Page 1


ⷌὃ⇭愴 ƭREDVVLJQPHQW

晚䏕⨆ Ḕ⣉ạ 併䷏ 岮㖀㔝暭

䧲䦲匠 涖㬳ạ 两䷏弖 岮㖀㔝暭

䧲䭇䬸 ⏗Ḕạ 㔄⽘ 㘩敺奶≪ 岮㖀㔝暭

⼜㢲デ ◰侐ạ 㔄⽘ 岮㖀㔝暭


䛕拫 ' L UHF WR U \嗄堺 䩡 敺  噆 ῰ ⺒ⰼ妤⹥䱚⻊⠛ⰼ妤 ẅ 䦸 ⤒ Ƒ ẅ ≂ ⛅ 桎 ⰼ⥤⹾Ẳ䴠⑽╈䲽⥤⹾ Ẳ 䴠 ̬ ͥ ̬ ͥ * 2 52 * 2 52㎹䕒⮝&KHUQJ嗄堺⮝㜸ᷱ晭⯯㫫 㘩 Ⰱ ⯶ 䍲 ⬷ 6 DNX U D
噆῰⺒ $UWVWRFN

0XVHXP

⏗ Ḕ Ƒ 䁒 庱䫀

㕮 ⋽ ˛䩡敺˛⏋幆 ⮳㛰ạ㕮䒗⡪⑳妧ℰ岮㹷䙫凱῰⺒ 搜怺嗄堺䶙䵈姯䕒 㖗䫠Ǜ⏗ḔǛ◰侐Ǜ㝲⯕Ǜ⏗㝘Ǜ劘哕

⏗Ḕ䁒庱䫀⽳䫀

✗✧Ɲ⏗Ḕⷩ㝘⌧⾐凯巖⛂㮜ⷞ噆Ḳ

怘ᷧỸ椏 怘⅔a 怘ṳ凚怘㗌a


ƓƔ˙0XVHXP 㕮 ⋽˛ 䩡 敺 ˛ ⏋ 幆

˙˙噆῰⺒䙫䔘Ὥ㘖✏ ˙˙ 噆῰⺒䙫䔘Ὥ㘖✏ ⹛ ⹛Ə㕮⻡㛪Ḕ惏徍⅓ Ə㕮⻡㛪Ḕ惏徍⅓ ⮋䙫∴庒⏗䁊䛨㕮⋽嘼Ə⦻姾㝘㵞⤎⭟⻡䮰䳢怙堳Ḕ 惏✗⌧敹何䩡敺䙫䟻䩝凮奶≪Ə䙣䏥搜怺῰⺒檿⤎⯓ 㕅䙫⮋ⅎ䩡敺⌨⇭恐⏯ὃ䂡嗄堺≜ὃ凮ⰼ䤡ὦ䔏Ə喰 䔘⅞㛰㴨⊼⊆僤䙫搜怺Ə㛛⏖⯮㲦䷁῰⺒ḙ偖ㇷᷧῲ 㥜⅞䉠䙫嗄堺䶙䵈Ə⭪ὃ䂡㕮⻡㛪˥搜怺嗄堺䶙䵈˦ 䙫楽䫀˛ ˙˙晋ṭ庱䫀ἴⰬ⌾⋾ẋ态㨅䳷䙫⌺嵱㢄ờ⣽Ə㛛䔘 㖣庱䫀徸䙥⹛䙫㭞⏙⑳⻡䮰䉠剙 ⹛ṳ䴁 ⏋幆 ⑳⏗Ḕ✗⌧Ə⹛㛯㗌㭊⻶⯴⣽敲㔥˛ ˙˙˥搜怺嗄堺䶙䵈˦姯䕒䷊㖣  ⹛㕮⻡㛪⦻姾 ⭟俬⯯⮝䙫⯯㠯䟻䩝Ə娼἗搜巖῰⺒檿⤎˚⯓㕅Ə恐 䔏㖣䏥Ị嗄堺ⰼ㻻䙫䩡敺䉠『Ə俳搜怺㈧㒨㛰䙫䔉㥔 㕮⋽岮㹷Ə㷘∢姿拫吾⏗䁊䙫䙣ⰼ庳巈Əḍ嗱␒ạῸ ⅘⏳䙫䔆㴢姿㆝˛ ˥搜怺嗄堺䶙䵈˦姯䕒⯮敹何䙫岏怲῰⺒㕛⻡䂡嗄堺 ⮝ⷌὃ⮋⎱嗄㕮ⰼ㻻㖗✗㨀Ə凮⛲暂嗄㕮䔆ㄲ㎌庳ㇽ 䙣ⰼ✗㖠㕮⋽䉠剙Əḍᾪ怙嗄㕮䔉㥔⎱妧ℰ⤸㩆˛˙ ˙˥搜怺嗄堺䶙䵈˦姯䕒䒗ⳝ␒㖗䫠˚⏗Ḕ˚◰侐˚ 㝲⯕⎱⏗㝘˚劘哕⅔䫀Ə屈⾜⏗䁊˥䁒庱栔˦䙫㕮嗄 ⾐凯Ə✏⅏䏪憴好㕮⋽岮䔉䙫傳㙖ᷲƏ⯍㛰⅝䤥㛪˚ 䵺㿆˚㕮⋽⤁ⱋ杉⏸䙫ヶ侐˛ ˙˙˥ƕƓ噆῰⺒˦䂡⅏⏗搜怺嗄堺䶙䵈ℯ䙣䮧滅Ə 䔘⧃㧩权⻡䮰⸒奶≪㔠⻡ƏƔƓ⹛䵺䇆㭞䧲ḔƏ⾅㙍 㙾῰ℙ䩡敺≜怇ṭ嗄堺㜸䙫㖗ạ㕮ヶ屈Ə忷㭌⻡㦲䂡 Ḕ惏憴奨䙫䕝Ị嗄堺ⰼ㻻⹚⏗Ə㉝㋨嗄堺⮝䄈㕟Ə⤁ ἴ嵗ᷱ⛲暂刅⏗˛


ƓƔ˙0XVHXP ⮳㛰ạ㕮䒗⡪⑳妧ℰ岮㹷䙫凱῰⺒

噆῰⺒⮋ⅎ杉䨴⤎䳫❑Ə⮋⣽⻊总 ❑Ə⋬␒⏗搜凚噆ῲ῰⺒Ə怀ῲ ῰ ⺒Ə ḍ ẋ 䔘 嗄 堺䬽ⰼ⅓⏟奶䕒䂡嗄堺䕒⺱Ə 峍 ṯ㖗 䙫 杉 屳 Ə ḍ昫娔⑽╈⻚Əㇷ䂡㖗凯䙫⏗ Ḕ 㖬怱 㙖 滅 ˛  噆 ῰⺒ 㘖 ῲ ῰⺒䙫Ị䨘Ə⯍暂㛰ᷱ a 噆 Ə⊇ ᷱ ⻉ 㢫 庱 ⺩㔠壄Ə㮶ῲ䩡敺㛰ᷴ⏳䙫奶 ≪ Ə孺 ⰼ 㻻 ⠛ ✗ 㛛⤁K˛

噆῰⺒Ɛ堳㔦Ḕ⾪˚Ḣⰼ⠛˚嗄㣎ƒ≜ヶ 㠣⬷嶊˛⮁㜆凰徍ⰼ妤䬰䛟旃㴢⊼˛  噆῰⺒Ɛ⯍樾≮⠛Ə㎷ᾂ塏㻻嗄堺⛿晱䬰 䔚媲ὦ䔏˛  ῰⺒Ɛ⯍樾ⰼ⠛Ə㎷ᾂ嗄㕮⭟䔆 ⛿檻䔚媲 凰徍媙䧲⺎媮ㇽⰼ妤ὦ䔏˛ 噆῰⺒Ɛ⅘⅒敺嗄堺⮝ⷌὃ⮋Ə ⹛䵺⾜恟⽳恧媲 䴫嗄堺ⷌὃ俬怙榷˛ⷌὃ ⮋ḍᷴ⮁㜆敲㔥˛


ƓƔ˙0XVHXP 㕮 ⋽˛ 䩡 敺 ˛ ⏋ 幆

˙ ˙ 枺⛲ ⷙ 䵺 ㇷ 䂡᷽䔳嗄堺刅⏗䙫憴⾪Ə䔆㰊⊪⊪Ə ≜ ὃ 尷⮳ Ə ᷧ Ẃ 嗄堺⮝䨴㥜⎪凮䟌⏴⛲暂嗄堺ⰼ妤Ə 俳 枺 ⛲娘 ⤁ ➵ ⷩ 凰徍᷽䔳䴁䙫嗄堺曀⹛ⰼ˛ ˙ ˙ 枺⛲ 嗄 堺 ⮝ ạ㕟⑳嗄堺≜ὃ䮫䕮ᷴ€ㇷ敞⿒怆Ə 䮫 ⛴ ⻊㳂 Ə ㎈ 䔏 ᷴ⏳奦㖠⩹Ẳ䙫嗄堺⮝坴⏯䏥ỊḢ侐 ⑳ ⽳ 䏥Ị Ḣ 侐 䙫 䕝∴嗄堺字栳Ə䄝俳Ə䔘㖣庒䂡枺⛲ ạ Ə ⹛廼 䙫 枺 ⛲ 嗄堺⮝Ṇ塏总ṭ㔠孱ḍ㊜㉾奦㖠䤥㛪 嗄 堺 ₚ䵘 䙫 ⊑ ⊂ ˛ ˙ ˙ ⥩㭋 ᷧ Ὥ Ə 枺⛲ㇷ䂡ẅ㴙䙫⏍ᷧῲ嗄堺Ḕ⾪Ə⅝ ἴ 何 ⑳傳 㙖 䂡 ⅏ 䏪✏✗⋽㎷ᾂ䙫憴奨ヶ侐Əᷴ⏑㋮⇡ 奦 㖠 䏭媽 䙫 旃 捜 ┶栳Əḍ᷻䂡枺⛲嗄堺䔳㎷⇡ịạ⚕ ⽧ 䙫 ⰼ㜂 ˛ ˙ ˙ 怀ⰼ 妤 ␯ 䏥 嗄堺⮝⯴枺⛲䤥㛪ū嗄堺≜ὃ㭞⏙ū 䟌 嬿 媽㕟 䙫 ⏫ 䨕 䨴㥜⛅ㆰƏⰋ⅝Ə怀⠛ⰼ妤㎉姵ṭₚ 䵘 䴇 㜷⑳ ㉧ ⷎ ˛ ✏⛲暂∴塂妧滅⑳ₚ䵘妧滅䙫⢺⊂⑳ 㜆 㜂 ᷲƏ ⹛ 廼 嗄 堺⮝怲䔏凑庒敲㔥䙫Ḣ檻『Ὥ嘼䏭⤎ 憶 䙫 岮姱 ⑳ 㕮 ⋽ 䒗⡪Ə⏳㘩ƏẽῸ㎷⇡ṭ巚儒奦㖠嗄 堺 好 憵䷁ ㋮ ⑳ 傳 㙖˥枺⛲Ḣ檻『˦˛


ƓƔ˙0XVHXP ⮳㛰ạ㕮䒗⡪⑳妧ℰ岮㹷䙫凱῰⺒

⥤⒭䱹

嗄堺≜ὃⷌὃ⮋ ƫǒƧƸƯƬ VWXGLR

>$@

  ⹛ ㇷ 䪲 Ə 凛⊂㖣㎏⻊嗄堺⤎䜥⋽Ə㮶 ⹛⮁ 㜆䬽 䕒 ⤁ ⠛ ⰼ㻻凮ⷌὃ✱Ə㉱剘㽧䙫㕮 ⬾弰 ⋽䂡 ᷧ 刓 㯸 䜥⏖㎌⎾䙫媅姧Ə⯍巷㉱≜ ὃ⸝ 怙䔆 㴢 䙫 䏭 ⿜˛

Ɵ㉦㎌㥔⋀ơ &,6娔姯ƒ⹚杉娔姯ƒⰼ妤Ứ≪ƒ㎹䕒娔姯 䶙䫀娔姯ƒ㴢⊼Ứ≪ƒ┭㥔㔄⽘ƒ㔄⽘姿拫 ⽘₶≑弖ƒ䈭⢨⽐乑ƒ㈲ὃ晝♏⮉壤⋽┭⒨

ⷌὃ ⮋ㇷ Ⓢ Ɲ 䍲㦕 ⭶˙ 㝾 䅌 䳻 ˙㝾䐓㶜˙悛戡侻˙㴑㌖䑃 ˙ 侨䑃 洢˙ ⼜ 㙡 ⁸ ˙⼜◰Ⳣ˙溪㊺䶔˙㛥㕮峉 ˙ 㸟䍫 䍫˙ 唈 㔦 ⺔ ˙唈ḅ㘘

Ɵ㕀⭟媙䧲ơ 乑䕒㕀⭟ƒℹ䫌併堺ƒ堺䦸⌮⭟俪婍ƒ䴇㎶ ℹ䫌≜ヶ㌶⠸ƒ溶✆㕀⭟㴢⊼ƒ㰛⽐ƒ㲠䕒 ẋ嶥晝䰈㗺㕀⭟ƒ♛㻭

㛥䵺 ✏⏗ 䁊 ⏫ 姯 䬽≪怵⤁⠛⤎❲ⰼ妤  ˥ ὇ ⥤ ⌱ 䆆朹⹛嗄堺⮝Ƅ˦偖ⰼ  ˥ , ' ㅥ 㜂 㚛㼙䜆⯍『≜ὃⰼ˦偖ⰼ  ˥ ㇷ ẋ Ɛ , W V DG HDO˦偖ⰼ  ˥ 榓 Ⅎ Ɛ 旃㖣䖼巈䙫⹥ờ⯶Ṳ˦偖ⰼ  ˥ ⥤ ⒭ 䱹 㛰ᷧῲⰼ妤✏⏗Ḕ˦偖ⰼ  ˥ 噂 㓓 Ɛ 惏ⷙ㓓‫‮‬ペ䙫㖠⻶⇡䏥˦  ˥ ⥤ ⒭ 䱹 凮⥤㛲⎲䙫䦨嗄堺䥔˦ ⷌὃ ⮋Ḕ 嗄 堺 ⮝ ῲⰼ凮恧媲ⰼᷴ姯⅝㕟˛  ⹛ Ə ⥤ ⒭ 䱹嗄堺≜ὃⷌὃ⮋䔚媲∗䬓 ⌨ᷰ Ⱝ⏗ Ḕ 搜 怺 嗄堺㜸噆῰⺒榷䫀嗄堺ⷌ ὃ俬 䙫岮 㠣 ˛ Ṇ ✏⏗Ḕ˥䔗Ḕ屓⮋乑䤥˦嗄 㕮䩡 敺Ə ✏ ⏗ ⋾ ㇷ䪲˥峤ẅ䕒⮋˦≜ὃⷌὃ ⮋Əḍ✏䤥例䶙䫀)DFHERRNᷱㇷ䪲˥⥤⒭ 䱹䷁ ᷱ嗄 㕮 婳 ˦ ˛ ㋨乳 䬽≪ 㛛 ⅞ ⯍ 樾『䙫ⰼ⇡ḍ㜄⛲暂䙣ⰼ˛


ƓƔ˙0XVHXP 㕮⋽ ˛䩡 敺 ˛ ⏋ 幆
⹥䱚⻊⠛ $UWVWRFN

6TXDUH

⮃ 嘔 Ƒ 䁒 庱䫀

乑 㜓 ˛ 俨 ⮦凴˛⅓⅘嗄堺 㭞⏙⻡䮰䉐㖗㨊屳 嗄堺壄何⻊⠛ 㘆䩡Ǜ✗ᷲ搜Ǜ⏸ⷍ嵗⏸⏚嵗

⮃嘔䁒庱䫀昫徸

✗ ✧ Ɲ ⮃ 嘔 上 ⮃ 嘔ⷩℰ⾐巖噆

⅔㛯㭊⻶╆䔏 &RPLQJVRRQ


Ɠƕ˙6TXDUH 乑 㜓˛ 俨 ⮦ 凴 ˛ ⅓⅘嗄堺

˙ ˙ằ ⹛ ⅔ 㛯 敲⦲Ə⅏⏗䁊䬓ᷧ⺎˥⹥䱚˦ Ḣ 栳⻊ ⠛ Ə ⍚ ⯮✏⮃嘔敲⸼Ə⮃嘔上㔦⺃㋮ ⇡ Ə˥ ⹥ 䱚 ˦ 嗄堺壄何⻊⠛␯䏥䙫㘖˥姿㆝ 䈮 ∢梏 㙖 ˦ Ḣ 栳Ə⾅⹥䱚ˣ㘆䩡ˤ˚ˣ✗ᷲ 搜 ˤ⎱ ˣ ⏸ ⷍ 嵗Ƒ⏸⏚嵗ˤᷰ㜓乑㜓恟⎽⛽ ₶ Ə⯮˥ 㖬 堳 ˦巆˥ạ䔆䙫䈮㮜梏㙖˦䬰ヶ 屈 ⎱㔬 Ṳ ⑳ ⠛ ⟆⁁䴷⏯˛ ˙ ˙㉱ 怀 Ẃ 䟌 ⏴乑㜓⠛㙖⅞₶⋽Əⷳ㜂㜑Ὥ 怱 ⮉䬰 庱 㘩 敺 Ə✏⹥䱚Ḣ栳⻊⠛⏖Ọ䴖䨴⹟ 䥶 ㄆ⎾ ˛ ˙ ˣ 㘆 䩡 ˤ 䙫 棂⤐⅓庱䕒杉䵺怵㊭姊Ə㮶 ᷧ 䈮䩾 ㈝ 惤 㠭 ⇡ 併湾䙫梏㙖˛ 俳 挖吤 娔 何 ✏ 㨠 㜏凮㈦ⰲ敺䙫堳㜵䮘Ə怇❲ Ὥ 凑ˣ ✗ ᷲ 搜 ˤ Ə⸝㛰˥⯶⯶㈦ⰲ˦凮˥⮝ ˦ 䙫暘 ▢ ˛   ˣ ⏸ ⷍ 嵗 Ƒ ⏸⏚嵗ˤ䙫䔞⥚Ḣ妹Ə⏫㛰 凑 ⷘ侹 ㅊ 䙫 㖠 ⏸ ƏẽῸ㛪㐔ᷱᷴ⏳䙫䏔庱Ə Ⱈ 㭋挖 怵 Ə恫 㘖 㛪㲦吾⹥䱚Ḣ栳⻊⠛凮㜑Ὥ 弰 怲䫀 䙫 䒗 ⽉ 㭌 怺嵗ᷧ⛯ⅴ䛟怮Ə⮃嘔上㔦 ⺃ 塏䤡 Ə ⯮ 乑 㜓 䙫㔬Ṳ⸝⅌⠛⟆䙫⊼䷁ḔƏ 䵍 ṯ䩡 敺 㛛 ⤁ ạ 㕮ᷱ䙫ペ₶˛

ˣ㘆䩡ˤ ˙˙㘖媑㛰ῲ⯸⥚婴嬿ṭᷧῲᷴ媑婘䙫 ⯸⹛ƏẽῸ忪曉➵ⷩƏ俢ⱘ嵱ⶡƏὭ∗ ⯸⥚䙫䈡䈡㛥䵺ἶ怵䙫ⱘḔ⯶ⰲ˛✏ⱘ 壈䙫⤃㙁ƏẽῸ䛲∗ṭ㛧併湾䙫㘆䩡˛ ⛅∗➵ⷩḲ⽳Ə⯸⥚䔆䖬ṭƏ俳 ⯸⹛ᷴ䟌⎢⏸˛㘆䩡怀ᷧ乑㜓㎶志⅐ῲ ạ䛟怮Ḳ⽳⎯⇭敲䙫㔬Ṳ˛


Ɠƕ˙6TXDUH 㭞⏙⻡䮰䉐㖗㨊屳

ˣ⏸ⷍ嵗⏸⏚嵗ˤ ˙㘖⹥䱚Ọ嗄堺⮝䙫⾪术Ə⯒⇡Ὥ䙫➵ⷩạ⾪ ガ㔬Ṳ˛ẽ䴗䴗妧⯆➵ⷩ䔆㴢䙫⣽妧凮➵ⷩạ䙫 ⅎ⾪ƏỌ尷⮳䙫ペ₶⊂Ə䷏主˥ẽ˦凮˥⥠˦ⅴ ➵ⷩ壈䄈䛈䙫忤⯲ƞỌ⹤溿䙫䬭媦Ə壤怇⇡ᷧῲ ⎯ᷧῲ䙫ⷎ⏯Əᷧ㬈⎯ᷧ㬈ヶ⣽䙫挖怵˛ ˙娛媑吾ᷧῲ䔞ạƏἶ✏➵ⷩ䙫⅓⮺壈Əᷴ媽 ⎢ⓑ惤侹ㅊ『䙫⏸ⷍ嵗˛⏳ᷧ㣆⅓⮺壈Əἶ吾⏍ ᷧ⥚⬷Ə⇡敧侹ㅊ『⏸⏚嵗˛⅐ạ⾅㜑㛪杉˛ạ 䔆两㛰娘⤁ⷎ⏯Ə⅐㢄⎴⏸俳堳䙫䷁ƏṆ⏖僤⇡ 䏥ẋ㛪䙫ᷧ滅˛ ẽῸ✏◯曃䙫ạ例ḔƏ䙣䏥ṭ凑ⷘ䙫⭋▕Ə ẽᾄ䄝⏸ⷍ嵗Ə⥠ᾄ䄝⏸⏚嵗Ə媗Ṇ㱹怮奲媗˛ ẽῸ㱡⮁曉敲怀ῲ➵ⷩƏ∗ᷧῲℬ㻦晤ℰ䙫✗㖠 ⎢㖬堳˛

˥⥠侹ㅊ⏸ⷍ嵗Əẽ侹ㅊ⏸⏚嵗˛˦

⏫ ⻶堳 㜵 ˚ ⋬ ⋬ 㘖㎷ᾂỸ㆐䙫㣬⬷Ṇ㘖怇㙖Ə㉱⻊⠛㈺怇䙫⌨⇭⏖㄂⎯㛰㵑㼒㰊㰂˛


Ɠƕ˙6TXDUH 乑 㜓˛ 俨 ⮦ 凴 ˛ ⅓⅘嗄堺 ˣ✗ᷲ搜ˤ ˙˙䈝妑曉敲ạ᷽⽳ƏḢ妹⯶⥚⭐┖ᷧ ᾄ杇䙫㮴妑晞⅌憴⺍ㅩ欘䙫⛗柺ḔƏᷴ 䢡⮁㘖恡⾿ㇽ俬恡㢫ă㮴妑✏✗ᷲ搜⅌ ⏊巆⥠⇭敲䙫悊ᷧ⤐Ə⤐ὦ⇡䏥ṭƏἭ 㘖⏳㘩Ə⥠Ṇ㼟㼟䛲ᷴ奲怀ῲ᷽䔳˛ 娘⤁⹛⽳䙫ᷧῲ㗐㙏Ə敞⤎ṭ⍢Ṇ ⷙ䵺⤘㗵䙫⥚⭐㱡⮁嵗怙✗ᷲ搜Əⰼ敲 ṭ姿㆝凮ペ₶䙫ⅹ暑㖬䧲ƏἭ⥠ḍᷴ䢡 ⮁㘖ᷴ㘖䂡ṭペ奨㉥∗ᷧῲ⤮幆˛ ⹥䱚忶怵乑㜓Ọ⎱䰈▕䙫⯴䙤忶朙 ⇡㮶ᷧῲ䛙ạ⅝傳⽳䙫₞⾪ƞᷴ媽㘖ℯ ⤐䙫˚⽳⤐䙫˚⮳㛰㉸ㇽ岎䪕䙫Ə✏⭪ Ὸⅎ⾪壈惤㛰⺎˧✗ᷲ搜˨柿吾ẽῸ⽧ ⷳ㜂恨怙˛Ṇ㏊㸓✏䛙ạ䙫᷽䔳ḔƏ㮶 ᷧῲ⇡⏊Ṇ䬰㖣⅌⏊Ə㮶ᷧ㮜㖗⤮⅝⯍ 㭊✏㇞凱˛ ᷱ 乑 㜓 Ḕ ✗ ᷲ搜⠛㙖Ə✏䏥⯍Ḕ⯶湦Ṇ暧年 䙫嶸 巚 Ə ⅓ 庱 Ṇ棂✏䩡Ḕ˛

嵬⤎暢䙫䶇℻⬷庒ᷱ㼟ⱋ䙫剞湾剙⽐孺 ạᷴ㳏ヶ惤曊恫㛰⅐ῲ䩦吾⭟䔆 ∝㛴䙫 ạ⁝晑ㇸῸ䬰庱⑉Ƅ

ᷱ 䔘 俨 ㈦ ⬷ 㔠⻡俳ㇷ䙫乑㜓᷽䔳˛ ᷲ ⻊ ⠛ ᷱ 娔 㛰枍枭⑳䰪䏪㞝Ə孺⎢悊䙫ạᷴ 㛪ㄆ ∗ 䄈 倱 ⎯⏖㔥櫭Ƅ
嵬嵱好䔳

ẅ䦸⤒Ƒẅ≂⛅桎ⰼ <$ $ & 2 9 $ * $ 0 % H \ R Q G , Q Y L V L E O H

([KLELWLRQ

⏗ Ḕ Ƒ 併 堺椏

乤 䴂 ˛ 好妹˛㩆⊼嗄堺 ⅔⌨⹛Ὥὃ⒨⛅桎 ⛽㕮ₚ总㺄态凮≜怇⊂ 怲⊼Ǜ㘩敺Ǜ嗄堺Ǜ娔姯

⛲䪲⏗䁊併堺椏$ⰼ妤⮋ ✗ ✧ Ɲ ⏗ Ḕ ⷩ 奦 ⌧ṻ㫱奦巖ᷧ㮜噆

Ɛ 㘆㜆ᷧỸ椏 㘆㜆ṳ凚ṻa 㘆㜆⅔˚㗌a


Ɠ˙([KLELWLRQ 乤 䴂˛ 好 妹 ˛ 㩆 ⊼嗄堺

˙˙㲼䰴Ọ剙⇾嗄堺⮝ẅ䦸⤒Ƒ ẅ≂㘖˥㩆⊼嗄堺˦䙫ℯ樬˛⅝ ⎾㲼⛲∴两䏭潷䕉⺍䙫恧媲䂡剥 湾㦔⮕㈧娔姯䙫ˡẅ≂㲀潴ˢ凚 ằẴ⸟娔㖣ⷛ溵潷䕉⺍Ḕ⾪Ə俳 ẅ≂✏⏗䁊䙫⅓⅘嗄堺≜ὃƏẍ ㇷ䂡⋾˚檿⅐ⷩ䟌⏴✗㨀˛怀㬈 ✏⛲䪲⏗䁊併堺椏䙫ⰼ㘖ẽ徸⹛ Ὥ㛧⤎❲䙫≜ὃ⛅桎ⰼ˛

 ˙˙ ⹛ ⇡庒㖣䌝⤑㕀㭊䵘㴥⮝⺔䙫ẅ≂Ə≜ ὃ 术ㄆ ⎱ ⊼ ⊂ ⦲䴩㹷凑㖣䌝⤑㕀〄ペ˛ẽⷳ㜂喰䔘 怇 ❲嗄 堺 Ὥ ₚ 总䌝⤑ₚ䵘⯴㖣˥⯍䛟˦䙫䏭姊˛ẽ ⯮ ˥⊼ ㄲ ˦ ⎱ ˥㘩敺˦䬰K䴇䳴⅌⅝≜ὃƏ恧䳫妧 䜥 ✏Ḣ ⊼ ⎪ 凮 䙫怵䧲ḔƏ喰Ọ㏔朙⇡ᷧῲ䄈⸟〭᷻ 孱 䙫⭮ ⮀ 妧 ˛ 俳ẅ≂⯴㖣剙⽐䙫㎉䩝Əẍ⽉⠸ẽ㥜 ⮳ ῲạ 䉠 剙䙫 併⭟梏㠣Əẽㅸ吾㕸㕼乤䴂䙫剙⽐Ὥ 㮻 㓓ᷴ ⏳ 㧩 ♏ Ḳ柚剙Əẋ主⇡㛰⥩ẋ柦㧩㛙刓⑳嫎 俳 尷⮳ 䙫 好 妡 ⛽㨊˛凑⹛Ị嵞Əẅ≂ᾦᷴ㖞◾婍 ⏫ ⻶㖗 䨵 ⎱ ⤁ 㨊䙫⩹㜷Ə㵰䍜柿⟆㩒巏乑䕒˚暼⠸ ˚ 䩡敺 壄 何 ˚ ≮⠛˚⻡䮰˚㛟⯒˚㕀備䬰Ə忶怵⏫ 䨕 ⩹Ẳ ⎱ 塏 䏥 ㈲㲼Ὥ檻䏥ẽ嗄堺≜ὃḲ㠟⾪〄ペ˛ ˙˙˥ㇸ㘖嗄堺⏙ᷱ䬓ᷧῲ㉱㘩敺˚怲⊼⊇⅌ὃ ⒨䙫ạƄ˦ẅ≂凑屑✗媑Əẽ姊憲䕝∄㛪㛰怀㨊 䙫ペ㲼Ə㘖⎾∗凑庒ⷳ἖Ὥ㕮⋽˚媅姧䙫⽘柦Ə ✏ⷳ἖Ὥ䙫㕮⋽˚媅姧ḔƏ˥㱹㛰䏥✏⻶Ə㮶ờ Ṳガ✏ᷲᷧ䦹揿ㇷ䂡怵⎢⻶˛˦ẽⷳ㜂ₚ总䙫㭊 㘖˥䄈䪕˦䙫㥩⿜˛ ˙˙⹛Əẅ≂㉼⅌好妡㕀備姯䕒Əẽ䙫㕀 ⭟㖠⻶㘖忶怵⽘₶⬿⎽䟌嬿˛㭊奶䙫㕀備䳢䵘⤑ 怵⼞媦㕮⬾Ə˥Ọ好妡䙫媅姧Ὥ媑ƏㇸῸ惤㘖㕮 䛙˛˦ᷧ刓ạ⽯曊Ọ㕮⬾塏总⤉⡪Əẽ㕀⯵⭐䫌 ⥩Ἴ弟⅌˚弟⇡好妡⍗屈Ə怵䧲ᷴὦ䔏㕮⬾Ə䴷 㞃䙣䏥Ə⭐䫌䙫㙡僤㎷⌮∗ῴƏ㛛⼞⋽㺄态凮 ≜怇⊂˛

ẅ䦸⤒Ƒẅ≂䉠壤㈲⊼⯶搜暼˥巚 ⊼䙫⾪˦Ə忶怵ᷴ⏳䴫⏯Ə⏖暏㩆 孱⋽⇡㩆⊼嗄堺˛


Ɠ˙([KLELWLRQ ⅔⌨⹛Ὥὃ⒨⛅桎

˙ ˙ 㩆 ⊼ 嗄 堺 Ƌ . LQHW LF $ UW ƌ⎯ 䨘 ⊼ ㄲ 嗄 堺 Ə ㋮ ὦ ὃ ⒨ 䙫 ⅏惏ㇽᷧ惏Ụ僤˥㴢⊼˦Ə ㇽ 俬ὦ䔏 ˥ ℰ ˦ ị妧俬⽾∗⊼⎱⤁憮⤁⧦䙫 好 妡孱 ⋽ 䬰 Ə 嗄 堺⮝喰䔘㎉姵好妡䙫˚ℰ⭟ 䙫 䏥屈 Ə ㆰ 䔏 㴢 ⊼䙫˚㩆㢗䙫˚ℰ䙫ㇽ怲⊼ 㜓 庒Ḳ ㈲ 㲼 Ə 妧 䜥䙫⎪凮Ə怲⊼䙫㎉姵⑳㜷 峑 䙫忶 㗵 『 䬰 ⯮ ⊼ὃ坴⅌乑䕒凮暼∢Ḕ˛ ˙˙⏗䁊㯸䜥⯴ẅ≂䙫ὃ⒨ḍᷴ昳䔆Əẽ 䙫ˣ㰛㹷Ḳ⾪ˤ⑳ˣ⑳⹚╆䤡Ɲ⤁䶔⺍㺄 态;;ˤ⅐ờὃ⒨Ə⺎吤✏⏗⋾ⷩ㰛 㹷ⷩ⠛⣽䈭˚檿暫᷽怲⅌⏊˛ẅ≂㛥䂡㲼 ⛲两䵘⺃㄂湾㦔⮕娔姯ˣẅ≂㲀潴ˤƏ䛕 ∴⸟娔㖣ⷛ溵潷䕉⺍Ḕ⾪˛ẽ晟乳⎾恧✏ ⷛ溵⛲⮝䏥Ị併堺椏˚⾞⛲㝃⡅䈥⤁⤒䕝 Ị併堺椏˚䳷䳫⏋㠠㼉⍁䉐椏䬰憴憶䴁併 堺椏凰堳⤎❲⛅桎ⰼ˛

˙˙㕮⋽惏敞潴ㆰ⏗⽉⮠ẽ˥₶㘖倽䵺壈䙫 ạ䉐˛˦⾅傳杉䛲ẽ䩦䙫⣽⤾㘖溸剙Ə弰怵 庒㈴䙣䏥∴杉㘖䱚䙤剙Ə㭊⥩ẽ䙫ὃ⒨Əᷴ ⏳妹⺍䛲␯䏥ᷴ⏳⽉屈˛ ˥㭞⏙ᷱ䙫嗄堺惤㘖↴䴷㘩敺Ə㠭ἶ䙫⛽₶ 㰟恇ᷴ㛪㔠孱˛˦⇡庒䌝⤑㕀⮝⺔䙫ẅ≂Ə ≜ὃ术ㄆ凑䌝⤑ₚ〄ペ⯴˥⯍䛟˦䙫䏭姊˛ ˥ㇸ㘖䬓ᷧῲ㉱㘩敺⊇⅌嗄堺䙫ạƏ怀⑳ⷳ ἖Ὥ㕮⋽㛰旃ƏㇸῸ婴䂡㮶ᷧῲ˧䏥✏˨∗ ᷲᷧ䦹惤孱ㇷ˧怵⎢˨Ə䏥⯍凮⯍䛟ᷧ䛛✏ 㔠孱Ə䄈㲼柷㜆⭪㛰ầ溣䴷㞃˛˦ ˙˙ẅ≂⯮˥怲⊼˦⑳˥㘩敺˦K䴇䳴⅌≜ ὃƏ恧媲妧䜥檻樾ᷴ㖞㴨⊼䙫好妡Ə旈志䄈 ⸟〭孱䙫⭮⮀妧˛˥妧䜥䙫姟⊼㛪㔠孱ὃ⒨ 䙫䊧ㄲƏ㮶ῲạṆ惤僤≜怇⇡⽉屈Ə怀Ẃ⽉ 屈墒≜怇˚㵯㺬Ə䔆㺬Ḳ敺ƏⰘ㘖䔆⑤˛˦


Ɠ˙([KLELWLRQ 乤䴂 ˛好 妹 ˛ 㩆 ⊼嗄堺 ἴ㖣檿暫䙫ˣ⑳⹚㺄态䙫᷽䔳ˤ Ṅ㠠㟘檻䙫暼⠸㘖⤁⺍䩡敺䒗⡪嗄堺ὃ⒨Ə 㮶㭌Ḳ敺ƏⰘ㛪䙣䏥ᷧ䨕⅏㖗ịạ橁▃䙫好 妡ㄆ⎾˛ᷴ⏳妹⺍ᷴ⏳妧滅Ə㱹㛰ạ⏖Ọ䛲 䛈ᷧ⇮Ə㮶嵗ᷧ㭌Ⱈ䙣䏥㖗䙫⽘₶⑳䩡敺Ə ⏳㘩⤎⮝㈧奲䙫Ṇᷴ䛈䛟⏳˛⯮㯸䜥⎪凮坴 ⅌ὃ⒨䙫ᷧ惏⇭Ə俳᷻⯮㖗䙫⊼ㄆ併⭟坴⅌ 㘩敺⑳䩡敺䙫㔠孱ḔƏⰘ₶ὃ⒨㜓庒㈧奨塏 总䙫˥ㇷ䂡Ḣ⠛椏⑳怲⊼䛂㛪凰徍䙫ヶ侐⑳ 屈⾜Ǧ˛ ˙ ˙ⰼ 妤 ⯮ ␯ 䏥 ẅ≂㭞⹛≜ὃḲ䲥取Ə⋬␒ ≜ὃ㖣⹛䙫㗐㜆Ị塏ὃ凚⹛㛧㖗 ≜ ὃ⅘ 䳫 䴫 ờ ˛✏怀Ẃὃ⒨ḔƏ晋ṭ 㛰ẅ ≂ 㛧⻊ 䂡 ạ 䟌 ˚ 暏吾妧俬好妹䧢⊼俳␯䏥忌 䄝 ᷴ⏳ ⛽ 㠯 Ḳ ˥ 壮⽉䕒˦⎱˥ẅ≂ℰ㟜䈮˦ 䳢 ⇾Ə 恫 㛰 䔘 ⹥ Ἴ憸ⱓKờ㈧䴫㦲Ə⏖㍹⇾ ㇷ ⤁憴 㨊 ㄲ 䙫 ˥ 㩆⊼暼⠸˦˛㭋⣽Əẍ⯮␯ 䏥 忶怵 揈 杉 㘇 ⯫ 噂⯍䙫䳢⇾㵕暼˚曢免⊼ 䕒 ὃ⒨ ˡ 好 妡 柚 㧩ˢ䬰Ə㛛⯮楽⺍␯䏥ẅ≂ Ọ ⅝≜ ὃ ∄ 㜆 䙫 䵺⅟ὃ⒨˥⏖孱⽉䕒˦⎱˥ 姟 䢗⻶ ὃ ⒨ ˦ 䂡 ⎆❲Ə䴷⏯姟㎎垉⸼䬰㛧㖗 䦸 ㉧㈧ 䙣 ⰼ 䙫 㕟 ἴṹ⊼ὃ⒨˛ ˙ ˙怀 Ẃ ὃ ⒨ Ḕ Ə晋ṭ㛰ẅ≂㛧⻊䂡ạ䟌˚ 暏 吾妧 俬 好 妹 䧢 ⊼俳␯䏥忌䄝ᷴ⏳⛽㠯Ḳ˥ 壮 ⽉䕒 ˦ ⎱ ˥ ẅ ≂ℰ㟜䈮˦䳢⇾Ə恫㛰䔘⹥ Ἴ 憸ⱓ K ờ ㈧ 䴫 㦲Ə⏖㍹⇾ㇷ⤁憴㨊ㄲ䙫˥ 㩆 ⊼暼 ⠸ ˦ ˛ 㭋 ⣽Əẍ⯮␯䏥忶怵揈杉㘇⯫ 噂 ⯍ 䙫䳢 ⇾ 㵕 暼 ˚曢免⊼䕒ὃ⒨ˡ好妡柚 㧩 ˢ䬰 Ə 㛛 ⯮ 楽 ⺍␯䏥ẅ≂Ọ⅝≜ὃ∄㜆䙫 䵺 ⅟ὃ ⒨ ˥ ⏖ 孱 ⽉䕒˦⎱˥姟䢗⻶ὃ⒨˦䂡 ⎆ ❲Ə 䴷 ⏯ 姟 ㎎ 垉⸼䬰㛧㖗䦸㉧㈧䙣ⰼ䙫㕟 ἴ ṹ⊼ ὃ ⒨ ˛ ˙ ˙ẅ ≂ ⹛ 㖣ⷛ溵凰徍楽㬈䙫㩆⊼嗄 堺 ῲⰼ ⽳ Ə ⾅ 㭋 ⍚✏⛲暂嗄⢮㨠䪲⅝ᷴ⏖⊼ ㏽ Ḳ✗ ἴ ˛ ⅔ ⌨ ⹛⽳Əẅ≂䙫ὃ⒨Ὥ∗⛲䪲 ⏗ 䁊併 堺 椏 Ə ὦ ⏗䁊妧䜥僤妑庒檻樾怀ἴ嗄 堺 ⤎⸒ ⥩ ἼỌ ⅝ 棤㻦䙫≜ὃ僤憶凮䆘ガƏ⸝ 柿 ㇸῸ 嵬 嵱 ⯴ 嗄 堺䙫妧䛲⎱䏭姊˛
⑽╈䲽 % U R Z Q 7D I I \

'HVLJQ6WR UH

⮃ 嘔 Ƒ ⑽╈椏

娔 姯 ㄆ ˛⑽╈˛俨⻡䮰 ῄ䕀俨㈦⬷⎆⦲梏屳䙫⑽╈⻚ 侐⻶⻁㈦Ǜ⑽╈Ǜᷲ⌯匝

曢 婘 Ɲ    ✗ ✧ Ɲ ⮃ 嘔 ⷩ ⹟ 䥶巖ⷞ噆

怘ṳ⅓Ỹ 怘⅔a ⛲⮁‫‮‬㗌∴ᷧ⤐ᷴỸ


Ɠ ˙ 'H V L JQ 6WRUH 娔姯 ㄆ˛ ⑽ ╈ ˛ 俨⻡䮰

䔏 棷 ⌧ 㠳 㣬 惤 ᷴ ᷧ 㨊 Ə ∗ 嘼 ⏖ Ọ 䛲 奲 ⾐ ⏋ ⎯ 㗵 ẕ䙫㊘㝼˛

˙ ˙⮃ 嘔 施 ⇡ ⏴ 㰊䙫⑽╈䲽Ə㜓Ὥ勘㕮 ⏴ 䨘⏒ %UR Z Q V XJ DU Ə⹛㛯 㗌 ∮㔠 ⏴ 䂡 %UR ZQ 7DII \˛徸⹥⹛⽯㴨 堳 俨㈦ 㔠 ⻡ Ə ⑽ ╈䲽䕝䄝Ṇᷴὲ⣽ƏṆ 巆 吾梏 㽕 Ə ᷧ 敲 ⦲Ⱈ⎾∗㳏䛕ƏỌ俨㈦ ⬷ 㔠⻡ Ἥ Ẵ 䄝 ῄ 㛰⎆Ὥ䙫䴷㦲⑳⻡㜷Ə ⢅ 㷢ṭ ᷴ ⯸ 娔 姯 K䴇Ə㖗凮凱䙫䴫⏯⤁ ṭ ᷧỤ 㭞 ⏙ 䙫 尷 ⮳ㄆ˛


Ɠ ˙'HVL JQ6WR UH ῄ䕀俨㈦⬷⎆⦲梏屳䙫⑽╈⻚

劓嘔娔姯⸒(HUR$DUQLR 敧 ⏊ 㓡娔⏖㄂䙫 ⊼ 䉐 ⑳ ⧪ ⧪ 庱 Ə ␟ ⻼ ⮉ ạ

㛰 娘⤁ 併 ⑚ 䙫 棷滅⏖ỌẒ䔏˛

0DJLV3XSS\.LGV&KDLU


Ɠ ˙ 'H V L JQ 6WRUH 娔姯 ㄆ˛ ⑽ ╈ ˛ 俨⻡䮰

㓡 㔥 ṭ娘⤁娔姯K䴇ƏṆ⋬␒ṭ⤯剖併㙡䙫⯶⥚⭐⑳⭰忑㱪卞䙫榀唰ὃ⒨˛ ⹾ ⅎ 䙫㓡棥吾⽯⤁䙫⯶㝘奦Ə⽯䴗⾪䙫壄棥㮶ῲ✗㖠˛ Ṇ 㛰 怇❲䉠∌䙫䆯棥˛
ご ろ ごろ GOR OGORO

'HVLJQ6WR UH

⮃ 嘔 Ƒ ⑽╈椏

ⷞ ⻫ ˛ ⑽╈˛俨㈦⬷ 怀壈⏑㛰ỸざƏ㱹㛰㘩敺⢺⊂ 廼棆Ǜ⑽╈Ǜ匝Ǜ䔃滅

曢 婘 Ɲ  ✗ ✧ Ɲ ⮃嘔ⷩḔⱘ巖㮜ⷞ噆

怘ṳ⅓Ỹ a


Ɠ ˙ 'H V L JQ 6WRUH ⷞ ⻫ ˛⑽ ╈ ˛ 俨 ㈦⬷

⛂ ⌨ ⹛∴ Ə 怀 壈 㘖ᷧῲ⹚⇈⯶⮝⺔䙫敲⦲˛ ⛂ ⌨ ⹛⽳ Ə 怀 壈 㘖̬̬ͥͥ䙫敲⦲˛ ˙ ˙ 暘庒 ✏ ⮃ 嘔 ⷩ⌧ⷞ⬷壈䙫恱敺忶⤐⎄Ə 㱹 㛰 ㋂㏽ 㐝 䜣 䙫 壄㽉Ə⹚⇈俨㈦⬷墒愗憳Ə 䔏 ⾪ 㕛䏭 䙫 劘 劘 匰匰⋬⛴吾Ə㛰⛂⌨⹛䙫⤎ 溜 ⋬ 㨠Ə Ṇ 㛰 ᷧ 㛯㛪敲劘䙫㫢劘㨠˛⽯⮠㗺 墒 ⿤ 䕌Ə 怀 Ṇ 㘖 孺̬̬ͥͥ✏▎欎䙫➵ⷩḔ ῄ 㛰 ᷧ滅 ⹤ 权 䙫 ⎆⛇␎Ƅ ˙ ˙ ✏̬ ͥ ̬ ͥ 䙫ᷧ⤐Ə併湾䙫俨䩾㈝ū㞻

˙˙㗌㕮䙫̬̬ͥͥ㛰娘⤁ヶ〄Ə ⽉⮠曞 偙彆晭彆晭ū屺⒑④♼④♼䙫偙柚ūṆ㛰凹 㛴凑✏㻥Ὥ㻥⎢䙫ヶ〄˛⅝⯍ṆⰘ㘖Əầ溣 惤∌ペƏỸざᷧᷲ␎Ƅ ˙˙怙Ὥ̬̬ͥͥƏ⏑ⷳ㜂⤎⮝㚒㘩㔥ᷲ㮶 ⤐憴奭䙫ⷌὃ凮⢺⊂Ə䙣␭ᷧᷲū▄ᷧ⏊⑽ ╈ū♷ᷧ⏊㈲ὃ䙫廼棆䔃滅˛㱹㛰⤁棿䙫㈺

⑳ 䙫 䆯ℰ Ə 㐔 愴 ⤎凑䄝ℰ䷁Ə䙤⤐∗⤃㙁ū ⤎ 㙛 ⤐ㇽ ᷲ 曏 ⤐ ƏỢἼ㘩 惤㛰ᷴ⏳䙫̬ͥ ̬ ͥ 㰂⛴ ˛ ✏ 怀 Ə䩡㰊Ḕ㷞吾㷈㷈䙫榀㰊Ə 㘖 䲥 恟䙫 ⑽ ╈ ū 匝ū⑳凑⮝㈲ὃ⁌⺞廼棆凮 䔃滅˛

㓥ū㱹㛰取湾䙫㛴⋀ū㱹㛰嵼㘩敺䙫⢺⊂Ə ⏑㛰凑ⷘ䙫̬̬ͥͥ㘩敺˛ ˙˙̬̬ͥͥㇽ娘ᷴ㘖䴼⯴䙫˥㜑Ὥ˦ƏἭ 㛪⟬㋨㗌㗌怙㭌ㇷ敞ƏṆ㜆娘⑳὇䛟怮凮˥ 䏥✏˦˛


Ɠ˙'HVL JQ6WRUH 怀壈⏑㛰ỸざƏ㱹㛰㘩敺⢺⊂

˙˙✏*252*252䙫䩡敺墶Ə㰟恇 㛰ᷧῲ媓ᷴ⭳䙫㔬Ṳ˛嗄堺˚㕮⋽˚柚 㥤䬰䙫塏䏥㖠⻶⯮㣴⅌⅝ḔƏⷳ㜂⸝䵍 ὇䙫䔆㴢Ḕ⤁悊ᷧ滅滅䙫〄䴉凮ㄆ⊼˛

⮃ 嘔ⷩ ⌧ ⅎ ᷧ 嘼 ⯎权䙫ょ敹併⭟䩡敺 ㎷ ᾂ⁌ ⺞ ㈲ ὃ 廼 棆˚䔃滅˚溜⋬˚⑽╈˚棙⒨䙫⹾˛

㕛⮝⹾㕊䙣⇡ᷧ傈㘩ℰ⁃䕀䙫㰂⛴⊇ᷱ 柾㛰㰛㹽䙫棷滅Ə*252*252㘖ᷧ ⮝㛰ῲ『ƏἭᷴㄴᷴ䁒䙫⹾Ə⥩㞃὇▃ 㭈悊䨕㱰权⍢㎰⏯娘⤁ガㄆ䙫檻樾Ə怀 壈㘖⽯⥤䙫恟㒮˛


Ɠ ˙' H V L JQ 6WRUH ⷞ ⻫˛ ⑽ ╈ ˛ 俨 ㈦⬷

*252*252ⷳ㜂✏ẽῸ⹾䙫䩡 敺墶Ə㰟恇㛰ᷧῲ媑ᷴ⭳䙫㔬Ṳ˛ 嗄堺˚㕮⋽˚柚㧩䬰䙫塏䏥㖠⻶⯮㣴⅌⅝Ḕ˚ ⷳ㜂⸝䵍὇䔆㴢Ḕ⤁悊ᷧ滅滅䙫〄䴉凮ㄆ⊼˛

俨⣅䙫㝘奦孺⭪孱㖗˚ 㖗㝘奦孺⭪㛰ㆷ⿜䙫俨⑚怺˛ ᷧῲ⯶䩡敺˚ 䵍὇ょ敹⁁⤉䙫㘩敺˛

ˎ㜓⹾㮶ạ㛧ἵ㵯岢 ˎ ⹾ⅎ 䥨 㭉 㔄 ⽘ ˎ 䥨䔏 ⣽ 棆 ˎ 䄈姩 ἴ 㛴 ⋀ ˎ ὦ䔏 ῲ ạ 曢 ⬷ ⽘柚䔉⒨媲媦㕛䂡权柚ㇽὦ䔏倚㩆 ˎ 䩡敺 ᷴ ⤎ Ə 〼 䄈㲼㎷ᾂ⊇⺎ἴ凮὜ἴ㛴⋀ ˎ 㜓⹾ 㛰 ⑽ ╈ ˚ 棙⒨˚凑⮝㈲ὃ廼棆˚䔃滅˚溜⋬ 㱹 㛰㎷ ᾂ 棖 ˚ 溜 ˚櫭棬ⓍƄ


&KHUQJ

'RPHVWLF$U WLVW

⏗ 䁊 Ƒ ㎹ 䕒⮝

溸 䙤 ˛婣嫎˛㈲乑 䤥例䶙䫀ạ㰊嵬䳬䙫榓Ὥ屿 ˥⅏惏惤㘖ῲạ奲姊Əⷳ㜂僤㛰㈧⅘泛˛˦

)DFHERRN㐃⯲Ɲ&KHUQJćV


Ɠ˙'RPHVWLF$U WLVW 溸 䙤˛ 婣 嫎 ˛ ㈲ 乑

& K HU QJ 怀 ᷧ⹛ ⤁ Ὥ Ọ 溸䙤婣 嫎 䙫㈲ 乑 ὃ ⒨ Ə嵗䳬 㖣 䶙巖 ᷽ 䔳 䙫 ㎹䕒⮝

˙˙㉔㛙Ṇ㛰㺒㙽䙫䏥Ị䤥㛪Ə㈴≂䕉 㥔ᷧ⹛⤁䙫ẽƏ凑姧䭾㘖ῲ杅⸟⹟怲䙫 ≜ὃ俬Ə晋ṭ⏖Ọ⁁吾凑ⷘ▃㭈䙫ṲƏ 䏥✏恫㛰㩆㛪凮⅝ẽ䙫≜ὃ俬⏯ὃƞ暽 䄝⇡ḵヶ㖀✗ㇷ⏴ṭƏἭẽ⏳㨊Ṇ㛪䂡 怀⿒怆˚╫孱䙫᷽䔳ㄆ∗ᷴ⭰Əᷴ怵䕝 ┶∗⥩Ἴ恦ℴ墒䤥㛪㶿㱗˚⥩Ἴ孺≜ὃ 术ㄆ㹷㹷ᷴ䴼Ə两㘖巚儒⸟ạ〄俪㨈⻶ 䙫&KHUQJƏṆ䵍ṭㇸῸ怀溣ᷧῲᷴ䭾 ヶ⣽䙫䬻㠯ṭƝ˥姿⽾⭄柭䈝㮴Əạ䔆 ㈴㛪柭˛˦ ˙˙㛥䵺⏪怵偝㰟䜆䵍䙫䔃栔Ƌ⎆㕮 ䷏⯒俬⎢⹛㎈娑偝㰟䜆凮% DERRƏ⅐ ạỌ⛽⛅䬻┶栳ƌƏ䕝ⅴ㬈怮ᷱ⊼㈲ 㮻⊼⏊恫奨䲥憮䙫㎹䕒⮝Ə䕝䄝ᷴ⾿ 㛰媲&KHUQJ恱倱恱䕒Ə㷘䟌✏䄈➇ 䙫䶙巖᷽䔳壈Ə⤎⮝恫㘖▃㭈䛲⛽⋄ 怵吤吤敞䙫㕮⬾ᷧḙḙ␎˛


Ɠ˙'RPHVWLF$U WLVW 䤥例䶙䫀ạ㰊嵬䳬䙫榓Ὥ屿  ⛲Ḕ⸌Ⓦ㭊⦠暭㕊✗䙫䱰䵙⛿ ằ⤐⊼ㄲℬ㖌吾㮴妑凮棆䉐 㽕㾼∗⏖ỌỢヶ㠤㣴ᷧẂ厳桅 ⯸ṭὃ㥔⑳ⷌὃ䙫‫‮‬㗌㇝プ≂⥤


Ɠ ˙' R PH V WL F $U WLVW 溸 䙤˛ 婣 嫎 ˛ ㈲ 乑

㈲㩆㮣㎹⛽

䔉⒨⋬壄㎹⛽

FKHUQJ[URG\

䱰嗮⛿㎹⛽
㘏 ᳈敄

'HVLJQHU

㗌 㜓 Ƒ 嗄 堺⮝

⯶ 劘 ˛ 檞檶˛⍈态⋽ 㗌㜓▕ờ嗄堺ὃ⒨⏙ᷱ㛧檿⃠ἴ ˥ㇸ奨憸按䙫⊂憶ƏṆ奨᷽䔳䙫⽘柦⊂˦


Ɠ˙'HVLJQHU ⯶ 劘 ˛檞 檶 ˛ ⍈ 态⋽

˙˙ ⟡㖣 凑 ⯶ ⯴ ⊼䕒䙫凯嶊Ə檿Ḕ䕉㥔⽳䙫㜸ᷱ晭㜓ὭペỌ⊼䕒⸒ὃ䂡䴩䔆偞㥔˛Ἥ⅌堳㘩恔 ⎾㌒ ㉿Ə ㉱ ⾪ ᷧ 㩒㱡⮁乣乳怙῕Ə吤䬓⅐㬈⤎⭟⅌⭟婍⽳䴩墒㝘ẓ嗄堺⤎⭟⎽拫⭟侹㗌㜓䕒˛   ⹛Ə ẽ Ọ ˣ ⁛杉䙫凑䕒₶ˤὃ䂡凑ⷘ䙫䕉㥔ὃ⒨˛⅐⹛⽳Ə㜸ᷱ晭㜓Ὥペ✏⤎⭟ペỌ䟻 䩝䔆 䙫庒 Ụ 乣 乳 䢐⣒媙䧲Ə⍢⛇䂡㕀⸔䙫┶栳Ə㔥㢫ṭ䕝㗌㜓䕒䕒⮝˛  ⹛Əẽ楽㬈凰徍 ⏴䂡 ˥7$ .$ 6+ , 7$ 0,<$ ˦䙫ῲạὃ⒨ⰼƏḍỌ䕝Ị嗄堺⮝䙫庒Ụ⇡怺˛ ˙˙ 㜸ᷱ 晭 ℯ ⽳ ˥嵬㈨⹚˦˚˥⹣䨁⊂˦䬰⬾䜣Ə䰈▕㥩㋓ṭ凑ⷘ䙫ὃ⒨梏㠣˛⽯媇⯍䙫㉱㗌 㜓⾈ ⭬㖶 㱰 㺡 䙫 㼒䕒˚曢䎐⑳⍈态⊼䕒⑳㗌㜓䉠㛰䙫ガ剙㕮⋽㯒ᷴ侅が䙫⯮⭪㔥⤎凮岐峊Ə俳 ᷻㜸 ᷱ晭 ᷴ ⏑ ᷧ 㬈㎷∗Ə㗌㜓㕛ῲ䤥㛪Ⱈ㘖˥嵬㈨⹚˦˛ ˣ 嵬㈨ ⹚ ⮊ 姧 ˤ ˙ ˙⹛ Ə 䙣塏ˣ嵬㈨⹚⮊姧ˤ媑Ɲ˥ ⯮ Ὥ䙫 䤥 㛪 ˚ 梏 ι˚嗄堺˚㕮⋽Ə惤⛅₶ 㗌 㜓ᷧ 㨊 Ə 惤 孱 ⽾㥜⺍⹚杉˛㗌㜓曢䎐⑳ ⍈ 态⊼ 䕒 㛧 僤 塏 䏥怀䨕䉠峑Ə俳怀Ẃ⎯✏ ᷽ 䔳㕮 ⋽ Ḕ ⅞ ⼞ ⤎䙫⊂憶˛˦婴䂡㈗⽳˚ 䵺 㿆㳈 㲒 ⑳ 㲀 㝾 㮹㰊Ṳờ䬰䤥㛪⢺⊂⽳Ə 䏥 ⯍⹢ 㺬 凮 ⾪ 䏭 㩆弰怇Ⱈ㗌㜓䤥㛪㈧Ọ弰 ⏸ ▃㄂ ⏖ ㄂ 䔃 併 䙫㈨⹚⋽嶏⋉˛ẽ䙫⮊姧 ὦ 㝘㖠 ⹚ 杉 嗄 堺 ㋸㈗奦㖠嗄堺⏙Ə孺⍈㼒 嗄 堺ㇷ 䂡 ⅏ 䏪 嗄 堺⏙䙫ᷧ㔖憴奨㴨㴥˛ 

ˣ⹣䨁⊂⮊姧ˤ ˙˙  ⹛Ə䙣塏ˣ⹣䨁⊂⮊姧ˤƏ䂡 凑ⷘ䙫⊼㼒ὃ⒨ᷲ⮁侐Ɲ˥⊼㼒䙫⯐併檻 樾㘖䍏䉠䙫Ə⭪㛪㈺⊼὇㜑㳖䙫䫌⾪Ə㾧 嵞὇⯴䫌⹛䙫併⥤⛅㆝˛˦Ọ㈲㮜⋽䙫㖠 ⻶˚⭐䫌刓䙫㻻习志媑ㇷạ᷽䔳䙫婘栳ƞ Ọ㗌㜓䂡Ḕ⾪䙫㽕㴨㕮⋽媅⡪壈Ə忶怵ẽ 䍏䉠䙫好妡䬍噆Ə塏总朹㘌䙫併⑳㭿慞˛ ⏳⹛䙫㘌⣶⭊㘩壄䦧ᷱƏ㜸ᷱ晭˥䅱屺˦ ˥㫢劘˦⛽㠯✏巖㗺澽⧨䙢䙫䚕⋬ᷱ䙢⟩ ⅌⮋Ə敲ⰼẽ嗄堺┭⒨⋽䙫Ứ≪˛ 


Ɠ˙'HVLJQHU 㗌㜓▕ờ嗄堺ὃ⒨⏙ᷱ㛧檿⃠ἴ

ˣ 䉠 剙⑳ Ḣ 栳 ˤ ˙ ˙ 㜸ᷱ 晭 ὃ ⒨ ⽉屈㈨⹚Ə⣽塏₶䎐⅞㨈❲Ə⎯₶䎐 ⁝ Ə 暭⏯ ⏖ ㄂ ˚ 『⹢ペ凮㥜䫖㚛⊂Ə⸝㛰㾪⎁䙫⍈态 剙 ⽐ Ə⏳ 㘩 ⽘ ⯫ 㗌㜓㕮⋽ⅎ㶜˛⏖㄂婔䕗䙫㼒䕒⻶⛽ ₶ ⅝ ⯍✏ ☙ 嫞 嵱 Ὥ嵱冁㷡㵕杉䙫⤎䜥㕮⋽Ə㈨⹚俳᷻ 㬇 伡 㷘⺍ Ə Ṇ Ⱈ 㘖怀㨊䎐⑚㈙嫻傳⽳䙫⚛偬⑳㉠∋Ə ㇷ 䂡 䛕∴ ⛲ 暂 ᷱ 㛧䆘敧˚㛧⅞䈔字䙫嗄堺⮝Ḳᷧ˛ ˣ 嗄 堺┭ ⒨ ⋽ ˤ ˙˙ 㛥䂡 㲼 ⛲ ⒨ 䈳Ưƹ娔姯㈲塲䬰䔉⒨Ə⋬㋓昷憶 䎴営䈯䙫˥㫢劘˦䳢⇾˛⹛Əẽ䙫ᷧ⺎⅓ẻὃ ⒨ˣㇸ䙫⮩⯅䉂ẻˤƏ峊⇡吓併KƏ≜ᷲ⏳┭ ⒨ 䙫 ⤐⃠ 䳧 拫 ˛ ὃ⒨∐䔏䎢䑪乽䶔俳壤Əⰼ䤡ᷧ⏴⹛ 廼 䔞 ⬷晗 卽 ⊪ 嵞 Ə⯫⇡䙫䲥㶙ㇷ⤾䴉䊧˛✏ẽ䙫ˣ嗄 堺 ≜ 㥔媽 ˤ Ḕ Ə 㜸ᷱ晭㯒ᷴ㊷⼵㊠妹✗婕憲ẽ凑ㇸㇷ ⊆ 䙫 怺巖 Ɲ ˥ ㉥ ∗ㅥ㜂䙫㖠⏸Ə⏸∴⤻嶸˦Əḍ媑怵 ẽ ˥ 奨憸 按 䙫 ⊂ 憶˦˛

㜸ᷱ晭✏榀㸖凰徍ῲⰼƏ Ọ˥劘凮檞檶˦䂡栳Ə䶔 ㋨˥嵬㈨⹚˦≜ὃ㈲㲼Ə ⯮吾⏴䙫䫸冰劘㜜凮檞檶 栔ḍ何˛

㜸ᷱ晭䙫ὃ⒨ˣㇸ䙫⮩⯅䉂ẻˤ


Ɠ˙'HVLJQHU ⯶劘 ˛檞 檶 ˛ ⍈ 态⋽

⹛㜸ᷱ晭凮/9⏯ὃ䙫˥0XOWLFRORU6SULQJ3DOOHW˦ 䳢 ⇾Ə ✏ 㗌 㜓 塏⎪怺KLOOV⹾敲⸼˛㫌䩾㇟⏱䙫䙫/('䆯壄 何 ὃ⒨ 䛟 䕝 ⻼ ạ㳏䛕˛

⯶劘⏱棥⧪⧪

㛟ˣ嗄堺≜㥔媽ˤ⑳ˣ嗄堺㈗䈔媽ˤ

& $ 6, 2䙫 ƪ 6 +2 &.㈲挝⑳㜸ᷱ晭偖⏴ 㜸ᷱ晭⯶劘㨊⻶䙫,3+21(㈲㩆㮣

嗋 ⎆㵐 ; 㜸 ᷱ 晭偖⏴䙫㽕㴨⒨䈳䙫䉂ẻ夙⑳⋬⋬

㜸ᷱ晭˥⦄滅˦*RRJOH


双主 双主題 認識台 台灣設計品 品牌

夏季穿搭教學

如何尋找屬於你的風格,其實只是一種簡單改變


Bcpvu

ateliermade@gmail.com

FUJEN CHEN

設計師於八年前離開台灣,到巴黎念書,工作。 回來台灣後,深感台灣的男裝環境毫無進展,和設計師八年前離開台灣時,相差無幾。 相較於日本,韓國,香港,男裝的選擇性,台灣需要更多的人來投入,深耕男裝這塊領域。 "Désaccord" 為法文的不同意,反抗的意味, 有別於市場上大量抄襲的速食文化, 以反對,要求獨立風格的Désaccord精神,藉以分享設計師留法的所見所學。 濃濃的歐洲風格融合風趣性格,再加上適合台灣天氣的設計,來誕生這個品牌。 |100%台灣製造 |每季的自創印花設計 |頂級布料和配件選購 |完美車縫加工 |件數少量化設計 Le jeune créateur de mode de Atelier Made qui, parti de taiwan pour Paris il y a 8 ans pour parfaire sa technique, a fait un constat concernant la mode en matière de vetement pour les hommes. Elle n'a pas évoluée, ou très peu, comme elle le devait à Taiwan. C'est pour cette raison il a décidé de créer une ligne de vetement qui rompt tout en douceur avec l'état dans laquelle se trouve la mode masculine des Taiwanais. Ses idées il les a puisées lors de ses différents voyages en Europe, Asie et aussi la Caraibe. Tout le process, de la création jusqu'a la production en passant par la confection est du Made in Taiwan avec cependant une rigeur et un soucis du détail tout comme à Paris Cela se retrouve dans la qualité des matières et la finition des vetements.


&ROOHFWLRQ

2013 2

『KAZE 甜美的記憶』 美的


穿搭教室 夏季穿搭教學

如何尋找屬於你的風格,其實只是一種簡單改變

夏季基本搭配技巧一 整體 一件百搭白T,一件丹寧襯衫, 一件合身窄褲,男生穿搭其實很簡單! 鞋子選擇黑色的coin lofar會比A11 star 增加不少男人味呢!

夏季基本搭配技巧二 Basic V Tee V領Tee是搭配中很重要的一環,簡單基本 好搭可以輕鬆融入每一套搭配裡,越是基本 簡單的單品,更能襯托其他單品。

夏季基本搭配技巧三 Skinny Jeans 緊身褲直2013都是經典,一直在找恰當的利基點, 緊身褲在裡絕對是很重要的單品,只要穿上一條很緊 的褲子,搭配任何一樣上衣整體感覺就對了,搭配就 是如此簡單,就像這條褲子一樣如此簡單,沒有過多 的細節,把褲子回歸最基本搭配重點。


下期休刊一次 專欄作者取材

本期驚喜小禮物 本期

介紹台灣設計品牌叫什麼? 品牌意義是?

以FB私訊至SAKURA專欄作者FB,有機會抽中 風格白tee一件,請各位讀者踴躍參與此活動(歡迎產媒系各年級師生參與)!! (5月25號截止參加,5月26號抽出2位幸運兒)


2013vol11-no2  

2013/5/20 WEEKLY PAPPER 第十一期

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you