Page 1

Platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen

JAARVERSLAG 2013

Jaarverslag 2013

1


In de helikopter Ons platteland is volop in beweging. Daarmee vertel ik niets nieuws; als de hele wereldorde verandert heeft dat uiteraard ook gevolgen voor wie op het platteland woont of werkt. Voortdurend tekenen zich nieuwe tendensen af aan een steeds sneller tempo met gevolgen voor alle domeinen van de samenleving: economie, mobiliteit, welzijn, jeugd, natuur, cultuur, ... Veel van die elementen zijn met elkaar verbonden, zelfs al zijn we ons daar niet altijd van bewust door - goedbedoeld - te zeer te focussen op één enkel deelaspect. Organisaties als RURANT merken zulke verbindingen sneller op doordat ze gewoon zijn de zaken in een breder perspectief te plaatsen. Zo’n ruime helikoptervisie is eigen aan projectwerking, waar uitgebreide partnerschappen vaak de sleutel tot succes zijn. In 2013 is de provincie Antwerpen gestart met de ontwikkeling van een geïntegreerde plattelandsvisie. Samen met de provinciale Dienst voor Landbouw- en Plattelandsbeleid (DLP) bevraagt RURANT hiervoor de verschillende beleidsdomeinen over de uitdagingen voor het platteland voor de komende jaren om samen op zoek te gaan naar nieuwe kansen en vormen van kruisbestuiving die we nu nog over het hoofd zien. Een gezamenlijke inzet van middelen verhoogt niet alleen de efficiëntie, zowel budgettair als procesmatig, het zorgt ook voor een beter eindresultaat. Het is een boeiende zoektocht naar wat ons verbindt op het platteland, dat - net als de stad - streeft naar een duurzaam en leefbaar samenlevingsmodel. We zien trouwens dat in Vlaanderen en Europa dezelfde vragen worden gesteld bij het uitstippelen van nieuwe programma’s voor plattelandsontwikkeling, LEADER en allerlei internationale samenwerkingsverbanden. In 2014 moet deze oefening netjes in de plooi vallen en zullen de nieuwe krijtlijnen en spelregels duidelijk worden. Daarna kunnen ze vertaald worden naar concrete projecten op het Antwerpse platteland. RURANT zal daarbij weer een belangrijke rol spelen, net zoals het dat in 2013 heeft gedaan. In de twee LEADER-gebieden begeleidden de coördinatoren tientallen projecten. In een wedstrijd van het Vlaams Ruraal Netwerk voor de beste plattelandsprojecten kaapten ze in alle categorieën de eerste prijs weg. Pure Kempen bewijst dat ondernemers die over de sectoren heen met elkaar samenwerken de lokale economie naar een hoger niveau kunnen tillen. Hetzelfde gebeurt met Mechels Natuurlijk, waar een verfrissende dynamiek tussen stad en platteland is ontstaan. In de hele provincie worden land- en tuinbouwers die kiezen voor een verbredingsactiviteit begeleid. Het gebruik van hoeve- en streekproducten zit overal in de lift en er is hard gewerkt aan een oplossing voor het distributievraagstuk door in te zetten op de begeleiding van het ondernemersnetwerk DistriKempen. Met zulke expertise in huis is de toekomst van ons platteland verzekerd.

Peter Bellens Voorzitter van RURANT Gedeputeerde voor Plattelandsbeleid van de Provincie Antwerpen

Jaarverslag 2013

2


Boeiende tijden Vaak hebben we zoiets als een jaarverslag nodig om pas echt te beseffen hoe druk de voorbije maanden zijn geweest, hoeveel borden we tegelijk in de lucht hebben gehouden, hoe vaak we een project met succes hebben kunnen afronden, maar ook waar er nog werk aan de winkel is of nog één en ander verbeterd kan worden. Trots stel ik echter vast dat RURANT ook in 2013 weer een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het platteland in de provincie Antwerpen. Meer dan ooit waren we betrokken bij een reeks innoverende projecten en samenwerkingsverbanden. Maar liever dan terug te blikken wil ik met u vooruit kijken. Er wachten ons immers boeiende tijden. Zo start in 2015 een nieuwe programmaperiode voor LEADER, een Europees subsidieprogramma dat specifiek voor het platteland is bedoeld. Het hele jaar 2014 zullen we samen met de provinciale Dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid besteden aan de voorbereiding ervan. LEADER ligt ons nauw aan het hart. Niet alleen omdat daar de wieg van onze organisatie staat, ook omdat het samenwerking vooropstelt tussen verschillende overheden, organisaties en individuen. We hebben ons deze werkwijze zo eigen gemaakt - ook op andere domeinen - dat we ondertussen gerust kunnen spreken van een RURANT-methodiek. Daarnaast zullen we onze rol als incubator ook volop kunnen spelen in een reeks andere kansen en uitdagingen voor het platteland in onze provincie. Hoe kunnen we samen de open ruimte vrijwaren? Hoe kunnen we rurale ondernemers ondersteunen en groeikansen geven? Hoe versterken we het maatschappelijk draagvlak voor innoverende land- en tuinbouw? Is er ruimte voor landbouw in de stad? Hoe houden we slaapdorpen wakker? Kunnen we leegstaande agrarische gebouwen een nieuwe bestemming geven? Hoe kunnen we een positieve bijdrage aan het klimaat leveren door de afstand tussen voedselproducent en -consument te verkleinen? Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een nieuw concept voor PROMinANT, het plattelandsevenement dat 12.000 bezoekers op de been bracht en waarmee we in de toekomst letterlijk en figuurlijk de boer op zullen gaan in onze provincie. Ook de Staten-Generaal van het Antwerpse Platteland is een vaste waarde geworden, een belangrijk kennis- en netwerkmoment voor alle plattelandswerkers. De komende jaren houden we de vinger aan de pols voor nieuwe ontwikkelingen die om een gezamenlijke aanpak vragen. Het moge duidelijk zijn: terwijl u dit leest, is het team van RURANT alweer volop nieuwe dingen aan het voorbereiden en uitvoeren. Daarvoor doen we zoals steeds een beroep op u allemaal. De toekomst van het platteland ligt in handen van ons allen. Samen kunnen we er iets moois van maken. Wim Poelmans Coördinator RURANT

Jaarverslag 2013

3


Een echt platform RURANT is het platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen, een organisatie die steunt op 11 trouwe partners.

www.tpa.be

Provinciale Landbouwkamer .

Zichtbaar aanwezig

Loenhout

Daarnaast participeert RURANT op verschillende manieren in diverse organisaties, steeds met hetzelfde doel voor ogen: het versterken van het Antwerpse platteland.

Overleg landbouw en platteland provincie Antwerpen, technische werkgroep PDPO Antwerpen, provinciaal overleg de Merode, planbegeleidingsgroep landinrichting de Merode, DistriKempen, Lekkers met Streken, Strategische Platform Korte Keten, VLAM Korte Keten, provinciale werkgroep Trage Wegen, regio-overleg Hombeeks Plateau, overleg Mechelse stadsdiensten, PURE Hubs Boerenbond, vzw Kempense tradities, regionaal landschap De Voorkempen, regionaal landschap Grote en Kleine Nete, projectoverleg Luchtbal, projectoverleg Stad aan de Stoof, Horecabewustwordingstraject Geel, Klein Engelandhoeve, vzw Ollemanshoekje, vzw Pleckske, …

Ten Aard

Heffen

In de hele provincie RURANT maakt zijn provinciale opdracht waar met drie uitvalsbasissen. Stuk voor stuk zijn het open huizen: onze medewerkers zijn er vlot bereikbaar om ondernemers, verenigingen en lokale besturen met raad en daad bij te staan. Je vindt ons in : • het provinciaal praktijkcentrum Hooibeekhoeve in Ten Aard (Geel) • het voormalig gemeentehuis in Loenhout (Wuustwezel) • het dorpshuis van Heffen (Mechelen)

Jaarverslag 2013

4


Regio Midden-Kempen beweegt!

Wat? 7 gemeenten uit de Antwerpse Middenkempen vormen samen een LEADER-gebied: Balen, Meerhout, Retie, Geel, Kasterlee, Vorselaar en Lille. RURANT is aangesteld als administratief en financieel verantwoordelijke voor deze tijdelijke feitelijke vereniging en stelt een coördinator ter beschikking om de dagelijkse werking te ondersteunen. LEADER is een gebiedsgericht subsidieprogramma voor projecten op het platteland met steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen.

Partners: RURANT - 7 Kempense gemeentebesturen - Landelijke Gilden - TPA ACW - Provincie Antwerpen.

Realisaties: Eind 2013 zijn de laatste 6 projecten van deze programmaperiode goedgekeurd voor in totaal s 154.892- aan LEADER-steun: • Restauratie van de calvarieberg en het hekwerk op de begraafplaats van Retie (gemeentebestuur Retie). • Plattelandsvensters, een andere kijk op landbouw en platteland (gemeentebestuur Kasterlee). • Landschapsherstel en agrarisch natuurbeheer in de recente landbouwontginning Malou in Balen (Regionaal Landschap Grote en Kleine Nete vzw). • Welkom in Geel: een tentoonstelling over de Geelse psychiatrische gezinsverpleging (vzw Pas-sage). • TUINfruit, onthaalpunt voor groepen (BVBA Hoebenschot). • Mest Werkt!, draagvlak en educatie rond duurzame en innovatieve landbouwtechnieken voor scheiden, verwerken en opwaarderen van mest (Hooibeekhoeve Geel).

Programma: PDPO II / ELFPO - As 4 LEADER

Contact: kristien.vanlommel@rurant.provant.be

Jaarverslag 2013

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

5


MarkAante Kempen

Wat? 10 gemeenten uit de Antwerpse Noorderkempen vormen samen een LEADER-gebied: Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Rijkevorsel, Merksplas, Hoogstraten, Baarle-Hertog, Ravels, Brecht en Arendonk. RURANT is aangesteld als administratief en financieel verantwoordelijke voor deze tijdelijke feitelijke vereniging en stelt een coördinator ter beschikking om de dagelijkse werking te ondersteunen. LEADER is een gebiedsgericht subsidieprogramma voor projecten op het platteland met steun van Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen.

Partners: RURANT - 10 Kempense gemeentebesturen - Landelijke Gilden - TPA UNIZO - Provincie Antwerpen - Natuurpunt - KVLV - Wervel vzw.

Realisaties: Eind 2013 zijn de laatste 10 projecten van deze programmaperiode goedgekeurd voor in totaal s 337.232- aan LEADER-steun: • Kleuterboeren: met kleuters naar de boerderij! (vzw Pleckske). • Doorheen het landschAP met de Kolonie-APP (De Bonte Beestenboel). • Van de grond met Eventing Merksplas (Kempische Eventing Merksplas vzw). • Toegankelijk Arboretum Kalmthout (Arboretum Kalmthout vzw). • Zondereigen in woord en beeld (Charlotte Peys). • De Burcht terug in haar weelde van weleer (Gemeentebestuur Ravels). • Zorgboerderij WIDAR (WIDAR vzw). • Jeugdlokaal Rijkevorsel (Jeugdhuis De Wauwel vzw). • Wegwijs van kinderwens tot kleuterklas, regionaal netwerk kraamzorg (Landelijke Thuiszorg vzw). • Camping@Heidebloem (vzw Pleckske).

Programma: PDPO II / ELFPO - As 4 LEADER

Contact: miel.gilis@rurant.provant.be

Jaarverslag 2013

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

6


PURE KEMPEN

Wat? Een kwaliteitslabel voor ondernemers uit diverse sectoren die bewust kiezen voor omgevingsgericht ondernemerschap: werken met lokale producten, integreren van landschap en cultuur, enz. Het merk Pure Kempen is hierbij een hefboom tot regional branding, een proces waardoor de regio Antwerpse Kempen wint aan herkenbaarheid en de regionale identiteit wordt versterkt.

Partners: RURANT in nauwe samenwerking met TPA en vzw Kempens Landschap en gedragen door een uitgebreide stuurgroep met vertegenwoordiging van VLM, IOK, provincie Antwerpen, UNIZO, Boerenbond, Thomas More Kempen, Landelijke Gilden, Resoc Kempen, SPK, Horeca Vlaanderen, Kempense regionale landschappen en ondernemers uit het Pure Kempen netwerk.

Realisaties: • Netwerk uitgebreid naar 80 ondernemers in 3 sectoren (hoeve- en

streekproducten, toeristische ondernemers, cafés en brasseries), die met elkaar samenwerken. • Vorming rond het aanbod van hoeve- en streekproducten en een mini-tapcursus. • Ontwikkeling van de website www.purekempen.be • Kempenkorf wordt Pure Kempen Korf (meer verkooppunten en uitgebreid gamma). • Traject rond alternatieve financiering met een tijdelijke werkgroep, studiereis naar het Engelse Lake District en een symposium (StatenGeneraal van het Antwerpse Platteland). • Tedere Flitsen van de Kempen: rondreizende fototentoonstelling met werk van Bart Van der Moeren. • Adviserende rol bij ondernemersnetwerken in de Merode, LEADER Vlaamse Ardennen, de Landduinen en horecabewustwording in Geel. • Gastlessen aan Thomas More Kempen in Geel en NEC De Vroente in Kalmthout. • Deelname aan “Europa in je buurt” in Park Spoor Noord in Antwerpen.

Programma: Doelstelling 2 EFRO NWE Interreg IVB - Rural Alliances (vanaf 1 april 2013)

Contact: johny.geerinckx@rurant.provant.be

Jaarverslag 2013

7


PURE Hubs Mechelen

Mechels

Wat? Het versterken van de sociale en economische relaties tussen de Mechelse stadskern en de omliggende plattelandsdorpen op het Hombeeks plateau (Hombeek, Heffen en Leest). Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor ontmoetingscentrum De Kettinghe in Heffen als poort naar het platteland én voor een netwerk van ondernemers die nieuwe markten willen verkennen.

Partners: RURANT - Stadsbestuur Mechelen

Realisaties: • Groeiend netwerk van 14 ondernemers. • Belevingsbrochure met fietsknooppuntennetwerk op 2500 ex. • Prikkelavond met organisaties in de verbredingssector. • Vormingssessies over voedselveiligheid en verkoop aan derden. • Studie-uitstap naar collega’s in Nederland. • Organisatie van een boerenmarkt in Heffen. • Deelname aan activiteiten in de stad (Uit zonder Uitlaat, Hapje

Tapje) en de stadsrand (Posse Leest, plantenbeurs Hombeek). • Inkleding van De Kettinghe met foto’s aan de muur en een Kunstgang door stadsartiest Gijs Vanhee. • Studiebezoek van 80 studenten uit Liverpool.

Programma: NWE Interreg IVB - PURE Hubs

Contact: sarah.deweerdt@rurant.provant.be

Jaarverslag 2013

8


Ondernemersnetwerken

Wat? Eén van de kerntaken van RURANT is het ondersteunen en versterken van ruraal ondernemerschap op het Antwerpse platteland. Hierbij focussen we voornamelijk op land- en tuinbouwers die kiezen voor een verbredingsactiviteit. Vanuit verschillende projecten helpen we hen bij het ontwikkelen en realiseren van concrete plannen, we stimuleren en ondersteunen samenwerkingsverbanden - onder elkaar maar zeker ook met diverse andere sectoren - en zetten in op de promotie van hun activiteiten.

Partners: RURANT - Ondernemers - Provincie Antwerpen - Innovatiesteunpunt

Realisaties: • Lekkers met Streken: assistentie bij de opmaak van een strategisch

meerjarenplan, begeleiding van deelacties “Stad aan de Stoof” en “Horecabewustwordingstraject”, infosessie voor gemeentebesturen over de organisatie van een boerenmarkt en het aantrekken van lokale producenten, ontwikkeling van de website www.lekkersmetstreken.be. • DistriKempen: begeleiding van producenten bij de opstart van een gezamenlijk distributiesysteem en de zoektocht naar een logistiek ondernemer, opvolging van de proefperiode, verkennende gesprekken over samenwerking met retail en bpost, opmaak van look en feel en communicatieplan. • Pure Kempen: prospectie en onthaal van nieuwe kandidaten, integratie van Kempenkorf in het netwerk van Pure Kempenondernemers. • Mechels Natuurlijk: begeleiding van individuele ondernemers en overlegmomenten tussen meerdere ondernemers, organisatie van vormingsactiviteiten rond autocontrole en voedselveiligheid en verkoop aan derden. • Vzw Streekproducten provincie Antwerpen: opmaak van een begeleidingstraject naar een nieuwe toekomstvisie.

Programma: Interreg IVa 2 Zeeën - Project Fish & Chips

Contact: greet.aernouts@rurant.provant.be

`Investeren in je toekomst´

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Medegefinancierd door de Europese Unie

(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Jaarverslag 2013

9


PROMinANT

Wat? Op het grootste gratis plattelandsevenement van de provincie Antwerpen maken de bezoekers op een belevingsvolle manier kennis met de veelzijdigheid van moderne land- en tuinbouw. De nadruk ligt hierbij op ruraal ondernemerschap. Tegelijk is het een unieke gelegenheid om de werking van de Hooibeekhoeve, het provinciaal praktijkcentrum voor melkveehouderij en voedergewassen, voor te stellen aan het grote publiek.

Partners: RURANT - Hooibeekhoeve - Provincie Antwerpen - Stad Geel

Realisaties: • Elfde editie op zondag 1 september. • 12.000 bezoekers. • 80 standhouders waarvan 37 met hoeve- en streekproducten. • 46.000 prominantjes verkocht (proevertjes op de hoeve- en

streekproductenmarkt). • Samenwerking met de boomtelersfederatie Noord-België en de Antwerpse imkerbond resulteert in een grote en drukbezochte groene oase. • Nieuw mobiliteitsplan zet in op alternatieven voor de auto: animatie op de wandelweg naar het festivalterrein, bewaakte fietsenparking, betere doorstroming van het verkeer. • Uitgebreide evaluatie leidt tot een nieuwe toekomstvisie voor PROMinANT.

Programma: Interreg IVa 2 Zeeën - Project Fish & Chips

Contact: greet.aernouts@rurant.provant.be

`Investeren in je toekomst´

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Medegefinancierd door de Europese Unie

(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Jaarverslag 2013

10


Alternatieve financiering

Wat? Bouwstenen aanreiken voor een duurzame werking van allerlei projecten en realisaties, ook wanneer de toelagen van lokale of bovenlokale overheden afnemen of worden stopgezet. Dit kan door gebruikers en ondernemers bewust te maken van de waarde van het landschap waarin zij zich bevinden en te begeleiden bij de creatie van een terugverdienmodel.

Partners: RURANT - vzw Kempens Landschap

Realisaties: • Tijdelijke werkgroep rond alternatieve financiering met diverse

provinciale diensten, bosgroepen, regionale landschappen, enz. om expertise te delen en eventueel te komen tot gezamenlijke initiatieven. • Studiereis naar het Lake District in Groot-Brittanië waar de organisatie Nurture Lakeland reeds jaren ervaring heeft met terugverdienmodellen i.s.m. lokale ondernemers. • Staten-Generaal van het Antwerpse Platteland met als centrale thema “alternatieve financieringsmodellen voor het platteland” op 26 november in Westerlo met internationale sprekers en meer dan 100 deelnemers uit heel Vlaanderen. • Voorbereiding van een project voor “visitor giving” in de Antwerpse Kempen. • Rapportering op www.rurant.be.

Programma: NWE Interreg IVB - Rural Alliances

Contact: johny.geerinckx@rurant.provant.be

Jaarverslag 2013

11


Bedankt voor de fijne samenwerking Algemene Vergadering Peter Bellens, Maarten Puls, Ilse Van den Broeck, Tinne Van Looy (Provincie Antwerpen) Ludo Pluym, Wim Ceulemans, Joris Van Olmen, Jef Van den Eynde (Centrale Landelijke Gilden) Frans Martens, Jos Van den Berg, Gert Van de Moortel (Provinciale landbouwkamer) Katrien Boeraeve, Danielle Horrevorst (Plattelandsklassen) Marc Geerinckx, Wim Van Malcot (Thomas More Kempen) Philippe De Backer, Annemie Nagels (vzw Kempens Landschap) Kristof Thijssens, Paul Heyns (UNIZO) Kris Vreys, Raf Franken (IOK) Stijn Messiaen, Bavo Verwimp (VLM) Kristien Boonen, Luc Briers (KoGeKa) Bie De Busser, Bert Geboers (TPA)

Raad van Bestuur Peter Bellens, Maarten Puls, Ilse Van den Broeck (Provincie Antwerpen) Ludo Pluym, Wim Ceulemans, Jef Van den Eynde (Centrale Landelijke Gilden) Gert Van de Moortel (Provinciale landbouwkamer) Katrien Boeraeve (Plattelandsklassen) Marc Geerinckx (Thomas More Kempen) Philippe De Backer (vzw Kempens Landschap) Kristof Thijssens (UNIZO) Kris Vreys (IOK) Stijn Messiaen (VLM) Kristien Boonen (KoGeKa) Bert Geboers (TPA)

Dagelijks Bestuur Peter Bellens (voorzitter) Ludo Pluym (ondervoorzitter) Maarten Puls (secretaris) Wim Ceulemans (secretaris) Tinne Van Looy Wim Poelmans

Personeel Wim Poelmans (coördinator) Greet Aernouts (projectcoördinator) Sarah De Weerdt (projectcoördinator) Johny Geerinckx (projectcoördinator) Miel Gilis (Leadercoördinator) Kristien Vanlommel (Leadercoördinator) Maarten Billiet (projectcoördinator, april-augustus 2013) Julien Van Oosterwijck (administratie)

Jaarverslag 2013

12


RURANT VZW Hooibeeksedijk 1 B-2440 GEEL

T F E W

0032 14 85 27 07 0032 14 85 36 15 info@rurant.provant.be www.rurant.be

Volg RURANT ook op facebook

RURANT - jaarverslag 2013  

RURANT is het platform voor plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen (www.rurant.be)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you