Page 1

116

11

ondernemers rechtstreeks bereikt

62

2

streekwerkingen gefaciliteerd

blauwdrukken ontwikkeld

5

gebiedsgerichte projecten of onderzoeken ondersteund

participatietrajecten opgezet

nieuwe projecten voorbereid

samenwerkingen met lokale overheden

4

2

3

ondernemersnetwerken begeleid

18

structurele participaties in andere organisaties

Start LEADER

Keuzesessie Open Ruimte Makers

Inspiratiesessie plattelandsarmoede

Netwerkavond Pure Kempen

Slotmoment Pure Hubs Mechelen

De LEADER-werking in onze provincie schiet officieel terug uit de startblokken. RURANT begeleidt de Plaatselijke Groepen doorheen het opstartproces. De ontwikkelingsstrategieën van 3 LEADER-gebieden vormen de volgende 6 jaar de basis voor streekgerichte plattelandsontwikkeling in 31 Kempense gemeenten.

Na een eerdere verkenning en afbakening gaan de bewoners van een openruimtegebied in Mol in een derde sessie over tot het kiezen van één uit te voeren initiatief uit een lijst van meer dan 138 projectideeën. Een tussenstap op weg naar begrip, vertrouwen en cocreatie.

RURANT nodigt i.s.m. de provincie Antwerpen veldwerkers en plattelandsactoren uit op een inspiratiemoment rond het thema ‘plattelandsarmoede’ (Turnhout). De deelnemers nemen de problematiek in onze provincie onder de loep en onderzoeken mogelijke kansen binnen de plattelandssubsidiekanalen.

Pure Kempen ondernemers worden ondergedompeld in de wereld van projecten en subsidiekanalen in de provincie Antwerpen: o.a. LEADER en de subsidiekorven Landbouw en Platteland en de subsidiekanalen voor toerisme. Experten bieden inspiratie en delen tips en tricks met de ondernemers zodat ze hun ideeën en plannen meteen aan de subsidiemogelijkheden afgetoetst kunnen worden.

Al wie op één of andere manier betrokken is bij het project Pure Hubs of bij de ondernemerswerking Mechels Natuurlijk wordt uitgenodigd om officieel een punt te zetten achter het project tijdens een netwerkbijeenkomst in De Scotscop in Mechelen. We blikken samen terug op de mooie resultaten en vooruit naar de toekomst van Mechels Natuurlijk.

1

JAN

1

FEB

10 19 24 FEB FEB FEB

1

3 5

MAA MAA

MAA

1

APR

1

MEI

4

MEI

1

JUN

5

JUN

30 JUN

1

JUL

9

JUL

1

AUG

1

SEP

12 SEP

1

OKT

1

NOV

1

DEC

4 5 9

DEC DEC DEC

1

JAN

Werksessie Meerle

Lancering projectoproep LEADER

Lekkers met Streken terras

Goedkeuring LEADER-projecten

Een tweede sessie als deel van het lerend netwerk dat we opzetten rond de participatieve aanpak van het project in Meerle. We nodigen lokale mandatarissen en ambtenaren uit in het voormalige raadshuis van Meerle om dieper in te gaan op twee belangrijke aspecten. Enerzijds methodieken die ervoor zorgen dat je burgers concreet kan laten meedenken. Anderzijds slotcommunicatie, hoe deel je de uiteindelijke beslissing mee aan je inwoners?

Bij boomkwekerij Hoebenschot (Kasterlee) lanceren de 3 Antwerpse LEADER-gebieden gezamenlijk een eerste projectoproep. Gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Peter Bellens en co-voorzitters Karel Breugelmans (LEADER MarkAnte Kempen +), Ann Hermans (LEADER Kempen Oost) en Kris Breugelmans (LEADER Kempen Zuid) geven toelichting bij de nieuwe LEADER-periode aan pers, leden van de verschillende Plaatselijke Groepen en potentiële projectindieners.

Het allereerste Lekkers met Streken terras staat opgesteld op de Landbouwdag in Heist op den Berg. Het Lekkers met Streken terras is een uniek concept waarbij 12 lokale hoeveen streekproducenten verzamelen rondom een hip en trendy terras. Een gesmaakte formule die geschikt is voor elk groot familie-evenement.

De Plaatselijke Groepen van LEADER (Kempen Oost, Kempen Zuid en MarkAnte Kempen+) komen samen om uitgebreid te debatteren over en goedkeuring te geven aan de eerste plattelandsprojecten in hun gebied. Van de 40 ingediende projectvoorstellen worden er uiteindelijk 21 weerhouden, goed voor een totaal subsidiebedrag van meer dan 5 500.000-. Het eindresultaat voor de 3 gebieden samen is een investering van meer dan € 750.000in projecten verspreid over 5 plattelandsthema’s.

Platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen

JAARVERSLAG 2015

RURANT VZW - Hooibeeksedijk 1 - B-2440 GEEL - T 014 85 27 07 - info@rurant.be - www.rurant.be


PROJECTEN 2015 Hoogstraten

Het belang van een goede voorbereiding

Ravels BaarleHertog Wuustwezel Kalmthout Merksplas Rijkevorsel

De wereld waarin wij leven is voortdurend in verandering en dat vergt van ieder van ons permanente flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Dat is zeker het geval voor een projectenorganisatie als RURANT. Die heeft in 2015 dan ook veel tijd en energie besteed aan voorbereidende werken voor activiteiten die dit jaar en soms nog later tot ontplooiing zullen komen; de ene keer uitgedaagd door de inhoud van de nieuwe Europese programma’s, de andere keer geprikkeld door nieuwe maatschappelijke fenomenen op het platteland. In de projectenwereld geldt meer nog dan elders dat een goede voorbereiding het halve werk is. Het belang daarvan kan dan ook niet onderschat worden en aan ieder onderdeel van het proces moet evenveel zorg worden besteed: Vlaamse en Europese subsidieprogramma’s doorworstelen, de juiste thema’s afbakenen, goede partners zoeken, mensen enthousiasmeren, … Een aantal van die trajecten is het voorbije jaar succesvol afgerond en al uit de startblokken geschoten. De LEADER-werking is een heel goed voorbeeld. Onze provincie telt vandaag drie dynamische LEADER-gebieden waarin lokale actoren op een bottom-up manier aan plattelandsontwikkeling doen. RURANT garandeert daarbij als vanouds de coördinatie, de administratie en de afstemming tussen het lokale, het provinciale en het Vlaamse niveau.

Open Ruimte in Zicht Mol

Burende Boeren

Visitor Giving

Burgers mee laten nadenken en actief meewerken aan de open ruimte, dat was het opzet van het project Open Ruimte Makers dat RURANT samen met de gemeente Mol heeft uitgevoerd (onderdeel van het Interreg NW Europa project ‘Rural Alliances’). In Mol beschikt het gemeentebestuur nu over een permanente klankbordgroep waarin niet alleen de klassieke openruimtegebruikers (landbouwers, natuur-en jachtverenigingen,…) maar ook andere actoren vertegenwoordigd zijn (oa. ongebonden inwoners…). Amper 3 bijeenkomsten zijn nodig om de Molse participatiegroep te activeren rond een concreet project dankzij een doordachte aanpak.

Met het project Burende Boeren (Omgevingskwaliteit) gaan RURANT samen met IGEMO, Innovatiesteunpunt en 9 gemeenten nieuwe impulsen geven aan land- en tuinbouw in het arrondissement Mechelen. Na een uitgebreide kennismaking met de gemeenten via intensieve intakegesprekken wordt ingezet op innovatieve productontwikkeling in de korte keteneconomie, het valideren van agrarische nevenstromen, het dichter bij elkaar brengen van de boer en zijn buurt en het participatie opstellen van een lokaal-voedsel-actieplan op maat van elke gemeente. Op deze manier wil het project een vliegwiel zijn voor de economische ontwikkelingen van de sector in de regio op lange termijn.

Visitor Giving is een vorm van alternatieve financiering voor gebiedsontwikkeling, waarbij een rechtstreeks beroep wordt gedaan op de “gebruikers” van een gebied (bezoekers, ondernemers, organisatoren van allerhande activiteiten, inwoners, recreanten, ….). Dit levert extra inkomsten op én het verhoogt in aanzienlijke mate het draagvlak en de betrokkenheid. Samen met vzw Kempens Landschap en Toerisme Provincie Antwerpen vzw heeft RURANT een project uitgewerkt (Platteland Plus) waardoor Visitor Giving ingezet kan worden in 2 pilootgebieden in de provincie Antwerpen: de Kolonies en de Merode.

Meerle, een dorp voor iedereen

Essen

Een aantal projecten spelen duidelijk in op nieuwe tendensen in de samenleving: er wordt geëxperimenteerd met alternatieve financieringsvormen; lokale besturen, agrarische ondernemers en bedrijven leren nauwer samenwerken; burgers kunnen actief meedenken aan de inrichting van hun directe leefomgeving, land- en tuinbouwers ontdekken de mogelijkheden van alternatieve energie, enzovoort. De ervaring en de expertise die RURANT daarbij opdoet deelt ze met anderen in de vorm van nieuwsbrieven, vormingssessies en blauwdrukken. Zowel voor de provincie als voor lokale besturen blijft RURANT een ondersteunende partner, die ook meer en meer maatwerk aflevert dat concreet kan resulteren in een lokale voedselstrategie, een participatietraject of een ondernemersnetwerk. Daarnaast vormen plattelandsondernemers nog altijd een belangrijke doelgroep en mogen organisaties en verenigingen die met een vernieuwend project willen bijdragen aan een buitengebied met pit, steeds aankloppen voor advies.

11 lokale besturen uit het zuidoosten van Stabroek Kapellen onze provincie engageren zich in een publiekprivaat partnerschap dat inzet op streekgerichte plattelandsontwikkeling. In de lokale ontwikkelingsstrategie van LEADER Kempen Zuid zijn de komende 6 jaar middelen voorzien voor projecten rond agrobiodiversiteit, streekidentiteit en plattelandsarmoede.

Brecht

Peter Bellens Gedeputeerde voor Plattelandsbeleid - Provincie Antwerpen Voorzitter vzw RURANT

Dessel

Kasterlee

Vorselaar Zandhoven

Mol

Lille

Hoogstraten Kasterlee

Ravels

Essen

Grobbendonk

Vorselaar

Geel

Zandhoven

Olen

Wuustwezel Grobbendonk

Balen

BaarleHertog

Kalmthout

Geel

Arendonk

Olen

De kantoren op de Hooibeekhoeve in Geel zijn geen ivoren toren. De deur staat voor iedereen open en het RURANT-team staat met twee voeten in de samenleving. Op die manier voelt het perfect aan wat er leeft op het platteland, waar de noden zijn en vooral ook waar de kansen liggen. De projecten die gisteren op de rails werden gezet, zijn daar vandaag het antwoord op.

Plattelandsontwikkeling van onderuit is ook in Arendonk het oostelijk deel van de Kempen geen dode letter. 7 gemeenten en stakeholders in de Oud-Turnhout regio tonen de ambitie om samen te werken en gaan op zoek naar integrale projecten die kaderen binnen landbouw- en natuureducatie, Retie streekidentiteit en plattelandsarmoede.

In de Noorderkempen slaan 13 gemeenten, de provincie en het middenveld de handen in elkaar om de opgebouwde ervaring uit Beerse de vorigeMalleperiode te verzilveren in nieuwe creatieve kruisbestuivingen. LEADER MarkAante Kempen+ zet deze programmaperiode volledig in op projecten rond open ruimte, landbouwZoersel en natuureducatie en plattelandsarmoede. Lille

Merksplas

Meerhout

Stabroek

Kapellen

Oud-Turnhout

Rijkevorsel

Herenthout

Herenthout

Brecht

Meerhout Beerse

Retie

Dessel

Malle Laakdal

Mol Zoersel Herselt

Laakdal

Herselt

Balen

Mechels Natuurlijk Samen met de stad Mechelen en het Innovatiesteunpunt hebben we de sociale en economische relaties tussen de Mechelse stadskern en de omliggende plattelandsdorpen Hombeek, Heffen en Leest versterkt. Dit door, in het kader van het Pure Hubs project (Interreg NW Europa project) in te zetten op een fysieke plaats (ontmoetingscentrum Heffen) en een zelfstandig netwerk van korte-keten ondernemers, Mechels Natuurlijk.

Pure Kempen Pure Kempen is een kwaliteitslabel voor plattelandsondernemers uit de Kempen die investeren in omgevingsgericht ondernemerschap: werken met lokale producten, streekidentiteit uitdragen, cultuur en landschap integreren, enz. Het merk Pure Kempen is een hefboom tot regional branding, een proces dat de rurale economie en de regionale identiteit versterkt. Ook in 2015 is er verder gewerkt aan het netwerk van Pure Kempen gemeenten en is het netwerk van Pure Kempen Ondernemers verder uitgebreid, verspreid over de sectoren hoeve- en streekproducten, logies en horeca.

Samen met Innovatiesteunpunt en gesteund door een subsidie vanuit LEADER MarkAante Kempen heeft RURANT de stad Hoogstraten ondersteund om op een participatieve manier een integraal ruimtelijke plan op te maken voor de dorpskern van Meerle.

Open Ruimte Makers en DORPenBOUWERS M.b.v. subsidies voor het project ‘bouwstenen voor het platteland’ (Provincie Antwerpen) heeft RURANT twee overdraagbare blauwdrukken uitgewerkt waarmee in de eerste plaats lokale besturen zelf aan de slag kunnen. Het zijn twee praktische handleidingen. ‘Open Ruimte Makers’ om te komen tot een brede burgerparticipatiegroep voor open ruimte in dorp, gehucht of wijk. En ‘DORPenBOUWERS’ om via een inspraaktraject te komen tot een integraal dorpsbestemmingsplan.

In dit project ontwikkelde RURANT ‘DORPenBOUWERS’, een praktische handleiding voor lokale overheden om via een inspraaktraject te komen tot een integraal dorps-bestemmingsplan.

T 014 85 27 07 RURANT VZW Hooibeeksedijk 1 info@rurant.be www.rurant.be B-2440 GEEL

RURANT - jaarverslag 2015  
RURANT - jaarverslag 2015  
Advertisement