Page 1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN 1) NOMBOR BULAT HINGGA 7 DIGIT. 1.1) Nombor bulat hingga 7 digit

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1 a) Menama dan membilang sebarang nombor hingga 7 digit dalam turutan.

1

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Perwakilan nombor boleh dibuat secara manipulatif, rajah dan symbol. ii) Nombor 7 digit ialah nombor dari 1 000 000 hingga 9 999 999. iii) Membilang secara : ยง Gandaan seratus ribu; ยง Gandaan sepuluh ribu; ยง Gandaan seribu; ยง Gandaan seratus; ยง Gandaan sepuluh; dan ยง Satu-satu. iv) Membilang dalam turutan : ยง Seratus ribu-seratus ribu; ยง Sepuluh ribu-sepuluh ribu; ยง Seribu-seribu; ยง Seratus-seratus; ยง Sepuluh-sepuluh; dan ยง Satu-Satu. Libatkan juga membilang secara menurun.

b. Menulis sebarang nombor 7 digit dalam angka dan perkataan.

Portal Pendidikan Utusan 2005 ยฉ Hak Cipta Terpelihara

Contoh : 4 602 185 = Empat juta enam ratus dua ribu satu ratus lapan puluh lima.

1


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

1

HASIL PEMBELAJARAN c) Menulis sebarang nombor yang diberi dalam bentuk perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dalam sebutan juta dan sebaliknya.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh 1 : 800 000 = 0.8 juta 6 320 000 = 6.32 juta 1.4 juta = 1 400 000 5.602 juta = 5 602 000

d) Menulis sebarang nombor yang diberi dalam bentuk pecahan wajar dan nombor bercampur yang melibatkan ½ juta, ¼ juta, ¾ juta dan sebaliknya.

Contoh ; 3 500 000 = 3 1 juta 2

Aras 2 a) Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 7 digit. b) Mencerakinkan sebarang nombor hingga 7 digit.

c) Membanding nilai sebarang nombor hingga 7 digit.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

8 3 juta = 8 750 000 4 v) Aktiviti melengkap sebarang rangkaian nombor yang menyusun nombor dalam turutan menaik dan menurun perlu dilakukan.

i) Bincang nilai tempat hingga juta.

i) Cerakinan nombor dibuat mengikut nilai tempat setiap digit. ii) Cerakinan nombor dibuat mengikut nilai digit setiap digit. i) Perbandingan nilai sebarang dua nombor adalah berdasarkan nilai tempat. ii) Libatkan aktiviti menyusun nombor dalam turutan menaik dan menurun.

2


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN d) Menganggar kuantiti.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Sesuatu kuantiti boleh dianggar secara membanding dan membeza. Contoh 1 : Anggarkan bilangan pokok di ladang kelapa sawit B. Ladang kelapa Ladang kelapa sawit A sawit B

1

1 juta pokok

Contoh 2 : Anggarkan nombor pada 1 000 000 Aras 3 a) Membundar sebarang nombor kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta yang terdekat.

b) Menentukan sebarang nombor bagi suatu nombor yang telah dibundarkan kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta yang terdekat.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Š Hak Cipta Terpelihara

2 000 000

Contoh 1 : 8 739 982 dibundarkan kepada puluh yang terdekat menjadi 8 739 980. Contoh 2 : 2 543 095 dibundarkan kepada juta yang terdekat menjadi 3 000 000. Contoh : 4 300 000 telah dibundarkan kepada ratus ribu yang terdekat.

3


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN c) Menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor dalam situasi harian.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Nombor yang boleh dibundarkan menjadi 4 300 000 ialah nombor dari 4 250 000 hingga 4 349 999. ii) Proses yang sama boleh digunakan untuk pembundaran kepada puluh, ratus, ribu, puluh ribu atau juta yang terdekat.

2 1.2) Aplikasi empat operasi; tambah, tolak, darab dan bahagi

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan empat operasi dalam situasi harian.

i) Mengenalpasti situasi atau perkataan yang melibatkan proses penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian. ii) Jenis masalah harian dikemukakan dalam bentuk perkataan, gambar dan jadual.

1.3) Operasi bergabung melibatkan nombor hingga 7 digit

Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan darab, nombornya tidak lebih daripada 7 digit.

i) Pengiraan bagi operasi bergabung perlu dilaksanakan mengikut prinsip pengiraan. ii) Perkenalkan konsep operasi bergabung dengan menggunakan nombor yang kecil. iii) Operasi bergabung diwakilkan dengan ayat matematik dan boleh diselesaikan dalam bentuk lazim.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Š Hak Cipta Terpelihara

4


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN iv) Libatkan operasi § Tambah diikuti darab; § Darab diikuti tambah; v) Pendarab dihadkan kepada nombor bulat hingga dua digit. Contoh 1 : 7+8x9= 7 + 72 = 79

2

Contoh 2 : 16 x 25 + 48 = 400 + 48 = 448

b) Mencari hasil operasi bergabung tolak dan darab, nombornya tidak lebih daripada 7 digit.

vi) Libatkan operasi § Tolak diikuti darab; dan § Darab diikuti tolak.

c) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan bahagi, nombornya tidak lebih daripada 1 000 000.

vii) Libatkan operasi § Tambah diikuti bahagi; § Bahagi diikuti tambah;

Contoh 1 : 46 x 7 – 39 = 322 – 39 = 283 Contoh 2 : 535 – 27 x 18 = 535 – 486 = 49

vii) Pembahagi dihadkan kepada nombor bulat hingga dua digit. Contoh 1 : 27 ÷ 3 + 36 = 9 + 36 = 45 Contoh 2 : 568 + 840 ÷ 12 = 568 + 70 = 638

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

5


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN d) Mencari hasil oeprasi bergabung tolak dan bahagi, hasil setiap operasi tidak lebih daripada 1 000 000.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN ix) Libatkan operasi § Tolak diikuti bahagi; dan § Bahagi diikuti tolak. Contoh 1 : 675 – 275 ÷ 5 = 675 – 55 = 620 Contoh 2 : 882 ÷ 14 – 35 = 63 – 35 = 28

2 e) Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi dan satu tanda kurung, hasil operasi tidak lebih daripada 7 digit.

i) Tegaskan operasi di dalam tanda kurung mesti diselesaikan dahulu. Contoh 1 : 120 ÷ ( 5x6) = 120 ÷ 30 = 4 Contoh 2 : 8 x (7003 – 1356) = 8 x 5647 = 45 176 Contoh 3 : (1200 + 1800) ÷ 6 = 3000 ÷ 6 = 500 Contoh 4 : 14 400 ÷ (20-8) = 14 400 ÷ 12 = 1 200 ii) Bincangkan situasi harian yang melibatkan operasi bergabung dan tanda kurung.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

6


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 a) Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebrang dua operasi dan dua tanda kurung, nombornya tidak lebih daripada 1 000 000.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh 1 : ( 23 + 48 ) – ( 19 + 30 ) = 71 – 49 = 22 Contoh 2 : ( 169 – 74 ) + ( 53 – 29 ) = 95 + 24 = 119 Contoh 3 : ( 47 + 83 ) x ( 30 + 20 ) = 130 x 50 = 6 500 Contoh 4 : ( 6 245 – 173 ) x ( 80 – 64 ) = 6072 x 16 = 97 152

2

Contoh 5 : ( 772 + 306 ) ÷ ( 28 + 21 ) = 1078 ÷ 49 = 22 i) Bimbing murid menyedari hubungan seperti contoh berikut serta kegunaannya dalam pengiraan operasi darab : Contoh 1 : 3x7=3x(5+2) =(3x5)+(3x2) Contoh 2 : 8 x 5 = ( 10 – 2 ) x 5 = ( 10 x 5 ) – ( 2 x 5 ) b) Menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi bergabung dalam situasi harian.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

i) Libatkan kaedah unitary.

7


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN 2.1) Penambahan pecahan

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 a) Menambah nombor bercampur dengan nombor bulat.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Hadkan penyebut pecahan hingga 10. ii) Tegaskan penambahan nombor bulat dilakukan dahulu, diikuti dengan penambahan pecahan. iii) Jawapan dalam bentuk terendah.

3

Contoh 1 : 21 +3 5 =51 5

Contoh 2 : 6+12 3 =7 2 3

b) Menambah nombor bercampur dengan pecahan wajar yang penyebut pecahannya sama.

Contoh 1 : 3 1+ 1 4 4 =32 4 = 31 2

Contoh 2 : 2 3+ 4 5 5 =27 5 = 32 5

c) Menambah dua nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.

Contoh 1 : 3 1+2 5 8 8 =56 8 =53 4

Contoh 2 : 2 2+4 1 3 3 =63 3 =7

Aras 2 a) Menambah nombor bercampur dan pecahan wajar yang penyebut pecahannya tidak sama.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Š Hak Cipta Terpelihara

Contoh 1 : 4 1 + 1 3 6 = 4 2+1 6 6 = 4 3 = 41 6 2

8


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

b) Menambah dua nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama. 3

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh 2 : 3 5 + 1 7 2 = 3 10 + 7 14 14 = 3 17 = 4 3 14 14 Contoh 1 : 4 2 + 5 =4 4 + 10 =7 6 = 10

3 2 10 3 2 10 73 5

Contoh 2 : 1 5 + 2 2 6 3 =1 5 + 24 6 6 =3 9 = 43 = 41 6 6 2 Aras 3 a) Menambah tiga nombor yang melibatkan nombor bercampur, nombor bulat dan pecahan wajar.

Contoh 1 : 1 1 + 2 2 + 3 4 4 = 61 + 2 4 4 = 63 4 Contoh 2 : 4 1 + 1 + 3 2 4 = 73 4 Contoh 3 : 2 1 + 5 + 1 1 2 3 =8 1 + 1 2 3

Portal Pendidikan Utusan 2005 Š Hak Cipta Terpelihara

9


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

b) Menambah tiga nombor bercampur.

3

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN =83 + 2 6 6 =85 6 Contoh 1 : 1 7 + 3 4 + 2 1 9 9 3 = 67 + 4 + 1 9 9 3 = 67 + 4 + 3 9 9 9 = 6 14 = 7 5 9 9 Contoh 2 : 4 3 + 2 3 + 5 1 5 4 2 = 11 3 + 3 + 1 5 4 2 = 11 12 + 15 + 10 20 20 20 = 11 37 = 12 17 20 20 Contoh 3 : 3 1 + 1 3 + 1 1 5 10 2 = 51 + 3 + 1 5 10 2 = 5 2 + 3 + 5 10 10 10 = 5 10 = 6 10

c) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bercampur dalam situasi harian.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Š Hak Cipta Terpelihara

Penyelesaian masalah pecahan melibatkan bilangan benda, wang dan unit ukuran.

10


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN 2.2) Penolakan pecahan

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 a) Menolak pecahan wajar daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.

i) Jawapan dalam bentuk terendah Contoh 1 : 2 3 - 1 4 4 = 22 = 21 4 2 Contoh 2 : 4 1 - 5 6 6 =37 - 5 6 6 = 3 2 = 31 6 3

4

Portal Pendidikan Utusan 2005 Š Hak Cipta Terpelihara

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b) Menolak nombor bulat daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya hingga 10 dan sebaliknya.

Contoh 1 : 5 1 - 2 4 =31 4

c) Menolak nombor bercampur daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya sama.

Contoh 1 : 5 7 - 2 5 9 9 =32 9

Contoh 2 : 3 - 1 2 5 =2 5 - 12 5 5 =1 3 5

Contoh 2 : 6 5 - 3 7 8 8 = 5 13 - 3 7 8 8 =26 = 23 8 4

11


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

4

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 a) Menolak pecahan wajar daripada nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.

b) Menolak dua nombor bercampur yang penyebut pecahannya tidak sama.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh : 4 1 - 1 3 2 = 42 - 3 6 6 = 38 - 3 6 6 = 35 6 Contoh 1 : 3 1 - 2 2 4 3 = 3 3- 2 8 12 12 = 2 15 - 2 8 12 12 = 7 12 Contoh 2 : 3 1 - 2 5 8 6 = 11 - 5 8 6 = 1 3 - 20 24 24 = 27 - 20 24 24 = 7 24

Aras 3 a) Menolak berturut-turut yang melibatkan nombor bulat dan nombor bercampur.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Š Hak Cipta Terpelihara

i) Penolakan berturut-turut dihadkan kepada tiga nombor. Contoh 1 : 6 7 - 3 - 2 3 8 8 = 17 - 3 8 8 = 14 = 11 8 2

12


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

4

HASIL PEMBELAJARAN

b) Menolak berturut-turut yang melibatkan tiga nombor bercampur.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh 2 : 7 - 4 1 - 1 2 7 3 = 2 - 1 - 2 7 3 = 2 - 3 - 14 21 21 = 1 21 - 3 - 14 21 21 21 = 1 4 21 Contoh 1 : 6 9 - 1 3 - 1 1 10 10 10 = 4 9 - 3- 1 10 10 10 = 4 5 = 41 10 2 Contoh 2 : 5 7 - 1 1 - 2 3 8 2 4 = 27 - 1 - 3 8 2 4 = 27 - 4 - 6 8 8 8 = 23 - 6 8 8 = 1 11 - 6 8 8 = 15 8

c) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bercampur dalam situasi harian.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Š Hak Cipta Terpelihara

Penyelesaian masalah pevahan melibatkan bilangan benda, wang dan unit ukuran.

13


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

5

2.3) Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan pecahan

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur, penyebut pecahannya sama hingga 10. b) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur, penyebut pecahannya tidak sama hingga 10.

6 Aras 3 a) Menyelesaikan masalah operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor bercampur dalam situasi harian. 3) PERPULUHAN 3.1) Operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan nombor perpuluhan

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

Aras 1 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak yang melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh : 3 5 + 2 4 - 1 3 7 7 7 = 5 9 - 13 7 7 = 46 7

Contoh : 3 1 - 2 3 + 1 5 2 4 6 = 21 - 3 + 5 2 4 6 = 2 6 - 9 + 10 12 12 12 = 1 18 - 9 + 10 12 12 12 = 1 9 + 10 12 12 = 1 19 = 2 7 12 12 Penyelesaian masalah pecahan melibatkan bilangan benda, wang dan unit ukuran.

Contoh 1 : 2.6 + 11.7 – 8.4 = 5.9 23.8 – 16.9 + 3.6 = 10.5 Contoh 2 : 32.08 + 6.3 – 24.7 = 13.68 123.4 – 63.16 + 0.32 = 60.56

14


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh 3 : 203.3 + 16.19 – 76.305 = 143.185 65.24 – 42.005 + 0.283 = 23.518

6

Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung tambah dan tolak melibatkan satu tanda kurung, nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

i) Operasi bergabung diwakilkan dengan ayat matematik dan boleh diselesaikan dalam bentuk lazim. ii) Tegaskan operasi di dalam tanda kurung mesti diselesaikan dahulu. iii) Libatkan operasi § Tambah diikuti tolak; dan § Tolak diikuti tambah. Contoh 1 : 7.8 + (12.4 – 5.7) = 14.5 Contoh 2 : 15.95 – (4.3 + 2.5) = 9.15 Contoh 3 : 7.512 – (3.8 + 1.25) = 2.462

Aras 3 a) Mencari hasil operasi tambah dan tolak melibatkan dua tanda kurung, nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

Contoh 1 : (4.5 + 12.3) – (5.4 – 1.03) = 12.43 Contoh 2 : (2.51 – 1.7) + (7.25 – 6.18) = 1.88 Contoh 3 : (9.105 + 0.5) – (4.131 + 0.7) = 4.774

15


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU 7

BIDANG PEMBELAJARAN 4.1) Operasi bergabung melibatkan wang hingga RM 1 000 000

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 a) Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi, hasil operasi tidak lebih daripada RM 1 000 000. b) Mencari hasil operasi bergabung yang melibatkan sebarang dua operasi dan satu tanda kurung, hasil operasi tidak lebih daripada RM 1 000 000.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Pendarab dan pembahagi dihadkan kepada nombor bulat dua digit.

Contoh : Harga kos sebuah novel ialah RM16.00. Novel itu dijual dengan harga RM23.00 sebuah. Berapakah keuntungan yang diperolehi bagi jualan 9 buah novel yang sama? (RM23.00 – RM16.00) x 9 = RM7.00 x 9 = RM63.00 9 x (RM23.00 – RM16.00) = 9 x RM7.00 = RM63.00

8 Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan wang dalam situasi harian. 5) PERATUS 5.1) Penentuan nilai peratus

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

Aras 1 a) Mencari suatu nilai apabila diberi peratus daripada suatu kuantiti tertentu.

i) Penyelesaian masalah melibatkan pelbagai situasi seperti simpanan wang, pendapatan, perbelanjaan, pelaburan, harga kos, harga jual, untung, rugi, potongan harga/ diskaun. Contoh 1 : 4% daripada 100 batang pensil = 4% x 100 pensel = 4 x 100 = 4 pensil 100

16


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

5.2) Penggunaan peratus

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 1 a) Mencari peratus apabila diberi nilai sebahagian daripada suatu kuantiti tertentu.

8

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh 2 : 20% daripada RM400.00 = 20% x RM400.00 = 20 x RM400.00 = RM80.00 100 i) Pengiraan melibatkan hubungan sebahagian kuantiti daripada keseluruhan kuantiti : § Tepat dalam 100 unit Contoh : RM40 daripada RM100 = 40 x 100% = 40% 100 § Kurang daripada 100 unit Contoh : 23 sm daripada 50 sm = 23 x 100% = 46% 50 § Lebih daripada 100 unit Contoh : 30 kg daripada 150 kg = 30 x 100% = 20% 150

Aras 2 a) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian peratusan bahagiannya.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

i) Tegaskan nilai 100% sebagai nilai keseluruhan sesuatu kuantiti. Contoh 1 : 15% daripada jumlah buku yang ada ialah 300 buah. Berapakah jumlah kesemua buku ? 15% = 300 buku 100% = ? = 100 x 300 buku 15 = 100 x 20 buku = 2 000 buku

17


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan peratus dalam situasi harian.

i) Penggunaan peratus melibatkan : § Pendapatan § Perbelanjaan § Simpanan wang § Untung dan rugi § Diskaun § Dividen atau faedah § Cukai § Komisen § Kenaikan dan penurunan harga ii) Situasi harian yang melibatkan peratus dikaitkan dengan benda, orang, markah, wang, masa, panjang, timbangan berat, isi padu cecair dan luas.

9 6) MASA DAN WAKTU 6.1) Penentuan tempoh masa (system 24 jam)

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Aras 1 a) Menentukan tempoh masa dalam bulan yang sama apabila diberi waktu mula dan waktu akhir.

Contoh : Tentukan tempoh masa dari jam 11 30,18 Mac 2002 hingga jam 22 30, 20 Mac 2002. Tempoh masa = 2 hari 11 jam Contoh :

b) Menentukan tempoh masa apabila diberi waktu mula dan waktu akhir dalam : i. Tahun yang sama ii. Tahun yang berlainan.

Tarikh mula 23 Mac 2000

Tarikh akhir 4 Mei 2000

14 Jun 2001 2 Dis 2003

7 Sep 2001 ……… ……… ….. 4 Feb 2003

………… ………..

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

Tempoh masa ..…. Bulan ……. Hari ……. Hari 38 hari

1 bulan 16 hari

18


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 a) Mencari nilai pecahan daripada suatu tempoh masa yang melibatkan penukaran unit.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh : 2 daripada 3 minggu 7 = ______ hari

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan masa dan waktu dalam situasi harian.

10

7) PANJANG 7.1) Nilai pecahan daripada suatu ukuran panjang

Aras 2 a) Mengira nilai pecahan daripada suatu ukuran panjang.

i) Nilai pecahan melibatkan pecahan wajar sahaja. Contoh : 3 daripada 320 km 8 = 3 x 320 km 8 = 120 km ii) Ukuran panjang melibatkan sentimeter, meter dan kilometer. iii) Pengiraan nilai pecahan : § tanpa melibatkan penukaran unit. Contoh : 5 x 240 m = 200m 6

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan ukuran panjang dalam situasi harian.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

§ melibatkan penukaran unit Contoh : 1 x 600 m = 120 m = 0.12 km 5 i) Libatkan penukaran unit.

19


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN 8) TIMBANGAN BERAT 8.1) Nilai pecahan daripada suatu timbangan berat

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 a) Mengira nilai pecahan daripada suatu timbangan berat.

11

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Nilai pecahan melibatkan pecahan wajar sahaja. Contoh : 2 daripada 63 kg 7 = 2 x 63 kg 7 = 18 kg ii) Pengiraan nilai pecahan : § tanpa melibatkan penukaran unit. Contoh : 2 x 540 g = 360 g 3 § melibatkan penukaran unit. Contoh : 2 x 80 kg = 32 kg = 32 000 g 5 5 x 480 g = 400 g = 0.4 kg 6

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan timbangan berat dalam situasi harian.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

i) Libatkan penukaran unit.

20


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN 9) ISI PADU CECAIR 9.1) Nilai pecahan daripada suatu sukatan isi padu cecair

HASIL PEMBELAJARAN

Aras 2 a) Mengira nilai pecahan daripada suatu sukatan isi padu cecair.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Nilai pecahan melibatkan pecahan wajar sahaja. Contoh : 3 daripada 60 l 4 = 3 x 60 l 4 = 45 l ii) Pengiraan nilai pecahan § tanpa melibatkan penukaran unit Contoh : 1 x 720 m3 = 180 m3 4

12

§ melibatkan penukaran unit. Contoh : 2 x 15 l = 6 l = 6000 ml 5 3 x 5600 ml = 2100 ml 8 = 2.1 l Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu cecair dalam situasi harian.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

i) Libatkan penukaran unit.

21


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU 13

BIDANG PEMBELAJARAN 10) BENTUK DUA MATRA 10.1) Perimeter gabungan segi empat dan segi tiga

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 a) Menentukan perimeter bagi gabungan tiga atau lebih bentuk yang melibatkan segi empat dan segi tiga.

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN i) Aktiviti meneroka perimeter gabungan tiga bentuk atau lebih dilakukan dengan menggunakan papan geometri, petak segi empat sama, kertas teselasi segi tiga sama dan sebagainya. Contoh 1 :

Contoh 2 :

14 Aras 3 a) Menyelesaikan masalah perimeter yang melibatkan gabungan bentuk dalam situasi harian. 10.2) Luas gabungan segi empat dan segi tiga

Portal Pendidikan Utusan 2005 Š Hak Cipta Terpelihara

Aras 2 a) Mengira luas bagi gabungan : i. Dua segi empat ii. Dua segi tiga iii. Segi empat dan segi tiga.

i) Masalah harian yang melibatkan perimeter gabungan bentuk dikaitkan dengan konsep yang telah dipelajari seperti wang, pecahan dan peratus.

i) Tegaskan penggunaan rumus dalam mencari luas segi empat dan segi tiga. Contoh 1 : Luas bagi gabungan segi empat tepat ABCD dan segi empat sama BEFG.

22


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN F E A

D

G

7 cm

6 cm B

C

Luas segi empat tepat ABCD = 7 cm x 4 cm = 28 cm2 14

Luas segi empat sama BEFG = 6 cm x 6 cm = 36 cm2 Luas gabungan segi empat tepat ABCD dan segi empat sama BEFG = 28 cm 2 + 36 cm2 = 64 cm 2 Contoh 2 : Luas bagi gabungan segi tiga PQS dan segi tiga QRS. Q R 8 cm 7 cm 6 cm P T S 10 cm Luas segi tiga PQS = 1 x 10 cm x 7 cm = 35 cm2 2 Luas segi tiga QRS = 1 x 6 cm x 8 cm = 24 cm2 2 Luas gabungan segi tiga PQS dan segi tiga QRS = 35 cm 2 + 24 cm2 = 59 cm2

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

23


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh 3 : Luas bagi gabungan segi empat UVXY dan segi tiga VWX. W 5 cm Z

V 14 U

X 4 cm Y

12 cm Luas segi empat UVXY = 12 cm x 4 cm = 48 cm 2 Luas segi tiga VWX = 1 x 12 cm x 5 cm = 30 cm 2 2 b) Mengira luas bagi gabungan tiga atau lebih bentuk melibatkan segi empat dan segi tiga.

15

11) BENTUK TIGA MATRA 11.1) Isi padu bagi gabungan kubus dan kuboid

Portal Pendidikan Utusan 2005 Š Hak Cipta Terpelihara

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas gabungan bentuk dalam situasi harian. Aras 2 a) Mengira isi padu bagi gabungan tiga atau lebih bentuk yang melibatkan kubus dan kuboid.

Luas gabungan segi empat UVXY dan segi tiga VWX = 48 cm 2 + 30 cm 2 = 78 cm2

i) Masalah harian yang melibatkan luas gabungan bentuk dikaitkan dengan konsep yang telah dipelajari seperti wang, pecahan dan peratus.

i) Mengaitkan jumlah isi padu bagi gabungan tiga atau lebih bentuk pepejal.

24


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Contoh : Isi padu sebuah kuboid dan dua kubus.

5 cm A

B

C

3cm

4 cm 15

Isi padu kuboid A = 3 cm x 5 cm x 4 cm = 60 cm3 Isi padu kubus B = 3 cm x 3 cm x 3 cm = 27 cm3 Isi padu kubus C = 3 cm x 3 cm x 3 cm = 27 cm3 Isi padu gabungan kuboid A, kubus B dan kubus C = 60 cm 3 + 27 cm3 + 27 cm 3 = 114 cm3 Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu gabungan bentuk dalam situasi harian.

i) Masalah harian yang melibatkan isi padu gabungan bentuk dikaitkan dengan wang, pecahan dan peratus.

b) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter, luas dan isi padu dalam situasi harian.

Portal Pendidikan Utusan 2005 Š Hak Cipta Terpelihara

25


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN 12) PURATA 12.1) Pengiraan purata

HASIL PEMBELAJARAN Aras 2 a) Mengira purata yang lebih daripada tiga kuantiti dengan menggunakan rumus.

i) Pengiraan purata melibatkan nombor, bilangan orang atau benda, wang dan ukuran. ii) Hadkan purata hingga tiga tempat perpuluhan. Contoh : Purata bagi 1.2, 3.65, 0.205, 4.0 dan 5.8. 1.2 + 3.65 + 0.205 + 4.0 + 5.8 5 = 14.855 5 = 2.971

16

Portal Pendidikan Utusan 2005 Š Hak Cipta Terpelihara

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

b) Mencari jumlah kuantiti apabila diberi purata dan bilangan kuantiti.

i) Gunakan rumus purata untuk mencari jumlah atau bilangan kuantiti. Contoh : Diberi purata murid dalam 4 buah kelas ialah 35 orang. Cari jumlah murid dalam 4 buah kelas. Purata = jumlah kuantiti bilangan kuantiti Jumlah kuntiti = purata x bilangan kuantiti = 35 orang x 4 = 140 orang murid

c) Mencari bilangan kuantiti apabila diberi purata dan jumlah kuantiti.

Contoh : Seorang peniaga menimbang beberapa ekor ayam dan mendapati jumlah beratnya ialah 14 kg. Jika purata berat seekor ayam ialah 2 kg, berapakah bilangan ayam yang ditimbang? Bilangan kuantiti= jumlah kuantiti Purata = 14 kg = 7 ekor ayam 2 kg

26


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan purata dalam situasi harian.

17

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

i) Libatkan situasi harian seperti berikut : •

mencari purat baru apabila diberi purata bagi sebilangan kuantiti serta satu kuantiti yang ditambahkan atau dikeluarkan daripadanya.

mencari nilai satu kuantiti apabila diberi purata dan nilai kuantiti lain yang terlibat.

13) PERWAKILAN DATA 13.1) Carta palang

Aras 1 a) Mengenal pasti carta palang. i. mencancan g; dan ii. mengufuk

i) Tegaskan carta palang merupakan satu cara yang berkesan untuk memaparkan maklumat supaya mudah dilihat, disbanding dan dianalisis. ii) Bincangkan cirri-ciri carta palang: • paksi mencancang dan paksi mengufuk serta maklumat yang diwakili;

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

setiap palang mewakili satu maklumat sahaja;

setiap palang mesti sama lebar manakala panjang atau tingginya mengikut nilai kuantiti yang diwakili;

27


RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 6 ___________________________________ MINGGU

BIDANG PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

b) Mendapatkan maklumat daripada carta palang.

17

Aras 2 a) Membina carta palang i. mencancan g; dan ii. mengufuk.

Aras 3 a) Menyelesaikan masalah yang melibatkan carta palang dalam situasi harian.

Portal Pendidikan Utusan 2005 © Hak Cipta Terpelihara

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN skala yang mewakili kuantiti; dan

tuliskan tajuk carta palang.

i) Aktiviti mendapatkan maklumat melibatkan : • menyatakan kuantiti yang mewakili setiap palang; •

membuat perbandingan antara palang; dan

membuat pengiraan berkaitan kuantiti yang diwakili oleh satu palang atau lebih.

i) Bilangan palang dihadkan kepada lima. ii) Tegaskan langkah-langkah pembinaan carta palang : • perkara yang diwakilkan pada paksi mengufuk dan paksi mencancang; •

skala yang sesuai untuk mewakili kuantiti; dan

label maklumat yang diwakili setiap paksi.

i) Libatkan masalah harian berkaitan dengan bilangan benda atau orang, wang, pecahan, peratus, purata, masa, panjang, timbangan berat dan isi padu cecair.

28

SOALAN UPSR MATEMATIK  

Soalan Matematik Untuk Tahun 6

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you