Page 1

2008 Tölfræði

Tölur um starfsemi íþróttahreyfingarinnar

Íþrótta- og ólympíusamband Íslands ISI 11/30/2009


ÚTGEFANDI: ÍÞRÓTTA- OG ÓLYMPÍUSAMBAND ÍSLANDS HÖFUNDUR SKÝRSLU: RÚNA H. HILMARSDÓTTIR MARS 2010


TÖLFRÆÐI 2008

ÍSÍ hefur reglulega birt niðurstöður sem unnar hafa verið upp úr þessum

INNGANGUR

skýrslum. Má þar helst nefna tölur um stærð íþróttagreina og iðkun íþrótta innan héraða. Þá hafa verið unnin gröf og myndir sem gefa upplýsingar um kynjaskiptingu og aldursskiptingu íþróttagreinanna.

Fyrir 15. apríl ár hvert ber íþrótta- og ungmennafélögum innan ÍSÍ að skila inn skýrslu um starfsemi félagsins á síðasta starfsári. Þessar skýrslur bera nafnið starfsskýrslur ÍSÍ og UMFÍ og er þeim skipt í þrjá hluta. Fyrst ber að nefna þann

ÍSÍ hefur tvisvar gefið út ítarleg tölfræðirit um íþróttaiðkun landsmanna árið

hluta sem inniheldur upplýsingar um stjórn félagsins og deilda, þá er að finna

2004 og árið 2007 sem hægt er að nálgast á heimasíðu ÍSÍ.

lykiltölur úr ársreikningum félagsins og deilda og síðast en ekki síst er skilað inn nafnalista með kennitölum þeirra sem skráðir eru félagsmenn í félaginu og

Í þessari skýrslu er að finna lykiltölur um iðkendur árið 2008 eftir landshlutum,

þeirra sem hafa iðkað viðurkenndar íþróttagreinar á vegum félagsins síðastliðið

kyni og aldri. Hins vegar gefur þessi skýrsla aðeins grófa mynd, þar sem ekki

starfsskýrsluár.

hefur verið í það að greina gögn ítarlega niður á hérað, eða íþróttagrein.

Undanfarin se0 ár hafa félög skilað starfsskýrslum beint inn í gegnum tölvukerfið Felixsem er miðlægt tölvukerfi í eigu ÍSÍ og UMFÍ. Kerfið er hugsað sem tæki félaganna til að halda utan um iðkendur og félaga frá degi til dags og býður upp á ýmsa möguleika sem nýtast í rekstri og umsýslu.

Gögn um íþróttaiðkun einstaklinga er til á tölvutæku formi frá árinu 1993. Iðkendatölur eru hins vegar til töluvert lengra aftur en þá ekki rekjanlegar á einstaklinga.

3


Vinnulag og aðferð Fyrirvarar Í þessari skýrslu er að finna niðurstöður úr gögnum iþróttafélaga innan ÍSÍ eftir ársskýrsluskil 2009. Félög skiluðu gögnum rafrænt í gegnum Feli0kerfið á

Ábyrgð á skráningu liggur hjá íþróttafélögum og deildum og þeim ber

starfsskýrsluárinu 2009. Gögn voru sótt í gagnagrunn Felixí nóvember 2009

árlega að skila inn upplýsingum um sína iðkendur. Mikil vinna fer fram í

og flutt yfir í Microsoft Access þar sem unnið var nánar með þau. Þær breytur

sjálfboðavinnu innan íþróttahreyfingarinnar og mannabreytingar eru

sem sóttar voru í gagnagrunn Felixvou; starfsskýrsluár, númer félags, nafn

örar. Í flestum tilfellum leggja félög metnað sinn í að skila sem réttustu

félags, númer héraðssambands, nafn héraðssambands, skammstöfun héraðs-

gögnum en þó ber að leiða hugann að því að í einhverjum tilfellum

sambands, skammstöfun íþróttagreinar, kennitölu iðkanda, nafn iðkanda,

gæti kunnáttuleysi og skortur á skilningi á mikilvægi réttrar skráningar

heimilisfang iðkanda og póstfang. Aldur iðkenda var reiknaður sérstaklega út

sett strik í reikninginn. Gögn verða aldrei réttari en þau eru skráð og

frá iðkendaári (starfsskýrsluár-1) að frádregnu fæðingarári, sem fundið var út

ber að hafa það í huga. Einstaklingar geta í einhverjum tilfellum verið

frá kennitölu. Þetta er gert með það að leiðarljósi að hægt sé að bera saman

skráðir í sömu íþrótt hjá fleiri en einu félagi eða jafnvel verið skráðir

aldur miðað við fjölda einstaklinga í þjóðskrá til að varpa ljósi á heildarþátttöku

iðkendur lengur en þeir eru í raun. Að sama skapi má ætla að

landsmanna í íþróttaiðkun innan ÍSÍ. Aldur er síðan flokkaður upp í tvo flokka,

einhverjir iðkendur séu um leið vanskráðir.

15 ára og yngri og 16 ára og eldri.

Þegar fjallað er um iðkun innan íþróttahéraða (íþróttabandalög og héraðssambönd)

er

miðað

við

skráða

iðkun

íþrótta-

og

Gögnin voru greind í Access og E0cel. Unnið var með eina heildarskrá sem

ungmennafélaga innan þessara héraða. Hver einstakur iðkandi telst

innihélt allar breytur þar sem einstaklingur getur átt margar iðkanir (er skráður í

því til íþróttahéraðsins óháð búsetu.

fleiri en eina íþróttagrein) á sama starfsári. Auk þess var útbúin önnur skrá sem sýndi einkvæma iðkun hverrar kennitölu. Að lokum var sótt miðársmannfjöldaskrá 2008 á heimasíðu Hagstofu Íslands. Lykiltölur voru skoðaðar, þ.e. fjöldi iðkenda, fjöldi íþróttafélaga og deilda og dreifing íþróttarinnar milli héraðssambanda og landshluta. Í öðru lagi var iðkunin greind út frá héraðssamböndum. Þar voru lykiltölur skoðaðar, þ.e. fjöldi iðkenda, fjöldi íþróttafélaga og deilda. Gröfin í skýrslunni voru að mestu unnin í E0cel.


TÖLFRÆÐI 2008

félögum. Þó svo að viðkomandi einstaklingur geti verið skráður í margar íþróttagreinar telst hann einungis einu sinni í heildar menginu sem verið er að

Hugtök

telja.

Iðkun

Íþróttahéruð

Iðkun segir til um fjölda iðkana í hverju félagi, íþróttagrein eða innan

Samkvæmt íþróttalögum er landinu skipt í íþróttahéruð. Í hverju íþróttahéraði

héraðssambands. Hver einstaklingur getur verið iðkandi í mörgum greinum og

skal vera eitt héraðssamband/íþróttabandalag allra íþróttafélaga í héraðinu til

jafnvel er hægt að telja sama einstaklinginn oftar en einu sinni í hverri grein,

að vinna að hinum ýmsu hagsmunamálum þeirra.

svo framarlega sem hann stundar greinina með fleiri en einu félagi.

Alls eru 25 íþróttahéruð á landinu í dag, eða 7 íþróttabandalög og 18 héraðssambönd. Á árinu 2009 sameinuðust tvö íþróttahéruð, Íþróttabandalag

Iðkandi

Siglufjarðar og Ungmenna og íþróttasamband Ólafsfjarðar og eru þau aðskilin í

Hver einstaklingur getur aðeins einu sinni verið talinn sem iðkandi. Iðkandi

þessari skýrslu.

félags getur stundað fleiri en eina íþróttagrein en telur þó aðeins einu sinni innan félags. Eins getur iðkandi ÍSÍ stundað margar íþróttagreinar hjá mörgum

5


TÖLFRÆÐI 2008

LYKILTÖLUR ÁRSINS 2008 2008

2007

STARFSSKÝRSLUSKIL

94,5 %

99,2%

FÉLAGSAÐILDIR

205.421

195.835

IÐKANIR

109.005

107.002

Á töflu 1 má sjá að félagsaðildum að ÍSÍ hefur fjölgað

IÐKENDUR FÉLAGA

100.063

98.202

um 4,9% milli áranna 2007 og 2008. Þá hefur

IÐKENDUR ÍSÍ

79.720

78.491

SÉRSAMBÖND

26

27

AÐRAR ÍÞRÓTTIR

14

12

skiptast niður á 41 íþróttagrein og 26 íþróttaheruð.

HERAÐSSAMBÖND

18

19

Félögin eru 373 og deildirnar 763.

ÍÞRÓTTABANDALÖG

8

8

FÉLÖG

373

368

DEILDIR

763

752

ÍBÚAR Á ÍSLAND

319.355

311.396

iðkunum fjölgað um 1,9% milli ára. Alls stunda 79.720 einstaklingar viðurkenndar íþróttir innan ÍSÍ, samkvæmt Felix sem er 25,27% landsmanna. Iðkanir

Tafla 1

6


7 525 393

Veggtennis Klifur

2008

272 149 110 94 78 52 49 40 36 13

Akstursíþróttir Fisflug Wushu Aikido Krulla Kraftlyftingar Bandý Krikket Lyftingar Fallhlífastökk

315

658 Listskautar

Hjólreiðar

662

Íshokkí

359

803

Hnefaleikar

Keila

838

Júdó

Glíma

907

Taekwondo

364

945

Íþróttir fatlaðra

1.096

Skylmingar 998

1.305

Karate Borðtennis

1.396

1.852

Skíðaíþróttir Tennis

2.005

Blak 1.408

2.285

Mótoríþróttir

Siglingar

2.357

2.756

3.195

5.888

6.353 5.220 3.732

Skotfimi

Sund

Dans

Almenningsíþróttir

Frjálsar íþróttir

Badminton

Körfuknattleikur

7.005

Handknattleikur

0 7.125

5.000

Fimleikar

Hestaíþróttir

Golf 10.214

15.933

19.220

20.000

Knattspyrna

TÖLFRÆÐI 2008

Samanburður milli ára

25.000

15.000

10.000

2007


TÖLFRÆÐI 2008

Tafla 2

Iðkanir sundurliðað Knattspyrna Golf Hestaíþróttir Fimleikar Handknattleikur Körfuknattleikur Badminton Frjálsar íþróttir Almenningsíþróttir Dans Sund Skotfimi Mótoríþróttir Blak Skíðaíþróttir Siglingar Tennis Karate Skylmingar Borðtennis Íþróttir fatlaðra Taekwondo Júdó Hnefaleikar Íshokkí

-15

Konur 16+

Konur samtals

-15

16+

Karlar samtals

Samtals bæði kyn -15 16+

4.543 392 1.764 4.868 1.966 1.239 1.196 1.609 1.060 1.193 1.414

1.590 3.915 2.941 482 718 781 1.152 956 826 984 194 121 171 732 407 239 425 138 236 192 292 99 47 251 56

6.133 4.307 4.705 5.350 2.684 2.020 2.348 2.565 1.886 2.177 1.608 121 215 1.171 901 277 583 370 345 263 367 289 107 291 108

9.174 1.349 1.209 1.637 3.064 2.390 1.559 1.578 1.314 410 954 10 178 303 435 172 227 718 342 225 144 468 358 129 350

3.913 10.277 4.300 138 1.257 1.943 1.981 1.077 532 608 194 2.226 1.892 531 516 959 586 217 409 510 434 150 373 383 204

13.087 11.626 5.509 1.775 4.321 4.333 3.540 2.655 1.846 1.018 1.148 2.236 2.070 834 951 1.131 813 935 751 735 578 618 731 512 554

13.717 1.741 2.973 6.505 5.030 3.629 2.755 3.187 2.374 1.603 2.368 10 222 742 929 210 385 950 451 296 219 658 418 169 402

44 439 494 38 158 232 109 71 75 190 60 40 52

Karlar

8

5.503 14.192 7.241 620 1.975 2.724 3.133 2.033 1.358 1.592 388 2.347 2.063 1.263 923 1.198 1.011 355 645 702 726 249 420 634 260

Árið 2008 19.220 15.933 10.214 7.125 7.005 6.353 5.888 5.220 3.732 3.195 2.756 2.357 2.285 2.005 1.852 1.408 1.396 1.305 1.096 998 945 907 838 803 662

Samtals árið 2007 18.621 15.159 10.882 7.260 6.453 5.780 4.977 5.723 3.302 2.756 2.526 2.135 2.020 2.076 2.017 1.428 1.482 1.795 1.058 965 977 781 826 1.385 793

Héruð 2008 2007 26 24 21 14 10 24 17 21 13 5 22 14 13 13 11 6 4 5 4 3 12 8 4 3 2

27 25 21 15 10 24 16 22 13 5 22 14 12 14 11 5 4 5 5 3 13 6 4 4 2

Breyting

Í %

599 774 -668 -135 552 573 911 -503 430 439 230 222 265 -71 -165 -20 -86 -490 38 33 -32 126 12 -582 -131

3,22% 5,11% -6,14% -1,86% 8,55% 9,91% 18,30% -8,79% 13,02% 15,93% 9,11% 10,40% 13,12% -3,42% -8,18% -1,40% -5,80% -27,30% 3,59% 3,42% -3,28% 16,13% 1,45% -42,02% -16,52%


TÖLFRÆÐI 2008

Iðkanir sundurliðað Listskautar Veggtennis Klifur Glíma Keila Hjólreiðar Akstursíþróttir Fisflug Wushu Aikido Krulla Kraftlyftingar Bandý Krikket Lyftingar Fallhlífastökk Jiu jitsu Svifflug Samtals

Konur -15

16+

Konur samtals

564 1 32 86 15 6

63 101 60 30 74 36 18 13 41 15 13 10 9

627 102 92 116 89 42 18 13 46 29 13 12 9

3 1 * * 18.432

3 1 * * 42.403

5 14 2

* * 23.971

Karlar -15

16+

Karlar samtals

16 1 74 168 62 7 2 1 21 15

15 422 227 80 208 266 252 135 43 50 65 38 40 40 33 12 * * 37.536

31 423 301 248 270 273 254 136 64 65 65 40 40 40 33 12 * * 66.602

2

* * 29.066

9

Samtals bæði kyn -15 16+ 580 2 106 254 77 13 2 1 26 29 0 4 0 0 0 0 * * 53.037

78 523 287 110 282 302 270 148 84 65 78 48 49 40 36 13 * * 55.968

Árið 2008 658 525 393 364 359 315 272 149 110 94 78 52 49 40 36 13 * * 109.005

Samtals árið 2007 883 528 376 359 594 315 359

100 78 9 41 124 59 107.002

Héruð 2008 2007 3 2 2 7 3 3 4 1 1 1 2 2 2 1 2 1

3 2 2 7 3 3 4

1 2 1 0 2

Breyting

Í %

-225 -3 17 5 -235 0 -87 149 110 -6 0 52 40 40 -5 13

-25,48% -0,57% 4,52% 1,39% -39,56% 0,00% -24,23%

1 1 2.186

-6,00% 0,00% 444,44% -12,20% 0,00% 0,00% 2,04%


2007

10 2008

2

Wushu

2

Veggtennis

4

Tennis

5

Taekwondo

21

Sund

7

Skylmingar

13

Skotfimi

10

Skíðaíþróttir

12

Siglingar

14

Mótoríþróttir

3

Lyftingar

2

Listskautar

24

Körfuknattleikur

1 Krulla

2

Krikket

2

Kraftlyftingar

Knattspyrna

3

Klifur

2

Keila

4

Karate

5

Júdó

1

Íþróttir fatlaðra

3

Íshokkí

3

Hnefaleikar

3

Hjólreiðar

21

Hestaíþróttir

10

Handknattleikur

25

Golf

Glíma

Frjálsar íþróttir

1

Fisflug

13

Fimleikar

Fallhlífastökk

2

Dans

4

Borðtennis

13

Blak

1

Bandý

Badminton

15

Almenningsíþróttir

5

Akstursíþróttir

Aikido

TÖLFRÆÐI 2008

Dreifing héraða á íþróttagreinar

30 26

24 22

20 17

14

11 8

6 4 1

0


TÖLFRÆÐI 2008

Iðkanir í héruðum 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

20% 10% 0% KK 16+

HHF 186

HSB 86

HSH 614

HSK 3599

HSS 238

HSV 577

HSÞ 508

ÍA 568

ÍBA 1904

ÍBH ÍBR 2970 13043

ÍBS 154

ÍBV 416

ÍRB 1019

ÍS 864

KVK 16+

118

27

295

1984

149

242

284

314

596

1658

5462

107

114

383

193

127

523

223

287

302

3940

450

163

145

61

KK -15

48

91

350

2212

76

456

373

577

1794

3257

9933

189

543

969

613

63

704

74

243

240

5233

466

78

274

137

83

KVK-15

47

48

336

2017

70

445

336

513

1549

2713

7408

171

356

931

564

50

773

72

192

200

4161

509

91

255

74

106

KVK-15

KK -15 11

KVK 16+

UDN UÍA 147 1172

KK 16+

UÍÓ UMSB UMSE UMSK UMSS USAH USÚ USVH USVS 339 443 480 6394 793 308 219 55 430 269


3172

3302

5000

2007 12

0

2008

252

327

387

399

533

621

640

708

888

893

1165

1222

1429

1501

1595

1720

1972

2218

2234

10000 5843

15000

9812

20000

10598

25000

19728

40000 35846

TÖLFRÆÐI 2008

Iðkanir héraða 2007 og 2008

35000

30000


TÖLFRÆÐI 2008

Fjöldi iðkana eftir héruðum 2008 HHF HSB HSH HSK HSS HSV HSÞ ÍA ÍBA ÍBH ÍBR ÍBS ÍBV ÍRB ÍS UDN UÍA UÍÓ UMSB UMSE UMSK UMSS USAH USÚ USVH USVS Samtals

KVK-15 KVK 16+ KK -15 KK 16+ Alls 47 118 48 186 399 48 27 91 86 252 336 295 350 614 1595 2017 1984 2212 3599 9812 70 149 76 238 533 445 242 456 577 1720 336 284 373 508 1501 513 314 577 568 1972 1549 596 1794 1904 5843 2713 1658 3257 2970 10598 7408 5462 9933 13043 35846 171 107 189 154 621 356 114 543 416 1429 931 383 969 1019 3302 564 193 613 864 2234 50 127 63 147 387 773 523 704 1172 3172 72 223 74 339 708 192 287 243 443 1165 200 302 240 480 1222 4161 3940 5233 6394 19728 509 450 466 793 2218 91 163 78 308 640 255 145 274 219 893 74 61 137 55 327 106 269 83 430 888 23987 18416 29076 37526 109005

Tafla 3 - Fjöldi iðkana eftir íþróttaheruðum 13


TÖLFRÆÐI 2008

14


TÖLFRÆÐI 2008

UMSS

UMSK

UMSE

UMSB

UÍÓ

USVS

X

Dans

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

Fallhlífastökk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fimleikar

X

X

X

X

X

X

X

X

Fisflug

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Glíma X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gönguhópur

X X

X

Hestaíþróttir

X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

Hnefaleikar

X

X

X

Hjólreiðar

X X

Íshokkí

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

Íþróttir fatlaðra

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Almenningsíþróttir

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jiu jitsu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Júdó

X

X

Karate

X

X

Keila

USVH

X

Borðtennis

Handknattleikur

USÚ

X

X

X

Blak

Golf

USAH

X

Bandý

Frjálsar íþróttir

UÍA

X

UDN

X

ÍS

X

X

Akstursíþróttir Badminton

ÍRB

X

ÍBV

X

ÍBS

ÍBH

X

Aikido

ÍBR

ÍBA

ÍA

HSÞ

HSV

HSS

HSK

HSH

HSB

HHF

Hvar eru íþróttagreinarnar stundaðar árið 2008?

X

X X

X

X

X 15

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X

X


TÖLFRÆÐI 2008

Kraftlyftingar

USÚ

USVH

USVS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

Körfuknattleikur

X

Listskautar

X

X

X

X

X

X

X

X

Mótoríþróttir

X

X

X

Siglingar

X

X

X

X

X

X

Skíðaíþróttir

X

Skotfimi Skylmingar

X

Sund

X

X

X

X

X

X X

X

X

Lyftingar

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

Svifflug

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

Taekwondo

Vel varð MSI og AKS

X

X

Krulla

Veggtennis

X

X

Krikket

Tennis

USAH

X

UMSS

X

X

UMSK

X

UMSE

X

UMSB

X

UÍÓ

ÍBA

X

UÍA

ÍA

X

UDN

HSÞ

X

ÍS

HSV

X

ÍRB

HSS

X

ÍBV

HSK

X

ÍBS

HSH

Knattspyrna

ÍBR

HSB

X

Klifur

ÍBH

HHF

Hvar eru íþróttagreinarnar stundaðar árið 2008?

X X

X

X

X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

Wushu

X

16

X X

X X

X

X X

X

X


TÖLFRÆÐI 2008

Fjöldi deilda, íþróttafélög og héraðssambönd 20081 Íþróttahérað Héraðssamband Bolungarvíkur Héraðssamband Bolungarvíkur samtals Héraðssamband Snæfellsness- og Hnappadalssýslu (HSH)

Héraðssamband Snæfellsness- og Hnappadalssýslu samtals Héraðssamband Strandamanna (HSS)

1

Félag Golfklúbbur Bolungarvíkur Umf.Bolungarvíkur 2 Golfklúbbur Staðarsveitar Golfklúbburinn Jökull Golfklúbburinn Mostri Golfklúbburinn Vestarr Íþróttafélag Miklaholtshrepps Motokrossfélag Grundarfjarðar Motokrossklúbbur Snæfellsbæjar Skotfélag Grundarfjarðar Snæfellingur Umf. Eldborg Umf. Grundarfjarðar Umf. Reynir Hellissandi Umf. Snæfell Umf. Staðarsveitar Umf. Víkingur 16 Golfklúbbur Hólmavíkur Skíðafélag Strandamanna Sundfélagið Grettir Hólmavík Umf. Geislinn

* Gögn byggð á gögnum sem félög skila inn til ÍSÍ í starfsskýrslum 2009. 17

Fjöldi deilda 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 3 5 34 1 1 2 7


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Héraðssamband Strandamanna (HSS) frh. Héraðssamband Strandamanna samtals Héraðssamband Vestfirðinga (HSV)

Héraðssamband Vestfirðinga samtals Héraðssamband Þingeyinga (HSÞ)

Félag Umf. Harpa Umf. Hvöt Hólmavík Umf. Leifur heppni Umf. Neisti 8 Blakfélagið Skellur Boltafélag Ísafjarðar Golfklúbbur Ísafjarðar Golfklúbburinn Gláma Hestamannafélagið Hending Hestamannafélagið Stormur Hörður Ísafirði Íþróttafélagið Grettir Flateyri Íþróttafélagið Höfrungur Íþróttafélagið Ívar Íþróttafélagið Stefnir Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar Skíðafélag Ísafjarðar Skotfélag Ísafjarðar Sundfélagið Vestri Tennis- og badmintonfélag Ísafj. Umf. Geisli 17 Akstursíþróttafélag Mývatnssveitar Golfklúbbur Húsavíkur Golfklúbbur Mývatnssveitar Golfklúbburinn Gljúfri 18

Fjöldi deilda 5 1 3 4 24 1 1 1 1 1 1 3 1 5 1 3 1 1 1 1 1 3 27 1 1 1 1


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Héraðssamband Þingeyinga (HSÞ), frh

Héraðssamband Þingeyinga samtals Héraðssambandið Hrafnaflóki (HHF)

Héraðssambandið Hrafnaflóki samtals Héraðssambandið Skarphéðinn (HSK)

Félag Golfklúbburinn Hvammur Hestamannafélagið Grani Hestamannafélagið Þjálfi Íþróttafélag Laugaskóla Íþróttafélagið Magni Íþróttafélagið Völsungur Mývetningur íþrótta og ungmennafélag Skotfélag Húsavíkur Umf. Afturelding Umf. Bjarmi Umf. Efling Umf. Einingin Umf. Geisli Umf. Langnesinga Umf. Leifur heppni Umf. Tjörnesinga Umf. Öxfirðinga 21 Golfklúbbur Bíldudals Golfklúbbur Patreksfjarðar Íþróttafélag Bíldælinga Íþróttafélagið Hörður Umf. Barðastrandar Umf. Tálknafjarðar 6 Akstursíþróttafélag Hreppakappa Golfklúbbur Ásatúns 19

Fjöldi deilda 1 1 1 3 1 7 5 1 2 8 4 3 3 2 4 2 3 55 1 1 4 3 1 6 16 1 1


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Héraðssambandið Skarphéðinn (HSK), frh

Félag Golfklúbbur Selfoss Golfklúbburinn Dalbúi Golfklúbburinn Flúðir Golfklúbburinn Geysir Golfklúbburinn Hellu Golfklúbburinn Hveragerði Golfklúbburinn Kiðjaberg Golfklúbburinn Úthlíð Golfklúbburinn Þorlákshöfn Golfklúbburinn Þverá Golfklúbburinn Öndverðarnesi Hestamannafélagið Geysir Hestamannafélagið Háfeti Hestamannafélagið Ljúfur Hestamannafélagið Logi Hestamannafélagið Sleipnir Hestamannafélagið Smári Hestamannafélagið Trausti Íþróttafélag FSU Íþróttafélagið Dímon Íþróttafélagið Garpur Íþróttafélagið Gnýr Íþróttafélagið Hamar Íþróttafélagið Suðri Knattspyrnufélag Árborgar Knattspyrnufélag Rangæinga Knattspyrnufélagið Ægir 20

Fjöldi deilda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 7 4 7 1 2 1 1


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Héraðssambandið Skarphéðinn (HSK), frh

Héraðssambandið Skarphéðinn samtals Íþróttabandalag Akraness (ÍA)

Félag Skotíþróttafélag Suðurlands Umf. Baldur Hraungerðishreppi Umf. Biskupstungna Umf. Eyfellingur Umf. Eyrabakka Umf. Framtíðin Umf. Gnjúpverja Umf. Hekla Umf. Hvöt Umf. Laugdæla Umf. Samhygð Umf. Selfoss Umf. Skeiðamanna Umf. Stokkseyrar Umf. Þór Umf. Þórsmörk Ungmennafélag Hrunamanna 46 Badmintonfélag Akraness Blakfélagið Bresi Fimleikafélag Akraness Golfklúbburinn Leynir Hestamannafélagið Dreyri Íþróttafélagið Þjótur Karatefélag Akraness Keilufélag Akraness Knattspyrnufélag ÍA 21

Fjöldi deilda 1 1 7 1 3 2 2 4 4 8 4 10 5 1 6 2 7 122 1 1 1 1 1 1 1 1 1


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Íþróttabandalag Akraness (ÍA), frh. Íþróttabandalag Akraness samtals Íþróttabandalag Akureyrar (ÍBA)

Íþróttabandalag Akureyrar samtals Íþróttabandalag Hafnarfjarðar (ÍBH)

Félag Körfuknattleiksfélag Akraness Skotfélag Akraness Sundfélag Akraness Umf. Skipaskagi Vélhjólaíþróttafélag Akraness 14 Bílaklúbbur Akureyrar Fimleikafélag Akureyrar Golfklúbbur Akureyrar Íþróttadeild Léttis Íþróttafélagið Akur Íþróttafélagið Eik Íþróttafélagið Hamrarnir Íþróttafélagið Vinir Íþróttafélagið Þór KKA Akstursíþróttafélag Knattspyrnufélag Akureyrar Nökkvi félag siglingamanna Skautafélag Akureyrar Skíðafélag Akureyrar Skotfélag Akureyrar Sundfélagið Óðinn Tennis og badmintonfélag Akureyrar Umf. Akureyrar Umf. Narfi 19 Akstursíþróttafélag Hafnarfjarðar 22

Fjöldi deilda 1 1 1 3 1 16 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 4 1 3 1 1 1 1 3 2 31 2


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Íþróttabandalag Hafnarfjarðar (ÍBH), frh.

Íþróttabandalag Hafnarfjarðar samtals Íþróttabandalag Reykjanesbæjar (ÍRB)

Íþróttabandalag Reykjanesbæjar samtals Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR)

Félag Badmintonfélag Hafnarfjarðar Dansíþróttafélag Hafnarfjarðar Fimleikafélag Hafnarfjarðar Fimleikafélagið Björk Golfklúbburinn Keilir Golfklúbburinn Setberg Hestamannafélagið Sörli Hnefaleikafélag Hafnarfjarðar Íþróttafélag Hafnarfjarðar Íþróttafélagið Fjörður Knattspyrnufélagið Haukar Kvartmíluklúbburinn Siglingaklúbburinn Þytur Skotíþróttafélag Hafnarfjarðar Sundfélag Hafnarfjarðar 16 Golfklúbbur Suðurnesja Hestamannafélagið Máni Íþróttafélagið Nes Keflavík íþrótta- og ungmennafélag Siglingafélagið Knörr Umf. Njarðvíkur Vélhjólaíþróttafélag Reykjaness 7 Aikikai Reykjavík Bandýmannafélagið Viktor Bifreiðaíþróttaklúbbur Reykjavíkur 23

Fjöldi deilda 3 1 4 4 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 29 1 1 1 7 1 4 1 16 1 1 1


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR), frh.

Félag Dansfélag Reykjavíkur Dansfélagið Ragnar Dansíþróttafélagið ÝR Fallhlífaklúbbur Reykjavíkur Fisfélag Reykjavíkur Glímufélagið Ármann Golfklúbbur Reykjavíkur Hestamannafélagið Fákur Hjólreiðafélag Reykjavíkur Hnefaleikafélag Reykjavíkur Hnefaleikafélagið Æsir Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík Íþróttafélag heyrnalausra Íþróttafélag kvenna Íþróttafélag Reykjavíkur Íþróttafélag stúdenta Íþróttafélagið Carl Íþróttafélagið Drekinn Íþróttafélagið Fylkir Íþróttafélagið Leiftri Íþróttafélagið Leiknir Íþróttafélagið Léttir Íþróttafélagið Ösp Júdófélag Reykjavíkur Karatefélag Reykjavíkur Karatefélagið Þórshamar Kayakklúbburinn 24

Fjöldi deilda 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR), frh.

Félag Keilufélag Reykjavíkur Kf. Breiðholt Kkf. Þórir Klifurfélag Reykjavíkur Knattspyrnufélag Reykjavíkur Knattspyrnufélagið Afríkuliðið Knattspyrnufélagið Árvakur Knattspyrnufélagið Berserkir Knattspyrnufélagið Elliði Knattspyrnufélagið Fram Knattspyrnufélagið Valur Knattspyrnufélagið Víkingur Knattspyrnufélagið Þróttur Kylfan Krikketklúbbur Reykjavíkur Markaregn Siglingafélag Reykjavíkur - Brokey Skautafélag Reykjavíkur Skautafélagið Björninn Skíðagöngufélagið Ullur Skotfélag Reykjavíkur Skvassfélag Reykjavíkur Skylmingafélag Reykjavíkur Sundfélagið Ægir Sundknattleiksfélag Reykjavíkur Tennis og badmintonfélag Reykjavíkur TTK Akstursíþróttafélag Ungmennafélagið Fjölnir 25

Fjöldi deilda 1 1 1 1 10 1 1 1 1 5 3 6 6 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Íþróttabandalag Reykjavíkur samtals Íþróttabandalag Siglufjarðar (ÍBS)

Íþróttabandalag Siglufjarðar samtals Íþróttabandalag Suðurnesja (ÍS)

Íþróttabandalag Suðurnesja samtals Íþróttabandalag Vestmannaeyja (ÍBV)

Félag Ungtemplarafélagið Hrönn Vélhjólaíþróttaklúbburinn 59 Golfklúbbur Siglufjarðar Hestamannafélagið Glæsir Íþróttafélagið Snerpa Knattspyrnufélag Siglufjarðar Skíðafélag Siglufjarðar Tennis- og badmintonfélag Siglufjarðar Ungmennafélagið Glói 7 Golfklúbbur Grindavíkur Golfklúbbur Sandgerðis Golfklúbbur Vatnsleysustrandar Íþróttafélag Grindavíkur Knattspyrnufélagið GG Knattspyrnufélagið Reynir Knattspyrnufélagið Víðir Umf. Grindavíkur Umf. Þróttur 9 Fimleikafélagið Rán Golfklúbbur Vestmannaeyja ÍBV Íþróttafélag Íþróttafélagið Framherjar Íþróttafélagið Ægir Körfuknattleiksfélag ÍBV 26

Fjöldi deilda 2 1 120 1 1 1 1 1 1 3 9 1 1 1 1 1 3 1 6 4 19 1 1 2 1 1 1


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Íþróttabandalag Vestmannaeyja (ÍBV), frh. Íþróttabandalag Vestmannaeyja samtals Ungmenna og íþróttasamband Austurlands (UÍA)

Félag Smástund Sundfélag ÍBV Tennis- og Badmintonfélag Vestmannaeyja Umf. Óðinn 10 Akstursíþróttaklúbburinn Start Golfklúbbur Djúpavogs Golfklúbbur Fjarðarbyggðar Golfklúbbur Fljótsdalshéraðs Golfklúbbur Norðfjarðar Golfklúbbur Seyðisfjarðar Hestamannafélagið Freyfaxi Hestamannafélagið Glófaxi Íþróttadeild SKAUST Íþróttafélagið Huginn Íþróttafélagið Höttur Íþróttafélagið Þróttur Íþróttafélagið Örvar Skotíþróttafélagið Dreki Umf. Austri Umf. Leiknir Umf. Neisti Umf. Súlan Umf. Valur Umf. Þristur Ungmennafélagið Einherji Vélhjólaíþróttaklúbburinn í Fjarðabyggð 27

Fjöldi deilda 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 8 4 1 1 3 4 5 2 5 2 3 1


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Félag Viljinn

Ungmenna og íþróttasamband Austurlands samtals Ungmenna- og íþróttasamband Dalamanna og N Breiðfirðinga (UDN) Ungmenna- og íþróttas. Dalamanna og N Breiðfirðinga (UDN),frh.

Ungmenna- og íþróttasamband Dalamanna og N Breiðfirðinga samtals Ungmenna og íþróttasamband Ólafsfjarðar (UÍÓ)

Ungmenna og íþróttasamband Ólafsfjarðar samtals Ungmennasamband Austur Húnvetninga (USAH)

23 Glímufélag Dalamanna Hestamannafélagið Glaður Umf. Afturelding Umf. Dögun Umf. Ólafur Pái Umf. Stjarnan Umf. Æskan 7 Golfklúbbur Ólafsfjarðar Hestamannafélagið Gnýfari Íþróttafélagið Leiftur Skíðafélag Ólafsfjarðar Skotfélag Ólafsfjarðar Vélsleðafélag Ólafsfjarðar 6 Golfklúbbur Skagastrandar Golfklúbburinn Ós Hestaíþróttafélagið Snarfari Hestamannafélagið Neisti Skotfélagið Markviss Umf. Bólstaðahlíðarhrepps Umf. Fram Skagaströnd Umf. Geislar Umf. Hvöt Blönduósi Umf. Vorboðinn 28

Fjöldi deilda 1 53 1 1 4 3 2 1 2 14 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 2 3 4 2 1


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Félag

Ungmennasamband Austur Húnvetninga samtals Ungmennasamband Borgarfjarðar (UMSB)

10 Golfklúbbur Borgarness Golfklúbbur Húsafells Hestamannafélagið Faxi Hestamannafélagið Skuggi Umf. Íslendingur Umf. Skallagrímur Umf. Stafholtstungna 7 Golfklúbburinn Hamar Hestamannafélagið Funi Hestamannafélagið Hringur Hestamannafélagið Þráinn Skíðafélag Dalvíkur Sundfélagið Rán Umf. Reynir Umf. Smárinn Umf. Svarfdæla Umf. Þorsteinn Svörfuður Umf. Æskan Ungmennafélagið Samherjar 12 Augnablik Bandýfélag Kópavogs Dansfélagið Hvönn Dansíþróttafélag Kópavogs Golfklúbbur Álftaness

Ungmennasamband Borgarfjarðar (UMSB), frh.

Ungmennasamband Borgarfjarðar samtals Ungmennasamband Eyjafjarðar (UMSE)

Ungmennasamband Eyjafjarðar samtals Ungmennasamband Kjalarnesþings (UMSK)

29

Fjöldi deilda 17 1 1 1 1 2 6 5 17 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 2 3 21 1 1 1 1 1


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Ungmennasamband Kjalarnesþings (UMSK), frh.

Félag Golfklúbbur Bakkakots Golfklúbbur Kópavogs og Garðabæjar Golfklúbburinn Kjölur Golfklúbburinn Nesklúbburinn Golfklúbburinn Oddur Handknattleiksfélag Kópavogs Hestaíþróttafélagið Hörður Hestamannafélagið Adam Hestamannafélagið Andvari Hestamannafélagið Gustur Hestamannafélagið Sóti Hjólreiðafélagið Hjólamenn Hvíti riddarinn Íþróttafélag aldraðra Kópavogi Íþróttafélagið Gáski Íþróttafélagið Gerpla Íþróttafélagið Glóð Íþróttafélagið Grótta Keilufélagið Keila Siglingafélagið Ýmir Skotfélag Kópavogs Skylmingafélag Seltjarnarness Tennisfélag Kópavogs Umf. Álftaness Umf. Stjarnan Umf.Breiðablik Ungmennafélagið Afturelding 30

Fjöldi deilda 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 5 7 9 10


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Ungmennasamband Kjalarnesþings samtals Ungmennasamband Skagafjarðar (UMSS) Ungmennasamband Skagafjarðar (UMSS), frh.

Ungmennasamband Skagafjarðar samtals Ungmennasamband Vestur Húnvetninga (USVH)

Ungmennasamband Vestur Húnvetninga samtals Ungmennasamband Vestur Skaftfellinga (USVS)

Ungmennasamband Vestur Skaftfellinga samtals Ungmennasambandið Úlfljótur (USÚ)

Félag Vélhjólaíþróttaklúbbur Mosfellsbæjar 33 Bílaklúbbur Skagafjarðar Golfklúbbur Sauðárkróks Hestamannafélagið Léttfeti Hestamannafélagið Stígandi Hestamannafélagið Svaði Smári Varmahlíð Umf. Hjalti Umf. Neisti Hofsósi Ungmennafélagið Tindastóll Vélhjólaklúbbur Skagafjarðar 10 Sundfélagið Húnar Umf. Dagsbrún Umf. Kormákur 3 Golfklúbburinn Laki Golfklúbburinn Vík Hestamannafélagið Kópur Hestamannafélagið Sindri Umf. Ármann Kirkjubæjarkl. Umf. Drangur Umf. Dyrhólaey Umf. Skafti 8 Golfklúbbur Hornafjarðar 31

Fjöldi deilda 1 70 1 1 1 1 1 5 4 2 5 1 22 1 3 3 7 1 1 1 1 3 4 5 4 20 1


TÖLFRÆÐI 2008

Íþróttahérað

Félag

Ungmennasambandið Úlfljótur samtals

Hestamannafélagið Hornfirðingur Umf. Máni Umf. Sindri 4

Fjöldi íþróttafélaga ÍSÍ Fjöldi deilda innan ÍSÍ

Fjöldi deilda 1 2 8 12

380 793

32


TÖLFRÆÐI 2008

33


TÖLFRÆÐI 2008

34


TÖLFRÆÐI 2008

Fjöldatölur ÍSÍ 1994-2008 Iðk. Ár

Heild

Karlar

Þjóðskrá*

Iðkanir

Iðkendur

Iðkanir

Iðkendur

1994

265.064

69.984

51.354

26,40%

19,37%

1995

266.978

72.339

53.518

27,10%

1996

267.958

73.984

54.894

1997

269.874

72.409

1998

272.381

1999 2000

Iðkanir

Iðkendur

Iðkanir

Iðkendur

Iðkanir

Iðkendur

Iðkanir

Iðkendur

132.951

44.792

32.297

33,69%

24,29%

132.113

25.192

19.057

19,07%

14,42%

20,05%

133.891

46.174

33.457

34,49%

24,99%

133.087

26.165

20.061

19,66%

15,07%

27,61%

20,49%

134.310

47.647

34.646

35,48%

25,80%

133.648

26.337

20.248

19,71%

15,15%

53.469

26,83%

19,81%

135.233

46.605

33.827

34,46%

25,01%

134.641

25.804

19.642

19,17%

14,59%

72.203

53.604

26,51%

19,68%

136.444

46.644

34.014

34,19%

24,93%

135.937

25.559

19.590

18,80%

14,41%

275.712

75.454

55.837

27,37%

20,25%

279.049

81.620

60.311

29,25%

21,61%

138.086

47.671

34.636

34,52%

25,08%

137.626

27.783

21.201

20,19%

15,40%

139.665

51.242

37.232

36,69%

26,66%

139.384

30.378

23.079

21,79%

16,56%

2001

283.361

90.495

66.199

31,94%

23,36%

141.870

57.058

40.966

40,22%

28,88%

141.491

33.437

25.233

23,63%

17,83%

2002

286.575

94.579

69.387

33,00%

24,21%

143.450

59.556

43.055

41,52%

30,01%

143.125

35.023

26.332

24,47%

18,40%

2003

288.471

94.393

69.971

32,72%

24,26%

144.287

59.139

43.031

40,99%

29,82%

144.184

35.254

26.940

24,45%

18,68%

2004

290.570

94.012

69.294

32,35%

23,85%

145.401

58.655

42.588

40,34%

29,29%

145.169

35.357

26.706

24,36%

18,40%

2005

293.577

99.649

73.551

33,94%

25,05%

147.170

60.810

44.650

41,32%

30,34%

146.407

38.839

28.901

26,53%

19,74%

2006

299.891

103.868

76.160

34,64%

25,40%

151.202

62.819

45.803

41,55%

30,29%

148.689

41.049

30.357

27,61%

20,42%

2007

307.672

107.002

78.491

34,78%

25,51%

156.576

64.998

47.190

41,51%

30,14%

151.096

42.004

31.301

27,80%

20,72%

315.459 109.005 79.720 * Þjóðskrá miðað við 1. janúar ár hvert

34,55%

25,27%

160.896

66.602

48.028

41,39%

29,85%

154.563

42.403

31.692

27,43%

20,50%

2008

Þjóðskrá *

Konur

35

Þjóðskrá *


TÖLFRÆÐI 2008

Þróun 1994-2008 70000

60000

50000

Fjöldi

40000

30000

20000

10000

0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Iðkanir KVK

25192

26165

26337

25804

25559

27783

30378

33437

35023

35254

35357

38839

41049

42004

42403

Iðkanir KK

44792

46174

47647

46605

46644

47671

51242

57058

59556

59139

58655

60810

62819

64998

66602

Iðkendur KVK 19057

20061

20248

19642

19590

21201

23079

25233

26332

26940

26706

28901

30357

31301

31692

Iðkendur KK

33457

34646

33827

34014

34636

37232

40966

43055

43031

42588

44650

45803

47190

48028

32297

36


TÖLFRÆÐI 2008

HEIMILDASKRÁ Starfsskýrslur Íþrótta- og ungmennafélaga árið 2009. Unnar sem Microsoft Access skrár úr gagnagrunni Felix. Http://www.felix.is (háð notendaaðgangi).

Hagstofa Íslands. Hagtölur

37

Tölfræði 2008  

Tölur um starfsemi íþróttahreyfingarinnar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you