Page 1

Samen werken aan het Antwerps platteland SUBSIDIEWIJZER PLATTELAND


AAN DE SLAG! Dit boekje is onze subsidiewijzer voor het platteland. Het is een bondige gids die je zou moeten prikkelen om zelf aan de slag te gaan en partners te zoeken om samen iets nieuws te creëren met een duurzame meerwaarde voor jouw omgeving of nog beter voor het hele buitengebied. Daarmee heb ik meteen de belangrijkste criteria opgesomd waaraan ieder projectidee zal worden getoetst: • is het innovatief? • wordt er voldoende samengewerkt? • kan het overleven zonder subsidies? • heeft het een maatschappelijke meerwaarde?

VOORWOORD

Een gouden raad die ik alvast wil meegeven is om zo snel mogelijk contact op te nemen met onze adviseur bij de dienst Landbouw- en Plattelandsbeleid of met

de LEADER-coördinatoren bij RURANT om uw idee af te toetsen. Zij kunnen je als geen ander de weg naar het juiste subsidiekanaal wijzen, je adviseren bij het zoeken naar de juiste partners of jouw basisidee tot een volwaardige projectvoorstel helpen uitbouwen. Je vindt hun contactgegevens verderop in deze brochure. Goede projecten honoreren we graag met een duwtje in de rug. Op die manier bouwen we als provinciale overheid samen aan het platteland van morgen. Peter Bellens Gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Provincie Antwerpen


ALGEMENE INFO

Per subsidiekanaal vind je terug wie in aanmerking komt voor deze subsidies, waar het subsidiekanaal inhoudelijk voor bedoeld is, hoe je een dossier kan indienen en waar je meer informatie vindt.

Volgende subsidiekanalen worden in deze brochure toegelicht: • OmgevingsKwaliteit • Platteland Plus • LEADER • Subsidiekorf platteland Onze subsidieadviseurs staan je met raad en daad bij om ervoor te zorgen dat ook jij erin slaagt een goed dossier te schrijven en in te dienen in het juiste subsidiekanaal. De contactgegevens van onze subsidieadviseurs vind je helemaal achteraan deze brochure. Heb je een goed idee, screen dan eerst of het beantwoordt aan onderstaande criteria. Als dat niet zo is, zal het niet in aanmerking komen voor de subsidies vermeld in deze subsidiegids:

ALGEMENE INFO

Het platteland leeft! Tal van mooie initiatieven vinden plaats op het platteland en worden uitgevoerd door gemeenten, middenveldorganisaties, rurale ondernemers en zelfs feitelijke verenigingen. Maar koken kost geld… De provincie Antwerpen wil niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel goede plattelandsinitiatieven ondersteunen. Daarvoor werkten we verschillende subsidiekanalen uit, die te vinden zijn in dit overzicht.


1. Samenwerking Samenwerking staat centraal in alles wat we beogen met het provinciale plattelandsbeleid. Platteland is bij uitstek een geïntegreerd beleidsdomein, waar net de samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen centraal staat.

ALGEMENE INFO

2. Gemeenschapsvormend Het platteland is een plek waar mensen wonen en sociale netwerken uitbouwen. Hierop willen we inzetten, omdat dit in veel andere programma’s niet wordt meegenomen en omdat het platteland zich door zijn sociaal weefsel onderscheidt van de stedelijke context. 3. People – planet – profit We geven de voorkeur aan projecten die gelijktijdig zorg dragen voor people (maatschappij), planet (omgeving, klimaat) en profit (economische rendabiliteit, efficiënt gebruik van hulpbronnen). Dit kan binnen het eigen beleidsdomein, maar gebeurt het liefst beleidsdomeinoverschrijdend (zie criterium 1). 4. Multifunctioneel ruimtegebruik functieverweving Gezien onze open ruimte zo schaars geworden is, moeten we

op zoek naar multifunctionaliteit. 5. Impulsbeleid Via het PPOP (Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan) voeren we een impulsbeleid. Op deze manier geven we letterlijk en figuurlijk ruimte aan nieuwe initiatieven (pilootprojecten). Deze projecten voeden op hun beurt weer het beleid. 6. Mensen zijn belangrijker dan stenen We streven naar projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van dorpen en die gemeenschapsvormend zijn. We vinden het belangrijk dat als er geïnvesteerd wordt in stenen, deze gebouwen in de eerste plaats een gemeenschapsvormend aspect hebben. 7. Streekgericht werken Onze provincie kent verschillende streken. Via ons plattelandsbeleid willen we inspelen op de eigenheid van elke streek.


OMGEVINGSKWALITEIT

Kom ik in aanmerking? Je komt in aanmerking als je behoort tot één van de volgende categorieën: middenveldorganisaties, gemeenten of gemeentelijke organisaties, provinciale vzw’s, ondernemers. Vlaamse instanties komen niet in aanmerking. Provinciale diensten kunnen maar aanspraak maken op 5% van het beschikbare budget. Komt mijn project in aanmerking? Het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan vormt het kader voor het toekennen van subsidies OmgevingsKwaliteit.

We zetten in ons PPOP in op 4 grote thema’s: 1. Beleving op het platteland met kansen voor streekidentiteit: bv. herstellen agrarisch erfgoed, recreatief medegebruik van agrarisch gebied, opstart van een stadsboerderij, landbouweducatie, …. 2. Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen: leegstaande agrarische gebouwen, landschappelijke integratie van landbouwbedrijven, … 3. Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland: landbouwgerelateerde sociale economie, innovatieve groene zorg, zelfoogstboerderij voor kansarmen, … 4. Leefbare dorpen: dorpskernvernieuwing ter verbetering van het gemeenschapsleven met een duidelijk participatief traject. Projecten in de centrumsteden Turnhout, Antwerpen en Mechelen komen niet in aanmerking.

OMGEVINGSKWALITEIT

De subsidies OmgevingsKwaliteit bestaan uit Europese (50%), Vlaamse (25%) en provinciale middelen (25%).


Technische info Projecten worden voor 65 % gecofinancierd. Dit betekent dat de promotor zelf instaat voor de overige 35 %. De kosten worden door de promotor geprefinancierd. De maximale projectkost bedraagt € 200.000, waarop maximaal € 130.000 cofinanciering ontvangen kan worden. Hoe dien ik een project in? Elk jaar lanceert de provincie minimaal 1 oproep tot het indienen van projecten onder deze maatregel. De indiening verloopt in 2 stappen:

OMGEVINGSKWALITEIT

Stap 1: indiening projectidee tegen bepaalde deadline. Het projectidee wordt dan gescreend door de subsidieadviseurs om te kijken in welk subsidiekanaal het het best past, waarop best gefocust wordt bij uitwerking, met wie een samenwerking kan opgezet worden, ….

Stap 2: finale indiening met detailbeschrijving en begroting van het project aan de hand van een projectfiche.

Investeringsprojecten (>50% investeringskost in de totale projectkost) dienen op voorhand een advies in te winnen bij de provinciale KwaliteitsKamer. Deze komt minstens 2 keer per jaar samen. Een afspraak maken kan bij de adviseur platteland. De adviseur platteland bij de provincie is de contactpersoon voor deze subsidies. Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium een projectidee af te stemmen. Meer info? www.provincieantwerpen.be/platteland OF platteland@provincieantwerpen.be


PLATTELAND PLUS De Platteland Plus subsidies bestaan uit Vlaamse (50%) en provinciale middelen (50%).

ve tools rond plattelandthema’s, herstel kleine beeldbepalende elementen op het platteland, landschapsherstel, beheer open ruimte,…

Kom ik in aanmerking? Je komt in aanmerking als je behoort tot één van de volgende categorieën: middenveldorganisaties, gemeenten of gemeentelijke organisaties, provinciale vzw’s of diensten, ondernemers. Vlaamse instanties komen niet in aanmerking.

2. Open ruimte vrijwaren en ontwikkelen: gebiedsgerichte oefening rond leegstaande gebouwen op het platteland

Komt mijn project in aanmerking? Het Provinciaal PlattelandsOntwikkelingsPlan vormt het kader voor het toekennen van Platteland Plus subsidies.

4. Leefbare dorpen: participatietrajecten, multifunctionele volkstuinen,…

Je project moet inspelen op 1 van volgende 5 grote thema’s: 1. Beleving op het platteland met kansen voor streekidentiteit: bv. vernieuwende interactie-

Projecten in de centrumsteden Turnhout, Antwerpen en Mechelen komen niet in aanmerking.

5. Een functioneel wegennet op het platteland: vernieuwende toepassingen rond trage wegen

PLATTELAND PLUS

3. Aandacht voor kwetsbare groepen op het platteland: vrijwilligersnetwerken voor mensen in armoede, vermaatschappelijking van de zorg,…


Technische info Projecten worden voor 65 % gecofinancierd. Dit betekent dat de promotor zelf instaat voor de overige 35 %. De kosten worden door de promotor geprefinancierd. De maximale projectkost bedraagt € 200.000, waarop maximaal € 130.000 cofinanciering ontvangen kan worden. Hoe dien ik een project in? Elk jaar lanceert de provincie minimaal 1 oproep tot het indienen van projecten onder deze maatregel.

PLATTELAND PLUS

De indiening verloopt in 2 stappen: Stap 1: indiening projectidee tegen bepaalde deadline. Het projectidee wordt dan gescreend door de subsidieadviseurs om te kijken in welk subsidiekanaal het het best past, waarop best gefocust wordt bij uitwerking, met wie een samenwerking kan opgezet worden….

Stap 2: finale indiening met detailbeschrijving en begroting van het project a.d.h.v. een projectfiche.

Investeringsprojecten (>50% investeringskost in de totale projectkost) dienen op voorhand een advies in te winnen bij de provinciale KwaliteitsKamer. Deze komt minstens 2 keer per jaar samen. Een afspraak maken kan bij de adviseur platteland. De adviseur platteland bij de provincie is de contactpersoon voor deze subsidies. Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium een projectidee af te stemmen. Meer info? www.provincieantwerpen.be/platteland OF platteland@provincieantwerpen.be

Vlaanderen is open ruimte

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en provincie Antwerpen.


LEADER Onze provincie telt 3 LEADER-gebieden: LEADER Kempen Oost, LEADER Kempen Zuid en LEADER MarkAante Kempen +. Elk LEADER-gebied heeft een eigen Lokale Ontwikkelingsstrategie geschreven, waarin het kiest voor 3 agrarische thema’s om subsidie-oproepen rond te lanceren. De LEADER-middelen worden beheerd door een Plaatselijke Groep, een gebiedsgerichte publiek-private samenwerking van lokale en bovenlokale actoren.

Komt mijn project in aanmerking? De Lokale Ontwikkelingsstrategie van elk LEADERgebied vormt het kader voor het toekennen van LEADER subsidies.

LEADER

Kom ik in aanmerking? Je komt in aanmerking als je behoort tot één van de volgende categorieën: middenveldorganisaties, gemeenten of gemeentelijke organisaties, provinciale vzw’s, feitelijke verenigingen of rurale ondernemers, met een idee voor het bewuste LEADER-gebied. Vlaamse instanties komen niet in aanmerking. Provinciale diensten kunnen maar aanspraak maken op maximaal 5% van de middelen, weliswaar met een duidelijke agrarische focus.


LEADER MarkAante Kempen + zet in op volgende thema’s:

LEADER Kempen Oost zet in op volgende thema’s:

1. Landbouw- en natuureducatie a. Inzetten op educatie die landbouw als belangrijke economische sector in de streek in de kijker zet, met bijzondere aandacht voor scholen b. Werken aan innovatieve vormen van landbouw -en natuureducatie, gericht op een breed publiek c. Invulling geven aan waardevolle historische gebouwen als educatieve poorten (landbouw en natuur) d. Natuur-en plattelandseducatie aanbieden voor landbouwers

1. Landbouw- en natuureducatie a. Vernieuwende vormen van landbouweducatie met bijzondere aandacht voor scholen b. Educatie die natuur en landbouw belicht als dragers van de open ruimte c. Boer-burger initiatieven

LEADER

2. De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen a. De Noorderkempen als het ideale landbouwgebied b. Experimenten en strategieën voor leegstaande boerderijen c. Landschapsherstel d. Landschappelijke integratie van landbouwbedrijven 3. Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap a. Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen b. Een minimum aan basishuisvesting c. Mensen bereiken (outreaching)

2. Profilering en promotie van de streekidentiteit a. Het ontwikkelen, inzetten en bundelen van de agrarische identiteit van de regio b. Lokale voedselstrategieën die bijdragen aan de streekidentiteit 3. Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap a. Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen b. Een minimum aan basishuisvesting c. Mensen bereiken (outreaching)


LEADER Kempen Zuid zet in op volgende thema’s: 1. Agrobiodiversiteit a. Agrarisch natuurbeheer door en met landbouwers b. Meer biodiversiteit in het landbouwlandschap c. Werken aan draagvlakverbreding rond agrobiodiversiteit 2. Profilering en promotie van de streekidentiteit a. Hoeve- en streekproducten 2.0 b. Lokale voedselstrategieÍn die bijdragen aan de streekidentiteit c. Branding van de streek d. Innovatieve toeristische en recreatieve projecten uitwerken en versterken

LEADER

3. Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap a. Inspelen op de behoefte aan gezond voedsel aan democratische prijzen voor kansengroepen b. Een minimum aan basishuisvesting c. Mensen bereiken (outreaching)


Technische info Projecten worden voor maximaal 65 % gecofinancierd. Dit betekent dat de promotor zelf instaat voor de overige 35 %. De kosten worden door de promotor geprefinancierd. De maximale cofinanciering bedraagt â‚Ź 100.000. Hoe dien ik een project in? Elk jaar lanceren de Plaatselijke Groepen minimaal 1 oproep tot het indienen van LEADER-projecten.

LEADER

De indiening verloopt in 2 stappen: Stap 1: indienen projectidee tegen 30 augustus. Het projectidee wordt dan gescreend door de subsidieadviseurs om te kijken in welk subsidiekanaal het best past, waarop best gefocust wordt bij uitwerking, met wie een samenwerking kan opgezet worden... Stap 2: finale indiening met detailbeschrijving en begroting van het project aan de hand van een projectfiche tegen 15 oktober.

Investeringsprojecten (>50% investeringskost in de totale projectkost) dienen op voorhand een advies in te winnen bij de provinciale KwaliteitsKamer. Deze komt minstens 2 keer per jaar samen. Een afspraak maken kan bij de adviseur platteland. Elk LEADER-gebied heeft zijn eigen LEADER-coĂśrdinator die het aanspreekpunt is voor al uw vragen m.b.t. LEADER en waar best in een zo vroeg mogelijk stadium mee wordt afgestemd. Meer info? www.provincieantwerpen.be/platteland OF www.leaderprovincieantwerpen.be OF platteland@provincieantwerpen.be


De subsidiekorf platteland is een kleiner subsidiekanaal dat voor 100% gefinancierd wordt door de provincie. Kom ik in aanmerking? Je komt in aanmerking als je behoort tot één van de volgende categorieën: middenveldorganisaties, gemeenten of gemeentelijke organisaties of feitelijke verenigingen actief op het Antwerpse platteland. Provinciale diensten en instellingen komen niet in aanmerking. Komt mijn project in aanmerking? Je project komt in aanmerking als het inzet op een kruispunt tussen beleidsdomeinen. Zowel projecten als evenementen kunnen ingediend worden in de subsidiekorf. Technische info Projecten kunnen tot 100 % gecofinancierd worden met een maximale cofinanciering van € 10.000 voor projecten en € 2.500 voor evenementen. De financiering wordt

onmiddellijk na goedkeuring als terugvorderbaar voorschot gestort. Hoe dien ik een project in? Elk jaar lanceren we maximaal 3 oproepen, in functie van het beschikbare budget: • Deadline 01/10/N-1 om te starten in jaar N • Deadline 01/02/N, onder voorbehoud van beschikbaarheid middelen • Deadline 01/06/N onder voorbehoud van beschikbaarheid middelen Een project wordt ingediend door het invullen van de projectfiche en financieel overzicht. Zowel het projectidee als de ingevulde projectfiche worden best voor indiening afgestemd met de adviseur platteland van de provincie, die voor deze subsidies het aanspreekpunt is. Meer info? www.provincieantwerpen.be/platteland OF platteland@provincieantwerpen.be

SUBSIDIEKORF PLATTELAND

SUBSIDIEKORF PLATTELAND


OP ZOEK NAAR INSPIRATIE?

Ga zeker eens een kijkje nemen op de projectendatabank, hier vind je een overzicht van de meest recente goedgekeurde en lopende projecten: http://europa.provincieantwerpen.be

OP ZOEK NAAR INSPIRATIE?

Van tuin tot erf naar landschap: werken aan erven als beeldbepalend element van de open ruimte in de Noorderkempen.

Burende Boeren: werken aan draagvlak voor landbouw in Mechelen samen met landbouwers en gemeenten

De warme tuin: een volkstuin binnen de muren van een zorginstelling zorgt voor lokale inbedding van de zorginstelling.

Leuke kindermenu’s met heerlijke hoeve- en streekproducten: de gemeente Kasterlee stimuleert haar horeca-uitbaters om creatieve kindergerechtjes op de kaart te zetten met lokale producten.


WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER! Heb je een concreet idee, of eerder een algemene vraag, neem dan zeker contact op met onze subsidie-adviseurs. Miel Gilis: coördinator LEADER MarkAante Kempen + Tel.: 014 85 27 07 - e-mail: miel.gilis@rurant.be

Tinne Van Looy: adviseur platteland Tel.: 0473 87 18 11 – 03 240 58 31 e-mail: tinne.vanlooy@provincieantwerpen.be of platteland@provincieantwerpen.be

Algemene vraag? platteland@provincieantwerpen.be

www.provincieantwerpen.be/platteland

WIJ HELPEN JE GRAAG VERDER!

Kristien Vanlommel: coördinator LEADER Kempen Oost en LEADER Kempen Zuid Tel.: 014 85 27 07 - e-mail: kristien.vanlommel@rurant.be


DIENST LANDBOUW- EN PLATTELANDSBELEID Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid Desguinlei 100 - 2018 Antwerpen

www.provincieantwerpen.be/platteland

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Subsidiewijzer 'Samen werken aan het Antwerps platteland'  

Dit boekje is de subsidiewijzer voor het platteland van de provincie Antwerpen en geeft een bondig overzicht van de verschillende subsidieka...

Subsidiewijzer 'Samen werken aan het Antwerps platteland'  

Dit boekje is de subsidiewijzer voor het platteland van de provincie Antwerpen en geeft een bondig overzicht van de verschillende subsidieka...

Advertisement