Page 1

633414 Waterstand nr12.indd 1

17/3/10 9:00:54


633414 Waterstand nr12.indd 2

17/3/10 9:01:08


vergraving Oldeneler aarden

izers- en er-

legging noever

ng en

Dreiging hoogwater blijft u

Vervolg van pagina 1

“Hoogwaterproblematiek stopt namevoortgekomen. Kuijken vertelt “Dit is lijk niet aan de grens. Daarom werken veel breder dan Ruimte voor de Rivier. we nauw samen met onze buurlanden. Het gaat om hoogwaterveiligheid Vooral hevige regen en sneeuwval in voor zowel de zee als de rivieren en midden-Duitsland de zoetwatervoor‘Niet sollen met de kunnen een ziening. Ruimte plotselinge flinke voor de Rivier past veiligheid van 2 tot 4 waterstandstijging uitstekend binnen miljoen mensen’ veroorzaken. Ook het programma in Nederland. Rivieren van het Europese maatregelen zijn daarom Delta Programma. Alleen gaan we essentieel. In Duitsland hebben ze een voor het Delta Programma voor de miljard gereserveerd voor hoogwaterlange termijn uit van een hogere veiligheid. De bouw van de eerste maximum hoogwaterafvoer van 18.000 m3 per seconde. Dat betekent spaarbekkens, voor wateropslag, is dat we naar alle waarschijnlijkheid daar al een feit.” na 2015 nieuwe maatregelen zullen Relatie met Delta Programma uitvoeren op nieuwe locaties.” In Nederland zitten we met Ruimte Vooruit kijken voor de Rivier tot 2050 goed. “Momenteel voeren we een verkenDe Deltacommissie heeft echter onning uit. We bekijken wat nodig is derzocht wat op nog langere termijn voor de lange termijn veiligheid en hoe de bedreigingen zijn voor Nederland. we die het beste kunnen realiseren. Daaruit is het Delta Programma

Eén van de basiswaarden van het Delta Programma is duurzaamheid, daar hoort bij dat we net als bij Ruimte voor de Rivier nu, het proberen in één keer goed te doen.” De Boer: “Hoe dan ook zijn alle Ruimte voor de Rivier-maatregelen no regret (geen spijt). Dat betekent dat het effect van de maatregelen altijd positief zal bijdragen aan een lagere waterstand, ongeacht welke ontwikkelingen er nog plaatsvinden. Waar mogelijk, wordt nu al rekening gehouden met een hogere maatgevende afvoer van 18.000 m3 per seconde.

Bezuinigingen “We kiezen er nu voor om ons geld zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten op plaatsen die het meest acuut zijn voor de middellangetermijn veiligheid.” Bang dat door de economische crisis een streep gaat door het budget voor Ruimte voor de Rivier is

Ing wer de Boer (link s) en

n kij Wim Kuijke

ken vooruit

De Boer niet. “Een ding is zeker: in ons land wordt niet gesold met de veiligheid van twee tot vier miljoen mensen. Hoogwaterveiligheid staat hoog op het prioriteitenlijstje. Ruimte voor de Rivier is in 2006 dan ook unaniem aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Ik verwacht niet dat op Ruimte voor de Rivier bezuinigd zal worden, maar helemaal zeker weet ik dat pas komende zomer.” Meer informatie: www.ruimtevoorderivier.nl

Up-to-date Tineke Huizinga nu demissionair minister van VROM Balkenende IV gaat door als demissionair kabinet. Voor Verkeer en Waterstaat is de belangrijkste wijziging dat staatssecretaris Tineke Huizinga vertrekt. Zij volgt minister Jacqueline Cramer op als de minister van VROM. Huizinga is dinsdagmiddag 23 februari beëdigd door de koningin. Minister Eurlings neemt naast zijn huidige portefeuille ook die van de staatssecretaris voor zijn rekening tot het aantreden van een nieuw kabinet. De staatssecretaris heeft haar dossiers overgedragen. Het kabinet heeft een demissionaire status. Dat betekent dat de Tweede Kamer zal bepalen welke onderwerpen controversieel zijn. De landelijke verkiezingen zijn 9 juni. Zo hebben ook nieuwe partijen de gelegenheid zich goed voor te bereiden, aldus de demissionaire minister-president Balkenende in zijn persconferentie.

Groen licht voor bypass Op 15 februari ondertekende toenmalig staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat, Tineke Huizinga een overeenkomst om de plannen voor de aanleg van een hoogwatergeul bij Kampen verder uit te werken. Deze geul zorgt voor extra centimeters waterstanddaling zodat Nederland ook op de langere termijn wordt beschermd tegen overstromingen. Er is een bestuursovereenkomst

getekend die gaat over de samenwerking voor de rest van de planstudie, voor zowel de bypass als de zomerbedverdieping, met een doorkijk naar de realisatie. De plannen worden nu gemaakt en worden in maart 2011 getoetst door de bewindspersoon van V&W. Meer informatie: www.ruimtevoorderivier.nl/ beneden-ijssel

Staatssecretaris akkoord met plannen Deventer Staatssecretaris Tineke Huizinga heeft in februari de plannen goedgekeurd voor de aanleg van nevengeulen in de uiterwaarden bij Deventer. De plannen beslaan bijna tien kilometer uiterwaard, aan beide kanten van de rivier en moeten ervoor zorgen dat water sneller kan worden afgevoerd. De gemeente Deventer en de provincie Overijssel hebben de plannen opgesteld in nauw overleg met grondeigenaren, omwonenden, belangengroepen en andere overheden. Deze samenwerking heeft geleid tot plannen waarin de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ook goed is verankerd. De goedkeuring van de staatssecretaris betekent dat het project in een nieuwe fase terechtkomt. Nu volgt een periode met officiële procedures en inspraak. In 2011 start naar verwachting de uitvoering van de werkzaamheden. Meer informatie: www.ruimtevoorderivier.nl/ deventer

Overdiepse architectuurwedstrijd Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit is naast hoogwaterveiligheid

een belangrijk aandachtspunt binnen Ruimte voor de Rivier. In de Overdiepse Polder maken negen nieuw te bouwen terpboerderijen onderdeel uit van het project. Ter inspiratie heeft de provincie Noord-Brabant een ideeënwedstrijd uitgeschreven onder architectenbureaus. Begin april 2010 maakt de provincie Noord-Brabant de uitslag van de wedstrijd bekend. Naar verwachting zal in de loop van 2011 de bouw van de eerste terpboerderij van start gaan. Meer informatie: www.brabantsedelta.nl/ overdiepsepolder

Deltacommissaris op bezoek bij Hondsbroeksche Pleij Deltacommissaris Wim Kuijken bracht op 2 februari een bezoek aan de Hondsbroeksche Pleij. Deze Ruimte voor de Rivier-maatregel bevindt zich in een vergevorderd stadium. Programmadirecteur Ingwer de Boer en projectmanager Iede Blok gaven uitleg over de maatregel. Ook de samenwerking tussen de verschillende overheden kwam aan bod. De Deltacommissaris was zeer te spreken over deze nieuwe aanpak. Hij benadrukte dat een open en transparant proces essentieel zal zijn voor het slagen van het Delta Programma. “We hebben nog even

om uit te kristalliseren hoe we het precies gaan aanpakken. We willen in ieder geval de mensen die met eventuele maatregelen te maken krijgen, zo vroeg mogelijk erbij betrekken.” Het werkbezoek aan Ruimte voor de Rivier werd uitgezonden in een reportage van Eén Vandaag. Meer informatie: www.ruimtevoorderivier.nl/ hondsbroekschepleij

Projectbesluit Noordwaard definitief genomen In de vorige Waterstand hebben we de Noordwaard uitgelicht en spraken we al over de mogelijke ontpoldering van dit gebied. In december heeft Staatssecretaris Tineke Huizinga het besluit genomen voor de ontpoldering van de Noordwaard. Een groot deel van de landbouwgrond in het gebied wordt natuur. Het is een van de grootste projecten van Ruimte voor de Rivier en levert ter plekke een waterstanddaling op van 60 cm. Bij Gorinchem levert dit project een waterstanddaling op van 30 cm. Alle bewoners en een deel van de ondernemers zal ook na de ontpoldering in de Noordwaard kunnen blijven wonen en werken. Door het vaststellen van het Rijksinpassingsplan, het aanvragen van vergunningen en de aanbesteding van het werk tegelijkertijd te regelen, wordt tijd bespaard. Afhankelijk van onder andere de planning van de aannemer zal de daadwerkelijke uitvoering in de tweede helft van 2011 starten. Meer informatie: www.ruimtevoorderivier.nl/ noordwaard

Waterstand - Maart 2010

633414 Waterstand nr12.indd 3

3

17/3/10 9:01:22


Uit gelicht

Cortenoever en Voorsterklei “Het gaat om het totaalplaatje” “Hier gaat het onder andere gebeuren”, meldt projectmanager Johan van den Boomgaard staande op de Brummense bandijk terwijl hij naar Cortenoever wijst. Hij is namens Waterschap Veluwe verantwoordelijk voor de dijkverleggingen in Cortenoever en in Voorsterklei en de geul in de Tichelbeeksewaard. “Ingrijpende maatregelen die pijn doen bij de mensen die moeten wijken of een deel van hun land kwijtraken of buitendijks komen te liggen. Maar het is nodig voor de veiligheid van velen en Ruimte voor de Rivier biedt ook mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van het gebied.”

“Dat wij hier ruimte moeten maken voor de rivier is ontzettend vervelend voor de bewoners. Wat ik betreur is dat toen voor deze maatregelen is gekozen, hier niet beter over is gecommuniceerd met de betrokken. Na de vaststelling van de PKB Ruimte voor de Rivier is het gesprek met de regio over keuze voor deze binnendijkse maatregel gestaakt. Ook na de keuze van alternatieven is de communicatie met de gebruikers van het gebied stil gevallen. Het was fijn geweest als er na deze besluitvorming ook uitleg was geweest waarom niet de voorkeur van bewoners kan wordern gevolgd. Dat

is een belangrijk leerpunt geweest. We doen er nu alles aan om iedereen in een vroeg stadium te betrekken bij de invulling van de maatregelen en de gebiedsontwikkeling. We organiseren gebiedsavonden, voeren keukentafelgesprekken en hebben korte communicatielijnen. Men weet ons te vinden.”

‘De mensen mogen alles weten wat ik weet’

Duidelijkheid “De mensen mogen alles weten wat ik weet over de maatregelen, ik heb geen geheimen. De bewoners willen vooral duidelijkheid en dat begrijp ik heel goed. Alleen kan ik die lang

niet altijd nu al geven. Het is een erg ingewikkeld project, omdat er zoveel verschillende belangen spelen. De maatregelen moeten voldoen aan de veiligheidsnormen en bovendien passen in het totaalplaatje voor gebiedsontwikkeling in het kader van de ‘IJsselsprong’. We hebben alle alternatieven en gebiedseigen verzoeken daarom uiterst zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Een tijdrovend proces. Ook de discussie over een bypass bij Zutphen was een vertragende factor voor de totstandkoming van de uiteindelijke plannen. We hebben nu een keuze gemaakt. Helaas moet je dan mensen teleurstellen.”

Niet alleen veiliger, maar ook mooier “Ruimte voor de Rivier draagt bij aan een totale kwaliteitsverbetering voor de hele regio. Hoogwaterveiligheid, woningbouw, bedrijvigheid, infrastructuur, natuurontwikkeling en recreatiemogelijkheden alles komt samen in het plan ‘IJsselsprong’. Dit maakt het complexer maar zo ontstaat hier straks niet alleen een veiliger maar ook een mooi gebied. Waarin de rivier weer een deel van haar oude glorie terugkrijgt.”

Johan van den Boomgaard

“Is de vissteiger al klaar?” Sinds 1788 boert de familie Wijers in Voorst. En de volgende generatie staat klaar om op den duur het bedrijf over te nemen. Ruimte voor de Rivier gooit mogelijk roet in het eten. De dijkverlegging leeft in de hechte gemeenschap. Bij de vrijwillige brandweer, waar zoon Johan lid van is, maken ze er wel eens grappen over. “Dan vragen ze hem of de vissteiger al klaar is of dat ze de boot kunnen aanmeren als ze langskomen. Maar over het algemeen krijgen we veel steun van de mensen in het dorp”, aldus Hanny Wijers. “Ze zijn blij dat ze niet in onze schoenen staan.” De familie Wije

“Dat krijg je niet weer” “Als het even kan willen we hier blijven”, vertelt melkveehouder Evert-Jan Wijers. “Maar het hangt wel van de plannen af. Hopelijk hebben we snel wat meer duidelijkheid. Het duurt te lang. We hebben twee woningen en een modern bedrijf op een huiskavel van 58 hectare. Zie dat elders maar weer te krijgen. De stallen moeten in ieder geval weg, want die liggen in het stroomgebied. Ook komt het grootste deel van ons land buitendijks te liggen. Het huis van mijn 4

moeder staat op de nominatie voor de sloop. En wat met onze woning gebeurt, is helemaal nog niet duidelijk.”

Oorspronkelijke plan gehandhaafd De Ruimte voor de Rivier-maatregel pakt vooral nadelig uit voor de boeren in de omgeving. “We hebben er van alles aan gedaan om onze mening te laten horen. Ik ben voorzitter van de belangenvereniging ‘Voorsterklei watervrij’ en was lid van de klankbordgroep IJsselsprong. Je wordt

wel gehoord en bent een beetje op de hoogte. Helaas zonder merkbare resultaten. Ondanks alle alternatieven die de omgeving heeft aangedragen is het oorspronkelijke plan gehandhaafd.”

rs

is om naast een makelaar ook een financieel adviseur in de arm te nemen. Stel een bedrijfsplan op voor de langere termijn. Als je een totaal plan hebt, kun je beter inschatten wat de schade is die Ruimte voor de Rivier uiteindelijk veroorzaakt.”

Advies “Omdat we niet weten wat hier precies gaat gebeuren, staat alles een beetje stil. Grote investeringen stel je uit. We hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld geen extra melkquotum aangekocht. Ons advies aan anderen

‘We hebben er van alles aan gedaan om onze mening te laten horen.’

Waterstand - Maart 2010

633414 Waterstand nr12.indd 4

17/3/10 9:01:28


De maatregel in het kort “Sneller duidelijkheid”

De Ruimte voor de Rivier-maatregelen Cortenoever en Voorsterklei maken samen met de uiterwaardvergraving in de Tichelbeeksewaard onderdeel uit van het regionale plan ‘IJsselsprong’. Dit plan moet ervoor zorgen dat in de regio Brummen, Zutphen en Voorst

Hans Beker en zijn vrouw Anja willen nu wel eens duidelijkheid. Voor henzelf en voor hun zoon Jeroen die het agrarisch bedrijf op den duur wil overnemen. Blijven of elders opnieuw beginnen? Wat zijn de mogelijkheden? “Jeroen zit zeker niet te springen om naar ‘de polder’ te verkassen. Hij heeft zijn sociale leven hier. En een nieuw bedrijf opzetten kost je al gauw twee tot drie jaar”, aldus melkveehouder Beker uit Brummen.

Ruimhartig

woningbouw, infrastructuur, natuurontwikkeling en

“Als we voor de veiligheid weg moeten, dan moet de overheid niet moeilijk doen. Snel duidelijkheid en een ruimhartige uitkoopregeling. En niet pas de waardedaling van de grond uitbetalen als straks de zoveelste generatie de boel alsnog wil verkopen. Dan is de situatie inmiddels zo veranderd dat het lastig wordt om aan te tonen waar ze recht op hebben.”

hoogwaterveiligheid in samenhang met elkaar worden gerealiseerd. Waterschap Veluwe voert de watermaatregelen uit. De dijken in Cortenoever (Brummen) en Voorsterklei (Voorst) worden ongeveer een kilometer landinwaarts verplaatst. Ook wordt een geul gegraven in de Tichelbeeksewaard bij Zutphen. In samenwerking met de regio is een ontwerp gemaakt.

De toekomst is een groot vraagteken voor de familie Beker. “Dan komen mensen langs van het Waterschap die het hebben over wel of niet amoveren. Dat hebben we eerst maar eens in het woordenboek opgezocht. Het betekent gewoon slopen. Op alle varianten van de IJsselsprong staat nu bij onze locatie amoveren. Ook is het onduidelijk hoeveel land we kwijtraken door de dijkverlegging en of we nieuw land aan kunnen kopen. Zolang niets concreet is, kunnen we niet verder. Voor de ontwikkeling van het

“Eigenlijk alleen in 1926”, weet Hans uit overleveringen. “Toen heeft de dijk het begeven en stond het water tot aan de vensterbank. In 1980 is de dijk op Deltahoogte* gebracht. Nu zitten we hier goed en veilig dus laten we ons niet opjagen.”

Dit is eind 2009 door de staatssecretaris goedgekeurd * Noot van de redactie: Bij het op

en wordt nu op detailniveau uitgewerkt in nauw overleg

Deltahoogte brengen van de dijk is

met alle projectbetrokkenen.

uitgegaan van een maatgevende afvoer van 15.000 m3/sec. De Ruimte voor de

Meer informatie: www.ruimtevoorderivier.nl/ cortenoever

Rivier-maatregelen moeten een veilige situatie creëren bij een maatgevende afvoer van 16.000 m3/sec.

H a ns B e k e

r

‘Zolang niets concreet is, kunnen we niet verder.’ bedrijf is onzekerheid dodelijk. We hebben bijvoorbeeld een bouwvergunning voor een nieuwe stal. Maar als we binnen drie jaar weg moeten, dan is dat niet rendabel. Dus zet je dat soort plannen on hold.”

Niet opjagen De familie Beker boert al vier generaties lang in Brummen en heeft tot op heden weinig last gehad van de rivier.

4 “Iedereen heeft een ander belang” Rolf en Mieke van Agtmaal vinden dat ze een lot uit de loterij hebben met hun boerderij aan de dijk in Brummen. “Potentiële natte voeten krijgen mij hier niet weg”, zegt Rolf. Hij is blij dat hun huis hoog genoeg ligt. Mieke leeft erg mee met de mensen die wel weg moeten: “Dat is toch verschrikkelijk. De meesten hebben bewust voor deze plek gekozen. Niemand heeft hier om Ruimte voor de Rivier gevraagd.” Van de inspraak hebben ze beiden geen hoge pet op. Rolf: “Het moet hier nu eenmaal worden opgelost en daarmee is de kous af.” “In de PKB staat dat in dit gebied zoveel centimeter waterstanddaling moet worden gerealiseerd. De keuze voor het gebied was al gemaakt. En de discussie daarover is niet in de openbaarheid gevoerd.

‘Wel wijken voor veiligheid niet voor natuurontwikkeling’ Daarna is alleen nog gekeken hoe die waterstanddaling het beste kon worden gerealiseerd. Er waren wel alternatieven voor het huidige plan

maar die zijn op niets uitgelopen. Ik begrijp wel dat het lastig is om een eenduidig besluit te nemen. Iedereen heeft een andere mening en een ander belang.”

kwartelkoning en dan mogen we het gebied niet eens in. Natuur is mooi maar dan moet je er wel van mogen genieten.”

Buitendijks en bagger “Wij zijn vooral het wachten zat”, meldt Rolf. “We willen graag verbouwen maar weten niet wat hier straks wel en niet mag. Het hele gebied zit op slot door de onzekerheid.” De familie Van Agtmaal ziet als een berg op tegen de bagger en slechte bereikbaarheid. “Het plan is om hier

flink wat grond te verzetten. De dijk wordt verlegd en het nieuwe buitendijkse gebied wordt vergraven (dieper gemaakt). Dat betekent vrachtwagens vol bagger die af en aan rijden. We denken niet dat het er hier mooier op wordt. Vooral door de kaalslag. In het stroomgebied zullen waarschijnlijk veel bomen gekapt moeten worden.” Dat een deel van hun land nu buitendijks komt te liggen baart het echtpaar niet zo veel zorgen. Zo’n 10 hectare ligt nu al buitendijks. We weten dus ongeveer wat de rivier doet.” Rolf en Mieke van Ag t maal

Mensen belangrijkste “Ik zou er nog niet zo’n moeite mee hebben als het plan geheel op waterstaatkundige grondslag berustte”, vervolgt Rolf. “Voor hun veiligheid willen mensen wel weg, niet voor natuurontwikkeling.” Mieke vult aan: “Ik krijg wel eens het idee dat natuur belangrijker is dan de bewoners van het gebied. Straks komt hier een Waterstand - Maart 2010

633414 Waterstand nr12.indd 5

5

17/3/10 9:01:34


633414 Waterstand nr12.indd 6

17/3/10 9:01:40


633414 Waterstand nr12.indd 7

17/3/10 9:01:57


Ruben Smit

er K r i bv

Beu Waal bij laging

ni n g e n

Rivierfavoriet

Uw lievelingsplek in Waterstand?

Maar liefst drie keer per dag maakt Harry van den Hurk een wandeling

Kribverlaging

van een uur langs de Waal. “Dat doe ik al 13 jaar, vanaf mijn pensioen. Ik moet me inhouden om op een mooie dag niet nog vaker te gaan.” Even kennis maken Harry van den Hurk wordt in 1937 geboren in het land van Maas en Waal. De melkveehouderij van zijn ouders stond in Wamel. Als kleine jongen ging hij al mee om de koeien die langs de Waal liepen te melken. Met de hand natuurlijk. Nu, 73 jaar later, woont hij daar nog steeds. Niet op de boerderij, want die heeft zijn broer overgenomen, maar gewoon in een huisje in het dorp. Harry werd lasser van beroep.

Land van Maas en Waal Harry is een gewoontedier. Dagelijks is hij aan de Waal te vinden. Zijn eerste ronde maakt hij al om zes uur ‘s morgens. Geen gebaande paden voor Harry. Dijk op, dijk af, over het prikkeldraad, door het zand, over de

basaltstenen en kade op en af. Totaal zo’n vier kilometer. Na de lunch loopt hij zijn tweede ronde en ’s avonds volgt nummer drie. “Het pad is hier gewoon uitgesleten door mij”, grapt Harry. “Maar het gaat nooit vervelen.”

Door de jaren heen is hier aan de Waal niet veel veranderd. In het kader van Ruimte voor de Rivier gaan ze hier wel de kribben verlagen. Wanneer? Dat weet ik niet. Maar als ze aan het werk gaan, kan ik daar ook nog eens mooi naar kijken. Dat lijkt me wel interessant.”

Heeft u ook iets speciaals met een rivier? Stuur dan een mailtje met uw contactgegevens naar: info@ruimtevoorderivier.nl of een briefje naar: Redactie Waterstand, Postbus 24103, 3502 MC Utrecht onder vermelding van Rivierfavoriet.

Geur Op de vraag wat Harry zo aanspreekt aan de Waal antwoordt hij: “Het ruikt er zo lekker. En hij is zo mooi. In de zomer mag ik graag op een krib van het uitzicht genieten. Je kunt in de wind en uit de wind zitten. In de zon of juist de schaduw. Ook fiets ik dan veel. Afhankelijk van de wind, ga ik naar Zaltbommel of Nijmegen. Ik probeer de route zo te kiezen dat ik op de terugweg wind mee heb. Dan fiets ik op een dag wel 50 à 60 kilometer. Zoon Hessel vergezelt regelmatig zijn vader op zijn avondwandeling.

Colofon Waterstand is een kwartaaluitgave van de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR). Met deze nieuwsbrief informeert PDR de bewoners, gebruikers en bestuurders van het Nederlandse rivierengebied over de voortgang van het Programma Ruimte voor de Rivier. Voor meer informatie Programmadirectie Ruimte voor de Rivier Antwoordnummer 52528 3502 VH Utrecht Tel.: 088 - 797 29 00 info@ruimtevoorderivier.nl Hoofdredactie Esther van Dijk Fotografie RWS tenzij anders aangegeven, Uitgelicht: Ed Buying Rivierfavoriet: George Burggraaf Hoe gaat het nu met: Herman Ebbekink Realisatie, tekst en vormgeving Adequaat communicatie | vM-design

In het Programma Ruimte voor de Rivier werken regionale overheden en Rijk samen om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. De rivier krijgt meer ruimte. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied moet er in economisch, ecologisch en landschappelijk opzicht beter van worden. Meer weten? www.ruimtevoorderivier.nl ISSN nummer: 1876 - 1984

8

Waterstandwoordzoeker

Veel inzendingen

H I N D E R E T A W G O O H G S L S

U E G D E D A A C U U T N

C E D S

J I O K P C L T J I

T O H A R T C E B A O T I O M R R W A F E N E H Y P R I M O O T

I T D L I E I G P N U E R

O E N A N E Y G G R

I A A E T

M N D A A E L B I R O L S A S G O M M T E R O O N U L

I S

E E O I U M S E K A G

G E E

B V L L U A D A V I

E

I

R D S T

E E K R A S A F O T D

E R N G K A M P D G N I G R S M I L

L

I N G

I

R V

R O

E N M K E J

E B R

De Waterstandwoordzoeker van december is weer door velen ingevuld en ingestuurd. De uitkomst was: kennis delen. De boekjes ‘Struinen langs de Waal’ met routekaartjes gingen naar: Elly Meijer, DIEREN, Jan Pals, MOERDIJK, Tjipke Sijtsma, ZWOLLE, J.W. van Dijken, HERVELD en A. van der Wilt, HAGESTEIN. De winnaars hebben hun prijzen inmiddels per post ontvangen.

I

E T A W N K

E R W A A R D

Fotoboek Ruben Smit Als u dit kwartaal de Waterstandwoordzoeker goed invult, maakt u kans op een van de drie prachtige fotoboeken ‘Rijzende rivier’ van Ruben Smit. Stuur uw oplossing, samen met uw adresgegevens voor 1 mei bij voorkeur per mail naar: prijsvraag@ruimtevoorderivier.nl of op een briefkaart naar: Ruimte voor de Rivier, Waterstandwoordzoeker, Antwoordnummer 52528, 3502 VH Utrecht (een postzegel is niet nodig).

Zoek de volgende woorden en streep ze weg. Woorden kunnen horizontaal, diagonaal en vertikaal staan. Van links naar rechts maar ook van rechts naar links. Letters kunnen meerdere keren worden gebruikt. De overgebleven letters vormen de uitkomst van de puzzel. AANPAK ACTIE ACUUT AMOVEREN BOER BYPASS CORTENOEVER DIJK DREIGING

EUROPA FASE FLYBOARDEN GEUL GLORIE GRAS HINDER HOOGWATER IJS

KADE KAMPEN KITE KLIMAAT MILLINGERWAARD NATUUR OVERSTROMING RIJN

SCHADELOKET STROOMGEBIED URGENT VEILIGHEID WATERBERGING WINDMOLEN

Waterstand - Maart 2010

633414 Waterstand nr12.indd 8

17/3/10 9:02:04

Waterstand 12  

Waterstand is de nieuwsbrief van Ruimte voor de Rivier