Issuu on Google+

Guía d’emigració al Québec Programa treballador qualificat


Jordi Pera ©

Índex de continguts Preparatius .......................................................................................................... Sol·licitud de la residència permanent................................................................. Operativa del trasllat i instal·lació........................................................................ Integració social................................................................................................... Integració al mercat laboral..................................................................................

3 4 8 9 11

Annexes A 1. Aprenentatge del francès.................................................................................. A 2. Informació general a internet............................................................................ A 3. Llista de control................................................................................................. A 4. Recursos sobre el mercat laboral a internet...................................................... A 5. Cultura del mercat laboral................................................................................. A 6. Serveis per a la integració laboral dels immigrants.......................................... A 7. Allotjament........................................................................................................

12 13 14 15 16 21 22

1. 2. 3. 4. 5.

ATENCIÓ! Aquest document té un valor únicament orientatiu, donat que les regulacions relatives a immigració tant al Québec com a nivell federal estan subjectes a canvis contínuament, de manera que cal informar-se amb precisió en els enllaços presentats. Si teniu algun comentari o informació que vulgueu compartir, us agrairé que me’l feu arribar al correu: jperase@yahoo.es Ens veiem al Québec!

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 2


Jordi Pera ©

1. Preparatius  Documents a emportar Documentació per les autoritats, els estudis, la feina i els bancs:  Certificat de sélection du Québec  Visa de resident permanent adherida al passaport i carta de confirmació del estatut de resident permanent.  Passaport i documents de viatge (bitllet d’avió si veniu amb vol directe al Québec)  Document nacional d’identitat  Certificat de naixement Documents professionals:  Diplomes i certificats d’estudis  Expedients acadèmics  Descripció de cursos i estades de pràctiques.  Cartes de certificació de experiències professionals i de formació continua  Cartes de recomanació  Curriculum vitae actualitzat Altres documents:  Una llista complerta de tot el que t’emportes al Québec per al control duaner.  Un certificat d’antecedents penals del país d’origen  Un certificat de situació militar (situació de reserva, p.e).  Carnet de vacunacions, dossier mèdic i dental.  Prova d’afiliació al règim de seguretat social del país d’origen.  Carta de la darrera empresa on has treballat especificant el càrrec i hores treballades  Permís de conduir espanyol o permís internacional  Carta de recomanació del banc  Extractes bancaris com a proves de disposició de fons  Històric de crèdit (extractes antics, llibretes antigues).  Cartes de recomanació d’antics arrendadors  Assegurança mèdica per als 3 primers mesos (a contractar) Aquests documents han de ser originals o còpies compulsades. Si els documents originals no estan en anglès ni francès, han d’anar acompanyats d’una traducció jurada.

 Pressupost           

Despeses per la demanda de la Residència permanent (CSQ(395C$)+PR(1040C$)) Exàmens oficials d’idiomes (anglès i francès) Traducció jurada dels diversos documents + certificació notari Assegurança mèdica pels 3 primers mesos i de viatge Bitllet d’avió Transport mudança Allotjament i manutenció primers mesos Avaluacions comparatives d’estudis (necessari en alguns casos, uns 100C$) Revisió mèdica Certificats d’antecedents penals (pocs diners) Carnet de conduir canadenc (49C$)

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 3


Jordi Pera ©

2. Sol·licitud de residència permanent Programa Vacances-Travail Per als joves entre 18 i 35 anys es convoquen cada any unes 450 places pel programa Experiència Internacional Canadà que permeten treballar durant un màxim de 12 mesos. La convocatòria d’aquest programa es fa a la pàgina web de l’ambaixada del Canadà a Madrid. Es requereix l’enviament d’una sèrie de formularis, CV, prova de disposició de fons pels 3 primers mesos, fotos carnet i pagament de 110€ a l’Ambaixada del Canadà a Paris. Els sol·licitants rebran acusament de recepció per correu electrònic i notificació de l’atorgament de la plaça també per correu electrònic. Aquest darrer contindrà la Letter of introduction que donarà un termini de 12 mesos per entrar al país, moment a partir del qual s’atorgarà un permís de treball per 12 mesos amb llibertat per entrar i sortir del país tantes vegades com es vulgui. Aquest permís de treball no és renovable, però es pot demanar un altre tipus de permís temporal o aplicar per un altre programa com la visa Jeune Professionnel o un visat d’estudis.

 Sol·licitud del Certificat de Selecció del Québec El Govern del Québec té la seva pròpia política de selecció d’immigrants, més oberta i sovint més àgil que a la resta del Canadà. Entre els varis programes d’immigració, presentem el de Treballador qualificat. Es pot avaluar la possibilitat de ser seleccionat introduint les dades personals i professionals al link: http://www.immq.gouv.qc.ca/es/inmigrar-instalarse/trabajadores-permanentes/epi.html La selecció dels immigrants al Québec funciona per un sistema de punts que valora:  Formació acadèmica: hi ha una llista de formacions privilegiades segons la demanda prevista de treballadors qualificats en unes o altres àrees professionals.  Nivell d’idiomes anglès i francès  Experiència professional relacionada amb la formació durant els darrers 5 anys.  Experiència professional i/o formació acadèmica al Québec  Presència de familiars al Québec  Edat, privilegiant els professionals més joves  Possessió d’una oferta de feina per a treballar al Québec Si el resultat del test online és positiu, es pot valorar com un 95% de probabilitats de obtenir el Certificat de Selecció del Québec, si bé els criteris i llistes de professions o formacions privilegiades poden canviar en qüestió de mesos, pel que cal assegurar-se’n just abans d’enviar la sol·licitud. Cal valorar el fet que al Canadà un 20% de les professions estan regulades pels organismes provincials, de manera que no es poden exercir sense el permís del col·legi o associació professional corresponent. L’obtenció de la residència permanent no significa que puguem exercir aquestes professions un cop instal·lats allà. Aquest és un tràmit que s’haurà de dur a terme un cop instal·lats. Per més informació: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/emploi/professions-metiers/index.html

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 4


Jordi Pera © Un cop presa la decisió, cal descarregar tots els formularis a omplir de l’adreça http://www.immq.gouv.qc.ca/es/inmigrar-instalarse/trabajadores-permanentes/solicitudinmigracion-oficial/index.html i preparar la documentació que s’explica a continuació. La documentació necessària per a sol·licitar el CSQ és la següent:  Formularis de sol·licitud del certificat de selecció  Contracte relatiu a la capacitat d’autonomia financera  Fotografia tamany carnet  Currículum Vitae en francès  Formulari de pagament de les taxes de la demanda (395$CAN)  Copia del certificat de naixement (traduïda, a obtenir al Registre civil) Afegir la següent documentació acadèmica:  Una còpia de tots els diplomes i certificats d’estudis secundaris, post-secundaris i

universitaris classificats per ordre decreixent (el més recent en primer lloc, etc.)  Una còpia de tots els expedients acadèmics per cadascun dels vostres anys

d’estudis fins al darrer o actual (si s’escau), excepte de l’educació primària. Han d’anar classificats en ordre cronològic decreixent, com els anteriors.  Si s’escau, una còpia del certificat de la inscripció a un programa d’estudis en curs, indicant si es tracta d’un programa d’estudis a temps complert o a temps parcial. Documentació laboral:  Una còpia de les bases de cotització a la seguretat social dels darrers 5 anys  Una còpia de tots els certificats de feines i estades de pràctiques dels darrers 5

anys per totes les feines mencionades en la vostra sol·licitud, inclosa la actual. Els certificats de feines o estades de pràctiques han de consistir en una carta de l’empresa (amb el logo/segell), amb data, signatura i nom del signatari. Han de contenir les informacions següents:     

Dates d’inici i final del contracte Número d’afiliació a la seguretat social Dades de contacte de l’empresa, inclòs el telèfon Llocs de treball ocupats amb descripció de les tasques efectuades Incloure si heu utilitzat el francès o l’anglès com a llengua de treball

Si heu treballat en algun altre país en el que és necessari algun visat o permís de treball, cal afegir:  Una còpia de tots els visats o permisos de treball i renovacions corresponents

grapades amb el certificat de feina corresponent. Per a provar el vostre nivell de domini del francès i l’anglès es poden presentar els certificats / resultats dels exàmens següents:  Francès: DELF, DALF, TEF, TCF (inclòs prova d’expressió oral), TEFAQ, TCFAQ.  Anglès: exàmens Cambridge, TOEFL, IELTS o TOEIC (el més senzill). L’equivalència dels nivells a l’omplir les caselles de la sol·licitud és la següent: A1 (1-2), A2 (3-4), B1 (5-6), B2 (7-8), C1 (9-10) i C2 (11-12).

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 5


Jordi Pera © MOLT IMPORTANT:  No oblideu afegir la traducció jurada de tots els documents que no estiguin en anglès o francès. Aquestes portaran grapada una còpia de l’original  Dels documents originals en anglès o francès, s’ha d’enviar només una còpia compulsada.  Conserveu els originals i una còpia de tots els documents enviats. Per a que la sol·licitud sigui processada, cal que tots el formularis estiguin signats i degudament complimentats, i que es paguin les taxes establertes. Els originals han d’estar disponibles sota demanda expressa o per a ser presentats en cas d’una entrevista de selecció. La sol·licitud s’ha d’enviar a: Bureau d’immigration du Québec à Paris 87-89 Rue de la Boétie. 75008 Paris Tota la informació subministrada ha de ser exacta i verificable. Les informacions imprecises o inexactes podrien ocasionar el rebuig de la sol·licitud en qualsevol de les etapes del procés de selecció. Per altra part, la puntuació atribuïda als factors i criteris de selecció serà objecte d’una nova avaluació en cada etapa reglamentaria (demanda CSQ – possible renovació CSQ – demanda RP) del procés de tramitació de la sol·licitud, en particular si canvia el seu estat civil (matrimoni o parella de fet). Si la seva sol·licitud no comprèn tots els documents exigits, disposa d’un termini de 60 dies per a presentar-los / enviar-los al BIQ de Paris. Aquest termini es calcula a partir de la data del acusament de recepció de la nota en la qual s’indiquen els documents que manquen. Quan obrin la vostra sol·licitud rebreu una carta conforme han obert el vostre expedient, atorgant-vos un número d’expedient/dossier.  Un cop obert el teu expedient, pots enviar nova informació curricular (nou certificat acadèmic, etc.) al BIQ de Paris per correu postal indicant el teu nº de dossier.  El cost de tramitació del CSQ és de 395$ i l’interval de temps és de 2 a 7 mesos.  Amb el Programa de treballador qualificat es pot després treballar com a autònom. Els candidats que presenten algun dubte en quant a la seva capacitat d’adaptació o no presenten els certificats de competències lingüístiques se’ls convoca a una entrevista de selecció, en la que els demanaran els documents originals i avaluaran el nivell d’idiomes. Principalment s’avalua la seva capacitat d’integració al Québec. Aquesta avaluació es refereix principalment al seu coneixement del Québec, als tràmits ja efectuats i sobretot les qualitats personals. L’entrevista de selecció és el moment ideal per a parlar del seu projecte d’immigració amb el conseller i fer-li preguntes. L’entrevista dura entre 30 i 60 minuts. Val la pena preparar-se algunes de les preguntes més probables, com ara:  Pourquoi est-ce que tu sohuaites immigrer au Québec?

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 6


Jordi Pera ©

 Est-ce que tu crois que tu peux bien t’intégrer dans la société québecoise?  Comment penses t’intégrer dans la société québecoise?  Quelle sorte de travail penses trouver au début?  Qu’est-ce que tu sais du Québec? Podeu trobar pistes per a preparar l’entrevista de selecció en el següent enllaç: www.accelerated-ideas.com/free-canadian-citizen-practice-test.aspx Un cop rebut el Certificat de Selecció del Québec podreu inscriure-us a una borsa de treball per a rebre ofertes de feina (www.placementinternational.gouv.qc.ca) i tindreu accés gratuït a cursos de francès (www.francisationenligne.gouv.qc.ca)

 Sol·licitud residència permanent al Govern Federal del Canadà Un cop tenim el CSQ tenim tres anys de termini per demanar el visat de resident permanent al Govern Federal de Canadà. Per a dur a terme aquest tràmit caldrà enviar la demanda amb els formularis omplerts i signat, pagar unes taxes d’aproximadament 1.040C$ i presentar certificats d’antecedents penals de tots els països on haguem viscut més de 6 mesos ininterrompudament essent majors de 18 anys (caldrà haver guardat els visats, documents de residència temporal o permanent d’aquests països). Aquests certificats han de ser obtinguts en els tres mesos abans de la presentació de la demanda. En el següent enllaç podem trobar informació sobre com obtenir aquests certificats en cada país: http://www.cic.gc.ca/francais/information/securite/cert-police/index.asp Els certificats que no estiguin en anglès o francès han d’anar acompanyats d’una traducció jurada a l’anglès o al francès. En el següent enllaç podem veure els detalls: http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/guides/FQ7TOC.asp En el següent enllaç podeu trobar-hi tots els formularis a descarregar per la demanda: http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/quebec/demande-trousse.asp Un cop enviada la demanda rebrem una carta del Govern Federal indicant-nos l’obertura del nostre expedient, la possibilitat de fer-ne el seguiment online i un directori de centres mèdics del nostre territori on podrem fer la prescriptiva revisió mèdica. La durada d’aquest tràmit oscil·la entre 6 i 9 mesos, en principi. Un cop atorgada la residència permanent, se us convida a portar el passaport a l’oficina on heu enviat la demanda per a donar-vos el visat. A partir d’aquest moment teniu 1 any de termini per a validar-lo en territori canadenc. Al entrar al Canadà i validar el visat, s’us enviarà la carta de la residència permanent al cap d’unes 4-6 setmanes (a partir de quan hagueu donat una adreça de residència). Per conèixer més detalls sobre el procés un cop feta la demanda aneu a l’enllaç: http://www.cic.gc.ca/francais/immigrer/demande-apres.asp Per mantenir la residència permanent cal passar almenys 2 de cada 5 anys residint al Canadà. Al cap de 3 anys residint es pot demanar la ciutadania canadenca.

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 7


Jordi Pera ©

3. Operativa del trasllat i instal·lació  Abans de marxar  Preparar caixes d’afers personals segons grau de necessitat per a ser enviades a Canadà progressivament segons disponibilitat d’espai.  Mirar possibles empreses de transport de paquets.  Moure xarxa de contactes per tenir una adreça a donar on rebre la carta de la Residència Permanent i altres documents oficials (NAS)  Contractar assegurança de viatge i salut pels 3 primers mesos  Obtenir un carnet de conduir internacional (opcional)  Obtenir referències de crèdit del banc – document bancari solvència econòmica  Temes duana, mirar www.cic.gc.ca/francais/nouveaux/avant-frontiere.asp

 Al arribar – Quan tingui la Residencia Permanent  Declaració dels efectes personals enviats a part del vol – Personal Exemption Customs Declaration (form E24).  Guardar el document “Proof of landing”.  Anar a una oficina d’Immigration Québec per demanar informació  Sol·licitar un NAS (numéro d’assurance sociale) és indispensable per treballar, obrir un compte bancari, etc. és com un carnet d’identitat. Per obtenir-lo, cal anar a una oficina de Service Canada o un Centre de Resources Humaines du Canada. Caldrà donar una adreça per a rebre’l unes quantes setmanes després.  Mirar www.privcom.gc.ca/fs-fi/02_05 d 02 e.asp  El carnet de l’assegurança mèdica l’emet la Régie de l’Assurance Maladie du Québec (www.ramq.gouv.qc.ca) . Es rep uns 90 dies després de la demanda, durant els quals els serveis de sanitat els haurem de pagar i després ens els reemborsaran.  Obrir un compte bancari amb el passaport, visat de resident, número de NAS, adreça de residència i dades de contacte del propietari.  Mirar la possibilitat de llogar un espai tipus Bluespace.  Buscar una biblioteca per accedir a internet gratis.  Estudi de mercat per veure quin banc cobra menys comissió per transferències.  Es pot conduir amb el permís de conduir espanyol durant els primers 90 dies, però cal demanar un permís quebequès a la Société d’assurance automobile du Québec per telèfon per demanar hora. L’espera serà d’uns 2 mesos i costa uns 49C$. (www.saaq.gouv.qc.ca)  Registrar-se al Consultat de Montréal Per informacions en detall i més actualitzades: Guía sobre la instal·lació al Québec - www.apprendrelequebec.gouv.qc.ca Respecte la cerca d’allotjament, val la pena mirar-se l’Annex 2 on hi ha pàgines web per a cerca d’allotjament, i l’Annex 8, on s’explica el sistema de lloguer i altres temes relacionats.

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 8


Jordi Pera ©

4. Integració social  Les formes en la societat quebequesa Al Québec, és convenient ser políticament correcte en les trobades socials. Encara que és sovint difícil de comprendre per un nouvingut, aquesta barreja de discreció, idees simples i somriures fàcils alimentarà tanmateix les vostres primeres converses amb els habitants de la província. Aquestes actituds no s’han de prendre com a hipocresia o manca d’interès per vosaltres, sinó com un respecte cap a les vostres idees i del vostre espai vital. Només després d’haver-vos guanyat la seva confiança que podreu tenir-hi converses més profundes i animades. Els quebequesos eviten la controvèrsia, sobretot en públic. La quebequesa és una societat pacífica i ben organitzada, que reacciona molt malament als canvis bruscs. Els quebequesos prefereixen la claredat, les frases directes i explícites en les seves relacions socials. Tractar de vostè és sovint vist com una voluntat de distància, una necessitat d’etiquetar una certa superioritat. Les persones de la mateixa generació es tutegen, com les persones de menys de 30 anys. És habitual trobar problemes d’adaptació sobretot al llarg dels dos primers anys. Després de les primeres setmanes, la realitat se sobreposa al somni. Es llavors quan cal tenir paciència i demostrar maduresa.

 Estratègies de socialització El Canadà en general i el Québec en particular és una societat molt dinàmica i emprenedora, amb un teixit i una activitat associativa molt important. Així, segons les motivacions i capacitats de cadascú, és molt recomanable trobar associacions i entitats alineades amb les nostres motivacions on hi puguem fer aportacions puntuals o estables de col·laboració voluntària. Tant en l’àmbit lúdic, social com professional, aquesta és la via òptima d’integració social i també en el mercat laboral. Unes quantes idees per a conèixer gent poden ser:  Intercanvis de conversa per millorar anglès i francès amb persones que vulguin practicar castellà o català. Podem trobar-los penjant anuncis a les escoles d’idiomes.  Voluntariat en tot tipus d’entitats sense ànim de lucre (serveis socials, medi ambient, associacions culturals, etc.)  Cursos d’idiomes o de formació continua  Activitats en entitats esportives o culturals  Cursos relacionats amb les nostres aficions

Entitats facilitadores de l’integració  Agence National d’Accueil des étrangers www.anaememploi.ca  Associeté bénévole pour faciliter l’integration www.objectifquebec.org  Le Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles ofereix un servei als immigrants per ajudar-los a integrar-se al Québec www.micc.gouv.qc.ca  www.immigration-quebec.gouv.qc.ca  Informació general en temes d’immigració i integració www.settlement.org

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 9


Jordi Pera ©

Cerca d’oportunitats de voluntariat  Secrétariat à l’action communautaire autonome www.benevolat.gouv.qc.ca  Les entitats de la comunitat sovint posen anuncis als diaris locals cercant voluntaris.  Pots trobar feines de voluntariat mirant el directori de serveis comunitaris a la biblioteca o a la pàgina web de la mateixa.  Es molt recomanable trucar directament l’entitat on vols fer voluntariat.  Base de dades de serveis socials i comunitaris. www.charityvillage.com  Organització de voluntariat vinculada a Nacions Unides www.onlinevolunteering.org

Intercanvis d’idiomes a Montréal       

www.lingofriends.com www.conversationexchange.com www.mylanguageexchange.com www.ilearnmontreal.com www.expatriates.org www.languageexchangecenter.com www.spainexchange.com

Factors clau de l’èxit per a un immigrant       

Mantenir-se positiu i envoltar-se de persones positives “Adopta” el Canadà com el teu país, involucra’t en la teva comunitat. Fes un Pla B, C, D, etc. Fes amics de diversos grups culturals Fes voluntariat, contactes, mentoring (voluntariat en associacions professionals) A les entrevistes de feina sigues molt puntual i mira als ulls de l’entrevistador. Establir objectius pot ajudar-te a mantenir la motivació quan tinguis problemes. Els objectius poden ajudar-te a establir i mantenir la bona direcció i controlar el teu ritme de millora. Una llista d’objectius pot ajudar-te a recordar perquè has vingut a aquest país, que esperes assolir i quan esperes assolir-ho.  Tindràs més possibilitats d’assolir els teus objectius si aquests són específics, prioritzats, mesurables, importants, realistes i que compensin. (cal també establir dates límit i objectius intermedis)  Fes networking per a saber què està passant al mercat de treball, agafar idees i exemples i habilitats com el llenguatge corporal, indumentària, us del llenguatge, gestió del temps, comunicació, etc.  Sigues resilient. Sigues perseverant i focalitza’t en els beneficis a llarg termini.

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 10


Jordi Pera ©

5. Integració al mercat laboral La integració en el mercat laboral per als que no tinguin una oferta de treball o no tinguin un perfil professional molt demandat, s’hauria de basar en tres eixos:  La formació en idiomes per a tenir un nivell de domini professional i conèixer el llenguatge professional quebequès, així com la formació relacionada amb l’àmbit professional per a adquirir certificacions conegudes pels empresaris i familiaritzarse amb les pràctiques habituals quebequeses.  El voluntariat en associacions de l’àmbit professional serà habitualment reconegut com a experiència professional, més vàlida que l’experiència obtinguda fora del Canadà.  El networking és la base de la cerca d’oportunitats professionals. Fer contactes tant en cursos de formació, experiències de voluntariat, grups de linkedin (especialment Linked Québec o Happen per al Canadà anglòfon), trobades de networking, fires d’ocupació, contactes del nostre àmbit social i lúdic, etc. Es molt recomanable fer-se targetes personals encara que no tinguem feina. Altres estratègies a tenir en compte són:  Mirar estudis sobre perspectives d’oportunitats professionals: www.emploiquebec.net  Contractar els serveis d’un career advisor.  Començar dues feines part-time o combinar voluntariat amb feina part-time per a tenir més poder de negociació finalitzat el període de prova.  Contractar els serveis d’una agència de col·locació privada  Fer el seguiment de les ofertes de feina en diaris i pàgines web  Participar en un programa de pràctiques professionals del govern per a immigrants

Centres de formació Cursos online abans d’arribar i cursos presencials allà segons demanda del mercat.  Centre régional de formation à distance du Grand Montréal www.cspi.qc.ca  Répertoire de la formation continue www.formation.jobboom.com  Établissements d’enseignement www.mels.gouv.qc.ca  Télé-université www.teluq.uquebec.ca  Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada www.refad.ca  Portail de la formation en ligne (informatique et langues) www.le-formateur.com  Cégep@distance www.cegepdistance.ca  Ciblétudes www.cibletudes.ca / www.boursetudes.com  Société de formation à distance des commissions scolaires www.sofad.qc.ca  Site inforoute du Ministère de l’éducation, du loisir et du sport www.inforoutefpt.org

Els annexes 4, 5 i 6 presenten informacions varies sobre les característiques del mercat laboral quebequès, recursos a internet i serveis per a la integració professional dels immigrants.

Guies sobre el mercat de treball  Guide “Réussir le Québec” – Guia oficial sobre el mercat de treball  Llibre “Canadian directory of search firms” disponible a Canada Employment Weekly (www.mediacorp2.com) o www.acsess.org

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 11


Jordi Pera ©

Annex 1. Aprenentatge del francès Recursos per a autoformació  TV en francès: www.tv5.ca ; http://tvanouvelles.ca  Llibres de francès per negocis: “Le français au bureau”, “La revue d’aménagement linguistique”  Diaris a internet: http://lejournaldemontreal.canoe.ca ; www.lesaffaires.com  Programa de ràdio sobre immigrants a Québec a www.rcinet.ca  Radio Canada http://rss.radio-canada.ca/rci/tamtam.xml

El Govern del Québec reemborsa el cost dels cursos i exàmens oficials de francès dels nous immigrants, fet pel qual val la pena guardar-ne els rebuts.

Cursos de francès oferts pel Govern del Québec El Ministeri de la immigració ofereix cursos gratuïts per als nouvinguts, en tres modalitats:  Temps complert: 30 hores per setmana (bàsic i intermedi). Poden ser subvencionats.  Temps parcial: 4, 6, 9 ou 12 hores per setmana  Auto-formació als centres d’auto-aprenentatge  Le MICC ofereix cursos de comunicació oral i escrita de nivell intermedi i avançat a temps complet o parcial, i cursos específics per a certes àrees professionals. Mirar també Enhanced language training program  Cursos de francès online del MICC, pels que ja han obtingut el CSQ www.francisationenligne.gouv.qc.ca  Banque d’exercices du MICC www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/langue-française/apprendre-ligne/autresservices/banque-exercices.html  Grand dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française www.granddictionnaire.com  Télé-université www.teluq.uquebec.ca www.formation.jobboom.com  Portail d’information en ligne www.le-formateur.com  Du français sans faute www.dfsf.com ; www.refad.ca  Banque gratuite d’exercices du MICC www.micc-francisation.gouv.qc.ca Vàries universitats ofereixen cursos de francès:  McGill University – www.mcgill.ca/conted/langprg/fulltimefrench (també DALF)  Université de Montréal – www.fep.umontreal.ca/frances/index.html  Université du Québec à Montréal – www.langues.uqam.ca/fr2  Concordia University – http://fcms.concordia.ca  École internationale de langues du YMCA – www.ymcalangues.com/fr/index.asp Les biblioteques públiques són un recurs interessant que podeu utilitzar gratuïtament per a llegir els diaris, consultar internet i demanar llibres en préstec. Altres cursos de francès: www.clickonfrench.com - Cursos online www.leconjugueur.com - Exercicis de conjugació online

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 12


Jordi Pera ©

Annex 2. Informació general a internet Recursos sobre immigració www.servicesfornewcomers.cic.gc.ca – Serveis per a immigrants del Govern Federal www.cic.gc.ca – Citoyenneté et Immigration Canada www.ola-quebec.ca - Serveis de relocating www.immigrer.com – Portal d’informació sobre immigració a Québec i Canadà www.cfeedayplanner.com – Portal d’informació per a nous immigrants http://relocatecanada.com – Portal informatiu de serveis per a immigrants a Canadà www.movingincanada.com – Portal sobre immobiliària a Canadà http://soscanada2000.com – Portal d’informació general sobre immigració a Canadà www.canadianimmigrant.ca – Portal sobre immigració a Canadà www.micc.gouv.qc.ca – Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles www.immigration-quebec.gouv.qc.ca – Ministère de l’Immigration et des Com. Cult. www.rhdcc.gc.ca – Ministère Ressources Humaines et développement compétences www.loonlounge.com – Fòrum de futurs immigrants a tot el Canadà

Recursos informació general www.craigslist.ca - Portal d’anuncis i intercanvis (tipus loquo.com) www.toile.com - Portal de serveis varis de Québec www.kijiji.com – Portal d’anuncis (tipus loquo.com) www.etudieramontreal.info – Portal sobre estudis a Montréal www.espana.gc.ca – Embajada de Canadá en España www.consuladoenmontreal.maec.es – Consulado de España en Montréal www.canada.com – Portal de noticies sobre Canadà www.statcan.ca - Statistics Canada www.theweathernetwork.com – Portal sobre meteorologia a Canadà www.factscanada.com – Portal d’informació general sobre Canadà www.gouv.qc.ca – Gouvernement du Québec www.servicecanada.gc.ca – Serveis del Govern Federal www.buyitcanada.com – Directori d’empreses i serveis de tot Canadà www.lesaffaires.com - Diari d’informació econòmica www.ccquebec.cat – Casal Català del Québec (Montréal)

Recursos per a expatriats de tot el món www.internations.org – Portal d’expatriats que fan trobades regularment (Recomanat) www.expatexchange.com – Portal de serveis i informació per a expatriats. Xarxa d’expatriats a tot el món que intercanvien consells i informació de tot tipus www.expatfocus.com – Portal d’informació per a expatriats a tot el món www.expat21.com – Forum d’expatriats de tot el món www.spaniards.es - Spanish people living abroad www.escapeartist.com – Portal d’informació i enllaços sobre expatriats

Recursos per a trobar allotjament www.aubergesdejeunesse.com/Canada/Montreal www.hihostels.ca www.craigslist.org/about/sites#CA www.kijiji.ca www.toutmontreal.com/logements www.appartalouer.com www.cherchetrouve.ca/Logement-a-louer.html www.logisquebec.com

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 13


Jordi Pera ©

Annex 3. Llista de control Documents a emportar-se Carta de recomanació del nostre banc espanyol Proves de fons (extractes bancaris) – Històric de crèdit (llibretes) Carta de recomanació d’antics arrendadors Certificat de situació militar Certificat d’antecedents penals Dossier mèdic, dental i carnet de vacunacions Prova d’afiliació al règim de la seguretat social del nostre país Llista detallada de totes les coses que ens enduem (per control duaner) Document nacional d’identitat Certificat de naixement Assegurança mèdica (3 mesos) i de viatge Carnet de conduir espanyol (vàlid per 3 mesos) o internacional

Documents professionals Diplomes i certificats d’estudis Expedients acadèmics Cartes de certificació d’antigues feines i formació continua Cartes de recomanació CV actualitzat Carta darrera empresa especificant el càrrec i hores treballades

Un cop al Québec, caldrà tenir els següents documents: Certificat de sélection du Québec Passaport amb el visat de resident permanent Documents de viatge: bitllet vol, proof of landing Confirmació del estatus de resident permanent (carta rebuda al Québec) NAS (numéro d’assurance sociale) (a obtenir un cop hem arribat) Carnet Assurance Maladie (a obtenir un cop hem arribat) Permís de conduir canadenc

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 14


Jordi Pera ©

Annex 4. Recursos sobre el mercat laboral Mercat laboral del Québec www.citim.org – Clef pour l’intégration au travail des immigrants www.emploiquebec.net – Emploi Québec (guía descarregable sobre mercat laboral) www.ampe.ca – Agence Montréalaise pour l’emploi www.micc.gouv.qc.ca – Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles www.travailimmigrants.com – Outil pour bâtir un plan d’action personnalisé www.immigration-quebec.gouv.qc.ca – Services gratuits pour les immigrants www.cjereseau.org – Réseau des Carrefours Jeunesse Emploi du Québec www.cre.qc.ca – Association des Centres de Recherche d’Emploi du Québec www.soiit.qc.ca – Service d’orientation et d’intégration des immigrants au Travail www.toile.com/guides/emploi - Portal per cerca de feina www.jobboom.com - Portal per cerca de feina www.working.com/francais - Portal per cerca de feina www.monemploi.com - Portal per cerca de feina www.travail.gouv.qc.ca – Ministère du Travail www.cnt.gouv.qc.ca - Commission des normes du travail www.travailleraucanada.gc.ca – Portal sobre cerca de feina del Govern Federal

Mercat laboral a tot Canadà www.weapplyforyou.com – Servei de cerca personalitzada de feina www.hrsdc.gc.ca/en/gateways - Human Resources and Skills Development Canada www.jobbank.gc.ca / www.guichetemplois.gc.ca – Borsa de treball Govern Canadà www.theinternagency.com – Portal sobre internships www.canadaespana.org – Cámara de Comercio de Canadá-España www.monster.ca – Monster Canadà www.homeworkers.org – Portal sobre feines freelance / tele-treball www.workopolis.com – Portal – borsa de treball www.canadajobs.com – Portal de cerca de feina per tot Canadà www.allcanadianjobs.com - Portal de cerca de feina per tot Canadà www.top-consultant.com – Portal de feines del sector consultoria (global) www.eluta.ca – Motor de cerca de feines a Canadà www.careeredge.ca – Organització nacional per a la gestió de internships www.councils.org/en - Informació sectorial sobre tendències del mercat de treball www.tobecanada.com – Consultoria de negoci internacional www.vamosacanada.com - Agència que fa prospecció del mercat laboral www.linkyou.info – Portal/Forum de cerca de feina www.the-cma.org – Canadian Marketing Association (Borsa de treball) www.resiliencyforlife.com/cs - Recursos per a la cerca de feina www.vestiigo.com - Feines de marketing www.skillsforchange.org – Organització Ontario per la integració professional imm. www.selectionstrategy.com – Empresa de selecció i de serveis de career-transitioning www.careerjoy.com – Empresa de serveis de coaching (només Canadà anglòfon) www.higherbracket.ca – Portal per trobar feina (s’ha de pagar) www.careerbuilder.ca - Portal de cerca de feina www.mbajobs.ca – Portal de cerca de feina www.bestplace.ca – Portal de cerca de feina www.workdirectory.ca – Portal de cerca de feina www.alltypeofjobs.com/workathome - Portal sobre feines per fer des de casa www.canadausemployment.com – Agència especialitzada en feina pels immigrants www.happen.ca – Canada’s largest networking community (Ontario & BC)

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 15


Jordi Pera ©

Annex 5. Cultura del mercat laboral Cultura de la negociació  Ús del temps: es considera un recurs limitat que s’ha d’utilitzar de manera eficaç i rendible (time is Money). Els executius mostren una actitud de pressa controlada. La orientació és a curt termini. El passat i el llarg termini es consideren irrellevants.  Relacions personals / professionals: En la part francòfona es concedeix més importància a les relacions personals, que d’arribar a progressar poden afectar positivament el curs de les negociacions. El tracte inicial és més formal i reservat que als Estats Units o el Canadà anglòfon. Es molt apreciat l’esforç que facin els negociadors estrangers per a comunicar-se en francès encara que no el dominin.  Pautes de comunicació: es clar i informal, amb abundància de slang sense prendre en consideració el nivell d’anglès del interlocutor. Es valora la llibertat d’opinió i s’admeten les posicions enfrontades i els desacords. Es aconsellable mostrar-se positiu i utilitzar adjectius que ressaltin aspectes com la qualitat, garantía, tamany. Evita ser modest en els plantejaments així com evitar arguments emocionals que podrien generar sospites.  Concessions i acords: negociació cooperativa i seqüencial, basada en arguments tècnics. Poques concessions distribuïdes al llarg de tot el procés.  Presa de decisions: decisions individuals per nivells de responsabilitat en l’empresa. S’espera que el interlocutor tingui el mateix poder de decisió.

Avaluació comparativa dels diplomes i certificats acadèmics Al Canadà les professions es classifiquen entre professions regulades i professions no regulades. Per exercir una professió regulada s’ha de pertànyer al col·legi professional corresponent que ha de convalidar els diplomes i certificats obtinguts a l’estranger. En el cas de les professions no regulades, l’empresari ha de valorar si els diplomes obtinguts a l’estranger són o no equivalents als diplomes canadencs. Per aquesta raó, tot i exercir professions no regulades és sovint convenient estar col·legiat, registrat i/o certificat per alguna associació professional rellevant. En aquest sentit, caldrà valorar la conveniència de fer una Avaluació comparativa dels nostres diplomes i certificats, per facilitar que els empresaris canadencs puguin valorar adequadament les nostres qualificacions. Le avaluacions comparatives són diferents per a cada província. Cal informar-se bé en la corresponent associació professional o col·legi de la conveniència o necessitat de l’avaluació. Es pot demanar una avaluació comparativa al “Service des évaluations comparatives d’études”. Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca – sections Emploi / Pour nous joindre Pot tardar de 6 a 9 mesos i costar uns 100$.

Nomenclatura dels oficis i professions Una professió o ofici pot tenir noms diferents d’un país a un altre. A fi d’utilitzar eficaçment els serveis d’informació i d’inserció al mercat de treball del Québec, és important conèixer la nomenclatura corresponent a la professió o ofici al que us vulgueu dedicar. Podeu trobar aquesta nomenclatura a la pàgina www.emploiquebec.net a l’apartat IMT en ligne clicant a Métiers et professions. Poseu el nom de la vostra professió o ofici i

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 16


Jordi Pera © veureu la llista complerta de la nomenclatura que correspon a la vostra professió o ofici al Québec. El número entre parèntesi és el codi provinent de la classificació nacional de professions (CNP). Permet precisar la descripció d’una professió o un ofici. La CNP agrupa la nomenclatura professional més habitual al Canadà. Pot ser tanmateix que no hi trobeu el nom que cerqueu. En tal cas, adreceu-vos al centre local d’ocupació més proper. Es poden trobar informacions a la pàgina www.rhdcc.gc.ca. Seleccioneu Particuliers, cliqueu a Emplois, després a Outils et conseils de recherche d’emploi, i finalment a Classification nationale des professions (CNP). També es pot trobar informació sobre les normes del mercat de treball al Québec a la pàgina de la Commission des normes du travail : www.cnt.gouv.qc.ca

Les competències Les competències professionals són els aspectes sobre els quals els empresaris quebequesos es basen per a contractar un candidat. Cal explicar-les remarcant els assoliments. Es poden definir les competències següents:  Adaptació: adaptes la teva manera de treballar i el teu comportament segons la situació. T’integres ràpidament a un nou equip de treball.  Afirmació: ets capaç d’explicar i defensar les teves opinions.  Autonomia: ets capaç de treballar amb poca o sense supervisió.  Capacitat de descobrir els problemes: reconeixes ràpidament els problemes d’una situació. Detectes on hi falta la informació important.  Claredat en la comunicació: expliques i escrius les coses de manera que els altres ho comprenguin fàcilment.  Col·laboració: tens capacitat de treballar eficaçment amb altres persones.  Intuïció: pots predir com els altres reaccionaran a un fet.  Escolta: et prens el temps d’escoltar els que t’envolten. Estàs atent a les necessitats dels altres.  Eficàcia: trobes els mitjans més ràpids per a resoldre una tasca i assolir els resultats esperats.  Esperit metòdic: resols les tasques seguint una estratègia, unes etapes i unes prioritats.  Fiabilitat: executes les tasques segons l’horari previst i acompleixes les expectatives fixades.  Iniciativa: ets proactiu sense esperar les instruccions del teu superior.  Lideratge: obtens l’escolta, el respecte i la confiança dels altres. Fas valer els bons fonaments de les teves idees i fas que els altres et segueixin.  Autocontrol: saps controlar les teves emocions quan estàs enfadat. Valores les coses assenyadament abans de parlar o d’actuar.  Perseverança: t’esforces en superar els obstacles. T’esforces en obtenir la informació o l’ajuda necessària malgrat les dificultats.  Precisió i rigor: prestes atenció als detalls i verifiques l’exactitud de la informació que et transmeten.  Treball en equip: respectes els rols i responsabilitats dels membres del teu equip i treballes en col·laboració a fi d’assolir els objectius plantejats.  Competències lingüístiques: mirar la web www.travailleraucanada.gc.ca per a informació sobre la importància de les competències lingüístiques necessàries per treballar a Canadà.

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 17


Jordi Pera © Els valors del Québec en el món del treball  Els valors dominants a les empreses quebequeses són generalment la igualtat, la cooperació, la flexibilitat i la participació.  Encara que no ho facin sistemàticament, els directius consulten sovint els seus subordinats, dels que esperen una comunicació directa i comentaris constructius.  Al Québec, el valor de la igualtat d’oportunitats és molt important.  Un període de prova pot significar la ocupació durant un cert temps d’un lloc de treball menys qualificat, a temps parcial o amb contracte temporal. Això és especialment habitual per als nouvinguts que no tenen experiència canadenca. Tanmateix, un cop demostrada la vàlua professional, les promocions són ràpides.  Al Québec, allò que està escrit en un contracte de treball té més importància que la relació que es pugui establir a nivell personal amb l’empresari. Les funcions associades a un lloc de treball són generalment definides amb precisió, tot i que deixen lloc a l’iniciativa dels treballadors.  Els empresaris quebequesos valoren el respecte dels horaris i els terminis. Les reunions de feina són generalment preparades amb un ordre del dia precís, que afavoreix els intercanvis estructurats i ordenats en funció dels objectius de la reunió.  Al Québec, com a norma general, el reclutament i les promocions es basen en les competències i els assoliments individuals dels treballadors. Sovint, els empresaris quebequesos tenen en compte la capacitat de la persona a integrar-se en l’equip de treball.  Al Québec, es considera que una persona jove pot ser competent encara que tingui poca experiència, així que a vegades dirigeix persones majors que ell.  Els gerents quebequesos cerquen habitualment el consens i solucionen els conflictes a través de la negociació i el compromís.  La puntualitat és molt important a les reunions. Interrompre està mal vist, així com elevar el to de veu.  L’empresari cerca en els treballadors solucions funcionals que donin resultats el més ràpidament possible. Per evitar malentesos, es recomana pactar un període de prova o aprenentatge.  Les modalitats de salaris i vacances es negocien en el moment de la contractació.

Fer-me valer en el meu lloc de treball Uns quants consells:  Tingueu una actitud positiva. Accepteu les crítiques i retingueu les suggerències que s’us fan per a millorar la vostra feina. Al Québec, reconèixer que has de millorar en certs aspectes competencials està ben vist.  Arribeu a l’hora i respecteu els horaris de feina.  Vestiu-vos d’acord amb els codis de l’empresa.  Accepteu les responsabilitats. Assegureu-vos que esteu a l’alçada de la tasca. Sapigueu el que l’empresari espera de vosaltres i no dubteu a fer les preguntes necessàries.  Un clima de feina agradable es valora molt, tot i que sense arribar a la familiaritat.  Tingues iniciativa.  Sigues fiable. Acompleix els teus compromisos. Si ja no estàs en condicions d’acomplir-los, avisa el teu cap. Altrament, estaràs percebut com una persona amb qui no es pot confiar.  Al Québec, si bé l’assoliment personal es valora molt, una bona harmonia amb els companys de feina és valora com a necessària.  Domina les teves emocions. No deixis que els petits malentesos esdevinguin conflictes. Mira de solucionar els problemes amb calma i objectivitat.

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 18


Jordi Pera © Característiques del mercat laboral canadenc  Un treball temporal sovint pot ser un pas previ a una feina fixa, ja que molts empresaris utilitzen aquesta fórmula com a període de prova.  Hi ha un potencial enorme per a la feina des de casa, especialment la relacionada amb la informàtica.  Els treballs a temps parcial són corrents en tots els sectors i professions.  Una bona font d’informació i assistència a l’hora de trobar formació ocupacional per a nous immigrants és The Canada Employment Immigration Union.  Els empresaris canadencs responen positivament als candidats que estan en procés de millorar les seves habilitats i coneixements realitzant cursos de formació continua.  Els canadencs treballen dur, però menys frenèticament que els ciutadans dels Estats Units. Tanmateix, és habitual que els gerents i executius es cremin després de treballar llargues jornades.  Les condicions de treball estan regulades per una legislació dissenyada per assegurar que els treballadors estiguin tractats justament i equitativa.  Les revisions salarials varien des dels 6 als 18 mesos, depenent de l’empresari. Quan negociïs el teu salari, tingues en compte que els subsidis d’atur són molt més baixos que en els països europeus.  Els emprenedors estan molt respectats al Canadà, i no hi ha cap estigma relacionat amb el fracàs empresarial, sinó que s’entén com quelcom normal per qui assumeix risc.  Com que els empresaris han substituït progressivament els treballadors a temps complert per autònoms, consultors i treballadors temporals al llarg dels darrers anys, la auto-ocupació ha anat creixent com a alternativa al treball fix.  HRSDC elabora una llista d’oportunitats de negoci amb expectatives de creixement al llarg de la propera dècada.  Els empresaris tenen tendència a prescindir dels treballadors quan el negoci va malament, però el sistema facilita major demanda de contractació quan va bé.  En el contracte s’hauria d’especificar el sou base, paga per hores extres, bonus, increments planificats d’acord amb l’augment del cost de la vida i altres variables.  Els horaris típics són de 8 o 9 a 16h o 17h amb una pausa per dinar de 30 a 60 minuts.  Els Americans en general pensen que l’èxit depèn més de la personalitat de cadascú més que no pas el seu coneixement.  Professionalment, l’experiència i la competència són els criteris determinants, per sobre de l’origen o la formació acadèmica.  Les portes s’obren ràpidament pels que demostren un gran compromís professional.  El coneixement escrit i oral del francès i l’anglès determina en gran mesura les oportunitats de progressió professional.  Québec ofereix bones possibilitats de treball autònom.  Les pimes són les que contracten més treballadors.

Com vendre’s al Québec  Adapta el teu CV. Le CV quebequès es basa en el model nord-americà. Cal adaptar-lo cada vegada al lloc per al que s’aplica, utilitzant el llenguatge de l’empresa i la terminologia local. S’ha de destacar l’experiència i les competències per sobre de la formació, evitant detalls inútils com l’edat i la foto.  Indiqueu els vostres resultats i assoliments en els diversos llocs de treball que heu ocupat, precisant com les vostres accions han contribuït a l’èxit de l’empresa (increment percentual de la facturació, creació d’un nou servei, etc.)

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 19


Jordi Pera ©  Parleu de les vostres habilitats comunicatives, de gestió de conflictes, gestió de canvi i d’equips. El vostre CV ha de transmetre la vostra personalitat i els vostres valors. Els petits anuncis del diari i els portals d’ocupació són una guia excel·lent per a conèixer les competències cercades pels empresaris.  Cal destacar sobretot les experiències nord-americanes. Si no en teniu, és molt recomanable fer voluntariat professional des de la vostra arribada. Està molt ben vist.  Les entrevistes de feina. Són generalment més obertes i menys formals que a Europa. Es centren més en els vostres projectes a l’empresa i la vostra experiència professional i extra-professional que en la formació acadèmica. Cal respondre de manera breu i precisa, mencionant elements concrets, mesurables i verificables. Heu de proposar les vostres competències a l’empresa, és el que ells esperen de vosaltres. Estigueu preparats per a que us preguntin què faríeu en una situació real.  Networking! El 80% de les feines s’obtenen a través de la xarxa de contactes. Es molt convenient participar en events professionals, sovint organitzats per associacions professionals. Els quebequesos utilitzen el terme réseautage.  Promocioneu-vos tot mantenint la humilitat. Cal fer un veritable màrqueting personal per a vendre’s al Québec. Cal trobar l’equilibri entre l’arrogància i l’excessiva humilitat. Cal donar-se a conèixer per bones raons, explicar perquè ets bon professional i el que pots aportar a l’empresa. Cal així mateix demostrar una voluntat d’integració, obertura d’esperit, flexibilitat i desig d’aprendre.  A les entrevistes de feina, expliqueu el vostre saber estar. Al Québec, cal donar una imatge d’acord amb les necessitats de l’empresari, explicant amb exemples les teves competències i manera de fer. A Nord Amèrica, l’entrevista és curta, en la que hem d’aprofitar per parlar de les nostres qualitats, més que no pas de la informació ja explicada en el CV, que a Amèrica és diu résumé.  Actitud. Ets entusiasta, motivat, apassionat? Demostra-ho! A part de les competències, l’actitud és primordial. Si el contacte és bo, es pot passar per alt algunes mancances tècniques, entenent que podreu solucionar-les aviat.  Cal vendre sobretot la personalitat, l’actitud i la capacitat d’integrar-se d’acord amb els valors de l’empresa i l’equip de treball. Informeu-vos sobre l’empresa i així podreu identificar com la vostra experiència pot correspondre a les seves necessitats.  Pren l’iniciativa del contacte. Cal ser proactiu en el seguiment de la vostra aplicació, ja sigui per telèfon o per correu electrònic. Prendre l’iniciativa de les trucades és una demostració de professionalitat. Ja sigui en resposta a un anunci o una candidatura espontània, cal fer un seguiment del procés amb l’empresari. Es una manera de demostrar motivació.  Treballadors autònoms. Establir-se per compte propi al Québec és simple i assequible. Es possible ser treballador assalariat i autònom a la vegada.

El voluntariat El voluntariat relacionat amb l’àrea professional és una de les estratègies d’integració laboral més corrents al Canadà. D’aquesta manera us podreu donar a conèixer en l’entorn professional, fer contactes i accedir a oportunitats professionals. El voluntariat pot ser reconegut com a experiència professional pels empresaris. En el següent enllaç hi trobareu nombroses informacions sobre el voluntariat al Québec, els reglaments sobre drets i responsabilitats personals i normes de conducta de diferents organitzacions on es pot fer voluntariat. www.benevolat.gouv.qc.ca

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 20


Jordi Pera ©

Annex 6. Serveis per a la integració laboral dels immigrants Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles (www.micc.gouv.qc.ca) ofereix reunions individuals i sessions informatives gratuïtes per a grups, principalment sobre tècniques de recerca de feina. Emploi Québec (www.emploiquebec.net). La pàgina web de referència per a informacions sobre el mercat laboral del Québec:  Placement en ligne: els residents del Québec i els posseïdors del CSQ poden publicar-hi les seves candidatures online i crear alertes per rebre ofertes.  IMT en ligne: informacions detallades sobre el mercat laboral i perspectives.  Guide pratique de recherche d’emploi: consells, exemples i eines  Répertoire par secteur d’activité: http://comites-sectoriels.qc.ca/index.php Centres locals d’ocupació (CLE–www.emploiquebec.net) és una xarxa de 150 centres on s’ofereixen sales multiserveis on podreu trobar informació per a la cerca d’ocupació com vacants, salons o fires d’ocupació, cursos de perfeccionament, consells pràctics. També hi ha fotocopiadores, telèfons, ordinadors. Podeu demanar hora per reunir-vos amb un agent de suport a l’ocupació per a una avaluació inicial i proposició d’un pla d’acció personalitzat segons les vostres necessitats d’integració al mercat de treball. Organismes communautaires (www.immigration-quebec.gouv.qc.ca). Serveis públics i de més de 150 organismes comunitaris sense ànim de lucre col·laboradors del MICC que ofereixen diversos serveis gratuïts als immigrants. Réseau des Carrefours Jeunesse Emploi (www.cjereseau.org) Association des centres de Recherche d’Emploi du Québec (www.cre.qc.ca) Clé pour l’intégration au travail des immigrants (www.citim.org). Serveis gratuïts per als residents permanents i posseïdors del PVT de formació sobre el mercat de treball, codis culturals i valors de la societat, tallers sobre els mètodes dinàmics de cerca de feina, activitats de networking per a facilitar el contacte amb els empresaris, suport logístic per a la cerca de feina i consells personalitzats. Service d’orientation et d’intégration des immigrants au travail (www.soiit.qc.ca ). Portal de services pour les immigrants (www.travailimmigrants.com). Orientació sobre tots els serveis i programes per als immigrants que cerquen feina. Federal Internship for Newcomers Program (www.rhdcc.gc.ca). Programa dissenyat per ajudar els nouvinguts a adquirir experiència canadenca d’acord amb la seva formació, habilitats I experiència. Està organitzat pel Canada Economic Development for Quebec Regions and Citizenship and Immigration Canada. Agence Montréalaise pour l’emploi (www.ampe.ca). Organisme sense ànim de lucre que ofereix serveis d’ajuda per als nouvinguts. Se’ls pot contactar abans d’arribar al Québec per informar-se sobre el mercat laboral a Montréal. Human Resource Centers of Canada (www.hrsdc.gc.ca). Ofereix assessorament gratuït i serveis ocupacionals en més de 400 centres Canadian Career Development foundation (http://ccdf.ca).

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 21


Jordi Pera ©

Annex 7. L’allotjament Al Québec, l’allotjament té un vocabulari i un sistema específic:  Es parla del nombre de peces d’un apartament (2 ½, 3 ½, 4 ½, etc.), on la cuina té el valor d’una peça i el bany de mitja peça.  Equipada o semi-amoblada: els electrodomèstics de base (cuina i frigorífic) estan inclosos.  Calefacció: el cost de la calefacció pot estar inclòs o no.  El contracte de lloguer, anomenat bail, expira generalment el 30 de juny de cada any. El període més propici per a buscar allotjament va des d’abril a juny. Tanmateix, es poden trobar pisos de lloguer tot l’any.  A vegades quan esteu interessats en un pis, el propietari us demana referències per a conèixer els vostres antecedents com a llogater.  Sapigueu que el propietari, a la signatura del contracte, no pot exigir més que el pagament del primer mes.  Si voleu deixar el vostre pis abans d’acabar el contracte, el podeu rellogar tot mantenint la possibilitat de tornar-hi. Aquest procediment és del tot legal al Canadà. També podeu rescindir el bail i passar-lo a un altre llogater. En general, el llogater d l’allotjament es preocupa de trobar un nou llogater que reprendrà el seu bail. Tanmateix, s’ha d’avisar el propietari, que pot rebutjar el nou llogater i llavors se’n buscarà un ell mateix.  El bail només es pot rescindir amb l’acord de les dues parts, excepte en alguns casos previstos en la llei. Si preveieu deixar el vostre pis, haureu d’avisar al propietari. Per un bail d’un any de durada, l’avís ha de ser d’entre 3 i 6 mesos abans de la finalització, altrament es renovarà automàticament en les mateixes condicions. Per un bail de menor durada, el preavís pot ser més curt. Société canadienne d’hypothèques et de logement (www.cmhc-schl.gc.ca). SCHL col·labora amb els organismes comunitaris, el sector privat, els organismes sense ànim de lucre i el govern a fi de trobar solucions innovadores als problemes actuals en temes d’habitatge, de previsió de les necessitats futures i de millorar la qualitat de vida de tots els canadencs. Régie du logement du Québec (www.rdl.gouv.qc.ca). Organisme públic que gestiona tots els temes relatius a l’habitatge. Informació sobre reglaments relatius a l’habitatge. Agencia nacional canadenca per l’habitatge (www.cmhc.ca/newcomers). Portal informatiu per a nous immigrants que cerquen habitatge.

Guía d’emigració al Québec – Programa treballador qualificat

Pàgina 22


Guía d'emigració al Québec