Page 1


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดําเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมศาสนาปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีงาม เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับ การเรียนการสอน กิจกรรมสืบสานประเพณี 15 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประเพณีสงกรานต์

58


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กิจกรรมวันสถาปนาคณะ

59


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กิจกรรมวันไหวครู

60


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง

61


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

งานสังสรรคสงทายปเกาตอนรับปใหม

62


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการเพื่ออนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศลิ ปวัฒนธรรม ประจําปี 2554 – 2555 ลําดับ ที่

โครงการ / กิจกรรม

วันที่ / ระยะเวลา

สถานที่

1

โครงการวิศวะรามร่วมใจฟื้นฟูภัยน้ําท่วม

2

การถวายกฐิ น พระราชทาน (ร่ ว มกั บ มหาวิทยาลัย) โครงการทํ า บุ ญ ส่ ง ท้ า ยปี เ ก่ า 2554 ต้อนรับปีใหม่ 2555 โครงการถวายผ้ า ป่ า สามั ค คี เ พื่ อ ก่ อ ตั้ ง มูลนิธิสถาบันปฏิบัติพระกรรมฐานมัชฌิมา แบบลําดับ โ ค ร ง ก า ร ถ ว า ย ผ้ า ป่ า ส า มั ค คี เ พื่ อ บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถและช่อฟ้า

22 – 24 ต.ค. 2554 1 พ.ย.2554

วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี วัดหนองแวง พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวง ศึกษาธิการ กรุงเทพฯ ณ คณะ5 วัดราชสิทารามวรวิหาร

3 4

5 6 7

8 9 10

27 ธ.ค.2554 28 ม.ค.2555

6 - 8 เม.ย. 2555

วัดนานอน ต.นาท่ามใต้ อ.เมือง จ.ตรัง

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคําแหงและพิธี ทํ า บุ ญ พระสงฆ์ ใ นวั น คล้ า ยวั น สถาปนา คณะฯ ครบ 15 ปี กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ

11 เม.ย. 2555 15 พ.ค. 2555

คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริเวณลานพ่อขุนฯ อาคารลายสือไท ชั้น 3 ห้อง 303 คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการถวายเที ย นพรรษา ประจํ า ปี 2555 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดผ้าไทย กับมหาวิทยาลัยรามคําแหง

31 ก.ค.2555

26 ก.ค.2555

27-31 ส.ค. 2555

ณ วัดกลางคลองสี่ อ.ลําลูกกา จ .ปทุมธานี หอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช

63


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการทําบุญส่งท้ายปีเก่า 2554 ต้อนรับปีใหม่ 2555 คณบดี นํา คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทําบุญส่งท้ายปีเก่า 2554 ต้อนรับปีใหม่ 2555 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

64


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อบูรณปฏิสงั ขรณ์อุโบสถและช่อฟ้าวัดนานอน คณบดี นํา คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทําบุญ ณ วัดนานอน ต.นาท่าใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2555

65


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พิธีบชู าพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ณ บริเวณลานพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ครบรอบ 15 ปี วันที่ 15 พฤษภาคม 2555

66


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

67


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พิธีทาํ บุญตักบาตร วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารลายสือไท

68


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กิจกรรมงานเลี้ยงอาหารค่ํา ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช

69


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

70


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการถวายเทียนพรรษา ณ วัดกลางคลองสี่ อ.ลําลูกกา จ .ปทุมธานี วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

71


รายงานประจําปี 2554 - 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้จัดโครงการธรรมะสัญจร ครั้ ง ที่ 1 จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยมี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการ 40 คน ณ วั ด ใหญ่ ชั ย มงคล จั ง หวั ด พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 โดยมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิเช่น การฝึกปฏิบัติ วิปัสสนา ทําบุญปล่อยนก ปล่อยปลา เป็นการปลูกฝังคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมอันดีให้กับนักศึกษา ปลูกจิตสํานึก และสืบสานค่านิยมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีให้กับนักศึกษา

โครงการธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดนนทบุรี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้จัดโครงการ ธรรมะสัญจร ครั้งที่ 2 ล่องเรือไหว้พระ 9 วัด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 40 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555

72


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พันธกิจด้านการวิจัย การพัฒนาศักยภาพการวิจัยและพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้รับการเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา - จํานวนของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ลําดับ 1 2 3 4

5

ชื่องานวิจัย การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อกําจัด น้ําเสียปนเปื้อนโลหะหนักจากห้องปฏิบัติการ การออกแบบและพั ฒ นาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน กระบวนการหลอมตะกั่วด้วยความร้อนสูง การศึกษาผลกระทบของแรงสนามไฟฟ้าที่มีต่อ มดคันไฟ Application of Parallel Ladder Technique for Purging Oil Residual inside the Copper Pipe

เจ้าของงานวิจัย ผศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย อ.ดร.เลิศเลขา ธนะชัยขันธ์ และ อ.กานต์ กานต์กนก ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว อ.ดร.เลิศเลขา ธนะชัยขันธ์ (Lerdlekha Tanachaikhan)

The Development of Combat Sport Training Equipment The Design of Small Ozonator for Hydrogen Sulfide (H2S) Smell Mitigation in Chicken Food Production Dam embankment deformation and face slab movement monitoring of Nam Ngum 2 concrete face rockfill dam

อ.นันทวรรณ อ่ําเอี่ยม (Naathawan Ameam) ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว (Siseerot Ketkaew)

8

Statistical Downscaling for Rainfall and Temperature Prediction in Thailand

9

Plasma Ozonizer Using Micro – Converter for Ammonia (NH3) Decreasing in Shrimp Food Production การประเมินศักยภาพการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน กระจกจากภาคส่วนการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ของ ประเทศไทยด้วยแบบจําลองผู้ใช้ การลดขนาดแบบจําลองภูมิอากาศโลกเพื่อการศึกษา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อการผลิตข้าว ของประเทศไทย 11 เรื่อง

อ.พนารัตน์ ขําวงฆ้อง (Pawanrat Aksornsingchai and Chutimet Srinilta) ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว (S. Ketkaew)

6

7

10

11

รวม

อ.พนารัตน์ ขําวงฆ้อง (P.Khamwongkhong)

ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ ผศ.ดร.จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ และคณะฯ ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ ผศ.ดร.จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ และคณะ

จํานวนเงิน/แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รามคําแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคําแหง ทุนส่วนตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รามคําแหง ทุนส่วนตัว

Nam Ngum 2Hydroelectric Power Project, LAO PDR. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคําแหง ทุนส่วนตัว

สํานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจยั สํานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจยั

73


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวนของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพมิ พ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ ลําดับ ชื่องานวิจัย 1 การพั ฒ นาเครื่ อ งกลั่ น น้ํ า พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ เ พื่ อ กําจัดน้ําเสียปนเปื้อนโลหะหนักจากห้องปฏิบัติการ 2 การประยุ ก ต์ ร ะบบ TPM ตามแนวทาง Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) 3 การออกแบบและพั ฒ นาเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน กระบวนการหลอมตะกั่วด้วยความร้อนสูง 4 Application of Parallel Ladder Technique for Purging Oil Residual inside the Copper Pipe 5 The Design of Small Ozonator for Hydrogen Sulfide (H2O) Smell Mitigation in Chicken Food Production 6 Dam embankment deformation and face slab movement monitoring of Nam Ngum 2 concrete face rockfill dam 7 Statistical Downscaling for Rainfall and Temperature Prediction in Thailand 8 Agricultural Residue Biomass Resources in Thailand

9

ภาพจําลองภูมิอากาศโลกและภูมิอากาศอนาคต

10

Daylighting Model For Analysis of Exterior Shading Performance under Tropical Climate conditions ตีพิมพ์ใน ICIC Express Letters An Internatoinal Journal of Research and ServeysVolum 6,Number2 Febuary 2012 ISSN 1881-803X 10 เรื่อง

รวม

เจ้าของงานวิจัย ผศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย อ.นุกูล อุบลบาน อ.ดร.เลิศเลขา ธนะชัยขันธ์ และ อ.กานต์ กานต์กนก อ.ดร.เลิศเลขา ธนะชัยขันธ์ (Lerdlekha Tanachaikhan) ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว (Siseerot Ketkaew) อ.พนารัตน์ ขําวงฆ้อง (P.Khamwongkhong) อ.พนารัตน์ ขําวงฆ้อง (P.Khamwongkhon) ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ (Jerasorn Santisirisomboon and Jaruthat Santisirisomboon) ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ และ รศ.ดร.เจียมใจ เครือสุวรรณ (ม.ช.) อ.ดร.เลิศเลขา ธนะชัยขันธ์ (Lerdlekha Tanachaikhan)

จํานวนเงิน/แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รามคําแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รามคําแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รามคําแหง ม.เทคโนโลยีเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง ทุนส่วนตัว

Nam Ngum 2Hydroelectric Power Project, LAO PDR. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคําแหง สํานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจยั

สํานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจยั สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.รามคําแหง

74


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวนของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ลําดับ 1 2

3 4 5

6

ชื่องานวิจัย การออกแบบแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสูง ขนาดเล็ก การศึกษามลภาวะทางเสียงและฝุ่นละออง ทั้ ง ห ม ด ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คํ า แ ห ง (หัวหมาก) การพั ฒ นาเครื่ อ งเก็ บ ลู ก เทนนิ ส พลั ง งาน แสงอาทิตย์ การพั ฒ นาชุ ด ทดลองการวั ด แรงและเวลา การตอบสนองในกีฬาศิลปะป้องกันตัว การสร้า งภาพจําลองของการเปลี่ยนแปลง ภู มิ อ ากาศในประเทศไทยโดยการย่ อ ส่ ว น แบบจําลองภูมิอากาศโลก การประเมินศักยภาพการลดการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนการคมนาคม ขนส่ ง ทางรถยนต์ ข องประเทศไทยด้ ว ย แบบจําลองผู้ใช้

เจ้าของงานวิจัย ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว อ.ดร.ปิยะรัตน์ ปรีย์มาโนช

อ.นันทวรรณ อ่ําเอี่ยม และ ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว อ.นันทวรรณ อ่ําเอี่ยม และ ผศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย รศ.ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ และคณะฯ ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ ผศ.ดร.จารุทัศน์ สันติสิริสมบูรณ์ และคณะฯ

จํานวนเงิน/แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง สํานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจยั สํานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจยั

จํานวนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติ ลําดับ 1

2

ชื่อวิทยานิพนธ์ เจ้าของวิทยานิพนธ์ การใช้ ม าตรการควบคุ ม นายพันกรณ์ ชีวะวุฒิวัฒน์ อาคารสํ า หรั บ การฟื้ น ฟู อาคารในเขตภัยพิบัติจาก คลื่นสึนามิ ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติ น.ส.วสุ พิทยโสภณกิจ ตามกฎหมายของโรงงาน อุตสาหกรรม

3

กระบวนการตรวจสอบการ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของ นิคมอุตสาหกรรม

4

การตรวจสอบความ สอดคล้องของการ ออกแบบและควบคุม ระบบบําบัด น้ําเสียโรงงาน

จํานวนเงิน/แหล่งทุน

10,000 บาท มหาวิทยาลัย รามคําแหง 10,000 บาท มหาวิทยาลัย รามคําแหง

นางมีนา พิทยโสภณกิจ

10,000 บาท มหาวิทยาลัย รามคําแหง

น.ส.วีณา โอภาสมานะกิจ

10,000 บาท มหาวิทยาลัย รามคําแหง

ชื่อเอกสารที่เผยแพร่ รายงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง รายงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง รายงานการประชุมวิชาการ ระดับชาติเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3 บัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง วารสารรามคําแหง ฉบับวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พ.ย. 54 – เม.ย. 55)

75


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การนําเสนอผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

ผศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิชาการ / วิจัย เรื่อง “PHOTOTYPE OF ACID MIST COLLECTOR USING HIGH-VOLTATE ELECTROSTATIC GENERATOR” ในกิจกรรม “PROCEEDING OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CEST 2011” ระหว่างวันที่ 8 -10 กันยายน 2554 ที่ประเทศกรีซ

อาจารย์นันทวรรณ อ่ําเอี่ยม อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นําเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The Development of Combat Sport training Equipment” ในการประชุม วิชาการนานาชาติ 2011 International Education and Social Management ณ ประเทศ ฮ่องกง เมื่อวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2554

76


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อาจารย์พนารัตน์ ขําวงฆ้อง อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นําเสนอบทความวิจัยชื่อ “แบบจําลองทางกายภาพเพื่อศึกษาการไหลของน้ําลอดใต้กําแพงพืด” ( Physical modeling for study on the flow under sheet pile wall) ภายใต้โครงการ พัฒนาคณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิ ีโรตม์ เกตุแก้ว อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 (Thailand Research Expo 2012) เรื่อง “การพัฒนาเครื่องผลิตน้ําจืดจาก น้ําทะเล โดยใช้เซลล์อิเล็กโทรไดลิซิส” ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2555

77


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อาจารย์ ดร.เลิศเลขา ธนะชัยขันธ์ และ อาจารย์นันทวรรณ อ่ําเอี่ยม อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิชาการ International Conference on Control, Automation and System 2010 ที่ประเทศเกาหลีใต้

อาจารย์ ดร.เลิศเลขา ธนะชัยขันธ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิชาการ Sixth International Conference on Innovative Computing, Information and Control 2011 ที่เมือง Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่น

78


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อาจารย์กรกช ทวีสิน ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วย อาจารย์อุษณีย์ ระหา อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อาจารย์ ดร.นันท์นภัสร อินยิ้ม อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม เข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ที่จังหวัดชลบุรี

อาจารย์นุกูล อุบลบาน ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษดา พิศลยบุตร, อาจารย์ ดร.เลิศเลขา ธนะชัยขันธ์, อาจารย์นันทวรรณ อ่ําเอี่ยม, อาจารย์กานต์ กานต์กนก และ อาจารย์ศศิธร จันทร์เทียน อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

79


สารคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2540 โดยมีท่าน อาจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหงในขณะนั้นเป็นผู้ผลักดันเพื่อให้มีการจัดการเรียน การสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการศึกษาอย่างยิ่ง แม้ว่าจะถูกต่อต้าน จากหลายฝ่ายแต่ด้วยพระบารมีของพ่อขุนรามคําแหง ที่แผ่ไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ก่อตั้งและยั่งยืน มาได้ จ นถึ ง ปั จ จุ บั น จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเรี ย นการสอนด้ ว ย 3 สาขาวิ ช าคื อ วิ ศ วกรรมโยธา วิ ศ วกรรม อุตสาหการ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ต่อมาได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการจัดการ (ปิดหลักสูตร ปี 2552) และวิศวกรรมพลังงาน ในปีการศึกษา 2552 ได้จัดการเรียนการ สอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม ขณะนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้สร้างบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาไปแล้ว 11 รุ่น จํานวน 1,675 คน มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่กว่า 100 คน ซึ่งเป็นกําลังสําคัญที่ทําให้ความเจริญก้าวหน้าเป็นไปอย่างไม่ หยุดยั้งและต่อเนื่องที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบันนี้ จึงใคร่ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูงต่ออดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่านอาจารย์รังสรรค์ แสงสุข ที่เป็นผู้ให้และผู้มีเมตตา ขอขอบพระคุณท่าน ผศ.สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เป็นผู้นําที่ดีตลอดมา และ ขอขอบคุณบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์งานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ด้านต่างๆ จนทําให้เป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ขออํานวยพร ให้บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสบแต่ความสุข ความ เจริญสืบไป และจักได้มุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าต่อไปอย่างหาที่สุดมิได้

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


คํานํา เนื่องในวาระครบรอบ 15 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 งานนโยบายและแผน ได้จัดทํารายงานประจําปี 2554 – 2555 โดยสรุปเหตุการณ์ นโยบาย แผนการปฏิบัติและผลงานของคณะฯ จัดช่วงเวลาแผนงานกิจกรรมการจัดการศึกษา ตามปีการศึกษา (เริ่มมิถุนายน 2554 ถึง กันยายน 2555) ส่วนภารกิจของบุคลากร แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม แผนงาน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนแผนงานวิจัย ตามปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 ถึง กันยายน 2555) ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสมือนอยู่ในวัยเด็กที่กําลังเจริญเติบโต ผู้ก่อตั้งคณะฯ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ คณาจารย์ และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น หลากหลายวั ย ต่ า งทุ่ ม เทแรงกายแรงใจที่ จ ะ สร้างสรรค์และพัฒนาคณะฯ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จะย่างก้าวขึ้นปีที่ 16 ด้วยวิสัยทัศน์ทางด้าน สนับสนุนการศึกษา การวิจยั ให้บริการวิชาการ และสร้างโอกาสทางการศึกษา จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมี ความรู้คู่คุณธรรม ที่เป็นมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาหนึ่งในวิชาชีพของอาเซียน งานนโยบายและแผน ขอขอบพระคุณคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง ผู้บริหารคณะฯ ทุกระดับ คณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อ จัดทํารายงานประจําปีฉบับนี้

งานนโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง


สารบัญ เรื่อง ประวัติความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 11 รุ่น พันธกิจด้านการบริหารจัดการ โครงสร้างการแบ่งส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เดิม พ.ศ.2553-2554) โครงสร้างการจัดองค์กร พ.ศ. 2555 ผู้บริหารตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในคณะ จํานวนและระดับคุณภาพของอาจารย์ - รายชื่ออาจารย์ประจําคณะ ผู้บริหารสํานักงานเลขานุการคณะ จํานวนและระดับคุณภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ - งบประมาณ ประมวลภาพกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรในโอกาสครบรอบ 15 ปีสถาปนาคณะฯ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2555 พันธกิจด้านการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 5 สาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา มีนาคม 2555 การประกันคุณภาพการศึกษา ประมวลภาพกิจกรรมอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ/กิจกรรม ประจําปี 2554 - 2555 พิธีมอบทุนการศึกษา - ผลงานของนักศึกษา พันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการศึกษาดูงาน พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ พันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการเพื่ออนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2554 - 2555 พิธีบูชาพ่อขุนรามคําแหงมหาราช ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 15 ปี โครงการธรรมะสัญจร พันธกิจด้านการวิจัย การนําเสนอผลงานวิชาการของคณาจารย์

หน้า 1 4 5 5 6 6 7 8 10 15 16 17 21 23 23 24 26 28 32 38 40 42 48 55 58 63 66 72 73 76


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประวัติความเป็นมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีคนปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์ คณบดีคนแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ 2540 - 2549

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คนปัจจุบัน ตั้งแต่ 2549 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ศรีวิทยารักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ฯพณฯ นายมนตรี ด่านไพบูลย์ รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น ได้มาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงกําหนดให้วันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวัน สถาปนาคณะฯ

1


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สถานที่ตั้ง เลขที่ 2086 อาคารลายสือไท (LTB) ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

การเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี วันที่ 13 พฤษภาคม 2540 อธิการบดีแถลงข่าวการรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีรุ่นแรกประจําปี การศึกษา 2540 โดยเปิดสอน 3 สาขาวิชาคือ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2545 ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมการจัดการ (ต่อมาคณะฯ ได้เสนอขอปิดหลักสูตรสาขาวิศวกรรมการจัดการ โดยผ่านการเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552) ในปีการศึกษา 2547 ได้เปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ประกาศเรื่องการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามที่ พ.ร.บ. การบริหารงานส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้มีประกาศเรื่องการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 การเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท คณะฯ ได้ร่างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ผ่านการเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาการ ตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม ภาคการศึกษาที่ 1/2552 การจัดตั้งศูนย์น้ําดื่มศิลา ตามที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้มอบหมายให้สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการผลิตและบรรจุน้ําดื่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ได้บริโภคน้ําดื่มคุณภาพที่สะอาด ราคาถูก นอกจากนี้สามารถเป็นวิชาเชิงปฏิบัติการของ นักศึกษาในด้านอุตสาหกรรมการผลิต นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงกระบวนการการผลิตน้ําดื่มแบบอัตโนมัติอันทันสมัย 2


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะฯ ได้เปิดโครงการผลิตน้ําดื่มศิลา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2544 ต่อมาตั้งเป็นศูนย์น้ําดื่มศิลา ตั้งอยู่ บริเวณ ชั้น1 อาคารลายสือไท โดยให้ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการเป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินการ

ปัจจุบันการผลิตน้ําดื่มศิลาสามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลายรูปแบบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดําเนินการผลิตน้ําดื่ ม ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ และการบริ การที่ใ ห้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตลอดไป การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีความประสงค์จะให้มีการศึกษาตรวจวิเคราะห์ การประหยัดพลังงานในอาคารธุรกิจ เพื่อศึกษาสภาพการใช้และประเมินศักยภาพของการประหยัดพลังงานใน อาคารธุรกิจ ตลอดจนศึกษาถึงวิธีการและความเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิค เศรษฐกิจ และการลงทุนในการ ดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารธุรกิจ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544 คณะฯ ได้จัดตั้ง ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ซึ่งประกอบด้วยวิศวกรที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ คอยดูแลและประสานงาน มีหน้าที่ในการ ให้คําปรึกษาการควบคุมอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการจดทะเบียนเป็น บริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานกับสํานักบริหารหนี้ สาธารณะกระทรวงการคลั ง และทํ า การตรวจ วิเคราะห์การใช้พลังงานในอาคาร คณะฯ มีความ มั่นใจว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือให้ อาคารและหน่วยงานของรัฐสามารถใช้พลังงานให้เกิด คุณค่ามากที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

3


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ ปี 2550 คณะฯ ได้จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ ให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ สํารวจ ควบคุม ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมแซม และประสานงานเกี่ยวกับบริการทางวิชาการของ สาขาวิชาต่างๆ แก่ส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ความร่วมมือกับสถาบันอื่นและการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน คณะฯ ได้ จั ด ทํ า โครงการความร่ ว มมื อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพทางการศึ ก ษาด้ า นวิ ศ วกรรมศาสตร์ กั บ มหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน โดยระยะที่ 1 เริ่มในปีพ.ศ. 2551 ซึ่งได้ดําเนินการแล้ว คือการให้ทุนการศึกษาใน ระดับปริญญาตรีกับนักเรียนในภูมิภาคอาเซียน เริ่มที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศแรก ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดําเนินโครงการระยะที่ 2 ซึ่งมีเป้าหมายในการขยายความร่วมมือด้านการศึกษาและ พัฒนาศักยภาพทางวิศวกรรม โดยแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และงานวิจัย กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน การดําเนินงานที่กล่าวมาแล้วนั้น คณะฯ ดําเนินการภายใต้ ปรัญชา ปณิธาณ ที่กําหนดไว้ดังนี้ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ปรัชญา “ผลิตบัณฑิตคุณภาพ สรรค์สร้างเทคโนโลยี และนวัตกรรมแก่สังคม” ปณิธาน “ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่ธรรม ชี้นําสังคม คิดเป็นทําเป็น ยึดมั่นจรรยาบรรณวิศวกร พัฒนา ความรู้เผยแพร่สู่สังคม” วิสัยทัศน์ : สนับสนุนการศึกษา วิจัย และสร้างโอกาสทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความรู้ คู่คุณธรรม สร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาองค์การสู่ระดับสากล พันธกิจ : คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกรอบหรือขอบเขตการดําเนินงานที่กําหนดเป็นพันธกิจ ดังนี้ 1. ด้านการจัดการศึกษา จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐาน พัฒนาการจัดการศึกษาในด้าน ต่างๆ ให้สามารถตอบรับความต้องการของนักศึกษาและชุมชน มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนการสอน 2. ด้านการวิจัย พัฒนากระบวนการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการเผยแพร่ ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการกับการเรียนการสอน 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย การจัดประชุมอบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่ สาธารณชน 4. ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดําเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมส่งเสริมศาสนา ปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีงามเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมและสนับสนุน การบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน 5. ด้านการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีมเพื่อสร้างผลงานที่มี ประสิทธิภาพเป็นไปตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาองค์การสู่ระดับสากล ทั้งนี้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 4


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

วัตถุประสงค์ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาการด้านอื่นๆ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 2. กําหนดหลักสูตรให้บัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ 3. จัดการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการออกแบบ วางแผน จัดระบบและควบคุม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

: :

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี 11 รุ่น จํานวนผูส้ ําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 – 2553 รุ่นที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 รวม

ปี การศึกษา 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 11 รุ่น

วิศวกรรม โยธา 28 40 21 43 33 46 64 78 65 31 104 553

วิศวกรรม วิศวกรรม วิศวกรรม อุตสาหการ สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ 15 18 48 23 33 13 45 20 56 24 28 63 7 39 60 20 42 82 9 70 55 2 57 72 7 36 54 10 47 551 153 319

วิศวกรรม พลังงาน 10 15 16 16 10 67

รวม 61 111 67 108 141 155 196 254 195 162 225 1,675

5


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พันธกิจด้านการบริหารจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีฐานะเป็นหน่วยงานที่ไม่เป็นส่วนราชการบริหารในลักษณะหน่วยงานอิสระ ภายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของมหาวิ ท ยาลั ย โดยคณะกรรมการอํ า นวยการคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ อํ า นวยการ บริหารงานของคณะฯ ประกอบด้วยอธิการบดีเป็นประธาน คณบดีเป็นรองประธานกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นกรรมการ การบริหารงานภายในคณะฯ คณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงาน และจะให้มีรองคณบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ เพื่อทําหน้าที่และรับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมาย การบริหาร จัดการดําเนินงาน จัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การบริหารงานทั่วไป เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงาน ส่วนที่ 2 การบริหารวิชาการ เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารวิชาการ

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เดิม พ.ศ. 2553-2554) คณะวิศวกรรมศาสตร

สํานักงานเลขานุการ คณะ งานบริหารและธุรการ งานอาคารสถานที่ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ารทางวิชชาการ ศูศูนนยยบบริริกการทางวิ าการ และโครงการพิเศษ และโครงการพิ เศษ

ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ

ศูศูนนยยออนุนุรักษพพลัลังงงาน งาน

ภาควิชาวิศวกรรม สิ่งแวดลอม

ศูศูนนยยววิจิจัยัยวิวิศวกรรมและ วกรรมและ เทคโนโลยี เทคโนโลยี

ภาควิชชาวิศวกรรม ภาควิ วกรรม คอมพิววเตอร คอมพิ เตอร

ศูนยน้ําดื่มศิลา งานบัณฑิตศึกษา

ภาควิชชาวิศวกรรม ภาควิ วกรรม พลังงงาน พลั งาน

6


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงสร้างการจัดรูปแบบองค์กร พ.ศ.2555 (ปรับปรุงใหม่) มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะวิศวกรรมศาสตร

สํานักงานเลขานุการคณะ

ระดับปริญญาตรี

      

    

งานบริหารและธุรการ งานอาคารสถานที่ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน งานวิจัยและพัฒนา งานบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาการตรวจสอบ และกฎหมายวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

ศูนย  ศูนยบริการวิชาการ  ศูนยอนุรักษพลังงาน  ศูนยน้ําดื่มศิลา

แผนผังการบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ อธิการบดี คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการประจําคณะ

ผูชวยคณบดี

หัวหนาสํานักงาน

คณบดี

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รองคณบดี

ประธานสาขาวิชา

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา

ผูอํานวยการศูนย

7


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผู้บริหารตามโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย รองคณบดีฝ่าย วิชาการและวิจัย

อ.กรกช ทวีสิน ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผศ. ดร.วรานนท์ คงสง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

อ.ดร.นันท์นภัสร อินยิ้ม รองคณบดีฝ่าย นโยบายและแผน

อ.ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม อ.ดร.เลิศเลขา ธนะชัยขันธ์ รองคณบดีฝ่าย รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ กิจการนักศึกษา และกิจการพิเศษ

อ.นุกูล อุบลบาน ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ดร.บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ปิยรัตน์ ปรีย์มาโนช ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์ ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

8


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อ.ทฤษฎี สิงห์ศิลารักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์บริการ

อ.ดร.ปิยรัตน์ ปรีย์มาโนช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศ สัมพันธ์และทั่วไป

อ.พงศกร พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

 ข้าราชการ  พนักงานสายวิชาการ  อาจารย์ผู้ช่วย

อ.ดร.ยอด สุขะมงคล ผู้อํานวยการศูนย์อนุรักษ์

อ.พิชัย สุวรรณลอยล่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน คุณภาพการศึกษา

อ.นันทวรรณ อ่ําเอี่ยม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ตั้งแต่ 2553- ส.ค.2555

อ.กานต์ กานต์กนก ผู้อํานวยการศูนย์นา้ํ ดื่มศิลา

อ.ปรีชาพัฒน์ โปรียนนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย ศิลปวัฒนธรรม

อ.กานต์ กานต์กนก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ตั้งแต่ ก.ย. 2555- ปัจจุบัน

จํานวนอาจารย์/บุคลากรสายวิชาการ 2 คน 38 คน 2 คน

อ.เกียรติชัย อัทธายุวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย นวัตกรรมและสารสนเทศ

อ.วีรพันธ์ แซ่ด่าน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประสานงาน

รวม 42 คน

9


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวนและระดับคุณภาพของอาจารย์ วุฒิการศึกษา ตําแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ รวม

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน 2 2

4.76 -

25 3 28

59.52 7.14 -

ร้อยละ

5 7 12

11.90 16.66 -

รวม จํานวน 32 10 42

ร้อยละ 76.20 23.80 100

รายชื่ออาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ลําดับที่ 1

ชื่อ-สกุล ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง

คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบัน วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

2

ผศ.สิริลักษณ์ แสง-ชูโต

3

อ.ทฤษฎี สิงห์ศิลารักษ์

4

อ.พนารัตน์ ขําวงฆ้อง

5

อ.วิบูลย์ เตชะไพศาลกุล

6

อ.กรกช ทวีสิน

7

อ.พงศกร พรมสวัสดิ์

8

อ.อุษณีย์ ระหา

M.Arch. Architecture, UNIVERSITY of Colorado at Denver,USA. วศ.ม. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ M.Eng. Construction Engineering and Management, ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี

เพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ (สูงสุด) DODT. (Doctor of Organization Development & Transformation ) CUBU DOTORS’ UNIVERSITY

10


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ลําดับ ที่ 1

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต

วศ.ม.

2

ผศ.ดร.กฤษดา พิศลยบุตร

M.Sc.

วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Industrial Engineering, University of Miami, USA.

3

อ.นุกูล อุบลบาน

วศ.ม.

4

อ.ดร.เลิศเลขา ธนะชัยขันธ์

วศ.ม

5

อ.โชติ อินทวงศ์**

. วศ.ม.

6

อ.บุญส่ง คําอ่อน

วศ.ม.

7

อ.นันทวรรณ อ่ําเอี่ยม **

วศ.ม.

8

อ.กานต์ กานต์กนก

วศ.ม.

9

อ.ศศิธร จันทร์เทียน

วศ.ม.

หมายเหตุ

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง การบริหารงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง และ การตรวจสอบและกฎหมาย วิศวกรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง

เพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ (สูงสุด)

ปร.ด. (วิศวกรรม อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

D.Eng. of Engineering (Energy) สถาบันเทคโนโลยี แห่งเอเชีย (AIT) ลาศึกษา

ลาศึกษา

* กําลังศึกษาในระดับปริญญาโท ** กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก

11


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่ 1 ผศ.ดร.วรรณนา ภานุวัฒน์สุข

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

Ph.D.

Biochemical Engineering , University of California Irvine, USA. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Environmental Engineering Institut National Des Sciences Appliquees De Toulouse,Fran วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

ผศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย

3

อ.ดร.ปิยะรัตน์ ปรีย์มาโนช

4

อ.ดร.นันท์นภัสร อินยิ้ม

Diplome De Docteur วศ.ม.

5

อ.ปรีชาพัฒน์ โปรียนนท์

วศ.ม.

6

อ.ปาริชาติ หมื่นสีทา

วศ.ม.

หมายเหตุ

วศ.ด.

เพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ (สูงสุด)

วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* กําลังศึกษาในระดับปริญญาโท ** กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก

12


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่ 1 อ.ดร.บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์

คุณวุฒิ

สาขาวิชาและสถาบัน

D.Sc.

Computer Science, University of Massachusetts Atlowell, USA. วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Computer Science, ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2

อ.ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม

วท.ม.

3

อ.กัมพล พรหมจิระประวัติ**

วศ.ม.

4

อ.พัชมน แก้วแพรก**

M.Eng.

5

อ.จิตรกร พูลโพธิ์ทอง

วศ.ม.

6

อ.กุลวลัญช์ วรุณสิน**

วศ.ม.

7

ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว

วศ.ม.

8

อ.ดร.สุรพงษ์ พงษ์ยุพินพานิช

วศ.ม.

9

อ.เกียรติชัย อัทธายุวัฒน์

M.Sc.

10

อ.พิชัย สุวรรณลอยล่อง

วศ.ม.

11

อ.วีรพันธ์ แซ่ด่าน

วศ.ม.

12

อ.ปวันรัตน์ อักษรสิงห์ชัย*

วศ.บ.

หมายเหตุ

เพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ (สูงสุด)

ลาศึกษา

ลาศึกษา

ลาศึกษา

Ph.D. Electrical and information Engineering, Technical University Darmstadt

Electrical Engineering, California State University Long Beach USA. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

* กําลังศึกษาในระดับปริญญาโท ** กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก 13


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ลําดับ ชื่อ-สกุล ที่ 1 ผศ.ดร.จิรสรณ์ สันติสิริสมบูรณ์

คุณวุฒิ Ph.D.

2

อ.ปริทรรศน์ อร่ามวาณิชย์

วท.ม.

3

อ.สิริวรินทร์ เพชรรัตน์**

วศ.ม.

4

อ.มานิตย์ กู้ธนพัฒน์

วศ.ม.

5

อ.ดร.ยอด สุขะมงคล

Ph.D.

6

ผศ.ดร.พงษ์สิทธิ์ ศรีคิรินทร์

Ph.D.

7

อ.อัจฉริยา มาลากุล ณ อยุธยา*

วศ.บ.

หมายเหตุ

สาขาวิชาและสถาบัน Doctor of Philosophy in Engineering จาก Sirindhorn Internation Institute of Technolgy มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี Doctor of Philosophy in Technology จาก Sirindhorn Internation Institute of Technolgy มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ (สูงสุด)

ลาศึกษา

Doctor of Philosophy in Engineering จาก Sirindhorn Internation Institute of Technolgy มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยรามคําแหง

* กําลังศึกษาในระดับปริญญาโท ** กําลังศึกษาในระดับปริญญาเอก

14


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผู้บริหารสํานักงานเลขานุการคณะ

ผศ. ดร.วรานนท์ คงสง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

นายสุชิน เสืองามเอี่ยม หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554 – กันยายน 2555

นางสาวนงคราญ เดชดําเกิงชัย หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะ ตั้งแต่ 2540 – เมษายน 2554

นางสาวศุภรัศมิ์ พรอิสระพงศ์ ทําหน้าทีห่ ัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวผุสดี แตงเงิน ทําหน้าทีห่ ัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสาวอภิรดี กิจธนะเสรี ทําหน้าทีห่ ัวหน้างานคลังและพัสดุ

นางสาวพิไลพันธุ์ ภิรมย์เพิ่ม ทําหน้าทีห่ ัวหน้างานนโยบายและแผน

นายอนุวัฒน์ คํานวนสินธุ์ ทําหน้าที่หวั หน้างานอาคารสถานที่

นางสาวเพ็ญศิริ แสงสุข ทําหน้าทีห่ ัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

15


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวนและระดับคุณภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ วุฒิการศึกษา

ต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ

ร้อยละ

1

1

2.22

1

3

4

8.89

1

1

8

17.79

งานคลังและพัสดุ

2

3

5

11.11

งานบริการการศึกษา

1

5

6

13.33

งานนโยบายและแผน

2

1

3

6.67

2

2

4.44

7

1

15

33.33

1

-

1

2.22

45

100.00

งานบริหารและธุรการ งานอาคารสถานที่

6

จํานวน

ร้อยละ

จํานวน

-

งานบัณฑิตศึกษา ผู้ปฏิบัติงานสาขาวิชา

7

ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ รวมทั้งสิ้น

13

28.89

15

33.33

17

ร้อยละ

รวม จํานวน

บุคลากรสายสนับสนุน ยืมตัวช่วยราชการ

จํานวน

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

37.78

งบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บริหารงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของคณะ ในลักษณะหน่วยงานในกํากับของ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีการวางแผนการบริหารงบประมาณที่ชัดเจน ได้ดําเนินการสนองตอบตามนโยบายและ เป้าหมายยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การจัดสรรงบประมาณประจําปี 2554 – 2555 เป็นดังนี้ แผนงาน 1. แผนงานจัดการศึกษา 2. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 3. แผนงานวิจัย 4. แผนงานศิลปวัฒนธรรม

ปีงบประมาณ 2554 43,941,000 150,000 200,000 70,000 44,361,000

ปีงบประมาณ 2555 50,963,000 150,000 200,000 70,000 51,383,000

16


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

17


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

งานสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร

18


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กีฬาบุคลากรสุพรรณิการ์เกมส์

19


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

20


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2555 กิจกรรมชาวรามฯ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด และสร้างเสริมสุขภาพ 2 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช

21


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2555 24 -26 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมชัวร์คารีนา รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

22


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พันธกิจด้านการจัดการศึกษา การจัดการศึกษา การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ได้มาตรฐาน พัฒนาการจัดการศึกษาใน ด้านต่างๆ ให้สามารถตอบรับความต้องการของนักศึกษาและชุมชน มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 5 สาขาวิชาที่เปิดสอน 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จํานวน 148 หน่วยกิตรวม (เดิม 146) 2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 144 หน่วยกิตรวม (เดิม 146) จํานวน 141 หน่วยกิตรวม (เดิม 145) 3. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 4. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จํานวน 140 หน่วยกิตรวม (เดิม 142) จํานวน 144 หน่วยกิตรวม (เดิม 143) 5. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ศึกษาด้านวิเคราะห์และการออกแบบสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร สะพาน ถนน ระบบขนส่งและจราจร ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ การทํารังวัดในงานสํารวจและแผนที่ วิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา งานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง รวมถึงการบริหารจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ศึกษาด้านวิจัยดําเนินงาน การบริหารงานอุตสาหกรรม การวางแผน และควบคุมการผลิต การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมระบบ การควบคุมคุณภาพ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหการและงบประมาณ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศึกษาด้านการออกแบบระบบรวบรวมและระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ํา เสีย ระบบผลิตน้ําประปา ระบบสุขาภิบาลในอาคาร การควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่สําคัญ เช่น ขยะ ของเสียอันตราย มลภาวะทางอากาศ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสิ่งก่อสร้างและโครงการขนาด ใหญ่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาด้านการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างข้อมูล และอัลกอลิทึม สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบระบบดิจิทัล ระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ และไมโครคอลโทรลเลอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ศึกษาด้านการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร สํานักงาน การอนุรักษ์พลังงาน การเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะห์พลังงานอุณหภาพและไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 23


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) คณะฯ ได้พัฒนาการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ การสร้างนวัตกรรมของหลักสูตรใหม่ ที่มีการบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาชีพทางวิศวกรรมกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม แบบ “สห วิทยาการ (Interdisciplinary) พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) และบูรณาการ (Integration)” ให้สามารถนํา ความรู้ ความเข้าใจ ความชํานาญการเฉพาะด้าน สอดคล้องกับกฎกระทรวงกําหนด สาขาวิชาชีพวิศวกรรมและ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม วิศวกรจะได้ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามกฎหมายทํางานได้มาตรฐาน และเฉพาะทางมาก ยิ่งขึ้น เกิดความปลอดภัยกับวิศวกร ทําให้วศิ วกรมีคุณภาพ ทั้งพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถระดับระดับสูงในงานสาขาวิชาการตรวจสอบ และกฎหมายวิศวกรรม เพื่อสามารถบุกเบิกแสวงหา ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการได้อย่าง ต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเพื่อนําไปใช้ประกอบวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ต่อไป สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม หลักสูตร 2 ปี 37 หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชา 1. หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 2. หมวดวิชาแกนบังคับ 3. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 4. หมวดวิชาเสรี 5. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5.1 วิทยานิพนธ์ 5.2 การค้นคว้าอิสระ 6. หมวดวิชาประมวลความรู้ แผน ข วม

จํานวนหน่วยกิต แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข (9) (9) (9) 9 9 1 16 16 6 36

12 -

6 

37

37

37

24


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2555

คณะ / สาขา

ปริญญา ตรี

ระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ รวม 5 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท การตรวจสอบและกฎหมาย วิศวกรรม รวม

จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ ประกาศนียบัตร ปริญญา บัณฑิต โท

ปริญญา เอก

รวม

383 คน

-

-

-

383 คน

-

-

28 คน

-

28 คน

383 คน

-

28 คน

-

411 คน

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2555

คณะ / สาขา รหัสนักศึกษา 55 (ชั้นปีที่ 1) รหัสนักศึกษา 54 (ชั้นปีที่ 2) รหัสนักศึกษา 53 (ชั้นปีที่ 3) รหัสนักศึกษา 52 (ชั้นปีที่ 4) การตรวจสอบและกฎหมาย วิศวกรรม รวม หมายเหตุ

ปริญญา ตรี 383 คน 388 คน 213 คน 139 คน 1,123 คน

จํานวนนักศึกษา ประกาศนียบัตร ปริญญา ปริญญา บัณฑิต โท เอก 99 คน -

99 คน

-

รวม 383 388 213 139 99

คน คน คน คน คน

1,222 คน

1. ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2555 2. จํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,775 คน (ไม่ได้ลงทะเบียน 553 คน)

25


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษา มีนาคม 2555 จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา คณะ / สาขา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร ปริญญา ปริญญา บัณฑิต โท เอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 104 คน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 52 คน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10 คน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 47 คน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 10 คน สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 2 คน สาขาวิ ช า ก า ร ต ร ว จ ส อบ แ ล ะ 21 คน กฎหมายวิศวกรรม รวม 225 คน 21 คน -

รวม 104 52 10 47 10 2 21

คน คน คน คน คน คน คน

246 คน

ภาพถ่ายคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับบัณฑิตรุ่นที่ 11 มหาบัณฑิตรุ่นที่ 1 ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 37 วันที่ 5 มีนาคม 2555

26


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษารุ่นแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม

27


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาทางวิชาการด้านการเรียนการสอน ได้เริ่มดําเนินการจัดทําคู่มือการประกัน คุณภาพการศึกษาในปี พ.ศ.2542 และได้ดําเนินการปฏิบัติตามแนวทางแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ มาจนถึง ปัจจุบัน คณะฯ มีความมั่นใจในคุณภาพการศึกษาของคณะฯและของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และพร้อมรับการ ตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตลอดเวลา ประมวลภาพการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์

28


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

29


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผลการประเมินคุณภาพในระบบ QA ประจําปีการศึกษา 2554 หน่วยงาน / องค์ประกอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษา องค์ประกอบที่ 10 นโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน สกอ.

มร.

5.00

ดีมาก

4.65

ดีมาก

4.03 5.00 4.64 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00

ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก

4.08 5.00 3.18 4.00 4.67 4.20 5.00 5.00

ดี ดีมาก พอใช้ ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก

ดี

5.00 4.16

ดีมาก ดี

4.35

สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การให้คะแนนของ สมศ. ภาพรวมคะแนนรายตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้ ผลการดําเนินงาน คะแนน ตัวบ่งชี้ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ ๙๒.๕๒ ๔.๖๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยของคะแนน ๔.๕๖ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ๔.๕๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ ร้อยละ ๑๐.๒๙ ๒.๕๖ เผยแพร่ ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ร้อยละ ๘.๔๓ ๒.๑๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๒.๔๑ ๐.๖๐

30


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ผลการนําความรู้และประสบการณ์การให้บริการวิชาการมาใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (ระดับมหาวิทยาลัย) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ของสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ ผลการชี้นําป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายใน สถาบัน คือ ด้านสิ่งเสพติด ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๒ ผลการชี้นําป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒ ภายนอก สถาบัน คือ ด้านสุขภาพ ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๑๑) ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป คะแนนเฉลี่ยจากภาพรวมทุกตัวบ่งชี้ (๑ – ๑๘) ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป

ผลการประเมินตนเอง ผลการ คะแนน ดําเนินงาน ร้อยละ ๗.๒๓ ๓.๖๒ ร้อยละ ๑๐๐ ๕.๐๐ ๕ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๕ ข้อ

๕ ๔ ๕ ๕

๒.๙๒ คะแนนผล การประเมินฯ ๕.๐๐ ๔ ข้อ ค่าเฉลี่ยของ คะแนน ประเมิน ๔.๖๒ ๔ ข้อ

๒.๔๓ ๔.๓๖

๔ ๔.๖๒

๔ ข้อ

๔ ข้อ

๓.๗๑ ๓.๙๗

รับรอง รับรอง

31


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

32


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่

33


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การศึกษาดูงานนอกสถานที่

34


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กิจกรรมกีฬานักศึกษา

35


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ผ่านมา 11 รุ่น

36


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลของชมรมศิษย์เก่า ครั้งที่ 1

37


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการ/กิจกรรม ประจําปี 2554 - 2555 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 ณ อาคารลายสือไท คณะวิศวกรรมศาสตร์

38


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2555 ภาคการศึกษาที่ 1 วันที่ 9 มิ.ย.2555

ภาคการศึกษาที่ 2 วันที่ 10 พ.ย.2555

39


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธศิ าสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ บิดาแห่งวิศวกรรมปฐพี จํานวนเงิน 10,000 บาท ให้แก่นายระพีพงษ์ ปัญญาคม นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม โรงแรมเอสซีปาร์ค

กิจกรรม-ผลงานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้รับรางวัล การแข่งขันคอนกรีตพลังช้าง ระดับประเทศครั้งที่ 13 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2555 (รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทกําลังสูงตามเป้าหมาย) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

40


รายงานประจําปี 2554 = 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อาจารย์นํานักศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาดูงานนอกสถานที่ อาจารย์พงศกร พรมสวัสดิ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นํานักศึกษาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตและตรวจสอบชิ้นส่วนอาคารสําเร็จรูป ณ โรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป บริษัทแสนสิริ จํากัด (มหาชน) อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี วันที่ 12 กรกฎาคม 2555

อาจารย์ปาริชาติ หมื่นสีทา อาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นํานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ การประปานครหลวง วันที่ 10 กันยายน 2555 นักศึกษาได้เข้าฟังบรรยายเกี่ยวกับ ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการผลิต ศึกษาดูงานบริเวณสถานีสูบน้ําและระบบผลิตน้ําประปา

41


รายงานประจําป 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พันธกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม/ชุมชน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย จัดประชุม อบรม สัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สงั คม ปี 2554 – 2555 ลําดับ ที่

โครงการ / กิจกรรม

วันที่ ระยะเวลา

สถานที่

1

โครงการวิ ศ วะรามรวมใจ ฟื้นฟูภัยน้ําท่วม

22 – 24 ต.ค.2554

วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

2

โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ 13 ม.ค.2555 หอประชุม พื้นฐานมหาวิทยาลัย พ่อขุนรามคําแหง ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5 มหาราช โครงการผู้นํานักศึกษา 10 - 12 ณ โรงเรียน วิศวกรรมศาสตร์ กับการ ก.พ.2555 หลุมเงิน ประกันคุณภาพการศึกษา อ.ปักธงชัย ช่วยเหลือสังคม จ.นครราชสีมา โครงการเสวนาวิชาการด้าน 18 พ.ค.2555 หอประชุม วิศวกรรมศาสตร์ (จัดใน พ่อขุนรามคําแหง โอกาส มหาราช จัดงานคล้ายวันสถาปนาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ครบ 15 ปี) โครงการบริการวิชาการ 30 พ.ค.2555 ห้องปฏิบัตกิ าร การอนุรักษ์พลังงาน LTB 410 คณะ ในชีวิตประจําวัน วิศวกรรมศาสตร์

3

4

5

งบประมาณ

จํานวน ผู้เข้าร่วม

ผลการ ประเมิน

60,000 บาท นักศึกษา 150 คน

ระดับดี 4.41

147,600 บาท

นักเรียน เข้าแข่งขัน 74 คน

ระดับดี 4.41

4,000 บาท ผู้เข้าร่วม เสวนา 120 คน

ระดับดี 4.30

1,650 บาท นักศึกษา 32 คน

ระดับดี 4.19

42


รายงานประจําป 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการวิศวะรวมใจฟืน้ ฟูภัยน้ําท่วม ณ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี 22 - 24 ตุลาคม 2554

43


รายงานประจําป 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

44


รายงานประจําป 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง

45


รายงานประจําป 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

46


รายงานประจําป 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการผู้นาํ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์กบั การประกันคุณภาพการศึกษาและช่วยเหลือสังคม ณ โรงเรียนหลุมเงิน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 10-12 กุมภาพันธ์ 2555

47


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและศึกษาดูงาน การต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

48


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การเข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย ผศ. ดร.วรานนท์ คงสง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์พิชัย สุวรรณลอยล่อง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ อาจารย์พงศกร พรมสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมกับ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 34 และเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคม 2554

49


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ลําดับ ที่ 1

2

โครงการ/กิจกรรม การให้ทุนการศึกษาแก่ นักเรียนจากสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว

วันที่/ ระยะเวลา ปีการศึกษา 2554

15 – 20 ก.ย. 2554

1) 2) 3) 4)

3

4

การทําบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ ทางการศึกษาด้าน วิศวกรรมศาสตร์ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว โครงการเสวนาวิชาการ “วิชาชีพไทยในเวทีประชาคม อาเซียน”

15 ธ.ค.2554

18 พ.ค. 2555

สถานที่

งบประมาณ

จํานวน/ผู้เข้าร่วม

เข้าศึกษาที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ต.หัวหมาก กรุงเทพฯ วิทยาลัยการช่าง ลาวเยอรมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก เขื่อนน้ํางึม

84,000 บาท

1 ทุน

87,500 บาท

ผู้เดินทางจาก คณะฯ 7 คน - อาจารย์ 4 คน - เจ้าหน้าที่ 3 คน

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ และบริหาร สํานักอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ณ ห้องประมวลกุลมาตย์ หอประชุมพ่อขุนรามคําแหง มหาราช

บุคลากร คณาจารย์/ เจ้าหน้าที่ / นักศึกษาและ สื่อมวลชน ทั้ง 2 ประเทศ รวม 52 คน 4,000 บาท

บุคคลทั่วไป ศิษย์เก่า ศิษย์ ปัจจุบัน บุคลากร รวม 108 คน

50


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2554 1. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทคนิคลาว-เยอรมัน

51


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

2. ศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

52


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

3. ศึกษา ดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก

4. การศึกษาดูงาน ณ เขื่อนไฟฟ้าน้ํางึม 1

53


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กับ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 15 ธันวาคม 2554

54


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

เสวนาวิชาการการเตรียมความพร้อมวิศวกรไทยสู่ประชาคมอาเซียน ณ หอประชุมพ่อขุนรามคําแหงมหาราช วันที่ 18 พฤษภาคม 2555

55


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การศึกษาดูงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการตรวจสอบกฎหมายวิศวกรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

56


รายงานประจําปี 2554 – 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

57

Ru Engineeering Annual Report 54-55  
Ru Engineeering Annual Report 54-55  
Advertisement