Page 1

ÃÎÑÒ 24811—81

Ì Å Æ Ã Î Ñ Ó Ä À Ð Ñ Ò Â Å Í Í Û É

Ñ Ò À Í Ä À Ð Ò

ÃÐßÇÅÑÚÅÌÍÈÊÈ ÐÅÇÈÍÎÂÛÅ ÄËß ØÒÎÊΠÒÈÏÛ, ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ È ÐÀÇÌÅÐÛ

ÁÇ 11—99

Èçäàíèå îôèöèàëüíîå

ÈÏÊ ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ Ìîñêâà


ÓÄÊ 62-763:678:006.354

Ì

Å

Æ

Ã

Î

Ñ

Ãðóïïà Ë63

Ó

Ä

À

Ð

Ñ

Ò

Â

Å

Í

Í

Û

É

Ñ

Ò

À

Í

Ä

À

Ð

Ò

ÃÐßÇÅÑÚÅÌÍÈÊÈ ÐÅÇÈÍÎÂÛÅ ÄËß ØÒÎÊΠÒèïû, îñíîâíûå ïàðàìåòðû è ðàçìåðû

ÃÎÑÒ 24811—81

Rubber wipersfor rods. Types, basic parametårs and dimensions ÌÊÑ 83.140.99 ÎÊÏ 25 3122

Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî ñòàíäàðòàì îò 2 èþíÿ 1981 ã. ¹ 2795 äàòà ââåäåíèÿ óñòàíîâëåíà 01.07.82

1. Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ðåçèíîâûå ãðÿçåñúåìíèêè äëÿ øòîêîâ ãèäðî- è ïíåâìîöèëèíäðîâ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ çàùèòû óïëîòíÿåìûõ ïîëîñòåé îò ãðÿçè. (Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. ¹ 2). 2. Ãðÿçåñúåìíèêè äîëæíû èçãîòîâëÿòüñÿ ÷åòûðåõ òèïîâ: 1 — ãðÿçåñúåìíèêè äëÿ øòîêîâ äèàìåòðîì îò 4 äî 500 ìì, çàêðåïëÿåìûå âî ôëàíöåâûõ ñîåäèíåíèÿõ; 2 — ãðÿçåñúåìíèêè äëÿ øòîêîâ äèàìåòðîì îò 4 äî 900 ìì, óñòàíàâëèâàåìûå â ïîñàäî÷íûå ìåñòà ïî ðåêîìåíäàöèè ÑÝ ÐÑ 788—67; 3 — ãðÿçåñúåìíèêè äëÿ øòîêîâ äèàìåòðîì îò 20 äî 360 ìì êîìáèíèðîâàííûå, ñîñòîÿùèå èç ðåçèíîâîãî îñíîâàíèÿ è ïëàñòìàññîâîãî î÷èñòèòåëüíîãî ñêðåáêà; 4 — ãðÿçåñúåìíèêè äëÿ øòîêîâ äèàìåòðîì îò 4 äî 200 ìì, çàêðåïëÿåìûå çàïðåññîâêîé â ïîñàäî÷íûå ìåñòà. Ãðÿçåñúåìíèêè òèïîâ 1, 2, 4 ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ î÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé øòîêîâ îò ïûëè, ñîäåðæàùåéñÿ â àòìîñôåðå, äîðîæíîé ãðÿçè ðàçëè÷íîãî ñîñòàâà, ïåñêà, ãëèíû â ñîåäèíåíèè ñî ñëåäàìè ðàáî÷èõ ñðåä. Ãðÿçåñúåìíèêè òèïà 3 ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ î÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé øòîêîâ îò ÷àñòèö óãëÿ, ùåáíÿ è äðóãèõ óêðóïíåííûõ ÷àñòèö ðàçëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. (Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. ¹ 1). 3. Ðàçìåðû ãðÿçåñúåìíèêîâ òèïà 1 äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííûì íà ÷åðò. 1 è â òàáë. 1, òèïà 2 — íà ÷åðò. 2 è â òàáë. 2, òèïà 3 — íà ÷åðò.3 è â òàáë. 3, òèïà 4 — íà ÷åðò. 4 è â òàáë. 4. Ðàçìåðû ãðÿçåñúåìíèêîâ òèïà 1

*Ðàçìåð äëÿ ñïðàâîê

×åðò. 1

Èçäàíèå îôèöèàëüíîå Ïåðåïå÷àòêà âîñïðåùåíà « Èçäàíèå (äåêàáðü 2003 ã.) ñ Èçìåíåíèÿìè ¹ 1, 2 è Ïîïðàâêîé, óòâåðæäåííûìè â àâãóñòå 1986 ã., äåêàáðå 1989 ã. (ÈÓÑ 11—86, 3—90, 7—87).

© Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòîâ, 1981 © ÈÏÊ Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòîâ, 2004


Ñ. 2 ÃÎÑÒ 24811—81

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

r ±0,25

r ±0,25

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

a

h

h Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Äèàìåòð øòîêà d

d

H Ïðåä. îòêë.

b

d

Ìàññà 1000 øò., êã

Òàáëèöà 1

Ð à ç ì å ð û â ìì

0,41 0,46 0,50 0,59 0,68 0,77 0,86 0,95 1,04 1,13 1,22 1,36 1,41 1,49

4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 27 28

3,0 4,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 19,0 21,0 24,0 26,0 27,0

14,0 +0,2 15,0 —0,3 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 +0,3 32,0 —0,4 35,0 37,0 38,0

(30)

28,5

45,5

4,06

32 35* 36 (38) 40 (42) 45 (48) 50

30,5 33,5 34,5 36,5 38,5 40,5 43,5 46,5 48,5

47,5 50,5 51,5 53,5 +0,3 55,5 —0,6 57,5 60,5 63,5 65,5

4,27 4,60 4,70 4,92 5,14 5,35 5,68 6,00 6,21

(52) 55* 56 60* 63 65* 70 75* 80

50,5 53,5 54,5 58,0 61,0 63,0 68,0 73,0 78,0

67,5 70,5 71,5 +0,5 80,0 —0,8 83,0 85,0 90,0 95,0 100,0

85* 90 95*

83,0 88,0 93,0

105,0 110,0 115,0

100 97,5 105* 102,5 110 107,5 (120) 117,5

+0,6 —1,0 125,5 130,5 135,5 145,5

5,5

8,5

±0,4

±0,5

11,0

4,0

6,0

+0,3 —0,4

±0,4

8,0

2,0

3,0

4,0

1,50

±0,3

2,30

±0,20 1,00

±0,25 1,50

0,50

1,00

1,50

3,0

±0,5

1,50 ±0,25

2,00

6,44 6,75 6,85 13,10 13,60 14,00 14,90 15,80 16,80 17,70 18,60 19,60

±0,6

14,0

1,00

±0,30

10,0

5,0

3,50

2,00

2,00

32,40 33,70 3,00 ±0,30 35,40 38,40


ÃÎÑÒ 24811—81 Ñ. 3 Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

3,50

r ±0,25

±0,3

r ±0,25

Íîìèí.

5,0

a Ïðåä. îòêë.

Ïðåä. îòêë.

10,0

Íîìèí.

±0,6

h

h Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Äèàìåòð øòîêà d

d

H Ïðåä. îòêë.

b

d

Ìàññà 1000 øò., êã

Ð à ç ì å ð û â ìì

125 130* 140 150* 160 (170) 180

122,5 127,5 137,5 147,0 +1,0 157,0 —1,5 167,0 177,0

150,5 155,5 14,0 165,5 179,0 189,0 199,0 209,0

(190) 200 (210) 220 (240) 250

187,0 197,0 207,0 +1,2 217,0 —2,0 237,0 246,5

219,0 16,0 229,0 239,0 249,0 269,0 282,5

260* 280 300*

256,5 +1,5 276,5 —3,0 296,5

292,5 312,5 332,5

154,00 166,00 177,00

320 (340) 360 380* 400

316,5 336,5 +1,5 356,5 —3,5 376,5 396,5

352,5 372,5 392,5 18,0 412,5 432,5

188,00 200,00 211,00 223,00 234,00

(420) (430) 450 (480) 500

416,5 426,5 +2,0 446,5 —4,5 476,5 496,5

452,5 462,5 482,5 512,5 532,5

±0,30 6,0

12,0

±0,5

±0,8

14,0

4,50

±0,4

7,0

3,00

2,00

5,30

±0,40

39,70 41,30 44,10 65,30 69,40 73,50 77,30 81,20 85,40 89,50 93,40 101,00 ±0,30 140,00

2,00

3,50

245,00 250,00 262,00 279,00 290,00

Ï ð è ì å ÷ à í è å . Ðàçìåðû, îòìå÷åííûå çíàêîì «*», ïðèìåíÿòü òîëüêî äëÿ èçäåëèé ñóäîñòðîèòåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. Äîïóñêàåòñÿ óêàçàííûå ðàçìåðû ïðèìåíÿòü äëÿ èçäåëèé äðóãèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè, ñïðîåêòèðîâàííûõ äî 01.07.82.


Ñ. 4 ÃÎÑÒ 24811—81 Ðàçìåðû ãðÿçåñúåìíèêîâ òèïà 2

×åðò.2

4 5 6 8 10

3,0 4,0 5,0 7,0 9,0

12 14 16 18

11,0 13,0 15,0 17,0

18 20 22 24

20 22 25 27 28 (30)

18,4 +0,3 20,4 —0,4 23,4 25,4 26,4 28,4

28 30 33 35 36 38

32 36 40 45 50 55 56 60 63 (65) 70

30,4 34,4 38,4 43,4 48,4 53,4 54,4 58,4 61,4 63,4 68,4

40 44 48 53 58 63 64 68 71 73 78

+0,2 —0,3

Ïðåä. îòêë.

h Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Íîìèí.

h

0,26 0,38 0,43 0,53 0,63 2,7

5,0

1,3

±0,3 4,0

3,00 ±0,25 2,50 ±0,25 0,72 0,82 0,92 1,01

±0,3

+0,5 —0,8

h

10 11 12 14 16 3,5

+0,3 —0,6

H

b Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

d

b

Ïðåä. îòêë.

b Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Äèàìåòð øòîêà d

d

Ìàññà 1000 øò., êã

Òàáëèöà 2

Ð à ç ì å ð û â ìì

Íîìèí.

*Ðàçìåð äëÿ ñïðàâîê

±0,2

±0,3

±0,20

2,21 2,42 2,70 2,89 2,97 3,15

4,8

3,6

1,4

7,0

±0,4 5,5

3,35 4,00 ±0,30 3,50 ±0,30 3,71 4,08 4,55 5,01 5,47 5,57 5,95 6,16 6,40 6,85


ÃÎÑÒ 24811—81 Ñ. 5 Ïðîäîëæåíèå òàáë. 2

80 85 90 100 110 125 140 150 160 180 200 (210) 220 250 280 320 (340) 360 400 450 500

78,4 +0,5 83,4 —0,8 88,4 98,4 +0,6 —1,0 107,0 122,0 137,0 147,0 +1,0 157,0 —1,5 177,0 197,0 207,0 217,0 247,0 277,0 317,0 337,0 357,0 397,0

88 93 98 108 122 137 152 162 172 192

212 +1,2 226 —2,0 236 266 296 340 +1,5 360 —3,5 380 420

446,2 +2,0 474 496,6 —4,5 524

560 630

556,6 +3,0 584 626,6 —6,0 654

710

706,0 +3,5 736 —7,0

800 900

795,0 +4,0 828 —8,0 895,0 +4,5 928 —9,0

4,8

±0,3

3,6

5,5

7,5

±0,2

±0,4

5,5

±0,3 4,00

21,60 24,40 27,10 29,00 ±0,30 30,90 5,0 34,80

5,0

7,5

10,0

7,80 8,25 8,71 9,21

3,50

±0,3 2,00

±0,4 ±0,25 9,5

7,3

±0,5

11,5

9,0

38,30 52,50 55,00 62,20 69,50 124,00 129,00 134,00 144,00

±0,30

2,50 ±0,4

±0,4 3,00

12,0

6,0

9,0

6,0 ±0,40 210,00 232,00

±0,3

13,7 ±0,5 11,0

Ìàññà 1000 øò., êã

h

Íîìèí.

Íîìèí.

h Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Íîìèí.

1,4 ±0,20 7,0

h

Ïðåä. îòêë.

H

b Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

d

b

Ïðåä. îòêë.

b

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Äèàìåòð øòîêà d

d

Ïðåä. îòêë.

Ð à ç ì å ð û â ìì

4,00 260,00 293,00

15,0

12,0

5,0

9,0

16,5 ±0,6 11,5

±0,4

8,0

±0,4 428,00

±0,5

±0,5

652,00 16,5

13,0

6,0

±0,4 20,0 ±1,0 14,5

12,0 ±0,5 10,0 ±0,5 733,00


Ñ. 6 ÃÎÑÒ 24811—81 Ðàçìåðû ãðÿçåñúåìíèêîâ òèïà 3

1 — ñêðåáîê (ñì. ïðèëîæåíèå 2)

×åðò. 3

1,50

1,40

3,50

±0,30

2,10

±0,25

±0,25

±0,30

7,5

±0,4

2,50

5,50

Ïðåä. îòêë.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

67 70 71 75 78 80 85 90 95

h ±0,25

51,7 51,8 54,7 54,8 55,7 55,8 59,7 59,8 62,7 —0,8 62,8 64,7 64,8 69,7 69,8 74,7 74,8 79,7 79,8

3,54 3,83 4,28 4,55 4,71 5,01

4,00

7,0 1,50

h

1,20

±0,3

5,5

Í ±0,4

(52) (55) 56 (60) 63 (65) 70 (75) 80

à ±0,25

43 46 47 49 51 53 56 59 61

Ïðåä. îòêë.

31,7 31,8 34,7 34,8 35,7 35,8 37,7 37,8 39,7 —0,6 39,8 41,7 41,8 44,7 44,8 47,7 47,8 49,7 49,8

Íîìèí.

32 (35) 36 (38) 40 (42) 45 (48) 50

3,00 ±0,25

1,00

5,0

h

b Ïðåä. îòêë.

30 32 35 37 38 40

Íîìèí.

19,7 19,8 21,7 21,8 24,7 24,8 26,7 —0,5 26,8 27,7 27,8 29,7 29,8

D

Íîìèí.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Äèàìåòð øòîêà d

20 22 25 27 28 (30)

d

b Ïðåä. îòêë.

b

d

9,0

Ìàññà 1000 øò., êã

Òàáëèöà 3

Ð à ç ì å ð û â ìì

Íîìèí.

* Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê

2,00 6,00

2,50

5,87 6,31 6,50 6,82 7,14 7,47 7,94 8,43 8,76 15,62 16,65 16,98 18,05 18,81 19,35 20,88 22,06 23,46


ÃÎÑÒ 24811—81 Ñ. 7

10,0

3,50

10,0 2,50 7,00

±0,4

4,00

±0,40

8,00

24,80 25,50 27,50 28,90 42,60 44,50 50,50

Ïðåä. îòêë.

52,00 3,00 ±0,25 54,10 58,20 62,20 66,20 67,20 69,70

2,10

11,0

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

h

9,0 2,00 6,00 ±0,30 2,50

7,00

±0,30

±0,36

2,60

11,0 2,30 8,00

74,40 78,00 98,60 103,10 112,90 116,50 3,50 ±0,30 123,20 129,20 139,00 148,60 157,00 166,80

Ðàçìåðû ãðÿçåñúåìíèêîâ òèïà 4

1 — êàðêàñ (ñì. ïðèëîæåíèå 1)

×åðò. 4 * Ðàçìåð äëÿ ñïðàâîê

h ±0,25

279,8 302 279,7 299,8 322 299,7 319,7 —3,0 319,8 342 339,8 362 339,7 359,8 382 359,7

2,50 ±0,25 5,50 ±0,30

Í ±0,4

280 (300) 320 (340) 360

7,5

à ±0,25

189,8 210 189,7 199,8 220 199,7 209,8 232 209,7 219,7 —2,0 219,8 242 239,8 262 239,7 249,8 272 249,7 259,8 282 259,7

Ïðåä. îòêë.

(190) 200 (210) 220 (240) 250 (260)

Íîìèí.

124,8 145 124,7 129,8 150 129,7 139,8 160 139,7 149,7 —1,5 149,8 170 159,8 180 159,7 169,8 190 169,7 179,8 200 179,7

h

b Ïðåä. îòêë.

125 (130) 140 (150) 160 (170) 180

Íîìèí.

84,8 100 84,7 89,8 105 89,7 94,8 110 94,7 99,7 —1,0 99,8 115 104,8 125 104,7 109,8 130 109,7 119,8 140 119,7

D

Íîìèí.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Äèàìåòð øòîêà d

(85) 90 (95) 100 (105) 110 (120)

d

b Ïðåä. îòêë.

b

d

Ìàññà 1000 øò., êã

Ïðîäîëæåíèå òàáë. 3

Ð à ç ì å ð û â ìì


Ñ. 8 ÃÎÑÒ 24811—81

4 5 6 8 10

3,2 4,2 +0,2 5,2 —0,3 7,2 9,2

4 5 6 8 10

10,0 11,0 12,0 14,0 16,0

12 14 16 18 20

22,0 24,0 26,0 28,0 30,0

22 25 27 28

32,0 35,0 37,0 38,0

1,0

5,5

±0,2

4,0

±0,2

1,5

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

h Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

h Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Í Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

à Ïðåä. îòêë.

d

Íîìèí.

D Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Äèàìåòð øòîêà d

d

α

Ìàññà 1000 øò., êã

Òàáëèöà4

Ð à ç ì å ð û â ìì

0,68 0,80 0,92 1,16 1,40

±0,2

+0,4 +0,2

12 14 16 18 20

10,4 12,4 14,4 16,4 18,4

22 25 27 28

20,4 23,4 25,4 26,4

32 36 40 45 50

30,4 34,4 38,4 +0,3 43,4 —0,6 48,4

32 36 40 45 50

42,0 46,0 50,0 55,0 60,0

56 63 70

54,4 61,4 +0,4 68,4 —0,8

56 63 70

66,0 73,0 80,0

80

78,4

80

90,0

24,10 26,90 29,70 61,80

+0,3 —0,4

90 100 110

88,4 +0,4 98,4 —1,2 108,0

90 100 110

100,0 110,0 125,0

125 140

123,0 138,0

125 140

140,0 155,0

160 180 200

158,0 178,0 198,0

160 180 200

175,0 195,0 215,0

+0,5 —1,5

4,82 5,40 5,94 6,50 7,13

15°

+0,5 +0,2

1,5

±0,3

10,0

10,48 11,60 12,67 14,10 15,50

7,0

±0,3

±0,3

3,0

17,26 19,00 21,40

±0,3

+0,6 +0,3 2,0

±0,5

12,0

7,66 9,14 9,46 9,62

9,0

+0,7 +0,4

20°

70,00 78,90 90,90 102,30 114,30

Ï ð è ì å ÷ à í è ÿ ê òàáë. 1—4: 1. Äèàìåòðû øòîêîâ, óêàçàííûå â ñêîáêàõ, ïðè íîâîì ïðîåêòèðîâàíèè íå ïðèìåíÿòü. 2. Ïðè ðàñ÷åòå ìàññû ãðÿçåñúåìíèêîâ ïðèíÿòà ïëîòíîñòü ðåçèíû ðàâíàÿ 1,2•10! êãñ/ì!, ôòîðîïëàñòà — 2,2•10! êã/ì!, ìåòàëëà — 7,8•10! êã/ì!. Äîïóñêàåòñÿ óòî÷íåíèå ìàññû 1000 øò. ãðÿçåñúåìíèêîâ â çàâèñèìîñòè îò ïëîòíîñòè êîíêðåòíûõ ìàðîê ðåçèí, ïëàñòìàññû, ìåòàëëà è ïðåäåëüíûõ îòêëîíåíèé ðàçìåðîâ ãðÿçåñúåìíèêîâ.

Ïðèìåð óñëîâíîãî îáîçíà÷åíèÿ ãðÿçåñúåìíèêà äèàìåòðîì 32 ìì: Ãðÿçåñúåìíèê 1—32 ÃÎÑÒ 24811—81

òèïà 1 äëÿ øòîêà


ÃÎÑÒ 24811—81 Ñ. 9 4. Ðàçìåðû ïîñàäî÷íûõ ìåñò ïîä ãðÿçåñúåìíèêè òèïà 1 äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü óêàçàííûì íà ÷åðò. 5 è â òàáë. 5, ïîä ãðÿçåñúåìíèêè òèïà 2 — íà ÷åðò. 6 è â òàáë. 6, ïîä ãðÿçåñúåìíèêè òèïà 3 — íà ÷åðò. 7 è â òàáë. 7, ïîä ãðÿçåñúåìíèêè òèïà 4 — íà ÷åðò. 8 è â òàáë. 8. Ðàçìåðû ïîñàäî÷íûõ ìåñò ïîä ãðÿçåñúåìíèêè òèïà 1 Èñïîëíåíèå 1

Èñïîëíåíèå 2

×åðò. 5 Òàáëèöà5

Ð à ç ì å ð û â ìì D Äèàìåòð øòîêà Íîìèí. Ïðåä. îòêë. d

D

D Íîìèí.

16,00 17,00

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

4,30 5,30

+0,12

4 5

8,00 9,00

6

10,00

8

12,00

10 12 14

14,00 16,00 18,00

16

20,00

18

22,00

20 22 25

24,00 26,00 29,00

27 28

31,00 32,00

39,00 40,00

30 32

36,00 38,00

47,50 49,50

30,40 32,40

35 36 38 40

41,00 42,00 44,00 46,00

52,50 53,50 55,50 57,50

35,40 36,40 38,40 40,40

+0,15

+0,18

18,00

+0,25

6,30

20,00

8,30

22,00 24,00 26,00

10,30 12,30 14,30

28,00 +0,21

+0,18

+0,21

18,30

32,00 34,00 37,00

20,30 22,30 25,30

+0,30

h

Íîìèí. Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

5,00

+0,30

r r Ïðåä. ±0,1 Íîìèí. îòêë.

+0,15

+0,18

16,30

30,00

+0,25

h

1,80

+0,21 +0,10

27,30 28,30

+0,25

2,85

0,5

7,00

+0,36

0,5

±0,1


Ñ. 10 ÃÎÑÒ 24811—81 Ïðîäîëæåíèå òàáë. 5

Ð à ç ì å ð û â ìì D Äèàìåòð øòîêà Íîìèí. Ïðåä. îòêë. d

42

48,00

45 48

+0,25

D

D Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

59,50

42,40

51,00 54,00

62,50 65,50

45,40 48,40

50 52 55 56

56,00 58,00 61,00 62,00

67,50 69,50 72,50 73,50

60 63 65 70

68,00 71,00 73,00 78,00

82,00 85,00 87,00 92,00

75

83,00

97,00

80 85 90 95 100 105 110

88,00 93,00 98,00 103,00 110,00 115,00 120,00

102,00 107,00 112,00 117,00 127,50 132,50 137,50

120 125 130 140

130,00 135,00 140,00 150,00

150 160

162,00 172,00

181,00 191,00

170

182,00

201,00

180 190 200 210

192,00 202,00 212,00 222,00

211,00 221,00 231,00 241,00

220

232,00

251,00

240 250 260 280

252,00 264,00 274,00 294,00

271,00 284,50 294,50 314,50

300

314,00

334,50

320 340 360

334,00 354,00 374,00

354,50 374,50 394,50

380

394,00

+0,30

+0,35

+0,40

+0,46

+0,52

+0,57

147,50 152,50 157,50 167,50

414,50

+0,30

+0,35

+0,40

+0,52

+0,57

+0,63

Ïðåä. îòêë.

60,40 63,40 65,40 70,40

120,50 125,50 130,50 140,00

Íîìèí. Ïðåä. îòêë.

2,85

Íîìèí.

+0,10

220,50 240,50 250,50 260,50 280,50

380,50

0,5

+0,30

3,90

±0,1

10,00

1,0

+0,35

4,80

+0,12

13,00

1,0

+0,40

+0,43 5,85

14,00

+0,46

1,5 +0,52

300,50 320,50 340,50 360,50

0,5

7,00

170,50 180,50 190,50 200,50 210,50

Ïðåä. îòêë.

r Ïðåä. ±0,1 Íîìèí. îòêë.

+0,36

75,40 80,40 85,40 90,40 95,40 100,50 105,50 110,50

r

h

+0,25

50,40 52,40 55,40 56,40

150,50 160,50 +0,46

h

6,80 +0,57

+0,15

16,00

±0,2


ÃÎÑÒ 24811—81 Ñ. 11 Ïðîäîëæåíèå òàáë. 5

Ð à ç ì å ð û â ìì D Äèàìåòð øòîêà Íîìèí. Ïðåä. îòêë. d

400 420 430 450

414,00 434,00 444,00 464,00

480

494,00

500

514,00

+0,63

D

D Íîìèí.

434,50 454,50 464,50 484,50

Ïðåä. îòêë.

534,50

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

+0,63

514,50 +0,70

h

400,50 420,50 430,50 450,50

Íîìèí. Ïðåä. îòêë.

+0,63

r

h

6,80

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

16,00

+0,43

+0,15

r Ïðåä. ±0,1 Íîìèí. îòêë.

1,0

1,5

±0,2

480,50 +0,70

500,50

+0,70

Ðàçìåðû ïîñàäî÷íûõ ìåñò ïîä ãðÿçåñúåìíèêè òèïà 2

×åðò. 6 Òàáëèöà6

ìì Äèàìåòð øòîêà d

D

D

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

4

10,00

+0,09

5 6

11,00 12,00

8 10 12

14,00 16,00 18,00

12,00 14,00 16,00

14

20,00

18,00

16 18 20 22

22,00 24,00 28,00 30,00

Íîìèí.

h Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

h Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

+0,30

3,00

Ïðåä. îòêë.

r ±0,1

8,00 +0,09 9,00 10,00

+0,11

+0,13

20,00 22,00 26,00 28,00

+0,11

5,00

+0,20 +0,10 +0,13 7,00

+0,36

4,00

0,2


Ñ. 12 ÃÎÑÒ 24811—81 Ïðîäîëæåíèå òàáë. 6

ìì Äèàìåòð øòîêà d

D

D Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

h Ïðåä. îòêë.

25 27 28 30 32 36 40

33,00 35,00 36,00 38,00 40,00 44,00 48,00

45 50 55 56 60 63 65 70

53,00 58,00 63,00 64,00 68,00 71,00 73,00 78,00

80 90 100

88,00 98,00 108,00

110

122,00

125 140 160

137,00 152,00 172,00

180 200 210 220

192,00 212,00 226,00 236,00

250 280

266,00 296,00

+0,32

262,00 292,00

+0,32

320 340 360

340,00 360,00 380,00

+0,36

335,00 355,00 375,00

+0,36

400 450

420,00 474,00

+0,40

415,00 467,00

+0,40

500 560

524,00 584,00

+0,44

517,00 577,00

+0,44

630

654,00

710

736,00

727,00

800 900

828,00 928,00

817,00 917,00

+0,16

+0,19

+0,22

31,00 33,00 34,00 36,00 38,00 42,00 46,00 51,00 56,00 61,00 62,00 66,00 69,00 71,00 76,00 86,00 96,00 106,00

Íîìèí.

+0,29

+0,50

+0,56

134,00 149,00 169,00 189,00 209,00 222,00 232,00

647,00

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

r ±0,1

+0,16

+0,19

+0,22

0,2

4,00

7,00

+0,36

119,00 +0,25

h

+0,20 +0,10 0,3

+0,25 5,00

9,00 +0,29

0,5 6,00

11,00 +0,43

+0,50 15,00 +0,56

18,00

9,00 12,00

+0,36 +0,20 +0,43 +0,30

1,0


ÃÎÑÒ 24811—81 Ñ. 13 Ðàçìåðû ïîñàäî÷íûõ ìåñò ïîä ãðÿçåñúåìíèêè òèïà 3 Èñïîëíåíèå 1

Èñïîëíåíèå 2

Èñïîëíåíèå 3

×åðò. 7 Òàáëèöà7

ìì Äèàìåòð øòîêà d

D Íîìèí.

D Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

20 22 25 27 28

31,00 33,00 36,00 38,00 39,00

30 32 35 36 38

41,00 43,00 46,00 47,00 49,00

31,00 33,00 36,00 37,00 39,00

40 42 45 48

51,00 53,00 56,00 59,00

41,00 43,00 46,00 49,00

21,00 23,00 26,00 28,00 29,00

h

h Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

+0,33

+0,16

7,00

7,50

+0,39

+0,22

+0,22

+0,19 50 52 55 56 60 63

61,00 68,00 71,00 72,00 76,00 79,00

51,00 53,00 56,00 57,00 61,00 64,00

65 70 75

81,00 86,00 91,00

66,00 71,00 76,00

80 85 90 96 100

96,00 101,00 106,00 111,00 116,00

+0,46

9,50

+0,22 81,00 86,00 91,00 96,00 101,00

+0,54

9,00


Ñ. 14 ÃÎÑÒ 24811—81 Ïðîäîëæåíèå òàáë. 7

ìì Äèàìåòð øòîêà d

D

D Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

106,00 111,00

105 110

126,00 131,00

120 125 130 140 150

141,00 146,00 151,00 161,00 171,00

160 170

181,00 191,00

161,00 171,00

180 190 200

201,00 211,00 221,00

181,00 191,00 201,00

210 220

234,00 244,00

240

264,00

250 260 280

274,00 284,00 304,00

300

324,00

320 340 360

344,00 364,00 384,00

+0,25

+0,29

121,00 126,00 131,00 141,00 151,00

211,00 221,00 +0,32

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

+0,54

+0,63

+0,22 10,50

+0,72

10,00

+0,27

241,00 251,00 261,00 281,00 301,00

+0,36

h

h

321,00 341,00 361,00

11,50 +0,81

+0,89

Ðàçìåðû ïîñàäî÷íûõ ìåñò ïîä ãðÿçåñúåìíèêè òèïà 4

×åðò.8

11,00

+0,27


ÃÎÑÒ 24811—81 Ñ. 15 Òàáëèöà 8

ìì Äèàìåòð øòîêà d

D

h

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

4

10,000

+0,036

5 6 8 10

11,000 12,000 14,000 16,000

12 14 16 18 20

22,000 24,000 26,000 28,000 30,000

+0,052

22 25 27 28 32 36 40

32,000 35,000 37,000 38,000 42,000 46,000 50,000

+0,062

45 50 56 63 70

55,000 60,000 66,000 73,000 80,000

+0,074

80 90 100

90,000 100,000 110,000

+0,087

110 125 140 160

125,000 140,000 155,000 175,000

180 200

195,000 215,000

Íîìèí.

4,00

Ïðåä. îòêë.

+0,12

+0,043

7,00 ±0,15

+0,100 9,00

+0,115

3, 4. (Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. ¹ 1, 2 è Ïîïðàâêà).


Ñ. 16 ÃÎÑÒ 24811—81 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 1 Îáÿçàòåëüíîå ÐÀÇÌÅÐÛ ÊÀÐÊÀÑÎÂ

Ð à ç ì å ð û â ìì Äèàìåòð øòîêà d

d

d Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

4

6,000

+0,075

4,700

5 6 8

7,000 8,000 10,000

+0,090

5,700 6,700 8,700

10 12

12,000 17,000

+0,110

10,700 13,200

14 16

19,000 21,000

18 20 22 25

23,000 25,000 27,000 30,000

27 28

32,000 33,000

32 36 40 45

37,000 41,000 45,000 50,000

50 56 63 70

55,000 61,000 68,000 75,000

80 90 100

85,000 95,000 105,000

110

118,000

125 140 160

133,000 148,000 168,000

180 200

188,000 208,000

15,200 17,200 +0,130

19,200 21,200 23,200 26,200

R

h Ïðåä. îòêë.

+0,075

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

s

0,36 3,00

—0,10

0,8

±0,1

0,8

+0,090

3,00 3,26

5,50

—0,12

1,0

1,0

28,200 29,200 +0,160

+0,190

+0,220

33,200 37,200 41,200 46,200 51,200 57,200 64,200 71,200 81,200 91,200 101,200

+0,290

126,600 141,600 161,600 181,600 201,600

3,60 3,95 4,26 4,70 5,00 5,20

+0,160

5,83 6,44 7,00 7,80

±0,2

8,60 9,56 10,60 11,70

+0,190

13,30 14,80 16,40

+0,220

111,600 +0,250

0,42 0,47 0,57 0,69 2,66

+0,110

+0,130

Ìàññà 1000 øò., êã

39,80 +0,250

+0,290

7,50

—0,15

1,5

1,4

45,60 51,00 57,60 64,80 72,00


ÃÎÑÒ 24811—81 Ñ. 17 Ï ð è ì å ÷ à í è å. Ïðè ðàñ÷åòå ìàññû êàðêàñîâ ïðèíÿòà ïëîòíîñòü ìåòàëëà, ðàâíàÿ 7,8•10! êã/ì!. Äîïóñêàåòñÿ óòî÷íåíèå ìàññû 1000 øò. êàðêàñîâ â çàâèñèìîñòè îò ïëîòíîñòè êîíêðåòíîé ìàðêè ìåòàëëà è ïðåäåëüíûõ îòêëîíåíèé ðàçìåðîâ êàðêàñîâ. Ï ð è ì å ð ó ñ ë î â í î ã î î á î ç í à ÷ å í è ÿ êàðêàñà äëÿ øòîêà äèàìåòðîì 32 ìì: Êàðêàñ 32 ÃÎÑÒ 24811—81

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ 2 Îáÿçàòåëüíîå

ÐÀÇÌÅÐÛ CÊÐÅÁÊÎÂ

Ð à ç ì å ð û â ìì Äèàìåòð øòîêà d

d Íîìèí.

d Ïðåä. îòêë.

h

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

25,00 27,00 30,00

—0,21

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

ñ —0,1

Ìàññà 1000 øò., êã

0,93 1,01 1,14

20 22 25

19,80 21,80 24,80

27 28 30

26,80 27,80 29,80

32 35 36 38 40 42

31,80 34,80 35,80 37,80 39,80 41,80

45 48 50

44,80 47,80 49,80

51,00 54,00 56,00

2,34 2,52 2,62

52 55 56 60 63 65 70

51,80 54,80 55,80 59,80 62,80 64,80 69,80

62,00 65,00 66,00 70,00 73,00 75,00 80,00

4,62 4,85 4,93 5,25 5,51 5,65 6,18

75 80

74,80 79,80

—0,21

—0,25

—0,30

3,40

32,00 33,00 35,00 38,00 41,00 42,00 44,00 46,00 48,00

85,00 90,00

1,18 1,26 1,35

—0,25 3,70

—0,30

—0,35

4,80

—0,30

2,00

1,73 1,88 1,92 2,02 2,12 2,22

6,46 6,86


Ñ. 18 ÃÎÑÒ 24811—81 Ïðîäîëæåíèå

Ð à ç ì å ð û â ìì Äèàìåòð øòîêà d

d

d Íîìèí.

85 90 95 100

84,80 89,80 94,80 99,80

105

104,80

110 120

Ïðåä. îòêë.

—0,35

Íîìèí.

95,00 100,00 105,00 110,00

h Ïðåä. îòêë.

—0,35

Íîìèí.

Ïðåä. îòêë.

ñ —0,1

Ìàññà 1000 øò., êã

7,30 7,70 8,10 8,50

4,80

118,00

10,70

109,80 119,80

123,00 133,00

11,20 12,20

125 130 140 150 160

124,80 129,80 139,80 149,80 159,80

138,00 143,00 153,00 163,00 173,00

170 180

169,80 179,80

183,00 193,00

190 200

189,80 199,80

203,00 213,00

18,90 19,80

210 220

209,80 219,80

225,00 235,00

26,20 27,60

240 250

239,80 249,80

255,00 265,00

29,90 31,00

260 280 300

259,80 279,80 299,80

—0,52

275,00 295,00 315,00

320 340 360

319,80 339,80 359,80

—0,57

335,00 355,00 375,00

—0,40

—0,46

—0,40

—0,30

2,0

5,70

17,00 17,90

—0,46

—0,52

12,70 13,10 14,10 15,10 16,00

6,80

—0,57

—0,36

2,5

32,20 34,00 37,00 39,60 42,00 44,80

Ï ð è ì å ÷ à í è å. Ïðè ðàñ÷åòå ìàññû ñêðåáêîâ ïðèíÿòà ïëîòíîñòü ôòîðîïëàñòà, ðàâíàÿ 2,2•10! êã/ì!. Äîïóñêàåòñÿ óòî÷íåíèå ìàññû 1000 øò. ñêðåáêîâ â çàâèñèìîñòè îò ïëîòíîñòè êîíêðåòíîé ìàðêè ïëàñòìàññû è ïðåäåëüíûõ îòêëîíåíèé ðàçìåðîâ ñêðåáêîâ. Ï ð è ì å ð ó ñ ë î â í î ã î î á î ç í à ÷ å í è ÿ ñêðåáêà äëÿ øòîêà äèàìåòðîì 32 ìì: Ñêðåáîê 32 ÃÎÑÒ 24811—81 ÏÐÈËÎÆÅÍÈß 1, 2. (Èçìåíåííàÿ ðåäàêöèÿ, Èçì. ¹ 1).


Ðåäàêòîð Ð. Ñ. Ôåäîðîâà Òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð Í. Ñ. Ãðèøàíîâà Êîððåêòîð Í. È. Ãàâðèùóê Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà Ç. È. Ìàðòûíîâîé Èçä. ëèö. ¹ 02354 îò 14.07.2000. Ñäàíî â íàáîð 19.11.2003. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 20.01.2004. Óñë. ïå÷. ë. 2,32. Ó÷.-èçä. ë 2,00. Òèðàæ 180 ýêç. Ñ 265. Çàê. 27. ÈÏÊ Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòîâ,107076 Ìîñêâà, Êîëîäåçíûé ïåð., 14. httð.//www.standards.ru e-mail: info@standards.ru Íàáðàíî â Êàëóæñêîé òèïîãðàôèè ñòàíäàðòîâ Îòïå÷àòàíî â ôèëèàëå ÈÏÊ Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòî⠗ òèï. «Ìîñêîâñêèé ïå÷àòíèê», 105062 Ìîñêâà, Ëÿëèí ïåð., 6 Ïëð ¹ 080102

ГОСТ 24811-81  

Грязесъемники резиновые для штоков ГОСТ 24811-81

Advertisement