Page 1


ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

73

ÑÔÅÐÈ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² À²ÀÑÏÎËÓ×ÅÍÍß ÊÈÉ À²À, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-18

ÀÂÒÎÇÀÏÐÀÂͲ ÑÒÀÍÖ²¯ ÀÇÑ “Shell” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 214-48-55 ÀÇÑ “Àéñëàã” 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-39 ÀÇÑ “À̲Ê-Óêðà¿íà” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-89-72 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-78-91 ÀÇÑ “ÎÊÊΔ ¹13 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-50-51 ¹27 43008, ì.Ëóöüê, âóë.².Áîãóíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-37-54 ¹29 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 672-80-31 ÀÇÑ ÏÀÒ “Óêðíàôòà” 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-98-20 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-15-28 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-96-69 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 41 à. . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-12-56 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-00 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áóä³âåëüíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-37-25 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-90-38 ÀÇÑ ÒçΠ“ÂÏÌÊ-Òðåéä” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-62-69 ÀÇÑ ÒçΠ“Ðåêîðä β˔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-39-96 ÀÇÑ ÒçΠÍÊ “Àâåòðà” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-62-61 ÀÇÑ ÏÏÒÊ “Óêð-Ïåòðîëü” ¹1 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . (050) 370-84-32, (332) 23-45-89 ¹2 45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 à, (050) 438-27-21 ÀÇÑ ÒçΠ“Ðåñóðñ β˔ ¹1 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-29-48 ¹3 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 79 ¹4 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-08-84 ¹5 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-01-19 ¹6 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-73-90 ¹7 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-34 ¹8 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-42 ¹9 43017, ì.Ëóöüê, âóë.ªâðîïåéñüêà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-28-18 ÀÇÑ ÒçΠ“ÂÎà ÐÈÒÅÉË” ¹18 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-41 ¹23 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-42 ¹25 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-43 ¹26 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 22 à ¹27 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-45 ÀÇÑ ÒçΠ“Ïðåñòèæ-Ïåòðîë” 45653, ñ.×àðóê³â Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîêçàëüíà, 146. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-75-14

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

AUTOLIFE

Ïðîäàæ àâòîñêëà. Ãóìà çèìîâà òà ë³òíÿ, äóãè, êåíãóðÿòíèêè, ðîë³íãè, íàêëàäêè. 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . (066) 375-77-99, (096) 782-79-86, (099) 275-39-96 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³. AMG, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à, ïàâ³ëüéîí ¹6 í . . . . (099) 230-66-87, (093) 765-41-33 Auto Äîê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹46 í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 472-85-68, (067) 889-01-63 AUTOCOMFORT.BIZ.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 635-05-63 Automriya, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹11 í . (099) 182-30-39 AVTO WEST, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 183-24-44, (068) 843-94-90 AVTO-CT çàï÷àñòèíè, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . (067) 303-92-97, (095) 204-72-99 AVTOSHOK, àâòîðîçá³ðêà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 747-06-28, (068) 939-93-98 AVTOWEST, ÏÔ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 691-11-69 AvtoShrot 45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîë³, 26.. (050) 515-38-03, (096) 992-40-02 BMW Lutsk, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 883-59-87 Bus Master, ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 245-81-40, (097) 244-75-55 CPR-franauto 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44, ïàâ³ëüéîí ¹109 . . . . . (066) 111-11-96, (066) 524-00-27 DETAL.UA, àâòîìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-88-90, (067) 442-77-11 Detalka.net, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 075-75-24, (099) 361-41-01 Diesel, àâòîìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 32 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-32, (332) 28-02-33 ELAN-TRUCKS, ÏÏ 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 422-11-11, (067) 361-76-67 Euro Truck Parts, ìàãàçèí TIR çàï÷àñòèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 155-07-82, (066) 558-01-42 InterCar Ukraine, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 435-56-10, (067) 364-46-32 JAPAN CARS 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Áðàòêîâñüêîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . (066) 128-67-00, (097) 721-28-39 KingÀâòî, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ìàãàçèí ¹59 í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 886-14-82, (097) 346-79-82 MAXIMUS, ñóïåðìàðêåò àâòîçàï÷àñòèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 170-14-06, (332) 28-78-22 MIF, àâòîìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 46 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), êîíòåéíåð ¹28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-68-61 PIT STOP, ìåðåæà ìàãàçèí³â àâòîçàï÷àñòèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹38 í . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-61-02, 78-61-03 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-00-30 PitStop TIR, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 041-95-27, (098) 893-33-06 RIOparts, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 49/6 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 360-44-34, (096) 666-71-75 SellParts, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 320-39-68, (097) 853-96-67 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


74

ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈÍÈ

SHINA.LUTSK.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 184-95-95, (067) 929-77-44 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44/105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 184-95-95 Sport-car.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 218-21-88 Stotehnika.pulscen.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 865-89-60, (050) 718-95-96 STRANS TIR çàï÷àñòèíè, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 311-70-40, (067) 311-71-77 SVIT-LDV, ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 061-17-74 Trafic Vivaro Primastar, àâòîðîçá³ðêà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 777-03-84, (068) 719-28-42 Tuning-Tec, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 119-09-76, (066) 936-15-42 TVMusic, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 135-36-35, (068) 635-54-35 Vocar24.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 662-90-05, (099) 261-27-53 WestPart, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 677-80-77, (066) 947-06-44 Àâòî-Êîìïëåêñ-Ë, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-22-39, (066) 846-71-45, Àâòî-ñòèëü, ÏÏ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 660-44-77 Àâòî-ØàÁî 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 (ÑÒÎ “Âîëèíü-ËÀÄÀ”) . . (066) 435-56-60, (096) 910-78-66 ÀâòîTIR, ìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 927-75-24, (332) 79-51-38 Àâòîáàí, ìàãàçèí àâòîàêñåñóàð³â 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3/110 . . . . . . . . . . . . . (066) 170-29-74, (332) 28-27-77 Àâòîä³ìñåðâ³ñ, ìàãàçèí çàï÷àñòèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñõ³äíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 821-92-53, (332) 72-98-68 Àâòîêîìôîðò Ëóöüê, ô³ðìà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 701-00-46 Àâòîëó÷åñüê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 212-48-92 Àâòîìàëÿð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), êîíòåéíåð ¹15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 443-33-97, (093) 869-15-55 Àâòîìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . . . . . . . . . . (050) 806-36-28, (050) 673-04-31 Àâòîìîá³ë³ñò-2, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . (050) 724-59-32, (096) 973-66-81 Àâòîðîçá³ðêà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 409-99-89, (066) 719-99-89 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ö³îëêîâñüêîãî, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 871-48-81, (067) 421-73-17 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 899-81-81, (097) 380-18-50 Àâòîðîçá³ðêà, ÑÒÎ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 971-14-88, (067) 254-56-36 ÀâòîÑêëî, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 139-74-10, (097) 607-62-18 Àâòîñòàòóñ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 325-22-19, (098) 247-30-70 Àâòîñòèëü, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 585-77-35, (098) 361-66-60 Àâòîñòðåñ, àâòîðîçá³ðêà 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 552-12-14, (099) 516-02-08 Àâòîòóðèñò, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 686-30-04, (098) 307-45-45 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 2 â . . . . . . . . . . . . (066) 633-92-80, (067) 334-47-87 Àâòîõ³ðóðã³ÿ, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 251-32-95, (067) 196-14-48 Àâòîðîçá³ðêà 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 15 . . . (095) 898-13-33, (063) 821-36-72 Àâòîøðîò 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áóòèðñüêà, 12 . . . . . (066) 222-67-60, (066) 900-81-11 Àâòîøðîò MAXX 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . (068) 996-58-23, (093) 022-45-94 Àâòîøðîò Âîëèíü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 109-64-23, (066) 023-81-05 Àâòîøðîò, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 72 . . . (097) 527-17-10, (099) 270-06-00 Àãðî-Ñîþç-Õìåëüíèöüê, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . (067) 540-32-98, (332) 70-59-13 Àãðîëîã³ñòèêà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 676-18-99 ÀÊÁ ÏËÞÑ, àêóìóëÿòîðíèé ñóïåðìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 405-14-16, (067) 551-67-78 Àðñåí, ÒÏÊ, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-87-13, (332) 78-70-22 ÀÒË, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 404-91-97, (332) 78-00-48 Á³ðîíò Ìèêîëà ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-18, (067) 457-99-59 Áóñ-Ëóöüê, ÏÏ 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . (096) 546-99-49, (099) 434-22-44 Áóñ Ìàðêåò, ìàãàçèíè 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 893-33-44, (096) 893-33-44 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á. . . . . . . . . . . . . . . (095) 893-33-44, (096) 893-33-44 Âåñòòàõîñåðâ³ñ, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 235-73-23, (050) 378-59-13

³òî øèíà, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 (àâòîøêîëà). . . . . . . . . . (050) 522-65-85, (098) 828-28-23 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹88 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 197-50-31, (050) 522-65-85 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 888-95-89, (098) 838-80-30 Âîäÿíèé Âàäèì Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 953-44-26, (332) 78-67-65 Âîëèíñüêèé àâòîöåíòð “ÊàìÀÇ”, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 97 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-03-94, (050) 339-74-97 Âîëèíü ªâðî-ÌÀÇ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-08-67, (332) 78-85-71 Âîëèíü-ÀÂÒÎ, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-26 Âîëîõ Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-75-30, (050) 158-46-96 Âîëÿð, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (063) 855-64-91, (332) 78-29-72 Ãðàíäøèíà, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 494-77-44, (332) 75-76-02 Äàí³åëà-Òóð, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . (067) 872-16-37, (099) 010-70-72 Äåëüòà Ãëàñ, ÒΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 281-87-94, (067) 447-72-41 Åêîëàéí, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 524-87-19, (095) 654-28-17 Åêñ³ñò Àâòîìîò³ñ, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 353-10-87, (067) 311-71-78 Åêñïðåñ Àâòî Øðîò 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëèñåíêà, 4 . . . . . . (099) 029-22-26, (096) 270-20-20 Çàï÷àñòèíè Áîãäàí-Åòàëîí, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 549-32-82 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 â . . . (050) 549-32-82, (093) 515-49-17 Çàï÷àñòèíè, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 129-99-39, (050) 837-30-87 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 39 à . . . (050) 933-11-51, (095) 359-62-64 Çàõ³ä Øèíà, ÏÏ 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó (7 êì â³ä Ëóöüêà ïî òðàñ³ Ëóöüê-Êè¿â) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 860-58-88, (097) 249-68-88 ÈÐÁ²Ñ-ÀÂÒÎ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 380-54-68, (332) 75-00-64 ²íòåð-àâòî, ìàãàçèí 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 1 ã . . . . (095) 573-53-95, (332) 78-52-68 ²íòåð-îïò³ìà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 11. . . . . . . . . . . . . . . (050) 726-30-27, (332) 75-16-65 ²ñêðà, ìàãàçèí àâòîçàï÷àñòèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 090-03-93, (332) 78-86-51 Êîëåñî 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 528-61-85, (050) 238-96-71 Ëåîë, ÏÔ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 130-51-22, (068) 220-24-68 Ëóöüê, àâòîðîçá³ðêà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . (096) 588-66-28, (099) 777-50-58 Ìàéñòåð 12 Âîëüò, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-01 Ìàéñòåð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-45-05 Ìàêñèìóñ-Ïðåñòèæ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-78-77 Ìîíîë³ò, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . (067) 372-02-98, (099) 329-39-99 Íàéòèçàï÷àñòü.com.ua, ³íòåðíåò-ïîðòàë 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 100-28-00, (068) 100-28-00 Îëüãà, àâòîìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-64-78, (332) 23-21-06 Ïàðòíåð Òðàê, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-63-91 ÏÑ ϳäøèïíèê, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 103 . . . . . . . . . . . . . (097) 143-90-00, (066) 143-90-00 Ðåàë-Àâòî, ìàãàçèí 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 173-50-16, (067) 193-32-20 Ðåãàòà, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 035-00-61, (332) 71-09-63 Ñàôðîí, àâòîìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 106 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-10, 26-08-45 Ñâ³òëàíà, àâòîðîçáîðêà 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 864-39-47, (066) 708-49-10 Ñåíüêî Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-01 Òàíäåì Àâòî, ìàãàçèí 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-31-21, (066) 883-36-36 Òåõíîêîëîð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-04 Òåõíîêîëîð, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 80 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-24-64 ÒËÀ Æèòîìèð ó ì.Ëóöüêó, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-00-49 Òîï Ìàðêåò 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-13-30, (098) 375-13-30 Òîðãîâèé ä³ì “Óêðçàõ³äï³äøèïíèê”, ÒçΠËÒÄ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-97, 78-93-98 Òðàíñ-Àòëàñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàõàðîâà, 7 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-11-65, 75-13-93 Òðàô³êàíè÷, êîìïàí³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 728-52-08, (050) 176-28-39


ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅвÑ

Óêðàâòîçàï÷àñòèíà, ÒçÎÂ, ËÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-85-23, (332) 77-90-03 Óñòàíîâî÷íèé öåíòð àâòîñèãíàë³çàö³¿ ³ àâòîìóçèêè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-77-22 Õåí÷åëü Îëüãà Êîñòÿíòèí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”), ïàâ³ëüéîí ¹1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 970-76-57, (332) 78-76-18 ßïîíñüêèé àâòîðàé, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê ‘’Ôîðìóëà’’) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-92, (096) 456-45-55

ÀÂÒÎÌÀÉÑÒÅÐͲ, ÀÂÒÎÑÅвÑ

Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4

Âîëèíüêëþ÷ñåðâ³ñ, ñëóæáà â³äêðèòòÿ çàìê³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 828-44-44, (050) 916-89-76

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

˲ÄÅÐ ØÈÍÀ, ÌÅÐÅÆÀ ØÈÍÎÌÎÍÒÀƲÂ

Ïðîäàæ ãóìè òà äèñê³â. Ðèõòóâàííÿ äèñê³â. Ïðàöþºìî ç ÏÄÂ. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 68 á . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83. . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 á . . . . . . (050) 378-33-42 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

3,5 òîíí, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 367-44-64, (097) 758-35-25 AUTO SPA, detaling studio 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 622-92-62, (050) 961-01-34 Autoideal, àâòîìàéñòåðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 655-39-99 DRIVE SERVICE, ÑÒÎ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 à. . . (050) 554-51-72, (332) 70-50-52 FAETON, ÑÒÎ 45638, ñ.Ëèùå Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 500-88-53

75

Lider servis, àâòîñåðâ³ñ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíÿõîâñüêîãî, 9/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-00-47 LIQUI MOLY, àâòîðèçîâàíèé ñåðâ³ñ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 855-56-51 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 855-56-51 Lutsk Magic Garage, àâòîñåðâ³ñ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 075-75-24, (099) 361-41-01 MAXIMUS, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 507-29-85, (332) 28-78-55 Nanopol, àâòîìàéñòåðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 905-30-07, (067) 192-78-93 PribaltService, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-01-00 PRV ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òðåòÿ Îá’¿çíà, 51. . . (050) 539-19-35, (050) 553-55-95 RIO, ÑÒÎ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 747-41-77, (098) 177-17-73 Skoda Auto, ÑÒÎ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-04, 78-80-17 Star Line, óñòàíîâî÷íèé öåíòð 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 714-44-60 TurboDoctor, ÑÒÎ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 47 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 331-97-45, (097) 281-36-20 VIP-Àâòî, ÑÒÎ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 654-40-65 Àâòî Stat, ÑÒÎ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 12 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 210-46-46 Àâòîãàçöåíòð, ÏÏ 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îçä³âñüêà, 13. . (050) 378-18-94, (332) 29-12-00 Àâòîäèçàéí, ìàéñòåðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . (098) 806-70-70, (066) 843-32-03 Àâòîä³àãíîñòèêà, ÑÒÎ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 516-69-99, (093) 015-93-95 ÀÂÒÎÊÎÌ, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 896-14-11, (095) 355-33-52 Àâòîêîíäèö³îíåðè, ÑÒÎ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 179 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-88-43 Àâòîìàéñòåðí³ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèñëèâñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 508-26-15, (332) 28-10-60 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Îñòðîâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-63-72 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 194-02-61 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 666-24-41, (096) 592-74-03 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 003-14-96 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 475-85-99 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 à. . (066) 158-86-60, (050) 663-51-98 Àâòîìîäåðí, ³íñòàëÿö³éíèé öåíòð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 â . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-32-22, (050) 671-67-77 Àâòîðåàí³ìàö³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 036-00-04, (096) 003-80-08 Àâòîñåðâ³ñ LEO 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 346-89-50, (095) 506-02-34 Àâòîñåðâ³ñ íà ͳê³øåâà, àâòîìàéñòåðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ͳê³øåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 332-26-66, (096) 666-08-07 Àâòîñåðâ³ñ, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 255-45-56 Àâòîñêëî, ìàéñòåðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 4 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 137-27-90 Àâòîñêëîñåðâ³ñ, àâòîìàéñòåðíÿ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êàëèíîâà, 5 . . . . . . . (098) 889-37-77, (099) 405-33-11 Àâòîòîí, àâòîìàéñòåðíÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 388-98-20, (098) 737-62-44 Àâòîõàóñ-Ëóöüê, ÒçΠ45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-17-18 Àâòîöåíòð ïëþñ, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 49 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-16-76, 76-75-67 Àðêàä³ÿ, àâòîñåðâ³ñ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îêðóæíà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 402-01-15, (332) 76-71-99 Àðñåí, ÑÒÎ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 3 á . . . . . . . . . . . . . . (050) 777-64-69, (332) 23-12-40 ÁåñòÃàç, êîìïàí³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Áîãîëþáñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 390-68-86, (099) 150-89-89 Áîãäàí-Àâòî Ëóöüê, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-33-83, 77-33-82 ÁÎØ Àâòîñåðâ³ñ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 20 . . . (066) 343-97-78, (067) 471-04-71 ÁÓÑ-ÑÅвÑ, ÏÏ 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áðèãàäíèé Äâ³ð, 9, (050) 951-82-95, (332) 78-58-18 ³î ñåðâ³ñ, ÒΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 927-75-24 ÂËÀÄÀÐ, àâòîöåíòð 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 5 . . . . . . . . (066) 573-90-15, (093) 760-78-60 Âîëèíü-ÀÂÒÎ, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-28 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


76

ÀÂÒÎÌÈÉÊÈ

Âîëèíüàâòîìîòîñåðâ³ñ, ï³äïðèºìñòâî 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-05-77 Âîëèíüñòàíäàðò, ÒΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñîñþðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-24 ÂîËÍàÆ, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-48-49, (332) 28-14-82 Âóëêàí, àâòîñåðâ³ñ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-09-30, (066) 397-48-38 ÃÀÇ â ÀÂÒÎ, íàö³îíàëüíà ìåðåæà ñòàíö³é ÃÁÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 440-41-73, (097) 510-56-61 Ãàç íà Àâòî, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 516-97-65, (098) 303-09-53 Ãàçàâòîñåðâ³ñ, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-99, 78-37-70 Ãàðàæ 13, àâòîìàéñòåðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-82-52 Ãàðàæ, àâòîõ³ì÷èñòêà 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 212-18-49 Ãëóøàê, ÑÒÎ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-45-65, (066) 133-13-16 ÃÓÐ, àâòîñåðâ³ñ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . (066) 883-07-07, (068) 883-07-07 Äåëüòà-Äîð, ÏÏ 45605, ñ.Áîðàòèí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 77 . . . . . . . (098) 173-15-43, (095) 426-34-28 Åêðàí, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 176-14-59, (332) 72-62-46 Åêñïðåñ Àâòî ñåðâ³ñ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 16 à. . . (099) 144-66-20, (332) 25-03-03 ªâðîðåìáóä, àâòîôàðáóâàëüíà ìàéñòåðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 95 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-98-31 Çà¿êà Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 3 . . . . . . . (050) 200-39-00, (066) 730-22-84 ÇÀÕ²ÄÁ²ÇÍÅÑÏÀÐÒÍÅÐ, ÒçΠ45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . . . . . . . . (332) 26-16-60, 77-32-75 ²ìïåð³àë AUTO ñåðâ³ñ, ÑÒÎ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 12 . . . . (066) 799-45-75, (068) 783-53-63 Êîçàê Âîëîäèìèð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 68 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 550-81-50 Êóçüì³íà ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñîñþðè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 528-37-77, (332) 71-95-77 ËÎÃÎÑ-ÀÂÒÎ, ìåðåæà ñòàíö³é çàì³íè ìàñòèë 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-88-00, (332) 78-99-59 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 351-85-97 Ëóöüêñåðâ³ñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-14-15, (332) 75-05-77 Ìàéñòåð 12 Âîëüò, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-32-26, (073) 378-32-26 Ìåðñåäåñ-Áåíö, ñåðâ³ñ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-18 Ïàò³é Àíòîí Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 522-02-53, (332) 72-61-42 Ïðàéìåñ³, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 535-20-96, (332) 71-02-08 Ïðîôåñ³îíàë, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 71 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-17-30, (050) 183-36-88 Ðåìçîíà, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-75-78 Ðåìîíò TIR, ìàéñòåðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 255-17-81, (332) 78-35-21 Ðåìîíò ñòàðòåð³â òà ãåíåðàòîð³â, àâòîìàéñòåðíÿ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 934-33-92 Ñàôðîí, àâòîñåðâ³ñ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 106 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-10, 26-08-45 ÑÂÊ Âîëèíü Ñåðâ³ñ, ÒΠ45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 69 . . . . . . (050) 610-78-91, (332) 29-07-62 Ñåðâ³ñíèé öåíòð “HONDA” 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-03-33 Ñåðâ³ñíèé öåíòð “RENAULT” 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-03-33 Ñèëêîì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 80 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-44-18, 75-08-18 Ñèíòåòèê, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 406-72-36, (050) 182-22-41 Ñòàðòåð-ãåíåðàòîð, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 73 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 811-43-24, (095) 723-83-70 Ñòèëü-Àâòî, àâòîìàéñòåðíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 222-05-04, (097) 653-67-14 ÑÒÎ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 32 . . . . . . . . (067) 332-63-30, (332) 71-47-15 ÑÒÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 447-97-77, (093) 213-97-77 Ñóïåðãàçñåðâ³ñ, ÑÒÎ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-81, (096) 087-73-21 ÒÎÏ Î²Ë, öåíòð çàì³íè ìàñòèë 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 993-08-66, (332) 29-29-68 Òðàíñ-Àòëàñ, ÑÒÎ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-11-65 ÒÓÐÈÑÒ ÎÉË, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 103-45-94 Óêðà¿íñüêå àâòîñêëî, ÑÒÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 663-57-75 ßáëîí÷óê Ðóñëàí Àðêàä³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàðèöüêîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 160-99-00 ßðìîëþê Âîëîäèìèð Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 56 . . . . . . . (050) 673-04-21, (068) 568-10-00

ÀÂÒÎÌÈÉÊÈ Àâòîìèéêà “0-24" 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 820-00-52 Black Gold, àâòîìèéêà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 627-77-99 MAXIMUS, àâòîìèéêà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-78-55 Àâòîáàíÿ, ñòóä³ÿ ÀâòîÄåòåéë³íãó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 027-72-22, (066) 680-82-22 ÀÂÒÎÊÎÌ, àâòîìèéêà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-00-10 Àâòîìèéêà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Êîìóíàëüíèé, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-09 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-95-65, (332) 26-38-71 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 802-19-33 Àâòîìèéêà “Ñóïåð” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 775-22-77 Àâòîìèéêà ÌÏÏ “Êë³ïà” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-67-67 Àâòîìèéêà ÏÏ “Àâòîöåíòð ïëþñ” 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-75-67 Àâòîìèéêà ÒçΠ“Ðåìçîíà” 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-75-78 Íåïòóí, àâòîìèéêà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 743-08-19 Ñàôðîí, àâòîìèéêà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-73-62

ÀÂÒÎÌÎÁ²Ë²-ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ Àâòî-Àâàíãàðä, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 073-57-06, (332) 77-08-35 Àâòîàëüÿíñ-Çàõ³ä, îô³ö³éíèé äèëåð MITSUBISHI ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-33-00 Àâòîñàëîí “RENAULT” 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-04-81, (050) 372-15-74 Àâòîñïåéñ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 559-99-33, (067) 361-50-25 Àâòîöåíòð Çàõ³ä, îô³ö³éíèé äèëåð VOLKSWAGEN ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-33 Áîãäàí-Àâòî Ëóöüê, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-33-71, 77-33-72 Âîëèíü-ÀÂÒÎ, ÏðÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-00 ²ìïåêò, ÌÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 597-13-43 ˳îí, àâòîïðîêàò 43005, ì.Ëóöüê, Ïðèâîêçàëüíà ïëîùà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 780-86-99 Ëóöüê-Åêñïî, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-03-33 Ìåðñåäåñ-Áåíö, àâòîñàëîí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-18 Îïåëü-Øåâðîëå, àâòîñàëîí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-08 Ïðîìòåõñåðâ³ñ, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-73-87, 78-72-01 Ñàôðîí, àâòîñàëîí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 à . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-28-94, (332) 71-73-62 Òîéîòà-öåíòð Ëóöüê “Àâòîêîíöåïò” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-39-33, 78-39-32

ÀÂÒÎÌÎÁ²ËÜͲ ÑÒÎßÍÊÈ, ÃÀÐÀƲ Àâòîñòîÿíêà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-72 Àâòîñòîÿíêà ÌÏÏ “Êë³ïà” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-67-67 Àâòîñòîÿíêè ÂÑÀ ¹1 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 106 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-89 ¹2 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-41-74 ¹3 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-41-91 ¹8 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-14-36 ¹9 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-53 ¹10 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 70 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-08-87 Ìð³ÿ, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-38-42 ϳâí³÷íèé-1, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-90-56 Ñòèð-2, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-14-37 Ñòèð-3, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-93-00 Òóðèñò, ãàðàæíèé êîîïåðàòèâ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-91-98


ÀÂÒÎÑÒÀÍÖ²¯

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÂÀÍÒÀÆͲ VENDA, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . (066) 898-23-23, (332) 29-42-94 Àëüáà-Òðàíñ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-10 Àðêàíà, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-77 Àÿêñè ³ Ê, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 4 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-10-48, (050) 438-10-23 Âàñþðà ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 276-54-49, (332) 78-05-80 ²ÀÐÄÎ-ÒÐÀÍÑ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 740-39-26, (332) 77-86-22 ³òà-Àâòî, ÂÊÔ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-73-71 ÂîëèíüËÀÇàâòîñåðâ³ñ, ÂÊÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-77, 75-10-16 Âîòðàíñ, ÏÏ 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 11 à . . . (097) 553-31-60, (066) 169-05-29 Ãóïàëî Ëþäìèëà Âàñèë³âíà, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàäîâñüêîãî, 4 à, îô.2 . . . . . . . . . . . . (050) 560-93-69, (332) 77-90-00 Äàêî Ñåðâ³ñ, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 25 à/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 764-20-30 Äåë-Ïîñò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 350-36-91 ijíàò, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñîñþðè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 861-33-68, (332) 77-05-41 ²ñò-Çàõ³ä, äî÷³ðíº òðàíñïîðòíî-åêñïåäèö³éíå ï³äïðèºìñòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-35, 77-05-08 Êâàëåñ Óêðà¿íà, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.37 . . . . . . . . . . . (050) 733-88-59, (067) 436-91-17 Êíèãà Ëåñÿ ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-60-90 Êíèø Ñòåïàí Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 75 . . . (050) 378-17-78, (050) 378-68-58 Êîíòóð-3 ËÒÄ, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-07-36, 25-23-51 Êîñòèê ²âàí Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-13-69, 25-01-73 Ëåîíòüºâ, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-70-95, (332) 75-07-95 ˳ïêî Ìèêîëà Àíòîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàäîâà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-02-43 Ëóöüê Òðàíñ Ëîã³ñòèê, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 336-55-52, (066) 551-39-23 Ëóöüêàâòîäîð-Òðàíñ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-55-18, 77-97-68 Ìàéêî Ñåðã³é ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 112 à, îô.126 . . . . . (050) 511-66-80, (066) 963-33-70 ͳ÷íèé åêñïðåñ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 447-34-83, (332) 28-19-07 Îëòðàíñ, ÏÏ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-47-15 Îñòðåé Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 10 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-62-71 Ïàñòîðàëü, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3, îô.105 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-77-77, 78-72-04 Ïîâàð Ãðèãîð³é Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 607-46-59, (332) 28-11-73 Ðèöêî ²ãîð Éîñèïîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, îô.316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-19-28, 28-33-28 гâîë-Òðàíñ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-15-07 Ðîìä³ Óêðà¿íà, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.413. . . . . . . . . . . . . . (332) 78-47-07, 28-45-15 Ñàò, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-99-09 Ñâ³òîãîð, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-98-30, 76-96-83 Ñåìåíþê Þð³é Îëåêñ³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-03-35 ÑÌÂ-Òðàíñ, ÏÏ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 34 . . . . . . (063) 831-92-37, (095) 072-46-49 Ñòàñþê Ôåä³ð Éîñèïîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-85-25, (050) 438-94-86 Òåðåùóê Ìèõàéëî Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-55-62 ÒÐÀÍÑ-ÅÑÏÐÅÑ, ÏÏ 45608, ñ.Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 21 à. . . . . . . . . . . (332) 70-85-16, 70-85-15 Òðàíñ-²ìïåð³ÿ, ÒçΠ45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 139 . . . . . . . . . . . (332) 70-59-08, 70-59-09

77

Òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-36-78 Òðåê-Çàõ³ä, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3/406 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-88, 78-61-20 Óêðà¿íñüêèé áîãàòèð, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 494-31-65, (066) 504-71-22 Õåäîñ Ëóöüê, ÑÏ ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-76-44, (332) 25-01-47 ÞÂÏ-ÒÐÀÍÑ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-58-85, (332) 78-42-28

ÀÂÒÎÏÅÐÅÂÅÇÅÍÍß ÏÀÑÀÆÈÐÑÜʲ Àâòîáàçà “Òóðèñò” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-08-72 Áåíüêî Þð³é ßðîñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 12 . . . . (095) 475-85-72, (067) 296-07-15 Âîëèíñüêå îáëàñíå ï³äïðèºìñòâî àâòîáóñíèõ ñòàíö³é, ÏðÀÒ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-45-60, 26-06-59 Âîëèíüàâòîòðàíñ, ÒçÄ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-11-91, 25-14-88 Âîëèíüòðàíñàâòî, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-02 Âîÿæ-Ëþêñ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Âåðåñàÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 923-55-99 ÂÒÏ Ñàíðàéç ËÒÄ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-79-70, (332) 77-20-83 Çàõ³äí³ Àâòîë³í³¿, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 039-37-16 ˳ñíåâè÷ ³êòîð Àíòîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 384-68-88, (332) 73-83-41 Ëóöüê-Åêñïðåñ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-16-16, (067) 268-03-02 Ëóöüêå ÀÒÏ 10701, ÏðÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-41-31, 25-02-22 Ëóöüêå ï³äïðèºìñòâî åëåêòðîòðàíñïîðòó, ÊÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Äàíüøèíà, 1/52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-98, 26-14-00 ÌÀÍÎ˲ß, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 26, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-58, 72-13-03 Ìîõíþê Òåòÿíà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-01-91 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 846-69-52 Ïðåì³óì-Ñåðâ³ñ ËÒÄ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15, îô.61/2 . . . . . . . . . . . . (050) 906-29-07, (332) 29-75-30 Ðîìàíþê Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 48 à/36 . . . . . . . . . . (063) 615-75-65, (099) 737-79-61 Ñàâ÷óê Âàñèëü Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 620-31-20, (096) 754-02-71 Ñèäîðîâ Äåíèñ Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 750-55-13, (098) 400-50-05 Ñïð³íòåðîê-âºòºðîê, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 464-27-54, (067) 364-42-02 Øåñòåðèíà Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 666-41-78

ÀÂÒÎÑÒÀÍÖ²¯ Àâòîâîêçàë Ëóöüê 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 15-04, 15-54, 24-60-52 Àâòîñòàíö³ÿ Ëóöüê-2 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-25-91 Àâòîâîêçàë Êîâåëü 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-04-95, 5-03-76 Àâòîñòàíö³ÿ Áåðåñòå÷êî 45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ïàðêîâà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-52-33 Àâòîñòàíö³ÿ Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 14 . . . . . . . . . (3342) 2-36-77, 2-08-10 Àâòîñòàíö³ÿ Ãîëîáè 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êîâåëüñüêå Øîñå, 1 . . . . . . . . . . (3352) 9-29-60 Àâòîñòàíö³ÿ Ãîðîõ³â 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ëóöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-12-33 Àâòîñòàíö³ÿ Çãîðàíè 44313, ñ.Çãîðàíè Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-51-40 Àâòîñòàíö³ÿ ²âàíè÷³ 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Çàë³çíè÷íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-14-53 Àâòîñòàíö³ÿ Êàì³íü-Êàøèðñüêèé 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.1 Òðàâíÿ, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-34-93 Àâòîñòàíö³ÿ ʳâåðö³ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.³äðîäæåííÿ, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-27-01 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


78

ÀÂÒÎØÊÎËÈ

Àâòîñòàíö³ÿ Êîëêè 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 34 . . . . . . . . . . . . . (3376) 3-26-50 Àâòîñòàíö³ÿ Ëîêà÷³ 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ëóöüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 3-01-65, 3-01-64 Àâòîñòàíö³ÿ Ëþáåø³â 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Áðåñòñüêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-11-31 Àâòîñòàíö³ÿ Ëþáîìëü 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Âîêçàëüíà, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-44-39 Àâòîñòàíö³ÿ Ìàíåâè÷³ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-17-58 Àâòîñòàíö³ÿ Íîâîâîëèíñüê 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Àâòîáóñíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-11-05, 3-24-53 Àâòîñòàíö³ÿ Ðàòíå 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Öåíòðàëüíà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 3-13-39 Àâòîñòàíö³ÿ Ðîæèùå 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-13-93 Àâòîñòàíö³ÿ Ñòàðà Âèæ³âêà 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-16-05 Àâòîñòàíö³ÿ Òóð³éñüê 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-13-12 Àâòîñòàíö³ÿ Öóìàíü 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Âàñèëüºâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-48-59 Àâòîñòàíö³ÿ Øàöüê 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 60 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-32-63

ÀÂÒÎØÊÎËÈ Àâòîìîá³ëüíà øêîëà “ÀÑ”, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1/313. . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 999-99-25, (332) 78-40-80 Àâòîìîá³ëüíà øêîëà ÂÎÎ “Âñåóêðà¿íñüêà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-03-72, 73-02-75 Ãóäîê, àâòîøêîëà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, ê.107. . . . . . . . . (063) 282-37-85, (099) 323-14-12 Ëóöüêà àâòîìîá³ëüíà øêîëà ÒÑÎÓ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (067) 332-84-62, (332) 23-00-14 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ Âîëèíñüêîãî äåðæàâíîãî îáëàñíîãî íàâ÷àëüíî-êóðñîâîãî êîìá³íàòó 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 87. . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-36-51 Ãîðîõ³âñüêà àâòîìîá³ëüíà øêîëà ÒÑÎÓ 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.²ãîðÿ Ñëèâêè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-16-59 Êàì³íü-Êàøèðñüêà àâòîìîá³ëüíà øêîëà ÒÑÎÓ 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 118 . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-38-35, 2-34-62 Êîâåëüñüêà òåõí³÷íà øêîëà ÒÑÎÓ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-94-74, 5-90-07 Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ Âîëèíñüêîãî äåðæàâíîãî îáëàñíîãî íàâ÷àëüíî-êóðñîâîãî êîìá³íàòó 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-04-22 Íîâîâîëèíñüêà àâòîìîá³ëüíà øêîëà ÒÑÎÓ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-29-84, 4-45-10

ÀÄÂÎÊÀÒÑÜÊÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1

ÀÄÂÎÊÀÒ ÊÎÌÀÐÍÈÖÜÊÀ ÎÊÑÀÍÀ ÎÌÅËßͲÂÍÀ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 583-94-74, (332) 21-01-26

ÀÄÂÎÊÀÒ ÊÎÌÀÐÍÈÖÜÊÈÉ ÑÅÐÃ²É ²ÂÀÍÎÂÈ×

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïóøê³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 104-35-24

ÀÄÂÎÊÀÒ ÎËÅÉÍÈÊ ²ÃÎÐ ÞвÉÎÂÈ×

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.207 . . . . (050) 378-55-45 Àäâîêàò Îëåéíèê ²ðèíà Â’ÿ÷åñëàâ³âíà Ïîäàòêîâà àäâîêàòóðà. Çàõèñò ³íòåðåñ³â ó ñóä³. 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.207, (093) 795-00-45, (332) 20-10-02

ÀÄÂÎÊÀÒ ØÅÑÒÅÐÍ²Í Â²ÒÀË²É ÄÌÈÒÐÎÂÈ×

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 953-48-19, (099) 215-55-45

O.Legis, àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47, îô.3 . . . . . . . . (050) 731-27-21, (099) 232-44-63 Àäâîêàò Áàð÷óê Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 14, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 638-07-08 Àäâîêàò Áàñàëèê Âàëåíòèíà Ôåîäîñ³¿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-47-35 Àäâîêàò Áåíåùóê Âàëåð³é Ãðèãîðîâè÷ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 448-77-08 Àäâîêàò Áºëÿºâà Òåòÿíà Ïåòð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-82

Àäâîêàò Áîéêî Âàäèì Äìèòðîâè÷ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 705-03-27, (093) 095-70-21 Àäâîêàò Áîíäàðåíêî ³êòîð Ãåííàä³éîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 372-18-11 Àäâîêàò â ªâðîï³, êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 955-33-83, (098) 720-70-11 Àäâîêàò ³÷èíþê Ìàêñèì Àíàòîë³éîâè÷ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 033-91-03 Àäâîêàò Âîéäþê Ðîìàí Âÿ÷åñëàâîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 882-69-18 Àäâîêàò Ãðóíèê Àíàòîë³é Ìèõàéëîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 4, îô.5 . . . . . . . . . . . . . (332) 72-68-80, (050) 140-54-08 Àäâîêàò Ãðóøåöüêà Ìàð³ÿ Òèìîô³¿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-31 Àäâîêàò Äåðêà÷ Äåíèñ Âîëîäèìèðîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 (4-é ïîâ.), îô.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-27-61 Àäâîêàò Êàðïþê Ëþáîâ Âàñèë³âíà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 977-76-04 Àäâîêàò Êèðèñü Ãàëèíà Éîñèï³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-85 Àäâîêàò Êèðèñü Çîðÿíà Ëåîí³ä³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-85 Àäâîêàò Êíèø Çîðÿíà ²ãîð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-15-84 Àäâîêàò Êíèø Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44/2 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-75, (050) 378-47-30 Àäâîêàò Êîáèëèíñüêà ªâãåí³ÿ ²âàí³âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 732-24-75, (332) 72-10-45 Àäâîêàò Êîáèëèíñüêèé Àíäð³é Îëåêñ³éîâè÷ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-45, (099) 327-36-37 Àäâîêàò Êîâàëåíêî ªâãåí³ÿ ³êòîð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ï’ÿòíèöüêà óðêà, 12/17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-55-06 Àäâîêàò Êîâàëüîâ Ñåðã³é Â’ÿ÷åñëàâîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.12 . . . . . . . . . (050) 162-09-88, (068) 746-24-72 Àäâîêàò Êîíîâàëîâ Ãðèãîð³é Âàñèëüîâè÷ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 12, îô.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 991-41-35 Àäâîêàò Êîðåíãà ³êòîð Àíàòîë³éîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 889-40-65 Àäâîêàò Êðîìñüêèé Ìèêîëà ³êòîðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ï’ÿòíèöüêà óðêà, 12, îô.15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 343-13-43 Àäâîêàò Êðþ÷êîâ ³òàë³é Îëåêñ³éîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à (3-é ïîâ.), ê.35 . . . . . . . (067) 332-78-68, (099) 736-28-57 Àäâîêàò Êóøí³ð ³òàë³é Êëèìîâè÷ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-50-13 Àäâîêàò Ëàâðåí÷óê Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 65/3 . . . . . . . . . . . . . . . (067) 761-60-01, (066) 157-37-57 Àäâîêàò Ëèñþê ³êòîð Âîëîäèìèðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37, îô.15 . . . . . . . . . . (050) 089-31-78, (097) 466-11-92 Àäâîêàò Ëóêàøóê Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.301 . . . . . . . (332) 70-11-40, (098) 753-53-07 Àäâîêàò Ëÿëþãà ˳ë³ÿ Âîëüäåìàð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37, îô.16 . . . . . . . . . . (068) 840-80-86, (050) 936-45-63 Àäâîêàò Ìàêàðà Îêñàíà ªâãåí³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-31 Àäâîêàò Ìàì÷åíêî ²ãîð Îëåêñàíäðîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 074-07-28 Àäâîêàò Ìàðòèíþê Ñåðã³é ²âàíîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 323-16-45 Àäâîêàò Ìàð÷óê Ìèêîëà Ñòåïàíîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 918-49-82 Àäâîêàò Ìåëüíè÷óê Àðòóð Îëåêñàíäðîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 397-73-74 Àäâîêàò Ìåëüíè÷óê Ìàðãàðèòà Ñòàí³ñëàâ³âíà 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 789-39-76 Àäâîêàò Ìèñêîâåöü ²ãîð Àíàòîë³éîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 409-66-06, (097) 728-00-57 Àäâîêàò Ìîðîç ²ãîð Ñëàâ³êîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20, îô.311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 172-67-07 Àäâîêàò Íàðáóò Ìèêîëà Âîëîäèìèðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.8 . . . . . . . . . . . (050) 671-55-14, (332) 72-31-03 Àäâîêàò Íàðáóò Îëåã Ìèêîëàéîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.8 . . . . . . . . . . . (050) 836-00-01, (332) 72-31-03 Àäâîêàò Íàðáóò Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.8 . . . . . . . . . . . (050) 670-97-15, (332) 72-31-03 Àäâîêàò Íåñòåðóê Ìèêîëà Ìèõàéëîâè÷ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 689-57-73 Àäâîêàò Íå÷àé Þð³é Ìèêîëàéîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44/2 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 886-44-22, (097) 859-82-35 Àäâîêàò Íîñêîâ Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-24-01, (097) 662-01-15 Àäâîêàò Îâ÷àðîâ Àíäð³é ³êòîðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 772-98-20 Àäâîêàò Îë³éíèê Ìèðîñëàâà Ìèôî䳿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-55-01 Àäâîêàò Îë³éíèê Îëåêñàíäð Äìèòðîâè÷ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 19/20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-26 Àäâîêàò Ïàâëþê Ðóñëàí Ñåðã³éîâè÷ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 178-99-13 Àäâîêàò Ïàê Íàòàë³ÿ Ãðèãîð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 036-49-43 Àäâîêàò Ïåòðóê Âîëîäèìèð Àäàìîâè÷ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 532-99-14 Àäâîêàò Ïèëèï÷óê ³êòîð Ôåäîðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 317-15-13 Àäâîêàò ϳääóáíèé Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à (3-é ïîâ.), ê.35 . . . . . . . (050) 954-91-11, (067) 332-32-11


ÀÏÒÅÊÈ

Àäâîêàò ϳêóí ²âàí Àäàìîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 102-33-21 Àäâîêàò Ïëàìåòþê Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 723-93-04 Àäâîêàò Ïîäîëü÷óê Îëåêñàíäð Ñèäîðîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 341-98-28 Àäâîêàò Ðîçîâèê Íàòàë³ÿ Âîëîäèìèð³âíà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 486-05-42 Àäâîêàò Ðóäåíêî ³êòîð Ðîñòèñëàâîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-81-30 Àäâîêàò Ðóäåíêî Ãàëèíà Àíäð³¿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-81-30 Àäâîêàò Ðóäåíêî-Ñóêà÷ Îëüãà Ðîñòèñëàâ³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-81-30 Àäâîêàò Ðóäíºâ Ìàðñåëü Âàëåð³éîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 280-40-82 Àäâîêàò Ñàáàøíèé Þð³é Ìèêîëàéîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.1 à . . . . . . . . . (332) 72-80-01, (050) 513-87-02 Àäâîêàò Ñåìåíþê Ïàâëî Âîëîäèìèðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-88 Àäâîêàò ѳëü÷óê Òåòÿíà Þð³¿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-82 Àäâîêàò Ñëóïêî Îëåíà Ìèêîëà¿âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 415-15-35 Àäâîêàò Ñîáêîâñüêèé Ñåðã³é Ñåðã³éîâè÷ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-04-56, (050) 172-77-11 Àäâîêàò Ñîêîëîâ Þð³é Áîðèñîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37, îô.14 . . . . . . . . . . . (332) 72-34-74, (050) 674-38-63 Àäâîêàò Ñîðîêîïóä Ìèêîëà Îëåêñàíäðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ï’ÿòíèöüêà óðêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . (050) 233-35-25, (332) 72-44-73 Àäâîêàò Ñï³ð³íà Þë³ÿ Ïåòð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 979-73-68 Àäâîêàò Ñòàñþê Âîëîäèìèð ßêîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 240-55-59 Àäâîêàò Ñòåöþê Îëåã Âàñèëüîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 418-75-00 Àäâîêàò Ñòîëÿðóê ³òàë³é Âàñèëüîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 157-37-09, (096) 756-30-02 Àäâîêàò Òàðàøåâñüêèé Ñòàí³ñëàâ Âëàäèñëàâîâè÷ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 196-33-50 Àäâîêàò Òàðãîí³é Âàëåð³é Îëåêñàíäðîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-21-37 Àäâîêàò Òàðãîí³é Ïàâëî Âàëåð³éîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, ê.14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-21-37 Àäâîêàò Òàòàðèí ³êòîð³ÿ Ìèêîëà¿âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 (4-é ïîâ.), îô.50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 587-64-44 Àäâîêàò Òèìîæèíñüêèé Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 14, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 078-02-00 Àäâîêàò Òêà÷óê Ðóñëàíà ²âàí³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-81-39 Àäâîêàò Òðîñòÿí÷óê Òåòÿíà ³òà볿âíà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 906-69-75, (096) 722-90-66 Àäâîêàò Òóç Ñâÿòîñëàâ Îëåêñàíäðîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 (4-é ïîâ.), îô.6 . . . . . . (097) 206-70-54, (093) 800-52-75 Àäâîêàò Óðèí Îðåñò ²ãîðîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 721-83-99 Àäâîêàò Ôåäîð÷óê ²ðèíà Âîëîäèìèð³âíà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 876-26-44 Àäâîêàò Ôåäîø Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 14, îô.22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 666-55-78 Àäâîêàò Ô³ë³ïîâè÷ Âîëîäèìèð ªâãåíîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 251-44-07 Àäâîêàò Õàíçåðóê ³êòîð³ÿ Àäàì³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 333-09-10 Àäâîêàò ×åðí³êà Ïàâëî Ìèõàéëîâè÷ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 957-34-71 Àäâîêàò Øåâ÷óê ³êòîð Âàñèëüîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1/403 . . . . . . . . . . (332) 28-58-78, (066) 324-03-19 Àäâîêàò ßðåì÷óê Ðóñëàíà Ðîìàí³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44/2 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-75, (067) 751-88-77 Àäâîêàòñüêå áþðî “Àíäð³é÷óê ³ ïàðòíåðè” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-24-64 Àäâîêàòñüêå áþðî Ñåðã³ÿ Âåëè÷êî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.318 . . . . . . . . . . . (050) 236-15-11, (067) 332-19-41 Áþðî àäâîêàòà Ìàêñèìîâè÷à 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-13-03, (050) 132-00-42 Âîëèíñüêà êâàë³ô³êàö³éíî-äèñöèïë³íàðíà êîì³ñ³ÿ àäâîêàòóðè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 5/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 399-38-79, (332) 72-86-14 Âîëèíñüêà îáëàñíà ïàëàòà àäâîêàòóðè 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 132-00-42, (332) 24-13-03 Êîíô³äåíò, àäâîêàòñüêà ïðèâàòíà êîìïàí³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-62-68

79

ÀËÊÎÃÎËÜͲ ÍÀÏί Íàäì³ðíå ñïîæèâàííÿ àëêîãîëþ øêîäèòü Âàøîìó çäîðîâ’þ! Wine Time, âèíîìàðêåò 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-42-88 Âîëèíñüêà ãîð³ëêà, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-72-15 Ãðîíî, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 27 ²âàíîâ Âàñèëü Ïàâëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-04-31 Ëóöüêå ì³ñöåâïðîâàäæåííÿ ä³ÿëüíîñò³ ÄÏ “Óêðñïèðò” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-32, 72-72-02 Ïîë³ññÿ Òðåéä, ãóðò³âíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-94-79 Ñîëëþêñ, ÏÔ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-06-40, 26-38-93 Òîðãîâèé ä³ì “̳æðåã³îíàëüí³ ðåñóðñè”, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-92, 77-00-52

ÀÍÒÈÊÂÀвÀÒ Luceoria, àíòèêâàðíà êðàìíèöÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 255-06-14 Àíòèêâàðíèé ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-24-76

ÀÏÒÅÊÈ Àïòåêà “Äîêòîð”, ÂÊÔ ËÒÄ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-49-99, 72-57-33 Àïòåêà “Êîï³éêà” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-30-06, (332) 77-10-37 Àïòåêè íèçüêèõ ö³í 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-02-19 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 308-61-42 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-51-60 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-60-77 Àïòåêè îïòîâèõ ö³í 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 828-84-45 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 5/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 828-84-45 Àïòåêà ÒçΠ“Âîëèíüôàðìñåðâ³ñ-2" 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-32-57 Àïòåêè ÒçΠ“Ëþêñ-ôàðì” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-16, 28-17-76 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 1 (Ñòàðèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 341-46-34 Àïòåêà ÒçΠ“Ìåä-ñåðâ³ñ” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-23-02 Àïòåêà ¹1 “Ôàðìàêåÿ” 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 Àïòåêà ¹1 ÌÏ “Îêòàí” 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-57-37 Àïòåêà ¹1 ÏÏ “Áåëàäîííà” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-02-65 Àïòåêè ÏÔ “Àñòðîí” ¹1 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 41 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-06 ¹2 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-79-94 ¹3 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-26 ¹4 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-77-29 Àïòåêè ÒçΠ“Âîëèíüôàðì” ¹1 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-72-05 ¹2 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 4/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-59 ¹3 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . (050) 375-49-98 ¹6 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-66 ¹7 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-72-19 ¹9 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-12 ¹10 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 1/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-58 ¹12 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-32 ¹14 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-72-75 ¹17 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-72 ¹18 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-15 ¹21 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-60 ¹27 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-48 ¹31 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-44 ¹32 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-51 ¹34 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-74 ¹36 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-86 ¹38 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 12 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-56 ¹42 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 28 . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-52 ¹43 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-23 ¹47 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-22 ¹48 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-58-94 ¹53 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 109 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-63-23 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


80

ÀÐÕ²ÂÈ

¹55 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 18 . . . . (050) 378-69-07, (050) 378-69-19 ¹58 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 436-15-90 ¹60 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-28-24 ¹61 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 61 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-51-36 ¹63 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-19-95 ¹67 43000, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 20/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-85-02 ¹68 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-96-74 Àïòåêè ÒçΠËÒÄ “Ôàðìà-êîð” ¹1 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-14-98 ¹2 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44/47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-38-25 Àïòåêè ÄÂÒÏ “Âîëèíüôàðìïîñòà÷” ¹6 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-51-74 ¹50 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-91-31, 72-91-47 ¹55 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 89 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-35-59 ¹65 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-49-14, 72-21-19 ¹79 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-95-54 ¹102 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-05-95 ¹112 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-02-00 ¹114 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-81-47 ¹133 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-38-12 Àïòåêà ¹2 “Âåòåðàíñüêà” ÄÂÒÏ “Âîëèíüôàðìïîñòà÷” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-99-48 Àïòåêè ÒçΠ“Ñàëüâå” ¹6 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 20/36 . . . . . . . . (067) 223-33-87, (332) 78-63-66 ¹23 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . (067) 223-31-28, (332) 78-58-68 ¹25 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . (067) 223-31-26, (332) 77-44-10 ¹27 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 223-31-16, (332) 28-07-74 ¹41 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 370-77-18, (332) 71-47-19 ¹48 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 39 . . . . . . . . . . . (067) 372-74-64, (332) 28-07-44 ¹51 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 58 . . . . . . (067) 370-77-14, (332) 28-07-11 Àïòåêà ¹28 “Àñï³ðèíêà” ÒçΠ“Ñàëüâå” 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 223-30-96, (332) 24-22-17 Àïòåêà ¹3 “Àïòåêà-ìóçåé” ÄÂÒÏ “Âîëèíüôàðìïîñòà÷” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-85 Àïòåêè “Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ” ¹3 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 12 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-10-13 ¹4 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à . . . . . . . . . . . . (094) 830-04-43, (332) 20-04-43 ¹5 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-74-81 Àïòå÷íà äîâ³äêà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-16, 28-17-76 Àïòå÷í³ ïóíêòè àïòåêè ¹41 ÒçΠ“Ñàëüâå” ¹1 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21, (067) 223-30-74, (332) 23-42-70 ¹3 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21, (067) 223-30-64, (332) 23-39-89 ¹4 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21, (067) 223-30-17, (332) 23-39-89 ¹6 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13 . . . . . . . . . . . . (067) 671-40-35, (332) 25-11-11 ¹7 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21, (067) 671-40-34, (332) 23-02-10 Àïòå÷íèé ïóíêò ¹1, ¹2 àïòåêè ¹114 ÄÂÒÏ “Âîëèíüôàðìïîñòà÷” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-05-88 Àïòå÷í³ ïóíêòè ÒçΠ“Âîëèíüôàðì” ¹1 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-51-25 ¹3 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-51-37 ¹6 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-95 ¹7 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . (050) 375-59-06 ¹8 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ò³ì³ðÿçºâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-35 ¹13 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-36 ¹19 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòåôàíèêà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-81 ¹25 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-38 ¹26 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-33 ¹27 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-34-66 ¹43 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-51-42 ¹53 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-51-38 ¹57 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-51-30 ¹63 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-58-96 ¹65 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-38-43 Àïòå÷íèé ñêëàä ¹1 ÄÂÒÏ “Âîëèíüôàðìïîñòà÷” 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 89 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-35-67 ÁÀÌ, àïòå÷íèé ñêëàä 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 011-22-02 Åêî-àïòåêà ÒçΠ“Âîëèíüôàðì” ¹2 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-40-07 ¹3 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-50-76 ¹12 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-19-09 ¹19 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . (050) 426-40-06 ¹21 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-59-28 ʲ², àïòå÷íî-êîñìåòè÷íà ìåðåæà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-96, 20-02-00 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-04-04 Ìåðåæà àïòåê “D.S” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-84-80 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-28-01 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 161-67-90 Ìåðåæà àïòåê “Çäîðîâåíüê³ áóëè” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-11-11 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 399-49-11 Ïàí³ àïòåêà ¹18, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-05-01 Ïîäîðîæíèê, ìåðåæà àïòåê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-73, (067) 373-34-12 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-13-75, (067) 325-22-27 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 555-80-15 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 310-16-79 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 169-98-80

ÀÐÕ²ÂÈ Àðõ³âíèé â³ää³ë ÂÊ Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 40 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-47-60 Àðõ³âíèé â³ää³ë Ëóöüêî¿ ÐÄÀ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-14

³ää³ë òðóäîâîãî àðõ³âó Ëóöüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-00-75 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé äåðæàâíèé íîòàð³àëüíèé àðõ³â 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, îô.209, 210. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-47-96 Äåðæàâíèé àðõ³â Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-72-11, 71-53-76 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 37 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-69 Ëóöüêèé ì³ñüêèé òðóäîâèé àðõ³â, ÊÓ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áåíäåë³àí³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-20-61, 29-20-62 Îáëàñíå êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî ç àðõ³âíî¿ ñïðàâè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 37 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-51-82 Àðõ³âí³ â³ää³ëè ÂÊ ì³ñüêèõ ðàä 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-27-91 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-17-47 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Êîáçàðÿ, 63/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-12-27 Àðõ³âí³ â³ää³ëè ÐÄÀ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîïåðí³êà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-35-15 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-18-39 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-21-50 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-33-40 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ïàðêîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-11-41 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-32-31 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ìèðó, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-13-66 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-14-45 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-33-34 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-10-32 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-17-79 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-13-95 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, ïëîùà Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-03-15 44800, ñìò Òóð³éñüê, ìàéäàí Öåíòðàëüíèé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-12-98 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-10-06 ʳâåðö³âñüêèé ðàéîííèé ì³ñöåâèé àðõ³â 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ïàðêîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-11-41 Îá’ºäíàí³ òðóäîâ³ àðõ³âè 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Áàíê³âñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-19-09 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Êîòîâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 3-00-83 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, ïëîùà Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-03-15 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 3-01-12 Òðóäîâ³ àðõ³âè ÂÊ ì³ñüêèõ ðàä 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-27-91 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-17-47 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Êîáçàðÿ, 63/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-12-27 Òðóäîâ³ àðõ³âè ðàéîí³â 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîïåðí³êà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-35-15 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-18-39 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 5-00-02 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ìèðó, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-13-66 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.1 Òðàâíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-33-34 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-10-66 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 778-00-31 45034, ñìò Ëþáëèíåöü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . (3352) 7-18-90 44800, ñìò Òóð³éñüê, ìàéäàí Öåíòðàëüíèé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-21 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-10-06

ÀÒÅËܪ Ç ÏÎØÈÒß ÒÀ ÐÅÌÎÍÒÓ ÎÄßÃÓ DRESS CODE, àòåëüº 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (ÒÖ “Áóðàò³íî”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-32-52 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”), áóòèê ¹275 . . . . . . (050) 378-32-52 Guelder, àòåëüº ìîä 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 724-13-19, (332) 28-36-82 ORNAT NATALI, àòåëüº 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 789-94-20 Re look, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 799-06-56, (066) 875-62-38 Àòåëüº 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 182-70-70 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 780-36-79 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 970-14-09 Àòåëüº ìîä 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 109-59-54 Àòåëüº ìîä Òåòÿíè Êîâàëåíêî 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 39 à, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 229-52-54 Àòåëüº øâåéíèõ ïîñëóã 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 999-18-86, (093) 881-43-98 Äèçàéí-ñòóä³ÿ ³ðè ˳òâ³í÷óê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-37 Æàêàðä, øâåéíà ìàéñòåðíÿ-àòåëüº 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 391-22-02, (068) 767-24-37 Çîëóøêà, àòåëüº øâåéíèõ ïîñëóã 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ðèíîê “Çàâîêçàëüíèé”) . . . . . . . . (050) 647-76-11 Çîñÿ, àòåëüº 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 031-47-11, (332) 72-32-62 Êàðàâàí, àòåëüº 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, îô.47 . . . . . . . . (050) 665-75-87, (067) 332-32-13 Êðàâ÷èíÿ, àòåëüº 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 127-38-67 Êðàñà ³ ìîäà, àòåëüº 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-39-65 Ëåóñ, àòåëüº 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-52-03, 72-72-33 Ëîêî, àòåëüº 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à, îô.26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 253-22-39 ËÞÁÀÐÃ, âèðîáíè÷î-êîìåðö³éíà ô³ðìà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 307-73-87 Ìî곺öü Ãàëèíà Êàëèí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 293-03-38 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


ÁÀÑÅÉÍÈ

Íàòàë³, àòåëüº 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 273-08-92 Ïàðèæàíêà, àòåëüº 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 982-71-87 Ðåíåñàíñ, àòåëüº øê³ðè òà õóòðà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 594-81-88 Ñàëîí øâåéíèõ ïîñëóã 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 ê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 155-59-57, (332) 78-48-28 Ñàëîí-àòåëüº “Ivanna Yukhymchuk” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 136-78-99, (096) 970-03-70 Ôàáðèêà ìîäè “Ë²ËÓÑ”, ÒΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 9 . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-72, (066) 528-61-67 Õóòðî òà øê³ðà, ðåìîíòíà ìàéñòåðíÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 224-70-86, (096) 019-40-05 ×îòèðè ñåçîíè, àòåëüº 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 824-73-12, (050) 105-13-02 Øâåéíà ìàéñòåðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 732-91-36 Øâåéí³ ïîñëóãè, ìàéñòåðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 407-57-66 Øâåéí³ ïîñëóãè, ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 229-87-19, (097) 255-05-60

ÀÓÄÈÒÎÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ

ÏÐÎÔ ÎÑÍÎÂÀ, ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 775-73-40, (067) 984-02-82, (332) 72-62-80

Àíàë³ç, àóäèòîðñüêà ô³ðìà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-14-30 Àóäèò-ÔÀÃ, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à, îô.56 . . . . . . . . . . . . . . (095) 022-19-39, (332) 72-22-65 ÀÔÊ-Àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 44, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-35-40 ³òàë³íà-Àóäèò, àóäèòîðñüêà ô³ðìà 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 8, îô.2 . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-79, (050) 207-54-74 Êàï³òàë-Àóäèò, ïðèâàòíà àóäèòîðñüêà ô³ðìà 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4 . . . . . (332) 28-29-37, (050) 549-00-76 Ñåðêî, ïðèâàòíà àóäèòîðñüêà ô³ðìà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.415 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-22-20 ÒÅÐÐÀÓÄÈÒ, àóäèòîðñüêà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7, 4-é ïîâ. . . . . . . . . (050) 378-63-56, (332) 77-19-99

ÁÀÍÊÈ IdeaBank, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-68, 77-43-62 À-Áàíê, â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ¹134 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3/37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-08-09, (050) 667-69-06 ¹135 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-08-09, (050) 667-69-06 ¹160 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 25. . . . . . . . . . . . . (800) 50-08-09, (050) 667-69-06 Àëüôà Áàíê, Ëóöüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-35-31, 77-35-40 Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü, Âîëèíñüêå ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-20-20, 28-20-10 Áàíê ³íâåñòèö³é òà çàîùàäæåíü, â³ää³ëåííÿ ¹1 ÏÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-20-03 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-20-21 Áàíê ϳâäåííèé, â³ää³ëåííÿ ¹0203 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-11, 28-02-12 ²ÅÑ Áàíê, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-24-38, 28-24-40 ÊÐÅIJ ÀÃвÊÎËÜ ÁÀÍÊ, ÏÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-19-17 Êðåäîáàíê, â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-81-77 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-65-00 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-66, 77-99-11 Ëüâ³â, Ëóöüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ÀÊÁ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-79, 77-07-84 Íàö³îíàëüíèé áàíê Óêðà¿íè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-41-61, 24-43-51

81

ÎÒÏ Áàíê, â³ää³ëåííÿ â ì.Ëóöüêó, ÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-65-18, 74-65-25 Îùàäáàíê, Âîëèíñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ÏÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-61-00, 77-61-17 Îùàäáàíê, ÒÂÁ ¹10002/01 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-20-43 ¹10002/03 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-28-18 ¹10002/04 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . (332) 24-70-90 ¹10002/05 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-65-19 ¹10002/06 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-02-21 ¹10002/07 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-24-80 ¹10002/010 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-08-06 ¹10002/011 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-03-47 ¹10002/012 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-23 ¹10002/014 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-58-12 ¹10002/015 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Øîòà Ðóñòàâåë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-14-21 ¹10002/017 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-33-36 ¹10002/019 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-90-63 ¹10002/025 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-38-84 ¹10002/032 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-07-22 ¹10002/040 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-58 ¹10002/042 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-79-80 ¹10002/043 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-06 ¹10002/056 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18. . . . . . . . . . . . (332) 74-90-69, 74-90-68 ¹10002/069 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 8 ¹10002/092 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-19-34 ¹10002/0102 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-59 Ïðàâåêñ-Áàíê, ÂÎÄ ÏÀÒ ÊÁ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-42-90, 77-99-65 ÏðèâàòÁàíê, Âîëèíñüêå ãîëîâíå ðåã³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 1, 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) ÏðèâàòÁàíê, â³ää³ëåííÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 37 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 4 à 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 47 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 31 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 á 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 52 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 á 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 1 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 32 á 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 1 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 13 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 26 à 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 23 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 9 á 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à Òåëåôîí äëÿ óñ³õ â³ää³ëåíü . . . . . . . . . 3700 (áåçêîøòîâíî ç ìîá³ëüíîãî ó ìåæàõ Óêðà¿íè) Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü, áàçîâå â³ää³ëåííÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-05-00 Ñáåðáàíê, Ëóöüêå â³ää³ëåííÿ ¹2 ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-36-63 ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊ, Ëóöüêå â³ää³ëåííÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-12, 72-82-10 Óêðáóä³íâåñòáàíê, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-92-03 Óêðãàçáàíê, â³ää³ëåííÿ ÀÁ ¹73/02 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-25-56, 23-43-36 ¹102/02 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . (332) 77-36-85, 77-36-80 Óêðåêñ³ìáàíê, ô³ë³ÿ ÀÒ ó ì.Ëóöüêó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-78-50, 77-01-28 ÓêðÑèááàíê, Âîëèíñüêå óïðàâë³ííÿ ÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-80-00 ÓêðÑèááàíê, â³ää³ëåííÿ ÀÒ ¹323 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-80-10 ¹497 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-63 ¹900 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-80-50 Óêðñîöáàíê, ÏÀÒ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-52-20, 72-21-36 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-62-02 Óí³âåðñàë Áàíê, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-02-00

ÁÀÑÅÉÍÈ Sport life, áàñåéí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-42-22 Áàñåéí ÊÄÞÑØ ¹1, ÊÇ ËÌÐ 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëüîâà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-90-63 Áàñåéí ËÍÒÓ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-61-23 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


82

Á²Á˲ÎÒÅÊÈ

Áàñåéí Íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó ¹26 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-82-11 Áàñåéí ÐÊ “Ñð³áí³ ëåëåêè” 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 625-32-73 Áàñåéí ÑÄÞØ îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . (332) 24-22-97, 24-23-38

Á²Á˲ÎÒÅÊÈ Á³áë³îòåêà Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-61-12 Á³áë³îòåêà Ñõ³äíîºâðîïåéñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì.Ëåñ³ Óêðà¿íêè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-40-38, 24-04-08 Á³áë³îòåêè-ô³ë³¿ äëÿ ä³òåé Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÖÁÑ ¹2 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-04-92 ¹3 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëüîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-91-64 Á³áë³îòåêè-ô³ë³¿ äëÿ äîðîñëèõ Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÖÁÑ ¹3 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-18 ¹4 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-02-16 ¹5 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 26 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-05-21 ¹6 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-60-94 ¹7 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-49-93 ¹9 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-97 ¹10 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-92-27 ¹11 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-02-76 Âîëèíñüêà äåðæàâíà îáëàñíà óí³âåðñàëüíà íàóêîâà á³áë³îòåêà ³ì.Îëåíè Ï÷³ëêè 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-46, 72-54-52 Âîëèíñüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà äëÿ ä³òåé 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-12-61, 24-24-97 Âîëèíñüêà îáëàñíà á³áë³îòåêà äëÿ þíàöòâà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-95, 72-72-65 Âîëèíñüêà îáëàñíà íàóêîâî-ìåäè÷íà á³áë³îòåêà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-11-37 ²íòåðíåò-öåíòð Öåíòðàëüíî¿ ì³ñüêî¿ á³áë³îòåêè äëÿ ä³òåé 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-90-72 Îáëàñíà ïðîôñï³ëêîâà á³áë³îòåêà ³ì.².².Ôóð³âà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-86-49 Ðàéîííà á³áë³îòåêà äëÿ ä³òåé Ëóöüêî¿ ðàéîííî¿ ÖÁÑ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-01-70 Öåíòðàëüíà á³áë³îòåêà äëÿ ä³òåé Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÖÁÑ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-90-72 Öåíòðàëüíà á³áë³îòåêà äëÿ äîðîñëèõ Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÖÁÑ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äåêàáðèñò³â, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-36-47, 25-36-15 Öåíòðàëüíà ðàéîííà á³áë³îòåêà Ëóöüêî¿ ÖÁÑ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-75

Á²ÆÓÒÅÐ²ß Claire’s, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 245-43-53 Garna Rich, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ðèíîê “Íîâèé”), ïàâ³ëüéîí ¹10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 387-46-84, (050) 696-08-13 MONPACÜE, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”), 1-é ïîâ.. . (067) 505-01-62 Nuance, ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 321-51-59 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (099) 321-51-59 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 321-51-59 Äîëü÷å ³òà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 807-72-45 Ôåøí Êåò, áóòèê 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”)

Á²ËÜßÐÄͲ

ÐÅÑÒÏÀÐÊ, ÐÅÊÐÅÀÖ²ÉÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-59-79, (332) 70-50-60

George club, á³ëüÿðä 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-77-12 Àäðåíàë³í, á³ëüÿðäíèé êëóá 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 345-94-11 Êíÿæèé äâ³ð, êëóá-á³ëüÿðä 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 451-01-67, (332) 71-53-54 Ìàãí³ò, á³ëüÿðäíèé êëóá 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-23-60

Á²ÐƲ Óí³âåðñàëüíà-Ïîë³ññÿ, òîâàðíà á³ðæà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-72, 77-17-36

ÁÎÓ˲Íà George club, áîóë³íã 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-77-13 Strike CITY, áîóë³íã 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-50-85, (332) 78-78-80 Àäðåíàë³í, áîóë³íã-êëóá 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 833-22-54

ÁÓÄÈÍÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÈ Áóäèíîê â÷èòåëÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-48, 72-81-93 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé Áóäèíîê êóëüòóðè ÓÒÎà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-57 Ëóöüêèé ðàéîííèé áóäèíîê êóëüòóðè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-18, 72-53-90 Ïàëàö êóëüòóðè ì.Ëóöüêà, ÊÇ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-26

ÁÓIJÂÅËÜÍÀ ÒÅÕͲÊÀ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ÎÑÍÎÂÀÁÓÄ, ÏÏ Ïîñëóãè ñïåöòåõí³êè. 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-01-00, (097) 339-01-00, (332) 71-09-23

ÑÏÅÖÒÅÕ, ÒÇÎÂ

Ïîñëóãè ñïåöòåõí³êè: åêñêàâàòîð, áóëüäîçåð, ñàìîñêèä, íàâàíòàæóâà÷, ëàôåò, ìàí³ïóëÿòîð. 45631, ñ.Ìèëóø³ Ëóöüêîãî ð-íó. . (095) 123-12-21, (067) 332-88-30 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Bobcat òåõí³êà, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 629-29-53, (050) 838-71-09 ³ï-Îéë, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-03-88 Âîëèíñüêà áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-09-06, (066) 911-39-93 Çåí³ò, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-51-93, 71-36-90 Ëåñÿ-ïëþñ, ÒçΠ45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-02-48, (050) 438-59-51 Ñïåöòåõí³êà, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 407-57-21, (332) 74-01-42 Øîëîòþê Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 529-95-20, (096) 429-69-75

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

ÅÊÑÒÐÀ ÁÐÓÊ, ÏÏ

Áðóê³âêà, òðîòóàðíà ïëèòêà. Âèãîòîâëåííÿ, âêëàäàííÿ. 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 967-12-71, (097) 701-25-22


ÁÓIJÂÅËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ, ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²¯

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Ðåì Áóä, ÏÏ Îáëàøòóâàííÿ ïëîñêî¿ ïîêð³âë³ ç ÏÂÕ-ìåìáðàíè. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-69, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29

Òîðãîâèé ä³ì “Äæå Ðîñò”, ÏÏ www.dgrost.com.ua 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 12 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29 Art vision, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 47 . . . . . . . . . . . . . (095) 012-39-28, (097) 995-30-70 CERESIT, ï³äïðèºìñòâî 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 822-25-75 Eurobud-Lutsk, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 563-74-27, (332) 78-08-08 FASAD, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 419-43-72, (066) 340-53-73 Àíòåé, ÒçΠÂÊÔ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-07-44, 71-93-91 Àðñåíàë-öåíòð, ËÔ ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-05-28 Àðò-Áåòîí, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 550-97-15, (093) 399-82-35 Áåòîí Áðóê Ñåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-60-05, (332) 28-04-08 Áðóê Ñåðâ³ñ Ëóöüê, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 18 . . . . . . . . . . . . . (050) 719-10-77, (332) 71-02-37 Áðóñôîðò, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 3 ì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 155-23-55, (050) 516-68-39 Áóä ³ìïîðò, êîìïàí³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (068) 745-11-25, (099) 101-15-54 Áóä-²ìïåð³ÿ, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 937-98-54, (099) 723-89-25 Áóäìàéñòåð-ïëþñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 672-24-24, (097) 922-34-54

83

Áóäìàò, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 535-56-63, (097) 751-64-30 Áóäïîñòà÷, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-75-93, 78-75-94 Áóäïðîñò³ð, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 388-22-33, (067) 622-77-11 Áóõàðåöü Ãàëèíà Ñòåïàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-09-04 Âåñò-Êåðàì³ê, ÏÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Âèøåíñüêîãî, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 578-47-07, (067) 332-70-88 Âåñò-Ïðîì, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-01-23, (332) 71-90-76 Âèãóðà Þð³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 930-31-37, (093) 702-66-29 Âèøê³â-Áðóê, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ö³îëêîâñüêîãî, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 581-56-73, (332) 24-20-70 ³ä-ñåðâ³ñ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 922-37-17, (332) 78-79-97 ³ê³íã, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-05-66, (068) 856-15-30 ³ìàð, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-10-06, 78-35-35 ÂËÎÊ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-04-57, 78-27-11 Âîëèíüâîäãîñï, ÏðÀÒ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-80-45, (067) 332-17-76 Âñå äëÿ äàõó, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 990 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 448-84-44, (097) 968-41-43 Âñåñâ³ò äàõó, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-84-86, (050) 274-85-290 Ãàðíà õàòà, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Êîçàêîâà, 4, ê.2. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-32, (050) 438-07-66 Ãëÿíåöü, êîìïàí³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 924-35-55, (096) 739-80-45 Ãðàí-²íâåñò, ϲ² 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-68 Äàõ Ôàñàä, ÏÔ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 268-36-81, (067) 275-18-87 Äàõ Öåíòð, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 73 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 925-11-06, (068) 790-39-65 Äàõ-Ïðîô³ëü, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-77, 77-99-29 Äåðêî ²âàí ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-60-29 Äóñèê Âîëîäèìèð Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 508-08-16, (332) 29-02-70 Åêñ³ìáóä, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-16-01, 28-16-02 Åðãî-Âîëèíü, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-53-53, 78-35-35 ªâðîáðóê, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 876-19-79, 29-02-70 ªâðîäàõ, êîìïàí³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 à . . . . . . . . . . . . . (066) 909-54-72, (067) 118-26-84 ªâðîÄèçàéí, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 592-28-82, (097) 680-88-68 ªâðîòîí-åêñêëþçèâ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (2-é ïîâ.), îô.7 . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-34-64, 78-34-84 Çàâîä áóä³âåëüíèõ êîíñòðóêö³é, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Êîìóíàëüíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-51, 28-02-91 Çàõ³ä, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Êîìóíàëüíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-97, 28-02-85 Çàõ³äçîâí³øòîðã, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Òàðàñà Áóëüáè-Áîðîâöÿ, 11 . . . . . . . . (050) 598-46-06, (332) 23-24-36 Çàõ³äíî-Óêðà¿íñüêà ëàêîôàðáîâà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-74-24, (332) 75-07-03 Çàõ³äíîóêðà¿íñüêà òîðãîâà êîìïàí³ÿ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 13 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-04 ²ÁÐ, ÒçΠ43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 402-02-23, (099) 976-80-49 ²çîëôà Ñåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.600 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-36-30, (332) 78-49-51 ²ì³äæ-³íâåñòìåíò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-61-43, 24-34-91 ²íòåð Áóä Âåñò Ãðóï, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-85-97 ²íòåðòðåéä, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-06-05, (332) 77-10-20 Êîìôîðò-Ïëþñ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-93, 76-05-47 Êîíñòðóêò, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à, îô.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-04-61 ËÀ²ÑÑ, ÒçΠô³ðìà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-76-19, (050) 375-02-33 ËÀÄ Áåòîí, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-61-64, 78-74-97 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


84

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Ëåùóê Ïàâëî ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-41-88, (332) 28-46-60 Ëèñîãîð, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-74-48, 77-03-15 ˳âøóí Â’ÿ÷åñëàâ Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 560-98-06 ˳õòíåð Áåòîí Ëóöüê, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-02-47, (332) 28-37-10 Ëîãâèí÷óê Îëåêñàíäð ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 769-94-73, (098) 907-14-17 Ëóöüêèé äîìîáóä³âåëüíèé êîìá³íàò, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 100-63-00, (332) 78-40-00 Ëóöüêèé öåãåëüíèé çàâîä ¹1, ËÒÄ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàäîâñüêîãî, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-55-68, 75-72-92 Ìàã³ê, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-33 Ìàã³ñ-Ï, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-78-31 Ìåãàë³ò-Ïëþñ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-66-20, 78-61-65 ̳Ê, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 5 â . . . . . . . . . . . . (050) 695-71-72, (099) 306-31-10 Íàäðà, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-22-66, (332) 74-60-24 Îëñàí, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-03-35, 78-66-43 Ïåòðóê Íàòàë³ÿ Àíàòî볿âíà, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 810-08-91, (332) 72-66-49 Ïëàñò³êñ Óêðà¿íà, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 461-70-63, (332) 20-02-16 Ïîëèêðóä, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Çàâîäñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-09 Ïîë³ùóê Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-66-20 Ïîëóì’ÿ, ÌÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Çàâîäñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-09, 75-78-09 Ïðîìöåìåíò-Ëóöüê, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Òàðàñà Áóëüáè-Áîðîâöÿ, 13 . . . . . . . . (050) 557-63-45, (332) 24-33-31 ÏÐÎÑÒÎ ÄÅØÅÂØÅ, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 171-10-01, (050) 713-88-16 Ïðóøèíüñê³-Óêðà¿íà, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), îô.511 . . (099) 736-03-09, (068) 943-33-20 Ðåìáóäñòàíäàðò, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 658-92-95 Ðåìáóäóïðàâë³ííÿ Âèøê³â-ÀÒ, ÏðÀÒ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Çàíüêîâåöüêî¿, 88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-63-44, 29-16-63 ÐÓÓÊʲ Óêðà¿íà, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-40-23, 77-41-23 Ñâ³é äàõ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.202 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-42-70, 28-58-68 Ñâ³ò ñàéäèíãó 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 344-90-11, (095) 200-15-33 Ñìàéëèê, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 625-19-97, (095) 757-85-55 Ñó÷àñí³ Ñòåë³, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 717-14-47, (098) 673-09-90 Ñÿéâî, ÏðÀÒ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 12 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 338-37-53, (332) 20-07-50 Òåðàë³ò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-47-01 Òåõí³êà, ÏÔ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-03-02, 24-94-70 Òåõíîìåòèç, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-36-00, (332) 28-47-17 Òîêàð÷óê ³êòîð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-14-25 ÒîðãÁóäÑåðâ³ñ, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-03-15, 76-74-48 ÒÏÊ-Öåíòð, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-40, (067) 672-30-60 ÒÑÊ Ïðîô, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 462-76-69, (332) 75-76-30 ÓÀ ÁÐÓÊ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-83, 78-70-81 Óêðãîñïòîâàðè, Âîëèíñüêå ÀÒÇÒ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-09-35 Óêðçàõ³ä ÑÒ²ÌÅÊÑ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-96-24, 76-96-34 Ôàñàä Åêñïî, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 407-00-66, (332) 78-71-77 Ôàñàä, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-15-99, 77-04-26 Ôåðîç³ò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 260-02-77, (332) 28-15-75 Õîìèê Ìèêîëà Àðêàä³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 894-06-02, (098) 512-86-82 Öåãëà Öåíòð, ÒΠ43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 630-09-93, (068) 807-40-12 Öåìñêëîñåðâ³ñ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 26 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 563-97-36 Öåíòð êîìïëåêòàö³¿ Ëóöüê, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-16-73, (332) 78-54-22 ×îðíèé Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-47-71, (050) 611-97-16 ÞÊÎÑ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 532-83-56

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ËÓÖÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Àðòîñ, ï³äïðèºìñòâî 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 12 . . . . (095) 148-93-93, (332) 26-24-84

ÁËÎÊ òðåéä, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 180 . . . (332) 70-50-50, (050) 338-08-01 Áðóêåð, ÏÏ 45604, ñ.Êðóïà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 40. . . . . . . . . (050) 888-56-38, (050) 546-13-85 ÂîëèíüÑòàëü, ÒçΠ45634, ñ.Áîãîëþáè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 20 . . . (050) 724-97-77, (097) 914-36-05 ÄÀÕ ÂÎËÈͲ, ÏÏ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 2 . . . . . . . (050) 901-05-08, (098) 888-03-90 Äàõ Ïëþñ, êîìïàí³ÿ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äðóæáè, 56 . . . . . . . . (050) 200-68-59, (098) 263-24-77 ªâðîáëîêöåíòð, ÏÏ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñâ³òëà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-11-02 Êåðáàëàé Òàðàñ Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 32 à. . (066) 885-85-27, (097) 253-37-07 Ëåñþê Ìèõàéëî Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45608, ñ.Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 68 à . . . . (050) 378-00-78, (098) 080-00-78 Ëåñÿ-ïëþñ, ÒçΠ45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-02-48, (050) 438-59-51 Ïðåñòèæ Óêðà¿íà, ÒçΠ45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-44-91, (332) 26-47-99 Òåïëèé ä³ì, ï³äïðèºìñòâî 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 12 . . . (067) 148-93-93, (095) 148-93-93 Òåõíîëîã³ÿ Áàçàëüòó, ÒΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 7. . . . . . . . . . (332) 25-45-03, 25-20-66 Òîï-Ãðàí³ò, ÏÔ 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 116.. (332) 70-22-01, (097) 568-27-96 Øîëîòþê Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 529-95-20, (096) 429-69-75

ÁÓIJÂÅËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ ARPANEL, ÒÌ

Áóä³âíèöòâî òà ìîíòàæ ñåíäâ³÷-ïàíåëåé. 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2, îô.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 422-48-39, (050) 286-47-39 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

ÀÁÐÀÇÈÂ-ÑÅвÑ, ÒÇÎÂ

Øë³ôóâàëüíå ïîëîòíî òà êðóãè. Äèñêè â³äð³çí³. 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . (067) 361-87-88, (050) 339-98-10, (332) 78-77-81, 78-77-82

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Âåñò-³êòîð³ÿ, ÏÏ Áóä³âíèöòâî. Ðåìîíò ïðèì³ùåíü. Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîêð³âåëü. Óòåïëåííÿ ôàñàä³â. 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (095) 426-32-43, (098) 552-69-45, (332) 28-52-62

Ðåì Áóä, ÏÏ Îáëàøòóâàííÿ ïëîñêî¿ ïîêð³âë³ ç ÏÂÕ-ìåìáðàíè. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-69, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29

Õîìèê Ìèêîëà Àðêàä³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü Âèãîòîâëåííÿ êàì³í³â, áàðáåêþ, ïå÷åé. 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 894-06-02, (098) 512-86-82 HomeDelux, desing repair 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.403 . . . . . . . . . . . (050) 926-27-53, (096) 879-89-88 Àëåñÿ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-04-76 Àëêàí Ïëþñ, áóä³âåëüíà ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 178-12-37 Àëüôà-³òÿçü, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-23-18 ÀðòÁóäÑòèëü, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 178-57-54, (332) 29-29-29 Àðõ³áóä, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-25-21 Áàñåéí-ñåðâ³ñ, ÒÌ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 158-77-05, (332) 77-44-52 Áóäìîíòàæ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-02-66 ÁóðÎí, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 575-57-05, (068) 040-63-36 Âàöèê Þð³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 37, îô.48 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 573-15-84, (332) 29-33-03 ³ò Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-63 Âîëèíñüêà ìîñòîáóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 ã, îô.14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-23-93, 78-23-94 Âîëèíüáóä³íäóñòð³ÿ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 428-88-00, (098) 428-88-00 Âîëèíüêîìïëåêò, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-03-35, 78-66-43 Âîëèíüïðåñòèæáóä, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 924-55-44, (332) 74-01-92 Äåêîðàòèâí³ íàëèâí³ ï³äëîãè, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 328-25-67 Äîìîâà ñëóæáà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 353-32-32, (097) 053-32-32


ÂÅѲËÜͲ ÑÀËÎÍÈ

Åëüáðóñ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-82-89 Åíåðã³ÿ-², ÖÑÒв 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-48-14 Åôåêò, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-24-79, 28-24-82 ªâðî Ãðàíä Áóä, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.318. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-11 ªâðîïåéñüêèé ñòàíäàðò Óêðà¿íà, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 348-22-90, (332) 78-98-18 Æèòëîáóä-1, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-04-69, 77-29-10 Æèòëîáóä-2, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-61-51, 78-61-32 Çàòèøîê-êîìôîðò, ÒΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 652-00-01, (098) 652-00-01 Çàõ³äåëåêòðîìîíòàæ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-82, 77-00-83 ²ÃÎÑ, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-56-06, 24-59-91 ²çîëôà Òðåéä, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.600. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 492-86-92, 78-49-54 ²íâåñòîð, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 13 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-04, 28-04-11 Êàéðîñáóä Ëóöüê, êîìïàí³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 552-93-86 Êîðèíåâñüêèé Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 767-72-60, (332) 24-34-54 Ëóöüê-ªâðî-Áóä, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 326-85-14, (332) 29-10-92 Ëóöüêñàíòåõìîíòàæ ¹536, ÏÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-60-01, 74-60-14 Ëóöüêñïåöáóä, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-60-04, 74-60-05 Ëóöüêòåõíîáóä, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-20 Ìàéò³ì, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Íàäð³÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-06-13 Ìàíåâè÷³àãðîáóä, ÒçΠ43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 200-48-66 Îìåãà ËÒÄ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-41-30, 78-66-43 ϲÊ, ï³äïðèºìñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-86 ÏÌÊ-19, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-09-37, 75-16-08 Ïð³ìà äîì³íàíò, ÏÔ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-41-33 ÏðîìÀëüïËóöüê, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 000-05-47, (097) 768-77-75 Ïðîô-Áðóê, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 385-39-93 Ñïåöðåìáóä-1, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-96, 72-21-22 ÑïîðòÅë³òÁóä, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-24-42 Ñóõèé Àíäð³é Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-47-48 Ҳ² ËÒÄ, ÒçÎÂ, ÂÊÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-41-51 Òîðãîâî-ïðîìèñëîâà êîìïàí³ÿ “Êîíòàêò-çâàðþâàííÿ”, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-77-78, 24-80-97 Óêðà¿íà ²íæèí³ðèíã, ÒçΠ43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 552-69-45 Óêðáóäñåðâ³ñ, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîñòîï³ëüñüêà, 24, îô.2 . . . . . . . . . . . . (050) 378-48-30, (332) 23-22-12 Ô³ðìà “ÅÊÑ” ËÒÄ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-52, 78-03-94 Ôîðåñò-Óêðà¿íà, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-10-50, (332) 71-76-20 Ôóíäàìåíò, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 18 à/1 . . . . . . . . . . . . (066) 779-97-90, (099) 702-32-36 Øèíàêà-Óêðà¿íà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-95-68, 78-95-67

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ËÓÖÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Åêîíîìæèòëîáóä, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-11-59 Åêîòðàíñáóä³íâåñò, ÒçΠ45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âàñèëüê³âñüêà, 2 . . . . . . . . . (332) 70-05-15, 70-04-11 Êë³ìàáóä, ÏÏ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.4-òà Îá’¿çíà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-60-20 Ëåñÿ, ÒçΠËÒÄ 45624, ñ.Â.Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . (332) 76-01-83, 76-01-84 Ïðîìáóäòðàíñ, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-11-59 Þâàí, ÒçΠ45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âàñèëüê³âñüêà, 2. . . . (332) 70-07-15, (050) 448-50-50

85

ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ

Balance profit 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 380-77-88 Àñïåêò, áþðî 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, îô.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-21, (050) 926-27-06 Äð³ìåêñò, ÒΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 10/28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-71-52 ²íòåëåêò-öåíòð, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-25-56 Ìàð÷óê Òåòÿíà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 295-65-21, (332) 29-70-29 Ìåëüíèê Ñåðã³é Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-15-89 Ïàíäîðà, ÏÔ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ôåäîðîâà, 8/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-00-58, 77-21-75 Ñàâåíêîâà Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 1, îô.10 . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-34-51, (050) 516-96-47 Òåõíîöåíòð Ìàÿê, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.504 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-34-44, (095) 786-79-49 Óêðà¿íñüêà Ñîôòâåðíà Êîìïàí³ÿ, àâòîðèçîâàíèé íàâ÷àëüíèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-26-65 Áþðî îáë³êó òà àóäèòó, ÒΠ45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñêîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-48

ÂÅÁ-ÄÈÇÀÉÍ ArteFact.St, âåá-ñòóä³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.404 . . . . . . . . . . . . . . (067) 691-17-76, (050) 424-23-20 BigOpt, âåá-äèçàéí 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 316-73-16, (093) 594-83-30 DevCompany, âåá-äèçàéí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 762-77-69, (066) 772-42-67 Massimo, âåá-ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 16 ã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 137-36-80 Verte, âåá-äèçàéí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-04-02, (068) 229-04-02 WebMaestro, ñòóä³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.302 . . . . . . . . . . . (093) 747-27-85, (095) 520-92-07 Àô³íà, ³íòåðíåò-àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 12, îô.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 240-00-87 ²äåéë, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-50-43 ²íòåðíåòäåâåëñ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 640-98-44 Ðåäàíòñ, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 024-94-68, (096) 693-52-53

ÂÅѲËÜͲ ÑÀËÎÍÈ Angelo bianco, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-80-34 Daria, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (ÒÖ “Áóðàò³íî”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 719-50-42 Darling, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 669-41-64 Lediz, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), áóòèê ¹77 . . . . (050) 208-14-98 Marry Me, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 087-51-65, (332) 72-23-08 Mary-Ann, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 941-48-35 Pollardi, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (097) 143-93-45 Wedding Room, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 466-45-95, (093) 151-37-05 Àëüá³íà, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 815-65-55 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


86

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐͲ ÏÎÑËÓÃÈ, ÌÀÒÅвÀËÈ

Ãðåéñ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 204-50-13 Åëåíà, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 4. . . . . . (332) 75-76-25, (050) 634-61-28 Ëåä³ “Ë”, âåñ³ëüíèé ñàëîí-àòåëüº 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . (093) 382-39-38, (050) 735-16-63 Ñâ³òëàíà, âåñ³ëüíèé äåêîð 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 535-90-95 Ñîô³ÿ, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 (ÒÖ"ßðìàðîê") . . . . . . . . (050) 941-48-35 Ñòèëü Novia, âåñ³ëüíèé ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 520-80-34, (332) 72-82-82 Ñòóä³ÿ Îëåíè Ìàðòèíîâè÷, âåñ³ëüíèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 796-12-06, (063) 421-82-02

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐͲ ÏÎÑËÓÃÈ, ÌÀÒÅвÀËÈ

Ïîä³óì, ìàãàçèí âçóòòÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (ÒÖ “Áóðàò³íî”), áóòèê ¹9, 11 . . . . . . . (095) 424-45-42 Ñàëîí ìîäåëüíîãî âçóòòÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1. . . . . . (332) 24-40-91, (099) 702-32-96 Ñàíäàëü, ìàãàçèí âçóòòÿ 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 767-53-98, (067) 767-53-98 ÑÑÑ, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (050) 432-75-25 Òóôåëüêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 035-20-46 Ôàñîí, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 663-18-99 Öåíòð âçóòòÿ, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 984-75-07 ×îá³òîê, ìàéñòåðíÿ ç ðåìîíòó âçóòòÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . (332) 78-80-31, (066) 550-74-12

ÎËÒÀÍ ÂÅÒ, ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀ Ê˲ͲÊÀ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 412-31-97, (332) 28-65-32

Vet Planet, âåòåðèíàðíà êë³í³êà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 094-45-97, (068) 973-25-88 Àãåíòñòâî ç ³íäåíòèô³êàö³¿ ³ ðåºñòðàö³¿ òâàðèí, Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ, ÄÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14, îô.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-72, 72-01-84 Àéáîë³ò, âåòåðèíàðíà êë³í³êà òà àïòåêà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . (093) 156-36-57, (095) 130-24-23 Âåòåðèíàðí³ àïòåêè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 242-16-24 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-36-78 Âåòåðèíàðí³ àïòåêè “ZOO Ðîäèíà” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 433-77-95 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (099) 075-47-06 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÐÖ “Êàðàâàí”) Âåòåðèíàðí³ àïòåêè ÏÏ ÏÔ “Âîëâåò” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 974-38-22 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 601-18-80 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 178-28-60 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 1 (Ñòàðèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 489-36-29 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 272-26-14 Âåòåðèíàðíà êë³í³êà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 687-99-62 Âåòêîì, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 432-28-18, (067) 334-36-38 ³ðíèé äðóã, âåòåðèíàðíà êë³í³êà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 132-29-80, (332) 29-29-55 Âîëâåò, ÏÏ ÏÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-42-77, (050) 810-87-86 ʳò Ëåîïîëüä, êë³í³êà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, ïàâ³ëüéîí ¹10/2. . . . . . (098) 243-77-87, (099) 630-62-45 Ëàïà, øâèäêà âåòåðèíàðíà äîïîìîãà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 230-37-77 Ëóöüêà ì³ñüêà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 128 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-52-76, 72-60-18 Ëóöüêà ðàéîííà äåðæàâíà ë³êàðíÿ âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-69 Îëòàí âåò, âåòåðèíàðíà àïòåêà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 27. . . . . (066) 412-31-97, (332) 28-65-32 Âåòëàéô ïëþñ, ÒçΠ45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . (099) 729-20-06, (096) 213-51-41

ÂÇÓÒÒß Bon Marhe, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 1-é ïîâ. . . . . . . . (068) 639-54-02 Calzado, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 ( ÖÓ “Ëóöüê”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 948-14-08 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (098) 948-14-18 Estro, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”), 4-é ïîâ. 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ ‘’Ãîñòèíåöü’’). . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-16 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-13-54 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-34-05 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 200-55-17 Famiglia Riccio, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 195-28-14 Giada Gabrielli, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-54 Lady Braska, ñàëîí-ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-42-43, (050) 157-25-33 Mario Bruni, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”) 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-14 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-54 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (063) 036-33-85 Reserved, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 675-71-94 Respect, ìåðåæà ñàëîí³â âçóòòÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 217-56-99 TobMax, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 1-é ïîâ. . . . . . . . (093) 382-59-66 Âçóòòºâèé êâàðòàë, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 617-85-91 Âçóòòÿ, ìàãàçèíè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-23-80 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13. . . . . . . . (067) 297-77-37, (332) 72-15-06 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 2 (ϳâí³÷íèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 204-86-76 Ìàêñ Ñòåï, ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 760-85-68 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 697-72-80

²ÇÎÂÀ ϲÄÒÐÈÌÊÀ ³çîâå àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 343-04-80, (067) 810-07-81 ³çîâèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-04-87, (098) 713-10-97 Êîìïàíüéîí-Ãðóï, ³íôîðìàö³éíî-êîíñóëüòàö³éíå áþðî 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (096) 956-37-96, (099) 740-20-32

²ÉÑÜÊÊÎÌÀÒÈ Âîëèíñüêèé îáëàñíèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-25-21, 75-04-52 Ëóöüêèé îá’ºäíàíèé ì³ñüêèé â³éñüêîâèé êîì³ñàð³àò 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 85 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-14-31 Îá’ºäíàí³ ðàéîíí³ â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, 3 . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-16-60 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-02-33 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-41-94 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Êîáçàðÿ, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-25-09 Ðàéîíí³ â³éñüêîâ³ êîì³ñàð³àòè 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.²ãîðÿ Ñëèâêè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-13-56 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-20-04 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, ïðîâ.Øåâ÷åíêà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-32-74 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-14-52 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-23-79 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-17-41 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Àíäð³ÿ Ñí³òêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-15-63 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-14-72 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.².Ìàçåïè, 108 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-14-84 44401, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Òèõà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-02-97 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Äóá³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-12-31 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-90-08

²ÊÍÀ, ÄÂÅв ²ÊÒÎÐ²ß ÂÅÑÒ+, ÏÏ

Ìàíñàðäí³ â³êíà. 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66. . (066) 438-45-43, (096) 800-47-76 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ªâðîÕàóç, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 554-61-44 BuD Net, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2. . . . . . . . (050) 196-58-42, (067) 334-10-34 NOÁ²ËÅÊÑ, ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 548-25-85 STEKO, ñàëîíè-ìàãàçèíè 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 4 à . . . . . . . . . (093) 157-55-93, (098) 153-38-82 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 780-18-77, (093) 881-86-76 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . (067) 660-10-38, (066) 841-96-75 TERMOPLAST, ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . (068) 680-66-44, (093) 881-96-76 WIZARD HOUSE, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 487-29-30, (332) 71-40-60 Áåäë³íñüêèé Âàëåð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-02-65 Áåëÿºâ Îëåêñàíäð Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-59-43, (096) 722-03-10 Áóäêîíòðàêò, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.67 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-66-86, (332) 78-83-57 ³êíà ³êîíäà, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 539-38-50, (332) 72-69-34 ³êíà Âîëèí³, ÒÌ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-73-33, (332) 78-20-10 ³êíà Êîðñà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 372-80-30, (332) 77-97-01 ³êíà Ìîäåðí, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 446-06-12, (095) 586-07-10 ³êíà ïëþñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 125-26-67 ³êíà, äâåð³, îô³ñ-ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 073-30-05 ³êîííî-äâåðí³ ñèñòåìè 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 878-67-87, (332) 78-38-80 ³Êñ³Ñ, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 483-12-68, (332) 26-26-65 ³íäîð, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 22 (ÒÖ “ÑÀËÞÒ”) . . . . (099) 115-43-03, (067) 863-63-15


ÂÍÇ ²-²² вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯

87

Ãåë³êîí, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.414 . . . . . . . . . . . (050) 438-11-95, (096) 974-11-76 Äâåð³ Á³ëîðóñ³¿, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 615-58-70, (332) 29-26-60 Äâåð³ Ïîë³ññÿ, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 410-06-60 Äâåð³, â³êíà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 204-84-69, (096) 825-05-68 Äìèòðóê, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 737-25-17, (050) 026-69-26 Äîáðîáóò, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38/1. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-80-20, (332) 74-33-07 ÅÊÎ ÒÐÅÍÄ, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 474-30-61, (098) 215-85-27 Åòàëîí-Ëóöüê, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 277-83-76, (332) 78-29-28 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.213 . . . . . . . . . . . . (098) 043-04-47, (332) 77-64-44 ªâðîâ³ä, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 036-52-48, (097) 732-27-22 Çóáð, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 ê, 4-é ïîâ.. . . . . . . . . . . (066) 711-37-01, (332) 78-26-40 ÊÐ, ÒÌ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à, 1-é ïîâ. . . . . . . . (066) 845-36-09, (067) 332-27-10 Ìåòð íà ìåòð, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-00, 78-46-77 Íåîïëàñò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 894-44-08, (332) 28-75-28 ͳê³òþê Ðóñëàí Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 424-67-59 ÏàíÄîð, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”). . . . (050) 674-56-14, (332) 28-66-82 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-68-86, (332) 28-66-82 Ñòèëü ïëàñò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-33-45, (332) 72-30-79 Ñòèëüíà õàòà, ñàëîí-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 272-25-27, (099) 411-26-27 Òóê-Òóê, ìàãàçèíè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 126-46-24, (332) 29-09-70 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 200-58-43, (098) 105-90-35 Ôàéí³ äâåð³, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 269-83-33, (067) 799-17-17 Westdoor, ÏÔ 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 116.. (332) 70-22-01, (066) 500-00-95

ÂÍÇ III-IV вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯ Àêàäåì³ÿ ðåêðåàö³éíèõ òåõíîëîã³é ³ ïðàâà, ÏÂÍÇ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-01-97, 28-04-28 Âîëèíñüêà Äóõîâíà Ñåì³íàð³ÿ ÓÏÖ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-81, 72-87-13 Âîëèíñüêà Ïðàâîñëàâíà Áîãîñëîâñüêà Àêàäåì³ÿ ÓÏÖ ÊÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-60-72, 72-32-12 Âîëèíñüêèé ³íñòèòóò åêîíîì³êè òà ìåíåäæìåíòó 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-98-33 Âîëèíñüêèé ³íñòèòóò ³ì.Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî ÌÀÓÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-98, 72-41-47 Âîëèíñüêèé ³íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïåäàãîã³÷íî¿ îñâ³òè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-35, 72-16-41 Ëóöüêà ô³ë³ÿ ÒÍÅÓ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-41 Ëóöüêèé á³îòåõí³÷íèé ³íñòèòóò ÏÂÍÇ “̳æíàðîäíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ àêàäåì³êà Þð³ÿ Áóãàÿ” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-82, 75-14-42 Ëóöüêèé ³íñòèòóò ðîçâèòêó ëþäèíè Óí³âåðñèòåòó “Óêðà¿íà” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 433-17-34, 334-48-47 Ëóöüêèé íàö³îíàëüíèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-61-03 Íàö³îíàëüíà àêàäåì³ÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, Âîëèíñüêå â³ää³ëåííÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-20-21, 74-03-72 Ñõ³äíîºâðîïåéñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-84-31, 24-80-50 Óí³âåðñèòåò ñó÷àñíèõ çíàíü, Ëóöüêà ô³ë³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, ê.309 . . . . . . . . (099) 084-64-02, (099) 737-44-05 Ëüâ³âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè òà á³îòåõíîëîã³é ³ì.Ñ.Ç.Ãæèöüêîãî, Ðîæèùåíñüêèé íàâ÷àëüíî-êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-11-64, 2-12-93 ̳æðåã³îíàëüíà àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ôåäîðà Îäðà÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-24-67 Íîâîâîëèíñüêèé íàâ÷àëüíî-íàóêîâèé ³íñòèòóò åêîíîì³êè òà ìåíåäæìåíòó ÒÍÅÓ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-24-09, 3-21-10 Óí³âåðñèòåò ñó÷àñíèõ çíàíü, Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 944-05-15, (3352) 5-90-45

ÂÍÇ ²-²² вÂͲ ÀÊÐÅÄÈÒÀÖ²¯ Âîëèíñüêèé êîëåäæ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà ³ì ².Ô.Ñòðàâ³íñüêîãî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-20-54, 72-44-92

Âîëèíñüêèé êîëåäæ Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-17, 72-38-78 Âîëèíñüêèé êîëåäæ ÏÂÍÇ «Ì³æíàðîäíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò ³ì.àêàäåì³êà Þð³ÿ Áóãàÿ» 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-14-42 Âîëèíñüêèé ðåã³îíàëüíèé á³áë³éíèé êîëåäæ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-85-19 Êîëåäæ òåõíîëîã³é, á³çíåñó òà ïðàâà Ñõ³äíîºâðîïåéñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-90-37, 29-20-72 Ëóöüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-29-80, 26-15-59 Ëóöüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå, äåðæàâíèé ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áåíäåë³àí³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-29, 26-05-39 Ëóöüêèé áàçîâèé ìåäè÷íèé êîëåäæ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-36-55, 72-37-87 Ëóöüêèé êîîïåðàòèâíèé êîëåäæ Ëüâ³âñüêîãî òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-39-35, 23-03-13 Ìåäè÷íèé êîëåäæ “Ìîíàäà”, Ëóöüêà ô³ë³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-25-52, 78-96-61 Òåõí³÷íèé êîëåäæ Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-05-50 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêå ðåãåíòñüêå äóõîâíå ó÷èëèùå ÓÏÖ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 29 . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-17-08 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé àãðîòåõí³÷íèé êîëåäæ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 27 . . . (3342) 2-34-72, 2-32-33 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé ïåäàãîã³÷íèé êîëåäæ ³ì.À.Þ.Êðèìñüêîãî 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Óñòèëóçüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-09-50 Ãîðîõ³âñüêèé êîëåäæ Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ñòóäåíòñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-13-78, 2-28-84 ʳâåðö³âñüêèé ìåäè÷íèé êîëåäæ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Êè¿âñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-13-49, 3-19-82 Êîâåëüñüêèé ìåäè÷íèé êîëåäæ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 182. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-53-39, 4-75-82 Êîâåëüñüêèé ïðîìèñëîâî-åêîíîì³÷íèé êîëåäæ Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàâîäñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-97-37, 4-94-95 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


88

ÂÎÄÀ ÏÈÒÍÀ, ÍÀÏί

Ëþáåø³âñüêèé òåõí³÷íèé êîëåäæ Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Áðåñòñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-16-80, 3-00-79 Íîâîâîëèíñüêèé åëåêòðîìåõàí³÷íèé êîëåäæ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-10-66, 3-17-63 Ðîæèùåíñüêèé êîëåäæ Ëüâ³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âåòåðèíàðíî¿ ìåäèöèíè òà á³îòåõíîëîã³é ³ì.Ñ.Ç.Ãæèöüêîãî 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-13-71, 2-23-69 Øàöüêèé ë³ñîâèé êîëåäæ ³ì.Â.Â.Ñóëüêà 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-05-31, 2-04-60

ÂÎÄÀ ÏÈÒÍÀ, ÍÀÏί

Àêâà-Ñâ³ò ³ Êî, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëèíñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 814-74-26, (332) 26-06-56 Ãåéíèê Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-12, 78-36-83 Åêî-ñôåðà, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-37-22 Îëäåì, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-01, 77-99-34 Ñâ³òÿçü, ÏÂÒÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Îô³öåðñüêà, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-26-61, (067) 332-06-12 Ñåçîí, ô³ðìà 43018, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Áàðàíîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-01-39 Ñëóæáà äîñòàâêè ïèòíî¿ âîäè “ÅÊΔ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 936-05-46, (332) 28-55-42 Ñëóæáà äîñòàâêè ïèòíî¿ âîäè “×åðâîíà êàëèíà” 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 257-94-10, (050) 257-82-39

ÂÎÄÀ, Î×ÈÙÓÂÀËÜͲ ÑÈÑÒÅÌÈ Àêâàñòàíäàðò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, îô.208. . . . . . . . . . . . (050) 378-39-02, (332) 24-60-12 Êîìïëåêñí³ ñèñòåìè î÷èñòêè âîäè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-42-54 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 21 à (ãóðò³âíÿ “ÏÀÊÊΔ) . . . . . . . . . . . . (050) 378-42-54 Ô³ëüòðè î÷èñòêè âîäè, â³ää³ë 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”) . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-47-14 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÊ “Êàðàâàí”) . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 362-47-14

ÂÎÄÎÏÎÑÒÀ×ÀÍÍß, ÂÎÄβÄÂÅÄÅÍÍß Â²ÊÒÎÐ²ß ÂÅÑÒ+, ÏÏ

Âîäîñò³÷í³ ñèñèòåìè. 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66. . (066) 438-45-43, (096) 800-47-76 Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÂÎËÈÍÜÑÀÍÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒ, ÒÇÎÂ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-89-00, (068) 044-02-02, (332) 78-01-20 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 90 (ñêëàä) . . . . . . (332) 77-01-50 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

Òîðãîâèé ä³ì “Äæå Ðîñò”, ÏÏ www.dgrost.com.ua 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 12 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-50-18, (067) 343-01-09, (332) 29-51-29 Àâðàìóê Â’ÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (050) 945-00-83, (332) 29-43-18 Àêâàòåðèòîð³ÿ-Âîëèíü, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-05-05, (067) 334-61-14 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 068-74-01, (067) 334-61-14 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 20 . . . (066) 068-74-01, (067) 334-61-14 ÀÊÂÀÒÅÕͲÊÀ+, ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 870-30-27, (098) 742-37-37 Áàñèñòèé Äìèòðî Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 501-00-71 Âîäîë³é, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà (á³ëÿ ÒÖ “Ñëîí”), ïàâ³ëüéîí ¹15 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 596-61-45, (050) 982-71-00 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, ïàâ³ëüéîíè ¹16, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 596-61-45, (050) 982-71-00 Çåí³ò, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-51-93, 71-36-90 ²ìïåð³ÿ âîäè, ÒçΠÂÊÔ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-14-83 Ìèòóðà Îëåêñ³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê (Öåíòðàëüíèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 414-18-27, (095) 887-77-22 Íîâ³ Òåõíîëî㳿 Ìîäåðí³çàö³é, ÒçΠ45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . (098) 598-72-23

ÂÎÐÎÒÀ, ÎÃÎÐÎƲ BramaMaster, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 444-32-55, (067) 258-04-00 Àáàâàí, ÒΠ43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 438-83-47, (095) 890-07-24 Åëüáå-ÓÀ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 35, îô.1. . . . . . . . . . . . . (068) 097-74-66, (066) 038-34-61 Åðòå÷, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.440 . . . . . . . . . . . (050) 919-77-85, (332) 28-07-12 Êðîê-Áóä, ÏÔ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 904-09-38 Îñòðàøåâñüêà Òåòÿíà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (050) 223-22-41, (332) 77-65-90 Ïë³ò, ÂÊÔ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 343-04-43, (332) 28-04-20 ѳòêà-Íåñâ³÷, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 123-09-79, (067) 342-23-04 Ñìàðàãä ïëþñ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-72-44, (050) 583-95-35 Ôîðòåõ, ÒΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 477-29-23, (095) 087-88-58 Þõèì÷óê Ìèêîëà Àíäð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 999-99-06

ÂÒÎÐÈÍÍÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ Õ²ÌÏËÀÑÒ, ÒÇÎÂ

Çàêóïêà â³äõîä³â ïîë³ìåðíèõ ìàòåð³àë³â. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 11 . . . . . . . . (050) 339-77-53, (050) 954-83-34, (332) 25-14-48, 28-14-10

Âîëèíü Ëîì, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 516-39-79, (068) 725-96-05 Âîëèíü Ëîì, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . (095) 516-39-79, (068) 725-96-05 Âîëèíüâòîðìåò, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-33-70, 72-20-37 Âòîðìà-Âîëèíü, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-96-51, 78-96-52 Ãîðáîâà Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 11. . . . . . . . . . . . . . (097) 588-79-48, (095) 062-51-90 ªâðîñòàð, ÏÊÔ, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 908-59-96, (095) 874-21-73 Ëîòîñ Ïëþñ, ÏÏ 45625, ñ.Òàðàñîâå Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 2 à . . . . (332) 28-53-61, (063) 599-31-85

ÃÀÇ, ÃÀÇÈÔ²ÊÀÖ²ß Âîëèíüàâòîãàç, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-01-34, (050) 317-12-13 Âîëèíüãàç, ÃÓ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-69-00 Âîëèíüãàç, ô³ë³ÿ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-30 Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â ÏÀÒ “Âîëèíüãàç” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-69-08 Ãàçìà ïëþñ, ÒçΠ43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-24-52, 26-48-40 Ãàçïîë³ìåð, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 084-41-63, (332) 77-00-27 Ãàçïðîåêòìîíòàæ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíî¿ Êàëèíè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-02-33, 28-34-40 óäðîãàçêîìïëåêò, ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 351-86-65, (332) 24-15-66 Çàõ³äãàçáóä, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.49 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-06-89, 77-06-71 Ïîë³ìåðÃàçÁóä Ïëþñ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 384-88-12, (332) 77-44-03 Ïîë³ùóê Ëåîí³ä Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13, ïàâ³ëüéîí ¹32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 104-57-71, (098) 231-88-00 ÑÔ Êîìïëåêò ËÒÄ, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 â, îô.80 . . . . . . . . . . . . . (066) 899-12-12, (067) 332-45-48 ³ää³ëåííÿ ÏÀÒ “Âîëèíüãàç” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 85 . . . . . . . . (3342) 2-52-43, 2-28-36 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Êîçàöüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-22-04, 2-13-58 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Õîòåø³âñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-37-22, 2-37-39 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ìàòðîñîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-25-74, 3-11-45 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 34 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-12-12, 5-04-57 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 56. . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-50-99, 2-27-11 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ãàç³íà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-21-57, 2-23-44 Âîëèíñüêå ë³í³éíå âèðîáíè÷å óïðàâë³ííÿ ìàã³ñòðàëüíèõ ãàçîïðîâîä³â 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ì.Ëåâèöüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-88-87, 4-88-92 Ãàçîíàïîâíþþ÷èé ïóíêò 45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 4 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-99-54 ijëüíèö³ ÏÀÒ “Âîëèíüãàç” 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-13-73 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-11-12 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-31-94 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-15-04 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïàðàëåëüíà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-17-98 Ìåòåîðèò, ÏÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Íîâà, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-25-23 ̳ñüêãàç 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-07-60 Ðàòíîãàçâîäáóä, ÄÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-17-38, 2-14-17


ÃÎÒÅ˲

89

ÃÀÇÅÒÈ, ÆÓÐÍÀËÈ-ÐÅÄÀÊÖ²¯

ÃÎÄÈÍÍÈÊÈ

People ua by Ëèøå Íàñîëîäà, ðåäàêö³ÿ æóðíàëó 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, ê.45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-75-29, (099) 229-12-60 Àô³øà Âîëèí³, ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé òèæíåâèê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-99, 77-00-20 Âàøà ðåêëàìíà ãàçåòà, Âîëèíñüêà ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíà ãàçåòà 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-75, (050) 240-88-89 Âàøå ÂÅѲËËß, ðåäàêö³ÿ æóðíàëó 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ðóñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 541-71-54 Âåæà-Äðóê, âèäàâíèöòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 936-25-49, (332) 29-90-65 ³ñíèê+Ê, âñåóêðà¿íñüêà ãàçåòà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-49-85, 77-48-84 Âîëèíñüêà á³çíåñ-äîâ³äêà, ðåêëàìíà ãàçåòà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, îô.335. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-68-28, 77-44-22 Âîëèíñüêà ãàçåòà, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-53-83 Âîëèíñüêà ðåêëàìà “Â³ Àé Äæ³”, òèæíåâèê 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 573-38-13, (332) 77-09-92 Âîëèíñüêèé ðèíîê, ãàçåòà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, ê.403. . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 211-76-76, (096) 726-11-56 Âîëèíñüê³ îãîëîøåííÿ, ãàçåòà îãîëîøåíü òà ðåêëàìè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . (332) 77-63-60, 77-63-62 Âîëèíüïðåñà, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.505 . . . . . . . . . . . (332) 78-33-78 Ãàçåòà Âîëèíü, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-07, 72-38-94 Çîëîò³ ñòîð³íêè Óêðà¿íè, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 (3-é ïîâ.), ê.4 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-66 Ëóöüêèé çàìîê, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-63-90 Íàâ÷àííÿ òà ðîáîòà, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, îô.335. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-22, 20-01-00 Íàäñòèð’ÿ, îáëàñíå ðåäàêö³éíî-âèäàâíè÷å ï³äïðèºìñòâî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-20-13 Ïîðàäíèê+çäîðîâ’ÿ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-25-82 Ïðåñòèæ, ðåäàêö³ÿ æóðíàëó 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14, îô.28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 472-45-34 Ñåðâ³ñíèé âèäàâíè÷èé öåíòð ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 4, îô.114 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-93-51, 72-93-50 Ñëàâà ïðàö³, ðåäàêö³ÿ ðàéîííî¿ ãàçåòè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-30, 72-81-38 Ñëîâî Âîëèí³, îáëàñíà ãàçåòà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-31-44, 28-31-21 Òâ³é âèá³ð, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-19 Òâ³é ñòèëü, æóðíàë 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-19, 78-42-22 Òè ³ ß ³ âñÿ ñ³ì’ÿ, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-25-82 Ôðåø, ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíèé æóðíàë 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à (3-é ïîâ.), îô.25. . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 554-50-48

Ãîäèííèêîâà ìàéñòåðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-72-33 Ñâ³é ÷àñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-63-00 Ñâ³é ÷àñ, òîðãîâà ìåðåæà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-42-24 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ ‘’Ãîñòèíåöü’’). . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-69-88 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-07-02 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-25-12 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . (332) 78-48-14 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-21

ÃÀËÀÍÒÅÐÅß, ÀÊÑÅÑÓÀÐÈ

ÃÎÑÏÎÄÀÐײ ÒÎÂÀÐÈ, ÏÎÁÓÒÎÂÀ Õ²Ì²ß Ä³ì òîâàð³â, ìàãàçèí Ïîáóòîâà õ³ì³ÿ. Òîâàðè äëÿ ñàäó òà ãîðîäó. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . (050) 888-73-73, (050) 519-01-46 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2 Betta-ñåðâ³ñ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-43-30, (050) 448-38-32 EVA, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-37-00 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 å. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-37-00 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-37-00 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-37-00 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-37-00 Watsons, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-24 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-01 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-78 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-48-25 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-28 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-48-26 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-10-80 Áëèñê, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 å. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-23 Êîï³éî÷êà, ìàãàçèí ïîòð³áíèõ ðå÷åé 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 32 Êðîê, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-45-31, (095) 424-43-69 Ëîêóñ, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-22-00, 77-22-01 ÑàâÑåðâ³ñ Êàðïàòè, ÄÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-27-48, (332) 28-36-86 ÒÅÌÀ-Âîëèíü, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-33, 78-01-31 Óí³âåðñàë-Ë, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-40-36, 75-72-46

ÃÎÒÅ˲

On Wave, ìàãàçèí Ƴíî÷³, ÷îëîâ³÷³, äîðîæí³ ñóìêè, àêñåñóàðè. Âàë³çè, øê³ëüí³ ðþêçàêè. 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”) . . . . (067) 109-08-98 Âàëàá³, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 758-15-80 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, ìàãàçèí ¹42 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 758-15-80 ³ðäæèí³ÿ, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 263-61-60 Ñóìêè+, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 269-40-92 Ôàáðèêà ñóìîê, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-81

ÃÀËÅÐů, ÂÈÑÒÀÂÊβ ÇÀËÈ Art-êàôåäðà, ãàëåðåÿ ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà Óêðà¿íè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 142-51-18 STREET ÀÐÒ-ÃÀËÅÐÅß 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 142-51-18 Âèñòàâêîâèé çàë “Êàì’ÿíèöÿ” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-53-71 Âèñòàâêîâèé çàë ÂÎ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 749-01-33 Êâàäðàò, ãàëåðåÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 488-64-56 Ëóöüê, àðò-ãàëåðåÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 (Ïàëàö êóëüòóðè) . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-26

ÐÅÑÒÏÀÐÊ, ÐÅÊÐÅÀÖ²ÉÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-59-79, (332) 70-50-60

Noble Boutique Hotel, ãîòåëü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 764-97-73, (332) 28-48-28 Paganini, ãîòåëü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 385-82-83 Patio di Fiori, ãîòåëü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 978-23-56 Rest, ì³í³-ãîòåëü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 9/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 892-96-40, (099) 444-49-11 Sofa, õîñòåë 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 313-32-27 VERSAILLES, ãîòåëü 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2. . . . . (050) 477-88-98, (067) 727-22-02 Àëåêñ, ãîòåëü äîìàøíüîãî òèïó 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàëîîìåëÿí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . (095) 881-15-54, (096) 388-88-92 Âîÿæ, ìîòåëü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-95-65, (096) 074-16-03 Äðóç³, hostel 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 9, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 568-10-10 Çàòèøîê, õîñòåë 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 45/73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 510-15-04 ²ðåí, ðåñòîðàííî-ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 99 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-96, (098) 132-52-52 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


90

ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯

Êåäåì, ãîòåëü 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 89 â . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-39-41, (066) 089-98-99 Ìîòîð, ãîòåëü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.²âàíà Êîæåäóáà, 28 . . . . . . . . . . . . . . (050) 615-04-86, (098) 362-86-53 Ïàðàñîëÿ, õîñòåë 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíî¿ Êàëèíè, 16 Ïàóåð Õàóñ, ãîòåëü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-17-51 Ïðîôñï³ëêîâèé, ãîòåëü 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-03-48 Ñâ³òÿçü, ãîòåëü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-41-72, 24-55-11 Ñïåéñ Ðåíò, ãîòåëü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 670-74-18, (095) 670-74-18 Ñòàðà ï³äêîâà, ãîòåëü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-97, (099) 197-30-16 Óêðà¿íà, ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 2 (öåíòð ì³ñòà) . . . . . . . . . . . . . (332) 78-81-00, 78-81-06

ÃÎÒÅ˲ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Comfort, ãîòåëü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . (095) 130-81-88, (097)722-64-45 NESS, ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 45604, ñ.Êðóïà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øèìàíñüêîãî, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 881-25-55 ROYAL DUTCH, ìîòåëü 45631, ñ.Ìèëóø³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òàðàñîâà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 098-09-91 Shelter club hotel & spa, ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 45061, ñ.Êîëîäÿæíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . . . . . . . (3352) 9-01-29, 9-01-09 ÀíÄåÌàêñ, ãîòåëü 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïîë³ñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-22-10, (067) 306-49-70 Áðàìêà, ãîòåëü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 105-18-00 Âèæ³âêà, ãîòåëü 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, ïëîùà Ìèðó, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-11-53 Âîäîãðàé, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 39 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-10-20 Âîëèíü, ãîòåëü 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êíÿçÿ Âàñèëüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-28-82 Ãîòåëü 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-16-09 Ãîòåëü 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-53-34, 3-03-87 Ãîòåëü ÂÊÏ “Ëþáåø³âñåðâ³ñ” 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-13-80, 2-17-64 Äîí ʳõîò, ãîòåëü 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-01-97 Äóáîê, ãîòåëü 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-40-29 Åäåì, ãîòåëü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 3. . . . . . . . . . . . . . . . (066) 342-25-60, (068) 887-94-91 Çåëåíèé ãàé, ãîòåëü 45150, ñ.Êîïà÷³âêà Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðøîòðàâíåâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-15-05, 79-15-19 Çîëîòà ï³äêîâà, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîë³, 36 . . . . . . . . . . . . . (095) 486-68-32 Çóñòð³÷, áàð-ìîòåëü 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-70-38 ˳ñîâà ï³ñíÿ, ãîòåëü 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12 . . . . . . . . . . . . (3352) 5-35-40, 5-26-12, 5-96-22 Ëþêñ, ì³í³-ãîòåëü 45001, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (093) 642-25-16, (097) 351-58-73 Ìàºòîê, ãîòåëü 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âåòåðàí³â, 1 . . . . . . . . (332) 79-78-63, (066) 215-39-99 Íàøå ì³ñòî, ãîòåëüíî-ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-23-41, 5-23-42, 5-30-15 Îñêàð, ãîòåëü 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, ïðîñï.Âîë³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-10-42 Ïðèï’ÿòü, ãîòåëü 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Öåíòðàëüíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-11-45 Ðåíîìå, ìîòåëü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 731-73-23 ѲÑ, ãîòåëü 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-92-40, 4-92-43 Ñòîæàðè, òóðèñòè÷íî-ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 44440, ñ.Áóöèíü Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . (050) 431-30-33, (050) 431-30-34 Ñÿéâî-Ëþêñ, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ñîáîðíîñò³, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 4-04-91 Òóð³ÿ, ãîòåëü 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-32-79 Ôîðìóëà “Ïëþñ”, ãîòåëü 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-28-38 Õîðòèöÿ, ì³í³-ãîòåëü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-24-41, 5-24-46 ßâ³ð, ãîòåëü 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.1 Òðàâíÿ, 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-35-31 ßãîäèí, ãîòåëü 44332, ñ.Ñòàðîâîéòîâå Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèêîðäîííèê³â, 6 . . . . . . (3377) 3-41-40

ÃÐÎÌÀÄÑÜʲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ Àäâîêàò, òîâàðèñòâî âëàñíèê³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35 Àñîö³àö³ÿ “Îáåð³ã ìèñòåöòâà”, ÂÃÎ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 135-45-36 Àñîö³àö³ÿ ìîëîäèõ ðåôîðìàòîð³â, ÌÃÎ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 (4-é ïîâ.), îô.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 873-72-80 Âàðòà ïîðÿäêó, ãðîìàäñüêå ôîðìóâàííÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-15-16, (099) 484-82-01 Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-81-79 Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÃÎ “Âñåóêðà¿íñüêà ñï³ëêà àâòîìîá³ë³ñò³â” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-03-79

Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà ñë³ïèõ (ÓÒÎÑ) 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-90-32, 72-54-56 Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè âåòåðàí³â Àôãàí³ñòàíó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-28-26 Âîëèíñüêà îðãàí³çàö³ÿ Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè õóäîæíèê³â Óêðà¿íè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 749-01-33 Âîëèíñüêèé ³íñòèòóò ï³äòðèìêè òà ðîçâèòêó ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-59-65 Âîëèíñüêèé îáëàñí ôîíä “Ç³ð”, ÃÎ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-90-18 Ãðîìàäñüêå. Âîëèíü, ðåã³îíàëüíå îíëàéí ìåä³à 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-09-22 Äîïîìîæåìî ñîá³, ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-03, 72-21-42 Ëóöüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ âåòåðàí³â Óêðà¿íè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-01-10 Ëóöüêà ì³ñüêà òåðèòîð³àëüíà ïåðâèííà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÎÑ, ÃÎ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-94-17 Ìàëüò³éñüêà ñëóæáà äîïîìîãè, ãðîìàäñüêå îá’ºäíàííÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-97 Ìè ïëþñ, ÂÎÃÎ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 644-92-23 Ìóí³öèïàëüíà ë³êàðíÿíà êàñà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-15 Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà æóðíàë³ñò³â Óêðà¿íè, Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-94 Íàö³îíàëüíà ñï³ëêà ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè, Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-79 Îáëàñíèé ôîíä ï³äòðèìêè ³íäèâ³äóàëüíîãî æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà íà ñåë³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-00-52, 24-23-97 Ñîþç ³íâàë³ä³â ×îðíîáèëÿ Âîëèí³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïóøê³íà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-62 Ñï³ëêà Õðèñòèÿíñüêèõ Ðåàá³ë³òàö³éíèõ Öåíòð³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 191-27-85, (068) 049-22-71 Ñòèìóë, Ëóöüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ ³íâàë³ä³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 590-09-81 Òàâ³òà, Âîëèíñüêèé îáëàñíèé áëàãîä³éíèé ôîíä 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-44-85 Òîâàðèñòâî ÷åõ³â “Ìàò³öå Âîëèíñüêà”, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 672-39-83 Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî ãëóõèõ, îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-44-40 Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî ãëóõèõ, îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-57 Óêðà¿íñüêå òîâàðèñòâî îõîðîíè ïàì’ÿòîê ³ñòî𳿠òà êóëüòóðè, Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 668-33-27 Ôåäåðàö³ÿ ïðîôñï³ëîê Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-50-40 Õåñåä Îøåð, ÂÔ Ð³âíåíñüêîãî îáëàñíîãî áëàãîä³éíîãî ôîíäó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-17 Öåíòð ºâðîïåéñüêî¿ ³íôîðìàö³¿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-67

ÃÐÓ̲ÍÃ-ÑÀËÎÍÈ Nobby, ãðóì³íã-ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 879-16-48 Ãàðìîí³ÿ, ãðóì-êàá³íåò 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ïàâ³ëüéîí ¹48, (050) 515-46-17 Ãðóì³íã-êàá³íåò âåòåðèíàðíî¿ êë³í³êè “Â³ðíèé äðóã” 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 132-29-80, (332) 29-29-55 Ãðóì³íã-êàá³íåò äëÿ ñîáàê 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 901-27-67, (063) 299-24-09

ÃÓÐÒÊÈ ÄËß ØÊÎËßв Âîëèíñüêà ìàëà àêàäåì³ÿ íàóê 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-16-93, 29-29-62 Âîëèíñüêèé äåðæàâíèé öåíòð åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-69-44, 71-02-75 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íèé öåíòð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 9 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-22-35 Ëóöüêà äèòÿ÷à çàë³çíèöÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-03-57 Ëóöüêèé ì³ñüêèé öåíòð íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ËÌÐ, ÊÇ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-72-22, 24-12-73 ̳æøê³ëüíèé íàâ÷àëüíî-âèðîáíè÷èé êîìá³íàò ËÌÐ, ÊÇ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-22, 25-15-92 ̳ñüêèé öåíòð åêîëîãî-íàòóðàë³ñòè÷íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ËÌÐ, ÊÇ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 14, ê.34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 040-73-10 ̳ñüêèé öåíòð òóðèçìó, ñïîðòó ³ êðàºçíàâñòâà ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ËÌÐ, ÊÇ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 889-74-19 Ïàëàö ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-01-16, 24-13-29 Öåíòð íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ òâîð÷îñò³ ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ ÂÎÄÀ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-23-63, 71-25-11 Öåíòð òóðèçìó, ñïîðòó òà åêñêóðñ³é 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-35

ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÎÁÊÀ, ˲ÑÎ-, ÏÈËÎÌÀÒÅвÀËÈ Àëüòðà Ìåòåðñ, ÌÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-70 Áèëèöÿ Àíàòîë³é Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-93-54, (332) 76-75-48 Áîáåð-Åë³ò, ñòîëÿðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 049-00-00, (332) 78-93-09


ÄÈÒßײ ÒÎÂÀÐÈ, ²ÃÐÀØÊÈ

91

ÄÈÒßײ ÁÓÄÈÍÊÈ, ÏÐÈÒÓËÊÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4 ³äî-ËÒÄ, ÂÊÔ ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 471-04-50, (332) 24-41-10 Êî÷óëàï Âîëîäèìèð Àäàìîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-73-47 ËÓÌ, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-90-72 Ì²Ô ËÒÄ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-86-19 Ïàòð³àðõ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 522-88-84, (332) 28-59-00 Òåõàãðîáóä, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-14-95

ÄÈÇÀÉÍ

Äèâ.ðåêëàìó íà 3 ñòîð.îáêë. DeStyle, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.405 . . . . . . . . . . . (050) 926-27-53, (096) 879-89-88 Plafon studio, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-33-54 Àñòðà, ÀÄÊ ÌÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-31 Äèçàéí-Öåíòð, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 289-14-90, (332) 28-28-48 Îðåîë ÍÂÏ, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-40-90 Ïàíäà, àðõ³òåêòóðíî-äèçàéíåðñüêà ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 519-01-98 Ñâ³òëèöÿ, â³òðàæíà ìàéñòåðíÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-28-65, (093) 623-75-20 Ñòóä³ÿ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó òà îçåëåíåííÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 377-10-50 Ôëîðà-äèçàéí, ñòóä³ÿ ëàíäøàôòíîãî äèçàéíó ³ ôëîðèñòèêè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-98, 78-55-99 Öåíòð ëàíäøàôòó òà îçåëåíåííÿ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-30-26, (332) 75-75-90 Øîóãàðäåí, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 039-49-88 Åäåì, ñàäîâèé öåíòð 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 70 . . . . . (050) 200-81-74, (095) 839-19-29

ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈ Âîëèíñüêèé îáëàñíèé íàðêîëîã³÷íèé äèñïàíñåð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-02-30, 71-03-75 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé îíêîëîã³÷íèé äèñïàíñåð, ËÏÇ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ò³ì³ðÿçºâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-26-92, 26-07-79 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé øê³ðíî-âåíåðîëîã³÷íèé äèñïàíñåð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-27-90, 72-36-51 Îáëàñíå òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå ïðîòèòóáåðêóëüîçíå îá’ºäíàííÿ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-09-00, 26-34-29

Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ñïåö³àë³çîâàíèé áóäèíîê äèòèíè äëÿ ä³òåé ç óðàæåííÿì öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè ç ïîðóøåííÿì ïñèõ³êè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëåíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-31, 72-49-09 Ãîëîáñüêà øêîëà-³íòåðíàò 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëèíñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-21-97 Äîâãîíîñ³âñüêà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â 45034, ñ.Äîâãîíîñè Êîâåëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-12-09 Çàáîëîòò³âñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò 44142, ñìò Çàáîëîòòÿ Ðàòí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 15 . . . (3366) 9-52-65, 9-53-70 Çàòóðö³âñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò 45523, ñ.Çàòóðö³ Ëîêà÷èíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 9-74-85, 9-74-86 ²âàíè÷³âñüêà ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-14-35 ʳâåðö³âñüêèé öåíòð ðîçâèòêó äèòèíè “Ñîíå÷êî” 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Øê³ëüíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-17-58, 2-15-90 Êðóï³âñüêèé íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 45604, ñ.Êðóïà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-74-60 Ðîæèùåíñüêèé íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð äëÿ ä³òåé ç ïîðóøåííÿìè îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Êîòå Øèêîëàäçå, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-18-09, 2-14-31 Ñåíêåâè÷³âñüêà ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â 45750, ñìò Ñåíêåâè÷³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 59 . . . . . . . . . . (3379) 9-97-87 Ñïåö³àëüíà ÇÎØ-³íòåðíàò 45240, ñ.Ëèïëÿíè ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ñàíàòîðíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-89-18

ÄÈÒßײ ÒÎÂÀÐÈ, ²ÃÐÀØÊÈ Agugu shop, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 858-76-99 Be Smart, ìàãàçèíè ðîçâèâàþ÷èõ ³ãðàøîê 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 253-23-71 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 142-34-78, (050) 253-23-70 Chicco, ãóðò³âíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 191-03-36 De Salito, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 726-36-63 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 726-36-63 EBabyDay, ³íòåðíåò-ìàãàçèí äèòÿ÷èõ òîâàð³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, ìàãàçèí ¹79 . . (097) 249-29-48, (063) 040-12-34 Girl fashion, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (050) 714-42-14 Kapitoha.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí äèòÿ÷èõ òîâàð³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 382-92-43, (066) 843-99-46 Kid’s Look, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (ÒÖ “Áóðàò³íî”), áóòèê ¹18 . . . . . . . . . (098) 251-06-16 Malecha.kiev.ua, äèòÿ÷èé ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 931-80-28, (099) 404-66-55 Signal-my.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí äèòÿ÷èõ êîëÿñîê 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 446-39-99, (050) 172-39-39 TOP 4 KIDS, ìàãàçèí äèòÿ÷èõ òîâàð³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-77-11 Twins, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 517-59-87 Wojcik, áóòèê äèòÿ÷îãî îäÿãó 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), (093) 294-93-17, (068) 183-96-12 Àë³ñà, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 665-95-25 Àíåêñ ïëþñ, ÏÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 2 á . . . . . . . . . . . . . . (050) 433-31-55, (332) 78-86-41 Áàòóò Ïðîì, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 889-30-43, (096) 500-09-63 Áåìá³, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (095) 073-60-77 Á³ìá³, ³íòåðíåò-ìàãàçèí äèòÿ÷èõ òîâàð³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 360-90-36 ³íí³ Ïóõ, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 539-52-35 Ãíîìèê, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 17 . . . . . . . . . . (332) 24-71-45, (067) 938-12-95 Äèòÿ÷èé ñâ³ò, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-23-04 Äèòÿ÷èé ñîí, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 15 à . . . . . . . (098) 568-11-88, (095) 568-11-88 Äèòÿ÷³ øàïî÷êè òà âçóòòÿ, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 2 (ϳâí³÷íèé ðèíîê), áóòèê ¹17 . . . . . . (095) 317-22-71 Åñêóëàï, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-50, (067) 709-50-95 Æó-æó, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 132-53-45 dzðî÷êà, ñòóä³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 å. . . . . . . . . . . . . . . (096) 001-77-04, (095) 791-06-40 Êàïåëþøîê, äèòÿ÷èé îäÿã 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 516-68-11 Êàï³òîøêà, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 382-92-43, (066) 843-99-46 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


92

ÄÈÒßײ ÖÅÍÒÐÈ

Êàïðèçóëüêà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 420-04-39, (095) 784-53-48 Êàðàïóç 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.112 . . . . . . . . . . . (332) 78-56-69, (050) 631-96-82 Êàðàïóç, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ïàâ³ëüéîí ¹4. . (050) 631-96-82 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 1 (äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà), 2-é ïîâ. . . . . . . . (050) 631-96-82 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à (äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà), 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (050) 631-96-82 Êàðíàâàë, ïðîêàò êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 722-69-49, (332) 72-77-20 Êíîïà, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 706-14-57, (098) 272-09-32 Êîçà Äåðåçà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-24-70 Êðà¿íà ³ãðàøîê, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-30-36 Êðîõà, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 13/15 . . . . . . . . . . . . . . . (093) 780-48-51, (332) 72-61-09 Ëåëåêà, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ïàâ³ëüéîí ¹81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 999-18-35, (096) 870-42-38 Ìàãàçèí äèòÿ÷î¿ ³ãðàøêè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 771-62-46, (067) 334-23-72 Ìàìà çíàº, ìàãàçèí äèòÿ÷èõ òîâàð³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 768-33-21 Ìàðêóñ, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 Ìàóãë³, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 205-13-83 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 146-13-79 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 131-28-83 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 652-41-60 ̳ðèê, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 058-40-16 Îäÿãàéêî, ìåðåæà äèòÿ÷èõ ìàãàçèí³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 728-35-61 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”), 2-é ïîâ., ïàâ³ëüéîí ¹7 à 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ïàâ³ëüéîí ¹69, (066) 728-35-61 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÐÖ “Ãðàíä-Âîëèíü). . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 643-28-37 Ïåòðèê, ïðîêàò êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÄ “Êàðàâàí”) . . (066) 255-09-99, (068) 868-37-99 ϳíãâ³, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), áóòèê ¹65 . . . . (095) 697-75-36 Ïðîêàò êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30. . . . . (099) 000-06-95, (332) 23-14-12 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 408-25-66 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 å. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 001-77-04 Ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 941-48-35 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Áðàòêîâñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 236-37-60 Ïðîêàò ñó÷àñíèõ íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Íà Òàáîðèù³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 527-24-95, (097) 894-04-75 Ðàéäóãà, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî îäÿãó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-38-84, (095) 543-47-82 гî ä³òè, ìàãàçèí äèòÿ÷îãî âçóòòÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 754-08-67, (332) 71-18-59 Ðóêàâè÷êà, äèòÿ÷èé ñâ³ò 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 874-88-28 Ñìàéëèê, ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 540-49-38 Ñìàéë³ê, êîì³ñ³éíèé ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 31 à. . . . . . . . . . . . . . . (050) 284-47-91, (068) 911-23-92 Ñîíå÷êî, äèòÿ÷èé ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 492-81-17 Ñîðîêà-âîðîíà, äèòÿ÷èé ñâ³ò 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-27-58, (066) 170-56-37 Òèãðåñ, ìåðåæà äèòÿ÷èõ ìàãàçèí³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 370-45-30, (332) 71-71-34 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-48-15 Òîâàðè äëÿ íåìîâëÿò, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16. . . . (067) 361-46-59, (099) 727-26-05 Òîñ³-Òîñ³, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 727-90-97, (098) 084-06-44 Òð³óìô-Ï, ÂÊÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 95 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 232-62-09 Óìêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 070-09-83 ×àðè-áàðè, ïðîêàò êàðíàâàëüíèõ êîñòþì³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 431-75-82 ×åáóðàøêà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (099) 199-61-72, (050) 907-08-04 ×óäî-Îñòð³â, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-05-87 ßíãîëÿòêî, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 208-08-86, (098) 660-19-31

ÄÈÒßײ ÖÅÍÒÐÈ Be Smart, ìîâíèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 510-43-40 FIGLI MIGLI, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-78-77, (067) 334-50-87 Helen Doron, íàâ÷àëüíèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 893-31-02 Àðò áåäðèê, òâîð÷à ñòóä³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 498-88-04 Áäæ³ëêà Ìàéÿ, êëóá ñâ³äîìîãî áàòüê³âñòâà, ÂÎÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 974-79-97, (050) 371-21-32 Êóçÿ, äèòÿ÷èé öåíòð ðîçâèòêó 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 16 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 905-32-93 Ëåâåíÿ, öåíòð äîøê³ëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 189-90-84, (068) 253-73-37 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 189-90-84, (068) 253-73-37

˳ìïîïî, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé öåíòð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 876-58-85 Ëîãîïåä Ïîë³ùóê Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 98 (ïîë³êë³í³êà). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-12-14 Ìàëåíüêà øêîëà, â³ää³ë äîøê³ëüíîãî ðîçâèòêó ä³òåé 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 908-95-06 Ìàëåíüêèé Õîãâàðòñ, äèòÿ÷à ñòóä³ÿ ðîçâèòêó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 944-81-19, (050) 951-61-25 ̳ñòî ìð³é, äèòÿ÷èé ìåãàïîë³ñ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 658-24-96 Ïëàé, ñ³ìåéíà àêàäåì³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30. . . . . (332) 23-14-12, (099) 000-06-95 Ðîáîëîã³êóì, àêàäåì³ÿ ï³çíàííÿ òà ðîçâèòêó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (099) 703-63-44 Ðîçìîâëÿéêî, äèòÿ÷èé êîðåêö³éíî-ðîçâèòêîâèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 494-80-49 Ðîçóìàõà, ñòóä³ÿ ðîçâèòêó ä³òåé 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 348-02-59 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 029-89-00 Ðîçóìíèê, êëóá ³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçâèòêó äèòèíè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-54-73, (050) 256-85-17 Ñâ³òëèíêà, öåíòð ðàííüîãî ³íòåëåêòóàëüíî-åñòåòè÷íîãî âèõîâàííÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-52-58 Ñìóãàñòèé íîñîð³ã, äèòÿ÷èé ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”). . . . . . (066) 755-07-57 Ñìóãàñòèé íîñîð³ã, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”). . . . . . (095) 826-33-98 Ñîðîáàí, øêîëà óñíîãî ðàõóíêó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 â . . . . . . . . . . . . . (096) 176-96-09, (063) 148-30-28 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.311 . . . . . . (096) 176-96-09, (063) 148-30-28 Ñïðàâæí³é ëèöàð, øêîëà-ñòóä³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 547-01-30 Øëÿõåòíà ïàííî÷êà, øêîëà-ñòóä³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 547-01-30 ß ðîñòó, ñòóä³ÿ ðàííüîãî ðîçâèòêó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 26 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 510-43-40

ÄÎÐÎÃÈ-ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ, ÐÅÌÎÍÒ Âîëèíñüêèé îáëàâòîäîð, ÄÏ ÂÀÒ ÄÀÊ “Àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè Óêðà¿íè” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-60-61, 72-30-45 Âîëèíüñèãíàë, ÏÏ ÂÊÔ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 187-89-71, (332) 71-32-56 Äàíîâàáóä, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-01-10, (332) 71-01-81 Äîðîæí³é ñåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1, îô.303 . . . . . . . . . . . . . (067) 332-16-91, (332) 28-10-16 Ëóöüêà ÄÅÄ, ô³ë³ÿ ÄÏ “Âîëèíñüêèé îáëàâòîäîð” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-10-98 Ëóöüêàâòîäîð, ÏðÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-55-18, 24-58-10 Ëóöüêàâòîäîð-Ñåðâ³ñ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-55-01 Ëóöüêèé ðàéàâòîäîð, ô³ë³ÿ ÄÏ “Âîëèíñüêèé îáëàâòîäîð” 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-37-00, 26-05-90 Ñëóæáà àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 52 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-54-75, 78-54-69 Øëÿõ, ÌÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 95 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-98-29, (332) 72-93-78

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÓÊҲ Antica, äîñòàâêà ï³öè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 à . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 116-64-64, (098) 116-64-64 New York Street Pizza, äîñòàâêà ï³öè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 188-42-48 Presto Pizza, äîñòàâêà ï³öè 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-85-85 SoloPizza, äîñòàâêà ï³öè 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 124-44-46 SOSHI, äîñòàâêà ñóø³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 à. . . . . . . . . . . . . . . (066) 693-98-38, (096) 934-28-98 SOSHI, äîñòàâêà ñóø³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 224-82-18, (068) 994-30-43 Sushi club Express, äîñòàâêà ñóø³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 934-28-98, (066) 693-98-38 Sushi club, äîñòàâêà ñóø³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 224-82-18, (068) 994-30-43 Áàçèë³ê, äîñòàâêà ¿æ³ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 979-93-93 Äÿäÿ Pizza, äîñòàâêà ï³öè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 167-70-05 Äÿäÿ Pizza, äîñòàâêà ï³öè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 167-70-04 Íàø êðàé, äîñòàâêà ïðîäóêò³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 280-52-88, (066) 826-26-41 Ïàíòàî, äîñòàâêà ñóø³ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 367-40-41, (068) 189-09-71 Ñóøè ßì³, äîñòàâêà ñóø³ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 862-32-96, (097) 866-95-80 Ñóøèÿ, äîñòàâêà ñóø³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (097) 722-55-55 Òåðåâåí³, äîñòàâêà ï³öè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 539-34-39, (332) 71-91-99 Ôåë³÷³òà, äîñòàâêà ï³öè 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-28-28 Ôóðøåò-Ëóöüê, ô³ðìà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 409-65-39 ØàøëèêßÍ, äîñòàâêà ¿æ³ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 371-99-77 Øèíîê íà êîëåñàõ, äîñòàâêà îá³ä³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 518-23-46, (066) 395-84-77


ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕͲ×ÍÀ ÒÀ ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐβÄÍÈÊÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

ÄÎØʲËÜͲ ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÇÀÊËÀÄÈ ÇÄÎ (Çàêëàäè äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè) ¹1 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-07-82 ¹2 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-53-37, 72-30-93 ¹3 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 10 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-16-91 ¹4 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-76-01 ¹5 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-40 ¹6 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Àðõ³òåêòîðà Ìåòåëüíèöüêîãî, 9 . . . . . . (332) 24-83-37, 72-96-79 ¹7 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-74-85, 72-90-80 ¹8 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëüîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-93-49 ¹9 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-76-52 ¹10 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-52-55 ¹11 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 6 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-54-23 ¹12 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Êàøòàíîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-94 ¹13 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 50 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-27-39 ¹14 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Áàðàíîâà, 83 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-80 ¹15 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 34 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-51 ¹16 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-12-11 ¹17 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-20-54 ¹18 43006, ì.Ëóöüê, âóë.²âàíà Êîæåäóáà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-13-21 ¹19 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-89-06 ¹20 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 35 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-22-85 ¹21 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ì.Âîâ÷êà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-45-70, 26-09-91 ¹22 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-05-69 ¹23 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-14-20 ¹24 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Áîãîìîëüöÿ, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-37-78 ¹25 43010, ì.Ëóöüê, âóë.×åõîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-42-60 ¹26 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-78 ¹27 43005, ì.Ëóöüê, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-03-57 ¹30 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âîðîí³õ³íà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-36-82 ¹31 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 21 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-21-52 ¹32 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-44-41 ¹33 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-25-01 ¹34 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ñàãàéäà÷íîãî, 4 . . . . . . . . . . (332) 25-03-88, 25-12-17 ¹35 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 20 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-05-91 ¹36 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Äàíüøèíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-05-51 ¹37 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 6 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-03-63 ¹38 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Êîâàëåâñüêî¿, 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-61 ¹39 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàêîâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-14-40 ÇÄÎ ¹28 êîìïåíñóþ÷îãî òèïó (ñïåö³àëüíèé) äëÿ ä³òåé ç âàäàìè ðîçâèòêó 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Äàíüøèíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-44-30 ÇÄÎ ¹29 (êîìïåíñóþ÷îãî òèïó) 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-24-33 ÇÄÎ ¹40 (ßÑËÀ-ÑÀÄÎÊ) 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-02-53

93

Åêñïåðòíà îö³íêà ìàéíà, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.23 . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 239-46-07, (066) 744-14-77 Ëóöüê ijì Ñåðâ³ñ, ÒΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24, îô.12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 930-31-99 Ëóöüê Åêñïåðò Ïëþñ, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (066) 528-48-80, (096) 041-90-81 Ìàãåðà Àëëà ³òà볿âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 512-86-45, (332) 72-81-13 Îëä³, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, ê.402 . . . . . . . . . . . . . (050) 339-85-97, (332) 24-64-64 Îë³ìï-Êîíñàëòèíã, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 025-43-98 Ïàíå÷êî Ëåîí³ä ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 728-85-61, (067) 728-85-61 Óêðäåðæáóäåêñïåðòèçà, ÄÏ, ô³ë³ÿ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-43, 77-03-01 Õðèñòåöüêà Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 432-75-61 Öåíòð íåçàëåæíî¿ åêñïåðòèçè òà àóäèòó 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 8, îô.2 . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-79, (050) 207-54-74

ÅËÅÊÒÐÎÒÅÕͲ×ÍÀ ÒÀ ÊÀÁÅËÜÍÎ-ÏÐβÄÍÈÊÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

ÄÐÓÊÀÐͲ Result, ïðèâàòíà äðóêàðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 387-07-15, (096) 006-21-15 Àïåëüñèí, äðóêàðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-48 Âîëèíñüêà îáëàñíà äðóêàðíÿ, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-05-30, 71-03-01 Âîëèíüïîë³ãðàô, äðóêàðíÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-14, 77-05-02 ÄðóêÌàðêåò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 â . . . . . . . . . . . . . (332) 78-96-78, (050) 339-85-30 ѲÒÓ Äðóê, äðóêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . (066) 144-71-96, (332) 28-33-22 Òåðåí, Âîëèíñüêà ìèñòåöüêà àãåíö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 588-09-70, (050) 674-33-21 Õðèñòèÿíñüêå æèòòÿ, Ëóöüêà ì³ñ³éíà êíèæêîâà ôàáðèêà 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-08-74, 71-95-96

ÅÊÑÏÅÐÒÍÀ ÎÖ²ÍÊÀ Âîëèíü-Åêñïåðò, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-75, 28-05-08 Àëüÿíñ-ÐÊ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 624-53-19 ÀÑ Åêñïåðò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëóãîâà, 2, îô.20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-71-75, (332) 72-49-63 Àòëàíò, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 (ÄÎÑÀÀÔ), 3-é ïîâ. . . (050) 581-25-50, (332) 77-07-25 Âîëèíñüêå â³ää³ëåííÿ Ëüâ³âñüêîãî ÍIJ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-26-00, 72-24-11 Âîëèíñüêèé åêñïåðòíî-òåõí³÷íèé öåíòð, ÄÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 22 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-81-99, 71-14-21 Âîëèíü-åêñïåðò ïëþñ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-20-69, 28-20-70 ÃÖ ÍÒÏ+, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-05, 77-44-24 Åêñïåðò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à, îô.9 . . . . . . . . . . . (066) 264-03-44, (068) 686-28-54 Åêñïåðò-ñåðâ³ñ Âîëèíü, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á, îô.310 . . . . . . . . . . . . (067) 933-86-57, (332) 25-12-88 Åêñïåðòíà îö³íêà ìàéíà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 (ÁÖ “ijàìàíò”) . . . . . . (066) 528-48-80, (096) 041-90-81

Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë. Âîëèíñüêà åëåêòðîòåõí³÷íà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-51-41, (332) 25-05-41 Âîëèíñüêà êîìïàí³ÿ, ÂÊÔ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-31-20, 78-97-39 Âîëèíüåëåêòðî, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 4 à, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-34-23, 74-31-72 Âîëèíüåëåêòðîìîíòàæ-469, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 56 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 190-24-54, (332) 71-94-94 Âîëèíüêàáåëü, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-17, 73-56-48 Âîëèíüïðèâàòáóä, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-56-48 Åëåêîì, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, ê.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-92, 78-89-93 Åëåêòðî-Òàéì, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 447-02-91, (067) 447-15-97 Åëåêòðîáàçà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 946-28-72, (068) 886-15-45 Åëåêòðîñåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-86-78, 78-86-77 ÅÍÊÎ, ÏÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-01, 78-55-22 Çàõ³äàðìàïðîì, ËÒÄ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-19-19 Çàõ³äÁóäÅíåðãîÐåñóðñ, ÒΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-55-93, (332) 74-02-32 ²îí, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-86-24 ˳òàí Ñâ³ò, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 202-44-67, (096) 090-41-79 Ëþêñ-Åôåêò, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-73-87, 74-73-86 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


94

ÇÀ˲ÇÍÈ×Ͳ ÂÎÊÇÀËÈ, ÑÒÀÍÖ²¯

Íîâ³òí³ òåõíîëî㳿 áóä³âíèöòâà, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, ïðèì.37 . . . . . . . . . . . . . . (050) 602-45-10, (332) 78-83-60 Îëâ³í Ïëþñ, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-58-78 Îìåãà, åëåêòðîëàáîðàòîð³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 6, ê.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-68-73, (332) 25-88-85 ϳäøèïíèê-Åíåðãîðåìîíò, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-05 Ïðîìàê, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-90-31, 72-54-75 Ñâ³òëîäàð ïëþñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.417 . . . . . . . . . . . . (050) 372-79-00, (332) 28-70-42 Ñïåöñåêòîð, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 610-00-44, (097) 581-50-19 Ñòàá³ë³çàòîðè-ãåíåðàòîðè 220 V, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 888-78-93, (096) 417-77-41 ÑÒÑ ÊÎËÄ, ÊÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 661-66-68, (095) 539-63-01 Òåõáóä, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . (095) 640-68-65, (099) 627-44-00 Òîðãîâèé ä³ì “Âàòðà-Çàõ³ä”, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.311 . . . . . . . . . . (067) 675-27-04, (067) 352-72-11 Òîðãîâèé ä³ì “ÂÎ-Åëåêòðèê”, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 030-77-75 Òîðãîâèé ä³ì ÂÅÒÊ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-29 Òðåí³íã, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-89-93 Êðîìáåðã åíä Øóáåðò Óêðà¿íà, ÒçΠ45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.ªâðîïåéñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-53-01

ÇÀ˲ÇÍÈ×Ͳ ÂÎÊÇÀËÈ, ÑÒÀÍÖ²¯ Ãí³äàâà, çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-72-34, 79-72-61 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ëóöüê 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-72-51, 79-72-00 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ Ëóöüê 43005, ì.Ëóöüê, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-72-98, 23-22-75 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ãîëîáè 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîêçàëüíà, 46 à . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-21-78 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ãîðîõ³â 45742, ñ.Áîðî÷è÷å Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 á. . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-80-54 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Çàáîëîòòÿ 44142, ñìò Çàáîëîòòÿ Ðàòí³âñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 9-51-14 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ ²âàíè÷³ 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-16-01 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Êàì³íü-Êàøèðñüêèé 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-18-51 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ ʳâåðö³ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ñîáîðíîñò³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-82-00, 2-82-01 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Êîâåëü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-22-68, 6-22-98 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ëþáîìëü 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Âîêçàëüíà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-21-66 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ìàíåâè÷³ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Øåâ÷åíêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-14-66 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ïîâîðñüê 45050, ñ.Ïîâîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-51-43 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Ðèìà÷³ 44350, ñ.Ðèìà÷³ Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-16-31 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Òðîÿí³âêà 44622, ñ.Òðîÿí³âêà Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 34 . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-11-13 Çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ Òóð³éñüê 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-23-24 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë ñòàíö³¿ Êîâåëü 45000, ì.Êîâåëü, Ïðèâîêçàëüíà ïëîùà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-22-68 Çàë³çíè÷íèé âîêçàë Ñòàðà Âèæâà 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-22-40 Êâèòêîâà êàñà çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ Íîâîâîëèíñüê 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øåâ÷åêà, 19/2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-30-97

ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ, ÄÎÁÐÈÂÀ

ÂÀÑÑÌÀ, àãðîìàãàçèí

Âåëèê³é âèá³ð íàñ³ííÿ. Çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí. 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ìàãàçèí ¹34 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 816-35-31, (067) 370-68-54

ijì òîâàð³â, ìàãàçèí Äîáðèâà, íàñ³ííÿ. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . (050) 888-73-73, (050) 519-01-46 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

ÒÐÈ-ÀÃÐÎ, ÃÓÐÒ²ÂÍß ÑÀÄÎÂÎ-ÃÎÐÎÄÍ²Õ ÒÎÂÀвÂ

Íàñ³ííÿ, äîáðèâà. Òîðôîñóì³ø³. Îïðèñêóâà÷³ òà ñàäîâèé ³íñòðóìåíò. Àãðîâîëîêíî, ïë³âêà òà ñ³òêà. 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 971-28-28, (095) 162-16-50 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Àãðîïëàíòåêî, ÒçΠ43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-90-88, 76-90-91 Àçîòåð Óêðà¿íà, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-22-99, (067) 332-22-98

Âîëèíüõ³ì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-02-62, 78-84-28 Ãàëíàôòîõ³ì, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-05-00, 78-66-69 Åð³äîí, Âîëèíñüêå ïðåäñòàâíèöòâî, ÌÏÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 154 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-11-58, 70-59-60 Çàõ³ä Àãðîá³çíåñ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 370-38-36, (332) 77-28-93 Íåîô³ò-Àãðî, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-38, 72-48-75 Ñïåêòð-Àãðî, ÂÔ, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-03 Óêðàãðîêîì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-28 Êîìïàí³ÿ “Àãðîïàíõ³ì”, ÒçΠ45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 15 . . . . . . . . . . (332) 76-75-02, 76-75-03 Ñîÿ-Ïðîãðåñ 2008, ÏÏ 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . . (332) 29-05-51, (050) 372-08-28

ÇÂ’ßÇÎÊ Â³ää³ë ïî ðîáîò³ ç þðèäè÷íèìè îñîáàìè ÂÔ ÏÀÒ “Óêðòåëåêîì” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-01, 77-02-80 Äàòàãðóï Ëóöüê, íåâ³äîêðåìëåíèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-00-11, 78-00-12 ²íòåðòåëåêîì, ÒΠ43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “Ïîðòѳty”). . . . . . . . . . . . . . . . (800) 75-07-50 ²íôîêîì, ÑÏ, ÒçÎÂ, Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-17-63, 72-17-70 Êîíòàêò-öåíòð ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó ÒΠ“ÒðèÌîá” ÂÔ ÏÀÒ “Óêðòåëåêîì” 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-11-88 ̳ñüêà äîâ³äêà ÂÔ ÏÀÒ “Óêðòåëåêîì” 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 109 ̳ñüêà äîâ³äêà çà íåïîâíèìè äàíèìè (ïëàòíà) ÂÔ ÏÀÒ “Óêðòåëåêîì” 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 15-09 Òåëåêîì-ñåðâ³ñ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 3/35 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-98, 77-08-98

ÇÅÌËÅÂÏÎÐßÄÊÓÂÀÍÍß Àçèìóò-Ëóöüê, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-59 ³ää³ë Äåðæãåîêàäàñòðó ó Ëóöüêîìó ðàéîí³ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-16, 77-81-69 ³ää³ë Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì.Ëóöüê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-37, 72-36-74 Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà ô³ë³ÿ ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-74, 77-01-84 Âîëèíñüêèé íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò çåìëåóñòðîþ, ÄÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-41-71, 24-41-31 Âîëèíüïðèâàòçåì, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30. . . . (067) 396-98-73, (099) 734-28-93 Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-81-48, 24-40-47 Ãîðèçîíò, ÒçΠ43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîãîâà, 36 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-49-91, 77-05-13 ÃÖ ÍÒÏ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-05, 77-44-24 Äåìåòðà-ÑÌ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-44-00 ²íñòèòóò çåìåëüíèõ â³äíîñèí òà îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-31 Ëóöüêçåìðåñóðñ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-66-65 Ëÿï³äåâñüêèé ³êòîð Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 . . . . . . . . . . . . . (050) 554-47-62, (332) 72-35-87 ̲ÑÒÎÁÓÄ-ËÓÖÜÊ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-75-09, 72-81-92 Ïîë³ñüêà äîñë³äíà ñòàíö³ÿ ³ì.Î.Í.Ñîêîëîâñüêîãî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-66 Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó, ÍÂÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-88 Þ-ÊÎÌ, ÏÔ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-01-97 ³ää³ë Äåðæãåîêàäàñòðó ó ì.Íîâîâîëèíñüêó 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ì³êðîðàéîí Øàõòàðñüêèé, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-62-23 ³ää³ëè Äåðæãåîêàäàñòðó â ðàéîíàõ 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Êîëãîñïíà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-15-33 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 4-01-71 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Âîëÿ, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-23-68 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ñîáîðíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-26-04 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ìèðó, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-15-96 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-14-99 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-44-78 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-16-52 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Êàøòàíîâà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-25-89 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 60 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-33-95 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ñîáîðíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-02-16 44800, ñìò Òóð³éñüê, ìàéäàí Öåíòðàëüíèé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-18 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-09-89 Âîëèíü Çåìïðîåêò, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 763-26-94 ̳ñüêðàéîíí³ âèðîáíè÷³ â³ää³ëè ÂÐÔ ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Î.Õîõîë, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-39-25 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 3-06-47 Íîâîâîëèíñüêå òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ïèðîãîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-69-17, 3-69-12 Ïàí Ãåî, ÒΠ45636, ñ.Ãàðàçäæà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 422-89-67


²ÍÒÅÐÍÅÒ

Ðàéîíí³ âèðîáíè÷³ â³ää³ëè ÂÐÔ ÄÏ “Öåíòð äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó” 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-21-32 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Êîëãîñïíà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-19-38 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ìèðó, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-12-51 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-21-13 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-32-81 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.1 Òðàâíÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-18-00 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ñîáîðíîñò³, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-23-10 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ëóöüêà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-35-86 Ñàäèáà Êîâåëü, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 à . . . . . . . . . . . . . (050) 716-56-42, (067) 306-49-91 Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó, ÍÂÏ 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . (3377) 2-21-77, (097) 119-92-86 Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó, ÍÂÏ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-98-76 Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó, ÍÂÏ 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, 23 . . . . . . . . . (3362) 2-16-33, (099) 033-77-68 Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó, ÍÂÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Êàøòàíîâà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 969-48-51 Óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîìó ðàéîí³ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Î.Õîõîë, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-13-41 Óïðàâë³ííÿ Äåðæãåîêàäàñòðó ó Êîâåëüñüêîìó ðàéîí³ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-99-31 Öåíòð “Êîâåëüãåîäåç³ÿ”, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 69 à . . . . . . . . . . . . . (097) 951-27-21, (095) 093-09-07 Øàöüêçåìñåðâ³ñ, ÏÏ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-90-30

ÇÎÎÌÀÃÀÇÈÍÈ, ÇÎÎÒÎÂÀÐÈ Zoohobbi.com.ua, ³íòåðíåò-çîîìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 526-07-01, (068) 808-19-55 Ãàðìîí³ÿ, çîîìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ïàâ³ëüéîíè ¹48, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 515-46-17 Äåêîðàòèâíà ðèáêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 517-70-33 Åë³ò, çîîìàðêåò 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) Çîî Ïëàíåòà, çîîìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 071-71-17 Çîîìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 518-22-87 Çîîìàãàçèíè “ZOO Ðîäèíà” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 433-77-95 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (099) 075-47-06 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÐÖ “Êàðàâàí”) Çîîìàðêåò, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 442-22-42, (099) 018-89-99 ʳò Ëåîïîëüä, çîîìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, ïàâ³ëüéîí ¹10/2. . . . . . (098) 243-77-87, (099) 630-62-45 Êîðìóøêà, çîîìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 851-14-52, (066) 395-77-15 Ïðèðîäà, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-04-68, (099) 633-38-68

ÇÎÎÏÀÐÊÈ Çîîïàðê 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-81-53 Ñòðàóñèíà ôåðìà 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 76 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 498-84-94

45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ñîêàëüñüêà, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-51-93 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-24-21 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ìèðó, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-16-39 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 3-01-52 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Í.Óæâ³é, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-44-66 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-12-53 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ñåðïíåâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-95-07 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-17-01 44800, ñìò Òóð³éñüê, ìàéäàí Öåíòðàëüíèé, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-91 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-00-52 44332, ñ.Ñòàðîâîéòîâå Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèêîðäîííèê³â, 1 . . . . . . (3377) 3-42-09 44350, ñ.Ðèìà÷³ Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 4 à . . . . . . . . . . . . (3377) 3-16-15

²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒ

DeWALT, ñåðâ³ñí³ öåíòðè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-13-92, (332) 29-97-90 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-13-92, (332) 29-97-90 Shark-V.P., ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 2, îô.28. . . . . . . . . . . . . (095) 021-33-63, (068) 107-49-93 Áóäïîñòà÷, ãóðò³âíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 382-54-04, (332) 78-59-33 Ãàíîê, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-09-82, 78-43-83 Äîìîòåõí³ê, ìàãàçèí åëåêòðî- òà áåíçî³íñòðóìåíòó 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 479-00-55, (332) 20-00-55 Åëêîð, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-17, (067) 361-87-86 ²íñòðóìåíò ñåðâ³ñ, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-10-50, (332) 71-70-24 Ìàéñòåð ˳âøà, êðàìíèöÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-03, 78-49-33 Ìîòîáåíçîòåõí³êà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-40-80, 77-40-81 Ìóí³öèïàëÑèñòåì, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-28-21, 71-18-16 ÎñÌåò, ìàãàçèíè 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 465-58-20, (332) 29-92-97 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-43-01, (332) 75-17-33 Ïðîôëàéí, ìàãàçèíè åëåêòðî- òà áåíçî³íñòðóìåíòó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ìàãàçèí ¹2 . . . (099) 322-25-67 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-13-23, (066) 615-40-45 Ïðîôëàéí, ñåðâ³ñ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 528-76-10, (332) 72-28-13 Òî÷êà çàòî÷êè, ñòóä³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 035-06-64 ÖÒÇ Òåõíîìàðêåò, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-74, 77-43-99 ÞͲÒ-Ò, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 676-72-44, (332) 78-28-95 ÀâòîÌàðêåò, ÏÏ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóãîâà, 70 . . . . . . . . (066) 941-09-38, (063) 433-08-43

²ÍÑÏÅÊÖ²¯ Äåðæàâíà åêîëîã³÷íà ³íñïåêö³ÿ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-96, 72-87-12 Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 21-00-11 Óïðàâë³ííÿ ô³òîñàí³òàðíî¿ áåçïåêè ÃÓ ÄÏÑÑ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-24-01 Ôàõ³âåöü â³ää³ëó ô³òîàíàë³çó ÄÓ “Âîëèíñüêà îáëàñíà ô³òîñàí³òàðíà ëàáîðàòîð³ÿ” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 98 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-32-47 Âîëèíñüêà îáëàñíà ô³òîñàí³òàðíà ëàáîðàòîð³ÿ, ÄÓ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-60-73, 72-38-88 Äåðæàâí³ ³íñïåêö³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ñîáîðíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-12-42 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-15-32 Äåðæàâíà ô³òîñàí³òàðíà ñëóæáà Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 3-22-92 ²íñïåêö³ÿ ïî çàãîò³âë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ Ðîæèùåíñüêî¿ ÐÄÀ 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-12-59 Ôàõ³âö³ â³ää³ëó ô³òîàíàë³çó ÄÓ “Âîëèíñüêà îáëàñíà ô³òîñàí³òàðíà ëàáîðàòîð³ÿ” 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ñîáîðíîñò³, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-11-49 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êíÿçÿ Îëåãà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-86-81 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Óñòèëóçüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-65-48 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-21-71

95

²ÍÒÅÐÍÅÒ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2 ATRACOM, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 6, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (332) 75-20-12, (067) 405-44-82 LuxLink, ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 á, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-25-91, (093) 170-02-99 WestNet, ³íòåðíåò-ïðîâàéäåð 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 170-07-08, (332) 29-62-96 Âîëÿ, ïðîâàéäåð 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 502-22-50, (068) 502-22-50 Êîðïîðàö³ÿ “Àâåðñ” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-00-00 Ëóöüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Óêðòåëåêîì”, â³ää³ë îáñëóãîâóâàííÿ þðèäè÷íèõ îñ³á 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-01 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


96

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ² ÒÀ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ

Óàðíåò, ÄÏ ÍÒÖ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22, îô.331 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 635-59-92, (332) 74-02-04 Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ àáîíåíò³â “Ïðîäàæ ³íòåðíåò- ïîñëóã” ÂÔ ÏÀÒ “ Óêðòåëåêîì” (äëÿ çâåðíåííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á) 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-70-43, (800) 50-68-00

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉͲ² ÒÀ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ Àêòèâ, êîíñàëòèíãîâà ô³ðìà, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14, îô.24 . . . . . . . . . . . . (050) 339-85-17, (332) 71-02-17 Á³çíåñ.²íôîðì.Êîíñàëòèíã, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 10, 10-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-02-21 Äæ³ ò³ Ïàðòíåðñ Óêðà¿íà, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13, îô.29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 370-68-42 Åêîíîì³ññà, êîíñàëòèíãîâèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68, îô.201 . . . . . . . . . . . (068) 139-91-77, (050) 671-54-14 ÎÂÁ Àëô³íàíñ Óêðà¿íà, ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî ó ì.Ëóöüêó, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à, îô.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-65-36 Á³çíåñ-äîâ³äêà 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñâ³òëà, 3 . . . . . (332) 15-68, 25-01-69, (050) 159-68-68

ÊÀÂ’ßÐͲ Gemini, êàâ’ÿðíÿ Êàâîâ³ äåãóñòàö³¿. 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 756-36-20

Øàðëîòêà, ñ³ìåéíà êàâ’ÿðíÿ-êîíäèòåðñüêà

Òîðòè íà çàìîâëåííÿ. Äèòÿ÷³ ìàéñòåð-êëàñè. 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 244-28-84

A HUG, êàâ’ÿðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 4-é ïîâ. ALVARO, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 697-02-88 Best coffee, êàâ’ÿðí³ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (098) 812-86-15 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (098) 499-59-31 Coffee room, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 627-04-04 Coffee ìàí³ÿ, êàâ’ÿðí³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 635-77-80 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 635-77-50 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 036-96-05 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 052-83-86 Coffee ìàí³ÿ, ìàãàçèí-êàâ’ÿðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 766-91-03 COFFEE@COFFEE, êàâ’ÿðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòÑity”), 2-é ïîâ. . . . . . . . (096) 008-18-00 CoffeePro, êàâ’ÿðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 72 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 323-79-69 COFFEEshop, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42, 2-é ïîâ. Foppio, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 780-38-50 RING coffee, êàâ’ÿðíÿ-ïåêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”). . . . . . (073) 116-17-18 Sheff Coffee, êàâ’ÿðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 4-é ïîâ. ZUCCO, êàâ’ÿðíÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê), ê.767 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 718-96-41, (093) 878-73-43 Çåðíî, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) Çîëîòèé äóêàò, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-15-75 Êàâà-êëóá, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 430-00-17, (332) 72-64-08 Êàâîìàí³ÿ, êàâ’ÿðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 020-05-91 Êóõàðò, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 16 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 137-36-80, (066) 364-05-95 Ëüâ³âñüêà ìàéñòåðíÿ øîêîëàäó, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 072-15-83 Ëüâ³âñüêèé øòðóäåëü, êàôå-êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 427-45-10 ϳä êàíàïêó, êàôåòåð³é 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 392-07-01 Ôðàíñ.óà, êàâ’ÿðí³-ïåêàðí³ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”) 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 591-87-56 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 2 Öóêåðíÿ-êàâ’ÿðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2. . . . . . . . (097) 245-95-43, (050) 563-06-97 ×îðíà êîðîëåâà, êàâ’ÿðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-48-43 ß love coffee, êàâ’ÿðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 (ã³ïåðìàðêåò “ÒÀÌ-ÒÀÌ”). . . . . . . . . (095) 856-83-85

ÊÀ̲ÍÜ, ÊÀÌÅÍÅÎÁÐÎÁÊÀ CHARSTONE, ÏÔ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”) . . . (095) 484-64-99, (067) 661-57-55 GRANITTOP, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 005-97-77, (097) 087-70-07 NaRstone, êîìïàí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ʳëüöåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-55-82, (332) 75-76-55 Ãðàí³òáóä, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-91-95, (332) 24-59-52 Ãðàí³òáóäåêñêëþçèâ, ÊÌÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-08-52, (332) 75-79-40 Äåêîðàòèâ+, êîìïàí³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 076-47-46, (067) 877-18-38 Êàìåíÿðñüê³ âèðîáè, ìàéñòåðíÿ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 870-70-82, (332) 26-50-27 Ìåìîð³àëüíà àðõ³òåêòóðà, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 958-40-80, (066) 892-98-18 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 835-03-75 Ïðèñòóïà Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-40-48, (332) 72-76-90 Ñâ³ò Êàìåíþ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 27, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 567-92-92, (332) 77-10-17

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Stone-Elite, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 28 . . . . (332) 70-59-51, (066) 674-00-31 Âèð³âñüêèé êàð’ºð, ÂÀÒ 34573, ñ.Ãðàí³òíå Ñàðíåíñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 15 . . . . . . . . (3655) 5-05-28, 5-02-20 Ãðàí³ë³ò-Êîâåëü, ÏÏ 45000, ì.Êîâåëü, ïðîâ. Âàòóò³íà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 207-79-33, (050) 674-76-48 Êàðïóê Àäàì Êèðèëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 27 . . . . (332) 23-09-98, (067) 753-15-56 Íàøêîâ Ìèêîëà ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45636, ñ.Ãàðàçäæà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âåñåëà, 3. . . . . . . . . (050) 759-76-06, (332) 28-65-85 Ïîáóòñåðâ³ñ, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Äðóæáè, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-30-64 Ïîëóì’ÿ, ÏÏ 44021, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 9-45-93 Ïðèðîäíèé êàì³íü, ÏÏ 45006, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 846-89-49 Ïðèðîäíèé êàì³íü, ÏÏ 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . (050) 940-58-88, (095) 543-47-88 Ðàäîøèíñüêå êàð’ºðîóïðàâë³ííÿ ÄÏ “ÓÏÏ ÄÀÇÒÓ” 45074, ñ.Ðàäîøèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 1 . . . . . . . . . . . . (3352) 9-64-22, 9-64-25 Ñòóä³î Ãðàíò, ìàéñòåðíÿ ïî îáðîáö³ ãðàí³òó 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 995-46-22, (099) 775-45-22 Øâàé Âîëîäèìèð Äìèòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 70 . . . . (332) 70-59-51, (067) 332-10-26

ÊÀÍÖÅËßÐÑÜʲ ÒÎÂÀÐÈ ÌÏ ÑÏÐÀÉÒ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-13, 77-29-14, 72-54-93, 72-63-29 1 Âåðåñíÿ, ãóðò³âíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 536-42-78, (095) 611-11-97 KnopKa, ãóðò³âíÿ êàíöòîâàð³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 726-93-42, (050) 172-77-22 Àïåëüñèí, ãóðò³âíÿ êàíöòîâàð³â 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-05-34 Àïåëüñèí, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.202, 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-48 Âåñåëêà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 306-69-93 Ãðàíä-Ì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äåêàáðèñò³â, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-79-02, (332) 28-44-03 Äåíä³-Ëüâ³â, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48/224. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-43-22, 20-00-79 Åë³ò-îô³ñ, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à, îô.59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-08 ªâðîñåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-31 Êàíöìàðêåò 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 558-96-40 Êàíöòîâàðè, ìàãàçèíè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 256-55-64 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 538-89-14 Êëàñ, êàíöåëÿðñüêà êðàìíèöÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-42-42 ÊËÀÑ-ÎÔ²Ñ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-42-42 Êíîïêà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 172-77-22, (332) 78-38-85 Êîðîë³âñòâî êàíöòîâàð³â, ãóðò³âíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-38 ÊÑÊ-ÎÏÒ, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 9 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-75-26, 78-29-47 Êóðñîð, ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-70-94 ÌÀÐÊÀÒÎ ÃÐÓÏ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-00-79, 78-43-22 Îë³âåöü, ñåðâ³ñ êàíöòîâàð³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.111. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-11-40, 28-51-33 Îô³ñíå ìèøåíÿ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-09, 72-33-65


ÊÀÔÅ

Ñâ³ò Êàíöåëÿð³¿, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 65/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-40-56, 72-59-01 Ñâ³ò Êàíöåëÿð³¿, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-43, 72-12-44 Ñêëàä-ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 542-43-66 Ñòåïëåð-Ïëþñ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-33, 72-48-86 Ñòðóê Ñâ³òëàíà Îëåêñàíäð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 12, ê.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-27-50 Ñòóäåíò, ìàãàçèíè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 015-79-51 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 015-79-51 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 40 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê). . (050) 705-71-15, (050) 015-79-51 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 015-79-51 ØÒÀÁ Êàíöåëÿð³¿, ãóðò³âíÿ êàíöòîâàð³â 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 2 á . . . . . . . . . . . . . (097) 443-30-44, (050) 900-56-39 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 443-30-44, (050) 900-56-39

ÊÀÔÅ Êîñìîñ, êàôå 43005, ì.Ëóöüê, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-82-21

Ñàâàííà, áàð Ñâÿòêóâàííÿ óðî÷èñòèõ ïîä³é, êîðïîðàòèâ³â, þâ³ëå¿â. Áàíêåòè. Æèâà ìóçèêà. 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 4 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 420-20-46, (332) 24-35-85

Ñê³ô, êàôå Äîìàøíÿ êóõíÿ. Ñâÿòêóâàííÿ óðî÷èñòèõ ïîä³é. Ïîìèíàëüí³ îá³äè. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . (050) 260-03-83, (332) 72-71-37

Òîòåì, êàôå Ñâÿòêóâàííÿ âåñ³ëü, êîðïîðàòèâ³â, þâ³ëå¿â. 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à. . . . (050) 675-35-23, (332) 75-16-03

Ôàðò, êàôå ˳òí³é ìàéäàí÷èê. Þâ³ëå¿, âåñ³ëëÿ, áàíêåòè. Çàëè íà 30 òà 120 ì³ñöü. Óêðà¿íñüêà êóõíÿ. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 238-95-91, (068) 684-69-26, (332) 72-25-30 10 Äåðóí³â, êàðàîêå-êëóá 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 833-22-54, (068) 293-66-56 11, áàð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-26-82 33 êâàðòàë, áàð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-63-45 5 ç³ðîê, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 820-00-52 Bengale, ëàóíæ-áàð 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . (068) 196-04-00, (099) 321-24-00 Best Burger, ðåñòîðàí øâèäêîãî îáñëóãîâóâàííÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 812-86-15 Caffeeinn, êàôå 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 89 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 556-90-99 Chicken hut, ôàñò-ôóä 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 925-22-55, (332) 28-32-12 Clover, êàôå 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 090-04-44 Innerspace, àíòèêàôå-êîâîðê³íã 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-63-34, (050) 652-66-20 Jam cafe, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 140-00-16 Kraft, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 193-62-18 Melrose, ãðèëü-áàð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 3-é ïîâ. . . . . . . . (066) 861-71-71 Paganini, í³÷íå êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-70-70 Ring Wok Cafe, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (050) 358-77-33 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 358-77-33, (097) 358-77-33 RING, DJ CAFE 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 358-77-11, (067) 358-77-11 SKYBAR FAMILY, êîêòåëüíèé áàð 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 241-33-22 SOSHI, club express 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 à. . . . . . . . . . . . . . . (066) 693-98-38, (096) 934-28-98 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 224-82-18, (068) 994-30-43 Sushi club Express, ðåñòîðàí÷èê ÿïîíñüêî¿ êóõí³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 934-28-98, (066) 693-98-38

97

Sushi club, ðåñòîðàí÷èê ÿïîíñüêî¿ êóõí³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 224-82-18, (068) 994-30-43 Urban Bar, êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 636-10-00 WATT, êàôå 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 3 (Âîëîäèìèðñüêå ê³ëüöå). . . . . . . . . . . . . . (050) 991-40-43 Àë³ñà, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-30, (050) 716-47-44 Àðò êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 175-11-84 Áàçèë³ê, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 341-42-41, (066) 979-93-93 Áàð&Áàíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 133-02-23, (332) 72-26-30 Áðèãàíòèíà, êàôå 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 7 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 221-58-88, (332) 72-60-43 Áóëüâàð, êàôå 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3 æ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 662-50-22 Áó÷åð, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 10 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-18-18, (095) 076-10-04 ÂÀÐÅÍÈÊÈ ÒÓÒ, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (067) 334-18-49 Âåæà, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à Âå÷³ðí³é Ëóöüê, êàôå-áàð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 33. . . . . (332) 23-44-01, (066) 611-17-92 Âèíîãðàä, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-50 Âèøåíüêà, áàð 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàãîðîäíÿ, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-08-61 ³êòîð³ÿ, êàôå 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 404-18-74, (332) 73-76-88 ³ðà-Ëþêñ, êàôå 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 51 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-03-97, (066) 468-87-68 Âóàëü, êàôå 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Çàâîäñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 420-65-18 Ãîðèùå, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . (095) 578-53-90, (099) 058-45-33 Ãîñòèííèé äâ³ð, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 395-84-77, (095) 321-43-45 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîëüîâà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-94-21, (050) 378-36-27 Ãðàíàò, êàôå 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 7 â . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 776-76-35, (067) 996-91-90 Ãðåãîð³, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 11 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 868-20-20, (066) 868-20-20 Ãóñàð, êàôå-áàð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 335-08-46, (332) 78-52-26 Äî ñï³ëêè, çàêóñî÷íà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 146. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-72-69, 72-82-96 Äîìàøíÿ êóõíÿ, ¿äàëüíÿ-êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-91-56 Äîì³íî, êàôå 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 63 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 569-47-93 Äóáí³âñüêå, êàôå 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-90-63, (050) 957-80-06 Åêñïðåñ, ¿äàëüíÿ ѪÍÓ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 30 à Çàòèøîê, êàôå 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 103 . . . . . . . . . . . . . (050) 163-81-71, (098) 263-22-88 Çåìàí, êàôå-áàð 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-59, (099) 754-93-89 Çîñÿ, êàôå-áàð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-57-45 Çóñòð³÷, êàôå 43005, ì.Ëóöüê, ìàéäàí Ïðèâîêçàëüíèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-38-55 ¯äàëüíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-60-65 ¯äàëüíÿ 26, ÊÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-06-25 ¯äàëüíÿ Ëóöüêîãî ðåìîíòíîãî çàâîäó ‘’Ìîòîð’’ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-31 ¯äàëüíÿ ¹10 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-80-22 Êàêàäó, äèòÿ÷èé ðåñòîðàí÷èê 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 618-28-87 Êàðàìåëü-êàôå, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-02-80 Êàôå Ëóöüêîãî áàçîâîãî ìåäè÷íîãî êîëåäæó 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-63-53 Êàôå-¿äàëüíÿ “Ñòóäåíòñüêà” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 395-84-77 Êíàéïà, êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 519-62-41 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


98

ÊÀÔÅ

Êîçà÷à ëåâàäà, êàôå-ï³öåð³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 555-37-88 Êóëüáàáà, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-82-25, (093) 399-86-50 Ëàòòå, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 243-42-13, (050) 549-26-46 ˳ÿ, êàôå 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-16-61 Ëþáàâà, êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-17, (095) 175-78-37 Ìàãí³ò, êàôå 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-11-52, 24-75-98 Ìàãíîë³ÿ, êàôå-áàð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-34 Ìàé ä³ì, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 247-62-48 Ìàëüâ³íà, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-53-24, 78-01-99 Ìàð³÷êà, êàôå-ìàãàçèí 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàáîâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-09 ÌàðöèÏàí³, êàôåòåð³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 346-58-50, (050) 871-77-79 Ìèðíèé, áàð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 54/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-27-19 Ìëèí, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 150-45-05 Ìîìåíòî, êàôå 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-70-55, (066) 470-44-43 Ìîòîð, êàôå-áàð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.²âàíà Êîæåäóáà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-89 Íåïòóí, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 743-08-19 Î.Ê., êîíäèòåðñüêå êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 69 Îêîëèöÿ, êàôå-ãîòåëü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-52-98, (095) 458-07-58 Îëüâ³ÿ, êàôå-áàð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 664-08-99 Ïàí Òàäåóø, êàôå 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-56-85 Ïàíî, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-19-38, (050) 539-55-66 Ïàíòàî, ñóø³-ñòóä³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 367-40-41, (068) 189-09-71 Ïåðøà, êàôå-¿äàëüíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-79-07, (067) 274-78-76 Ïèâíà òî÷êà, êàôå 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 Ï’ÿòíèöÿ, áàð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 966-13-71, (050) 880-89-00 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 218-84-30 Ðàíäåâó, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-27, (095) 411-65-50 Ñëîâîãðàé, â³äïî÷èíêîâå äâîðèùå 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 390-11-83 Ñí³æèíêà, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-09 Ñîëÿíêà, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 863-93-73 Ñîíÿøíèê, êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 677-68-29 Ñð³áí³ ëåëåêè, ðåêðåàö³éíèé êîìïëåêñ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-79-99, 75-79-89 Ñòàðà ï³äêîâà, áàð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-97, (099) 197-30-16 Ñòàðèé ïîëêîâíèê, êàôå-áàð 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 87 à . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-68-91, (095) 528-02-14 Ñòîï-êàäð, êàôå 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 618-28-87 Ñóë³ Ãóë³, ãðóçèíñüêà ïåêàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 797-70-77, (095) 278-70-77 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 797-70-77, (095) 278-70-77 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 797-70-77, (095) 278-70-77 Ñóøè ßì³, ñóø³-êàôå 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 13 à . . . . . . . . (050) 862-32-96, (097) 866-95-80 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 862-32-96, (097) 866-95-80 Òàëë³íí, êàôå 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 783-23-65, (097) 008-85-13 Òåàòðàëüíå, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 073-28-13 Òðàíçèò, êàôå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-60-41 Òðåò³ì áóäåø, áàð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåðî¿â ÓÏÀ, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-88 Ôàðòóøîê, êàôå 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 685-58-28 Ôë³ðò, êàôå 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-45, (050) 526-41-14 Ôîðà, êàôå 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-90, (050) 788-31-04 Õàááë áàááë, êàëüÿííèé êëóá 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 085-95-75 Õàòèíêà, áàð 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Êîìóíàëüíèé, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-09, 78-03-10

Õìåëüíèöüêèé, áàð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 á . . . . . . . . . . . . . (332) 72-20-60, (096) 762-02-50 Õóðìà, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 441-50-05 ×åáóðå÷íà ïëþñ, êàôå 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-60-27, (096) 589-03-33 ×åðíè÷íå êàôå, äèòÿ÷å êàôå 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”). . . . . . (066) 770-07-58 Øàëåíà Øêâàðêà, êàôå 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-22-80, (099) 050-60-04 Øàôðàí, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-02-56, (099) 326-50-05 Øîó Áàçèë³ê, êàôå 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 888-56-65 Þë³ÿ, êàôå 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-73-62, 71-73-63 ßâ³ð, áàð 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 788-48-73

ÊÀÔÅ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² 2000, êàôå 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ëóöüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-80-56 Eclair, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 075-15-50 Kontrabas, ãàñòðîáàð 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 416-77-46 Mango, êàôå 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-02-12 Orange, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 892-22-17, (3352) 5-18-84 PRV ñåðâ³ñ, êàôå-áàð 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òðåòÿ Îá’¿çíà, 51. . . (050) 553-55-95, (096) 553-55-95 Randevu, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëóöüêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 309-95-02, (3352) 5-98-39 Shelter, êàôå 45061, ñ.Êîëîäÿæíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-01-29 Áåðåãèíÿ, êàôå 45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîë³, 38 . . . . . . . . . . . . . (067) 992-21-41 Áåð³çêà, êàôå 45031, ñ.Äóáîâå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êîâåëüñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . (066) 633-46-14 Á³ëî÷êà, êàôå-áàð 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-32-50 Á³ëÿ Êàëèíè, áàð 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 51 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 953-57-57 Áðàìêà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 105-18-00 Âàðåíèêè óêðà¿íñüê³, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-14-68 Âàðåíè÷íà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 991-77-62 Âåðí³ñàæ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ì³êðîðàéîí Øàõòàðñüêèé, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-55-02 Âåðîí³êà, áàð 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-34-11 Âåñåëèé Ðîäæåð, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-11-66 Âåñò, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-16-75 Âèøêà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 926-12-69 ³ðàíäà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-24-41 Âîäîãðàé, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 712-97-04 Âîëèíü, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ãåíåðàëà Ð.Øóõåâè÷à, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-35-23 Âîëèíÿíêà, êàôå 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-44-00 Âóëèê, êàôå 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 99 . . . . (332) 70-59-15, (050) 267-65-92 Ãð³í Ôîðò, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Íåêðàñîâà, 96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-35-67 Ãðóçèíñüêà ïåêàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.²âàñþêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 647-77-82, (095) 647-77-80 Äàêàð, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 111 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 969-69-07 Äæåì, äèòÿ÷å êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 (ÒÐÖ “BRISTOL”) . . . . (050) 843-31-39, (050) 274-53-71 ijîí³ñ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-35-12, 9-23-00 Äîáðèé çà¿çä, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-05-57 Äîáðÿê, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ãåðî¿â ÀÒÎ, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-05-38 Äóíàé, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ãåðî¿â ÀÒÎ, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-26-25, 2-39-35 Åäåëüâåéñ, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 727-54-11 Åäåì, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ì³êðîðàéîí Øàõòàðñüêèé, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-41-54 ªâðîïåéñüêèé, êàôå-áàð 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-02-35 Çåëåíèé ãàé, êàôå-áàð 45060, ñ.Çåëåíà Êîâåëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 495-91-25


ʲÒÈ, ÔËÎÐÈÑÒÈÊÀ

Çîëîòèé êëþ÷èê, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-05-47 ²ì³äæ, êàôå 45050, ñ.Ïîâîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 773-57-64 Êàçêà, êàôå-áàð 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-85-40 Êàð³íà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.̳öêåâè÷à, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-05-00 Êàðìåëü, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 2 á Êàðòîïëÿíà, êàôå 45005, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-82-99 Êàñòåëî, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Íåêðàñîâà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-43-74 Êàôå ÂÊÏ “Êàñêàä” 45070, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . (3352) 9-25-00 Êîíäèòåðñüêå, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-61-65 Êîðîë³âñüêèé Áóðãåð, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 224-29-71 Êîð÷ìà, áàð 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 26 . . . . . . . . . (332) 70-07-09, (066) 293-11-71 Êðàé, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-04-87 Êðó¿ç, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-47-63 Êóáà, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.5 ̳êðîðàéîí, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-64-20 Êóë³íàð³ÿ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ñâ.Âîëîäèìèðà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-15-58 Êóðëÿíä³ÿ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ìèðó, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-27-27 Ëàâàíäà, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 10 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-24-62 Ëàãóíà, êàôå 45490, ñìò Áëàãîäàòíå Íîâîâîëèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âóë.Ìèðó, 11. . . . . . . (3344) 9-58-42 Ëàêîìêà, êàôå 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-07-15 Ëàñóíêà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-49-63, (3352) 5-36-20 Ëåâ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Â.Ñòóñà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-27-39 Ëåîí, êàôåòåð³é 45490, ñìò Áëàãîäàòíå Íîâîâîëèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âóë.Ïåðåìîãè, 23 . . , (3344) 9-50-69 Ëþáèñòîê, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-01-67 Ëþáèñòîê, êàôå 45063, ñ.Ëþáèò³â Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 62 Ëþêñ, êàôå-áàð 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-15-93 Ìàãàçèí-êàôå 45061, ñ.Êîëîäÿæíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-02-00 Ìàåñòðî, êàôå 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (3352) 5-92-41 Ìàëüîâàíêà, øèíîê 45109, ñìò Äóáèùå Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 9-89-97, (050) 811-97-61 Ìàð³÷êà, êàôå 45050, ñ.Ïîâîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 451-75-29 Ìàð³÷êà, êàôåòåð³é 45490, ñìò Áëàãîäàòíå Íîâîâîëèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âóë.Ìèðó, 8. . . . . . . . (3344) 9-56-44 Ìåðèä³àí, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Î.Ï÷³ëêè, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-52-47 ̳ðàæ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 38 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-05-59 Íàøå ì³ñòî, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-23-41 Îáîëîíü, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.15 ̳êðîðàéîí, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-80-32 ÎËÒÀ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ãåíåðàëà Ð.Øóõåâè÷à, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-51-81 Îëüãà, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-03-80 Îñêàð, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ã.Ñêîâîðîäè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-26-63 Ïàñòóõ, áàð 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 39 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 148-06-23 Ïåðøà øàøëè÷íà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 17/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 074-64-27 Ïåðøèé ê³ëîìåòð, áàð-ìîòåëü 44021, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 27. . . . . . . (3355) 9-45-93, (096) 205-02-21 ϳâäåííå, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.ϳâäåííà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-92-29

99

Ïîäâ³ð’ÿ, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-25-28 Ïîëàêñ, áàð 45034, ñìò Ëþáëèíåöü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . (3352) 5-65-54 Ïîë³ññÿ, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 125 . . . . . . . . . . . . . . (050) 857-78-28, (050) 378-37-25 Ïîðò-2012, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 625-61-40, (3352) 4-65-69 Ïðåñòèæ, êàôå 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 3-14-88 Ïóçàòà õàòà, êàôå 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ëóöüêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-51-55 Ðåíîìå, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 731-73-23 Ñêàðëåò, êàôå-áàð 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 31 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-01-79 Ñìà÷íî, áàð 45070, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-29-00 Ñïîêóñà, êàôå-áàð 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Âèøíåâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-02-32 Ñòîõ³ä, êàôå 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Òêà÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-29-04 Ñóïóòíèê, êàôå 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 089-50-20, (063) 991-78-92 Òàë³ñìàí, êàôå 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 6 . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-21-94 ÒàíÄåì, êàôå-áàð 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 4 . . . . (097) 856-27-87, (050) 877-03-12 Òîðíàäî, áàð 45034, ñìò Ëþáëèíåöü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 à . . . . . . . (3352) 7-30-53 Óêðà¿íà, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ïèðîãîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-64-20 Ôåí³êñ, êàôå 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-46-35 Õâèëèíêà, çàêóñî÷íà 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-38-17 Õóò³ð, áàð 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 30 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-79-60 Øàøëèê, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 971-18-64 Øàøëè÷íà, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 148 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-95-62 Þ²Í, êàôå 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-16-10 Þí³ñòü, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Íîâîâîëèíñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-26-59 ßðîñëàâíà, êàôå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ãåðî¿â ÀÒÎ, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-11-13, 3-10-62

ÊÂÅÑÒ-ʲÌÍÀÒÈ Ãàðàæ “Ê 61", êâåñò-ê³ìíàòà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (066) 743-33-24, (066) 690-91-11 Çàãóáëåí³ â áàíêó, êâåñò-ê³ìíàòà 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 127-81-21

ʲÒÈ, ÔËÎÐÈÑÒÈÊÀ Äåêîð Áóêåò Äèçàéí, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 6 . . . . (099) 315-77-27, (332) 24-01-98 Dolce Vita, ìàãàçèí êâ³ò³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 45 à (çóïèíêà) . . . . . . . . (097) 645-12-00, (066) 918-68-75 Florana, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 411-85-55 Floristic, êâ³òêîâèé ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 453-88-54 Ãàðäåí³ÿ, êâ³òêîâà êðàìíèöÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-21-33, (099) 274-35-86 Ãóðò³âíÿ êâ³ò³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 821-25-02 Êâ³òè ö³ëèé ð³ê, ãóðò³âíÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-52-57 Êâ³òè, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 517-04-00, (332) 72-65-39 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 186-50-93 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . (332) 78-48-17 Êâ³òêîâà ãàëåðåÿ, ñàëîí-ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-15-67 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


100

ÊÈËÈÌÈ ÒÀ ÏÎÊÐÈÒÒß

Êâ³òêîâèé êóð’ºð, ñëóæáà äîñòàâêè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 584-48-11, (066) 049-80-77 Êâ³òî÷êà, ñëóæáà äîñòàâêè êâ³ò³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-71-71, (096) 777-77-19 Êëóìáà, ìàãàçèí êâ³ò³â òà äåêîðó 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 615-57-99 Êðàìíèöÿ êâ³ò³â 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 20 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 434-60-77 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 (ÒÖ “ÒÀÌ-ÒÀÌ”) . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 289-99-95 Ëàâàíäà, êâ³òêîâà êðàìíèöÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 906-34-11, (099) 319-63-59 Ìèëî÷êà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 (ϳâí³÷íèé ðèíîê), ìàãàçèí ¹21 . . . . . . . . (066) 560-37-59 Îðõ³äåÿ, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 70 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-89-82, (097) 588-31-95 Òèâîíþê Âîëîäèìèð ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 640-70-67 Ó Íàòàë³, ñàëîíè êâ³ò³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”), ìàãàçèí ¹15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 771-18-45, (099) 732-60-17 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), áóòèê ¹15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 771-18-45, (099) 732-60-17 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 771-18-45, (099) 732-60-17 Ô³òîäèçàéí, ñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 137-40-02 Ôëîðà-À, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 907-09-28, (099) 337-00-63 Ôðåç³ÿ, ñàëîí-ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-64-53, (050) 581-74-86

ª, êíèãàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-43-76 Çíàííÿ, êíèãàðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-23-98, 77-00-46 Êëóá ñ³ìåéíîãî äîçâ³ëëÿ, êíèæêîâèé êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 (ÒÖ “Ãàëåðåÿ Öåíòð”) . . . . . . . . . . . . . (332) 72-14-40 Êëþ÷³, êíèãàðíÿ-á³áë³îòåêà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-73-66, (067) 570-57-97 Êíèãàðíÿ íà Âîë³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-23-30 Êíèãè, Êàíöòîâàðè, êðàìíèöÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-40-74 Êíèæêîâ³ áàðâè, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-23 Ëåë³ÿ, êíèãàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-12-36 ˳äåð-ïëþñ, êíèæêîâèé ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 726-31-52 ˳ðà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-15-97 Îñâ³òà, êíèãàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-14 Ðàíîê, âèäàâíèöòâî, ËÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-40-96, (067) 370-10-23 Ðóí³êà, êíèãàðí³ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-05-03 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-41-42 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-50-63

ÊÈËÈÌÈ ÒÀ ÏÎÊÐÈÒÒß

ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ, ÆÊÃ

Bravo, ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 430-32-27, (332) 28-47-20 Êèëèì Ñåðâ³ñ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 733-73-77 ÊèëèìÎÊ, ìàãàçèíè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 268-00-08 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 537-87-11 Ïðåñòèæ-Çàõ³ä-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-66-20

Âîëèíüãàç, ÃÓ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-69-00 Êîíòàêò-öåíòð äëÿ êîíñóëüòàö³é ñïîæèâà÷³â ÏÀÒ “Âîëèíüãàç” 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 333-91-04, (332) 28-01-04 Âîëèíüë³ôò, ÒΠÑÐÁÓ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-74-79 Àâàð³éíà ñëóæáà ë³ôò³â ÏÏ ÑÐÁÓ “Âîëèíüë³ôò” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-03-08 Âîëèíüë³ôòñåðâ³ñ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êîîïåðàòèâíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-13-97 Âîëèíüîáëåíåðãî, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-35-00, 78-75-19 Êîë-öåíòð ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 21-01-31, (332) 78-24-24 Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ ê볺íò³â ÏðÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-05-05 ÆÅÊè ¹2 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 13 à . . . . . . . . . . . (332) 26-09-92, 26-39-92 ¹8 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 29 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-68-70 ÆÊÏ ¹3 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-33-72, 24-11-23 ¹7 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-21-81, 25-37-51 ¹11 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ôåäîðîâà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-77-02, 71-81-60 Ëóöüêâîäîêàíàë, ÊÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-40-01, 28-40-00 Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà ÊÏ “Ëóöüêâîäîêàíàë” 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 15-53, 25-55-55 Ëóöüêñâ³òëî, Ëóöüêå åëåêòðîòåõí³÷íå ï³äïðèºìñòâî, ÊÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-84-19, 24-71-94 Ëóöüêñïåöêîìóíòðàíñ, Ëóöüêå ñïåö³àëüíå êîìóíàëüíå àâòîòðàíñïîðòíå ï³äïðèºìñòâî 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-54-51, 24-54-48 Ëóöüêòåïëî, ÄÊÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-32-01, 77-32-00 Àâàð³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà ÄÊÏ “Ëóöüêòåïëî” 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . (050) 438-99-09, (067) 332-41-15 ÌÆÊ-˳ôò, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-28-21 ̳ñöåâèé îá÷èñëþâàëüíèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-86-07, 77-86-06 ÑÐÁÓ “Âîëèíü-ë³ôò”, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-67-38

ʲÍÎËÎÃ²ß China Perl, ðîçïë³äíèê ÷åìï³îí³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-69-89, (066) 788-80-03 ʳíîëîã³÷íèé öåíòð ÃÓÍÏ Óêðà¿íè 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Çàíüêîâåöüêî¿, 88 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-91-11 Ëþáàðò, ÊÑÓ, Ëóöüêèé ì³ñüêèé îñåðåäîê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 581-56-88 Ãîòåëü äëÿ òâàðèí 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.17 Âåðåñíÿ, 93 à.. (332) 79-16-48, (095) 418-18-22

ʲÍÎÒÅÀÒÐÈ FORCE ARENA, ê³áåðñïîðòèâíà àðåíà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 600-12-93, (099) 614-39-85 MULTIPLEX, ê³íîòåàòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-53-33 PREMIER CITY, ê³íîòåàòð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-78-79, (067) 334-50-88 Àäðåíàë³í, ê³íîêîìïëåêñ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”), (050) 700-31-98, (099) 348-02-55 Ïðîì³íü, ðîçâàæàëüíèé öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 525-90-09

Ê˲ͲÍÃβ ÏÎÑËÓÃÈ, ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Åíåðãîïðåñòèæ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 á, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 940-52-06, (095) 075-41-24 Åíåðãîñâ³ò, ÌÏ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-48-97 ²Ð²Ñ-ÂÎËÈÍÜ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-09, 72-33-65 Ìåãàêë³í, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 719-13-17, (332) 29-19-98 Ïðèáèðàéêî, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 662-53-93, (095) 051-22-71 Ìåòåîð, êë³í³íã-ñëóæáà 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèëóöüêà, 27. . . . . . . (050) 515-38-06, (332) 71-34-04

ÊÍÈÃÀÐͲ ijì êíèãè, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 37 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-01-59 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 350-39-16 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 350-39-18

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÜʲ ÂÈÐÎÁÈ Äîìàøíÿ ìàéñòåðíÿ êîðîâàþ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 434-13-90 Êîðîâàéíèé ä³ì “Ìàðò” 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 052-70-55 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-50-03 Ìð³ÿ, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 57 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-00-82 Ñîö³àëüíà ñôåðà, ÏðÀÒ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-16-19, 26-17-19 ÒÂÊ Âîëä³, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . (332) 78-96-05, 78-63-21 Ôàáðèêà ñîëîäîù³â ÒçΠ“Ëóöüêêîíäèòåð” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 57 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-07-81 Ö³êàâà ñìàêîòà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-29-87 Øîêîíåëü, ìàãàçèí-êîíäèòåðñüêà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-27-08, (099) 085-21-80


ËÀÊÎÔÀÐÁÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

Âàöàê, êîíäèòåðñüêèé ä³ì 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 430-07-70 Êîâåëüñüê³ ëàñîù³, ìàãàçèíè 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-05-61 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 866-26-78 Êîíäèòåðñüêèé öåõ, ÏÏ 45608, ñ.Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 21 à . . . . . (332) 70-85-17, (098) 988-02-89 Ëàñîù³, ÏÔ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 697-86-90, (3352) 5-97-10 Íåêòàð, êîíäèòåðñüêà ôàáðèêà, ÒçΠ45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-11-32, (097) 062-28-56 Ïðîäâåñò, ÏÏ 45032, ñ.Âåðáêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-31-52, 5-33-34 Ñâ³òàíîê, ìàãàçèí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 142. . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-38-12 Ñìàðò Ëîã³ñò³êñ, ÒΠ45032, ñ.Âåðáêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-31-52, 5-33-34 Ñîëîäîù³ Âîëèí³, ìàãàçèí 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 2/18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 432-96-26 Ôàáðèêà ñîëîäîù³â Ëàñêà, ÏÏ 45605, ñ.Ãîëèø³â Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñàäîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-92-23

ÊÎÍÄÈÖ²ÎÍÅÐÈ, ÂÅÍÒÈËßÖ²ß ªâðîêë³ìàò, ÏÏ Êîíäèö³îíóâàííÿ, âåíòèëÿö³ÿ. Öåíòðàëüí³ ïèëîñîñè, îñóøóâà÷³, ïðîìèñëîâèé õîëîä. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 6 . . . . . . . . . . (050) 315-25-09, (332) 77-44-26 Âåíòèëÿö³éí³ ñèñòåìè, Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ ÏðÀÒ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-84-41, (332) 74-00-04 Âîëêîâ Ìàêñèì ³òàë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-67-40 ªâðîêë³ìà Çàõ³ä, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.310 . . . . . . . . . . . (050) 207-39-98, (050) 725-93-07 Êîìôîðò-Ñåðâ³ñ Ëóöüê, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-72, 77-10-14 Ëåðòà, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-86-21 Îðãòåõñåðâ³ñ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 644-92-22 ÑÀÒ ÌÀÉÑÒÅÐ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.201 . . . . . . . . . . . . (066) 198-08-28, (332) 28-55-56 ѳäåð³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-70, 78-83-30 Ñî³ð ËÒÄ, ÂÊÏ ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-99-89 Òåõíî Ìîäóëü Óëüòðà, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 897-80-80, (067) 332-39-23 Òåõíîêîì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-55-79, (332) 75-04-02 Ô³ëüòðîêë³ìà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-32-98 Êàùóê ³êòîð ßêîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 500-12-00

ÊÎÑÌÅÒÈÊÀ, ÏÀÐÔÓÌÈ Dzintars, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”), 2-é ïîâ.. . (096) 263-61-60 MON AROME, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-04-70 VITA pro, ñàëîíè-ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”), 1-é ïîâ.. . (068) 806-96-90 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), (098) 414-86-00, (099) 725-26-55 Áåñàðàá Âàäèì Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-96-31 Áðîêàð, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-25 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 462-51-13 Âîëîññÿ, ìàãàçèí ïðîôåñ³éíî¿ êîñìåòèêè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-74-13, (096) 810-63-78 Ãàëåðåÿ Ïàðôóì, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-37, (095) 697-91-91 Äîâãà Àëëà Ìèõàéë³âíà, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54/19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-99 ˳ì-Òðåéä, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 431-46-59, (332) 75-72-64

101

Ìåðñ³, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-74-13 Îð³ôëåéì Óêðà¿íà, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7, îô.306 . . . . . . . . . . . . (050) 588-44-42, (332) 72-61-65 Îð³ôëåéì, ïóíêò âèäà÷³ ïðîäóêö³¿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-06 Ïðîô³, ñàëîí-ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-48-23, (332) 24-99-33

ÊÓÐ’ªÐÑÜÊÀ ÄÎÑÒÀÂÊÀ Àâòîëþêñ, åêñïðåñ-ïîøòà 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-51-07, 23-38-85 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 468-91-64 Àåðîåêñïðåñ, ÒÌÌ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 329-52-30, (800) 50-05-75 Àëüòåðíàòèâíà êóð’ºðñüêà ñëóæáà äîñòàâêè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-79, 20-00-61 Ãþíñåë, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 327-16-34, (332) 28-14-47 Äåë³âåð³, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 620-54-03 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 620-30-60 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 628-47-17 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 540-78-45 ijëüíèöÿ êóð’ºðñüêî¿ äîñòàâêè Ëóöüê ÂÄ ÓÄÏÏÇ “Óêðïîøòà” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 250-12-54, (332) 77-00-13 ²í-Òàéì, íàö³îíàëüíà ñëóæáà äîñòàâêè 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 617-68-46 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 612-87-94 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 73 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 614-14-84 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 612-84-97 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 614-54-85 ̳ñò-Åêñïðåñ, ñëóæáà äîñòàâêè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 340-53-07 Íîâà ïîøòà, â³ää³ëåííÿ ¹1 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹2 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹3 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹4 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹5 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹6 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹7 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹8 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹9 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹10 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹11 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹12 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Øîòà Ðóñòàâåë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹13 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹14 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹15 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹16 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09 ¹17 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-06-09

ËÀÊÎÔÀÐÁÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß Caparol Óêðà¿íà, ÄÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 310-24-20, (332) 76-72-36 Remmers, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 945-00-48, (098) 994-60-79 Àìð³òà Ïëþñ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-52-51, (332) 28-39-93 Áîéêî Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 141-25-34, (332) 75-15-72 ªâðîñåðâ³ñïëþñ, ãóðò³âíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 112 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-07-60, (050) 384-55-23 DzÏ, ËÔ ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.432 . . . . . . . . . . . (067) 560-44-02, (332) 71-02-53 ²ìïåð³óì, ñàëîí äåêîðó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 2-é ïîâ.. . (050) 226-82-22, (050) 226-83-33 Ìàëÿð Ëóöüê, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.426 . . . . . . . . (095) 447-06-05, (332) 78-27-65 ̳êñ, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 788-37-88, (332) 77-05-21 ̳êñ, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-99-63, 78-99-64 Îç볿â, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 580-20-90 Õ³ìðåçåðâ Âîëèíü, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-40, 78-55-52 Âåðí³êîëîð, ÒçΠ44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Í.Óæâ³é, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-39-05


102

˲ÊÀв, ÏÐÈÂÀÒÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Åäåì, ÒçΠ45263, ñìò Îëèêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . (3365) 9-54-61 Çàõ³äíà Ïðîìèñëîâà Ãðóïà, ÏðÀÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-04-00 Ñïåêòð, ÏÀÒ 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîêçàëüíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-22-14

˲ÊÀв, ÏÐÈÂÀÒÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ Äåðìàòîâåíåðîëîã³÷íèé ìåäè÷íèé êàá³íåò 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 880-18-22 ˳êàð Íåçäèìåíêî ³òàë³é Âàëåð³éîâè÷ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 à, ê.229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 924-26-08 ˳êàð Íèêèòþê ͳíà Îëåêñ³¿âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, 5-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 156-43-64 ˳êàð-ïñèõ³àòð-íàðêîëîã Þð÷åíêî Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.313 . . . . . . . . (332) 28-27-17, (050) 542-38-34 Ëîð-öåíòð ë³êàðÿ ³ãîâñüêîãî 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-49-64, (050) 788-49-49 Øàíñ, ìåäè÷íèé êàá³íåò 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-09-68, (050) 805-11-06

˲ÊÀÐͲ, ÌÅÄÈ×Ͳ ÓÑÒÀÍÎÂÈ Â³ää³ëåííÿ ñïîðòèâíî¿ ìåäèöèíè Îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-02-63 ³ää³ëåííÿ òðàíñôóç³îëî㳿 îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-44-72 Âîëèíñüêà îáëàñíà ³íôåêö³éíà ë³êàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-94-44, 24-99-54 Âîëèíñüêà îáëàñíà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . (332) 77-31-44, 23-02-32 Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-15-34 Âîëèíñüêà îáëàñíà ñòàíö³ÿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-71, 24-13-02 Âîëèíñüêå îáëàñíå áþðî ìåäèêî-ñîö³àëüíî¿ åêñïåðòèçè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-22-39, 72-75-41 Âîëèíñüêå îáëàñíå áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íî¿ åêñïåðòèçè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-35-22, 72-14-23 Âîëèíñüêå îáëàñíå äèòÿ÷å òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-61-71 Âîëèíñüêå îáëàñíå ïàòîëîãî-àíàòîì³÷íå áþðî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . (332) 23-01-12, 23-01-49 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ãîñï³òàëü âåòåðàí³â â³éíè, ËÏÇ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòåôàíèêà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-14-43 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé öåíòð åêñòðåííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô, ÊÇ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-05-01, 23-39-38 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ç ïðîô³ëàêòèö³ òà áîðîòüá³ ç³ ÑͲÄîì, ÊÇ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-47-03, 74-73-84 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ ³íâàë³ä³â çîðó 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-54-56 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé öåíòð ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äåêàáðèñò³â, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-60-31, (332) 78-48-09 Êàðä³îëîã³÷íà ñïåö³àë³çîâàíà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòåôàíèêà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-54-01 Ëóöüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-12-01, 25-22-97 Äîâ³äêîâå áþðî Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-25-71 Ëóöüêà ì³ñüêà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-11-31 Ëóöüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-15-49 Ëóöüêèé ãåð³àòðè÷íèé ïàíñ³îíàò 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-25-98, 75-18-16 Ëóöüêèé êë³í³÷íèé ïîëîãîâèé áóäèíîê 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-44-44 Ìåäèêî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð Óêðà¿íñüêî¿ ì³ñ³¿ áëàãîâ³ñòÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-13-51 Îáëàñíà äèòÿ÷à êë³í³÷íà ë³êàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-62-51, 25-61-93 Îáëàñíà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-38-18 Îáëàñíèé öåíòð çäîðîâ’ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-15-36, 24-15-37 Ïðîô³ëàêòè÷íà äåç³íôåêö³ÿ, ÂÎÌÂÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-62-98, 25-36-37 Ïñèõîíåâðîëîã³÷íà ñïåö³àë³çîâàíà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-14-47 Ôòèç³î-îôòàëüìîëîã³÷íà ñïåö³àë³çîâàíà ìåäèêî-ñîö³àëüíà åêñïåðòíà êîì³ñ³ÿ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-77-09 Õîñï³ñ, îáëàñíà ë³êàðíÿ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ò³ì³ðÿçºâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-54, 76-72-53 Öåíòð êîìïëåêñíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé ³íâàë³ä³â “Ïðîë³ñîê”, ÄÐÓ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-13-31

Âîëèíñüêà îáëàñíà ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ ñìò Îëèêà 45263, ñìò Îëèêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàìêîâà, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-53-67 Âîëèíñüêà îáëàñíà ïñèõ³àòðè÷íà ë³êàðíÿ ¹1 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 98 . . . . . . . . . . (332) 25-02-52, 77-49-03 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêà ñòàíö³ÿ ïåðåëèâàííÿ êðîâ³ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Íàëèâàéêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-85-93 Ãîëîáñüêà ðàéîííà ë³êàðíÿ ¹2 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . (3352) 9-22-03, 9-20-60 Ãîðîõ³âñüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ïàðêîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-27-42 Äèòÿ÷à ë³êàðíÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³òîâñüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-94-32, 5-01-82 ijëüíè÷íà ë³êàðíÿ 44330, ñ.Ãóùà Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-25-38 Êîâåëüñüêà ì³ñüêðàéîííà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-35-09 Êîâåëüñüêå ì³ñüêðàéîííå òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-09-10, 5-02-56 Êîëê³âñüêà ðàéîííà ë³êàðíÿ ¹2 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 36 . . . . . . . . . . . . . (3376) 3-24-37 Ëóê³âñüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ ÎÒÌÏÒÎ 44810, ñìò Ëóê³â Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-33-93 ̳æðàéîíí³ ìåäèêî-ñîö³àëüí³ åêñïåðòí³ êîì³ñ³¿ 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-38-83 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-04-27 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-36-22 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ïèðîãîâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-43-46 Íîâîâîëèíñüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ïèðîãîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-36-69 Íîâîâîëèíñüêà öåíòðàëüíà ì³ñüêà ë³êàðíÿ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-92-13, 4-92-46 Îëèöüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ 45263, ñìò Îëèêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ðàäÿíñüêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-54-96 Îëèöüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò 45263, ñìò Îëèêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàìêîâà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-53-49 Ïîâîðñüêà òóáåðêóëüîçíà ë³êàðíÿ Îáëàñíîãî òåðèòîð³àëüíîãî ìåäè÷íîãî ïðîòèòóáåðêóëüîçíîãî îá’ºäíàííÿ 45050, ñ.Ïîâîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ðîá³òíè÷à, 30. . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-54-52 Ïîëîãîâå â³ää³ëåííÿ Øàöüêî¿ ÖÐË 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-01-11 Ïîëîãîâèé áóäèíîê 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³òîâñüêîãî, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-07-06 Ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèé öåíòð 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Äðàãîìàíîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 862-29-28, (3352) 5-08-00 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 78 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 862-29-28, (3352) 6-00-82 Ðàéîíí³ ë³êàðí³ 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-13-47 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.˳êàðñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-35, 3-01-73 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ô³ëàòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-45-55 Ðàéîíí³ îðãàí³çàö³¿ Òîâàðèñòâà ×åðâîíîãî Õðåñòà Óêðà¿íè 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Àêàäåì³êà Ïàâëîâà, 20 . . . . . . . . . . . (3342) 2-34-61 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ïàðêîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-12-49 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-15-46 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-33-98 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ñîáîðíîñò³, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-17-41 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.².Ôðàíêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-10-91 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-13-57 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-39-15 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-21-96 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ãàç³íà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-15-02 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Êîòå Øèêîëàäçå, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-28-37 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, ïëîùà Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-18-78 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.˳êàðñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-12-35 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 13 Ðóäåíñüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò 44344, ñ.Ðóäà Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-71-10, 3-71-34 Òåðèòîð³àëüíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ Ëþáîìëüñüêîãî ³ Øàöüêîãî ðàéîí³â 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-41-66, 2-45-50 Õîëîíåâè÷³âñüêà ä³ëüíè÷íà ë³êàðíÿ 45211, ñ.Õîëîíåâè÷³ ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-77-20 Õîòåø³âñüêà òóáë³êàðíÿ 44512, ñ.Õîòåø³â Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-94-17 Öåíòð ñîö³àëüíî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé-³íâàë³ä³â ì.Êîâåëÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-40-65 Öåíòðàëüí³ ðàéîíí³ ë³êàðí³ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Àêàäåì³êà Ïàâëîâà, 20 . . . . . . . . . . . (3342) 2-81-22 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ïàðêîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-12-40 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-11-58, 2-10-04 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-37-84 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ô³ëàòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-16-64 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-09-10, 5-09-09 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.².Ôðàíêà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-15-94, 2-13-02 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-37-75 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-13-07 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-47-03, 2-45-70 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-16-33, 2-26-98 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ãàç³íà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-16-04, 2-19-35 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Êîòå Øèêîëàäçå, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-12-48 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Øåâ÷åíêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-02-19 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-90-73, 2-02-65

˲ÊÀÐͲ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ²

˲ÑÎÂÅ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÎ

Áåðåñòå÷ê³âñüêà ðàéîííà ë³êàðíÿ ¹2, ÄËÏÇ 45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 79 . . . . . . . . . . (3379) 9-51-77 Áåðåñòå÷ê³âñüêèé ïñèõîíåâðîëîã³÷íèé ³íòåðíàò 45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ïàðêîâà, 21. . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-52-45 ³ää³ëåííÿ òðàíñôóç³îëî㳿 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ïàðêîâà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-12-42 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-36-97 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ô³ëàòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-17-33 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-12-62 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-43-15 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-17-57 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-92-48 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ãàç³íà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-21-89

Âîëèíñüêå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ë³ñîâîãî òà ìèñëèâñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-00-69, 24-00-70 Âèæâàë³ñ, ÒçΠ44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-02-04 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 130 . . . . . . . . . (3342) 2-16-88, 2-07-52 Ãîðîäîöüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44615, ñ.Ãîðîäîê Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . (3376) 4-09-86 Ãîðîõ³âñüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Áåðåñòåöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-21-78 Êàì³íü-Êàøèðñüêàãðîë³ñ, ÑËÀÏ, ÄÏ 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.˳ñíà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 5-02-62


ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÁÓÄÌÀÒÅвÀ˲Â

Êàì³íü-Êàøèðñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-35-91, 2-32-34 ʳâåðö³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Êóçíåöîâà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-13-51 ʳâåðö³ë³ñ, ÊÑËÏ, ÄÏ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Âèøíåâåöüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-16-54, 2-24-58 Êîâåëüñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 45006, ì.Êîâåëü, âóë.Õîëìñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-81-68, 4-79-34 Êîëê³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 1 . . . . . . . . (3376) 3-24-30, 4-09-77 ˳ñîâèé ñåëåêö³éíî-íàñ³ííºâèé öåíòð, ÄÏ 45636, ñ.Ãàðàçäæà Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-10-16 Ëîêà÷èíñüêèé ë³ñãîñï, ÑËà ÒçΠ45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-13-53 Ëîêà÷³àãðîë³ñ, ÑËÀÏ, ÄÏ 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-13-53 Ëþáåø³âàãðîë³ñ, ÑËÀÏ, ÄÏ 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 3-00-58 Ëþáåø³âñüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 3-00-69 Ëþáîìëüñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-41-70, 2-42-68 Ìàíåâèöüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Àíäð³ÿ Ñí³òêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-15-56, 2-14-22 Ïîë³ñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Àíäð³ÿ Ñí³òêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-15-33, 2-25-65 Ïðèáóçüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44313, ñ.Çãîðàíè Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-51-47 Ðàòíåàãðîë³ñ, ÑËÃÏ, ÄÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Çàáîëîòò³âñüêà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-11-06 Ðàòí³âñüêå ë³ñîìèñëèâñüêå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-14-50 Ðîæèùåàãðîë³ñ, ÑËÀÏ, ÄÏ 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãðàíè÷íà, 86 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-22-80 Ñòàðîâèæ³âñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 68. . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-02-04, 2-15-34 Òóð³éñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-22-25 Öóìàíñüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 124 . . . . . . . . . . (3365) 9-48-13 Øàöüêå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-02-05, 2-05-95 Øàöüêå ó÷áîâî-äîñë³äíå ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî, ÄÏ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-02-05

˲×ÈËÜÍÈÊÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Âîëèíüãàç, ÃÓ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-69-00 Âîëèíüîáëåíåðãî, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-35-00, 78-75-19 Ãàçãàðàíò, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 4, îô.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-84-63 Åëåêòðîòåðìîìåòð³ÿ, ÏÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-61, 77-43-05 Ëóöüêâîäîêàíàë, ÊÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-40-01, 28-40-00 Ìåãàâîä, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 945-00-83, (332) 29-43-17 ÑÔ Êîìïëåêò ËÒÄ, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 â, îô.80 . . . . . . . . . . . . . (066) 899-12-12, (067) 332-45-48 Ô³ðìà "ÅÊÑ" ËÒÄ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-52, 78-03-94

ËÎÌÁÀÐÄÈ, ÊÐÅÄÈÒͲ ÑϲËÊÈ Ïåðøèé óêðà¿íñüêèé ëîìáàðä 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 465-57-55, (098) 920-77-02, (332) 20-04-44 Ãðîø³ Âñ³ì, ô³íàíñîâà êîìïàí³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 196-95-67 Äîáðîáóò ³ Êî, ëîìáàðä 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 883-67-88 Åòàëîí, ëîìáàðäè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 234-58-52 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 234-58-52 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 234-58-52 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 234-58-52 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 234-58-52 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 234-58-52 Ëîìáàðä ªâðîïåéñüêèé, ÏÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 5/52 . . . (332) 29-55-29, (095) 702-87-72 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38/110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 270-03-94 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 58/49, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 371-26-59

103

Ëîìáàðä-ñêàðáíèöÿ, ÏÒ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-33-85 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-54-42, 78-31-10 Ïîçèêà, îô³ñ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 856-98-75, (067) 246-61-88 Ñêàðáíèöÿ, ëîìáàðä 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-56-17, (050) 465-14-22 Òåõíî-ô³íàíñ, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 360-26-27 Óêðà¿íà, ÏÒ, ëîìáàðä 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-22-56 Ôîðñàæ, êðåäèòíà ñï³ëêà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 23 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-42-58 Ôîðòóíà-Åêñïðåñ, êðåäèòíà ñï³ëêà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-16 Ôîðóì-êðåäèò, êðåäèòíà ñï³ëêà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 20/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-13-24, 77-04-72 Þâåë³ð-ñåðâ³ñ, ëîìáàðä 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-03

ÌÀÃÀÇÈÍÈ “ÑÅÊÎÍÄ-ÕÅÍÄ” 4 ñåçîíè, ìàãàçèíè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 181-95-14 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 181-95-14 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Çàìêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-47-80 ªâðî Ñåêîíä Õåíä, ìàãàçèíè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 767-18-08 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 767-18-08 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 767-18-08 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 767-18-08 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 767-18-08 Êíîïêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 33 à Ëþêñ, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 5 Ïëàíåòà ñåêîíä-õåíä, ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 932-16-67 Ñåêîíä-õåíä “Karaz”, ìàãàçèíè 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-84-79 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-84-79 Ñåêîíä Õåíä, ìàãàçèíè 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-10-70 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 717-10-71 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 717-10-71 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 517-75-95 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 517-75-95

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÁÓÄÌÀÒÅвÀ˲ ªâðîÕàóç, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 554-61-44 DOMUS, ìàãàçèí 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàãîðîäíÿ, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-10-44 Luchesk, ñàëîí êàì³í³â 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 11 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 533-50-50, (098) 533-50-50 SAN MARCO, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 872-79-30, (332) 72-32-58 Steel House, ìàãàçèí ïîêð³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 531-10-92 Stile de Vita, ìàãàçèí äåêîðó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 148-92-68, (098) 041-42-21 Àíòåé, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-07-44 Áóäåêñïî, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 1-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-53-83 Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, â³ää³ë 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-07-62, 71-32-50 Áóäìàéäàí, ìàãàçèí áóäìàòåð³àë³â 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 974-22-77, (096) 991-15-57 Áóäìàéñòåð, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-55-13, 28-15-64 ÁÓÄì³êñ+, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.ßíêè Êóïàëè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 984-58-78 ²Ä-ÁÓÄ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 013-13-14, (098) 730-50-80 Âñå äëÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 519-27-92, (096) 657-12-35 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


104

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ²ÍÒÈÌÍÈÕ ÒÎÂÀвÂ

Âñå äëÿ ðåìîíòó, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 284-56-79, (093) 868-82-27 Ãîñïîäàð÷³ òîâàðè, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-78-31 Äåêîð Ìàðêåò, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-08 Äåêîð-öåíòð, ñàëîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-84-48, (332) 72-55-35 Äèìîõ³ä, ìàãàçèíè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 700-87-78, (098) 700-87-78 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 6, ïàâ³ëüéîíè ¹4, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 700-87-78, (098) 700-87-78 Åë³òáóäòîðã, ñêëàä-ìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-09-15 Êîìôîðò, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-63 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-77-95 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-93, 76-05-47 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàãîðîäíÿ, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-96-00 ˳äåð, ãóðò³âíÿ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 150 à . . . . . . . . . . . . . . . (066) 310-81-92, (095) 153-33-27 Ìåòèç öåíòð, ìàãàçèí êð³ïëåíü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 897-61-61 Íîâà ë³í³ÿ, ìåðåæà áóä³âåëüíèõ ã³ïåðìàðêåò³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-11-23, 70-11-24 Ïàðêåò áþðî, ñàëîí-ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à (ÒÖ “ªâðîïà”) . . . . . . . . . . . . . . (066) 944-04-20 Ïðåñòèæí³ ï³äëîãè, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 944-04-20, (097) 734-23-52 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . (095) 333-69-93, (096) 969-14-42 Ïðèâàòáóä, ìàãàçèíè 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àíäð³ÿ Ìàðöèíþêà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 678-80-34 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 148 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 211-48-48 Ðåìáóäñòàíäàðò, ãóðò³âíÿ áóäìàòåð³àë³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 658-92-95 Ðóëîíí³ øòîðè, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 834-56-96 Ñàëîí Ðåì..., ìàãàçèí 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-00-49 Ñâ³ò ïàðêåòó, ìåðåæà ïàðêåòíèõ ñàëîí³â 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 673-90-81, (332) 72-13-19 Ñâîÿ ê³ìíàòà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 754-86-23, (067) 332-36-52 Ñêëàä-ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-62-92, (096) 145-57-36 Ñó÷àñíà ï³äëîãà, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 442-50-40 Òâ³é Äàõ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 563-31-45, (332) 78-53-98 Òâ³é êàì³í, ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 190-20-02, (099) 667-58-56 Õàòà ëàì³íàòó, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-98-80, 78-98-81 Öåíòð êåðàì³êè, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 892-52-89 Øóðóï, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . (332) 28-31-01

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ²ÍÒÈÌÍÈÕ ÒÎÂÀв Äëÿ òåáå, ³íòèì-áóòèê 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”), áóòèê ¹272 . . . . . . (050) 638-24-42 Êàçàíîâà, ñåêñ-øîï 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-83-15 Ñêëàä-ìàãàçèí ÏÓÏ “ÑÎÔÒËÅÍÄ Óêðà¿íà” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 006-66-38

²íòåð Àòëåòèêà, ìåðåæà ñïîðòèâíèõ ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-32 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 921-09-47 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 1-é ïîâ. . . . . . . . (066) 897-87-77 ²ðâåéí, öåíòð òàíöþâàëüíî¿ ìîäè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à (ïëîùà Âîç’ºäíàííÿ) . . . . . . . . . . . . (066) 579-33-66 Ìèêëóõî-Ìàêëàé, òóðèñòè÷íèé ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 861-77-46 Îë³ìï, ìàãàçèíè ñïîðòòîâàð³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-64-80 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-70 ѲҲ ÁÀÉÊ, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Àðõ³òåêòîðà Ìåòåëüíèöüêîãî, 4 . . . . (099) 411-22-23, (096) 001-43-33 ×åìï³îí, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 220-88-96

ÌÀÑÀÆͲ ÊÀÁ²ÍÅÒÈ Le Mark, öåíòð çäîðîâ’ÿ òà êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 9, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 180-66-18 NovuMedical, äåìîíñòðàö³éíèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 943-59-21, (332) 25-58-15 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 633-55-95, (332) 20-03-90 Nuga Best, ìàñàæíèé ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-09-63 Princess, ìàñàæíèé ñàëîí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . (066) 578-83-87, (332) 24-74-94 Ìàñàæíèé êàá³íåò ïîë³êë³í³êè äëÿ äîðîñëèõ ¹3 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòåôàíèêà, 3 à Ìàñàæí³ êàá³íåòè Âîëèíñüêî¿ îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 21 Ìàñàæí³ êàá³íåòè äèòÿ÷î¿ ì³ñüêî¿ ïîë³êë³í³êè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à Ìàñàæí³ êàá³íåòè ÊÇ “Ëóöüêèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè” 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 à Ìàñàæí³ êàá³íåòè Ëóöüêî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-88 Ïðèâàòíèé ìàñàæíèé êàá³íåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-50, (050) 228-24-14 Öåíòð Ñåðàãåì-Ëóöüê 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 684-64-12, (332) 28-53-55 Þìåéãî, ìàñàæíî-îçäîðîâ÷èé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-03-48, (332) 72-39-25

ÌÀÒÅвÀËÈ ÄËß ÐÓÊÎIJËËß. HAND MADE Á³ñåðèíêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 922-36-59, (068) 778-80-83 Âèøèò³ ³äå¿, ñàëîí ðóêîä³ëëÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 528-33-21, (067) 334-56-26 Âèøèò³ ìð³¿, ìàãàçèíè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 620-08-21, (098) 960-49-92 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 10 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 620-08-21, (098) 960-49-92 Äâà êîëüîðè, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 926-40-44 Êðàìíèöÿ äëÿ êðåàòèâíèõ ëþäåé 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . (095) 170-15-50, (063) 798-76-69 Ìàã³ÿ áàðâèñòî¿ âèøèâêè, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 684-26-78 Ìàéñòåðíÿ ðó÷íèõ âèòâîð³â, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 6 (2-é ïîâ.), îô.11. . . . . . (099) 320-61-70, (068) 422-83-81 Ïàâóòèíêà, ìàéñòåðíÿ-êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 686-39-39

ÌÅÁ˲

ÌÀÃÀÇÈÍÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÈÕ ÒÎÂÀв ijì òîâàð³â, ìàãàçèí Ñïîðòèâíå õàð÷óâàííÿ. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . (050) 888-73-73, (050) 519-01-46 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2 FOOTBALL.LUTSK.UA, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê), ïàâ³ëüéîí ¹1975 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 182-00-51 INFIT, ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî õàð÷óâàííÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 685-91-10 MOTOSPORT, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 005-35-39 PIROUETTE, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 771-62-46, (067) 334-23-72 QUICK MASS, ìàãàçèí ñïîðòèâíîãî õàð÷óâàííÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 1-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 001-95-56 Urban Planet Streetwar, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (063) 176-16-42 Àëüï³í³ñò, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 2. . . . . . . . . . . . . . (050) 130-47-39, (050) 378-21-05 Àíàìàíäð³ÿ, ìàãàçèí òóðèñòè÷íîãî ñïîðÿäæåííÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 556-54-60, (097) 874-51-15

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3 3ÄÑ, ìåáëåâà ôàáðèêà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 164-78-25 Blest, ñàëîí-ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 875-07-70 Gerbor-õîëäèíã, ìàãàçèí ìåáë³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 1-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-86-64 IKEA STUDIO, ñàëîíè-ìàãàçèíè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 929-90-99 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 899-63-63 Merx Ìåáë³, ñòóä³ÿ êóõîíü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-10-50, (332) 72-10-60 Natalli, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.3 . . . . . . . . . . . . (063) 990-07-28, (066) 915-52-83 ROLTEX, ô³ðìà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 077-38-93, (097) 594-47-50 Sweet Home, ìåáëåâèé ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 2-é ïîâ.. . (050) 658-30-13, (067) 369-10-83


ÌÅÁ˲

Vegas, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 3-é ïîâ.. . (050) 534-19-93, (097) 026-59-40 Àâ³âà, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 610-27-48, (332) 77-64-51 ÀÄÊ, ìåðåæà ìåáëåâèõ ñàëîí³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 738-75-04 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 (ÒÖ “Âàðøàâñüêèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 738-75-04 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 738-75-04 Àðí³ê, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 34, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-76-03 Áåðåñò, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-28-98, 77-29-99 Áîíàòî, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 353-74-97, (097) 756-36-72 ÂÅËÀÌ, ãóðòîâî-ðîçäð³áíèé ñêëàä 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 644-92-23 Âåíåòî, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 919-05-98 ³îëà, ìåáëåâèé ñàëîí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . (066) 440-09-00, (067) 100-24-99 Ãàëåðåÿ Ìåáë³ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . . (097) 315-45-00, (332) 28-33-33 Ãåðåæóí Îëåã Ëåîí³äîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 560-99-07, (332) 29-34-29 Äåêàðò, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 701-99-93 Äóáîê, ³íòåðíåò-ìàãàçèí ìåáë³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 (ÒÖ “Âàðøàâñüêèé”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 656-52-56, (066) 143-85-07 Äóêàí, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 857-88-26, (332) 73-51-78 Åñòðåëëà, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12/16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 390-69-30, (332) 75-15-09 Æàêî, ñòóä³ÿ êóõîíü òà øàô-êóïå 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 455-14-43, (332) 78-90-88 Çàõàð÷óê ³òàë³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . (095) 777-17-07, (332) 78-01-78 Çàõàð÷óê Åäóàðä ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 972-67-66, (096) 423-89-03 ²íòåððåìî, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 32, îô.110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-13-40 ʲÒ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ìàãàçèí ¹72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 999-18-35, (096) 870-42-38 Êëåð, ìåáëåâèé ñàëîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-73 Êîìîä ÒÌ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-75-87, 78-75-95 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), áóòèê ¹72 . . . . (050) 378-16-97 Êîðîë³âñòâî ìåáë³â, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 3-é ïîâ.. . . (095) 197-35-60, (332) 78-53-95 Êð³ñëà ñòîëè ñò³ëüö³, ñàëîí-ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 440-03-63, (332) 29-27-72 Ëåðà, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-03-78, 77-21-71 ˳âñ, ñàëîí ìåáë³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 644-44-58 ˳îêñà, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 924-67-70, (068) 686-91-95 ˳ùåíêî Àðòåì Ñòàí³ñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 726-36-83, (097) 275-00-51 Ëîãîñ, ìåáë³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.212 . . . . . . . . . . . . (050) 520-60-54, (332) 77-64-21 Ëóöüê³ ìåáë³, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-28-95 Ëüâ³âñüêà ìåáëåâà ôàáðèêà “Ãðàíàò”, Ëóöüêà ô³ë³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 à . . . . . . (093) 741-42-58, (067) 373-70-16 Ìàäîò, ìåáëåâèé ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-03, 78-29-01 Ìàðêñîí Ìåáë³, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 655-40-00, (097) 727-66-77 Ìåáëåâà ê³ìíàòà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), (097) 862-07-86, (097) 490-30-30 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”). . . . . . . . . (097) 490-30-30, (063) 490-30-30 Ìåáëåâà ôàáðèêà “Ãåðìåñ” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 (ÒÖ “Âàðøàâñüêèé”), 1-é ïîâ.. . . . . . . . . . (068) 489-52-33 Ìåáëåâà ôóðí³òóðà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 107-99-90, (332) 28-49-09 Ìåáë³ “Òàðàíêî”, ñàëîí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-61 Ìåáë³ 7 ß, ñàëîí ìåáë³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Äîì³”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-71-75

105

Ìåáë³ Victor, ñàëîí-ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 1-é ïîâ.. . (050) 765-13-18, (097) 409-09-70 Ìåáë³ ÂÀÌ, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 978-15-33 Ìåáë³ â³ä íàñ äëÿ âàñ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 (ϳâí³÷íèé ðèíîê), ìàãàçèí ¹6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-65-54, (096) 647-71-20 Ìåáë³ ç ªâðîïè á/â, ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 416-79-49, (067) 233-94-49 Ìåáë³ ç ªâðîïè, ìàãàçèíè 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 729-72-22, (332) 20-12-01 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 569-02-03, (063) 867-56-40 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 477-32-22 Ìåáë³ ç ªâðîïè, ñêëàä-ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 593-61-04, (096) 825-09-19 Ìåáë³ ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 1-é ïîâ.. . . (050) 228-60-60, (332) 28-60-60 Ìåáë³ Ëþáàðòà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 828-57-52, (068) 293-97-53 Ìåáë³ ëþêñ, ìåáëåâèé ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-51-70 Ìåáë³ ¹1 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à, áóòèê ¹9 . . . . . . . . . (050) 717-09-32, (097) 263-36-38 Ìåáë³, ìàãàçèí 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-76-02 Ìåáë³â ijì, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 â (á³ëÿ ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . (066) 913-30-33, (332) 29-95-99 Ìåëâ³í, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìîëîäîãâàðä³éñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-96-40, 76-98-14 Ìåëâ³í, ñàëîíè-ìàãàçèíè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 1-é ïîâ.. . (050) 378-17-18, (096) 658-23-85 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (Çàâîêçàëüíèé ðèíîê), ïàâ³ëüéîí ¹1190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-18, (096) 658-23-85 ̳êîñ, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-54-65 Ìóí÷àíîâ Ìèêîëà Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 969-92-91, (050) 263-57-06 Î̳ùóê, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-79-52, (095) 218-12-21 Ïàðóñ, ìåáëåâèé ñàëîí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (099) 563-67-66, (098) 739-75-75 Ïðîâàíñ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 939-11-33, (068) 191-36-36 Ðàä³ñòü, ñòóä³ÿ ìåáë³â 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . (099) 335-50-99, (332) 74-03-84 Ðåíóàð, öåíòð ìåáë³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-44-49 Ñâ³ò äèâàí³â, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê), ïàâ³ëüéîí ¹26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 681-57-77, (098) 053-78-95 Ñâ³ò ìàòðàö³â, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 338-14-93 Ñò³ë òà Ñò³ëåöü, âñåóêðà¿íñüêà ìåðåæà ìàãàçèí³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á. . . . . . . . . . . . . . . . (093) 387-49-88, (332) 71-71-87 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 387-49-80, (332) 23-38-20 Ñóðí³ê ³òàë³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 626-00-68, (063) 620-75-44 Òâ³é, ìåáëåâèé ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . (050) 665-74-13, (098) 812-85-31 Òåððèòîð³ÿ ñíó, ìåðåæà ìàãàçèí³â ìàòðàö³â 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (050) 420-19-24 Òèì÷èøèíà Íàòàë³ÿ Ïåòð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-19-76, 26-17-26 Òîï Ìåáë³, ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”),(066) 376-63-46, (068) 097-08-38 Óêðòðàíñ-Âîëèíü, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-21-72, 75-15-70 Óøêåâè÷ Îêñàíà Êóçüì³âíà, ï³äïðèºìåöü 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à (ÒÖ “ªâðîïà”),(050) 665-74-13, (098) 812-85-31 Öåíòð ìåáë³â DOMI 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 999-64-64 Öèêëàìåí, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-15-70, 25-25-51 Øê³ðÿí³ ìåáë³ ç ªâðîïè, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 146-77-89 ßñåí, ìåðåæà ìåáëåâèõ ñàëîí³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 871-83-10, (332) 72-50-96 Www.mebli-signal.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñêîâà, 11 . . . . . . . (097) 884-21-40, (066) 393-36-63 Ìåáë³ ³ Äèçàéí, ìàãàçèí 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 118 . . . (332) 70-59-43, (067) 361-10-73 Îëþñ, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñõ³äíà, 14 . . . . . . . . . . . . . (332) 70-59-77, 70-59-78


106

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÍÅÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÀ

ÌÅÄÈÖÈÍÀ ÍÅÒÐÀÄÈÖ²ÉÍÀ Amrita, ñåðâ³ñíèé ïóíêò 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-42-37, (095) 422-56-57 Çåëåíà ïëàíåòà Çåìíî¿, ô³òîìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-44-71 Êàá³íåò ³íòåãðàòèâíî¿ ìåäèöèíè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 277-18-43, (332) 29-12-08 Êàá³íåò ìàíóàëüíî¿ òåðàﳿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, ê.202 . . . . . . . . . . . . . . (067) 589-87-62, (066) 713-69-51 Ò³åíñ Óêðà¿íà, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 225-22-57, (097) 033-62-00

ÌÅÄÈ×ÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß, ²ÍÂÅÍÒÀР³ð³ë³ñ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-49-50 Âîëèíüìåäòåõí³êà, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.ßíêè Êóïàëè, 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-36, 72-35-32 Âîëèíüôàðì³ìïåêñ, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-07-23 Åêîìåä, ô³ðìà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 6. . . . . . . . . . . . . (332) 23-23-00, (066) 359-14-84 Ìåäòåõí³êà ÒçΠ“Îáð³é-Ìåäòåõí³êà” 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 15 . . . . . . . . . . (067) 361-42-14, (332) 23-10-76 Ìåäòåõí³êà, ìàãàçèíè ÒçΠ“Âîëèíüôàðì” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-11-66, (050) 375-37-93 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16. . . . . (332) 23-07-26, (050) 375-35-48 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-29 Ìåäòåõí³êà, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-25-28 Îáëàñíà áàçà ñïåö³àëüíîãî ìåäè÷íîãî ïîñòà÷àííÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-24, 72-47-07 Ñòîìàòîëîã³÷íå äåïî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-17

Çäîðîâà ðîäèíà, öåíòð ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-27-06 ²íòàâ³ò, ïðèâàòíèé ä³àãíîñòè÷íî-ë³êóâàëüíèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 767-40-07, (332) 25-04-62 Êë³í³êà “Òåõíîëî㳿 çäîðîâ’ÿ”, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 2 (ãîòåëü “Óêðà¿íà”) . . . . . . . . . (332) 78-81-16, 78-81-01 Ïàðàöåëüñ, ìåäè÷íèé öåíòð 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 26 á, ïðèì.1 à . . . . . . (332) 29-10-01, (066) 898-76-76 Ðåíåñàíñ, ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 72 . . . . . . . . . . . . . . (096) 058-39-95, (099) 622-38-67 Öåíòð “Ïëàíóâàííÿ ñ³ì’¿” æ³íî÷î¿ êîíñóëüòàö³¿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-25-04 Öåíòð ðåïðîäóêòèâíî¿ ìåäèöèíè Áîãîëþáè 45634, ñ.Áîãîëþáè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñîâà, 1 à (ÂÎÊË), 5-é ïîâ., êîðï.¹2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-07-02, (099) 445-54-04 Öåíòð õ³ðóð㳿 îêà ïðîôåñîðà Çàãóðñüêîãî, ì³æíàðîäíà ìåðåæà îôòàëüìîëîã³÷íèõ êë³í³ê Óêðà¿íà-Ïîëüùà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-88 ßíà, Âîëèíñüêèé ìåäèêî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-73-91

ÌÅÒÀËÈ ÒÀ ÌÅÒÀËÎÂÈÐÎÁÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà òèòóë³.

ÌÅÄÈ×Ͳ ËÀÁÎÐÀÒÎв¯ ijàãíîñòè÷íèé öåíòð ÒçΠ“Óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêà ëàáîðàòîð³ÿ” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-36-53, (332) 78-24-83 ijàãíîñòè÷íèé öåíòð, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-68, 24-55-14 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-50-10 Åñêóëàá, ìåäè÷í³ ëàáîðàòî𳿠43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 312-33-31 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 952-53-47 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 520-80-83 ËÀÊÌÓÑ, ëàáîðàòîð³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Òðàâíåâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 332-33-33, (050) 183-30-36 Ïóíêòè çàáîðó ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó ÒçΠ“Óêðà¿íñüêî-í³ìåöüêà ëàáîðàòîð³ÿ” 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-36-53 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-52-47

ÂÎËÈÍÜÑÀÍÒÅÕÊÎÌÏËÅÊÒ, ÒÇÎÂ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-89-00, (068) 044-02-02, (332) 78-01-20 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 90 (ñêëàä) . . . . . . (332) 77-01-50 Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë.

ËÓÖÜÊϲÄØÈÏÍÈÊÑÅвÑ, ÏÏ

ϳäøèïíèêè, ïàñè, ëàíöþãè. 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 (ñêëàä) . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 808-90-90, (096) 808-90-90, (332) 28-25-55 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 10, îô.157 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 808-90-90, (096) 808-90-90, (332) 28-25-55 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1

ÌÅÄÈ×Ͳ ÒÎÂÀÐÈ Åñêóëàï, îðòîïåäè÷íà ìàéñòåðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 2, îô.2 . . . . . . . . . . . . (067) 709-50-95, (332) 78-80-50 Êàìïóñ êîòòîí êëàá, òîðãîâåëüíèé ä³ì, ËÔ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-07, (067) 501-19-47 Ëóöüêèé ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷íèé öåõ ËÊÅÏÇÏ²Ï 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-10-05, 71-95-81 Îðòîïåäè÷íèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 072-35-39, (096) 212-02-82 Ñòîìàòîëîã³÷íèé âñåñâ³ò 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 10 à/48 . . . . . . . . . . . (067) 332-13-61, (050) 818-98-40

ÌÅÄÈ×Ͳ ÖÅÍÒÐÈ AS, öåíòð ì³êðîõ³ðóð㳿 îêà 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-08-58, 29-04-07 HEMO MEDIKA, ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-00-55 PLATINUM MEDICAL, ìåäè÷íèé öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 414-09-55, (332) 23-00-26 Skin clinic, öåíòð åñòåòè÷íèõ òåõíîëîã³é 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 á . . . (095) 640-33-03, (098) 666-55-77 Áëàãîìåä, ìåäè÷íèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-70-70, (067) 332-73-63 Âàø ë³êàð, ìåäè÷íèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 425-42-67, (093) 715-68-97 Âåëîñ, ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-17-65, (050) 500-88-41 ³òàìåä, ìåäè÷íèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 à, ê.229 (ïîë³êë³í³êà ¹1) . . . . . . . . . . . . . . . (050) 924-26-08 Äèâîñèë, ìåäè÷íèé öåíòð 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áåíäåë³àí³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 272-63-08, (332) 29-29-71 Åñêóëàï, ìåäè÷íèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-69-96, (332) 25-20-22

Norsi, õóäîæíÿ êîâêà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-68-41 À Ìåòàë Ãðóï, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 520-67-70 Àâòîðåìáóä, ÏÂÊÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 792-91-70, (067) 924-46-57 Àðñåíàë, ÂÊÏ ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 441-23-04, (099) 624-00-51 Áîíäàðåöü Ñòàí³ñëàâ Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 10 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 487-00-82 Äæåðåëî, ÏÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 45 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-04-30 ijì ìåòèç³â, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 635-86-40 Êîâêà Ñâàðîãà, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 241-12-54 Ëóöüêêîìóíìàø, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-27-70, 29-13-14 ÌÀÊÑ ÂÅËÅÑ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 698-62-96, (095) 517-21-02 Ìåãàìåòèç, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 328-75-64, (332) 28-65-64 Ìåòàë-Àëüÿíñ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-47, 77-00-42 Ìåòàë³ñò, ÏðÀÒ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-98 Ìåòàëîöåíòðè Êîìåêñ, ËÔ ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 355-97-92, (050) 662-34-92 Ìåòêîìïëåêò Ïëþñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-91-20, 71-90-92 Ìóäðèíåöü Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 533-00-98, (097) 217-34-86 Ïîäèõ âîãíþ, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-89-22 Ïîë³òåõ, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 789-25-63, (332) 75-78-10


ÌÈÒÍÎ-ÁÐÎÊÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ

Ïîëîâîé Àíäð³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-27-70, 29-13-14 Ïðèâàòíà Êóçíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 750-35-56 Ñåëüâåñþê Àíàòîë³é ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 833-06-99, (050) 920-90-93 Ñòðîéõåì Ëóöüê, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-54-55, (332) 25-01-11 ÓÃÌÊ, Ëüâ³âñüêà ðåã³îíàëüíà ô³ë³ÿ, ÀÒ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-66-18, 78-66-00 Ôàéíà êîâêà, êóçíÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 296-23-14, (097) 613-91-85 Àðò Ìåòàë Ïðîåêò, ÏÏ 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 2 . . . . . . . (050) 901-05-08, (099) 037-12-88 Âîëìåò Ïëþñ, ÒçΠ45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 á . . . (332) 28-51-12, (050) 270-00-49

ÌÅÒÀËÎÏËÀÑÒÈÊβ ÂÈÐÎÁÈ KVG GROUP, ñàëîí-ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 658-92-90, (097) 304-02-32 À²Ñ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 314-41-28, (067) 367-32-72 Àêöåíò, ñàëîí-ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 239-03-08, (332) 29-50-05 Àíåòà, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 747-51-24, (332) 28-78-00 Àòåêñ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 806-65-64, (332) 72-11-79 Àòëàíò ïëþñ, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-11, 78-84-78 Áîëåíà, ôàáðèêà â³êîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 093-55-61, (096) 804-03-21 Âàø âèá³ð, ô³ðìà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-86-10, 29-86-40 ³êíà+äâåð³, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (099) 031-94-82, (099) 225-19-47 ³êíîÁóì, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 664-00-38, (332) 28-72-80 ³êíîÌàðêåò, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.418 . . . . . . . . . . . . . (097) 033-55-33, (099) 732-32-29 ³êíîÖåíòð, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 1 à . . . . . . . . . . . (050) 339-79-55, (332) 77-44-40 ÅëÄîì, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 262-21-54, (066) 674-76-44 ªâðîäåê, ÏÔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-11-12, (332) 77-97-00 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 372-80-40, (332) 77-86-20 Çàõ³ä³êíàÑåðâ³ñ, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-70-54 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 998-81-40, (332) 28-55-93 ²íòåãðà Âåñò, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-11-61, (332) 78-86-10 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-50-80, (332) 28-26-00 Êà³ññà, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6/248. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 526-42-13, (332) 78-96-22 ʳíãÏëàñò, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 294-92-11, (098) 562-27-93 Êë³ìîâ Äìèòðî Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 æ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 838-70-24, (332) 29-05-05 Ëóàðò, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-53 ̳é ä³ì, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 660-55-03, (332) 23-23-53 ϳêàëþê Âîëîäèìèð Ñòåïàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 330-55-43 Ðåíîïëàñò, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 42 . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-73-33, (332) 78-20-10 гäí³ â³êíà, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (063) 620-05-33, (332) 78-58-88 Ñó÷àñíèé ä³ì, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 105 . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 142-50-88, (068) 060-01-41 Ñó÷àñí³ â³êíà-äâåð³, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 48 . . . . . . . . . . . . . . (050) 687-41-24, (332) 72-43-48 Ôîðñàæ, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 409-53-25 RikDom, çàâîä ìåòàëîïëàñòèêîâèõ êîíñòðóêö³é 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . (050) 555-51-45, (098) 555-51-45 Àëêîí, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñòàðèöüêîãî, 84 . . . . . . . . (332) 79-00-46, 70-59-54

107

ÌÈÑËÈÂÑÒÂÎ ÒÀ ÐÈÁÀËÜÑÒÂÎ Carp time, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 211-33-44, (068) 211-33-44 Àíãàð, ìàãàçèíè çáðî¿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-08-63 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÌÐ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-15 Âîëèíü-çáðîÿ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-05-27 Çáðîÿðíÿ, ìàãàçèí ìèñëèâñüêî¿ çáðî¿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”), (066) 468-38-89, (098) 618-79-38 Êëüîâî, ìàãàçèíè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-59-70, (067) 141-85-85 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 151-85-85 Ëóöüêà ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÌÐ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-20-98 Ëóöüêà ðàéîííà îðãàí³çàö³ÿ ÓÒÌÐ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-60-39 Ìèñëèâåöü, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-22 Ïàòð³îò, ìàãàçèí ñïîðòèâíî¿ çáðî¿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”), 5-é ïîâ.. . (099) 757-72-14 Ðèáàëêà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-21-74 Ðèáà÷îê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà (Âàðøàâñüêèé ðèíîê), ïàâ³ëüéîí ¹13 à . . . (050) 258-48-60 Ðèáîëîâ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 585-67-03 Ðèáîëîâíèé, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 800-81-32 Ðèáîìàí³ÿ, ìàãàçèí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Äàíüøèíà, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 979-43-56 Ñàçàí, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 2 (ϳâí³÷íèé ðèíîê), áóòèê ¹14 Ñàïñàí, ìèñëèâñüêèé ñàëîí 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-92-00

ÌÈÒÍÎ-ÁÐÎÊÅÐÑÜʲ ÏÎÑËÓÃÈ Âîëèíñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-05-55, 77-03-32 Ãëîð³ÿ-²ìïåêñ Ïëþñ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-27, 77-29-26 Ãëîð³ÿ-²ìïåêñ, ÏðÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-26, 77-29-27 Ñîðîêà Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 4, ê.310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 844-91-96 À-7, ÏÏ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . (099) 153-90-34, (3352) 7-19-78 Àâòî Âåñò Ãðóï, ÒΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-19-19 Àãðîïðîìòåõöåíòð, ÂÊÏÏ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-62-40 Á³çíåñ-Áðîê-Öåíòð, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.305 . . . . . . . . . . . . (332) 78-64-05 ÁÐÎÊ ÅÊѲÌÏ, ÒçΠ44762, ñ.Õìåë³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1, (067) 332-24-90 Áðîê-Ñåðâ³ñ, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.313 . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-90 Âåñò Ôðóò Ãðóï, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 135, îô.5 . . . . . . . (095) 777-08-40, (073) 777-08-40 ³òåñ, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.309 . . . . . . . . . . . . (332) 28-26-38 Âîëèíñüêà òîðãîâî-ïðîìèñëîâà ïàëàòà, ïðåäñòàâíèöòâà 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.102 . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-21 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-19-79 45312, ñ.Îñìèëîâè÷³ ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ëüâ³âñüêà, 35 . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-51-89 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êíÿçÿ Îëåãà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-29-73 44332, ñ.Ñòàðîâîéòîâå Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438 09 52 Ãëîð³ÿ-²ìïåêñ Ïëþñ, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-19-99 Ãîðîäþê Ìèêîëà Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . (097) 142-48-30, (098) 599-75-09 Äþíà Ïëþñ, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-19-39 Åë³ò-Áðîê, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.201 . . . . (332) 77-07-83, 28-11-81 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


108

ÌÎÁ²ËÜͲ ÒÅËÅÔÎÍÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

Æàí, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.311 . . . . . . . . . . . . (332) 78-62-16 ÇÀÕ²Ä ÅÊѲÌÏ, ÒçΠ44762, ñ.Õìåë³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1, (067) 332-24-90 ²ÍÒÅÐÄÅÊ, ÒΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-05-61, (099) 352-49-00 ѲÀ-Áðîê, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.306 . . . . . . . . . . . . (332) 28-44-64 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . (050) 539-69-10, (068) 922-82-63 Òåðì³íàë-ÁÊ, ÒçΠ44332, ñ.Ñòàðîâîéòîâå Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèêîðäîííèê³â, 6 . . . . . . (3377) 3-41-36 Òð³àäà ËÒÄ, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4, îô.303 à . . (332) 78-05-95, 78-29-49

ÌÎÁ²ËÜͲ ÒÅËÅÔÎÍÈ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅÐÂ²Ñ Apple Ëàéô, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 136-00-08, (093) 000-60-80 Apple-house, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 131-31-39 IPhone House, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 944-45-21, (097) 190-55-35 Life, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 20-54-33 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 20-54-33 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 20-54-33 Vodafone, ô³ðìîâèé ñàëîí ñò³ëüíèêîâîãî çâ’ÿçêó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”) 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 484-68-02 ÀéÑåðâ³ñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 463-11-46 ÀËËÎ, òîðãîâåëüíà ìåðåæà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 421-76-60 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 406-43-96 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-33-14 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 421-68-16 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 458-53-34 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (095) 235-28-31 Åëåêòðîí-ñåðâ³ñ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-84-44, (332) 72-81-82 Êè¿âñòàð, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-04-66 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-04-66 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 30-04-66 ̳êðîñåðâ³ñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, ìàãàçèíè ¹754, 766, 825, 887 . . (097) 942-64-42 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), ïàâ³ëüéîí ¹6. . (097) 942-64-42 Ìîá³ëüíèé ñâ³ò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.402 . . . . . . (066) 878-81-11, (068) 878-81-11 Ðîáèì ãóä, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-58, (066) 752-22-12 ßáêî, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí òà ñåðâ³ñíèé öåíòð òåõí³êè Apple 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 777-38-61 ßÁÊÎ, ÒÌ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 1-é ïîâ. . . . . . . . (067) 777-82-27 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 777-96-20

ÌÎÄÅËÜͲ ÀÃÅÍÖ²¯ Grace Model House, àãåíòñòâî ìîäåëåé 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . (097) 273-99-29, (050) 556-46-01 Uni-models, ìîäåëüíå àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34, îô.203 . . . . . . . . . . . (095) 851-71-43, (096) 055-18-03 Ìîäåëüíèé êëóá Ìàðèíè Çàíþê 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.414 . . . . . . . . . . . (050) 689-12-55, (099) 528-06-28

ÌÎËÎ×Ͳ ÏÐÎÄÓÊÒÈ Chizarro, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Ïàñàæ”), ïàâ³ëüéîí ¹34 ä. . (332) 78-61-63 Àäì³ Ì³ëê Çàõ³ä, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à, 2/13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-14-27 Êâ³ä êîì, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-59-55 ʳíã Àéñ, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-90-61 Ëóöüê-ìîëîêî, ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Òåðíîï³ëüñüêèé ìîëîêîçàâîä” 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-32, 25-51-12 Ëþñòäîðô, ÒΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-17 Ìîëîê³ÿ, ô³ðìîâèé ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 à Ñèðíå êîðîë³âñòâî, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 107/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-33-86 Òèâåð³ÿ, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-96-26, 78-96-27 ÔÅͲÊÑ, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-90-61, (050) 438-49-19

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Ãîðîõ³âñüêèé ñèðçàâîä, ÂÀÒ 45744, ñìò Ìàð’ÿí³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 9 . . . . . . . . . . (3379) 2-27-71 ²ìïåð³ÿ æèð³â, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Íîâîâîëèíñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-33-02 Íîâîâîëèíñüêìîëîêîçàâîä, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.²âàíè÷³âñüêå Øîñå, 5 . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-27-92, 2-29-51 Ðàòí³âñüêèé ìîëîêîçàâîä, ÏðÀÒ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-13-59 Ðîæèùåíñüêèé ñèðçàâîä, ÏÓÀÒ 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.×àéêîâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-16-33, 2-24-91 ÒÅÐÐÀ ÔÓÄ, Ðîæèùåíñüêà ô³ë³ÿ ÒΠ45100, ì.Ðîæèùå, âóë.×àéêîâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-15-08, 2-16-33 Øàöüêèé ìîëîêîçàâîä, ÒçΠ44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-91-31

ÌÎÒÎ- ÒÀ ÂÅËÎÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÏÐÎÊÀÒ Lukachi.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 001-79-89 Moto-Z, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 620-41-42, (095) 484-16-00 ÂåëîMax, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 922-25-19, (097) 045-24-60 Âåëîçîíà, ìàãàçèíè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-02-83 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 230-17-78 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 230-17-78 Ëóöüê-Ìîòî, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (ðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . (066) 047-01-06, (067) 294-12-13 ÌÎÒÎѲÒ, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 935-20-04, (050) 378-00-11 Ñêóòåðëåíä, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 (ÒÖ “ßðìàðîê”), ïàâ³ëüéîí ¹25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 484-16-00

ÌÓÇů, ÇÀÏβÄÍÈÊÈ Âîëèíñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-03-64, 24-75-82 Âîëèíñüêèé ðåã³îíàëüíèé ìóçåé óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà òà â³éñüêîâî¿ òåõí³êè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Íà Òàáîðèù³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-00-51 Äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-32 Ëåñèíà â³òàëüíÿ, ìóçåé 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-75-82 Ëóöüêèé Çàìîê, äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-88 Ìóçåé Âîëèíñüêî¿ ³êîíè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîùóêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-34-12 Ìóçåé äçâîí³â ó Ëóöüêîìó çàìêó 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 1 à Ìóçåé æåðòâ òîòàë³òàðíèõ ðåæèì³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 419-81-54 Ìóçåé ³ñòî𳿠Ëóöüêîãî áðàòñòâà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-71 Ìóçåé ³ñòî𳿠îðãàí³â âíóòð³øí³õ ñïðàâ Âîëèí³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-24-96, 79-64-96 Ìóçåé êíèãè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-32 Ìóçåé òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . (332) 78-72-20, (095) 828-28-73 Õóäîæí³é ìóçåé 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-75 Áåðåñòå÷ê³âñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-13-95 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.².Ôðàíêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-19-11 Ãîðîõ³âñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-13-95 Äåðæàâíèé çàïîâ³äíèê “×åðåìñüêèé” 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Àíäð³ÿ Ñí³òêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-12-09 Äåðæàâíèé ³ñòîðèêî-êóëüòóðíèé çàïîâ³äíèê “Ñòàðîäàâí³é Âîëîäèìèð” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Äðàãîìàíîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-89-89 Çàòóðö³âñüêèé ìåìîð³àëüíèé ìóçåé Â’ÿ÷åñëàâà Ëèïèíñüêîãî 45523, ñ.Çàòóðö³ Ëîêà÷èíñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 9-73-87 ²âàíè÷³âñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Áàíê³âñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-19-82, (097) 756-98-08 Êàì³íü-Êàøèðñüêèé íàðîäíèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Ãàãàð³íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-39-31 ʳâåðö³âñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 24 Êîâåëüñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-91-00 Êîëîäÿæíåíñüêèé ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíèé ìóçåé Ëåñ³ Óêðà¿íêè 45061, ñ.Êîëîäÿæíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 . . . . . . . . . . . (3352) 9-02-24 Êîðòåë³ñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 44111, ñ.Êîðòåë³ñè Ðàòí³âñüêîãî ð-íó, ïëîùà Ïàì’ÿò³, 6 . . . . . . . . . (3366) 9-41-80, 9-41-42 Ëîáíåíñüêèé ìóçåé ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè 44254, ñ.Ëîáíà Ëþáåø³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ôåäîðîâà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 936-90-11


ÍÀÂ×ÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

Ëîïàòåíñüêèé ìóçåé ïàðòèçàíñüêî¿ ñëàâè 45200, ñ.Ëîïàòåíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-15-56 Ëþáîìëüñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Óêðà¿íñüêî¿ Àð쳿, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-42-56 Ìàíåâèöüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-10-40 Ìóçåé ³ñòî𳿠ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëèí³-ñêàíñåí 45626, ñìò Ðîêèí³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-93-75 Ìóçåé-ñàäèáà ²ãîðÿ Ñòðàâ³íñüêîãî 44731, ì.Óñòèëóã Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñòðàâ³íñüêîãî, 2 à . . . (3342) 9-34-59 Íîâîâîëèíñüêèé ³ñòîðè÷íèé ìóçåé 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-07-60 Ðîæèùåíñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-16-82 Ñòàðîâèæ³âñüêèé êðàºçíàâ÷èé ìóçåé 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 23 Òîð÷èíñüêèé íàðîäíî-³ñòîðè÷íèé ìóçåé ³ì.Ã.Ãóðòîâîãî 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 84 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-75-56

ÌÓÇÈ×Ͳ ²ÍÑÒÐÓÌÅÍÒÈ ÒÀ ÀÏÀÐÀÒÓÐÀ Maestro, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-00-66, (098) 535-26-05 Àðòèñò, ìóçè÷íèé ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . (093) 556-60-95, (332) 72-21-44 Êîáçà, ìàãàçèí 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-90, (050) 438-48-05 Ìåä³ñîí, ìóçè÷íèé ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), (066) 888-98-58, (097) 753-23-15

ÌÓÇÈ×Ͳ ØÊÎËÈ Ëóöüêà ìóçè÷íà øêîëà ¹1 ³ì.Ô.Øîïåíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-25-90, 72-25-91 Ëóöüêà ìóçè÷íà øêîëà ¹2 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äåêàáðèñò³â, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-11-25, 25-12-70 Ëóöüêà ìóçè÷íà øêîëà ¹3 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-05-73, 26-08-11 Äèòÿ÷³ ìóçè÷í³ øêîëè 45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 12 . . . . . . . . . . . . (3379) 9-52-84 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Íåáåñíî¿ Ñîòí³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-19-05 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ìàëüîâíè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-20-64 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîêçàëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-24-11 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-16-83 44142, ñìò Çàáîëîòòÿ Ðàòí³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 10 . . . . . . . . . . (3366) 2-50-51 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-11-65 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-10-91 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 35 . . . . . . . . . . . . . . (3376) 3-29-17 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ìèðó, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-12-73 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-14-78 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-49-48 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-11-67 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïîë³ñüêà, 19 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-15-54 45263, ñìò Îëèêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ìàÿêîâñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-55-82 45050, ñ.Ïîâîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîêðîâñüêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-51-09 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Öåíòðàëüíà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-16-84 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Äðàãîìàíîâà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-15-07 45750, ñìò Ñåíêåâè÷³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 22. . . . . . . (3379) 9-97-87 44435, ñ.Ñì³äèí Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðó, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-74-72 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, ïëîùà Ìèðó, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-23-39 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 82 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-13-54 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-15-49 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . (3365) 9-42-63 44000, ñìò Øàöüê, âóë.1 Òðàâíÿ, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-04-35

Ì’ßÑͲ ÒÀ ÊÎÂÁÀÑͲ ÂÈÐÎÁÈ Àãðîïðîä, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-03-38, 77-03-40 ³Πêîâáàñà, ìåðåæà ñïåö³àë³çîâàíèõ ìàãàçèí³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Ïàñàæ”), ïàâ³ëüéîí ¹2 ã. . . (332) 78-61-63 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Çàìêîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 512-81-80 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 25 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 617-02-05 Ëóöüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-60-56, 78-60-55 Ì’ÿñíà êðàìíè÷êà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-24-70

109

Ïàí Êóð÷àê, ÒÌ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-82-01, 78-82-20 Ïòàõîêîìïëåêñ “Ãóáèí”, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 333-79-91 Ñìàêîòà, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 22 â 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 36 â 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 2 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 2 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 ã Óêðà¿íñüê³ òîðã³âåëüí³ ìåðåæ³, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-44-78

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² ViO Çàõ³ä, ôàáðèêà ì’ÿñíèõ äåë³êàòåñ³â 45605, ñ.Áîðàòèí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 13 . . . . . . . . . . (332) 70-51-11, 70-51-55 ÀÁÊ-Àãðî, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 19/4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-01-84 Àïåòèò, ÒçΠ45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Áóäüîííîãî, 39 . . . . . . . . . . . . (3379) 9-54-64 ÂÌÏ, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-68-80 Âîëèíüïðîäóêò, ÒçΠ45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.³äðîäæåííÿ, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-19-50, 2-12-54 Ãðàáîâè÷, ÌÏÏ 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.×àïàºâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-13-40 Äìèòðóê, ÒÌ 45623, ñ.Âñåâîëîä³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñòåïîâà, 4 à. . . . . . . . . (332) 78-20-40, 79-49-49 Çàá³ÿêà, ÒçΠ45623, ñ.Çàáîðîëü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 9 â . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-48-04 Êàëèíà, ÏÏ 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 51 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-34 Êîâáàñíèé öåõ ÒΠÂÊÔ “Àãðîïðîä” 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-11-10, 24-13-98 Êîâåëüñüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, ÂÀÒ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-55-04 Êîâåëüñüê³ êîâáàñè, ÏðÀÒ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 156 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-96-87 Êîîïåðàòîð, ï³äïðèºìñòâî ÐÑÑ 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-37-30 Ëèííèê Áîãäàí Ìèêîëàéîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-76-01 ̳êîñ, ÒçΠ45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-50-44 Ì’ÿñíà òî÷êà, ìàãàçèíè 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-06-98 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , (3352) 5-98-95 Ì’ÿñïðîì-Õîáóëòîâà, ÒçΠ44760, ñ.Õîáóëòîâà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Øîñåéíà, 23 . . . . . (097) 472-99-18 Íàøà ðÿáà, ìåðåæà ìàãàçèí³â 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 514-89-21 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 514-89-21 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ôåñòèâàëüíà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 514-89-21 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 514-89-21 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 78 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 514-89-21 ϳääóáåöüêå ì’ÿñîïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî, ÒçΠ45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-39-48 Ïòàõîêîìïëåêñ “Ãóáèí”, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-68-79, 4-69-02 Ðà÷èíì’ÿñîïðîì, ÏÏ 45721, ñ.Ðà÷èí Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-80-95 Ðîäèííà êîâáàñêà, ìàãàçèí 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 431-13-05 Ñìà÷í³ êîâáàñè, ìàãàçèí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Äðàãîìàíîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-04-30 Òîðãîâèé ä³ì “Êóðêà ×åáîòóðêà”, ÒçΠ44700, ñ.Ôåäîð³âêà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-26-05 Òîðãîâèé ä³ì “Ì’ÿñîïðîäóêò”, ÒçΠ45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-23-20 Òîð÷èí-ì’ÿñîçàâîä, ÒçΠ45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-22-43 Òîð÷èíñüê³ êîâáàñè, ÒçΠ45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-22-48

ÍÀÂ×ÀËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Âîëèíñüêå ï³äïðèºìñòâî ïî òîðã³âë³ òà ïîñòà÷àííþ ÌγÍÓ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-41-73


110

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ

ÍÀÂ×ÀËÜͲ ÖÅÍÒÐÈ, ÊÓÐÑÈ LOVE MAKEUP, ñòóä³ÿ â³çàæó Íàâ÷àëüí³ êóðñè ìàê³ÿæó äëÿ ñåáå. Áàçîâèé êóðñ â³çàæó. ϳäâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . (050) 978-68-80 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Çîëîòà ñòðåêîçà, ñàëîí êðàñè Íàâ÷àëüí³ êóðñè ç ìàí³êþðó. 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 453-47-41 Diez, öåíòð ³íîçåìíèõ ìîâ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 181-49-77, (066) 799-52-88 JonnniK’s Academy of Success, íàâ÷àëüíèé öåíòð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 6-é ïîâ., îô.660. . . . . . . . . (066) 316-29-14 Liebe Deutsch, ìîâíèé êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34, îô.302 à . . . . . . . . . (050) 585-03-06, (068) 096-93-62 LINGVO-PLUS, êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 714-49-19 Mandarin, êóðñè ³íîçåìíèõ ìîâ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 714-56-56, (068) 714-56-56 N.I.A. LEDI, øêîëà-ñòóä³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-19-42, (050) 183-43-06 Ost-West, ìîâíèé öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30. . . . (095) 654-40-12, (093) 638-80-11 Peggy Sage, íàâ÷àëüíèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . (050) 561-40-24 Perfect School, îñâ³òí³é öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 585-80-88 Sherlock, øêîëà àíãë³éñüêî¿ ìîâè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 330-33-08, (097) 330-33-08 Stay Study, êóðñè ïîëüñüêî¿ ìîâè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 714-56-56, (068) 714-56-56 Àêàäåì³ÿ ôëîðèñòèêè 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-05-43 Á³çíåñ Àêàäåì³ÿ Ïðàêòè÷íîãî Ìåíåäæìåíòó, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-02-80 Á³çíåñ-òðåíåð Ìèõàéëî Çäàíåâè÷ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 691-80-19 ³ää³ë íåïåðåðâíîãî íàâ÷àííÿ ËÍÒÓ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-61-34 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé êîìá³íàò 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-43-17, 23-04-36 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé íàâ÷àëüíî-êóðñîâèé êîìá³íàò, ô³ë³ÿ ÓÄÏ “Óêð³íòåðàâòîñåðâ³ñ” 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-40-78, 72-95-50 Âîëèíüåíåðãîñîôò, ³íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé öåíòð, ÊÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, îô.301 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-35-95, 78-52-25 Âïåâíåíèé êðîê, íàâ÷àëüíèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 072-89-92, (063) 199-09-74 Äæåðåëî, øêîëà ³íîçåìíèõ ìîâ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 014-43-77, (067) 898-37-51 ²Ì, öåíòð âèâ÷åííÿ ïîëüñüêî¿ ìîâè 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24, îô.32 . . . . . . . . . (097) 511-11-80, (050) 227-83-76 Êâàäðàò Çäàíåâè÷à, òðåí³íãîâà êîìïàí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 545-91-63, (332) 22-21-02 Êîìï’þòåðíà Àêàäåì³ÿ ØÀÃ, ô³ë³ÿ ÒçΠâ ì.Ëóöüêó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . (095) 609-58-38, (097) 114-52-50 Êóðñè êðîþ òà øèòòÿ, âèøèâêè 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 224-70-86, (096) 019-40-05 ˳íãâ³ñò, êóðñè àíãë³éñüêî¿ ìîâè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 347-69-98 Ìëèí ïðèãîä, íàâ÷àëüí³ êóðñè 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 307-90-29, (332) 78-04-33 Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-08-29, 77-22-24 Íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íèé öåíòð ïðîôñï³ëîê 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-04-12 ͳìåöüêèé ìîâíèé öåíòð 43224, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24, îô.30 . . . . . . . . . (097) 150-79-63, (095) 486-67-48 Îáëàñíèé íàóêîâî-ìåòîäè÷íèé öåíòð êóëüòóðè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ï’ÿòíèöüêà óðêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-81-01, 72-35-46 Îáëàñíèé öåíòð ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-63-17, 71-85-35 Îçåðíèé â³òåð, íàâ÷àëüíî-òâîð÷èé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 661-73-73, (067) 990-24-22 ÎÊ, ìîâíà ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34 (ÁÖ “Ãðàíä Ïåðñîíà”), îô.302 á. . . . . (050) 805-02-37 ÎÊËÅÍÄ, ìîâíèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 26, îô.76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 565-39-27 Ïåðø³ ðåã³îíàëüí³ êóðñè ìàñàæó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 10, îô.36 . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 230-44-71, (332) 29-15-89 ϳäãîòîâ÷å â³ää³ëåííÿ Ñõ³äíîºâðîïåéñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ëåñ³ Óêðà¿íêè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòàïîâà, 9, ê.322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-04-18 ϳäðîçä³ë äîâóç³âñüêî¿ ï³äãîòîâêè ËÍÒÓ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75, ê.405 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-61-24 ÏÐÎÔ², öåíòð ïðîôåñ³éíîãî íàâ÷àííÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.306 . . . . . . (099) 487-15-92, (067) 182-40-02 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 487-15-92, (067) 182-40-02

ÏÐÎÔ²-ÖÅÍÒÐ, íàâ÷àëüíî-êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à, îô.54 . . . . . . . . . . . . . . (099) 254-74-27, (332) 29-05-04 Ñâ³ò, ìîâíèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 28, îô.208. . . . . . . . . . . . (050) 690-48-08, (332) 24-43-70 Òîâàðèñòâî ïîëüñüêî¿ êóëüòóðè ³ì.ªâè Ôåë³íñüêî¿, ñóáîòíüî-íåä³ëüíÿ øêîëà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-54-99 Óêðà¿íñüêà êîìï’þòåðíà øêîëà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1, îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-43-30 Öåíòð âèâ÷åííÿ ôðàíöóçüêî¿ ìîâè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 13 (ãîëîâíèé êîðïóñ ÑÍÓ), ê.223 . . . . . . . . . . . (095) 784-64-19 Öåíòð í³ìåöüêî¿ ìîâè ïðè ÑÍÓ ³ì.Ëåñ³ Óêðà¿íêè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 13 (ãîëîâíèé êîðïóñ ÑÍÓ), ê.412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 109-06-59, (332) 29-47-85 Öåíòð ïðàêòè÷íî¿ áóõãàëòå𳿠43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ôåäîðîâà, 4 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 228-29-73 Øêîëà VIP-áäæ³ë, íàâ÷àëüíèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 554-25-64 Øêîëà êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 547-01-30, (332) 78-98-33 Øëÿõ äî óñï³õó, íàâ÷àëüíî-êàäðîâèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 965-98-78, (068) 882-96-36 ÞÍÅÊÎ ÃÐÓÏ, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65, îô.22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-82-45 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ó÷áîâèé öåíòð ï³äãîòîâêè, ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â ÀÏÊ 45626, ñìò Ðîêèí³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íàóêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-94-41, 70-93-93

ÍÀѲÍÍß, ÑÀÄÆÀÍÖ²

ÂÀÑÑÌÀ, àãðîìàãàçèí

Âåëèê³é âèá³ð íàñ³ííÿ. Çàñîáè çàõèñòó ðîñëèí. 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à (ðèíîê “Ôîðìóëà”), ìàãàçèí ¹34 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 816-35-31, (067) 370-68-54

ijì òîâàð³â, ìàãàçèí Íàñ³ííÿ, äîáðèâà. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . (050) 888-73-73, (050) 519-01-46 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2 Urozhai.com, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 156-33-11, (097) 877-16-88 Àãðî ìàéñòåð, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-17 Ãàëàâ³í, ðîçñàäíèê õâîéíèõ òà äåêîðàòèâíî-ëèñòÿíèõ ðîñëèí 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 137 . . (050) 233-34-72, (050) 576-45-37 Êîìîðà, íàñ³ííºâèé ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 620-65-20, (099) 348-01-67 Ìàãíàò Àãðî, ìàãàçèíè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 375-36-61 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 312-22-35 Ðîäþ÷å ïîëå, àãðîìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-15-95 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-15-95 Ñàä+Ãîðîä, ìåðåæà ñàäîâèõ öåíòð³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 341-57-47, (332) 72-67-09 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 18 à. . . (099) 637-13-58, (332) 29-15-50 Ñâèòÿçü-Ëóöüê, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-32-01, (332) 25-43-45

ÍÀÔÒÎÏÐÎÄÓÊÒÈ Àâåòðà, íàôòîâà êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-77, 75-10-16 Àéñëàã, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-11-52 À̲Ê-Óêðà¿íà, ï³äïðèºìñòâî ç ³íîçåìíèìè ³íâåñòèö³ÿìè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 157 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-89-73, 78-89-74 ÂÎà ÐÈÒÅÉË, Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà äèðåêö³ÿ, ô³ë³ÿ ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-09-70, 20-09-91 ÂÎà Ðèòåéë, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-09-21 Âîëèíñüêà íàôòîãàçîâà êîìïàí³ÿ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-77, 75-10-16 Êîíòèí³óì, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-78-78, 78-78-04 Àëüôà-Ëóöüê, ÑÏ ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-06-11, 4-05-53 ÂÎà ÐÈÒÅÉË, ÂÔ ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëóöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-44-76, 6-41-96 Îðá³òà, ÏÏ 45766, ñ.Ìåðâà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-51-98 гñîë, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-97-01 Òîðãîâà êîìïàí³ÿ “Óêð-Ïåòðîëü”, ÏÏ 45243, ñ.Ïðèëóöüêå ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 1 . . . . (332) 24-03-37, 77-97-57 Óêð-Ïåòðîëü, ÏÏ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-08-76


ÍÎÒÀвÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Óí³âåðñàì, ÏÏ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-83-34 Ô³ðìà “Ïàíõ³ì”, ÒçΠ45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðîìèñëîâà, 17 . . . . . . . . . . (332) 76-74-31, 76-75-03 Þêàð, ÒçΠ44350, ñ.Ðèìà÷³ Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó (ÀÇÊ-2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-23-36

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

ANTANTA, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-03-22, (050) 585-91-77 Oldim, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 136-45-81 VIP, àãåíòñòâî ïîñëóã 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-33 WEST GROUP, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 99 à (ÃÐÊ “²ðåí”) . . . . . . . (095) 590-27-45, (067) 332-32-41 Àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ Äîìáðîâñüêèõ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 998-78-36 Àëüÿíñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . (332) 29-90-09, (050) 670-16-53 Àíäðîìåäà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37, îô.18 . . . . . . . . . . (066) 480-34-74, (068) 040-17-19 Àòëàíòà, ³íâåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-63-31, (050) 974-50-07 Áåðåãèíÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, îô.39 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-02-43, (066) 285-86-18 Á³ðæà íåðóõîìîñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 437-71-77, (050) 438-69-69 Áðèòàí³ÿ Holl, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 067-70-77, (098) 067-70-77 ³êòîð³ÿ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-24-00, (095) 178-04-89 ÂÌÁ-ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á, îô.33, 34. . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-02-34, 78-02-35 Âîëèíñüêå àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 207-29-72, (332) 20-00-60 Ãàëåðåÿ íåðóõîìîñò³, ÀÍ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.215 . . . . . . . . . . . (066) 101-42-15, (095) 768-30-06 Ãåë³îñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 062-30-10, (067) 895-39-41 Ãëîáóñ, ÀÍ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.410 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-02-19, (050) 242-53-44 Äèðåêòîð³ÿ Íåðóõîìîñò³, àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65, îô.23. . . . . . . . . . . . (095) 929-43-92, (097) 123-50-57 ijì Âîëèí³, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 (5-é ïîâ.), ê.526 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 542-21-08, (098) 407-36-00 Åêñïåðò, öåíòð íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 576-06-25, (332) 72-76-78 Åë³ò, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à (4-é ïîâ.), ê.6. . . . . . . . (332) 29-01-92, (095) 815-72-62 ÅÐÀ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 583-44-44 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “EGOIST”, öåíòð ïðîäàæó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 22 á. . . . . . . . . . . . . . . (099) 494-54-94, (097) 494-54-94 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “ForRest”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 660-63-03, (066) 660-63-03 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “ÀÒËÀÍÒ”, öåíòð ïðîäàæó 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 889-91-91, (095) 889-91-91 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Ãîñòèííèé ijì”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîñòèííà (ðàéîí ÃÏÇ) . . . . . . . . . . . . (050) 517-60-46, (097) 873-78-76 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “ªâðîïåéñüêèé”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 2. . . . . . . . . . . . . (332) 29-98-69, (050) 200-48-66 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Ëóöüêà гⒺðà”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 29-31 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 744-20-01, (068) 000-54-00 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Ôàâîðèò”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 428-88-00, (098) 428-88-00 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Ô³ëüâàðîê”, â³ää³ë ïðîäàæó 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàðà Äîðîãà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 877-80-30

111

Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Öåíòðàëüíèé”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 428-88-00, (332) 24-75-77 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “ßðîâèöÿ”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-92-81, (050) 402-05-05 ²ìïåð³ÿ íåðóõîìîñò³ ïëþñ, àãåíòñòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-95-05 Êâàðòàë ïëþñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), îô.1 . . . . (066) 902-73-82, (068) 601-69-72 Ëóöüêà äîìîáóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ, â³ää³ë ïðîäàæó 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-63-42, (095) 888-94-00 Ëóöüêèé öåíòð íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-52-25, (098) 009-90-09 Ìåãàïîë³ñ, ÀÍ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 4 à . . . . . . . . . . . . . (050) 955-72-56, (066) 603-89-88 ̳é ä³ì, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.411 . . . . . . (066) 728-80-14, (068) 725-41-27 Íåðóõîì³ñòü Âîëèí³, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 219-85-11, (093) 467-30-39 Íîâèé ä³ì, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 073-40-94, (067) 361-03-57 Ïåðøå áþðî íåðóõîìîñò³ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 001-59-38, (096) 212-30-02 Ïëàçà, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-56, (067) 192-08-59 Ïðîôåñ³éí³ Ð³åëòîðñüê³ Ïîñëóãè, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4, îô.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 740-40-97, (097) 865-86-09 вÅËÒ-ÑÅвÑ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-54, (050) 838-09-31 Ñëóæáà íåðóõîìîñò³ “Âîëèíü”, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 5, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 164-23-24, (098) 402-27-04 Ôîðòåöÿ, ñëóæáà íåðóõîìîñò³ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à (5-é ïîâ.), îô.55 . . . . . (095) 066-71-76, (068) 868-03-90 Øàíñ, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 9, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-23-04 Ùàñëèâèé ìåòð, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-04-02, (099) 334-40-85 Æèòëîâèé êîìïëåêñ “Ñòðóìî÷îê”, â³ää³ë ïðîäàæó êâàðòèð 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 030-20-10 ÏàðàËåëü, àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèì³ñüêà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 422-11-41

Ͳ×Ͳ ÊËÓÁÈ Big Room, í³÷íèé êëóá 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 488-77-64 Holliwood, í³÷íèé êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 806-05-05 VERSAILLES, êàðîîêå äèñêî-êëóá 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 432-75-35 Îïåðà, í³÷íèé êëóá 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 036-37-77 ÕÕ² ñòîë³òòÿ, í³÷íèé êëóá 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 2

ÍÎÒÀвÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ ÍÎÒÀвÓÑ ÂÀËßÍÑÜÊÀ ÒÅÒßÍÀ ÏÅÒвÂÍÀ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à, îô.134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 380-87-65, (332) 28-37-77

ÍÎÒÀвÓÑ ÂÎÂ×ÓÊ ÌÀÐÈÍÀ ÂÎËÎÄÈÌÈвÂÍÀ

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 41/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 260-98-44, (332) 71-82-01

ÍÎÒÀвÓÑ ÃÎÐIJÉ×ÓÊ ÌÈÐÎÑËÀÂÀ ²ÊÒÎвÂÍÀ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-80-49

ÍÎÒÀвÓÑ ÄÅÕÒßÐÓÊ ²ÐÈÍÀ ÂÎËÎÄÈÌÈвÂÍÀ

43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 196-33-58, (332) 77-05-87

ÍÎÒÀвÓÑ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ ËÞÄÌÈËÀ ÑÅÐò¯ÂÍÀ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 16, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 986-16-46, (332) 74-01-65

ÍÎÒÀвÓÑ ÊÓÐÒÀ ÍÀÒÀË²ß ÂÎËÎÄÈÌÈвÂÍÀ

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 á . . (050) 438-65-63, (332) 78-05-91

Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


112

ÎÄßÃ-ÏÐÎÄÀÆ

ÍÎÒÀвÓÑ ÎÃÅÉ ÍÀÒÀË²ß ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13, îô.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 735-81-54, (332) 72-35-38

ÍÎÒÀвÓÑ ÏÅÐ×ÓÊ ²ÐÈÍÀ ÌÈÊÎËÀ¯ÂÍÀ

43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13/77 . . . . . . . . . . . . . (332) 72-01-92

ÍÎÒÀвÓÑ ÑϲвÍÀ ²ÍÍÀ ÂÎËÎÄÈÌÈвÂÍÀ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 22 à, ê.104 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 957-34-13, (332) 71-16-77

Äðóãà Ëóöüêà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, ê.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-46-88 Ëóöüêà ðàéîííà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 à, îô.308 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-46-78, 78-46-88 Íîòàð³àëüíå áþðî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-28-91, 72-09-24 Íîòàð³óñ Áàçàëèöüêà Îëüãà Ðîñòèñëàâ³âíà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, îô.113 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-25-77, 28-56-02 Íîòàð³óñ Áëàùóê Ñâ³òëàíà Îëåêñàíäð³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 15/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-45-33, (099) 111-33-67 Íîòàð³óñ Áîéêî Íàòàë³ÿ Ìèêîëà¿âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 32/111. . . . . . . . . . . . . . (095) 646-49-77, (332) 78-03-73 Íîòàð³óñ Âàùóê ³ðà Ôåäîð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-62-74 Íîòàð³óñ Âåðåì÷óê Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 339-59-14, (332) 28-47-73 Íîòàð³óñ Ãàâðèëþê Àëëà Þð³¿âíà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 2 á, îô.46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 307-53-33 Íîòàð³óñ Ãàâðèëþê Ìàðèíà Âàñèë³âíà 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-52-18 Íîòàð³óñ Ãàëüêåâè÷ Þë³ÿ ªâãåí³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 925-35-75 Íîòàð³óñ Ãëîâàöüêà Àëëà Âîëîäèìèð³âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 64/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-72-47 Íîòàð³óñ Ãîðáà÷ Ëåñÿ Ñåð㳿âíà 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 969-60-90, (332) 77-05-20 Íîòàð³óñ Ãðàáîâñüêà Ñâ³òëàíà Âàñèë³âíà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-74-98, 72-41-62 Íîòàð³óñ Ãðóøèöüêà ³òàë³íà ³òà볿âíà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 22. . . . . (332) 23-41-21, (097) 911-74-61 Íîòàð³óñ Ãóáèê Çîðåñëàâà Âàñèë³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 26/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-07 Íîòàð³óñ Äèøêàíò Îêñàíà Ìèêîëà¿âíà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . (332) 78-83-10, (097) 475-29-77 Íîòàð³óñ Çóáåíêî Òàìàðà ²âàí³âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47, ê.2. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-42-38, (050) 526-94-89 Íîòàð³óñ ²âàíþê Ìàðèíà Âàñèë³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14/37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 977-11-91, (332) 28-44-11 Íîòàð³óñ Êîíäðàòþê Îëåíà Îëåêñ³¿âíà 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 458-68-73, (332) 24-13-75 Íîòàð³óñ Êðàñíåâè÷ Îëåêñàíäð Àíàòîë³éîâè÷ 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 590-42-32, (332) 77-05-20 Íîòàð³óñ Êðèâä³ê Îëåíà ³òà볿âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 2, ê.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-82 Íîòàð³óñ Êóõëåâñüêà Ìèðîñëàâà Âàëåð³¿âíà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 6, ê.33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-13-34 Íîòàð³óñ Êó÷ìà Íàòàë³ÿ Âàñèë³âíà 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-00-40 Íîòàð³óñ Êóøí³ð Ñâ³òëàíà ªâãåí³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-50-13 Íîòàð³óñ Ìàêñèì’ÿê Æàííà Âàñèë³âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 687-42-44, (332) 72-27-95 Íîòàð³óñ Ìèõàëü÷óê Ëþäìèëà Âîëîäèìèð³âíà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 12, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-20-46, (095) 468-17-25 Íîòàð³óñ Ìîðàâåöüêèé Âîëîäèìèð Ðîìàíîâè÷ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-36-81 Íîòàð³óñ Îíèùóê ²ðèíà Ïåòð³âíà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-03-43, 75-19-98 Íîòàð³óñ Ïàëåöüêà ²ííà Þð³¿âíà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-62, (099) 329-03-44 Íîòàð³óñ Ïîíîìàðåíêî Îëåíà Îëåêñàíäð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-96, (050) 378-06-30 Íîòàð³óñ Ðà÷êîâà Òåòÿíà Îëåêñàíäð³âíà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 644-99-10 Íîòàð³óñ Ðîçïóòíÿê Îêñàíà Âàñèë³âíà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14 (2-é ïîâ.), îô.8 . . . . (067) 166-82-62, (099) 094-44-25 Íîòàð³óñ Ñåáàñò³ÿíñüêà ²ðèíà Êàçèìèð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 20/12 . . . . . . . . . . . (332) 72-38-90, (050) 957-87-07 Íîòàð³óñ Ñíèòþê Ëþáîâ Ãðèãîð³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-07-67 Íîòàð³óñ Ñîïðîíþê ²ðèíà Îëåêñàíäð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 457-87-76, (099) 221-00-18 Íîòàð³óñ Ñóøèê ˳ä³ÿ Àíäð³¿âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 18/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-27-75 Íîòàð³óñ Òðîö Þë³ÿ Áîðèñ³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14/37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-08-28 Íîòàð³óñ Óñ³ê Àíæåëà Ìèõàéë³âíà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-52-28, (095) 867-43-50 Íîòàð³óñ Ôåë³ñ³ºíêî Îêñàíà ³òà볿âíà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 053-05-06

Íîòàð³óñ Ôîìåíêî Âåðîí³êà ²âàí³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-62-30 Íîòàð³óñ Õîäà÷èíñüêà ͳíà ²âàí³âíà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 17/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-99 Íîòàð³óñ Õîäà÷èíñüêèé Ðîìàí Îëåêñàíäðîâè÷ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 17/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-26-16 Íîòàð³óñ ×åòâåðãîâà Àííà Äìèòð³âíà 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 4 . . . . . . . . . . . . (093) 754-50-44, (332) 28-27-42 Íîòàð³óñ ×åòâåðãîâà ªëèçàâåòà Îëåêñàíäð³âíà 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 4 . . . . . . . . . . . . (332) 26-35-32, (050) 563-74-18 Íîòàð³óñ Øêëüîäà ßðîñëàâà Àíòîí³âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29, îô.3/4 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-39-79, (050) 901-00-13 Ïåðøà Ëóöüêà äåðæàâíà íîòàð³àëüíà êîíòîðà 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-92-19, 72-93-16

ÎÄßÃ-ÏÐÎÄÀÆ Andre Tan, ìàãàçèí 33024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 625-58-52, (050) 213-33-44 Ani Crystal, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 079-68-58 Bellezza, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 218-42-99 Benetton-Mango, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-70-40 Betty Barclay, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (095) 865-52-95 Bolimi.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 641-12-65, (095) 116-94-39 Bon Voyage, ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 1-é ïîâ. . . . . . . . (095) 460-12-54 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 143-22-12 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . (095) 460-12-54 Chicago, ìàãàçèí ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 494-22-83 Collin’s, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-90 Daniel Rizotto, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-07-88 DIANORA, îäÿã äëÿ âàã³òíèõ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 372-18-62 Dress code, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 Fiore Óêðà¿íà, ãóðò³âíÿ êîëãîòîê ³ øêàðïåòîê 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 681-18-65, (332) 78-38-33 Garderob, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 182-32-56 Goldi, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 708-47-16, (098) 838-48-81 GOTA, áóòèê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-55-87 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-21-08 Guitar, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 728-03-97 Helena, ìàãàçèí îäÿãó 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (050) 767-92-70 KLAROS, ìàãàçèí øê³ðè òà õóòðà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 218-07-07 Levante, áóòèê 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 132-77-22 MaviLTB, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 631-96-21 MEN’S-SECRET, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 689-13-56 MISTO OUT LET, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 (ÒÖ “Âàðøàâñüêèé”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 368-11-03, (097) 462-00-02 Modamix, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 432-11-60 Oodji, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-25-16 Pierre Cardin, ìàãàçèí ÷îëîâ³÷îãî îäÿãó 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-47 Pink, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 373-64-90 Rbeauty, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . (066) 046-99-2 Realbrend, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 231-30-21 Sassofono, ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 140-55-95 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . (050) 140-55-95 Sens, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 758-73-52 SHVI-DOV, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 411-78-48 Supera, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 186-48-80 TiFFi, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 140-54-86 TOP SECRET, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 112-37-79


ÎÏÀËÅÍÍß-ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß

Tos time of style, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 411-28-48 Uzoramur.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 754-16-15, (098) 948-13-13 Voronin, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 846-76-09, (332) 28-37-57 Woman city, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”), ìàãàçèí ¹205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 733-44-10, (063) 313-90-49 Www.brendshop.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 088-78-77, (095) 477-54-83 Zeus Oramasdes, ñàëîí øê³ðè òà õóòðà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 025-58-85, (066) 613-64-46 Àêöåíò, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-02 Àíæåë³êà, ìàãàçèí îäÿãó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 913-54-95 Àô³íà Ïàëëàäà, ìàãàçèí îäÿãó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-12-85 Âåëåòåíü, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 672-04-49 Âèøèâàíêà.ua, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 634-50-30, (097) 257-05-40 ³ä³âàí, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-67-94 Âîëîäèìèð, ñàëîí ÷îëîâ³÷èõ êîñòþì³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”), ¹141 . . . . . . . . . . . (050) 543-74-85 Ãàëåðåÿ ìîäè, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (099) 363-20-95 Ãàëåðåÿ öåíòð, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-53-72 Ãàðäåðîá, ìàãàçèíè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 535-19-12 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 13 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 535-19-12 Ãëàìóð, áóòèê íèæíüî¿ á³ëèçíè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”) . . . . (050) 157-60-28, (097) 091-67-71 Ãëàìóð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, áóòèê ¹296 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 406-51-77 Ãëîð³ÿ ˳íæåð³, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 827-33-58 Äæèíñ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 (ϳâí³÷íèé ðèíîê) . . . . . . (050) 707-01-66, (067) 334-48-16 Åäåëüâ³êà, ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-25-10 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-75 Åëëåí Ãðóï, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-25-00, (050) 378-12-72 Åïàòàæ, áóòèê 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”), áóòèê ¹109, 156, 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 166-25-30 Æàíñå, ìàãàçèí îäÿãó 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 554-70-12, (050) 675-66-52 Çëàòà ðóòà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”), ìàãàçèí ¹210 . . (050) 516-73-98 ²äåàë, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 867-67-66 Êàïðèç, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 43/45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-68 Êîáºòà, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 748-75-16 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 218-48-76 Êîòîí, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 555-98-94 Ëàéì, ñàëîí íèæíüî¿ á³ëèçíè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 236-07-71 Ëàíåòò-Ëóöüê, ãóðò³âíÿ íèæíüî¿ á³ëèçíè 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 29 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 560-35-58 Ëåâä³â, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-62-64 Ìàéñòåðíÿ ñòèëþ, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 391-11-40 Ìàð³ÿ, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 447-61-47 Ìåâà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 578-46-32, (067) 918-50-79 Ìîä³ñ, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-20-75 Ìîäíà ñêðèíÿ, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (050) 717-38-85 Îäÿã äëÿ âàã³òíèõ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 097-05-75

113

Ïàí³, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (066) 152-35-17 Ðåâëîí, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-51-52, (332) 72-45-42 Ñâ³ò øê³ðè òà õóòðà, ïåðøà íàö³îíàëüíà óêðà¿íñüêà ìåðåæà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 936-68-48 Ñåíàòîð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 182-14-46 Ñòîêåð, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 107-47-89 ÑÓÏÅÐÐ ÎÊ, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-42-95, (099) 781-67-11 Òð³óìô, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-15-03, 72-61-61 ׳÷êà, äèçàéí-ñòóä³ÿ ñó÷àñíîãî âèøèòîãî îäÿãó 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 139-71-27, (050) 973-40-19 Øàðì, ãóðò³âíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 513-80-90 ßãóàð, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 340-85-65

ÎÏÀËÅÍÍß-ÏÐÎÄÀÆ, ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß Àëüôà-²íæèí³ðèíã, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 462-31-63, (332) 78-08-48 Á³ãóí Âàëåíòèí Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 5 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 560-88-99 Áîø-òåïëî, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 825-49-97, (332) 28-36-02 Âåñò Åë³ò Ãðóï, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 695-10-42, (067) 735-33-06 Ãàçãàðàíò, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 4, îô.5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-84-63 óäðîÒåõ, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-25-71 óäðîÒåõ-2, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ðèíîê “Çàâîêçàëüíèé”), ïàâ³ëüéîí ¹41-22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-09-30 Ãîñïîäàð, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26/73. . . . . . . . . . . . . . (097) 254-62-82, (050) 940-09-55 Äçåíçåë³âñüêèé êîòëîáóä³âåëüíèé çàâîä, ïðåäñòàâíèöòâî ó ì.Ëóöüê 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 888-84-47, (050) 967-17-49 ijì òåïëà, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.109 . . . . . . . . . . (050) 723-30-16, (068) 742-35-40 ijì, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-70 Åêî Òåïëî, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 810-60-01 Åêîãð³íåí, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.402 . . . . . . . . . . (050) 403-01-44, (050) 714-43-19 Åë³òåðìà, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3, îô.105 . . . . . . . . . . (067) 361-65-17, (332) 78-77-45 Åíåðã³ÿ çåìë³, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 23 à . . . . . . . . . . . . . . (095) 594-40-46, (095) 246-00-91 Åíåðãîñåðâ³ñ, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-04-69, 75-04-71 Çàõ³ä-Àãðîñåðâ³ñ ïëþñ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 333-02-02, (067) 000-08-12 Çàõ³äòåõíîáóä, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 á, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 878-33-31, (332) 29-20-39 Êàì³íè íà Øîïåíà, ñàëîí 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 903-95-47, (095) 485-95-27 Êîìïàí³ÿ “Åíåðãåòè÷íà íåçàëåæí³ñòü”, ÒΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 (ñïîðòêîìïëåêñ “Äèíàìî”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 591-29-27, (332) 29-12-29 Ìåãà Òîí, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1, îô.102 . . . . . . . . . . . . (067) 334-53-52, (050) 310-34-95 Ìåðêóð³é-Â, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-30-00 Îïàëåííÿ òà âîäîïîñòà÷àííÿ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 776-10-11 Îïàëåííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 30 . . . . . . . . . . . (095) 414-18-27, (050) 278-34-66 Ïåòðîâñüêèé Ìèêîëà ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.432 à . . . . . . (050) 378-33-82, (332) 28-42-52 Ïîëþñ-Ïëþñ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 23. . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-97-30, (332) 24-01-67 Ðîìñòàë Óêðà¿íà, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . . (095) 287-68-36, (332) 78-40-53 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


114

ÎÏÒÈÊÀ

Ñó÷àñíå òåïëî, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 878-83-31, (098) 589-70-85 Ñó÷àñí³ ñèñòåìè îïàëåííÿ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 230-37-18, (332) 78-29-08 Òåïëî ³ çàòèøîê, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 646-68-45, (067) 782-39-79 Òåïëî Ïîðò, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 888-47-16, (098) 888-47-55 Òåïëî, âîäà òà ì³äí³ òðóáè, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-69-12 ÒåïëîÁàçà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 529-45-51, (096) 183-81-18 Òåïëîì³êñ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà (ðèíîê “Øàíñ”), ïàâ³ëüéîí ¹19 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 389-37-13, (097) 795-70-00 Òåïëîñåðâ³ñ Âîëèíü, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.219 . . . . . . . . . . . (050) 673-62-33, (095) 012-72-07 Òåïëîòåõí³êà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 545-12-45, (332) 71-27-25 Òåïëîòåõíîëîã³ÿ, ÂÏÊÏ, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 9, îô.37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-76, 78-87-47 Òåðìà, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-30-00 Óêðá³îòåïëî, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-92 Õàòà òåïëà, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Äåêàáðèñò³â, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 529-41-01, (096) 944-88-40 Øðàìêî Ñåðã³é Âàñèëüîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 888-84-47, (050) 969-17-49 Þíêåðñ-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-08-26, (332) 77-44-45 Äîìàøí³é ìàéñòåð 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïîë³ñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 282-34-67, (099) 740-01-88 Êëèìþê ²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 951-46-30 Ñàíòåõí³êà òà îïàëåííÿ, ìàãàçèí 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 951-46-30 ÒåïëîÄàðåöü, ÏÏ 45623, ñ.Çàáîðîëü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-49-83, (332) 29-50-95

Äîì³íàíòà, ÂÊÔ ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-76-38 Åêîáóä “ÎÂÂΔ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-05, 24-55-77 ²í-òàéì, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-88-83 Êîíòåêñ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-57 Ëåõ Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà, ï³äïðèºìåöü 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-38-92 Ëóöüêèé çàâîä êîìóíàëüíîãî óñòàòêóâàííÿ, ÂÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Ìàêàðîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-09-04, 71-02-60 Ëó÷àíêà, ôàáðèêà, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-35-60 Îäÿã, Âîëèíñüêà ô³ðìà ÏðÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-93-44, 24-05-42 ÎËÑ, ÏÔ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-07-97 Ïðàéì, á³çíåñ-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 27-72-77, (097) 447-72-77 Ñåðâ³ñ Ëàéí, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-00, 75-76-04 Ñêîðï³îí-Ñåðâ³ñ, ÏÔ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-91-02 Òîðãîâèé ä³ì Ëþáàðò, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-28 Ôàáðèêà, á³çíåñ-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-94-84, (050) 378-06-62 Ãð³íïàðê, ÒΠ45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñêîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-48

ÎѲÒËÞÂÀËÜͲ ÏÐÈËÀÄÈ

ÎÏÒÈÊÀ Mega, îïòèêà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-49-89 Âàøà îïòèêà, ñàëîí-ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 773-93-99 ³äåíñüêà îïòèêà, ìåðåæà ñàëîí³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-48-00 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-02-78 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-48-12 Ãðàíä îïòèêà, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-00 Ëþêñîïòèêà, ñàëîíè-ìàãàçèíè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (067) 249-62-79 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 223-88-52 Ìåäñåðâ³ñ-îïòèêà, ÂÒÔ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-96, 72-26-10 Îïòèêà “Vision” 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 778-53-90 Îïòèêà, ìàãàçèíè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-14 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-25-40 Îïòèêà, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-75-62 Îïòèêà-ç³ð, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-16

ÎÐÅÍÄÀ ÀÒÏ-Öåíòð, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-30-10, (332) 77-64-32 Áåêàñ, ÌÏÏ 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-99-91, 76-99-92 ³íòåð, ÏÌÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-58 Âîëèíñüêèé ðåìîíòíî-ìîíòàæíèé êîìá³íàò, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-90-17, 71-91-04 Ãëîáóñ, òîðãîâèé öåíòð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-42 Ãðàíä Ïåðñîíà, á³çíåñ-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-28-00 Äåíâåë, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 797-12-10, (097) 405-28-67 Äæåðåëà, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, îô.305. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-44-58, 78-82-32 Äèðåêòîð³ÿ, á³çíåñ-öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-22-00, 78-22-22

Äèâ.ðåêëàìó íà 2 ñòîð.îáêë.

˲ÒÀÍ Ñ²Ò, ÅËÅÊÒÐÎÁÀÇÀ

43008, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 202-44-67, (096) 090-41-79

ÁàìÁóê, ìàéñòåðíÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 864-34-33 Ñâ³òëîäàð, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 780-99-29, (332) 74-73-86 Ñâ³òëîëþêñ, ìàãàçèíè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-38-15, 78-75-57 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-13-07

ÏÀËÈÂÍÎ-ÌÀÑÒÈËÜͲ ÌÀÒÅвÀËÈ Ãóðò-Îéë, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-08-02 Äóêàò-Îéë, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 150-55-00, (332) 77-01-86 Åíåðãåòè÷í³ ìàñòèëà-Çàõ³ä, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-35-55 ²íâåñòîð Ïëþñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-09-75 ²íâåñòîð, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-76-34, 78-76-66 Êîìïàí³ÿ ÌÌÑ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-46-69 ËÎÃÎÑ-ÅÊÎ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-08-80 Ñìàðàãä, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-98-66, 28-52-20 Ñïåêà, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-62-52 ÕÀÄÎ, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-31-54 Àâòî-Åêî, ÒΠ45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.˳ñêîâà, 20 . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-22-20, 28-25-82


ÏÅÐÓÊÀÐͲ

ÏÀËÈÂÎ Âîäîë³é, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-34-23, (050) 438-46-08 Ãð³íâóä Òðåéä, ÒΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-32-30, (332) 72-38-76 Âîëèíüâóã³ëëÿ, ÄÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-07-75, 4-07-72 Âîëèíüâóãëåçáóòïîñòà÷, ÂÑÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.˳ñíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-21-91, 4-11-27 Âîëèíüòîðô, ÄÏ 44614, ñ.Ïðèë³ñíå Ìàíåâèöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 4-09-63, 9-84-00 Êîìïàí³ÿ Åêîåíåðã³ÿ, ÒçΠ44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ãðàíè÷íà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 880-92-89 Ìàíåâèöüêèé òîðôîçàâîä, ô³ë³àë ÄÏ “Âîëèíüòîðô” 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ëóöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-12-57 Ïàëèâíèé ñêëàä 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-43-01 Ïåðåäïóñêîâà äèðåêö³ÿ øàõòè ¹10 “Íîâîâîëèíñüêà” 45311, ñ.Ïîðîì³â ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-06-58 Ñòàðîâèæ³âñüêå ïàëèâî-òîðô, ÒçΠ44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-15-83 Øàõòà “Áóæàíñüêà”, ÂÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 9-21-41, 4-06-23 Øàõòà ¹1 “Íîâîâîëèíñüêà”, ÂÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-04-52 Øàõòà ¹9 “Íîâîâîëèíñüêà”, ÂÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-06-89, 2-37-95

ÏÀϲÐ, ÊÀÐÒÎÍ Óêðà¿íñüêèé ïàï³ð, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 44, îô.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-63-99, 75-09-03 Þíàéòåä Ôîðåñò, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-92-62, (067) 549-02-85

ÏÀÐÊÈ Ïàðê êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì.900-ð³÷÷ÿ ì.Ëóöüêà, ÊÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 39 ѲҲÏÀÐÊ, ðåêðåàö³éíà çîíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 à Öåíòðàëüíèé ïàðê êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó ³ì.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, ÊÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, à/ñ 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-81-44 Íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê “Ïðèï’ÿòü-Ñòîõ³ä” 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Áîíäàðåíêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-24-45 Íîâîâîëèíñüêèé ì³ñüêèé ïàðê êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ñõ³äíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-22-97 Ïàðê êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó ³ì.Ëåñ³ Óêðà¿íêè 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-33-07 Øàöüêèé íàö³îíàëüíèé ïðèðîäíèé ïàðê 44021, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó, âóë.Ðàäÿíñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-95-15

ÏÅÉÍÒÁÎË, ËÀÇÅÐÒÀÃ ADRENALIN, ïåéíòáîëüíèé êëóá 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 671-65-53, (099) 351-09-99 Øòóðìîâèêè, ïåéíòáîëüíèé êëóá 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 696-66-61

ÏÅÐÅÊËÀÄÈ Àçáóêà, áþðî ïåðåêëàä³â 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-11-22, (050) 378-23-88 Âàâ³ëîí, áþðî ïåðåêëàä³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-12, (096) 344-10-21 Åì³ãðàíò, áþðî ïåðåêëàä³â 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, îô.808. . . . . . . . . . . . (332) 28-52-73, (050) 747-96-67 Çåáðà, áþðî ïåðåêëàä³â 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.35 . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-49, (066) 694-99-67 Êà³ññà, áþðî ïåðåêëàä³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 736-67-42, (093) 532-31-14 Ëà-³òà, áþðî ïåðåêëàä³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.313 . . . . . . . . . . (066) 176-67-35, (067) 673-12-15

115

ÑÅÍÑ-ª, áþðî ïåðåêëàä³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.203 . . . . . . . (332) 24-14-60, (066) 135-00-65 Ñîíÿøíèê, áþðî ïåðåêëàä³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 785-20-37, (332) 72-38-66

ÏÅÐÓÊÀÐͲ Deja Vu, ïåðóêàðíÿ гçí³ âèäè ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã. Ìàí³êþð. Ïðîêîëþâàííÿ ìî÷êè âóõà. 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 380-50-02, (332) 24-55-62

Êðàñóíÿ, ïåðóêàðíÿ Ïåðóêàðñüê³ ïîñëóãè. Ìàí³êþð, ïåäèêþð, ãåëü-ëàê. 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-33-95

Êðåäî, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ гçí³ âèäè ïåðóêàðñüêèõ ïîñëóã. Ìàí³êþð, ïåäèêþð, ãåëü-ëàê. 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 11 (çóïèíêà óìíàç³ÿ ¹18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 665-53-04, (332) 25-48-48 FASHION MEN, ÷îëîâ³÷à öèðþëüíÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 971-11-19, (095) 931-11-19 Gentlemen’s club, barbershop 43012, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 777-58-06 N.I.A. LEDI, ïåðóêàðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 41 à, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 183-43-06 SERGIY CHIRIK, ñòóä³ÿ ÷îëîâ³÷îãî ñòèëþ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 529-93-31 Àçàë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-10-49 Àëàäåÿ, ïåðóêàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 2, îô.148 . . . . . . . . . . . . (095) 816-03-50, (097) 940-54-48 Àìàëòåÿ, âñåñâ³ò êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 662-22-19 Àíàñòàñ³ÿ, ïåðóêàðíÿ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 242-49-08 Àííà, ïåðóêàðí³ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 88/1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 870-64-00 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 745-61-00 Àíþòà, ïåðóêàðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-03-20 Áàðîêî, ïåðóêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-38-37, (099) 737-79-68 Áóò³ê-ñàëîí, ïåðóêàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-51-63, (050) 158-24-54 Âàø öèðþëüíèê, ìàãàçèíè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (ÒÖ “Áóðàò³íî”) . . . . . (067) 258-39-48, (066) 715-77-18 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 884-86-77, (067) 361-48-45 ³ðàæ, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-84-94 Ãàëàòåÿ, àâòîðèçîâàíèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-95 Ãàìà-Êîëîð, ïåðóêàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðâîíîãî Õðåñòà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-08-61, 26-54-59 ijàäåíà, ïåðóêàðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-11-80 Äëÿ Âàñ, ïåðóêàðíÿ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-35-22 Åäåì, ñòóä³ÿ êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 606-15-05, (332) 71-71-41 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 773-09-28, (332) 25-80-15 Åêñïðåñ-ñòðèæêè, ïåðóêàðíÿ 43028, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 999-33-80, (332) 72-28-58 Åëîäåÿ, ïåðóêàðíÿ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Øîòà Ðóñòàâåë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-25-20 Çîñÿ, ïåðóêàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-90 ²ðèñ, ïåðóêàðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 810-80-04 Êàïðèç, ïåðóêàðíÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-55-50 Êàðìåí, ïåðóêàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 6. . . . . . . . . . . . . (332) 23-12-93, (066) 942-37-35 Êàñêàä, ïåðóêàðíÿ 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-47-80 ʳïð³äà, ïåðóêàðíÿ 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-38-44 Êîêåòêà, ïåðóêàðíÿ 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 060-94-86 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


116

ÏÅ×ÀÒÊÈ, ØÒÀÌÏÈ

Êîíâàë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-56-36 Êðàñà+Ñòèëü, ïåðóêàðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-97-97, (050) 670-57-61 Ëîòîñ-ñòèëü, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-11-83 Ìàãàçèí ñòðèæîê, ïåðóêàðíÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 921-09-53, (099) 481-13-30 Ìàåñòðî, ïåðóêàðíÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 687-98-94 Ìàëüâè, ïåðóêàðíÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 117-56-04, (332) 24-55-88 Ìàðãàðèòà, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . (050) 666-44-36, (050) 906-60-46 Ìîäåðí, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-16-80 Îëüâ³ÿ Ñòèëü, ïåðóêàðíÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-01-20 Ïåðóêàð, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 475-94-18 Ïåðóêàðíÿ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-91 Ïåðóêàðíÿ ãîòåëþ “Ïðîôñï³ëêîâèé” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 881-09-58 Ïóäðà, ïåðóêàðíÿ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 026-12-60, (332) 28-31-82 Ðå-Ëþêñ, ïåðóêàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-59-01, (099) 290-38-47 Ñàëîí Ãóçàðÿ, ïåðóêàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-42 Ñ Ïåðóêàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-75 Ñâ³òëàíà, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 148-48-95, (332) 74-32-56 ѲÌÅÉÍÀ ÏÅÐÓÊÀÐÍß ¹23 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 149-32-32 Ñêàðëåò, ïåðóêàðíÿ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-40-70 Ñîô³, ñàëîí-ïåðóêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16. . . . . (050) 940-16-33, (332) 24-06-27 Ñòèëü, ïåðóêàðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-58-75 Ñòóä³ÿ çà÷³ñîê Ðóñëàíà Ôóðñ³êà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 808-21-19 Òåòÿíà, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 173-29-52 Ôåÿ, ïåðóêàðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 107 Ôë³ðò, ïåðóêàðíÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-32-81 Ôðàìåç³, ïåðóêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-30-94 Ôð³çóð, ñòóä³ÿ çà÷³ñêè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-42-11 Øàðì, ïåðóêàðíÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-98-60 Þë³ÿ, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âîðîí³õ³íà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 047-28-62 ßíà, ïåðóêàðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-79-90

ÏÅ×ÀÒÊÈ, ØÒÀÌÏÈ Äèçàéí, ïîë³ãðàô³÷íå áþðî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-25 Ïå÷àòêà Ëþáàðòà, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-21-83, (050) 138-79-79 ÏÅ×ÀÒÊÈ-ØÒÀÌÏÈ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-42-90, (050) 528-61-38

ÏÈÂͲ Barrel, ïàá 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 148-48-98 LAPHROAIG, ïàá 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 744-74-64 Mafia, ïàá 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 627-11-66 Oldskull, ïàá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 á Âåñåëèé Äæåê, ïàá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 111-97-91, (068) 345-43-09 Äîáðå ïèâî, pub 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-74-03 Äîï³íã, ïàá 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 035-38-87, (097) 461-33-04 Êàðàáàñ-Áàðàáàñ, êëóá-ïèâîâàðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 600-40-02 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 600-40-02 Êîð÷ìà, ïèâíèé êëóá 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 28. . . . . (050) 888-59-24, (332) 23-11-70

˳ãàïàá, ïèâíà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 395-43-33 Ëó÷åsK, ïàá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-25-58, (099) 540-55-35 Ëüîõ ó ñâàòà, ïàá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïóøê³íà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-31-28 Ìàéäàí, ñïðàâæí³é íàðîäíèé êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-41, (050) 100-27-51 Îáîëîíü, ïèâíèé êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 215-41-56, (332) 72-33-53 Ïèâáàçà, ïèâíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 178-82-73 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 (ϳâí³÷íèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 870-03-87 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 13 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 344-60-17 Ïèâáàð 0,5 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 497-46-79, (097) 797-69-73 Ïèâíà çàïðàâêà, ïàá 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 434-11-55 Ïèâíà õàòà, áàð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 754-94-17 Ïèâíèé Îô³ñ, ìàãàçèí-ïàá 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 Ïëÿøêà, áàð 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 107 Õì³ëüíà áî÷êà, ïàá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 094-21-37 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 094-21-37 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 094-21-37

ÏÈÂÎ PortLand, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí åë³òíîãî ïèâà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 585-33-51 Ëóöüêèé ïèâçàâîä, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-62, 78-49-60 Ïàâë³âñüêèé ïèâîâàðíèé çàâîä, ÂÀÒ 45342, ñ.Ïàâë³âêà ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . (3372) 2-24-03, 2-24-02 Ñîëîä, ÒçΠ45342, ñ.Ïàâë³âêà ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-21-31

ϲÖÅв¯ Antica, ï³öåð³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 à . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-64-64, (098) 115-64-64 PIZZA PAB 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 377-00-96 Presto Pizza, ï³öåð³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-85-85, (093) 119-52-59 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 20. . . . (093) 119-52-59, (095) 184-83-83 Scorini ñ³ìåéíà, êàâ’ÿðíÿ-ï³öåð³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (066) 676-48-42 SoloPizza, ï³öåð³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 752-22-26 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 69 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 655-10-01 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 7 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 505-55-56 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 124-44-46 Äÿäÿ Pizza, ï³öåð³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 167-70-04 Äÿäÿ Pizza, ñ³ìåéíå êàôå 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 167-70-05 ϳöåð³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-27 Òåðåâåí³, ï³öåð³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 9 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 539-34-39, (332) 71-19-99 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 649-99-11 Ó Òàòà, ï³öåð³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 69 Ôåë³÷³òà, ï³öåð³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-71-09 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-44-44 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-72-38 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-00-31 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 3 (àâòîìèéêà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-22-12

ÏÎ˲ÃÐÀÔ²×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ Aquarelle, ñòóä³ÿ äèçàéíó 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 123-33-73, (099) 380-58-38 ART WEST, ñòóä³ÿ äèçàéíó 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-62-37 Fresh, ðåêëàìíî-³íôîðìàö³éíå àãåíòñòâî 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à (4-é ïîâ.), îô.430. . . . . . . . . . . . . . . . (050) 838-71-49 Graf-it, ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 031-75-53, (066) 599-27-31 Lucky, ñòóä³ÿ ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã òà äèçàéíó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 2-é ïîâ., îô.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 171-11-97, (096) 762-01-16 MEDIA, ÌÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-40-69


ÏÎ˲Ê˲ͲÊÈ

Priting Ëóöüê, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 240-99-55 Promo Shop, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . (050) 267-91-64, (068) 875-25-81 Âàø äðóê, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-63-73, (096) 928-50-32 Êîëëàæ, êîìïàí³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.ª.Êîíîâàëüöÿ, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 181-52-99 Ïàë³òóðíà ìàéñòåðíÿ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 528-61-38, (332) 72-21-83 Ïîë³ãðàô Ëåíä, ËÒÄ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9, îô.33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-13-13 Ïîë³ãðàô³÷íà ìàéñòåðíÿ “Äðóê” ÏÏ Ïóíäîð Î.². 43005, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîùóêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-22-35, (332) 72-73-19 Ðèæèé ʳò, äèçàéíåðñüêî-ïîë³ãðàô³÷íà ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (2-é ïîâ), îô.15 . . . . . (095) 438-09-79, (067) 307-81-80 Ñâàðîã, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-33 Ñåìäðóê, ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 901-99-39, (332) 72-82-77 Ñåìåíþê Ëþáîâ Àíàòî볿âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 289-92-84, (332) 72-82-77 Ñèìâîë-ò, ËÒÄ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-46 Ñìàðò, ñòóä³ÿ äèçàéíó òà ïîë³ãðàô³¿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 270-86-38 Òâåðäèíÿ, âèäàâíèöòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1. . . . . . (332) 24-40-41, (050) 295-02-50 Òåíåòà, äèçàéí-ñòóä³ÿ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-59-69, (098) 080-88-09

ÏÎ˲Ê˲ͲÊÈ Àìáóëàòîð³ÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ¹1 Ëóöüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1, ÊÇ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áåíäåë³àí³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-05-31 Àìáóëàòîð³ÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ¹2 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-15-40 Àìáóëàòîð³ÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ¹3 Ëóöüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1, ÊÇ 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëüîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-90-14 Àìáóëàòîð³ÿ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ¹4 Ëóöüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1, ÊÇ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-50-99 ³ää³ëåííÿ ïðîôîãëÿä³â Ëóöüêîãî öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1, ÊÇ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-78 Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 18 à . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-20-89, 23-23-97 Ëóöüêà ì³ñüêà ãîñïðîçðàõóíêîâà ïîë³êë³í³êà “Äîáðèé ë³êàð” 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 158-48-26, (332) 25-00-13 Ëóöüêà ì³ñüêà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-81-15, 72-53-49 Ëóöüêèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹1, ÊÇ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áåíäåë³àí³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-15-38 Ëóöüêèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹2, ÊÇ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-14-07, 25-13-07 Ëóöüêèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹3, ÊÇ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòåôàíèêà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-36-83 Ëóöüêèé öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè, ÊÇ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-90-69, 72-91-16 ̳ñüêà äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-16-88, 71-17-50 Ïóíêò íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè ̳ñüêî¿ äèòÿ÷î¿ ïîë³êë³íêè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-32-87

ÏÎ˲Ê˲ͲÊÈ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Àìáóëàòî𳿠çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè 45042, ñ.Á³ëèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-83-28 44571, ñ.Âåëèêèé Îáçèð Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-16-16 45081, ñ.Âåëèöüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 26 á . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-67-44 44520, ñ.Âèäåðòà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-31-32 45031, ñ.Äóáîâå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-91-96 45021, ñ.Çàð³÷÷ÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Çàð³÷íà, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-33-90 44572, ñ.Êàðàñèí Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-67-17 45063, ñ.Ëþáèò³â Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 66. . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-71-25 45034, ñìò Ëþáëèíåöü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 7 . . . . . . . . . . (3352) 5-64-72 45023, ñ.Îáëàïè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 102 à . . . . . . . . . . . (3352) 9-31-33 44531, ñ.Ïí³âíå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-21-17 45050, ñ.Ïîâîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-55-96 44810, ñìò Ëóê³â Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-31-60 44010, ñ.ϳùà Øàöüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 9-73-36 44020, ñ.Ïóëüìî Øàöüêîãî ð-íó, âóë.Êàë³í³íà, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 9-66-48

117

45043, ñ.Ñêóëèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 65. . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-35-12 44543, ñ.Ñîøè÷íå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-19-52 44554, ñ.Òîáîëè Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-23-17 44512, ñ.Õîòåø³â Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-94-46 44510, ñ.×åð÷å Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-61-32 Äèòÿ÷à ïîë³êë³í³êà Êîâåëüñüêî¿ ÖÏÄ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Îëåíè Ï÷³ëêè, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-90-06, 5-03-78 Ƴíî÷à êîíñóëüòàö³ÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³òîâñüêîãî, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-94-76 Ïîë³êë³í³êè 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ô³ëàòîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-18-31 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-92-13, 3-67-51 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Òåàòðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-02-87 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-45-70 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-13-33 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-02-65, 2-05-28 Ïîë³êë³í³êà äèòÿ÷à Íîâîâîëèíñüêî¿ ÖÌË 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-90-04 Ðàéîíí³ öåíòðè ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Ïàðêîâà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-10-77 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-12-38 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, ïðîâ.Øåâ÷åíêà, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-34-29 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-37-56 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-18-90 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-39-57 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ãàç³íà, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 3-00-79 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Êîòå Øèêîëàäçå, 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-22-86 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Øåâ÷åíêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-03-55 ѳëüñüê³ ë³êàðñüê³ àìáóëàòîð³ÿ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè 45260, ñ.Äåðíî ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-31-37 45240, ñ.Æèäè÷èí ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-89-41 45213, ñ.Æóðàâè÷³ ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-75-17 45054, ñ.ϳäð³ææÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 118 . . . . . . . . (3352) 9-63-16 44852, ñ.Êóïè÷³â Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Ãàðêóø³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-81-22 44830, ñ.Îâëî÷èí Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Ñïîðòèâíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-54-42 44812, ñ.Ïåðåâàëè Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-77-36 45214, ñ.Òðîñòÿíåöü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-61-25 Ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèé ïóíêò 44517, ñ.Òåêëèíå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-57-28 44513, ñ.Äîáðå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-91-17 44562, ñ.Æèòí³âêà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-29-58 44535, ñ.Áîðîâíå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-29-38 44565, ñ.ϳùàíå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-51-17 44575, ñ.Ñòîáèõ³âêà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-87-32 44574, ñ.Êàðïèë³âêà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-67-13 44573, ñ.Ðàäîøèíêà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-87-50 44530, ñ.Âîðîêîìëå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-33-17 44542, ñ.Ñòàâèùå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-37-52 44544, ñ.Ëè÷èíè Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-27-38 44542, ñ.Êà÷èí Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-37-17 44563, ñ.Îëåíèíå Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-29-53 44561, ñ.Ðóäêà ×åðâèíñüêà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-26-26 44554, ñ.Ñòàð³ ×åðâèùà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-23-26 44560, ñ.Íîâ³ ×åðâèùà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-26-34 44533, ñ.Âîëèöÿ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-21-08 44535, ñ.Áðîíèöÿ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-11-40 44551, ñ.Ãóòà-Êàì³íñüêà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-15-17 44525, ñ.ϳäð³÷÷ÿ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-03-86 44524, ñ.Ðàê³â ˳ñ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-02-60 44553, ñ.Ìàë³ Ãîëîáè Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-15-51 44550, ñ.Êë³òèöüê Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-86-36 44552, ñ.²âàíîìèñëü Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-71-29 44552, ñ.Ïîëèö³ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-71-15 44522, ñ.Îñ³âö³ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-72-27 44521, ñ.Ãðóäêè Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-72-87 44516, ñ.Äóáðîâèöÿ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-57-11 44516, ñ.Âèäðè÷³ Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-57-17 44534, ñ.Âîºãîùà Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-77-17 44523, ñ.Áóçàêè Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-97-59 44540, ñ.Íóéíî Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-41-17 44512, ñ.Êîòóø Êàì³íü-Êàøèðñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 9-94-64 45045, ñ.Øêóðàò Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ðàíêîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-42-28 45040, ñ.Êðè÷åâè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëîìà÷àíñüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-47-37 45040, ñ.×åðåìîøíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðó, 116. . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-47-58 45040, ñ.Ëîìà÷àíêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðó, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-47-55 45030, ñ.Ìîùåíà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.17 Âåðåñíÿ, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-89-49 45030, ñ.×åðêàñè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 51. . . . . . . . . . (3352) 5-89-55 45074, ñ.Ðàäîøèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ðîêîñîâñüêîãî, 70 . . . . . . . . . . . . (3352) 9-64-23 45074, ñ.Ìàð’ÿí³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âåòåðàí³â, 15 . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-64-17 45074, ñ.Áàéê³âö³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîç’ºäíàííÿ, 46 . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-64-52 45074, ñ.Áèòåíü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Áåíäåë³àí³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-64-51 45082, ñ.ѳëüöå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ãîëîâåíñüêà, 27. . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-22 45082, ñ.ϳäë³ñè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåðêîâíà, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-05 45082, ñ.Àðñåíîâè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 20 à . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-31 45082, ñ.Óãëè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 23 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-95-51 45053, ñ.Ñèòîâè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-86-11 45053, ñ.Ñâ³òëå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-86-55 45043, ñ.Ñòåáë³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîøñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-35-29 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


118

ÏÎÑÒ²ËÜÍÀ Á²ËÈÇÍÀ, ÒÅÊÑÒÈËÜ

45033, ñ.Êðóãåëü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.³äðîäæåííÿ, 26 . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-61-19 45033, ñ.Íîâ³ Êîøàðè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 29 à . . . . . . . . (3352) 9-61-27 45033, ñ.Ñòàð³ Êîøàðè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 10 . . . . . . . . . . . (3352) 9-61-33 45021, ñ.Òîéêóò Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íîâà, 9 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-33-91 45070, ñ.Áðóõîâè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-90-23 45070, ñ.Íóæåëü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êîëãîñïíà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-90-28 45070, ñ.³â÷èöüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-22-25 45070, ñ.Ïîã³íüêè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-22-11 45034, ñ.Äîâãîíîñè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.40 ðîê³â Ïåðåìîãè, 31 à . . . . . . (3352) 9-03-18 44843, ñ.Îñà Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 886-61-81 45042, ñ.Êîëîäíèöÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-83-58 45065, ñ.Á³ëàø³â Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-92-28 45065, ñ.Ïåðêîâè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Îçåðíà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-92-84 45065, ñ.Ãðóø³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïîë³ñüêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-92-18 45081, ñ.Êóõàð³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-67-57 45024, ñ.Ãîðîäèùå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 13 â. . . . . . . . . . . . . (3352) 9-98-17 45024, ñ.Ãðåäüêè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ðàäÿíñüêà, 55 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-98-20 45024, ñ.Êðàñíîâîëÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 14. . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-98-11 45032, ñ.Âåðáêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 29 . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-72-03 45031, ñ.Áàõ³â Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Çàë³çíè÷íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-72-00 45022, ñ.Äîðîòèùå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 36 . . . . . . . . . . . . (3352) 9-44-16 45022, ñ.óøèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ñâ³òëà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-44-52 45066, ñ.Äðîçäí³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 63 . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-53-35 45066, ñ.Ãîí÷èé Áð³ä Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 38. . . . . . . . . . . (3352) 9-53-19 45060, ñ.Çåëåíà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-86-30 45004, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 8 . . . . . . . . (3352) 5-82-47 45061, ñ.Êîëîäÿæíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 20 . . . . . . . . . . . (3352) 9-02-70 45061, ñ.Âîëîøêè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 22 . . . . . . . . . . (3352) 9-02-02 45061, ñ.Áóäèùå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.².Ôðàíêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-02-52 45045, ñ.Ëóê³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-42-57 45046, ñ.Ãðèâ’ÿòêè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíà, 55. . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-42-31 45045, ñ.Êîçëèíè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-42-97 45063, ñ.Âîëÿ Ëþáèò³âñüêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 22. . . . . . . (3352) 9-71-15 45063, ñ.Âîðîíà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 20 à. . . . . . . . . . . . . (3352) 9-71-14 45063, ñ.Ðîêèòíèöÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.À.Êèñëþê, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-72-79 45093, ñ.Ìàéäàí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-88-34 45093, ñ.Ñîëîòâèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Çåëåíà, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-88-56 45080, ñ.Ìåëüíèöÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . (3352) 9-11-13 45080, ñ.Êðèâëèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 38. . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-11-22 45080, ñ.Ìèðèí Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.̳÷óð³íà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-11-12 45080, ñ.Ðóäêà Ìèðèíñüêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 34 . . . . . . . . . (3352) 9-11-65 45092, ñ.Íîâèé Ìîñèð Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 10 . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-76-40 45092, ñ.Ñòàðèé Ìîñèð Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Çîðÿíà, 18 à . . . . . . . . . . . . (3352) 9-76-11 45052, ñ.ϳñî÷íå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-40-52 45090, ñ.Ïîïîâè÷³ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìàðòèíþêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-62-38 45090, ñ.Æìóä÷å Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-62-27 45090, ñ.Âåëèêèé Ïîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìàðòèíþêà, 33 . . . . . . . . . (3352) 9-62-28 45090, ñ.Ìàëèé Ïîðñüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êîâåëüñüêà, 36 . . . . . . . . . . (3352) 7-38-50 45090, ñ.Áîðù³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-62-02 45090, ñ.Ñâèäíèêè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-62-93 45050, ñ.Ãóë³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 13 . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-55-24 45050, ñ.Îçåðíå Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-55-25 45050, ñ.Çàÿ÷³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 12. . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-55-23 45054, ñ.Êàø³âêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ñâ³òàíêîâà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-63-29 44840, ñ.Ìîêðåöü Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-55-17 44841, ñ.Òóðîïèí Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 468-37-52 44836, ñ.Ãàéêè Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-53-59 44831, ñ.Êðàòü Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 465-87-70 44832, ñ.Äóë³áè Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-73-17 44813, ñ.Êóëü÷èí Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-57-31 44814, ñ.Äîëüñüê Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 415-71-63 44803, ñ.Êëþñüê Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-75-34 44803, ñ.Ãàðóøà Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 142-68-50 44842, ñ.Áîáëè Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-66-47 44804, ñ.Ñåëåöü Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-63-84 44804, ñ.Ãîðîäèëåöü Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-79-53 44863, ñ.Ìî÷àëêè Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 465-87-55 44853, ñ.Ñâèíàðèí Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 465-87-53 44850, ñ.Òóëè÷³â Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 929-70-79 44850, ñ.Ðàäîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 788-88-12 44821, ñ.Òóïàëè Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 465-87-51 44811, ñ.Íîâîñ³ëêè Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-46-88 44810, ñ.Ñîìèí Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-46-25 44833, ñ.Ñîëîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-65-98 44835, ñ.Îáåíèæ³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 415-71-84 44822, ñ.Ðóæèí Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-79-28 44863, ñ.Ìàêîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 468-37-52 44861, ñ.Íîâèé Äâ³ð Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-83-17 44862, ñ.Îñüìèãîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-84-51 44860, ñ.Îçåðÿíè Òóð³éñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-86-59 44820, ñ.Ìèëÿíîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-41-04

ÏÎÑÒ²ËÜÍÀ Á²ËÈÇÍÀ, ÒÅÊÑÒÈËÜ Eldeco.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 605-94-44 My home, áóòèê-ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “Ïîðòѳty”). . . . . . . . . . . . . . . (099) 077-68-20 Àìóð, ÑÃÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-39, (099) 451-43-13 Âîëèíü-òåêñòèëü-êîíòàêò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-58-80 Êîõàíà, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 736-61-90 Ïèëèïþê Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-39, (067) 722-57-16 Ðóøíè÷îê, ãóðò³âíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.ßíêè Êóïàëè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 663-53-98, (098) 944-58-89 Òåêñ, ÂÑÑÊ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-07-60 ßðîñëàâ, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë. . . . . . . . . . . . . . . (095) 111-77-55, (067) 675-68-90

ÏÎÑÓÄ Ferret, êîìïàí³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-99-75, (066) 948-26-26 Âåëåñ Ì, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-03-23 Ãîðíÿòêî, ãóðò³âíÿ ïîñóäó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 468-86-79 Ãîñïîäàð÷³ òîâàðè, ìàãàçèí ÒçΠ“Ëóöüêïëàñò” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-81-61 Ïîðöåëÿíà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-66-46, (099) 540-35-66 Ïîñóäíèé ðÿä, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 779-59-23, (332) 28-55-04 Ïóíêò ïðîêàòó ïîñóäó 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 333-07-69 Öåïòåð ²íòåðíàö³îíàëü Óêðà¿íà, ÄÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-00-18, (066) 760-77-72

ÏÎØÒÀ ³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó Ëóöüê-5 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 1 . . . . . . . . . (050) 250-10-16, (332) 23-12-45 Ëóöüê-6 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 1. . . . . . . . . . . (050) 250-10-61, (332) 71-00-48 Ëóöüê-8 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 22. . . . . . . . (050) 250-10-69, (332) 25-51-41 Ëóöüê-10 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 52 . . . . . . . . . . . . . . (050) 250-10-77, (332) 24-05-77 Ëóöüê-12 43012, ì.Ëóöüê, âóë.Áàëê³âñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . (050) 250-10-78, (332) 25-37-47 Ëóöüê-16 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 9 . . . . . . . . . . . (050) 250-11-25, (332) 72-72-49 Ëóöüê-17 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Øîòà Ðóñòàâåë³, 9 . . . . . . . . (050) 250-11-32, (332) 26-04-29 Ëóöüê-18 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . (050) 250-11-35, (332) 26-34-19 Ëóöüê-20 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 109 . . . . . . . . . . (050) 250-11-37, (332) 25-03-17 Ëóöüê-21 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 27 . . . . . . . . . . (050) 250-11-52, (332) 23-15-60 Ëóöüê-22 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . (050) 250-11-58, (332) 26-93-38 Ëóöüê-23 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . (050) 250-11-96, (332) 71-95-63 Ëóöüê-24 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à . . . . . . . (050) 250-12-01, (332) 71-46-60 Ëóöüê-25 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 19 . . . . . . . . . . (050) 250-12-04, (332) 72-71-66 Ëóöüê-26 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 35. . . . . . . . . . . . . . (050) 250-12-28, (332) 71-38-18 Ëóöüê-27 43027, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 9 . . . . . . . . . (050) 250-12-31, (332) 24-61-05 Ïåðåñóâíå â³ää³ëåííÿ ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó ¹3 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 250-65-75 ¹8 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 250-63-17 Ïîøòàìò ì.Ëóöüê Âîëèíñüêî¿ äèðåêö³¿ ÓÄÏÏÇ “Óêðïîøòà” 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-38-57, 25-36-88 Óêðïîøòà, Âîëèíñüêà äèðåêö³ÿ ÓÄÏÏÇ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-23-12, 72-54-88

ÏÐÀÖÅÂËÀØÒÓÂÀÍÍß Á³çíåñ-åê³ïàæ, ðåêðóòèíãîâà àãåíö³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.321 . . . . . . . (096) 415-00-40, (095) 653-47-85 Áîéêî Íàòàë³ÿ ²âàí³âíà, ï³äïðèºìåöü 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 517-37-88 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ìîëîä³æíèé öåíòð ïðàö³ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-59-65, 78-59-51 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-68 Åë³ò-Á³çíåñ, ðåêðóòèíãîâà êîìïàí³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 718-95-96, (067) 865-89-60 Êåòë³ñ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-38, (099) 346-93-81 Ëóöüêà ðàéîííà ô³ë³ÿ Âîëèíñüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó çàéíÿòîñò³ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-95-06, 71-95-89 Ëóöüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîùóêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-24-86, 72-81-49 ÌÀËÜÂÎ, àãåíòñòâî ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.12 . . . . . . . . . . . . . . (050) 840-22-81, (067) 831-85-40 Îðàíòà Ñåðâ³ñ Ïëþñ, êàäðîâà àãåíö³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 26, îô.1 . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-40-00, (096) 781-20-02 Ñåðâ³ñàãðîòåõ, ÂÊÏÔ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52/3 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 631-73-57, (332) 75-76-42 Ôàâîðèò, á³çíåñ-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 459-19-00, (095) 070-14-38 ̳ñüêðàéîíí³ öåíòðè çàéíÿòîñò³ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Óñòèëóçüêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-19-33 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñàãàéäà÷íîãî, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-01-99, 7-11-38 Íîâîâîëèíñüêèé ì³ñüêèé öåíòð çàéíÿòîñò³ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîâ.Ïîøòîâèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-12-92 Ðàéîíí³ öåíòðè çàéíÿòîñò³ 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-29-20 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-13-37 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, ïëîùà Íåçàëåæíîñò³, 8. . . . . . . . . . . (3357) 2-30-61, 5-05-08 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-26-87 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-10-99, 2-22-69 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-15-96 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Ïðîìèñëîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-38-42, 2-49-46 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-16-98 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Íàáåðåæíà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-24-04 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Êîíäðàòþêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-28-76 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-13-86, 2-11-07 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ëóöüêà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-13-89 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-03-88 Ðîáîòà â Ïîëüù³ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-18-75, (067) 257-37-56


ÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÏÐÎÃÐÀÌÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß Àðò³ñ, ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëî㳿 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-78 ²íòåðíåò-òåõíîëîã³ÿ, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-00-09 ÊÀ²Ñ ÏËÞÑ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-62-88 Êëþ÷îâ³ Ñèñòåìè, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.310 . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-38, (050) 378-56-98 Ìîäóëü, ÏÏ ô³ðìà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîâ³òíà, 1, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 945-52-63, (067) 100-36-65 Ïðîô³íòåêî, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.401 . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-77, 29-57-29 Ñîôòãðóï, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.3 . . . . . . . . . . (067) 334-43-30, (332) 28-06-62 Òâ³é ÷àñ, êðàìíèöÿ åëåêòðîííèõ ïîñëóã 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-77, 29-57-29 Óêðà¿íñüêà Ñîôòâåðíà Êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-26-65

ÏÐÎÄÓÊÒÈ ÕÀÐ×ÓÂÀÍÍß Ä³ì òîâàð³â, ìàãàçèí Ïðîäóêòè. Ñïîðòèâíå õàð÷óâàííÿ. 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . (050) 888-73-73, (050) 519-01-46 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2 Àéñ ò³ì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Òàðàñà Áóëüáè-Áîðîâöÿ, 19 . . . . . . . . . (800) 75-06-17, (332) 77-08-92 Àðòåì ѳëü-Çàõ³ä, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . (095) 149-11-77, (332) 78-50-78 Âîëèíñüêà îáëàñíà ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-62 Âîëèíÿíèí, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-43-88 Ëóã, ÌÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-60-87 Ëóöüê Ôóäç, ÏðÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-88-00 Ëóöüêà ì³æðàéáàçà Âîëèíñüêî¿ îáëñïîæèâñï³ëêè 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-00-48, 78-50-97 Ëóöüêà ðàéîííà ñï³ëêà ñïîæèâ÷èõ òîâàðèñòâ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-56, 72-82-96 Ìîñêàëèê ²ãîð ²âàíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ͳê³øåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-67-99 ÎÏÎÑ-òîðã, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-76, 72-14-86 ÏÀÊÊÎ Õîëä³íã, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-19-52 Ðóñ³íîâ Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-33 Ðóññà, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåîðã³ÿ Ãîíãàäçå, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-91-37 ÑàâÑåðâ³ñ Ìîâà, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-27-48, (332) 28-36-86 Òîðãîâèé ä³ì “Àâàíòà”, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Ìàêàðîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-92-01, 78-92-00 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 14 à . . . . (332) 78-55-37, (095) 353-74-82 Âîëèíüõîëä³íã, ÏðÀÒ 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.²âàíà Ôðàíêà, 4 . . . . . . . . . (332) 77-66-10, 77-68-20 Ëóöüê Ôóäç, ÏðÀÒ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëåâàäíà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-88-00

ÏÐÎÅÊÒͲ ÒÀ ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÜʲ ÐÎÁÎÒÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3 Domum, ñòóä³ÿ àðõ³òåêòóðè òà äèçàéíó 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.310 . . . . . . . . . . (066) 830-21-78, (097) 931-30-03 ÀÄÊ, ÌÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-31, 77-05-23

119

³çàð, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-72, 77-97-82 Âîëèíñüêèé ô³ë³àë ÄÏ “ÍIJ ÏÐÎÅÊÒÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊֲߔ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-56-87, 24-56-98 Âîëèíüàãðîïðîåêò, ϲ ÒΠ43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-58-50, 78-58-52 Âîëèíüáóäïðîåêò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 464-04-13, (068) 046-25-80 Âîëèíüâîäïðîåêò, ³íñòèòóò, ÏðÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-01-04, 23-10-47 Âîëèíüêîîïïðîåêò, ï³äïðèºìñòâî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 831-04-68, (095) 728-21-21 Ãîðùàðóê Âàñèëü Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 289-15-37, (332) 29-10-69 ijïðîì³ñòî, ÓÄÍIJ ÏÌ, ÂÔ ÄÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-57-71, 24-14-52 Çàõ³äêîìóíïðîåêò, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-04, 72-23-63 ²íæåíåðíà äóìêà, ïðîåêòíî-êîíñòðóêòîðñüêå áþðî, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 689-12-48, (332) 24-24-30 ²íñòèòóò “Óêðä³ïðîäîð”, Âîëèíñüêèé ÂÊÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-07 ²ÍÒÎÐÅÍÅÐÃÎ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-23-19 ÊÄÑ, ïðîåêòíå ï³äïðèºìñòâî 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2, îô.206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-86-80 Êîíñòàíò-ïðîåêò, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.319. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-10-50 Êîíòàêò, ÏÔ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 421-87-66 Ëóöüêêîìóíäîðïðîåêò, ïðîåêòíå ï³äïðèºìñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-23-63, 72-61-04 Ëóöüêïðîìáóäïðîåêò, ÏÂÔ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . (050) 678-83-83, (332) 77-43-55 Ïðîåêò Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-43-09, (332) 72-85-35 ÏÖÁ, ÏÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 152 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 438-83-47, (095) 890-07-24 Òâîð÷à àðõ³òåêòóðíà ìàéñòåðíÿ “Áàëàí òà Ñòåëüìàùóê” 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-77 ÒÎËÀ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-83-69, (097) 470-82-61 Óêðìàøïðîåêò, ïðîåêòíèé ³íñòèòóò, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . (332) 23-15-05, 74-00-19 Óêðìàøïðîìïðîåêò, ÂÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-08-45 Ô³ðìà “Ä³ì-Ïðîåêò”, ÒçÄ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Àðõ³òåêòîðà Ìåòåëüíèöüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . (332) 77-44-42, 72-95-69 Ô³ðìà “ËÎÊΔ, ÌÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 832-52-66, (332) 29-09-65 Ôîðìàò, àðõ³òåêòóðíå áþðî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-93

ÏÐÎÌÈÑËÎÂÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß ²ÂÅÐÃÎ, ÏÏ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2, îô.331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 286-47-39, (098) 422-48-39 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

ÀÁ Õîëîä, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-37-01, (067) 332-24-70 Àêâà òåõí³êà+ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-53-87, (098) 057-07-97 Ãåíïîñòà÷, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2/320. . . . . . . . . . . . . . . . (099) 000-04-31, (096) 000-04-32 ijàëîã òóðáî, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 581-33-15, (332) 72-01-36 Çàõ³äïðîìõîëîä, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 700-43-69, (067) 987-65-85 ²íòåð Ïëþñ, êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 444-16-24, (067) 404-74-26 ²Òàð³íà, ÊÂÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-84-97, (332) 71-93-00 ˳ãóì, ÑÏ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-85-42, 78-85-48 Ïðèçìà, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-90-37 Ñêëàäñüê³ òåõíîëî㳿 Çàõ³ä, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 185-68-08, (067) 966-29-23 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


120

ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ

Òåðìîòåõ ÒÍ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-87-46, (050) 438-67-27 Òåõêîììàø, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 879-46-30, (332) 24-40-11 Òîðãîâèé ä³ì “Ïðîì-ÞÀ ÃÐÓÏ”, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 14, îô.1-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-71-09 Òîðãîâèé ä³ì ÊÎÌÏÎ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-14-02, (067) 858-46-87 Óëüìà Ñåðâ³ñ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-99 ÊÌÀ-Óêðà¿íà, ÏÏ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 15 . . . (067) 794-19-52, (067) 794-19-62 ̳ëåêñ-Ë, ÏÏ 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ôàëüê³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-33-46

ÏÐÎÌÈÑËβÑÒÜ Àâòîñêëàäàëüíèé çàâîä ¹1, ÄÏ ÏÀÒ “Àâòîìîá³ëüíà êîìïàí³ÿ ”Áîãäàí Ìîòîðñ" 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-50-13, 78-50-31 Âîëèíüîáëåíåðãî, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-35-00, 78-75-19 Âîëèíüòàáàê, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-22-50, 77-22-51 Ãàëðåìåíåðãî, Ëóöüêà ä³ëüíèöÿ ÊÐÖ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-13-60 Ãí³äàâñüêèé öóêðîâèé çàâîä, ÏÀÒ 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-40-02, 76-96-47 Æàñì³í ˳íæåð³, ÒçΠ43021, ì.Ëóöüê, âóë.Òàðàñà Áóëüáè-Áîðîâöÿ, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-82-07 Ëóöüêà êàðòîííî-ïàïåðîâà ôàáðèêà, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-31, 78-70-40 Ëóöüêà ì³ñüêà ô³ë³ÿ ÏðÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Çàë³çíè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-53, 72-00-25 Ëóöüêà ðàéîííà ô³ë³ÿ ÏðÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-35-50, 76-72-45 Ëóöüêèé äîìîáóä³âåëüíèé êîìá³íàò, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 100-63-00, (332) 78-40-00 Ëóöüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â ¹2, ÄÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìîëîäîãâàðä³éñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-95-68, 76-96-31 Ëóöüêèé ì’ÿñîêîìá³íàò, ÒΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-60-56, 78-60-55 Ëóöüêèé ïèâçàâîä, ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-62, 78-49-60 Ëóöüêèé öåãåëüíèé çàâîä ¹1, ËÒÄ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàäîâñüêîãî, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-55-68, 75-72-92 Ìîäà-òåêñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-36-74 Ìîòîð, Ëóöüêèé ðåìîíòíèé çàâîä, ÄÏ ÌÎ Óêðà¿íè 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-73-39, 77-00-62 Ïðîìòåêññåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-33-45, 78-01-48 ÑÊÔ Óêðà¿íà, ÏðÀÒ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-33-47, 78-33-46 Òâåðä, çàêëàä åíåðãîåëåêòðîí³êè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàòðîñîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-67-88, (332) 72-62-62

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² ViO Çàõ³ä, ôàáðèêà ì’ÿñíèõ äåë³êàòåñ³â 45605, ñ.Áîðàòèí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 13 . . . . . . . . . . (332) 70-51-11, 70-51-55 Àãðîåíåðãîòðåéä, ÒçΠ44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïàðàëåëüíà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-60-53 Àëþãëàñ Ïëþñ, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 28 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-08-39, 4-08-49 Àðêóñ-Ðîìåò (Óêðà¿íà), ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-10-13 Âîëèíñüêà ôàáðèêà ãîôðîòàðè, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-08-06 Âîëèíñüêèé ðåìîíòíî-ìîíòàæíèé êîìá³íàò, ÏðÀÒ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ò³ì³ðÿçåâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-93-45 Âîëèíüòàáàê, ÒçΠ45005, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 113 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-06-62, 6-00-29 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Öèíêàëîâñüêîãî, 26. . . . . . . (3342) 2-25-44, 2-34-21 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â, ÄÏ ÄÀÊ "Õë³á Óêðà¿íè" 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êí.Îëüãè, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-29-93 Ãîðîõ³âñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.750-ð³÷÷ÿ Ãîðîõîâà, 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-19-87, 2-14-08 Ãîðîõ³âñüêèé ñèðçàâîä, ÂÀÒ 45744, ñìò Ìàð’ÿí³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 9 . . . . . . . . . . (3379) 2-27-71 Ãîðîõ³âñüêèé öóêðîâèé çàâîä, ÏÀÒ 45744, ñìò Ìàð’ÿí³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 13 . . . . . . . . . (3379) 9-80-86 Äèíàìî, Ðîæèùåíñüêà ôàáðèêà ÔÑÒ "Äèíàìî" Óêðà¿íè 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ïðîìèñëîâà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-12-94, 2-17-68 Äóáå÷íåíñüêèé êåðàì³÷íèé çàâîä, ÂÀÒ 44412, ñ.Äóáå÷íå Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ð-íó, ïðîâ.Ïðîìèñëîâèé, 2 . . (3346) 9-65-82, 9-65-83 Åëåêòðî, Âîëèíñüêå óïðàâë³ííÿ ÇÀÒ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.×êàëîâà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-16-41 Åëåêòðî, ÒΠ45032, ñ.Âåðáêà Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Âàòóò³íà, 61 à . . . . . . . . . . (3352) 6-07-09, 6-07-08

Åíåðãî, ÇÀÒ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ðèíêîâà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-18-74 Çàâîä “Ãîðñòàëü”, ÒçΠ45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Áåðåñòåöüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 4-00-63 Çàâîä "Ïðîìïëèò", ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-05-55, 4-05-56 Çàâîä “Ñâ³òÿçü”, Ëþáîìëüñüêèé ô³ë³àë ÒçΠ44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Í.Óæâ³é, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-43-26, 2-44-19 Çàâîä àïàðàòóðè çâ’ÿçêó “²ñêðà”, ÏÀÒ 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-95-00 ²âàíè÷³âñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Êîëãîñïíà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-14-90, 2-18-03 Êàì³íü-Êàøèðñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-37-86, 2-39-93 ʳâåðö³âñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Øåâ÷åíêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-13-60, 2-27-95 ʳâåðö³âñüêèé ÄÎÊ, ÏÏ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-21-49, 2-13-46 ʳâåðö³âñüêèé ìåõàí³÷íèé çàâîä, ÒçΠ45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-15-44, 2-13-30 Êîâåëü, ÂÊÔ, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-51-91, 4-62-39 Êîâåëü-Âàïíî, ÒçΠ45034, ñìò Ëþáëèíåöü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . . (3352) 5-68-34, 5-64-75 Êîâåëüåëåêòðîìîíòàæ, ÒΠ45006, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-77-50 Êîâåëüñâ³òëî, ÏÏ ÇÀÒ “Åíåðãî” 45001, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-38-79, (097) 500-52-80 Êîâåëüñüêà âçóòòºâà ôàáðèêà “Îáíîâà”, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âèííè÷åíêà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 700-45-06, (3352) 5-15-17 Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-14-09, 7-14-07 Êîâåëüñüêèé ðàéîí åëåêòðîïîñòà÷àííÿ Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 73 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-21-91 Êîâåëüñüêèé õë³áîêîìá³íàò, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, 2-é ïðîâóëîê Âàòóò³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-14-50 Êóëü÷èíñüêèé ñèë³êàòíèé çàâîä, ÏÀÒ 45241, ñ.Êóëü÷èí ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Çàâîäñüêà, 1 . . . . . . . . (332) 78-42-12, 78-42-11 Ëîáà÷³âñüêèé öåãåëüíèé çàâîä 45760, ñ.Ëîáà÷³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-92-29, (067) 999-77-75 Ëîêà÷èíñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ëóöüêà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-12-97, 3-01-82 Ëîêà÷èíñüêèé êîìá³êîðìîâèé çàâîä, ÒçΠ45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Øåâ÷åíêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-14-09 Ëîêà÷èíñüêèé õë³áîçàâîä, ÏðÀÒ 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ñòåïîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-13-04, 2-22-07 Ëóãà, ÏÀÒ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Äðàãîìàíîâà, 38 . . . . . . . . . (3342) 2-09-08, 2-25-18 Ëóê³âñüêèé êîìá³íàò áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â, ÂÀÒ 44810, ñìò Ëóê³â Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 64. . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-33-73 Ëóöüêå ðàéîííå ï³äïðèºìñòâî ïî åíåðãåòèö³, ÏÏ 45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 5 . . . . . . . (332) 76-02-46 Ëþáåø³âñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-12-78, 2-11-54 Ëþáîìëüñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-30-76, 2-40-83 Ëþáîìëüñüêèé õë³áçàâîä 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-46-38, 2-41-35 Ìàíåâèöüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-17-91, 2-17-54 Ìàíåâèöüêèé òîðôîçàâîä, ô³ë³àë ÄÏ "Âîëèíüòîðô" 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ëóöüêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-12-57 Ìåõàí³÷íî-ëèâàðíèé çàâîä, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 55 à . . . . . . . . . . (3344) 4-11-51, (067) 334-52-52 Íîâîâîëèíñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîâ.Áåðåçîâèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-43-43, 3-03-82 Íîâîâîëèíñüêà øâåéíà ôàáðèêà, ÏÀÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Êíÿãèí³ Îëüãè, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-27-62 Íîâîâîëèíñüêèé çàâîä çàë³çîáåòîííèõ âèðîá³â, ÒÄ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-10-65, 3-10-63 Íîâîâîëèíñüêèé ëèâàðíèé çàâîä, ÏÀÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-10-54 Íîâîâîëèíñüêèé îë³éíî-æèðîâèé êîìá³íàò, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Íîâîâîëèíñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-34-05 Íîâîâîëèíñüêèé ðåìîíòíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä, ÄÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-10-15, 4-10-13 Íîâîâîëèíñüêèé õë³áîçàâîä, ÏðÀÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ïàâëîâà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-30-06 Íîâîâîëèíñüêìîëîêîçàâîä, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.²âàíè÷³âñüêå Øîñå, 5 . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-27-92, 2-29-51 Îâàäí³âñüêèé õë³áîçàâîä ÏÏ "Óí³âåðñàì" 44720, ñ.Îâàäíå Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 1. . (3342) 9-25-34, 3-85-02 Îñíàñòêà-åíåðãî, ÇÀÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-00-19, 3-00-96 Ïàâë³âñüêèé ïèâîâàðíèé çàâîä, ÂÀÒ 45342, ñ.Ïàâë³âêà ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1 . . . . . . (3372) 2-24-03, 2-24-02 Ïëàñòìàêñ, ÒçΠ45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íàáåðåæíà, 1 . . . (332) 76-07-90, 76-07-92 Ðàéîí êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ Ð³âíåíñüêî¿ äèñòàíö³¿ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ Ëüâ³âñüêî¿ çàë³çíèö³ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 73 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-20-37


ÐÅÊËÀÌÀ

Ðàòíåêîìá³êîðì, ÒçΠ44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-12-59 Ðàòí³âñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Öåíòðàëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-13-74, 2-13-48 Ðàòí³âñüêèé ìîëîêîçàâîä, ÏðÀÒ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-13-59 Ðåã³îíàëüí³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³, ÂÔ ÄÏ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-02-68, 4-02-69 Ðîæèùåíñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 94 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-17-39, 2-13-37 Ðîæèùåíñüêèé êîìá³êîðìîâèé çàâîä, ÑÓÐÀ ÒçΠ45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ãàãàð³íà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-17-17 Ðîæèùåíñüêèé êîíñåðâíèé çàâîä ÒçΠ“Ôåì³äà-²íòåð” 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ñåëÿíñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-17-53, 2-14-59 Ðîæèùåíñüêèé ñèðçàâîä, ÏÓÀÒ 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.×àéêîâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-16-33, 2-24-91 Ðîêèòÿíñüêèé öåãåëüíèé çàâîä, ÊÏ 44413, ñ.Ðîêèòà Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 9-31-86 Ñòàðîâèæ³âñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 1. . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-01-44, 3-01-72 Òîð÷èí-ì’ÿñîçàâîä, ÒçΠ45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-22-43 Òóð³éñüêà ô³ë³ÿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-59, 3-01-78 Ôàáðèêà "Âèæ³âêà", ÇÀÒ 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 3-00-03 Ôàáðèêà “×àéêà”, ÇÀÒ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-05-92 Ôàáðèêà "Øà÷àíêà", ÒçΠ44000, ñìò Øàöüê, âóë.Øêîâîðîäè, 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-04-95 Ôàáðèêà ñîëîäîù³â Ëàñêà, ÏÏ 45605, ñ.Ãîëèø³â Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñàäîâà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-92-23 Õë³áîêîìá³íàò Ëþáåø³âñüêî¿ ÐÑÑ 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-13-41, 2-13-43 Øàöüêèé ìîëîêîçàâîä, ÒçΠ44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-91-31 Øàöüêèé ðàéîí åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ Ëþáîìëüñüêî¿ ô³ë³¿ ÏÀÒ “Âîëèíüîáëåíåðãî” 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-02-89

ÏÐÎÔÅѲÉÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÀ ÎѲÒÀ Ëóöüêèé öåíòð ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-12-22, 25-14-01 Âîëèíñüêå ó÷èëèùå ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ïðàö³âíèê³â ÃÓÍÏ Óêðà¿íè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 45223, ñ.Ñîêèðè÷³ ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ñîëäàòñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 4-05-15 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 10 . . . . . . . . . (3342) 2-33-59, 2-32-08 Êàì³íü-Êàøèðñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Âîëÿ, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-34-75, 2-30-32 Êîâåëüñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-50-39, 5-43-77 Êîëê³âñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 43 . . . . . . . . . . . . . (3376) 3-26-92 Ëîêà÷èíñüêà ô³ë³ÿ Îâàäí³âñüêîãî ïðîôåñ³éíîãî ë³öåþ 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Øåâ÷åíêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 3-01-37, 2-12-49 Ëþáîìëüñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Áðåñòñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-45-04, 2-44-84 Ìàíåâèöüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Àíäð³ÿ Ñí³òêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-15-17, 2-13-17 Íîâîâîëèíñüêå âèùå ïðîôåñ³éíå ó÷èëèùå 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Öåíòðàëüíà, 3 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 2-24-00, 6-31-01 Îâàäí³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 44720, ñ.Îâàäíå Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Ìîëîä³æíà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 9-23-31, 3-49-09 Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå ¹11 ì.Íîâîâîëèíñüêà 45403, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-49-37, 3-49-39 Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå ¹2 ïðè âèõîâíî-òðóäîâ³é êîëîí³¿ ì.Êîâåëÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-32-10 Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå ¹27 ì.Áåðåñòå÷êî 45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 140 . . (3379) 9-53-46, 9-54-15 Ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íå ó÷èëèùå ¹5 ì.Êîâåëÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.²âàñþêà, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-35-66, 5-93-66 ÏÒÓ ¹22 ñìò Ëóê³â 44810, ñìò Ëóê³â Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 19 . . . . . . . . (3363) 9-33-39, 9-32-57 Ñòàðîâèæ³âñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Çàá³ëèöüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-11-06, 2-15-96 Òîð÷èíñüêèé ïðîôåñ³éíèé ë³öåé 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 55 . . . . . . . . (332) 79-14-60, 70-23-01

121

Mentality, ïñèõîëîã³÷íà äîïîìîãà ä³òÿì 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 356-20-88 Äèòÿ÷à ïñèõîëîã³÷íà êîíñóëüòàö³ÿ ñòó䳿 “Ðîçóìàõà” 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 41 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 227-62-11 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 029-89-00 Äèòÿ÷à ïñèõîëîã³÷íà êîíñóëüòàö³ÿ öåíòðó “Ñâ³òëèíêà” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-52-58 Äèòÿ÷èé ïñèõîëîã Êîâàëü÷óê ³òà ³êòîð³âíà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-18-05 Ƴíî÷èé ïñèõîëîã Êàòåðèíà Ìàãíåòà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 732-97-77 Êàá³íåòè ïñèõîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 224-53-88 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-89-81 Ïñèõîëîã Ëàçàðåíêî Îëüãà Âîëîäèìèð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 484-77-04 Ïñèõîëîã ×åðí³ºâñüêà Îêñàíà ³êòîð³âíà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, ê.21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 220-31-00, (067) 157-62-57

ÐÀIJÎÑÒÀÍÖ²¯, ÐÀIJÎÊÎÌÏÀͲ¯ Ðàä³îñòàíö³ÿ “Ñ³Ä FM” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-82-78, 78-96-49 Ô³ë³ÿ Âîëèíñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ äèðåêö³¿ Íàö³îíàëüíî¿ òåëåðàä³îêîìïàí³¿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-69, 72-52-86

ÐÀÖÑÈ Â³ää³ë ÄÐÀÖÑ Óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ÃÒÓÞ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-54-17, 71-46-44 Ëóöüêèé ì³ñüêèé â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-44-37 Ëóöüêèé ðàéîííèé â³ää³ë ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-00 ̳ñüê³ â³ää³ëè ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.².Ôðàíêà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-28-06 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-94-17 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-01-21 Ðàéîíí³ â³ää³ëè ÄÐÀÖÑ ÃÒÓÞ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-07-38 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Øåâ÷åíêà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-18-83 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Áàíê³âñüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 2-19-09 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-33-49 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-25-27 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-38-45 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-14-59 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 51. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-17-32 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-42-70 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.100-ð³÷÷ÿ Ìàíåâè÷, 34 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-15-41 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Êàøòàíîâà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-12-84 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-15-45 44400, ñìò Ñòàðà Âèæ³âêà, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 2-12-71 44800, ñìò Òóð³éñüê, ìàéäàí Öåíòðàëüíèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-12-62 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Ïðèðîäíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-04-70

ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÑÈÕÎËÎò×ÍÀ ÄÎÏÎÌÎÃÀ Home Space Studio, äèòÿ÷à ïñèõîëîã³÷íà äîïîìîãà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 330-60-09

ADEGO, àãåíö³ÿ ðåêëàìè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 231-05-91 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


122

ÐÅ˲òÉͲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯, ÌÎÍÀÑÒÈв

Partyzan, ñòóä³ÿ ðåêëàìè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-75, (050) 950-42-11 RIA-AIR, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 977-72-72, (066) 619-45-97 The room, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 578-46-53 Àêâà-Ïð³íò, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26, îô.203. . . . . . . . . . . . (332) 78-81-98, (067) 332-00-67 Àðò-äèçàéí, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, ê.302 . . . . . . . . . (332) 70-11-37, (099) 434-33-23 Àðò-Õàóñ, ðåêëàìíî-âèðîáíè÷à ñòóä³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 089-42-93, (098) 268-95-48 Áðåíäáîðä, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.306 . . . . . . . . . . . . (050) 438-46-27, (332) 29-16-17 ³çóàë, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-18 Âîëèíü Òåðì³íàë Ñåðâ³ñ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 7/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-35, 77-06-05 ªâà, ðåêëàìíå àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 952-15-74 ²äåÿ ìàðêåò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 741-53-82, (332) 77-15-92 ²íäèãî, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 28 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-68 Êëèêóí, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 647-76-48 Ëåäåêðàí, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 495-44-44 Ëóöüê-ðåêëàìà, ÊÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-92 Ìàðê-Ìåä³à, ðåêëàìíî-âèäàâíè÷à êîìïàí³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . (332) 77-63-62, 77-63-60 Ìåä³àÕàòà, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50, îô.32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 644-80-64 Ïàíîðàìà á³çíåñó, âèäàâíèöòâî 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 783-58-55, (098) 247-41-67 Ïåðñïåêòèâà, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Êîçàêîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 584-28-20, (097) 720-65-15 Ïðîáà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-10-11 Ðóá³êîí, ñòóä³ÿ, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 386-93-36, (332) 72-40-98 Òâ³é âèá³ð, вÀ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-19 Òðèåðà, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 951-46-44, (332) 72-38-53 Òðèíîãà, ðåêëàìíà àãåíö³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49 (5-é ïîâ.) , ê.10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 500-56-11 Óêðà¿íñüêèé ìåä³à-àëüÿíñ “ѳò³ ëàéí”, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 915-94-11 Óêðà¿íñüê³ ³íòåðíåò òåõíîëî㳿, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-28, 77-29-30 Óêðñóâåí³ð, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-64, 77-03-64 Ôàêòîð³ÿ, ôàáðèêà ðåêëàìè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-32-80, 77-32-82

ÐÅ˲òÉͲ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯, ÌÎÍÀÑÒÈв Àñàìáëåÿ Áîãà, õðèñòèÿíñüêà öåðêâà 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Áóä³âåëüíèê³â, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 644-92-23 ³äðîäæåííÿ, Ëóöüêà öåðêâà ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-85-19 Âîëèíñüêå ºïàðõ³àëüíå óïðàâë³ííÿ ÓÏÖ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-13, 72-51-77 Âîëèíñüêå îá’ºäíàííÿ öåðêîâ õðèñòÿí â³ðè ºâàíãåëüñüêî¿ ï’ÿòèäèñÿòíèê³â 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âîðîí³õ³íà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-97-98 Âîëèíñüêå îáëàñíå îá’ºäíàííÿ öåðêîâ ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-40-30 Âîñêðåñ³ííÿ, öåðêâà ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-44-85 Ãîëãîôà, ºâàíãåëüñüêà öåðêâà õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-47 Ä³ì ºâàíãåë³ÿ, öåðêâà ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-73-40 ijì ìîëèòâè, öåðêâà ºâàíãåëüñüêèõ õðèñòèÿí-áàïòèñò³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.ʳ÷êàð³âñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-22-96 Ƴíî÷èé ìîíàñòèð ñåñòåð Ñâÿòî¿ Òåðåçè â³ä äèòÿòè ²ñóñà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ïëèòíèöÿ, 2 á/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-32 Çàìêîâèé Ñâÿòî-Àðõàíãåëüñüêèé ÷îëîâ³÷èé ìîíàñòèð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-64-96 Çãðîìàäæåííÿ Ñåñòåð Áåíåäèêòèíîê-̳ñ³îíåðîê Ëóöüêî¿ ä³ºöå糿 ÐÊÖ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-20-23 Êàôåäðàëüíèé êîñòåë ñâÿòèõ àïîñòîë³â Ïåòðà ³ Ïàâëà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-15-32, 72-46-59 Êàôåäðàëüíèé ñîáîð Ñâÿòî¿ Òð³éö³ ÓÏÖ ÊÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-64, 72-34-48 Êèðèëî-Ìåôî䳿âñüêèé õðàì ÓÏÖ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 26 (ïðè ñåì³íàð³¿) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-81

Ëóöüêèé ìîíàñòèð Ñâÿòîãî Âàñèë³ÿ Âåëèêîãî 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-99-09 Íåçàëåæíà ïðàâîñëàâíà ðåë³ã³éíà ãðîìàäà Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 230-17-77, (066) 580-60-16 Ñâÿòî-Äìèòð³âñüêà öåðêâà, ÓÏÖ ÊÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-64-96 Ñâÿòî-Ïàíòåëå³ìîí³âñüêèé õðàì ÓÏÖ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàëøêè Ãóëåâè÷³âíè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-24-71 Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêèé õðàì ÓÏÖ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàëøêè Ãóëåâè÷³âíè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-24-71 Ñâÿòî-Ôåîäîñ³¿âñüêà öåðêâà, ÓÏÖ ÊÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-09-73 Ñâÿòî-Õðåñòîâîçäâèæåíñüêèé õðàì ÓÏÖ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 96 à Óêðà¿íñüêà ì³ñ³ÿ áëàãîâ³ñòÿ, õðèñòèÿíñüêà ì³ñ³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðà¿ìñüêà, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-13-51 Óïðàâë³ííÿ Âîëèíñüêî¿ ºïàðõ³¿ ÓÏÖ ÊÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðàäíèé Óçâ³ç, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-64, 72-21-82 Óïðàâë³ííÿ Ëóöüêî¿ ä³ºöå糿 ðèìñüêî-êàòîëèöüêî¿ öåðêâè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-59, 72-15-32 Õðàì âñ³õ Ñâÿòèõ çåìë³ Âîëèíñüêî¿ ÓÏÖ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-35-83 Õðàì ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà Äìèòð³ÿ Ñîëóíñüêîãî ÓÀÏÖ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 429-95-56 Õðàì ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà Þð³ÿ Ïåðåìîæöÿ, ÓÏÖ ÊÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-30-03 Õðàì ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ ×óäîòâîðöÿ, ÓÏÖ ÊÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-77-48 Öàðñòâî Áîæå, ÄÓÕÖ â Óêðà¿í³ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 39 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-43-28 Öåðêâà “Íîâå æèòòÿ” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-77-15 Öåðêâà “Ô³ì³àì” 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-34 Öåðêâà àäâåíòèñò³â ñüîìîãî äíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 89 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-08-98

ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ

VISAVI, ðåñòîðàí øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ

Âåñ³ëëÿ, áàíêåòè, ôóðøåòè, ñí³äàíêè, îá³äè. 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 561-11-11

Áðàâèé Øâåéê, ïèâíèé ðåñòîðàí Ñìà÷íà êóõíÿ. Çàòèøíà àòìîñôåðà. Ïðîôåñ³éíå îáñëóãîâóâàííÿ. 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 56. . . . . . . (099) 421-82-98, (332) 72-20-94

Êàøòàí, ðåñòîðàí

Áàíêåòè, âåñ³ëëÿ, óðî÷èñò³ ïî䳿, êîðïîðàòèâè. 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-54-84, (050) 956-70-35, (332) 25-15-37

Ëàãóíà, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ

Ö³ëîäîáîâî äî Âàøèõ ïîñëóã. 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 32 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 147-51-56, (332) 71-40-45

ÐÅÑÒÏÀÐÊ, ÐÅÊÐÅÀÖ²ÉÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 115-59-79, (332) 70-50-60

ArArAt, åêîðåñòîðàí êàâêàçüêî¿ êóõí³ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 371-99-77 BAKERY&WINE, ðåñòîðàí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 21 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-24-60 Black Gold, ðåñòîðàö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ôàáðè÷íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 607-77-99 George club, ðåñòîðàí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 490-77-14 GRILL PUB, ãðèëü-ðåñòîðàí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 4-é ïîâ. New York Street Pizza, ðåñòîðàí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 2-é ïîâ. . . . . . . . (068) 188-42-48 Noble Boutique Restaurant, ðåñòîðàí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 470-60-37, (332) 28-48-00


ÐÈÒÓÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ

Patio di Fiori, ðåñòîðàí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 978-77-17, (068) 738-98-55 Á³ëèé ðîÿëü, ðåñòîðàí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-40-71 Áðàìà-Ñâ³ò, ðåñòîðàö³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-44-28 Âîãíåì ³ Ìå÷åì, ðåñòîðàö³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 25 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-01-01, (066) 888-88-03 Çîëîòèé äðàêîí, ðåñòîðàí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 342-33-88, (063) 888-77-77 Êíÿæèé äâ³ð, ðåñòîðàí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-53-53, (097) 451-01-67 Êîðîíà ³òîâòà, ãàñòðîãàëåðåÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ïëèòíèöÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-14, 72-62-05 Êðèëà, ðåñòîðàí øâèäêîãî õàð÷óâàííÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 481-57-90 Êðóàæ, ðåñòîðàí-êîíäèòåðñüêà 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-00-24, (099) 436-68-66 Êóð³íü, ðåñòîðàö³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-14-83 ˳îí, ðåñòîðàí 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-06-49 Ìåëîä³ÿ, ãîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 931-70-70 ̳ñòî, áàð-ðåñòîðàí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-72-57, (066) 211-47-47 Ïàíè÷, åòíîðåñòîðàí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 194-34-00 ϳêí³ê, ðåñòîðàí 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèñëèâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 054-02-96, (332) 71-63-62 Ïðàãà, ðåñòîðàí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 077-58-88, (332) 23-20-27 Ñâ³òÿçü, ðåñòîðàí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 434-32-95 Ñóøè ßì³, ÿïîíñüêèé ðåñòîðàí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 866-95-80 Ñóøèÿ, ðåñòîðàí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”), 5-é ïîâ.. . (067) 547-89-05 Òá³ë³ñ³, ðåñòîðàí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 920-90-14 Óêðà¿íà, ðåñòîðàí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 2 (öåíòð ì³ñòà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-81-10 Õ³íêàëüíÿ, ãðóçèíñüêèé ðåñòîðàí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 4-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 832-35-15 ×åâåðìåòî, ðåñòîðàí áîëãàðñüêî¿ êóõí³ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 438-40-40, (096) 438-40-40 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 99 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 447-04-79

123

Ìàºòîê “Çîëîòà ëåãåíäà”, ðåñòîðàí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Óñòèëóçüêà, 154 . . . (3342) 3-10-44, (098) 981-57-55 Ìàÿê, ðåñòîðàí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ïîøòîâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-33-93 Ïîë³ññÿ, ðåñòîðàí 45071, ñìò Ãîëîáè Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Êîâåëüñüêà, 5 . . . . . . . . (3352) 6-01-06, 9-28-13 Ïðåì’ºð Î, ðåñòîðàö³ÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 117 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 581-21-19, (3352) 5-90-88 Ðåñòîðàí ÒÊÖ “Êíÿãèí³ Îëüãè” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êí.Îëüãè, 57 à . . . . (3342) 2-36-49, (068) 505-00-82 Ñàäèáà íà äæåðåëàõ, ðåñòîðàí 45236, ñ.Ðîìàøê³âêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó (35-é êì òðàñè Ëóöüê-гâíå) . . . . (050) 549-99-99 Ñòàðå ì³ñòî, ðåñòîðàí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ëóöüêà, 64 . . . . . . . (3342) 2-16-80, (050) 438-30-85 Ñòåéê Õàóç, ðåñòîðàí 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 174 . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-07-21, (068) 562-03-47 Òóð³éñüêå ïîäâ³ð’ÿ, ìîòåëüíî-ðåñòîðàííèé êîìïëåêñ 44840, ñ.Áëàæåíèê Òóð³éñüêîãî ð-íó, âóë.Êîâïàêà, 1. . . . . (050) 920-14-09, (097) 897-41-00 Öåíòðàëü, ðåñòîðàö³ÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 7 (ÒÐÖ “BRISTOL”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 7-30-73 ×åâåðìåòî, ðåñòîðàí áîëãàðñüêî¿ êóõí³ 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òîïîëåâà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 228-78-87

ÐÈÁÀ, ÐÈÁÎÏÐÎÄÓÊÒÈ Âîëèíüìîðåïðîäóêòè Ïëþñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-28-87 Äàðè ìîðÿ, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-28-87 Îêåàí, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”) . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-69-83 Îêåàí, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèñëèâñüêà, 12 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-09-46, 78-67-36 Îð³àíà,ÒÄ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-96-27, 78-96-26 Ïàâë³âñüêà ðèáà, ÏÑÏ 45342, ñ.Ïàâë³âêà ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 9-31-81 Ðèáãîñï “Ìàíåâè÷³”, ÄÏ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Øåâ÷åíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-13-07, 2-11-62 Ðèáãîñï Öóìàíü, ÄÏ ÂÀÒ “Âîëèíüðèáãîñï” 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Âàñèëüºâà, 46. . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-44-77 Ôîðåëüíå ãîñïîäàðñòâî ÂÀÒ “Âîëèíüðèáãîñï” 44603, ñ.Îêîíñüê Ìàíåâèöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-64-85 Õóò³ð Á³ëóí³âêà, Ôà 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-10-10 Öàðñòâî Íåïòóíà, ÒçΠ45241, ñ.Êóëü÷èí ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Êîñìîíàâò³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-80-42

ÐÅÑÒÎÐÀÍÈ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² STUDIO, ðåñòîðàí 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-92-40 Àëüòàì³ðà, ãîòåëü-ðåñòîðàí 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 184 . . . . . . . . . (332) 70-50-02, 70-50-03 Áî÷êà, ðåñòîðàö³ÿ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ïåòðà Ìîãèëè, 2. . . . . . . . . . . . . . . . (099) 306-53-39, (050) 061-02-94 Áóã, ðåñòîðàí 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-43-67 Âîãíèê, ðåñòîðàí 45008, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 174. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 4-88-20, 4-92-88 ijîí³ñ, ðåñòîðàí 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-00-33 Äîáðà õàòà, ðåñòîðàö³ÿ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-04-88 Äðóæáà, ðåñòîðàí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êíÿçÿ Âàñèëüêà, 14 . . . . . . . (3342) 2-25-97, 2-46-62 Çàìêîâà âåæà, ðåñòîðàí 45622, ñ.Óñè÷³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êâ³òíåâà, 1 . . . . . . . . . . (050) 714-04-18, (095) 864-31-76 Çàñòàâ’ÿ, ðåñòîðàí 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Øåâ÷åíêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-30-07 Çåëåíèé ãàé, ðåñòîðàííî-ãîòåëüíèé êîìïëåêñ 45150, ñ.Êîïà÷³âêà Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðøîòðàâíåâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-16-44, (093) 237-74-74 Êíÿæèé, ðåñòîðàí 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-48-06 Êîâåëü, ðåñòîðàí 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-05-47 ˳ñîâà ï³ñíÿ, ðåñòîðàí 45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-02-97, 5-35-40 Ëîðà, áàð-ðåñòîðàí 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 175. . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-25-58

ÐÈÍÊÈ Àâòîðèíîê Ëóöüê 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-01-38 Çàâîêçàëüíèé ðèíîê Îáëñïîæèâñï³ëêè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-04-41 Ôîðìóëà, ðèíîê àâòîçàï÷àñòèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-76-20, 23-45-92 Öåíòðàëüíèé ðèíîê Îáëñïîæèâñï³ëêè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-53-80

ÐÈÒÓÀËÜͲ ÏÎÑËÓÃÈ Àòðèáóò, ðèòóàëüíèé ñàëîí-ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 (ðèíîê “Ï³âí³÷íèé”), ìàãàçèí ¹34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 453-34-49, (097) 687-91-31 Êàì’ÿíèé ìàéäàí, ô³ðìà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 242-32-70, (067) 458-13-25 Êóðîòè÷ Ëþäìèëà Îëåêñàíäð³âíà, ï³äïðèºìåöü 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 1/3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 548-55-45, (050) 548-55-38 Ëóöüêèé ñïåö³àë³çîâàíèé êîìá³íàò êîìóíàëüíî-ïîáóòîâîãî îáñëóãîâóâàííÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-10-67, 25-50-35 Ìîíóìåíò, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 34 . . . . . . . . . . . . . . (097) 323-90-75, (332) 28-50-31 Ìîíóìåíò, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 072-77-74 Ïàì’ÿòíèêè Ëóöüê, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 911-13-95, (067) 199-54-25 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


124

ÑÀÄÎÂÎ-ÃÎÐÎÄÍ²É ²ÍÂÅÍÒÀÐ

Ïàì’ÿòíèêè, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-30, (099) 436-98-51 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 839-18-33, (097) 250-46-63 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà (íàâïðîòè ÒÖ “Ñëîí”) . . . . (097) 766-92-09, (050) 671-55-52 Ðèòóàë, ñàëîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . (096) 967-77-56, (066) 079-96-01 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 27 . . . . . . . . . . . . . . . (063) 841-09-67, (066) 331-45-81 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè, ìàãàçèí 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-09-75, (050) 248-21-31 Ðèòóàëüí³ òîâàðè, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 700-43-57, (050) 778-19-21 Ñëóæáà ïîõîðîííèõ ïîñëóã 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 090-36-98, (067) 453-29-56 Öåíòð ðèòóàëüíèõ ïîñëóã, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.².Î㳺íêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-83-15 Êàì’ÿíà ãîðà, ÏÏ 45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïåòðîâñüêîãî, 21, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 907-09-70, (096) 573-06-03

ÑÀÄÎÂÎ-ÃÎÐÎÄÍ²É ²ÍÂÅÍÒÀÐ Ë²Ñ ² ÑÀÄ, ÑÅвÑÍÈÉ ÖÅÍÒÐ

Áåíçîïèëè, êóùîð³çè, êóëüòèâàòîðè, ìîòîòåõí³êà. Ðåìîíò. 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-79-15, (332) 78-98-50, 26-58-61

ÒÐÈ-ÀÃÐÎ, ÃÓÐÒ²ÂÍß ÑÀÄÎÂÎ-ÃÎÐÎÄÍ²Õ ÒÎÂÀвÂ

43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 971-28-28, (095) 162-16-50 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Àãðî ìàéñòåð, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-17 Àãðîïëàíòåêî, ÒçΠ43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-90-88, 76-90-91 Âîëèíüõ³ì, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-02-62, 78-84-28 Ãîñïîäàðêà, ãóðò³âíÿ ãîñïîäàð÷èõ òîâàð³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 148-55-99, (097) 932-24-00 Ãð³í Ëàéí, ÑÓÏÏ, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 338-40-44 Êîìîðà, íàñ³ííºâèé ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 620-65-20, (099) 348-01-67 Ðîäþ÷å ïîëå, àãðîìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-15-95 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-15-95 Ñàä+Ãîðîä, ìåðåæà ñàäîâèõ öåíòð³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 341-57-47, (332) 72-67-09 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 18 à. . . (099) 637-13-58, (332) 29-15-50 Ñâèòÿçü-Ëóöüê, ÒçΠ43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-32-01, (332) 25-43-45

ÑÀËÎÍÈ ÊÐÀÑÈ G 13, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 13 . . . . . . (095) 895-04-54, (332) 71-51-68

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Çîëîòà ñòðåêîçà, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 453-47-41 Angel of beauty, ñòóä³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 142-41-76, (098) 105-78-41 Beauty Art, ñàëîí êðàñè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòàïîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 479-00-60, (050) 698-00-61 Beauty House, ñàëîí êðàñè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-05-44, (095) 060-67-44 Beauty lounge Dream team, ñàëîí êðàñè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . (073) 193-50-02, (099) 193-50-02 Beauty room, ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.415 . . . . . . (093) 417-61-44, (050) 207-55-33 Beauty Zone, ñàëîí êðàñè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 5. . . . . . (332) 24-35-18, (099) 498-44-98 BIRUZA, ñàëîí êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 135-13-80, (099) 914-88-61 BLACK, á’þò³-ñòóä³ÿ by Dima Tork 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 200-87-88 Bomond, öåíòð êðàñè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Òðàâíåâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-44-44, (050) 378-86-88 C&C, ñòóä³ÿ êðàñè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 370-45-54

Crea’tif, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 200-33-33 Crystal SPA, ñàëîí êðàñè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Òðàâíåâà, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-06-98, (050) 438-40-92 De Luxe, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 786-77-65 Deja Vu, êîñìåòîëîã³÷íèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 180-08-28, (063) 354-85-55 Domino, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-52, (099) 304-88-05 Elite, ñàëîí êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 752-60-29 Gloss, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 2 (ϳâí³÷íèé ðèíîê) . . (097) 323-84-54, (066) 422-62-90 Izum, ñàëîí êðàñè & SPA 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-85-55, (099) 423-07-95 KARE, ñàëîí êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 622-62-05, (066) 518-81-44 Locon Style, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 747-27-74, (050) 089-31-99 Luna, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 16 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 670-99-57 Luxury, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 780-16-51 Make-up, ñòóä³ÿ ²ííè Áàá’ÿ÷óê 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 038-15-54 Malena, ñàëîí êðàñè 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 13 à . . . . . . . . . (332) 26-28-60, (095) 382-23-44 Mariana Martynets, studio 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 46 ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 234-58-18, (332) 78-87-44 Master Beauty, ñòóä³ÿ êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 713-99-61 Nail Art, ñòóä³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 14/35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 735-16-98 NOVA, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), áóòèê ¹317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 202-62-12, (096) 010-56-31 Patio di Fiori, spa-ñàëîí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 978-23-56 Permanent, øêîëà-ñòóä³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 620-90-80, (093) 830-24-82 Pin Up, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-11-91, (095) 495-85-20 Smyrôèêè, äèòÿ÷èé ñàëîí êðàñè òà ñòèëþ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèìñüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 721-06-56 SPA Þíîíà, öåíòð êðàñè òà çäîðîâ’ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-31-11, (066) 499-52-34 SPA-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 2 (ãîòåëü “Óêðà¿íà”). . . . (099) 345-25-68, (332) 78-81-20 Vanilla, ñòóä³ÿ êðàñè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 080-39-49, (068) 133-36-98 ViP, ñòóä³ÿ êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 631-72-53, (332) 78-08-45 WOW effect, ñàëîí êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä-Âîëèíü”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-57-08, (067) 947-95-80 Àâàíãàðä professonal, ñàëîí-ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3. . . . . (099) 717-70-66, (098) 308-17-07 Àìåë³, êîñìåòîëîã³÷íèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 212-28-48 Àð³àäíà, öåíòð çäîðîâ’ÿ òà êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-24-78, (095) 772-99-78 Àôðîäèòà, ñàëîí êðàñè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-26-50 Âàí³ëü, ñàëîí êðàñè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 027-84-10, (332) 78-47-44 ³çàæ, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-22 ³çàæ-ëþêñ, ñàëîí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-52-29 ³çàæèñò-ñòèë³ñò ³êòîð³ÿ Êîðîëþê 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 799-39-13 Ãàðìîí³ÿ êðàñè, øêîëà-ñòóä³ÿ ìèñòåöòâà ìàê³ÿæó ²ííè Ïàíüêî 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 805-02-88 Ãëàìóð, ñàëîí êðàñè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-76-20, (050) 517-85-28 Ãðàö³ÿ, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 224-24-16, (332) 71-74-31 Åãî¿ñòêà, ñàëîí êðàñè 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ãí³äàâñüêà, 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 808-77-08, (332) 26-28-09 Åêñïðåñ ìàí³êþð, ñòóä³ÿ ìàí³êþðó 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (067) 717-76-26, (099) 074-44-53 Åêñïðåñ ìàí³êþð, ñòóä³ÿ ìàí³êþðó 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 395-09-54, (099) 074-45-43 ²äåàë, ñàëîí êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 651-69-66, (332) 75-79-80 ²ì³äæ-ñòóä³ÿ, ñàëîí êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 556-78-91, (067) 361-78-76 ²ðåí, í³ãòüîâà ñòóä³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-66-00, (050) 378-42-23 Êàçêà, êîðîë³âñòâî êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 29 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 999-71-71, (332) 72-71-70 Êàð³íà, ñàëîí êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 30 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-71-38


ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

Êîñìåò³ê-öåíòð, ñàëîí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36/34 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-07-03, (099) 324-07-32 Êðàñà, êîñìåòè÷íèé ñàëîí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 196-82-57 Ëàçåðõàóç, öåíòð ëàçåðíî¿ êîñìåòîëî㳿 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 177-16-31, (332) 28-60-30 Ëåä³, ñàëîí êðàñè 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-42-01 Ëåéëà, ñàëîí êðàñè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 38, îô.2 . . . . . . . . . (099) 328-01-80, (332) 72-59-85 Ëþáàâà, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-67-47 Ìàéñòåðíÿ, ñàëîí êðàñè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 059-00-79 Ìàñêà, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 885-91-90 ÌèËåíà, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ëèïèíñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 312-74-72, (332) 78-85-54 ̳êðîáëåéä³íã, ñòóä³ÿ êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 336-93-90, (050) 288-31-58 ̳ëåí³óì, ñàëîí êðàñè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 907-12-17 Íàòàëêà, ñ³ì’ÿ ñàëîí³â êðàñè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 58 . . . . . . . . . . . (332) 78-66-67, (050) 966-77-10 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-32-20, (095) 794-40-84 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-21-73, (050) 251-26-91 Íàòþðåëü, ñòóä³ÿ êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 956-41-19, (050) 141-25-00 Íåôåðò³ò³, ñàëîí-êðàñè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 47 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 377-18-98 ÏÀÍÍÀ, ñàëîí êðàñè 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 898-42-16, (097) 186-78-80 Ïàíÿíêà, ñàëîí êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 (ÆÊ “ijàìàíò”). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 840-62-06 Ïðåñòèæ, ñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 005-75-63 Ïðîòåçèñò-Ïëþñ, ñàëîí êðàñè 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 26 á . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-11-44, (332) 78-72-72 Ðåã³íà, ñàëîí êðàñè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-69-72 Ðåëàêñ, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 177-26-46 Ñàëîí õóäîæíüîãî òàòóþâàííÿ, áîä³-àðòó òà ï³ðñèíãó Þð³ÿ Ìàêàðîâà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 519-14-82 Ñòâîðè ñâ³é íàñòð³é, ³ì³äæ-ñòóä³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-07-57, (095) 556-78-91 Ñòèë³ñò, ñàëîí êðàñè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-15, (099) 229-46-75 Ñòèë³ñò-â³çàæèñò dzìîõà Þë³ÿ ³êòîð³âíà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 493-29-44 Ñòèë³ñò-â³çàæèñò Ðîêñîëàíà ˳ïñüêà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 181-00-57 Ñòóä³ÿ êðàñè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 219-04-55 Ñòóä³ÿ êðàñè Êîáàê Îëåíè Îëåêñàíäð³âíè 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 240-00-68 Ñòóä³ÿ êðàñè Íàòà볿 Ìèðîíþê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 756-81-21 Ñòóä³ÿ òàòóàæó Þë³àííè Äðóæèí³íî¿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 111-11-89 Ó Òàí³, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âîðîí³õ³íà, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 916-65-57, (050) 183-43-06 Öåíòð ïîäîëî㳿 ³ í³ãòüîâî¿ åñòåòèêè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-55-87, (099) 732-81-11 Øàíñ, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Áîãîìîëüöÿ, 2 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-16-26 Øåâåëþð, ñàëîí êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 069-62-40, (332) 29-45-54 Þëÿ, ñàëîí êðàñè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-08, (099) 332-07-22 ßíà, ñàëîí êðàñè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Çàöåïè, 3 ì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 430-01-29, (332) 28-20-80

ÑÀÍÀÒÎв¯, ÁÀÇÈ Â²ÄÏÎ×ÈÍÊÓ Áàðâ³íîê, ïîçàì³ñüêèé äèòÿ÷èé çàêëàä îçäîðîâëåííÿ 45342, ñ.Ïàâë³âêà ²âàíè÷³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 9-31-94 Âåðáè÷åíüêà, ãîñòèííà ñàäèáà 45021, ñ.Âîëÿ Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 36. . . . . . (097) 017-90-49, (3352) 9-32-21 Âåñåëêà, ïîçàì³ñüêèé äèòÿ÷èé çàêëàä îçäîðîâëåííÿ 45724, ñ.Òåðåøê³âö³ Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-68-02

125

Ãàëèöüêèé äâ³ð, áàçà â³äïî÷èíêó 44021, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó, óðî÷èùå Ãóøîâî, 24 . . . (067) 313-79-13, (067) 676-64-04 Çãîðàíè, îáëàñíèé äèòÿ÷èé ïðîòèòóáåðêóëüîçíèé ñàíàòîð³é 44313, ñ.Çãîðàíè Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-51-32, 3-51-44 ²ì.Îëåãà Êîøîâîãî, ïîçàì³ñüêèé äèòÿ÷èé çàêëàä îçäîðîâëåííÿ 45244, ñ.Äà÷íå ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 4-44-38, 9-76-12 ²ñêðà, áàçà â³äïî÷èíêó 44420, ñ.Êðèìíå Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-75-55 ˳ñîâà ï³ñíÿ, ñàíàòîð³é 44009, ñ.Ãà¿âêà Øàöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 9-55-42 Ìàøîâñüêèé áîð, êîìïëåêñ â³äïî÷èíêó 44343, ñ.Ìàø³â Ëþáîìëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 3-31-91, 3-31-92 Ìîòîð, áàçà â³äïî÷èíêó 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Öåíòðàëüíà, 80 (óðî÷èùå Ãðÿäà). . (3355) 2-10-54, (097) 117-04-86 Íåñóõî¿æ³, àãðîñàäèáà 45021, ñ.Òîéêóò Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 79 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 673-04-07 Îáåð³ã, òóðèñòè÷íà ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷à áàçà 45044, ñ.Óõîâåöüê Êîâåëüñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 9-04-83 Îáëàñíèé äèòÿ÷èé ñàíàòîð³é “Äà÷íèé” 45244, ñ.Æàáêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-21-18 Îáëàñíèé ïðîòèòóáåðêóëüîçíèé ñàíàòîð³é 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Ðîìàí³âñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 3-21-29 Ïðîë³ñîê, ñàíàòîð³é ìàòåð³ òà äèòèíè 45235, ñ.Ãðåì’ÿ÷å ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-44-66 Ñîíÿ÷í³ áóíãàëî, êîìïëåêñ 77008, ñ.Ìåëüíèêè Øàöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 668-45-27, (063) 033-16-18 Ñóïóòíèê, ïîçàì³ñüêèé äèòÿ÷èé çàêëàä îçäîðîâëåííÿ 44021, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 9-51-31 Ó Ïåòðîâè÷à, àãðîñàäèáà 45061, ñ.Áóäèùå Êîâåëüñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 264-17-02 ×àéêà, îçäîðîâ÷å ï³äïðèºìñòâî ÂÀÒ “Ëüâ³âñüêèé àâòîáóñíèé çàâîä” 44000, ñìò Øàöüê, óðî÷èùå Ãðÿäà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-04-79 ×àéêà, ïîçàì³ñüêèé äèòÿ÷èé çàêëàä îçäîðîâëåííÿ 44007, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó, âóë.Æîâòíåâà, 93 . . . . . . . . . . . . (332) 25-37-57, 25-03-57 Øàöüê³ îçåðà, ïàíñ³îíàò 44021, ñ.Ñâ³òÿçü Øàöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 9-51-21

ÑÀÍÒÅÕͲÊÀ-ÏÐÎÄÀÆ, ÑÅвÑ

Äèâ.ðåêëàìó íà 4 ñòîð.îáêë. Interior casa, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-62 Àëüôà-êåðàì³êà, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 714-50-73 Àì³êî-Êåðàì³êà ÂÎ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-74-78, 77-11-00 Àíãåëè, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 736-08-05, (096) 499-61-32 Àðò & Ñòèëü 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 337-99-77, (332) 78-70-07 ijì êåðàì³êè, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-49-75 ªâðîä³ì, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-03-33, 24-80-09 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-99 ªâðîêåðàì³êà, ãóðò³âíÿ áóä³âåëüíèõ òà îçäîáëþâàëüíèõ ìàòåð³àë³â 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 (ÒÖ “ªâðîïà”) . . . . . . . . (332) 78-25-87, 28-44-44 Êåðàì³ê+, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 939-17-30, (332) 78-96-68 Êð³ñòàë êåðàì³êà, ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-85-97 Ëåî Êåðàì³êà-Ëóöüê, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 657-49-68, (332) 28-40-84 Ñàíòåõí³ê, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-20, 78-84-22 Ñàíòåõí³êà, ìàãàçèí 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 89 â . . . . . . . . . . . . . . . (099) 331-71-20, (097) 817-07-29 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


126

ÑÀÓÍÈ, ËÀÇͲ, ÎÇÄÎÐÎÂײ ÊÎÌÏËÅÊÑÈ

Ñâ³ò êåðàì³êè, ñàëîí-ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-11-99, 75-17-60 Òîðãîâèé ä³ì “Àì³êî-êåðàì³êà”, ÒçΠ43024, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåñÿ Ãîí÷àðà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-44-94, (067) 332-44-14 Òðèîëà, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-60-05, 24-54-32

ÑÈÑÒÅÌÈ ÁÅÇÏÅÊÈ ÒÀ ÎÕÎÐÎÍÈ

ÑÀÓÍÈ, ËÀÇͲ, ÎÇÄÎÐÎÂײ ÊÎÌÏËÅÊÑÈ Ìîäåðí, ñàóíà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-95-91 ÂÓÉÊÎ, ñàóíà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 9/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 444-49-11, (098) 892-96-40 Ãóöóë, áàíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 444-49-03 Äåëüô³í, ñàóíà, îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-10-73 ²ðåí, ñàóíà 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 99 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 132-52-52, (099) 132-52-52 Êàðïàòñüêà áàíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 23 à . . . . . . . . . . . . . . (099) 444-43-00, (067) 848-32-76 Ëàçíÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 21 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 622-84-66, (332) 72-95-44 Ëåî-ô³ò, ñàóíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 15 à . . . . . . . . . . . . . . (067) 527-50-85, (332) 78-50-80 Ïå÷åðñüê³ ñàóíè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 23 à . . . . . . . . . . . . . . (099) 444-43-00, (067) 848-32-76 Ïðîë³ñîê, îçäîðîâ÷èé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 530-61-37, (096) 097-97-59 Ñàóíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-44-97, (099) 197-30-16 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 4 â . . . . (332) 24-03-91, (093) 323-88-00 Ñàóíà-Ëàçíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-88, (050) 678-80-98 Òåðåìí³âñüê³ áàí³ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèñëèâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 444-42-00, (067) 848-32-75 Òîê³î, ñàóíà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-17-51 ÒÎÒÎ, öåíòð êîðåêö³¿ ô³ãóðè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 58 . . . . . . . . . . . (332) 78-32-72, (050) 339-88-19 101 êì, êîìïëåêñ ðîçâàã ³ â³äïî÷èíêó 45635, ñ.ϳääóáö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êè¿âñüêà, 97 à . . . . . . (332) 78-31-01, (067) 343-01-01 Äðîâà, áàííèé êîìïëåêñ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Êîçàöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 478-88-78 Îàçèñ, öåíòð â³äïî÷èíêó 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 549-15-30

ÑÂßÒÊβ ÀÃÅÍÖ²¯ Art-Decor, òâîð÷à ñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-91-40 Be HAPPY, àãåíö³ÿ ñâÿòêîâèõ ïîä³é 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 402-80-88, (066) 267-73-26 Eskimo, ñâÿòêîâà àãåíö³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 573-79-91, (066) 461-20-03 Gala Day, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 37/2 . . . . . . . . . . . (066) 171-47-19, (097) 678-54-37 Happy room, event studio 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 878-49-83, (095) 876-58-85 VIP êîðòåæ, ïðîêàò ë³ìóçèí³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 444-40-93 Àðò-øîó “²äåÿ”, ÏÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 84 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-71-70, (096) 349-49-68 Áóêåò öóêåðîê, ñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 563-04-91 Âåñåëà êóëüêà, òâîð÷à ìàéñòåðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 284-53-54, (067) 920-47-37 Êàðàìáîëü, ñòóä³ÿ ñâÿòà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 935-96-49, (095) 508-79-27 Êóï³äîí, ñâÿòêîâà àãåíö³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-10, (050) 172-59-80 ÔÀ-ÔÀ, ôàáðèêà ôàíòàç³é 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 342-53-42 Ôàíòàç³ÿ ñâÿòà, àãåíö³ÿ àåðîäèçàéíó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”), îô.308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 854-98-18, (066) 052-96-70 Ôàíòàç³ÿ ñâÿòà, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”) . . . . . . . . . . . . . . (099) 555-98-80 Ôåºðâåðê, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 32 à (ÒÊ “Ñëîí”) . . . . . . . . (050) 197-68-77, (096) 189-01-46 Ô³ãàðî, ñòóä³ÿ ðîçâàã 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 747-45-13, (099) 040-73-78 Öóêåðî÷êà, ìàéñòåðíÿ ñâÿòà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 671-78-95, (099) 740-02-76 Øàëåíå ñâÿòî, äåêîð-ñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 804-43-57, (067) 263-70-43

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3 À²ÐÒ, ÒΠ43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-21-11, (067) 212-67-67 Àëåðò, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-77 Àðñåíàë ÑÒ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 12, îô.21 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-11-13, (332) 78-93-36 Àðõàò ËÒÄ, îõîðîííà ô³ðìà, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, îô.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-63-58 ÁÀòÐÀ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 529-15-64, (332) 29-59-27 Áàðñ ÎÁÑ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . (050) 258-84-40, (068) 458-62-04 Áåçïåêà Á³çíåñ Öåíòð, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 668-40-09, (332) 77-16-11 Áåçïåêà-Çàõ³ä, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 1 à, îô.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 355-72-81 Áåçïåêà-Ñåðâ³ñ-Ïëþñ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15, îô.39 . . . . . . . . . . . (050) 552-58-14, (050) 378-47-00 Áåçïå÷íèé ijì, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-00-01 ÂÀÐÒÀ, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 8/1 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 075-06-50, (067) 769-86-70 Âîêîäåð, ÏÔ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-21 Âîëèíñüêå îáëàñíå ñïåö³àë³çîâàíå ðåìîíòíî-áóä³âåëüíå ï³äïðèºìñòâî ïðîòèïîæåæíèõ ðîá³ò 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-03, 72-32-30 Ãðèãîð’ºâ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-05-05, 28-57-68 ÄÁÊ-ÑÁ, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 642-10-55, (097) 447-24-48 ÄîìîôîíÑåðâ³ñÇàõ³ä, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 075-00-75 ²íòåëåêò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-13 Êîáðà, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 (4-é ïîâ.), îô.401 . . . (066) 117-95-77, (067) 471-50-10 ÊÑ-Äîìîôîí Ëóöüê 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.18 . . . . . . . . . . . . (332) 78-80-55 ͳêîëü, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 757-81-94, (066) 845-75-10 Îõîðîíí³ ñèñòåìè, òåõíî-òîðãîâèé öåíòð, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-21, 78-00-60 ÑÁ “ijàìàíò-Ïðåñòèæ”, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 (4-é ïîâ.), îô.88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-81-37 Ñèñòåìè áåçïåêè, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 694-47-45 ѳÁåÊî, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2, îô.127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-77-53 Ñêîðï³îí Ïóëüò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-24-14, 77-04-93 Ñîëî Òðåéä, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7, îô.11 . . . . . . . . (066) 262-50-91, (097) 714-77-70 Ñòðàæ-Óêðà¿íà, ÏÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 382-18-88, (050) 436-08-26 Ñó÷àñí³ îõîðîíí³ ñèñòåìè, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 550-15-15 Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè ÃÓÍÏ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-02 Öåíòð áåçïåêè “Ùèò”, ÒçΠ43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 770-74-07, (097) 606-26-67 Öåíòð òåõí³÷íî¿ îõîðîíè Óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ îõîðîíè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-78, 72-33-60 Ùèò Âîëèíü, ñëóæáà îõîðîíè 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 200-30-30, (067) 200-30-30


ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß

127

Ðîäþ÷³ñòü àãðî, Ñà ÒçΠ45612, ñìò Òîð÷èí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-18-75 Óêðà¿íà, Ñà ÒΠ45643, ñ.Áà¿â Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-91-49 Óðîæàé, ÑÂÊ 45623, ñ.Çàáîðîëü Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-41-81, 79-42-39

ѲËÜÑÜÊÎÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÀ ÒÅÕͲÊÀ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.4 New-Fermer, ï³äïðèºìñòâî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 762-78-49 À²ËÀ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 99 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 339-57-93, (332) 75-76-97 Àã³äåëü, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, îô.711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-31-34 Àãðî-ijì, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 47 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-81-19 Àãðî-åêñïðåñ-ñåðâ³ñ, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 4 à . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-14-63, 26-49-90 Àãðîòåõí³êà, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-44-77 Áàôôàëî, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . (050) 445-53-00, (332) 24-99-65 ³ðà-1, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, îô.503 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-82-19 Âîëèíü-Çåðíî-Ïðîäóêò, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-68-02, 76-97-28 Âîëèíüàãðîòåõ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 989-17-98 Ãðàíàò Ìèêîëà ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à, îô.77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-57 Åêîô³ä, êîìïàí³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 627-88-55, (067) 332-68-00 Åêîô³ä, êîìïàí³ÿ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà (Íîâèé ðèíîê) . . . . . . . . . . . (099) 627-88-55, (067) 332-68-00 ªâðîôåðìà, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-65-20 Çàõ³äíà Àãðàðíà Êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-29-55 ²íòåãðîáóä, ÒçΠ43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-99-91 Êàìàç-Àãðî, àãðîô³ðìà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-99-98, 78-99-58 ˳ìåêñ ²íâåñò, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22, îô.183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 185-88-58 Ëóöüêà Àãðàðíà Êîìïàí³ÿ, ÒΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 551-80-24 Íåñâ³÷, ÑÃÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-51, 77-44-50 Ñâàîð, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-07-20, (050) 438-50-05 Óñ³é÷óê Þð³é Þð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 339-93-38, (095) 157-76-74 Ôàíêîì, ÍÂÔ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-24

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ËÓÖÜÊÎÌÓ ÐÀÉÎͲ Àãðîñåïëàé, ÒçΠ45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 á . . . . . (067) 364-08-04 Âåñåëå-Àãðî, ÒçΠ45611, ñ.Âåñåëå Ëóöüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-34-53, 79-34-13 Âîëèíüàãðîõîëäèíã, ÒçΠ45620, ñ.Øåïåëü Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-64-94, 21-02-54 Ãîðîäèùå, Ñà ÒçΠ45656, ñ.Ãîðîäèùå-2 Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-75-41, 79-35-19 Äðóæáà, ÑÃÏÏ 45645, ñ.Âîþòèí Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-75-69, 79-59-47 Çëàãîäà, ÑÃÏÏ 45651, ñ.Êîðø³â Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-57-43, 79-75-64 Ëèùå, Ñà ÒΠ45638, ñ.Ëèùå Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-81-43, 79-75-66 Íèâà, ÑÇÀÒ 45611, ñ.Âåñåëå Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-18-93 Ðàòü, ÑÃÏÏ 45650, ñ.Ðàòí³â Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-75-57, 79-31-33

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1 DTM Agroservis 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-02-79 Àãð³-Òåõ Ãðóï, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-02-79 ³ãîð-Ëóöüê, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 484-74-40, (096) 515-88-22 Âîëèíñüêà ôîíäîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Âàõòàíãîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-65-04, 78-65-20 ÂîëèíüÀãðîÊîìïëåêò, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-00-35, (332) 76-99-74 Âîëèíüàãðîïîñòà÷, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-78, 24-13-40 Âîëèíüàãðîðåììàø, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-21-52, (096) 668-24-02 Ãðàíïîñòà÷, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 8 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-66, 70-16-00 Åêñïðåñòåõïîñòà÷, ÒÄ, ÏÌÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-21, 77-43-73 Åëüô, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-73-90, 77-08-51 Çàõ³ä-Àãðî-Òåõí³êà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 383-36-32, (332) 28-20-32 ²ìïîðòàãðîòåõ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.39 . . . . . . . . . . . . (095) 149-33-44, (332) 78-02-79 Êîìïàí³ÿ ËÀÍ, ÒΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 10 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 437-54-53 Êîðåíþê Äìèòðî Ñåðã³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 8/2 . . . . . . . . . . . . . . (095) 569-55-61, (098) 080-03-96 Ìîòîòåõí³êà, ï³äïðèºìñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 654-24-44, (098) 553-88-23 Ñï³âäðóæí³ñòü, ÌÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 490-42-49, (050) 378-19-01 Òåõíîñòàíäàðò, ËÒÄ, ÒçΠ43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 252-10-66, (332) 76-97-32 ÒåõíîÑòàíäàðò, ìàãàçèí 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 217-49-22 Òåõíîòîðã, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-59-77 ÒðàÊòîð-Ìàðêåò, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 955-46-28, (332) 74-73-90 Òðàêòîðí³ çàï÷àñòèíè, ñêëàä-ìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 2 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-10, (332) 29-45-24

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Àãðî Ñìàï, ÏÏ 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Êîçàöüêà, 98 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-16-01, (067) 332-66-20 Àëüêî, ÏÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Ñåðïíåâà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-11-07 Áàðòîùóê Àíàòîë³é Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . (050) 690-24-84, (098) 944-12-55 Á³çîí-Óêðà¿íà, ÑÏ ÒçΠ45007, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 3-45-58, 5-42-08 ³êêîì, ÏÏ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Äàíèëåíêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 3-89-33 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


128

ÑÊËÎ, ÄÇÅÐÊÀËÀ

Âîëèíüàãðîòåõ, ÏÏ 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-04-27 Âîëèíüòåõàãðîñåðâ³ñ, ÏÏ 45723, ñ.³ëüõ³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-15-04, (067) 332-30-37 Âîëèíüòåõàãðîñåðâ³ñ, ÏÏ 45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îçä³âñüêà, 15, (067) 332-68-62, (050) 675-97-41 Ãîðîõ³âàãðîòåõñåðâ³ñ, ÂÀÒ 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.Êîçàöüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-13-89 Åêñïðåñòåõïîñòà÷, ÒÄ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 049-66-06 ʳâåðö³âñüêå ÐÒÏ, ÂÀÒ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ñîáîðíîñò³, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-11-36, 2-21-70 ʳâåðö³âñüêèé ðàéàãðîïîñòà÷, ÂÀÒ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Æóêîâà, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-17-22, 2-12-40 Êîâåëüàãðîïîñòà÷, ô³ë³ÿ ÂÀÒ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ëóöüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-16-41 Êîâåëüàãðîñïåöïîñòà÷, ÒçÄ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàòóò³íà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-08-82, 6-09-51 Êîâåëüñ³ëüìàø, ÂÎ, ÒΠ45007, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-10-52, 6-10-02 Êîìïàí³ÿ Àëòåêñ, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âàðøàâñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-10-30, 6-10-64 Ëàíòåõí³ê ñåðâ³ñöåíòð Óêðà¿íà, ÒçΠ45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 8 . . . . (067) 482-73-60, (067) 334-47-88 Ëþáîìëü ÐÒÏ, ÂÀÒ 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Äðóæáè, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-44-60 Ëþáîìëüñüêèé ðàéïîñòà÷, ÂÀÒ 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Äðóæáè, 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-43-13 Ìàíåâèöüêå ÐÒÏ, ÂÀÒ 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . (3376) 3-24-17 Ìàøèííî-òåõíîëîã³÷íà ñòàíö³ÿ “Âîëîäèìèðàãðî”, Ñà ÇÀÒ 44761, ñ.Áåãåòà Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-33-65 Îàçèñ, ÏÂÏ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ñîíÿ÷íà, 4 . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-43-24, 72-72-73 Îëèöüêå ÐÒÏ, ÒçΠ45261, ñ.ijäè÷³ ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 9-53-43 Ðàéïîñòà÷, ÂÀÒ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Äàíèëåíêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-33-89 Ñåðâ³ñíà ñòàíö³ÿ “Àãðîñåðâ³ñ”, ÏÏ 44740, ñ.Çàð³÷÷ÿ Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 23 . . . . . . . . (3342) 2-72-73 ѳëüñüêîãîñïîäàðñüêà òåõí³êà, ÏÏ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Êóòóçîâà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 870-15-42, (067) 391-02-53 Òóð³éñüêå ÐÒÏ, ÒÄ 44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Æåæê³â, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-34 Óêð-Ðåñóðñè, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, áóëüâàð Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 12, îô.202 . . . . (067) 786-07-50, (099) 029-49-71 Óí³ÿ Óêðà¿íà, ÒçΠ44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Æåæê³â, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-11-34 Øàöüêå ÐÒÏ, ÂÀÒ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.50 ðîê³â Ïåðåìîãè, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-91-78

ÑÊËÎ, ÄÇÅÐÊÀËÀ

ÑÎÍÖÅÇÀÕÈÑͲ ÑÈÑÒÅÌÈ Decora, ÏÔ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 194-54-84, (067) 715-54-45, (095) 330-62-09

ªâðîÕàóç, ñàëîí äâåðåé òà â³êîí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 554-61-44 JR, æàëþç³ ðîëåòè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 12 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 190-38-41 Àñòîí, ÏÏÔ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 674-57-67, (332) 78-47-02 óðñüêèé ²ãîð Ðîñòèñëàâîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-43-48 Ñàðàí÷îâ Âàëåíòèí ªâãåíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-32-50, 78-07-62

ÑÏÅÖÎÄßà Duversant, â³éñüêîâèé ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 31, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . (097) 636-05-55, (099) 621-33-48 Áëèçíþêè, ÒçΠËÒÄ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ìèòðîïîëèòà Àíäðåÿ Øåïòèöüêîãî, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-34-03, (332) 75-04-72 Âîëèíüñïåöòîðã, ôàáðèêà êîðïîðàòèâíîãî îäÿãó, ÏÂÊÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-26-69, (332) 77-17-45 Ìàãàçèí “Â³éñüêîâèé” 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 223-82-08 Ðèâåí³ñ, ÏÔ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 380-69-19, (332) 75-07-83 Ñòèëü, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-82-61 Ôîðò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-52-71, 25-61-29 ×àð³âíèöÿ ËÒÄ, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 43 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-30-20

ÑÏÅÖÒÅÕͲÊÀ ÂÅÑÒ EËÅÊÒÐÀ, ÒÇÎÂ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 à . . . . . . . . . . . . . (067) 323-43-79 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

Âåñò-³êòîð³ÿ, ÏÏ Ïîñëóãè áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè. 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . (095) 426-32-43, (098) 552-69-45, (332) 28-52-62

ÎÑÍÎÂÀÁÓÄ, ÏÏ Ïîñëóãè ñïåöòåõí³êè. 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-01-00, (097) 339-01-00, (332) 71-09-23

ÀÃÍÅÑ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 434-00-03, (098) 511-38-10 Ðåìòîðãïîñòà÷, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòåïàíà Êðèâåíüêîãî, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-34-73, 72-50-77 Àëþãëàñ Ïëþñ, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Øàõòàðñüêà, 28 à. . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-08-39, 4-08-49 Àðòñêëî, ÒçΠ44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Ëóöüêà, 158 . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-74-27, 2-90-22 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé “Ñêëî-Öåíòð”, ÏÏ 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Í.Óæâ³é, 25 . . . . . . . (066) 567-53-83, (3342) 2-65-92 Òóð³ÿ, ÌÏÏ 44833, ñ.Ñîëîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 9-64-80

ÑÎËßв¯ Ïðîôåñ³éíèé ñîëÿð³é 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-66-00 Ñîëÿð³é ñàëîíó “KARE” 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-72-76, (063) 622-62-05 Ñîëÿð³é ñàëîíó “Àôðîä³òà” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-26-50 Ñîëÿð³é ñàëîíó “Íàòàëêà” 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-32-20 Ñîëÿð³é ñàëîíó “Íàòàëêà” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 251-26-91, (332) 28-21-73 Ñîëÿð³é ñàëîíó êðàñè “Ëåéëà” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 38, îô.2 . . . . . . . . . (099) 328-01-80, (332) 72-59-85 Ñîëÿð³é ñàëîíó êðàñè “Þëÿ” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-08 Ñîëÿð³é ñòó䳿 êðàñè “Åäåì” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-80-15 Ñîëÿð³é ñòó䳿 êðàñè “Åäåì” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 606-15-05, (332) 71-71-41

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3 Àìêîäîð-Óêðñïåöìàðø, ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî ÒΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 493-35-33, (099) 334-63-21 Âîëèíüêðàíñåðâ³ñ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 963-87-55, (096) 224-21-48 Êîðåöü Ìèêîëà Ôåäîíîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 671-08-44, (096) 800-55-00 Ìåäêî Þð³é Ìèõàéëîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 969-10-39 Ìîðîõîâ Àíäð³é ³êòîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . (095) 498-90-79, (096) 224-21-48 ÏÐÀÃÌÀÒÅÊ, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 224-46-66, (332) 78-88-86 Ïðåì³óì-öåíòð, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22, îô.315 . . . . . . . . . . . . (096) 731-09-02, (332) 78-34-97 Ïðîäòåõîïòòîðã, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-84, 77-97-34 Ñïåöòåõí³êà, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 407-57-21, (332) 74-01-42 Óêððåñóðñ, ÍÂÏ, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à (3-é ïîâ.), îô.6. . . . (050) 378-69-96, (067) 361-15-35 MWM-ZAHID, ÒΠ45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Ñîáîðíîñò³, 5 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-59-29, (3365) 3-24-10 Âîëèíüñïåöòåõí³êà, ÒΠ45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 5 . . . . . . (067) 827-70-75 Õàäåà ñò³ë êîìïàí³, ÒçΠ45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Ñåëÿíñüêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-11-03


ÑÒÎËßÐͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÐÎÁÎÒÈ

ÑÏÎÐÒÈÂͲ ØÊÎËÈ, ÊËÓÁÈ Àéê³äî Àéê³êàé, ñïîðòèâíèé êëóá 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 5 à (ÇÎØ ¹19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 689-00-29 Àêàäåì³ÿ òåí³ñó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 493-80-40 Àñîö³àö³ÿ Äæèó-Äæèòñó Óêðà¿íè, Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 920-15-00 Àñîö³àö³ÿ ì³í³-ôóòáîëó (ôóòçàëó) Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, ÂÎÎ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 650-13-13 Àñîö³àö³ÿ ñïîðòèâíîãî òàíöþ ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 18, îô.27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-87-67 Àñîö³àö³ÿ ñïîðòèâíîãî òàíöþ Óêðà¿íè, Âîëèíñüêèé îáëàñíèé îñåðåäîê 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 34 à/25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-47-37 Âîëèíñüêà îáëàñíà ÄÞÑØ “Êîëîñ” 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-13-28, 25-52-51 Âîëèíñüêà îáëàñíà ÄÞÑØ ç âèä³â áîðîòüáè 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 45 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-58-36 Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÒÑÎÓ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-14-30, 3-23-65 Âîëèíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ àìàòîðñüêîãî ê³êáîêñèíãó (âåðñ³ÿ “IAKSA”) 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 505-20-59 Âîëèíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ áîðîòüáè ñóìî 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 45 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-58-36 Âîëèíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ç á³ëüÿðäíîãî ñïîðòó 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-53-54 Âîëèíñüêà îáëàñíà Ôåäåðàö³ÿ ïëàâàííÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . (332) 24-24-81, 24-22-97 Âîëèíñüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ òõåêâîíäî, ÂÒÔ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 869-97-34, (099) 763-43-00 Âîëèíñüêà îáëàñíà ôåäèðàö³ÿ áîðîòüáè ñàìáî 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 45 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-58-36 Âîëèíñüêà îáëàñíà øêîëà âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67, 8-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-00-39 Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà ôåäåðàö³ÿ ðóêîïàøíîãî áîþ “ÐÓÁ²Æ” 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 926-10-76, (332) 72-22-47 Âîëèíñüêà òåðèòîð³àëüíà îðãàí³çàö³ÿ ÂÔÑÒ “Êîëîñ”, ÃÎ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-60-12, 25-37-02 Âîëèíñüêà ôåäåðàö³ÿ àåðîá³êè òà ô³òíåñó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ôåäîðîâà, 5/57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-75-00, (050) 189-40-81 Âîëèíñüêà ôåäåðàö³ÿ ãàíäáîëó Óêðà¿íè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 341-43-93 Âîëèíñüêà øàõîâà ôåäåðàö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Áðàòêîâñüêîãî, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 726-36-40 Âîëèíñüêå ìîëîä³æíå îá’ºäíàííÿ “Õîðñ” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 13 á/41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 634-43-74 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ñïîðòèâíî-ñòð³ëåöüêèé êëóá ÒÑÎÓ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðè, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-59-61 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ñïîðòèâíî-òåõí³÷íèé êëóá ÒÑÎÓ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-40-17 Âîëèíñüêèé ôóòáîëüíèé êëóá, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-59-88, 78-59-89 ÄÞÑØ “Ñïàðòàê” ç ëåãêî¿ àòëåòèêè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 20 (ïàðê ³ì.Ë.Óêðà¿íêè) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-70-74 ÄÞÑØ â³ää³ëó îñâ³òè Ëóöüêî¿ ÐÄÀ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-02-97 ÄÞÑØ ¹2 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-04-40 Çîëîòà ðóêàâè÷êà, Ëóöüêèé äèòÿ÷î-þíàöüêèé êëóá 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 875-77-70 ²íñàéò, Âîëèíñüêèé ðåã³îíàëüíèé êëóá ðóêîïàøíîãî áîþ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 17/62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-81-37 Êîìïëåêñíà ÄÞÑØ “Þíèé äèíàì³âåöü” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-01 Êîìïëåêñíà ÄÞÑØ ¹1 ËÌÐ, ÊÇ 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëüîâà, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-90-63 Ëóöüêà ôåäåðàö³ÿ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 646-16-65 Ëóöüêèé ì³ñüêèé öåíòð ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ “Ñïîðò äëÿ âñ³õ”, ÊÇ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 21, ê.201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-11 Îáëàñíà ÄÞÑØ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-31-84 Îáëàñíà ÄÞÑØ ³íâàë³ä³â 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-90 Îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ ÔÑÒ Óêðà¿íè “Äèíàìî” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-23-45 Îáëàñíèé öåíòð ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ “Ñïîðò äëÿ âñ³õ” 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-75, 78-07-98 Îñâ³òà, âîëåéáîëüíèé êëóá 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-31-84, 72-62-00

129

Îÿìà, êëóá ñõ³äíèõ ºäèíîáîðñòâ 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 13 à (ñïîðòçàë) . . . . . . . . . . . . . (099) 757-64-95 Ïðèíöåñà, ñó÷àñíà øêîëà ã³ìíàñòèêè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 492-10-21 Ðàéîííà ðàäà ÔÑÒ “Êîëîñ” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-02-97 Ðåã³îíàëüíèé öåíòð ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó ³íâàë³ä³â “²íâàñïîðò” 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-90 ÑÄÞØ îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó “Îë³ìï” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-07 Ñïàðòà, äèòÿ÷èé ñïîðòèâíèé õîêåéíèé êëóá 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 045-35-97 Ñïåö³àë³çîâàíà ÄÞÑØ îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó ïëàâàííÿ ËÌÐ, ÊÇ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . . . . . . (332) 24-22-97, 24-24-81 Ñïîðòèâíèé êëóá ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè ³ì.Î.Êîë÷èíñüêîãî 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-01 Ñïîðòèâíèé êëóá Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-80-79 Ñòð³ëåöüêèé êëóá “Ñ³÷” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (099) 921-61-70 Òåìï, âåëîñèïåäíèé êëóá 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-01 Óêðà¿íñüêà Ôåäåðàö³ÿ ʳîêóøèíêàéêàí Êàðàòå, ÂÎÎÂÃÎ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, ê.323 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-13-30, (067) 332-05-67 Ôåäåðàö³ÿ áàñêåòáîëó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 640-83-17 Ôåäåðàö³ÿ áîä³á³ëä³íãó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-32 Ôåäåðàö³ÿ áîéîâîãî ñàìáî Óêðà¿íè, Âîëèíñüêèé îáëàñíèé îñåðåäîê ÃÎ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 17/62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-81-37 Ôåäåðàö³ÿ áîêñó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 875-77-70 Ôåäåðàö³ÿ âåëîñïîðòó Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ “Âåëîñïðèíò” 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 531-63-54 Ôåäåðàö³ÿ ã³ìíàñòèêè Âîëèí³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 5/24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 733-23-47 Ôåäåðàö³ÿ ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè Óêðà¿íè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 339-75-78 Ôåäåðàö³ÿ äçþäî Âîëèí³, ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-35-06 Ôåäåðàö³ÿ ëåãêî¿ àòëåòèêè Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 940-24-42 Ôåäåðàö³ÿ íàñò³ëüíîãî òåí³ñó Âîëèí³, ÂÎÃÎ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåòüìàíà Ìàçåïè, 49 à . . . . . . . . . . . (050) 519-36-88, (097) 270-59-45 Ôåäåðàö³ÿ ïðîôåñ³îíàëüíîãî áîêñó Óêðà¿íè, Âîëèíñüêèé îáëàñíèé îñåðåäîê 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-84-27 Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Âîëèí³ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-50-74 Ôåäåðàö³ÿ õîêåþ Âîëèíñüêî¿ îáëàñò³, ÃÎ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 14 á/33. . . . . . . . . . . (067) 361-10-91, (050) 520-00-43 Ôîðìóëà çäîðîâ’ÿ, øêîëà-ñòóä³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (095) 253-23-51 ÔÑÒ “Ñïàðòàê”, Âîëèíñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 20, à/ñ 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-70-74, 29-70-75 Ôóòáîëüíèé êëóá “Âîëèíü” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-59-89, 78-59-90 ÔÓÒÇÀË 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 493-80-40

ÑÒÀIJÎÍÈ, ÒÅͲÑͲ ÊÎÐÒÈ, ÊÀÒÊÈ Adrenalin, àêàäåì³ÿ òåí³ñó 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (050) 709-89-16 GENERATOR, ðîëëåðäðîì 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 334-50-86, (332) 78-78-86 Ñí³ãîâà êîðîëåâà, êîâçàíêà 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 969-93-88 Ñòàä³îí “Àâàíãàðä” ÒçΠ“ÔÊ ”Âîëèíü" 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 7 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-59-90, 78-59-88

ÑÒÎËßÐͲ ÂÈÐÎÁÈ, ÐÎÁÎÒÈ Evro-Äóá, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Çàïîð³çüêà, 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 266-09-33, (068) 866-03-11 ËÀ̲ÊÑ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 707-22-09, (097) 553-31-78 Ñâîÿòèí, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Àâ³àòîð³â, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-00-72 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


130

ÑÒÎÌÀÒÎËÎò×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

Òð³î, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 261-70-33, (332) 28-70-60 ßê³ñíà ñòîìàòîëîã³ÿ ñ³ì’¿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 106-11-18 Àì³ëà, ÒçΠ44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-18-10 Áàçàëüò, ÒçΠ44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-22-36 ÁåíÃóð, ÏÏ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.³äðîäæåííÿ, 15 . . . . . . . . . . . . . . . (097) 540-99-89, (097) 860-13-70 Áåð³çêà, ÏÏ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Âîêçàëüíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 913-45-86 Âåðáåíà, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ìàÿêîâñüêîãî, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-46-67 Âèðîáè ç áðóñó, ìàãàçèí 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Øåâ÷åíêà, 36 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 582-03-77, (068) 191-38-15 ÂÊ Ïðîìñåðâ³ñ, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-09-85 ʳâåðö³âñüêèé ÄÎÊ, ÏÏ 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-21-49, 2-13-46 ϳäïðèºìñòâî Öóìàíñüêî¿ âèïðàâíî¿ êîëîí³¿ ¹84 45233, ñìò Öóìàíü ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Øåâ÷åíêà, 54 . . . . . . . (3365) 9-42-00, 9-45-09 Ñòîõ³ä, ÏðÀÒ 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.Áîíäàðåíêà, 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-16-60 Óêðäåðåâáóä, ÒçΠ44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-23-45 ×åðåìîø, ÏÏ 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.1 Òðàâíÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-39-92

ÑÒÎÌÀÒÎËÎò×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.1

ÂëàäÄåíò, ñòîìàòîëîã³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 . . . . . . . . . (066) 611-88-38, (332) 24-74-72

ÄÅÍÒ ËÀÉÔ, ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß ÐÎÌÀÍÞÊÀ Þ.².

43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 975-44-50, (332) 71-11-71

ÄÅÍÒÀ, ÑÒÎÌÀÒÊÀÁ²ÍÅÒ

43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14.. (099) 333-83-88, (332) 78-75-42

ÄÅÍÒÀ˲ß, ÑÒÎÌÀÒÊÀÁ²ÍÅÒ Î˲ÉÍÈÊ Í.Ò.

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-45-12, (063) 770-03-55, (332) 23-12-04

ÄÅÍÒ²ÊÀ, ÑÓ×ÀÑÍÀ ÑÒÎÌÀÒÎËÎòß

43024, ì.Ëóöüê, âóë.Äìèòðà ²âàùåíêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 655-00-57, (096) 306-47-74

ÎÐÒÎÄÎÍÒÈ×ÍÈÉ ÖÅÍÒÐ

43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 . . . . . . . . . . . (332) 72-48-64

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ-ÎÐÒÎÄÎÍÒ ÄÌÈÒÐÓÊ ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ ÏÅÒвÂÍÀ

43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à.. (066) 114-06-43, (098) 712-44-14 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 712-44-14, (066) 114-06-43 Ñòîìàòîëîã-òåðàïåâò Ïîäãóðåöü Ìàðèíà Âàëåíòèí³âíà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 8 . . . . . . . . . . (050) 717-29-67, (067) 984-89-32

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃ²ß Ë²ÊÀÐß ÂÀÑÈËÞÊÀ

www.vclinic.com.ua 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 47 . . . . . . . . (050) 143-66-40, (068) 748-86-78, (332) 72-73-35, 72-62-18

Dentistry, ñòîìàòêàá³íåò 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-62-92, (050) 267-65-23 Doctor Dent, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 335-33-51, (066) 335-34-51

Nova Dent, ñòîìàòîëîã³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-56-71 Âàø ñòîìàòîëîã, ñòîìàòêàá³íåò 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 56 . . . . . . . . . . (050) 519-70-37, (096) 813-27-00 Âîëèíñüêà îáëàñíà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-48-13, 28-48-14 Ãðàö³ÿ-Äåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-06-07 Äàíòèñò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 023-53-55 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-64-20 Äåíòà-Ëàéò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 10, îô.2,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-48-23 Äåíòà-ëþêñ, ÏÔ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-40-59 Äèòÿ÷à ñòîìàòîëîã³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-40-35 ijì ñòîìàòîëî㳿, ì³êðîñêîïíà ñòîìàòîëîã³ÿ Âîëîäèìèðà Ìàòâ³é÷óêà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Îëåêñàíäðà Áîãà÷óêà, 12 . . . . . . . . . (050) 774-27-05, (068) 727-49-29 Åñòåòäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26/36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-82-99 Åñòåòè÷íà ñòîìàòîëîã³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 539-68-68 Çäîðîâ’ÿ+, öåíòð ñòîìàòîëî㳿 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 12. . . . (096) 588-57-57, (066) 358-57-57 Êóçüìåíêî, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-29-78 Ëóöüê-Ìåä, ñòîìàòîëîã³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 13 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 379-52-74 Ëóöüêà ì³ñüêà êë³í³÷íà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-77, 72-30-50 ̳ñüêà êë³í³÷íà ñòîìàòîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-05-60, 24-15-41 Ìîäåíò, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 à. . . . . . . . . . . . . . . (050) 597-11-70, (097) 884-19-70 Îð³ñ, ñòîìàòêàá³íåò 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 680-71-07, (332) 26-15-91 Ïîñì³øêà, öåíòð ïîñëóã 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 23/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-87-80, (050) 339-79-97 Ïðîòåçèñò, ìåäè÷íèé öåíòð 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 26 á . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-44-49, (050) 378-11-44 Ñòîìà, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43010, ì.Ëóöüê, âóë.ͳëà Õàñåâè÷à, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-70-95, (332) 24-15-60 Ñòîìàòêàá³íåòè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, îô.204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 610-27-34 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-21-21, (050) 725-99-58 Ñòîìàòîëîã Á³ëåöü, ñòîìàòêàá³íåò 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-04-38 Ñòîìàòîëîã Ìóøèò Òåòÿíà ªâãåí³âíà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 683-35-20 Ñòîìàòîëîã ßíöåâè÷ Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 944-49-16, (096) 472-79-88 Ñòîìàòîëîã, ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-25-64 Ñòîìàòîëîã³÷í³ êàá³íåòè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 9/3 . . . . . . . . . . . . (063) 308-70-77, (050) 378-41-33 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-42-18 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-62-19 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 7, ê.18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-42-24 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-30-70 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 555-99-78 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 375-42-58 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 560-10-48, (099) 743-03-25 Ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò Êîñòóðè ß.². 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 376-41-94, (332) 24-10-91 Ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò ë³êàðÿ Ïðîêîï÷óêà À.Ï. 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 207-54-03, (332) 75-11-84 Ñòîìàòîëîã³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 625-29-29 Ñòîìàòîëîã³ÿ “32 ïåðëèíè” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 15, îô.3 . . . . . . . . . (332) 72-47-10, (050) 888-78-14 Ñòîìàòîëîã³ÿ 777 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51/68 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-58-72, (050) 973-60-78 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-01-47, (099) 189-90-95 Ñòîìàòîëîã³ÿ äîêòîðà Êðàâ÷óêà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 099-06-06 Ñòîìàòîëîã³ÿ, êàá³íåò 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15/72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-57-74 Ñòîìàòîëîã³ÿ, ñòîìàòêàá³íåò 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 31 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 968-43-75 Ñòîìàòîëîã³ÿ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-74-77, 72-92-82 Ñòóä³ÿ ïîñì³øîê, ñòîìàòêàá³íåò 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 979-28-79, (098) 214-95-94 Öåíòð ñòîìàòîëî㳿 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 506-24-97, (332) 73-81-11 ßê³ñíà ñòîìàòîëîã³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-23-73


ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÈ. ÒÎÐÃβ ÖÅÍÒÐÈ

ÑÒÐÀÕβ ÏÎÑËÓÃÈ UTICO, ÏÐÀÒ “ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀ ÊÎÌÏÀͲߔ

43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 29, îô.3 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 610-74-66, (332) 77-09-81, 77-99-53

AXA, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-33-68, 28-04-10 Àëüôà Ñòðàõóâàííÿ, ÑÊ ÏðÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-40-52, 28-40-51 Àëüôà-ãàðàíò, ÑÊ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65, îô.26. . . . . . . . . . . . . (050) 445-94-29, (332) 72-14-29 ÀÑÊÀ, ÓÀÑÊ, ÏðÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2 . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-99-92, 77-42-92 ÀÑÊÎ ÄÑ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 11 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 423-41-09, (332) 78-84-10 Ãëîáóñ, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-40-85 Åòàëîí, ÑÊ, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-64, 77-09-64 ªâðîïåéñüêèé Ñòðàõîâèé Ñîþç, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-28-50 ²íãî-Óêðà¿íà, ÏðÀÒ ÀÑÊ, ô³ë³ÿ â ì.Ëóöüê 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 14/53 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-75 Êè¿âñüêèé Ñòðàõîâèé ijì, ÏðÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.216 . . . . . . . . . . . (050) 334-83-03, (050) 438-25-18 Êíÿæà ³ºííà ²íøóðàíñ Ãðóï, ÓÑÊ, ÏðÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-77-90, 75-72-55 Êðà¿íà, ÑÊ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 465-39-09 Êðà¿íà, öåíòð ïðîäàæó ÑÊ, ÏÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-04-50 Îðàíòà, Âîëèíñüêà îáëàñíà äèðåêö³ÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-81-91, 72-82-80 Îðàíòà, Ëóöüêå ì³ñüêå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-81-41 Îðàíòà, Ëóöüêå ðàéîííå â³ää³ëåííÿ ÏÀÒ ÍÀÑÊ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-33 ÏÇÓ Óêðà¿íà, ñòðàõîâà ãðóïà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-66-04, 72-66-40 ÏÇÓ Óêðà¿íà, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-54, 24-14-41 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-54 Ïðî 100 ñòðàõóâàííÿ, ÂÔ ÏÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-67-07, 77-10-04 Ïðîâ³äíà, ÑÊ, ÏðÀÒ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-24-30, 77-24-27 Ñòðàõîâà ãðóïà “Þ.Á².ÀÉ.-ÊÎÎÏ”, ïðåäñòàâíèöòâî ÏðÀÒ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-73-73 Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ “Ïåðøà”, Âîëèíñüêå óïðàâë³ííÿ ÏðÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3 . . . . . . . . . . . (332) 24-04-62, 23-45-24 Ñòðàõîâà Êîìïàí³ÿ “ÓͲÊÀ”, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-88, 77-43-14 Ñòðàõîâèé Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-86-45, (096) 260-50-59 ÒÀÑ, ñòðàõîâà ãðóïà, Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà äèðåêö³ÿ ÏÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-97-81, 78-98-94 Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî-ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, Ëóöüêå ðåã³îíàëüíå ïðåäñòàâíèöòâî Êè¿âñüêî¿ äèðåêö³¿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-05-46, (095) 180-92-58 Óêðà¿íñüêà ñòðàõîâà ãðóïà, ÑÊ, ÏÀÒ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 107, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-17-91, 75-20-33 Óêðà¿íñüêà òðàíñïîðòíà ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ïðåäñòàâíèöòâî ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . (050) 561-37-20, (063) 836-57-99 Óí³âåðñàëüíà, ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ, ÂÎÄ ÏÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-06-48, 77-06-49 ÕË. Áðîêåð ³ ïàðòíåðè, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 á, îô.11 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 901-91-05, (050) 901-08-89

131

ÑÓÂÅͲÐÈ FreshÁóêåò, ìàãàçèí ôðóêòîâî-îâî÷åâèõ áóêåò³â 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 806-30-03 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 806-30-03 Handmade, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 155-11-15 Present, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 725-79-27 Áóðøòèíîâà êîïàëüíÿ ¹2, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 381-32-31, (095) 150-48-56 ³íîê âîëîøêîâèé, êðàìíèöÿ óêðà¿íñüêèõ ñóâåí³ð³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-17-17 Âîëèíñüêèé ñóâåí³ð, õóäîæí³é ñàëîí-ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 735-17-37, (096) 329-16-53 Ãàðìîí³ÿ, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (066) 581-21-87 Äàðóíîê, ñóâåí³ðíà êðàìíèöÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-59-48 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . (332) 72-59-48 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-59-48 Äåêîð, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”) . . . . . . . . . . . . . . (095) 853-52-22 ²íòåð-Á³çíåñ, ïðåäñòàâíèöòâî êîìïàí³¿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 877-46-42 Êðàìíèöÿ ìèñòåöòâ, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 952-05-89, (093) 399-82-34 Ëèñò³âêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 627-62-13 Ïàòð³îò, â³ää³ë ïîäàðóíê³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”), 5-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 757-72-14, (068) 777-23-15 Ïåðëèíà Ñõîäó, â³ää³ëè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-57 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-57 Ïèñàíêà, êðàìíèöÿ óêðà¿íñüêèõ ñóâåí³ð³â 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (050) 228-06-92, (098) 247-19-02 Ðîäèííà âèøèâàíî÷êà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 915-40-22 Ñâ³ò ³äåé, êðàìíèöÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (ÖÓ “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 002-94-05 Ñëîâ’ÿíñüêà êåðàì³êà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-46-55, (098) 506-91-53 Ôîòîñóâåí³ðè, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 035-61-42 ÔðóêòîØîê, ìàéñòåðíÿ ôðóêòîâèõ áóêåò³â 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 409-65-39 ×àð³âíà êðàìíèöÿ, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 531-77-84 ßíòàð Ïîë³ññÿ, êðàìíèöÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 363-03-29, (095) 601-20-34

ÑÓÏÅÐÌÀÐÊÅÒÈ. ÒÎÐÃβ ÖÅÍÒÐÈ 555, ãóðò³âíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-30, 77-01-41 Áåðåñò, òîðãîâèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-29-99, 77-28-98 Áóðàò³íî, òîðãîâèé öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-50-00 Âîïàê, ñóïåðìàðêåòè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-39 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-99 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-02-40 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-52-47 Ãîñòèíåöü, òîðãîâèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-69-53 Åêñïðåñ “ÒÀÌ-ÒÀÌ”, ñóïåðìàðêåò 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-66-29, 78-66-28 Åëåãàíò, òîðãîâèé öåíòð 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 27 . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-69-90, (066) 610-65-82 ªâðîïà, òîðãîâèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-44-44 Êàðàâàí, ÒÖ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-76-39 Êîë³áð³ñ, ñóïåðìàðêåòè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-96 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-57-34 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 1 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-92 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-05-89 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


132

ÒÀÊѲ

Ëàêøåð³, òîðãîâèé öåíòð 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-48-50 Ëóöüê, öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-58, 78-55-57 Ìåòðî Êåø åíä Êåð³ Óêðà¿íà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-14-01 Íàø Êðàé, ñóïåðìàðêåòè 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-12-27, 75-12-31 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-25-40 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-15 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-40-05 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-85-92 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 774-03-87 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 864-44-65 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 160-82-01, (099) 143-03-29 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-40 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 100-32-11 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 740-31-02, (332) 71-45-27 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 4 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 475-28-38 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 15 ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 227-89-80 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-25-58 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 931-91-20 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 180-02-57, (050) 678-83-43 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-31-26 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 169-12-83 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-09-58, (095) 850-53-22 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-09-58, (332) 71-46-65 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-25-58 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 219-79-24, (066) 407-24-97 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 280-52-88, (066) 826-26-41 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 056-93-84, (332) 72-94-07 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-52-45 ÏîðòCity, òîðãîâî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-78-01, 78-78-28 Ñàëþò, ñóïåðìàðêåòè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-11-22 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-95-59, 71-98-02 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-34-61 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-05-67 ѳëüïî, ñóïåðìàðêåòè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-29-83 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . (332) 78-29-85 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”). . . . . . . (800) 30-17-07 ÒÀÌ-ÒÀÌ, ã³ïåðìàðêåò 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-51-20, 78-51-01 Òîðãîâèé öåíòð “Âàðøàâñüêèé” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-07-47, (067) 334-77-07 Òðîÿíäà, òîðãîâèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-32-50, 78-07-62 Ôóðøåò, ñóïåðìàðêåò 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-11, 78-83-12 Þâàíò, ÒÖ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-03-40, 77-34-00

ÒÀÊѲ Äæîêåð, ³íôîðìàö³éíî-äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà òàêñ³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 242-60-60, (063) 242-60-60 Åë³ò-Åêñïðåñ òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.7 . . . . . . . . . . . . (050) 554-46-56, (050) 586-48-38 ªâðî-òàêñ³ Åðà 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 689-17-49, (332) 28-50-00 Êîçà÷îê-òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 451-97-93, (095) 332-34-73, Ëþêñ-òàêñ³, ðàä³îòàêñ³ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 4, îô.316 . . . . . . . . . . . . (095) 155-36-42, (098) 450-44-22 Ìàêñ³ì-òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-30-29, 29-94-42 Ìîðÿ÷îê-òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-30-20, 29-30-39 Îïòèìàëüíå òàêñ³, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.602 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 257-25-79, (093) 394-55-79 ѳÌ-Òàêñ³ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 920-15-15, (332) 29-77-92 Õ²Ò, òàêñ³ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 522-54-52 ×óìàê, ðàä³îòàêñ³ 15-85 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 11 . . . . . . . . (050) 339-89-85, (098) 227-75-33, (332) 15-85

ÒÀÍÖÞÂÀËÜͲ ÑÒÓIJ¯, ÊËÓÁÈ Diamond, êîìïëåêñ çäîðîâ’ÿ òà êðàñè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 31 (êîìïëåêñ “Diamond”). . . . (050) 082-78-36, (093) 082-78-36 FROM THE INSIDE, dance school 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 777-31-34, (063) 307-01-21 Àðò, ñòóä³ÿ òàíöþ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 922-42-09

Äæàë³ëà, êëóá ñõ³äíîãî òà ñó÷àñíîãî òàíöþ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 082-79-84 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 082-79-84 Ñàëüñà Êëóá Ëóöüê 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 644-61-23 ÑÊ-ÄÅÍÑ, òàíöþâàëüíèé êëóá äëÿ äîðîñëèõ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 644-61-23 Ôîðòóíà, êëóá ñïîðòèâíî-áàëüíîãî òàíöþ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 948-28-58

ÒÀÐÀ ÒÀ ÓÏÀÊÎÂÊÀ Âîëèíü Òðåéä-Ïàê, ÏÏ Ñòðåò÷-ïë³âêà âëàñíî¿ íàìîòêè. Âèòðàòí³ ìàòåð³àëè. 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . (050) 658-84-76, (097) 307-25-40, (099) 028-60-82, (332) 26-07-66

M³das Pack, êîìïàí³ÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-90-70, (050) 800-50-59 À.ÒÎÐÁÀ, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-51-99 Àëôà³íòåðïëàñò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 516-52-97, (095) 888-48-19, ÂÀÊÓÌÓÑ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-02-86, (050) 516-97-28 ÂåñòÏàê, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 078-01-59, (097) 724-06-68 ³ëê Óêðà¿íà, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-16-45 Âîëèíñüêà Òàðíà Êîìïàí³ÿ, ÒçΠ43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22, îô.174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 677-85-44 Âóäëåíä Óêðà¿íà, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, îô.311 . . . . . . . . . . . . . (050) 338-19-18, (332) 78-44-54 Çàõ³äÏðîìÏàê, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 843-73-04 Çàõ³äÏðîìÏàê, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3, îô.329 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-55-26 ÇÄ Óêðà¿íà, ÏÏ 43006, ì.Ëóöüê, ïðîâ.Äîðîæíèé, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-53 ²í³ö³àòèâà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 377-33-55, (332) 78-82-50 ²îëà, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Áîæåíêà, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-72-27, (050) 339-75-34 Ëóöüêêàðòîí, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãðåá³íêè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-00-39, (067) 332-30-13 Ëóöüêïëàñò, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-47-37, 78-81-67 Îìîôîð-Óêðà¿íà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.431 . . . . . . . . . . . (050) 378-56-08, (332) 78-29-41 Ñâ³ðæåâñüêèé Âàëåíòèí Âàëåð³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 078-01-59, (096) 434-55-27 Ñêëî-²íâåñò, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-02-60, (050) 914-31-76 Ñòåëëà Ïàê Óêðà¿íà, ÒçΠ43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-75-44 Òàòðàôàí, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-97-56, 77-97-54 Òåðìïàêñ, ÏÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Òåðåìí³âñüêà, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-25-17, 25-03-01 Òðàíñïàêñåðâ³ñ, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3. . . . . (099) 637-84-60, (097) 454-06-49 BRANDmedia, êîìïàí³ÿ 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ëóöüêà, 2 . . . . . . . . . . (332) 28-59-19, (050) 525-92-25 Âîëèíñüêà ôàáðèêà ãîôðîòàðè, ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ëóöüêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-08-06 Ãàëï³í ïàê, ÒçΠ45490, ñìò Áëàãîäàòíå Íîâîâîëèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, âóë.Ïåðåìîãè, 1 ë . . (3344) 9-55-78 Åêîïàê, ÒçΠ45607, ñ.óðêà Ïîëîíêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ãîðîõ³âñüêà, 63 â . . . . (332) 28-66-02, 79-21-61 Ñòåëëà-Ïàê Óêðà¿íà, óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêå ï³äïðèºìñòâî 45200, ì.ʳâåðö³, âóë.²íäóñòð³àëüíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 4-03-11 Ôîëñàæ, ÏÏ 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.1 Òðàâíÿ, 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-32-45

ÒÅÀÒÐÈ Âîëèíñüêèé àêàäåì³÷íèé îáëàñíèé òåàòð ëÿëüîê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-31-63, 72-72-40 Âîëèíñüêèé àêàäåì³÷íèé îáëàñíèé óêðà¿íñüêèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ì.Ò.Ã.Øåâ÷åíêà 43025, ì.Ëóöüê, ìàéäàí Òåàòðàëüíèé, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-79, 72-54-60


ÒÊÀÍÈÍÈ

ÒÅËÅÁÀ×ÅÍÍß, ÒÅËÅÊÎÌÏÀͲ¯ Pulsat, ìàãàçèí Ïóëüòè, êàáåëü, ðàä³îàïàðàòóðà. Ãóðòîâèé ïðîäàæ. 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 17 . . . . . . . . . . (097) 307-25-19, (332) 28-16-82 Àâåðñ, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 15-62 ²íòåð-Âîëèíü, òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-06-06 ²íòåðàêòèâíå TV, â³ää³ë ïðîäàæó ïîñëóã ÂÔ ÏÀÒ “Óêðòåëåêîì” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 50-68-00 Ðàõîâñüêèé Ãðèãîð³é Îëåêñàíäðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 290-51-38 Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ “Àâåðñ” 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 19 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-00-26, 28-00-00 Òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ “̳êñ”, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 40 à/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-03-27, 77-04-27 Ô³ë³ÿ “Âîëèíñüêà ðåã³îíàëüíà äèðåêö³ÿ” ÏÀÒ “Íàö³îíàëüíà ñóñï³ëüíà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè” 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-70, 77-05-70

ÒÅÍÒÈ Òåíò-Ñåðâ³ñ, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-03-01, (332) 79-17-18 Òåíòè, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 907-62-10, (066) 998-33-97 Øîðøèí Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 4 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 907-62-10, (066) 998-33-97 Òåíò-Ñåðâ³ñ, âèðîáíè÷èé öåõ 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 2. . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-40-11 Òåíòè àâòîìîá³ëüí³ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 150 . . . . . . . . . . . . (067) 811-32-43, (097) 184-39-93

ÒÅÕͲÊÀ ÄËß ÄÎÌÓ Gemini, ñåðâ³ñíèé öåíòð Ðåìîíò, îáñëóãîâóâàííÿ, ïðîäàæ òà îðåíäà êàâîâîãî îáëàäíàííÿ. 45601, ñ.Ëèïèíè Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Îêðóæíà, 14 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 122-77-22, (096) 322-77-22 10ka.com.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 025-06-78, (066) 899-35-35 Comfy, ìåðåæà ìàãàçèí³â ïîáóòîâî¿ òåõí³êè òà åëåêòðîí³êè 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (067) 611-05-79 DOMO.ñî.ua, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 187-55-16, (066) 345-59-25 Domtehnika.net, ³íòåðíåò-ìàãàçèí 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 949-26-00, (097) 985-63-28 Gorenie, ô³ðìîâèé ñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 095-00-09 Lazeika, ³íòåðíåò-ñóïåðìàðêåò 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 658-94-94, (093) 934-77-74 Re:Store, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 472-46-36, (066) 980-36-56 REMIOT, ìàéñòåðíÿ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 788-45-31, (097) 359-10-88 Shchozavgodno, ÏÏ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 648-90-90 TV Line, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 191-03-36 Àìïåð, ìàéñòåðíÿ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 118-62-80, (063) 267-68-03 ÄÅËÞÊÑ, ìàãàçèí ïîáóòîâî¿ òåõí³êè 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . (050) 547-22-10, (095) 853-53-44 ijàïàçîí-ñåðâ³ñ, öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ åëåêòðîí³êè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 29. . . . . (050) 655-65-50, (332) 23-39-25 Ä²Ì ÒÅÕͲÊÈ, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 733-99-90 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 492-99-97 Äëÿ âñ³õ, ìàéñòåðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãàâðèëþêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 870-74-75, (097) 541-84-94 Åòàìàñòåð, ñåðâ³ñíèé öåíòð, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ãóëàêà-Àðòåìîâñüêîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-99-55, 77-99-56 Êîì³ñ³éíèé, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 804-60-01, (332) 78-98-68

133

Ëþêñ-ìàéñòåð, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 725-78-08, (098) 657-73-77 Ìåä³à, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-14-86, 77-07-52 ̳êîñ, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Âî¿í³â ²íòåðíàö³îíàë³ñò³â, 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-75-96 Îáíîâà-ïîáóòîâà òåõí³êà, ìàãàçèí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 165-60-52, (332) 25-10-08 Îðá³òà, òåõíîòîðãîâèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-66-09, (332) 24-58-49 Ïîáóòîâà òåõí³êà á/â ç ͳìå÷÷èíè, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 25 (Âàðøàâñüêèé ðèíîê) . . . . . . . . . (097) 789-97-65 Ïîáóòðàä³îòåõí³êà ËÒÄ, ÂÎÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 15-87, 25-10-01 Ïîòð³áí³ ðå÷³, êîì³ñ³éíèé ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 087-92-40 Ðåìïîáóòòåõí³êà, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-10-28 Ñàòóðí, ìàãàçèí 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-11-35, (332) 29-02-20 Ñåðâ³ñ-ìàéñòåð, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-56-25, 78-56-24 Ñåðâ³ñíèé öåíòð “SAMSUNG” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 316-31-23, (332) 23-01-03 Ñåðâ³ñíèé öåíòð ‘’ÍÎÐÄ’’, ÏÀÒ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 901-89-66, (095) 295-91-19 Ñîôò Ëàéí, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-85-82, 71-84-90 Ñîôò Ëàéí, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-10-23 ÑÖ “ÐÅÌ-Ñåðâ³ñ”, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-64-26, (066) 875-65-19 Ôîêñòðîò, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-21-90 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-21-90 ×èñòî òåõí³êà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-96-64 Øâåäòåõ, ìàãàçèí âæèâàíî¿ ïîáóòîâî¿ òåõí³êè 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Êîçàöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 123-64-36 Øâåéíà êðàìíèöÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-65-80, (050) 855-96-20

ÒÅÕͲ×ÍÀ ²ÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖ²ß Áþðî Òåðì³íîâî¿ ²íâåíòàðèçàö³¿, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . (093) 882-15-55 Âîëèíñüêå îáëàñíå áþðî òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàðèçàö³¿, ÊÏ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ѳ÷îâà, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-42-82, 28-42-80 Ïðèâàòíå ÁÒ² 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 978-99-55, (050) 378-99-55 Ñòàõ³â Àíäð³é Ãðèãîðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . (099) 025-03-53, (067) 368-08-38 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ ÊÏ “ÂÎÁÒ²” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êîâåëüñüêà, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-09-49 Êîâåëüñüêà ô³ë³ÿ ÊÏ “ÂÎÁÒ²” 45007, ì.Êîâåëü, âóë.Áðåñòñüêà, 111 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-05-12, 6-05-46

ÒÊÀÍÈÍÈ Åäåëüâ³êà, ÏðÀÒ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-60-40, 78-60-41 ²âàííà, ìàãàçèí òêàíèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-89-02 Êðîêóñ, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-49-02 Êðîêóñ, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 339-14-67 Îêñàìèò, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 á/3 Ïðîìòåêññåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-33-45, 78-01-48 Ñàëîí òêàíèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-43-28 Òêàíèíè, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 867-49-33 Øâåéíèé ijì, ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 130-53-58, (098) 093-74-15


134

ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß

ÒÎÐÃÎÂÅËÜÍÅ ÎÁËÀÄÍÀÍÍß Àãðîâåñò, ËÒÄ, ÍÂÊÔ, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.325. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-35-91, 78-35-92 Àíòàðåñ ÑÂ, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-54, (050) 986-17-66 Àñòàðò-ñåðâ³ñ, ÒΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 817-99-79, (063) 545-72-87 Êîíêóðåíò-Ë, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-39-88 Êîíñóë-ïëþñ, ÊÔ ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.325. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-35-91, 78-35-92 Ìîäåðí ²íæèí³ð³íã, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-01-06, (332) 78-95-52 Ìîäåðí-Åêñïî, ÑÏ ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 78 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-95-00, 78-95-01 Ìîíòàæòîðã, ÒΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30. . . . (099) 275-39-63, (067) 332-19-61 ÏÐÅÔ-ÑÅвÑ, ÏÔ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.303 . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-76, 70-11-38 Õîëîäòåõñåðâ³ñ, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-91-05, 71-91-06 Âîëèíñüêèé ðåìîíòíî-ìîíòàæíèé êîìá³íàò, ÏðÀÒ 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ò³ì³ðÿçåâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-93-45 ²ìïóëüñ, ÊÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-21-80 Õîëîäòåõñåðâ³ñ, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ò³ì³ðÿçåâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-93-45 ßíò³ñ, ÏÏ 45624, ñ.Âåëèêèé Îìåëÿíèê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 5 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-93-78, (050) 655-66-35

ÒÓÐÈÑÒÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ Like Travel, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65, îô.25 (Òåõí³÷íå áþðî êàäàñòðó) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (063) 819-76-96, (332) 28-70-50

Åêçîòèê Òóð, òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ

Îðãàí³çàö³ÿ â³äïî÷èíêó çà êîðäîíîì òà â Óêðà¿í³. ³çîâà ï³äòðèìêà. 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 258-59-15, (097) 688-97-49, (332) 29-51-50

ÍÀIJß-ÒÓÐ, ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ

43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 542-41-44, (066) 030-16-30 Øàíñ, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 9, îô.3 . . (050) 438-17-53, (332) 71-23-04 Active HoliDay, åêñêóðñ³¿ Óêðà¿íîþ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 (ïðèì³ùåííÿ ËÍÒÓ) . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 951-85-40 AS-travel, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à, îô.6 . . . . . . . . . . . (066) 122-74-88, (097) 960-41-96 Coral Travel, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 (ÒÖ “Áóðàò³íî”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 028-60-50, (063) 408-45-45 Coral Travel, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 517-37-88, (068) 373-80-73 Coral Travel, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòÑity”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 642-59-30, (096) 624-24-64 FREE PLACE IN TOUR, òóðîïåðàòîð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 4 â . . . . (332) 77-44-47, (050) 920-16-66 GLOBAL-TOUR, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 (ÒÖ “Þâàíò”) . . . (093) 237-78-98, (066) 143-10-51 Join Tour, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 591-47-68, (332) 24-02-17 Join Up, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-71-40 Le Monde, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèëîâà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 310-99-99, (066) 159-80-84 Paradise Tour, òóðîïåðàòîð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 587-33-33 RISE UP, òóðèñòè÷íèé îïåðàòîð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7, îô.101 . . . . . . . . . . . (067) 334-14-47, (066) 779-97-70 Sun Travel, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 390-56-40, (332) 72-73-55 Sunny Tour, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3. . . . . (050) 456-46-46, (067) 994-99-93 Tours s tickets, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 323-04-08 TPG Ëóöüê, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 9. . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 463-75-57, (067) 121-20-02

TRAVEL City, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26 à, 3-é ïîâ.. . . . . . . . . . (332) 78-40-08, (093) 845-08-13 TUI, òóðàãåíö³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.×åõîâà, 2, îô.52 . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 781-12-08, (332) 24-00-44 Welcome tour, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”), 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 985-41-40, (067) 276-39-95 Àâòî-Òóð, áþðî ïîäîðîæåé 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 á, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . (050) 233-00-68, (067) 365-05-00 Àíàìàíäð³ÿ, òóðèñòè÷íèé êëóá 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 556-54-60, (097) 874-51-15 Áàë³íà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 ë (ÒÖ “Ãîñòèíåöü”),(066) 881-57-57, (067) 600-55-99 Áþðî ïîäîðîæåé, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.311 . . . . . . . . . . . . . (050) 438-28-78, (095) 640-46-20 Âàëåð³ÿ, òóðîïåðàòîð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3. . . . . . (067) 361-50-04, (332) 77-07-77 Âîëèíüçäðàâñåðâ³ñ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14 (3-é ïîâ.), ê.40 . . . . . . (332) 24-94-86, (050) 805-03-25 Âîëèíüòóðèñò, ÏðÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 33 . . . . . . . . . . (332) 23-04-11, 77-03-43 Ãîðÿù³ ïóò³âêè, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 101-15-45, (332) 72-54-38 ijàìàíò òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Øåâ÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 519-32-04, (067) 446-66-64 Çàõ³äêóðîðòñåðâ³ñ, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 24 à, îô.22 . . . (332) 78-35-65, 24-03-90 ²íòåð-Ñ òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 749-04-90, (332) 77-44-33 Êîìôîðò Òóðèñòèê, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 28 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 877-00-88 Êðèëà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 38, îô.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 21-03-64 Êðîê-òóð, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êàôåäðàëüíà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-44-36 Ëóöüêå áþðî ïîäîðîæåé òà åêñêóðñ³é, ÄÏ ÏðÀÒ “Âîëèíüòóðèñò” 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-08-72, 71-97-66 Ëó÷³ÿ, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-81-29 Ìàãíîë³ÿ-Òðåâåë, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 26/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-87-58, 72-13-03 Ìàê³íòóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34, îô.201 . . . . . . . . . . . . (332) 28-28-22, (068) 528-22-27 Ìàë³áó-òóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 807-91-30, (332) 24-35-95 Ìàíäð³âêà, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 736-08-83, (097) 726-54-41 Ìåãà Òðåéä, òóðèñòè÷íà êîìïàí³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-29, 77-29-00 Ìåäîâà õàòà, öåíòð òðàäèö³éíî¿ êóëüòóðè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 307-71-34 Ìëèí ïðèãîä, òóðáþðî 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-04-33, (050) 438-13-81 ÌÎÐÅ ÒÓвÂ, òóðàãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9 (2-é ïîâ.), îô.18 . . . . . . . . . (099) 636-22-33, (096) 559-70-70 ÌÎÐÅ ÒÓвÂ, òóðèñòè÷íà ìåðåæà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 à, îô.22 . . . . . . . . . . . (332) 72-50-22, (099) 764-37-76 Ì𳿠Çä³éñíþþòüñÿ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à, îô.5 . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-40, (099) 739-47-41 Íîâ³ ìàíäðè, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-66-61, (332) 74-91-91 Îàçèñ, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 171-84-48, (332) 23-01-93 Îëüâ³ÿ-Òóð, ÄÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 13, îô.66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-88, 77-11-11 Ïàòð³îò, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 29, îô.3 à. . . . . . . . (050) 705-97-43, (332) 28-64-16 Ïåðøå òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 (ÐÖ “Ïðîì³íü”), 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 173-39-55, (332) 28-20-88 Ïî¿õàëè ç íàìè, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 613-86-40, (068) 684-44-59 гⒺðà-òóð, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48, îô.217 . . . . . . . . . . . . (332) 77-64-35, (066) 280-50-45 Òðàéäåí õ³ò, ìåðåæà òóðèñòè÷íèõ àãåíö³é 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-59-52, (095) 098-53-93 Òóð Ãëàìóð, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 (1-é ïîâ.), îô.8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 721-22-37 ÒÓÐ, òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 416-27-09, (332) 72-48-19 Òóðàãåíö³ÿ Êàòåðèíè ʳäèáè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à, îô.6 . . . . . . . . . . . . (332) 72-27-20, (050) 713-91-94 Òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ Âàäèìà Êóðáàíà 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 941-48-25 Òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî Ãàëèíè Êóöèê 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 50 à, îô.4 . . . . . . . . . . . (332) 72-63-94, (067) 849-86-17 Òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî Ãóìåíþê ªâè Àíäð³¿âíè 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 749-94-01


ÔÎÒÎ- ÒÀ ²ÄÅÎÏÎÑËÓÃÈ

ÒóðÑàëîíú, òóðèñòè÷íà ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-45-31, (050) 339-91-91 Ôåñòà, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-11-22, 75-75-56 Öåíòð òóðèñòè÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ïîñëóã, ÊÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2. . . . . . . . . (099) 644-77-79, (332) 72-34-19 ß ëþáëþ ñâ³ò, òóðèñòè÷íèé ñàëîí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-51-10, (099) 272-28-33 Genezys+, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Òîïîëåâà, 40 . . . . . . (066) 767-46-22, (098) 030-30-98 ÏàðàËåëü, òóðèñòè÷íå àãåíòñòâî 45632, ñ.Ç쳿íåöü Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèì³ñüêà, 2 ã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 422-11-41

ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×Ͳ ÏÐÅÏÀÐÀÒÈ Àñòðîí, ÏÔ 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-17-03 Âîëèíüôàðì, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-52 Âîëèíüôàðìïîñòà÷, ÄÂÒÏ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 89 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-35-51, 28-35-70 Âîëèíüôàðìñåðâ³ñ-2, ÒçΠ43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-37-12, 74-35-53 Ñàëüâå, ÒçΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-62, 78-01-64 Äàë³ÿ,ÒçΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, áóëüâàð Øåâ÷åíêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 4-05-00 Äàíôàðì, ÏÔ 45703, ñ.Ñêîáåëêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ñåëèùíà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 9-68-35 Ëóöüêôàðìàö³ÿ, ÒçΠ45605, ñ.Áîðàòèí Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Öåíòðàëüíà, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-90-13 Ìåäîë³ñ, ÊÏ ÌÏÏ-Ðàòí³âñüêà ô³ðìà 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.1 Òðàâíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-14-06 Ïåðôåêñ, ÒçΠ45100, ì.Ðîæèùå, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 361-31-41 Òîíóñ, ÒçΠ44000, ñìò Øàöüê, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-02-36 Ôàðìàñòàð, ÒçΠ45200, ì.ʳâåðö³, âóë.³äðîäæåííÿ, 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-14-35

Ô²ËÀÐÌÎÍ²ß Âîëèíñüêà îáëàñíà ô³ëàðìîí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-02-41

Ô²ÒÍÅÑ-ÖÅÍÒÐÈ, ÒÐÅÍÀÆÅÐͲ ÇÀËÈ

FITNESS STUDIO, ô³òíåñ-öåíòð

www.fitnessstudio.com.ua 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Òðàâíåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 888-17-96, (068) 888-17-96, (332) 20-30-01 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.2

A-yoga, ñåêö³ÿ õàòõà-éîãè 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (093) 830-20-80 Adrenalin City, êóëüòóðíî-ðîçâàæàëüíèé öåíòð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 780-53-50 ARENA SPORT, ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (066) 493-80-40 Energym, ñïîðòèâíèé çàë 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 738-28-00, (068) 752-17-42 Fit Curves, ô³òíåñ-êëóá äëÿ æ³íîê 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 48 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 120-26-10, (098) 714-34-78 Joy FITNESS, ô³òíåñ-êëóá 43010, ì.Ëóöüê, Êè¿âñüêèé Ìàéäàí, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-96-62, (099) 430-33-01 MAXIMUS, ô³òíåñ-öåíòð 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 466-96-26 Plaza, ñïîðòèâíèé êëóá 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 127 . . . . . . . . . . . . . . . . . (098) 561-15-65, (066) 245-16-68 Pumper, ñïîðòèâíèé êëóá 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 405-22-28

135

SPORT LIFE, ô³òíåñ-êëóá 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âàñèëÿ Ìîéñåÿ, 1. . . . . . . . . . . . . . . (050) 448-42-77, (332) 28-42-22 Sport time, òðåíàæåðíà çàëà 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 15. . . . . . . . . . . . . . . . (095) 344-56-26, (096) 932-54-39 Vita Gym Club, òðåíàæåðíà çàëà 43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 500-33-77 ÀËÌÀ, öåíòð ô³òíåñó 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-46-73, (099) 785-75-95 Àëüôà-þí³âåðñ, ô³òíåñ-êëóá 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Â.×îðíîâîëà, 3 à . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 983-72-82, (096) 946-55-62 Àíàõàòà, éîãàí ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 67 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 328-04-50 Àòëåò³êî, ô³òíåñ-êëóá 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 657-32-26 ³ïóð³-Êåò, îçäîðîâ÷èé öåíòð 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 221-39-22, (332) 72-27-42 Äèíàìî, ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-33-80 Äðàéâ, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-12-66, (066) 981-10-91 ²íòåð Àòëåòèêà, æ³íî÷èé ô³òíåñ-êëóá 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-98-45 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-97-93 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-77 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-02-95 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”), 1-é ïîâ. . . . . . . . (066) 897-87-77 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 093-52-60 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 405-26-26 Êàðòèíã-öåíòð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (097) 702-04-62 Ëåî-ô³ò, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé öåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 15 à . . . . . . . . . . . . . . (067) 527-50-85, (332) 78-50-80 ˳äåð, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷èé êîìïëåêñ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.Ïèñàðåâñüêîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 402-07-30 Ìóëüòèìåä³éíèé òèð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 (ÊÐÖ “Adrenalin City”) . . . . . . . . . . . . . . . (099) 703-63-44 Îë³ìï³ÿ, ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (068) 096-76-67 Ñïàéêåð, ô³òíåñ-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-57-72, (050) 888-59-99 Ñïîðò ëàéí, ô³òíåñ-çàë 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 686-07-56, (095) 825-05-37 Ñïîðò öåíòð, òðåíàæåðíèé çàë 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 17 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-08-11, (050) 374-67-37 Ñïîðòèâíèé êîìïëåêñ ôàêóëüòåòó ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ñïîðòó òà çäîðîâ’ÿ ѪÍÓ ³ì.Ë.Óêðà¿íêè 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 2 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-42-06 Ñïîðòêîìïëåêñ Ëóöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-61-23, 26-34-59 Ñòàíîê, òðåíàæåðíèé çàë 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 363-80-73, (095) 604-77-39 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 468-68-60 Òåðèòîð³ÿ éîãè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 269-07-25 Þí³âåðñ, êëóá ô³òíåñó 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (094) 908-31-29, (332) 29-21-29

ÔÎÒÎ- ÒÀ ²ÄÅÎÏÎÑËÓÃÈ Goami Photography, ôîòîøêîëà 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-64-40 ProFotoÖåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-15-77 UAFOTO.COM, ôîòîñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 726-42-64, (050) 436-08-26 Åë³òôîòî, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-03-45 ªâðîôîòî, ôîòîöåíòð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-03-40 Çåáðà, ôîòîìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 874-66-55 ʳíî ïðî Âàñ, wedding cinema studio 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.304 . . . . . . (050) 668-87-45, (063) 990-09-90 ÊÎÄÀÊ, â³ää³ë 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 (ã³ïåðìàðêåò “ÒÀÌ-ÒÀÌ”). . . . . . . . . . (332) 78-54-55 Ìîíîêëü, ôîòîñàëîí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 980-33-10 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


136

ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ

Îá’ºêòèâ, â³äåîñòóä³ÿ 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 049-55-50 Ðåìáðàíäò, ôîòîñòóä³ÿ 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-04-68, (067) 782-03-56 Ñåçàí, ôîòîñàëîí 43020, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 341-71-14 Ôàí Ôîòî, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-08-80 Ôîòî íà äîêóìåíòè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 627-46-87 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 082-65-89 Ôîòî-â³äåî ñòóä³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à. . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-35-61, (050) 919-27-49 Ôîòî³äåî, ñòóä³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 2. . . . . . . . (050) 921-02-35, (095) 406-73-18 Ôîòîïëþñ, â³ää³ë 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (050) 585-81-74 Ôîòîñàëîí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 750-82-08 Ôîòîñòóä³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ìîëîä³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 460-12-02 Ôóäæ³-Åêñïðåñ, ôîòîöåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 900-02-10, (095) 184-84-84 43017, ì.Ëóöüê, áóëüâàð Äðóæáè Íàðîä³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 900-02-10 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 900-02-10 Òåðèòîð³ÿ ñâÿòà, ñòóä³ÿ 45638, ñ.Ëèùå Ëóöüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 948-89-21, (097) 649-26-07

ÕÀÐ×ÎÂÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß, ÕÀÐ×ÎÂÀ ÑÈÐÎÂÈÍÀ Çàõ³ä Åêî Ïðîäóêò, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-03-37 ²ìïåêò-park, ÌÏ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 597-13-43 Îë³, ÏÏ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-99-09 Àãðîôðóêò ËÒÄ, ÒçΠ44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ëóöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-20-41, 2-29-20 Àéâà, ÏÏ 44414, ñ.Ìîêðå Ñòàðîâèæ³âñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3346) 9-47-37 Âîëèíüôðóêò, ÒçΠ44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.Ëóöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-12-41 Åêîìà, ÑÏ 44600, ñìò Ìàíåâè÷³, âóë.100-ð³÷÷ÿ Ìàíåâè÷, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3376) 2-25-92 Êîíäîð-ïëþñ, ÏÔ 44731, ì.Óñòèëóã Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 17 . . (3342) 3-84-11 Ëîçíÿ, ÒçΠ45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Øåâ÷åíêà, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 2-17-88 ̳ëåêñ, ÏÏ 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ôàëüê³âñüêà, 1 . . . . . . . . . (332) 24-32-91, 77-00-19 Íåññå-Óêðà¿íà, ÏÔ 45630, ñ.Êíÿãèíèíîê Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Ôàëüê³âñüêà, 1 . . . . . . . . . (332) 24-32-91, 77-00-19 Ñïàéñ-Ëóöüê, ÒçΠ45636, ñ.Ãàðàçäæà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Âèøíåâà, 81 á. . . . . (332) 78-49-90, (050) 709-88-55 ÑÒÑ, ÒçΠ44833, ñ.Ñîëîâè÷³ Òóð³éñüêîãî ð-íó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-96-97 Ó.Ì.Á. åêñïîðò, ÏÏ 44661, ñìò Êîëêè Ìàíåâèöüêîãî ð-íó, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 2 à . . . . . (3376) 3-27-52, 3-29-08 Ôåí³êñ, ÏÏ 45200, ñ.Âåñíÿíêà ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Äà÷íà, 52 à. . . (332) 78-90-67, (066) 175-10-20

ղ̲×ÍÀ ÏÐÎÄÓÊÖ²ß Â³çèò-ñåðâ³ñ, ÒçΠ43021, ì.Ëóöüê, âóë.ßðîâèöÿ, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 442-97-12, (332) 24-80-42 Âîëèíüêèñåíü ËÕÇ, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êðåìåíåöüêà, 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-64-88, 77-97-84 Ïîë³ìåð, ÒΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 47 â . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 332-11-60, (067) 361-03-51 Ñàìñîí-Òåõ, ÏÏ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-10-75, 29-02-80

Õ²Ì×ÈÑÒÊÈ ÒÀ ÏÐÀËÜͲ KIMS, ìåðåæà õ³ì÷èñòîê 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï. Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âëèíü”) . . . . . (067) 332-09-29, (050) 337-47-47 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 337-43-43 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 337-46-46 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 40 (ðèíîê ϳâí³÷íèé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 337-40-40 Perfetto, ³òàë³éñüêà õ³ì÷èñòêà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 215-03-82 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (067) 215-03-83 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 215-03-84 Àìåðèêàíñüêà õ³ì÷èñòêà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 7 â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-70-63

Äåêñòîí, ïðèéìàëüíèé ïóíêò, ÏðÀÒ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïàðêîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-74-11 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-02-87 Äåêñòîí, õ³ì÷èñòêà, ÏðÀÒ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-02-03 Äåêñòîí, õ³ì÷èñòêà-ïðàëüíÿ, ÏðÀÒ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Òðóíê³íà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-55-47 Ïàí Ïîëîñêóí, õ³ì÷èñòêà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 522-27-08, (097) 899-31-66 ×àéêà, ôàáðèêà õ³ì÷èñòêè, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-37-12 ×èñòî, ìåðåæà õ³ì÷èñòîê 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-21-96

Õ˲Á, Õ˲ÁÎÁÓËÎ×Ͳ ÂÈÐÎÁÈ Âîëèíñüêèé ïåêàð, ÒçΠ43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 660-94-44, (332) 71-06-80 Âîëèíüòîðãõë³á, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-01-42, 78-01-43 Ãîëóá, ÏÏ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-84-62, (095) 728-16-15 ªâðîïåê, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 18 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 338-48-36, (332) 28-32-18 Çàõ³äòîðãõë³á, ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-87, 77-41-14 Ëóöüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â ¹2, ÄÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìîëîäîãâàðä³éñüêà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-95-68, 76-96-31 Ñîô³ÿ-Øàíñ, Ñà ÒçΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-96-34 Òåðåìíî Õë³á, ÏÀÒ 43008, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 13 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-73-00, 78-09-09 Øàðàäåí³äçå ˳ÿ Ðåâàç³âíà, ï³äïðèºìåöü 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-24-09

ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ Ó ÐÀÉÎÍÀÕ ÂÎËÈÍÑÜÊί ÎÁËÀÑÒ² Àëòåé, ÒΠ45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ñîáîðíà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-16-75, 3-16-73 Áåðåñòå÷ê³âñüêà õë³áîïåêàðíÿ, ÒçΠ45765, ì.Áåðåñòå÷êî Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 17 à . . . . . . . . . . . (3379) 9-53-66 Âîëèíüàãðîïðîäóêò, ÒçΠ45200, ì.ʳâåðö³, âóë.Øåâ÷åíêà, 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3365) 3-27-44 Âîëèíüçåðíîïðîäóêò, ÒçΠ45240, ñ.Ëèïëÿíè ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ìèðó, 22 . . . . . . . . . . . (3365) 6-91-73, 28-68-02 Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé êîìá³íàò õë³áîïðîäóêò³â, ÄÏ ÄÀÊ “Õë³á Óêðà¿íè” 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Êí.Îëüãè, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-29-93 Ãîðîõ³âñüêå õë³áîïðèéìàëüíå ï³äïðèºìñòâî, ÂÀÒ 45744, ñìò Ìàð’ÿí³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 17. . . . . . . . . (3379) 2-18-01 Ãîðîõ³âõë³á, ÂÀÒ 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.².Ôðàíêà, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-10-30 Äåëüô³í, ÏÏ 44100, ñìò Ðàòíå, âóë.Øåâ÷åíêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3366) 2-16-91 Êàðíàöüêèé, Ôà 45700, ì.Ãîðîõ³â, âóë.²ãîðÿ Ñëèâêè, 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3379) 2-24-03 Êîâåëüñüêèé õë³áîêîìá³íàò, ÒΠ45000, ì.Êîâåëü, 2-é ïðîâóëîê Âàòóò³íà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 6-14-50 Êîíòàêò, ÌÏÏ 45100, ì.Ðîæèùå, âóë.1 Òðàâíÿ, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3368) 2-26-57 Ëîêà÷èíñüêèé õë³áîçàâîä, ÏðÀÒ 45500, ñìò Ëîêà÷³, âóë.Ñòåïîâà, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3374) 2-13-04, 2-22-07 Ëþáîìëüñüêèé õë³áçàâîä 44300, ì.Ëþáîìëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3377) 2-46-38, 2-41-35 ̳ëåí³óì, ÒçΠ44800, ñìò Òóð³éñüê, âóë.Ïàðàëåëüíà, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3363) 2-12-95, 2-16-33 ̳í³-ïåêàðíÿ, ÏÏ 44000, ñìò Øàöüê, âóë.Ñàäîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3355) 2-91-85 Íîâîâîëèíñüêèé õë³áîçàâîä, ÏðÀÒ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Ïàâëîâà, 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-30-06 Îâàäí³âñüêèé õë³áîçàâîä ÏÏ “Óí³âåðñàì” 44720, ñ.Îâàäíå Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Ïåðåìîãè, 1. . (3342) 9-25-34, 3-85-02 Ïåêàðíÿ 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, ïðîñï.Äðóæáè, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-00-33 Ñîí³øêà, ÏÏ 45750, ñìò Ñåíêåâè÷³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Ë.Óêðà¿íêè, 4. . . . . . . . . . . (3379) 9-96-62 Ñîôàðì, ÒçΠ45220, ñ.Ñóñüê ʳâåðö³âñüêîãî ð-íó. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 749-19-62 Õë³á, ÒçΠ45000, ì.Êîâåëü, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 120 . . . . . . . . . . . . . . . (098) 010-45-46, (3352) 5-98-41 Õë³áîêîìá³íàò Ëþáåø³âñüêî¿ ÐÑÑ 44200, ñìò Ëþáåø³â, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, 44. . . . . . . . . . . . . . . . (3362) 2-13-41, 2-13-43

ÕÓÄÎÆͲ ÏÐÎÌÈÑËÈ RUBAN’S, àðò-ñòóä³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 à, îô.4 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-98-43, (095) 013-25-17 Àðò-ijì, áàãåòíà ìàéñòåðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 21 (á³ëÿ ã³ìíà糿 ¹4) . . . . . . . (050) 293-79-42, (050) 880-26-89


ÖÈÔÐÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ, ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ

Âå÷³ðí³é äçâ³í, ÏÔ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Â.Ñòóñà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-77-92, (050) 528-63-32 Âèøèòà ñîðî÷êà, ìàéñòåðíÿ ðó÷íî¿ âèøèâêè 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 224-70-86, (096) 019-40-05 Âîëèíñüêà ëàìïàäà, õóäîæíÿ ìàéñòåðíÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ï’ÿòíèöüêà óðêà, 12. . . . . . . . . . . . . . (050) 961-75-18, (097) 478-86-01 Äåêîðåëëà, ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 846-29-69 Êâàäðàò, ìàòåð³àëè äëÿ õóäîæíèê³â 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 488-64-56 Óêðñóâåí³ð, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44, ïàâ³ëüéîíè ¹11 . . . . . (095) 228-98-04, (096) 901-06-10 Õóäîæíèê, ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-32-64 Õóäîæí³ ïîìèñëè, ñàëîí-ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 à Õóäîæí³é ðîçïèñ ñò³í 43000, ì.Ëóöüê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 200-16-10

ÕÓÄÎÆͲ ØÊÎËÈ, ÑÒÓIJ¯ Ole-Art, ìèñòåöüêà ñòóä³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Éîâà Êîíäçåëåâè÷à, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 135-45-36 Áàðâà, õóäîæíÿ ñòóä³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 694-95-99 Ëóöüêà õóäîæíÿ øêîëà, ÊÇ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-15-57, 25-13-45 Ï’ÿòåðíÿ, àðò-ñòóä³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 à . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-20, (050) 543-98-24 Ñâ³ò òâîð÷èõ ëþäåé, àðò-ñòóä³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 110-97-95 ×àð³âíèé ïåíçëèê, õóäîæíÿ ñòóä³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 554-49-00, (099) 646-59-36 Äèòÿ÷³ õóäîæí³ øêîëè 44700, ì.Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë.Óñòèëóçüêà, 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3342) 2-25-01 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 3-37-29 Äèòÿ÷³ øêîëè ìèñòåöòâ 44500, ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Íàáåðåæíà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3357) 2-27-08 45000, ì.Êîâåëü, âóë.Ëåîíòîâè÷à, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-92-88 45034, ñìò Ëþáëèíåöü Êîâåëüñüêîãî ð-íó, âóë.1 Òðàâíÿ, 4. . . . . . . . . . . . . . (3352) 5-64-36 45400, ì.Íîâîâîëèíñüê, âóë.Êîáçàðÿ, 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3344) 3-23-92 45626, ñìò Ðîêèí³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Øê³ëüíà, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 70-93-37 44731, ì.Óñòèëóã Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêîãî ð-íó, âóë.Ñòðàâ³íñüêîãî, 2 à . . . (3342) 9-34-59

ÖÈÔÐÎÂÀ ÒÅÕͲÊÀ, ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÈ

BRAIN, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-50-05, (093) 512-31-83 Expert, ìàãàçèí êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-22 Gross, íàóêîâî-äîñë³äíà ëàáîðàòîð³ÿ öèôðîâî¿ êðèì³íàë³ñòèêè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2, îô.315 . . . . . . . . . . . . (096) 008-56-33, (063) 418-22-57 Icity, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 7 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 579-89-25, (096) 160-66-67 INK SYSTEM-Ëóöüê 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.49 à. . . . . . . . . . . . . . (332) 77-06-70, (066) 662-61-39 MoYo, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 352-84-54, (800) 50-78-00

137

Notix, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 à (ÒÖ “Êàðàâàí”) . . . . . . . (332) 29-33-29, 29-33-28 PC Doctor, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-04-66, (066) 180-66-39 Àïåëüñèí, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.201 . . . . . . (050) 373-80-33, (050) 916-70-77 Ãàìà Òåõí³êà, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, 2-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 914-30-80, (097) 904-92-91 Ãðîíî, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 63, îô.3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-22 Åêñïåðò ²Ò 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 30, îô.9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-10-99, 24-34-13 Åíòåïðàéç, ÒΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.210. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-69-69, 78-69-70 Åðà, êîï³-öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 734-44-73, (050) 963-86-92 Çàí³÷êîâñüêèé Àíäð³é Àíàòîë³éîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 230-50-48 Çîðÿ-ïëþñ, ï³äïðèºìñòâî 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-36-91, 79-51-23 ²íòåðíåò Öåíòð 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-06, 77-44-44 ²íôîõåëï, êîìï’þòåðíèé öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 3 à . . . . (050) 907-10-21, (332) 24-60-95 Êîìï’þòåð Ñåðâ³ñ Ëóöüê, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-40-26 Êîìï’þòåðíèé âñåñâ³ò, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 30 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 436-51-56 Êîìï’þòåðíèé ñåðâ³ñ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1/6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 665-75-84, (332) 28-43-30 ÊÒÑ, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (800) 21-04-84 Ëàê³òåê, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 30, îô.414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-40-38, (050) 951-52-80 Ëàô³ò, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-11, 77-97-80 Ìàêñ Ïð³íò, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ìåëüíè÷íà, 13, îô.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-22-40 Ìåãàáàéò, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 26 à . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 524-00-29, (099) 482-09-35 Ìåãàïîðòàë Ëóöüê, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.49 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-06-70 Ìîäóëü, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 79-30-15 ͳêîëàé÷óê Ïåòðî Ïåòðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 580-21-99, (068) 563-22-60 Îêòàâà, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 12, îô.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-56-65 ϳíãâ³í, ñåðâ³ñíèé öåíòð 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.211 . . . . . . . . . . . . (332) 20-10-10, (050) 439-10-10 Ïðèíòåêñ, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65, îô.7. . . . . . . . . . . . . . (332) 28-58-21, (097) 749-24-84 Ðàòåêñ, ìàãàçèí åëåêòðîí³êè 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåíàòîðêè Ëåâ÷àí³âñüêî¿, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-30 Ñàâ÷óê Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷, ï³äïðèºìåöü 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.12 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-36, (050) 553-91-28 Ñèñòåìç, ìàãàçèí êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-43-49, (332) 28-52-17 Ñîíå÷êî, êîìï’þòåðíèé ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-61-16 Ñóïåðêîìï, ÏÏ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîãîâà, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-05-98, (099) 277-60-86 Òåõíîëîã³ÿ Âåñò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.8 Áåðåçíÿ, 1, îô.16 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-45-51, (095) 893-13-87 Òåõíîëîã³ÿ Âåñò, ÏÏ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 14, îô.1 . . . . . . . . . . . . (096) 774-83-05, (095) 893-13-87 Òåõíîïàðê-Âîëèíü, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-08-07 Õ³òà, ÏÏ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãåíåðàëà Øóõåâè÷à, 2, îô.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-43 Öåçàð, ÏÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 49, îô.445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 649-09-33 Þí³ò Ãðóï, ÒçΠ43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 1, îô.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-00-61 ßáëóêî, ìàãàçèí êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 42 (ÒÖ “Ãðàíä Âîëèíü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 606-40-00


138

ÖÓÊÎÐ

ÖÓÊÎÐ Ãí³äàâñüêèé öóêðîâèé çàâîä, ÏÀÒ 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Ðàíêîâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-40-02, 76-96-47 Çàõ³äíà öóêðîâà ãðóïà, ÒçΠ43010, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 36 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-10-70, 24-93-28 ÑÒÂ-Ëóöüê, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-49-79, (332) 74-04-22 Ãîðîõ³âñüêèé öóêðîâèé çàâîä, ÏÀÒ 45744, ñìò Ìàð’ÿí³âêà Ãîðîõ³âñüêîãî ð-íó, âóë.Íåçàëåæíîñò³, 13 . . . . . . . . . (3379) 9-80-86 ªâðîïàöóêîð, ÏÏ 45300, ñìò ²âàíè÷³, âóë.Çàâîäñüêà, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3372) 9-42-90, 2-18-65

×ÀÉ, ÊÀÂÀ

Øèíà-ñåðâ³ñ, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 71 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 471-02-25, (332) 77-03-17 Øèíîëþêñ, øèíîìîíòàæ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 1 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 363-84-77 Øèíîìîíòàæ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 91 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 068-08-28 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 62 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 141-83-33 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 48 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 141-83-33 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 75 . . . (096) 316-53-26, (066) 628-72-00 45606, ñ.Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Áóä³âåëüíà, 1. . . . . . (050) 661-71-95, (050) 438-61-91 45603, ñ.Ñòðóì³âêà Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.гâíåíñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 172-58-74 45602, ñ.ϳäãàéö³ Ëóöüêîãî ð-íó, âóë.Äóáí³âñüêà, 39 á . . . (095) 421-09-02, (066) 152-35-43 Øèíîìîíòàæ, àâòîìàéñòåðíÿ 43006, ì.Ëóöüê, âóë.ʳâåðö³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-64-59, (093) 598-09-39 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 675-64-59

ØÊÎËÈ, ˲Öů, òÌÍÀDz¯

Coffelux, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 370-85-01, (332) 24-72-96 FesTeaval, áóòèê 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11, 1-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 991-22-29 Kava Group, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-76-50 Âîë Âåëåñ Óêðà¿íà, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 370-85-01, (332) 24-72-96 Ãàëêà-Ëóöüê, ÒçΠ43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòåáí³, 71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 76-72-37 ijì êàâè, ñïåö³àë³çîâàíèé ìàãàçèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-38-05 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-22-69 ÇÓÊÊÎ, ÒÇΠ43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 76 à, îô.224 . . . . . . . . . . (066) 718-96-41, (093) 878-73-43 Ñâ³ò ÷àþ, â³ää³ë ó ã³ïåðìàðêåò³ “Òàì-Òàì” 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 751-94-81 Ô³äåëü, ÒçΠ43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 16 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 159-17-66

ØÈÍÎÌÎÍÒÀÆ Ë²ÄÅÐ ØÈÍÀ, ÌÅÐÅÆÀ ØÈÍÎÌÎÍÒÀƲÂ

43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 48 à . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 68 á . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83. . . . . . . . . . . . . (050) 378-33-42 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 á . . . . . . (050) 378-33-42 Äèâ.ðåêëàìó íà êîëüîðîâ³é ñòîð.3

TALFORT, ÑÒÎ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 516-96-17 TIR-øèíîìîíòàæ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-79-57, 75-79-64 Vianor, øèííèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-07 ³òî øèíà, øèíîìîíòàæ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 24 (àâòîøêîëà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 522-65-85 Êîëåñî, øèíîìîíòàæ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 (ÀÇÑ “ÎÊÊΔ) . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 238-96-79 Íåïòóí, øèíîìîíòàæ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Íàáåðåæíà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 743-08-19 ÒÎÏ ØÈÍÀ, TIR-øèíîìîíòàæ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-13-00, (332) 29-97-29 ÒÎÏ ØÈÍÀ, ìåðåæà øèííèõ öåíòð³â 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 375-13-00, (332) 29-97-29 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 83 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 5 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ìàìñóðîâà, 2 á 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 38 Ôàâîðèò-Vianor, øèííèé öåíòð 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 881-75-25, (332) 24-33-22 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðáèøåâà, 6 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 850-85-89

Âîëèíñüêèé ë³öåé-³íòåðíàò Âîëèíñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñåëèùíà, 2 â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-41-85, 24-63-21 Âîëèíñüêèé îáëàñíèé ë³öåé ç ïîñèëåíîþ â³éñüêîâî-ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ ³ì.Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-93-93, 24-42-88 Ëóöüêà âå÷³ðíÿ (çì³ííà) øêîëà ËÌÐ, ÊÇ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-51-48 Ëóöüêà ã³ìíàç³ÿ ¹18 ËÌÐ, ÊÇ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 20 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-04-37 Ëóöüêà ã³ìíàç³ÿ ¹21 ³ì.Ìèõàéëà Êðàâ÷óêà ËÌÐ, ÊÇ 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-53-38 Ëóöüêà ã³ìíàç³ÿ ¹4 ³ì.Ìîäåñòà Ëåâèöüêîãî ËÌÐ, ÊÇ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 25. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-51-79, 72-62-42 Ëóöüêà ÇÎØ ¹11 ²-²² ñòóïåí³â-êîëåã³óì ËÌÐ, ÊÇ 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Íàëèâàéêà, 10 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-08-76 Ëóöüê³ ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â ËÌÐ ¹2 43018, ì.Ëóöüê, âóë.Ëüâ³âñüêà, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-14-41, 26-24-59 ¹3 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Äàðãîìèæñüêîãî, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-80-52 ¹12 43006, ì.Ëóöüê, âóë.Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-05-10 ¹13 43016, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíèøåâñüêîãî, 29 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-81-72, 72-23-22 ¹15 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðèâîêçàëüíà, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-03-08 ¹16 43022, ì.Ëóöüê, âóë.Êîðîëüîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-91-43 ¹17 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Ùóñºâà, 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-36-41, 25-36-01 ¹19 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 5 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-66-31, 71-22-72 ¹20 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Øîòà Ðóñòàâåë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-28-92, 26-07-89 ¹23 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Êîâàëåâñüêî¿, 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-51-86 ¹25 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Ôåäîðîâà, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-70-77, 73-86-89 Ëóöüêà ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ¹1 ²-²²I ñòóïåí³â ËÌÐ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-30-30 Ëóöüêà ñïåö³àë³çîâàíà øêîëà ¹5 ²-²²I ñòóïåí³â ËÌÐ 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 23-02-51, 23-11-40 Ëóöüêèé íàâ÷àëüíî-ðåàá³ë³òàö³éíèé öåíòð ËÌÐ, ÊÇ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-39-59 Ëóöüêèé ÍÂÊ “óìíàç³ÿ ¹14 ËÌД, ÊÇ 43018, ì.Ëóöüê, âóë.×åðíÿõîâñüêîãî, 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-35-09, 26-26-50 Ëóöüêèé ÍÂÊ “ÇÎØ ¹10 ²-²² ñòóïåí³â-ïðîôåñ³éíèé ë³öåé ËÌД, ÊÇ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Âåòåðàí³â, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-22-81, 25-36-77 Ëóöüêèé ÍÂÊ “ÇÎØ ¹22 ²-²²² ñòóïåí³â-ë³öåé ËÌД, ÊÇ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-41-91, 25-10-71 Ëóöüêèé ÍÂÊ “ÇÎØ ¹24 I-II ñòóïåí³â-òåõíîëîã³÷íèé ë³öåé ËÌД 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 52 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 26-45-61, 26-05-96 Ëóöüêèé ÍÂÊ “ÇÎØ ¹7 ²-²² ñòóïåí³â-ïðèðîäíè÷èé ë³öåé ËÌÐ, ÊÇ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-76-89, 75-79-33 Ëóöüêèé ÍÂÊ “ÇÎØ-³íòåðíàò ²-²²² ñòóïåí³â-ïðàâîçíàâ÷èé ë³öåé ç ïîñèëåíîþ ô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ ËÌД, ÊÇ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-60-21, 29-98-09 Ëóöüê³ ÍÂÊ ËÌÐ ¹9 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Ïîòàïîâà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-00-17, 24-04-10 ¹26 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 73-02-84 Ïðèâàòíà ñïåö³àë³çîâàíà ÇÎØ ²-²²² ñòóïåí³â “Ñêàðáíèöÿ ìóäðîñò³” 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 15 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (099) 435-18-08

ØÏÀËÅÐÈ Ãàëåðåÿ D&D interior center 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 909-54-40, (332) 78-83-53 Ãóðò³âíÿ øïàëåð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.˳äàâñüêà, 5 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 485-42-54, (097) 205-26-00 Äàí³åëü, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 149-70-79 ijì øïàëåð, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 9 . . . . . . . . . . . . . . . (099) 261-37-75, (332) 72-47-76 Åòþë, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 38 á. . . . . . . . . . . . . . . (050) 075-48-49, (098) 508-87-59 Ê’þñòàíäàðò, ÒΠ43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-82-55 Ëàíà, ìàãàçèí øïàëåð 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), áóòèê ¹10,(050) 534-47-61, (332) 78-36-99


ÞÐÈÄÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

139

Øïàëåðè, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 605-21-61, (332) 24-00-97 Øïàëåðè, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-13-30 Øïàëåðè, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 916-31-33

ØÒÎÐÈ, ÃÀÐÄÈÍÈ Angel Home, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 42 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 646-23-27, (098) 872-69-07 PROVANCE, SHOWROOM 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 520-22-59, (332) 78-34-80 Àíàòà, ñàëîí ãàðäèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”), 2-é ïîâ., áóòèêè ¹274, 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-32-07, (050) 378-32-37 Àðò äåêîð, äèçàéí-ñòóä³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.гâíåíñüêà, 107 . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 588-04-64, (063) 809-08-11 Âàø êàðíèç, ìàãàçèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 (àâòîðèíîê “Ôîðìóëà”) . . . . . . . . . . . . . . (050) 564-64-61 Âóàëÿ, ñàëîí ãàðäèí 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-20-72 Ãàðäèíè, ñàëîí 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Â’ÿ÷åñëàâà Õóðñåíêà, 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-20-28 Ãàðäèíè, ñàëîí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Êîíÿê³íà, 30 (ÒÖ “Âàðøàâñüêèé”) . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 802-50-51 Äèçàéí-ñàëîí Òåòÿíè ³ëü÷èíñüêî¿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 398-43-66, (332) 72-44-13 Äèçàéí-ñòóä³ÿ òåêñòèëþ 43000, ì.Ëóöüê (ðàéîí Âàðøàâñüêîãî ðèíêó). . . . . . . . . . . (099) 921-79-98, (096) 773-55-86 Äîìàøí³é Çàòèøîê, ñàëîí øòîð 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 394-76-06, (096) 903-97-34 ªâðîïåéñüê³ ãàðäèíè, ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 707-22-11 Êàðíèçè, ìàãàçèí 43023, ì.Ëóöüê, âóë.ªðøîâà, 11 (ÒÖ “Ãëîáóñ”), 2-é ïîâ.. . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-83-55 ͳêîëü, ñàëîí ãàðäèí 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1, îô.40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 736-08-78 Ñàëîí ãàðäèí 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ãëóøåöü, 1 (Ñòàðèé ðèíîê), ïàâ³ëüéîí ¹607 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 657-73-56, (096) 320-58-39 Ñàëîí øòîð ³ ãàðäèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïåðåìîãè, 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-57-01, (332) 23-01-71 Ñâ³ò ãàðäèí, ìàãàçèíè 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-31-39, (332) 72-51-44 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 1 ä (ÒÖ “Þâàíò”), îô.123 . . . . . . . . (050) 438-18-80 Òþëüïàí, ñàëîí-ìàãàçèí 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 9. . . . . (050) 840-88-60, (095) 070-22-20 Ô³ðàíêà, ñàëîí øòîð òà ãàðäèí 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 14 à (ìàãàçèí “Òðîÿíäà”), 2-é ïîâ. . . . . (050) 438-33-70

Çîëîòèé ³ê, ìåðåæà þâåë³ðíèõ ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 617-32-96 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 619-89-22 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 611-38-54 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (067) 612-81-63 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . (067) 623-28-13 Êàðàò, ìàãàçèí þâåë³ðíèõ âèðîá³â 43026, ì.Ëóöüê, âóë.Êðàâ÷óêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-32-24 Ïåðëèíà, ìåðåæà þâåë³ðíèõ ìàãàçèí³â 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-47-45, 72-62-96 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-35-61, 72-39-03 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . (332) 78-48-78 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-23-28 Ñð³áíà ñêàðáíè÷êà 43023, ì.Ëóöüê, âóë.Ãîðä³þê, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 876-02-38 Ñð³áíèé ñâ³ò, þâåë³ðíèé ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-28-98, (050) 279-40-01 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 279-40-01, (097) 955-56-78 Ñòîëè÷íà þâåë³ðíà ôàáðèêà, ìàãàçèí 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (067) 323-96-86 Óêð.þâåë³ð, ìåðåæà ìàãàçèí³â 43026, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 42 à. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 74-32-96 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-05-03 Þâåë³ðíà êàðòà, þâåë³ðíèé ìàãàçèí 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 24-35-51, (050) 465-41-91

ÞÐÈÄÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

ÞÂÅ˲ÐͲ ÂÈÐÎÁÈ GRAFFIT, þâåë³ðíà ìàéñòåðíÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 24 à . . . . (097) 441-74-34, (066) 264-86-65

Êîðîíà, þâåë³ðíà ìàéñòåðíÿ

Ðåìîíò òà âèãîòîâëåííÿ íà çàìîâëåííÿ çîëîòèõ ³ ñð³áíèõ ïðèêðàñ. 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 14 . . . . . . . (050) 070-81-44, (063) 070-81-44

Crystal evolution, ìàãàçèí 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 ÀÄÀÌÀÑ, þâåë³ðíà êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 1 (öåíòðàëüíèé óí³âåðìàã “Ëóöüê”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-48-25, (095) 489-05-07 ÀÄÀÌÀÑ, þâåë³ðíà êîìïàí³ÿ 43024, ì.Ëóöüê, âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî, 1 (ÒÐÖ “ÏîðòCity”). . . . . . . . . . . . . . . (095) 597-28-75 ÂÀØ ÞÂÅ˲Ð, ìàãàçèí-ìàéñòåðíÿ 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ñîáîðíîñò³, 11 à (Áóäèíîê ïîáóòó çà ÒÖ “Ãîñòèíåöü”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 71-45-06, (095) 183-49-51

ALTER EGO, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êðèâèé Âàë, 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 457-27-42, (050) 843-71-47 FORTIS, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, îô.13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-49-40, (095) 746-12-57 L.A., þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 27, îô.305 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-18-83, (050) 339-80-79 Àäâîêàòñüêèé ä³ì, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 462-57-08, (099) 632-83-96 Ïðîäîâæåííÿ ðóáðèêè íà íàñòóïí³é ñòîð³íö³


140

ÞÐÈÄÈ×Ͳ ÏÎÑËÓÃÈ

Àðãóìåíò, çàõ³äíîþðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43010, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 438-24-04, (097) 538-24-04 Àñòðóì, þðèäè÷íà ô³ðìà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñ.Áàíäåðè, 13, îô.25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 72-50-58 Á³çíåñ Ïðàâî 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Âèííè÷åíêà, 65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 378-50-01 ÁÞÐÎ ÀÄÂÎÊÀÒÀ ªËÎÂÀ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 30, îô.22 . . . . . . . . . . . . (050) 666-45-79, (332) 24-94-14 Áþðî ðîçëó÷åíü 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Ðîìàíþêà, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (066) 799-43-53, (098) 087-87-47 ³÷èíþê, Ãëàìàçäà òà ïàðòíåðè, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.ϳäãàºöüêà, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 29-29-64, (095) 033-91-03 Äîêòîð Ïðàâî, þðèäè÷íî-êîíñàëòèíãîâà êîìïàí³ÿ 43005, ì.Ëóöüê, âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî, 7 . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-58-87, (097) 347-44-96 Êâîðóì, þðèäè÷íà ô³ðìà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 22 à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 75-07-87, 75-07-17 Êîìïðîì³ñ, ÏÏ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Ñòð³ëåöüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 207-47-84 ˳ãà Ïðàâà, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ, ÒÄ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Êîïåðíèêà, 8 à (4-é ïîâ.), îô.3 . . . . . . (332) 28-34-85, (050) 438-60-00 Ëóöüêèé ì³ñöåâèé öåíòð ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ïðîãðåñó, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-19, (800) 21-31-03 Ëóöüêþðñåðâ³ñ, ÒçΠ43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ñëîâàöüêîãî, 7, îô.301, 302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-07-97 Íàö³îíàëüí³ ²íôîðìàö³éí³ Ñèñòåìè, Âîëèíñüêà ô³ë³ÿ ÄÏ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 22 á . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 77-01-79 Ïàñïîðòíèé ñåðâ³ñ ÄÏ “Äîêóìåíò” 43005, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Ïðåçèäåíòà Ãðóøåâñüêîãî, 4 â . . . . (332) 77-05-42, (050) 289-04-44 Ïðàâîâèé ñòàíäàðò, àäâîêàòñüêå îá’ºäíàííÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 889-40-65, (095) 074-07-28

Ïðàâîçàõèñíà ãðóïà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî, 35 . . . . . . . . . . . . . (095) 317-15-13, (068) 563-35-13 Ïðàâîçàõèñíà ãðóïà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè, 52 . . . . . . . . . . . . . . . . (096) 582-25-59, (050) 886-98-80 Ïðåì³óì Ñåðâ³ñ, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43025, ì.Ëóöüê, âóë.ªâãåíà Ñâåðñòþêà, 1, îô.403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-58-78 Ðåã³îíàëüíèé öåíòð ç íàäàííÿ áåçîïëàòíî¿ âòîðèííî¿ ïðàâîâî¿ äîïîìîãè ó Âîëèíñüê³é îáëàñò³ 43010, ì.Ëóöüê, âóë.Äóáí³âñüêà, 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 78-79-95, (800) 21-31-03 Óêðþðïîñëóãè, þðèäè÷íà àãåíö³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 68, îô.201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (097) 385-86-58 Öåíòð ïðàâà 43025, ì.Ëóöüê, âóë.².Ôðàíêà, 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 783-33-41 ÞÐ ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ, þðèäè÷íà ô³ðìà 43024, ì.Ëóöüê, ïðîñï.³äðîäæåííÿ, 12 . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 25-66-77, (098) 522-89-75 Þð.Ïàðòíåð, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43021, ì.Ëóöüê, âóë.Øîïåíà, 22 à (3-é ïîâ.), ê.35 . . . . . . . . (332) 20-03-39, (099) 736-28-57 Þðèäè÷íà äîïîìîãà, êîìïàí³ÿ 43020, ì.Ëóöüê, âóë.Çàäâîðåöüêà, 1 à . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-09-09, (050) 151-24-24 Þðèäè÷íà ô³ðìà Ñëóïêî Íàòà볿, ÏÏ 43025, ì.Ëóöüê, ïðîñï.Âîë³, 6, 3-é ïîâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (050) 415-15-35 Þðèñò Âàëü÷óê ³êòîð Þð³éîâè÷ 43017, ì.Ëóöüê, âóë.Øîòà Ðóñòàâåë³, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . (095) 523-37-53, (332) 76-76-66 Þðèñò Ìàòâ³þê Íàòàë³ÿ Ðîñòèñëàâ³âíà 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 20-06-23, (099) 634-86-83 Þñòåððà, þðèäè÷íà êîìïàí³ÿ 43016, ì.Ëóöüê, âóë.Êîâåëüñüêà, 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (332) 28-47-76


Панорама Луцьк 2018  
Панорама Луцьк 2018  

Підприємства, фірми, влада, соціальні інституції. Промисловість. Будівельні матеріали та конструкції. Автомайстерні, автомагазини, автостоян...

Advertisement