Page 1

CBS De Hoeksteen

Schoolgids 2011‐2012  

1

Voorwoord

De basisschool is een belangrijk deel van het leven van een kind. Minstens 8 jaar van je leven breng je  door op de basisschool, wel meer dan 7000 uren! Het spreekt vanzelf dat iedereen zich dan ook een  plezierige tijd wil herinneren wanneer men terugdenkt aan die periode. Ga maar eens bij jezelf na  wat er nog over is van de herinnering aan de basisschool, (of kleuter en lagere school zoals die toen  heette). Schoolreisjes, sportdagen, de handwerkles of die leuke juf of meester, of juist toch die  vervelende dingen die voorop staan en die je juist niet wilt………………….  Ieder heeft er nog zo een eigen herinnering aan.    Voor u ligt de schoolgids van de Christelijke basisschool De Hoeksteen in Dokkum.  In deze gids willen we u, naast allerlei zakelijke gegevens, vertellen hoe  ‐ 

wij het omgaan met kinderen zien 

wij lesgeven 

wij omgaan met gedrag en prestaties 

wij ouders bij school willen betrekken 

wij zorg verlenen aan kinderen  

wij voortdurend bezig zijn ons onderwijs te verbeteren en te vernieuwen 

Misschien herkent u iets van uw eigen schoolperiode, misschien ook maar liever niet. We leven  immers in een tijd die anders is dan twintig jaar of langer geleden. Veel is er anders, maar voor De  Hoeksteen staat, ondanks de andere en snellere tijd waarin we leven, één ding voorop:  Het kind staat centraal, daar gaat het om.     1 


Het afgelopen jaar heeft het schoolteam nagedacht over de visie en missie van De Hoeksteen. De  woorden die er volgens ons toe doen zijn: persoonlijke groei, gevoel, dynamiek communicatie en  organisatie.   Deze woorden worden voor het komend schooljaar praktisch en opnieuw uitgewerkt in : een  schoollied, een schoollogo, een object op het plein en markante punten bij elke ingang. Ook zal de  website worden opgefrist.   Met de school gaan we ook de volgende periode in met het schoolplan 2011‐2015.   Samen met u als ouders bouwen wij aan de ontwikkeling van de leerlingen. Als schoolteam bouwen  wij aan de ontwikkeling van de school. Samengevat is de missie van onze school:    “Samen bouwen is samen groeien!”    Wij willen er voor zorgen dat u onze missie ervaart in: respect voor elkaar, zorg voor elkaar, zorg om  elkaar, samen leren en samen werken en gastvrijheid.     


Inhoud 1

Voorwoord ...................................................................................................................................... 1 

2

Onze school ..................................................................................................................................... 4 

3

Verantwoording .............................................................................................................................. 5 

4

Organisatie ...................................................................................................................................... 7 

5

Ouders ........................................................................................................................................... 12 

6

Zorg ................................................................................................................................................ 15 

7

Klachten ......................................................................................................................................... 22 

8

Onderwijs ...................................................................................................................................... 24 

9

Regelingen ..................................................................................................................................... 31 

10

(Buiten)schoolse activiteiten ..................................................................................................... 37 

11

Namen en adressen ................................................................................................................... 39 


2

Onze school

2.1 De vereniging. Onze school maakt deel uit van de “ Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te  Dongeradeel “, die 16 basisscholen onder haar beheer heeft, vijf in Dokkum en elf in de dorpen van  Dongeradeel. Deze vereniging is opgericht op 1 januari 1996. De vereniging wordt bestuurd door een  Bestuur. Iedere school is vertegenwoordigd in een adviesplatform.   Deze leden van het Bestuur hebben geen rechtstreekse binding met een school, maar zijn benoemd  op basis van deskundigheid/ervaring.  Sinds 1 augustus 1999 berust de dagelijkse leiding bij een Bovenschools  Management, bestaande uit de Algemeen directeur en  administratieve  medewerkers.   Iedereen die in kan stemmen met de grondslag en doelstelling, kan lid  worden van de vereniging. Om lid te kunnen worden, zijn inschrijfformulieren op school te  verkrijgen.  Iedere ouder krijgt in de loop van het eerste schooljaar van hun oudste kind de gelegenheid om lid te  worden van deze belangrijke vereniging.   

2.2 De geschiedenis van de school De school is op 1 augustus 1971 begonnen als “Dr. Abraham Kuyperschool” en op 1 augustus 1974  werd het gebouw, waarin we nu nog gehuisvest zijn, betrokken.  Rond 1980 had de school de meeste leerlingen waarna een voortdurende terugloop van leerlingen  volgde.  Toen in 1985 de basisschool werd gesticht, was er voldoende ruimte om de beide christelijke  kleuterscholen:” de Holle Boom” en “de Lytse Fûgels” in het gebouw onder te brengen.  De school werd daartoe inpandig geschikt gemaakt om kleuters op te vangen en ook kwam er een  nieuwe naam: cbs “de Hoeksteen”.    

2.3 Schoolgrootte Op het ogenblik ligt het leerlingenaantal zo rond de 200 leerlingen per 1 oktober en ongeveer 220  leerlingen aan het eind van de cursus.   Het aantal groepen wordt bepaald door de leerlingentelling op 1 oktober van het voorgaande jaar.  Op basis daarvan kunnen we 9 groepen realiseren. In hoofdstuk 4 over de organisatie leest u  daarover meer. Op dit moment houden zich 19 personeelsleden – parttime en fulltime ‐ met de  Hoeksteen bezig. 


3

Verantwoording

3.1 Waar staat onze school voor We willen een open school zijn, waar in principe iedereen welkom is. We willen elkaar stimuleren tot  verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen.   Door ons onderwijs proberen wij de kinderen op weg te helpen. Op weg naar hun volwassenheid en  naar een wereld van liefde, gerechtigheid en vrede. Dit laatste kunnen we niet alleen, maar we willen  dit proberen te bereiken vanuit ons christen zijn. De dagopening met het zingen en bidden, het  gesprek met de kinderen, neemt een belangrijke plaats in. Ook staat het bijbelverhaal in de  godsdienstlessen centraal. Voor sommige kinderen is het een eerste kennismaking met de Bijbel als  een boek dat ons in de eerste plaats in religieus maar ook in ethisch en cultureel opzicht veel te  zeggen heeft. We hopen dat de kinderen dan op latere leeftijd zelf een bewuste keuze maken met  betrekking tot het christelijke geloof en leren respect te hebben voor ieders opvatting.    De leerkrachten mogen elkaar aanspreken op hun christelijke beginselen en op de identiteit van de  school. Zij proberen hun christelijke levensovertuiging voor te leven aan de kinderen.  Op onze school willen we op een open en respectvolle manier met elkaar om gaan.  Dit is ook één van de redenen dat we vinden dat niet de leerprestatie het kind maakt. De sociaal‐ emotionele ontwikkeling is minstens net zo belangrijk. Niet wát is het kind maar wíe is het.    Uit het voorgaande mag blijken dat discriminatie en pesten eigenlijk niet op onze school voor mogen  komen. Vooral voor het pesten 

geldt dat we dat niet altijd op 

tijd kunnen onderkennen 

omdat het vaak 

“ondergronds” gebeurt. 

Signaleren we, of u als ouder 

het echter, dan grijpen we 

onmiddellijk in. Daarvoor 

hebben we een z.g. 

Pestprotocol opgesteld, 

waarin staat hoe we met 

pesten op school omgaan. 

Ouders spelen hierin ook een grote rol, want we willen dat de kinderen, de ouders en het personeel  op school zichzelf kunnen zijn en zich veilig kunnen voelen.    Samen willen we verantwoordelijkheid dragen, dat betekent dat we goed rekening houden met  elkaar maar ook zuinig zijn op de spullen die worden gebruikt.    Om goed met elkaar samen te kunnen werken heb je regels nodig. Die hebben we ook op school.  Regels voor kinderen, maar ook voor personeel. Regels met als doel te zorgen dat er ruimte en  aandacht voor elk kind kan zijn.     5 


Het hebben van regels betekent ook wel eens dat een kind straf krijgt, maar we willen liever energie  steken in het belonen van goed gedrag.  We willen er aan werken dat uw kind “fluitend” naar school komt en na een schooldag “zingend”  weer naar huis gaat en we hopen dat u ons daarbij wilt helpen.    Wanneer u kennis wilt nemen van onze regels op het gebied van veiligheid en zorg voor het kind,  kunt u er altijd naar vragen. We geven u met genoegen tekst en uitleg.     


4

Organisatie

4.1 Groepsindeling De groepsindeling wordt op voorstel van de directeur in het teamoverleg besproken en daarna  voorgelegd aan de schoolcommissie en medezeggenschapsraad.  Bij de indeling van de groepen spelen een aantal factoren een rol, o.a. de groepsgrootte, moeten  groepen wel of niet gecombineerd worden. Geprobeerd wordt natuurlijk om ook met de wensen van  de mensen voor de klas rekening te houden. Af en toe moeten er combinatiegroepen worden  gevormd. De school beslist in welke groep een kind komt, na alle argumenten van ouders en collega’s  goed te hebben afgewogen.   

4.2 De groepsindeling voor het schooljaar 2011 – 2012. In het vorige cursusjaar telde de school op 1 oktober 199 leerlingen. Dit houdt in dat er 9 groepen  gemaakt kunnen worden. Omdat het aantal aanmeldingen voor groep 1 nog steeds groot is, hebben  we in verhouding veel kinderen in de onderbouwgroepen en werken we met 3 kleutergroepen. Voor  de komende cursus ziet het er nu als volgt uit:  Er zijn de komende cursus 2011‐2012 3 kleutergroepen.   groep 1/2  bij juf Maaike, de leeuwen  groep 1/2 bij juf Adry/Frida, de apen 

groep 1/2 bij juf Marian/Jannet, de honden   groep 3 juf Jeltsje,   groep 4 juf Margriet en op maandag juf Riemke,   groep 5 zit bij juf Anita/Gea en op vrij.mi juf Jannie Katsma),   groep 6 bij juf Karen en op vrijdag juf Alie Stellema    groep 7 bij meester Jelke Koolstra. Zijn adv, vrije dag wordt in overleg vervangen door juf Alie  Stellema.  groep 8 bij meester Liuwe. op woensdagmorgen juf Dorothea van der Veen, want meester Liuwe is  op deze ochtend onze ICT‐ er en soms heeft hij op deze dag vrij in verband met adv..   Juf Riemke is er op maandag, dinsdag en woensdag. Zij is de IB‐er van de school. Zij heeft het IB werk  van juf Maaike tijdens haar ziekte overgenomen en houdt deze de komende cursus ook. Naast haar  werk als groepsleidster van de leeuwen is zij ook de coördinator van de kleutergroepen.  Groepsindeling van nieuwe kleuters, voorbereiding van het onderbouwoverleg en afstemming tussen  de kleutergroepen hoort daar onder meer bij.  Meester Mooiman is de – nieuwe ‐  directeur. Hij is het aanspreekpunt voor ouders en personeel.  Doordat hij in het laatste deel van de cursus al wekelijks meedraait, zal er van veel echte gewenning    7 


geen sprake meer zijn. Voor alle vragen op het gebied van De Hoeksteen moet u bij hem zijn, van  maandag t/m donderdag. Op vrijdag is zijn vrije dag. Even een afspraak maken is wel handig. Maar  wanneer het echt nodig is, wordt er tijd voor u vrij gemaakt.   

4.3 Schooltijden De schooltijden zijn: 8. 30 uur tot 12.00 uur en van 13.15 uur tot 15.15 uur.  Pauze: 10.15 uur tot 10.30 uur  groep 1:   

alle ochtenden +  dinsdagmiddag 

groep 2:  

alle ochtenden +dinsdag‐ en donderdagmiddag 

groep 3:  

alle ochtenden +maandag‐, dinsdag‐ en donderdagmiddag 

groep 4 t/m 8:  alle ochtenden en middagen 

              

Om half negen en kwart over één gaat de bel. Ouders mogen hun kinderen in de kleutergroep  brengen vanaf kwart over acht en nemen tijdig, d.w.z. voor half negen, afscheid van hun kinderen  zodat de leerkracht met de les kan beginnen.  Aan het eind van de schooltijd worden de kleuters bij het hek aan de ouders overgedragen.   Een verzoek om, indien u de kleuters met de auto brengt, de auto te parkeren op de daarvoor  bestemde plaatsen. Niet voor de ingang van de school neerzetten omdat dat gevaarlijke situaties  oplevert voor de andere kinderen die ook net bij school aankomen.  Bij regenachtig weer is het verstandig de kinderen pas een kwartier voor de begintijden naar school  te sturen.  De deuren van school zijn een kwartier voor het begin van de schooltijden open.   

4.4. Zwem‐ en gymtijden. Gymnastiek: Groep 3 

Maandagmorgen en vrijdagmorgen 

Groep 4 

Vrijdagmorgen

Groep 5 

Vrijdagmiddag en maandagmorgen (tweede halfjaar)

Groep 6 

Maandagmorgen en woensdagmorgen 

Groep 7 

maandagmorgen en woensdagmorgen 

Groep 8  

maandagmorgen en dinsdagmorgen 

Zwemmen:  donderdagochtend 

groep 4/5 tot kerst 

8.45 ‐ 9.30 

groep 3/4 na de kerst 


De bus vertrekt om half 9. De kosten voor de zwembus worden aan het begin van het schooljaar in  de Info, de Fûgelflecht, meegedeeld. Het banknummer van de school vindt u in hoofdstuk 11.  Het  jaarprogramma van de zwemlessen staat op de website van de school vermeld m.i.v. het nieuwe  schoolseizoen.   

4.5 Werkwijze in de groepen Ook op de Hoeksteen is het al normaal: Opbrengstgericht werken. De opdracht van het ministerie en  dus ook de inspectie is voor de komende jaren Opbrengstgericht Werken. En dan wordt er mee  bedoeld dat vooral de opbrengst van de vakken Technisch Lezen, Begrijpend Lezen en Rekenen  omhoog moeten. Daarop wordt de school beoordeeld. Om de kinderen zo goed mogelijk te  begeleiden wordt er in de groep gewerkt met Groepsoverzichten, waarin van elke leerling zo  nauwkeurig mogelijk omschreven staat wat ze nodig heeft aan begeleiding en lesstof. In het  Groepsplan hebben we daarom leerlingen die ongeveer hetzelfde niveau hebben bij elkaar gezet. Zo  kan het dat er in een klas wel drie verschillende instructiegroepen zijn en daarnaast nog leerlingen  die helemaal een andere aanpak vereisen. Klassikaal onderwijs in rekenen, taal en lezen is daarmee  voorgoed verleden tijd. Ook de wijze van instructie geven door de leerkracht is veranderd. Vaste  instructiepatronen, die herkenbaar zijn voor de leerling. Momenten van instructie wisselen af met  Zelfstandig aan het werk zijn. Wel worden er hoge, maar wel reële, eisen aan het werk gesteld. Er  moet dus wel degelijk geleerd worden. Uiteraard komen ook de creatieve vakken – muziek, tekenen  en handvaardigheid aan bod. Maar wel minder dan anders. We hebben gelukkig nog twee lessen  bewegingsonderwijs per groep. Ook dat is al vaak wegbezuinigd door de drang naar hogere  opbrengsten. Maar niet alles hoeft daarvoor te wijken. We willen de kinderen ook graag alle andere  facetten van het leven op school laten beleven. Leren en opvoeden tot verantwoordelijke mensen  staat hoog in ons vaandel. Het een doen – opbrengstgericht – en het andere niet laten – sociaal‐ emotioneel, cultureel, creatief en sportief. Dat maakt kinderen tot complete mensen, die zich later  kunnen handhaven in de maatschappij.     De groepen 1 en 2 hebben een eigen manier van werken. De dag begint altijd in de kring en de kring  speelt ook gedurende de rest van de dag een belangrijke rol. We spelen in op de ervaringswereld van  de kinderen en gebruiken daarbij de methode Kleuterplein om zo een goed zicht te houden op hun  ontwikkeling. De leerkracht biedt het kind werk‐ en speelhoeken aan, waaruit het kind een keuze kan  maken op het planbord. Een eerste stap naar het zelfstandig dingen doen, een leervorm die vanaf de  kleutergroepen steeds verder wordt uitgebreid.   Daarnaast bestaat er voor groep 1 één verplichte opdracht, en in groep 2 werken we met twee  verplichte opdrachten per week. 


We hebben hierbij gekozen voor een aantal aspecten uit het zogenaamde ervaringsgericht onderwijs  in combinatie met het ontwikkelingsgericht benaderen van kinderen. Al bij binnenkomst in het lokaal  wordt duidelijk dat taal ‐ letters en lezen ‐ van groot belang is.  De leer‐ en vormingsgebieden die in de hogere groepen apart aan de orde komen, lopen in de  kleuterbouw nog duidelijk door elkaar. Een kind dat in de poppenhoek speelt, is ook bezig met  taalontwikkeling en in de bouwhoek ben je al gauw aan het tellen, rekenen dus.  De sociaal emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht (we hebben er in alle groepen een apart vak  van gemaakt, dat op het lesrooster vermeld staat).  Leren gebeurt vooral door spelen, maar er gaat  er wel heel duidelijk gewerkt worden met letters en cijfers, nog wel op de speelse manier, maar  welbewust. :     Op donderdagmiddag hebben we een samenwerkingsuur tussen groep 2 en groep 3: kinderen van  groep 3 mogen gebruikmaken van de hoeken in groep 2 (t/m Kerst)   Op donderdag is er na de kerstvakantie een extra taal/leesactiviteit voor kinderen uit groep 2 die er  al aan toe zijn en dat ook leuk vinden.   Twee keer per jaar worden de kinderen van groep 2 getoetst en groep 1 een keer. Soms gebeurt het  dat de ontwikkeling stagneert of wat langzamer gaat. Dat blijkt vaak ook uit de toets, naast de  waarneming van juf. Deze kinderen krijgen extra begeleiding  door in een klein groepje nog eens  ‐ meerdere korte  momenten ‐ met de les bezig te zijn.   In groep 3 wordt het leesonderwijs op het niveau van de  kinderen gegeven: waar een kind aan toe is, mag het mee  beginnen. De andere vakken worden voornamelijk klassikaal  gegeven, waarbij de kinderen geleerd wordt af en toe  zonder de ondersteuning van de juf te werken Zij worden door de jaren heen steeds meer  verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen leerproces. Zelf de volgorde bepalen van de stof, verschil  in hoeveelheid,  gescheiden instructiemomenten, maar het moet wel af zijn na afloop van een taak. Deze leervormen  zijn onderdelen van Zelfstandig Werken. Een werkvorm waarop we de laatste jaren sterk hebben  ingezet. Kinderen vanaf groep 4 krijgen voorzichtig de kans zelf een keuze te maken uit de vakken  van die dag: op het bord of op een taakbriefje staan de vakken die de kinderen moeten maken of  leren. De volgorde mogen zij grotendeels zelf bepalen, maar het werk moet wel goed gebeuren en af  zijn aan het eind van een taak.  Kinderen die meer zorg nodig hebben kunnen zonodig individueel of in groepjes binnen de groepen  een eigen programma volgen. Ook proberen we kinderen, die meer aan kunnen, extra, verdiepende  opdrachten te geven, om ook voor hen het leren een uitdaging te laten blijven.  Wij maken gebruik van moderne, aantrekkelijke methoden die we met zorg hebben uitgekozen.  

10 


4.6 Huiswerk We hanteren op de Hoeksteen een structureel huiswerkbeleid.  De reden hiervan is, dat we op deze manier proberen te bewerkstelligen dat het doen van huiswerk  een normale zaak is voor de kinderen. Daarvan hebben ze dan op het voortgezet onderwijs profijt.  Ook het leren van de planning van het huiswerk en het gebruik van de agenda komt hierbij kijken.  Wij hebben gekozen voor een opbouw vanaf groep 6. Opklimmend in hoeveelheid en tijdsduur.   In de praktijk:   Groep 6:  De spellingwoorden voor kinderen die dat willen of nodig hebben. Incidenteel, voorafgaand  aan een toets, de samenvattingen van aardrijkskunde en geschiedenis. Daarnaast heeft groep 6 ook  toetsenbordles, vlot leren werken op de computer. Daarvoor moet ook thuis gewerkt worden.  Groep 7: Spellingwoorden als bij groep 6 en ook de zaakvakken als herhalingsoefenstof voor een  toets.  Groep 8:  Twee keer per week tot de herfst, daarna meer. Keuze uit: Spelling, woordenschat,  samenvattingen van de zaakvakken, actuele rekenproblemen en Engels. Agenda verplicht.   

4.7 ICT Alle groepen maken gebruik van een digitaal schoolbord. Het oude vertrouwde  schoolbord is daarmee verdwenen uit de school  De computer is niet meer uit het onderwijs weg te denken.   Daarom wordt er ook vanaf de eerste groep, op niveau en structureel, gewerkt  met dit digitale hulpmiddel. Onze school heeft een netwerk, waarop nu zo’n 40 computers zijn  aangesloten. Ook kunnen we gebruik maken van een speciaal lokaal waar 10 computers staan. Groep  6 leert via een cursus een vlotte toetsenbordvaardigheid. In groep 7 en 8 wordt gewerkt met  “Schoolbits”, een methode die de kinderen systematisch leert omgaan met de mogelijkheden van de  bekende programma’s zoals Werkstukken maken en PowerPoint. Ook leren de kinderen foto’s, die ze  zelf maken, in werkstukken te plakken    De meeste methodes hebben ook een website waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt.  Er zijn met de kinderen afspraken gemaakt over het gebruik van Internet en Email. Daarnaast is er  een digitale beveiliging in de vorm van een filter, die alle ongewenste sites weghoudt. Hyves en  Facebook en andere nieuwe communicatiemiddelen worden op school niet gebruikt. Wel wordt er  nadrukkelijk op mogelijke gevaren gewezen door het gebruik van deze nieuwe media.     

11 


5

Ouders

5.1 De ouders en verzorgers. We hechten als school veel waarde aan goede contacten met de ouders van onze leerlingen. We  vinden het belangrijk op de hoogte te zijn van de thuissituatie. Daarnaast is het belangrijk dat ouders  betrokken zijn bij de school.   

5.2 Contact school ‐ ouders huisbezoek. Als een kind van een nieuw gezin wordt aangemeld op onze school, volgt er een  kennismakingsgesprek op school, waarbij de ouders worden ingelicht over de gang van zaken bij ons.  Verder vindt er één keer per jaar een huisbezoek plaats door de groepsleerkracht van de leerling,  wanneer de leerkracht of de ouders dit noodzakelijk achten.    tien minuten gesprekken  Twee keer per jaar, in november, februari worden de ouders op school uitgenodigd om de  vorderingen van hun kind te bespreken. De praatavond in juni heeft de vorm van een inloopavond.  Geen tien minuten gesprekken, maar komen wanneer u wilt, praten met de leerkracht wanneer het  even kan en bekijken van het werk van de kinderen. (geen zware gesprekken meer dus)    ouderavond of middag.  Af en toe – niet elk jaar ‐ wordt er een informatieve avond of middag gehouden voor de ouders. Het  onderwerp van deze bijeenkomst is meestal gekoppeld aan het thema van de jaarlijkse projectweek  of een actueel thema, zolas een nieuwe methode of een bijzondere gebeurtenis     open dagen.  De ouders die voor het eerst een kind in de groepen 1 of 2 hebben, worden uitgenodigd om een  aantal lessen bij te wonen.    klassen informatieavond groep 1 t/m 8.  Op deze klassenavonden worden de 

ouders door de leerkracht 

van hun kind nader geïnformeerd over 

de gang van zaken in de klas, 

om u een indruk te geven van wat er dit 

jaar in de klas gaat 

gebeuren. Deze avond is dus aan het begin van het cursusjaar gepland. Dit is de avond om echt op de  hoogte te komen met wat er voor uw kind gaat gebeuren.    12 


bijeenkomst hulpouders.  Aan het einde van het jaar worden vrijwilligers, als blijk van waardering, uitgenodigd voor een  gezellig samenzijn op school.    informatiebulletin.  Eén keer in de twee  weken wordt de Fûgelflecht uitgegeven, waarin de ouders op de hoogte worden  gebracht van het reilen en zeilen van de school. Totaal 15 tot 20 keer per jaar.   

5.3 Contact ouders – school Het is fijn te ervaren, dat ouders belangstelling hebben voor het onderwijs aan hun kind. Daarnaast  waarderen wij het wanneer u meehelpt op school. Graag doen wij een beroep op ouders. Als hulp bij  de creatieve vakken, voor klusjes binnen de school, als voorleesmoeder of als spelletjesmoeder in de  kleutergroepen, het verzorgen van de Info, zitting nemen in de MR, schoolcommissie of als hulp bij  activiteiten. Ook bij het organiseren van spelletjesdagen, vervoer bij activiteiten, sportevenementen  en schoolreisjes is de hulp van ouders zeer welkom.  Verder schakelen wij graag een ouder in als er buiten schooltijd om belangrijke zaken doorgegeven  moeten worden aan andere ouders. Een "telefoonboom" kan in zo'n geval een efficiënt middel zijn.  Daartoe wordt per groep een vijftal ouders gevraagd om deel te nemen aan deze telefoonketen.  Twee jaar geleden is er gestart met een ouderenquête, waarin ouders aan kunnen geven hoe zij over  bepaalde zaken in en om de school denken. Deze enquête  ‐ in iets andere vorm – wordt ook door  leerlingen van de hoogste groepen en het personeel uitgevoerd, zodat er een compleet beeld van de  school ontstaat, met z’n zwakke en sterke kanten.    

5.4 Inspraak ouders Wij stellen op prijs dat ouders meedenken over schoolzaken en dat ook kenbaar maken. Dat kan  gebeuren op huisbezoek, ouderavond of gewoon in een gesprekje. Ook kunnen ouders altijd terecht  op school wanneer er vragen of mededelingen zijn. De deur van meester Bakker staat (bijna) altijd  open.  Een telefoontje naar de leerkracht is meestal ook al voldoende.  Meespreken en meebeslissen kunt u ook door zitting te nemen in de MR of Schoolcommissie.   

5.5 De Medezeggenschapsraad Daarnaast hebben wij aan onze school een medezeggenschapsraad (mr.). Hierin zitten drie ouders en  drie leerkrachten.  Er wordt in de medezeggenschapsraad overlegd en geadviseerd of beslist over beleidszaken.  Jaarlijks vinden voor deze raad verkiezingen plaats.    13 


Tijdens de praatavonden met het personeel over de leerlingen, de tien minuten gesprekken, kan er  onder het genot van een kopje koffie gepraat worden met de mr‐leden.  Uit de medezeggenschapsraad wordt één ouder of één personeelslid gekozen in de  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (gmr.), een overkoepeling van alle  medezeggenschapsraden van de scholen binnen onze vereniging. Verdere persoonsgegevens van de  medezeggenschapsraad staan in het laatste hoofdstuk.   

5.6 De schoolcommissie Bij het instellen van het Bovenschools Management heeft het bestuur besloten dat iedere school  moet beschikken over een schoolcommissie. Hierdoor wordt de betrokkenheid van de ouders bij de  school zo groot mogelijk gehouden. De schoolcommissie geeft met de directeur invulling aan het  school ‐ en bestuursbeleid. De schoolcommissie is gesprekspartner namens de ouders. Onze  schoolcommissie bestaat uit vijf personen.   Namen en adressen staan in hoofdstuk 11.  Eén lid van de schoolcommissie heeft zitting in het Adviesplatform van de Vereniging.   

5.8 Ouderbijdrage Per kind wordt jaarlijks op basis van vrijwilligheid een ouderbijdrage gevraagd voor activiteiten die  niet door de school bekostigd kunnen worden, omdat de school daarvoor geen vergoeding krijgt. Zo  kunnen de kinderen bij verschillende gebeurtenissen als Sinterklaas, Kerst, verjaardagen,  spelletjesdagen, avondvierdaagse, langdurige ziekte, traktaties verwachten.  Het basisbedrag is per jaar 12 euro 50 per leerling. Maar natuurlijk mag er meer (of minder, want het  is vrijwillig) worden gegeven.    Daarnaast worden apart in rekening gebracht de kosten voor:  

cadeautje met Sinterklaas 

schoolreizen of kamperen 

busvervoer naar het zwembad.   

Alle betalingen graag voorzien van naam en groep leerling en de mededeling: Schoolreis, Zwembus of  Vrijwillige bijdrage. Het banknummer is:   296868272 t.n.v. cbs De Hoeksteen te Dokkum   

14 


6

Zorg

6.1 Aanmelding van een leerling Kinderen die vóór de leeftijd van vier jaar bij ons zijn aangemeld, krijgen van de school bericht,  wanneer zij verwacht worden.  Tenminste één maand voor de toelating neemt de leerkracht van groep 1 contact op met de ouders.  De kinderen zijn welkom vanaf de dag dat ze vier jaar zijn geworden.   In de maand december worden er geen kinderen meer geplaatst ivm de spanning en de drukte die  deze maand met zich mee brengt. Na de kerstvakantie is er alle rust en aandacht voor deze kinderen.  Ook de laatste zes weken voor de zomervakantie worden in de regel geen kinderen in groep 1 meer  toegelaten.   Kinderen die nog geen vier jaar zijn, hebben misschien gebruik gemaakt van de voorschoolse opvang  of peuterspeelzaal. De school krijgt van deze instantie bericht over de ontwikkeling van het kind tot  dat ogenblik.   

6.2 Toelating Kinderen die als gevolg van een verhuizing op onze school worden aangemeld, zijn van harte  welkom.  Wanneer een kind wordt aangemeld wegens een conflict op de vorige school, is er een protocol waar  we ons aan houden. Wanneer kinderen uit het speciaal onderwijs worden aangemeld, wordt er in  onderling overleg een begeleidingsplan opgesteld.   

6.3 Vrijstelling Het is wettelijk verplicht dat alle leerlingen deelnemen aan de voor hen bestemde  onderwijsactiviteiten, die op onze school plaatsvinden.  De school kan, in overleg met het bestuur, op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het  deelnemen aan een bepaalde activiteit.   De school zal in dat geval een alternatief zoeken. Deze uitzondering geldt niet voor het  godsdienstonderwijs.   

6.4 Schorsing en verwijdering Soms is een bestuur genoodzaakt een leerling te schorsen of te verwijderen.  De directeur kan bij wangedrag een leerling voor maximaal twee dagen schorsen. Deze tijd is nodig  voor het zoeken naar een oplossing.  Het bevoegd gezag en de ouders worden hiervan op de hoogte gesteld.  

15 


Verwijdering is een maatregel bij een dusdanig ernstig wangedrag, dat het bestuur concludeert, dat  de relatie tussen school en leerling/ouders onherstelbaar is verstoord.  Het bestuur kan na overleg met de directeur beslissen de leerling definitief van school te  verwijderen, waarbij de geldende procedures in acht zullen worden genomen.   

6.5 Interne zorg en begeleiding De begeleiding van de leerlingen is op de eerste plaats een taak van de groepsleerkracht. Hij/zij  bekijkt in de klas hoe het met een leerling gaat. Als de leerling extra aandacht nodig heeft, helpt de  leerkracht het kind door extra instructie, stimulans of uitdaging aan te bieden. Door het analyseren  van toetsgegevens en observaties, die in een groepsoverzicht worden verwerkt, krijgt de leerkracht  inzicht in de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dit alles wordt in een groepsplan  vastgelegd.   De leerkracht spreekt alle leerlingen meerdere keren per jaar door met de Intern Begeleider.  Wanneer blijkt dat leerlingen extra zorg nodig hebben met betrekking tot de cognitieve of sociaal‐ emotionele ontwikkeling, dan worden de ouders tijdig ingelicht door de leerkracht. In overleg met de  Intern Begeleider stelt de leerkracht een handelingsplan op en gaat hier 6 – 8 weken mee aan de  slag. Van deze ‘zorgleerlingen’ legt de IB‐er een dossier aan.   Soms blijkt dat handelingsplannen niet het gewenste resultaat opleveren; dan kan er worden  besloten – uiteraard in overleg met de ouders – tot een consultatiegesprek met een orthopedagoog  van het Samenwerkingsverband.   Tijdens zo’n gesprek wordt bekeken hoe we de leerling het best verder kunnen begeleiden en elke  stappen er verder moeten worden genomen. Dit kan leiden tot een uitgebreider onderzoek.      

6.6 Externe zorg Indien daartoe aanleiding is, wordt hulp van buiten ingeroepen. Hierbij kan gedacht worden aan de  schoolarts, fysiotherapie, logopedie, schoolmaatschappelijk werk, schoolbegeleidingsdienst en het  speciaal onderwijs.    

6.7 Schoolmaatschappelijk werk Leerlingen,  ouders maar ook de leerkrachten kunnen met vragen bij de schoolmaatschappelijk  werkster, Jeltsje de Vries, terecht. Dit kan zijn als u zich zorgen maakt over uw kind, maar ook als u  problemen heeft met de opvoeding. Een keer per veertien dagen heeft zij op school spreekuur. U  kunt via school, juf Riemke of meester Mooiman contact met haar opnemen, maar ook rechtstreeks  op het kantoor van het GCO te Drachten tel.nr. 0512‐517859.   

16 


6.8 Weer samen naar school "De Hoeksteen" is aangesloten bij het samenwerkingsverband Noordoost Friesland, waarbinnen  basis ‐ en speciaal basisonderwijs samen verantwoordelijk zijn voor "zorgleerlingen".  Ook vanuit dit samenwerkingsverband kunnen leerlingen van onze school ambulant begeleid worden  door iemand van het speciaal onderwijs.   

6.9 Zorgplatform Alle aanvragen voor onderzoeken en begeleiding lopen via het Zorgplatform.  De school kan tot de conclusie komen dat zij het kind niet verder kan helpen, ook niet met extra  ondersteuning. In dat geval doet de school een beroep op de voorzieningen van het  samenwerkingsverband. De school stelt een hulpvraag en het Zorgplatform beoordeelt hoe en waar  het kind het best geholpen kan worden.    

6.10 Permanente Commissie Leerlingenzorg Als er duidelijke aanwijzingen zijn dat het kind het best kan worden opgevangen in het speciaal  basisonderwijs, vindt aanmelding plaats bij de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Deze  beoordeelt of de leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs.  Indien een kind hiervoor in aanmerking komt, ontvangen de ouders via de interne begeleider van  onze school (juf Riemke) de nodige aanvullende informatie.  Met dit netwerk van zorg proberen we alle kinderen die hulp te geven, die ze nodig hebben.  Uiteraard alles vanaf het begin in nauw overleg met de ouders.   

6.11 Toelating leerlingen met een handicap Sinds 2003 hebben we te maken met de regeling leerling gebonden financiering (LGF). Deze regeling  biedt ouders van gehandicapte leerlingen de mogelijkheid te kiezen (regulier of speciaal)  basisonderwijs of speciaal onderwijs. Vanaf bovengenoemde datum kunnen kinderen met een  handicap op basisscholen worden ingeschreven. Onder leerlingen met een handicap worden  kinderen verstaan die:  

slechthorend of doof zijn 

een spraak‐ of taalprobleem hebben 

zeer moeilijk lerend zijn 

een meervoudige handicap hebben 

zeer moeilijk opvoedbaar zijn. 

Deze leerlingen hebben – nadat de handicap is vastgesteld ‐ een “indicatie” en een ‘”rugzakje” met  financiële middelen. 

17 


Het wettelijke recht op keuzevrijheid betekent niet dat kinderen automatisch toegang krijgen tot  iedere school. De basisschool mag kinderen weigeren als daar goede redenen voor zijn aan te geven.  In ons schoolplan hebben we duidelijk onze criteria aangegeven. Onze school is bereid om kinderen  met een handicap toe te laten, maar centraal zal steeds de vraag  staan of wij voorwaarden kunnen scheppen om het kind op een  verantwoorde wijze op te vangen en om de gewenste zorg te bieden.  

  

Hiervoor heeft de school een procedure opgesteld die op hoofdlijnen  bestaat uit:  

Een oriënterend gesprek met de ouders 

Een gesprek van directie en team 

Het formuleren van een voorstel 

Het horen van het team 

Het nemen van een besluit door directie en bevoegd gezag 

Het formeel schriftelijk melden van het besluit aan de ouders 

 

Als het kind toegelaten wordt, worden er met de ouders, de ambulant Begeleider, de leerkracht en  de Intern Begeleider afspraken en een handelingsplan gemaakt.    

6.12 Leerlingvolgsysteem Om een goed inzicht te krijgen in de leerprestaties van een kind wordt binnen de school gebruik  gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Groep 1 en 2 maken gebruik van de toetsen Ordenen en Taal  voor Kleuters van het Cito. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt met de toetsen van het Cito voor  Rekenen, Spelling, Technisch lezen en Begrijpend lezen.   In groep 8 volgt dan de Cito Eindtoets basisonderwijs. Voor kinderen met dyslexie of andere grote  leesproblemen is er hulp in de vorm van een toets per computer. 

6.13 Rapportage Twee maal per jaar krijgen de kinderen vanaf groep 3 een rapport mee naar huis. Daarnaast worden  ouders tweemaal uitgenodigd voor een gesprek. Deze gesprekken vinden plaats in november en  februari. Ook kan natuurlijk op verzoek van de ouders op een 

ander tijdstip 

een gesprek plaatsvinden. In juni is het een z.g. inloopavond, 

waarvoor ieder 

die dat wil nog even met de juf of meester kan spreken 

zonder afspraak 

en nog het werk van hun kind wil inzien. De aard van deze 

avond is dan 

ook anders dan de november en februari gesprekken: praten 

met elkaar, de 

juf of meester en het bekijken van het werk. Wanneer het kind een andere school gaat bezoeken,  wordt een Onderwijskundig Rapport meegegeven, dat bestemd is voor de ontvangende school. In dit    18 


door ons ingevulde formulier wordt informatie gegeven over het tot dan toe genoten onderwijs, de  resultaten en eventuele bijzonderheden.    

6.14 Het vervolgonderwijs In groep 8 wordt voorlichting gegeven over het vervolgonderwijs. In januari of februari wordt  daartoe een informatieavond voor de ouders gehouden op school. De procedure van Citotoets tot en  met plaatsing binnen het v.o. wordt uitgelegd. Samen met de leerlingen wordt een bezoek afgelegd  aan één van de locaties van het vervolgonderwijs.   Ook kunnen de open dagen bezocht worden.  Onze school verzorgt, in overleg met de ouders, de aanmelding bij het voortgezet onderwijs.   In het jaar dat volgt, worden de resultaten van de leerlingen, behaald in het ‘brugjaar’, met de  klassenmentor van de nieuwe school besproken. Ook van het tweede leerjaar en vervolgens de  plaatsing in het derde jaar krijgt de school hierover bericht. We toetsen onze adviezen dan ook aan  de gegevens die we van het VO krijgen.   

6.15 Veiligheid Wij vinden het belangrijk dat de school een veilige plek is voor kinderen.   Voor het geval van calamiteiten, bijvoorbeeld brand, hebben wij een ontruimingsplan ontwikkeld.   Jeltsje Bijlstra, Marian van Heide, Liuwe Jansma en Karen Koop zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener.  Het komende jaar zal minimaal één keer met het ontruimingsplan geoefend worden. De Arbo‐dienst  oefent af en toe controle uit op de veiligheidsvoorschriften binnen en buiten. Omdat we graag  ongelukken willen voorkomen is het niet toegestaan om op de pleinen  te fietsen, te steppen, te  skeeleren en te skateboarden. Voor en na schooltijd en in de pauzes wordt er toezicht gehouden op  de pleinen.   

6.16 Uw kind en de jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 0‐19 jaar. De GGD is  partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alle kinderen ontvangen op 5‐jarige leeftijd en in  groep 7 een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, arts of  verpleegkundige. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/verzorgers een vragenlijst.  

5‐jarige kinderen  Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en  een gesprek over opvoeding, gedrag en gezondheid, zoals groei,  motoriek, spraak en taal.    19 


Groep 7  Dit is een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag, sociale  ontwikkeling.  Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij  de jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de  jeugdarts of –verpleegkundige van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via 088 22 99 444.   

Luizencontrôle Voor deze “netelige” kwestie hanteert onze school de volgende procedure:  Op de eerste woensdagmorgen na iedere vakantie controleren een aantal moeders de kinderen op  hoofdluis. Het is voor hen plezierig dat het haar van de kinderen dan gewassen is.  Ook dient het haar vrij te zijn van gel en lak.  Bij het aantreffen van neten en/of luizen bij een kind worden de ouders ingelicht. Wanneer er luizen  worden aangetroffen is het besmettingsrisico groot. De leerling moet dan thuis eerst behandeld  worden voordat hij/zij weer naar school mag. Dit is geen strafmaatregel, maar gewoon een  beschermingsmaatregel voor het kind zelf en voor de andere kinderen. We hebben op school geen  luizentassen voor de jassen van de kinderen. Immers kinderen stoeien, en maken op heel veel andere  manieren contact met elkaar of gooien met mooi weer hun jassen op een hoop, waardoor het effect  van deze tassen klein zal zijn. Daarbij komt dat het veel tijd kost voor de  kinderen hun jas goed in de  tas of cape hebben gedaan. Mocht het probleem zich blijven voordoen, dan is de GGD (de  schoolverpleegkundige die ook kinderen van groep 7 onderzoekt) altijd bereid om met goede raad  terzijde te staan. Juf Jeltsje Bijlstra is de contactpersoon.   

6.18 De zorg voor anderen Omgaan met elkaar, omgaan met gebeurtenissen in je persoonlijke leven en met de maatschappij,  tegenwoordig heet dit actief Burgerschap. Wij zijn daar al jaren inderdaad actief mee bezig. Het  maakt deel uit van ons veiligheidsbeleid; het staat op het lesrooster in de vorm van Sociaal‐ emotionele opvoeding; het komt voor bij aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst en waar niet al  meer. Kortom, wij proberen in alle opzichten te bewerkstelligen dat er vanuit onze school en visie op  mens en maatschappij een stevige basis gelegd wordt voor het verantwoord omgaan met elkaar en  deze maatschappij. Dat dit een taak is voor zowel thuis als school mag duidelijk zijn.  De zorg voor anderen mag niet beperkt blijven tot de school en de naaste omgeving. Daarom wordt  erop school regelmatig actie ondernomen om mensen van elders financieel en/of materieel te  ondersteunen.” De kinderpostzegels en de Sponsorloop voor het kindertehuis in Zuid‐Afrika zijn daar  voorbeelden van.  Daarnaast wordt er regelmatig een actie op touw gezet voor een door de school gekozen doel.     20 


Via de stichting: "Redt een kind" heeft de school drie kinderen in India geadopteerd.   Iedere maandagmorgen kunnen de kinderen hiervoor geld meenemen. Via brieven en kaarten   worden over en weer de contacten onderhouden.   

6.19 Zorg voor het milieu Wij vinden dat de school een bijdrage moet leveren aan de zorg voor het milieu. Daarom proberen  wij het schoolterrein dagelijks, en de directe omgeving van de school regelmatig, schoon te houden.  Voor dit laatste is de "milieuklas van de maand" verantwoordelijk.  Ook scheiden we het afval en is er een mogelijkheid om lege batterijen op school in te leveren. De  school is ook inzamelpunt voor kleine huishoudelijke elektrische apparatuur. Naast een goede  houding t.o.v. het milieu levert dit ook geld op voor pleinattributen en spelletjes.  Verder proberen wij in ons onderwijs de kinderen een positieve houding bij te brengen ten aanzien  van het milieu. 

21 


7

Klachten

7.1 Vertrouwenspersoon machtsmisbruik op school Het schoolbestuur is sinds 1998 verplicht om te zorgen voor een klachtenregeling betreffende  machtsmisbruik op school. Hieronder vallen discriminatie, racisme, agressie, geweld, seksuele  intimidatie of pesten.  De vertrouwenspersoon van GGD Fryslân draagt zorg voor de opvang van kinderen die worden  lastiggevallen en handelt de klacht af volgens een vaste procedure. Het gaat om situaties tussen  leerlingen onderling en tussen leerling/leerkracht of anderszins aan school verbonden personeel.  De vertrouwenspersoon behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig  aan de school. Hierdoor kan het kind en/of ouder/verzorger vrijuit met haar spreken en een klacht  voorleggen.  De folder van GGD Fryslân “machtsmisbruik binnen het onderwijs: “ Het kan ook uw kind  overkomen!” is in uw bezit of is op school aanwezig.  De vertrouwenspersoon voor onze school is mevr. Carolien Wicherson. Voor adresgegevens zie hfdst.  9.   

7.2 Vertrouwensinspecteur. Bij de Inspectie van het onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Dezen kunt u  benaderen wanneer er zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van seksuele  intimidatie en misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen, extremisme en radicalisering.  Telefoon 0900 1113111.    

7.2 Klachtenregeling Ieder mens maakt fouten. Dit geldt ook voor leerkrachten. Wij vinden het logisch dat een ouder   dan aan de bel trekt. Soms kunnen misverstanden oorzaak zijn van een klacht. Wij stellen het dan   op prijs, dat er eerst contact wordt opgenomen met de leerkracht van het kind.  Mocht de klacht niet naar tevredenheid opgelost worden, dan kunnen ouders zich  wenden tot de directeur. Mocht ook dat niet tot resultaat leiden,  dan kan men terecht bij de klachtencommissie.   

7.3 De klachtencommissie. Het bestuur van onze vereniging is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Primair en  Voortgezet Onderwijs. 

22 


Op deze commissie kan worden teruggevallen als er verder beslist geen andere oplossing gevonden  kan worden. De klachtenregeling geldt voor een ieder die bij de school betrokken is.   Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van  strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele  intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.   

7.4 De behandeling van een klacht Wanneer ouders zich willen richten tot de klachtencommissie, kunnen zij contact opnemen met de  contactpersoon van onze school (meester Jelke Koolstra). Deze contactpersoon heeft geen  bevoegdheid de melding te onderzoeken, maar zorgt voor de eerste opvang van de melder en kan,  indien gewenst, deze begeleiden bij het indienen van de klacht bij de vertrouwenspersoon.  Maar ook kan rechtstreeks de directeur, het Bevoegd gezag (het bestuur), de vertrouwenspersoon of  de klachtencommissie benaderd worden. 

7.5 De vertrouwenspersoon De onafhankelijke vertrouwenspersoon is er om na te gaan of de klacht kan worden opgelost tussen  de klager en de aangeklaagde.  Na overleg met de vertrouwenspersoon bepaalt de ouder of de klacht bij het bevoegd gezag, bij de  landelijke klachtencommissie of justitiële instanties wordt ingediend. De vertrouwenspersoon neemt  met de betreffende ouder de procedures door en bewaakt deze ook.  Naam en adres van deze persoon zijn te vinden in de adressenlijst (hoofdstuk 11)   

7.6 Het indienen van een klacht Klachten voor de klachtencommissie moeten uitsluitend schriftelijk en voorzien van naam, adres en  handtekening worden ingediend. De aangeklaagde heeft er recht op te weten wie hem beschuldigt  en waarvan.  De klachtencommissie spreekt overigens geen recht, maar brengt advies uit aan het Bevoegd gezag.  Het Bevoegd gezag bepaalt uiteindelijk of het advies wel of niet wordt opgevolgd.  De klachtenregeling en ook de klachten ‐procedure liggen ter inzage in school.   

7.7 Rechten en plichten Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 2 van “De Basisschool”, gids voor ouders en verzorgers, die  iedere ouder krijgt voordat een kind vier jaar wordt. Mocht u deze niet hebben ontvangen, er zijn op  school een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. 

23 


8

Onderwijs

8.1 Resultaten van ons onderwijs Er bestaan ruim zevenduizend basisscholen in Nederland en daarbinnen bestaan enorme verschillen.  Oorzaken zijn:  

het zo lang mogelijk binnen de eigen school houden van zorgleerlingen  

de motivatie van een leerkracht, een schoolteam om aan zichzelf te werken en te verbeteren 

de motivatie van kinderen en ouders 

sociaal‐economische factoren: woonomgeving, werk(loosheid), opleidingsniveau,  gezinsinkomen 

veel of weinig buitenlandse kinderen 

Dergelijke omstandigheden bepalen mede het schoolsucces en het onderwijsresultaat.   Ieder begrijpt dat de beginsituatie van elk kind verschillend is. Die wordt immers ook bepaald   door factoren zoals hiervoor zijn genoemd.  Het is aan ons om hiermee zodanig om te gaan, dat kinderen maximaal uitgedaagd worden zowel in  de school, het lokaal en buiten de school op het plein. Dan zal een kind ook goed kunnen presteren.  Onze school vermeldt dan ook geen toetsscores in de schoolgids. De scores van onze leerlingen op  toetsen van het leerlingvolgsysteem en de Cito eindtoets worden met de ouders van de leerlingen  persoonlijk besproken. Aan de hand van dit testresultaat, gevoegd bij resultaten behaald op school,  wordt een keuze gemaakt voor de vervolgschool. Voor de tussentoetsen van het Cito van de andere  groepen geldt als norm een hoge C‐score (vergelijkbaar met een 3 score).De scholing van het  personeel (opbrengstgericht en handelingsgericht werken) wordt hierop aangepast.   Ook is het zo dat de scores door de Inspectie worden beoordeeld. In het jaar 2009 bleek dat de  opbrengsten dicht tegen het minimum aanzaten. De Inspectie heeft de school toen extra toezicht  opgelegd. Met een pakket aan maatregelen en scholing voor het personeel is er in januari 2011 flinke  vooruitgang door de Inspectie geconstateerd. Wanneer we in september weer Inspectiebezoek  hebben gehad weten we of onze school weer in het normale toezicht wordt geplaatst. We willen  jaarlijks een vooruitgang bij onze leerlingen kunnen zien. Daarom worden de toetsen geanalyseerd  en verwerkt in de groepsoverzichten op basis waarvan het groepsplan  wordt vastgesteld.   In het schooljaar 2011 gaan onze ex groep 8 leerlingen, 25 in totaal,  naar de volgende v.o. scholen:  Havo/vwo 

Vmbo theoretisch 

7

Dockinga College 

6/4

Dockinga College /Piter Jelles 

Vmbo beroepsgericht  2 

Dockinga College 

24 


LWOO  

6

Dockinga College 

8.2 Vernieuwing van ons onderwijs We willen als leerkrachten optimale zorg aan de kinderen geven.   Daarom volgt het team regelmatig bij‐ en nascholingscursussen en laat het zich voorlichten door  deskundigen, om op de hoogte te blijven van veranderingen in het onderwijs.  Het afgelopen jaar is er veel gerealiseerd.   Het komende jaar zullen we ons verdiepen in en bezinnen op de volgende onderwerpen   Op klassenniveau:  

Alle groepen  versterken hun Opbrengstgericht Werken.  

De doorgaande lijn van groep 2 naar 3 wordt voorzichtig verder  verkend en er worden al wat stapjes naar leren lezen in groep 2  gezet (voor kleuters die er aan toe zijn). 

In de kleutergroepen houden we met de nieuwe methode Kleuterplein de  vorderingen van de leerlingen nauwkeurig bij. Van enkele leerlingen moeten  we zorgen dat er een heldere leerlijn op papier staat die vervolgens wordt uitgevoerd. Zij werken op  een ander niveau dan de rest van de groep. Wie meer wil weten over het werk dat de inspectie ons  heeft opgedragen, kan hierover contact opnemen met meester Mooiman. U krijgt dan precies het  hoe, wat en waarom te horen en eventueel te zien.  Op schoolniveau gaan we in ieder geval aan de slag met:  

Evaluatie van de kwaliteitskaarten, waarin we de kwaliteit van ons onderwijs hebben  beschreven. 

Integraal personeelsbeleid, waarin scholing d.m.v. persoonlijke ontwikkelingsplannen. 

Individuele scholing in ICT wordt vervolgd. 

We verdiepen ons met onderwijsbegeleider Albertus de Jong in het werken met didactische  groepsoverzichten en groepsplannen die daarvan zijn afgeleid. We werken steeds meer  resultaatgericht, d.w.z. dat de nadruk steeds meer komt te liggen op de vakken taal, rekenen  en lezen.  

Coöperatief Leren gaan we weer aan de orde stellen om die werkvormen goed te bewaken 

Ook gaan we ons buigen over de manier van omgaan met elkaar: Personeel met ouders en  leerlingen, maar ook leerlingen onder elkaar.  

Hoe we beter kunnen communiceren met elkaar is ook een belangrijk onderwerp van studie,  waarvan u in de praktijk dan ook e.e.a. zult merken. 

25 


8.3

Schoolvakken

Hieronder volgt een schets van de manier waarop we op de Hoeksteen in de groepen met de  verschillende vakken omgaan.    De praktijk van het lesgeven.  In het Schoolplan staat over Onderwijskundig beleid het volgende.  Er is in de afgelopen vier jaar tijdens de looptijd van het oude schoolplan nogal veel veranderd. Er zijn  ontwikkelingen in gang gezet die het hele terrein van het Onderwijskundig beleid omvatten.  Aanleiding hiertoe waren onder meer de verbeterpunten die de uitkomst waren van het doornemen  van de Kwaliteitskaarten. Hieruit is zichtbare verandering van het beleid ontstaan.   De grootste verandering is het invoeren van het systeem van Zelfstandig Werken geweest, waaruit,  door de vrijgekomen tijd in de groep, weer andere veranderingen – verbeteringen ‐ naar voren  kwamen.   Door het volgen van minicursussen Directe Instructie en Klassenmanagement, is de leerkracht beter  in staat om tijdens de les vorm te geven aan het geheel van onderwijs op maat. We zijn op weg om  de grenzen van onze maat daarin te zoeken, een vorm van onderwijs die recht doet aan een nieuwe  manier van leren, zonder daarbij het goede van het verleden aan de kant te schuiven. Dit betekent:  1. Zelfstandig Werken met een klassenmanagement geënt op Coöperatief leren met behulp van  deeltaken, dagtaken en meerdaagse taakbriefjes.  2. Een sterk gedifferentieerde manier van leren lezen (Leeslijn/Leespad en Estafette naast  samenwerkend tutorlezen) We hanteren de volgende leerdoelen : groep 1‐2: minimaal 15  letters kennen, groep 3 minimaal Avi E3, groep 4 minimaal Avi E4 , groep 5 minimaal E5  en  zo gaat het in elke groep verder. Na E7 is er nog het Plus niveau: beter kan niet.   3. Heldere vaststaande leerlijnen voor leren lezen, taal en rekenen, motoriek en kleutergym in  groep één en twee   4. De overgangsdrempel tussen groep 2 en 3 weg te laten smelten door ook daar gelegenheid  te bieden om klassendoorbrekend bezig te zijn met leerlingen die dat willen, kunnen of  mogen.  5. 5. Het gebruik maken van Directe Instructie in alle groepen.  6. 6. Gebruik maken van Meervoudige Intelligenties door Coöperatieve Leervormen.  7. 7. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een didactisch groepsoverzicht voor rekenen  en taal/lezen, opgesteld m.b.v. de methodetoetsen en het Cito leerlingen volgsysteem.(LVS)  Van daaruit wordt het didactisch groepsplan gemaakt. Daarin staan nauwkeurig de  behoeften van de leerlingen beschreven. De lessen worden daarop aangepast: differentiatie  in tempo, maar ook in aanbod. Wel is het zo dat bijna alle leerlingen wel de stof tot en met  groep 8 krijgen aangeboden, zij het voor de subgroepen dan in afgeslankte vorm. Bij rekenen  in de vorm van het Maatschrift. Ook werken er leerlingen werken met een eigen leerlijn.    26 


Godsdienstige Vorming  In alle groepen staat het vak Godsdienstige Vorming op het rooster. Daarbij worden de  Bijbelverhalen verteld, over “levensvragen” gesproken, geestelijke liederen geleerd en in de  bovenbouw ook de wereldgodsdiensten besproken. De methode voor Bijbelse geschiedenis is  Trefwoord.   Tijd op het lesrooster 3 x een half uur voor alle groepen.    Sociaal Emotionele Vorming  Heel speciaal op ons rooster is het vak Sociaal Emotionele Vorming. De kinderen leren dan hoe ze het  beste met zichzelf en de ander om kunnen gaan. Onderwerpen als ruzies oplossen, schelden,  algemene omgangsregels komen hierbij aan bod. De methode hiervoor is: Kinderen en hun …….  Talenten.  Tijd op het rooster een half uur per week voor alle groepen.    Taal en Lezen.   De kleutergroepen werken met een jaarrooster voor fonemisch bewustzijn, de letter van de week en  de uitbreiding van de woordenschat van de leerlingen. De onderdelen worden in verband met het  dan geldende thema aangeleerd. We maken gebruik van een veelheid aan materialen en  (prenten)boeken. Er wordt gewerkt met de nieuwe methode Kleuterplein en bij de thema’s worden  bijpassende lessen gegeven. Omdat er met meerdere groepen 1‐2 wordt gewerkt, is er veel onderling  overleg om de groepen wel op elkaar af te stemmen en ideeën van elkaar op te doen.  Leesdoel: minimaal 15 letters aan het eind van groep 2. Woordenschatuitbreiding: per week 2 extra  woorden, naast de basiswoorden, aanleren die met het thema te maken hebben. Tijdens de week  worden het vanzelf meer.  Preteaching en reteaching in kleine kring voor de zwakke taalleerlingen. Geprobeerd wordt om in  deze cursus extra tijd vrij te maken om met kleine groepjes van groep 1 extra taalontwikkeling aan te  bieden.  In groep 3 wordt voor leren lezen de methode Leeslijn gehanteerd. Kinderen kunnen hierin op hun  eigen niveau werken. Er treedt geen tijdverlies op voor kinderen die al kunnen lezen; zij werken  gewoon verder, net als de grote groep die al de meeste letters kent.   Voor kinderen die dat nog niet kunnen is er apart een groep die van de juf dan ook speciale en extra  aandacht en tijd krijgt. In het tweede halfjaar vanaf half februari ‐  de meeste kinderen lezen dan al  zelfstandig een boekje ‐ gaan de kinderen dagelijks met kinderen van groep 8, één op één, een  kwartier tutorlezen. Heel veel extra leestijd dus en lezen voor het plezier. We willen graag dat  kinderen aan het eind van groep 3 minimaal op Avi 2 niveau zitten. 

27 


In groep 4 en 5 en een enkele leerlingen uit groep 6 gebruiken we de methode voor voortgezet lezen  Estafette, een meer dan uitstekende methode, die kinderen door extra instructie van de leerkracht  stimuleert een hoger niveau te halen, wat dan vervolgens ook lukt! Ook voor de echt taalzwakke  lezers. De enkele kinderen die het niveau niet halen krijgen extra, meer instructie, evt. doorgezet in  groep 6. Naast het gewone technisch lezen is er ook ruimte voor alle mogelijke andere soorten van  lezen: stillezen, treintjelezen, informatief, strip, prentenboeken, duolezen, week en maandbladen.  Vanaf groep 5 krijgen de kinderen ook drie kwartier begrijpend lezen. We gebruiken we een nieuwe  methode: Lezen in Beeld. We hebben hoge verwachtingen van deze methode, ook al omdat er naast  het werken uit het boek actuele teksten op de website staan die zijn ontleend aan het Jeugdjournaal.  Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Taal in beeld, een moderne methode die pas drie jaar uit is.  Deze gaat helemaal uit van het principe van directe instructie net als de nieuwe methode voor  Begrijpend Lezen: Lezen in Beeld, een manier van leren die we ook bij andere vakken toepassen. Ook  de woordenschat is in deze methode heel goed vertegenwoordigd. Alle groepen werken er nu mee.  De spelling wordt per categorie aangeboden. Daarnaast wordt er gewerkt met het  computerprogramma Goed spel.  Tijd op het rooster voor taal/ lezen:   groep 1/2: 4,5 uren,   groep 3: 7,75 uren,   groep 4:  6/4,5,   groep 5: 5,75/2,   groep 6: 5,5/2,75,   groep 7: 5,5/2,75,   groep 8: 5,5/2,75.  De groepen 7 en 8 werken dit jaar voor het eerst met de nieuwe methode Blits om  studievaardigheden goed te oefenen, zodat ze in het Voortgezet Onderwijs beter toegerust zijn om  te leren.    Rekenen.  De kleutergroepen hebben net als voor taal/lezen ook hier een jaarplan voor, waarin per week staat  genoteerd welke rekenonderdelen aan bod horen te komen. Tijdens het spelen(d leren) wordt er  veel gerekend: begrippen als veel, weinig, minder meer, evenveel, tellen, de cijfers, meten, wegen en  veel andere rekenactiviteiten komen spelenderwijs langs.  Vanaf groep 3 gebruiken we de methode Alles telt. Deze is tot en met groep 8 in gebruik. Soms  vinden we dat de methode te weinig oefenstof geeft, bv. op het gebied van optellen, aftrekken,  tafels en cijferen. Dat geeft niet, want we vullen dat eenvoudig aan met heel veel ander materiaal,  ook met computerprogramma’s. Het materiaal van de cursus Met Sprongen Vooruit wordt gebruikt  in groep 3, 4 en 5. Ook houden we hier rekening met kinderen die niet zo snel kunnen of juist sneller    28 


gaan. Daarin voorziet de methode met Maatschrift voor de langzamere leerling, of uitdagender en  moeilijker werk op de computer of via bv. “Denkwerk” of Rekentijger.   Omdat Alles telt een realistische rekenmethode is, hebben we voor het cijferend optellen en  aftrekken speciale afspraken gemaakt. In groep 7 mogen de betere rekenaars hun optelstrategie zelf  kiezen. De leerling die moeite heeft met de stof krijgt één strategie aangeboden (het ouderwetse  cijferend optellen). Dit om te vermijden dat er bij de staartdelingen in groep 8 teveel tijd verloren  gaat aan het aftrekken.  Tijd op het rooster:   groep 1/2: 1,25 u.   groep 3: 4,5   groep  4 t/m 8  5 uren.    Schrijven.  De voorloper van Novoskript is vernieuwd. Die methode, Schrijfatelier, wordt gebruikt in groep 1 en  2. Voor groep 3 t/m 8 hebben we de methode Novoskript, die vanaf groep 3 de kinderen vertrouwd  maakt met de goede motoriek, de juiste houding, een goede pengreep en een duidelijk leesbaar  handschrift. Per week vergt schrijven drie kwartier.  Er zijn afspraken over de manier van werkverzorging in de schriften en de werkboekjes. Krassen en  knoeien wordt niet getolereerd.  Naast het gewone schrijven bieden we de kinderen in groep 6 ‐ gratis ‐ een leergang  toetsenbordvaardigheid aan. Een les op school en 3 x per week een half uur achter de computer  thuis!! Maakt voor diegenen die dat ook werkelijk doen een typesnelheid van 50 – 150 tekens per  minuut. En dat is snel! Daar hebben ze de rest van hun leven plezier van. En wij ook in groep 7 en 8.  Tijd op het rooster:   groep 3:1,75 uur,   groep 4: 1,5 uur,   groep 5 en 6: 1 uur,   groep7: 0,75    groep 8: 0,5 uur.    Aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde/techniek.  Per week per groep zo’n drie kwartier tot een uur per vak, waarbij techniek los moet worden gezien  van een van deze vakken, alhoewel de methode Leefwereld voor elke groep ook lessen techniek  geeft.  Aardrijkskunde: Methode Een wereld van verschil. Groep 5 t/m 8.   Tijd op het rooster drie kwartier tot een uur per week.  Geschiedenis: Methode Bij de tijd. Groep 5 t/m 8.     29 


Tijd op het rooster: drie kwartier tot een uur.  Natuur: Methode Leefwereld.  Groep 3 t/m 8.  Tijd op het rooster: drie kwartier tot een uur.  Techniek: Methode Leefwereld en veel losse lessen en materialen die zijn aangeschaft in het kader  van de subsidieregeling Techniek. Hetzelfde geldt voor de scholing die de personeelsleden met  betrekking tot techniek hebben gevolgd en nog volgen. We hebben de complete Techniektorens dit  jaar voor het eerst in gebruik.  Tijd op het rooster: geen, maar wordt in de tijd van de andere zaakvakken gegeven. 

30 


9

Regelingen

9.1 Leerplichtwet Het is een voorrecht om naar school te kunnen.  Op deze manier worden kinderen voorbereid op hun functioneren in de samenleving van morgen.  Dit is het uitgangspunt van de leerplichtwet. Het doel van deze wet is het bestrijden van  schoolverzuim en (in het hoger onderwijs) het voorkomen dat  leerlingen voortijdig de school verlaten. Belangrijk genoeg om deze  plicht wettelijk vast te leggen.  In de leerplichtwet zijn de volgende zaken omschreven:  

Begin van de leerplichtige leeftijd. 

Het moment waarop een jongere niet langer onder de leerplichtwet valt. 

Op welke basis vrijstelling verleend kan worden. 

Taken van de leerplichtambtenaar. 

Verplichtingen van de schooldirecteuren. 

Verplichtingen van ouders/verzorgers/of leerlingen 

Voor meer informatie over dit onderwerp ligt er op school een brochure: ‘leerplichtwet’  ter inzage.   

9.2 Vrij vragen Leerlingen die vier jaar zijn, mogen, indien ouders dat wensen, af en toe thuis blijven. Wij  verwachten wel dat de school hiervan op de hoogte gesteld wordt.   Leerlingen die vijf jaar zijn, kunnen vijf uur per week thuis gehouden worden.   Indien nodig, kunnen vijfjarigen nog eens vijf uren per week vrijaf krijgen. De mogelijkheid voor deze  vrijstelling is alleen bedoeld om overbelasting van het jonge kind te voorkomen. In de laatste twee  gevallen moet er overleg plaatsvinden met de directeur.   

9.3 Ziekte Wanneer een kind wegens ziekte of door een andere oorzaak niet op school kan komen, verwachten  wij dat dit voor schooltijd vanaf 8.15 uur telefonisch gemeld wordt. Een briefje meegeven aan broer,  zus, vriend of vriendin mag ook.  Bij afwezigheid van een leerling zonder opgave van reden, neemt de leerkracht zo spoedig mogelijk  telefonisch contact op met de ouders of verzorgers.  Graag zien wij dat medische afspraken (o.a. tandarts) zoveel mogelijk buiten de schooltijden geregeld  worden.    31 


Bij langdurige ziekte thuis of in het ziekenhuis is het voor een kind belangrijk, zoveel mogelijk bij de  dagelijkse gang van zaken betrokken te blijven. Onderwijs kan hier een belangrijke rol in spelen. De  verantwoordelijkheid voor het onderwijs blijft bij opname in het ziekenhuis of bij ziek thuis verblijven  ‐ langer dan twee weken – in de eerste plaats bij de school.  De school kan hierbij eventueel een beroep doen op de “consulenten onderwijs aan zieke leerlingen”  Deze consulenten zijn werkzaam bij het GCO Fryslân of bij de Educatieve Voorzieningen van de  Academische ziekenhuizen.    

9.4 Vakantieregeling Hieronder staat de vakantieregeling voor het komende jaar. De eerste en laatste vrije schooldag zijn  steeds vermeld.    Herfstvakantie 

17 okt. t/m 21 okt. 

Kerstvakantie

26 dec. t/m 6 jan. 

Voorjaarsvak.

27 feb.  t/m 2 maart 

Goede vrijdag 

6 april 

Paasmaandag

9 april 

Meivakantie  

30 april t/m 4 mei  

Hemelvaartweekend 17 mei t/m 18 mei  Pinksteren 

28 mei t/m 29 mei 

Zomervakantie

23 juli t/m 31 augustus 

Laatste schooldag 

20 juli 2011 

Hiermee voldoen we ruimschoots aan de minimumlestijden: groep 1 t/m 4 heeft een reserve van  14,5 uren en groep 5 t/m 8 10,5 uur. Deze uren kunnen tijdens de cursus gebruikt worden voor extra  lesvrij i.v.m. cursusochtenden, Elfstedentocht e.d.  U hebt voor wat betreft de vakantieplanning en vrije weekenden en andere vrije dagen zich te  houden aan deze perioden. Dat verzint de school niet zelf, maar zo is onze wetgeving. De gemeente  Dongeradeel geeft in de brochure “ De leerplichtwet “ duidelijk aan wat mag en wat niet. Wij willen  ons daar graag aan houden.   

9.5 Vrije dagen en lesuitval De kinderen zijn verplicht ieder jaar een bepaald aantal uren naar school te gaan. Op de meeste  scholen brengen de kinderen meer uren op school door dan het vastgestelde minimum. Dit is ook op  onze school het geval.   Deze zogenaamde marge‐uren kunnen worden gebruikt om kinderen vrijaf te geven bij een  belangrijke gebeurtenis als een Elfstedentocht. Ook ijsvrij en vergaderdagen voor het personeel  vallen hier onder. Om niemand daarmee in de problemen te brengen krijgt u daarover tijdig bericht.     32 


Soms is er een leerkracht ziek. Er wordt dan voor vervanging gezorgd. Dat is soms wel wat moeilijk,  want om half 8 ’s ochtends valt het niet mee een vervanger te krijgen. Gelukkig kunnen we  beschikken over een paar “ vaste “ vervangers, zodat er tot op heden geen plotselinge problemen  zijn geweest. Wanneer het niet mogelijk is een vervanger te vinden, zoeken we een andere tijdelijke  oplossing binnen school. Uw kind zal daardoor niet plotseling een “ vrije “ morgen hebben.   

9.6 Overblijven of Tussen Schoolse Opvang (TSO) Er bestaat de mogelijkheid voor de leerlingen om op school over te blijven. De school zorgt voor een  overblijfruimte en in samenwerking met de schoolcommissie voor verantwoord toezicht. De TSO is  voor iedereen. Wanneer iemand thuis eens geen tijd heeft tussen de middag, bijv. omdat de schilder  aan het werk is, er nieuwe vloerbedekking wordt gelegd of om welke reden dan ook, is uw kind  welkom op de TSO. Wanneer er tussen de middag geen ouders aanwezig zijn omdat u werkt, is dat  ook een goede reden om naar de TSO te gaan. Of, gewoon omdat het uw kind leuk lijkt om ook eens  een keertje mee te eten op school.   In school is het TSO reglement in te zien. Daarin staan de regels die we hanteren tijdens het  overblijven. We willen ermee bereiken dat het niet te schools, en juist wel ontspannend is voor de  kinderen en dat ze zeggen: “ TSO is leuk “. 

De belangrijkste spelregels:  

Overblijven kan op maandag, dinsdag. donderdag en vrijdag  tussen 12.00 en 13.00 uur. 

Vaste dag(en) in de week overblijven, op school zijn formulieren verkrijgbaar. 

Af en toe overblijven, vooraf wel even aanmelden bij Klazina Kloosterman, tel. 0643842727  of Wiesje Dijkstra, tel. 0621894652.  

Nog een spelregel: zelf brood en drinken meenemen. 

De bijdrage voor TSO is € 2,00 en voor het tweede kind € 1,75. Per keer betalen, of met de familie –  strippenkaart van € 20,‐.    

9.7 Schoolfotograaf Iedere twee jaar worden de kinderen, eventueel samen met broertjes en zusjes, op de foto gezet. De  eerstvolgende keer dat de fotograaf op school komt om van alle kinderen een foto te maken, is in het  voorjaar van 2013.   Van groep 8 wordt ieder jaar een groepsfoto gemaakt.   

9.8 Gevonden voorwerpen Het komt nogal eens voor dat er kledingstukken tijdenlang in school blijven hangen. Informeer tijdig  naar vermiste spullen. Wanneer spullen te lang blijven hangen worden ze verwijderd. De spullen  worden in de TSO ruimte tentoongesteld tijdens de tien minuten gesprekken.    33 


9.9 Adressenlijsten van leerlingen Sommige ouders vinden het handig een adressenlijst van de klasgenoten van hun kind te hebben.  Deze lijst is verkrijgbaar bij de groepsleerkracht.  Indien ouders bezwaar hebben tegen het bekend maken van hun thuisadres of telefoonnummer,  kunnen ze dit kenbaar maken aan de betreffende leerkracht.    

9.10 Gebruik van foto’s en filmbeelden op school Het komt soms voor dat er filmbeelden gemaakt worden van kinderen of van een klas. Deze  opnames zijn altijd voor schoolgebruik. Het kan zijn dat er in een groep bijv. opnamen gemaakt  worden van het lesgeven van een stagiaire of een meester of juf. Die opnamen zijn dan voor eigen  gebruik. Ook worden er wel foto’s en films gemaakt van Avondvierdaagse, sportdag, vieringen en  feesten. Deze kunnen dan op onze website worden geplaatst. Wanneer er ouders zijn die liever niet  hebben dat hun kind op deze manier te zien is, willen die even contact opnemen met de directeur.  We respecteren graag iemands wens, na goed mondeling overleg.    

9.11 Schoolregels Het is goed om aan te geven welke regels binnen de school gelden. Dit geeft duidelijkheid.  Daarom worden deze regels regelmatig met de kinderen besproken. Als geheugensteuntje zijn deze  duidelijk zichtbaar in de klassen opgehangen.  Enkele schoolregels zijn:  

Op fiets naar school alleen als je buiten de grens Stern, IJsvogel, Dongeradyk woont.  Leerlingen die binnen de grens wonen, mogen pas als daarvoor een dringende reden is,  gebruik maken van dit vervoermiddel. 

Kauwgum wordt in school alleen als traktatie geaccepteerd. We houden ons plein graag  kauwgumvrij. 

Bij verjaardagen is de keuze van wat er aangeboden wordt vrij. Het spreekt vanzelf dat  gezonde traktaties de voorkeur hebben. 

Overige schoolregels liggen ter inzage op school.   

9.12 Veiligheid en Verzekering De school heeft een heel pakket aan veiligheidsmaatregelen getroffen om het risico op ongelukken  zo veel mogelijk te beperken. Een veiligheidsprotocol, een draaiboek bij calamiteiten, een  gedragscode voor het personeel, schoolregels voor de kinderen, een pestprotocol en een  ontruimingsplan maken hiervan deel uit. 

34 


In het kader van de w.a. en ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij het onderwijs aan onze  school verzekerd bij ongevallen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband (schoolreisjes,  excursies).  Wanneer een kind ten gevolge van een ongeval medisch moet worden behandeld, bestaat de  mogelijkheid dat de verzekeraar die kosten (gedeeltelijk) vergoedt. De schoolverzekering vormt  echter een aanvulling op de bestaande faciliteiten zoals het Ziekenfonds en particuliere  ziektekostenverzekeringen. Rekeningen moeten dan ook eerst bij één van deze verzekeraars worden  ingediend. Pas wanneer deze om één of andere reden niet of slechts gedeeltelijk tot vergoeding  overgaat, komt een uitkering op grond van de ongevallenverzekering binnen bereik.  De verzekering keert uitsluitend uit, wanneer iemand ten gevolge van een ongeval lichamelijk letsel  oploopt. Wanneer door een ongeval een fiets, kleding of bril wordt beschadigd, worden de kosten  niet op grond van deze verzekering vergoed. De particuliere aansprakelijkheid van de leerlingen is  namelijk niet binnen dit pakket verzekerd. Schade veroorzaakt door een leerling kan uitsluitend  verhaald worden op de ouders of verzorgers van die leerling.   

9.13 Wat de gemeente voor ouders kan doen Voor inwoners van de gemeente Dongeradeel die een  inkomen hebben dat onder de inkomensgrens ligt is er een mogelijkheid om voor bepaalde  vergoedingen in aanmerking te komen. De gemeente kan een bedrag van ten hoogste € 70,= per  persoon per jaar uitkeren voor bijkomende onderwijskosten, zoals schoolreisjes, ouderbijdragen  maar ook voor contributie muziekschool, sportvereniging enz.   Meer inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij de heer E. Kingma van de Lauwerspas tel. 298779.  Ook is het mogelijk schriftelijke informatie in te winnen via Antwoordnummer. 345, 9100 VB Dokkum  en tenslotte kan men zich ook rechtstreeks vervoegen bij het gemeentehuis.    

9.14 Sponsoring Wij gaan er op school van uit dat alle activiteiten binnen school in principe gratis zijn, zoals dat hoort  in het basisonderwijs. Alleen voor de kosten die de school moet maken voor schoolreis en zwembus  betalen de ouders. Voor het schoolschaatsen wordt een bescheiden bijdrage gevraagd van een derde  deel van de leskosten. De reis wordt betaald door de school. Ook voor andere incidentele kosten  waar de school voor komt te staan, denk aan deelname aan Avondvierdaagse en Friese  kampioenschappen voor scholen, worden dan door de deelnemende ouders voldaan. Wel vragen we  voor de Avondvierdaagse, een plaatselijk georganiseerde en plaatsgebonden aangelegenheid, aan de  wijksupermarkt een kleine bijdrage, die ook jaarlijks wordt toegekend. Deze vorm van soft ‐  sponsoring is geaccepteerd. Voor al het overige zie het Convenant Sponsoring.      35 


9.15 Voor‐ en naschoolse opvang Met ingang van 1 augustus 2007 zijn schoolbesturen verplicht voor‐ en naschoolse opvang te bieden  aan ouders/verzorgers die dat wensen voor hun kinderen. Dit geldt ook voor het bestuur van de  Vereniging voor PCBO Dongeradeel. Eind 2006 heeft er een inventarisatie onder ouders/verzorgers  plaatsgevonden. Ook kon op het inventarisatieformulier aangegeven worden of men gastouder wilde  zijn.   Het bestuur van de Vereniging voor PCBO Dongeradeel heeft vervolgens gekozen voor het  zogenaamde makelaarsmodel, dit betekent dat het bestuur verantwoordelijk is voor de organisatie  van de opvang en dat de uitvoering (de daadwerkelijke opvang) wordt uitbesteed. Er is een  uitvoeringsovereenkomst gesloten met kinderopvangorganisatie Sisa te Akkrum. Deze organisatie  gaat met ingang van 1 augustus 2007 de voor‐ en/of naschoolse opvang verzorgen voor de leerlingen  van de scholen binnen PCBO Dongeradeel. Ouders/verzorgers die zich reeds aangemeld hebben,  hebben via de school een informatiepakket ontvangen van Sisa. In dit pakket bevindt zich het  inschrijvingsformulier dat opgestuurd dient te worden naar Sisa (adresgegevens zie onderaan). Het  formulier hoeft dus niet naar de school opgestuurd te worden. Na ontvangst van het  inschrijvingsformulier neemt Sisa contact met u op over de mogelijkheden aangaande de voor‐ en  naschoolse opvang in de directe omgeving van de school.  Gegevens van de opvangorganisatie:  Kinderopvangorganisatie Sisa  Hopmanshof 5  8491 BK Akkrum  Telefoon: 0566 623450  Website: www.sisa.nu  e‐mail: info@sisa.nu 

36 


10 (Buiten)schoolse activiteiten 10.1 Sportdagen Rond de laatste dinsdag of donderdag van de maand mei of de eerste week van juni wordt er voor de  kinderen van de Dokkumer scholen een sportdag georganiseerd.   Vanaf groep 5 wordt er in teamverband gesport. Sporten als werp/slagbal en voetbal worden hierbij  beoefend. ’s Ochtends wordt er in de sporthal een circuit afgelegd met diverse sporten.   Voor de groepen 1 t/m 4 wordt tegelijkertijd op school een spelletjesdag georganiseerd.  Ook worden hiernaast nog toernooien gespeeld, die buiten de school om worden georganiseerd.  (voorbeelden hiervan zijn korfbal, waterpolo, schaken, voetbal en basketbal.)   Er staat voor groep 7 een schaatstraining of kennismaking van een vijftal keren in de Leeuwarder  ijshal gepland.  Een aantal ouders organiseert de Avondvierdaagse in schoolverband. U krijgt daarover tijdig bericht.  Een hele happening is dat elk jaar weer.   

10.2 Excursies Gedurende het schooljaar worden verschillende excursies georganiseerd: mini ‐ kerkenpad,  natuurwandelingen, bezoeken aan musea en de bibliotheek en voor groep 8 het Noord Nederlands  Orkest in de Harmonie in Leeuwarden.  Daarnaast bezoeken alle kinderen eenmaal per jaar een (theater)voorstelling in het kader van "uurtje  cultuur".    

10.3 Schoolreisjes en schoolkamp Ieder jaar hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 7 een  schoolreisje.   De kinderen van groep 8 gaan meestal op kamp. De laatste  twee jaar is de bestemming een kampeerboerderij in  Bakkeveen.   

10.4 Afscheidsavond Aan het eind van het schooljaar is er een afscheidsavond voor de leerlingen uit groep 8 die de school  verlaten. De invulling van deze avond wordt in de loop van de laatste maanden van het schooljaar in  overleg met de kinderen bepaald.   

10.5 Diploma's De kinderen kunnen op onze school de volgende diploma's halen:    37 


In groep 1,2 en 3 het veterdiploma;  In de groepen 4 en 5 het tafeldiploma;  In de groepen 3 t/m 5 de zwemdiploma’s A en  B, en ook het diploma C ;  In groep 6 het diploma Toetsenbordvaardigheid  In groep 7 het verkeersdiploma, zowel de theorie als het praktijkdiploma;  In groep 8 het jeugd EHBO‐diploma.  

10.6 Kerkelijke feesten De kerkelijke feesten worden ook op school gevierd. Eenmaal in de twee jaar worden daarbij de  ouders uitgenodigd. De viering vindt dan plaats in een kerkgebouw. In deze cursus wordt er het  Kerstfeest in de kerk gevierd.   

10.7 Laatste schooldag Aan de hand van een gekozen thema wordt de laatste schooldag voor de grote vakantie met alle  kinderen van de school uitbundig gevierd.       

38 


11 Namen en adressen School CBS De Hoeksteen  Zwaluwstraat 49  9101 HE Dokkum  tel: (0519) 221505  fax: (0519) 221553  e‐mail: directie@hoeksteen‐pcbodongeradeel.nl    Postadres: 

Postbus 313  9100 AH Dokkum 

Bank

Schoolreizen, zwembus, vrijwillige bijdrage op 29.68.68.272, t.n.v. CBS De Hoeksteen.   

Dagelijks bestuur van de vereniging Voorzitter/personeelzaken Dhr. L. de Blécourt  Kweekschoolstraat 4, 9101 AC Dokkum  tel. (0519) 297201    Secretaris / PR  Mw. M. Boonstra  Hemmingaweg 2, 9151 HP Holwerd  tel. (0519) 511661    Penningmeester  Dhr. P. Reitsma  Kouwe 20, 9103 PE Dokkum  (0519) 220219   

Bovenschoolse directie Algemeen directeur dhr Tj. Waslander, tel. (0519) 222727  Administratie mevrouw Hennie Vlasma, tel. (0519) 222736    39 


Kantooradres: Altenastreek 66  Postadres:  Postbus 2, 9100 AA Dokkum  e‐mail: directie@pcbo‐dongeradeel..nl  website: www.pcbo‐dongeradeel.nl   

Schoolcommissie CBS De Hoeksteen Mevr. M. Tinga, Kwikstaart 32, 9101 GT Dokkum, tel. 701448  Mevr. S. Hanemaaijer, IJsvogel 74, 9101 XT Dokkum, tel. 294788  Mevr. E. Jonker, Rietgans 5, 9101 XJ Dokkum, tel. 720192  Dhr. H. Jansma, Rietgans 7 (adviesplatform) 9101 XJ Dokkum, tel. 294142  Dhr. J. Braaksma, De Zwaan 42, 9101 XE Dokkum, tel. 292812   

Medezeggenschapsraad CBS De Hoeksteen Personeelsgeleding mevr. M. van der Heide  mevr. F. Damstra  dhr. L. Jansma  (voor adressen, zie team)    Oudergeleding  mevr. C. Lei, De Zwaan 60, 9101 XG Dokkum  dhr. F. Poortinga, De Zwaan 38, 9101 XE Dokkum  mevr. L. Vellinga (GMR), D.R. Camphuijsenstraat 3, 9101 HS Dokkum   

Team: directeur Albert Mooiman, J. Dijkstrasingel 10,  9951 MR Winsum (Gr) (0595) 441413    leerkrachten:  Gea v.d.Bent, Nieuwbuurt 16,  9145 AL Ternaard 720637  Anita F. Braam, De Greiden 26 , 9055 LR Britsum. (058) 2572302.  Jeltje Bijlstra, Parachute 6, 9102 DS Dokkum 297713.  Frida Damstra, Koene Parmentierlaan 13,  9269 VP Veenwouden (0511) 473486  Jannet Douma, De Vergulde klok 3, 9102 DJ Dokkum tel. 293462    40 


Marian v.d.Heide, Learmûne 4a, 9102 EE Dokkum 701869  Liuwe E. Jansma, Lijsterbes  18,  9103 RV  Dokkum. Tel. 0653929934  Jannie Katsma, Papiermune 10, 9102 EN Dokkum. Tel 295653  Dhr. J.Koolstra, I.de Beerstr. 30, 9143 WG Nes. Tel. 589533  Karen Koop, Kruirad 11, 9285 MT Buitenpost (0511) 842841  Alie Stellema, Bird. Straatweg 143, 9101 PK Dokkum 0652234888  Maaike Terpstra, Waterranonkel 8, 9103 RX Dokkum. Tel.293604  Dorothea v.d.Veen, Kerklaan 3, 9251 LE Burgum (0511) 462659  Riemke van der Velde, Harstawei 8, 9174 GB Ginnum Tel. 562075  Margriet E. Wielenga,  J.W.Cohenstraat 12, 9103 PT Dokkum. Tel.293438.  Adry v.d. Woude, Dr.Hornstrasingel 40, 9251 AL Burgum. (0511) 468087    Onderwijsondersteunend personeel:  Sippie J. Koree Wilgenlaan 41, 9103 SB Dokkum. Tel.294545.  Harrie Visser, Nijkerksterweg 6,  9143 DN Nes Tel. 589488  Josefine van der Zee, Fazant 8, 9101 XL Dokkum tel. 0610700130    Vertrouwenspersoon Machtsmisbruik:  (Hieronder vallen discriminatie/racisme, agressie/geweld, seksuele intimidatie, pesten)  GGD Fryslan  Mw. C. Wicherson, Tel: (058) 2334334, Lange Marktstraat 14 Leeuwarden  Postadres: Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden    Schoolmaatschappelijk werk   Mevr.J.de Vries, p/a  Cedin Fryslan, Drachten, (0512) 516562     Schoolarts  Mevr. M. Beiboer, p.a. Lange Markstraat 14, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, (058) 2334334    Landelijke Klachtencommissie primair en voortgezet onderwijs:  

mevr. A.C. Melis, Postbus 907, 2270 AX Voorburg, tel. 070‐3481180, fax: 070‐3865106  www.klachtencie@besturenraad.nl.  Contactpersoon van school: Dhr. J. Koolstra, Tel. 295115 

35

41 

Schoolgids De Hoeksteen 2011 - 2012  

Schoolgids De Hoeksteen 2011 - 2012

Advertisement