Page 1

“If nothing ever changed, there’d be no butterflies”


2


INHOUDSOPGAVE Als er nooit iets zou veranderen, zouden er geen vlinders zijn

4

De mens is (on)bewust bekwaam om te veranderen

5

Mind Inc.: internationaal erkende en gecertificeerde trainers en coaches

6

Een bedrijf verandert door de mensen erin

7

Onze aanpak: persoonlijk, efficiĂŤnt en doeltreffend

8

Onze standaard aanpak is‌ maatwerk

9

Bent u al een vlinder?

11

3


Als er nooit iets zou veranderen, zouden er geen vlinders zijn Door hun prachtige kleuren, hun opvallende tekening, hun ogenschijnlijk vrije en ongedwongen manier van bewegen, spreken vlinders tot de verbeelding. Voordat zo’n betoverend diertje echter kan uitvliegen voltrekt zich een complex veranderingsproces. Van eitje tot rups, dan wel vijf keer veranderen van omhulsel om vervolgens te verpoppen tot de uiteindelijke vlinder. Verandering is dus nodig om tot mooie dingen te komen. En dat geldt ook voor mensen; wie tot volledige bloei wil komen zal regelmatig moeten veranderen. Waar dat veranderproces bij vlinders onbewust verloopt, ligt dat bij mensen iets anders. We worden weliswaar vanzelf volwassen, doen ervaring en kennis op en ontwikkelen een bepaalde persoonlijkheid. Maar we leren onszelf ook bepaalde routines aan, houden vast aan wat we kennen en huiveren vaak bij veranderingen. Die angst voor veranderingen leidt in ons dagelijks leven, zowel privé als zakelijk, soms tot problemen. De experts van Mind Inc. zijn uitermate ervaren in het begeleiden van veranderprocessen. Door hun uitgebreide kennis en specifieke expertise op het gebied van training en coaching van: cultuur management, leiderschap, continu verbeteren en communicatie weten zij de blokkades weg te nemen die mensen en organisaties belemmeren in hun groei. Mind Inc. helpt mensen op basis van een persoonlijke match, en door gebruik te maken van succesvolle erkende mindset methodieken. Zo creëren we efficiënt en effectief inzicht in de bronoorzaken van blokkades (binnen een organisatie of een individu), om deze vervolgens te kunnen elimineren.

4


VERVORMEN GENERALISEREN

De mens is (on)bewust bekwaam om te veranderen U kent ze vast wel, uitspraken als: ‘Dat kan ik niet’ of ‘dat wil ik niet’. En argumenten als: ‘we doen het altijd zo, dus waarom zouden we het nu anders doen’ en ‘je doet het omdat ik het zo wil’. U hoort ze bij anderen, maar als u goed nadenkt heeft u ze zelf misschien ook wel eens gebruikt. Deze, en vele andere uitspraken van mensen in allerlei situaties, duiden op weerstand voor veranderingen, een niet optimaal zelfbeeld of een haperend inlevingsvermogen. In zakelijke en persoonlijke omgevingen kunnen deze weerstanden en beperkingen leiden tot problemen of zelfs conflicten.

Identiteit Overtuiging/Waarden Vermogen Gedrag

Omgeving

De Logische Niveaus

Taal Herinneringen

Meta-programma’s

Beslissingen

Waarden en overtuigingen Attitudes

Externe Gebeurtenis Interne Voorstelling

Toch bezit de mens het vermogen om te veranderen en te verbeteren. Het zijn vaak belemmerende onbewuste overtuigingen die ingebakken zitten in mensen, die leiden tot o.a. angst voor verandering, ongemotiveerdheid en het opereren op de automatische piloot. Het is belangrijk dat men zich bewust wordt van deze overtuigingen en waar ze vandaan komen. Daarom hanteert Mind Inc. methodes en technieken om tot de bronoorzaak van belemmeringen te komen, deze bevinden zich op het identiteitsniveau.

Missie

Tijd/ruimte Materie/energie

Stemming

Wanneer iemand zich eenmaal bewust is van zijn eigen, en andermans mindset (overtuigingen en waarden) en inziet hoe deze het gedrag aansturen, richten we ons in eerste instantie op het elimineren van de ‘niet gewenste effecten’ van het gedrag. Vervolgens kunnen we daarvoor in de plaats een nieuw patroon ‘installeren’ dat wel de gewenste effecten sorteert.

Fysiologie

Gedrag 5


Mind Inc.: internationaal erkende en gecertificeerde trainers en coaches Het bewustwordings- en veranderproces zoals hiervoor beschreven is zonder deskundige begeleiding nagenoeg niet te realiseren. Mind Inc. herbergt jarenlange ervaring op het gebied van training en coaching, al onze experts zijn internationaal gecertificeerd. Mind Inc. gaat niet uit van één bepaalde aanpak, maar put afhankelijk van de situatie uit een passende bron. Zo kunnen we een op maat gemaakt programma aanbieden. Bronnen waaruit wij onder meer putten: • Neuro Linguïstisch Programmeren (zie ook www.nlp.startpagina.nl); • Stephen Covey (zie ook www.stephencovey.nl); •  Filip Vandendriessche (consultant en lector conflictmanagement aan de Universiteit van Leuven en docent strategisch management aan de Universiteit van Antwerpen. Vandendriessche schreef o.a. de boeken ‘Leidinggeven zonder bevelen’, ‘Waarom uw oplossing het probleem is’ en ‘Uitwerken van een inspirerende visie’); • Bert Hellinger (bedrijfs- en organisatorische opstellingen die snel en op een intensieve manier inzicht verschaffen in de dynamiek van een organisatiesysteem. Opstellingen laten zien wat er in de onderstroom van een bedrijf speelt, hoe de verhoudingen tussen afdelingen en tussen verschillende managementlagen zijn, en hoe verhoudingen tussen het bedrijf, de producten, de klanten en de visies liggen. Bovendien laten ze uitstekend zien welk verbeterpotentieel nog in de organisatie aanwezig is).

6


Een bedrijf verandert door de mensen erin In zakelijke situaties hanteert Mind Inc. een geïntegreerde aanpak van cultuur, leiderschap en mindsettraining. Die drie begrippen zijn in onze visie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Weerstand voor veranderingen is bij alle leden van een organisatie te vinden en beïnvloedt de bedrijfscultuur. Die cultuur beïnvloedt op haar beurt de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Een verandering in de mindset van medewerkers en management leidt tot een verandering in het gedrag en de manier van samenwerken en dus tot een verandering van de bedrijfscultuur. De trainers en coaches van Mind Inc. hebben vele jaren ervaring opgedaan met veranderprocessen binnen organisaties. Mind Inc. is opgericht door voormalig consultants en coach/trainers van Blom Consultancy en heeft nog steeds een samenwerkingsverband met dit in continu verbeteren gespecialiseerde bedrijf. De experts van Mind Inc. beschikken daardoor over uitgebreide kennis op het gebied van de internationaal bewezen continu verbeterfilosofieën als: • Lean; • TPM; • TQM; • ISO; • Six Sigma en • World Class Performance. Als geen ander weet Mind Inc. dat de mensen de belangrijkste Kritische Succes Factor (KSF) vormen binnen een bedrijf. Zij bepalen de slagingskans van verbeter-, en verandertrajecten. En toch wordt die ‘mens-kant’ van een organisatie keer op keer onderschat.

7


Onze aanpak: persoonlijk, efficiënt en doeltreffend Veel organisaties focussen op het elimineren van verliezen als dure voorraden, herbewerkingen en een slechte kwaliteit. Maar juist niet optimaal functionerende mensen kunnen ook een organisatie veel geld kosten. In Nederland wordt weliswaar behoorlijk geïnvesteerd in training en opleiding van mensen, maar het rendement van alle plannen en goede voornemens is vaak lager dan gehoopt en verwacht. En ondanks alle goede intenties vallen mensen toch vaak terug in oude patronen. Mind Inc. bestrijdt geen symptomen, maar ziet het als haar missie om door te dringen tot de bronoorzaken van problemen en conflicten. Zo maken we enerzijds de verliezen aan menskracht, bedrijfscultuur en individuele mentaliteit inzichtelijk, en vergroten we de kans op een succesvolle en duurzame verandering. Om door te dringen tot iemands (belemmerende) overtuigingen is een persoonlijke match tussen de betreffende persoon en de trainer/coach een vereiste. Deels door opleiding en praktijkervaring, deels door hun eigen persoonlijkheid en door open, eerlijk en in vertrouwen met mensen te communiceren, zijn onze experts in staat die persoonlijke relatie snel te leggen. Door deze kwaliteit te combineren met de uitgebreide kennis en ervaring in het begeleiden van het veranderproces, weet Mind Inc. efficiënt en doeltreffend problemen op het gebied van cultuur, communicatie en mindset op te lossen. De gehele aanpak van Mind Inc. is gericht op “Identiteits niveau” en niet op het veranderen of aanpassen van gedrag. Wanneer we namelijk op Identiteits niveau transformeren i.p.v. op gedragsniveau veranderen, dan kunnen we niet alleen in een korte tijd meer effecten bereiken maar zullen deze ook standvastig blijven. 8


Onze standaard aanpak is… maatwerk Elke persoon, elke groep, elke organisatie is anders. Het is dan ook logisch dat onze aanpak steeds verschilt. De enige elementen die vast staan zijn: • De grondige analyse van de situatie en de cultuur, bij aanvang van een project • Een heldere berekening van de te verwachten Return on Investment (ROI) • De uitstekende follow up na afloop van het project De verdere invulling wordt tijdens een uitgebreid intake gesprek geheel op maat gemaakt en kan bestaan uit één of meerdere van de onderstaande vormen van ondersteuning: Cultuurverandering: • Cultuurscans • Cultuuranalyses en begeleidingstrajecten • Team/afdeling cultuur- en mentaliteittrainingen • Afstemming tussen doelen en cultuur Mindset trainingen: • Communicatievaardigheden • Presentatietechnieken • Conflicthantering en weerstand • Stijl en effecten van leidinggeven • Communicatiestromen, top-down, bottum-up en lateraal • Teambuilding Mindset coaching: • Individuele coaching, gericht op het wegnemen van belemmerende overtuigingen in de mindset, en het ontwikkelen van de gewenste attitude en competenties. Deze manier van coaching zorgt ervoor dat de betrokkene meer uit zichzelf haalt. 9


Bent u al een vlinder? Elke persoon, elke groep, elke organisatie bevindt zich in een andere fase van het veranderingsproces. Wellicht staat u nog aan het begin, of heeft u het idee dat u halverwege vastloopt. Vaak is dat voor uw eigen situatie moeilijk in te schatten. Mocht u echter een of meerder van de onderstaande zaken herkennen, dan bent u waarschijnlijk nog niet tot de ‘vlinderfase’ gekomen. In dat geval gaan we graag met u aan tafel om te zien waar we u kunnen ondersteunen. • We werken als MT Team samen. Echter, er is niet altijd sprake van een daadwerkelijk teamgevoel. Dit heeft zowel op onszelf als op de organisatie niet het optimale effect. • Ik heb 2 interne klanten te dienen; zowel het MT boven me als de medewerkers onder me, dit levert vaak erg veel spanning op, hoe kan ik daar beter mee leren omgaan? • Het lijkt wel of mijn mensen geen hart voor de zaak hebben, hoe krijg ik ze weer oprecht betrokken? • U wilt werken aan persoonlijke ontwikkeling en niet alleen maar aan proces- en omgevingsverandering. • De cultuur en de mentaliteit binnen uw afdeling of bedrijf laten hier en daar te wensen over. • Wilt u exact weten waar precies de uitdagingen en verbeteringen liggen op zowel individueel vlak als op het gebied van interpersoonlijke samenwerking? • Ik heb moeite met het herkennen en interpreteren van non-verbale communicatie. Ik merk dat ik zelf invul wat de ander non-verbaal bedoelt en trek dan ook mijn conclusies met alle gevolgen van dien. • In individuele gesprekken lukt het mij goed om mijn mening echt over te brengen, in groepsverband ben ik daar minder sterk in en laat mij over rulen. Dat wil ik veranderen. • Ik wil leren om te gaan met weerstand van anderen. • Ik zou wel eens willen weten wat het effect van mijn stijl van leidinggeven is op mijn mensen. • Ik heb inmiddels heel veel trainingen en cursussen gevolgd en wil nu in een individueel traject werken aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. • Ik hoor vaak dat ik anders overkom dan dat ik bedoel. • Ik heb vaak last van stress en dan kom ik niet goed uit de verf. Dat wil ik veranderen. • In mijn manier leidinggeven ben ik zeer taakgericht en geef mijn medewerkers weinig ruimte voor eigen inbreng. Hoe kom ik tot een andere manier van aansturen? • Etc.

10


caterpilar does all the work, but the butterfly gets all the publicity... A

11


Mind Inc. b.v. verzorgt trainingen in-company op locatie als ook in onze eigen trainingsruimte te Lieshout. Mind Inc. b.v. heeft een samenwerkingsverband met Blom Consultancy bv en Fullfact bv. De experts van Mind Inc. b.v. zijn onder meer werkzaam geweest bij:

Pro d uc tivit y S olutions

Wilt u het optimale uit uzelf en anderen halen, neem dan contact op met Mind Inc. Mind Inc. b.v. • Heuvel 11 • 5737 BX Lieshout (NL) • T +31 (0)499 427980 • info@mindinc.nl • www.mindinc.nl

Mind Inc brochure  

Creatie en realisatie Mind Inc brochure.

Advertisement