Page 1

nY tEKnoLogi, viDEn, oPtiMEring og uDviKLing i din egen virksomhed‌

ENERGI & INNOVATION

G F E D C B A

SYDDanSK univErSitEt Modul 0: 30. aug. 2012 Modul 1: 24 .-2 5. sep. 2012 Modul 2: 23.-2 4. okt. 2012 Modul 3: 21.-2 2. nov. 2012 Modul 4: 10.-1 1. jan. 2013

gratis


Energi & Innovation er et kursusforløb for nøglemedarbejdere – med fokus på energioptimering, innovation og implementering af ny teknologi i virksomhedens daglige arbejdsgange. Gennem kursusforløbet får deltagerne adgang til de mange muligheder, der ligger i et innovationssamarbejde med Syddansk Universitet. Virksomhedens netværk og innovationskraft styrkes samtidig med, at energi og ressourcer udnyttes mere effektivt. Deltagerne får adgang til den nyeste viden inden for området og evnen til at tænke innovativt på et fagligt solidt grundlag. Virksomhederne får adgang til en række forskere og undervisere, som kan bidrage til konkrete løsningsforslag til de opgaver eller udfordringer, deltagerne står over for på egen virksomhed.

For rigtig mange virksomheder er stigende omkostninger til energi en stor udfordring, som dagligt dræner innovationskraften og sætter medarbejderne under pres. I en travl hverdag kan det være vanskeligt at indsætte de nødvendige ressourcer og skabe det nødvendige rum til nytænkning inden for energiudnyttelse og udvikling. Det kan hæmme virksomhedens vækstpotentiale og forhindre en sund udvikling. Ud over at styrke nøglemedarbejderes kompetencer og viden inden for energi og innovation, er målet med kurset at udvide virksomhedernes innovationskraft og faglige netværk. Gennem ny viden, netværk og fokus sættes kursusdeltagerne i stand til at trimme virksomhedens produktionsapparat, optimere energiforbruget og udvikle nye produkter og processer.

2


EnErgi & innovation kurset er en netværksbaseret efteruddannelse, der er udviklet af Syddansk universitet (iDEa og tEK – Momentum) i samarbejde med green network og støttet af region Syddanmark.

3


MODUL 0: Nul-punktsmåling

MODUL 4: Opfølgning og “next step”

ENERGI & INNOVATION

MODUL 1: Ny viden og handlingsplaner

MODUL 3: Implementering

MODUL 2: Virksomheds- og netværksinnovation

9 dage Kursusforløbet består af 9 kursusdage (2+2+2+2+1). Der er plads til 20 deltagere på det første hold, som starter i september. Kursets form og indhold tilrettelægges ud fra de deltagende virksomheder, så fokus er på konkrete problemstillinger og løsninger. Der gennemføres yderligere 3 kursusforløb. I alt vil ca. 70 personer kunne deltage på kurset ENERGI & INNOVATION. Ud over de 9 kursusdage skal virksomheden forvente at deltageren sætter tid af til forberedelse mellem de enkelte kursusmoduler. Forberedelsen vil dreje sig om virksomhedsrelaterede opgaver og problemstillinger. Derudover naturligvis tid og øvrige ressourcer til implementering af resultaterne i din egen virksomhed. gratiS Kurset er gratis. Den eneste direkte “udgift” er kursistens tidsforbrug samt udgifter til transport og evt. overnatning. Eventuelt – og efter nærmere aftale – kan der blive omkostninger til forplejning ved besøg i udvalgte virksomheder.

4


De tre kursus-grundelementer er: • Energi • Innovation • Potentiale

– deltageren skal sikre implementering og forankring i organisationen og dermed basis for sund udvikling i virksomheden.

Deltagere i kurset er typisk mellemledere, som har interesse for, evner og indflydelse til at gennemføre de nødvendige forandringer. Der vil være mindst én gennemgående medarbejder fra hver virksomhed, men der er mulighed for at andre medarbejdere fra virksomheden kan deltage i udvalgte moduler i kursusforløbet.

resultaterne måles på følgende områder: • 60% af de virksomheder, der har haft medarbejdere på kurset forventes at have indkøbt energirigtige løsninger til produktionen. • Forøget investeringer i energieffektive teknologier med 20% (i gennemsnit). • Reduktion i energiforbruget med 20% målt 1 år efter afslutningen af forløbet. • Innovationsniveauet er øget med 50% målt 1 år efter afslutning af forløbet.

Deltagernes mulige funktionsområder: • Produktionsledelse • PTA medarbejdere (intern udvikling, logistik, LEAN, planlægning, vedligeholdelse) • Udviklingsmedarbejdere (ingeniører og teknikere) • Miljømedarbejdere • HR medarbejdere • Kommunikationsmedarbejdere

Kursusdeltagerne vil efterfølgende være i stand til: • At finde nye muligheder for energibesparelser og -effektiviseringer. • At se potentielle områder for nye produkter eller ydelser inden for energioptimering. • At evaluere disse muligheder inden for virksomhedens rammer eller i et bredere perspektiv i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. • At sikre at innovationspotentialet bliver udnyttet optimalt både teknologisk samt menneskeligt for at fremme kommerciel succes. • “Sælge”/kommunikere sine ideer til virksomhedens topledelse, til den interne organisation eller til potentielle samarbejdspartnere. • At udarbejde handlingsplaner, hvor ressourcer, mål og samarbejdsformer, herunder oplæring i virksomheden, er defineret. • At stå for selve implementeringen enten direkte eller via øvrige projektressourcer. • At evaluere virksomhedens mål, og sætte scenen for næste trin.

5


Forløb og omfang Kurset EnErgi & innovation er en uddannelsesrejse som 60-70 personer i løbet af de næste to år vil gennemføre. Det giver således ikke blot viden, træning og resultater, men også et stort netværk, der kan trækkes på i fremtiden. Forløbet for den enkelte deltager er på totalt 9 dage, og strækker sig over 4 måneder med 2 dages undervisning/workshop for hvert forløb. Der afsluttes med en opfølgningsdag. Der er hjemmearbejde mellem de enkelte moduler for at sikre, at den viden og erfaring, der erhverves, også bliver omsat til konkrete resultater i den enkelte virksomhed. Første forløb som strækker sig fra august 2012 til december 2012 er et kursusprogram for 20 deltagere. I næste forløb, der primært afvikles i 2013, strækker det enkelte forløb sig tilsvarende over 6 måneder, men idet der er tale om 3 hold med typisk 20 deltagere, sker opstarten af de enkelte forløb med et kvartals forskydning. Efter 1 år kommer en opfølgningsdag, hvor der følges op på forbedringer i de enkelte virksomheder. Her skal deltagerne fremlægge måling efter 1 år. Dagen vil desuden indeholde inspiration til det videre arbejde.

Modul 0:

30. aug. 2012 kl. 14-16*

Planlægning og nulpunktsmåling

Modul 1:

24.-25. sep. 2012 kl. 8-16*

Ny viden og handlingsplaner

Modul 2:

23.-24. okt. 2012 kl. 8-16*

Virksomheds- og netværksinnovation

Modul 3:

21.-22. nov. 2012 kl. 8-16*

Implementering

Modul 4:

10.-11. jan. 2013 kl. 8-16*

Opfølgning og “next step”

opfølgning:

29. aug. 2013 kl. 12-16*

Opfølgning og måling efter 1 år

*Undervisningen foregår i Vejle

Kursusindhold Modul 0 er selve opstarten af forløbet, og her bedes deltagerne udfylde nogle skemaer med målepunkter inden kursusstart. Disse skemaer sendes til TEK-Momentum/IDEA, og de benyttes i det omfang, det er muligt, ved en endelig fastlæggelse af de enkelte kursuselementer, hvorved der kan ske en målretning mod de udfordringer, som virksomhederne står over for.

Modul 0:

Måling af energi og innovationsstatus ved opstart

ELEMENTER

FORMÅL/INDHOLD

rammer for projektet

Projektplan

Energiforbrug

Hvor stort er energiforbruget ved opstart? Energi-auditering, tilknytning af eksterne energikonsulenter.

investeringsniveau

investeringsniveau ved opstart inden for energi og innovation.

innovationsniveau

Detaljeret spørgeskema for innovation og processer.

input til blå bog

Billede, kontaktoplysning, min virksomhed, mig helt personligt, mine forventninger til kurset, 1-1,5 a4-side.

6

(OMFANG: 2 timer)


Modul 1:

Ny viden og handlingsplaner

ELEMENTER

FORMÅL/ INDHOLD

Sæt scenen og målene

Hvorfor er det her vigtigt, “Sense of urgency”? Statistik og overblik over energiforbrug mv.

Business cases

“Den gode historie – om energi”

Videnspakke energi

Overblik over energiteknologier og energividen. Hvad er energi? Skabe et fælles sprog.

Videnspakke innovation

Overblik over innovation. Hvad er innovation? Skabe et fælles sprog.

Individuelle energimål og inspiration

Gruppearbejde/dialog. Konkretisering af energimål (mål og handlingsplan).

Modul 2:

Virksomheds- og netværksinnovation

ELEMENTER

FORMÅL/ INDHOLD

Opfølgning

Gruppediskussion og kort præsentation af hjemmearbejdet i plenum.

Business cases

“Den gode historie – om innovation”.

Innovationsprocessen

Præsentation af konkrete processer.

Innovationsværktøjer

Præsentation af konkrete værktøjer.

Generisk energiplan

Gennemgang af indhold og procedurer.

Gruppearbejde

Hvilke værktøjer passer hjemme hos mig?

Individuelle innovationsmål og inspiration

Gruppearbejde/dialog. Konkretisering af innovationsmål (mål og handlingsplan).

Modul 3:

Implementering (AFHOLDES EVT I MALMØ)

ELEMENTER

FORMÅL/ INDHOLD

Sæt innovationsscenen

Innovationslandskabet og forventninger til fremtiden – energi roadmapping.

Business cases

“Den gode historie – om energiinnovation”. Diskussion af pointer.

Barrierer og udfordringer

Hvilke typer modstand vil I møde? Hvordan “sælges” det?

(OMFANG: 2 kursusdage)

(OMFANG: 2 kursusdage)

(OMFANG: 2 kursusdage)

Ekskursion Planlægning

Status på energiarbejdet. Mål omkring sammenhængen energi og innovationsplan.

Modul 4:

Opfølgning og “next step”

ELEMENTER

FORMÅL/ INDHOLD

Opfølgning

Gruppediskussion og kort præsentation af hjemmearbejdet i plenum.

Business case

Den gode historie om økonomisk gevinst. Beregning af investering i energi.

Take away

Hvad kan vi lære?

Nye forretningsmuligheder

Hvilke nye muligheder?

Nye virksomheder

Spin Off

Individuelle innovationsmål og inspiration

Gruppearbejde og dialog. Konkretisering af innovationsmål og arbejdsplan for hver enkelt deltager.

7

(OMFANG: 2 kursusdage)


chunk.dk

Hvem er underviserne? TEK – Momentum ... er en innovationsafdeling på Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Afdelingen består af medarbejdere med ingeniør- og naturvidenskabelig baggrund, der fungerer som brobyggere mellem virksomheder og forskningsmiljøer på universitetet.

IDEA ... Entrepreneurship Centre er Syddansk Universitets kompetencecenter for iværksætteri, innovation og kreativitet. IDEA udvikler og udbyder kurser, workshops, events, udviklingsprogrammer m.m. inden for innovation og entreprenørskab – både indenfor og udenfor universitetet.

TEK – Momentums opgave er at bringe universitetets kompetencer og viden i spil og sørge for, at Syddansk Universitet bliver gjort tilgængelig for erhvervslivet – og dermed skabe grundlag for innovation og vækst.

IDEA arbejder tæt sammen med eksterne partnere; erhvervsledere, rådgivere og investorer og bidrager til videnskredsløbet mellem universitetet og det omkringliggende samfund. IDEA bidrager desuden med viden og forskning til den offentlige debat.

TEK – Momentum tager på virksomhedsbesøg og afdækker innovationspotentiale, identificerer indsatsområder og hjælper virksomheder videre med innovation ved at etablere et samarbejde med forskermiljøet eller henvise til andre aktører/ydelser, der kan hjælpe med at realisere innovationspotentialet.

gust 2012 senest den 10. au TILMELDING OG YDERLIGERE INFORMATION: Dorthe Bramsen Clausen Projektudviklingschef Green Network Telefon 76 43 12 22 / 23 32 55 49 Mail: dbc@greennetwork.dk

DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

Lysholt Allé 10 · 7100 Vejle Telefon 70 25 40 70 www.greennetwork.dk

Brochure energi innovation  
Brochure energi innovation  
Advertisement