñ, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 024-94-68, (096) 693-52-53

ÂÅѲËÜͲ ÑÀËÎÍÈ Angelo bianco, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-80-34 Daria, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (ÒÖ “Áóðàò³íî”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 719-50-42 Darling, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 669-41-64 Lediz, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), áóòèê ¹77 . . . . (050) 208-14-98 Marry Me, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 087-51-65, (332) 72-23-08 Mary-Ann, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 941-48-35 Pollardi, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (097) 143-93-45 Wedding Room, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 466-45-95, (093) 151-37-05 Àëüá³íà, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 815-65-55 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


86

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐͲ ÏÎÑËÓÃÈ, ÌÀÒÅвÀËÈ

Ãðåéñ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 204-50-13 Åëåíà, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 4. . . . . . (332) 75-76-25, (050) 634-61-28 Ëåä³ “Ë”, âåñ³ëüíèé ñàëîí-àòåëüº 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . (093) 382-39-38, (050) 735-16-63 Ñâ³òëàíà, âåñ³ëüíèé äåêîð 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 535-90-95 Ñîô³ÿ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 (ÒÖ"ßðìàðîê") . . . . . . . . (050) 941-48-35 Ñòèëü Novia, âåñ³ëüíèé ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-80-34, (332) 72-82-82 Ñòóä³ÿ Îëåíè Ìàðòèíîâè÷, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 796-12-06, (063) 421-82-02

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐͲ ÏÎÑËÓÃÈ, ÌÀÒÅвÀËÈ

Ïîä³óì, ìàãàçèí âçóòòÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (ÒÖ “Áóðàò³íî”), áóòèê ¹9, 11 . . . . . . . (095) 424-45-42 Ñàëîí ìîäåëüíîãî âçóòòÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1. . . . . . (332) 24-40-91, (099) 702-32-96 Ñàíäàëü, ìàãàçèí âçóòòÿ 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 767-53-98, (067) 767-53-98 ÑÑÑ, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (050) 432-75-25 Òóôåëüêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 035-20-46 Ôàñîí, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 663-18-99 Öåíòð âçóòòÿ, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 984-75-07 ×îá³òîê, ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó âçóòòÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . (332) 78-80-31, (066) 550-74-12

ÎËÒÀÍ ÂÅÒ, ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ Ê˲ͲÊÀ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 412-31-97, (332) 28-65-32

Vet Planet, âåòåðèíàðíà êë³í³êà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 094-45-97, (068) 973-25-88 Àãåíòñòâî ç ³íäåíòèô³êàö³¿ ³ ðåºñòðàö³¿ òâàðèí, Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ, ÄÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14, îô.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-72, 72-01-84 Àéáîë³ò, âåòåðèíàðíà êë³í³êà òà àïòåêà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . (093) 156-36-57, (095) 130-24-23 Âåòåðèíàðí³ àïòåêè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 242-16-24 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-36-78 Âåòåðèíàðí³ àïòåêè “ZOO Ðîäèíà” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 433-77-95 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (099) 075-47-06 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÐÖ “Êàðàâàí”) Âåòåðèíàðí³ àïòåêè ÏÏ ÏÔ “Âîëâåò” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 974-38-22 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 601-18-80 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 178-28-60 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 1 (Ñòàðèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 489-36-29 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 272-26-14 Âåòåðèíàðíà êë³í³êà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 687-99-62 Âåòêîì, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 432-28-18, (067) 334-36-38 ³ðíèé äðóã, âåòåðèíàðíà êë³í³êà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 132-29-80, (332) 29-29-55 Âîëâåò, ÏÏ ÏÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-42-77, (050) 810-87-86 ʳò Ëåîïîëüä, êë³í³êà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, ïàâ³ëüéîí ¹10/2. . . . . . (098) 243-77-87, (099) 630-62-45 Ëàïà, øâèäêà âåòåðèíàðíà äîïîìîãà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 230-37-77 Ëóöüêà ì³ñüêà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 128 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-52-76, 72-60-18 Ëóöüêà ðàéîííà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-69 Îëòàí âåò, âåòåðèíàðíà àïòåêà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 27. . . . . (066) 412-31-97, (332) 28-65-32 Âåòëàéô ïëþñ, ÒçΠ45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . (099) 729-20-06, (096) 213-51-41

ÂÇÓÒÒß Bon Marhe, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 1-é ïîâ. . . . . . . . (068) 639-54-02 Calzado, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 ( ÖÓ “Ëóöüê”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 948-14-08 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (098) 948-14-18 Estro, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”), 4-é ïîâ. 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ ‘’Ãîñòèíåöü’’). . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-16 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-13-54 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-34-05 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 200-55-17 Famiglia Riccio, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 195-28-14 Giada Gabrielli, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-54 Lady Braska, ñàëîí-ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-42-43, (050) 157-25-33 Mario Bruni, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”) 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-14 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-54 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (063) 036-33-85 Reserved, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 675-71-94 Respect, ìåðåæà ñàëîí³â âçóòòÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 217-56-99 TobMax, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 1-é ïîâ. . . . . . . . (093) 382-59-66 Âçóòòºâèé êâàðòàë, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 617-85-91 Âçóòòÿ, ìàãàçèíè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-23-80 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13. . . . . . . . (067) 297-77-37, (332) 72-15-06 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 2 (ϳâí³÷íèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 204-86-76 Ìàêñ Ñòåï, ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 760-85-68 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 697-72-80

²ÇÎÂÀ ϲÄÒÐÈÌÊÀ ³çîâå àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 343-04-80, (067) 810-07-81 ³çîâèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-04-87, (098) 713-10-97 Êîìïàíüéîí-Ãðóï, ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíå áþðî 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (096) 956-37-96, (099) 740-20-32

²ÉÑÜÊÊÎÌÀÒÈ Âîëèíñüêèé îáëàñíèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-25-21, 75-04-52 Ëóöüêèé îá’ºäíàíèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 85 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-14-31 Îá’ºäíàí³ ðàéîíí³ â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 3 . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-16-60 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-02-33 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-41-94 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Êîáçàðÿ, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-25-09 Ðàéîíí³ â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.²ãîðÿ Ñëèâêè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-13-56 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-20-04 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, ïðîâ.Øåâ÷åíêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-32-74 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-14-52 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-23-79 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-17-41 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Àíäð³ÿ Ñí³òêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-15-63 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-14-72 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.².Ìàçåïè, 108 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-14-84 44401, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Òèõà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-02-97 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Äóá³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-12-31 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-90-08

²ÊÍÀ, ÄÂÅв ²ÊÒÎÐ²ß ÂÅÑÒ+, ÏÏ

Ìàíñàðäí³ â³êíà. 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66. . (066) 438-45-43, (096) 800-47-76 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ªâðîÕàóç, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 554-61-44 BuD Net, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2. . . . . . . . (050) 196-58-42, (067) 334-10-34 NOÁ²ËÅÊÑ, ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 548-25-85 STEKO, ñàëîíè-ìàãàçèíè 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 4 à . . . . . . . . . (093) 157-55-93, (098) 153-38-82 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 780-18-77, (093) 881-86-76 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . (067) 660-10-38, (066) 841-96-75 TERMOPLAST, ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . (068) 680-66-44, (093) 881-96-76 WIZARD HOUSE, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 487-29-30, (332) 71-40-60 Áåäë³íñüêèé Âàëåð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-02-65 Áåëÿºâ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-59-43, (096) 722-03-10 Áóäêîíòðàêò, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.67 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-66-86, (332) 78-83-57 ³êíà ³êîíäà, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 539-38-50, (332) 72-69-34 ³êíà Âîëèí³, ÒÌ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-73-33, (332) 78-20-10 ³êíà Êîðñà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 372-80-30, (332) 77-97-01 ³êíà Ìîäåðí, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 446-06-12, (095) 586-07-10 ³êíà ïëþñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 125-26-67 ³êíà, äâåð³, îô³ñ-ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 073-30-05 ³êîííî-äâåðí³ ñèñòåìè 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 878-67-87, (332) 78-38-80 ³Êñ³Ñ, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 483-12-68, (332) 26-26-65 ³íäîð, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 22 (ÒÖ “ÑÀËÞÒ”) . . . . (099) 115-43-03, (067) 863-63-15


ÂÍÇ ²-²² вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯

87

Ãåë³êîí, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.414 . . . . . . . . . . . (050) 438-11-95, (096) 974-11-76 Äâåð³ Á³ëîðóñ³¿, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 615-58-70, (332) 29-26-60 Äâåð³ Ïîë³ññÿ, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 410-06-60 Äâåð³, â³êíà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 204-84-69, (096) 825-05-68 Äìèòðóê, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 737-25-17, (050) 026-69-26 Äîáðîáóò, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38/1. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-80-20, (332) 74-33-07 ÅÊÎ ÒÐÅÍÄ, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 474-30-61, (098) 215-85-27 Åòàëîí-Ëóöüê, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 277-83-76, (332) 78-29-28 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.213 . . . . . . . . . . . . (098) 043-04-47, (332) 77-64-44 ªâðîâ³ä, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 036-52-48, (097) 732-27-22 Çóáð, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 ê, 4-é ïîâ.. . . . . . . . . . . (066) 711-37-01, (332) 78-26-40 ÊÐ, ÒÌ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à, 1-é ïîâ. . . . . . . . (066) 845-36-09, (067) 332-27-10 Ìåòð íà ìåòð, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-00, 78-46-77 Íåîïëàñò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 894-44-08, (332) 28-75-28 ͳê³òþê Ðóñëàí Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 424-67-59 ÏàíÄîð, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”). . . . (050) 674-56-14, (332) 28-66-82 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-68-86, (332) 28-66-82 Ñòèëü ïëàñò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-33-45, (332) 72-30-79 Ñòèëüíà õàòà, ñàëîí-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 272-25-27, (099) 411-26-27 Òóê-Òóê, ìàãàçèíè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 126-46-24, (332) 29-09-70 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 200-58-43, (098) 105-90-35 Ôàéí³ äâåð³, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 269-83-33, (067) 799-17-17 Westdoor, ÏÔ 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 116.. (332) 70-22-01, (066) 500-00-95

ÂÍÇ III-IV вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯ Àêàäåì³ÿ ðåêðåàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ ïðàâà, ÏÂÍÇ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-01-97, 28-04-28 Âîëèíñüêà Äóõîâíà Ñåì³íàð³ÿ ÓÏÖ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-81, 72-87-13 Âîëèíñüêà Ïðàâîñëàâíà Áîãîñëîâñüêà Àêàäåì³ÿ ÓÏÖ ÊÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-60-72, 72-32-12 Âîëèíñüêèé ³íñòèòóò åêîíîì³êè òà ìåíåäæìåíòó 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-98-33 Âîëèíñüêèé ³íñòèòóò ³ì.Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî ÌÀÓÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-98, 72-41-47 Âîëèíñüêèé ³íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-35, 72-16-41 Ëóöüêà ô³ë³ÿ ÒÍÅÓ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-41 Ëóöüêèé á³îòåõí³÷íèé ³íñòèòóò ÏÂÍÇ “̳æíàðîäíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ àêàäåì³êà Þð³ÿ Áóãàÿ” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-82, 75-14-42 Ëóöüêèé ³íñòèòóò ðîçâèòêó ëþäèíè Óí³âåðñèòåòó “Óêðà¿íà” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 433-17-34, 334-48-47 Ëóöüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-61-03 Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Âîëèíñüêå â³ää³ëåííÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-20-21, 74-03-72 Ñõ³äíîºâðîïåéñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-84-31, 24-80-50 Óí³âåðñèòåò ñó÷àñíèõ çíàíü, Ëóöüêà ô³ë³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, ê.309 . . . . . . . . (099) 084-64-02, (099) 737-44-05 Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè òà á³îòåõíîëîã³é ³ì.Ñ.Ç.Ãæèöüêîãî, Ðîæèùåíñüêèé íàâ÷àëüíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-11-64, 2-12-93 ̳æðåã³îíàëüíà àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ôåäîðà Îäðà÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-24-67 Íîâîâîëèíñüêèé íàâ÷àëüíî-íàóêîâèé ³íñòèòóò åêîíîì³êè òà ìåíåäæìåíòó ÒÍÅÓ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-24-09, 3-21-10 Óí³âåðñèòåò ñó÷àñíèõ çíàíü, Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 944-05-15, (3352) 5-90-45

ÂÍÇ ²-²² вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯ Âîëèíñüêèé êîëåäæ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà ³ì ².Ô.Ñòðàâ³íñüêîãî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-20-54, 72-44-92

Âîëèíñüêèé êîëåäæ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-17, 72-38-78 Âîëèíñüêèé êîëåäæ ÏÂÍÇ «Ì³æíàðîäíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì.àêàäåì³êà Þð³ÿ Áóãàÿ» 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-14-42 Âîëèíñüêèé ðåã³îíàëüíèé á³áë³éíèé êîëåäæ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-85-19 Êîëåäæ òåõíîëîã³é, á³çíåñó òà ïðàâà Ñõ³äíîºâðîïåéñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-90-37, 29-20-72 Ëóöüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-29-80, 26-15-59 Ëóöüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå, äåðæàâíèé ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áåíäåë³àí³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-29, 26-05-39 Ëóöüêèé áàçîâèé ìåäè÷íèé êîëåäæ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-36-55, 72-37-87 Ëóöüêèé êîîïåðàòèâíèé êîëåäæ Ëüâ³âñüêîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-39-35, 23-03-13 Ìåäè÷íèé êîëåäæ “Ìîíàäà”, Ëóöüêà ô³ë³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-25-52, 78-96-61 Òåõí³÷íèé êîëåäæ Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-05-50 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêå ðåãåíòñüêå äóõîâíå ó÷èëèùå ÓÏÖ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 29 . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-17-08 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé àãðîòåõí³÷íèé êîëåäæ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 27 . . . (3342) 2-34-72, 2-32-33 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé ïåäàãîã³÷íèé êîëåäæ ³ì.À.Þ.Êðèìñüêîãî 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Óñòèëóçüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-09-50 Ãîðîõ³âñüêèé êîëåäæ Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-13-78, 2-28-84 ʳâåðö³âñüêèé ìåäè÷íèé êîëåäæ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Êè¿âñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-13-49, 3-19-82 Êîâåëüñüêèé ìåäè÷íèé êîëåäæ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 182. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-53-39, 4-75-82 Êîâåëüñüêèé ïðîìèñëîâî-åêîíîì³÷íèé êîëåäæ Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-97-37, 4-94-95 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


88

ÂÎÄÀ ÏÈÒÍÀ, ÍÀÏί

Ëþáåø³âñüêèé òåõí³÷íèé êîëåäæ Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Áðåñòñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-16-80, 3-00-79 Íîâîâîëèíñüêèé åëåêòðîìåõàí³÷íèé êîëåäæ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-10-66, 3-17-63 Ðîæèùåíñüêèé êîëåäæ Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè òà á³îòåõíîëîã³é ³ì.Ñ.Ç.Ãæèöüêîãî 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-13-71, 2-23-69 Øàöüêèé ë³ñîâèé êîëåäæ ³ì.Â.Â.Ñóëüêà 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-05-31, 2-04-60

ÂÎÄÀ ÏÈÒÍÀ, ÍÀÏί

Àêâà-Ñâ³ò ³ Êî, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëèíñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 814-74-26, (332) 26-06-56 Ãåéíèê Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-12, 78-36-83 Åêî-ñôåðà, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-37-22 Îëäåì, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-01, 77-99-34 Ñâ³òÿçü, ÏÂÒÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Îô³öåðñüêà, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-26-61, (067) 332-06-12 Ñåçîí, ô³ðìà 43018, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Áàðàíîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-01-39 Ñëóæáà äîñòàâêè ïèòíî¿ âîäè “ÅÊΔ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 936-05-46, (332) 28-55-42 Ñëóæáà äîñòàâêè ïèòíî¿ âîäè “×åðâîíà êàëèíà” 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 257-94-10, (050) 257-82-39

ÂÎÄÀ, Î×ÈÙÓÂÀËÜͲ ÑÈÑÒÅÌÈ Àêâàñòàíäàðò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, îô.208. . . . . . . . . . . . (050) 378-39-02, (332) 24-60-12 Êîìïëåêñí³ ñèñòåìè î÷èñòêè âîäè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-42-54 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 21 à (ãóðò³âíÿ “ÏÀÊÊΔ) . . . . . . . . . . . . (050) 378-42-54 Ô³ëüòðè î÷èñòêè âîäè, â³ää³ë 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”) . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-47-14 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÊ “Êàðàâàí”) . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-47-14

ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÂÎÄβÄÂÅÄÅÍÍß Â²ÊÒÎÐ²ß ÂÅÑÒ+, ÏÏ

Âîäîñò³÷í³ ñèñèòåìè. 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66. . (066) 438-45-43, (096) 800-47-76 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÂÎËÈÍÜÑÀÍÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒ, ÒÇÎÂ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-89-00, (068) 044-02-02, (332) 78-01-20 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 90 (ñêëàä) . . . . . . (332) 77-01-50 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

Òîðãîâèé ä³ì “Äæå Ðîñò”, ÏÏ www.dgrost.com.ua 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 12 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29 Àâðàìóê Â’ÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (050) 945-00-83, (332) 29-43-18 Àêâàòåðèòîð³ÿ-Âîëèíü, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-05-05, (067) 334-61-14 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 068-74-01, (067) 334-61-14 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 20 . . . (066) 068-74-01, (067) 334-61-14 ÀÊÂÀÒÅÕͲÊÀ+, ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 870-30-27, (098) 742-37-37 Áàñèñòèé Äìèòðî Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 501-00-71 Âîäîë³é, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà (á³ëÿ ÒÖ “Ñëîí”), ïàâ³ëüéîí ¹15 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 596-61-45, (050) 982-71-00 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, ïàâ³ëüéîíè ¹16, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 596-61-45, (050) 982-71-00 Çåí³ò, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-51-93, 71-36-90 ²ìïåð³ÿ âîäè, ÒçΠÂÊÔ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-14-83 Ìèòóðà Îëåêñ³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê (Öåíòðàëüíèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 414-18-27, (095) 887-77-22 Íîâ³ Òåõíîëî㳿 Ìîäåðí³çàö³é, ÒçΠ45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . (098) 598-72-23

ÂÎÐÎÒÀ, ÎÃÎÐÎƲ BramaMaster, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 444-32-55, (067) 258-04-00 Àáàâàí, ÒΠ43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 438-83-47, (095) 890-07-24 Åëüáå-ÓÀ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 35, îô.1. . . . . . . . . . . . . (068) 097-74-66, (066) 038-34-61 Åðòå÷, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.440 . . . . . . . . . . . (050) 919-77-85, (332) 28-07-12 Êðîê-Áóä, ÏÔ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 904-09-38 Îñòðàøåâñüêà Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (050) 223-22-41, (332) 77-65-90 Ïë³ò, ÂÊÔ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 343-04-43, (332) 28-04-20 ѳòêà-Íåñâ³÷, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 123-09-79, (067) 342-23-04 Ñìàðàãä ïëþñ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-72-44, (050) 583-95-35 Ôîðòåõ, ÒΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-29-23, (095) 087-88-58 Þõèì÷óê Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 999-99-06

ÂÒÎÐÈÍÍÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ Õ²ÌÏËÀÑÒ, ÒÇÎÂ

Çàêóïêà â³äõîä³â ïîë³ìåðíèõ ìàòåð³àë³â. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 11 . . . . . . . . (050) 339-77-53, (050) 954-83-34, (332) 25-14-48, 28-14-10

Âîëèíü Ëîì, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 516-39-79, (068) 725-96-05 Âîëèíü Ëîì, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . (095) 516-39-79, (068) 725-96-05 Âîëèíüâòîðìåò, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-33-70, 72-20-37 Âòîðìà-Âîëèíü, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-96-51, 78-96-52 Ãîðáîâà Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 11. . . . . . . . . . . . . . (097) 588-79-48, (095) 062-51-90 ªâðîñòàð, ÏÊÔ, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 908-59-96, (095) 874-21-73 Ëîòîñ Ïëþñ, ÏÏ 45625, ñ.Òàðàñîâå Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 2 à . . . . (332) 28-53-61, (063) 599-31-85

ÃÀÇ, ÃÀÇÈÔ²ÊÀÖ²ß Âîëèíüàâòîãàç, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-01-34, (050) 317-12-13 Âîëèíüãàç, ÃÓ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-69-00 Âîëèíüãàç, ô³ë³ÿ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-30 Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â ÏÀÒ “Âîëèíüãàç” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-69-08 Ãàçìà ïëþñ, ÒçΠ43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-24-52, 26-48-40 Ãàçïîë³ìåð, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 084-41-63, (332) 77-00-27 Ãàçïðîåêòìîíòàæ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíî¿ Êàëèíè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-02-33, 28-34-40 óäðîãàçêîìïëåêò, ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 351-86-65, (332) 24-15-66 Çàõ³äãàçáóä, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.49 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-06-89, 77-06-71 Ïîë³ìåðÃàçÁóä Ïëþñ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 384-88-12, (332) 77-44-03 Ïîë³ùóê Ëåîí³ä Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13, ïàâ³ëüéîí ¹32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 104-57-71, (098) 231-88-00 ÑÔ Êîìïëåêò ËÒÄ, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 â, îô.80 . . . . . . . . . . . . . (066) 899-12-12, (067) 332-45-48 ³ää³ëåííÿ ÏÀÒ “Âîëèíüãàç” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 85 . . . . . . . . (3342) 2-52-43, 2-28-36 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Êîçàöüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-22-04, 2-13-58 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Õîòåø³âñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-37-22, 2-37-39 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ìàòðîñîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-25-74, 3-11-45 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 34 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-12-12, 5-04-57 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 56. . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-50-99, 2-27-11 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ãàç³íà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-21-57, 2-23-44 Âîëèíñüêå ë³í³éíå âèðîáíè÷å óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-88-87, 4-88-92 Ãàçîíàïîâíþþ÷èé ïóíêò 45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 4 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-99-54 ijëüíèö³ ÏÀÒ “Âîëèíüãàç” 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-13-73 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-11-12 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-31-94 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-15-04 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïàðàëåëüíà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-17-98 Ìåòåîðèò, ÏÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Íîâà, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-25-23 ̳ñüêãàç 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-07-60 Ðàòíîãàçâîäáóä, ÄÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-17-38, 2-14-17


ÃÎÒÅ˲

89

ÃÀÇÅÒÈ, ÆÓÐÍÀËÈ-ÐÅÄÀÊÖ²¯

ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ

People ua by Ëèøå Íàñîëîäà, ðåäàêö³ÿ æóðíàëó 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, ê.45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-75-29, (099) 229-12-60 Àô³øà Âîëèí³, ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé òèæíåâèê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-99, 77-00-20 Âàøà ðåêëàìíà ãàçåòà, Âîëèíñüêà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-75, (050) 240-88-89 Âàøå ÂÅѲËËß, ðåäàêö³ÿ æóðíàëó 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ðóñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 541-71-54 Âåæà-Äðóê, âèäàâíèöòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 936-25-49, (332) 29-90-65 ³ñíèê+Ê, âñåóêðà¿íñüêà ãàçåòà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-49-85, 77-48-84 Âîëèíñüêà á³çíåñ-äîâ³äêà, ðåêëàìíà ãàçåòà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, îô.335. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-68-28, 77-44-22 Âîëèíñüêà ãàçåòà, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-53-83 Âîëèíñüêà ðåêëàìà “Â³ Àé Äæ³”, òèæíåâèê 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 573-38-13, (332) 77-09-92 Âîëèíñüêèé ðèíîê, ãàçåòà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, ê.403. . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 211-76-76, (096) 726-11-56 Âîëèíñüê³ îãîëîøåííÿ, ãàçåòà îãîëîøåíü òà ðåêëàìè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . (332) 77-63-60, 77-63-62 Âîëèíüïðåñà, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.505 . . . . . . . . . . . (332) 78-33-78 Ãàçåòà Âîëèíü, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-07, 72-38-94 Çîëîò³ ñòîð³íêè Óêðà¿íè, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 (3-é ïîâ.), ê.4 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-66 Ëóöüêèé çàìîê, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-63-90 Íàâ÷àííÿ òà ðîáîòà, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, îô.335. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-22, 20-01-00 Íàäñòèð’ÿ, îáëàñíå ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷å ï³äïðèºìñòâî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-20-13 Ïîðàäíèê+çäîðîâ’ÿ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-25-82 Ïðåñòèæ, ðåäàêö³ÿ æóðíàëó 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14, îô.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 472-45-34 Ñåðâ³ñíèé âèäàâíè÷èé öåíòð ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 4, îô.114 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-93-51, 72-93-50 Ñëàâà ïðàö³, ðåäàêö³ÿ ðàéîííî¿ ãàçåòè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-30, 72-81-38 Ñëîâî Âîëèí³, îáëàñíà ãàçåòà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-31-44, 28-31-21 Òâ³é âèá³ð, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-19 Òâ³é ñòèëü, æóðíàë 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-19, 78-42-22 Òè ³ ß ³ âñÿ ñ³ì’ÿ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-25-82 Ôðåø, ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé æóðíàë 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à (3-é ïîâ.), îô.25. . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 554-50-48

Ãîäèííèêîâà ìàéñòåðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-72-33 Ñâ³é ÷àñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-63-00 Ñâ³é ÷àñ, òîðãîâà ìåðåæà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-42-24 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ ‘’Ãîñòèíåöü’’). . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-69-88 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-07-02 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-25-12 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . (332) 78-48-14 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-21

ÃÀËÀÍÒÅÐÅß, ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

ÃÎÑÏÎÄÀÐײ ÒÎÂÀÐÈ, ÏÎÁÓÒÎÂÀ Õ²Ì²ß Ä³ì òîâàð³â, ìàãàçèí Ïîáóòîâà õ³ì³ÿ. Òîâàðè äëÿ ñàäó òà ãîðîäó. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . (050) 888-73-73, (050) 519-01-46 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2 Betta-ñåðâ³ñ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-43-30, (050) 448-38-32 EVA, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-37-00 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 å. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-37-00 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-37-00 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-37-00 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-37-00 Watsons, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-24 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-01 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-78 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-48-25 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-28 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-48-26 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-10-80 Áëèñê, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 å. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-23 Êîï³éî÷êà, ìàãàçèí ïîòð³áíèõ ðå÷åé 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 32 Êðîê, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-45-31, (095) 424-43-69 Ëîêóñ, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-22-00, 77-22-01 ÑàâÑåðâ³ñ Êàðïàòè, ÄÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-27-48, (332) 28-36-86 ÒÅÌÀ-Âîëèíü, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-33, 78-01-31 Óí³âåðñàë-Ë, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-40-36, 75-72-46

ÃÎÒÅ˲

On Wave, ìàãàçèí Ƴíî÷³, ÷îëîâ³÷³, äîðîæí³ ñóìêè, àêñåñóàðè. Âàë³çè, øê³ëüí³ ðþêçàêè. 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”) . . . . (067) 109-08-98 Âàëàá³, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 758-15-80 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, ìàãàçèí ¹42 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 758-15-80 ³ðäæèí³ÿ, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 263-61-60 Ñóìêè+, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 269-40-92 Ôàáðèêà ñóìîê, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-81

ÃÀËÅÐů, ÂÈÑÒÀÂÊβ ÇÀËÈ Art-êàôåäðà, ãàëåðåÿ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 142-51-18 STREET ÀÐÒ-ÃÀËÅÐÅß 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 142-51-18 Âèñòàâêîâèé çàë “Êàì’ÿíèöÿ” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-53-71 Âèñòàâêîâèé çàë ÂÎ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 749-01-33 Êâàäðàò, ãàëåðåÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 488-64-56 Ëóöüê, àðò-ãàëåðåÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 (Ïàëàö êóëüòóðè) . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-26

ÐÅÑÒÏÀÐÊ, ÐÅÊÐÅÀÖ²ÉÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-59-79, (332) 70-50-60

Noble Boutique Hotel, ãîòåëü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 764-97-73, (332) 28-48-28 Paganini, ãîòåëü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 385-82-83 Patio di Fiori, ãîòåëü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 978-23-56 Rest, ì³í³-ãîòåëü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 9/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 892-96-40, (099) 444-49-11 Sofa, õîñòåë 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 313-32-27 VERSAILLES, ãîòåëü 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2. . . . . (050) 477-88-98, (067) 727-22-02 Àëåêñ, ãîòåëü äîìàøíüîãî òèïó 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàëîîìåëÿí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . (095) 881-15-54, (096) 388-88-92 Âîÿæ, ìîòåëü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-95-65, (096) 074-16-03 Äðóç³, hostel 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 9, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 568-10-10 Çàòèøîê, õîñòåë 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 45/73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 510-15-04 ²ðåí, ðåñòîðàííî-ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 99 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-96, (098) 132-52-52 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


90

ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯

Êåäåì, ãîòåëü 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 89 â . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-39-41, (066) 089-98-99 Ìîòîð, ãîòåëü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.²âàíà Êîæåäóáà, 28 . . . . . . . . . . . . . . (050) 615-04-86, (098) 362-86-53 Ïàðàñîëÿ, õîñòåë 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíî¿ Êàëèíè, 16 Ïàóåð Õàóñ, ãîòåëü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-17-51 Ïðîôñï³ëêîâèé, ãîòåëü 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-03-48 Ñâ³òÿçü, ãîòåëü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-41-72, 24-55-11 Ñïåéñ Ðåíò, ãîòåëü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 670-74-18, (095) 670-74-18 Ñòàðà ï³äêîâà, ãîòåëü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-97, (099) 197-30-16 Óêðà¿íà, ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 2 (öåíòð ì³ñòà) . . . . . . . . . . . . . (332) 78-81-00, 78-81-06

ÃÎÒÅ˲ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Comfort, ãîòåëü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . (095) 130-81-88, (097)722-64-45 NESS, ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 45604, ñ.Êðóïà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øèìàíñüêîãî, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 881-25-55 ROYAL DUTCH, ìîòåëü 45631, ñ.Ìèëóø³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òàðàñîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 098-09-91 Shelter club hotel & spa, ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 45061, ñ.Êîëîäÿæíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . . . . . . . (3352) 9-01-29, 9-01-09 ÀíÄåÌàêñ, ãîòåëü 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïîë³ñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-22-10, (067) 306-49-70 Áðàìêà, ãîòåëü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 105-18-00 Âèæ³âêà, ãîòåëü 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, ïëîùà Ìèðó, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-11-53 Âîäîãðàé, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 39 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-10-20 Âîëèíü, ãîòåëü 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êíÿçÿ Âàñèëüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-28-82 Ãîòåëü 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-16-09 Ãîòåëü 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-53-34, 3-03-87 Ãîòåëü ÂÊÏ “Ëþáåø³âñåðâ³ñ” 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-13-80, 2-17-64 Äîí ʳõîò, ãîòåëü 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-01-97 Äóáîê, ãîòåëü 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-40-29 Åäåì, ãîòåëü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 3. . . . . . . . . . . . . . . . (066) 342-25-60, (068) 887-94-91 Çåëåíèé ãàé, ãîòåëü 45150, ñ.Êîïà÷³âêà Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðøîòðàâíåâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-15-05, 79-15-19 Çîëîòà ï³äêîâà, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîë³, 36 . . . . . . . . . . . . . (095) 486-68-32 Çóñòð³÷, áàð-ìîòåëü 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-70-38 ˳ñîâà ï³ñíÿ, ãîòåëü 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12 . . . . . . . . . . . . (3352) 5-35-40, 5-26-12, 5-96-22 Ëþêñ, ì³í³-ãîòåëü 45001, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (093) 642-25-16, (097) 351-58-73 Ìàºòîê, ãîòåëü 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âåòåðàí³â, 1 . . . . . . . . (332) 79-78-63, (066) 215-39-99 Íàøå ì³ñòî, ãîòåëüíî-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-23-41, 5-23-42, 5-30-15 Îñêàð, ãîòåëü 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, ïðîñï.Âîë³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-10-42 Ïðèï’ÿòü, ãîòåëü 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Öåíòðàëüíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-11-45 Ðåíîìå, ìîòåëü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 731-73-23 ѲÑ, ãîòåëü 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-92-40, 4-92-43 Ñòîæàðè, òóðèñòè÷íî-ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 44440, ñ.Áóöèíü Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . (050) 431-30-33, (050) 431-30-34 Ñÿéâî-Ëþêñ, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ñîáîðíîñò³, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 4-04-91 Òóð³ÿ, ãîòåëü 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-32-79 Ôîðìóëà “Ïëþñ”, ãîòåëü 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-28-38 Õîðòèöÿ, ì³í³-ãîòåëü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-24-41, 5-24-46 ßâ³ð, ãîòåëü 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.1 Òðàâíÿ, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-35-31 ßãîäèí, ãîòåëü 44332, ñ.Ñòàðîâîéòîâå Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèêîðäîííèê³â, 6 . . . . . . (3377) 3-41-40

ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ Àäâîêàò, òîâàðèñòâî âëàñíèê³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35 Àñîö³àö³ÿ “Îáåð³ã ìèñòåöòâà”, ÂÃÎ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 135-45-36 Àñîö³àö³ÿ ìîëîäèõ ðåôîðìàòîð³â, ÌÃÎ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 (4-é ïîâ.), îô.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 873-72-80 Âàðòà ïîðÿäêó, ãðîìàäñüêå ôîðìóâàííÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-15-16, (099) 484-82-01 Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-81-79 Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÃÎ “Âñåóêðà¿íñüêà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-03-79

Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ (ÓÒÎÑ) 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-90-32, 72-54-56 Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-28-26 Âîëèíñüêà îðãàí³çàö³ÿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 749-01-33 Âîëèíñüêèé ³íñòèòóò ï³äòðèìêè òà ðîçâèòêó ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-59-65 Âîëèíñüêèé îáëàñí ôîíä “Ç³ð”, ÃÎ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-90-18 Ãðîìàäñüêå. Âîëèíü, ðåã³îíàëüíå îíëàéí ìåä³à 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-09-22 Äîïîìîæåìî ñîá³, ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-03, 72-21-42 Ëóöüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-01-10 Ëóöüêà ì³ñüêà òåðèòîð³àëüíà ïåðâèííà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÎÑ, ÃÎ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-94-17 Ìàëüò³éñüêà ñëóæáà äîïîìîãè, ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-97 Ìè ïëþñ, ÂÎÃÎ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 644-92-23 Ìóí³öèïàëüíà ë³êàðíÿíà êàñà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-15 Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè, Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-94 Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-79 Îáëàñíèé ôîíä ï³äòðèìêè ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà íà ñåë³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-00-52, 24-23-97 Ñîþç ³íâàë³ä³â ×îðíîáèëÿ Âîëèí³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïóøê³íà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-62 Ñï³ëêà Õðèñòèÿíñüêèõ Ðåàá³ë³òàö³éíèõ Öåíòð³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 191-27-85, (068) 049-22-71 Ñòèìóë, Ëóöüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ³íâàë³ä³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 590-09-81 Òàâ³òà, Âîëèíñüêèé îáëàñíèé áëàãîä³éíèé ôîíä 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-44-85 Òîâàðèñòâî ÷åõ³â “Ìàò³öå Âîëèíñüêà”, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 672-39-83 Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî ãëóõèõ, îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-44-40 Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî ãëóõèõ, îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-57 Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî îõîðîíè ïàì’ÿòîê ³ñòî𳿠òà êóëüòóðè, Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 668-33-27 Ôåäåðàö³ÿ ïðîôñï³ëîê Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-50-40 Õåñåä Îøåð, ÂÔ Ð³âíåíñüêîãî îáëàñíîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-17 Öåíòð ºâðîïåéñüêî¿ ³íôîðìàö³¿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-67

ÃÐÓ̲ÍÃ-ÑÀËÎÍÈ Nobby, ãðóì³íã-ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 879-16-48 Ãàðìîí³ÿ, ãðóì-êàá³íåò 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ïàâ³ëüéîí ¹48, (050) 515-46-17 Ãðóì³íã-êàá³íåò âåòåðèíàðíî¿ êë³í³êè “Â³ðíèé äðóã” 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 132-29-80, (332) 29-29-55 Ãðóì³íã-êàá³íåò äëÿ ñîáàê 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 901-27-67, (063) 299-24-09

ÃÓÐÒÊÈ ÄËß ØÊÎËßв Âîëèíñüêà ìàëà àêàäåì³ÿ íàóê 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-16-93, 29-29-62 Âîëèíñüêèé äåðæàâíèé öåíòð åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-69-44, 71-02-75 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íèé öåíòð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 9 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-22-35 Ëóöüêà äèòÿ÷à çàë³çíèöÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-03-57 Ëóöüêèé ì³ñüêèé öåíòð íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ËÌÐ, ÊÇ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-72-22, 24-12-73 ̳æøê³ëüíèé íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èé êîìá³íàò ËÌÐ, ÊÇ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-22, 25-15-92 ̳ñüêèé öåíòð åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ËÌÐ, ÊÇ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 14, ê.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 040-73-10 ̳ñüêèé öåíòð òóðèçìó, ñïîðòó ³ êðàºçíàâñòâà ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ËÌÐ, ÊÇ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 889-74-19 Ïàëàö ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-01-16, 24-13-29 Öåíòð íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ÂÎÄÀ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-23-63, 71-25-11 Öåíòð òóðèçìó, ñïîðòó òà åêñêóðñ³é 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-35

ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÎÁÊÀ, ˲ÑÎ-, ÏÈËÎÌÀÒÅвÀËÈ Àëüòðà Ìåòåðñ, ÌÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-70 Áèëèöÿ Àíàòîë³é Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-93-54, (332) 76-75-48 Áîáåð-Åë³ò, ñòîëÿðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 049-00-00, (332) 78-93-09


ÄÈÒßײ ÒÎÂÀÐÈ, ²ÃÐÀØÊÈ

91

ÄÈÒßײ ÁÓÄÈÍÊÈ, ÏÐÈÒÓËÊÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4 ³äî-ËÒÄ, ÂÊÔ ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 471-04-50, (332) 24-41-10 Êî÷óëàï Âîëîäèìèð Àäàìîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-73-47 ËÓÌ, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-90-72 Ì²Ô ËÒÄ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-86-19 Ïàòð³àðõ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 522-88-84, (332) 28-59-00 Òåõàãðîáóä, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-14-95

ÄÈÇÀÉÍ

Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë. DeStyle, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.405 . . . . . . . . . . . (050) 926-27-53, (096) 879-89-88 Plafon studio, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-33-54 Àñòðà, ÀÄÊ ÌÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-31 Äèçàéí-Öåíòð, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 289-14-90, (332) 28-28-48 Îðåîë ÍÂÏ, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-40-90 Ïàíäà, àðõ³òåêòóðíî-äèçàéíåðñüêà ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 519-01-98 Ñâ³òëèöÿ, â³òðàæíà ìàéñòåðíÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-28-65, (093) 623-75-20 Ñòóä³ÿ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó òà îçåëåíåííÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 377-10-50 Ôëîðà-äèçàéí, ñòóä³ÿ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó ³ ôëîðèñòèêè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-98, 78-55-99 Öåíòð ëàíäøàôòó òà îçåëåíåííÿ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-30-26, (332) 75-75-90 Øîóãàðäåí, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 039-49-88 Åäåì, ñàäîâèé öåíòð 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 70 . . . . . (050) 200-81-74, (095) 839-19-29

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈ Âîëèíñüêèé îáëàñíèé íàðêîëîã³÷íèé äèñïàíñåð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-02-30, 71-03-75 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé îíêîëîã³÷íèé äèñïàíñåð, ËÏÇ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ò³ì³ðÿçºâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-26-92, 26-07-79 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íèé äèñïàíñåð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-27-90, 72-36-51 Îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå ïðîòèòóáåðêóëüîçíå îá’ºäíàííÿ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-09-00, 26-34-29

Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ñïåö³àë³çîâàíèé áóäèíîê äèòèíè äëÿ ä³òåé ç óðàæåííÿì öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ç ïîðóøåííÿì ïñèõ³êè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-31, 72-49-09 Ãîëîáñüêà øêîëà-³íòåðíàò 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëèíñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-21-97 Äîâãîíîñ³âñüêà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â 45034, ñ.Äîâãîíîñè Êîâåëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-12-09 Çàáîëîòò³âñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò 44142, ñìò Çàáîëîòòÿ Ðàòí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 15 . . . (3366) 9-52-65, 9-53-70 Çàòóðö³âñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò 45523, ñ.Çàòóðö³ Ëîêà÷èíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 9-74-85, 9-74-86 ²âàíè÷³âñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-14-35 ʳâåðö³âñüêèé öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè “Ñîíå÷êî” 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Øê³ëüíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-17-58, 2-15-90 Êðóï³âñüêèé íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 45604, ñ.Êðóïà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-74-60 Ðîæèùåíñüêèé íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð äëÿ ä³òåé ç ïîðóøåííÿìè îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Êîòå Øèêîëàäçå, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-18-09, 2-14-31 Ñåíêåâè÷³âñüêà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â 45750, ñìò Ñåíêåâè÷³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 59 . . . . . . . . . . (3379) 9-97-87 Ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò 45240, ñ.Ëèïëÿíè ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàíàòîðíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-89-18

ÄÈÒßײ ÒÎÂÀÐÈ, ²ÃÐÀØÊÈ Agugu shop, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 858-76-99 Be Smart, ìàãàçèíè ðîçâèâàþ÷èõ ³ãðàøîê 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 253-23-71 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 142-34-78, (050) 253-23-70 Chicco, ãóðò³âíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 191-03-36 De Salito, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 726-36-63 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 726-36-63 EBabyDay, ³íòåðíåò-ìàãàçèí äèòÿ÷èõ òîâàð³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, ìàãàçèí ¹79 . . (097) 249-29-48, (063) 040-12-34 Girl fashion, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (050) 714-42-14 Kapitoha.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí äèòÿ÷èõ òîâàð³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 382-92-43, (066) 843-99-46 Kid’s Look, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (ÒÖ “Áóðàò³íî”), áóòèê ¹18 . . . . . . . . . (098) 251-06-16 Malecha.kiev.ua, äèòÿ÷èé ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 931-80-28, (099) 404-66-55 Signal-my.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí äèòÿ÷èõ êîëÿñîê 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 446-39-99, (050) 172-39-39 TOP 4 KIDS, ìàãàçèí äèòÿ÷èõ òîâàð³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-77-11 Twins, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 517-59-87 Wojcik, áóòèê äèòÿ÷îãî îäÿãó 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), (093) 294-93-17, (068) 183-96-12 Àë³ñà, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 665-95-25 Àíåêñ ïëþñ, ÏÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 2 á . . . . . . . . . . . . . . (050) 433-31-55, (332) 78-86-41 Áàòóò Ïðîì, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 889-30-43, (096) 500-09-63 Áåìá³, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (095) 073-60-77 Á³ìá³, ³íòåðíåò-ìàãàçèí äèòÿ÷èõ òîâàð³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 360-90-36 ³íí³ Ïóõ, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 539-52-35 Ãíîìèê, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 17 . . . . . . . . . . (332) 24-71-45, (067) 938-12-95 Äèòÿ÷èé ñâ³ò, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-23-04 Äèòÿ÷èé ñîí, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 15 à . . . . . . . (098) 568-11-88, (095) 568-11-88 Äèòÿ÷³ øàïî÷êè òà âçóòòÿ, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 2 (ϳâí³÷íèé ðèíîê), áóòèê ¹17 . . . . . . (095) 317-22-71 Åñêóëàï, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-50, (067) 709-50-95 Æó-æó, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 132-53-45 dzðî÷êà, ñòóä³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 å. . . . . . . . . . . . . . . (096) 001-77-04, (095) 791-06-40 Êàïåëþøîê, äèòÿ÷èé îäÿã 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 516-68-11 Êàï³òîøêà, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 382-92-43, (066) 843-99-46 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


92

ÄÈÒßײ ÖÅÍÒÐÈ

Êàïðèçóëüêà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 420-04-39, (095) 784-53-48 Êàðàïóç 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.112 . . . . . . . . . . . (332) 78-56-69, (050) 631-96-82 Êàðàïóç, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ïàâ³ëüéîí ¹4. . (050) 631-96-82 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 1 (äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà), 2-é ïîâ. . . . . . . . (050) 631-96-82 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à (äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà), 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (050) 631-96-82 Êàðíàâàë, ïðîêàò êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 722-69-49, (332) 72-77-20 Êíîïà, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 706-14-57, (098) 272-09-32 Êîçà Äåðåçà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-24-70 Êðà¿íà ³ãðàøîê, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-30-36 Êðîõà, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 13/15 . . . . . . . . . . . . . . . (093) 780-48-51, (332) 72-61-09 Ëåëåêà, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ïàâ³ëüéîí ¹81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 999-18-35, (096) 870-42-38 Ìàãàçèí äèòÿ÷î¿ ³ãðàøêè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 771-62-46, (067) 334-23-72 Ìàìà çíàº, ìàãàçèí äèòÿ÷èõ òîâàð³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 768-33-21 Ìàðêóñ, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 Ìàóãë³, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 205-13-83 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 146-13-79 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 131-28-83 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 652-41-60 ̳ðèê, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 058-40-16 Îäÿãàéêî, ìåðåæà äèòÿ÷èõ ìàãàçèí³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 728-35-61 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”), 2-é ïîâ., ïàâ³ëüéîí ¹7 à 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ïàâ³ëüéîí ¹69, (066) 728-35-61 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÐÖ “Ãðàíä-Âîëèíü). . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 643-28-37 Ïåòðèê, ïðîêàò êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÄ “Êàðàâàí”) . . (066) 255-09-99, (068) 868-37-99 ϳíãâ³, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), áóòèê ¹65 . . . . (095) 697-75-36 Ïðîêàò êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30. . . . . (099) 000-06-95, (332) 23-14-12 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 408-25-66 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 å. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 001-77-04 Ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 941-48-35 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Áðàòêîâñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 236-37-60 Ïðîêàò ñó÷àñíèõ íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Íà Òàáîðèù³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 527-24-95, (097) 894-04-75 Ðàéäóãà, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-38-84, (095) 543-47-82 гî ä³òè, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî âçóòòÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 754-08-67, (332) 71-18-59 Ðóêàâè÷êà, äèòÿ÷èé ñâ³ò 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 874-88-28 Ñìàéëèê, ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 540-49-38 Ñìàéë³ê, êîì³ñ³éíèé ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 31 à. . . . . . . . . . . . . . . (050) 284-47-91, (068) 911-23-92 Ñîíå÷êî, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 492-81-17 Ñîðîêà-âîðîíà, äèòÿ÷èé ñâ³ò 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-27-58, (066) 170-56-37 Òèãðåñ, ìåðåæà äèòÿ÷èõ ìàãàçèí³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 370-45-30, (332) 71-71-34 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-48-15 Òîâàðè äëÿ íåìîâëÿò, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16. . . . (067) 361-46-59, (099) 727-26-05 Òîñ³-Òîñ³, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 727-90-97, (098) 084-06-44 Òð³óìô-Ï, ÂÊÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 95 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 232-62-09 Óìêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 070-09-83 ×àðè-áàðè, ïðîêàò êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 431-75-82 ×åáóðàøêà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (099) 199-61-72, (050) 907-08-04 ×óäî-Îñòð³â, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-05-87 ßíãîëÿòêî, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 208-08-86, (098) 660-19-31

ÄÈÒßײ ÖÅÍÒÐÈ Be Smart, ìîâíèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 510-43-40 FIGLI MIGLI, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-78-77, (067) 334-50-87 Helen Doron, íàâ÷àëüíèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 893-31-02 Àðò áåäðèê, òâîð÷à ñòóä³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 498-88-04 Áäæ³ëêà Ìàéÿ, êëóá ñâ³äîìîãî áàòüê³âñòâà, ÂÎÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 974-79-97, (050) 371-21-32 Êóçÿ, äèòÿ÷èé öåíòð ðîçâèòêó 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 16 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 905-32-93 Ëåâåíÿ, öåíòð äîøê³ëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 189-90-84, (068) 253-73-37 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 189-90-84, (068) 253-73-37

˳ìïîïî, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé öåíòð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 876-58-85 Ëîãîïåä Ïîë³ùóê Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 98 (ïîë³êë³í³êà). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-12-14 Ìàëåíüêà øêîëà, â³ää³ë äîøê³ëüíîãî ðîçâèòêó ä³òåé 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 908-95-06 Ìàëåíüêèé Õîãâàðòñ, äèòÿ÷à ñòóä³ÿ ðîçâèòêó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 944-81-19, (050) 951-61-25 ̳ñòî ìð³é, äèòÿ÷èé ìåãàïîë³ñ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 658-24-96 Ïëàé, ñ³ìåéíà àêàäåì³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30. . . . . (332) 23-14-12, (099) 000-06-95 Ðîáîëîã³êóì, àêàäåì³ÿ ï³çíàííÿ òà ðîçâèòêó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (099) 703-63-44 Ðîçìîâëÿéêî, äèòÿ÷èé êîðåêö³éíî-ðîçâèòêîâèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 494-80-49 Ðîçóìàõà, ñòóä³ÿ ðîçâèòêó ä³òåé 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 348-02-59 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 029-89-00 Ðîçóìíèê, êëóá ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-54-73, (050) 256-85-17 Ñâ³òëèíêà, öåíòð ðàííüîãî ³íòåëåêòóàëüíî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-52-58 Ñìóãàñòèé íîñîð³ã, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”). . . . . . (066) 755-07-57 Ñìóãàñòèé íîñîð³ã, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”). . . . . . (095) 826-33-98 Ñîðîáàí, øêîëà óñíîãî ðàõóíêó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 â . . . . . . . . . . . . . (096) 176-96-09, (063) 148-30-28 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.311 . . . . . . (096) 176-96-09, (063) 148-30-28 Ñïðàâæí³é ëèöàð, øêîëà-ñòóä³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 547-01-30 Øëÿõåòíà ïàííî÷êà, øêîëà-ñòóä³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 547-01-30 ß ðîñòó, ñòóä³ÿ ðàííüîãî ðîçâèòêó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 510-43-40

ÄÎÐÎÃÈ-ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ, ÐÅÌÎÍÒ Âîëèíñüêèé îáëàâòîäîð, ÄÏ ÂÀÒ ÄÀÊ “Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-60-61, 72-30-45 Âîëèíüñèãíàë, ÏÏ ÂÊÔ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 187-89-71, (332) 71-32-56 Äàíîâàáóä, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-01-10, (332) 71-01-81 Äîðîæí³é ñåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1, îô.303 . . . . . . . . . . . . . (067) 332-16-91, (332) 28-10-16 Ëóöüêà ÄÅÄ, ô³ë³ÿ ÄÏ “Âîëèíñüêèé îáëàâòîäîð” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-10-98 Ëóöüêàâòîäîð, ÏðÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-55-18, 24-58-10 Ëóöüêàâòîäîð-Ñåðâ³ñ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-55-01 Ëóöüêèé ðàéàâòîäîð, ô³ë³ÿ ÄÏ “Âîëèíñüêèé îáëàâòîäîð” 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-37-00, 26-05-90 Ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 52 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-54-75, 78-54-69 Øëÿõ, ÌÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 95 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-98-29, (332) 72-93-78

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÓÊҲ Antica, äîñòàâêà ï³öè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 à . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 116-64-64, (098) 116-64-64 New York Street Pizza, äîñòàâêà ï³öè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 188-42-48 Presto Pizza, äîñòàâêà ï³öè 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-85-85 SoloPizza, äîñòàâêà ï³öè 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 124-44-46 SOSHI, äîñòàâêà ñóø³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 à. . . . . . . . . . . . . . . (066) 693-98-38, (096) 934-28-98 SOSHI, äîñòàâêà ñóø³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 224-82-18, (068) 994-30-43 Sushi club Express, äîñòàâêà ñóø³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 934-28-98, (066) 693-98-38 Sushi club, äîñòàâêà ñóø³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 224-82-18, (068) 994-30-43 Áàçèë³ê, äîñòàâêà ¿æ³ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 979-93-93 Äÿäÿ Pizza, äîñòàâêà ï³öè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 167-70-05 Äÿäÿ Pizza, äîñòàâêà ï³öè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 167-70-04 Íàø êðàé, äîñòàâêà ïðîäóêò³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 280-52-88, (066) 826-26-41 Ïàíòàî, äîñòàâêà ñóø³ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 367-40-41, (068) 189-09-71 Ñóøè ßì³, äîñòàâêà ñóø³ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 862-32-96, (097) 866-95-80 Ñóøèÿ, äîñòàâêà ñóø³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (097) 722-55-55 Òåðåâåí³, äîñòàâêà ï³öè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 539-34-39, (332) 71-91-99 Ôåë³÷³òà, äîñòàâêà ï³öè 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-28-28 Ôóðøåò-Ëóöüê, ô³ðìà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 409-65-39 ØàøëèêßÍ, äîñòàâêà ¿æ³ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 371-99-77 Øèíîê íà êîëåñàõ, äîñòàâêà îá³ä³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 518-23-46, (066) 395-84-77


ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕͲ×ÍÀ ÒÀ ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐβÄÍÈÊÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

ÄÎØʲËÜͲ ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÇÄÎ (Çàêëàäè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè) ¹1 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-07-82 ¹2 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-53-37, 72-30-93 ¹3 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 10 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-16-91 ¹4 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-76-01 ¹5 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-40 ¹6 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Àðõ³òåêòîðà Ìåòåëüíèöüêîãî, 9 . . . . . . (332) 24-83-37, 72-96-79 ¹7 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-74-85, 72-90-80 ¹8 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëüîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-93-49 ¹9 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-76-52 ¹10 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-52-55 ¹11 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-54-23 ¹12 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Êàøòàíîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-94 ¹13 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-27-39 ¹14 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Áàðàíîâà, 83 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-80 ¹15 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 34 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-51 ¹16 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-12-11 ¹17 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-20-54 ¹18 43006, ì.Ëóöüê, âóë.²âàíà Êîæåäóáà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-13-21 ¹19 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-89-06 ¹20 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 35 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-22-85 ¹21 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ì.Âîâ÷êà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-45-70, 26-09-91 ¹22 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-05-69 ¹23 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-14-20 ¹24 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Áîãîìîëüöÿ, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-37-78 ¹25 43010, ì.Ëóöüê, âóë.×åõîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-42-60 ¹26 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-78 ¹27 43005, ì.Ëóöüê, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-03-57 ¹30 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âîðîí³õ³íà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-36-82 ¹31 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 21 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-21-52 ¹32 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-44-41 ¹33 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-25-01 ¹34 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 . . . . . . . . . . (332) 25-03-88, 25-12-17 ¹35 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 20 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-05-91 ¹36 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Äàíüøèíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-05-51 ¹37 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 6 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-03-63 ¹38 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Êîâàëåâñüêî¿, 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-61 ¹39 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàêîâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-14-40 ÇÄÎ ¹28 êîìïåíñóþ÷îãî òèïó (ñïåö³àëüíèé) äëÿ ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Äàíüøèíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-44-30 ÇÄÎ ¹29 (êîìïåíñóþ÷îãî òèïó) 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-24-33 ÇÄÎ ¹40 (ßÑËÀ-ÑÀÄÎÊ) 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-02-53

93

Åêñïåðòíà îö³íêà ìàéíà, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 239-46-07, (066) 744-14-77 Ëóöüê ijì Ñåðâ³ñ, ÒΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24, îô.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 930-31-99 Ëóöüê Åêñïåðò Ïëþñ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (066) 528-48-80, (096) 041-90-81 Ìàãåðà Àëëà ³òà볿âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 512-86-45, (332) 72-81-13 Îëä³, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, ê.402 . . . . . . . . . . . . . (050) 339-85-97, (332) 24-64-64 Îë³ìï-Êîíñàëòèíã, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 025-43-98 Ïàíå÷êî Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 728-85-61, (067) 728-85-61 Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà, ÄÏ, ô³ë³ÿ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-43, 77-03-01 Õðèñòåöüêà Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 432-75-61 Öåíòð íåçàëåæíî¿ åêñïåðòèçè òà àóäèòó 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 8, îô.2 . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-79, (050) 207-54-74

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕͲ×ÍÀ ÒÀ ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐβÄÍÈÊÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

ÄÐÓÊÀÐͲ Result, ïðèâàòíà äðóêàðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 387-07-15, (096) 006-21-15 Àïåëüñèí, äðóêàðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-48 Âîëèíñüêà îáëàñíà äðóêàðíÿ, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-05-30, 71-03-01 Âîëèíüïîë³ãðàô, äðóêàðíÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-14, 77-05-02 ÄðóêÌàðêåò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 â . . . . . . . . . . . . . (332) 78-96-78, (050) 339-85-30 ѲÒÓ Äðóê, äðóêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . (066) 144-71-96, (332) 28-33-22 Òåðåí, Âîëèíñüêà ìèñòåöüêà àãåíö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 588-09-70, (050) 674-33-21 Õðèñòèÿíñüêå æèòòÿ, Ëóöüêà ì³ñ³éíà êíèæêîâà ôàáðèêà 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-08-74, 71-95-96

ÅÊÑÏÅÐÒÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ Âîëèíü-Åêñïåðò, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-75, 28-05-08 Àëüÿíñ-ÐÊ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 624-53-19 ÀÑ Åêñïåðò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëóãîâà, 2, îô.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-75, (332) 72-49-63 Àòëàíò, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 (ÄÎÑÀÀÔ), 3-é ïîâ. . . (050) 581-25-50, (332) 77-07-25 Âîëèíñüêå â³ää³ëåííÿ Ëüâ³âñüêîãî ÍIJ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-26-00, 72-24-11 Âîëèíñüêèé åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð, ÄÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 22 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-81-99, 71-14-21 Âîëèíü-åêñïåðò ïëþñ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-20-69, 28-20-70 ÃÖ ÍÒÏ+, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-05, 77-44-24 Åêñïåðò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à, îô.9 . . . . . . . . . . . (066) 264-03-44, (068) 686-28-54 Åêñïåðò-ñåðâ³ñ Âîëèíü, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á, îô.310 . . . . . . . . . . . . (067) 933-86-57, (332) 25-12-88 Åêñïåðòíà îö³íêà ìàéíà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 (ÁÖ “ijàìàíò”) . . . . . . (066) 528-48-80, (096) 041-90-81

Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë. Âîëèíñüêà åëåêòðîòåõí³÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-51-41, (332) 25-05-41 Âîëèíñüêà êîìïàí³ÿ, ÂÊÔ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-31-20, 78-97-39 Âîëèíüåëåêòðî, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 4 à, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-34-23, 74-31-72 Âîëèíüåëåêòðîìîíòàæ-469, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 56 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 190-24-54, (332) 71-94-94 Âîëèíüêàáåëü, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-17, 73-56-48 Âîëèíüïðèâàòáóä, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-56-48 Åëåêîì, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, ê.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-92, 78-89-93 Åëåêòðî-Òàéì, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 447-02-91, (067) 447-15-97 Åëåêòðîáàçà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 946-28-72, (068) 886-15-45 Åëåêòðîñåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-86-78, 78-86-77 ÅÍÊÎ, ÏÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-01, 78-55-22 Çàõ³äàðìàïðîì, ËÒÄ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-19-19 Çàõ³äÁóäÅíåðãîÐåñóðñ, ÒΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-55-93, (332) 74-02-32 ²îí, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-86-24 ˳òàí Ñâ³ò, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 202-44-67, (096) 090-41-79 Ëþêñ-Åôåêò, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-73-87, 74-73-86 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


94

ÇÀ˲ÇÍÈ×Ͳ ÂÎÊÇÀËÈ, ÑÒÀÍÖ²¯

Íîâ³òí³ òåõíîëî㳿 áóä³âíèöòâà, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, ïðèì.37 . . . . . . . . . . . . . . (050) 602-45-10, (332) 78-83-60 Îëâ³í Ïëþñ, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-58-78 Îìåãà, åëåêòðîëàáîðàòîð³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 6, ê.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-68-73, (332) 25-88-85 ϳäøèïíèê-Åíåðãîðåìîíò, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-05 Ïðîìàê, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-90-31, 72-54-75 Ñâ³òëîäàð ïëþñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.417 . . . . . . . . . . . . (050) 372-79-00, (332) 28-70-42 Ñïåöñåêòîð, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 610-00-44, (097) 581-50-19 Ñòàá³ë³çàòîðè-ãåíåðàòîðè 220 V, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 888-78-93, (096) 417-77-41 ÑÒÑ ÊÎËÄ, ÊÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 661-66-68, (095) 539-63-01 Òåõáóä, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . (095) 640-68-65, (099) 627-44-00 Òîðãîâèé ä³ì “Âàòðà-Çàõ³ä”, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.311 . . . . . . . . . . (067) 675-27-04, (067) 352-72-11 Òîðãîâèé ä³ì “ÂÎ-Åëåêòðèê”, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 030-77-75 Òîðãîâèé ä³ì ÂÅÒÊ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-29 Òðåí³íã, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-89-93 Êðîìáåðã åíä Øóáåðò Óêðà¿íà, ÒçΠ45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.ªâðîïåéñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-53-01

ÇÀ˲ÇÍÈ×Ͳ ÂÎÊÇÀËÈ, ÑÒÀÍÖ²¯ Ãí³äàâà, çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-72-34, 79-72-61 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ëóöüê 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-72-51, 79-72-00 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ Ëóöüê 43005, ì.Ëóöüê, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-72-98, 23-22-75 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ãîëîáè 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîêçàëüíà, 46 à . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-21-78 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ãîðîõ³â 45742, ñ.Áîðî÷è÷å Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 á. . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-80-54 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Çàáîëîòòÿ 44142, ñìò Çàáîëîòòÿ Ðàòí³âñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 9-51-14 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ ²âàíè÷³ 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-16-01 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Êàì³íü-Êàøèðñüêèé 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-18-51 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ ʳâåðö³ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ñîáîðíîñò³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-82-00, 2-82-01 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Êîâåëü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-22-68, 6-22-98 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ëþáîìëü 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Âîêçàëüíà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-21-66 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ìàíåâè÷³ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-14-66 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ïîâîðñüê 45050, ñ.Ïîâîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-51-43 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ðèìà÷³ 44350, ñ.Ðèìà÷³ Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-16-31 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Òðîÿí³âêà 44622, ñ.Òðîÿí³âêà Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 34 . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-11-13 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Òóð³éñüê 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-23-24 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ Êîâåëü 45000, ì.Êîâåëü, Ïðèâîêçàëüíà ïëîùà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-22-68 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë Ñòàðà Âèæâà 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-22-40 Êâèòêîâà êàñà çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ Íîâîâîëèíñüê 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øåâ÷åêà, 19/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-30-97

ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ, ÄÎÁÐÈÂÀ

ÂÀÑÑÌÀ, àãðîìàãàçèí

Âåëèê³é âèá³ð íàñ³ííÿ. Çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí. 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ìàãàçèí ¹34 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 816-35-31, (067) 370-68-54

ijì òîâàð³â, ìàãàçèí Äîáðèâà, íàñ³ííÿ. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . (050) 888-73-73, (050) 519-01-46 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

ÒÐÈ-ÀÃÐÎ, ÃÓÐÒ²ÂÍß ÑÀÄÎÂÎ-ÃÎÐÎÄÍ²Õ ÒÎÂÀвÂ

Íàñ³ííÿ, äîáðèâà. Òîðôîñóì³ø³. Îïðèñêóâà÷³ òà ñàäîâèé ³íñòðóìåíò. Àãðîâîëîêíî, ïë³âêà òà ñ³òêà. 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 971-28-28, (095) 162-16-50 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Àãðîïëàíòåêî, ÒçΠ43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-90-88, 76-90-91 Àçîòåð Óêðà¿íà, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-22-99, (067) 332-22-98

Âîëèíüõ³ì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-02-62, 78-84-28 Ãàëíàôòîõ³ì, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-05-00, 78-66-69 Åð³äîí, Âîëèíñüêå ïðåäñòàâíèöòâî, ÌÏÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 154 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-11-58, 70-59-60 Çàõ³ä Àãðîá³çíåñ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 370-38-36, (332) 77-28-93 Íåîô³ò-Àãðî, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-38, 72-48-75 Ñïåêòð-Àãðî, ÂÔ, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-03 Óêðàãðîêîì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-28 Êîìïàí³ÿ “Àãðîïàíõ³ì”, ÒçΠ45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 15 . . . . . . . . . . (332) 76-75-02, 76-75-03 Ñîÿ-Ïðîãðåñ 2008, ÏÏ 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . . (332) 29-05-51, (050) 372-08-28

ÇÂ’ßÇÎÊ Â³ää³ë ïî ðîáîò³ ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè ÂÔ ÏÀÒ “Óêðòåëåêîì” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-01, 77-02-80 Äàòàãðóï Ëóöüê, íåâ³äîêðåìëåíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-00-11, 78-00-12 ²íòåðòåëåêîì, ÒΠ43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “Ïîðòѳty”). . . . . . . . . . . . . . . . (800) 75-07-50 ²íôîêîì, ÑÏ, ÒçÎÂ, Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-17-63, 72-17-70 Êîíòàêò-öåíòð ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó ÒΠ“ÒðèÌîá” ÂÔ ÏÀÒ “Óêðòåëåêîì” 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-11-88 ̳ñüêà äîâ³äêà ÂÔ ÏÀÒ “Óêðòåëåêîì” 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 109 ̳ñüêà äîâ³äêà çà íåïîâíèìè äàíèìè (ïëàòíà) ÂÔ ÏÀÒ “Óêðòåëåêîì” 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 15-09 Òåëåêîì-ñåðâ³ñ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 3/35 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-98, 77-08-98

ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß Àçèìóò-Ëóöüê, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-59 ³ää³ë Äåðæãåîêàäàñòðó ó Ëóöüêîìó ðàéîí³ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-16, 77-81-69 ³ää³ë Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì.Ëóöüê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-37, 72-36-74 Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà ô³ë³ÿ ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-74, 77-01-84 Âîëèíñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ, ÄÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-41-71, 24-41-31 Âîëèíüïðèâàòçåì, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30. . . . (067) 396-98-73, (099) 734-28-93 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-81-48, 24-40-47 Ãîðèçîíò, ÒçΠ43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîãîâà, 36 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-49-91, 77-05-13 ÃÖ ÍÒÏ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-05, 77-44-24 Äåìåòðà-ÑÌ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-44-00 ²íñòèòóò çåìåëüíèõ â³äíîñèí òà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-31 Ëóöüêçåìðåñóðñ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-66-65 Ëÿï³äåâñüêèé ³êòîð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 . . . . . . . . . . . . . (050) 554-47-62, (332) 72-35-87 ̲ÑÒÎÁÓÄ-ËÓÖÜÊ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-75-09, 72-81-92 Ïîë³ñüêà äîñë³äíà ñòàíö³ÿ ³ì.Î.Í.Ñîêîëîâñüêîãî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-66 Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó, ÍÂÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-88 Þ-ÊÎÌ, ÏÔ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-01-97 ³ää³ë Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì.Íîâîâîëèíñüêó 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ì³êðîðàéîí Øàõòàðñüêèé, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-62-23 ³ää³ëè Äåðæãåîêàäàñòðó â ðàéîíàõ 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Êîëãîñïíà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-15-33 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 4-01-71 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Âîëÿ, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-23-68 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ñîáîðíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-26-04 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ìèðó, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-15-96 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-14-99 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-44-78 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-16-52 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Êàøòàíîâà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-25-89 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 60 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-33-95 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ñîáîðíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-02-16 44800, ñìò Òóð³éñüê, ìàéäàí Öåíòðàëüíèé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-18 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-09-89 Âîëèíü Çåìïðîåêò, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 763-26-94 ̳ñüêðàéîíí³ âèðîáíè÷³ â³ää³ëè ÂÐÔ ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Î.Õîõîë, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-39-25 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 3-06-47 Íîâîâîëèíñüêå òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ïèðîãîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-69-17, 3-69-12 Ïàí Ãåî, ÒΠ45636, ñ.Ãàðàçäæà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 422-89-67


²ÍÒÅÐÍÅÒ

Ðàéîíí³ âèðîáíè÷³ â³ää³ëè ÂÐÔ ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó” 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-21-32 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Êîëãîñïíà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-19-38 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ìèðó, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-12-51 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-21-13 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-32-81 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.1 Òðàâíÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-18-00 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ñîáîðíîñò³, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-23-10 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ëóöüêà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-35-86 Ñàäèáà Êîâåëü, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 à . . . . . . . . . . . . . (050) 716-56-42, (067) 306-49-91 Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó, ÍÂÏ 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . (3377) 2-21-77, (097) 119-92-86 Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó, ÍÂÏ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-98-76 Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó, ÍÂÏ 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, 23 . . . . . . . . . (3362) 2-16-33, (099) 033-77-68 Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó, ÍÂÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Êàøòàíîâà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 969-48-51 Óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîìó ðàéîí³ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Î.Õîõîë, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-13-41 Óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó Êîâåëüñüêîìó ðàéîí³ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-99-31 Öåíòð “Êîâåëüãåîäåç³ÿ”, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 69 à . . . . . . . . . . . . . (097) 951-27-21, (095) 093-09-07 Øàöüêçåìñåðâ³ñ, ÏÏ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-90-30

ÇÎÎÌÀÃÀÇÈÍÈ, ÇÎÎÒÎÂÀÐÈ Zoohobbi.com.ua, ³íòåðíåò-çîîìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 526-07-01, (068) 808-19-55 Ãàðìîí³ÿ, çîîìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ïàâ³ëüéîíè ¹48, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 515-46-17 Äåêîðàòèâíà ðèáêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 517-70-33 Åë³ò, çîîìàðêåò 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) Çîî Ïëàíåòà, çîîìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 071-71-17 Çîîìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 518-22-87 Çîîìàãàçèíè “ZOO Ðîäèíà” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 433-77-95 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (099) 075-47-06 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÐÖ “Êàðàâàí”) Çîîìàðêåò, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 442-22-42, (099) 018-89-99 ʳò Ëåîïîëüä, çîîìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, ïàâ³ëüéîí ¹10/2. . . . . . (098) 243-77-87, (099) 630-62-45 Êîðìóøêà, çîîìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 851-14-52, (066) 395-77-15 Ïðèðîäà, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-04-68, (099) 633-38-68

ÇÎÎÏÀÐÊÈ Çîîïàðê 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-81-53 Ñòðàóñèíà ôåðìà 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 498-84-94

45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ñîêàëüñüêà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-51-93 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-24-21 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ìèðó, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-16-39 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 3-01-52 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Í.Óæâ³é, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-44-66 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-12-53 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ñåðïíåâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-95-07 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-17-01 44800, ñìò Òóð³éñüê, ìàéäàí Öåíòðàëüíèé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-91 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-00-52 44332, ñ.Ñòàðîâîéòîâå Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèêîðäîííèê³â, 1 . . . . . . (3377) 3-42-09 44350, ñ.Ðèìà÷³ Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 4 à . . . . . . . . . . . . (3377) 3-16-15

²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

DeWALT, ñåðâ³ñí³ öåíòðè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-13-92, (332) 29-97-90 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-13-92, (332) 29-97-90 Shark-V.P., ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 2, îô.28. . . . . . . . . . . . . (095) 021-33-63, (068) 107-49-93 Áóäïîñòà÷, ãóðò³âíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 382-54-04, (332) 78-59-33 Ãàíîê, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-09-82, 78-43-83 Äîìîòåõí³ê, ìàãàçèí åëåêòðî- òà áåíçî³íñòðóìåíòó 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 479-00-55, (332) 20-00-55 Åëêîð, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-17, (067) 361-87-86 ²íñòðóìåíò ñåðâ³ñ, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-10-50, (332) 71-70-24 Ìàéñòåð ˳âøà, êðàìíèöÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-03, 78-49-33 Ìîòîáåíçîòåõí³êà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-40-80, 77-40-81 Ìóí³öèïàëÑèñòåì, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-28-21, 71-18-16 ÎñÌåò, ìàãàçèíè 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 465-58-20, (332) 29-92-97 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-43-01, (332) 75-17-33 Ïðîôëàéí, ìàãàçèíè åëåêòðî- òà áåíçî³íñòðóìåíòó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ìàãàçèí ¹2 . . . (099) 322-25-67 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-13-23, (066) 615-40-45 Ïðîôëàéí, ñåðâ³ñ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 528-76-10, (332) 72-28-13 Òî÷êà çàòî÷êè, ñòóä³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 035-06-64 ÖÒÇ Òåõíîìàðêåò, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-74, 77-43-99 ÞͲÒ-Ò, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 676-72-44, (332) 78-28-95 ÀâòîÌàðêåò, ÏÏ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóãîâà, 70 . . . . . . . . (066) 941-09-38, (063) 433-08-43

²ÍÑÏÅÊÖ²¯ Äåðæàâíà åêîëîã³÷íà ³íñïåêö³ÿ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-96, 72-87-12 Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 21-00-11 Óïðàâë³ííÿ ô³òîñàí³òàðíî¿ áåçïåêè ÃÓ ÄÏÑÑ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-24-01 Ôàõ³âåöü â³ää³ëó ô³òîàíàë³çó ÄÓ “Âîëèíñüêà îáëàñíà ô³òîñàí³òàðíà ëàáîðàòîð³ÿ” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 98 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-32-47 Âîëèíñüêà îáëàñíà ô³òîñàí³òàðíà ëàáîðàòîð³ÿ, ÄÓ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-60-73, 72-38-88 Äåðæàâí³ ³íñïåêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ñîáîðíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-12-42 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-15-32 Äåðæàâíà ô³òîñàí³òàðíà ñëóæáà Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 3-22-92 ²íñïåêö³ÿ ïî çàãîò³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ Ðîæèùåíñüêî¿ ÐÄÀ 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-12-59 Ôàõ³âö³ â³ää³ëó ô³òîàíàë³çó ÄÓ “Âîëèíñüêà îáëàñíà ô³òîñàí³òàðíà ëàáîðàòîð³ÿ” 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ñîáîðíîñò³, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-11-49 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êíÿçÿ Îëåãà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-86-81 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Óñòèëóçüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-65-48 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-21-71

95

²ÍÒÅÐÍÅÒ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2 ATRACOM, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 6, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (332) 75-20-12, (067) 405-44-82 LuxLink, ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 á, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-25-91, (093) 170-02-99 WestNet, ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 170-07-08, (332) 29-62-96 Âîëÿ, ïðîâàéäåð 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 502-22-50, (068) 502-22-50 Êîðïîðàö³ÿ “Àâåðñ” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-00-00 Ëóöüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Óêðòåëåêîì”, â³ää³ë îáñëóãîâóâàííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-01 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


96

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ² ÒÀ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ

Óàðíåò, ÄÏ ÍÒÖ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22, îô.331 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 635-59-92, (332) 74-02-04 Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ àáîíåíò³â “Ïðîäàæ ³íòåðíåò- ïîñëóã” ÂÔ ÏÀÒ “ Óêðòåëåêîì” (äëÿ çâåðíåííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á) 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-70-43, (800) 50-68-00

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ² ÒÀ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ Àêòèâ, êîíñàëòèíãîâà ô³ðìà, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14, îô.24 . . . . . . . . . . . . (050) 339-85-17, (332) 71-02-17 Á³çíåñ.²íôîðì.Êîíñàëòèíã, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 10, 10-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-02-21 Äæ³ ò³ Ïàðòíåðñ Óêðà¿íà, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13, îô.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 370-68-42 Åêîíîì³ññà, êîíñàëòèíãîâèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68, îô.201 . . . . . . . . . . . (068) 139-91-77, (050) 671-54-14 ÎÂÁ Àëô³íàíñ Óêðà¿íà, ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî ó ì.Ëóöüêó, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à, îô.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-65-36 Á³çíåñ-äîâ³äêà 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñâ³òëà, 3 . . . . . (332) 15-68, 25-01-69, (050) 159-68-68

ÊÀÂ’ßÐͲ Gemini, êàâ’ÿðíÿ Êàâîâ³ äåãóñòàö³¿. 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 756-36-20

Øàðëîòêà, ñ³ìåéíà êàâ’ÿðíÿ-êîíäèòåðñüêà

Òîðòè íà çàìîâëåííÿ. Äèòÿ÷³ ìàéñòåð-êëàñè. 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 244-28-84

A HUG, êàâ’ÿðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 4-é ïîâ. ALVARO, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 697-02-88 Best coffee, êàâ’ÿðí³ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (098) 812-86-15 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (098) 499-59-31 Coffee room, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 627-04-04 Coffee ìàí³ÿ, êàâ’ÿðí³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 635-77-80 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 635-77-50 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 036-96-05 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 052-83-86 Coffee ìàí³ÿ, ìàãàçèí-êàâ’ÿðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 766-91-03 COFFEE@COFFEE, êàâ’ÿðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòÑity”), 2-é ïîâ. . . . . . . . (096) 008-18-00 CoffeePro, êàâ’ÿðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 323-79-69 COFFEEshop, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42, 2-é ïîâ. Foppio, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 780-38-50 RING coffee, êàâ’ÿðíÿ-ïåêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”). . . . . . (073) 116-17-18 Sheff Coffee, êàâ’ÿðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 4-é ïîâ. ZUCCO, êàâ’ÿðíÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê), ê.767 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 718-96-41, (093) 878-73-43 Çåðíî, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) Çîëîòèé äóêàò, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-15-75 Êàâà-êëóá, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 430-00-17, (332) 72-64-08 Êàâîìàí³ÿ, êàâ’ÿðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 020-05-91 Êóõàðò, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 16 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 137-36-80, (066) 364-05-95 Ëüâ³âñüêà ìàéñòåðíÿ øîêîëàäó, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 072-15-83 Ëüâ³âñüêèé øòðóäåëü, êàôå-êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 427-45-10 ϳä êàíàïêó, êàôåòåð³é 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 392-07-01 Ôðàíñ.óà, êàâ’ÿðí³-ïåêàðí³ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”) 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 591-87-56 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 2 Öóêåðíÿ-êàâ’ÿðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2. . . . . . . . (097) 245-95-43, (050) 563-06-97 ×îðíà êîðîëåâà, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-48-43 ß love coffee, êàâ’ÿðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 (ã³ïåðìàðêåò “ÒÀÌ-ÒÀÌ”). . . . . . . . . (095) 856-83-85

ÊÀ̲ÍÜ, ÊÀÌÅÍÅÎÁÐÎÁÊÀ CHARSTONE, ÏÔ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”) . . . (095) 484-64-99, (067) 661-57-55 GRANITTOP, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 005-97-77, (097) 087-70-07 NaRstone, êîìïàí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-55-82, (332) 75-76-55 Ãðàí³òáóä, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-91-95, (332) 24-59-52 Ãðàí³òáóäåêñêëþçèâ, ÊÌÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-08-52, (332) 75-79-40 Äåêîðàòèâ+, êîìïàí³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 076-47-46, (067) 877-18-38 Êàìåíÿðñüê³ âèðîáè, ìàéñòåðíÿ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 870-70-82, (332) 26-50-27 Ìåìîð³àëüíà àðõ³òåêòóðà, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 958-40-80, (066) 892-98-18 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 835-03-75 Ïðèñòóïà Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-40-48, (332) 72-76-90 Ñâ³ò Êàìåíþ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 27, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 567-92-92, (332) 77-10-17

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Stone-Elite, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 28 . . . . (332) 70-59-51, (066) 674-00-31 Âèð³âñüêèé êàð’ºð, ÂÀÒ 34573, ñ.Ãðàí³òíå Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 15 . . . . . . . . (3655) 5-05-28, 5-02-20 Ãðàí³ë³ò-Êîâåëü, ÏÏ 45000, ì.Êîâåëü, ïðîâ. Âàòóò³íà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 207-79-33, (050) 674-76-48 Êàðïóê Àäàì Êèðèëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 27 . . . . (332) 23-09-98, (067) 753-15-56 Íàøêîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45636, ñ.Ãàðàçäæà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âåñåëà, 3. . . . . . . . . (050) 759-76-06, (332) 28-65-85 Ïîáóòñåðâ³ñ, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Äðóæáè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-30-64 Ïîëóì’ÿ, ÏÏ 44021, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 9-45-93 Ïðèðîäíèé êàì³íü, ÏÏ 45006, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 846-89-49 Ïðèðîäíèé êàì³íü, ÏÏ 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . (050) 940-58-88, (095) 543-47-88 Ðàäîøèíñüêå êàð’ºðîóïðàâë³ííÿ ÄÏ “ÓÏÏ ÄÀÇÒÓ” 45074, ñ.Ðàäîøèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 1 . . . . . . . . . . . . (3352) 9-64-22, 9-64-25 Ñòóä³î Ãðàíò, ìàéñòåðíÿ ïî îáðîáö³ ãðàí³òó 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 995-46-22, (099) 775-45-22 Øâàé Âîëîäèìèð Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 70 . . . . (332) 70-59-51, (067) 332-10-26

ÊÀÍÖÅËßÐÑÜʲ ÒÎÂÀÐÈ ÌÏ ÑÏÐÀÉÒ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-13, 77-29-14, 72-54-93, 72-63-29 1 Âåðåñíÿ, ãóðò³âíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 536-42-78, (095) 611-11-97 KnopKa, ãóðò³âíÿ êàíöòîâàð³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 726-93-42, (050) 172-77-22 Àïåëüñèí, ãóðò³âíÿ êàíöòîâàð³â 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-05-34 Àïåëüñèí, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.202, 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-48 Âåñåëêà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 306-69-93 Ãðàíä-Ì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äåêàáðèñò³â, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-79-02, (332) 28-44-03 Äåíä³-Ëüâ³â, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48/224. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-43-22, 20-00-79 Åë³ò-îô³ñ, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à, îô.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-08 ªâðîñåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-31 Êàíöìàðêåò 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 558-96-40 Êàíöòîâàðè, ìàãàçèíè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 256-55-64 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 538-89-14 Êëàñ, êàíöåëÿðñüêà êðàìíèöÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-42-42 ÊËÀÑ-ÎÔ²Ñ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-42-42 Êíîïêà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 172-77-22, (332) 78-38-85 Êîðîë³âñòâî êàíöòîâàð³â, ãóðò³âíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-38 ÊÑÊ-ÎÏÒ, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 9 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-75-26, 78-29-47 Êóðñîð, ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-70-94 ÌÀÐÊÀÒÎ ÃÐÓÏ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-00-79, 78-43-22 Îë³âåöü, ñåðâ³ñ êàíöòîâàð³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.111. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-11-40, 28-51-33 Îô³ñíå ìèøåíÿ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-09, 72-33-65


ÊÀÔÅ

Ñâ³ò Êàíöåëÿð³¿, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 65/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-40-56, 72-59-01 Ñâ³ò Êàíöåëÿð³¿, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-43, 72-12-44 Ñêëàä-ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 542-43-66 Ñòåïëåð-Ïëþñ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-33, 72-48-86 Ñòðóê Ñâ³òëàíà Îëåêñàíäð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 12, ê.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-27-50 Ñòóäåíò, ìàãàçèíè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 015-79-51 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 015-79-51 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 40 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê). . (050) 705-71-15, (050) 015-79-51 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 015-79-51 ØÒÀÁ Êàíöåëÿð³¿, ãóðò³âíÿ êàíöòîâàð³â 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 2 á . . . . . . . . . . . . . (097) 443-30-44, (050) 900-56-39 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 443-30-44, (050) 900-56-39

ÊÀÔÅ Êîñìîñ, êàôå 43005, ì.Ëóöüê, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-82-21

Ñàâàííà, áàð Ñâÿòêóâàííÿ óðî÷èñòèõ ïîä³é, êîðïîðàòèâ³â, þâ³ëå¿â. Áàíêåòè. Æèâà ìóçèêà. 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 4 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 420-20-46, (332) 24-35-85

Ñê³ô, êàôå Äîìàøíÿ êóõíÿ. Ñâÿòêóâàííÿ óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ïîìèíàëüí³ îá³äè. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . (050) 260-03-83, (332) 72-71-37

Òîòåì, êàôå Ñâÿòêóâàííÿ âåñ³ëü, êîðïîðàòèâ³â, þâ³ëå¿â. 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à. . . . (050) 675-35-23, (332) 75-16-03

Ôàðò, êàôå ˳òí³é ìàéäàí÷èê. Þâ³ëå¿, âåñ³ëëÿ, áàíêåòè. Çàëè íà 30 òà 120 ì³ñöü. Óêðà¿íñüêà êóõíÿ. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 238-95-91, (068) 684-69-26, (332) 72-25-30 10 Äåðóí³â, êàðàîêå-êëóá 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 833-22-54, (068) 293-66-56 11, áàð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-26-82 33 êâàðòàë, áàð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-63-45 5 ç³ðîê, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 820-00-52 Bengale, ëàóíæ-áàð 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . (068) 196-04-00, (099) 321-24-00 Best Burger, ðåñòîðàí øâèäêîãî îáñëóãîâóâàííÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 812-86-15 Caffeeinn, êàôå 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 89 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 556-90-99 Chicken hut, ôàñò-ôóä 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 925-22-55, (332) 28-32-12 Clover, êàôå 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 090-04-44 Innerspace, àíòèêàôå-êîâîðê³íã 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-63-34, (050) 652-66-20 Jam cafe, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 140-00-16 Kraft, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 193-62-18 Melrose, ãðèëü-áàð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 3-é ïîâ. . . . . . . . (066) 861-71-71 Paganini, í³÷íå êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-70-70 Ring Wok Cafe, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (050) 358-77-33 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 358-77-33, (097) 358-77-33 RING, DJ CAFE 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 358-77-11, (067) 358-77-11 SKYBAR FAMILY, êîêòåëüíèé áàð 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 241-33-22 SOSHI, club express 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 à. . . . . . . . . . . . . . . (066) 693-98-38, (096) 934-28-98 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 224-82-18, (068) 994-30-43 Sushi club Express, ðåñòîðàí÷èê ÿïîíñüêî¿ êóõí³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 934-28-98, (066) 693-98-38

97

Sushi club, ðåñòîðàí÷èê ÿïîíñüêî¿ êóõí³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 224-82-18, (068) 994-30-43 Urban Bar, êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 636-10-00 WATT, êàôå 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 3 (Âîëîäèìèðñüêå ê³ëüöå). . . . . . . . . . . . . . (050) 991-40-43 Àë³ñà, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-30, (050) 716-47-44 Àðò êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 175-11-84 Áàçèë³ê, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 341-42-41, (066) 979-93-93 Áàð&Áàíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 133-02-23, (332) 72-26-30 Áðèãàíòèíà, êàôå 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 7 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 221-58-88, (332) 72-60-43 Áóëüâàð, êàôå 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3 æ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 662-50-22 Áó÷åð, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 10 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-18-18, (095) 076-10-04 ÂÀÐÅÍÈÊÈ ÒÓÒ, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (067) 334-18-49 Âåæà, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à Âå÷³ðí³é Ëóöüê, êàôå-áàð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 33. . . . . (332) 23-44-01, (066) 611-17-92 Âèíîãðàä, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-50 Âèøåíüêà, áàð 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàãîðîäíÿ, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-08-61 ³êòîð³ÿ, êàôå 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 404-18-74, (332) 73-76-88 ³ðà-Ëþêñ, êàôå 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 51 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-03-97, (066) 468-87-68 Âóàëü, êàôå 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Çàâîäñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 420-65-18 Ãîðèùå, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . (095) 578-53-90, (099) 058-45-33 Ãîñòèííèé äâ³ð, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 395-84-77, (095) 321-43-45 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîëüîâà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-94-21, (050) 378-36-27 Ãðàíàò, êàôå 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 7 â . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 776-76-35, (067) 996-91-90 Ãðåãîð³, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 11 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 868-20-20, (066) 868-20-20 Ãóñàð, êàôå-áàð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 335-08-46, (332) 78-52-26 Äî ñï³ëêè, çàêóñî÷íà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 146. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-72-69, 72-82-96 Äîìàøíÿ êóõíÿ, ¿äàëüíÿ-êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-91-56 Äîì³íî, êàôå 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 63 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 569-47-93 Äóáí³âñüêå, êàôå 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-90-63, (050) 957-80-06 Åêñïðåñ, ¿äàëüíÿ ѪÍÓ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 30 à Çàòèøîê, êàôå 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 103 . . . . . . . . . . . . . (050) 163-81-71, (098) 263-22-88 Çåìàí, êàôå-áàð 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-59, (099) 754-93-89 Çîñÿ, êàôå-áàð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-57-45 Çóñòð³÷, êàôå 43005, ì.Ëóöüê, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-38-55 ¯äàëüíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-60-65 ¯äàëüíÿ 26, ÊÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-06-25 ¯äàëüíÿ Ëóöüêîãî ðåìîíòíîãî çàâîäó ‘’Ìîòîð’’ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-31 ¯äàëüíÿ ¹10 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-80-22 Êàêàäó, äèòÿ÷èé ðåñòîðàí÷èê 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 618-28-87 Êàðàìåëü-êàôå, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-02-80 Êàôå Ëóöüêîãî áàçîâîãî ìåäè÷íîãî êîëåäæó 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-63-53 Êàôå-¿äàëüíÿ “Ñòóäåíòñüêà” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 395-84-77 Êíàéïà, êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 519-62-41 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


98

ÊÀÔÅ

Êîçà÷à ëåâàäà, êàôå-ï³öåð³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 555-37-88 Êóëüáàáà, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-82-25, (093) 399-86-50 Ëàòòå, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 243-42-13, (050) 549-26-46 ˳ÿ, êàôå 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-16-61 Ëþáàâà, êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-17, (095) 175-78-37 Ìàãí³ò, êàôå 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-11-52, 24-75-98 Ìàãíîë³ÿ, êàôå-áàð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-34 Ìàé ä³ì, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 247-62-48 Ìàëüâ³íà, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-53-24, 78-01-99 Ìàð³÷êà, êàôå-ìàãàçèí 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-09 ÌàðöèÏàí³, êàôåòåð³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 346-58-50, (050) 871-77-79 Ìèðíèé, áàð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 54/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-27-19 Ìëèí, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 150-45-05 Ìîìåíòî, êàôå 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-70-55, (066) 470-44-43 Ìîòîð, êàôå-áàð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.²âàíà Êîæåäóáà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-89 Íåïòóí, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 743-08-19 Î.Ê., êîíäèòåðñüêå êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 69 Îêîëèöÿ, êàôå-ãîòåëü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-52-98, (095) 458-07-58 Îëüâ³ÿ, êàôå-áàð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 664-08-99 Ïàí Òàäåóø, êàôå 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-56-85 Ïàíî, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-19-38, (050) 539-55-66 Ïàíòàî, ñóø³-ñòóä³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 367-40-41, (068) 189-09-71 Ïåðøà, êàôå-¿äàëüíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-79-07, (067) 274-78-76 Ïèâíà òî÷êà, êàôå 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 Ï’ÿòíèöÿ, áàð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 966-13-71, (050) 880-89-00 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 218-84-30 Ðàíäåâó, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-27, (095) 411-65-50 Ñëîâîãðàé, â³äïî÷èíêîâå äâîðèùå 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 390-11-83 Ñí³æèíêà, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-09 Ñîëÿíêà, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 863-93-73 Ñîíÿøíèê, êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 677-68-29 Ñð³áí³ ëåëåêè, ðåêðåàö³éíèé êîìïëåêñ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-79-99, 75-79-89 Ñòàðà ï³äêîâà, áàð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-97, (099) 197-30-16 Ñòàðèé ïîëêîâíèê, êàôå-áàð 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 87 à . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-68-91, (095) 528-02-14 Ñòîï-êàäð, êàôå 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 618-28-87 Ñóë³ Ãóë³, ãðóçèíñüêà ïåêàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 797-70-77, (095) 278-70-77 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 797-70-77, (095) 278-70-77 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 797-70-77, (095) 278-70-77 Ñóøè ßì³, ñóø³-êàôå 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 13 à . . . . . . . . (050) 862-32-96, (097) 866-95-80 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 862-32-96, (097) 866-95-80 Òàëë³íí, êàôå 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 783-23-65, (097) 008-85-13 Òåàòðàëüíå, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 073-28-13 Òðàíçèò, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-60-41 Òðåò³ì áóäåø, áàð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-88 Ôàðòóøîê, êàôå 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 685-58-28 Ôë³ðò, êàôå 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-45, (050) 526-41-14 Ôîðà, êàôå 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-90, (050) 788-31-04 Õàááë áàááë, êàëüÿííèé êëóá 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 085-95-75 Õàòèíêà, áàð 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Êîìóíàëüíèé, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-09, 78-03-10

Õìåëüíèöüêèé, áàð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 á . . . . . . . . . . . . . (332) 72-20-60, (096) 762-02-50 Õóðìà, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 441-50-05 ×åáóðå÷íà ïëþñ, êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-60-27, (096) 589-03-33 ×åðíè÷íå êàôå, äèòÿ÷å êàôå 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”). . . . . . (066) 770-07-58 Øàëåíà Øêâàðêà, êàôå 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-22-80, (099) 050-60-04 Øàôðàí, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-02-56, (099) 326-50-05 Øîó Áàçèë³ê, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 888-56-65 Þë³ÿ, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-73-62, 71-73-63 ßâ³ð, áàð 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 788-48-73

ÊÀÔÅ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² 2000, êàôå 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ëóöüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-80-56 Eclair, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 075-15-50 Kontrabas, ãàñòðîáàð 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 416-77-46 Mango, êàôå 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-02-12 Orange, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 892-22-17, (3352) 5-18-84 PRV ñåðâ³ñ, êàôå-áàð 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òðåòÿ Îá’¿çíà, 51. . . (050) 553-55-95, (096) 553-55-95 Randevu, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëóöüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 309-95-02, (3352) 5-98-39 Shelter, êàôå 45061, ñ.Êîëîäÿæíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-01-29 Áåðåãèíÿ, êàôå 45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîë³, 38 . . . . . . . . . . . . . (067) 992-21-41 Áåð³çêà, êàôå 45031, ñ.Äóáîâå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êîâåëüñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 633-46-14 Á³ëî÷êà, êàôå-áàð 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-32-50 Á³ëÿ Êàëèíè, áàð 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 51 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 953-57-57 Áðàìêà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 105-18-00 Âàðåíèêè óêðà¿íñüê³, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-14-68 Âàðåíè÷íà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 991-77-62 Âåðí³ñàæ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ì³êðîðàéîí Øàõòàðñüêèé, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-55-02 Âåðîí³êà, áàð 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-34-11 Âåñåëèé Ðîäæåð, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-11-66 Âåñò, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-16-75 Âèøêà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 926-12-69 ³ðàíäà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-24-41 Âîäîãðàé, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 712-97-04 Âîëèíü, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ãåíåðàëà Ð.Øóõåâè÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-35-23 Âîëèíÿíêà, êàôå 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-44-00 Âóëèê, êàôå 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 99 . . . . (332) 70-59-15, (050) 267-65-92 Ãð³í Ôîðò, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Íåêðàñîâà, 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-35-67 Ãðóçèíñüêà ïåêàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.²âàñþêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 647-77-82, (095) 647-77-80 Äàêàð, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 111 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 969-69-07 Äæåì, äèòÿ÷å êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 (ÒÐÖ “BRISTOL”) . . . . (050) 843-31-39, (050) 274-53-71 ijîí³ñ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-35-12, 9-23-00 Äîáðèé çà¿çä, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-05-57 Äîáðÿê, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ãåðî¿â ÀÒÎ, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-05-38 Äóíàé, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ãåðî¿â ÀÒÎ, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-26-25, 2-39-35 Åäåëüâåéñ, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 727-54-11 Åäåì, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ì³êðîðàéîí Øàõòàðñüêèé, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-41-54 ªâðîïåéñüêèé, êàôå-áàð 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-02-35 Çåëåíèé ãàé, êàôå-áàð 45060, ñ.Çåëåíà Êîâåëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 495-91-25


ʲÒÈ, ÔËÎÐÈÑÒÈÊÀ

Çîëîòèé êëþ÷èê, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-05-47 ²ì³äæ, êàôå 45050, ñ.Ïîâîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 773-57-64 Êàçêà, êàôå-áàð 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-85-40 Êàð³íà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-05-00 Êàðìåëü, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 2 á Êàðòîïëÿíà, êàôå 45005, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-82-99 Êàñòåëî, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Íåêðàñîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-43-74 Êàôå ÂÊÏ “Êàñêàä” 45070, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . (3352) 9-25-00 Êîíäèòåðñüêå, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-61-65 Êîðîë³âñüêèé Áóðãåð, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 224-29-71 Êîð÷ìà, áàð 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 26 . . . . . . . . . (332) 70-07-09, (066) 293-11-71 Êðàé, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-04-87 Êðó¿ç, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-47-63 Êóáà, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.5 ̳êðîðàéîí, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-64-20 Êóë³íàð³ÿ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ñâ.Âîëîäèìèðà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-15-58 Êóðëÿíä³ÿ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ìèðó, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-27-27 Ëàâàíäà, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 10 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-24-62 Ëàãóíà, êàôå 45490, ñìò Áëàãîäàòíå Íîâîâîëèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âóë.Ìèðó, 11. . . . . . . (3344) 9-58-42 Ëàêîìêà, êàôå 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-07-15 Ëàñóíêà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-49-63, (3352) 5-36-20 Ëåâ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Â.Ñòóñà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-27-39 Ëåîí, êàôåòåð³é 45490, ñìò Áëàãîäàòíå Íîâîâîëèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âóë.Ïåðåìîãè, 23 . . , (3344) 9-50-69 Ëþáèñòîê, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-01-67 Ëþáèñòîê, êàôå 45063, ñ.Ëþáèò³â Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 62 Ëþêñ, êàôå-áàð 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-15-93 Ìàãàçèí-êàôå 45061, ñ.Êîëîäÿæíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-02-00 Ìàåñòðî, êàôå 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (3352) 5-92-41 Ìàëüîâàíêà, øèíîê 45109, ñìò Äóáèùå Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 9-89-97, (050) 811-97-61 Ìàð³÷êà, êàôå 45050, ñ.Ïîâîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 451-75-29 Ìàð³÷êà, êàôåòåð³é 45490, ñìò Áëàãîäàòíå Íîâîâîëèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âóë.Ìèðó, 8. . . . . . . . (3344) 9-56-44 Ìåðèä³àí, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Î.Ï÷³ëêè, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-52-47 ̳ðàæ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 38 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-05-59 Íàøå ì³ñòî, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-23-41 Îáîëîíü, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.15 ̳êðîðàéîí, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-80-32 ÎËÒÀ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ãåíåðàëà Ð.Øóõåâè÷à, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-51-81 Îëüãà, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-03-80 Îñêàð, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ã.Ñêîâîðîäè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-26-63 Ïàñòóõ, áàð 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 39 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 148-06-23 Ïåðøà øàøëè÷íà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 17/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 074-64-27 Ïåðøèé ê³ëîìåòð, áàð-ìîòåëü 44021, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 27. . . . . . . (3355) 9-45-93, (096) 205-02-21 ϳâäåííå, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.ϳâäåííà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-92-29

99

Ïîäâ³ð’ÿ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-25-28 Ïîëàêñ, áàð 45034, ñìò Ëþáëèíåöü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . (3352) 5-65-54 Ïîë³ññÿ, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 125 . . . . . . . . . . . . . . (050) 857-78-28, (050) 378-37-25 Ïîðò-2012, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 625-61-40, (3352) 4-65-69 Ïðåñòèæ, êàôå 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 3-14-88 Ïóçàòà õàòà, êàôå 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ëóöüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-51-55 Ðåíîìå, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 731-73-23 Ñêàðëåò, êàôå-áàð 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 31 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-01-79 Ñìà÷íî, áàð 45070, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-29-00 Ñïîêóñà, êàôå-áàð 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Âèøíåâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-02-32 Ñòîõ³ä, êàôå 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Òêà÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-29-04 Ñóïóòíèê, êàôå 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 089-50-20, (063) 991-78-92 Òàë³ñìàí, êàôå 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 6 . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-21-94 ÒàíÄåì, êàôå-áàð 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 4 . . . . (097) 856-27-87, (050) 877-03-12 Òîðíàäî, áàð 45034, ñìò Ëþáëèíåöü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 à . . . . . . . (3352) 7-30-53 Óêðà¿íà, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ïèðîãîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-64-20 Ôåí³êñ, êàôå 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-46-35 Õâèëèíêà, çàêóñî÷íà 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-38-17 Õóò³ð, áàð 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 30 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-79-60 Øàøëèê, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 971-18-64 Øàøëè÷íà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 148 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-95-62 Þ²Í, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-16-10 Þí³ñòü, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Íîâîâîëèíñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-26-59 ßðîñëàâíà, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ãåðî¿â ÀÒÎ, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-11-13, 3-10-62

ÊÂÅÑÒ-ʲÌÍÀÒÈ Ãàðàæ “Ê 61", êâåñò-ê³ìíàòà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (066) 743-33-24, (066) 690-91-11 Çàãóáëåí³ â áàíêó, êâåñò-ê³ìíàòà 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 127-81-21

ʲÒÈ, ÔËÎÐÈÑÒÈÊÀ Äåêîð Áóêåò Äèçàéí, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 6 . . . . (099) 315-77-27, (332) 24-01-98 Dolce Vita, ìàãàçèí êâ³ò³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 45 à (çóïèíêà) . . . . . . . . (097) 645-12-00, (066) 918-68-75 Florana, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 411-85-55 Floristic, êâ³òêîâèé ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 453-88-54 Ãàðäåí³ÿ, êâ³òêîâà êðàìíèöÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-21-33, (099) 274-35-86 Ãóðò³âíÿ êâ³ò³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 821-25-02 Êâ³òè ö³ëèé ð³ê, ãóðò³âíÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-52-57 Êâ³òè, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 517-04-00, (332) 72-65-39 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 186-50-93 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . (332) 78-48-17 Êâ³òêîâà ãàëåðåÿ, ñàëîí-ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-15-67 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


100

ÊÈËÈÌÈ ÒÀ ÏÎÊÐÈÒÒß

Êâ³òêîâèé êóð’ºð, ñëóæáà äîñòàâêè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 584-48-11, (066) 049-80-77 Êâ³òî÷êà, ñëóæáà äîñòàâêè êâ³ò³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-71-71, (096) 777-77-19 Êëóìáà, ìàãàçèí êâ³ò³â òà äåêîðó 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 615-57-99 Êðàìíèöÿ êâ³ò³â 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 20 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 434-60-77 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 (ÒÖ “ÒÀÌ-ÒÀÌ”) . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 289-99-95 Ëàâàíäà, êâ³òêîâà êðàìíèöÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 906-34-11, (099) 319-63-59 Ìèëî÷êà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 (ϳâí³÷íèé ðèíîê), ìàãàçèí ¹21 . . . . . . . . (066) 560-37-59 Îðõ³äåÿ, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 70 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-89-82, (097) 588-31-95 Òèâîíþê Âîëîäèìèð ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 640-70-67 Ó Íàòàë³, ñàëîíè êâ³ò³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”), ìàãàçèí ¹15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 771-18-45, (099) 732-60-17 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), áóòèê ¹15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 771-18-45, (099) 732-60-17 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 771-18-45, (099) 732-60-17 Ô³òîäèçàéí, ñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 137-40-02 Ôëîðà-À, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 907-09-28, (099) 337-00-63 Ôðåç³ÿ, ñàëîí-ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-64-53, (050) 581-74-86

ª, êíèãàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-43-76 Çíàííÿ, êíèãàðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-23-98, 77-00-46 Êëóá ñ³ìåéíîãî äîçâ³ëëÿ, êíèæêîâèé êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Öåíòð”) . . . . . . . . . . . . . (332) 72-14-40 Êëþ÷³, êíèãàðíÿ-á³áë³îòåêà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-73-66, (067) 570-57-97 Êíèãàðíÿ íà Âîë³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-23-30 Êíèãè, Êàíöòîâàðè, êðàìíèöÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-40-74 Êíèæêîâ³ áàðâè, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-23 Ëåë³ÿ, êíèãàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-12-36 ˳äåð-ïëþñ, êíèæêîâèé ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 726-31-52 ˳ðà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-15-97 Îñâ³òà, êíèãàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-14 Ðàíîê, âèäàâíèöòâî, ËÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-40-96, (067) 370-10-23 Ðóí³êà, êíèãàðí³ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-05-03 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-41-42 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-50-63

ÊÈËÈÌÈ ÒÀ ÏÎÊÐÈÒÒß

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÆÊÃ

Bravo, ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 430-32-27, (332) 28-47-20 Êèëèì Ñåðâ³ñ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 733-73-77 ÊèëèìÎÊ, ìàãàçèíè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 268-00-08 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 537-87-11 Ïðåñòèæ-Çàõ³ä-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-66-20

Âîëèíüãàç, ÃÓ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-69-00 Êîíòàêò-öåíòð äëÿ êîíñóëüòàö³é ñïîæèâà÷³â ÏÀÒ “Âîëèíüãàç” 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 333-91-04, (332) 28-01-04 Âîëèíüë³ôò, ÒΠÑÐÁÓ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-74-79 Àâàð³éíà ñëóæáà ë³ôò³â ÏÏ ÑÐÁÓ “Âîëèíüë³ôò” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-03-08 Âîëèíüë³ôòñåðâ³ñ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êîîïåðàòèâíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-13-97 Âîëèíüîáëåíåðãî, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-35-00, 78-75-19 Êîë-öåíòð ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 21-01-31, (332) 78-24-24 Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â ÏðÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-05-05 ÆÅÊè ¹2 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 13 à . . . . . . . . . . . (332) 26-09-92, 26-39-92 ¹8 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 29 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-68-70 ÆÊÏ ¹3 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-33-72, 24-11-23 ¹7 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-21-81, 25-37-51 ¹11 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ôåäîðîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-77-02, 71-81-60 Ëóöüêâîäîêàíàë, ÊÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-40-01, 28-40-00 Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà ÊÏ “Ëóöüêâîäîêàíàë” 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 15-53, 25-55-55 Ëóöüêñâ³òëî, Ëóöüêå åëåêòðîòåõí³÷íå ï³äïðèºìñòâî, ÊÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-84-19, 24-71-94 Ëóöüêñïåöêîìóíòðàíñ, Ëóöüêå ñïåö³àëüíå êîìóíàëüíå àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-54-51, 24-54-48 Ëóöüêòåïëî, ÄÊÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-32-01, 77-32-00 Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà ÄÊÏ “Ëóöüêòåïëî” 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . (050) 438-99-09, (067) 332-41-15 ÌÆÊ-˳ôò, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-28-21 ̳ñöåâèé îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-86-07, 77-86-06 ÑÐÁÓ “Âîëèíü-ë³ôò”, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-67-38

ʲÍÎËÎÃ²ß China Perl, ðîçïë³äíèê ÷åìï³îí³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-69-89, (066) 788-80-03 ʳíîëîã³÷íèé öåíòð ÃÓÍÏ Óêðà¿íè 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Çàíüêîâåöüêî¿, 88 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-91-11 Ëþáàðò, ÊÑÓ, Ëóöüêèé ì³ñüêèé îñåðåäîê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 581-56-88 Ãîòåëü äëÿ òâàðèí 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.17 Âåðåñíÿ, 93 à.. (332) 79-16-48, (095) 418-18-22

ʲÍÎÒÅÀÒÐÈ FORCE ARENA, ê³áåðñïîðòèâíà àðåíà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 600-12-93, (099) 614-39-85 MULTIPLEX, ê³íîòåàòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-53-33 PREMIER CITY, ê³íîòåàòð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-78-79, (067) 334-50-88 Àäðåíàë³í, ê³íîêîìïëåêñ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”), (050) 700-31-98, (099) 348-02-55 Ïðîì³íü, ðîçâàæàëüíèé öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 525-90-09

Ê˲ͲÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Åíåðãîïðåñòèæ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 á, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 940-52-06, (095) 075-41-24 Åíåðãîñâ³ò, ÌÏ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-48-97 ²Ð²Ñ-ÂÎËÈÍÜ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-09, 72-33-65 Ìåãàêë³í, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 719-13-17, (332) 29-19-98 Ïðèáèðàéêî, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 662-53-93, (095) 051-22-71 Ìåòåîð, êë³í³íã-ñëóæáà 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèëóöüêà, 27. . . . . . . (050) 515-38-06, (332) 71-34-04

ÊÍÈÃÀÐͲ ijì êíèãè, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-01-59 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 350-39-16 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 350-39-18

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜʲ ÂÈÐÎÁÈ Äîìàøíÿ ìàéñòåðíÿ êîðîâàþ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 434-13-90 Êîðîâàéíèé ä³ì “Ìàðò” 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 052-70-55 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-50-03 Ìð³ÿ, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 57 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-00-82 Ñîö³àëüíà ñôåðà, ÏðÀÒ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-16-19, 26-17-19 ÒÂÊ Âîëä³, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . (332) 78-96-05, 78-63-21 Ôàáðèêà ñîëîäîù³â ÒçΠ“Ëóöüêêîíäèòåð” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 57 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-07-81 Ö³êàâà ñìàêîòà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-29-87 Øîêîíåëü, ìàãàçèí-êîíäèòåðñüêà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-27-08, (099) 085-21-80


ËÀÊÎÔÀÐÁÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

Âàöàê, êîíäèòåðñüêèé ä³ì 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 430-07-70 Êîâåëüñüê³ ëàñîù³, ìàãàçèíè 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-05-61 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 866-26-78 Êîíäèòåðñüêèé öåõ, ÏÏ 45608, ñ.Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 21 à . . . . . (332) 70-85-17, (098) 988-02-89 Ëàñîù³, ÏÔ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 697-86-90, (3352) 5-97-10 Íåêòàð, êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà, ÒçΠ45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-11-32, (097) 062-28-56 Ïðîäâåñò, ÏÏ 45032, ñ.Âåðáêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-31-52, 5-33-34 Ñâ³òàíîê, ìàãàçèí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 142. . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-38-12 Ñìàðò Ëîã³ñò³êñ, ÒΠ45032, ñ.Âåðáêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-31-52, 5-33-34 Ñîëîäîù³ Âîëèí³, ìàãàçèí 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 2/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 432-96-26 Ôàáðèêà ñîëîäîù³â Ëàñêà, ÏÏ 45605, ñ.Ãîëèø³â Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñàäîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-92-23

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ, ÂÅÍÒÈËßÖ²ß ªâðîêë³ìàò, ÏÏ Êîíäèö³îíóâàííÿ, âåíòèëÿö³ÿ. Öåíòðàëüí³ ïèëîñîñè, îñóøóâà÷³, ïðîìèñëîâèé õîëîä. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 6 . . . . . . . . . . (050) 315-25-09, (332) 77-44-26 Âåíòèëÿö³éí³ ñèñòåìè, Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ ÏðÀÒ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-84-41, (332) 74-00-04 Âîëêîâ Ìàêñèì ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-67-40 ªâðîêë³ìà Çàõ³ä, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.310 . . . . . . . . . . . (050) 207-39-98, (050) 725-93-07 Êîìôîðò-Ñåðâ³ñ Ëóöüê, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-72, 77-10-14 Ëåðòà, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-86-21 Îðãòåõñåðâ³ñ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 644-92-22 ÑÀÒ ÌÀÉÑÒÅÐ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.201 . . . . . . . . . . . . (066) 198-08-28, (332) 28-55-56 ѳäåð³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-70, 78-83-30 Ñî³ð ËÒÄ, ÂÊÏ ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-99-89 Òåõíî Ìîäóëü Óëüòðà, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 897-80-80, (067) 332-39-23 Òåõíîêîì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-55-79, (332) 75-04-02 Ô³ëüòðîêë³ìà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-32-98 Êàùóê ³êòîð ßêîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 500-12-00

ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ, ÏÀÐÔÓÌÈ Dzintars, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”), 2-é ïîâ.. . (096) 263-61-60 MON AROME, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-04-70 VITA pro, ñàëîíè-ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”), 1-é ïîâ.. . (068) 806-96-90 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), (098) 414-86-00, (099) 725-26-55 Áåñàðàá Âàäèì Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-96-31 Áðîêàð, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-25 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 462-51-13 Âîëîññÿ, ìàãàçèí ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-74-13, (096) 810-63-78 Ãàëåðåÿ Ïàðôóì, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-37, (095) 697-91-91 Äîâãà Àëëà Ìèõàéë³âíà, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54/19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-99 ˳ì-Òðåéä, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 431-46-59, (332) 75-72-64

101

Ìåðñ³, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-74-13 Îð³ôëåéì Óêðà¿íà, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7, îô.306 . . . . . . . . . . . . (050) 588-44-42, (332) 72-61-65 Îð³ôëåéì, ïóíêò âèäà÷³ ïðîäóêö³¿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-06 Ïðîô³, ñàëîí-ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-48-23, (332) 24-99-33

ÊÓÐ’ªÐÑÜÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ Àâòîëþêñ, åêñïðåñ-ïîøòà 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-51-07, 23-38-85 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 468-91-64 Àåðîåêñïðåñ, ÒÌÌ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 329-52-30, (800) 50-05-75 Àëüòåðíàòèâíà êóð’ºðñüêà ñëóæáà äîñòàâêè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-79, 20-00-61 Ãþíñåë, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 327-16-34, (332) 28-14-47 Äåë³âåð³, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 620-54-03 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 620-30-60 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 628-47-17 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 540-78-45 ijëüíèöÿ êóð’ºðñüêî¿ äîñòàâêè Ëóöüê ÂÄ ÓÄÏÏÇ “Óêðïîøòà” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 250-12-54, (332) 77-00-13 ²í-Òàéì, íàö³îíàëüíà ñëóæáà äîñòàâêè 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 617-68-46 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 612-87-94 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 73 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 614-14-84 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 612-84-97 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 614-54-85 ̳ñò-Åêñïðåñ, ñëóæáà äîñòàâêè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 340-53-07 Íîâà ïîøòà, â³ää³ëåííÿ ¹1 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹2 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹3 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹4 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹5 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹6 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹7 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹8 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹9 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹10 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹11 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹12 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Øîòà Ðóñòàâåë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹13 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹14 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹15 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹16 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹17 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09

ËÀÊÎÔÀÐÁÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß Caparol Óêðà¿íà, ÄÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 310-24-20, (332) 76-72-36 Remmers, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 945-00-48, (098) 994-60-79 Àìð³òà Ïëþñ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-52-51, (332) 28-39-93 Áîéêî Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 141-25-34, (332) 75-15-72 ªâðîñåðâ³ñïëþñ, ãóðò³âíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-07-60, (050) 384-55-23 DzÏ, ËÔ ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.432 . . . . . . . . . . . (067) 560-44-02, (332) 71-02-53 ²ìïåð³óì, ñàëîí äåêîðó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 2-é ïîâ.. . (050) 226-82-22, (050) 226-83-33 Ìàëÿð Ëóöüê, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.426 . . . . . . . . (095) 447-06-05, (332) 78-27-65 ̳êñ, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 788-37-88, (332) 77-05-21 ̳êñ, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-99-63, 78-99-64 Îç볿â, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 580-20-90 Õ³ìðåçåðâ Âîëèíü, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-40, 78-55-52 Âåðí³êîëîð, ÒçΠ44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Í.Óæâ³é, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-39-05


102

˲ÊÀв, ÏÐÈÂÀÒÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Åäåì, ÒçΠ45263, ñìò Îëèêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . (3365) 9-54-61 Çàõ³äíà Ïðîìèñëîâà Ãðóïà, ÏðÀÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-04-00 Ñïåêòð, ÏÀÒ 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîêçàëüíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-22-14

˲ÊÀв, ÏÐÈÂÀÒÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ Äåðìàòîâåíåðîëîã³÷íèé ìåäè÷íèé êàá³íåò 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 880-18-22 ˳êàð Íåçäèìåíêî ³òàë³é Âàëåð³éîâè÷ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 à, ê.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 924-26-08 ˳êàð Íèêèòþê ͳíà Îëåêñ³¿âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, 5-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 156-43-64 ˳êàð-ïñèõ³àòð-íàðêîëîã Þð÷åíêî Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.313 . . . . . . . . (332) 28-27-17, (050) 542-38-34 Ëîð-öåíòð ë³êàðÿ ³ãîâñüêîãî 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-49-64, (050) 788-49-49 Øàíñ, ìåäè÷íèé êàá³íåò 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-09-68, (050) 805-11-06

˲ÊÀÐͲ, ÌÅÄÈ×Ͳ ÓÑÒÀÍÎÂÈ Â³ää³ëåííÿ ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè Îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-02-63 ³ää³ëåííÿ òðàíñôóç³îëî㳿 îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-44-72 Âîëèíñüêà îáëàñíà ³íôåêö³éíà ë³êàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-94-44, 24-99-54 Âîëèíñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . (332) 77-31-44, 23-02-32 Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-15-34 Âîëèíñüêà îáëàñíà ñòàíö³ÿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-71, 24-13-02 Âîëèíñüêå îáëàñíå áþðî ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-22-39, 72-75-41 Âîëèíñüêå îáëàñíå áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-35-22, 72-14-23 Âîëèíñüêå îáëàñíå äèòÿ÷å òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-61-71 Âîëèíñüêå îáëàñíå ïàòîëîãî-àíàòîì³÷íå áþðî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . (332) 23-01-12, 23-01-49 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ãîñï³òàëü âåòåðàí³â â³éíè, ËÏÇ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòåôàíèêà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-14-43 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé öåíòð åêñòðåííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô, ÊÇ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-05-01, 23-39-38 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ç ïðîô³ëàêòèö³ òà áîðîòüá³ ç³ ÑͲÄîì, ÊÇ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-47-03, 74-73-84 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â çîðó 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-54-56 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äåêàáðèñò³â, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-60-31, (332) 78-48-09 Êàðä³îëîã³÷íà ñïåö³àë³çîâàíà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòåôàíèêà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-54-01 Ëóöüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-12-01, 25-22-97 Äîâ³äêîâå áþðî Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-25-71 Ëóöüêà ì³ñüêà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-11-31 Ëóöüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-15-49 Ëóöüêèé ãåð³àòðè÷íèé ïàíñ³îíàò 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-25-98, 75-18-16 Ëóöüêèé êë³í³÷íèé ïîëîãîâèé áóäèíîê 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-44-44 Ìåäèêî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð Óêðà¿íñüêî¿ ì³ñ³¿ áëàãîâ³ñòÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-13-51 Îáëàñíà äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-62-51, 25-61-93 Îáëàñíà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-38-18 Îáëàñíèé öåíòð çäîðîâ’ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-15-36, 24-15-37 Ïðîô³ëàêòè÷íà äåç³íôåêö³ÿ, ÂÎÌÂÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-62-98, 25-36-37 Ïñèõîíåâðîëîã³÷íà ñïåö³àë³çîâàíà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-14-47 Ôòèç³î-îôòàëüìîëîã³÷íà ñïåö³àë³çîâàíà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-77-09 Õîñï³ñ, îáëàñíà ë³êàðíÿ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ò³ì³ðÿçºâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-54, 76-72-53 Öåíòð êîìïëåêñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ³íâàë³ä³â “Ïðîë³ñîê”, ÄÐÓ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-13-31

Âîëèíñüêà îáëàñíà ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ ñìò Îëèêà 45263, ñìò Îëèêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàìêîâà, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-53-67 Âîëèíñüêà îáëàñíà ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ ¹1 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 98 . . . . . . . . . . (332) 25-02-52, 77-49-03 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêà ñòàíö³ÿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Íàëèâàéêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-85-93 Ãîëîáñüêà ðàéîííà ë³êàðíÿ ¹2 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . (3352) 9-22-03, 9-20-60 Ãîðîõ³âñüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ïàðêîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-27-42 Äèòÿ÷à ë³êàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³òîâñüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-94-32, 5-01-82 ijëüíè÷íà ë³êàðíÿ 44330, ñ.Ãóùà Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-25-38 Êîâåëüñüêà ì³ñüêðàéîííà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-35-09 Êîâåëüñüêå ì³ñüêðàéîííå òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-09-10, 5-02-56 Êîëê³âñüêà ðàéîííà ë³êàðíÿ ¹2 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 36 . . . . . . . . . . . . . (3376) 3-24-37 Ëóê³âñüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ ÎÒÌÏÒÎ 44810, ñìò Ëóê³â Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-33-93 ̳æðàéîíí³ ìåäèêî-ñîö³àëüí³ åêñïåðòí³ êîì³ñ³¿ 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-38-83 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-04-27 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-36-22 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ïèðîãîâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-43-46 Íîâîâîëèíñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ïèðîãîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-36-69 Íîâîâîëèíñüêà öåíòðàëüíà ì³ñüêà ë³êàðíÿ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-92-13, 4-92-46 Îëèöüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ 45263, ñìò Îëèêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ðàäÿíñüêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-54-96 Îëèöüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò 45263, ñìò Îëèêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàìêîâà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-53-49 Ïîâîðñüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ Îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî ïðîòèòóáåðêóëüîçíîãî îá’ºäíàííÿ 45050, ñ.Ïîâîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ðîá³òíè÷à, 30. . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-54-52 Ïîëîãîâå â³ää³ëåííÿ Øàöüêî¿ ÖÐË 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-01-11 Ïîëîãîâèé áóäèíîê 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³òîâñüêîãî, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-07-06 Ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèé öåíòð 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 862-29-28, (3352) 5-08-00 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 78 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 862-29-28, (3352) 6-00-82 Ðàéîíí³ ë³êàðí³ 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-13-47 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.˳êàðñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-35, 3-01-73 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ô³ëàòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-45-55 Ðàéîíí³ îðãàí³çàö³¿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Àêàäåì³êà Ïàâëîâà, 20 . . . . . . . . . . . (3342) 2-34-61 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ïàðêîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-12-49 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-15-46 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-33-98 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ñîáîðíîñò³, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-17-41 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.².Ôðàíêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-10-91 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-13-57 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-39-15 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-21-96 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ãàç³íà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-15-02 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Êîòå Øèêîëàäçå, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-28-37 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, ïëîùà Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-18-78 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.˳êàðñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-12-35 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 13 Ðóäåíñüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò 44344, ñ.Ðóäà Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-71-10, 3-71-34 Òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ Ëþáîìëüñüêîãî ³ Øàöüêîãî ðàéîí³â 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-41-66, 2-45-50 Õîëîíåâè÷³âñüêà ä³ëüíè÷íà ë³êàðíÿ 45211, ñ.Õîëîíåâè÷³ ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-77-20 Õîòåø³âñüêà òóáë³êàðíÿ 44512, ñ.Õîòåø³â Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-94-17 Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â ì.Êîâåëÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-40-65 Öåíòðàëüí³ ðàéîíí³ ë³êàðí³ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Àêàäåì³êà Ïàâëîâà, 20 . . . . . . . . . . . (3342) 2-81-22 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ïàðêîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-12-40 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-11-58, 2-10-04 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-37-84 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ô³ëàòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-16-64 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-09-10, 5-09-09 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.².Ôðàíêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-15-94, 2-13-02 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-37-75 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-13-07 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-47-03, 2-45-70 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-16-33, 2-26-98 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ãàç³íà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-16-04, 2-19-35 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Êîòå Øèêîëàäçå, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-12-48 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Øåâ÷åíêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-02-19 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-90-73, 2-02-65

˲ÊÀÐͲ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²

˲ÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

Áåðåñòå÷ê³âñüêà ðàéîííà ë³êàðíÿ ¹2, ÄËÏÇ 45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 79 . . . . . . . . . . (3379) 9-51-77 Áåðåñòå÷ê³âñüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò 45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ïàðêîâà, 21. . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-52-45 ³ää³ëåííÿ òðàíñôóç³îëî㳿 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ïàðêîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-12-42 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-36-97 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ô³ëàòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-17-33 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-12-62 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-43-15 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-17-57 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-92-48 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ãàç³íà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-21-89

Âîëèíñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-00-69, 24-00-70 Âèæâàë³ñ, ÒçΠ44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-02-04 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 130 . . . . . . . . . (3342) 2-16-88, 2-07-52 Ãîðîäîöüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44615, ñ.Ãîðîäîê Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . (3376) 4-09-86 Ãîðîõ³âñüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Áåðåñòåöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-21-78 Êàì³íü-Êàøèðñüêàãðîë³ñ, ÑËÀÏ, ÄÏ 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.˳ñíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 5-02-62


ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÁÓÄÌÀÒÅвÀ˲Â

Êàì³íü-Êàøèðñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-35-91, 2-32-34 ʳâåðö³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Êóçíåöîâà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-13-51 ʳâåðö³ë³ñ, ÊÑËÏ, ÄÏ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Âèøíåâåöüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-16-54, 2-24-58 Êîâåëüñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 45006, ì.Êîâåëü, âóë.Õîëìñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-81-68, 4-79-34 Êîëê³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 1 . . . . . . . . (3376) 3-24-30, 4-09-77 ˳ñîâèé ñåëåêö³éíî-íàñ³ííºâèé öåíòð, ÄÏ 45636, ñ.Ãàðàçäæà Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-10-16 Ëîêà÷èíñüêèé ë³ñãîñï, ÑËà ÒçΠ45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-13-53 Ëîêà÷³àãðîë³ñ, ÑËÀÏ, ÄÏ 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-13-53 Ëþáåø³âàãðîë³ñ, ÑËÀÏ, ÄÏ 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 3-00-58 Ëþáåø³âñüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 3-00-69 Ëþáîìëüñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-41-70, 2-42-68 Ìàíåâèöüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Àíäð³ÿ Ñí³òêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-15-56, 2-14-22 Ïîë³ñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Àíäð³ÿ Ñí³òêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-15-33, 2-25-65 Ïðèáóçüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44313, ñ.Çãîðàíè Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-51-47 Ðàòíåàãðîë³ñ, ÑËÃÏ, ÄÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Çàáîëîòò³âñüêà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-11-06 Ðàòí³âñüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-14-50 Ðîæèùåàãðîë³ñ, ÑËÀÏ, ÄÏ 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãðàíè÷íà, 86 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-22-80 Ñòàðîâèæ³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 68. . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-02-04, 2-15-34 Òóð³éñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-22-25 Öóìàíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 124 . . . . . . . . . . (3365) 9-48-13 Øàöüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-02-05, 2-05-95 Øàöüêå ó÷áîâî-äîñë³äíå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-02-05

˲×ÈËÜÍÈÊÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Âîëèíüãàç, ÃÓ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-69-00 Âîëèíüîáëåíåðãî, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-35-00, 78-75-19 Ãàçãàðàíò, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 4, îô.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-84-63 Åëåêòðîòåðìîìåòð³ÿ, ÏÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-61, 77-43-05 Ëóöüêâîäîêàíàë, ÊÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-40-01, 28-40-00 Ìåãàâîä, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 945-00-83, (332) 29-43-17 ÑÔ Êîìïëåêò ËÒÄ, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 â, îô.80 . . . . . . . . . . . . . (066) 899-12-12, (067) 332-45-48 Ô³ðìà "ÅÊÑ" ËÒÄ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-52, 78-03-94

ËÎÌÁÀÐÄÈ, ÊÐÅÄÈÒͲ ÑϲËÊÈ Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé ëîìáàðä 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 465-57-55, (098) 920-77-02, (332) 20-04-44 Ãðîø³ Âñ³ì, ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 196-95-67 Äîáðîáóò ³ Êî, ëîìáàðä 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 883-67-88 Åòàëîí, ëîìáàðäè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 234-58-52 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 234-58-52 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 234-58-52 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 234-58-52 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 234-58-52 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 234-58-52 Ëîìáàðä ªâðîïåéñüêèé, ÏÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 5/52 . . . (332) 29-55-29, (095) 702-87-72 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38/110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 270-03-94 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 58/49, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 371-26-59

103

Ëîìáàðä-ñêàðáíèöÿ, ÏÒ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-33-85 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-54-42, 78-31-10 Ïîçèêà, îô³ñ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 856-98-75, (067) 246-61-88 Ñêàðáíèöÿ, ëîìáàðä 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-56-17, (050) 465-14-22 Òåõíî-ô³íàíñ, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-26-27 Óêðà¿íà, ÏÒ, ëîìáàðä 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-22-56 Ôîðñàæ, êðåäèòíà ñï³ëêà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-42-58 Ôîðòóíà-Åêñïðåñ, êðåäèòíà ñï³ëêà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-16 Ôîðóì-êðåäèò, êðåäèòíà ñï³ëêà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 20/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-13-24, 77-04-72 Þâåë³ð-ñåðâ³ñ, ëîìáàðä 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-03

ÌÀÃÀÇÈÍÈ “ÑÅÊÎÍÄ-ÕÅÍÄ” 4 ñåçîíè, ìàãàçèíè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 181-95-14 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 181-95-14 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Çàìêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-47-80 ªâðî Ñåêîíä Õåíä, ìàãàçèíè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 767-18-08 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 767-18-08 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 767-18-08 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 767-18-08 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 767-18-08 Êíîïêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 33 à Ëþêñ, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 5 Ïëàíåòà ñåêîíä-õåíä, ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 Ñåêîíä-õåíä “Karaz”, ìàãàçèíè 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-84-79 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-84-79 Ñåêîíä Õåíä, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-10-70 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 717-10-71 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 717-10-71 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 517-75-95 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 517-75-95

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÁÓÄÌÀÒÅвÀ˲ ªâðîÕàóç, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 554-61-44 DOMUS, ìàãàçèí 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàãîðîäíÿ, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-10-44 Luchesk, ñàëîí êàì³í³â 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 11 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 533-50-50, (098) 533-50-50 SAN MARCO, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 872-79-30, (332) 72-32-58 Steel House, ìàãàçèí ïîêð³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 531-10-92 Stile de Vita, ìàãàçèí äåêîðó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 148-92-68, (098) 041-42-21 Àíòåé, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-07-44 Áóäåêñïî, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 1-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-53-83 Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, â³ää³ë 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-07-62, 71-32-50 Áóäìàéäàí, ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 974-22-77, (096) 991-15-57 Áóäìàéñòåð, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-55-13, 28-15-64 ÁÓÄì³êñ+, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.ßíêè Êóïàëè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 984-58-78 ²Ä-ÁÓÄ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 013-13-14, (098) 730-50-80 Âñå äëÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 519-27-92, (096) 657-12-35 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


104

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ²ÍÒÈÌÍÈÕ ÒÎÂÀвÂ

Âñå äëÿ ðåìîíòó, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 284-56-79, (093) 868-82-27 Ãîñïîäàð÷³ òîâàðè, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-78-31 Äåêîð Ìàðêåò, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-08 Äåêîð-öåíòð, ñàëîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-84-48, (332) 72-55-35 Äèìîõ³ä, ìàãàçèíè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 700-87-78, (098) 700-87-78 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 6, ïàâ³ëüéîíè ¹4, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 700-87-78, (098) 700-87-78 Åë³òáóäòîðã, ñêëàä-ìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-09-15 Êîìôîðò, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-63 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-77-95 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-93, 76-05-47 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàãîðîäíÿ, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-96-00 ˳äåð, ãóðò³âíÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 150 à . . . . . . . . . . . . . . . (066) 310-81-92, (095) 153-33-27 Ìåòèç öåíòð, ìàãàçèí êð³ïëåíü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 897-61-61 Íîâà ë³í³ÿ, ìåðåæà áóä³âåëüíèõ ã³ïåðìàðêåò³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-11-23, 70-11-24 Ïàðêåò áþðî, ñàëîí-ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à (ÒÖ “ªâðîïà”) . . . . . . . . . . . . . . (066) 944-04-20 Ïðåñòèæí³ ï³äëîãè, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 944-04-20, (097) 734-23-52 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . (095) 333-69-93, (096) 969-14-42 Ïðèâàòáóä, ìàãàçèíè 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-80-34 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 211-48-48 Ðåìáóäñòàíäàðò, ãóðò³âíÿ áóäìàòåð³àë³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 658-92-95 Ðóëîíí³ øòîðè, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 834-56-96 Ñàëîí Ðåì..., ìàãàçèí 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-00-49 Ñâ³ò ïàðêåòó, ìåðåæà ïàðêåòíèõ ñàëîí³â 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 673-90-81, (332) 72-13-19 Ñâîÿ ê³ìíàòà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 754-86-23, (067) 332-36-52 Ñêëàä-ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-62-92, (096) 145-57-36 Ñó÷àñíà ï³äëîãà, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 442-50-40 Òâ³é Äàõ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 563-31-45, (332) 78-53-98 Òâ³é êàì³í, ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 190-20-02, (099) 667-58-56 Õàòà ëàì³íàòó, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-98-80, 78-98-81 Öåíòð êåðàì³êè, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 892-52-89 Øóðóï, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . (332) 28-31-01

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ²ÍÒÈÌÍÈÕ ÒÎÂÀв Äëÿ òåáå, ³íòèì-áóòèê 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”), áóòèê ¹272 . . . . . . (050) 638-24-42 Êàçàíîâà, ñåêñ-øîï 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-83-15 Ñêëàä-ìàãàçèí ÏÓÏ “ÑÎÔÒËÅÍÄ Óêðà¿íà” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 006-66-38

²íòåð Àòëåòèêà, ìåðåæà ñïîðòèâíèõ ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-32 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 921-09-47 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 1-é ïîâ. . . . . . . . (066) 897-87-77 ²ðâåéí, öåíòð òàíöþâàëüíî¿ ìîäè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à (ïëîùà Âîç’ºäíàííÿ) . . . . . . . . . . . . (066) 579-33-66 Ìèêëóõî-Ìàêëàé, òóðèñòè÷íèé ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 861-77-46 Îë³ìï, ìàãàçèíè ñïîðòòîâàð³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-64-80 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-70 ѲҲ ÁÀÉÊ, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Àðõ³òåêòîðà Ìåòåëüíèöüêîãî, 4 . . . . (099) 411-22-23, (096) 001-43-33 ×åìï³îí, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 220-88-96

ÌÀÑÀÆͲ ÊÀÁ²ÍÅÒÈ Le Mark, öåíòð çäîðîâ’ÿ òà êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 9, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 180-66-18 NovuMedical, äåìîíñòðàö³éíèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 943-59-21, (332) 25-58-15 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 633-55-95, (332) 20-03-90 Nuga Best, ìàñàæíèé ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-09-63 Princess, ìàñàæíèé ñàëîí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . (066) 578-83-87, (332) 24-74-94 Ìàñàæíèé êàá³íåò ïîë³êë³í³êè äëÿ äîðîñëèõ ¹3 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòåôàíèêà, 3 à Ìàñàæí³ êàá³íåòè Âîëèíñüêî¿ îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 Ìàñàæí³ êàá³íåòè äèòÿ÷î¿ ì³ñüêî¿ ïîë³êë³í³êè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à Ìàñàæí³ êàá³íåòè ÊÇ “Ëóöüêèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè” 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 à Ìàñàæí³ êàá³íåòè Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-88 Ïðèâàòíèé ìàñàæíèé êàá³íåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-50, (050) 228-24-14 Öåíòð Ñåðàãåì-Ëóöüê 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 684-64-12, (332) 28-53-55 Þìåéãî, ìàñàæíî-îçäîðîâ÷èé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-03-48, (332) 72-39-25

ÌÀÒÅвÀËÈ ÄËß ÐÓÊÎIJËËß. HAND MADE Á³ñåðèíêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 922-36-59, (068) 778-80-83 Âèøèò³ ³äå¿, ñàëîí ðóêîä³ëëÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 528-33-21, (067) 334-56-26 Âèøèò³ ìð³¿, ìàãàçèíè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 620-08-21, (098) 960-49-92 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 620-08-21, (098) 960-49-92 Äâà êîëüîðè, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 926-40-44 Êðàìíèöÿ äëÿ êðåàòèâíèõ ëþäåé 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . (095) 170-15-50, (063) 798-76-69 Ìàã³ÿ áàðâèñòî¿ âèøèâêè, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 684-26-78 Ìàéñòåðíÿ ðó÷íèõ âèòâîð³â, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 6 (2-é ïîâ.), îô.11. . . . . . (099) 320-61-70, (068) 422-83-81 Ïàâóòèíêà, ìàéñòåðíÿ-êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 686-39-39

ÌÅÁ˲

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕ ÒÎÂÀв ijì òîâàð³â, ìàãàçèí Ñïîðòèâíå õàð÷óâàííÿ. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . (050) 888-73-73, (050) 519-01-46 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2 FOOTBALL.LUTSK.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê), ïàâ³ëüéîí ¹1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 182-00-51 INFIT, ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî õàð÷óâàííÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 685-91-10 MOTOSPORT, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 005-35-39 PIROUETTE, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 771-62-46, (067) 334-23-72 QUICK MASS, ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî õàð÷óâàííÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 1-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 001-95-56 Urban Planet Streetwar, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (063) 176-16-42 Àëüï³í³ñò, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 2. . . . . . . . . . . . . . (050) 130-47-39, (050) 378-21-05 Àíàìàíäð³ÿ, ìàãàçèí òóðèñòè÷íîãî ñïîðÿäæåííÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 556-54-60, (097) 874-51-15

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3 3ÄÑ, ìåáëåâà ôàáðèêà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 164-78-25 Blest, ñàëîí-ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 875-07-70 Gerbor-õîëäèíã, ìàãàçèí ìåáë³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 1-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-86-64 IKEA STUDIO, ñàëîíè-ìàãàçèíè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 929-90-99 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 899-63-63 Merx Ìåáë³, ñòóä³ÿ êóõîíü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-50, (332) 72-10-60 Natalli, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.3 . . . . . . . . . . . . (063) 990-07-28, (066) 915-52-83 ROLTEX, ô³ðìà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 077-38-93, (097) 594-47-50 Sweet Home, ìåáëåâèé ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 2-é ïîâ.. . (050) 658-30-13, (067) 369-10-83


ÌÅÁ˲

Vegas, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 3-é ïîâ.. . (050) 534-19-93, (097) 026-59-40 Àâ³âà, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 610-27-48, (332) 77-64-51 ÀÄÊ, ìåðåæà ìåáëåâèõ ñàëîí³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 738-75-04 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 (ÒÖ “Âàðøàâñüêèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 738-75-04 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 738-75-04 Àðí³ê, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 34, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-76-03 Áåðåñò, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-28-98, 77-29-99 Áîíàòî, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 353-74-97, (097) 756-36-72 ÂÅËÀÌ, ãóðòîâî-ðîçäð³áíèé ñêëàä 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 644-92-23 Âåíåòî, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 919-05-98 ³îëà, ìåáëåâèé ñàëîí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . (066) 440-09-00, (067) 100-24-99 Ãàëåðåÿ Ìåáë³ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . . (097) 315-45-00, (332) 28-33-33 Ãåðåæóí Îëåã Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 560-99-07, (332) 29-34-29 Äåêàðò, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 701-99-93 Äóáîê, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ìåáë³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 (ÒÖ “Âàðøàâñüêèé”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 656-52-56, (066) 143-85-07 Äóêàí, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 857-88-26, (332) 73-51-78 Åñòðåëëà, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 390-69-30, (332) 75-15-09 Æàêî, ñòóä³ÿ êóõîíü òà øàô-êóïå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 455-14-43, (332) 78-90-88 Çàõàð÷óê ³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . (095) 777-17-07, (332) 78-01-78 Çàõàð÷óê Åäóàðä ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 972-67-66, (096) 423-89-03 ²íòåððåìî, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 32, îô.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-13-40 ʲÒ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ìàãàçèí ¹72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 999-18-35, (096) 870-42-38 Êëåð, ìåáëåâèé ñàëîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-73 Êîìîä ÒÌ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-75-87, 78-75-95 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), áóòèê ¹72 . . . . (050) 378-16-97 Êîðîë³âñòâî ìåáë³â, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 3-é ïîâ.. . . (095) 197-35-60, (332) 78-53-95 Êð³ñëà ñòîëè ñò³ëüö³, ñàëîí-ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 440-03-63, (332) 29-27-72 Ëåðà, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-03-78, 77-21-71 ˳âñ, ñàëîí ìåáë³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 644-44-58 ˳îêñà, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 924-67-70, (068) 686-91-95 ˳ùåíêî Àðòåì Ñòàí³ñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 726-36-83, (097) 275-00-51 Ëîãîñ, ìåáë³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.212 . . . . . . . . . . . . (050) 520-60-54, (332) 77-64-21 Ëóöüê³ ìåáë³, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-28-95 Ëüâ³âñüêà ìåáëåâà ôàáðèêà “Ãðàíàò”, Ëóöüêà ô³ë³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 à . . . . . . (093) 741-42-58, (067) 373-70-16 Ìàäîò, ìåáëåâèé ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-03, 78-29-01 Ìàðêñîí Ìåáë³, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 655-40-00, (097) 727-66-77 Ìåáëåâà ê³ìíàòà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), (097) 862-07-86, (097) 490-30-30 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”). . . . . . . . . (097) 490-30-30, (063) 490-30-30 Ìåáëåâà ôàáðèêà “Ãåðìåñ” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 (ÒÖ “Âàðøàâñüêèé”), 1-é ïîâ.. . . . . . . . . . (068) 489-52-33 Ìåáëåâà ôóðí³òóðà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 107-99-90, (332) 28-49-09 Ìåáë³ “Òàðàíêî”, ñàëîí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-61 Ìåáë³ 7 ß, ñàëîí ìåáë³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Äîì³”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-71-75

105

Ìåáë³ Victor, ñàëîí-ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 1-é ïîâ.. . (050) 765-13-18, (097) 409-09-70 Ìåáë³ ÂÀÌ, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 978-15-33 Ìåáë³ â³ä íàñ äëÿ âàñ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 (ϳâí³÷íèé ðèíîê), ìàãàçèí ¹6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-65-54, (096) 647-71-20 Ìåáë³ ç ªâðîïè á/â, ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 416-79-49, (067) 233-94-49 Ìåáë³ ç ªâðîïè, ìàãàçèíè 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 729-72-22, (332) 20-12-01 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 569-02-03, (063) 867-56-40 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 477-32-22 Ìåáë³ ç ªâðîïè, ñêëàä-ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 593-61-04, (096) 825-09-19 Ìåáë³ ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 1-é ïîâ.. . . (050) 228-60-60, (332) 28-60-60 Ìåáë³ Ëþáàðòà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 828-57-52, (068) 293-97-53 Ìåáë³ ëþêñ, ìåáëåâèé ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-51-70 Ìåáë³ ¹1 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à, áóòèê ¹9 . . . . . . . . . (050) 717-09-32, (097) 263-36-38 Ìåáë³, ìàãàçèí 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-76-02 Ìåáë³â ijì, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 â (á³ëÿ ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . (066) 913-30-33, (332) 29-95-99 Ìåëâ³í, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìîëîäîãâàðä³éñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-96-40, 76-98-14 Ìåëâ³í, ñàëîíè-ìàãàçèíè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 1-é ïîâ.. . (050) 378-17-18, (096) 658-23-85 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (Çàâîêçàëüíèé ðèíîê), ïàâ³ëüéîí ¹1190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-18, (096) 658-23-85 ̳êîñ, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-54-65 Ìóí÷àíîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 969-92-91, (050) 263-57-06 Î̳ùóê, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-79-52, (095) 218-12-21 Ïàðóñ, ìåáëåâèé ñàëîí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (099) 563-67-66, (098) 739-75-75 Ïðîâàíñ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 939-11-33, (068) 191-36-36 Ðàä³ñòü, ñòóä³ÿ ìåáë³â 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . (099) 335-50-99, (332) 74-03-84 Ðåíóàð, öåíòð ìåáë³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-44-49 Ñâ³ò äèâàí³â, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê), ïàâ³ëüéîí ¹26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 681-57-77, (098) 053-78-95 Ñâ³ò ìàòðàö³â, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 338-14-93 Ñò³ë òà Ñò³ëåöü, âñåóêðà¿íñüêà ìåðåæà ìàãàçèí³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á. . . . . . . . . . . . . . . . (093) 387-49-88, (332) 71-71-87 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 387-49-80, (332) 23-38-20 Ñóðí³ê ³òàë³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 626-00-68, (063) 620-75-44 Òâ³é, ìåáëåâèé ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (050) 665-74-13, (098) 812-85-31 Òåððèòîð³ÿ ñíó, ìåðåæà ìàãàçèí³â ìàòðàö³â 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (050) 420-19-24 Òèì÷èøèíà Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-76, 26-17-26 Òîï Ìåáë³, ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”),(066) 376-63-46, (068) 097-08-38 Óêðòðàíñ-Âîëèíü, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-21-72, 75-15-70 Óøêåâè÷ Îêñàíà Êóçüì³âíà, ï³äïðèºìåöü 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à (ÒÖ “ªâðîïà”),(050) 665-74-13, (098) 812-85-31 Öåíòð ìåáë³â DOMI 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 999-64-64 Öèêëàìåí, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-15-70, 25-25-51 Øê³ðÿí³ ìåáë³ ç ªâðîïè, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 146-77-89 ßñåí, ìåðåæà ìåáëåâèõ ñàëîí³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 871-83-10, (332) 72-50-96 Www.mebli-signal.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñêîâà, 11 . . . . . . . (097) 884-21-40, (066) 393-36-63 Ìåáë³ ³ Äèçàéí, ìàãàçèí 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 118 . . . (332) 70-59-43, (067) 361-10-73 Îëþñ, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñõ³äíà, 14 . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-77, 70-59-78


106

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÍÅÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÀ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÍÅÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÀ Amrita, ñåðâ³ñíèé ïóíêò 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-42-37, (095) 422-56-57 Çåëåíà ïëàíåòà Çåìíî¿, ô³òîìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-44-71 Êàá³íåò ³íòåãðàòèâíî¿ ìåäèöèíè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 277-18-43, (332) 29-12-08 Êàá³íåò ìàíóàëüíî¿ òåðàﳿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, ê.202 . . . . . . . . . . . . . . (067) 589-87-62, (066) 713-69-51 Ò³åíñ Óêðà¿íà, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 225-22-57, (097) 033-62-00

ÌÅÄÈ×ÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ²ÍÂÅÍÒÀР³ð³ë³ñ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-49-50 Âîëèíüìåäòåõí³êà, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.ßíêè Êóïàëè, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-36, 72-35-32 Âîëèíüôàðì³ìïåêñ, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-07-23 Åêîìåä, ô³ðìà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 6. . . . . . . . . . . . . (332) 23-23-00, (066) 359-14-84 Ìåäòåõí³êà ÒçΠ“Îáð³é-Ìåäòåõí³êà” 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 15 . . . . . . . . . . (067) 361-42-14, (332) 23-10-76 Ìåäòåõí³êà, ìàãàçèíè ÒçΠ“Âîëèíüôàðì” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-11-66, (050) 375-37-93 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16. . . . . (332) 23-07-26, (050) 375-35-48 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-29 Ìåäòåõí³êà, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-25-28 Îáëàñíà áàçà ñïåö³àëüíîãî ìåäè÷íîãî ïîñòà÷àííÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-24, 72-47-07 Ñòîìàòîëîã³÷íå äåïî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-17

Çäîðîâà ðîäèíà, öåíòð ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-27-06 ²íòàâ³ò, ïðèâàòíèé ä³àãíîñòè÷íî-ë³êóâàëüíèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 767-40-07, (332) 25-04-62 Êë³í³êà “Òåõíîëî㳿 çäîðîâ’ÿ”, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 2 (ãîòåëü “Óêðà¿íà”) . . . . . . . . . (332) 78-81-16, 78-81-01 Ïàðàöåëüñ, ìåäè÷íèé öåíòð 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 26 á, ïðèì.1 à . . . . . . (332) 29-10-01, (066) 898-76-76 Ðåíåñàíñ, ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 72 . . . . . . . . . . . . . . (096) 058-39-95, (099) 622-38-67 Öåíòð “Ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿” æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-25-04 Öåíòð ðåïðîäóêòèâíî¿ ìåäèöèíè Áîãîëþáè 45634, ñ.Áîãîëþáè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 à (ÂÎÊË), 5-é ïîâ., êîðï.¹2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-07-02, (099) 445-54-04 Öåíòð õ³ðóð㳿 îêà ïðîôåñîðà Çàãóðñüêîãî, ì³æíàðîäíà ìåðåæà îôòàëüìîëîã³÷íèõ êë³í³ê Óêðà¿íà-Ïîëüùà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-88 ßíà, Âîëèíñüêèé ìåäèêî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-73-91

ÌÅÒÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÌÅÄÈ×Ͳ ËÀÁÎÐÀÒÎв¯ ijàãíîñòè÷íèé öåíòð ÒçΠ“Óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêà ëàáîðàòîð³ÿ” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-36-53, (332) 78-24-83 ijàãíîñòè÷íèé öåíòð, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-68, 24-55-14 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-50-10 Åñêóëàá, ìåäè÷í³ ëàáîðàòî𳿠43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 312-33-31 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 952-53-47 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 520-80-83 ËÀÊÌÓÑ, ëàáîðàòîð³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Òðàâíåâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 332-33-33, (050) 183-30-36 Ïóíêòè çàáîðó ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó ÒçΠ“Óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêà ëàáîðàòîð³ÿ” 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-36-53 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-52-47

ÂÎËÈÍÜÑÀÍÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒ, ÒÇÎÂ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-89-00, (068) 044-02-02, (332) 78-01-20 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 90 (ñêëàä) . . . . . . (332) 77-01-50 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

ËÓÖÜÊϲÄØÈÏÍÈÊÑÅвÑ, ÏÏ

ϳäøèïíèêè, ïàñè, ëàíöþãè. 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 (ñêëàä) . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 808-90-90, (096) 808-90-90, (332) 28-25-55 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 10, îô.157 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 808-90-90, (096) 808-90-90, (332) 28-25-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1

ÌÅÄÈ×Ͳ ÒÎÂÀÐÈ Åñêóëàï, îðòîïåäè÷íà ìàéñòåðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 2, îô.2 . . . . . . . . . . . . (067) 709-50-95, (332) 78-80-50 Êàìïóñ êîòòîí êëàá, òîðãîâåëüíèé ä³ì, ËÔ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-07, (067) 501-19-47 Ëóöüêèé ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèé öåõ ËÊÅÏÇÏ²Ï 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-10-05, 71-95-81 Îðòîïåäè÷íèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 072-35-39, (096) 212-02-82 Ñòîìàòîëîã³÷íèé âñåñâ³ò 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 10 à/48 . . . . . . . . . . . (067) 332-13-61, (050) 818-98-40

ÌÅÄÈ×Ͳ ÖÅÍÒÐÈ AS, öåíòð ì³êðîõ³ðóð㳿 îêà 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-08-58, 29-04-07 HEMO MEDIKA, ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-00-55 PLATINUM MEDICAL, ìåäè÷íèé öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 414-09-55, (332) 23-00-26 Skin clinic, öåíòð åñòåòè÷íèõ òåõíîëîã³é 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 á . . . (095) 640-33-03, (098) 666-55-77 Áëàãîìåä, ìåäè÷íèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-70, (067) 332-73-63 Âàø ë³êàð, ìåäè÷íèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 425-42-67, (093) 715-68-97 Âåëîñ, ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-17-65, (050) 500-88-41 ³òàìåä, ìåäè÷íèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 à, ê.229 (ïîë³êë³í³êà ¹1) . . . . . . . . . . . . . . . (050) 924-26-08 Äèâîñèë, ìåäè÷íèé öåíòð 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áåíäåë³àí³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 272-63-08, (332) 29-29-71 Åñêóëàï, ìåäè÷íèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-69-96, (332) 25-20-22

Norsi, õóäîæíÿ êîâêà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-68-41 À Ìåòàë Ãðóï, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 520-67-70 Àâòîðåìáóä, ÏÂÊÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 792-91-70, (067) 924-46-57 Àðñåíàë, ÂÊÏ ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 441-23-04, (099) 624-00-51 Áîíäàðåöü Ñòàí³ñëàâ Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 487-00-82 Äæåðåëî, ÏÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 45 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-04-30 ijì ìåòèç³â, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 635-86-40 Êîâêà Ñâàðîãà, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 241-12-54 Ëóöüêêîìóíìàø, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-27-70, 29-13-14 ÌÀÊÑ ÂÅËÅÑ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 698-62-96, (095) 517-21-02 Ìåãàìåòèç, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 328-75-64, (332) 28-65-64 Ìåòàë-Àëüÿíñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-47, 77-00-42 Ìåòàë³ñò, ÏðÀÒ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-98 Ìåòàëîöåíòðè Êîìåêñ, ËÔ ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 355-97-92, (050) 662-34-92 Ìåòêîìïëåêò Ïëþñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-91-20, 71-90-92 Ìóäðèíåöü Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 533-00-98, (097) 217-34-86 Ïîäèõ âîãíþ, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-89-22 Ïîë³òåõ, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 789-25-63, (332) 75-78-10


ÌÈÒÍÎ-ÁÐÎÊÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ

Ïîëîâîé Àíäð³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-27-70, 29-13-14 Ïðèâàòíà Êóçíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 750-35-56 Ñåëüâåñþê Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 833-06-99, (050) 920-90-93 Ñòðîéõåì Ëóöüê, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-54-55, (332) 25-01-11 ÓÃÌÊ, Ëüâ³âñüêà ðåã³îíàëüíà ô³ë³ÿ, ÀÒ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-66-18, 78-66-00 Ôàéíà êîâêà, êóçíÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 296-23-14, (097) 613-91-85 Àðò Ìåòàë Ïðîåêò, ÏÏ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 2 . . . . . . . (050) 901-05-08, (099) 037-12-88 Âîëìåò Ïëþñ, ÒçΠ45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 á . . . (332) 28-51-12, (050) 270-00-49

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÂÈÐÎÁÈ KVG GROUP, ñàëîí-ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 658-92-90, (097) 304-02-32 À²Ñ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 314-41-28, (067) 367-32-72 Àêöåíò, ñàëîí-ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 239-03-08, (332) 29-50-05 Àíåòà, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 747-51-24, (332) 28-78-00 Àòåêñ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 806-65-64, (332) 72-11-79 Àòëàíò ïëþñ, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-11, 78-84-78 Áîëåíà, ôàáðèêà â³êîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 093-55-61, (096) 804-03-21 Âàø âèá³ð, ô³ðìà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-86-10, 29-86-40 ³êíà+äâåð³, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (099) 031-94-82, (099) 225-19-47 ³êíîÁóì, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 664-00-38, (332) 28-72-80 ³êíîÌàðêåò, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.418 . . . . . . . . . . . . . (097) 033-55-33, (099) 732-32-29 ³êíîÖåíòð, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 1 à . . . . . . . . . . . (050) 339-79-55, (332) 77-44-40 ÅëÄîì, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 262-21-54, (066) 674-76-44 ªâðîäåê, ÏÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-11-12, (332) 77-97-00 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 372-80-40, (332) 77-86-20 Çàõ³ä³êíàÑåðâ³ñ, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-70-54 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 998-81-40, (332) 28-55-93 ²íòåãðà Âåñò, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-11-61, (332) 78-86-10 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-50-80, (332) 28-26-00 Êà³ññà, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6/248. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 526-42-13, (332) 78-96-22 ʳíãÏëàñò, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 294-92-11, (098) 562-27-93 Êë³ìîâ Äìèòðî Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 838-70-24, (332) 29-05-05 Ëóàðò, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-53 ̳é ä³ì, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 660-55-03, (332) 23-23-53 ϳêàëþê Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 330-55-43 Ðåíîïëàñò, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-73-33, (332) 78-20-10 гäí³ â³êíà, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (063) 620-05-33, (332) 78-58-88 Ñó÷àñíèé ä³ì, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 142-50-88, (068) 060-01-41 Ñó÷àñí³ â³êíà-äâåð³, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 48 . . . . . . . . . . . . . . (050) 687-41-24, (332) 72-43-48 Ôîðñàæ, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 409-53-25 RikDom, çàâîä ìåòàëîïëàñòèêîâèõ êîíñòðóêö³é 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . (050) 555-51-45, (098) 555-51-45 Àëêîí, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñòàðèöüêîãî, 84 . . . . . . . . (332) 79-00-46, 70-59-54

107

ÌÈÑËÈÂÑÒÂÎ ÒÀ ÐÈÁÀËÜÑÒÂÎ Carp time, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 211-33-44, (068) 211-33-44 Àíãàð, ìàãàçèíè çáðî¿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-08-63 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÌÐ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-15 Âîëèíü-çáðîÿ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-05-27 Çáðîÿðíÿ, ìàãàçèí ìèñëèâñüêî¿ çáðî¿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”), (066) 468-38-89, (098) 618-79-38 Êëüîâî, ìàãàçèíè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-59-70, (067) 141-85-85 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 151-85-85 Ëóöüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÌÐ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-20-98 Ëóöüêà ðàéîííà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÌÐ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-60-39 Ìèñëèâåöü, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-22 Ïàòð³îò, ìàãàçèí ñïîðòèâíî¿ çáðî¿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”), 5-é ïîâ.. . (099) 757-72-14 Ðèáàëêà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-21-74 Ðèáà÷îê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà (Âàðøàâñüêèé ðèíîê), ïàâ³ëüéîí ¹13 à . . . (050) 258-48-60 Ðèáîëîâ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 585-67-03 Ðèáîëîâíèé, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 800-81-32 Ðèáîìàí³ÿ, ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Äàíüøèíà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 979-43-56 Ñàçàí, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 2 (ϳâí³÷íèé ðèíîê), áóòèê ¹14 Ñàïñàí, ìèñëèâñüêèé ñàëîí 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-92-00

ÌÈÒÍÎ-ÁÐÎÊÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ Âîëèíñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-05-55, 77-03-32 Ãëîð³ÿ-²ìïåêñ Ïëþñ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-27, 77-29-26 Ãëîð³ÿ-²ìïåêñ, ÏðÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-26, 77-29-27 Ñîðîêà Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 4, ê.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 844-91-96 À-7, ÏÏ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . (099) 153-90-34, (3352) 7-19-78 Àâòî Âåñò Ãðóï, ÒΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-19-19 Àãðîïðîìòåõöåíòð, ÂÊÏÏ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-62-40 Á³çíåñ-Áðîê-Öåíòð, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.305 . . . . . . . . . . . . (332) 78-64-05 ÁÐÎÊ ÅÊѲÌÏ, ÒçΠ44762, ñ.Õìåë³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1, (067) 332-24-90 Áðîê-Ñåðâ³ñ, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.313 . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-90 Âåñò Ôðóò Ãðóï, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 135, îô.5 . . . . . . . (095) 777-08-40, (073) 777-08-40 ³òåñ, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.309 . . . . . . . . . . . . (332) 28-26-38 Âîëèíñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà, ïðåäñòàâíèöòâà 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.102 . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-21 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-19-79 45312, ñ.Îñìèëîâè÷³ ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-51-89 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êíÿçÿ Îëåãà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-29-73 44332, ñ.Ñòàðîâîéòîâå Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438 09 52 Ãëîð³ÿ-²ìïåêñ Ïëþñ, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-19-99 Ãîðîäþê Ìèêîëà Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . (097) 142-48-30, (098) 599-75-09 Äþíà Ïëþñ, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-19-39 Åë³ò-Áðîê, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.201 . . . . (332) 77-07-83, 28-11-81 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


108

ÌÎÁ²ËÜͲ ÒÅËÅÔÎÍÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

Æàí, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.311 . . . . . . . . . . . . (332) 78-62-16 ÇÀÕ²Ä ÅÊѲÌÏ, ÒçΠ44762, ñ.Õìåë³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1, (067) 332-24-90 ²ÍÒÅÐÄÅÊ, ÒΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-05-61, (099) 352-49-00 ѲÀ-Áðîê, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.306 . . . . . . . . . . . . (332) 28-44-64 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . (050) 539-69-10, (068) 922-82-63 Òåðì³íàë-ÁÊ, ÒçΠ44332, ñ.Ñòàðîâîéòîâå Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèêîðäîííèê³â, 6 . . . . . . (3377) 3-41-36 Òð³àäà ËÒÄ, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.303 à . . (332) 78-05-95, 78-29-49

ÌÎÁ²ËÜͲ ÒÅËÅÔÎÍÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅÐÂ²Ñ Apple Ëàéô, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 136-00-08, (093) 000-60-80 Apple-house, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 131-31-39 IPhone House, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 944-45-21, (097) 190-55-35 Life, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 20-54-33 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 20-54-33 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 20-54-33 Vodafone, ô³ðìîâèé ñàëîí ñò³ëüíèêîâîãî çâ’ÿçêó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”) 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 484-68-02 ÀéÑåðâ³ñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 463-11-46 ÀËËÎ, òîðãîâåëüíà ìåðåæà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 421-76-60 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 406-43-96 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-33-14 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 421-68-16 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 458-53-34 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (095) 235-28-31 Åëåêòðîí-ñåðâ³ñ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-84-44, (332) 72-81-82 Êè¿âñòàð, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-04-66 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-04-66 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-04-66 ̳êðîñåðâ³ñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, ìàãàçèíè ¹754, 766, 825, 887 . . (097) 942-64-42 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ïàâ³ëüéîí ¹6. . (097) 942-64-42 Ìîá³ëüíèé ñâ³ò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.402 . . . . . . (066) 878-81-11, (068) 878-81-11 Ðîáèì ãóä, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-58, (066) 752-22-12 ßáêî, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí òà ñåðâ³ñíèé öåíòð òåõí³êè Apple 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 777-38-61 ßÁÊÎ, ÒÌ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 1-é ïîâ. . . . . . . . (067) 777-82-27 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 777-96-20

ÌÎÄÅËÜͲ ÀÃÅÍÖ²¯ Grace Model House, àãåíòñòâî ìîäåëåé 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . (097) 273-99-29, (050) 556-46-01 Uni-models, ìîäåëüíå àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34, îô.203 . . . . . . . . . . . (095) 851-71-43, (096) 055-18-03 Ìîäåëüíèé êëóá Ìàðèíè Çàíþê 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.414 . . . . . . . . . . . (050) 689-12-55, (099) 528-06-28

ÌÎËÎ×Ͳ ÏÐÎÄÓÊÒÈ Chizarro, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Ïàñàæ”), ïàâ³ëüéîí ¹34 ä. . (332) 78-61-63 Àäì³ Ì³ëê Çàõ³ä, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à, 2/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-14-27 Êâ³ä êîì, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-59-55 ʳíã Àéñ, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-90-61 Ëóöüê-ìîëîêî, ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Òåðíîï³ëüñüêèé ìîëîêîçàâîä” 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-32, 25-51-12 Ëþñòäîðô, ÒΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-17 Ìîëîê³ÿ, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 à Ñèðíå êîðîë³âñòâî, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 107/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-33-86 Òèâåð³ÿ, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-96-26, 78-96-27 ÔÅͲÊÑ, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-90-61, (050) 438-49-19

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Ãîðîõ³âñüêèé ñèðçàâîä, ÂÀÒ 45744, ñìò Ìàð’ÿí³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 9 . . . . . . . . . . (3379) 2-27-71 ²ìïåð³ÿ æèð³â, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Íîâîâîëèíñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-33-02 Íîâîâîëèíñüêìîëîêîçàâîä, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.²âàíè÷³âñüêå Øîñå, 5 . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-27-92, 2-29-51 Ðàòí³âñüêèé ìîëîêîçàâîä, ÏðÀÒ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-13-59 Ðîæèùåíñüêèé ñèðçàâîä, ÏÓÀÒ 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.×àéêîâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-16-33, 2-24-91 ÒÅÐÐÀ ÔÓÄ, Ðîæèùåíñüêà ô³ë³ÿ ÒΠ45100, ì.Ðîæèùå, âóë.×àéêîâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-15-08, 2-16-33 Øàöüêèé ìîëîêîçàâîä, ÒçΠ44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-91-31

ÌÎÒÎ- ÒÀ ÂÅËÎÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ Lukachi.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 001-79-89 Moto-Z, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 620-41-42, (095) 484-16-00 ÂåëîMax, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 922-25-19, (097) 045-24-60 Âåëîçîíà, ìàãàçèíè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-02-83 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 230-17-78 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 230-17-78 Ëóöüê-Ìîòî, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (ðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . (066) 047-01-06, (067) 294-12-13 ÌÎÒÎѲÒ, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 935-20-04, (050) 378-00-11 Ñêóòåðëåíä, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 (ÒÖ “ßðìàðîê”), ïàâ³ëüéîí ¹25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 484-16-00

ÌÓÇů, ÇÀÏβÄÍÈÊÈ Âîëèíñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-03-64, 24-75-82 Âîëèíñüêèé ðåã³îíàëüíèé ìóçåé óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Íà Òàáîðèù³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-00-51 Äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-32 Ëåñèíà â³òàëüíÿ, ìóçåé 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-75-82 Ëóöüêèé Çàìîê, äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-88 Ìóçåé Âîëèíñüêî¿ ³êîíè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîùóêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-34-12 Ìóçåé äçâîí³â ó Ëóöüêîìó çàìêó 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 1 à Ìóçåé æåðòâ òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 419-81-54 Ìóçåé ³ñòî𳿠Ëóöüêîãî áðàòñòâà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-71 Ìóçåé ³ñòî𳿠îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ Âîëèí³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-24-96, 79-64-96 Ìóçåé êíèãè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-32 Ìóçåé òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . (332) 78-72-20, (095) 828-28-73 Õóäîæí³é ìóçåé 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-75 Áåðåñòå÷ê³âñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-13-95 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.².Ôðàíêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-19-11 Ãîðîõ³âñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-13-95 Äåðæàâíèé çàïîâ³äíèê “×åðåìñüêèé” 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Àíäð³ÿ Ñí³òêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-12-09 Äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê “Ñòàðîäàâí³é Âîëîäèìèð” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Äðàãîìàíîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-89-89 Çàòóðö³âñüêèé ìåìîð³àëüíèé ìóçåé Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî 45523, ñ.Çàòóðö³ Ëîêà÷èíñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 9-73-87 ²âàíè÷³âñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Áàíê³âñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-19-82, (097) 756-98-08 Êàì³íü-Êàøèðñüêèé íàðîäíèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Ãàãàð³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-39-31 ʳâåðö³âñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 24 Êîâåëüñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-91-00 Êîëîäÿæíåíñüêèé ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíèé ìóçåé Ëåñ³ Óêðà¿íêè 45061, ñ.Êîëîäÿæíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 . . . . . . . . . . . (3352) 9-02-24 Êîðòåë³ñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 44111, ñ.Êîðòåë³ñè Ðàòí³âñüêîãî ð-íó, ïëîùà Ïàì’ÿò³, 6 . . . . . . . . . (3366) 9-41-80, 9-41-42 Ëîáíåíñüêèé ìóçåé ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè 44254, ñ.Ëîáíà Ëþáåø³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ôåäîðîâà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 936-90-11


ÍÀÂ×ÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Ëîïàòåíñüêèé ìóçåé ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè 45200, ñ.Ëîïàòåíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-15-56 Ëþáîìëüñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Óêðà¿íñüêî¿ Àð쳿, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-42-56 Ìàíåâèöüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-10-40 Ìóçåé ³ñòî𳿠ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëèí³-ñêàíñåí 45626, ñìò Ðîêèí³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-93-75 Ìóçåé-ñàäèáà ²ãîðÿ Ñòðàâ³íñüêîãî 44731, ì.Óñòèëóã Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñòðàâ³íñüêîãî, 2 à . . . (3342) 9-34-59 Íîâîâîëèíñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-07-60 Ðîæèùåíñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-16-82 Ñòàðîâèæ³âñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 23 Òîð÷èíñüêèé íàðîäíî-³ñòîðè÷íèé ìóçåé ³ì.Ã.Ãóðòîâîãî 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 84 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-75-56

ÌÓÇÈ×Ͳ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ÀÏÀÐÀÒÓÐÀ Maestro, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-00-66, (098) 535-26-05 Àðòèñò, ìóçè÷íèé ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . (093) 556-60-95, (332) 72-21-44 Êîáçà, ìàãàçèí 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-90, (050) 438-48-05 Ìåä³ñîí, ìóçè÷íèé ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), (066) 888-98-58, (097) 753-23-15

ÌÓÇÈ×Ͳ ØÊÎËÈ Ëóöüêà ìóçè÷íà øêîëà ¹1 ³ì.Ô.Øîïåíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-25-90, 72-25-91 Ëóöüêà ìóçè÷íà øêîëà ¹2 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äåêàáðèñò³â, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-11-25, 25-12-70 Ëóöüêà ìóçè÷íà øêîëà ¹3 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-05-73, 26-08-11 Äèòÿ÷³ ìóçè÷í³ øêîëè 45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 12 . . . . . . . . . . . . (3379) 9-52-84 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-19-05 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ìàëüîâíè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-20-64 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîêçàëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-24-11 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-16-83 44142, ñìò Çàáîëîòòÿ Ðàòí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 10 . . . . . . . . . . (3366) 2-50-51 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-11-65 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-10-91 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 35 . . . . . . . . . . . . . . (3376) 3-29-17 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-12-73 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-14-78 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-49-48 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-11-67 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïîë³ñüêà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-15-54 45263, ñìò Îëèêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ìàÿêîâñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-55-82 45050, ñ.Ïîâîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîêðîâñüêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-51-09 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Öåíòðàëüíà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-16-84 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-15-07 45750, ñìò Ñåíêåâè÷³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 22. . . . . . . (3379) 9-97-87 44435, ñ.Ñì³äèí Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-74-72 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, ïëîùà Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-23-39 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 82 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-13-54 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-15-49 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . (3365) 9-42-63 44000, ñìò Øàöüê, âóë.1 Òðàâíÿ, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-04-35

Ì’ßÑͲ ÒÀ ÊÎÂÁÀÑͲ ÂÈÐÎÁÈ Àãðîïðîä, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-03-38, 77-03-40 ³Πêîâáàñà, ìåðåæà ñïåö³àë³çîâàíèõ ìàãàçèí³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Ïàñàæ”), ïàâ³ëüéîí ¹2 ã. . . (332) 78-61-63 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Çàìêîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 512-81-80 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 25 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 617-02-05 Ëóöüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-60-56, 78-60-55 Ì’ÿñíà êðàìíè÷êà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-24-70

109

Ïàí Êóð÷àê, ÒÌ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-82-01, 78-82-20 Ïòàõîêîìïëåêñ “Ãóáèí”, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 333-79-91 Ñìàêîòà, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 22 â 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 36 â 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 2 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 2 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 ã Óêðà¿íñüê³ òîðã³âåëüí³ ìåðåæ³, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-44-78

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² ViO Çàõ³ä, ôàáðèêà ì’ÿñíèõ äåë³êàòåñ³â 45605, ñ.Áîðàòèí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 13 . . . . . . . . . . (332) 70-51-11, 70-51-55 ÀÁÊ-Àãðî, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 19/4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-01-84 Àïåòèò, ÒçΠ45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Áóäüîííîãî, 39 . . . . . . . . . . . . (3379) 9-54-64 ÂÌÏ, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-68-80 Âîëèíüïðîäóêò, ÒçΠ45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.³äðîäæåííÿ, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-19-50, 2-12-54 Ãðàáîâè÷, ÌÏÏ 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.×àïàºâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-13-40 Äìèòðóê, ÒÌ 45623, ñ.Âñåâîëîä³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñòåïîâà, 4 à. . . . . . . . . (332) 78-20-40, 79-49-49 Çàá³ÿêà, ÒçΠ45623, ñ.Çàáîðîëü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 9 â . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-48-04 Êàëèíà, ÏÏ 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 51 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-34 Êîâáàñíèé öåõ ÒΠÂÊÔ “Àãðîïðîä” 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-11-10, 24-13-98 Êîâåëüñüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, ÂÀÒ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-55-04 Êîâåëüñüê³ êîâáàñè, ÏðÀÒ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-96-87 Êîîïåðàòîð, ï³äïðèºìñòâî ÐÑÑ 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-37-30 Ëèííèê Áîãäàí Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-76-01 ̳êîñ, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-50-44 Ì’ÿñíà òî÷êà, ìàãàçèíè 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-06-98 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (3352) 5-98-95 Ì’ÿñïðîì-Õîáóëòîâà, ÒçΠ44760, ñ.Õîáóëòîâà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Øîñåéíà, 23 . . . . . (097) 472-99-18 Íàøà ðÿáà, ìåðåæà ìàãàçèí³â 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 514-89-21 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 514-89-21 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ôåñòèâàëüíà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 514-89-21 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 514-89-21 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 78 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 514-89-21 ϳääóáåöüêå ì’ÿñîïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî, ÒçΠ45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-39-48 Ïòàõîêîìïëåêñ “Ãóáèí”, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-68-79, 4-69-02 Ðà÷èíì’ÿñîïðîì, ÏÏ 45721, ñ.Ðà÷èí Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-80-95 Ðîäèííà êîâáàñêà, ìàãàçèí 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 431-13-05 Ñìà÷í³ êîâáàñè, ìàãàçèí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Äðàãîìàíîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-04-30 Òîðãîâèé ä³ì “Êóðêà ×åáîòóðêà”, ÒçΠ44700, ñ.Ôåäîð³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-26-05 Òîðãîâèé ä³ì “Ì’ÿñîïðîäóêò”, ÒçΠ45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-23-20 Òîð÷èí-ì’ÿñîçàâîä, ÒçΠ45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-22-43 Òîð÷èíñüê³ êîâáàñè, ÒçΠ45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-22-48

ÍÀÂ×ÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Âîëèíñüêå ï³äïðèºìñòâî ïî òîðã³âë³ òà ïîñòà÷àííþ ÌγÍÓ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-41-73


110

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ LOVE MAKEUP, ñòóä³ÿ â³çàæó Íàâ÷àëüí³ êóðñè ìàê³ÿæó äëÿ ñåáå. Áàçîâèé êóðñ â³çàæó. ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . (050) 978-68-80 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Çîëîòà ñòðåêîçà, ñàëîí êðàñè Íàâ÷àëüí³ êóðñè ç ìàí³êþðó. 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 453-47-41 Diez, öåíòð ³íîçåìíèõ ìîâ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 181-49-77, (066) 799-52-88 JonnniK’s Academy of Success, íàâ÷àëüíèé öåíòð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 6-é ïîâ., îô.660. . . . . . . . . (066) 316-29-14 Liebe Deutsch, ìîâíèé êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34, îô.302 à . . . . . . . . . (050) 585-03-06, (068) 096-93-62 LINGVO-PLUS, êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 714-49-19 Mandarin, êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 714-56-56, (068) 714-56-56 N.I.A. LEDI, øêîëà-ñòóä³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-19-42, (050) 183-43-06 Ost-West, ìîâíèé öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30. . . . (095) 654-40-12, (093) 638-80-11 Peggy Sage, íàâ÷àëüíèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . (050) 561-40-24 Perfect School, îñâ³òí³é öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 585-80-88 Sherlock, øêîëà àíãë³éñüêî¿ ìîâè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 330-33-08, (097) 330-33-08 Stay Study, êóðñè ïîëüñüêî¿ ìîâè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 714-56-56, (068) 714-56-56 Àêàäåì³ÿ ôëîðèñòèêè 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-05-43 Á³çíåñ Àêàäåì³ÿ Ïðàêòè÷íîãî Ìåíåäæìåíòó, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-02-80 Á³çíåñ-òðåíåð Ìèõàéëî Çäàíåâè÷ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 691-80-19 ³ää³ë íåïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ ËÍÒÓ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-61-34 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé êîìá³íàò 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-43-17, 23-04-36 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé êîìá³íàò, ô³ë³ÿ ÓÄÏ “Óêð³íòåðàâòîñåðâ³ñ” 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-40-78, 72-95-50 Âîëèíüåíåðãîñîôò, ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé öåíòð, ÊÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, îô.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-35-95, 78-52-25 Âïåâíåíèé êðîê, íàâ÷àëüíèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 072-89-92, (063) 199-09-74 Äæåðåëî, øêîëà ³íîçåìíèõ ìîâ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 014-43-77, (067) 898-37-51 ²Ì, öåíòð âèâ÷åííÿ ïîëüñüêî¿ ìîâè 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24, îô.32 . . . . . . . . . (097) 511-11-80, (050) 227-83-76 Êâàäðàò Çäàíåâè÷à, òðåí³íãîâà êîìïàí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 545-91-63, (332) 22-21-02 Êîìï’þòåðíà Àêàäåì³ÿ ØÀÃ, ô³ë³ÿ ÒçΠâ ì.Ëóöüêó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . (095) 609-58-38, (097) 114-52-50 Êóðñè êðîþ òà øèòòÿ, âèøèâêè 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 224-70-86, (096) 019-40-05 ˳íãâ³ñò, êóðñè àíãë³éñüêî¿ ìîâè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 347-69-98 Ìëèí ïðèãîä, íàâ÷àëüí³ êóðñè 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 307-90-29, (332) 78-04-33 Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-08-29, 77-22-24 Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð ïðîôñï³ëîê 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-04-12 ͳìåöüêèé ìîâíèé öåíòð 43224, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24, îô.30 . . . . . . . . . (097) 150-79-63, (095) 486-67-48 Îáëàñíèé íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé öåíòð êóëüòóðè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ï’ÿòíèöüêà óðêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-81-01, 72-35-46 Îáëàñíèé öåíòð ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-63-17, 71-85-35 Îçåðíèé â³òåð, íàâ÷àëüíî-òâîð÷èé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-73-73, (067) 990-24-22 ÎÊ, ìîâíà ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34 (ÁÖ “Ãðàíä Ïåðñîíà”), îô.302 á. . . . . (050) 805-02-37 ÎÊËÅÍÄ, ìîâíèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 26, îô.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 565-39-27 Ïåðø³ ðåã³îíàëüí³ êóðñè ìàñàæó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 10, îô.36 . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 230-44-71, (332) 29-15-89 ϳäãîòîâ÷å â³ää³ëåííÿ Ñõ³äíîºâðîïåéñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòàïîâà, 9, ê.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-04-18 ϳäðîçä³ë äîâóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè ËÍÒÓ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75, ê.405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-61-24 ÏÐÎÔ², öåíòð ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.306 . . . . . . (099) 487-15-92, (067) 182-40-02 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 487-15-92, (067) 182-40-02

ÏÐÎÔ²-ÖÅÍÒÐ, íàâ÷àëüíî-êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à, îô.54 . . . . . . . . . . . . . . (099) 254-74-27, (332) 29-05-04 Ñâ³ò, ìîâíèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 28, îô.208. . . . . . . . . . . . (050) 690-48-08, (332) 24-43-70 Òîâàðèñòâî ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè ³ì.ªâè Ôåë³íñüêî¿, ñóáîòíüî-íåä³ëüíÿ øêîëà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-54-99 Óêðà¿íñüêà êîìï’þòåðíà øêîëà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1, îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-43-30 Öåíòð âèâ÷åííÿ ôðàíöóçüêî¿ ìîâè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 13 (ãîëîâíèé êîðïóñ ÑÍÓ), ê.223 . . . . . . . . . . . (095) 784-64-19 Öåíòð í³ìåöüêî¿ ìîâè ïðè ÑÍÓ ³ì.Ëåñ³ Óêðà¿íêè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 13 (ãîëîâíèé êîðïóñ ÑÍÓ), ê.412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 109-06-59, (332) 29-47-85 Öåíòð ïðàêòè÷íî¿ áóõãàëòå𳿠43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ôåäîðîâà, 4 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 228-29-73 Øêîëà VIP-áäæ³ë, íàâ÷àëüíèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 554-25-64 Øêîëà êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 547-01-30, (332) 78-98-33 Øëÿõ äî óñï³õó, íàâ÷àëüíî-êàäðîâèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 965-98-78, (068) 882-96-36 ÞÍÅÊÎ ÃÐÓÏ, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65, îô.22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-82-45 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ó÷áîâèé öåíòð ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â ÀÏÊ 45626, ñìò Ðîêèí³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íàóêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-94-41, 70-93-93

ÍÀѲÍÍß, ÑÀÄÆÀÍÖ²

ÂÀÑÑÌÀ, àãðîìàãàçèí

Âåëèê³é âèá³ð íàñ³ííÿ. Çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí. 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ìàãàçèí ¹34 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 816-35-31, (067) 370-68-54

ijì òîâàð³â, ìàãàçèí Íàñ³ííÿ, äîáðèâà. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . (050) 888-73-73, (050) 519-01-46 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2 Urozhai.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 156-33-11, (097) 877-16-88 Àãðî ìàéñòåð, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-17 Ãàëàâ³í, ðîçñàäíèê õâîéíèõ òà äåêîðàòèâíî-ëèñòÿíèõ ðîñëèí 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 137 . . (050) 233-34-72, (050) 576-45-37 Êîìîðà, íàñ³ííºâèé ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 620-65-20, (099) 348-01-67 Ìàãíàò Àãðî, ìàãàçèíè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 375-36-61 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 312-22-35 Ðîäþ÷å ïîëå, àãðîìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-15-95 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-15-95 Ñàä+Ãîðîä, ìåðåæà ñàäîâèõ öåíòð³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 341-57-47, (332) 72-67-09 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 18 à. . . (099) 637-13-58, (332) 29-15-50 Ñâèòÿçü-Ëóöüê, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-32-01, (332) 25-43-45

ÍÀÔÒÎÏÐÎÄÓÊÒÈ Àâåòðà, íàôòîâà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-77, 75-10-16 Àéñëàã, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-11-52 À̲Ê-Óêðà¿íà, ï³äïðèºìñòâî ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-89-73, 78-89-74 ÂÎà ÐÈÒÅÉË, Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà äèðåêö³ÿ, ô³ë³ÿ ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-09-70, 20-09-91 ÂÎà Ðèòåéë, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-09-21 Âîëèíñüêà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-77, 75-10-16 Êîíòèí³óì, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-78-78, 78-78-04 Àëüôà-Ëóöüê, ÑÏ ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-06-11, 4-05-53 ÂÎà ÐÈÒÅÉË, ÂÔ ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëóöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-44-76, 6-41-96 Îðá³òà, ÏÏ 45766, ñ.Ìåðâà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-51-98 гñîë, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-97-01 Òîðãîâà êîìïàí³ÿ “Óêð-Ïåòðîëü”, ÏÏ 45243, ñ.Ïðèëóöüêå ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 1 . . . . (332) 24-03-37, 77-97-57 Óêð-Ïåòðîëü, ÏÏ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-08-76


ÍÎÒÀвÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Óí³âåðñàì, ÏÏ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-83-34 Ô³ðìà “Ïàíõ³ì”, ÒçΠ45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 17 . . . . . . . . . . (332) 76-74-31, 76-75-03 Þêàð, ÒçΠ44350, ñ.Ðèìà÷³ Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó (ÀÇÊ-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-23-36

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

ANTANTA, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-03-22, (050) 585-91-77 Oldim, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 136-45-81 VIP, àãåíòñòâî ïîñëóã 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-33 WEST GROUP, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 99 à (ÃÐÊ “²ðåí”) . . . . . . . (095) 590-27-45, (067) 332-32-41 Àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ Äîìáðîâñüêèõ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 998-78-36 Àëüÿíñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . (332) 29-90-09, (050) 670-16-53 Àíäðîìåäà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37, îô.18 . . . . . . . . . . (066) 480-34-74, (068) 040-17-19 Àòëàíòà, ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-63-31, (050) 974-50-07 Áåðåãèíÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, îô.39 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-02-43, (066) 285-86-18 Á³ðæà íåðóõîìîñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 437-71-77, (050) 438-69-69 Áðèòàí³ÿ Holl, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 067-70-77, (098) 067-70-77 ³êòîð³ÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-24-00, (095) 178-04-89 ÂÌÁ-ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á, îô.33, 34. . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-02-34, 78-02-35 Âîëèíñüêå àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 207-29-72, (332) 20-00-60 Ãàëåðåÿ íåðóõîìîñò³, ÀÍ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.215 . . . . . . . . . . . (066) 101-42-15, (095) 768-30-06 Ãåë³îñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 062-30-10, (067) 895-39-41 Ãëîáóñ, ÀÍ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.410 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-02-19, (050) 242-53-44 Äèðåêòîð³ÿ Íåðóõîìîñò³, àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65, îô.23. . . . . . . . . . . . (095) 929-43-92, (097) 123-50-57 ijì Âîëèí³, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 (5-é ïîâ.), ê.526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 542-21-08, (098) 407-36-00 Åêñïåðò, öåíòð íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 576-06-25, (332) 72-76-78 Åë³ò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à (4-é ïîâ.), ê.6. . . . . . . . (332) 29-01-92, (095) 815-72-62 ÅÐÀ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 583-44-44 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “EGOIST”, öåíòð ïðîäàæó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 22 á. . . . . . . . . . . . . . . (099) 494-54-94, (097) 494-54-94 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “ForRest”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 660-63-03, (066) 660-63-03 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “ÀÒËÀÍÒ”, öåíòð ïðîäàæó 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 889-91-91, (095) 889-91-91 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Ãîñòèííèé ijì”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîñòèííà (ðàéîí ÃÏÇ) . . . . . . . . . . . . (050) 517-60-46, (097) 873-78-76 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “ªâðîïåéñüêèé”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 2. . . . . . . . . . . . . (332) 29-98-69, (050) 200-48-66 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Ëóöüêà гⒺðà”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 29-31 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 744-20-01, (068) 000-54-00 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Ôàâîðèò”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 428-88-00, (098) 428-88-00 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Ô³ëüâàðîê”, â³ää³ë ïðîäàæó 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàðà Äîðîãà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 877-80-30

111

Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Öåíòðàëüíèé”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 428-88-00, (332) 24-75-77 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “ßðîâèöÿ”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-92-81, (050) 402-05-05 ²ìïåð³ÿ íåðóõîìîñò³ ïëþñ, àãåíòñòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-95-05 Êâàðòàë ïëþñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), îô.1 . . . . (066) 902-73-82, (068) 601-69-72 Ëóöüêà äîìîáóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, â³ää³ë ïðîäàæó 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-63-42, (095) 888-94-00 Ëóöüêèé öåíòð íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-52-25, (098) 009-90-09 Ìåãàïîë³ñ, ÀÍ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . (050) 955-72-56, (066) 603-89-88 ̳é ä³ì, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.411 . . . . . . (066) 728-80-14, (068) 725-41-27 Íåðóõîì³ñòü Âîëèí³, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 219-85-11, (093) 467-30-39 Íîâèé ä³ì, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 073-40-94, (067) 361-03-57 Ïåðøå áþðî íåðóõîìîñò³ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 001-59-38, (096) 212-30-02 Ïëàçà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-56, (067) 192-08-59 Ïðîôåñ³éí³ Ð³åëòîðñüê³ Ïîñëóãè, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4, îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 740-40-97, (097) 865-86-09 вÅËÒ-ÑÅвÑ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-54, (050) 838-09-31 Ñëóæáà íåðóõîìîñò³ “Âîëèíü”, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 5, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 164-23-24, (098) 402-27-04 Ôîðòåöÿ, ñëóæáà íåðóõîìîñò³ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à (5-é ïîâ.), îô.55 . . . . . (095) 066-71-76, (068) 868-03-90 Øàíñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 9, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-23-04 Ùàñëèâèé ìåòð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-04-02, (099) 334-40-85 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Ñòðóìî÷îê”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 030-20-10 ÏàðàËåëü, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèì³ñüêà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 422-11-41

Ͳ×Ͳ ÊËÓÁÈ Big Room, í³÷íèé êëóá 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 488-77-64 Holliwood, í³÷íèé êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 806-05-05 VERSAILLES, êàðîîêå äèñêî-êëóá 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 432-75-35 Îïåðà, í³÷íèé êëóá 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 036-37-77 ÕÕ² ñòîë³òòÿ, í³÷íèé êëóá 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 2

ÍÎÒÀвÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ ÍÎÒÀвÓÑ ÂÀËßÍÑÜÊÀ ÒÅÒßÍÀ ÏÅÒвÂÍÀ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à, îô.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-87-65, (332) 28-37-77

ÍÎÒÀвÓÑ ÂÎÂ×ÓÊ ÌÀÐÈÍÀ ÂÎËÎÄÈÌÈвÂÍÀ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 41/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 260-98-44, (332) 71-82-01

ÍÎÒÀвÓÑ ÃÎÐIJÉ×ÓÊ ÌÈÐÎÑËÀÂÀ ²ÊÒÎвÂÍÀ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-80-49

ÍÎÒÀвÓÑ ÄÅÕÒßÐÓÊ ²ÐÈÍÀ ÂÎËÎÄÈÌÈвÂÍÀ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 196-33-58, (332) 77-05-87

ÍÎÒÀвÓÑ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ ËÞÄÌÈËÀ ÑÅÐò¯ÂÍÀ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 16, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 986-16-46, (332) 74-01-65

ÍÎÒÀвÓÑ ÊÓÐÒÀ ÍÀÒÀË²ß ÂÎËÎÄÈÌÈвÂÍÀ

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 á . . (050) 438-65-63, (332) 78-05-91

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


112

ÎÄßÃ-ÏÐÎÄÀÆ

ÍÎÒÀвÓÑ ÎÃÅÉ ÍÀÒÀË²ß ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13, îô.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 735-81-54, (332) 72-35-38

ÍÎÒÀвÓÑ ÏÅÐ×ÓÊ ²ÐÈÍÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13/77 . . . . . . . . . . . . . (332) 72-01-92

ÍÎÒÀвÓÑ ÑϲвÍÀ ²ÍÍÀ ÂÎËÎÄÈÌÈвÂÍÀ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 22 à, ê.104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 957-34-13, (332) 71-16-77

Äðóãà Ëóöüêà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, ê.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-46-88 Ëóöüêà ðàéîííà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 à, îô.308 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-46-78, 78-46-88 Íîòàð³àëüíå áþðî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-28-91, 72-09-24 Íîòàð³óñ Áàçàëèöüêà Îëüãà Ðîñòèñëàâ³âíà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, îô.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-25-77, 28-56-02 Íîòàð³óñ Áëàùóê Ñâ³òëàíà Îëåêñàíäð³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 15/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-45-33, (099) 111-33-67 Íîòàð³óñ Áîéêî Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 32/111. . . . . . . . . . . . . . (095) 646-49-77, (332) 78-03-73 Íîòàð³óñ Âàùóê ³ðà Ôåäîð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-62-74 Íîòàð³óñ Âåðåì÷óê Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 339-59-14, (332) 28-47-73 Íîòàð³óñ Ãàâðèëþê Àëëà Þð³¿âíà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 2 á, îô.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 307-53-33 Íîòàð³óñ Ãàâðèëþê Ìàðèíà Âàñèë³âíà 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-52-18 Íîòàð³óñ Ãàëüêåâè÷ Þë³ÿ ªâãåí³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 925-35-75 Íîòàð³óñ Ãëîâàöüêà Àëëà Âîëîäèìèð³âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 64/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-72-47 Íîòàð³óñ Ãîðáà÷ Ëåñÿ Ñåð㳿âíà 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 969-60-90, (332) 77-05-20 Íîòàð³óñ Ãðàáîâñüêà Ñâ³òëàíà Âàñèë³âíà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-74-98, 72-41-62 Íîòàð³óñ Ãðóøèöüêà ³òàë³íà ³òà볿âíà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 22. . . . . (332) 23-41-21, (097) 911-74-61 Íîòàð³óñ Ãóáèê Çîðåñëàâà Âàñèë³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-07 Íîòàð³óñ Äèøêàíò Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . (332) 78-83-10, (097) 475-29-77 Íîòàð³óñ Çóáåíêî Òàìàðà ²âàí³âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47, ê.2. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-42-38, (050) 526-94-89 Íîòàð³óñ ²âàíþê Ìàðèíà Âàñèë³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14/37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 977-11-91, (332) 28-44-11 Íîòàð³óñ Êîíäðàòþê Îëåíà Îëåêñ³¿âíà 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 458-68-73, (332) 24-13-75 Íîòàð³óñ Êðàñíåâè÷ Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷ 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 590-42-32, (332) 77-05-20 Íîòàð³óñ Êðèâä³ê Îëåíà ³òà볿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 2, ê.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-82 Íîòàð³óñ Êóõëåâñüêà Ìèðîñëàâà Âàëåð³¿âíà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 6, ê.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-13-34 Íîòàð³óñ Êó÷ìà Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-00-40 Íîòàð³óñ Êóøí³ð Ñâ³òëàíà ªâãåí³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-50-13 Íîòàð³óñ Ìàêñèì’ÿê Æàííà Âàñèë³âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 687-42-44, (332) 72-27-95 Íîòàð³óñ Ìèõàëü÷óê Ëþäìèëà Âîëîäèìèð³âíà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 12, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-20-46, (095) 468-17-25 Íîòàð³óñ Ìîðàâåöüêèé Âîëîäèìèð Ðîìàíîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-36-81 Íîòàð³óñ Îíèùóê ²ðèíà Ïåòð³âíà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-03-43, 75-19-98 Íîòàð³óñ Ïàëåöüêà ²ííà Þð³¿âíà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-62, (099) 329-03-44 Íîòàð³óñ Ïîíîìàðåíêî Îëåíà Îëåêñàíäð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-96, (050) 378-06-30 Íîòàð³óñ Ðà÷êîâà Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 644-99-10 Íîòàð³óñ Ðîçïóòíÿê Îêñàíà Âàñèë³âíà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14 (2-é ïîâ.), îô.8 . . . . (067) 166-82-62, (099) 094-44-25 Íîòàð³óñ Ñåáàñò³ÿíñüêà ²ðèíà Êàçèìèð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 20/12 . . . . . . . . . . . (332) 72-38-90, (050) 957-87-07 Íîòàð³óñ Ñíèòþê Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-07-67 Íîòàð³óñ Ñîïðîíþê ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 457-87-76, (099) 221-00-18 Íîòàð³óñ Ñóøèê ˳ä³ÿ Àíäð³¿âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 18/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-27-75 Íîòàð³óñ Òðîö Þë³ÿ Áîðèñ³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14/37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-08-28 Íîòàð³óñ Óñ³ê Àíæåëà Ìèõàéë³âíà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-52-28, (095) 867-43-50 Íîòàð³óñ Ôåë³ñ³ºíêî Îêñàíà ³òà볿âíà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 053-05-06

Íîòàð³óñ Ôîìåíêî Âåðîí³êà ²âàí³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-62-30 Íîòàð³óñ Õîäà÷èíñüêà ͳíà ²âàí³âíà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 17/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-99 Íîòàð³óñ Õîäà÷èíñüêèé Ðîìàí Îëåêñàíäðîâè÷ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 17/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-26-16 Íîòàð³óñ ×åòâåðãîâà Àííà Äìèòð³âíà 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 4 . . . . . . . . . . . . (093) 754-50-44, (332) 28-27-42 Íîòàð³óñ ×åòâåðãîâà ªëèçàâåòà Îëåêñàíäð³âíà 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 4 . . . . . . . . . . . . (332) 26-35-32, (050) 563-74-18 Íîòàð³óñ Øêëüîäà ßðîñëàâà Àíòîí³âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29, îô.3/4 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-39-79, (050) 901-00-13 Ïåðøà Ëóöüêà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-92-19, 72-93-16

ÎÄßÃ-ÏÐÎÄÀÆ Andre Tan, ìàãàçèí 33024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 625-58-52, (050) 213-33-44 Ani Crystal, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 079-68-58 Bellezza, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 218-42-99 Benetton-Mango, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-70-40 Betty Barclay, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (095) 865-52-95 Bolimi.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 641-12-65, (095) 116-94-39 Bon Voyage, ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 1-é ïîâ. . . . . . . . (095) 460-12-54 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 143-22-12 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . (095) 460-12-54 Chicago, ìàãàçèí ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 494-22-83 Collin’s, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-90 Daniel Rizotto, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-07-88 DIANORA, îäÿã äëÿ âàã³òíèõ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 372-18-62 Dress code, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 Fiore Óêðà¿íà, ãóðò³âíÿ êîëãîòîê ³ øêàðïåòîê 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 681-18-65, (332) 78-38-33 Garderob, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 182-32-56 Goldi, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 708-47-16, (098) 838-48-81 GOTA, áóòèê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-55-87 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-21-08 Guitar, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 728-03-97 Helena, ìàãàçèí îäÿãó 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (050) 767-92-70 KLAROS, ìàãàçèí øê³ðè òà õóòðà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 218-07-07 Levante, áóòèê 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 132-77-22 MaviLTB, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 631-96-21 MEN’S-SECRET, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 689-13-56 MISTO OUT LET, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 (ÒÖ “Âàðøàâñüêèé”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 368-11-03, (097) 462-00-02 Modamix, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 432-11-60 Oodji, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-25-16 Pierre Cardin, ìàãàçèí ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-47 Pink, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 373-64-90 Rbeauty, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . (066) 046-99-2 Realbrend, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 231-30-21 Sassofono, ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 140-55-95 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . (050) 140-55-95 Sens, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 758-73-52 SHVI-DOV, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 411-78-48 Supera, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 186-48-80 TiFFi, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 140-54-86 TOP SECRET, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 112-37-79


ÎÏÀËÅÍÍß-ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß

Tos time of style, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 411-28-48 Uzoramur.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 754-16-15, (098) 948-13-13 Voronin, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 846-76-09, (332) 28-37-57 Woman city, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”), ìàãàçèí ¹205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 733-44-10, (063) 313-90-49 Www.brendshop.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 088-78-77, (095) 477-54-83 Zeus Oramasdes, ñàëîí øê³ðè òà õóòðà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 025-58-85, (066) 613-64-46 Àêöåíò, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-02 Àíæåë³êà, ìàãàçèí îäÿãó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 913-54-95 Àô³íà Ïàëëàäà, ìàãàçèí îäÿãó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-12-85 Âåëåòåíü, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 672-04-49 Âèøèâàíêà.ua, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 634-50-30, (097) 257-05-40 ³ä³âàí, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-67-94 Âîëîäèìèð, ñàëîí ÷îëîâ³÷èõ êîñòþì³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”), ¹141 . . . . . . . . . . . (050) 543-74-85 Ãàëåðåÿ ìîäè, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (099) 363-20-95 Ãàëåðåÿ öåíòð, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-53-72 Ãàðäåðîá, ìàãàçèíè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 535-19-12 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 535-19-12 Ãëàìóð, áóòèê íèæíüî¿ á³ëèçíè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”) . . . . (050) 157-60-28, (097) 091-67-71 Ãëàìóð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, áóòèê ¹296 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 406-51-77 Ãëîð³ÿ ˳íæåð³, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 827-33-58 Äæèíñ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 (ϳâí³÷íèé ðèíîê) . . . . . . (050) 707-01-66, (067) 334-48-16 Åäåëüâ³êà, ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-25-10 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-75 Åëëåí Ãðóï, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-25-00, (050) 378-12-72 Åïàòàæ, áóòèê 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”), áóòèê ¹109, 156, 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 166-25-30 Æàíñå, ìàãàçèí îäÿãó 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 554-70-12, (050) 675-66-52 Çëàòà ðóòà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”), ìàãàçèí ¹210 . . (050) 516-73-98 ²äåàë, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 867-67-66 Êàïðèç, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 43/45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-68 Êîáºòà, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 748-75-16 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 218-48-76 Êîòîí, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 555-98-94 Ëàéì, ñàëîí íèæíüî¿ á³ëèçíè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 236-07-71 Ëàíåòò-Ëóöüê, ãóðò³âíÿ íèæíüî¿ á³ëèçíè 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 560-35-58 Ëåâä³â, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-62-64 Ìàéñòåðíÿ ñòèëþ, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 391-11-40 Ìàð³ÿ, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 447-61-47 Ìåâà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 578-46-32, (067) 918-50-79 Ìîä³ñ, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-20-75 Ìîäíà ñêðèíÿ, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (050) 717-38-85 Îäÿã äëÿ âàã³òíèõ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 097-05-75

113

Ïàí³, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (066) 152-35-17 Ðåâëîí, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-51-52, (332) 72-45-42 Ñâ³ò øê³ðè òà õóòðà, ïåðøà íàö³îíàëüíà óêðà¿íñüêà ìåðåæà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 936-68-48 Ñåíàòîð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 182-14-46 Ñòîêåð, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 107-47-89 ÑÓÏÅÐÐ ÎÊ, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-42-95, (099) 781-67-11 Òð³óìô, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-15-03, 72-61-61 ׳÷êà, äèçàéí-ñòóä³ÿ ñó÷àñíîãî âèøèòîãî îäÿãó 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 139-71-27, (050) 973-40-19 Øàðì, ãóðò³âíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 513-80-90 ßãóàð, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 340-85-65

ÎÏÀËÅÍÍß-ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Àëüôà-²íæèí³ðèíã, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 462-31-63, (332) 78-08-48 Á³ãóí Âàëåíòèí Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 5 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 560-88-99 Áîø-òåïëî, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 825-49-97, (332) 28-36-02 Âåñò Åë³ò Ãðóï, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 695-10-42, (067) 735-33-06 Ãàçãàðàíò, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 4, îô.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-84-63 óäðîÒåõ, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-25-71 óäðîÒåõ-2, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ðèíîê “Çàâîêçàëüíèé”), ïàâ³ëüéîí ¹41-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-09-30 Ãîñïîäàð, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26/73. . . . . . . . . . . . . . (097) 254-62-82, (050) 940-09-55 Äçåíçåë³âñüêèé êîòëîáóä³âåëüíèé çàâîä, ïðåäñòàâíèöòâî ó ì.Ëóöüê 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 888-84-47, (050) 967-17-49 ijì òåïëà, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.109 . . . . . . . . . . (050) 723-30-16, (068) 742-35-40 ijì, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-70 Åêî Òåïëî, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 810-60-01 Åêîãð³íåí, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.402 . . . . . . . . . . (050) 403-01-44, (050) 714-43-19 Åë³òåðìà, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3, îô.105 . . . . . . . . . . (067) 361-65-17, (332) 78-77-45 Åíåðã³ÿ çåìë³, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 23 à . . . . . . . . . . . . . . (095) 594-40-46, (095) 246-00-91 Åíåðãîñåðâ³ñ, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-04-69, 75-04-71 Çàõ³ä-Àãðîñåðâ³ñ ïëþñ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 333-02-02, (067) 000-08-12 Çàõ³äòåõíîáóä, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 á, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 878-33-31, (332) 29-20-39 Êàì³íè íà Øîïåíà, ñàëîí 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 903-95-47, (095) 485-95-27 Êîìïàí³ÿ “Åíåðãåòè÷íà íåçàëåæí³ñòü”, ÒΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 (ñïîðòêîìïëåêñ “Äèíàìî”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 591-29-27, (332) 29-12-29 Ìåãà Òîí, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1, îô.102 . . . . . . . . . . . . (067) 334-53-52, (050) 310-34-95 Ìåðêóð³é-Â, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-30-00 Îïàëåííÿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 776-10-11 Îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 30 . . . . . . . . . . . (095) 414-18-27, (050) 278-34-66 Ïåòðîâñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.432 à . . . . . . (050) 378-33-82, (332) 28-42-52 Ïîëþñ-Ïëþñ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-97-30, (332) 24-01-67 Ðîìñòàë Óêðà¿íà, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . . (095) 287-68-36, (332) 78-40-53 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


114

ÎÏÒÈÊÀ

Ñó÷àñíå òåïëî, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 878-83-31, (098) 589-70-85 Ñó÷àñí³ ñèñòåìè îïàëåííÿ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 230-37-18, (332) 78-29-08 Òåïëî ³ çàòèøîê, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 646-68-45, (067) 782-39-79 Òåïëî Ïîðò, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 888-47-16, (098) 888-47-55 Òåïëî, âîäà òà ì³äí³ òðóáè, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-69-12 ÒåïëîÁàçà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 529-45-51, (096) 183-81-18 Òåïëîì³êñ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà (ðèíîê “Øàíñ”), ïàâ³ëüéîí ¹19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 389-37-13, (097) 795-70-00 Òåïëîñåðâ³ñ Âîëèíü, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.219 . . . . . . . . . . . (050) 673-62-33, (095) 012-72-07 Òåïëîòåõí³êà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-12-45, (332) 71-27-25 Òåïëîòåõíîëîã³ÿ, ÂÏÊÏ, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 9, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-76, 78-87-47 Òåðìà, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-30-00 Óêðá³îòåïëî, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-92 Õàòà òåïëà, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äåêàáðèñò³â, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 529-41-01, (096) 944-88-40 Øðàìêî Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 888-84-47, (050) 969-17-49 Þíêåðñ-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-08-26, (332) 77-44-45 Äîìàøí³é ìàéñòåð 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïîë³ñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 282-34-67, (099) 740-01-88 Êëèìþê ²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 951-46-30 Ñàíòåõí³êà òà îïàëåííÿ, ìàãàçèí 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 951-46-30 ÒåïëîÄàðåöü, ÏÏ 45623, ñ.Çàáîðîëü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-49-83, (332) 29-50-95

Äîì³íàíòà, ÂÊÔ ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-76-38 Åêîáóä “ÎÂÂΔ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-05, 24-55-77 ²í-òàéì, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-88-83 Êîíòåêñ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-57 Ëåõ Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà, ï³äïðèºìåöü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-38-92 Ëóöüêèé çàâîä êîìóíàëüíîãî óñòàòêóâàííÿ, ÂÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Ìàêàðîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-09-04, 71-02-60 Ëó÷àíêà, ôàáðèêà, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-35-60 Îäÿã, Âîëèíñüêà ô³ðìà ÏðÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-93-44, 24-05-42 ÎËÑ, ÏÔ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-07-97 Ïðàéì, á³çíåñ-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 27-72-77, (097) 447-72-77 Ñåðâ³ñ Ëàéí, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-00, 75-76-04 Ñêîðï³îí-Ñåðâ³ñ, ÏÔ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-91-02 Òîðãîâèé ä³ì Ëþáàðò, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-28 Ôàáðèêà, á³çíåñ-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-94-84, (050) 378-06-62 Ãð³íïàðê, ÒΠ45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñêîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-48

ÎѲÒËÞÂÀËÜͲ ÏÐÈËÀÄÈ

ÎÏÒÈÊÀ Mega, îïòèêà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-49-89 Âàøà îïòèêà, ñàëîí-ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 773-93-99 ³äåíñüêà îïòèêà, ìåðåæà ñàëîí³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-48-00 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-02-78 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-48-12 Ãðàíä îïòèêà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-00 Ëþêñîïòèêà, ñàëîíè-ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (067) 249-62-79 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 223-88-52 Ìåäñåðâ³ñ-îïòèêà, ÂÒÔ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-96, 72-26-10 Îïòèêà “Vision” 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 778-53-90 Îïòèêà, ìàãàçèíè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-14 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-25-40 Îïòèêà, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-75-62 Îïòèêà-ç³ð, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-16

ÎÐÅÍÄÀ ÀÒÏ-Öåíòð, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-30-10, (332) 77-64-32 Áåêàñ, ÌÏÏ 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-99-91, 76-99-92 ³íòåð, ÏÌÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-58 Âîëèíñüêèé ðåìîíòíî-ìîíòàæíèé êîìá³íàò, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-90-17, 71-91-04 Ãëîáóñ, òîðãîâèé öåíòð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-42 Ãðàíä Ïåðñîíà, á³çíåñ-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-28-00 Äåíâåë, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 797-12-10, (097) 405-28-67 Äæåðåëà, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, îô.305. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-44-58, 78-82-32 Äèðåêòîð³ÿ, á³çíåñ-öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-22-00, 78-22-22

Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

˲ÒÀÍ Ñ²Ò, ÅËÅÊÒÐÎÁÀÇÀ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 202-44-67, (096) 090-41-79

ÁàìÁóê, ìàéñòåðíÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 864-34-33 Ñâ³òëîäàð, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 780-99-29, (332) 74-73-86 Ñâ³òëîëþêñ, ìàãàçèíè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-38-15, 78-75-57 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-13-07

ÏÀËÈÂÍÎ-ÌÀÑÒÈËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ Ãóðò-Îéë, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-08-02 Äóêàò-Îéë, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 150-55-00, (332) 77-01-86 Åíåðãåòè÷í³ ìàñòèëà-Çàõ³ä, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-35-55 ²íâåñòîð Ïëþñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-09-75 ²íâåñòîð, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-76-34, 78-76-66 Êîìïàí³ÿ ÌÌÑ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-46-69 ËÎÃÎÑ-ÅÊÎ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-08-80 Ñìàðàãä, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-98-66, 28-52-20 Ñïåêà, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-62-52 ÕÀÄÎ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-31-54 Àâòî-Åêî, ÒΠ45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñêîâà, 20 . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-22-20, 28-25-82


ÏÅÐÓÊÀÐͲ

ÏÀËÈÂÎ Âîäîë³é, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-34-23, (050) 438-46-08 Ãð³íâóä Òðåéä, ÒΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-32-30, (332) 72-38-76 Âîëèíüâóã³ëëÿ, ÄÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-07-75, 4-07-72 Âîëèíüâóãëåçáóòïîñòà÷, ÂÑÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.˳ñíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-21-91, 4-11-27 Âîëèíüòîðô, ÄÏ 44614, ñ.Ïðèë³ñíå Ìàíåâèöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 4-09-63, 9-84-00 Êîìïàí³ÿ Åêîåíåðã³ÿ, ÒçΠ44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ãðàíè÷íà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 880-92-89 Ìàíåâèöüêèé òîðôîçàâîä, ô³ë³àë ÄÏ “Âîëèíüòîðô” 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ëóöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-12-57 Ïàëèâíèé ñêëàä 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-43-01 Ïåðåäïóñêîâà äèðåêö³ÿ øàõòè ¹10 “Íîâîâîëèíñüêà” 45311, ñ.Ïîðîì³â ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-06-58 Ñòàðîâèæ³âñüêå ïàëèâî-òîðô, ÒçΠ44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-15-83 Øàõòà “Áóæàíñüêà”, ÂÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 9-21-41, 4-06-23 Øàõòà ¹1 “Íîâîâîëèíñüêà”, ÂÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-04-52 Øàõòà ¹9 “Íîâîâîëèíñüêà”, ÂÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-06-89, 2-37-95

ÏÀϲÐ, ÊÀÐÒÎÍ Óêðà¿íñüêèé ïàï³ð, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44, îô.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-63-99, 75-09-03 Þíàéòåä Ôîðåñò, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-92-62, (067) 549-02-85

ÏÀÐÊÈ Ïàðê êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì.900-ð³÷÷ÿ ì.Ëóöüêà, ÊÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 39 ѲҲÏÀÐÊ, ðåêðåàö³éíà çîíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 à Öåíòðàëüíèé ïàðê êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ÊÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, à/ñ 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-81-44 Íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê “Ïðèï’ÿòü-Ñòîõ³ä” 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Áîíäàðåíêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-24-45 Íîâîâîëèíñüêèé ì³ñüêèé ïàðê êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ñõ³äíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-22-97 Ïàðê êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó ³ì.Ëåñ³ Óêðà¿íêè 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-33-07 Øàöüêèé íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê 44021, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó, âóë.Ðàäÿíñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-95-15

ÏÅÉÍÒÁÎË, ËÀÇÅÐÒÀÃ ADRENALIN, ïåéíòáîëüíèé êëóá 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 671-65-53, (099) 351-09-99 Øòóðìîâèêè, ïåéíòáîëüíèé êëóá 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 696-66-61

ÏÅÐÅÊËÀÄÈ Àçáóêà, áþðî ïåðåêëàä³â 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-11-22, (050) 378-23-88 Âàâ³ëîí, áþðî ïåðåêëàä³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-12, (096) 344-10-21 Åì³ãðàíò, áþðî ïåðåêëàä³â 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, îô.808. . . . . . . . . . . . (332) 28-52-73, (050) 747-96-67 Çåáðà, áþðî ïåðåêëàä³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.35 . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-49, (066) 694-99-67 Êà³ññà, áþðî ïåðåêëàä³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 736-67-42, (093) 532-31-14 Ëà-³òà, áþðî ïåðåêëàä³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.313 . . . . . . . . . . (066) 176-67-35, (067) 673-12-15

115

ÑÅÍÑ-ª, áþðî ïåðåêëàä³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.203 . . . . . . . (332) 24-14-60, (066) 135-00-65 Ñîíÿøíèê, áþðî ïåðåêëàä³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 785-20-37, (332) 72-38-66

ÏÅÐÓÊÀÐͲ Deja Vu, ïåðóêàðíÿ гçí³ âèäè ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã. Ìàí³êþð. Ïðîêîëþâàííÿ ìî÷êè âóõà. 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 380-50-02, (332) 24-55-62

Êðàñóíÿ, ïåðóêàðíÿ Ïåðóêàðñüê³ ïîñëóãè. Ìàí³êþð, ïåäèêþð, ãåëü-ëàê. 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-33-95

Êðåäî, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ гçí³ âèäè ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã. Ìàí³êþð, ïåäèêþð, ãåëü-ëàê. 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 11 (çóïèíêà óìíàç³ÿ ¹18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 665-53-04, (332) 25-48-48 FASHION MEN, ÷îëîâ³÷à öèðþëüíÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 971-11-19, (095) 931-11-19 Gentlemen’s club, barbershop 43012, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 777-58-06 N.I.A. LEDI, ïåðóêàðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 41 à, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 183-43-06 SERGIY CHIRIK, ñòóä³ÿ ÷îëîâ³÷îãî ñòèëþ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 529-93-31 Àçàë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-10-49 Àëàäåÿ, ïåðóêàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 2, îô.148 . . . . . . . . . . . . (095) 816-03-50, (097) 940-54-48 Àìàëòåÿ, âñåñâ³ò êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 662-22-19 Àíàñòàñ³ÿ, ïåðóêàðíÿ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 242-49-08 Àííà, ïåðóêàðí³ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 88/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 870-64-00 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-61-00 Àíþòà, ïåðóêàðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-03-20 Áàðîêî, ïåðóêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-38-37, (099) 737-79-68 Áóò³ê-ñàëîí, ïåðóêàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-51-63, (050) 158-24-54 Âàø öèðþëüíèê, ìàãàçèíè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (ÒÖ “Áóðàò³íî”) . . . . . (067) 258-39-48, (066) 715-77-18 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 884-86-77, (067) 361-48-45 ³ðàæ, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-84-94 Ãàëàòåÿ, àâòîðèçîâàíèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-95 Ãàìà-Êîëîð, ïåðóêàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-08-61, 26-54-59 ijàäåíà, ïåðóêàðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-11-80 Äëÿ Âàñ, ïåðóêàðíÿ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-35-22 Åäåì, ñòóä³ÿ êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 606-15-05, (332) 71-71-41 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 773-09-28, (332) 25-80-15 Åêñïðåñ-ñòðèæêè, ïåðóêàðíÿ 43028, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 999-33-80, (332) 72-28-58 Åëîäåÿ, ïåðóêàðíÿ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Øîòà Ðóñòàâåë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-25-20 Çîñÿ, ïåðóêàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-90 ²ðèñ, ïåðóêàðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 810-80-04 Êàïðèç, ïåðóêàðíÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-55-50 Êàðìåí, ïåðóêàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 6. . . . . . . . . . . . . (332) 23-12-93, (066) 942-37-35 Êàñêàä, ïåðóêàðíÿ 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-47-80 ʳïð³äà, ïåðóêàðíÿ 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-38-44 Êîêåòêà, ïåðóêàðíÿ 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 060-94-86 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


116

ÏÅ×ÀÒÊÈ, ØÒÀÌÏÈ

Êîíâàë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-56-36 Êðàñà+Ñòèëü, ïåðóêàðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-97-97, (050) 670-57-61 Ëîòîñ-ñòèëü, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-11-83 Ìàãàçèí ñòðèæîê, ïåðóêàðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 921-09-53, (099) 481-13-30 Ìàåñòðî, ïåðóêàðíÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 687-98-94 Ìàëüâè, ïåðóêàðíÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 117-56-04, (332) 24-55-88 Ìàðãàðèòà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . (050) 666-44-36, (050) 906-60-46 Ìîäåðí, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-16-80 Îëüâ³ÿ Ñòèëü, ïåðóêàðíÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-01-20 Ïåðóêàð, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 475-94-18 Ïåðóêàðíÿ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-91 Ïåðóêàðíÿ ãîòåëþ “Ïðîôñï³ëêîâèé” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 881-09-58 Ïóäðà, ïåðóêàðíÿ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 026-12-60, (332) 28-31-82 Ðå-Ëþêñ, ïåðóêàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-59-01, (099) 290-38-47 Ñàëîí Ãóçàðÿ, ïåðóêàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-42 Ñ Ïåðóêàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-75 Ñâ³òëàíà, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 148-48-95, (332) 74-32-56 ѲÌÅÉÍÀ ÏÅÐÓÊÀÐÍß ¹23 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 149-32-32 Ñêàðëåò, ïåðóêàðíÿ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-40-70 Ñîô³, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16. . . . . (050) 940-16-33, (332) 24-06-27 Ñòèëü, ïåðóêàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-58-75 Ñòóä³ÿ çà÷³ñîê Ðóñëàíà Ôóðñ³êà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 808-21-19 Òåòÿíà, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 173-29-52 Ôåÿ, ïåðóêàðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 107 Ôë³ðò, ïåðóêàðíÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-32-81 Ôðàìåç³, ïåðóêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-30-94 Ôð³çóð, ñòóä³ÿ çà÷³ñêè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-42-11 Øàðì, ïåðóêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-98-60 Þë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âîðîí³õ³íà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 047-28-62 ßíà, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-79-90

ÏÅ×ÀÒÊÈ, ØÒÀÌÏÈ Äèçàéí, ïîë³ãðàô³÷íå áþðî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-25 Ïå÷àòêà Ëþáàðòà, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-21-83, (050) 138-79-79 ÏÅ×ÀÒÊÈ-ØÒÀÌÏÈ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-42-90, (050) 528-61-38

ÏÈÂͲ Barrel, ïàá 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 148-48-98 LAPHROAIG, ïàá 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 744-74-64 Mafia, ïàá 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 627-11-66 Oldskull, ïàá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 á Âåñåëèé Äæåê, ïàá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 111-97-91, (068) 345-43-09 Äîáðå ïèâî, pub 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-74-03 Äîï³íã, ïàá 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 035-38-87, (097) 461-33-04 Êàðàáàñ-Áàðàáàñ, êëóá-ïèâîâàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 600-40-02 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 600-40-02 Êîð÷ìà, ïèâíèé êëóá 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 28. . . . . (050) 888-59-24, (332) 23-11-70

˳ãàïàá, ïèâíà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 395-43-33 Ëó÷åsK, ïàá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-25-58, (099) 540-55-35 Ëüîõ ó ñâàòà, ïàá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïóøê³íà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-31-28 Ìàéäàí, ñïðàâæí³é íàðîäíèé êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-41, (050) 100-27-51 Îáîëîíü, ïèâíèé êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 215-41-56, (332) 72-33-53 Ïèâáàçà, ïèâíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 178-82-73 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 (ϳâí³÷íèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 870-03-87 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 13 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 344-60-17 Ïèâáàð 0,5 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 497-46-79, (097) 797-69-73 Ïèâíà çàïðàâêà, ïàá 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 434-11-55 Ïèâíà õàòà, áàð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 754-94-17 Ïèâíèé Îô³ñ, ìàãàçèí-ïàá 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 Ïëÿøêà, áàð 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 107 Õì³ëüíà áî÷êà, ïàá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 094-21-37 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 094-21-37 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 094-21-37

ÏÈÂÎ PortLand, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí åë³òíîãî ïèâà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 585-33-51 Ëóöüêèé ïèâçàâîä, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-62, 78-49-60 Ïàâë³âñüêèé ïèâîâàðíèé çàâîä, ÂÀÒ 45342, ñ.Ïàâë³âêà ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . (3372) 2-24-03, 2-24-02 Ñîëîä, ÒçΠ45342, ñ.Ïàâë³âêà ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-21-31

ϲÖÅв¯ Antica, ï³öåð³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 à . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-64-64, (098) 115-64-64 PIZZA PAB 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 377-00-96 Presto Pizza, ï³öåð³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-85-85, (093) 119-52-59 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 20. . . . (093) 119-52-59, (095) 184-83-83 Scorini ñ³ìåéíà, êàâ’ÿðíÿ-ï³öåð³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (066) 676-48-42 SoloPizza, ï³öåð³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 752-22-26 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 69 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 655-10-01 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 505-55-56 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 124-44-46 Äÿäÿ Pizza, ï³öåð³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 167-70-04 Äÿäÿ Pizza, ñ³ìåéíå êàôå 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 167-70-05 ϳöåð³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-27 Òåðåâåí³, ï³öåð³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 539-34-39, (332) 71-19-99 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 649-99-11 Ó Òàòà, ï³öåð³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 69 Ôåë³÷³òà, ï³öåð³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-71-09 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-44-44 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-72-38 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-00-31 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 3 (àâòîìèéêà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-22-12

ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ Aquarelle, ñòóä³ÿ äèçàéíó 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 123-33-73, (099) 380-58-38 ART WEST, ñòóä³ÿ äèçàéíó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-62-37 Fresh, ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à (4-é ïîâ.), îô.430. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 838-71-49 Graf-it, ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 031-75-53, (066) 599-27-31 Lucky, ñòóä³ÿ ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã òà äèçàéíó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 2-é ïîâ., îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 171-11-97, (096) 762-01-16 MEDIA, ÌÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-40-69


ÏÎ˲Ê˲ͲÊÈ

Priting Ëóöüê, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 240-99-55 Promo Shop, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . (050) 267-91-64, (068) 875-25-81 Âàø äðóê, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-63-73, (096) 928-50-32 Êîëëàæ, êîìïàí³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 181-52-99 Ïàë³òóðíà ìàéñòåðíÿ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 528-61-38, (332) 72-21-83 Ïîë³ãðàô Ëåíä, ËÒÄ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9, îô.33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-13-13 Ïîë³ãðàô³÷íà ìàéñòåðíÿ “Äðóê” ÏÏ Ïóíäîð Î.². 43005, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîùóêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-22-35, (332) 72-73-19 Ðèæèé ʳò, äèçàéíåðñüêî-ïîë³ãðàô³÷íà ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (2-é ïîâ), îô.15 . . . . . (095) 438-09-79, (067) 307-81-80 Ñâàðîã, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-33 Ñåìäðóê, ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 901-99-39, (332) 72-82-77 Ñåìåíþê Ëþáîâ Àíàòî볿âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 289-92-84, (332) 72-82-77 Ñèìâîë-ò, ËÒÄ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-46 Ñìàðò, ñòóä³ÿ äèçàéíó òà ïîë³ãðàô³¿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 270-86-38 Òâåðäèíÿ, âèäàâíèöòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1. . . . . . (332) 24-40-41, (050) 295-02-50 Òåíåòà, äèçàéí-ñòóä³ÿ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-59-69, (098) 080-88-09

ÏÎ˲Ê˲ͲÊÈ Àìáóëàòîð³ÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ¹1 Ëóöüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1, ÊÇ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áåíäåë³àí³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-05-31 Àìáóëàòîð³ÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ¹2 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-15-40 Àìáóëàòîð³ÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ¹3 Ëóöüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1, ÊÇ 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëüîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-90-14 Àìáóëàòîð³ÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ¹4 Ëóöüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1, ÊÇ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-50-99 ³ää³ëåííÿ ïðîôîãëÿä³â Ëóöüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1, ÊÇ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-78 Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 18 à . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-20-89, 23-23-97 Ëóöüêà ì³ñüêà ãîñïðîçðàõóíêîâà ïîë³êë³í³êà “Äîáðèé ë³êàð” 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 158-48-26, (332) 25-00-13 Ëóöüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-81-15, 72-53-49 Ëóöüêèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1, ÊÇ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áåíäåë³àí³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-15-38 Ëóöüêèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2, ÊÇ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-14-07, 25-13-07 Ëóöüêèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹3, ÊÇ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòåôàíèêà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-36-83 Ëóöüêèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, ÊÇ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-90-69, 72-91-16 ̳ñüêà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-16-88, 71-17-50 Ïóíêò íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè ̳ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ïîë³êë³íêè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-32-87

ÏÎ˲Ê˲ͲÊÈ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Àìáóëàòî𳿠çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè 45042, ñ.Á³ëèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-83-28 44571, ñ.Âåëèêèé Îáçèð Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-16-16 45081, ñ.Âåëèöüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 26 á . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-67-44 44520, ñ.Âèäåðòà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-31-32 45031, ñ.Äóáîâå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-91-96 45021, ñ.Çàð³÷÷ÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Çàð³÷íà, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-33-90 44572, ñ.Êàðàñèí Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-67-17 45063, ñ.Ëþáèò³â Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 66. . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-71-25 45034, ñìò Ëþáëèíåöü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . (3352) 5-64-72 45023, ñ.Îáëàïè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 102 à . . . . . . . . . . . (3352) 9-31-33 44531, ñ.Ïí³âíå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-21-17 45050, ñ.Ïîâîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-55-96 44810, ñìò Ëóê³â Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-31-60 44010, ñ.ϳùà Øàöüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 9-73-36 44020, ñ.Ïóëüìî Øàöüêîãî ð-íó, âóë.Êàë³í³íà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 9-66-48

117

45043, ñ.Ñêóëèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 65. . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-35-12 44543, ñ.Ñîøè÷íå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-19-52 44554, ñ.Òîáîëè Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-23-17 44512, ñ.Õîòåø³â Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-94-46 44510, ñ.×åð÷å Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-61-32 Äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà Êîâåëüñüêî¿ ÖÏÄ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-90-06, 5-03-78 Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³òîâñüêîãî, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-94-76 Ïîë³êë³í³êè 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ô³ëàòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-18-31 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-92-13, 3-67-51 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-02-87 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-45-70 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-13-33 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-02-65, 2-05-28 Ïîë³êë³í³êà äèòÿ÷à Íîâîâîëèíñüêî¿ ÖÌË 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-90-04 Ðàéîíí³ öåíòðè ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ïàðêîâà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-10-77 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-12-38 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, ïðîâ.Øåâ÷åíêà, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-34-29 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-37-56 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-18-90 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-39-57 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ãàç³íà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 3-00-79 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Êîòå Øèêîëàäçå, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-22-86 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Øåâ÷åíêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-03-55 ѳëüñüê³ ë³êàðñüê³ àìáóëàòîð³ÿ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè 45260, ñ.Äåðíî ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-31-37 45240, ñ.Æèäè÷èí ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-89-41 45213, ñ.Æóðàâè÷³ ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-75-17 45054, ñ.ϳäð³ææÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 118 . . . . . . . . (3352) 9-63-16 44852, ñ.Êóïè÷³â Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Ãàðêóø³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-81-22 44830, ñ.Îâëî÷èí Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Ñïîðòèâíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-54-42 44812, ñ.Ïåðåâàëè Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-77-36 45214, ñ.Òðîñòÿíåöü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-61-25 Ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèé ïóíêò 44517, ñ.Òåêëèíå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-57-28 44513, ñ.Äîáðå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-91-17 44562, ñ.Æèòí³âêà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-29-58 44535, ñ.Áîðîâíå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-29-38 44565, ñ.ϳùàíå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-51-17 44575, ñ.Ñòîáèõ³âêà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-87-32 44574, ñ.Êàðïèë³âêà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-67-13 44573, ñ.Ðàäîøèíêà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-87-50 44530, ñ.Âîðîêîìëå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-33-17 44542, ñ.Ñòàâèùå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-37-52 44544, ñ.Ëè÷èíè Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-27-38 44542, ñ.Êà÷èí Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-37-17 44563, ñ.Îëåíèíå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-29-53 44561, ñ.Ðóäêà ×åðâèíñüêà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-26-26 44554, ñ.Ñòàð³ ×åðâèùà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-23-26 44560, ñ.Íîâ³ ×åðâèùà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-26-34 44533, ñ.Âîëèöÿ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-21-08 44535, ñ.Áðîíèöÿ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-11-40 44551, ñ.Ãóòà-Êàì³íñüêà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-15-17 44525, ñ.ϳäð³÷÷ÿ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-03-86 44524, ñ.Ðàê³â ˳ñ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-02-60 44553, ñ.Ìàë³ Ãîëîáè Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-15-51 44550, ñ.Êë³òèöüê Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-86-36 44552, ñ.²âàíîìèñëü Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-71-29 44552, ñ.Ïîëèö³ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-71-15 44522, ñ.Îñ³âö³ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-72-27 44521, ñ.Ãðóäêè Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-72-87 44516, ñ.Äóáðîâèöÿ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-57-11 44516, ñ.Âèäðè÷³ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-57-17 44534, ñ.Âîºãîùà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-77-17 44523, ñ.Áóçàêè Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-97-59 44540, ñ.Íóéíî Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-41-17 44512, ñ.Êîòóø Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-94-64 45045, ñ.Øêóðàò Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ðàíêîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-42-28 45040, ñ.Êðè÷åâè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëîìà÷àíñüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-47-37 45040, ñ.×åðåìîøíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðó, 116. . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-47-58 45040, ñ.Ëîìà÷àíêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðó, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-47-55 45030, ñ.Ìîùåíà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.17 Âåðåñíÿ, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-89-49 45030, ñ.×åðêàñè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 51. . . . . . . . . . (3352) 5-89-55 45074, ñ.Ðàäîøèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ðîêîñîâñüêîãî, 70 . . . . . . . . . . . . (3352) 9-64-23 45074, ñ.Ìàð’ÿí³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âåòåðàí³â, 15 . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-64-17 45074, ñ.Áàéê³âö³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîç’ºäíàííÿ, 46 . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-64-52 45074, ñ.Áèòåíü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Áåíäåë³àí³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-64-51 45082, ñ.ѳëüöå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ãîëîâåíñüêà, 27. . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-22 45082, ñ.ϳäë³ñè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåðêîâíà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-05 45082, ñ.Àðñåíîâè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 20 à . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-31 45082, ñ.Óãëè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 23 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-51 45053, ñ.Ñèòîâè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-86-11 45053, ñ.Ñâ³òëå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-86-55 45043, ñ.Ñòåáë³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîøñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-35-29 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


118

ÏÎÑÒ²ËÜÍÀ Á²ËÈÇÍÀ, ÒÅÊÑÒÈËÜ

45033, ñ.Êðóãåëü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.³äðîäæåííÿ, 26 . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-61-19 45033, ñ.Íîâ³ Êîøàðè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 29 à . . . . . . . . (3352) 9-61-27 45033, ñ.Ñòàð³ Êîøàðè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 10 . . . . . . . . . . . (3352) 9-61-33 45021, ñ.Òîéêóò Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íîâà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-33-91 45070, ñ.Áðóõîâè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-90-23 45070, ñ.Íóæåëü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-90-28 45070, ñ.³â÷èöüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-22-25 45070, ñ.Ïîã³íüêè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-22-11 45034, ñ.Äîâãîíîñè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 31 à . . . . . . (3352) 9-03-18 44843, ñ.Îñà Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 886-61-81 45042, ñ.Êîëîäíèöÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-83-58 45065, ñ.Á³ëàø³â Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-92-28 45065, ñ.Ïåðêîâè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Îçåðíà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-92-84 45065, ñ.Ãðóø³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîë³ñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-92-18 45081, ñ.Êóõàð³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-67-57 45024, ñ.Ãîðîäèùå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 13 â. . . . . . . . . . . . . (3352) 9-98-17 45024, ñ.Ãðåäüêè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ðàäÿíñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-98-20 45024, ñ.Êðàñíîâîëÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 14. . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-98-11 45032, ñ.Âåðáêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 29 . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-72-03 45031, ñ.Áàõ³â Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-72-00 45022, ñ.Äîðîòèùå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 36 . . . . . . . . . . . . (3352) 9-44-16 45022, ñ.óøèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ñâ³òëà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-44-52 45066, ñ.Äðîçäí³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 63 . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-53-35 45066, ñ.Ãîí÷èé Áð³ä Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 38. . . . . . . . . . . (3352) 9-53-19 45060, ñ.Çåëåíà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-86-30 45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 8 . . . . . . . . (3352) 5-82-47 45061, ñ.Êîëîäÿæíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 20 . . . . . . . . . . . (3352) 9-02-70 45061, ñ.Âîëîøêè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 22 . . . . . . . . . . (3352) 9-02-02 45061, ñ.Áóäèùå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.².Ôðàíêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-02-52 45045, ñ.Ëóê³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-42-57 45046, ñ.Ãðèâ’ÿòêè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíà, 55. . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-42-31 45045, ñ.Êîçëèíè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-42-97 45063, ñ.Âîëÿ Ëþáèò³âñüêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 22. . . . . . . (3352) 9-71-15 45063, ñ.Âîðîíà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 20 à. . . . . . . . . . . . . (3352) 9-71-14 45063, ñ.Ðîêèòíèöÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.À.Êèñëþê, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-72-79 45093, ñ.Ìàéäàí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-88-34 45093, ñ.Ñîëîòâèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-88-56 45080, ñ.Ìåëüíèöÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . (3352) 9-11-13 45080, ñ.Êðèâëèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 38. . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-11-22 45080, ñ.Ìèðèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.̳÷óð³íà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-11-12 45080, ñ.Ðóäêà Ìèðèíñüêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 34 . . . . . . . . . (3352) 9-11-65 45092, ñ.Íîâèé Ìîñèð Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 10 . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-76-40 45092, ñ.Ñòàðèé Ìîñèð Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Çîðÿíà, 18 à . . . . . . . . . . . . (3352) 9-76-11 45052, ñ.ϳñî÷íå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-40-52 45090, ñ.Ïîïîâè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìàðòèíþêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-62-38 45090, ñ.Æìóä÷å Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-62-27 45090, ñ.Âåëèêèé Ïîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìàðòèíþêà, 33 . . . . . . . . . (3352) 9-62-28 45090, ñ.Ìàëèé Ïîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êîâåëüñüêà, 36 . . . . . . . . . . (3352) 7-38-50 45090, ñ.Áîðù³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-62-02 45090, ñ.Ñâèäíèêè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-62-93 45050, ñ.Ãóë³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 13 . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-55-24 45050, ñ.Îçåðíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-55-25 45050, ñ.Çàÿ÷³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 12. . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-55-23 45054, ñ.Êàø³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ñâ³òàíêîâà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-63-29 44840, ñ.Ìîêðåöü Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-55-17 44841, ñ.Òóðîïèí Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 468-37-52 44836, ñ.Ãàéêè Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-53-59 44831, ñ.Êðàòü Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 465-87-70 44832, ñ.Äóë³áè Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-73-17 44813, ñ.Êóëü÷èí Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-57-31 44814, ñ.Äîëüñüê Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 415-71-63 44803, ñ.Êëþñüê Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-75-34 44803, ñ.Ãàðóøà Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 142-68-50 44842, ñ.Áîáëè Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-66-47 44804, ñ.Ñåëåöü Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-63-84 44804, ñ.Ãîðîäèëåöü Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-79-53 44863, ñ.Ìî÷àëêè Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 465-87-55 44853, ñ.Ñâèíàðèí Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 465-87-53 44850, ñ.Òóëè÷³â Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 929-70-79 44850, ñ.Ðàäîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 788-88-12 44821, ñ.Òóïàëè Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 465-87-51 44811, ñ.Íîâîñ³ëêè Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-46-88 44810, ñ.Ñîìèí Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-46-25 44833, ñ.Ñîëîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-65-98 44835, ñ.Îáåíèæ³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 415-71-84 44822, ñ.Ðóæèí Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-79-28 44863, ñ.Ìàêîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 468-37-52 44861, ñ.Íîâèé Äâ³ð Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-83-17 44862, ñ.Îñüìèãîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-84-51 44860, ñ.Îçåðÿíè Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-86-59 44820, ñ.Ìèëÿíîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-41-04

ÏÎÑÒ²ËÜÍÀ Á²ËÈÇÍÀ, ÒÅÊÑÒÈËÜ Eldeco.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 605-94-44 My home, áóòèê-ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “Ïîðòѳty”). . . . . . . . . . . . . . . (099) 077-68-20 Àìóð, ÑÃÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-39, (099) 451-43-13 Âîëèíü-òåêñòèëü-êîíòàêò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-58-80 Êîõàíà, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 736-61-90 Ïèëèïþê Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-39, (067) 722-57-16 Ðóøíè÷îê, ãóðò³âíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.ßíêè Êóïàëè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 663-53-98, (098) 944-58-89 Òåêñ, ÂÑÑÊ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-07-60 ßðîñëàâ, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë. . . . . . . . . . . . . . . (095) 111-77-55, (067) 675-68-90

ÏÎÑÓÄ Ferret, êîìïàí³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-99-75, (066) 948-26-26 Âåëåñ Ì, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-03-23 Ãîðíÿòêî, ãóðò³âíÿ ïîñóäó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 468-86-79 Ãîñïîäàð÷³ òîâàðè, ìàãàçèí ÒçΠ“Ëóöüêïëàñò” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-81-61 Ïîðöåëÿíà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-66-46, (099) 540-35-66 Ïîñóäíèé ðÿä, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 779-59-23, (332) 28-55-04 Ïóíêò ïðîêàòó ïîñóäó 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 333-07-69 Öåïòåð ²íòåðíàö³îíàëü Óêðà¿íà, ÄÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-00-18, (066) 760-77-72

ÏÎØÒÀ ³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó Ëóöüê-5 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 1 . . . . . . . . . (050) 250-10-16, (332) 23-12-45 Ëóöüê-6 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 1. . . . . . . . . . . (050) 250-10-61, (332) 71-00-48 Ëóöüê-8 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 22. . . . . . . . (050) 250-10-69, (332) 25-51-41 Ëóöüê-10 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 52 . . . . . . . . . . . . . . (050) 250-10-77, (332) 24-05-77 Ëóöüê-12 43012, ì.Ëóöüê, âóë.Áàëê³âñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . (050) 250-10-78, (332) 25-37-47 Ëóöüê-16 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 9 . . . . . . . . . . . (050) 250-11-25, (332) 72-72-49 Ëóöüê-17 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Øîòà Ðóñòàâåë³, 9 . . . . . . . . (050) 250-11-32, (332) 26-04-29 Ëóöüê-18 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . (050) 250-11-35, (332) 26-34-19 Ëóöüê-20 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 109 . . . . . . . . . . (050) 250-11-37, (332) 25-03-17 Ëóöüê-21 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 27 . . . . . . . . . . (050) 250-11-52, (332) 23-15-60 Ëóöüê-22 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . (050) 250-11-58, (332) 26-93-38 Ëóöüê-23 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . (050) 250-11-96, (332) 71-95-63 Ëóöüê-24 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à . . . . . . . (050) 250-12-01, (332) 71-46-60 Ëóöüê-25 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 19 . . . . . . . . . . (050) 250-12-04, (332) 72-71-66 Ëóöüê-26 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 35. . . . . . . . . . . . . . (050) 250-12-28, (332) 71-38-18 Ëóöüê-27 43027, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 9 . . . . . . . . . (050) 250-12-31, (332) 24-61-05 Ïåðåñóâíå â³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó ¹3 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 250-65-75 ¹8 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 250-63-17 Ïîøòàìò ì.Ëóöüê Âîëèíñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ “Óêðïîøòà” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-38-57, 25-36-88 Óêðïîøòà, Âîëèíñüêà äèðåêö³ÿ ÓÄÏÏÇ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-23-12, 72-54-88

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß Á³çíåñ-åê³ïàæ, ðåêðóòèíãîâà àãåíö³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.321 . . . . . . . (096) 415-00-40, (095) 653-47-85 Áîéêî Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 517-37-88 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ìîëîä³æíèé öåíòð ïðàö³ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-59-65, 78-59-51 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-68 Åë³ò-Á³çíåñ, ðåêðóòèíãîâà êîìïàí³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 718-95-96, (067) 865-89-60 Êåòë³ñ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-38, (099) 346-93-81 Ëóöüêà ðàéîííà ô³ë³ÿ Âîëèíñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-95-06, 71-95-89 Ëóöüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîùóêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-24-86, 72-81-49 ÌÀËÜÂÎ, àãåíòñòâî ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.12 . . . . . . . . . . . . . . (050) 840-22-81, (067) 831-85-40 Îðàíòà Ñåðâ³ñ Ïëþñ, êàäðîâà àãåíö³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 26, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-40-00, (096) 781-20-02 Ñåðâ³ñàãðîòåõ, ÂÊÏÔ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52/3 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 631-73-57, (332) 75-76-42 Ôàâîðèò, á³çíåñ-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 459-19-00, (095) 070-14-38 ̳ñüêðàéîíí³ öåíòðè çàéíÿòîñò³ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Óñòèëóçüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-19-33 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-01-99, 7-11-38 Íîâîâîëèíñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîâ.Ïîøòîâèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-12-92 Ðàéîíí³ öåíòðè çàéíÿòîñò³ 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-29-20 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-13-37 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, ïëîùà Íåçàëåæíîñò³, 8. . . . . . . . . . . (3357) 2-30-61, 5-05-08 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-26-87 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-10-99, 2-22-69 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-15-96 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-38-42, 2-49-46 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-16-98 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Íàáåðåæíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-24-04 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Êîíäðàòþêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-28-76 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-13-86, 2-11-07 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ëóöüêà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-13-89 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-03-88 Ðîáîòà â Ïîëüù³ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-18-75, (067) 257-37-56


ÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÃÐÀÌÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Àðò³ñ, ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëî㳿 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-78 ²íòåðíåò-òåõíîëîã³ÿ, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-00-09 ÊÀ²Ñ ÏËÞÑ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-62-88 Êëþ÷îâ³ Ñèñòåìè, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.310 . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-38, (050) 378-56-98 Ìîäóëü, ÏÏ ô³ðìà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîâ³òíà, 1, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 945-52-63, (067) 100-36-65 Ïðîô³íòåêî, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.401 . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-77, 29-57-29 Ñîôòãðóï, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.3 . . . . . . . . . . (067) 334-43-30, (332) 28-06-62 Òâ³é ÷àñ, êðàìíèöÿ åëåêòðîííèõ ïîñëóã 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-77, 29-57-29 Óêðà¿íñüêà Ñîôòâåðíà Êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-26-65

ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß Ä³ì òîâàð³â, ìàãàçèí Ïðîäóêòè. Ñïîðòèâíå õàð÷óâàííÿ. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . (050) 888-73-73, (050) 519-01-46 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2 Àéñ ò³ì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Òàðàñà Áóëüáè-Áîðîâöÿ, 19 . . . . . . . . . (800) 75-06-17, (332) 77-08-92 Àðòåì ѳëü-Çàõ³ä, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . (095) 149-11-77, (332) 78-50-78 Âîëèíñüêà îáëàñíà ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-62 Âîëèíÿíèí, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-43-88 Ëóã, ÌÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-60-87 Ëóöüê Ôóäç, ÏðÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-88-00 Ëóöüêà ì³æðàéáàçà Âîëèíñüêî¿ îáëñïîæèâñï³ëêè 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-00-48, 78-50-97 Ëóöüêà ðàéîííà ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-56, 72-82-96 Ìîñêàëèê ²ãîð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ͳê³øåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-67-99 ÎÏÎÑ-òîðã, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-76, 72-14-86 ÏÀÊÊÎ Õîëä³íã, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-19-52 Ðóñ³íîâ Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-33 Ðóññà, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-91-37 ÑàâÑåðâ³ñ Ìîâà, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-27-48, (332) 28-36-86 Òîðãîâèé ä³ì “Àâàíòà”, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Ìàêàðîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-92-01, 78-92-00 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 14 à . . . . (332) 78-55-37, (095) 353-74-82 Âîëèíüõîëä³íã, ÏðÀÒ 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 4 . . . . . . . . . (332) 77-66-10, 77-68-20 Ëóöüê Ôóäç, ÏðÀÒ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëåâàäíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-88-00

ÏÐÎÅÊÒͲ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜʲ ÐÎÁÎÒÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3 Domum, ñòóä³ÿ àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.310 . . . . . . . . . . (066) 830-21-78, (097) 931-30-03 ÀÄÊ, ÌÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-31, 77-05-23

119

³çàð, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-72, 77-97-82 Âîëèíñüêèé ô³ë³àë ÄÏ “ÍIJ ÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊֲߔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-56-87, 24-56-98 Âîëèíüàãðîïðîåêò, ϲ ÒΠ43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-58-50, 78-58-52 Âîëèíüáóäïðîåêò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 464-04-13, (068) 046-25-80 Âîëèíüâîäïðîåêò, ³íñòèòóò, ÏðÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-01-04, 23-10-47 Âîëèíüêîîïïðîåêò, ï³äïðèºìñòâî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 831-04-68, (095) 728-21-21 Ãîðùàðóê Âàñèëü Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 289-15-37, (332) 29-10-69 ijïðîì³ñòî, ÓÄÍIJ ÏÌ, ÂÔ ÄÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-57-71, 24-14-52 Çàõ³äêîìóíïðîåêò, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-04, 72-23-63 ²íæåíåðíà äóìêà, ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüêå áþðî, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 689-12-48, (332) 24-24-30 ²íñòèòóò “Óêðä³ïðîäîð”, Âîëèíñüêèé ÂÊÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-07 ²ÍÒÎÐÅÍÅÐÃÎ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-23-19 ÊÄÑ, ïðîåêòíå ï³äïðèºìñòâî 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2, îô.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-86-80 Êîíñòàíò-ïðîåêò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.319. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-10-50 Êîíòàêò, ÏÔ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 421-87-66 Ëóöüêêîìóíäîðïðîåêò, ïðîåêòíå ï³äïðèºìñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-23-63, 72-61-04 Ëóöüêïðîìáóäïðîåêò, ÏÂÔ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (050) 678-83-83, (332) 77-43-55 Ïðîåêò Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-43-09, (332) 72-85-35 ÏÖÁ, ÏÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 438-83-47, (095) 890-07-24 Òâîð÷à àðõ³òåêòóðíà ìàéñòåðíÿ “Áàëàí òà Ñòåëüìàùóê” 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-77 ÒÎËÀ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-83-69, (097) 470-82-61 Óêðìàøïðîåêò, ïðîåêòíèé ³íñòèòóò, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . (332) 23-15-05, 74-00-19 Óêðìàøïðîìïðîåêò, ÂÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-08-45 Ô³ðìà “Ä³ì-Ïðîåêò”, ÒçÄ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Àðõ³òåêòîðà Ìåòåëüíèöüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . (332) 77-44-42, 72-95-69 Ô³ðìà “ËÎÊΔ, ÌÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 832-52-66, (332) 29-09-65 Ôîðìàò, àðõ³òåêòóðíå áþðî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-93

ÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ²ÂÅÐÃÎ, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2, îô.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 286-47-39, (098) 422-48-39 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

ÀÁ Õîëîä, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-37-01, (067) 332-24-70 Àêâà òåõí³êà+ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-53-87, (098) 057-07-97 Ãåíïîñòà÷, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2/320. . . . . . . . . . . . . . . . (099) 000-04-31, (096) 000-04-32 ijàëîã òóðáî, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 581-33-15, (332) 72-01-36 Çàõ³äïðîìõîëîä, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 700-43-69, (067) 987-65-85 ²íòåð Ïëþñ, êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 444-16-24, (067) 404-74-26 ²Òàð³íà, ÊÂÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-84-97, (332) 71-93-00 ˳ãóì, ÑÏ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-85-42, 78-85-48 Ïðèçìà, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-90-37 Ñêëàäñüê³ òåõíîëî㳿 Çàõ³ä, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 185-68-08, (067) 966-29-23 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


120

ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

Òåðìîòåõ ÒÍ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-87-46, (050) 438-67-27 Òåõêîììàø, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 879-46-30, (332) 24-40-11 Òîðãîâèé ä³ì “Ïðîì-ÞÀ ÃÐÓÏ”, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 14, îô.1-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-71-09 Òîðãîâèé ä³ì ÊÎÌÏÎ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-14-02, (067) 858-46-87 Óëüìà Ñåðâ³ñ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-99 ÊÌÀ-Óêðà¿íà, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 15 . . . (067) 794-19-52, (067) 794-19-62 ̳ëåêñ-Ë, ÏÏ 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ôàëüê³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-33-46

ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ Àâòîñêëàäàëüíèé çàâîä ¹1, ÄÏ ÏÀÒ “Àâòîìîá³ëüíà êîìïàí³ÿ ”Áîãäàí Ìîòîðñ" 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-50-13, 78-50-31 Âîëèíüîáëåíåðãî, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-35-00, 78-75-19 Âîëèíüòàáàê, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-22-50, 77-22-51 Ãàëðåìåíåðãî, Ëóöüêà ä³ëüíèöÿ ÊÐÖ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-13-60 Ãí³äàâñüêèé öóêðîâèé çàâîä, ÏÀÒ 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-40-02, 76-96-47 Æàñì³í ˳íæåð³, ÒçΠ43021, ì.Ëóöüê, âóë.Òàðàñà Áóëüáè-Áîðîâöÿ, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-82-07 Ëóöüêà êàðòîííî-ïàïåðîâà ôàáðèêà, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-31, 78-70-40 Ëóöüêà ì³ñüêà ô³ë³ÿ ÏðÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-53, 72-00-25 Ëóöüêà ðàéîííà ô³ë³ÿ ÏðÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-35-50, 76-72-45 Ëóöüêèé äîìîáóä³âåëüíèé êîìá³íàò, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 100-63-00, (332) 78-40-00 Ëóöüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â ¹2, ÄÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìîëîäîãâàðä³éñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-95-68, 76-96-31 Ëóöüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-60-56, 78-60-55 Ëóöüêèé ïèâçàâîä, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-62, 78-49-60 Ëóöüêèé öåãåëüíèé çàâîä ¹1, ËÒÄ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàäîâñüêîãî, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-55-68, 75-72-92 Ìîäà-òåêñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-74 Ìîòîð, Ëóöüêèé ðåìîíòíèé çàâîä, ÄÏ ÌÎ Óêðà¿íè 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-73-39, 77-00-62 Ïðîìòåêññåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-33-45, 78-01-48 ÑÊÔ Óêðà¿íà, ÏðÀÒ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-33-47, 78-33-46 Òâåðä, çàêëàä åíåðãîåëåêòðîí³êè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàòðîñîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-67-88, (332) 72-62-62

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² ViO Çàõ³ä, ôàáðèêà ì’ÿñíèõ äåë³êàòåñ³â 45605, ñ.Áîðàòèí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 13 . . . . . . . . . . (332) 70-51-11, 70-51-55 Àãðîåíåðãîòðåéä, ÒçΠ44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïàðàëåëüíà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-60-53 Àëþãëàñ Ïëþñ, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 28 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-08-39, 4-08-49 Àðêóñ-Ðîìåò (Óêðà¿íà), ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-10-13 Âîëèíñüêà ôàáðèêà ãîôðîòàðè, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-08-06 Âîëèíñüêèé ðåìîíòíî-ìîíòàæíèé êîìá³íàò, ÏðÀÒ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ò³ì³ðÿçåâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-93-45 Âîëèíüòàáàê, ÒçΠ45005, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 113 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-06-62, 6-00-29 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Öèíêàëîâñüêîãî, 26. . . . . . . (3342) 2-25-44, 2-34-21 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â, ÄÏ ÄÀÊ "Õë³á Óêðà¿íè" 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êí.Îëüãè, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-29-93 Ãîðîõ³âñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.750-ð³÷÷ÿ Ãîðîõîâà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-19-87, 2-14-08 Ãîðîõ³âñüêèé ñèðçàâîä, ÂÀÒ 45744, ñìò Ìàð’ÿí³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 9 . . . . . . . . . . (3379) 2-27-71 Ãîðîõ³âñüêèé öóêðîâèé çàâîä, ÏÀÒ 45744, ñìò Ìàð’ÿí³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 13 . . . . . . . . . (3379) 9-80-86 Äèíàìî, Ðîæèùåíñüêà ôàáðèêà ÔÑÒ "Äèíàìî" Óêðà¿íè 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ïðîìèñëîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-12-94, 2-17-68 Äóáå÷íåíñüêèé êåðàì³÷íèé çàâîä, ÂÀÒ 44412, ñ.Äóáå÷íå Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ð-íó, ïðîâ.Ïðîìèñëîâèé, 2 . . (3346) 9-65-82, 9-65-83 Åëåêòðî, Âîëèíñüêå óïðàâë³ííÿ ÇÀÒ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.×êàëîâà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-16-41 Åëåêòðî, ÒΠ45032, ñ.Âåðáêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âàòóò³íà, 61 à . . . . . . . . . . (3352) 6-07-09, 6-07-08

Åíåðãî, ÇÀÒ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ðèíêîâà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-18-74 Çàâîä “Ãîðñòàëü”, ÒçΠ45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Áåðåñòåöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 4-00-63 Çàâîä "Ïðîìïëèò", ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-05-55, 4-05-56 Çàâîä “Ñâ³òÿçü”, Ëþáîìëüñüêèé ô³ë³àë ÒçΠ44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Í.Óæâ³é, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-43-26, 2-44-19 Çàâîä àïàðàòóðè çâ’ÿçêó “²ñêðà”, ÏÀÒ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-95-00 ²âàíè÷³âñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Êîëãîñïíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-14-90, 2-18-03 Êàì³íü-Êàøèðñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-37-86, 2-39-93 ʳâåðö³âñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Øåâ÷åíêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-13-60, 2-27-95 ʳâåðö³âñüêèé ÄÎÊ, ÏÏ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-21-49, 2-13-46 ʳâåðö³âñüêèé ìåõàí³÷íèé çàâîä, ÒçΠ45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-15-44, 2-13-30 Êîâåëü, ÂÊÔ, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-51-91, 4-62-39 Êîâåëü-Âàïíî, ÒçΠ45034, ñìò Ëþáëèíåöü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . . (3352) 5-68-34, 5-64-75 Êîâåëüåëåêòðîìîíòàæ, ÒΠ45006, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-77-50 Êîâåëüñâ³òëî, ÏÏ ÇÀÒ “Åíåðãî” 45001, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-38-79, (097) 500-52-80 Êîâåëüñüêà âçóòòºâà ôàáðèêà “Îáíîâà”, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âèííè÷åíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 700-45-06, (3352) 5-15-17 Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-14-09, 7-14-07 Êîâåëüñüêèé ðàéîí åëåêòðîïîñòà÷àííÿ Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 73 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-21-91 Êîâåëüñüêèé õë³áîêîìá³íàò, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, 2-é ïðîâóëîê Âàòóò³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-14-50 Êóëü÷èíñüêèé ñèë³êàòíèé çàâîä, ÏÀÒ 45241, ñ.Êóëü÷èí ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . . . . . (332) 78-42-12, 78-42-11 Ëîáà÷³âñüêèé öåãåëüíèé çàâîä 45760, ñ.Ëîáà÷³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-92-29, (067) 999-77-75 Ëîêà÷èíñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ëóöüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-12-97, 3-01-82 Ëîêà÷èíñüêèé êîìá³êîðìîâèé çàâîä, ÒçΠ45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Øåâ÷åíêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-14-09 Ëîêà÷èíñüêèé õë³áîçàâîä, ÏðÀÒ 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ñòåïîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-13-04, 2-22-07 Ëóãà, ÏÀÒ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Äðàãîìàíîâà, 38 . . . . . . . . . (3342) 2-09-08, 2-25-18 Ëóê³âñüêèé êîìá³íàò áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÂÀÒ 44810, ñìò Ëóê³â Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 64. . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-33-73 Ëóöüêå ðàéîííå ï³äïðèºìñòâî ïî åíåðãåòèö³, ÏÏ 45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 5 . . . . . . . (332) 76-02-46 Ëþáåø³âñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-12-78, 2-11-54 Ëþáîìëüñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-30-76, 2-40-83 Ëþáîìëüñüêèé õë³áçàâîä 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-46-38, 2-41-35 Ìàíåâèöüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-17-91, 2-17-54 Ìàíåâèöüêèé òîðôîçàâîä, ô³ë³àë ÄÏ "Âîëèíüòîðô" 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ëóöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-12-57 Ìåõàí³÷íî-ëèâàðíèé çàâîä, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 55 à . . . . . . . . . . (3344) 4-11-51, (067) 334-52-52 Íîâîâîëèíñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîâ.Áåðåçîâèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-43-43, 3-03-82 Íîâîâîëèíñüêà øâåéíà ôàáðèêà, ÏÀÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-27-62 Íîâîâîëèíñüêèé çàâîä çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â, ÒÄ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-10-65, 3-10-63 Íîâîâîëèíñüêèé ëèâàðíèé çàâîä, ÏÀÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-10-54 Íîâîâîëèíñüêèé îë³éíî-æèðîâèé êîìá³íàò, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Íîâîâîëèíñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-34-05 Íîâîâîëèíñüêèé ðåìîíòíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä, ÄÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-10-15, 4-10-13 Íîâîâîëèíñüêèé õë³áîçàâîä, ÏðÀÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ïàâëîâà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-30-06 Íîâîâîëèíñüêìîëîêîçàâîä, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.²âàíè÷³âñüêå Øîñå, 5 . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-27-92, 2-29-51 Îâàäí³âñüêèé õë³áîçàâîä ÏÏ "Óí³âåðñàì" 44720, ñ.Îâàäíå Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 1. . (3342) 9-25-34, 3-85-02 Îñíàñòêà-åíåðãî, ÇÀÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-00-19, 3-00-96 Ïàâë³âñüêèé ïèâîâàðíèé çàâîä, ÂÀÒ 45342, ñ.Ïàâë³âêà ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . (3372) 2-24-03, 2-24-02 Ïëàñòìàêñ, ÒçΠ45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 1 . . . (332) 76-07-90, 76-07-92 Ðàéîí êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ Ð³âíåíñüêî¿ äèñòàíö³¿ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 73 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-20-37


ÐÅÊËÀÌÀ

Ðàòíåêîìá³êîðì, ÒçΠ44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-12-59 Ðàòí³âñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Öåíòðàëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-13-74, 2-13-48 Ðàòí³âñüêèé ìîëîêîçàâîä, ÏðÀÒ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-13-59 Ðåã³îíàëüí³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³, ÂÔ ÄÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-02-68, 4-02-69 Ðîæèùåíñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-17-39, 2-13-37 Ðîæèùåíñüêèé êîìá³êîðìîâèé çàâîä, ÑÓÐÀ ÒçΠ45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãàãàð³íà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-17-17 Ðîæèùåíñüêèé êîíñåðâíèé çàâîä ÒçΠ“Ôåì³äà-²íòåð” 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ñåëÿíñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-17-53, 2-14-59 Ðîæèùåíñüêèé ñèðçàâîä, ÏÓÀÒ 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.×àéêîâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-16-33, 2-24-91 Ðîêèòÿíñüêèé öåãåëüíèé çàâîä, ÊÏ 44413, ñ.Ðîêèòà Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 9-31-86 Ñòàðîâèæ³âñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1. . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-01-44, 3-01-72 Òîð÷èí-ì’ÿñîçàâîä, ÒçΠ45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-22-43 Òóð³éñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-59, 3-01-78 Ôàáðèêà "Âèæ³âêà", ÇÀÒ 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-00-03 Ôàáðèêà “×àéêà”, ÇÀÒ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-05-92 Ôàáðèêà "Øà÷àíêà", ÒçΠ44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-04-95 Ôàáðèêà ñîëîäîù³â Ëàñêà, ÏÏ 45605, ñ.Ãîëèø³â Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñàäîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-92-23 Õë³áîêîìá³íàò Ëþáåø³âñüêî¿ ÐÑÑ 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-13-41, 2-13-43 Øàöüêèé ìîëîêîçàâîä, ÒçΠ44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-91-31 Øàöüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ Ëþáîìëüñüêî¿ ô³ë³¿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-02-89

ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÀ ÎѲÒÀ Ëóöüêèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-12-22, 25-14-01 Âîëèíñüêå ó÷èëèùå ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â ÃÓÍÏ Óêðà¿íè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 45223, ñ.Ñîêèðè÷³ ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîëäàòñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 4-05-15 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 10 . . . . . . . . . (3342) 2-33-59, 2-32-08 Êàì³íü-Êàøèðñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Âîëÿ, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-34-75, 2-30-32 Êîâåëüñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-50-39, 5-43-77 Êîëê³âñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 43 . . . . . . . . . . . . . (3376) 3-26-92 Ëîêà÷èíñüêà ô³ë³ÿ Îâàäí³âñüêîãî ïðîôåñ³éíîãî ë³öåþ 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 3-01-37, 2-12-49 Ëþáîìëüñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-45-04, 2-44-84 Ìàíåâèöüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Àíäð³ÿ Ñí³òêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-15-17, 2-13-17 Íîâîâîëèíñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Öåíòðàëüíà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-24-00, 6-31-01 Îâàäí³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 44720, ñ.Îâàäíå Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 9-23-31, 3-49-09 Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå ¹11 ì.Íîâîâîëèíñüêà 45403, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-49-37, 3-49-39 Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå ¹2 ïðè âèõîâíî-òðóäîâ³é êîëîí³¿ ì.Êîâåëÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-32-10 Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå ¹27 ì.Áåðåñòå÷êî 45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 140 . . (3379) 9-53-46, 9-54-15 Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå ¹5 ì.Êîâåëÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.²âàñþêà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-35-66, 5-93-66 ÏÒÓ ¹22 ñìò Ëóê³â 44810, ñìò Ëóê³â Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 19 . . . . . . . . (3363) 9-33-39, 9-32-57 Ñòàðîâèæ³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Çàá³ëèöüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-11-06, 2-15-96 Òîð÷èíñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 55 . . . . . . . . (332) 79-14-60, 70-23-01

121

Mentality, ïñèõîëîã³÷íà äîïîìîãà ä³òÿì 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 356-20-88 Äèòÿ÷à ïñèõîëîã³÷íà êîíñóëüòàö³ÿ ñòó䳿 “Ðîçóìàõà” 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 227-62-11 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 029-89-00 Äèòÿ÷à ïñèõîëîã³÷íà êîíñóëüòàö³ÿ öåíòðó “Ñâ³òëèíêà” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-52-58 Äèòÿ÷èé ïñèõîëîã Êîâàëü÷óê ³òà ³êòîð³âíà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-18-05 Ƴíî÷èé ïñèõîëîã Êàòåðèíà Ìàãíåòà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 732-97-77 Êàá³íåòè ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 224-53-88 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-89-81 Ïñèõîëîã Ëàçàðåíêî Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 484-77-04 Ïñèõîëîã ×åðí³ºâñüêà Îêñàíà ³êòîð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, ê.21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 220-31-00, (067) 157-62-57

ÐÀIJÎÑÒÀÍÖ²¯, ÐÀIJÎÊÎÌÏÀͲ¯ Ðàä³îñòàíö³ÿ “Ñ³Ä FM” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-82-78, 78-96-49 Ô³ë³ÿ Âîëèíñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ äèðåêö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ òåëåðàä³îêîìïàí³¿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-69, 72-52-86

ÐÀÖÑÈ Â³ää³ë ÄÐÀÖÑ Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ÃÒÓÞ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-54-17, 71-46-44 Ëóöüêèé ì³ñüêèé â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-44-37 Ëóöüêèé ðàéîííèé â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-00 ̳ñüê³ â³ää³ëè ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.².Ôðàíêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-28-06 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-94-17 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-01-21 Ðàéîíí³ â³ää³ëè ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-07-38 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-18-83 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Áàíê³âñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-19-09 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-33-49 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-25-27 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-38-45 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-14-59 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-17-32 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-42-70 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.100-ð³÷÷ÿ Ìàíåâè÷, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-15-41 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Êàøòàíîâà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-12-84 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-15-45 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-12-71 44800, ñìò Òóð³éñüê, ìàéäàí Öåíòðàëüíèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-12-62 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Ïðèðîäíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-04-70

ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÑÈÕÎËÎò×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ Home Space Studio, äèòÿ÷à ïñèõîëîã³÷íà äîïîìîãà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 330-60-09

ADEGO, àãåíö³ÿ ðåêëàìè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 231-05-91 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


122

ÐÅ˲òÉͲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯, ÌÎÍÀÑÒÈв

Partyzan, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-75, (050) 950-42-11 RIA-AIR, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 977-72-72, (066) 619-45-97 The room, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 578-46-53 Àêâà-Ïð³íò, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.203. . . . . . . . . . . . (332) 78-81-98, (067) 332-00-67 Àðò-äèçàéí, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, ê.302 . . . . . . . . . (332) 70-11-37, (099) 434-33-23 Àðò-Õàóñ, ðåêëàìíî-âèðîáíè÷à ñòóä³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 089-42-93, (098) 268-95-48 Áðåíäáîðä, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.306 . . . . . . . . . . . . (050) 438-46-27, (332) 29-16-17 ³çóàë, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-18 Âîëèíü Òåðì³íàë Ñåðâ³ñ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 7/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-35, 77-06-05 ªâà, ðåêëàìíå àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 952-15-74 ²äåÿ ìàðêåò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 741-53-82, (332) 77-15-92 ²íäèãî, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 28 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-68 Êëèêóí, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 647-76-48 Ëåäåêðàí, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 495-44-44 Ëóöüê-ðåêëàìà, ÊÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-92 Ìàðê-Ìåä³à, ðåêëàìíî-âèäàâíè÷à êîìïàí³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . (332) 77-63-62, 77-63-60 Ìåä³àÕàòà, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, îô.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 644-80-64 Ïàíîðàìà á³çíåñó, âèäàâíèöòâî 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 783-58-55, (098) 247-41-67 Ïåðñïåêòèâà, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Êîçàêîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 584-28-20, (097) 720-65-15 Ïðîáà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-10-11 Ðóá³êîí, ñòóä³ÿ, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 386-93-36, (332) 72-40-98 Òâ³é âèá³ð, вÀ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-19 Òðèåðà, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 951-46-44, (332) 72-38-53 Òðèíîãà, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49 (5-é ïîâ.) , ê.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 500-56-11 Óêðà¿íñüêèé ìåä³à-àëüÿíñ “ѳò³ ëàéí”, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 915-94-11 Óêðà¿íñüê³ ³íòåðíåò òåõíîëî㳿, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-28, 77-29-30 Óêðñóâåí³ð, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-64, 77-03-64 Ôàêòîð³ÿ, ôàáðèêà ðåêëàìè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-32-80, 77-32-82

ÐÅ˲òÉͲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯, ÌÎÍÀÑÒÈв Àñàìáëåÿ Áîãà, õðèñòèÿíñüêà öåðêâà 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 644-92-23 ³äðîäæåííÿ, Ëóöüêà öåðêâà ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-85-19 Âîëèíñüêå ºïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ ÓÏÖ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-13, 72-51-77 Âîëèíñüêå îá’ºäíàííÿ öåðêîâ õðèñòÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿ ï’ÿòèäèñÿòíèê³â 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âîðîí³õ³íà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-97-98 Âîëèíñüêå îáëàñíå îá’ºäíàííÿ öåðêîâ ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-40-30 Âîñêðåñ³ííÿ, öåðêâà ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-44-85 Ãîëãîôà, ºâàíãåëüñüêà öåðêâà õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-47 Ä³ì ºâàíãåë³ÿ, öåðêâà ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-73-40 ijì ìîëèòâè, öåðêâà ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.ʳ÷êàð³âñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-22-96 Ƴíî÷èé ìîíàñòèð ñåñòåð Ñâÿòî¿ Òåðåçè â³ä äèòÿòè ²ñóñà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ïëèòíèöÿ, 2 á/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-32 Çàìêîâèé Ñâÿòî-Àðõàíãåëüñüêèé ÷îëîâ³÷èé ìîíàñòèð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-64-96 Çãðîìàäæåííÿ Ñåñòåð Áåíåäèêòèíîê-̳ñ³îíåðîê Ëóöüêî¿ ä³ºöå糿 ÐÊÖ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-20-23 Êàôåäðàëüíèé êîñòåë ñâÿòèõ àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-15-32, 72-46-59 Êàôåäðàëüíèé ñîáîð Ñâÿòî¿ Òð³éö³ ÓÏÖ ÊÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-64, 72-34-48 Êèðèëî-Ìåôî䳿âñüêèé õðàì ÓÏÖ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 26 (ïðè ñåì³íàð³¿) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-81

Ëóöüêèé ìîíàñòèð Ñâÿòîãî Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-99-09 Íåçàëåæíà ïðàâîñëàâíà ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 230-17-77, (066) 580-60-16 Ñâÿòî-Äìèòð³âñüêà öåðêâà, ÓÏÖ ÊÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-64-96 Ñâÿòî-Ïàíòåëå³ìîí³âñüêèé õðàì ÓÏÖ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàëøêè Ãóëåâè÷³âíè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-24-71 Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé õðàì ÓÏÖ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàëøêè Ãóëåâè÷³âíè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-24-71 Ñâÿòî-Ôåîäîñ³¿âñüêà öåðêâà, ÓÏÖ ÊÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-09-73 Ñâÿòî-Õðåñòîâîçäâèæåíñüêèé õðàì ÓÏÖ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 96 à Óêðà¿íñüêà ì³ñ³ÿ áëàãîâ³ñòÿ, õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-13-51 Óïðàâë³ííÿ Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ ÊÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-64, 72-21-82 Óïðàâë³ííÿ Ëóöüêî¿ ä³ºöå糿 ðèìñüêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-59, 72-15-32 Õðàì âñ³õ Ñâÿòèõ çåìë³ Âîëèíñüêî¿ ÓÏÖ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-35-83 Õðàì ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà Äìèòð³ÿ Ñîëóíñüêîãî ÓÀÏÖ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 429-95-56 Õðàì ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà Þð³ÿ Ïåðåìîæöÿ, ÓÏÖ ÊÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-30-03 Õðàì ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ, ÓÏÖ ÊÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-77-48 Öàðñòâî Áîæå, ÄÓÕÖ â Óêðà¿í³ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-43-28 Öåðêâà “Íîâå æèòòÿ” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-77-15 Öåðêâà “Ô³ì³àì” 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-34 Öåðêâà àäâåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 89 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-08-98

ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ

VISAVI, ðåñòîðàí øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ

Âåñ³ëëÿ, áàíêåòè, ôóðøåòè, ñí³äàíêè, îá³äè. 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 561-11-11

Áðàâèé Øâåéê, ïèâíèé ðåñòîðàí Ñìà÷íà êóõíÿ. Çàòèøíà àòìîñôåðà. Ïðîôåñ³éíå îáñëóãîâóâàííÿ. 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 56. . . . . . . (099) 421-82-98, (332) 72-20-94

Êàøòàí, ðåñòîðàí

Áàíêåòè, âåñ³ëëÿ, óðî÷èñò³ ïî䳿, êîðïîðàòèâè. 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-54-84, (050) 956-70-35, (332) 25-15-37

Ëàãóíà, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ

Ö³ëîäîáîâî äî Âàøèõ ïîñëóã. 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 147-51-56, (332) 71-40-45

ÐÅÑÒÏÀÐÊ, ÐÅÊÐÅÀÖ²ÉÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-59-79, (332) 70-50-60

ArArAt, åêîðåñòîðàí êàâêàçüêî¿ êóõí³ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-99-77 BAKERY&WINE, ðåñòîðàí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 21 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-24-60 Black Gold, ðåñòîðàö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 607-77-99 George club, ðåñòîðàí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-77-14 GRILL PUB, ãðèëü-ðåñòîðàí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 4-é ïîâ. New York Street Pizza, ðåñòîðàí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 2-é ïîâ. . . . . . . . (068) 188-42-48 Noble Boutique Restaurant, ðåñòîðàí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 470-60-37, (332) 28-48-00


ÐÈÒÓÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Patio di Fiori, ðåñòîðàí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 978-77-17, (068) 738-98-55 Á³ëèé ðîÿëü, ðåñòîðàí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-40-71 Áðàìà-Ñâ³ò, ðåñòîðàö³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-44-28 Âîãíåì ³ Ìå÷åì, ðåñòîðàö³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 25 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-01-01, (066) 888-88-03 Çîëîòèé äðàêîí, ðåñòîðàí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 342-33-88, (063) 888-77-77 Êíÿæèé äâ³ð, ðåñòîðàí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-53-53, (097) 451-01-67 Êîðîíà ³òîâòà, ãàñòðîãàëåðåÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ïëèòíèöÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-14, 72-62-05 Êðèëà, ðåñòîðàí øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 481-57-90 Êðóàæ, ðåñòîðàí-êîíäèòåðñüêà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-00-24, (099) 436-68-66 Êóð³íü, ðåñòîðàö³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-14-83 ˳îí, ðåñòîðàí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-49 Ìåëîä³ÿ, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-70-70 ̳ñòî, áàð-ðåñòîðàí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-72-57, (066) 211-47-47 Ïàíè÷, åòíîðåñòîðàí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 194-34-00 ϳêí³ê, ðåñòîðàí 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèñëèâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 054-02-96, (332) 71-63-62 Ïðàãà, ðåñòîðàí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 077-58-88, (332) 23-20-27 Ñâ³òÿçü, ðåñòîðàí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 434-32-95 Ñóøè ßì³, ÿïîíñüêèé ðåñòîðàí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 866-95-80 Ñóøèÿ, ðåñòîðàí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”), 5-é ïîâ.. . (067) 547-89-05 Òá³ë³ñ³, ðåñòîðàí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 920-90-14 Óêðà¿íà, ðåñòîðàí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 2 (öåíòð ì³ñòà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-81-10 Õ³íêàëüíÿ, ãðóçèíñüêèé ðåñòîðàí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 832-35-15 ×åâåðìåòî, ðåñòîðàí áîëãàðñüêî¿ êóõí³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 438-40-40, (096) 438-40-40 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 99 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 447-04-79

123

Ìàºòîê “Çîëîòà ëåãåíäà”, ðåñòîðàí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Óñòèëóçüêà, 154 . . . (3342) 3-10-44, (098) 981-57-55 Ìàÿê, ðåñòîðàí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ïîøòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-33-93 Ïîë³ññÿ, ðåñòîðàí 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êîâåëüñüêà, 5 . . . . . . . . (3352) 6-01-06, 9-28-13 Ïðåì’ºð Î, ðåñòîðàö³ÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 117 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 581-21-19, (3352) 5-90-88 Ðåñòîðàí ÒÊÖ “Êíÿãèí³ Îëüãè” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êí.Îëüãè, 57 à . . . . (3342) 2-36-49, (068) 505-00-82 Ñàäèáà íà äæåðåëàõ, ðåñòîðàí 45236, ñ.Ðîìàøê³âêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó (35-é êì òðàñè Ëóöüê-гâíå) . . . . (050) 549-99-99 Ñòàðå ì³ñòî, ðåñòîðàí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ëóöüêà, 64 . . . . . . . (3342) 2-16-80, (050) 438-30-85 Ñòåéê Õàóç, ðåñòîðàí 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 174 . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-07-21, (068) 562-03-47 Òóð³éñüêå ïîäâ³ð’ÿ, ìîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 44840, ñ.Áëàæåíèê Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Êîâïàêà, 1. . . . . (050) 920-14-09, (097) 897-41-00 Öåíòðàëü, ðåñòîðàö³ÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 (ÒÐÖ “BRISTOL”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-30-73 ×åâåðìåòî, ðåñòîðàí áîëãàðñüêî¿ êóõí³ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òîïîëåâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 228-78-87

ÐÈÁÀ, ÐÈÁÎÏÐÎÄÓÊÒÈ Âîëèíüìîðåïðîäóêòè Ïëþñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-28-87 Äàðè ìîðÿ, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-28-87 Îêåàí, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”) . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-69-83 Îêåàí, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèñëèâñüêà, 12 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-09-46, 78-67-36 Îð³àíà,ÒÄ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-96-27, 78-96-26 Ïàâë³âñüêà ðèáà, ÏÑÏ 45342, ñ.Ïàâë³âêà ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 9-31-81 Ðèáãîñï “Ìàíåâè÷³”, ÄÏ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Øåâ÷åíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-13-07, 2-11-62 Ðèáãîñï Öóìàíü, ÄÏ ÂÀÒ “Âîëèíüðèáãîñï” 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Âàñèëüºâà, 46. . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-44-77 Ôîðåëüíå ãîñïîäàðñòâî ÂÀÒ “Âîëèíüðèáãîñï” 44603, ñ.Îêîíñüê Ìàíåâèöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-64-85 Õóò³ð Á³ëóí³âêà, Ôà 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-10-10 Öàðñòâî Íåïòóíà, ÒçΠ45241, ñ.Êóëü÷èí ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Êîñìîíàâò³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-80-42

ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² STUDIO, ðåñòîðàí 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-92-40 Àëüòàì³ðà, ãîòåëü-ðåñòîðàí 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 184 . . . . . . . . . (332) 70-50-02, 70-50-03 Áî÷êà, ðåñòîðàö³ÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 2. . . . . . . . . . . . . . . . (099) 306-53-39, (050) 061-02-94 Áóã, ðåñòîðàí 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-43-67 Âîãíèê, ðåñòîðàí 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 174. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-88-20, 4-92-88 ijîí³ñ, ðåñòîðàí 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-00-33 Äîáðà õàòà, ðåñòîðàö³ÿ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-04-88 Äðóæáà, ðåñòîðàí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êíÿçÿ Âàñèëüêà, 14 . . . . . . . (3342) 2-25-97, 2-46-62 Çàìêîâà âåæà, ðåñòîðàí 45622, ñ.Óñè÷³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êâ³òíåâà, 1 . . . . . . . . . . (050) 714-04-18, (095) 864-31-76 Çàñòàâ’ÿ, ðåñòîðàí 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-30-07 Çåëåíèé ãàé, ðåñòîðàííî-ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 45150, ñ.Êîïà÷³âêà Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðøîòðàâíåâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-16-44, (093) 237-74-74 Êíÿæèé, ðåñòîðàí 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-48-06 Êîâåëü, ðåñòîðàí 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-05-47 ˳ñîâà ï³ñíÿ, ðåñòîðàí 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-02-97, 5-35-40 Ëîðà, áàð-ðåñòîðàí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 175. . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-25-58

ÐÈÍÊÈ Àâòîðèíîê Ëóöüê 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-01-38 Çàâîêçàëüíèé ðèíîê Îáëñïîæèâñï³ëêè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-04-41 Ôîðìóëà, ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-76-20, 23-45-92 Öåíòðàëüíèé ðèíîê Îáëñïîæèâñï³ëêè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-53-80

ÐÈÒÓÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ Àòðèáóò, ðèòóàëüíèé ñàëîí-ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 (ðèíîê “Ï³âí³÷íèé”), ìàãàçèí ¹34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 453-34-49, (097) 687-91-31 Êàì’ÿíèé ìàéäàí, ô³ðìà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 242-32-70, (067) 458-13-25 Êóðîòè÷ Ëþäìèëà Îëåêñàíäð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 1/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 548-55-45, (050) 548-55-38 Ëóöüêèé ñïåö³àë³çîâàíèé êîìá³íàò êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-10-67, 25-50-35 Ìîíóìåíò, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 34 . . . . . . . . . . . . . . (097) 323-90-75, (332) 28-50-31 Ìîíóìåíò, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 072-77-74 Ïàì’ÿòíèêè Ëóöüê, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 911-13-95, (067) 199-54-25 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


124

ÑÀÄÎÂÎ-ÃÎÐÎÄÍ²É ²ÍÂÅÍÒÀÐ

Ïàì’ÿòíèêè, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-30, (099) 436-98-51 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 839-18-33, (097) 250-46-63 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà (íàâïðîòè ÒÖ “Ñëîí”) . . . . (097) 766-92-09, (050) 671-55-52 Ðèòóàë, ñàëîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . (096) 967-77-56, (066) 079-96-01 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 27 . . . . . . . . . . . . . . . (063) 841-09-67, (066) 331-45-81 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè, ìàãàçèí 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-09-75, (050) 248-21-31 Ðèòóàëüí³ òîâàðè, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 700-43-57, (050) 778-19-21 Ñëóæáà ïîõîðîííèõ ïîñëóã 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 090-36-98, (067) 453-29-56 Öåíòð ðèòóàëüíèõ ïîñëóã, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-83-15 Êàì’ÿíà ãîðà, ÏÏ 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåòðîâñüêîãî, 21, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 907-09-70, (096) 573-06-03

ÑÀÄÎÂÎ-ÃÎÐÎÄÍ²É ²ÍÂÅÍÒÀÐ Ë²Ñ ² ÑÀÄ, ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ

Áåíçîïèëè, êóùîð³çè, êóëüòèâàòîðè, ìîòîòåõí³êà. Ðåìîíò. 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-79-15, (332) 78-98-50, 26-58-61

ÒÐÈ-ÀÃÐÎ, ÃÓÐÒ²ÂÍß ÑÀÄÎÂÎ-ÃÎÐÎÄÍ²Õ ÒÎÂÀвÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 971-28-28, (095) 162-16-50 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Àãðî ìàéñòåð, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-17 Àãðîïëàíòåêî, ÒçΠ43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-90-88, 76-90-91 Âîëèíüõ³ì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-02-62, 78-84-28 Ãîñïîäàðêà, ãóðò³âíÿ ãîñïîäàð÷èõ òîâàð³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 148-55-99, (097) 932-24-00 Ãð³í Ëàéí, ÑÓÏÏ, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 338-40-44 Êîìîðà, íàñ³ííºâèé ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 620-65-20, (099) 348-01-67 Ðîäþ÷å ïîëå, àãðîìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-15-95 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-15-95 Ñàä+Ãîðîä, ìåðåæà ñàäîâèõ öåíòð³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 341-57-47, (332) 72-67-09 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 18 à. . . (099) 637-13-58, (332) 29-15-50 Ñâèòÿçü-Ëóöüê, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-32-01, (332) 25-43-45

ÑÀËÎÍÈ ÊÐÀÑÈ G 13, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 13 . . . . . . (095) 895-04-54, (332) 71-51-68

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Çîëîòà ñòðåêîçà, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 453-47-41 Angel of beauty, ñòóä³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 142-41-76, (098) 105-78-41 Beauty Art, ñàëîí êðàñè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòàïîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 479-00-60, (050) 698-00-61 Beauty House, ñàëîí êðàñè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-05-44, (095) 060-67-44 Beauty lounge Dream team, ñàëîí êðàñè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 193-50-02, (099) 193-50-02 Beauty room, ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.415 . . . . . . (093) 417-61-44, (050) 207-55-33 Beauty Zone, ñàëîí êðàñè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 5. . . . . . (332) 24-35-18, (099) 498-44-98 BIRUZA, ñàëîí êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 135-13-80, (099) 914-88-61 BLACK, á’þò³-ñòóä³ÿ by Dima Tork 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 200-87-88 Bomond, öåíòð êðàñè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Òðàâíåâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-44-44, (050) 378-86-88 C&C, ñòóä³ÿ êðàñè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 370-45-54

Crea’tif, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 200-33-33 Crystal SPA, ñàëîí êðàñè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Òðàâíåâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-06-98, (050) 438-40-92 De Luxe, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 786-77-65 Deja Vu, êîñìåòîëîã³÷íèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 180-08-28, (063) 354-85-55 Domino, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-52, (099) 304-88-05 Elite, ñàëîí êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 752-60-29 Gloss, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 2 (ϳâí³÷íèé ðèíîê) . . (097) 323-84-54, (066) 422-62-90 Izum, ñàëîí êðàñè & SPA 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-85-55, (099) 423-07-95 KARE, ñàëîí êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 622-62-05, (066) 518-81-44 Locon Style, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 747-27-74, (050) 089-31-99 Luna, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 16 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 670-99-57 Luxury, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 780-16-51 Make-up, ñòóä³ÿ ²ííè Áàá’ÿ÷óê 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 038-15-54 Malena, ñàëîí êðàñè 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 13 à . . . . . . . . . (332) 26-28-60, (095) 382-23-44 Mariana Martynets, studio 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 234-58-18, (332) 78-87-44 Master Beauty, ñòóä³ÿ êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 713-99-61 Nail Art, ñòóä³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 14/35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 735-16-98 NOVA, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), áóòèê ¹317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 202-62-12, (096) 010-56-31 Patio di Fiori, spa-ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 978-23-56 Permanent, øêîëà-ñòóä³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 620-90-80, (093) 830-24-82 Pin Up, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-11-91, (095) 495-85-20 Smyrôèêè, äèòÿ÷èé ñàëîí êðàñè òà ñòèëþ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèìñüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 721-06-56 SPA Þíîíà, öåíòð êðàñè òà çäîðîâ’ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-31-11, (066) 499-52-34 SPA-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 2 (ãîòåëü “Óêðà¿íà”). . . . (099) 345-25-68, (332) 78-81-20 Vanilla, ñòóä³ÿ êðàñè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 080-39-49, (068) 133-36-98 ViP, ñòóä³ÿ êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 631-72-53, (332) 78-08-45 WOW effect, ñàëîí êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä-Âîëèíü”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-57-08, (067) 947-95-80 Àâàíãàðä professonal, ñàëîí-ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3. . . . . (099) 717-70-66, (098) 308-17-07 Àìåë³, êîñìåòîëîã³÷íèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 212-28-48 Àð³àäíà, öåíòð çäîðîâ’ÿ òà êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-24-78, (095) 772-99-78 Àôðîäèòà, ñàëîí êðàñè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-26-50 Âàí³ëü, ñàëîí êðàñè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 027-84-10, (332) 78-47-44 ³çàæ, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-22 ³çàæ-ëþêñ, ñàëîí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-52-29 ³çàæèñò-ñòèë³ñò ³êòîð³ÿ Êîðîëþê 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 799-39-13 Ãàðìîí³ÿ êðàñè, øêîëà-ñòóä³ÿ ìèñòåöòâà ìàê³ÿæó ²ííè Ïàíüêî 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 805-02-88 Ãëàìóð, ñàëîí êðàñè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-76-20, (050) 517-85-28 Ãðàö³ÿ, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 224-24-16, (332) 71-74-31 Åãî¿ñòêà, ñàëîí êðàñè 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 808-77-08, (332) 26-28-09 Åêñïðåñ ìàí³êþð, ñòóä³ÿ ìàí³êþðó 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (067) 717-76-26, (099) 074-44-53 Åêñïðåñ ìàí³êþð, ñòóä³ÿ ìàí³êþðó 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 395-09-54, (099) 074-45-43 ²äåàë, ñàëîí êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 651-69-66, (332) 75-79-80 ²ì³äæ-ñòóä³ÿ, ñàëîí êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 556-78-91, (067) 361-78-76 ²ðåí, í³ãòüîâà ñòóä³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-66-00, (050) 378-42-23 Êàçêà, êîðîë³âñòâî êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 999-71-71, (332) 72-71-70 Êàð³íà, ñàëîí êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 30 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-71-38


ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

Êîñìåò³ê-öåíòð, ñàëîí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36/34 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-07-03, (099) 324-07-32 Êðàñà, êîñìåòè÷íèé ñàëîí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 196-82-57 Ëàçåðõàóç, öåíòð ëàçåðíî¿ êîñìåòîëî㳿 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 177-16-31, (332) 28-60-30 Ëåä³, ñàëîí êðàñè 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-42-01 Ëåéëà, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 38, îô.2 . . . . . . . . . (099) 328-01-80, (332) 72-59-85 Ëþáàâà, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-67-47 Ìàéñòåðíÿ, ñàëîí êðàñè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 059-00-79 Ìàñêà, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 885-91-90 ÌèËåíà, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 312-74-72, (332) 78-85-54 ̳êðîáëåéä³íã, ñòóä³ÿ êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 336-93-90, (050) 288-31-58 ̳ëåí³óì, ñàëîí êðàñè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 907-12-17 Íàòàëêà, ñ³ì’ÿ ñàëîí³â êðàñè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 58 . . . . . . . . . . . (332) 78-66-67, (050) 966-77-10 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-32-20, (095) 794-40-84 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-21-73, (050) 251-26-91 Íàòþðåëü, ñòóä³ÿ êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 956-41-19, (050) 141-25-00 Íåôåðò³ò³, ñàëîí-êðàñè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 377-18-98 ÏÀÍÍÀ, ñàëîí êðàñè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 898-42-16, (097) 186-78-80 Ïàíÿíêà, ñàëîí êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 (ÆÊ “ijàìàíò”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 840-62-06 Ïðåñòèæ, ñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 005-75-63 Ïðîòåçèñò-Ïëþñ, ñàëîí êðàñè 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 26 á . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-11-44, (332) 78-72-72 Ðåã³íà, ñàëîí êðàñè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-69-72 Ðåëàêñ, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 177-26-46 Ñàëîí õóäîæíüîãî òàòóþâàííÿ, áîä³-àðòó òà ï³ðñèíãó Þð³ÿ Ìàêàðîâà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 519-14-82 Ñòâîðè ñâ³é íàñòð³é, ³ì³äæ-ñòóä³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-07-57, (095) 556-78-91 Ñòèë³ñò, ñàëîí êðàñè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-15, (099) 229-46-75 Ñòèë³ñò-â³çàæèñò dzìîõà Þë³ÿ ³êòîð³âíà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 493-29-44 Ñòèë³ñò-â³çàæèñò Ðîêñîëàíà ˳ïñüêà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 181-00-57 Ñòóä³ÿ êðàñè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 219-04-55 Ñòóä³ÿ êðàñè Êîáàê Îëåíè Îëåêñàíäð³âíè 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 240-00-68 Ñòóä³ÿ êðàñè Íàòà볿 Ìèðîíþê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 756-81-21 Ñòóä³ÿ òàòóàæó Þë³àííè Äðóæèí³íî¿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 111-11-89 Ó Òàí³, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âîðîí³õ³íà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 916-65-57, (050) 183-43-06 Öåíòð ïîäîëî㳿 ³ í³ãòüîâî¿ åñòåòèêè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-55-87, (099) 732-81-11 Øàíñ, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Áîãîìîëüöÿ, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-16-26 Øåâåëþð, ñàëîí êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 069-62-40, (332) 29-45-54 Þëÿ, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-08, (099) 332-07-22 ßíà, ñàëîí êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 3 ì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 430-01-29, (332) 28-20-80

ÑÀÍÀÒÎв¯, ÁÀÇÈ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ Áàðâ³íîê, ïîçàì³ñüêèé äèòÿ÷èé çàêëàä îçäîðîâëåííÿ 45342, ñ.Ïàâë³âêà ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 9-31-94 Âåðáè÷åíüêà, ãîñòèííà ñàäèáà 45021, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 36. . . . . . (097) 017-90-49, (3352) 9-32-21 Âåñåëêà, ïîçàì³ñüêèé äèòÿ÷èé çàêëàä îçäîðîâëåííÿ 45724, ñ.Òåðåøê³âö³ Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-68-02

125

Ãàëèöüêèé äâ³ð, áàçà â³äïî÷èíêó 44021, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó, óðî÷èùå Ãóøîâî, 24 . . . (067) 313-79-13, (067) 676-64-04 Çãîðàíè, îáëàñíèé äèòÿ÷èé ïðîòèòóáåðêóëüîçíèé ñàíàòîð³é 44313, ñ.Çãîðàíè Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-51-32, 3-51-44 ²ì.Îëåãà Êîøîâîãî, ïîçàì³ñüêèé äèòÿ÷èé çàêëàä îçäîðîâëåííÿ 45244, ñ.Äà÷íå ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 4-44-38, 9-76-12 ²ñêðà, áàçà â³äïî÷èíêó 44420, ñ.Êðèìíå Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-75-55 ˳ñîâà ï³ñíÿ, ñàíàòîð³é 44009, ñ.Ãà¿âêà Øàöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 9-55-42 Ìàøîâñüêèé áîð, êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó 44343, ñ.Ìàø³â Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-31-91, 3-31-92 Ìîòîð, áàçà â³äïî÷èíêó 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Öåíòðàëüíà, 80 (óðî÷èùå Ãðÿäà). . (3355) 2-10-54, (097) 117-04-86 Íåñóõî¿æ³, àãðîñàäèáà 45021, ñ.Òîéêóò Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-04-07 Îáåð³ã, òóðèñòè÷íà ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷à áàçà 45044, ñ.Óõîâåöüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-04-83 Îáëàñíèé äèòÿ÷èé ñàíàòîð³é “Äà÷íèé” 45244, ñ.Æàáêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-21-18 Îáëàñíèé ïðîòèòóáåðêóëüîçíèé ñàíàòîð³é 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Ðîìàí³âñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 3-21-29 Ïðîë³ñîê, ñàíàòîð³é ìàòåð³ òà äèòèíè 45235, ñ.Ãðåì’ÿ÷å ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-44-66 Ñîíÿ÷í³ áóíãàëî, êîìïëåêñ 77008, ñ.Ìåëüíèêè Øàöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 668-45-27, (063) 033-16-18 Ñóïóòíèê, ïîçàì³ñüêèé äèòÿ÷èé çàêëàä îçäîðîâëåííÿ 44021, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 9-51-31 Ó Ïåòðîâè÷à, àãðîñàäèáà 45061, ñ.Áóäèùå Êîâåëüñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 264-17-02 ×àéêà, îçäîðîâ÷å ï³äïðèºìñòâî ÂÀÒ “Ëüâ³âñüêèé àâòîáóñíèé çàâîä” 44000, ñìò Øàöüê, óðî÷èùå Ãðÿäà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-04-79 ×àéêà, ïîçàì³ñüêèé äèòÿ÷èé çàêëàä îçäîðîâëåííÿ 44007, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 93 . . . . . . . . . . . . (332) 25-37-57, 25-03-57 Øàöüê³ îçåðà, ïàíñ³îíàò 44021, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 9-51-21

ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë. Interior casa, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-62 Àëüôà-êåðàì³êà, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 714-50-73 Àì³êî-Êåðàì³êà ÂÎ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-74-78, 77-11-00 Àíãåëè, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 736-08-05, (096) 499-61-32 Àðò & Ñòèëü 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 337-99-77, (332) 78-70-07 ijì êåðàì³êè, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-75 ªâðîä³ì, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-03-33, 24-80-09 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-99 ªâðîêåðàì³êà, ãóðò³âíÿ áóä³âåëüíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ìàòåð³àë³â 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 (ÒÖ “ªâðîïà”) . . . . . . . . (332) 78-25-87, 28-44-44 Êåðàì³ê+, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 939-17-30, (332) 78-96-68 Êð³ñòàë êåðàì³êà, ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-85-97 Ëåî Êåðàì³êà-Ëóöüê, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 657-49-68, (332) 28-40-84 Ñàíòåõí³ê, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-20, 78-84-22 Ñàíòåõí³êà, ìàãàçèí 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 89 â . . . . . . . . . . . . . . . (099) 331-71-20, (097) 817-07-29 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


126

ÑÀÓÍÈ, ËÀÇͲ, ÎÇÄÎÐÎÂײ ÊÎÌÏËÅÊÑÈ

Ñâ³ò êåðàì³êè, ñàëîí-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-11-99, 75-17-60 Òîðãîâèé ä³ì “Àì³êî-êåðàì³êà”, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-44-94, (067) 332-44-14 Òðèîëà, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-60-05, 24-54-32

ÑÈÑÒÅÌÈ ÁÅÇÏÅÊÈ ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÈ

ÑÀÓÍÈ, ËÀÇͲ, ÎÇÄÎÐÎÂײ ÊÎÌÏËÅÊÑÈ Ìîäåðí, ñàóíà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-95-91 ÂÓÉÊÎ, ñàóíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 9/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 444-49-11, (098) 892-96-40 Ãóöóë, áàíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 444-49-03 Äåëüô³í, ñàóíà, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-73 ²ðåí, ñàóíà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 99 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 132-52-52, (099) 132-52-52 Êàðïàòñüêà áàíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 23 à . . . . . . . . . . . . . . (099) 444-43-00, (067) 848-32-76 Ëàçíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 622-84-66, (332) 72-95-44 Ëåî-ô³ò, ñàóíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 15 à . . . . . . . . . . . . . . (067) 527-50-85, (332) 78-50-80 Ïå÷åðñüê³ ñàóíè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 23 à . . . . . . . . . . . . . . (099) 444-43-00, (067) 848-32-76 Ïðîë³ñîê, îçäîðîâ÷èé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 530-61-37, (096) 097-97-59 Ñàóíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-97, (099) 197-30-16 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 4 â . . . . (332) 24-03-91, (093) 323-88-00 Ñàóíà-Ëàçíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-88, (050) 678-80-98 Òåðåìí³âñüê³ áàí³ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèñëèâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 444-42-00, (067) 848-32-75 Òîê³î, ñàóíà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-17-51 ÒÎÒÎ, öåíòð êîðåêö³¿ ô³ãóðè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 58 . . . . . . . . . . . (332) 78-32-72, (050) 339-88-19 101 êì, êîìïëåêñ ðîçâàã ³ â³äïî÷èíêó 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 97 à . . . . . . (332) 78-31-01, (067) 343-01-01 Äðîâà, áàííèé êîìïëåêñ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êîçàöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 478-88-78 Îàçèñ, öåíòð â³äïî÷èíêó 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 549-15-30

ÑÂßÒÊβ ÀÃÅÍÖ²¯ Art-Decor, òâîð÷à ñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-91-40 Be HAPPY, àãåíö³ÿ ñâÿòêîâèõ ïîä³é 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 402-80-88, (066) 267-73-26 Eskimo, ñâÿòêîâà àãåíö³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 573-79-91, (066) 461-20-03 Gala Day, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 37/2 . . . . . . . . . . . (066) 171-47-19, (097) 678-54-37 Happy room, event studio 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 878-49-83, (095) 876-58-85 VIP êîðòåæ, ïðîêàò ë³ìóçèí³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 444-40-93 Àðò-øîó “²äåÿ”, ÏÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 84 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-71-70, (096) 349-49-68 Áóêåò öóêåðîê, ñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 563-04-91 Âåñåëà êóëüêà, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 284-53-54, (067) 920-47-37 Êàðàìáîëü, ñòóä³ÿ ñâÿòà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 935-96-49, (095) 508-79-27 Êóï³äîí, ñâÿòêîâà àãåíö³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-10, (050) 172-59-80 ÔÀ-ÔÀ, ôàáðèêà ôàíòàç³é 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 342-53-42 Ôàíòàç³ÿ ñâÿòà, àãåíö³ÿ àåðîäèçàéíó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), îô.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 854-98-18, (066) 052-96-70 Ôàíòàç³ÿ ñâÿòà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”) . . . . . . . . . . . . . . (099) 555-98-80 Ôåºðâåðê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à (ÒÊ “Ñëîí”) . . . . . . . . (050) 197-68-77, (096) 189-01-46 Ô³ãàðî, ñòóä³ÿ ðîçâàã 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 747-45-13, (099) 040-73-78 Öóêåðî÷êà, ìàéñòåðíÿ ñâÿòà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 671-78-95, (099) 740-02-76 Øàëåíå ñâÿòî, äåêîð-ñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 804-43-57, (067) 263-70-43

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3 À²ÐÒ, ÒΠ43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-21-11, (067) 212-67-67 Àëåðò, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-77 Àðñåíàë ÑÒ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 12, îô.21 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-11-13, (332) 78-93-36 Àðõàò ËÒÄ, îõîðîííà ô³ðìà, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-63-58 ÁÀòÐÀ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 529-15-64, (332) 29-59-27 Áàðñ ÎÁÑ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . (050) 258-84-40, (068) 458-62-04 Áåçïåêà Á³çíåñ Öåíòð, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 668-40-09, (332) 77-16-11 Áåçïåêà-Çàõ³ä, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 1 à, îô.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 355-72-81 Áåçïåêà-Ñåðâ³ñ-Ïëþñ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.39 . . . . . . . . . . . (050) 552-58-14, (050) 378-47-00 Áåçïå÷íèé ijì, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-00-01 ÂÀÐÒÀ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/1 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 075-06-50, (067) 769-86-70 Âîêîäåð, ÏÔ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-21 Âîëèíñüêå îáëàñíå ñïåö³àë³çîâàíå ðåìîíòíî-áóä³âåëüíå ï³äïðèºìñòâî ïðîòèïîæåæíèõ ðîá³ò 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-03, 72-32-30 Ãðèãîð’ºâ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-05-05, 28-57-68 ÄÁÊ-ÑÁ, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 642-10-55, (097) 447-24-48 ÄîìîôîíÑåðâ³ñÇàõ³ä, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 075-00-75 ²íòåëåêò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-13 Êîáðà, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 (4-é ïîâ.), îô.401 . . . (066) 117-95-77, (067) 471-50-10 ÊÑ-Äîìîôîí Ëóöüê 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.18 . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-55 ͳêîëü, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 757-81-94, (066) 845-75-10 Îõîðîíí³ ñèñòåìè, òåõíî-òîðãîâèé öåíòð, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-21, 78-00-60 ÑÁ “ijàìàíò-Ïðåñòèæ”, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 (4-é ïîâ.), îô.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-81-37 Ñèñòåìè áåçïåêè, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 694-47-45 ѳÁåÊî, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2, îô.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-77-53 Ñêîðï³îí Ïóëüò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-24-14, 77-04-93 Ñîëî Òðåéä, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7, îô.11 . . . . . . . . (066) 262-50-91, (097) 714-77-70 Ñòðàæ-Óêðà¿íà, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-18-88, (050) 436-08-26 Ñó÷àñí³ îõîðîíí³ ñèñòåìè, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 550-15-15 Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè ÃÓÍÏ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-02 Öåíòð áåçïåêè “Ùèò”, ÒçΠ43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 770-74-07, (097) 606-26-67 Öåíòð òåõí³÷íî¿ îõîðîíè Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-78, 72-33-60 Ùèò Âîëèíü, ñëóæáà îõîðîíè 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 200-30-30, (067) 200-30-30


ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

127

Ðîäþ÷³ñòü àãðî, Ñà ÒçΠ45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-18-75 Óêðà¿íà, Ñà ÒΠ45643, ñ.Áà¿â Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-91-49 Óðîæàé, ÑÂÊ 45623, ñ.Çàáîðîëü Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-41-81, 79-42-39

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4 New-Fermer, ï³äïðèºìñòâî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 762-78-49 À²ËÀ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 99 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 339-57-93, (332) 75-76-97 Àã³äåëü, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-31-34 Àãðî-ijì, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 47 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-81-19 Àãðî-åêñïðåñ-ñåðâ³ñ, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-14-63, 26-49-90 Àãðîòåõí³êà, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-44-77 Áàôôàëî, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . (050) 445-53-00, (332) 24-99-65 ³ðà-1, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, îô.503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-82-19 Âîëèíü-Çåðíî-Ïðîäóêò, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-68-02, 76-97-28 Âîëèíüàãðîòåõ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 989-17-98 Ãðàíàò Ìèêîëà ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à, îô.77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-57 Åêîô³ä, êîìïàí³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 627-88-55, (067) 332-68-00 Åêîô³ä, êîìïàí³ÿ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà (Íîâèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . (099) 627-88-55, (067) 332-68-00 ªâðîôåðìà, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-65-20 Çàõ³äíà Àãðàðíà Êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-29-55 ²íòåãðîáóä, ÒçΠ43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-99-91 Êàìàç-Àãðî, àãðîô³ðìà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-99-98, 78-99-58 ˳ìåêñ ²íâåñò, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22, îô.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 185-88-58 Ëóöüêà Àãðàðíà Êîìïàí³ÿ, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 551-80-24 Íåñâ³÷, ÑÃÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-51, 77-44-50 Ñâàîð, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-07-20, (050) 438-50-05 Óñ³é÷óê Þð³é Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 339-93-38, (095) 157-76-74 Ôàíêîì, ÍÂÔ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-24

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ËÓÖÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Àãðîñåïëàé, ÒçΠ45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 á . . . . . (067) 364-08-04 Âåñåëå-Àãðî, ÒçΠ45611, ñ.Âåñåëå Ëóöüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-34-53, 79-34-13 Âîëèíüàãðîõîëäèíã, ÒçΠ45620, ñ.Øåïåëü Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-64-94, 21-02-54 Ãîðîäèùå, Ñà ÒçΠ45656, ñ.Ãîðîäèùå-2 Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-75-41, 79-35-19 Äðóæáà, ÑÃÏÏ 45645, ñ.Âîþòèí Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-75-69, 79-59-47 Çëàãîäà, ÑÃÏÏ 45651, ñ.Êîðø³â Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-57-43, 79-75-64 Ëèùå, Ñà ÒΠ45638, ñ.Ëèùå Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-81-43, 79-75-66 Íèâà, ÑÇÀÒ 45611, ñ.Âåñåëå Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-18-93 Ðàòü, ÑÃÏÏ 45650, ñ.Ðàòí³â Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-75-57, 79-31-33

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1 DTM Agroservis 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-02-79 Àãð³-Òåõ Ãðóï, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-02-79 ³ãîð-Ëóöüê, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 484-74-40, (096) 515-88-22 Âîëèíñüêà ôîíäîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-65-04, 78-65-20 ÂîëèíüÀãðîÊîìïëåêò, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-00-35, (332) 76-99-74 Âîëèíüàãðîïîñòà÷, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-78, 24-13-40 Âîëèíüàãðîðåììàø, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-21-52, (096) 668-24-02 Ãðàíïîñòà÷, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-66, 70-16-00 Åêñïðåñòåõïîñòà÷, ÒÄ, ÏÌÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-21, 77-43-73 Åëüô, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-73-90, 77-08-51 Çàõ³ä-Àãðî-Òåõí³êà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 383-36-32, (332) 28-20-32 ²ìïîðòàãðîòåõ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.39 . . . . . . . . . . . . (095) 149-33-44, (332) 78-02-79 Êîìïàí³ÿ ËÀÍ, ÒΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 437-54-53 Êîðåíþê Äìèòðî Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 8/2 . . . . . . . . . . . . . . (095) 569-55-61, (098) 080-03-96 Ìîòîòåõí³êà, ï³äïðèºìñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 654-24-44, (098) 553-88-23 Ñï³âäðóæí³ñòü, ÌÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 490-42-49, (050) 378-19-01 Òåõíîñòàíäàðò, ËÒÄ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 252-10-66, (332) 76-97-32 ÒåõíîÑòàíäàðò, ìàãàçèí 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 217-49-22 Òåõíîòîðã, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-59-77 ÒðàÊòîð-Ìàðêåò, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 955-46-28, (332) 74-73-90 Òðàêòîðí³ çàï÷àñòèíè, ñêëàä-ìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-10, (332) 29-45-24

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Àãðî Ñìàï, ÏÏ 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Êîçàöüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-16-01, (067) 332-66-20 Àëüêî, ÏÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ñåðïíåâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-11-07 Áàðòîùóê Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . (050) 690-24-84, (098) 944-12-55 Á³çîí-Óêðà¿íà, ÑÏ ÒçΠ45007, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 3-45-58, 5-42-08 ³êêîì, ÏÏ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Äàíèëåíêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-89-33 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


128

ÑÊËÎ, ÄÇÅÐÊÀËÀ

Âîëèíüàãðîòåõ, ÏÏ 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-04-27 Âîëèíüòåõàãðîñåðâ³ñ, ÏÏ 45723, ñ.³ëüõ³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-15-04, (067) 332-30-37 Âîëèíüòåõàãðîñåðâ³ñ, ÏÏ 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îçä³âñüêà, 15, (067) 332-68-62, (050) 675-97-41 Ãîðîõ³âàãðîòåõñåðâ³ñ, ÂÀÒ 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Êîçàöüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-13-89 Åêñïðåñòåõïîñòà÷, ÒÄ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 049-66-06 ʳâåðö³âñüêå ÐÒÏ, ÂÀÒ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ñîáîðíîñò³, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-11-36, 2-21-70 ʳâåðö³âñüêèé ðàéàãðîïîñòà÷, ÂÀÒ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Æóêîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-17-22, 2-12-40 Êîâåëüàãðîïîñòà÷, ô³ë³ÿ ÂÀÒ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-16-41 Êîâåëüàãðîñïåöïîñòà÷, ÒçÄ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-08-82, 6-09-51 Êîâåëüñ³ëüìàø, ÂÎ, ÒΠ45007, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-10-52, 6-10-02 Êîìïàí³ÿ Àëòåêñ, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-10-30, 6-10-64 Ëàíòåõí³ê ñåðâ³ñöåíòð Óêðà¿íà, ÒçΠ45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . (067) 482-73-60, (067) 334-47-88 Ëþáîìëü ÐÒÏ, ÂÀÒ 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Äðóæáè, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-44-60 Ëþáîìëüñüêèé ðàéïîñòà÷, ÂÀÒ 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Äðóæáè, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-43-13 Ìàíåâèöüêå ÐÒÏ, ÂÀÒ 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . (3376) 3-24-17 Ìàøèííî-òåõíîëîã³÷íà ñòàíö³ÿ “Âîëîäèìèðàãðî”, Ñà ÇÀÒ 44761, ñ.Áåãåòà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-33-65 Îàçèñ, ÏÂÏ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 4 . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-43-24, 72-72-73 Îëèöüêå ÐÒÏ, ÒçΠ45261, ñ.ijäè÷³ ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-53-43 Ðàéïîñòà÷, ÂÀÒ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Äàíèëåíêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-33-89 Ñåðâ³ñíà ñòàíö³ÿ “Àãðîñåðâ³ñ”, ÏÏ 44740, ñ.Çàð³÷÷ÿ Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 23 . . . . . . . . (3342) 2-72-73 ѳëüñüêîãîñïîäàðñüêà òåõí³êà, ÏÏ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êóòóçîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 870-15-42, (067) 391-02-53 Òóð³éñüêå ÐÒÏ, ÒÄ 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Æåæê³â, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-34 Óêð-Ðåñóðñè, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, îô.202 . . . . (067) 786-07-50, (099) 029-49-71 Óí³ÿ Óêðà¿íà, ÒçΠ44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Æåæê³â, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-34 Øàöüêå ÐÒÏ, ÂÀÒ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-91-78

ÑÊËÎ, ÄÇÅÐÊÀËÀ

ÑÎÍÖÅÇÀÕÈÑͲ ÑÈÑÒÅÌÈ Decora, ÏÔ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 194-54-84, (067) 715-54-45, (095) 330-62-09

ªâðîÕàóç, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 554-61-44 JR, æàëþç³ ðîëåòè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 190-38-41 Àñòîí, ÏÏÔ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-57-67, (332) 78-47-02 óðñüêèé ²ãîð Ðîñòèñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-43-48 Ñàðàí÷îâ Âàëåíòèí ªâãåíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-32-50, 78-07-62

ÑÏÅÖÎÄßà Duversant, â³éñüêîâèé ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 31, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (097) 636-05-55, (099) 621-33-48 Áëèçíþêè, ÒçΠËÒÄ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-34-03, (332) 75-04-72 Âîëèíüñïåöòîðã, ôàáðèêà êîðïîðàòèâíîãî îäÿãó, ÏÂÊÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-26-69, (332) 77-17-45 Ìàãàçèí “Â³éñüêîâèé” 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 223-82-08 Ðèâåí³ñ, ÏÔ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 380-69-19, (332) 75-07-83 Ñòèëü, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-61 Ôîðò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-52-71, 25-61-29 ×àð³âíèöÿ ËÒÄ, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 43 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-30-20

ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ ÂÅÑÒ EËÅÊÒÐÀ, ÒÇÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 à . . . . . . . . . . . . . (067) 323-43-79 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Âåñò-³êòîð³ÿ, ÏÏ Ïîñëóãè áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè. 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (095) 426-32-43, (098) 552-69-45, (332) 28-52-62

ÎÑÍÎÂÀÁÓÄ, ÏÏ Ïîñëóãè ñïåöòåõí³êè. 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-01-00, (097) 339-01-00, (332) 71-09-23

ÀÃÍÅÑ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 434-00-03, (098) 511-38-10 Ðåìòîðãïîñòà÷, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòåïàíà Êðèâåíüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-73, 72-50-77 Àëþãëàñ Ïëþñ, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 28 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-08-39, 4-08-49 Àðòñêëî, ÒçΠ44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ëóöüêà, 158 . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-74-27, 2-90-22 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé “Ñêëî-Öåíòð”, ÏÏ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Í.Óæâ³é, 25 . . . . . . . (066) 567-53-83, (3342) 2-65-92 Òóð³ÿ, ÌÏÏ 44833, ñ.Ñîëîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-64-80

ÑÎËßв¯ Ïðîôåñ³éíèé ñîëÿð³é 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-66-00 Ñîëÿð³é ñàëîíó “KARE” 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-72-76, (063) 622-62-05 Ñîëÿð³é ñàëîíó “Àôðîä³òà” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-26-50 Ñîëÿð³é ñàëîíó “Íàòàëêà” 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-32-20 Ñîëÿð³é ñàëîíó “Íàòàëêà” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 251-26-91, (332) 28-21-73 Ñîëÿð³é ñàëîíó êðàñè “Ëåéëà” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 38, îô.2 . . . . . . . . . (099) 328-01-80, (332) 72-59-85 Ñîëÿð³é ñàëîíó êðàñè “Þëÿ” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-08 Ñîëÿð³é ñòó䳿 êðàñè “Åäåì” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-80-15 Ñîëÿð³é ñòó䳿 êðàñè “Åäåì” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 606-15-05, (332) 71-71-41

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3 Àìêîäîð-Óêðñïåöìàðø, ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî ÒΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 493-35-33, (099) 334-63-21 Âîëèíüêðàíñåðâ³ñ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 963-87-55, (096) 224-21-48 Êîðåöü Ìèêîëà Ôåäîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-08-44, (096) 800-55-00 Ìåäêî Þð³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 969-10-39 Ìîðîõîâ Àíäð³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 498-90-79, (096) 224-21-48 ÏÐÀÃÌÀÒÅÊ, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 224-46-66, (332) 78-88-86 Ïðåì³óì-öåíòð, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.315 . . . . . . . . . . . . (096) 731-09-02, (332) 78-34-97 Ïðîäòåõîïòòîðã, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-84, 77-97-34 Ñïåöòåõí³êà, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 407-57-21, (332) 74-01-42 Óêððåñóðñ, ÍÂÏ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à (3-é ïîâ.), îô.6. . . . (050) 378-69-96, (067) 361-15-35 MWM-ZAHID, ÒΠ45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ñîáîðíîñò³, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-59-29, (3365) 3-24-10 Âîëèíüñïåöòåõí³êà, ÒΠ45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 5 . . . . . . (067) 827-70-75 Õàäåà ñò³ë êîìïàí³, ÒçΠ45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ñåëÿíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-11-03


ÑÒÎËßÐͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÐÎÁÎÒÈ

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ØÊÎËÈ, ÊËÓÁÈ Àéê³äî Àéê³êàé, ñïîðòèâíèé êëóá 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 5 à (ÇÎØ ¹19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 689-00-29 Àêàäåì³ÿ òåí³ñó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 493-80-40 Àñîö³àö³ÿ Äæèó-Äæèòñó Óêðà¿íè, Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 920-15-00 Àñîö³àö³ÿ ì³í³-ôóòáîëó (ôóòçàëó) Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, ÂÎÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 650-13-13 Àñîö³àö³ÿ ñïîðòèâíîãî òàíöþ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18, îô.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-87-67 Àñîö³àö³ÿ ñïîðòèâíîãî òàíöþ Óêðà¿íè, Âîëèíñüêèé îáëàñíèé îñåðåäîê 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 34 à/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-47-37 Âîëèíñüêà îáëàñíà ÄÞÑØ “Êîëîñ” 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-28, 25-52-51 Âîëèíñüêà îáëàñíà ÄÞÑØ ç âèä³â áîðîòüáè 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 45 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-58-36 Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÒÑÎÓ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-14-30, 3-23-65 Âîëèíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ àìàòîðñüêîãî ê³êáîêñèíãó (âåðñ³ÿ “IAKSA”) 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 505-20-59 Âîëèíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ áîðîòüáè ñóìî 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 45 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-58-36 Âîëèíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ç á³ëüÿðäíîãî ñïîðòó 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-53-54 Âîëèíñüêà îáëàñíà Ôåäåðàö³ÿ ïëàâàííÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . (332) 24-24-81, 24-22-97 Âîëèíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ òõåêâîíäî, ÂÒÔ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 869-97-34, (099) 763-43-00 Âîëèíñüêà îáëàñíà ôåäèðàö³ÿ áîðîòüáè ñàìáî 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 45 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-58-36 Âîëèíñüêà îáëàñíà øêîëà âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, 8-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-00-39 Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà ôåäåðàö³ÿ ðóêîïàøíîãî áîþ “ÐÓÁ²Æ” 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 926-10-76, (332) 72-22-47 Âîëèíñüêà òåðèòîð³àëüíà îðãàí³çàö³ÿ ÂÔÑÒ “Êîëîñ”, ÃÎ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-60-12, 25-37-02 Âîëèíñüêà ôåäåðàö³ÿ àåðîá³êè òà ô³òíåñó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ôåäîðîâà, 5/57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-75-00, (050) 189-40-81 Âîëèíñüêà ôåäåðàö³ÿ ãàíäáîëó Óêðà¿íè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 341-43-93 Âîëèíñüêà øàõîâà ôåäåðàö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Áðàòêîâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 726-36-40 Âîëèíñüêå ìîëîä³æíå îá’ºäíàííÿ “Õîðñ” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 13 á/41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 634-43-74 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ñïîðòèâíî-ñòð³ëåöüêèé êëóá ÒÑÎÓ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-59-61 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ñïîðòèâíî-òåõí³÷íèé êëóá ÒÑÎÓ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-40-17 Âîëèíñüêèé ôóòáîëüíèé êëóá, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-59-88, 78-59-89 ÄÞÑØ “Ñïàðòàê” ç ëåãêî¿ àòëåòèêè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 20 (ïàðê ³ì.Ë.Óêðà¿íêè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-70-74 ÄÞÑØ â³ää³ëó îñâ³òè Ëóöüêî¿ ÐÄÀ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-02-97 ÄÞÑØ ¹2 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-04-40 Çîëîòà ðóêàâè÷êà, Ëóöüêèé äèòÿ÷î-þíàöüêèé êëóá 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 875-77-70 ²íñàéò, Âîëèíñüêèé ðåã³îíàëüíèé êëóá ðóêîïàøíîãî áîþ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 17/62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-81-37 Êîìïëåêñíà ÄÞÑØ “Þíèé äèíàì³âåöü” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-01 Êîìïëåêñíà ÄÞÑØ ¹1 ËÌÐ, ÊÇ 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëüîâà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-90-63 Ëóöüêà ôåäåðàö³ÿ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 646-16-65 Ëóöüêèé ì³ñüêèé öåíòð ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ “Ñïîðò äëÿ âñ³õ”, ÊÇ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 21, ê.201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-11 Îáëàñíà ÄÞÑØ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-31-84 Îáëàñíà ÄÞÑØ ³íâàë³ä³â 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-90 Îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÔÑÒ Óêðà¿íè “Äèíàìî” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-23-45 Îáëàñíèé öåíòð ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ “Ñïîðò äëÿ âñ³õ” 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-75, 78-07-98 Îñâ³òà, âîëåéáîëüíèé êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-31-84, 72-62-00

129

Îÿìà, êëóá ñõ³äíèõ ºäèíîáîðñòâ 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 13 à (ñïîðòçàë) . . . . . . . . . . . . . (099) 757-64-95 Ïðèíöåñà, ñó÷àñíà øêîëà ã³ìíàñòèêè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 492-10-21 Ðàéîííà ðàäà ÔÑÒ “Êîëîñ” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-02-97 Ðåã³îíàëüíèé öåíòð ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ³íâàë³ä³â “²íâàñïîðò” 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-90 ÑÄÞØ îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó “Îë³ìï” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-07 Ñïàðòà, äèòÿ÷èé ñïîðòèâíèé õîêåéíèé êëóá 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 045-35-97 Ñïåö³àë³çîâàíà ÄÞÑØ îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó ïëàâàííÿ ËÌÐ, ÊÇ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . (332) 24-22-97, 24-24-81 Ñïîðòèâíèé êëóá ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè ³ì.Î.Êîë÷èíñüêîãî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-01 Ñïîðòèâíèé êëóá Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-80-79 Ñòð³ëåöüêèé êëóá “Ñ³÷” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (099) 921-61-70 Òåìï, âåëîñèïåäíèé êëóá 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-01 Óêðà¿íñüêà Ôåäåðàö³ÿ ʳîêóøèíêàéêàí Êàðàòå, ÂÎÎÂÃÎ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, ê.323 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-13-30, (067) 332-05-67 Ôåäåðàö³ÿ áàñêåòáîëó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 640-83-17 Ôåäåðàö³ÿ áîä³á³ëä³íãó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-32 Ôåäåðàö³ÿ áîéîâîãî ñàìáî Óêðà¿íè, Âîëèíñüêèé îáëàñíèé îñåðåäîê ÃÎ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 17/62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-81-37 Ôåäåðàö³ÿ áîêñó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 875-77-70 Ôåäåðàö³ÿ âåëîñïîðòó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ “Âåëîñïðèíò” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 531-63-54 Ôåäåðàö³ÿ ã³ìíàñòèêè Âîëèí³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 5/24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 733-23-47 Ôåäåðàö³ÿ ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè Óêðà¿íè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-75-78 Ôåäåðàö³ÿ äçþäî Âîëèí³, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-35-06 Ôåäåðàö³ÿ ëåãêî¿ àòëåòèêè Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-24-42 Ôåäåðàö³ÿ íàñò³ëüíîãî òåí³ñó Âîëèí³, ÂÎÃÎ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 49 à . . . . . . . . . . . (050) 519-36-88, (097) 270-59-45 Ôåäåðàö³ÿ ïðîôåñ³îíàëüíîãî áîêñó Óêðà¿íè, Âîëèíñüêèé îáëàñíèé îñåðåäîê 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-84-27 Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Âîëèí³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-50-74 Ôåäåðàö³ÿ õîêåþ Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, ÃÎ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 14 á/33. . . . . . . . . . . (067) 361-10-91, (050) 520-00-43 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ, øêîëà-ñòóä³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 253-23-51 ÔÑÒ “Ñïàðòàê”, Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 20, à/ñ 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-70-74, 29-70-75 Ôóòáîëüíèé êëóá “Âîëèíü” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-59-89, 78-59-90 ÔÓÒÇÀË 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 493-80-40

ÑÒÀIJÎÍÈ, ÒÅͲÑͲ ÊÎÐÒÈ, ÊÀÒÊÈ Adrenalin, àêàäåì³ÿ òåí³ñó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (050) 709-89-16 GENERATOR, ðîëëåðäðîì 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-50-86, (332) 78-78-86 Ñí³ãîâà êîðîëåâà, êîâçàíêà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 969-93-88 Ñòàä³îí “Àâàíãàðä” ÒçΠ“ÔÊ ”Âîëèíü" 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-59-90, 78-59-88

ÑÒÎËßÐͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÐÎÁÎÒÈ Evro-Äóá, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 266-09-33, (068) 866-03-11 ËÀ̲ÊÑ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 707-22-09, (097) 553-31-78 Ñâîÿòèí, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-00-72 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


130

ÑÒÎÌÀÒÎËÎò×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

Òð³î, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 261-70-33, (332) 28-70-60 ßê³ñíà ñòîìàòîëîã³ÿ ñ³ì’¿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 106-11-18 Àì³ëà, ÒçΠ44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-18-10 Áàçàëüò, ÒçΠ44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-22-36 ÁåíÃóð, ÏÏ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 540-99-89, (097) 860-13-70 Áåð³çêà, ÏÏ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Âîêçàëüíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 913-45-86 Âåðáåíà, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ìàÿêîâñüêîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-46-67 Âèðîáè ç áðóñó, ìàãàçèí 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 36 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 582-03-77, (068) 191-38-15 ÂÊ Ïðîìñåðâ³ñ, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-09-85 ʳâåðö³âñüêèé ÄÎÊ, ÏÏ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-21-49, 2-13-46 ϳäïðèºìñòâî Öóìàíñüêî¿ âèïðàâíî¿ êîëîí³¿ ¹84 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 54 . . . . . . . (3365) 9-42-00, 9-45-09 Ñòîõ³ä, ÏðÀÒ 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Áîíäàðåíêà, 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-16-60 Óêðäåðåâáóä, ÒçΠ44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-23-45 ×åðåìîø, ÏÏ 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.1 Òðàâíÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-39-92

ÑÒÎÌÀÒÎËÎò×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1

ÂëàäÄåíò, ñòîìàòîëîã³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 . . . . . . . . . (066) 611-88-38, (332) 24-74-72

ÄÅÍÒ ËÀÉÔ, ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß ÐÎÌÀÍÞÊÀ Þ.².

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 975-44-50, (332) 71-11-71

ÄÅÍÒÀ, ÑÒÎÌÀÒÊÀÁ²ÍÅÒ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14.. (099) 333-83-88, (332) 78-75-42

ÄÅÍÒÀ˲ß, ÑÒÎÌÀÒÊÀÁ²ÍÅÒ Î˲ÉÍÈÊ Í.Ò.

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-45-12, (063) 770-03-55, (332) 23-12-04

ÄÅÍÒ²ÊÀ, ÑÓ×ÀÑÍÀ ÑÒÎÌÀÒÎËÎòß

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Äìèòðà ²âàùåíêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 655-00-57, (096) 306-47-74

ÎÐÒÎÄÎÍÒÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 . . . . . . . . . . . (332) 72-48-64

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ-ÎÐÒÎÄÎÍÒ ÄÌÈÒÐÓÊ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÏÅÒвÂÍÀ

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à.. (066) 114-06-43, (098) 712-44-14 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 712-44-14, (066) 114-06-43 Ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò Ïîäãóðåöü Ìàðèíà Âàëåíòèí³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 . . . . . . . . . . (050) 717-29-67, (067) 984-89-32

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß Ë²ÊÀÐß ÂÀÑÈËÞÊÀ

www.vclinic.com.ua 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 47 . . . . . . . . (050) 143-66-40, (068) 748-86-78, (332) 72-73-35, 72-62-18

Dentistry, ñòîìàòêàá³íåò 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-62-92, (050) 267-65-23 Doctor Dent, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 335-33-51, (066) 335-34-51

Nova Dent, ñòîìàòîëîã³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-56-71 Âàø ñòîìàòîëîã, ñòîìàòêàá³íåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 56 . . . . . . . . . . (050) 519-70-37, (096) 813-27-00 Âîëèíñüêà îáëàñíà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-48-13, 28-48-14 Ãðàö³ÿ-Äåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-06-07 Äàíòèñò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 023-53-55 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-64-20 Äåíòà-Ëàéò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 10, îô.2,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-23 Äåíòà-ëþêñ, ÏÔ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-40-59 Äèòÿ÷à ñòîìàòîëîã³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-40-35 ijì ñòîìàòîëî㳿, ì³êðîñêîïíà ñòîìàòîëîã³ÿ Âîëîäèìèðà Ìàòâ³é÷óêà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåêñàíäðà Áîãà÷óêà, 12 . . . . . . . . . (050) 774-27-05, (068) 727-49-29 Åñòåòäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26/36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-82-99 Åñòåòè÷íà ñòîìàòîëîã³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-68-68 Çäîðîâ’ÿ+, öåíòð ñòîìàòîëî㳿 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 12. . . . (096) 588-57-57, (066) 358-57-57 Êóçüìåíêî, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-29-78 Ëóöüê-Ìåä, ñòîìàòîëîã³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 379-52-74 Ëóöüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-77, 72-30-50 ̳ñüêà êë³í³÷íà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-05-60, 24-15-41 Ìîäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 à. . . . . . . . . . . . . . . (050) 597-11-70, (097) 884-19-70 Îð³ñ, ñòîìàòêàá³íåò 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 680-71-07, (332) 26-15-91 Ïîñì³øêà, öåíòð ïîñëóã 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 23/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-80, (050) 339-79-97 Ïðîòåçèñò, ìåäè÷íèé öåíòð 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 26 á . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-44-49, (050) 378-11-44 Ñòîìà, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-70-95, (332) 24-15-60 Ñòîìàòêàá³íåòè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, îô.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 610-27-34 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-21-21, (050) 725-99-58 Ñòîìàòîëîã Á³ëåöü, ñòîìàòêàá³íåò 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-04-38 Ñòîìàòîëîã Ìóøèò Òåòÿíà ªâãåí³âíà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 683-35-20 Ñòîìàòîëîã ßíöåâè÷ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 944-49-16, (096) 472-79-88 Ñòîìàòîëîã, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-25-64 Ñòîìàòîëîã³÷í³ êàá³íåòè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 9/3 . . . . . . . . . . . . (063) 308-70-77, (050) 378-41-33 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-42-18 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-62-19 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 7, ê.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-42-24 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-30-70 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 555-99-78 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 375-42-58 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 560-10-48, (099) 743-03-25 Ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò Êîñòóðè ß.². 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 376-41-94, (332) 24-10-91 Ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò ë³êàðÿ Ïðîêîï÷óêà À.Ï. 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 207-54-03, (332) 75-11-84 Ñòîìàòîëîã³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 625-29-29 Ñòîìàòîëîã³ÿ “32 ïåðëèíè” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 15, îô.3 . . . . . . . . . (332) 72-47-10, (050) 888-78-14 Ñòîìàòîëîã³ÿ 777 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51/68 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-58-72, (050) 973-60-78 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-01-47, (099) 189-90-95 Ñòîìàòîëîã³ÿ äîêòîðà Êðàâ÷óêà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 099-06-06 Ñòîìàòîëîã³ÿ, êàá³íåò 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15/72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-57-74 Ñòîìàòîëîã³ÿ, ñòîìàòêàá³íåò 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 31 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 968-43-75 Ñòîìàòîëîã³ÿ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-74-77, 72-92-82 Ñòóä³ÿ ïîñì³øîê, ñòîìàòêàá³íåò 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 979-28-79, (098) 214-95-94 Öåíòð ñòîìàòîëî㳿 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 506-24-97, (332) 73-81-11 ßê³ñíà ñòîìàòîëîã³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-23-73


ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÈ. ÒÎÐÃβ ÖÅÍÒÐÈ

ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ UTICO, ÏÐÀÒ “ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀ ÊÎÌÏÀͲߔ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 29, îô.3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 610-74-66, (332) 77-09-81, 77-99-53

AXA, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-33-68, 28-04-10 Àëüôà Ñòðàõóâàííÿ, ÑÊ ÏðÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-40-52, 28-40-51 Àëüôà-ãàðàíò, ÑÊ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65, îô.26. . . . . . . . . . . . . (050) 445-94-29, (332) 72-14-29 ÀÑÊÀ, ÓÀÑÊ, ÏðÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2 . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-99-92, 77-42-92 ÀÑÊÎ ÄÑ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 423-41-09, (332) 78-84-10 Ãëîáóñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-40-85 Åòàëîí, ÑÊ, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-64, 77-09-64 ªâðîïåéñüêèé Ñòðàõîâèé Ñîþç, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-28-50 ²íãî-Óêðà¿íà, ÏðÀÒ ÀÑÊ, ô³ë³ÿ â ì.Ëóöüê 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 14/53 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-75 Êè¿âñüêèé Ñòðàõîâèé ijì, ÏðÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.216 . . . . . . . . . . . (050) 334-83-03, (050) 438-25-18 Êíÿæà ³ºííà ²íøóðàíñ Ãðóï, ÓÑÊ, ÏðÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-77-90, 75-72-55 Êðà¿íà, ÑÊ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 465-39-09 Êðà¿íà, öåíòð ïðîäàæó ÑÊ, ÏÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-50 Îðàíòà, Âîëèíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-81-91, 72-82-80 Îðàíòà, Ëóöüêå ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-81-41 Îðàíòà, Ëóöüêå ðàéîííå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-33 ÏÇÓ Óêðà¿íà, ñòðàõîâà ãðóïà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-66-04, 72-66-40 ÏÇÓ Óêðà¿íà, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-54, 24-14-41 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-54 Ïðî 100 ñòðàõóâàííÿ, ÂÔ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-67-07, 77-10-04 Ïðîâ³äíà, ÑÊ, ÏðÀÒ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-24-30, 77-24-27 Ñòðàõîâà ãðóïà “Þ.Á².ÀÉ.-ÊÎÎÏ”, ïðåäñòàâíèöòâî ÏðÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-73 Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “Ïåðøà”, Âîëèíñüêå óïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . (332) 24-04-62, 23-45-24 Ñòðàõîâà Êîìïàí³ÿ “ÓͲÊÀ”, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-88, 77-43-14 Ñòðàõîâèé Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-86-45, (096) 260-50-59 ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà äèðåêö³ÿ ÏÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-97-81, 78-98-94 Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî-ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, Ëóöüêå ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî Êè¿âñüêî¿ äèðåêö³¿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-05-46, (095) 180-92-58 Óêðà¿íñüêà ñòðàõîâà ãðóïà, ÑÊ, ÏÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 107, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-17-91, 75-20-33 Óêðà¿íñüêà òðàíñïîðòíà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ïðåäñòàâíèöòâî ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . (050) 561-37-20, (063) 836-57-99 Óí³âåðñàëüíà, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÂÎÄ ÏÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-06-48, 77-06-49 ÕË. Áðîêåð ³ ïàðòíåðè, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 á, îô.11 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 901-91-05, (050) 901-08-89

131

ÑÓÂÅͲÐÈ FreshÁóêåò, ìàãàçèí ôðóêòîâî-îâî÷åâèõ áóêåò³â 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 806-30-03 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 806-30-03 Handmade, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 155-11-15 Present, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 725-79-27 Áóðøòèíîâà êîïàëüíÿ ¹2, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 381-32-31, (095) 150-48-56 ³íîê âîëîøêîâèé, êðàìíèöÿ óêðà¿íñüêèõ ñóâåí³ð³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-17 Âîëèíñüêèé ñóâåí³ð, õóäîæí³é ñàëîí-ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 735-17-37, (096) 329-16-53 Ãàðìîí³ÿ, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (066) 581-21-87 Äàðóíîê, ñóâåí³ðíà êðàìíèöÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-59-48 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . (332) 72-59-48 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-59-48 Äåêîð, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”) . . . . . . . . . . . . . . (095) 853-52-22 ²íòåð-Á³çíåñ, ïðåäñòàâíèöòâî êîìïàí³¿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 877-46-42 Êðàìíèöÿ ìèñòåöòâ, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 952-05-89, (093) 399-82-34 Ëèñò³âêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 627-62-13 Ïàòð³îò, â³ää³ë ïîäàðóíê³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”), 5-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 757-72-14, (068) 777-23-15 Ïåðëèíà Ñõîäó, â³ää³ëè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-57 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-57 Ïèñàíêà, êðàìíèöÿ óêðà¿íñüêèõ ñóâåí³ð³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (050) 228-06-92, (098) 247-19-02 Ðîäèííà âèøèâàíî÷êà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 915-40-22 Ñâ³ò ³äåé, êðàìíèöÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 002-94-05 Ñëîâ’ÿíñüêà êåðàì³êà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-55, (098) 506-91-53 Ôîòîñóâåí³ðè, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 035-61-42 ÔðóêòîØîê, ìàéñòåðíÿ ôðóêòîâèõ áóêåò³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 409-65-39 ×àð³âíà êðàìíèöÿ, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 531-77-84 ßíòàð Ïîë³ññÿ, êðàìíèöÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-03-29, (095) 601-20-34

ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÈ. ÒÎÐÃβ ÖÅÍÒÐÈ 555, ãóðò³âíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-30, 77-01-41 Áåðåñò, òîðãîâèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-99, 77-28-98 Áóðàò³íî, òîðãîâèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-50-00 Âîïàê, ñóïåðìàðêåòè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-39 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-99 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-40 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-52-47 Ãîñòèíåöü, òîðãîâèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-69-53 Åêñïðåñ “ÒÀÌ-ÒÀÌ”, ñóïåðìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-66-29, 78-66-28 Åëåãàíò, òîðãîâèé öåíòð 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 27 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-69-90, (066) 610-65-82 ªâðîïà, òîðãîâèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-44-44 Êàðàâàí, ÒÖ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-76-39 Êîë³áð³ñ, ñóïåðìàðêåòè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-96 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-57-34 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-92 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-05-89 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


132

ÒÀÊѲ

Ëàêøåð³, òîðãîâèé öåíòð 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-48-50 Ëóöüê, öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-58, 78-55-57 Ìåòðî Êåø åíä Êåð³ Óêðà¿íà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-14-01 Íàø Êðàé, ñóïåðìàðêåòè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-12-27, 75-12-31 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-25-40 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-15 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-40-05 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-85-92 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 774-03-87 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 864-44-65 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 160-82-01, (099) 143-03-29 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-40 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 100-32-11 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 740-31-02, (332) 71-45-27 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 4 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 475-28-38 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 227-89-80 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-25-58 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 931-91-20 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 180-02-57, (050) 678-83-43 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-31-26 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 169-12-83 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-09-58, (095) 850-53-22 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-09-58, (332) 71-46-65 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-25-58 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 219-79-24, (066) 407-24-97 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 280-52-88, (066) 826-26-41 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 056-93-84, (332) 72-94-07 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-52-45 ÏîðòCity, òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-78-01, 78-78-28 Ñàëþò, ñóïåðìàðêåòè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-11-22 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-95-59, 71-98-02 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-34-61 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-05-67 ѳëüïî, ñóïåðìàðêåòè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-29-83 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . (332) 78-29-85 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”). . . . . . . (800) 30-17-07 ÒÀÌ-ÒÀÌ, ã³ïåðìàðêåò 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-51-20, 78-51-01 Òîðãîâèé öåíòð “Âàðøàâñüêèé” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-07-47, (067) 334-77-07 Òðîÿíäà, òîðãîâèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-32-50, 78-07-62 Ôóðøåò, ñóïåðìàðêåò 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-11, 78-83-12 Þâàíò, ÒÖ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-03-40, 77-34-00

ÒÀÊѲ Äæîêåð, ³íôîðìàö³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà òàêñ³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 242-60-60, (063) 242-60-60 Åë³ò-Åêñïðåñ òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.7 . . . . . . . . . . . . (050) 554-46-56, (050) 586-48-38 ªâðî-òàêñ³ Åðà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 689-17-49, (332) 28-50-00 Êîçà÷îê-òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 451-97-93, (095) 332-34-73, Ëþêñ-òàêñ³, ðàä³îòàêñ³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, îô.316 . . . . . . . . . . . . (095) 155-36-42, (098) 450-44-22 Ìàêñ³ì-òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-30-29, 29-94-42 Ìîðÿ÷îê-òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-30-20, 29-30-39 Îïòèìàëüíå òàêñ³, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 257-25-79, (093) 394-55-79 ѳÌ-Òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 920-15-15, (332) 29-77-92 Õ²Ò, òàêñ³ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 522-54-52 ×óìàê, ðàä³îòàêñ³ 15-85 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 11 . . . . . . . . (050) 339-89-85, (098) 227-75-33, (332) 15-85

ÒÀÍÖÞÂÀËÜͲ ÑÒÓIJ¯, ÊËÓÁÈ Diamond, êîìïëåêñ çäîðîâ’ÿ òà êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 31 (êîìïëåêñ “Diamond”). . . . (050) 082-78-36, (093) 082-78-36 FROM THE INSIDE, dance school 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 777-31-34, (063) 307-01-21 Àðò, ñòóä³ÿ òàíöþ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 922-42-09

Äæàë³ëà, êëóá ñõ³äíîãî òà ñó÷àñíîãî òàíöþ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 082-79-84 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 082-79-84 Ñàëüñà Êëóá Ëóöüê 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 644-61-23 ÑÊ-ÄÅÍÑ, òàíöþâàëüíèé êëóá äëÿ äîðîñëèõ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 644-61-23 Ôîðòóíà, êëóá ñïîðòèâíî-áàëüíîãî òàíöþ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 948-28-58

ÒÀÐÀ ÒÀ ÓÏÀÊÎÂÊÀ Âîëèíü Òðåéä-Ïàê, ÏÏ Ñòðåò÷-ïë³âêà âëàñíî¿ íàìîòêè. Âèòðàòí³ ìàòåð³àëè. 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . (050) 658-84-76, (097) 307-25-40, (099) 028-60-82, (332) 26-07-66

M³das Pack, êîìïàí³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-90-70, (050) 800-50-59 À.ÒÎÐÁÀ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-51-99 Àëôà³íòåðïëàñò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 516-52-97, (095) 888-48-19, ÂÀÊÓÌÓÑ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-02-86, (050) 516-97-28 ÂåñòÏàê, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 078-01-59, (097) 724-06-68 ³ëê Óêðà¿íà, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-16-45 Âîëèíñüêà Òàðíà Êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22, îô.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 677-85-44 Âóäëåíä Óêðà¿íà, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, îô.311 . . . . . . . . . . . . . (050) 338-19-18, (332) 78-44-54 Çàõ³äÏðîìÏàê, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 843-73-04 Çàõ³äÏðîìÏàê, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-26 ÇÄ Óêðà¿íà, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-53 ²í³ö³àòèâà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-33-55, (332) 78-82-50 ²îëà, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-72-27, (050) 339-75-34 Ëóöüêêàðòîí, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðåá³íêè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-00-39, (067) 332-30-13 Ëóöüêïëàñò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-47-37, 78-81-67 Îìîôîð-Óêðà¿íà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.431 . . . . . . . . . . . (050) 378-56-08, (332) 78-29-41 Ñâ³ðæåâñüêèé Âàëåíòèí Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 078-01-59, (096) 434-55-27 Ñêëî-²íâåñò, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-02-60, (050) 914-31-76 Ñòåëëà Ïàê Óêðà¿íà, ÒçΠ43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-75-44 Òàòðàôàí, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-56, 77-97-54 Òåðìïàêñ, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-25-17, 25-03-01 Òðàíñïàêñåðâ³ñ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3. . . . . (099) 637-84-60, (097) 454-06-49 BRANDmedia, êîìïàí³ÿ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 2 . . . . . . . . . . (332) 28-59-19, (050) 525-92-25 Âîëèíñüêà ôàáðèêà ãîôðîòàðè, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-08-06 Ãàëï³í ïàê, ÒçΠ45490, ñìò Áëàãîäàòíå Íîâîâîëèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âóë.Ïåðåìîãè, 1 ë . . (3344) 9-55-78 Åêîïàê, ÒçΠ45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ãîðîõ³âñüêà, 63 â . . . . (332) 28-66-02, 79-21-61 Ñòåëëà-Ïàê Óêðà¿íà, óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêå ï³äïðèºìñòâî 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 4-03-11 Ôîëñàæ, ÏÏ 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.1 Òðàâíÿ, 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-32-45

ÒÅÀÒÐÈ Âîëèíñüêèé àêàäåì³÷íèé îáëàñíèé òåàòð ëÿëüîê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-31-63, 72-72-40 Âîëèíñüêèé àêàäåì³÷íèé îáëàñíèé óêðà¿íñüêèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ì.Ò.Ã.Øåâ÷åíêà 43025, ì.Ëóöüê, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-79, 72-54-60


ÒÊÀÍÈÍÈ

ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß, ÒÅËÅÊÎÌÏÀͲ¯ Pulsat, ìàãàçèí Ïóëüòè, êàáåëü, ðàä³îàïàðàòóðà. Ãóðòîâèé ïðîäàæ. 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . (097) 307-25-19, (332) 28-16-82 Àâåðñ, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 15-62 ²íòåð-Âîëèíü, òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-06-06 ²íòåðàêòèâíå TV, â³ää³ë ïðîäàæó ïîñëóã ÂÔ ÏÀÒ “Óêðòåëåêîì” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-00 Ðàõîâñüêèé Ãðèãîð³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 290-51-38 Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ “Àâåðñ” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 19 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-00-26, 28-00-00 Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ “̳êñ”, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 40 à/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-03-27, 77-04-27 Ô³ë³ÿ “Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà äèðåêö³ÿ” ÏÀÒ “Íàö³îíàëüíà ñóñï³ëüíà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-70, 77-05-70

ÒÅÍÒÈ Òåíò-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-03-01, (332) 79-17-18 Òåíòè, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 907-62-10, (066) 998-33-97 Øîðøèí Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 907-62-10, (066) 998-33-97 Òåíò-Ñåðâ³ñ, âèðîáíè÷èé öåõ 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-40-11 Òåíòè àâòîìîá³ëüí³ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . (067) 811-32-43, (097) 184-39-93

ÒÅÕͲÊÀ ÄËß ÄÎÌÓ Gemini, ñåðâ³ñíèé öåíòð Ðåìîíò, îáñëóãîâóâàííÿ, ïðîäàæ òà îðåíäà êàâîâîãî îáëàäíàííÿ. 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 122-77-22, (096) 322-77-22 10ka.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 025-06-78, (066) 899-35-35 Comfy, ìåðåæà ìàãàçèí³â ïîáóòîâî¿ òåõí³êè òà åëåêòðîí³êè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (067) 611-05-79 DOMO.ñî.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 187-55-16, (066) 345-59-25 Domtehnika.net, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 949-26-00, (097) 985-63-28 Gorenie, ô³ðìîâèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 095-00-09 Lazeika, ³íòåðíåò-ñóïåðìàðêåò 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 658-94-94, (093) 934-77-74 Re:Store, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 472-46-36, (066) 980-36-56 REMIOT, ìàéñòåðíÿ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 788-45-31, (097) 359-10-88 Shchozavgodno, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 648-90-90 TV Line, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 191-03-36 Àìïåð, ìàéñòåðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 118-62-80, (063) 267-68-03 ÄÅËÞÊÑ, ìàãàçèí ïîáóòîâî¿ òåõí³êè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (050) 547-22-10, (095) 853-53-44 ijàïàçîí-ñåðâ³ñ, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîí³êè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 29. . . . . (050) 655-65-50, (332) 23-39-25 Ä²Ì ÒÅÕͲÊÈ, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 733-99-90 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 492-99-97 Äëÿ âñ³õ, ìàéñòåðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 870-74-75, (097) 541-84-94 Åòàìàñòåð, ñåðâ³ñíèé öåíòð, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-99-55, 77-99-56 Êîì³ñ³éíèé, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 804-60-01, (332) 78-98-68

133

Ëþêñ-ìàéñòåð, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 725-78-08, (098) 657-73-77 Ìåä³à, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-14-86, 77-07-52 ̳êîñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-75-96 Îáíîâà-ïîáóòîâà òåõí³êà, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 165-60-52, (332) 25-10-08 Îðá³òà, òåõíîòîðãîâèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-66-09, (332) 24-58-49 Ïîáóòîâà òåõí³êà á/â ç ͳìå÷÷èíè, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 25 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê) . . . . . . . . . (097) 789-97-65 Ïîáóòðàä³îòåõí³êà ËÒÄ, ÂÎÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 15-87, 25-10-01 Ïîòð³áí³ ðå÷³, êîì³ñ³éíèé ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 087-92-40 Ðåìïîáóòòåõí³êà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-10-28 Ñàòóðí, ìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-11-35, (332) 29-02-20 Ñåðâ³ñ-ìàéñòåð, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-56-25, 78-56-24 Ñåðâ³ñíèé öåíòð “SAMSUNG” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 316-31-23, (332) 23-01-03 Ñåðâ³ñíèé öåíòð ‘’ÍÎÐÄ’’, ÏÀÒ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 901-89-66, (095) 295-91-19 Ñîôò Ëàéí, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-85-82, 71-84-90 Ñîôò Ëàéí, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-10-23 ÑÖ “ÐÅÌ-Ñåðâ³ñ”, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-64-26, (066) 875-65-19 Ôîêñòðîò, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-21-90 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-21-90 ×èñòî òåõí³êà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-96-64 Øâåäòåõ, ìàãàçèí âæèâàíî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Êîçàöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 123-64-36 Øâåéíà êðàìíèöÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-65-80, (050) 855-96-20

ÒÅÕͲ×ÍÀ ²ÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖ²ß Áþðî Òåðì³íîâî¿ ²íâåíòàðèçàö³¿, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . (093) 882-15-55 Âîëèíñüêå îáëàñíå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿, ÊÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-42-82, 28-42-80 Ïðèâàòíå ÁÒ² 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 978-99-55, (050) 378-99-55 Ñòàõ³â Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (099) 025-03-53, (067) 368-08-38 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ ÊÏ “ÂÎÁÒ²” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-09-49 Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ ÊÏ “ÂÎÁÒ²” 45007, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 111 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-05-12, 6-05-46

ÒÊÀÍÈÍÈ Åäåëüâ³êà, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-60-40, 78-60-41 ²âàííà, ìàãàçèí òêàíèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-89-02 Êðîêóñ, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-49-02 Êðîêóñ, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 339-14-67 Îêñàìèò, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 á/3 Ïðîìòåêññåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-33-45, 78-01-48 Ñàëîí òêàíèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-43-28 Òêàíèíè, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 867-49-33 Øâåéíèé ijì, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 130-53-58, (098) 093-74-15


134

ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Àãðîâåñò, ËÒÄ, ÍÂÊÔ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.325. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-35-91, 78-35-92 Àíòàðåñ ÑÂ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-54, (050) 986-17-66 Àñòàðò-ñåðâ³ñ, ÒΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 817-99-79, (063) 545-72-87 Êîíêóðåíò-Ë, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-39-88 Êîíñóë-ïëþñ, ÊÔ ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.325. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-35-91, 78-35-92 Ìîäåðí ²íæèí³ð³íã, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-01-06, (332) 78-95-52 Ìîäåðí-Åêñïî, ÑÏ ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-95-00, 78-95-01 Ìîíòàæòîðã, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30. . . . (099) 275-39-63, (067) 332-19-61 ÏÐÅÔ-ÑÅвÑ, ÏÔ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.303 . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-76, 70-11-38 Õîëîäòåõñåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-91-05, 71-91-06 Âîëèíñüêèé ðåìîíòíî-ìîíòàæíèé êîìá³íàò, ÏðÀÒ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ò³ì³ðÿçåâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-93-45 ²ìïóëüñ, ÊÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-21-80 Õîëîäòåõñåðâ³ñ, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ò³ì³ðÿçåâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-93-45 ßíò³ñ, ÏÏ 45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 5 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-78, (050) 655-66-35

ÒÓÐÈÑÒÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ Like Travel, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65, îô.25 (Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 819-76-96, (332) 28-70-50

Åêçîòèê Òóð, òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ

Îðãàí³çàö³ÿ â³äïî÷èíêó çà êîðäîíîì òà â Óêðà¿í³. ³çîâà ï³äòðèìêà. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 258-59-15, (097) 688-97-49, (332) 29-51-50

ÍÀIJß-ÒÓÐ, ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 542-41-44, (066) 030-16-30 Øàíñ, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 9, îô.3 . . (050) 438-17-53, (332) 71-23-04 Active HoliDay, åêñêóðñ³¿ Óêðà¿íîþ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 (ïðèì³ùåííÿ ËÍÒÓ) . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 951-85-40 AS-travel, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à, îô.6 . . . . . . . . . . . (066) 122-74-88, (097) 960-41-96 Coral Travel, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (ÒÖ “Áóðàò³íî”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 028-60-50, (063) 408-45-45 Coral Travel, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 517-37-88, (068) 373-80-73 Coral Travel, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòÑity”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 642-59-30, (096) 624-24-64 FREE PLACE IN TOUR, òóðîïåðàòîð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 4 â . . . . (332) 77-44-47, (050) 920-16-66 GLOBAL-TOUR, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”) . . . (093) 237-78-98, (066) 143-10-51 Join Tour, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 591-47-68, (332) 24-02-17 Join Up, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-40 Le Monde, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 310-99-99, (066) 159-80-84 Paradise Tour, òóðîïåðàòîð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 587-33-33 RISE UP, òóðèñòè÷íèé îïåðàòîð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7, îô.101 . . . . . . . . . . . (067) 334-14-47, (066) 779-97-70 Sun Travel, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 390-56-40, (332) 72-73-55 Sunny Tour, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3. . . . . (050) 456-46-46, (067) 994-99-93 Tours s tickets, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 323-04-08 TPG Ëóöüê, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 463-75-57, (067) 121-20-02

TRAVEL City, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26 à, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . (332) 78-40-08, (093) 845-08-13 TUI, òóðàãåíö³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.×åõîâà, 2, îô.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 781-12-08, (332) 24-00-44 Welcome tour, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 985-41-40, (067) 276-39-95 Àâòî-Òóð, áþðî ïîäîðîæåé 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 á, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (050) 233-00-68, (067) 365-05-00 Àíàìàíäð³ÿ, òóðèñòè÷íèé êëóá 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 556-54-60, (097) 874-51-15 Áàë³íà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”),(066) 881-57-57, (067) 600-55-99 Áþðî ïîäîðîæåé, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.311 . . . . . . . . . . . . . (050) 438-28-78, (095) 640-46-20 Âàëåð³ÿ, òóðîïåðàòîð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3. . . . . . (067) 361-50-04, (332) 77-07-77 Âîëèíüçäðàâñåðâ³ñ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14 (3-é ïîâ.), ê.40 . . . . . . (332) 24-94-86, (050) 805-03-25 Âîëèíüòóðèñò, ÏðÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 33 . . . . . . . . . . (332) 23-04-11, 77-03-43 Ãîðÿù³ ïóò³âêè, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-15-45, (332) 72-54-38 ijàìàíò òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 519-32-04, (067) 446-66-64 Çàõ³äêóðîðòñåðâ³ñ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 24 à, îô.22 . . . (332) 78-35-65, 24-03-90 ²íòåð-Ñ òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 749-04-90, (332) 77-44-33 Êîìôîðò Òóðèñòèê, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 877-00-88 Êðèëà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 38, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 21-03-64 Êðîê-òóð, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-36 Ëóöüêå áþðî ïîäîðîæåé òà åêñêóðñ³é, ÄÏ ÏðÀÒ “Âîëèíüòóðèñò” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-08-72, 71-97-66 Ëó÷³ÿ, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-81-29 Ìàãíîë³ÿ-Òðåâåë, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 26/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-58, 72-13-03 Ìàê³íòóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34, îô.201 . . . . . . . . . . . . (332) 28-28-22, (068) 528-22-27 Ìàë³áó-òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 807-91-30, (332) 24-35-95 Ìàíäð³âêà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 736-08-83, (097) 726-54-41 Ìåãà Òðåéä, òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-29, 77-29-00 Ìåäîâà õàòà, öåíòð òðàäèö³éíî¿ êóëüòóðè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 307-71-34 Ìëèí ïðèãîä, òóðáþðî 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-04-33, (050) 438-13-81 ÌÎÐÅ ÒÓвÂ, òóðàãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9 (2-é ïîâ.), îô.18 . . . . . . . . . (099) 636-22-33, (096) 559-70-70 ÌÎÐÅ ÒÓвÂ, òóðèñòè÷íà ìåðåæà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à, îô.22 . . . . . . . . . . . (332) 72-50-22, (099) 764-37-76 Ì𳿠Çä³éñíþþòüñÿ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-40, (099) 739-47-41 Íîâ³ ìàíäðè, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-66-61, (332) 74-91-91 Îàçèñ, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 171-84-48, (332) 23-01-93 Îëüâ³ÿ-Òóð, ÄÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 13, îô.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-88, 77-11-11 Ïàòð³îò, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 29, îô.3 à. . . . . . . . (050) 705-97-43, (332) 28-64-16 Ïåðøå òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 173-39-55, (332) 28-20-88 Ïî¿õàëè ç íàìè, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 613-86-40, (068) 684-44-59 гⒺðà-òóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.217 . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-35, (066) 280-50-45 Òðàéäåí õ³ò, ìåðåæà òóðèñòè÷íèõ àãåíö³é 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-59-52, (095) 098-53-93 Òóð Ãëàìóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 (1-é ïîâ.), îô.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 721-22-37 ÒÓÐ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 416-27-09, (332) 72-48-19 Òóðàãåíö³ÿ Êàòåðèíè ʳäèáè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à, îô.6 . . . . . . . . . . . . (332) 72-27-20, (050) 713-91-94 Òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ Âàäèìà Êóðáàíà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 941-48-25 Òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî Ãàëèíè Êóöèê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 50 à, îô.4 . . . . . . . . . . . (332) 72-63-94, (067) 849-86-17 Òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî Ãóìåíþê ªâè Àíäð³¿âíè 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 749-94-01


ÔÎÒÎ- ÒÀ ²ÄÅÎÏÎÑËÓÃÈ

ÒóðÑàëîíú, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-31, (050) 339-91-91 Ôåñòà, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-11-22, 75-75-56 Öåíòð òóðèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ïîñëóã, ÊÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2. . . . . . . . . (099) 644-77-79, (332) 72-34-19 ß ëþáëþ ñâ³ò, òóðèñòè÷íèé ñàëîí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-51-10, (099) 272-28-33 Genezys+, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òîïîëåâà, 40 . . . . . . (066) 767-46-22, (098) 030-30-98 ÏàðàËåëü, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèì³ñüêà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 422-11-41

ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×Ͳ ÏÐÅÏÀÐÀÒÈ Àñòðîí, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-03 Âîëèíüôàðì, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-52 Âîëèíüôàðìïîñòà÷, ÄÂÒÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 89 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-35-51, 28-35-70 Âîëèíüôàðìñåðâ³ñ-2, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-37-12, 74-35-53 Ñàëüâå, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-62, 78-01-64 Äàë³ÿ,ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-05-00 Äàíôàðì, ÏÔ 45703, ñ.Ñêîáåëêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ñåëèùíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-68-35 Ëóöüêôàðìàö³ÿ, ÒçΠ45605, ñ.Áîðàòèí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-90-13 Ìåäîë³ñ, ÊÏ ÌÏÏ-Ðàòí³âñüêà ô³ðìà 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.1 Òðàâíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-14-06 Ïåðôåêñ, ÒçΠ45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-31-41 Òîíóñ, ÒçΠ44000, ñìò Øàöüê, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-02-36 Ôàðìàñòàð, ÒçΠ45200, ì.ʳâåðö³, âóë.³äðîäæåííÿ, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-14-35

Ô²ËÀÐÌÎÍ²ß Âîëèíñüêà îáëàñíà ô³ëàðìîí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-02-41

Ô²ÒÍÅÑ-ÖÅÍÒÐÈ, ÒÐÅÍÀÆÅÐͲ ÇÀËÈ

FITNESS STUDIO, ô³òíåñ-öåíòð

www.fitnessstudio.com.ua 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Òðàâíåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 888-17-96, (068) 888-17-96, (332) 20-30-01 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

A-yoga, ñåêö³ÿ õàòõà-éîãè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 830-20-80 Adrenalin City, êóëüòóðíî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 780-53-50 ARENA SPORT, ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 493-80-40 Energym, ñïîðòèâíèé çàë 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 738-28-00, (068) 752-17-42 Fit Curves, ô³òíåñ-êëóá äëÿ æ³íîê 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 120-26-10, (098) 714-34-78 Joy FITNESS, ô³òíåñ-êëóá 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-96-62, (099) 430-33-01 MAXIMUS, ô³òíåñ-öåíòð 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 466-96-26 Plaza, ñïîðòèâíèé êëóá 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 561-15-65, (066) 245-16-68 Pumper, ñïîðòèâíèé êëóá 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 405-22-28

135

SPORT LIFE, ô³òíåñ-êëóá 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 1. . . . . . . . . . . . . . . (050) 448-42-77, (332) 28-42-22 Sport time, òðåíàæåðíà çàëà 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 15. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 344-56-26, (096) 932-54-39 Vita Gym Club, òðåíàæåðíà çàëà 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 500-33-77 ÀËÌÀ, öåíòð ô³òíåñó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-46-73, (099) 785-75-95 Àëüôà-þí³âåðñ, ô³òíåñ-êëóá 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 983-72-82, (096) 946-55-62 Àíàõàòà, éîãàí ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 328-04-50 Àòëåò³êî, ô³òíåñ-êëóá 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 657-32-26 ³ïóð³-Êåò, îçäîðîâ÷èé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 221-39-22, (332) 72-27-42 Äèíàìî, ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-80 Äðàéâ, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-66, (066) 981-10-91 ²íòåð Àòëåòèêà, æ³íî÷èé ô³òíåñ-êëóá 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-98-45 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-97-93 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-77 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-95 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 1-é ïîâ. . . . . . . . (066) 897-87-77 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 093-52-60 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 405-26-26 Êàðòèíã-öåíòð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (097) 702-04-62 Ëåî-ô³ò, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 15 à . . . . . . . . . . . . . . (067) 527-50-85, (332) 78-50-80 ˳äåð, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 402-07-30 Ìóëüòèìåä³éíèé òèð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (099) 703-63-44 Îë³ìï³ÿ, ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 096-76-67 Ñïàéêåð, ô³òíåñ-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-57-72, (050) 888-59-99 Ñïîðò ëàéí, ô³òíåñ-çàë 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 686-07-56, (095) 825-05-37 Ñïîðò öåíòð, òðåíàæåðíèé çàë 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-08-11, (050) 374-67-37 Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ ôàêóëüòåòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ñïîðòó òà çäîðîâ’ÿ ѪÍÓ ³ì.Ë.Óêðà¿íêè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-42-06 Ñïîðòêîìïëåêñ Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-61-23, 26-34-59 Ñòàíîê, òðåíàæåðíèé çàë 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 363-80-73, (095) 604-77-39 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 468-68-60 Òåðèòîð³ÿ éîãè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 269-07-25 Þí³âåðñ, êëóá ô³òíåñó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 908-31-29, (332) 29-21-29

ÔÎÒÎ- ÒÀ ²ÄÅÎÏÎÑËÓÃÈ Goami Photography, ôîòîøêîëà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-64-40 ProFotoÖåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-15-77 UAFOTO.COM, ôîòîñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 726-42-64, (050) 436-08-26 Åë³òôîòî, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-03-45 ªâðîôîòî, ôîòîöåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-40 Çåáðà, ôîòîìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 874-66-55 ʳíî ïðî Âàñ, wedding cinema studio 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.304 . . . . . . (050) 668-87-45, (063) 990-09-90 ÊÎÄÀÊ, â³ää³ë 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 (ã³ïåðìàðêåò “ÒÀÌ-ÒÀÌ”). . . . . . . . . . (332) 78-54-55 Ìîíîêëü, ôîòîñàëîí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 980-33-10 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


136

ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ

Îá’ºêòèâ, â³äåîñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 049-55-50 Ðåìáðàíäò, ôîòîñòóä³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-04-68, (067) 782-03-56 Ñåçàí, ôîòîñàëîí 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 341-71-14 Ôàí Ôîòî, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-08-80 Ôîòî íà äîêóìåíòè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 627-46-87 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 082-65-89 Ôîòî-â³äåî ñòóä³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-35-61, (050) 919-27-49 Ôîòî³äåî, ñòóä³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2. . . . . . . . (050) 921-02-35, (095) 406-73-18 Ôîòîïëþñ, â³ää³ë 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (050) 585-81-74 Ôîòîñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 750-82-08 Ôîòîñòóä³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 460-12-02 Ôóäæ³-Åêñïðåñ, ôîòîöåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 900-02-10, (095) 184-84-84 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 900-02-10 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 900-02-10 Òåðèòîð³ÿ ñâÿòà, ñòóä³ÿ 45638, ñ.Ëèùå Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 948-89-21, (097) 649-26-07

ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ Çàõ³ä Åêî Ïðîäóêò, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-03-37 ²ìïåêò-park, ÌÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 597-13-43 Îë³, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-99-09 Àãðîôðóêò ËÒÄ, ÒçΠ44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ëóöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-20-41, 2-29-20 Àéâà, ÏÏ 44414, ñ.Ìîêðå Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 9-47-37 Âîëèíüôðóêò, ÒçΠ44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ëóöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-12-41 Åêîìà, ÑÏ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.100-ð³÷÷ÿ Ìàíåâè÷, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-25-92 Êîíäîð-ïëþñ, ÏÔ 44731, ì.Óñòèëóã Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 17 . . (3342) 3-84-11 Ëîçíÿ, ÒçΠ45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-17-88 ̳ëåêñ, ÏÏ 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ôàëüê³âñüêà, 1 . . . . . . . . . (332) 24-32-91, 77-00-19 Íåññå-Óêðà¿íà, ÏÔ 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ôàëüê³âñüêà, 1 . . . . . . . . . (332) 24-32-91, 77-00-19 Ñïàéñ-Ëóöüê, ÒçΠ45636, ñ.Ãàðàçäæà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âèøíåâà, 81 á. . . . . (332) 78-49-90, (050) 709-88-55 ÑÒÑ, ÒçΠ44833, ñ.Ñîëîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-96-97 Ó.Ì.Á. åêñïîðò, ÏÏ 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . (3376) 3-27-52, 3-29-08 Ôåí³êñ, ÏÏ 45200, ñ.Âåñíÿíêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Äà÷íà, 52 à. . . (332) 78-90-67, (066) 175-10-20

ղ̲×ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß Â³çèò-ñåðâ³ñ, ÒçΠ43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-97-12, (332) 24-80-42 Âîëèíüêèñåíü ËÕÇ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-64-88, 77-97-84 Ïîë³ìåð, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 47 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-11-60, (067) 361-03-51 Ñàìñîí-Òåõ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-10-75, 29-02-80

Õ²Ì×ÈÑÒÊÈ ÒÀ ÏÐÀËÜͲ KIMS, ìåðåæà õ³ì÷èñòîê 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âëèíü”) . . . . . (067) 332-09-29, (050) 337-47-47 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 337-43-43 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 337-46-46 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 40 (ðèíîê ϳâí³÷íèé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 337-40-40 Perfetto, ³òàë³éñüêà õ³ì÷èñòêà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 215-03-82 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (067) 215-03-83 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 215-03-84 Àìåðèêàíñüêà õ³ì÷èñòêà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 7 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-63

Äåêñòîí, ïðèéìàëüíèé ïóíêò, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-74-11 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-02-87 Äåêñòîí, õ³ì÷èñòêà, ÏðÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-02-03 Äåêñòîí, õ³ì÷èñòêà-ïðàëüíÿ, ÏðÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-55-47 Ïàí Ïîëîñêóí, õ³ì÷èñòêà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 522-27-08, (097) 899-31-66 ×àéêà, ôàáðèêà õ³ì÷èñòêè, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-12 ×èñòî, ìåðåæà õ³ì÷èñòîê 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-21-96

Õ˲Á, Õ˲ÁÎÁÓËÎ×Ͳ ÂÈÐÎÁÈ Âîëèíñüêèé ïåêàð, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 660-94-44, (332) 71-06-80 Âîëèíüòîðãõë³á, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-42, 78-01-43 Ãîëóá, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-62, (095) 728-16-15 ªâðîïåê, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 338-48-36, (332) 28-32-18 Çàõ³äòîðãõë³á, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-87, 77-41-14 Ëóöüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â ¹2, ÄÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìîëîäîãâàðä³éñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-95-68, 76-96-31 Ñîô³ÿ-Øàíñ, Ñà ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-96-34 Òåðåìíî Õë³á, ÏÀÒ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-73-00, 78-09-09 Øàðàäåí³äçå ˳ÿ Ðåâàç³âíà, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-24-09

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Àëòåé, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ñîáîðíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-16-75, 3-16-73 Áåðåñòå÷ê³âñüêà õë³áîïåêàðíÿ, ÒçΠ45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 17 à . . . . . . . . . . . (3379) 9-53-66 Âîëèíüàãðîïðîäóêò, ÒçΠ45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-27-44 Âîëèíüçåðíîïðîäóêò, ÒçΠ45240, ñ.Ëèïëÿíè ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðó, 22 . . . . . . . . . . . (3365) 6-91-73, 28-68-02 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â, ÄÏ ÄÀÊ “Õë³á Óêðà¿íè” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êí.Îëüãè, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-29-93 Ãîðîõ³âñüêå õë³áîïðèéìàëüíå ï³äïðèºìñòâî, ÂÀÒ 45744, ñìò Ìàð’ÿí³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 17. . . . . . . . . (3379) 2-18-01 Ãîðîõ³âõë³á, ÂÀÒ 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.².Ôðàíêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-10-30 Äåëüô³í, ÏÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-16-91 Êàðíàöüêèé, Ôà 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.²ãîðÿ Ñëèâêè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-24-03 Êîâåëüñüêèé õë³áîêîìá³íàò, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, 2-é ïðîâóëîê Âàòóò³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-14-50 Êîíòàêò, ÌÏÏ 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.1 Òðàâíÿ, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-26-57 Ëîêà÷èíñüêèé õë³áîçàâîä, ÏðÀÒ 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ñòåïîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-13-04, 2-22-07 Ëþáîìëüñüêèé õë³áçàâîä 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-46-38, 2-41-35 ̳ëåí³óì, ÒçΠ44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïàðàëåëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-12-95, 2-16-33 ̳í³-ïåêàðíÿ, ÏÏ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Ñàäîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-91-85 Íîâîâîëèíñüêèé õë³áîçàâîä, ÏðÀÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ïàâëîâà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-30-06 Îâàäí³âñüêèé õë³áîçàâîä ÏÏ “Óí³âåðñàì” 44720, ñ.Îâàäíå Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 1. . (3342) 9-25-34, 3-85-02 Ïåêàðíÿ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-00-33 Ñîí³øêà, ÏÏ 45750, ñìò Ñåíêåâè÷³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 4. . . . . . . . . . . (3379) 9-96-62 Ñîôàðì, ÒçΠ45220, ñ.Ñóñüê ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 749-19-62 Õë³á, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 120 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 010-45-46, (3352) 5-98-41 Õë³áîêîìá³íàò Ëþáåø³âñüêî¿ ÐÑÑ 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-13-41, 2-13-43

ÕÓÄÎÆͲ ÏÐÎÌÈÑËÈ RUBAN’S, àðò-ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 à, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-98-43, (095) 013-25-17 Àðò-ijì, áàãåòíà ìàéñòåðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 (á³ëÿ ã³ìíà糿 ¹4) . . . . . . . (050) 293-79-42, (050) 880-26-89


ÖÈÔÐÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ, ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ

Âå÷³ðí³é äçâ³í, ÏÔ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-77-92, (050) 528-63-32 Âèøèòà ñîðî÷êà, ìàéñòåðíÿ ðó÷íî¿ âèøèâêè 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 224-70-86, (096) 019-40-05 Âîëèíñüêà ëàìïàäà, õóäîæíÿ ìàéñòåðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ï’ÿòíèöüêà óðêà, 12. . . . . . . . . . . . . . (050) 961-75-18, (097) 478-86-01 Äåêîðåëëà, ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 846-29-69 Êâàäðàò, ìàòåð³àëè äëÿ õóäîæíèê³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 488-64-56 Óêðñóâåí³ð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44, ïàâ³ëüéîíè ¹11 . . . . . (095) 228-98-04, (096) 901-06-10 Õóäîæíèê, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-64 Õóäîæí³ ïîìèñëè, ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 à Õóäîæí³é ðîçïèñ ñò³í 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 200-16-10

ÕÓÄÎÆͲ ØÊÎËÈ, ÑÒÓIJ¯ Ole-Art, ìèñòåöüêà ñòóä³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 135-45-36 Áàðâà, õóäîæíÿ ñòóä³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 694-95-99 Ëóöüêà õóäîæíÿ øêîëà, ÊÇ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-15-57, 25-13-45 Ï’ÿòåðíÿ, àðò-ñòóä³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-20, (050) 543-98-24 Ñâ³ò òâîð÷èõ ëþäåé, àðò-ñòóä³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 110-97-95 ×àð³âíèé ïåíçëèê, õóäîæíÿ ñòóä³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 554-49-00, (099) 646-59-36 Äèòÿ÷³ õóäîæí³ øêîëè 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Óñòèëóçüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-25-01 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 3-37-29 Äèòÿ÷³ øêîëè ìèñòåöòâ 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Íàáåðåæíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-27-08 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëåîíòîâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-92-88 45034, ñìò Ëþáëèíåöü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 4. . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-64-36 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Êîáçàðÿ, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-23-92 45626, ñìò Ðîêèí³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-93-37 44731, ì.Óñòèëóã Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñòðàâ³íñüêîãî, 2 à . . . (3342) 9-34-59

ÖÈÔÐÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ, ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ

BRAIN, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-50-05, (093) 512-31-83 Expert, ìàãàçèí êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-22 Gross, íàóêîâî-äîñë³äíà ëàáîðàòîð³ÿ öèôðîâî¿ êðèì³íàë³ñòèêè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, îô.315 . . . . . . . . . . . . (096) 008-56-33, (063) 418-22-57 Icity, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 579-89-25, (096) 160-66-67 INK SYSTEM-Ëóöüê 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.49 à. . . . . . . . . . . . . . (332) 77-06-70, (066) 662-61-39 MoYo, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 352-84-54, (800) 50-78-00

137

Notix, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”) . . . . . . . (332) 29-33-29, 29-33-28 PC Doctor, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-04-66, (066) 180-66-39 Àïåëüñèí, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.201 . . . . . . (050) 373-80-33, (050) 916-70-77 Ãàìà Òåõí³êà, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 914-30-80, (097) 904-92-91 Ãðîíî, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 63, îô.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-22 Åêñïåðò ²Ò 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 30, îô.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-10-99, 24-34-13 Åíòåïðàéç, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.210. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-69-69, 78-69-70 Åðà, êîï³-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 734-44-73, (050) 963-86-92 Çàí³÷êîâñüêèé Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 230-50-48 Çîðÿ-ïëþñ, ï³äïðèºìñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-36-91, 79-51-23 ²íòåðíåò Öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-06, 77-44-44 ²íôîõåëï, êîìï’þòåðíèé öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3 à . . . . (050) 907-10-21, (332) 24-60-95 Êîìï’þòåð Ñåðâ³ñ Ëóöüê, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-40-26 Êîìï’þòåðíèé âñåñâ³ò, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 436-51-56 Êîìï’þòåðíèé ñåðâ³ñ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 665-75-84, (332) 28-43-30 ÊÒÑ, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 21-04-84 Ëàê³òåê, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-40-38, (050) 951-52-80 Ëàô³ò, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-11, 77-97-80 Ìàêñ Ïð³íò, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-40 Ìåãàáàéò, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 524-00-29, (099) 482-09-35 Ìåãàïîðòàë Ëóöüê, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-06-70 Ìîäóëü, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-30-15 ͳêîëàé÷óê Ïåòðî Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 580-21-99, (068) 563-22-60 Îêòàâà, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 12, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-56-65 ϳíãâ³í, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . (332) 20-10-10, (050) 439-10-10 Ïðèíòåêñ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65, îô.7. . . . . . . . . . . . . . (332) 28-58-21, (097) 749-24-84 Ðàòåêñ, ìàãàçèí åëåêòðîí³êè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-30 Ñàâ÷óê Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.12 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-36, (050) 553-91-28 Ñèñòåìç, ìàãàçèí êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-49, (332) 28-52-17 Ñîíå÷êî, êîìï’þòåðíèé ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-16 Ñóïåðêîìï, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîãîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-05-98, (099) 277-60-86 Òåõíîëîã³ÿ Âåñò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.16 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-45-51, (095) 893-13-87 Òåõíîëîã³ÿ Âåñò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14, îô.1 . . . . . . . . . . . . (096) 774-83-05, (095) 893-13-87 Òåõíîïàðê-Âîëèíü, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-08-07 Õ³òà, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 2, îô.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-43 Öåçàð, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 649-09-33 Þí³ò Ãðóï, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-61 ßáëóêî, ìàãàçèí êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 606-40-00


138

ÖÓÊÎÐ

ÖÓÊÎÐ Ãí³äàâñüêèé öóêðîâèé çàâîä, ÏÀÒ 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-40-02, 76-96-47 Çàõ³äíà öóêðîâà ãðóïà, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-70, 24-93-28 ÑÒÂ-Ëóöüê, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-49-79, (332) 74-04-22 Ãîðîõ³âñüêèé öóêðîâèé çàâîä, ÏÀÒ 45744, ñìò Ìàð’ÿí³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 13 . . . . . . . . . (3379) 9-80-86 ªâðîïàöóêîð, ÏÏ 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Çàâîäñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 9-42-90, 2-18-65

×ÀÉ, ÊÀÂÀ

Øèíà-ñåðâ³ñ, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 71 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 471-02-25, (332) 77-03-17 Øèíîëþêñ, øèíîìîíòàæ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 1 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 363-84-77 Øèíîìîíòàæ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 068-08-28 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 62 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 141-83-33 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 48 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 141-83-33 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 75 . . . (096) 316-53-26, (066) 628-72-00 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áóä³âåëüíà, 1. . . . . . (050) 661-71-95, (050) 438-61-91 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 172-58-74 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 39 á . . . (095) 421-09-02, (066) 152-35-43 Øèíîìîíòàæ, àâòîìàéñòåðíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-64-59, (093) 598-09-39 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-64-59

ØÊÎËÈ, ˲Öů, òÌÍÀDz¯

Coffelux, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 370-85-01, (332) 24-72-96 FesTeaval, áóòèê 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 991-22-29 Kava Group, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-76-50 Âîë Âåëåñ Óêðà¿íà, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 370-85-01, (332) 24-72-96 Ãàëêà-Ëóöüê, ÒçΠ43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-37 ijì êàâè, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-05 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-22-69 ÇÓÊÊÎ, ÒÇΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.224 . . . . . . . . . . (066) 718-96-41, (093) 878-73-43 Ñâ³ò ÷àþ, â³ää³ë ó ã³ïåðìàðêåò³ “Òàì-Òàì” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 751-94-81 Ô³äåëü, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 159-17-66

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ Ë²ÄÅÐ ØÈÍÀ, ÌÅÐÅÆÀ ØÈÍÎÌÎÍÒÀƲÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 68 á . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83. . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 á . . . . . . (050) 378-33-42 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

TALFORT, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 516-96-17 TIR-øèíîìîíòàæ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-79-57, 75-79-64 Vianor, øèííèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-07 ³òî øèíà, øèíîìîíòàæ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 (àâòîøêîëà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 522-65-85 Êîëåñî, øèíîìîíòàæ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 (ÀÇÑ “ÎÊÊΔ) . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 238-96-79 Íåïòóí, øèíîìîíòàæ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 743-08-19 ÒÎÏ ØÈÍÀ, TIR-øèíîìîíòàæ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-13-00, (332) 29-97-29 ÒÎÏ ØÈÍÀ, ìåðåæà øèííèõ öåíòð³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-13-00, (332) 29-97-29 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 38 Ôàâîðèò-Vianor, øèííèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 881-75-25, (332) 24-33-22 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 850-85-89

Âîëèíñüêèé ë³öåé-³íòåðíàò Âîëèíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåëèùíà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-41-85, 24-63-21 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ë³öåé ç ïîñèëåíîþ â³éñüêîâî-ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ ³ì.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-93-93, 24-42-88 Ëóöüêà âå÷³ðíÿ (çì³ííà) øêîëà ËÌÐ, ÊÇ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-51-48 Ëóöüêà ã³ìíàç³ÿ ¹18 ËÌÐ, ÊÇ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-04-37 Ëóöüêà ã³ìíàç³ÿ ¹21 ³ì.Ìèõàéëà Êðàâ÷óêà ËÌÐ, ÊÇ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-53-38 Ëóöüêà ã³ìíàç³ÿ ¹4 ³ì.Ìîäåñòà Ëåâèöüêîãî ËÌÐ, ÊÇ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-51-79, 72-62-42 Ëóöüêà ÇÎØ ¹11 ²-²² ñòóïåí³â-êîëåã³óì ËÌÐ, ÊÇ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 10 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-08-76 Ëóöüê³ ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â ËÌÐ ¹2 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-14-41, 26-24-59 ¹3 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-52 ¹12 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-05-10 ¹13 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-81-72, 72-23-22 ¹15 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-03-08 ¹16 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëüîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-91-43 ¹17 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ùóñºâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-36-41, 25-36-01 ¹19 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-66-31, 71-22-72 ¹20 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Øîòà Ðóñòàâåë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-28-92, 26-07-89 ¹23 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Êîâàëåâñüêî¿, 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-51-86 ¹25 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ôåäîðîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-70-77, 73-86-89 Ëóöüêà ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ¹1 ²-²²I ñòóïåí³â ËÌÐ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-30 Ëóöüêà ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ¹5 ²-²²I ñòóïåí³â ËÌÐ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-02-51, 23-11-40 Ëóöüêèé íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð ËÌÐ, ÊÇ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-59 Ëóöüêèé ÍÂÊ “óìíàç³ÿ ¹14 ËÌД, ÊÇ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíÿõîâñüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-35-09, 26-26-50 Ëóöüêèé ÍÂÊ “ÇÎØ ¹10 ²-²² ñòóïåí³â-ïðîôåñ³éíèé ë³öåé ËÌД, ÊÇ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-81, 25-36-77 Ëóöüêèé ÍÂÊ “ÇÎØ ¹22 ²-²²² ñòóïåí³â-ë³öåé ËÌД, ÊÇ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-41-91, 25-10-71 Ëóöüêèé ÍÂÊ “ÇÎØ ¹24 I-II ñòóïåí³â-òåõíîëîã³÷íèé ë³öåé ËÌД 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-45-61, 26-05-96 Ëóöüêèé ÍÂÊ “ÇÎØ ¹7 ²-²² ñòóïåí³â-ïðèðîäíè÷èé ë³öåé ËÌÐ, ÊÇ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-89, 75-79-33 Ëóöüêèé ÍÂÊ “ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â-ïðàâîçíàâ÷èé ë³öåé ç ïîñèëåíîþ ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ ËÌД, ÊÇ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-60-21, 29-98-09 Ëóöüê³ ÍÂÊ ËÌÐ ¹9 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòàïîâà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-00-17, 24-04-10 ¹26 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-02-84 Ïðèâàòíà ñïåö³àë³çîâàíà ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â “Ñêàðáíèöÿ ìóäðîñò³” 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 435-18-08

ØÏÀËÅÐÈ Ãàëåðåÿ D&D interior center 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 909-54-40, (332) 78-83-53 Ãóðò³âíÿ øïàëåð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 485-42-54, (097) 205-26-00 Äàí³åëü, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 149-70-79 ijì øïàëåð, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 261-37-75, (332) 72-47-76 Åòþë, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á. . . . . . . . . . . . . . . (050) 075-48-49, (098) 508-87-59 Ê’þñòàíäàðò, ÒΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-82-55 Ëàíà, ìàãàçèí øïàëåð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), áóòèê ¹10,(050) 534-47-61, (332) 78-36-99


ÞÐÈÄÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

139

Øïàëåðè, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 605-21-61, (332) 24-00-97 Øïàëåðè, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-13-30 Øïàëåðè, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-31-33

ØÒÎÐÈ, ÃÀÐÄÈÍÈ Angel Home, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 646-23-27, (098) 872-69-07 PROVANCE, SHOWROOM 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 520-22-59, (332) 78-34-80 Àíàòà, ñàëîí ãàðäèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”), 2-é ïîâ., áóòèêè ¹274, 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-32-07, (050) 378-32-37 Àðò äåêîð, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 588-04-64, (063) 809-08-11 Âàø êàðíèç, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . (050) 564-64-61 Âóàëÿ, ñàëîí ãàðäèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-20-72 Ãàðäèíè, ñàëîí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-20-28 Ãàðäèíè, ñàëîí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 (ÒÖ “Âàðøàâñüêèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 802-50-51 Äèçàéí-ñàëîí Òåòÿíè ³ëü÷èíñüêî¿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 398-43-66, (332) 72-44-13 Äèçàéí-ñòóä³ÿ òåêñòèëþ 43000, ì.Ëóöüê (ðàéîí Âàðøàâñüêîãî ðèíêó). . . . . . . . . . . (099) 921-79-98, (096) 773-55-86 Äîìàøí³é Çàòèøîê, ñàëîí øòîð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 394-76-06, (096) 903-97-34 ªâðîïåéñüê³ ãàðäèíè, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 707-22-11 Êàðíèçè, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-55 ͳêîëü, ñàëîí ãàðäèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, îô.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 736-08-78 Ñàëîí ãàðäèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 1 (Ñòàðèé ðèíîê), ïàâ³ëüéîí ¹607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 657-73-56, (096) 320-58-39 Ñàëîí øòîð ³ ãàðäèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-57-01, (332) 23-01-71 Ñâ³ò ãàðäèí, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-31-39, (332) 72-51-44 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”), îô.123 . . . . . . . . (050) 438-18-80 Òþëüïàí, ñàëîí-ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 9. . . . . (050) 840-88-60, (095) 070-22-20 Ô³ðàíêà, ñàëîí øòîð òà ãàðäèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à (ìàãàçèí “Òðîÿíäà”), 2-é ïîâ. . . . . (050) 438-33-70

Çîëîòèé ³ê, ìåðåæà þâåë³ðíèõ ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 617-32-96 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 619-89-22 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 611-38-54 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (067) 612-81-63 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (067) 623-28-13 Êàðàò, ìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-32-24 Ïåðëèíà, ìåðåæà þâåë³ðíèõ ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-47-45, 72-62-96 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-35-61, 72-39-03 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . (332) 78-48-78 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-23-28 Ñð³áíà ñêàðáíè÷êà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 876-02-38 Ñð³áíèé ñâ³ò, þâåë³ðíèé ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-28-98, (050) 279-40-01 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 279-40-01, (097) 955-56-78 Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 323-96-86 Óêð.þâåë³ð, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-32-96 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-03 Þâåë³ðíà êàðòà, þâåë³ðíèé ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-35-51, (050) 465-41-91

ÞÐÈÄÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

ÞÂÅ˲ÐͲ ÂÈÐÎÁÈ GRAFFIT, þâåë³ðíà ìàéñòåðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 à . . . . (097) 441-74-34, (066) 264-86-65

Êîðîíà, þâåë³ðíà ìàéñòåðíÿ

Ðåìîíò òà âèãîòîâëåííÿ íà çàìîâëåííÿ çîëîòèõ ³ ñð³áíèõ ïðèêðàñ. 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 . . . . . . . (050) 070-81-44, (063) 070-81-44

Crystal evolution, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 ÀÄÀÌÀÑ, þâåë³ðíà êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-48-25, (095) 489-05-07 ÀÄÀÌÀÑ, þâåë³ðíà êîìïàí³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (095) 597-28-75 ÂÀØ ÞÂÅ˲Ð, ìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à (Áóäèíîê ïîáóòó çà ÒÖ “Ãîñòèíåöü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-45-06, (095) 183-49-51

ALTER EGO, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 457-27-42, (050) 843-71-47 FORTIS, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-49-40, (095) 746-12-57 L.A., þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-83, (050) 339-80-79 Àäâîêàòñüêèé ä³ì, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 462-57-08, (099) 632-83-96 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


140

ÞÐÈÄÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

Àðãóìåíò, çàõ³äíîþðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-24-04, (097) 538-24-04 Àñòðóì, þðèäè÷íà ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 13, îô.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-50-58 Á³çíåñ Ïðàâî 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-50-01 ÁÞÐÎ ÀÄÂÎÊÀÒÀ ªËÎÂÀ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 30, îô.22 . . . . . . . . . . . . (050) 666-45-79, (332) 24-94-14 Áþðî ðîçëó÷åíü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 799-43-53, (098) 087-87-47 ³÷èíþê, Ãëàìàçäà òà ïàðòíåðè, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-64, (095) 033-91-03 Äîêòîð Ïðàâî, þðèäè÷íî-êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-58-87, (097) 347-44-96 Êâîðóì, þðèäè÷íà ô³ðìà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-07-87, 75-07-17 Êîìïðîì³ñ, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 207-47-84 ˳ãà Ïðàâà, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ, ÒÄ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à (4-é ïîâ.), îô.3 . . . . . . (332) 28-34-85, (050) 438-60-00 Ëóöüêèé ì³ñöåâèé öåíòð ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-19, (800) 21-31-03 Ëóöüêþðñåðâ³ñ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7, îô.301, 302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-97 Íàö³îíàëüí³ ²íôîðìàö³éí³ Ñèñòåìè, Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-79 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ ÄÏ “Äîêóìåíò” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 4 â . . . . (332) 77-05-42, (050) 289-04-44 Ïðàâîâèé ñòàíäàðò, àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 889-40-65, (095) 074-07-28

Ïðàâîçàõèñíà ãðóïà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35 . . . . . . . . . . . . . (095) 317-15-13, (068) 563-35-13 Ïðàâîçàõèñíà ãðóïà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 582-25-59, (050) 886-98-80 Ïðåì³óì Ñåðâ³ñ, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-58-78 Ðåã³îíàëüíèé öåíòð ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-79-95, (800) 21-31-03 Óêðþðïîñëóãè, þðèäè÷íà àãåíö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68, îô.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 385-86-58 Öåíòð ïðàâà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 783-33-41 ÞÐ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ, þðèäè÷íà ô³ðìà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-66-77, (098) 522-89-75 Þð.Ïàðòíåð, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à (3-é ïîâ.), ê.35 . . . . . . . . (332) 20-03-39, (099) 736-28-57 Þðèäè÷íà äîïîìîãà, êîìïàí³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-09-09, (050) 151-24-24 Þðèäè÷íà ô³ðìà Ñëóïêî Íàòà볿, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 415-15-35 Þðèñò Âàëü÷óê ³êòîð Þð³éîâè÷ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Øîòà Ðóñòàâåë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 523-37-53, (332) 76-76-66 Þðèñò Ìàòâ³þê Íàòàë³ÿ Ðîñòèñëàâ³âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-23, (099) 634-86-83 Þñòåððà, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-47-76


Profile for Ruslana

Панорама Луцьк 2018  

Підприємства, фірми, влада, соціальні інституції. Промисловість. Будівельні матеріали та конструкції. Автомайстерні, автомагазини, автостоян...

Панорама Луцьк 2018  

Підприємства, фірми, влада, соціальні інституції. Промисловість. Будівельні матеріали та конструкції. Автомайстерні, автомагазини, автостоян...

Profile for ruslana59
Advertisement