Page 1


Domstad Nieuws Officieel orgaan van rijwieltoerclub De Domstad

RTC De Domstad is opgericht op 12 december 1969 De vereniging is aangesloten bij de NTFU

Voorzitter Theo Kromwijk, Kanaalweg 113 3533 HJ Utrecht, tel. 030-2948014, th.j.e.kromwijk@gmail.com

Ereleden

Alfred Hendriks Wim van Kuijk Marius van Harten Ad de Hartog Henk Geleijns Jon de Keijzer

Secretaris : vakature secretaris@rtc-de-domstad.nl Penningmeester Peer van den Boomen, tel. 06 53393915 Muiderslotlaan 1, 3554 GE Utrecht penningmeester@rtc-de-domstad.nl Bestuursleden Jan Kasius: 06-11214315 Biltseweg 33A, 3763LD Soest

Leden van verdienste: Jan Bijma, Anton van Mildert, Bert Oostveen 47ste jaargang nummer 2 Mei 2018

jkasius71@gmail.com Marga Deventer, tel. 030-2293383 Sartreweg 36 , 3573 PM, Utrecht marga.deventer@hotmail.com Helpdesk fietscomputers Jos ten Berg, tel. 030-6562703 IBAN: NL45 INGB 0003 3493 96 t.n.v. penningmeester RTC de Domstad Redactie clubblad Jan Heijmans Adriaanstraat 8 3581SE Utrecht E-mail: janah46@telfort.nl Tel.: 030-2319883

Inhoud Bestuur, commissies, functionarissen Voorwoord ALV 20 februari Feestavond Jubileumweekend 2019 Lentetour XGG Zomertour 2018 Uitslag Vogelklassement Jarich’s lijst Fruitmand Lid worden Domstad in Beeld

blz 3,4 5 6 t/m 9 11 11 12,13 13 14,15 16,17 22 24 26

Domstad Nieuws verschijnt vier keer per jaar Sluiting kopij nummer 3/2018 7 September

pagina 3


BESTUUR, COMMISSIES, FUNCTIONARISSEN BESTUUR Theo Kromwijk, voorzitter Secretaris: Vakature*) Peer van den Boomen, penningmeester Marga Deventer ( AAK) Jan Kasius (Toercommissie) *)Egbert de Weert neemt waar KASCONTROLECOMMISSIE Pieter Gruters Marius van Harten Ad de Hartog(reserve)

COMPETITIECOMMISSIE/PRIJZEN Jos ten Berg (Helpdesk) Anneke Sloesarwij Ad de Hartog Marga Deventer COMMISSIE VAN BEZWAAR Dirk Sloesarwij ARBITRAGECOMMISSIE Dirk Sloesarwij VERJAARDAGEN Peer van den Boomen EHBOEHBO-ADVISEUR Ben Koot

TOERCOMMISSIE Jan Kasius, voorzitter Jon de Keijzer Gerard van Heeckeren Bert Oostveen Pieter Gruters Rob Taminiau Vacant: PR-zaken

COÖRDINATOR DEELNEMERSBESTAND Vakature WEBSITE Egbert de Weert Peer van den Boomen

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR: VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR Rob Taminiau DIKKE BANDENCOMMISSIE Henk Geleijns Ben Koot Administratie: Riet Schevers-Van Dillen Cremerstraat 406 3532BT Utrecht 030-2930774 jac.schevers@casema.nl Algemene Activiteiten Commissie (AAK) Marga Deventer Trudy Beijaard PUBLICITEITSCOMMISSIE Dirk Sloesarwij Ad de Hartog

www. rtcrtc-dede-domstad.nl

pagina 4


VOORWOORD

Als ik mijn overleden moeder belde, dan was het eerste onderwerp van gesprek altijd: het weer. Om haar nagedachtenis te eren, ze zou onlangs 92 zijn geworden, begin ik er ook maar over. En dan is het rapportcijfer voor de eerste maanden van dit jaar niet hoog. Daarna ging het gelukkig beter. Toch heeft mijn fiets tot nu toe vaker in de schuur gestaan dan de bedoeling was. Laten we hopen op een mooie zomer. Want er staat nog heel wat te gebeuren. Het clubweekend is aanstaande, de Zomertoer staat in de steigers en verder zijn er de wekelijkse tochten die goed standhouden. In dit nummer kunt u lezen over de activiteiten van onze club in de achter ons liggende maanden. Te beginnen met de Algemene Leden Vergadering, waar twee leden tot Erelid werden benoemd. En er was, tot zijn verrassing weer een Fietser van het Jaar. Het seizoen werd geopend met de traditionele feestavond, maar de openingsrit kon geen doorgang vinden wegens de kou. Ook is er een impressie van de Lentetour die dit jaar mooi weer had en een nieuw parcours. Bovendien kreeg deze tour de hoogste beoordeling van de NTFU en dat is een felicitatie waard. De liefhebbers van lijstjes kunnen hun hart weer ophalen. De lijsten van Jarich worden gepubliceerd en de vogelklassementen. Ik wens u veel lees- en fietsplezier.

Jan Heijmans redacteur.

pagina 5


ALGEMENE LEDENVERGADERING 20 FEBRUARI Er zijn achttien leden en vier bestuursleden. Aftredend zijn Theo Kromwijk en Peer v.d. Boomen. Beiden worden weer voor twee jaar benoemd. De Kascommissie wordt aangevuld met reserve Ad de Hartog en bestaat voor het volgend jaar uit Pieter Gruters en Marius van Harten. Riet Gevers treedt toe tot de Dikkebandencommissie, zij neemt de administratie voor haar rekening. Wim Fokker wordt uitgeroepen tot Fietser van het Jaar. Hij kijkt er zelf erg van op. De voorzitter noemt hem “de prettigste medefietser van de club”. Altijd bereid tot hulp en altijd positief. Wim ontvangt een oorkonde. Er worden twee ereleden benoemd. Henk Geleijns en Jon de Keijzer. Beiden heel lang lid.Voorzitter Kromwijk spreekt Jon de Keijzer toe en loopt zijn carriere bij Domstad langs: Jon wordt op 1 augustus 1975 lid, hij is dan 35. Dit jaar is hij dus 43 lid van RTC De Domstad. Slechts drie leden zijn langer lid dan hij, Anton van Mildert, Willem van Kuijk en Klaas Lettinga. Jon is in 1940 geboren, dus hij wordt dit jaar 78. Hij was secretaris van de club van 1999 t/m 2004. Vanaf 2004 organiseert hij de clubweekenden. Dat betekent het reserveren van de accommodatie, maar ook het verkennen en uitwerken van de bijbehorende routes. Samen met Grada Stijlaart was hij vele jaren nauw betrokken bij de productie van het (papieren) clubblad. Ook ontwierp Jon eigen tochten en was hij daarbij voorrijder. Berucht zijn daarbij zijn improvisaties: het lusje van Jon. Dit bracht zijn medefietsers wel eens tot wanhoop. Dachten ze dat ze thuis waren, kregen ze nog een toegift. Jon reed vele meerdaagse toertochten, o.a. Van Dom tot Dom, in België en Luxemburg. Ook altijd aanwezig bij de jaarlijkse klimtochtjes in Duitsland. Hij had dan altijd verschillende routes beschikbaar, of hij maakte ze ter plaatse Jon was altijd bereid om te helpen als er gepijld moest worden bij de toertochten van de vereniging. Beroemd is zijn bagage, een ware uitrusting: fietstas, rugzak, stuurtas. Hij was daarmee op alles voorbereid. Jon is een groot dierenliefhebber. Als er op een tocht een hond gepasseerd wordt, dan moet die altijd even aangesproken worden en als het even kan pagina 6


wordt er even gestopt. Jon is zelfs redder van een te water geraakt schaap. Van deze heldendaad zijn destijds (gekuiste) foto's in Domstad Nieuws verschenen. Jon werd voor zijn inzet diverse keren gehuldigd. Zo werd hij tweemaal fietser van het jaar (1999 en 2007). In 2012 werd hij benoemd in de Orde van Oranje Nassau en 2013 kreeg hij een Dommetje van de Gemeente Utrecht. Jon is nl. ook buiten het fietsen (nog steeds) maatschappelijk actief. Zo is hij lid van een zangkoor, is wandelmaatje, collectant en lid van een woongroep. Henk Geleijns wordt toegesproken door Ad de Hartog, oud voorzitter. “Begin 1990 mocht ik mee met de fietsclub o.l.v. Jan Stijlaart. Jan was heel ditect en hanteerde een stevig taalgebruik, niet direct het mijne. Maar hij leerde ons wel in het juiste verzet fietsen. Jij was gelukkig voor mij de sociale factor. Tijdens het fietsen begon je over je dochter, waar je gek op bent. En zoals de meeste dochters doen ze precies wat jij niet wilt! We hebben het vaak tijdens het fietsen over haar zoon Mike en je gevoelens daarbij gehad . Wat ik van andere clubs intussen hoorde was dat het gesprek ging over de gemiddelde snelheid en de grijze asfaltstrook die men onderweg gezien had. Wij dus niet! Ik was amper ingeburgerd of Margreet en ik werden uitgenodigd voor jullie 25-jarig bruiloftsfeest. Zo snel ging dat toen ineens. Naarmate we meer samen fietsten voelde ik me meer in de club thuis. Er groeide een vriendschap die ook buiten de club bestond. Zo bracht jij me tijdens het 25 jarig bestaan van de club, dat we in België vierden, weer thuis, toen ik de heuvels niet meer doorkwam. Dat soort dingen. Ik kan van je op aan! In 1994 werd ik voorzitter. En met de woorden “Als jij voorzitter bent, neem ik als AAK-lid zitting in het bestuur. Met onderbreking ga je daarmee door tot 2014. We zijn niet vergeten hoe je ieder jaar de verloting en de feestavond hebt geregeld. (Natuurlijk samen met andere helpers) Intussen ben je jaren de administrateur en voorrijder/wegafzetter geweest van de Dikke Banden. Geheel terecht word je in 2002 ook fietser van het jaar onder het motto “niet praten, maar doen” Intussen ben je rustiger en minder gaan fietsen, waar Maatje erg blij mee is. We vergeten niet dat we helemaal afhankelijk zijn van ons thuisfront. Die zitten liever niet op ons te wachten als we smerig en wel na een modderige tocht weer thuiskomen. Of haar voor de zoveelste keer alleen laten. Dat het toch zo vaak mag is een wonder op zich. En nu? Een nieuwe heup . Intussen kun je er goed mee overweg. Alleen nog het gehoor. Of je daardoor ook beter gaat luisteren….? Vooral naar je echtgepagina 7


note..? Wil je hier komen en nauwgezet toezien op de ondertekening van je oorkonde waarin je benoemd wordt tot erelid van RTC De Domstad. En intussen mag ik Maatje bedanken dat we zolang al gebruik mogen maken van je kwaliteiten. Mijn complimenten aan het bestuur voor deze beslissing!��

De twee ereleden, links Henk en rechts Jon

pagina 8


FIETSER VAN HET JAAR 2017 Wim Fokker werd tot fietser van het jaar benoemd. Hij ontving daarvoor de Jan Goenee wisselbeker en een oorkonde. In het getuigschrift springen de volgende passages eruit: We reiken deze prijs voor de dertigste maal uit aan een clublid dat zijn sporen bij de vereniging heeft verdiend. Hierbij tellen niet de kilometers of de langste ritten, maar de betrokkenheid bij onze fietsclub. Wat hem kenmerkt is dat hij er altijd is als hij heeft toegezegd. Steevast komt hij zijn afspraken na en is altijd bereid te helpen, zoals bij het uitpijlen of voorrijden van tochten. Je kunt altijd op hem rekenen. En als hem iets niet zint geeft hij dat duidelijk aan. Het belangrijkste is wel zijn algehele positieve opstelling. Van hem hoor je geen geklaag en als anderen in zijn ogen onterecht klagen wijst hij hen terecht. Hij is heel solidair waarbij hij het clubbelang hoog in het vaandel heeft staan. Kortom, een clubman in hart en nieren. En in alle opzichten een heel prettige medefietser! Voor zijn grote betrokkenheid bij de vereniging willen wij onder het motto: “ook al verkeren we in nog zulk zwaar weer, Wim zorgt voor een positieve sfeer�

pagina 9


pagina 10


FEESTAVOND Op zaterdagavond 24 februari vond de jaarlijkse feestavond en tevens de opening van het fietsseizoen 2018 plaats in De Boerderij aan de Sportparkweg vlak bij de grens Utrecht– Maarssen. Ongeveer vijfendertig leden, sommigen met partner hadden zich door de barre kou naar deze uithoek van Utrecht begeven. Binnen was het warm en gezellig. Als vanouds speelde Dennis de sterren van de hemel en vielen er vele prijzen te verdienen bij de loterij, die verzorgd werd door Trudy Beijaard en haar kleinkinderen. De plaatsnamenquiz van Jan Kasius viel in de smaak. Omdat het zo koud was ging de traditionele openingstocht, de Plassentocht, de volgende dag niet door.

JUBILEUMWEEKEND 2019 Volgend jaar bestaat RTC De Domstad 50 jaar. We zullen dat o.a. vieren met een clubweekend in Duitsland. Er is gekozen voor Landhotel Elkemann in Graes (ten Oosten van Enschede). Als data zijn vastgesteld: Donderdag 30 mei (Hemelvaartdag) t/m zondag 2 juni. Op 29 mei gaat er al een ploeg fietsers vooruit. Nadere informatie mbt de kosten etc. volgt later in het jaar.

pagina 11


LENTETOUR, EXTRA GOED GEREGELD Op zaterdag 21 april kwamen er 156 fietsers naar het Sportpark aan de Burg. Norbruislaan. Het mooie lenteweer inspireerde hen kennelijk tot deelname aan de door RTC De Domstad en RTC Het Kasteel georganiseerde Lentetour. Er waren drie afstanden: 65 km(38 deelnemers), 100km en 120km(50 deelnemers). De 100km was favoriet met 68 inschrijvers. Bij voorinschrijving hadden zich al 97 deelnemers gemeld. Het NTFU Scan&Go-systeem waarbij de voorinschrijvers en de leden van de NTFU (pasje) een barcode laten scannen, waardoor al hun gegevens door de computer geregistreerd worden, bewees weer goede diensten. De routes waren geheel vernieuwd en voerden de deelnemers met een grote boog om Utrecht West heen langs Nieuwegein naar Mereveld. Vandaar waaierde het uit naar het Oosten, de Gelderse Vallei. Een mooie en gevarieerde tocht. Die (redelijk) goed uitgepijld was. Wederom is er door diverse vrijwilligers weer veel werk verzet en dat alles onder de bezielende leiding van penningmeester Peer van den Boomen die zich heeft ontwikkeld tot de motor van de organisatie. En als zodanig een groot compliment verdient.

Jan Heijmans

pagina 12


De tocht werd ook gereden door een controleur van de NTFU Zij liet het volgende weten:

Onlangs is jullie Lentetour beoordeeld door mij, als NTFU kwaliteitsadviseur. De tocht voldeed aan alle eisen voor het keurmerk ‘Extra Goed Geregeld’. Gefeliciteerd met het behaalde resultaat! Wat betreft de organisatie: mijn complimenten. Deze ‘’kleine’’ tocht is uitstekend geregeld. Onderweg met een aantal deelnemers gesproken en ook terug te lezen op de reviews via Fietssport.nl; het uitpijlen kan beter. Veel deelnemers zijn minimaal 1 keer verkeerd gereden. Duidelijk voor een bocht de pijl hangen en af en toe een herhalingspijl extra. Jammer dat er geen bevoorrading was bij de pauzeplaatsen. Toch het keurmerk XGG aangezien het verder uitstekend geregeld is. Prima startplek met alle faciliteiten, mooie NTFU uitingen en vriendelijke vrijwilligers. Michelle Vaessen Medewerker Sportontwikkeling

ZOMERTOUR 2018 Op zaterdag 23 juni organiseert RTC Het Kasteeel in samenwerking met RTC De Domstad de jaarlijkse Zomertour. Ook deze tour kreeg vorig jaar het predikaat Extra Goed Geregeld. Start en finish zijn bij ‘t Wapen van Haarzuylen. Er kunnen vier afstanden gereden worden: 60, 85, 110 en 150 km

pagina 13


UITSLAG VOGELKLASSEMENT 2017 (4 klassen!): KOPERWIEKEN 0 – 4000 km Hartog, Ad de Gruters, Pieter Heuvel, Henny van de Jansen, Marcel Agterberg, Rob Kasius, Jan Berg, Jos ten Ree, Margreet de

3893 3876 3614 3882 1823 1052 990 753

K

Zilvermeeuwen 4000 – 8000 km Oostveen, Bert Taminiau, Rob Harten, Marius van Keijzer, Jon de Beijaard, Trudy Lettinga, Klaas Deventer, Marga

10450 KP 9206 (mag promoveren) 7756 7105 6825 e-bike 6630 3692 (naar Koperwieken ?)

Goudplevieren 8000 – 12 000 km Kromwijk, Theo Koedam. Frans Mildert, Anton van naar Zilvermeeuwen ?

9332 7044 2550

KP (problemen met computer)

pagina 14


Adelaars >12 000km Sloesarwij, Dirk Heekeren, Gerard van Agterberg, Rob Beijaard, Trudy Berg Jos ten Deventer, Marga Gruters, Pieter Harten, Marius van Hartog Ad de Heekeren, Gerard van Heuvel Henny van de Jansen Marcel Kasius, Jan Keijzer, Jon Koedam. Frans Kromwijk Theo Lettinga Klaas Mildert Anton van Oostveen Bert Ree Margreet de Sloesarwij, Dirk Taminiau, Rob

25602 K 14072 1823 6852 990 3692 3876 7756 3893 14072 3614 3882 1052 7105 7044 9332 6630 2550 10450 753 25802 9206

Winnaars vlnr: Dirk Sloesarwij, Theo Kromwijk, Bert Oostveen, Ad de Hartog pagina 15


JARICH’S LIJST Jarich Renema, ons veel te vroeg overleden clublid, heeft vanaf 1975 ieder jaar van ieder clublid de geregistreerde kilometers bijgehouden. Vorig jaar heeft Dirk Sloesarwij het onderbroken werk van zijn vriend Jarich weer opgepakt. Dat resulteerde in de volgende lijsten. Afgezien enkele hooggeklasseerden worden uit praktische overwegingen alleen de namen van leden die nog actief zijn vermeld. Rang nr

KM

jaren

2017 jaren

huidige

1 Hemert, Tineke van

219863

18

2 Heus, Greet â€

158370

23

3 Mors, N ter

144530

19

4 Heuvel, Henny v/d

130371

34

3610

35

133981

13 Beijaard, Trudy

32135

5

6850

6

38985

14 Deventer, Marga

33396

6

3690

7

37086

HartogHartog-de Ree, Mar18 greet de

23997

24

753

25

24750

pagina 16


2016

Jaren

KM

Rangnr

Mildert, Antoon C van

118290 4

47

2550

48

118545 4

1

Sloesarwij, Dirk W Renema, Jarich †

699467

34

25800

35

725267

2

530188

35

3

Leur, Ben van †

474654

31

4

Goenee, Jan †

389206

27

5

Oostveen, Bert

302906

30

10450

31

313356

6

Heeckeren, Gerard van

282609

31

14070

32

296679

7

Gier, Dirk de

275290

26

8

Kat, Jan

265793

30

9

Kuijk, Willem van Lettinga, Klaas

253820

24

10

239101

41

6630

42

245731

11

Harten, Marius van Keijzer, Jon J de

185163

26

7755

27

192918

16

167634

31

7105

32

174739

19

Jansen, Marcel

156176

38

3880

39

160056

20

Hartog, Ad de

137521

26

3890

27

141411

22

Gruters, Pieter

78188

16

3875

17

82063

34

Koedam, Frans

73439

9

7040

10

80479

37

Berg, Jos ten

75180

28

990

29

76170

39

Kromwijk, Theo

51103

6

9330

7

60433

46

Taminiau, Rob

31080

4

9205

5

40285

64

Agterberg, Rob

19152

6

1820

7

20972

99

Kasius, Jan

19128

6

1050

7

20178

103

Weert, Egbert de

17448

5

116 pagina 17


pagina 18


pagina 19


************************************************* AANMOEDIGINGSPRIJS Tijdens de tweede rit van de Dikke Banders op 18 april 2018 bij de koffiestop op het zonovergoten terras van La Place in Laren had Afine Vinkenborg een mededeling. Vorig jaar heeft zij de aanmoedingsprijs ontvangen van Heleen Brouwer. Dit jaar wilde ze hem doorgeven aan Dolf Reinders. Haar motivatie was dat ze veel respect voor Dolf heeft die, ondanks zijn hoge leeftijd, iedere woensdag present is en nog altijd de groep goed kan bijhouden. Volgend jaar mag Dolf de prijs doorgeven aan een Domstadter die naar zijn mening in de toekomst veel kan betekenen voor RTC Domstad (misschien een nieuwe secretaris ?) Het behoeft natuurlijk geen Dikke Bander te zijn, maar gewoon een lid van Domstad, die veel voor onze organisatie kan betekenen.

(Marga Deventer)

pagina 20


pagina 21


De fruitmand herinnert ons er aan dat er altijd wel clubgenoten zijn die kortere of langere tijd door gezondheidsproblemen zijn uitgeschakeld. Vergeet hen niet!!

Peer vd Boomen kwam op 6 mei, op weg naat zijn Brabantse familie met de fiets onfortuinlijk te vallen. Het leverde hem een bekkenbreuk op. Hij is inmiddels weer thuis, moet tenminste 2 maanden rust houden en daarna nog een lange tijd revalideren. Sterkte en beterschap Peer!

pagina 22


pagina 23


LID WORDEN VAN RTC De DOMSTAD Waarom:

Dertien clubtochten voor leden en introducees / twee Vrije Toertochten voor leden en niet-leden / zeventien clubritten / diverse clubcompetities / feestavond / barbecue in augustus/clubweekend. Toeragenda: te lezen op www.rtc-de-domstad.nl

Kosten:

Hoofdlidmaatschap € 59,00, Gezinslid: € 52,00, M-lid: 27,50(Inclusief lidmaatschap Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU). Domstadlid zonder NTFU: 24,00 Gezinslid zonder NTFU: 20,50 U-pas leden krijgen 50% korting

Het kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december Aanmelden: Bij de secretaris.

Zie ook onze website: www.rtcwww.rtc-dede-domstad.nl U VINDT DAAR DE TOERKALENDER EN ACTUEEL NIEUWS

NOTEREN: CLUBWEEKEND: 25 T/M 27 MEI. ZOMERTOUR: 23 JUNI. pagina 24


pagina 25


Onze penningmeester, Peer vd Boomen, werkte mee aan een interview over de chaos op de Utrechts fietspaden, in De Telegraaf. Hier in beeld in Domstadkleuren. De ironie wil dat Peer een maand later onderuit ging op een rustig Brabants fietspad en daarbij een bekkenblessure opliep.

,

pagina 26

Domstadnieuws22018  
Domstadnieuws22018  
Advertisement