Page 1

wood wall world


nature

handmade

lacasa.hr


nding inspiration in nature


MEMORY

nature

8

lacasa.hr


Panel sa posebnim potpisom sje anja. Sje anja urezana u pukotine drveta starih greda, starih ograda i starih gospodarskih zgrada. Prirodno propadanje drveta stvorilo je patinu koja daje poseban i jedinstven osje aj stogodi nje vrsto e i ru nog rada pretvorenog u unikat.

Panel with a special signature memories . Memories carved in wood cracks of old beams, old fences and old village buildings. Natural wood aging created patina which gives special and unique feeling of hundred years old strenght turned into handmade unique.

DRVO / WOOD

hrast, jasen, bagrem, brijest, bukva, jela,

BOJA / COLOR

smreka, grab / stare drvene gra evine, ku e, podovi, ograde /

DIMENZIJE LETVICE / BAR DIMENSIONS DEBLJINA OBLOGE / CLADDING THICKNESS PREKLAPANJE / OVERLAP OBRADA DO ZAVR NOG DIJELA / PROCESS TILL FINISH ZAVR NA OBRADA / FINISHING

25x80-400 mm

old beams from buildings, houses, oors, fances

TECHNICAL SPECIFICATION

TEHNI KE KARAKTERISTIKE

o a k , a s h , a c a c i a , e l m , b e e c h , r, s p r u c e , h o r n b e a m ULJA / OIL

IZVOR / SOURCE

nature

patinirana boja drva / patinated wood color

40x80-400mm 15-45mm 30 mm

VLAGA / MOISTURE LIJEPLJENJE/ SEALING PANELA PO m2 / PANELS PER m2 DIMENZIJE PANELA / PANEL DIMENSION

piljenje, etkanje, bru enje, lijepljenje / sawing, brushing, sanding, sealing nema / no

9

lacasa.hr

natur 10+/-2% P VA C b i j e l o l j e p i l o Kleiberit 303 D3 6,5 850x180mm


MEMORY SQUARE

nature

10

lacasa.hr


Vrijeme zaustavljeno u drvetu. Obloga dizajnirana tako da bi se stavio naglasak na simetri nost u razli itim na inima obrade. Godine preto ene u tradiciju ostavlja potpis vrijednih ruku sada ve starih ljudi. Starost preto ena u modernu viziju.

Time stopped in wood. Cladding is designed with accent on symmetry in different ways of wood processing. Years turned into tradition have left signature from hardworking hands of now old people. Antiquity is turned into modern vision.

DRVO / WOOD

hrast, jasen, bagrem, brijest, bukva, jela,

BOJA / COLOR

smreka, grab / stare drvene gra evine, ku e, podovi, ograde /

DIMENZIJE LETVICE / BAR DIMENSIONS DEBLJINA OBLOGE / CLADDING THICKNESS PREKLAPANJE / OVERLAP OBRADA DO ZAVR NOG DIJELA / PROCESS TILL FINISH ZAVR NA OBRADA / FINISHING

90x90mm

old beams from buildings, houses, oors, fances

TECHNICAL SPECIFICATION

TEHNI KE KARAKTERISTIKE

o a k , a s h , a c a c i a , e l m , b e e c h , r, s p r u c e , h o r n b e a m ULJA / OIL

IZVOR / SOURCE

nature

patinirana boja drva / patinated wood color

15-30mm nema / no

VLAGA / MOISTURE LIJEPLJENJE/ SEALING PANELA PO m2 / PANELS PER m2 DIMENZIJE PANELA / PANEL DIMENSION

piljenje, etkanje, bru enje, lijepljenje / sawing, brushing, sanding, sealing nema / no

11

lacasa.hr

natur 10+/-2% P VA C b i j e l o l j e p i l o Kleiberit 303 D3 6,1 900x180mm


BARRIQUE

nature

12

lacasa.hr


Tradicija koja ivi i danas. Barrique potje e od francuske rije i koja ozna ava cijepanje, a danas je postala sinonim za najbolje ba ve i najkvalitetnija vina. Najkvalitetnije daske hrasta obra ene su rukom po tradicionalnim pravilima. Izuzetna vrsto a suprotstavlja se utjecaju vremena.

Tradition which exists today. Barrique comes from french word splitting and today is synonym for best barrels and most quality wines. Oak boards with highest quality are manufactured according to traditional rules. Extraordinary strenght confronts to time effect.

DRVO / WOOD IZVOR / SOURCE

BOJA / COLOR

hrast / oak najkvalitetniji komadi hrastovog drveta ravne strukture ice, cijepani /

natural oak color or at wire

DIMENZIJE LETVICE / BAR DIMENSIONS DEBLJINA OBLOGE / CLADDING THICKNESS PREKLAPANJE / OVERLAP OBRADA DO ZAVR NOG DIJELA / PROCESS TILL FINISH ZAVR NA OBRADA / FINISHING

nature

white and gray oiled

ULJA / OIL

structure, splitted

TECHNICAL SPECIFICATION

TEHNI KE KARAKTERISTIKE

o a k b o a r d s w i t h h i g h e s t q u a l i t y,

prirodna boja hrasta ili uljeno bijelo-siva/

siva, bijela, tamno sme a

45x80-300mm

/ w h i t e , g r a y, d a r k b r o w n

VLAGA / MOISTURE LIJEPLJENJE/ 30mm SEALING PANELA PO m2 / 2 p i l j e n j e , c i j e p a n j e , e t k a n j e , b r u e n j e , l i j e p l j e n j e / PANELS PER m sawing, splitting, brushing, sanding, sealing DIMENZIJE PANELA / PANEL DIMENSION

10+/-2%

15-30mm

ru no bru eno i uljeno na zahtjev / hand-sanded and oiled on request

13

lacasa.hr

P VA C b i j e l o l j e p i l o Kleiberit 303 D3 6,5 850x180mm


BARRIQUE SQUARE

nature

14

lacasa.hr


Najkvalitetnije drvo hrasta obra eno rukom po tradicionalnoj praksi koja se prenosi s koljena na koljeno. Stari obi aji odi u mirisom modernog sklada. Trodimenzionalni osje aj koje daju obloge ponajvi e se primijete u igranju svjetla i sjene. Starost o ivljena svjetlosnim snopom.

Highest quality oak wood manufactured according to traditional practice which transfers from one generation to other. Old traditions now have modern scent. Threedimensional feeling is mostly noticed in shadow and light play. Old age is now renewed with light.

BOJA / COLOR

hrast / oak najkvalitetniji komadi hrastovog drveta ravne

DIMENZIJE LETVICE / BAR DIMENSIONS DEBLJINA OBLOGE / CLADDING THICKNESS PREKLAPANJE / OVERLAP OBRADA DO ZAVR NOG DIJELA / PROCESS TILL FINISH ZAVR NA OBRADA / FINISHING

nature

prirodna boja hrasta ili uljeno bijelo-siva, tamno

strukture ice,cijepani /

sme a/ natural oak color or

o a k b o a r d s w i t h h i g h e s t q u a l i t y, a t w i r e

white gray oiled

ULJA / OIL

structure, splitted

TECHNICAL SPECIFICATION

TEHNI KE KARAKTERISTIKE

DRVO / WOOD IZVOR / SOURCE

60x60mm

prirodna: siva, bijela / w h i t e , g r a y, d a r k b r o w n

VLAGA / MOISTURE LIJEPLJENJE/ SEALING nema / no PANELA PO m2 / PANELS PER m2 p i l j e n j e , c i j e p a n j e , e t k a n j e , b r u e n j e , l i j e p l j e n j e / DIMENZIJE PANELA / sawing, splitting, brushing, sanding, sealing PANEL DIMENSION 15-25mm

ru no bru eno i uljeno na zahtjev / hand-sanded and oiled on request

15

lacasa.hr

10+/-2% P VA C b i j e l o l j e p i l o Kleiberit 303 D3 6,5 900x180mm


BLACK WALNUT

nature

16

lacasa.hr


Priroda u svom izvornom obliku skrila je boje unutar drveta. Pastelne boje nje nosti ugra ene su u samo srce drveta, koje svojim oblikom odra ava nje ne umjetni ke ruke u dodiru s glatkom povr inom drveta. Tonovi koji stvaraju smirenost u prostoru, dovode do arolije opu tanja.

In her own gure, nature creates colors inside the tree. Soft, pastel colors are built inside of heart of a tree. With its shape, tree show us artistic hands touching smooth wood surface. These colors creates space serenity, and brings to calming magic.

DRVO / WOOD IZVOR / SOURCE

crni orah / black walnut

BOJA / COLOR

sjeverno ameri ka vrsta drva,izra ene boje /

TECHNICAL SPECIFICATION

TEHNI KE KARAKTERISTIKE

north-american wood, bold color

DIMENZIJE LETVICE / BAR DIMENSIONS DEBLJINA OBLOGE / CLADDING THICKNESS PREKLAPANJE / OVERLAP OBRADA DO ZAVR NOG DIJELA / PROCESS TILL FINISH ZAVR NA OBRADA / FINISHING

nature

45x80-350 mm 15-45mm 30 mm piljenje, etkanje, bru enje, lijepljenje/ sawing, brushing, sanding, sealing

natural black walnut color

ULJA / OIL VLAGA / MOISTURE LIJEPLJENJE/ SEALING PANELA PO m2 / PANELS PER m2 DIMENZIJE PANELA / PANEL DIMENSION

no bru enje / ne sanding

17

prirodna boja crnog oraha /

lacasa.hr

natur 10+/-2% P VA C b i j e l o l j e p i l o Kleiberit 303 D3 6,5 850x180mm


LINEAR COLOR

nature

18

lacasa.hr


Panel u kojem je zaustavljeno vrijeme. Patinirani vanjski sloj i njezina hrapava povr ina podsje a na neka davna vremena kada je ovjek ivio u skladu s prirodom. Vrijeme zaustavljeno u ovom drvetu apu e o tim davnim vremenima. Ravnomjerno propadanje drveta oslikava sklad i ravnote u prirode.

Time stopped in panel. Rough surface with patina reminds us on some ancient times when man lived peacefully with nature. This panel whisper us about those times. Evenly wood aging keeps balance and harmony of nature.

DRVO / WOOD IZVOR / SOURCE

jela, smreka / spruce, r prirodnim,toniranim uljima /

TECHNICAL SPECIFICATION

TEHNI KE KARAKTERISTIKE

r and spruce beams with patina, treated with

DIMENZIJE LETVICE / BAR DIMENSIONS

nature

uljenje / natural oiling

BOJA / COLOR ULJA / OIL

n a t u r, b i j e l o , s i v o / w h i t e , g r a y sivo, bijelo + druge boje

natural coloured oils

- p l a v a , s v i j e t l o p l a v a / n a t u r,

30x100-600mm

white, gray + other colors

60x100-600mm

-blue, light blue

90x100-600mm

DEBLJINA OBLOGE / CLADDING THICKNESS PREKLAPANJE / OVERLAP OBRADA DO ZAVR NOG DIJELA / PROCESS TILL FINISH

ZAVR NA OBRADA /

p a t i n i r a n i v a n j s k i s l o j j e l o v i h g r e d a i d a s k i b o j a n FINISHING

15-25mm 30 mm piljenje, etkanje, bru enje,lijepljenje,uljenje / sawing, brushing, sanding, sealing, oiling

19

VLAGA / MOISTURE LIJEPLJENJE/ SEALING PANELA PO m2 / PANELS PER m2 DIMENZIJE PANELA / PANEL DIMENSION

lacasa.hr

10+/-2% P VA C b i j e l o l j e p i l o Kleiberit 303 D3 6,5 850x180mm


NEW SQUARE

natur

crno/black

sivo/grey

bijelo/white nature

20

lacasa.hr


Novi dizajn za novo vrijeme, za one koji ele toplinu drveta u interijeru. Razli iti smjer drvnih traka i kuta svjetla daju ivot prostoru, a najkvalitetniji hrast, dinami na struktura i mogu e boje daju prekrasnu fuziju ovjeka i drva.

New design for new time, for those who wants warm of wood in their interior. Different directions of wood pieces and angle of light making full life of space, and the most quality oak, dinamic structure and colour possibilities giving wonderfull fusion between man and wood.

DRVO / WOOD

BOJA / COLOR

hrast / oak

crno, bijelo, sivo i natur / black, white, grey and natur

najkvalitetniji komadi hrastovog drva/

DIMENZIJE LETVICE / BAR DIMENSIONS DEBLJINA OBLOGE / CLADDING THICKNESS PREKLAPANJE / OVERLAP OBRADA DO ZAVR NOG DIJELA / PROCESS TILL FINISH ZAVR NA OBRADA / FINISHING

90x90mm

grey and natur

nature

VLAGA / MOISTURE LIJEPLJENJE/ SEALING PANELA PO m2 / PANELS PER m2 DIMENZIJE PANELA / PANEL DIMENSION

6-10mm nema / no bru enje / brushing

uljenje / oiling

21

prirodna: crno, bijelo, sivo i natur / natural: black, white,

oak boards with highest quality

TECHNICAL SPECIFICATION

TEHNI KE KARAKTERISTIKE

ULJA / OIL IZVOR / SOURCE

lacasa.hr

8% P VA C b i j e l o l j e p i l o Kleiberit 303 D3 6,1 900x180mm


RESTORAN ODMARALI TE - KRKA RESTAURANT RESORT - KRKA

TORITO FOOD BAR - SPLIT

DIDIN KONAK - KOPA EVO DIDA´S DORMITORY - KOPA EVO

PRIVATNI PROSTOR

PRIVATE AREA


handmade

wood wall world

lacasa.hr

Katalog Obloga  

Obloge

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you