Page 40

Rooisi Narva-komitee nimel palun rlta l\ana linna vaslu v6tta seda malestusmarki, nis nii olevlkule kui tulevikule peab k6nelena rneic tanulikkusest oma esiisade vastu (Ettepanek T K K prints Gustav Adolfilc katte langetarniseks )

T.K.K. prints Gustav AdolIi

kOne

Rootsi m,ilestussanrbil avlmiscl

Nlrvls

18.

oktoobril 1936

Ennc kui ma tcostan rnirulc usaldatud ulesande. ttlen ma kdikidele ncile, kes rootsi lippude all selles paigas tiiitsid oma kohust isanlaa vastu. Rootsi unusiamatut tainu Tanu elle suurtele kuulsatele rreestelc. kes astusid jdule vastu jduga, lanu kdikidele, kes langesid.ja nraetivddrassc mulda ning unustati Tanu-etsiiski meie isade kodu on meie (Annab marku katte avamiseks )

"Rootsi kutsikas " KarL XII vdidu auks Narva lahingus otsustall asja valminud Stockhoimi kunrrgalossi ctte pltstitada l6vi kuju, kuid rootslastel ei olnud scllcks piisavalt pronksi Rootsi kuningliku 0Lrkonna stoc" ro r r <. nrn;r o s. 1' oiekt. "r\"ck. autor Nicodenrus Tessin (jun ) luli heale m6llele la sai loa sulatada ules laarlaste Kronborgi lossi pLrrskkae\.ud. millised rootslasecl olid sdjasaagina koiu loonud. Nii valali 170:1 a Roolsis tootala pran!suse sl(ulptori llernard FouqLret jrrhtinriscl pronksldvt. ntts l..rc||l- i i..n,r ; ".s. 'C"l 'o rle k rliele. ning kLrs klrju tiinaseni seisab. l9l6 a Nana monunendi pronksl6r'i oli I'ouquet l6vi koopia Fouquet lovi eeskujuks o1i aga omakorda Roorras asuv artiikne matmorlavr. IJermamlele 19.16 a fr:lstilaLLrd Na^'a lahi.eu monument koos.cs kahest osasi 3,5 nr kbfgusest gfaniitaiusest ja sellel seisvast 2 m kdrguscst l6\'ist N4onurrcndi Llhel kiilicl oli Karl XII nronogramn ja se1le all aastaan \{DCC. teisel kLiljel kiri SVICIA i\lE]\4OR, \{C M XXX\rI Kohalik Iahvas hakkas onLurendi lavi ninlelalna Rootsi kutsikaks"

l, ..

},i D.CC

r.,.,r1r

r.. j:. p'.

1.,rd.t H,r..ir..e

pronkslivi raudteevagurile ja ilmselt sLrlatall Saksamrnl r:iles \{onunrendi sokli alla raiasid '1 ..ced Il,i lr' r'l .'r ... r. ."..t trr.e i navls '

:i

r,l

Ru)tsi ku Itikit.r "

Käsmu Meremuuseumi toimetised nr 6  

toimetised

Käsmu Meremuuseumi toimetised nr 6  

toimetised

Advertisement