Page 1

„Intel® Teach“ programa „Essentials“ kursas

Projekto plano šablonas

Autorių teisės © 2000-2008 „Intel Corporation“. Visos teisės saugomos.

Puslapis

1 iš 5


Projekto autorius „Intel® Teach“ programa Mokytojo

Vardas irkursas pavardė „Essentials“

Rūta Andziulevičienė

Mokyklos pavadinimas

Kauno ryšininkų mokykla

Miestas/rajonas

Kaunas

Projekto apžvalga Projekto pavadinimas Skrajutės kūrimas Projekto santrauka Sukurti mokyklos skrajutę. Dalyko žinios ir supratimas pagal Bendrąsias programas Konkrečios žinios ir supratimas, į ką bus orientuojamas projektas

IT: 1.2.1. Nusakyti pagrindines kompozicijos taisykles elektroniniame leidinyje. 1.2.2. Nusakyti pagrindines elektroninio leidinio apipavidalinimo taisykles. 1.2.3. Apibūdinti spalvų derinimą elektroniniame leidinyje. Lietuvių kalbos: 3.2.4. Taisyklingai vartoti gramatines formas ir konstrukcijas. 3.2.5. Nurodyti bendruosius stiliaus reikalavimus (aiškumas, tikslumas, glaustumas, logiškumas).

Mokymosi koncentras 11 klasėms. Projekto laikas Pavyzdžiui, šešios 45 minučių pamokos. Projekto pagrindas Bendrųjų programų mokymosi pasiekimų lygiai. Ryšys su integruojamomis programomis.

Patenkinamas: Savarankiškai atlieka paprastą praktinę užduotį naudodamas detalųjį planą ir nurodytas priemones. Pagrindinis: Savarankiškai atliekapraktinę užduotį, parenkapriemones, atlieka ją sukeliomis klaidomis ir visą, naudojasi pagalbos sistema. Aukštesnysis: Savarankiškai atlikdamas praktinę užduotį, suplanuoja sprendimą, parenka priemones, atlieka ją be klaidų ir visą, naudojasi pagalbos sistema. Kūrybingai interpretuoja užduotį. Mokymosi uždaviniai ir rezultatai Tinkamos kompiuterinės programos parinkimas. Skrajutės dizaino parinkimas.

Esminiai klausimai (realiu gyvenimu ir Bendrosiomis programomis grįsti klausimai) Pagrindinis klausimas

Ar svrabi reklama šiandien?

Projekto klausimai

Kokie efektyviausi reklamos būdai?

Turinio klausimai

Kokios pagrindines kompozicijos taisykles elektroniniame leidinyje?

Autorių teisės © 2000-2008 „Intel Corporation“. Visos teisės saugomos.

Puslapis

2 iš 5


„Intel® Teach“ programa „Essentials“ kursas

1 modulis: pagalvokite apie temas ir galimus pamokos projektus. Dirbdami su likusiais moduliais vis peržiūrėkite šį skyrių.

2 modulis: parašykite pirmąjį pamokos santraukos variantą.

2 modulis: Pagal mokymo programas išsikelkite tikslus ir suformuluokite esminius klausimus savo projektui. Vertinimo planas Dirbdami su likusiais moduliais vis peržiūrėkiteproceso šį skyrių. eiga Vertinimo

Prieš projektą

Pateikite būdus, kuriais įvertinsite mokinių žinias, gebėjimus, nuostatas ir nustatysite mokymosi spragas.

Pateikite būdus, kuriais įvertinsite mokinių žinias, gebėjimus, nuostatas ir nustatysite mokymosi spragas.

2 modulis: sukurkite pradinį vertinimo proceso eigos planą, kuriuo pamatuotumėte mokinių poreikius.

Mokinių veikla projekto metu

Pateikite būdus, kuriais nustatysite mokinių poreikius, stebėsite pažangą, vertinsite žinias ir supratimą, skatinsite savarankišk umą ir bendradarbi avimą.

Pateikite būdus, kuriais nustatysite mokinių poreikius, stebėsite pažangą, vertinsite žinias ir supratimą, skatinsite savarankiškum ą ir bendradarbiavi mą.

Po projekto

Pateikite būdus, kuriais įvertinsite mokinių pažangą, supratimą, gebėjimus, nustatysite mokinių ateities mokymosi poreikius.

Vertinimo santrauka Autorių teisės © 2000-2008 „Intel Corporation“. Visos teisės saugomos.

Pateikite būdus, kuriais įvertinsite mokinių pažangą, supratimą, gebėjimus, nustatysite mokinių ateities mokymosi poreikius.

5 modulis: parašykite vertinimo santrauką ir sukurkite apibendrinamąjį vertinimą mokinio pavyzdžiui.

6 modulis: sukurkite vertinimą, kuris skatintų mokinių savarankiškumą ir atnaujinkite vertinimo plano skyrių. Puslapis

3 iš 5


„Intel® Teach“ programa „Essentials“ kursas

Aprašykite vertinimo būdus, kuriuos jūs ir jūsų mokiniai naudos poreikiams ir tikslams nustatyti, pažangai stebėti, atsiliepimams pateikti, mąstymui bei procesams vertinti, mokymosi ciklui aptarti. Tai gali būti diagramos, minčių žemėlapiai, mokymosi dienoraščiai, įsivertinimo lapai, diskusijų santrauka, klausimynai ar vertinimo kriterijų lentelės. Aprašykite, ką vertinate mokinių atliekamuose darbuose, pvz. sukurtus darbus, pristatymus, sukurtus dokumentus ar pasirodymus bei vertinimo būdus viso projekto metu. Aprašykite, kaip ir kada naudosite vertinimo būdus žemiau esančioje „Mokymo proceso“ skiltyje. Projekto detalės Reikiami įgūdžiai Žinios, gebėjimai ir technologiniai įgūdžiai, kuriuos mokiniai turi turėti prieš prasidedant šiam projektui.

4 modulis: sukurkite mokinio pavyzdį ir pavyzdines mokymosi procedūras.

Mokymosi procesas Pateikite išsamų mokymosi projekto vaizdą – aprašykite mokinių veiklas, trukmę, jų turinį ir eiliškumą, paaiškinkite, kaip mokiniai bus įtraukti į savo mokymosi planavimą ir patį mokymosi procesą.

Autorių teisės © 2000-2008 „Intel Corporation“. Visos teisės saugomos.

Atnaujinkite mokymosi proceso aprašymą, įtraukite: 5 modulyje: vertinimo būdus, naudojamus pamokoje 6 modulyje: diferenciacijos aprašymą 7 modulyje: pagalbinę medžiagą ir jos panaudojimą

Puslapis

4 iš 5


„Intel® Teach“ programa „Essentials“ kursas

6 modulis: pateikite idėjas, kaip padėti visiems mokiniams ir kaip paruošti pagalbinę medžiagą.

Skirtingų mokymosi būdų aprašymas Specialiųjų poreikių mokiniai

Mokiniai, kuriems mokomoji kalba nėra gimtoji

Aprašykite įvairią pagalbą mokiniams, pvz. papildomą pamokų laiką, pakoreguotus mokymosi tikslus, užduotis, skirstymą grupėmis, užduočių kalendorius, specialiąsias technologijas ir specialistų pagalbą. Nurodykite konkrečius šaltinius, kuriuos naudosite, pakeitimus, kaip mokiniai mokysis (pavyzdžiui, pokalbis vietoje testo). Aprašykite kalbinę pagalbą, pvz. „English Language Learner“ (ELL) mokymą ir savanorišką mokymą iš dviem kalbomis kalbančių bendruomenės savanorių. Aprašykite, kaip pritaikyta medžiaga, pvz., pirmosios kalbos tekstus, grafines pateiktis, iliustruotus tekstus, dvikalbius žodynus, vertimo įrankius. Parašykite konkrečius šaltinius, kuriuos naudosite. Aprašykite pakeitimus, kaip mokiniai išreikš savo mokymąsi, pvz. galės atsiskaityti savo gimtąja kalba, testą raštu keisti į pokalbį. Aprašykite, kaip individualizuosite gabių ir talentingų vaikų mokymąsi, kaip diferencijuosite jų veiklą, kaip juos supažindinsite su ugdymo programos turiniu, kaip skatinsite savarankišką mokymąsi ir įvairias galimybes, kad mokiniai galėtų parodyti, ką išmoko, pvz., užduotys, kurioms reikėtų išsamesnės analizės, gilesnio tyrimo, susijusio su mokytojo parinktomis temomis, atviros užduotys ir projektai. Parašykite konkrečius šaltinius, kuriuos naudosite.

Gabūs/talentingi mokiniai

Medžiagos ir šaltiniai, kurių reikia pamokai

Techninė įranga (pažymėkite reikiamą įrangą) Fotoaparatas

Spausdintuvas

Kompiuteris(-iai) Internetinė vaizdo kamera

Kompaktinis diskas Projektorius

DVD grotuvas

Skaitytuvas

Interneto prieiga

Televizorius

Vaizdo kamera Vaizdo konferencijų įranga Kita      

Programinė įranga (pažymėkite reikiamą įrangą) Duomenų bazė/pateiktis Leidybos programa El. pašto programa Enciklopedija CDROM diske

Vaizdo apdorojimas

Tinklalapių kūrimo programa

Interneto naršyklė

Kita      

Teksto redagavimo programa

Multimedija

3 Modulis: Nurodykite interneto šaltinius, kuriuos mokiniai gali naudoti tyrimams, bendravimui ir bendradarbiavimui bei problemų sprendimui.

Spausdinta medžiaga

Bendrosios programos, vadovėliai, įvairi literatūra, instrukcijos, pagalbinė medžiaga ir t.t.

Reikmenys

Pagrindinės priemonės, kurių reikia projektui įgyvendinti. Nerašykite kasdienių daiktų, kurie paprastai yra klasėse.

Interneto šaltiniai Kiti šaltiniai

Tinklalapių, kuriuose pateikiama pagalbinė medžiaga jūsų projektui, adresai (URL)

Išvykos, eksperimentai, kviestiniai svečiai, kiti mokytojai, kiti mokiniai/klasės, bendruomenės nariai, tėvai ir t.t.

{0>Module 4:<}100{>4 modulis:<0} Įtraukite Autorių teisės © 2008 „Intel Corporation“. Visos teisės saugomos. „Intel“, „Intel logotipas“, „Intel Education Initiative“ ir „Intel Teach“ programa Incorporate yra „Intel Corporation“ prekės ženklai JAV ir kitose šalyse. *Kiti pavadinimai ir rūšys gali {0> būti kitų nuosavybė. resources into Instructional

Procedures<}0{>šaltini us į mokymosi procesą.<0}

Puslapis

5 iš 5

Projekto plano sablonas  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you