Page 2

Scharnier 2014 is voor RURANT, net als vele andere organisaties die aan projectwerking doen, een intensief en uitdagend jaar geweest, een scharnier tussen 2 projectperiodes. Grote projecten werden afgerond en tegelijkertijd zijn er nieuwe voorbereid. Daardoor was het een tijd van terugblikken én vooruitkijken, van beschouwende conclusies trekken én nieuwe horizonten verkennen. Dit jaarverslag leest daarom misschien net iets anders dan het vorige. Op alle domeinen heeft RURANT vorig jaar weer puike prestaties neergezet: ondernemersnetwerken floreerden, burgerparticipatie voegde een nieuwe dimensie toe aan een aantal projecten en het slotfeest van de 2 LEADER-gebieden zette de kracht van bottom-up-werking in de kijker. Bij dit alles valt mij telkens weer op hoe RURANT van bij het begin probeert om zoveel mogelijk mensen enthousiast te krijgen voor een idee om het mee te laten groeien tot een breed gedragen project. Deze RURANT-methodiek is het voorbije jaar sterk tot uiting gekomen bij de opstart van de nieuwe LEADER-periode. Hierbij konden lokale besturen en middenveldorganisaties, binnen de krijtlijnen van het programma, van bij de start actief meedenken en beslissen over structuren en modaliteiten. De provincie Antwerpen gaat de komende jaren overigens resoluut voor een maximalisatie van de beschikbare middelen. We gaan van 2 naar 3 LEADER-gebieden. Tot 2020 zullen verenigingen, ondernemers en overheden uit maar liefst 31 gemeenten een beroep kunnen doen op subsidies bij hun plannen voor een leefbaar platteland. RURANT blijft de LEADER-werking ten volle ondersteunen, o.a. door de inzet van 2 fulltime coördinatoren die vlot aanspreekbaar aanwezig zullen zijn en hun rol van makelaar en verbinder zullen opnemen bij tal van projecten. Samen met deze uitbreiding is overigens een vereenvoudiging doorgevoerd. Het aantal thema’s waarrond projecten kunnen worden ingediend is beperkt tot 3 per regio, telkens met een duidelijke agrarische focus. Daarvan zijn er 2 lokaal gekozen, het derde – dat in elke regio terugkeert – is plattelandsarmoede. In deze verdoken problematiek schuilt immers één van de grootste uitdagingen voor de komende jaren: ervoor te zorgen dat iedereen in het buitengebied een waardig bestaan heeft, niet verstoken van enige basisbehoefte. Ook rond andere actuele thema’s zijn in 2014 lokale, regionale en zelfs internationale samenwerkingsverbanden opgezet die de komende jaren moeten resulteren in een aantal concrete projecten. RURANT blijft bouwen aan de toekomst van het Antwerpse platteland.

Peter Bellens Voorzitter van RURANT Gedeputeerde voor Plattelandsbeleid van de Provincie Antwerpen

Jaarverslag 2014

2

RURANT - jaarverslag 2014  

RURANT is het platform voor plattelandsontwikkeling in de Belgische provincie Antwerpen. Deze publicatie biedt een beknopt overzicht van de...

Advertisement