Page 1

วัน เด็ก แห่ง ชาติ วัน เด็ก แห่ง ชาติใ น ประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือน มกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำางานถัดไป มี การให้คำาขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็ก


ครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 โดยได้กำาหนดให้วันจันทร์แรกของ เดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติ เปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดย เริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา

การจัด งานวัน เด็ก Children's Day ปีพุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วโลกเริ่มจัดงานเฉลิม ฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ตามความเห็นคล้อยตามกับองค์การ สหประชาชาติที่นำาปัญหาเรื่องเด็กมาร่างเป็นปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก ขึ้นมา ประเทศไทยได้รับข้อเสนอของวี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนองค์กรสมาพันธ์ เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศ ผ่านมาทางกรม ประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยว่า ประเทศไทยควรจัดงานเฉลิม ฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำาคัญของ เด็กให้มากขึ้น ดังที่นานาประเทศกำาลังทำาอยู่ ขณะนั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังมิได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการ สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงนำาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณา ในที่สุดที่ ประชุมได้เห็นชอบนำาเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ต่อมาเมื่อวัน ที่ 27 กรกฎาคม พ. ศ. 2498 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีรับหลักการ ให้จัดงาน วันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง ศึกษาธิการรับไปดำาเนินการ ส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดงานนั้น ได้ อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลมาดำาเนินการ


ดังนั้น ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 ประเทศไทยจึงมีงานเฉลิมฉลอง วันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นเป็นต้นมา ทางราชการได้ กำาหนดวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นวันเด็กแห่งชาติ และจัด ติดต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ. 2506 ที่ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติในปีนั้น มีความเห็นพ้องต้องกันว่า สมควรที่จะเสนอเปลี่ยนวันจัดงาน วันเด็กแห่งชาติเสียใหม่เพื่อความเหมาะสม ด้วยเหตุผลว่า ในเดือนตุลาคม ประเทศไทยยังอยู่ในฤดูฝน มีฝนตกมาก เด็กไม่สะดวกในการมาร่วมงาน ประการต่อมาก็คือ วันจันทร์เป็นวันปฏิบัติงานของผู้ปกครอง จึงไม่สามารถ พาเด็กของตนไปร่วมงานได้ ตลอดจนการจราจรก็ติดขัด คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่ง ชาติเสนอ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 ประกาศเปลี่ยนงานฉลองวัน เด็กแห่งชาติจากวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม มาเป็นวันเสาร์ที่สองของ เดือนมกราคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ปี พ.ศ. 2507 ไม่มีงานวันเด็กแห่งชาติด้วยการประกาศเปลี่ยนได้เลยวันมาแล้วงานวัน เด็กแห่งชาติได้เริ่มจัดขึ้นมาใหม่อีกครั้งใน พ.ศ. 2508 และจัดเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน

คำำขวัญวันเด็ก คำาขวัญวันเด็ก เป็นคำาขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องใน โอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำาขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี และ


ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำาขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ปี

นำยกรัฐมนตรี

พ.ศ.

จอมพล ป. พิบูล

2499

สงคราม

คำำขวัญ จงบำาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตอ ่ ผู้อื่น และส่วนรวม

พ.ศ.

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็น

2502

เด็กที่รักความก้าวหน้า

พ.ศ.

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็น

2503

เด็กที่รักความสะอาด

พ.ศ. 2504

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัช ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็น ต์

เด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย

พ.ศ.

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็น

2505

เด็กที่ประหยัด

พ.ศ.

ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็น

2506

เด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

พ.ศ.

ไม่มีคำาขวัญ เนื่องจากงดการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ

2507 พ.ศ. 2508 พ.ศ.

จอมพล ถนอม กิตติ เด็กจะเจริญต้องรักเรียนเพียรทำาดี ขจร

เด็กที่ดต ี ้องมีสัมมาคารวะ มานะ บากบั่น

2509

และสมานสามัคคี

พ.ศ.

อนาคตของชาติจะสุกใส หากเด็กไทย


แข็งแรง เรียนดี มีความประพฤติ

2510

เรียบร้อย ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทย

พ.ศ.

ในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย มีความ

2511

เฉลียวฉลาด และรักชาติยิ่ง

พ.ศ.

รู้เรียน รู้เล่น รู้สามัคคี เป็นความดีที่เด็ก

2512

พึงจำา

พ.ศ.

เด็กประพฤติดีและศึกษาดี ทำาให้มี

2513

อนาคตแจ่มใส

พ.ศ.

ยามเด็กจงหมั่นเรียนเพียรกระทำาดี เติบ

2514

ใหญ่จะได้มีความสุขความเจริญ

พ.ศ.

เยาวชนฝึกตนดี มีความสามารถ

2515 พ.ศ.

เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติเจริญ

2516 พ.ศ. 2517 พ.ศ.

สามัคคีคือพลัง สัญญา ธรรมศักดิ์

เด็กดีคอ ื ทายาทของชาติไทย ต้อง ร่วมใจร่วมพลังสร้างความสามัคคี

2518 พ.ศ.

หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์

2519

ปราโมช

เด็กที่ตอ ้ งการเห็นอนาคตของชาติ รุ่งเรือง จะต้องทำาตัวให้ดีมีวินัยเสียแต่ บัดนี้


พ.ศ. 2520

ธานินทร์ กรัยวิเชียร

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติ ของเยาวชนไทย

พ.ศ.

เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ เด็กฉลาดชาติ

2521

มั่นคง

พ.ศ.

พลเอก เกรียงศักดิ์

2522

ชมะนันทน์

เด็กไทยคือหัวใจของชาติ

พ.ศ.

อดทน ขยัน ประหยัด เป็นคุณสมบัติของ

2523

เด็กไทย

พ.ศ.

เด็กไทยมีวินัย ใจสัตย์ซื่อ รู้ประหยัด

2524

เคร่งครัดคุณธรรม ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ

พ.ศ.

ศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็ก

2525

ไทย

พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2529 พ.ศ.

รู้หน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย พลเอก เปรม ติณสูลา และคุณธรรม นนท์

รักวัฒนธรรมไทย ใฝ่ดีมีความคิด สุจริต ใจมั่น หมั่นศึกษา สามัคคี นิยมไทย มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นิยมไทย มีวินัย ใช้ประหยัด ใจสัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม


2530 พ.ศ. 2531 พ.ศ. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ใจสัตย์ซื่อ ถือ

2532 พ.ศ.

พลเอก ชาติชาย

2533

ชุณหะวัณ

คุณธรรม

พ.ศ.

รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำาชาติ

2534

พัฒนา

พ.ศ. 2535

อานันท์ ปันยารชุน สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม

พ.ศ. 2536

ยึดมั่นประชาธิปไตย ร่วมใจพัฒนา

พ.ศ.

รักษาสิ่งแวดล้อม

2537

ชวน หลีกภัย

พ.ศ.

สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา

2538

รักษาสิ่งแวดล้อม

พ.ศ.

มุ่งหาความรู้ เชิดชูความเป็นไทย หลีก

2539 พ.ศ. 2540 พ.ศ.

บรรหาร ศิลปอาชา

ไกลยาเสพติด

พลเอก ชวลิต ยงใจ รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย ตั้งใจใฝ่ศึกษา ยุทธ

ไม่พึ่งพายาเสพติด


2541 ขยัน ประหยัด ซือ ่ สัตย์ มีวินัย

พ.ศ. 2542 พ.ศ.

ชวน หลีกภัย

2543

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม นำา

พ.ศ.

ประชาธิปไตย

2544 พ.ศ.

เรียนให้สนุก เล่นให้มีความรู้ สู่อนาคตที่

2545

สดใส

พ.ศ.

เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์

2546

ก้าวทันเทคโนโลยี

พ.ศ. 2547

พันตำารวจโท ทักษิณ รักชาติ รักพ่อแม่ รักเรียน รักสิ่งดี ๆ ชินวัตร

อนาคตดีแน่นอน

พ.ศ.

เด็กรุ่นใหม่ ต้องขยันอ่าน ขยันเรียน

2548

กล้าคิด กล้าพูด

พ.ศ.

อยากฉลาด ต้องขยันอ่าน ขยันคิด

2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ.

มีคุณธรรมนำาใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีก พลเอก สุรยุทธ์ จุลา เลี่ยงอบายมุข นนท์

สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน


ผูกพันรักสามัคคี

2552 พ.ศ.

คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม

2553 พ.ศ.

รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

2554 พ.ศ.

สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษา

2555

ความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

พ.ศ. 2556

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำาพาไทยสู่อาเซียน

พ.ศ.

กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้าง

2557

ไทย ให้มั่นคง


วันเด็กแห่งชาติ