Page 1

Des

13

Actualitat del sector Catalunya tancarà l’exercici amb menys de 3.200 habitatges nous construïts La construcció a Catalunya segueix amb el continu descens iniciat l’any 2007 -amb l’excepció del petit brot verd de 2010. Fins el mes d’octubre d’engany, el ritme dels habitatges iniciats continuen amb la mateixa tònica i es redueixen un 42% en comparació amb els mateixos mesos de 2012. En valors absoluts, assoleixen la quantitat de 2.645 visats d’obres front els 4.585 del mateix període l’any anterior.

el Garraf (146) i el Vallès Oriental (141), totes elles pertanyents a la província de Barcelona, seguides de l’Alt Empordà (140) i el Baix Empordà (107) ambdues de la província de Girona. L’activitat a la ciutat de Barcelona s’incrementa La província de Barcelona va registrar un total de 1.739 habitatges iniciats front els 2.759 del mateix període de l’any anterior, el que representa una reducció del 37%. D’aquests habitatges iniciats a la província, el 36% van ser a la ciutat de Barcelona, és a dir, es van iniciar 619 habitatges de gener a octubre de 2013 només a la ciutat, el que representa un increment del 55,5% en comparació amb el mateix període de 2012 (398 habitatges), mentre que els acabats es van reduir un 44%.

Per províncies de Catalunya, el percentatge de producció sobre el total més elevat, correspon a la província de Barcelona en un 66%, seguida de la província de Girona amb un 17%, Tarragona un 10% i Lleida amb un 7% del total. És important destacar la reducció de la producció d’habitatges a les quatre províncies sense cap excepció, amb la gravetat de que superen la barrera del -25%. El comportament dels habitatges acabats és el mateix que el dels iniciats tot i que amb una disminució encara més intensa. En comparació amb els deu primers mesos de 2012, els habitatges acabats es redueixen un 54% de mitja a Catalunya.

Previsions Si agafem les últimes dades de visats d’obres fins el mes d’octubre i establim una mitja de producció mensual en base a la producció d’aquest 2013, es pot preveure que la construcció a Catalunya tancarà l’exercici amb menys de 3.200 habitatges (ja els 5.311 de tot el 2012 ens semblava una xifra molt preocu45.000 pant). Aquesta quantitat suposaria un reducció del 40% del total Evolució dels habitatges iniciats 40.000 anual, tornant a assolir nivells encara més mínims no coneguts 35.000 30.000 estadísticament.

Lamentablement, no es pot parlar de cap increment, així doncs, destaquen amb reduccions més significatives en quant a la producció d’obra nova les províncies de Tarragona (-68,7%) i Lleida (-44,7%), sempre prenent la comparativa de gener a octubre de 2013 amb el 2012. Pel que fa als habitatges acabats, i per sobre de la disminució del total de Catalunya son les mateixes províncies les que encapçalen la llista, Tarragona amb una disminució del 64,4% seguida de Lleida (-57,7%).

25.000 20.000

És 15.000 important destacar la reducció dels habitatges acabats així 10.000 com l’escassetat dels iniciats, que de continuar amb el ritme 5.000 actual, els habitatges nous no cobriran les necessitats allà on hi 0 00 01 02 04 05 08 09 10 11 12 13 ha demanda i els03 estocs són 06cada07 vegada més petits.

Concretament i en valors absoluts per sobre dels 100 habitatges, les comarques més productives de Catalunya son el Barcelonès (739), el Baix Llobregat (338), el Vallès Occidental (209),

Catalunya

Evolució dels habitatges iniciats (trimestrals) 45.000

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Evolució dels habitatges acabats (trimestrals) 25.000

Evolució dels habitatges iniciats

Evolució dels habitatges acabats

40.000

20.000

35.000 30.000

15.000

25.000 20.000

10.000

15.000 10.000

5.000

5.000 0

0 00

01

02

03

Catalunya

25.000

04

05

Barcelona

06

07

08

Girona

09

Lleida

10

11

12

13

00

Tarragona

10.000

02

03

Catalunya

Evolució dels habitatges acabats

20.000 15.000

01

1

04

05

Barcelona

06

07

Girona

08

09

Lleida

10

11

Tarragona

12

13


Des

13

ANÀLISI DELS INDICADORS - índexs apce Producció

-26,0%

El sector a Espanya, tampoc aixeca el cap

Compravendes

Euríbor

+6,2%

-0,082p/any

Pugen les vendes d’habitatges a Catalunya, gràcies a la segona mà

Baixa l’ Euríbor al novembre

Ocupació

-3,5%

El 6,1% dels ocupats a Catalunya són al sector de la construcció

El sector a Espanya, tampoc aixeca el cap La construcció d’habitatges a Espanya continua caient. Segons dades del Ministeri de Foment facilitada pels Col·legis d’Arquitectes, l’activitat del sector a Espanya va contraure un 26% l’ inici d’obra, amb un total de 26.129 habitatges iniciats des del mes de gener fins el setembre d’engany, en comparació amb el mateix període de l’any anterior. L’activitat s’ha anant alentit en cadascun dels trimestres, amb resultats de 10.191 habitatges al primer trimestre de l’any, 8.146 al segon i 7.792 al tercer, amb una mitja de 2.900 habitatges iniciats mensuals amb les dades de començament d’any fins el setembre, una quantitat molt allunyada de les 75.345 de mitja mensual a Espanya en el període de màxim esplendor del sector (2006). En quant als habitatges acabats, la davallada encara ha estat més important, patint una reducció del 42,5% en comparació amb la suma dels tres primers trimestres de l’any anterior. El total en valors absoluts fins el setembre, ha estat de 50.997 front els 88.747 del període de 2012. Pugen les vendes d’habitatges a Catalunya, gràcies a la segona mà La compravenda d’habitatges a Catalunya va incrementar un 6,2% en els deu primers mesos de l’any i en comparació amb el mateix període de 2012. Del total de les 38.861 operacions fins l’octubre, 13.352 corresponien a vendes d’obra nova i 25.509 a les realitzades amb habitatges usats. De l’anàlisi per separat de les dues tipologies, es desprèn la força que encara mantenen les vendes d’habitatges usats front els nous, així, mentre que les vendes d’habitatges nous baixen el 9,9% l’acumulat dels dos períodes a Catalunya –2,6 punts per sobre de la disminució a Espanya -, les de la segona mà, augmenten un 17,3%, molt per sobre del que incrementen al total de l’estat (4,8%). Per províncies catalanes i també en l’acumulat del present exercici (de gener a octubre) destaquen les baixades de totes elles en la compravenda d’obra nova, sent Barcelona i Girona les que han sortit més perjudicades mentre que alhora son les més afortunades en operacions de segona mà. Barcelona ha realitzat en el període un total de 7.060 operacions de compravenda d’habitatges nous front les 17.353 de segona mà, xifres que presenten la disminució de 11,5% en habitatges nous i l’augment del 21% dels usats. La província de Girona segueix la mateixa trajectòria que Barcelona, amb increments del 17,7% en les vendes de segona mà mentre que disminueix un 11,6% les dels habitatges nous. La província de Lleida continua amb l’acumulat del mes d’octubre sent l’única que també disminueix les operacions de la segona mà, en un -1,4%. Baixa l’ Euríbor fins el 0,506% al novembre L’índex EURIBOR, que es utilitzat com a principal referència per a fixar el tipus d’interès dels préstecs hipotecaris concedits per les entitats de crèdit espanyoles, ha tancat al novembre en el segon mínim de la sèrie després del mes de maig (0,484%). L’índex va assolí el 0,506%. En el mes d’octubre es va situar en el 0,541%, prenent com a referència els últims dotze mesos, l’índex registra un descens del 0,082 punts i de 0,035 punts respecte el mes anterior. Tot i la rebaixa de l’indicador, les hipoteques que tinguin una revisió anual amb l’índex del mes de novembre, veuran reduïda la quota mensual però no d’una manera massa significativa. Per a una hipoteca de 160.000€ de mitja a pagar a 20 anys, Euríbor més un punt, la reducció mensual aproximadament serà de 6€, el que es el mateix dir que s’estalviarà 72€ l’any. El 6,1% dels ocupats a Catalunya són al sector de la construcció Segons les últimes dades de l’ Idescat, la població ocupada en la construcció a Catalunya ha estat de 173,8 milers de persones al tercer trimestre del 2013, dada que reflecteix una disminució del 3,5% respecte al mateix trimestre de l’any anterior, mentre que al conjunt d’Espanya, la població ocupada en la construcció ha disminuït un 10,8% en comparació amb el mateix trimestre de 2012. Les dades però, mostren una situació diferent dels treballadors al sector, i mentre que el nombre dels assalariats disminueix un 12%, el de no assalariats s’incrementa un 17,3% interanual. La construcció aplega el 6,1% de la població total ocupada a Catalunya.

2


Des

13

Principals indicadors del sector I II III TRIM. 13 TRIM. 13 TRIM. 13

INDICADORS

ÚLTIMA XIFRA

Variació

Variació

Acumulat Trimestral acumulada del mateix 2013 (III 13/ II 13) període

PRODUCCIÓ (1) Espanya

Hab. iniciats Hab. acabats

Catalunya

Hab. iniciats Hab. acabats

Barcelona

Hab. iniciats Hab. acabats

Girona

Hab. iniciats Hab. acabats

Lleida

Hab. iniciats Hab. acabats

Tarragona

Hab. iniciats Hab. acabats

Barcelona ciutat

Hab. iniciats Hab. acabats

Costos de construcció €/m2 (2) Edifici renda normal entre mitjaneres Unifamiliar de dos plantes entre mitjaneres

Nau industrial Edifici d’oficines entre mitjaneres Consum aparent de ciment (Milers T.) COMPRAVENDES (3) Espanya

Hab. Nou Hab. Segona mà

Catalunya

Hab. Nou Hab. Segona mà

Barcelona

Hab. Nou Hab. Segona mà

Girona

Hab. Nou Hab. Segona mà

Lleida

Hab. Nou Hab. Segona mà

Tarragona

Hab. Nou Hab. Segona mà

HIPOTEQUES SOBRE HABITATGES (4) Espanya

Nombre Import (Milers €)

Catalunya

Nombre Import (Milers €)

MERCAT DE TREBALL (5) Ocupació Sector Total Població Ocupada Atur registrat del Sector (5.1) Afiliats SS. Sector (5.2)

10.191 17.020 881 1.366 548 777 168 231 54 138 111 220 185 213

8.146 19.206 822 1.858 506 892 142 422 96 156 78 388 62 120

7.792 14.771 674 1.359 500 761 92 174 25 272 57 152 304 165

2.228 (set 13) 4.502 (set 13) 268 (oct 13) 388 (oct 13) 185 (oct 13) 256 (oct 13) 54 (oct 13) 66 (oct 13) 7 (oct 13) 18 (oct 13) 22 (oct 13) 48 (oct 13) 68 (oct 13) 42 (oct 13)

26.129 50.997 2.645 4.971 1.739 2.686 456 893 182 584 268 808 619 540

-4,3% -23,1% -18,0% -26,9% -1,2% -14,7% -35,2% -58,8% -74,0% 74,4% -26,9% -60,8% 390,3% 37,5%

-26,0% -42,5% -42,3% -54,1% -37,0% -49,1% -29,0% -53,1% -44,7% -57,7% -68,7% -64,4% 55,5% -44,1%

1.227,52 1.057,66 469,96 1.121,45 389,4

1.228,79 1.058,57 470,00 1.121,59 410,5

1.230,23 1.059,74 470,07 1.122,74 391,0

1.230,23 (4r T13) 1.059,74 (4r T13) 470,07 (4r T13) 1.122,74 (4r T13) 117,5 (set 13)

1.230,2 1.059,7 470,1 1.122,7 1.190,9

0,1% 0,1% 0,0% 0,1% -4,8%

1,7% -2,2% 0,6% 0,7% -21,1%

49.537 47.705 4.696 8.288 2.555 5.792 810 1.102 333 424 998 970

32.088 41.678 3.697 7.210 1.843 4.822 718 1.002 396 304 740 1.082

32.603 40.463 3.944 7.911 2.068 5.334 722 1.284 263 378 891 915

10.071 (oct 13) 12.699 (oct 13) 1.015 (oct 13) 2.100 (oct 13) 594 (oct 13) 1.405 (oct 13) 166 (oct 13) 324 (oct 13) 72 (oct 13) 84 (oct 13) 183 (oct 13) 287 (oct 13)

124.299 142.545 13.352 25.509 7.060 17.353 2.416 3.712 1.064 1.190 2.812 3.254

1,6% -2,9% 6,7% 9,7% 12,2% 10,6% 0,6% 28,1% -33,6% 24,3% 20,4% -15,4%

-7,3% 4,8% -9,9% 17,3% -11,5% 21,0% -11,6% 17,7% -8,6% -1,4% -4,7% 6,5%

65.914 49.981 40.780 14.856 (set 13) 156.675 1.445.454 (set 13) 15.479.093 6.699.020 4.791.947 3.988.126 9.817 7.785 6.328 2.373 (set 13) 23.930 1.084.262 851.847 675.075 271.182 (set 13) 2.611.184

-18,4% -16,8% -18,7% -20,8%

-28,4% -31,6% -30,6% -29,8%

2,1% 1,9% -5,8% -3,2%

-11,0% -3,9% -7,7% -16,0%

170.200 2.787.500 94.933 102.700

173.800 2.839.700 89.400 99.400

85.800 (nov 13) 98.600 (oct 13)

173.800 2.839.700 87.000 98.600

3,283

3,357

3,460

3,252 (oct 13)

3,467

3,1%

-0,6%

0,571

0,506

0,537

0,506 (nov 13)

0,506

6,1%

-53,9%

172.000 2.775.700 99.067 104.467

173.200 (set 13) 2.839.700 (set 13)

TIPUS D’INTERÈS (%) (6)

Tipus mig préstecs hipot. adquisició habitatge lliure a més de 3 anys Ref. interbancaria a un any (Euríbor)

(1) Secretaria d’Habitatge. Dades 2011 corregides. Ministeri de Foment per les dades d’Espanya. (2) Boletín Económico de la Construcción BEC. Inclou Seguretat i Salut i Honoraris tècnics i permisos d’obra. Total 2012, mitja anual. (3) INE a partir de l’estadística del Col·legi de Registradors. (4) INE. (5) INE. EPA. Dades trimestrals. A partir del 2009 la classificació entre sectors econòmics es realitza segons la CNAE-09, amb ella el sector de la construcció engloba un major nombre d’activitats. (5.1) IDESCAT a partir de les xifres del Departament de Treball. (5.2) IDESCAT a partir del INSS. (6) BANCO DE ESPAÑA. El del conjunt d’entitats de crèdit correspon al tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per l’adquisició d’habitatge lliure.

3

Conjuntura del sector DIC/13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you