Page 1


ข่าวทหารอากาศ คณะผู้จัดทำหนังสือข่าวทหารอากาศ

หนังสือข่าวทหารอากาศ

เจ้าของ

ความเป็นมา หนังสือข่าวทหารอากาศ เป็นนิตยสารรายเดือนของ กองทัพอากาศ เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓ ขึ้นกับกรม ข่ า วทหารอากาศ มี น าวาอากาศเอก สกล รสานนท์ เป็ น บรรณาธิ ก ารคนแรก ดำเนิ น การโดยทุ น ของข้ า ราชการ ทหารอากาศ ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๙๘ ได้โอนกิจการมาอยู่ในความ อำนวยการของกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ ตามคำสั ่ ง ทอ. (เฉพาะ)ที่ ๕๘๐/๙๘ ลง ๒๓ ธ.ค.๒๔๙๘ มีเจ้ากรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ เป็นผูอ้ ำนวยการ ตามคำสัง่ ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕/๙๙ ลง ๗ ม.ค.๒๔๙๙

กองทัพอากาศ

ทีป่ รึกษา พล.อ.อ.สมศักดิ์ วรฉัตร พล.อ.ท.ประพัตรา ตัณฑ์ไพโรจน์ พล.อ.ต.หญิง มาลี ดิษฐบรรจง พล.อ.ต.หญิง สุมาลี ฤทธิบตุ ร

ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ พล.อ.ต.เชิดพงศ์ เอี่ยมสมุทร น.อ.วสันต์ อยูป่ ระเสริฐ น.อ.ประสิทธิ์ ยิม้ เจริญ

พล.อ.ต.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ น.อ.เดชอุดม คงศรี น.อ.หญิง สุคนธ์ทพิ ย์ วัฒนามระ

ภารกิจ

ผูอ้ ำนวยการ

ดำเนิ น กิ จ การหนั ง สื อ ข่ า วทหารอากาศ ให้ เ ป็ น ไป ตามนโยบายของกองทั พ อากาศ มี ผ ู ้ อ ำนวยการหนั ง สื อ ข่ า ว ทหารอากาศ (จก.ยศ.ทอ.) เป็นผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบ

พล.อ.ท.ชนัท รัตนอุบล เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

รองผู้อำนวยการ

วัตถุประสงค์/นโยบายกองทัพ ๑. เพือ่ เพิม่ พูนความรูใ้ นกิจการทัว่ ๆ ไป ๒. เพือ่ แลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห็นในด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อันจะเป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม ๓. เพือ่ เผยแพร่กจิ การกองทัพอากาศ

พล.อ.ต.ฌเณศ ชลิตภิรตั ิ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ น.อ.ทวี กระออมแก้ว รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ผูจ้ ดั การ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ

น.อ.สหัสชัย มาระเนตร น.ท.ชาญยุทธ รัตนสาลี

กองบรรณาธิการ บรรณาธิการ พล.อ.ท.ชนัท รัตนอุบล ผู้ช่วยบรรณาธิการ น.อ.หญิง พัชรา ภัทรสุวรรณ น.อ.หญิง นภิศพร สังข์ทอง

ประจำกองบรรณาธิการ น.ท.หญิง กาญจณา แตงฉ่ำ น.ท.หญิง วรรณิภา ยีป่ ระชา น.ต.สินธพ ประดับญาติ

น.ท.นิพนธ์ ก่อสินค้า น.ท.หญิง อนงค์นาถ บุญจฑิตย์ พ.อ.อ.ชัยชนะ โสระสิงห์

นโยบายการดำเนินงานในปัจจุบัน ๑. เป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ น แสดงความคิดเห็น ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการพัฒนากองทัพและส่วนรวม ๒. เรือ่ งทีน่ ำลงในหนังสือข่าวทหารอากาศ * ต้องไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์/นโยบาย กองทัพอากาศ ทีก่ ำหนด * ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อความมัน่ คงของชาติ บุคคล หรือส่วนรวม * ความยาวของเรือ่ งไม่ควรเกิน ๕ ตอน แต่ละตอน ไม่ควรเกิน ๕ หน้า * ต้องได้รบั การพิจารณาและเห็นชอบจากคณะ กรรมการพิจารณาเรือ่ งของสำนักงานหนังสือข่าวทหารอากาศ

กองจัดการ น.ท.พินจิ นุชน้อมบุญ

น.ท.สมพร สิงห์โห ร.อ.หญิง สุมาลี สายะนันท์ พ.อ.อ.ประจวบ วีระชนม์ จ.อ.หญิง เศาวณี พ่านเผือก นาง พรทิพย์ ศรีวรพงษ์

กำหนดการเผยแพร่ นิตยสารรายเดือน

สำนักงานหนังสือข่าวทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม.๑๐๒๑๐ โทร. ๐-๒๕๓๔-๔๔๗๑, ๐-๒๕๓๔-๔๒๔๑ Fax. ๐-๒๕๓๔-๔๔๗๑

พิมพ์ท่ี บริษทั ปรีชาธร อินเตอร์พริน้ จำกัด

๔/๕ ซอย รามอินทรา ๔๒ แยก ๘ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. ๑๐๒๓๐ โทร.๐๒-๙๓๐๗๐๕๓-๕ แฟกซ์ ๐๒-๙๓๐๗๐๕๐ ค่าสมาชิกภายนอก ปีละ ๓๕๐ บาท (รวมค่าส่ง) สัง่ จ่าย ปณ. คลองถนน ๑๐๒๒๒

ความคิดเห็นของผูเ้ ขียนในหนังสือฉบับนีไ้ ม่มส ี ว่ นผูกพันกับทางราชการแต่ประการใด

ออกแบบปก : น.ต.สินธพ ประดับญาติ

http://www.rtaf.mi.th หรือ E-mail : rtafmag@gmail.com


ปีท่ี ๗๒ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สารบัญ บทบรรณาธิการ

๕๙ พูดจาประสาหมอพัตร : หนีนำ้ ๒๕๕๔

๖ ธ สถิตในใจประชา : ๘ ๙ ๒๐ ๒๖ ๒๙ ๓๑ ๓๗ ๔๓ ๔๕ ๔๘ ๕๐ ๕๓

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ...ตามรอย ภาพเก่าเล่าเรือ่ ง ...นภิศ นโยบาย ผบ.ทอ. ปี ๒๕๕๕ ...ยก.ทอ. การเขียนพระนามพระบิดา แห่งกองทัพอากาศไทย ...พล.อ.ต.ปรีชา ประดับมุข ครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการี ทหารอากาศ ...พ.อ.อ.รัชต์ รัตนวิจารณ์ ๖๓ ปี กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ...ปชส.สพ.ทอ. เครื่องบินลำเลียงทางทหารในปัจจุบัน และบทบาทในทศวรรษหน้า ...น.ต.วรชาติ สัตยเลขา เซ็กส์ชว่ ยชาติ ภารกิจทีล่ ม้ เหลว ...ขลุ่ย เขาสามยอด สหรัฐฯ จำเป็นต้องตัดงบประมาณระบบอาวุธ นิวเคลียร์ ...พล.อ.อ.ยุทธพร ภู่ไพบูลย์ AERO Update ...วิศวกร ชอ. น้ำท่วมกรุงเทพฯ ...น.ต.นภ อัศภาภรณ์ มุมกฎหมาย : การขอพระราชทานอภัยโทษ ...น.ท.พงศธร สัตย์เจริญ อุตสาหกรรมการทหารและกองทัพอินโดนีเซีย 2011 ...เฟื่องลดา

๑๐๐

๖๓ ๖๙ ๗๑ ๗๗ ๘๓ ๘๕ ๙๑ ๙๓ ๙๘ ๑๐๐ ๑๐๒ ๑๐๔ ๑๐๕

...หมอพัตร ภาษาไทยด้วยใจรัก : บันทึกคำคราน้ำท่วม ...นวีร์ เวลา...การ์ตูน ...มิสกรีน ครูภาษาพาที : Phrasal verbs วันละนิดจิตแจ่มใส ...ดุจเดือน-ดัง่ ตะวัน Test Tip Part 19 ...Sasha ปริศนาอักษรไขว้ ...มีน มองโรงเรียนนายเรืออากาศเกาหลี แบบทีเ่ กาหลีคดิ ...น.อ.เฉลิมชัย ชูชาติพงษ์ วัตถุมงคลของชาว ทอ. : กองบิน ๕ ...น.อ.อภิชัย ศักดิ์สุภา (นนอ.๒๒) ขอบฟ้าคุณธรรม ...๑๒๖๑ มุมสุขภาพ : สายตาเอียงเป็นยังไง แก้ไขได้หรือเปล่า ...นายห่วงใย นานาน่ารู้ : ๑๐ วิธงี า่ ยๆ ช่วยคนทีค่ ณ ุ รัก เลิกสูบบุหรี่ ...บางแค ความเคลือ่ นไหวจาก กบข. ...ปชส.กบข. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็น นตท.(ในส่วนของ ทอ.) ...ปชส.รร.นอ. ในรัว้ สีเทา


สวัสดี สมาชิกขาวทหารอากาศทุกทาน “...ไดใหชางเขาทํา ใหชื่อวา Surf Boat เพราะเหมือนเครื่องเรือ Surf Boat มีใบพัดที่ใสที่หางที่เปนแทง ที่หมุนๆ ก็เลยเรียกวา Surf Boat ไดผลดี ใชเครื่อง ๑–๒ แรงมา ก็จะตักน้ําขึ้นมาโปรยลงมาทําใหมีออกซิเจนในน้ํา...” พระราชดํารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ไทย เป็นวันที่มูลนิธิชัยพัฒนา ขอจดทะเบียนสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และจากการตรวจสอบสํานักงานสิทธิบัตรสากล ณ ประเทศออสเตรีย ปรากฏว่า กังหันน้ําชัยพัฒนามีประสิทธิภาพสูง สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม กระทรวงพาณิชย์จึงทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ําหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ําชัยพัฒนา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๖ เป็นเครื่องที่ ๙ ของโลก ได้นํามาแสดงในงานนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ของยุโรป ที่ประเทศเบลเยียม องค์กรนักประดิษฐ์แห่งเบลเยียมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในฐานะที่ ทรงสร้างนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม กังหันน้ําดังกล่าวได้ติดตั้งไว้ ณ สวนสาธารณะวูเลเว ประเทศเบลเยียม ด้วย วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์โลก เนื่องจากองค์กรภาคเอกชนจากประเทศฮังการี หรือสหพันธ์นักประดิษฐ์โลก และองค์กรเอกชนจากสาธารณรัฐเกาหลีหรือสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์จากเกาหลีใต้ และประเทศทั่วโลก ๘๔ ประเทศ ร่วมกันเห็นพ้องให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันนักประดิษฐ์นานาชาติในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยรวมเข้ากับการ จัดงานวันนักประดิษฐ์ไทย จึงกําหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เป็นวันนักประดิษฐ์โลก ด้วยเช่นกัน กาลเวลาผ่านมาจนถึง ปีนี้ ๒๕๕๕ หนังสือข่าวทหารอากาศของ ทอ. มี อายุ ๗๑ ปีเต็ม และกําลังก้า วสู่ปีที่ ๗๒ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้รับไมตรีจิตจากสมาชิกผู้อ่านตลอดจนผู้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างอบอุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักเขียนทุกท่านรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ฝากผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงทุกวันนี้ ที่ได้เสนอผลงาน สร้างสรรค์บทความ สารคดีต่างๆ ที่ให้ ความรู้ นานาสารประโยชน์เพื่อผู้อ่านอย่างเป็นที่น่าชื่นชม ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้หนังสือของพวกเราอยู่มาด้วยความอบอุ่น อย่างยาวนานและมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนถึงปัจจุบัน ภาพจากปกในฉบับนี้ อ่านรายละเอียดได้จากเรื่อง....The Present and the Future of Airlifter จะได้ทราบ บทบาทของเครื่องบินลําเลียงทางทหารในปัจจุบัน (รวมทั้งประเทศไทย) และในอนาคต airlifter….เรื่อง สหรัฐฯ จําเป็นต้อง ตัดงบประมาณระบบอาวุธนิวเคลียร์ ท่านอ่านแล้วจะได้คําตอบ นอกจากนี้ยังมีเรื่องประจําฉบับที่น่าสนใจอีกมากมาย เชิญพลิกอ่าน ตามอัธยาศัย บรรณาธิการ œœœ


๖ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เมื่อครั้งเกิดมหาวาตภัยภาคใตที่แหลมตะลุมพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อเดือน ตุลาคม ๒๕๐๕ พายุโซนรอนชื่อ “แฮเรียต” พัดกระหน่ําภาคใตของประเทศไทย กอใหเกิดอุทกภัยรายแรง เรือหาปลาลม บานเรือนถูกพายุและคลื่นทะเลพัดพังทลาย ราษฎรเสียชีวิตและสูญหายจํานวนมาก ผูที่รอดชีวิต ไรที่อยูอาศัย ขาดอาหาร ไมมีทรัพยสินติดตัว เด็กหลายคนกลายเปนเด็กกําพราขาดที่พึ่ง โรงเรียนหลายแหง พังพินาศ เมื่อวาตภัยผานพนไป สิ่งที่เหลือคือความสูญเสียเศราโศก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหวงใยราษฎรผูประสบภัยมาก นอกจากจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมประชาสงเคราะหและหนวยงานที่เกี่ยวของชวยเหลืออยางเรงดวนแลว ในสวนพระองค ไดทรง พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ประกาศเชิญชวนผูมีจิตศรัทธาบริจาคทรัพยสิน และสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย ประชาชนหลายหมื่นคน โดยเสด็จพระราชกุศลบริจาคทั้งอาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง การบริจาคทรัพย ในระยะแรกเพียงเดือนเดียวที่เริ่มรับบริจาค มีผูรวมบริจาค


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๗

ถึง ๑๑ ลานบาท สิ่งของมีมูลคาประมาณ ๕ ลานบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานเงินให กระทรวงศึกษาธิการสรางโรงเรียนประชาบาลทดแทนโรงเรียนที่ถูกพายุพัดพัง ๑๒ โรงเรียนใน ๖ จังหวัด ภาคใต พระราชทานนามโรงเรียนวา “โรงเรียนราชประชานุเคราะห” ๑, ๒, ๓, ๔, ตามลําดับการกอสราง กอนหลังจนถึง ๑๒ ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําเงินที่เหลือกับพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคจัดตั้ง มูล นิ ธิ เ พื่ อช ว ยเหลื อผู ที่ ป ระสบภั ย ต า งๆ พระราชทานนามมู ลนิ ธิ วา “มูล นิธิ ร าชประชานุ เ คราะห ใ น พระบรมราชูปถัมภ” และพระราชทานเงินจากมูลนิธิสรางโรงเรียนประชาบาลที่ถูกวาตภัย และอุทกภัย อีกจํานวนมาก เชน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๓ ที่ตําบลทาแฝก อําเภอทาปลา จังหวัดอุตรดิตถ เนื่องจากโรงเรียนเดิมถูกน้ําปาไหลทวมและพัดพัง โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๔ ที่จังหวัดหนองคาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๕ ที่ จัง หวัดเชี ยงราย เพราะโรงเรียนเดิมถูกพายุพัดพัง โรงเรี ย นราชประชานุเ คราะห เหล า นี้และที่ จัดสรางอีกตอๆ มา มูลนิธิไดรวมกับกรมสามัญศึกษา และกองทัพภาคในการจัดสราง กรมสามัญศึกษาไดจัด ใหเปนโรงเรียนประเภทศึกษาสงเคราะหแบบสหศึกษา อยูประจํา รัฐรับผิดชอบคาใชจาย วัตถุประสงคเพื่อใหบุตรของผูประสบอุทกภัยหรือวาตภัยไดมีโอกาสศึกษา จนสามารถไปประกอบอาชีพได ตอมาไดเพิ่มวัตถุประสงคใหกวางขึ้นอีก เชน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ในภาคอีสาน สรางขึ้นเพื่อรับเด็กกําพราชาวอีสานที่พอแมไปรับจางทํางานในจังหวัดภาคใต แลวเสียชีวิต จากพายุเกยที่จังหวัดชุมพร รวมทั้งเด็กยากจนในพื้นที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐, ๓๑ ที่อําเภอแมอาย และอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม รับเด็กกําพราที่พอแมเสียชีวิตดวยโรคเอดส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดํารัสพระราชทานแกคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห และคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะหประจําจังหวัดตางๆ ที่เขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลา ดุสิดาลัย วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ ตอนหนึ่งวา

“ผู้ที่ประสบภัยโดยเฉพาะพวกเด็กๆ ได้สูญเสียทั้งโรงเรียน ทั้งผู้อุปการะ ฉะนั้น ได้ตั้งนโยบายที่จะช่วยเหลือ เด็กที่เป็นกําพร้าจากภัยธรรมชาติเหล่านั้น เลยตั้งโรงเรียนและได้อุปการะเด็กให้มีที่เรียน และมีผู้ปกครองก็คือ มูลนิธิ”

(ข้อมูล : สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)


๘ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ในระหว า งเดื อ น มี น าคม ๒๔๕๔ ถึ ง ต น เดื อ น มิ ถุ น ายน ๒๔๕๖ ขณะที่ ผู ไ ปศึ ก ษา วิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยมีนายทหารบก ๓ คน คือ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุนี สุวรรณประทีป หรือ นายพันโท พระเฉลิมอากาศ), นายรอยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินสุข) นายรอยโท ทิพย เกตุทัต กําลังศึกษาวิชาการบินอยูนั้น ทางราชการไดสั่งซื้อเครื่องบินเปนครั้งแรก จํานวน ๗ เครื่อง เจาพระยาอภัยภูเบศร (ชุม อภัยวงศ) ไดเห็นความสําคัญของการมีเครื่องบิน ไวใชประโยชนของทางราชการ จึงไดอุทิศทรัพยสวนพระองค ซื้อเครื่องบินแบบเบรเกตใหอีก ๑ เครื่อง และไดจารึกนามไวที่เครื่องบินวา “เจาพระยาอภัยภูเบศร” จึงทําใหทางราชการ มีเครื่องบินไวใชเปนครั้งแรก รวม ๘ เครื่อง เขาประจําการ ในป ๒๔๕๖ ในภาพ นายพั น โท พระเฉลิ ม อากาศ ได ขั บ เครื่ อ งบิ น แบบนิ เ ออปอร ต ป ก ชั้ น เดี ย ว มารอนลงสนามบินดอนเมือง นับเปนปฐมฤกษ เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๔๕๗ ขอขอบคุณ อากาศยานานุสรณ์


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๑๓

๑. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ ราชการกองทัพอากาศ ๒. ทบทวน/ปรับปรุงหลักนิยม ยุทธศาสตร และแผนแมบทการเตรียมกําลังกองทัพอากาศ ๓. พัฒนาโครงสรางการบริหารงานเชิงยุทธศาสตรของกองทัพอากาศ ๔. ยึดถือภารกิจของกองทัพอากาศเปนหลักในการปฏิบัติราชการและใหกําลังพลมีความเขาใจถึง ภารกิจและหนาที่ของกองทัพอากาศโดยถองแท ๕. ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองใชความเปนผูนําในการปกครองบังคับบัญชา


๑๔ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑. ดานกําลังพล – ปรับขนาดและทบทวนกรอบอัตรากําลังพลใหมีความเหมาะสม – กําหนดแนวทางสรางความยืดหยุนการบริหารจัดการกําลังพล – เสริมสรางศักยภาพกําลังพลทุกสายวิทยาการใหมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น โดยมุงเนนใหสามารถ คิดวิเคราะหและตัดสินใจไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ – เสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงการเรียนรู โดยการจัดทําองคความรูในทุกดาน ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน – สรา งเสริ ม คุ ณภาพชี วิ ต และ การทํางานของกําลังพล ใหมีความสมดุล ในดานสิทธิกําลังพลและสวัสดิการตางๆ – พั ฒ นาส ว นราชการให เ ป น ศูนยราชการใสสะอาด ดวยการสงเสริมให มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี – บูรณาการงานดานกําลังพลสํารองและการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ใหมีคุณภาพเหมาะสมกับ สภาพแวดลอมในปจจุบัน ๒. ดานการขาว – พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการดานการขาว และขยายเครือขายประชาคมขาวกรองกับ เหลาทัพ ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะหนวยงานในภูมิภาคอาเซียน – พัฒนาความสัมพันธกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ เพื่อเสริมสรางความไววางใจ – พัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย โดยใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบการ รักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ – ประยุกตใชเทคโนโลยีพัฒนาดานการขาวและการรักษาความปลอดภัย – ดํ า รงขี ด ความสามารถด า นการข า วกรองและการต อ ต า นการข า วกรอง โดยเสริ ม สร า ง ขีดความสามารถบุคลากรดานการขาวใหสามารถใชเครื่องมือและเครือขายในการปฏิบัติการ


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๑๕

๓. ดานยุทธการและการฝก – เตรียมกําลังทางอากาศบนพื้นฐานของแนวคิดการปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) เพื่อใหมีขีดความสามารถและความพรอมในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใชการรบ – พัฒนากองบิน ๔ และกองบิน ๗ มุงสูกองบินที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Air Base) อยางตอเนื่อง และขยายผลการพัฒนาไปยังกองบิน ๑ กองบิน ๒ กองบิน ๕ และ กองบิน ๖ – เรงเสริมสรางทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติภารกิจของฝูงบินอากาศยานไรนักบิน ใหสามารถปฏิบัติการไดอยางสมบูรณในป พ.ศ.๒๕๕๕ – เตรียมและวางรากฐานงานดานยุทธการของกองทัพอากาศ เพื่อรองรับการบูรณาการรวมกับ เหลาทัพในทุกดาน – พัฒนาระบบการฝกรวม/ผสม โดยเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนการใชกําลังทางอากาศ ในระดับยุทธศาสตรและยุทธวิธี – พั ฒ นาขีด ความสามารถและดํ า รงความพร อ มในการปฏิบั ติก ารทางทหารนอกเหนื อ จาก สงคราม (Military Operation Other Than War: MOOTW) – ปองกันอุบัติเหตุเชิงรุก (Proactive Prevention) โดยกําหนดมาตรการในการปฏิบัติภารกิจและ การฝกบินที่มุงเนนการกํากับดูแลดานการบิน – เสริมสรางกองทัพอากาศใหเปนองคการแหงความปลอดภัยโดยผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวย ตองใหความสําคัญกับความปลอดภัยของกําลังพล – เตรียมการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเสริมสรางความรวมมือและ เตรียมพรอมที่จะเผชิญภัยคุกคามตอความมั่นคงรูปแบบใหม ๔. ดานสงกําลังบํารุง – พัฒนาระบบคลังพัสดุของกองทัพอากาศใหมีความเหมาะสมทันสมัย สอดคลองกับการปฏิบัติ ที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง – เรงรัดปรับปรุงระบบสารสนเทศดานการสงกําลังบํารุง และจัดทําฐานขอมูลในการบริหาร จัดการควบคุมขอมูลพัสดุของพัสดุทุกสายงาน


๑๖ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

– จั ด ให มี ม าตรฐานของฐานบิ น ปฏิ บั ติ ก าร (ที่ ตั้ ง วางกํ า ลั ง ) มุ ง สู ฐ านบิ น ที่ ใ ช เ ครื อ ข า ยเป น ศูนยกลาง – ดําเนินการใชประโยชนที่ดินราชพัสดุที่อยูในความปกครอง ดูแล ใหชัดเจนและเปนรูปธรรม – พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การบริ ภั ณ ฑ ภ าคพื้ น และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกตา งๆ ให ส ามารถ สนับสนุนความตองการทางยุทธการ – ส ง เสริ ม การใช พ ลั ง งานทดแทนเป น พลั ง งานสํ า รองทั้ ง ในยามปกติ แ ละในยามขาดแคลน พลังงาน – พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลดานการสงกําลังบํารุง ๕. ดานกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ – สนั บ สนุ น และดํ า เนิ น การอั น แสดงออกถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี เทิ ด ทู น พิ ทั ก ษ รั ก ษาสถาบั น พระมหากษัตริย – ดํ า เนิ น งานด า นกิ จ การพลเรื อ นและประชาสั ม พั น ธ เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ กองทัพอากาศ – เตรียมและดํารงความพรอมในการปฏิบัติงานชวยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัย – เสริมสรางขีดความสามารถการปฏิบัติการขาวสารเชิงสรางสรรค – พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลดานกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะการปฏิบัติงานดานการสื่อสารสาธารณะ

๖. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร – พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเปนสวนหนึ่งของการใชกําลังและการเตรียม กําลังทางอากาศ – ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนากองทัพอากาศใหเปนองคการ แหงการเรียนรูอยางตอเนื่องยั่งยืนมุงสูสังคมฐานความรู (Knowledge based Society)


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๑๗

– พัฒนาระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (TDL) ระยะที่ ๒ โดยกําหนดแนวคิดการปฏิบัติภารกิจ ของระบบเชื่อมโยงขอมูลทางยุทธวิธี – บูรณาการเครือขายของกองทัพอากาศ ทั้งเครือขายหลักและเครือขายรอง ใหสามารถใชงานได ในทุกมิติ – พัฒนาระบบรั กษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ อให สามารถใชงานไดอยางมีเสถียรภาพ มีความเที่ยงตรงและปลอดภัย – พัฒนาบุคลากรใหสามารถใชประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเชี่ยวชาญ – พัฒนาขีดความสามารถดานสงครามอิเล็กทรอนิกส (Electronic Warfare: EW) ทั้งดาน บุคลากร การใชเทคโนโลยีและฐานขอมูล

๗. ดานการวิจัยและพัฒนา – สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อดํารงขีดความสามารถและ พัฒนาประสิทธิภาพยุทโธปกรณ และแนวคิดในการปฏิบัติภารกิจ – สงเสริมการวิจัยและพั ฒนาดานหลัก นิย ม หลัก การ (CONOPS) – สงเสริมการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก – สรางเครือขายดานการวิจัยและพัฒนารวมกับหนวยงานภายนอกกองทัพที่มีศักยภาพ – พัฒนาการจัดการองคความรู (KM) จากการวิจัย การจัดทําฐานขอมูลนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญ ในสายวิทยาการตาง ๆ


๑๘ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๘. ดานการงบประมาณ – วางแผนและจัดทํางบประมาณใหสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนแมบท และแผนปฏิบัติราชการ ของกองทัพอากาศ – กํากับ ดูแล และติดตามเรงรัดในการบริหารจัดการดานงบประมาณ – ส ง เสริ ม ให ห น ว ยขึ้น ตรงกองทั พ อากาศทุ ก หน ว ยให ค วามสํ า คั ญ เห็ น ประโยชน แ ละมี ก าร ประเมินหนวยงานดวยตนเองทางดานงบประมาณ – พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลดานงบประมาณ ใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการ งบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร – พัฒนาขีดความสามารถระบบสารสนเทศดานงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของ กําลังพล

๙. ดานสวัสดิการ – พัฒนาการจัดระบบเครือขายการใหบริการสวัสดิการ (Network based Service) ในการ ใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ – สงเสริมโครงการพัฒนาและปรับปรุงบานพักขาราชการ เพื่อสรางความมั่นคงในการดํารงชีพ ของกําลังพลและครอบครัวตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” – เสริมสรางและบํารุงขวัญกําลังใจใหกับกําลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามทั่วประเทศ โดยจัด สวัสดิการใหเพียงพอ – พัฒ นาขีดความสามารถของกํา ลังพลทุกระดั บดานสวัสดิการในการจั ดการสวัสดิการของ กองทัพอากาศอยางเปนระบบ และมีจิตสํานึกในการใหบริการ (Service Mind)


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๑๙

๑๐. ดานการตรวจสอบและประเมินผล – ดํ า เนิ น การ ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการส ว นราชการกองทั พ อากาศที่ มี ขอบเขตงานที่เกี่ยวกับงานทางยุทธการ – ตรวจสอบภายในใหเปนไปตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และ การตรวจสอบ ๖ ประเภทที่กรมบัญชีกลางกําหนด – สงเสริมและพัฒนาบุคลากรดานการตรวจสอบใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และมีขีด ความสามารถในการปฏิบัติงาน – ดําเนินการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคาหนวยบินใหเปนไปตามเกณฑการตรวจสอบ มาตรฐาน – สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของนายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบิน – พัฒนาระบบฐานขอมูลการตรวจสอบมาตรฐานการบินนักบินพรอมรบของกองทัพอากาศ – ดํ า เนิ น การเรื่ อ งร อ งทุ ก ข ร อ งเรี ย น โดยมุ ง เน น การสร า งความเข า ใจให กั บ ส ว นราชการ กองทัพอากาศ


๒๐ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

พล.อ.ต.ปรีชา ประดับมุข ปจจุบันมีพระอนุสาวรียพระบิดาแหงกองทัพอากาศไทย ที่ ก องทั พ อากาศได ข อพระบรมราชานุ ญ าตสร า งเพื่ อ เป น ศูนยรวมดานจิตใจ และเปนที่เคารพสักการะของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ตลอดจนประชาชนที่เขามาปฏิบัติงาน และประกอบกิ จการในกองทั พอากาศ จํ านวน ๓ แห ง คื อ ในป ๒๔๙๖ กองทัพอากาศไดสรางพระอนุสาวรีย ฯ เปนพระรูป ประทับยืนเต็มพระองค ขนาดเทาพระองคจริง (เปนองคที่ ๑) โดยกรมศิ ล ปากรดํ าเนิ นการป นและหล อพระรู ป ส วนฐานที่ ประดิษฐานพระรูป กรมศิลปากรชวยคิดแบบ กรมชางอากาศ เปนหนวยจัดสราง และเสร็จเรียบรอยในป ๒๔๙๙ ใชเวลา การจัดทํา ๑๕ เดือน ประดิษฐานไวหนากรมการบินพลเรือน ซึ่งในขณะนั้นเปนหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ปจจุบันไดโอน กิจการใหกับบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ทอท. กระทําพิธีเปดเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๐๐ ตอมาในป ๒๕๒๓ กองทัพอากาศไดเตรียมการยายที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพอากาศจากฝงตะวันตกมายัง ฝงตะวันออกของสนามบินดอนเมืองเพื่อมอบพื้นที่ใหกับ ทอท.ใชพัฒนาขยายสนามบิน ซึ่ง ทอท. ไดขอ พระอนุสาวรียฯ ประดิษฐานไวที่เดิม เพื่อเปนศูนยรวมดานจิตใจ และเปนที่เคารพสักการะของพนักงาน ลูกจาง ตลอดจนประชาชนที่เขามาปฏิบัติงานและประกอบกิจการ ตอมา ทอท.ไดยายพระอนุสาวรียฯ ไปที่ ทําการแหงใหมทางดานทิศตะวันตกของสถานีรถไฟดอนเมือง ดวยเหตุดังกลาว กองทัพอากาศจึงไดขอ พระบรมราชานุญาต สรางพระอนุสาวรียฯ ขึ้นมาใหม (เปนองคที่ ๒) โดยประดิษฐาน ณ บริเวณกองบัญชาการ


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๒๑

กองทัพอากาศปจจุบัน เปนพระรูปประทับยืนสูง ๒ เมตร ฉลองพระองค เต็ มยศจอมพล ทั้ งนี้ พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน พระบรมราชานุญาตใหกรมศิลปากรดําเนินการปน และหลอพระรูป แลวนําขึ้นประดิษฐานเรียบรอย เมื่ อ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๗ และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ พระราชดํ าเนิ นแทนพระองค ทรงเป ดพระอนุ สาวรี ย ฯ ณ บริเวณอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันศุกร ที่ ๑๕ มิ ถุ นายน ๒๕๒๗ ต อมากองทั พอากาศได ขอ พระบรมราชานุญาตสรางพระอนุสาวรียของพระองค เปนพระรูปประทับยืนเต็มพระองคมีขนาดเทาครึ่งของ พระองค จ ริ ง พร อ มฐานและซุ ม บู ชาหล อ ด ว ยโลหะ ประดิ ษฐานไว ณ อาคารวิ ทยาลั ยการทั พอากาศอี ก องคหนึ่ง (เปนองคที่ ๓) เพื่อใหขาราชการกองทัพอากาศ ไดมีโอกาสถวายสักการะและนอมระลึกในพระคุณ ในพระฐานะองคพระบิดาแหงกองทัพอากาศไทยและ องค ผู ว างรากฐานกิ จ การบิ น การศึ ก ษาวิ ช าทหารแผนใหม แ ละเสนาธิ ก ารกิ จ แห ง กองทั พ ไทย โดย กองทัพอากาศไดประกอบพิธีมังคลาภิเษกพระรูปจําลองขึ้น ณ พระอุโบสถวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เมื่ อ ป ๒๕๓๒ โดยพลอากาศเอก สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ ฯ มาเป น องคประธาน ผูอานหลายทานที่เคยไดไปสักการะพระอนุสาวรียฯ อาจจะไดเคยอานคําจารึกพระนามของทาน ซึ่งจารึกดวยแผนโลหะทองเหลือง/หินออนหรืออื่นๆ บริเวณพระอนุสาวรียฯ ซึ่งมีคําจารึกที่แตกตางกันไป โดยเฉพาะคํานําหนาพระนาม สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ, สมเด็จพระเจานองยาเธอ, สมเด็จพระอนุชา ธิราช และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ และการเขียนที่แตกตางของคําวา จักรพงษ และ จักรพงศ, ภูวนาถและภูวนารถ, พิษณุโลกและพิศณุโลก, ประชานาถและประชานารถ จนสงสัยวาการเขียน พระนามพระบิ ด าแห ง กองทัพ อากาศไทยนั้ น ที่ ถู ก ต อ งควรจะเปน พระนามใดกั น แน จากการค น คว า ความเปนมาที่มีความแตกตางในการเขียนพระนามเพื่อหาคําตอบที่ถูกตอง และเพื่อปองกันความสับสน ในการเขียนพระนามตามวิวัฒนาการของภาษา จึงขอสรุปความเปนมา ดังนี้ (หากจะนําไปอางอิงในการ เขียนหนังสือราชการ ขอไดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือราชการที่อางอิงไวที่ทายบทความนี้)


๒๒ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๑. พระอนุสาวรียที่บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จารึกพระนามวา “จอมพล สมเด็จ พระเจ า บรมวงศ เ ธอ เจ า ฟ า จั ก รพงศ ภู ว นาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ” ๒. พระอนุสาวรียที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ จารึกพระนามวา “จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ า ฟ า จั ก รพงษ ภู ว นารถ กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลก ประชานารถ” แตแผนจารึกพระนามที่ติดไวที่ ผนั ง อาคารหลั ง พระอนุ ส าวรี ย จ ารึ ก พระนามว า “จอมพล สมเด็จเจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวง พิษณุโลกประชานาถ” (ปจจุบันกรมสารบรรณ ทหารอากาศไดแกไขใหมแลว ตามขอ ๕.๓) ๓. พระอนุสาวรียที่ในอาคารวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไมมีคําจารึก พระนาม แตมีปายคําจารึกพระนามที่หองประชานารถวา “จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟา จักรพงษภูวนารถ นริศราชมหามกุ ฏวงศจุฬาลงกรณน รินทรสยามพิชิตินทรวรางกู ร สมบูร ณ พิสุทธิชาติวิมโลภาษ อุภัยปกษ อรรควรรัตนขัตติยราชกุมาร กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ” หากเปรี ย บเที ย บกั บ ประกาศการรั บ พระสุ พ รรณบั ฏ เฉลิ ม พระนาม ตามราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม ๒๘ หนา ๑๗๒๖ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๑๓๐ มีพระนามในพระสุพรรณบัฏวา “สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจ า ฟ า จั ก รพงษ ภู ว นารถ นริศ ราชมหามกุ ฏ วงษ จุ ฬ าลงกรณนริ น ทร สยามพิชิ ติน ทรวรางกู ร สมบูรณพิสุทธิชาติ วิมโลภาศอุภัยปกษ อรรควรรัตนขัตติยราชกุมาร กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ” จะเห็นไดวาพระนามของพระองคไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่มีพระบรมราชโองการ รวมทั้งวิวัฒนาการ ของภาษา ทําใหเกิดความแตกตางในการใชตัวสะกดการันตรวมทั้งการเวนวรรคดังที่ปรากฏ


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๒๓

๔. ตามประกาศกองทัพ อากาศ เรื่อง การเรี ย กชื่ออนุสาวรี ยก องทั พอากาศ ประกาศ ณ วัน ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๖ ลงนามโดย พลอากาศเอก ประพันธ ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ ในขอ ๒ มีข อ ความว า “อนุ ส าวรี ย จอมพล สมเด็ จ พระอนุ ช าธิ ร าช เจ า ฟ า จั ก รพงษ ภู ว นารถ กรมหลวง พิษณุโลกประชานารถ” ซึ่งกองทัพอากาศอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ บริเวณกองบัญชาการกองทัพอากาศ เรียกชื่อตามที่ไดรับพระบรมราชานุญาตวา “อนุสาวรีย จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจาฟาจักรพงษ ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ” ๕. ต อ มาได มี บั น ทึ ก ข อ ความ ที่ (ตอกรมสารบรรณทหารอากาศ เลขรั บ ๒๕๑๕/๓๗) ลง ๓๑มีนาคม ๒๕๓๗ เรื่อง การเขียนพระนาม ลงนามโดยพลอากาศเอก จรู ญ วุ ฒิ ก าญจน ผู ช ว ยผู บั ญ ชาการ ทหารอากาศ (๑) (รับคําสั่งผูบัญชาการ ทหารอากาศ) เมื่ อ ๑ เมษายน ๒๕๓๗ มีขอความดังนี้ ๕.๑ ดวยการเขียนพระนาม จอมพล สมเด็ จพระอนุช าธิราช เจ า ฟา จั ก รพงษ ภู ว นารถ กรมหลวงพิ ษ ณุ โ ลก ประชานารถ ในเอกสารหลักฐานทั้งของ ทอ. และหนวยงานขางเคียง (ทอท.) ไมเหมือนกัน อาทิ ๕.๑.๑ พระอนุสาวรียที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ จารึกพระนามวา “จอมพล สมเด็จ พระอนุชาธิราช เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ” แตแผนจารึกพระนามที่ ติดไวที่ผนังอาคารหลังพระอนุสาวรียจารึกพระนามวา “จอมพล สมเด็จเจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวง พิษณุโลกประชานาถ” (ปจจุบันกรมสารบรรณทหารอากาศไดแกไขใหมแลว ตามขอ ๕.๓) ๕.๑.๒ พระอนุ ส าวรี ย ข องการท า อากาศยานแห ง ประเทศไทย (ป จ จุ บั น ชื่ อ บริ ษั ท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)) จารึกพระนามวา “จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงศ ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ” การเขียนพระนามที่แตกตางกันดังกลาว กอใหเกิดความสับสนในการเขียนพระนามในหนังสือ ราชการ ซึ่งอาจจะเกิดขอผิดพลาดได เนื่องจากพระนามจอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจาฟาจักรพงษ ภูวนารถ กรมหลวงพิ ษ ณุโ ลกประชานารถ กองทัพ อากาศจํา เปน ตองใชอางอิงเสมอ เพื่ อใหการเขีย น พระนามดังกลาวในหนังสือราชการเปนไปโดยถูกตอง กรมสารบรรณทหารอากาศจึงไดมีหนังสือสอบถามไปยัง


๒๔ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เพื่อขอทราบการเขียนพระนามในจอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถที่ถูกตอง เพื่อกรมสารบรรณทหารอากาศ จะได แจงหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศทราบและถือปฏิบัติ ๕.๒ กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีหนังสือที่ ศธ ๐๗๐๖/๑๒๘๕ ลง ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๗ ชี้ แ จงการเขี ย นพระนามจอมพล สมเด็ จ พระอนุ ช าธิ ร าช เจ า ฟ า จั ก รพงษ ภู ว นารถ กรมหลวง พิษณุโลกประชานารถ ดังนี้ ๕.๒.๑ การใชคํานําหนาพระนาม สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ สมเด็จพระเจานองยาเธอ สมเด็จพระอนุชาธิราช และสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ ไดเปลี่ยนแปลงไปตามรัชสมัย กลาวคือ - สมัยรัชกาลที่ ๕ ทรงมีคํานําหนาพระนามวา “สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ” - สมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงมีคํานําหนาพระนามวา “สมเด็จพระเจานองยาเธอ” ตอมาเฉลิมพระอิสริยยศ และมีคํานําหนาพระนามวา “สมเด็จพระอนุชาธิราช” - หลั ง จากเสด็ จทิวงคตแลว รัชกาลที่ ๘ เฉลิม พระนามและมีคํา นํ า หนา พระนามว า “สมเด็จ พระเจาบรมวงศเธอ” ๕.๒.๒ พระนามตามพระสุพรรณบัฏ ที่ปรากฏหลักฐานในราชกิจจานุเบกษาเทาที่สอบคน ไดคือ - สมัยรัชกาลที่ ๕ มีพระนามวา “สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมขุน พิศณุโลกประชานารถ” - สมัยรัชกาลที่ ๖ มีพระนามวา “สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวง พิศณุโลกประชานารถ” ๕.๒.๓ ทรงดํารงพระยศทางทหารเปน “จอมพล” ราชองครักษ ตําแหนงเสนาธิการทหารบก อยางไรก็ตามการเขียนพระนามของพระองคไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของภาษา ทําใหเกิดความแตกตางในการใชตัวสะกดการันตดังที่ปรากฏในเอกสารสมัยตอๆ มา ซึ่งผูทรงคุณวุฒิ ทางดานประวัติศาสตรยังไมสามารถหาขอสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ได ๕.๓ กรมสารบรรณทหารอากาศไดมีหนังสือที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๓๕๘ ลง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่ อ ง ขออนุ มั ติ แ ก ไ ขป า ยจารึ ก พระนามพระอนุ ส าวรี ย ลงนามโดยพลอากาศเอก อิ ท ธพร ศุ ภ วงศ ผูบัญชาการทหารอากาศ เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ใหแกไขพระนามฯ พระอนุสาวรียที่กองบัญชาการ กองทัพอากาศเปน “จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลก ประชานารถ” และให แกไขประกาศกองทั พ อากาศ ลงวัน ที่ ๒๓ กัน ยายน ๒๕๒๖ เรื่อง การเรี ย กชื่ อ อนุสาวรียของกองทัพอากาศ ในขอ ๒ เปน “พระอนุสาวรี ย จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๒๕

เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ” ซึ่งเปนไปตามประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง แก ไ ขการเรี ย กชื่ อ พระอนุ ส าวรี ย จอมพล สมเด็จ พระอนุ ช าธิ ร าช เจ า ฟ า จั ก รพงษ ภูว นารถ กรมหลวง พิษณุโลกประชานารถ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ จะเห็นไดวาการเขียนพระนามฯ ตามขอ ๑ - ๕ แตกตางกันไปตามวิวัฒนาการของภาษา ทําใหเกิด ความแตกตางในการใชตัวสะกดการันตดังที่ปรากฏในเอกสารสมัยตอๆ มา ดังนั้นเพื่อเปนที่เขาใจตรงกัน กองทัพอากาศจึงไดยึดถือตามบันทึกขอความ ที่ (ตอกรมสารบรรณทหารอากาศ เลขรับ ๒๕๑๕/๓๗) ลง ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๗ เรื่อง การเขียนพระนาม ที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรไดมีหนังสือชี้แจง มายังกองทัพอากาศ โดยใหเขียนพระนามวา “จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษ ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ”

อางอิง: - ประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง การเรียกชื่ออนุสาวรียกองทัพอากาศ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๒๖. - บันทึกขอความ ที่ (ตอกรมสารบรรณทหารอากาศ เลขรับ ๒๕๑๕/๓๗) ลง ๓๑ มีนาคม ๒๕๓๗ เรื่อง การเขียนพระนาม. - กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร มีหนังสือที่ ศธ ๐๗๐๖/๑๒๘๕ ลง ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๗ ชี้แจงการเขียนพระนามจอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ. - ประกาศการรับพระสุพรรณบัฏเฉลิมพระนาม ตามราชกิจจานุเบกษา เลม ๒๘ หนา ๑๗๒๖ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๑๓๐. - บันทึกขอความ ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๑๓๕๘ ลง ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง ขออนุมัติแกไขปายจารึกพระนามพระอนุสาวรีย. - ประกาศกองทัพอากาศ เรื่อง แกไขการเรียกชื่อพระอนุสาวรีย จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจาฟาจักรพงษภูวนารถ กรมหลวง พิษณุโลกประชานารถ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓.


๒๖ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

พ.อ.อ.รัชต รัตนวิจารณ (ตอจากฉบับที่แลว) กําเนิดการบินในสยาม(ต่อ) › ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ, นายรอยเอก หลวงอาวุธสิขิกร และนายร อ ยโท ทิ พ ย เกตุ ทั ต ภายหลั ง เดิ น ทาง มาถึงฝรั่งเศส ไดเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศส พรอมกับ เขาฝกในโรงเรียนการบินทั้งทางทหารและพลเรือน ในเมืองวิลลาคูเบลย และมูรเมอลอง

› ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๕ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ ไดเริ่มการศึกษาและฝกการบิน

หลักสูตรของสโมสรการบินพลเรือนฝรั่งเศส ดว ย เครื่องบินเบรเกต ชนิดปก ๒ ชั้น ที่สนามบินตําบล วิ ล ลาคู เ บลย ส ว น นายพั น ตรี หลวงอาวุ ธ สิ ขิ ก ร (ไดรั บ พระราชทานเลื่ อ นยศเป น พั น ตรี เมื่ อวั น ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕) ไดเริ่มการศึกษาและฝก การบินดวยเครื่องบินนิเออรปอรต ชนิดปกชั้นเดียว ที่สนามบินตําบลมูลเมอะลอง เลอะกรังค › ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๕ นายรอยเอก ทิพย เกตุทัต (ไดรับพระราชทานเลื่อนยศเปน รอยเอก เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕) ไดเริ่มการศึกษา และฝกการบินดวยเครื่องบินนิเออรปอรต ชนิดปก ชั้นเดียว ที่สนามบินตําบลมูลเมอะลอง เลอะกรังค › ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๕ ในระหวาง การฝกบินของ นายพันตรีหลวงอาวุธสิขิกรที่ประเทศ ฝรั่งเศส ปรากฏวาเครื่องบินไดแฉลบตกลงในระยะ สูงประมาณ ๑๕ เมตร นายพันตรีหลวงอาวุธสิขิกร ไดรับบาดเจ็บที่นิ้วกลางมือขวาถูกหลอดแกวสําหรับ ตรวจน้ํามันบาดขาดไปถึงโคนเล็บ ตองพักรักษาตัว อยูหลายวัน


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ › ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ นายพันตรี หลวงศักดิ์ ศัลยาวุธ สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ของสโมสรการบินฝรั่งเศส ณ สนามบินตําบลวิลลา คูเบลย ซึ่งถือเปนคนไทยคนแรกที่ไดรับการฝกบิน และทํ า การบิ น เครื่ อ งบิ น และเป น นั ก บิ น อย า ง สมบูรณแบบ

› ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๕ มีการจัดการ แสดงการบินและประกวดเครื่องบินแบบตางๆ ทั้ง ของชาวฝรั่ ง เศส และชาวต า งชาติ ณ กรุ ง ปารี ส นายทหารทั้ งสามท านจึ งได มี โอกาสเห็นความกาวหนาทาง เครื่องบินและเครื่องอุปกรณ การบินตางๆ มากมาย › พ.ศ. ๒๔๕๕ ขณะที่นายทหารทั้งสามทาน ที่ ถู ก ส ง ไปเรี ย นวิ ช าการบิ น อยู นั้ น กระทรวงกลาโหมได สั่งซื้อเครื่องบินเพื่อนํากลับมา ใชในกิจการทางทหารของไทย เปนชุดแรกจํานวน ๔ เครื่อง** ประกอบดวย

ข่าวทหารอากาศ ๒๗ ๑. นิเออรปอรต (Nieuport IIN) ชนิดปก ชั้นเดียวใชเครื่องยนต โนม ๕๐ แรงมา ๒ เครื่อง ๒. นิเออรปอรต (Nieuport IVG) ชนิดปก ชั้นเดียวใชเครื่องยนต โนม ๒๘ แรงมา ๑ เครื่อง ๓. เบรเกต ๓ (Breguet III) ชนิดปกสองชั้น ใชเครื่องยนตโนม ๗๐ แรงมา ๑ เครื่อง (** หมายเหตุของผูรวบรวม…."เอกสาร และหนังสือหลายฉบับทั้งของไทยและตางประเทศ รวมทั้ ง ของกองทั พ อากาศไทยระบุ ว า การจั ด ซื้ อ เครื่ อ งบิ น ครั้ ง แรกในประเทศไทยจั ด ซื้ อ พร อ มกั น ทั้งหมด ๗ เครื่องและ เจาพระยาอภัยภูเบศรซื้อใหอีก ๑ เครื่อง แตในบันทึกของกรมสารบรรณกองทัพอากาศ ในหนังสือ "ตํานานกองทัพอากาศ ประจําปพุทธศักราช ๒๔๕๔ - ๒๔๖๓" ที่อยูในพิพิธภัณฑของกองทัพอากาศ ระบุวาจัดซื้อสองครั้ง ดังรายละเอียดที่กลาว") › ๒๑ ธั น วาคม พ.ศ.๒๔๕๕ เวลา ๑๖๐๐ เศษ ตามเวลาทองถิ่น ตําบลวิลลาคูเบลย


๒๘ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ประเทศฝรั่ ง เศส ร อยเอก ทิ พ ย เกตุ ทั ต ประสบ อุบัติเหตุขณะฝกการบินครั้งที่ ๖ เครื่องบินชนกับ

ประเทศฝรั่งเศส นายรอยเอก ทิพย เกตุทัต ประสบ อุบัติเหตุขณะฝ กการบิ นครั้ง ที่ ๖ เครื่อ งบิ น ชนกับ เครื่องบินของมองซิ เออโคลาโด โดยมี มองซิเออ แยกแดลคาเซ เปนผูโดยสาร กลางอากาศที่ระยะสูง ๓๐ เมตร ตกลงสูพื้นดินไดรับบาดเจ็บตองเขารับ การรั ก ษาตั ว อยู ที่ โ รงพยาบาลเมื อ งแวร ช ายส เปนเวลา ๓ เดือนเศษ โดยมีแผลที่ดั้งจมูก ๑ แหง หน า ผากสองแห ง ที่ ห น า ใต ต าข า งซ า ย ๑ แห ง ใต คาง ๑ แหง กระดู ก ตรงข อมื อ ซ า ยหั ก ๑ ท อ น พั ก รั ก ษาตั ว และออกจากโรงพยาบาลในวั น ที่ ๒๙ เดือนเดียวกัน แตอยางไรก็ตามทานก็สามารถ เข า ศึ ก ษาวิ ช าการบิ น ต อ จนจบหลั ก สู ต รในวั น ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๖ › ๕ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๕ นายพันตรี หลวงศั ก ดิ์ ศั ล ยาวุ ธ พร อ มด ว ย นายพั น ตรี หลวงอาวุธสิขิกร ไดเดินทางไปเบอรลิน เพื่อตรวจ รั บ เครื่ อ งโทรศั พ ท ที่ ก ระทรวงกลาโหมสั่ ง ซื้ อ จาก ธรรมชาติ

ประเทศเยอรมนี ทั้งสองทานเดินทางถึงกรุงเบอรลิน ในวันที่ ๖ มกราคม จากนั้นไดถือโอกาสไปชมโรงงาน สร า งเครื่ อ งบิ น และโรงเรี ย นการบิ น ของบริ ษั ท แห ง หนึ่ ง ในประเทศเยอรมนี จากนั้ น จึ ง เดิ น ทาง กลับกรุงปารีส ในวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๕๕ › ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๕ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ ไดไปดูการแขงขันเครื่องบินน้ําที่ รัฐโมนาโค และเดินทางกลับกรุงปารีส ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๕๖ › ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๖ นายรอยเอก ทิ พ ย เกตุ ทั ต สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รของ สโมสร การบินพลเรือนแหงประเทศฝรั่งเศส › ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๖ รัฐบาลไทย จัดใหน ายทหารทั้ง สามทา นไปดู กิจ การบิน ทหาร ที่ประเทศอังกฤษ ในความอํานวยการของ นายพันเอก พระสารสาสนพลขันธ (เยรินี) (อ่านต่อฉบับหน้า)


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๒๙

ปชส.สพ.ทอ.

เมื่ อ ป พ.ศ.๒๔๗๖ ได มี ก ารจั ด ตั้ ง หน ว ย รั บ ผิ ด ชอบกิ จ การอาวุ ธ ขึ้ น กั บ กองอากาศยาน ทหารบก สองปตอมาไดจัดตั้งหมวดอาวุธขึ้นตรงกับ กองคลัง กองโรงงานทหารอากาศ บางซื่อ เมื่ อวั น ที่ ๙ เม.ย.๒๔๘๐ กรมอากาศยานได แยกตัวออกมาจากกองทัพบก รับการยกฐานะเปน “กองทั พ อากาศ” หมวดอาวุ ธ ได ข ยายงานและ จัดหนวยเปน “แผนกอาวุธ” ขึ้นตรงตอกรมเสนาธิการ ตอ มาในวัน ที่ ๒๗ ธ.ค.๒๔๙๑ แผนกอาวุธไดรับ การยกฐานะเปน “กรมสรรพาวุธทหารอากาศ” ซึ่งถือวาเปน วันสถาปนากรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ภารกิจ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีหนาที่ วางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ ประสานงาน ติดตาม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการ

สรรพาวุ ธ การทํ า ลายวั ต ถุ ร ะเบิ ด และการพั ส ดุ สรรพาวุ ธ กั บ มี ห น า ที่ จั ด การความรู ควบคุ ม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ ดานสรรพาวุธ มีเจากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปน ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ วิ สั ย ทั ศ น กรมสรรพาวุ ธ ทหารอากาศ เปนหนวยงานที่มีความกาวหนาและเชี่ยวชาญดาน เทคโนโลยี ระบบอาวุธ บริหารจัดการ การสงกําลัง บํ า รุ ง และการซ อ มบํ า รุ ง อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมุ ง เน น ผลงานภายใต ท รั พ ยากรที่ มีอ ยู จํ า กั ด อย า งคุ ม ค า เสริ ม สร า งศั ก ยภาพกํ า ลั ง พล เพื่ อ พัฒนากิจกรรมสรรพาวุธใหสูความเปนเลิศ การปฏิบัติงานที่สําคัญในป ๕๔ ดานโครงการเสริมสรางกําลังกองทัพ ๑. โครงการจัดหาอาวุธ กระสุนวัตถุระเบิด สํารองสงคราม โดยจัดหาชุดนําวิถี IRIS-T, AGM-65 G2 และ จรวด CRV-7 ๒. โครงการจั ดหาเครื่ องช ว ยเดิ น อากาศ INS แบบ Fiber Optic Gyro รุน LN-260


๓๐ ข่าวทหารอากาศ ดานการซอมบํารุง ๑. ซอมบํารุงระบบ Avionics ของ บ.ขับไล แบบตางๆ ปจจุบันสามารถซอมบํารุงขั้นโรงงานได มากกวารอยละ ๕๐ ๒. พั ฒ นาซ อ มระบบอาวุ ธ และบริ ภั ณ ฑ สายสรรพาวุธ ๓. ซ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งช ว ยฝ ก (Simulator) เชนระบบ FATS และ RBS-70 Simulator เปนตน ดานการทําลายวัตถุระเบิด ตรวจคน, เก็บกู/ทําลายวัตถุระเบิด, สาธิต และสนับสนุนการฝกใชวัตถุระเบิด ดานการสนับสนุน ๑. สนับสนุน ชุดเก็บกูวัตถุระเบิด ประจํา ทาอากาศยานฯ หนวยภายนอก ทอ. รวมทั้งภารกิจ พิเศษที่ไดรับการรองขอ ๒. สนั บ สนุ น การยิ ง ป น พกประจํ า ป ข อง น.สัญญาบัตร นปพ., อย., บน.๖, รปภ.นขต.ทอ., นบ.พรอมรบ และ นพอ. ๓. จัดชุด จนท. ทําลายวัตถุระเบิด พรอม อุ ป กรณ ใ นการตรวจค น และเก็ บ กู วั ต ถุ ร ะเบิ ด ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดานบุคลากร ๑. จัดบุคลากรเขารับการศึกษา เพื่อเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการซ อ มบํ า รุ ง ภายในประเทศ ๘ หลักสูตร, ตางประเทศ ๑๖ หลักสูตร และการ ประชุมที่ตางประเทศ ๔ โครงการ ๒. การอบรมภาษาอั ง กฤษ และการใช คอมพิวเตอร ใหแก ขาราชการและลูกจาง ดานการวิจัยและพัฒนา ๑. โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาสร า งเครื่ อ ง ทดสอบ Wing Pylon Multi Function Test Set ของ บ.ข.๑๘ ข/ค ๒. โครงการวิจัย DECOY FLARE ๓. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบบันทึกผล และประเมินคาการฝกจรวดตอสูอากาศยานแบบ QW-2 ๔. โครงการศึกษาความเปนไปไดในการ พัฒนา Display Monitor ของ บ.ขฝ.๑ (L-39) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา Website เพื่อเผยแพรขอมูล ความรู และกิจกรรมของหนวย รวมทั้งพัฒนาระบบ LMIS รวมกับ ศกบ.กบ.ทอ. และ E Admin

กรมสรรพาวุธทหารอากาศมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบอาวุธใหกับ บ. ของ ทอ.รวมทั้งบุคลากรเพื่อให กองทัพอากาศ กาวไปสูการเปนกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๓๑

น.ต.วรชาติ สัตยเลขา หนาที่หลักของเครื่องบินลําเลียงทหารคือ การสงกําลังทางอากาศทั้งดานบุคคลและสิ่งของ (airlift) ซึ่งมี 2 ประเภทคือ ดานยุทธวิธี (tactical) และดานยุทธศาสตร (strategic) ดานยุทธวิธีคือการสงกําลังบํารุง ทางอากาศในพื้นที่สนามรบ (theater of operation) สวนดานยุทธศาสตรเปนการสงกําลังบํารุงทางอากาศ ระยะไกล โดยที่ฐานบินทั้งสองแหงไมไดอยูในพื้นที่เดียวกัน อย า งไรก็ ดี เครื่ อ งบิ น ลํ า เลี ย งทางทหารรุ น ใหม นั้ น ไม ไ ด แ บ ง แยกอย า งชั ด เจนว า เป น เครื่ อ งบิ น ลํ า เลี ย งแบบ ยุทธวิธี (tactical airlift) หรือ เ ค รื่ อ ง บิ น ลํ า เ ลี ย ง แ บ บ ยุทธศาสตร (strategic airlift) อีกตอไป เครื่องบินลําเลียงทาง ทหาร รุนปจจุบันมักจะเปนแบบ ยุ ท ธวิ ธี แ ต มี ขี ด ความสามารถ แบบยุทธศาสตรอีกดวย เชน เครื่องบินที่ไดรับการผลิตและพัฒนาโดยบริษัท Airbus Military ซึ่งขับเคลื่อน ดวยเครื่องยนตแบบTurboprop 4 เครื่องยนต และมีขีดความสามารถบรรทุกไดมากถึง 37,000 kg โดยมี พิสัยการบิน 3,300 km เนื่องจากความยืดหยุนเปนคุณลักษณะสําคัญของเครื่องบินลําเลียงทหาร ในปจจุบัน


๓๒ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

บริษัทผูผลิตจึงไดพยายามผลิต tactical airlifter ที่มีขีดความสามารถแบบ strategic มาดวย ในบทความนี้จะวิเคราะหแนวการพัฒนาเครื่องบินลําเลียงทางทหารและเปรียบเทียบเครื่องบินลําเลียง ทางทหารในปจจุบัน กอนที่จะกลาวถึงบทบาท tactical airlifter ในประเทศไทย และบทบาทของ tactical airlifter ในอนาคต Â เครื่องบินลําเลียงทางทหารในปจจุบัน ปจจุบันเครื่องบินลําเลียงทางทหารไดรับการพัฒนา ผลิตและวิจัยโดย 6 กลุมใหญคือ บริษัท Lockheed Martin ประเทศสหรัฐอเมริกา, บริษัท Airbus Military, บริษัท Embraer ประเทศบราซิล, บริษัท Kawasaki ประเทศญี่ปุน กลุมความรวมมือระหวาง รัสเซียกับจีน และกลุมความรวมมือระหวางรัสเซียกับ อินเดีย วัตถุประสงคหลักคือพัฒนาและผลิตเครื่องบินลําเลียงทางทหารแบบยุทธวิธี พรอมขีดความสามารถ แบบยุทธศาสตร ผูผลิตเครื่องบินสวนใหญไดใชการตอยอดและถายโอนเทคโนโลยีจากการเปนบริษัทผูสราง เครื่องบินโดยสารพาณิชยขนาดใหญ เชน บริษัท Boeing, บริษัท Airbus และ บริษัท Embraer ในขณะที่ญี่ปุน พัฒนาตอยอดจากเครื่องบินลําเลียงทางทหารที่เคยผลิตอยูแลว สวนจีนและอินเดีย ผลิตเครื่องบินลําเลียง ซึ่งเปนโครงการลงทุนรวมกับประเทศรัสเซีย ตารางที่ 1 UAC/HAL Il-214

C-130H

Kawasaki C-2

Embraer KC-390

Airbus A400M

Y-9

Crew

3

5

3

2

3-4

3-4

Capacity

88-100

74-92

Payload (ตัน)

20

20

37.6

23.6

81.6

25

Max Takeoff Weight (ตัน)

68

70.3

120.1

81

122

77

Powerplant

2

4

2

2

4

4

Cruise speed (km/h)

830

540

890

850

780

650

Range

2,500 km

3,800 km 6,500 km 2,445 km 3,298 km 5,700 km

Service ceiling

12,000 m

7,07712,200 m 10,973 m 11,300 m 10,400 m 10,060 m

91-116


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๓๓

จากตารางเปรียบเทียบที่ 1 จะเห็นไดวาเครื่องบินลําเลียงทางทหารทั้ง 6 แบบ มีขีดความสามารถใน การบรรทุกไดใกลเคียงกัน ยกเวนเครื่องบิน Airbus A400M และเครื่องบิน Kawasaki C-2 ที่สามารถบรรทุก ไดมากกวาอยางเห็นไดชัด ในขณะที่พิสัยการบินแตกตางกันซึ่งอยูระหวาง 3,000-5,417 km โดยเครื่องบิน Embraer KC-390 สามารถบินไดไกลที่สุด ในขณะที่เครื่องบิน C-130J และ Y-9 บินไดคอนขางชา ที่ความเร็วเดินทาง (cruise speed) ประมาณ 0.6 เทาความเร็วเสียง และจะเห็นไดชัดเจนวา เครื่องบินรุนที่ ผลิตออกมาทีหลังจะมีความเร็วเดินทาง ที่มากขึ้นและพิสัยการบินที่ไกลขึ้นกวาเครื่องรุนที่ผลิตออกมากอน ความเร็วและพิสัยการ บิ น เป น สองลั ก ษณะเด น ของ เครื่ อ งบิ น ลํ า เลี ย งในป จ จุ บั น เนื่ อ งจาก ความเร็ ว เดิ น ทางที่ สูงขึ้นและพิสัยการบินที่ไกลขึ้น ทํ า ใ ห ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ที่ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง ท า ง อ า ก า ศ ระหว า งประเทศหรื อ ระหว า ง ทวีปไดมากขึ้น เนื่องจากปจจุบัน ปฏิ บั ติ ก ารทางทหารมั ก เป น ปฏิบัติการรวมระหวางหลายประเทศ และมี พื้ น ที่ ที่ ค อ นข า งกว า ง อาทิ การโจมตี เ พื่ อ ปกป อ งพลเรื อ นใน ประเทศลิ เ บี ย ดั ง นั้ น เครื่ อ งบิ น ลําเลียงทางทหารในอนาคตอันใกล ควรจะมีความคลองตัวสูง ความเร็ว เดินทาง ที่สูงขึ้น และมีพิสัยทําการบิน ที่ไกลขึ้น จนกลายเปน tactical airlift with strategic capability อย า งไรก็ ดี ข อ มู ล ในตาราง ที่ 1 ไมไดกลาวถึงระบบ avionics และ อุปกรณติดตั้งเพิ่มเติมของเครื่องบิน


๓๔ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

แตล ะแบบ ทํา ใหเ ห็น ว า ส ว นตา งระหว า งเครื่ องบิน ลํ า เลีย งทางทหารรุน ปจจุ บัน และรุน เก า นั้น มีเ พีย ง ความเร็วเดินทางและพิสัยการบินเทานั้น แตการพัฒนาอยางกาวกระโดดของระบบ avionic และอุปกรณ ติดตั้งเพิ่มเติมทําให ขีดความสามารถของเครื่องบินลําเลียงทางทหารในปจจุบัน สามารถปฏิบัติงานไดใน หลายรู ป แบบขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และตอบสนองต อ สภาพภารกิ จ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ กองทัพอากาศตองเผชิญ Â บทบาท C-130 สําหรับประเทศไทยในยุคปจจุบัน กองทัพอากาศใชเครื่องบิน C-130 สํ า หรั บ ลํ า เลี ย งกํ า ลั ง พล และยุ ท ธป จ จั ย ตางๆ ใน 3 รูปแบบคือ การบินลง (Air Land) การทิ้งทหารพลรม (Personal Drop) และการ ส ง ยุ ท ธบริ ภั ณ ฑ ล งโดยใช ร ม (Container Delivery System) ซึ่งมีขอจํากัดที่น้ําหนัก ครั้งละ 1 ตันเทานั้น ปจจุบันภารกิจสวนใหญ จะเป น การบิ น ลงเพื่ อ ส ง กํ า ลั ง พลหรื อ ยุทธปจจัย นอกเหนือจากภารกิจหลักที่ ขนสงทหารและยุทโธปกรณขนาดเบา แลว เครื่องบิน C-130 ยังใชในภารกิจ อื่ น ๆ เช น เป น เครื่ อ งบิ น พยาบาล เปนหองผาตัดลอยฟา ภารกิจคนหา และช ว ยชี วิ ต ในพื้ น ที่ ก ารรบ เป น กองบัญชาการลอยฟา เปนเครื่องบิน โปรยสารเคมี เปนเครื่องบินสําหรับ บุคคลสําคัญ เปนเครื่องบินปฏิบัติการ จิตวิทยา แมเครื่องบิน C-130 จะมีความเร็ว พิสัยบิน ความออนตัว การตอบสนอง ความคลองตัว ความอยูรอด และเป น หนึ่ ง ในเครื่ อ งบิ น ลํ า เลีย งทางทหารที่ ดีที่สุดในครึ่ งศตวรรษที่ผา นมา แตยั ง มีก ารใชง านแตใ น รูปแบบเดิม นั่นคือการเคลื่อนยายกําลังทหารเขาพื้นที่ และนํากําลังพลบาดเจ็บออกจากพื้นที่ หรือนํา


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๓๕

ศพทหารกลับบาน ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติและขนยายผูประสบภัย และสิ่งของสําหรับภารกิจ ระยะไกลที่ตองการความรวดเร็วในพื้นที่ ที่เครื่องเขาถึงได ความทาทายของเครื่องบิน C-130 ในกองทัพคือการปรับปรุงใหทันสมัย เตรียมการใชงานและ การฝกใหตอบสนองกับภัยคุกคามตรงหนาและภัยธรรมชาติที่รุนแรง

 อนาคต airlifter ภารกิจที่หลากหลายในปจจุบันเชน สงครามกับผูกอการราย การชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ ในตางแดน การแกปญหาเฉพาะหนาเชน ดับเพลิง ปฏิบัติการจิตวิทยา การชวยเหลือและรวมทั้งการรักษา ทางการแพทยในอากาศ และการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่แตกตาง จาก แนวเขา ที่ราบ มหาสมุทร เกาะ ทําให แนวโนมการพัฒนาเครื่องบินลําเลียงทางทหารจะเปนเครื่องบินที่อเนกประสงคมากขึ้น (multi-role) และ จะเปนเครื่องบินลําเลียงที่มีขนาดเล็กลง แตมีพิสัยการบินไกลขึ้น มีความเร็วเดินทางที่สูง มีระบบ avionic ที่ทันสมัย และมีระบบปองกันตัวเองทั้งดานอาวุธและดานสงครามอิเล็กทรอนิกส มีความคลองตัวสูงขึ้น ดังจะเห็นไดชัดจากเครื่องบินตนแบบ Lockheed Martin X-55 ที่เปนเครื่องบินลําเลียงทางทหารที่มี คุณลักษณะที่กลาวมาขางตน Lockheed Martin X-55 เปนเครื่องบิน 2 เครื่องยนต ที่มีโครงสรางจากโลหะผสมและสามารถ ขึ้นลงไดในแนวดิ่ง ซึ่งความสามารถนี้จะทําใหเครื่องบินลําเลียงทางทหารในอนาคตสามารถปฏิบัติภารกิจ ไดหลายรูปแบบขึ้น จากความตองการอากาศยานไรนักบินที่สูงขึ้นในปจจุบัน (เมื่อทศวรรษกอนมีการใชงานต่ํากวา 100 ลํา ปจจุบันมีอากาศยานไรนักบินประจําการมากกวา 2,000 ลํา) อนาคตเครื่องบินลําเลียงทางทหาร


๓๖ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

บางสวนจะเปนเครื่องบินลําเลียงทางทหารแบบไรนักบิน โดยหนาที่หลักอาจเปนลําเลียงยุทธปจจัยน้ําหนักเบา และการเพิ่มศักยภาพเขาถึงพื้นที่ได (increased accessibility) ของการสงกําลังบํารุงจาก tactical airlifter ในปจจุบัน ตัวอยางสถานการณ (ดูรูปสุดทายประกอบ) เชน ทอ.มีความจําเปนตองสงกําลังบํารุงในพื้นที่ 4 แหง ในแนวเขาซึ่งเปนภารกิจชวยเหลือผูประสบภัย ซึ่งพื้นที่ดังกลาวไมมีถนน มีลักษณะเปนปาคอนขางทึบ และไมมีภัยคุกคามจากผูกอการราย ในกรณีนี้เครื่องบิน C-130 จะบินไปโดยบรรทุกอากาศยานไรนักบิน ขนาดเล็กติดตั้งยุทธปจจัยที่จําเปนตอกําลังพลภาคพื้นที่อยูใน 4 ฐานในแนวเขานั้น โดยมี Erie Eyes บิน ไปรอที่ แนวเขานั้น จากนั้นเครื่องบิ น C-130 จะทําการปลอยอากาศยานไรนักบิน เพื่อเขาไปสง ของตอ ยังตําบลที่ตองการ โดยมีการบังคับจาก Erie Eye ในกรณีนี้ C-130 ทําใหการสงกําลังทางอากาศมาได รวดเร็วและปลอดภัย และลดขนาดอากาศยานไรนักบินลงเนื่องจากไมมีความจําเปนตองบินระยะไกล ในขณะที่อากาศยานไรนักบินเพิ่มขีดความสามารถเขาถึงตําบลที่ตองการไดดวยการมีขนาดเล็ก, ไมมี นักบิน, และควบคุมระยะไกลได ทําใหความเสี่ยงของนักบินลดลง แตปฏิบัติภารกิจไดมากขึ้น และเปนการ ปฏิบัติหนาที่รวมกันที่อาจเห็นไดในอนาคตอันใกล 44


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๓๗

ขลุย เขาสามยอด อานจั่วหัวชื่อเรื่องนี้แลวทานผูมีอุปการคุณ สวนใหญคงจะเห็นวาเปนวรรณกรรมแนวน้ําครํา ไรแกนสาร กระเดียดไปทางอนาจาร สอถึงความมี รสนิยมต่ํา ก็นาจะเปนอยางนั้น แตจริง ๆ แลวเวลานี้ ทุกภาคสวนในประชาคมโลกกําลังตื่นตัวกันอยางแรง เกี่ยวกับวิกฤตประชากร โดยเฉพาะอยางยิ่งดินแดน อาทิตยอุทัยนั้นอาการนาเปนหวงที่สุดซึ่งพฤติกรรม ทางเพศของคนในชาติมีสวนเกี่ยวพันทั้งทางตรง และทางออม หลายประเทศในยุโรปตางก็ประสบปญหานี้ และพยายามหาทางเยี ย วยาโดยมี เ ป า ประสงค อย า งเดี ย วกั น คื อ เพื่ อ ให อั ต ราการเกิ ด ของคน เพิ่มขึ้นเปนทับทวี มีเด็กเกิดมากเทาไรยิ่งดีเทานั้น รั ส เซี ย ก็ โ ดนกั บ เขาด ว ย รั ฐ บาลมอสโคว ประกาศนโยบายเซ็กสชวยชาติสวนหนึ่งคือ กระทุง ใหหนุมสาวจีบกัน แตงงานกัน ใหคูสมรสมีเพศสัมพันธ กัน ถี่ ๆ เพื่ อ ให ภ รรยาตั้ ง ครรภ ครอบครั ว ใดมี ลู ก คนแรกจะไดรับรางวัล ๑๐๐ รูเบิล ถามีลูกคนที่ ๒ ไดอีก ๒๐๐ รูเบิล นําสูติบัตรตัวจริงไปแสดง จายกัน สด ๆ เลย ทั้ ง นี้ เ ริ่ ม ตั้ ง แต เ ดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๔๙

เป น ต น มา ตามความริ เ ริ่ ม ของประธานาธิ บ ดี วลาดิมีร ปูตินในขณะนั้น

ประธานาธิบดี วลาดิมีร ปูติน

อิตาลีมีประชากร ๕๘ ลานคน จัดเปนชาติ ที่มีขีดความสามารถต่ําในการบริหารจัดการมลวัตถุ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เมืองเนเปลสซึ่งมีขยะลนเมือง ในระดั บ ที่รั ฐ บาลจัด เปน วาระแห ง ชาติ (national agenda) เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ และเรียกประชุม ครม. ฉุกเฉิน สถานเอกอัครราชทูตของหลายประเทศ ในโรมเชนของสหรัฐ ฯ เตือนประชาชนของตนไมให ไปเมืองนี้ นี่แหละคือพิษสงของขยะ นั ก วิ ช าการเขายอมรั บ ว า กลิ่ น เหม็ น และสารพิ ษ จากขยะทํ า ให เ กิ ด ผลกระทบต อ การ


๓๘ ข่าวทหารอากาศ ดํารงชีวิตประจําวันของราษฎรอยางเอกอุ มลภาวะ ทุกประเภทเปนสวนหนึ่งที่นําไปสูการสูญพันธุและ การหยอนประสิทธิภาพในการสืบพันธุของเดรัจฉาน สัตวแ ละเวไนยสัตว อาจจะเกี่ย วหรือไมเ กี่ย วกับ อัตราการเกิดของคนอิตาลีแตจากตามขอมูลเกณฑ เฉลี่ยเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ ผูหญิงอิตาลีคนหนึ่งมีลูก ๑.๓ คนแตเกณฑที่ตองการคือ ๒.๑ คนเพื่อชดเชย ผูที่ลาโลกไปและแกเฒาลง บรรดากู รู ห รื อ ผู สั น ทั ด กรณี มี ค วามเห็ น สอดคลองตองกันวาในป พ.ศ.๒๖๐๐ ประชากรของ อิตาลี จะลดลงรอยละ ๒๕ ถาอนาทรแทนเขาหรือ อยากรูวาจะเหลือสักเทาไรก็ลองเทียบบัญญัติไตรยางค ชั้นเดียวดูได ถาขี้เกียจหรือออนคณิตศาสตรก็อยู เฉย ๆ เสีย ไมตองทําอะไร ไมผิดกฎหมายมาตราไหน เลยพี่ ขณะนี้ พ ลโลกหรื อ ประชากรของโลกมี ประมาณ ๖.๒ พันลานคนบวก จีนมีคนมากที่สุด คือ ๑.๒ พันลานคน ตามดวยอินเดีย ๑.๑ พันลานคน ทั้งสองชาตินี้มีคนเพียงพอที่จะเขาสูภาคแรงงาน และภาคทหาร ญี่ปุนมีประชากร ๑๒๗ ลานคน เจนาโร อามาส ผูสื่อขาว/คอลัมนิสตของ สํานักขาว Associated Press บันทึกไวในความเรียง เรื่อง “Population on the decline” ตอนหนึ่งวา ในป พ.ศ. ๒๕๙๓ ประชากรของโลกจะเพิ่มขึ้นเปน ๙.๓ พันลานคน ทุกประเทศเพิ่มหมด ยกเวนญี่ปุน ซึ่งจะลดลงรอยละ ๒๐ อยางไรก็ตาม ขอมูลในวารสาร Harvard International Review ของมหาวิทยาลัยฮารวารด ฉบับประจําฤดูใบไมผลิ พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งอางขอมูล

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ของเจาหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุนที่บอกวา เมื่อสิ้นศตวรรษที่ ๒๑ ประชากรจะเหลื ออยู ราว ๆ ๖๗ ลานคน ในป พ.ศ.๒๕๙๕ ภาคผูใชแรงงานจะ ลดลงเหลื อรอยละ ๕๐ ผูสูงอายุจะเพิ่มเปนรอยละ ๓๐ นี่คือการเริ่มตนของการอวสาน (the beginning of the end) ของการเปนจาวทางเศรษฐกิจและ เทคโนโลยี บงชี้วากําลังเขาสูยุคคนแกครองเมือง ศักยภาพในการผลิตจะลดลงถึงระดับต่ําสุด เมื่อถึง วันนั้นอาจจะไมมีรถญี่ปุนวิ่งครองความเปนจาวถนน แถววังขนายหรือโคกสําโรง ป.ล. กระทรวงสาธารณสุ ข ของญี่ ปุ น มี ชื่อเต็มอยางเปนทางการวากระทรวงสาธารณสุข และสวัสดิการ (Ministry of Health and Welfare) ผู ห ญิ ง จั ด ว า เป น ตั ว แปรหลั ก เนื่ อ งจาก นับตั้งแตยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา แมเจาประคุณทั้งหลายไดรับอิทธิพลจากอารยธรรม ตะวันตกอยางนาสงสาร มีคานิยมที่เปลี่ยนแปลง ไปจากวิถีชีวิตดั้งเดิมดวยการเปนแมบาน เลี้ยงลูก รั บ ใช ส ามี เ ยี่ ย งทาส เขาเลิ ก งานแล ว ต อ งแวะ เข า คลายเครีย ดที่ร า นอาหารหรื อ บาร ที่เ ขาโปรด กระทบแกวสาเกกับเพื่อนพอง ฟงการขับขานและ เสียงขิมของสาวเกอิชา กลับบานดึกแคไหนจะไม เอยปากถามแตเตรียมผาเช็ดตัวและเสื้อกิโมโนไวให เปลี่ยนกอนนั่งขัดสมาธิกับพื้นจิบน้ําชา เหนือสิ่งอื่นใด คอยตอบสนองกามตัณหาดวยความเต็มใจเมื่อเขา ตองการ ถ าเขาไมตองการเธอจะเปนผูริเริ่มไมได ในขณะเดี ย วกั น ก็ ตอ งทํ า หน า ที่ เ ป น กระโถนภาย ในบานอีกตางหาก ถาลูกไมดีเธอเปนแมที่เลว ถาผัว


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ปนใจและกายใหหญิงอื่นเธอเปนเมียที่แย เดี๋ยวนี้ เป น ไง บอกได แ ต เ พี ย งว า ผิ ด กั น ลิ บ โลกเลย หนุ ม สาวอาทิ ต ย อุ ทั ย ยึ ด ติ ด ลั ท ธิ บ ริ โ ภคนิ ย ม (consumerism) และวัตถุนิยม (materialism) อยาง กูไมกลับ

ส ต รี ญี่ ปุ น ยุ ค ห ลั ง ก า ร ยึ ด ค ร อ ง ข อ ง พันธมิตรผันแปรอยางรวดเร็ว ขานรับการออกไป ทํางานนอกบานเคียงไหลกับเพศตรงขาม แมจะตอง เผชิญกับปรากฏการณที่เรียกวาผลกระทบเพดาน แกว (glass-ceiling effect) คือการกีดกันผูหญิง ไมใหเปนผูบริหารระดับสูงซึ่งแวดวงสังคมรูกันดี ผู ช ว ยศาสตราจารย สก อ ตต นอร ธ อาจารยภาควิชาสังคมศาสตร บัณฑิตยวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโอซากาวิเคราะหพบวารอยละ ๕๓ ของ ผูหญิงในประเทศนี้ทํางานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และภาคบริการ เกือบรอยละรอยเชื่อวามีลูกกวนตัว มีผัวกวนใจ แยงเวลาในการเที่ยวเตร ถาแตงงาน ตองลาออกจากงาน พอใจที่จะเปนคานทองนิเวศน ชั่วนิรันดร จึงเปนหนาที่ของทางราชการที่จะตองจัด โครงการรณรงค อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ดึ ง ให มิชิโกะทั้งหลายปรับเจตคติ ยอมมีคูเปนตัวเปนตน ซึ่งเปนเรื่องยากยกกําลังสองและหลายคนเห็นวา

ข่าวทหารอากาศ ๓๙ เปนภารกิจที่ลมเหลวแลว อยางไรก็ตาม ตัวเลขของ ทางราชการบอกวาผูที่มีอายุ ๑๕ ถึง ๒๔ เพศหญิง ที่ มี คู ส มรสคิ ด เป น ร อ ยละ ๔๘.๒ ชายที่ มี คู ส มรส เทากับรอยละ ๕๑.๘ หญิงที่ไมเคยแตงงานมีรอ ยละ ๒๓.๗ ชายที่ไมเคยแตงงานมีรอยละ ๓๑.๘ ผูมีอายุ ๒๔ ถึ ง ๒๙ ไม เ คยแต ง งานแยกเปน หญิ ง ร อ ยละ ๕๔.๐ ชายรอยละ ๑๙.๓ ผูมีอายุ ๓๐ ถึง ๓๔ ไมเคย แตงงานเพศหญิงรอยละ ๒๖.๖ ชายรอยละ ๔๒.๙ ข อ มู ล ของกระทรวงสาธารณสุ ข ญี่ ปุ น เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๐ บอกวาอาณาจักรอาทิตยอุทัย มีเด็กอายุ ๑๕ ปลงมาเพียงรอยละ ๑๓ ของประชากร เปนเพศหญิง ๘,๓๔๔,๘๐๐ คน ชาย ๘,๘๐๔,๔๕๖ คน ผูที่มีอายุ ๖๕ ปขึ้นไปมีรอยละ ๒๒ และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ภาคแรงงานหรื อ ผู มี อ ายุ ๑๖ ถึ ง ๖๐ ป มี ร อ ยละ ๖๕.๒ เปนหญิง ๔๑,๒๕๓,๙๖๘ คน ชาย ๔๑,๘๔๑,๗๖๐ คน สหรั ฐ อเมริ ก ามี ป ระชากร ๓๐๐ ล า นคน บวกเด็ ก ที่ มี อ ายุ ๑๕ ป ล งมาคิ ด เป น ร อ ยละ ๒๐ เกาหลีใตมีประชากร ๔๘ ลานคน เด็กในวัยเดียวกันนี้ มี ร อ ยละ ๑๗ แต โ สมขาวมี ป ญ หาที่ น า สนใจอี ก อยางหนึ่งคือกรุงโซลซึ่งเปนเมืองหลวงกําลังจะปริ แบบวามีคนอยู ๙.๙ ลานคน (ขอมูลป พ.ศ.๒๕๔๖) แยงอากาศที่เต็มไปดวยมลภาวะกันหายใจในเอกนคร แห ง นี้ แออั ด เกิ น กว า ที่ จ ะรั บ ได อย า กระนั้ น เลย ยายเมืองหลวงไปที่อื่นดีกวา เมื่อ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ ครม. ซึ่งประชุม กันที่ทําเนียบรัฐบาลหรือทําเนียบสีฟา (the Blue House) ในโซลมีมติเปนเอกฉันทใหเมืองชุงชอง ในมณฑลยอนกิ กอนจิเปนเมืองหลวงใหม การกอสราง


๔๐ ข่าวทหารอากาศ เริ่มเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยใชงบประมาณ ๔๕ พันลาน ยู เอส ดอลลาร ใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ นี่คือผลของการบริหารประเทศแบบรวมการ (centralization) แปลวาไมกระจายพัฒนาการ และ/หรือนวัตกรรมเขาสูหัวเมือง คนตางจังหวัดทิ้ง กลิ่นโคลนสาบฟางเขาสูเมืองหลวงและเมืองใหญ อื่น ๆ ประมาณปละแปดแสนคน เฉพาะในเขตโซล มหานคร (Seoul Metropolitan area) เขาปละประมาณ ๓ แสน ๖ หมื่นคน ๕ พฤษภาคมเปนวันเด็กแหงชาติของประเทศ ญี่ปุน ในการจัดงานแตละปมีเยาวชนเขารวมอยาง ประปรายซึ่งไมใชเรื่องนาแปลกใจถาอางอิงตัวเลข ที่นําเสนอแลว เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๐ มีเด็กญี่ปุนคลอดใหม ๑.๑ ล า นคน เฉลี่ ย แล ว ตลอดชี วิ ต ของผู ห ญิ ง คนหนึ่ ง มี ลู ก ๑.๓๒ คนแต เ กณฑ ที่ พึ ง ประสงค เทากับ ๒.๐๘ คน จะเห็นไดวายังหางไกลจากเปา อยูมาก แลวไหนจะมีการหยารางอีกละ เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๗ คูสมรสหยากัน ๒.๓ ราย ตอประชากร ๑,๐๐๐ คน เพิ่มจาก ๑.๓ รายตอพัน ในชวง ๑๐ ปที่ผานมา ยังดีกวาลุงแซมหนอยที่หยากัน ๔.๒ รายตอพัน ผูชายญี่ปุนชอบแซวเพศตรงขามวาแมราง หรือผูที่หยาจากสามีนั้นเปรียบประดุจเคกคริสตมาส ที่มีผูมอบใหห ลั ง ๒๕ ธัน วาคม เปน ไง แสบสัน ต ไหมละ ความสั ม พั น ธ ภ ายในครอบครั ว เป น อี ก ปจจัยหนึ่ง ผูชายยังยึดมั่นตอคานิยมดั้งเดิมแมจะ อยูในโลกยุค ไอ ที ศตวรรษที่ ๒๑ จึงมีการเกี่ยงกัน

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในเรื่องการทํางานบานและดูแลลูก ผลการสํารวจ ของทางราชการพบว า ตามเกณฑ เ ฉลี่ ย เฮี ย ยุ น คนหนึ่งใชเวลาอยูกับลูกวันละ ๑๗ นาที เราพอจะกลา วไดอยา งเต็ม ปากวา ผูช าย ญี่ปุนใจจืดและดูดายสุด ๆ เนื่องจาก ผศ.นอรธ บอกวา ในครอบครัวของคูสมรสทั่วไปนั้นรอยละ ๙๓ ของ งานบานภรรยาเปนคนทํา ไมวาจะเปนการทําความ สะอาด งานชอปปง ฯลฯ สวนพอภัสดาทําเปนหยิบโนน หยิบนี่เพียงรอยละ ๑๒.๕ เทานั้น

เราตองยอมรับวาคนญี่ปุนขยันและหัวใส ผลิตรถยนต รถจักรยานยนต รถไฟและหนังการตูน หลอกเด็กไดรับความนิยมสูงในทุกทวีป ทุกประเทศ ทุก หัว ระแหงในโลกแต ขี้เ กียจทํ าการบานแบบว า เพราะจากการทํ า โพลของบริ ษั ท ดู เ ร็ ก ซ ผู ผ ลิ ต ถุงยางอนามัยปรากฏผลเกณฑเฉลี่ยวาคูสมรสญี่ปุน มีเพศสัมพันธกันปละ ๓๖ ครั้ง ผูทําโพลไมบอกวา ต่ํ า ที่ สุ ด ในโลกแต แ พ คู ส มรสฮ อ งกงซึ่ ง ทํ า ได ป ล ะ ๖๓ ครั้ง สูงที่สุดไดแกอเมริกัน ปละ ๑๒๔ ครั้ง เทาที่วามาเสียเปนคุงเปนแควนี้จะเห็นไดวา ไมมีสวนใดเอื้ออํานวยหรือเปนเชิงบวกตอการผลิตคน เพื่อขจัดปญหาวิกฤตประชากรของประเทศญี่ปุน เลย มีแตเชิงลบทั้งนั้น


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แนนอนที่สุด อีกสวนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบ โดยตรงก็ คื อ ภาคทหารซึ่ ง ต อ งการคนหนุ ม สาว รางกายสมบูรณ มีปฏิภาณสูงจึงจะมีความพรอมรบ เขา สูสนามรบดวยความมั่ นใจ รบชนะขา ศึกโดย ไมมีการสูญเสียหรือสูญเสียนอยที่สุด

มาตรา ๙ (Article 9) ของรัฐธรรมนูญหาม ประเทศญี่ปุนมีกองทัพแตใหจัดกําลังปองกันประเทศ ไดเรียกวากองกําลังปองกันตนเอง (Self-Defense Forces) มีกําลังพลรวมทั้งสิ้น ๒๓๙,๓๒๐ คน แบงออกเปน กองกํ า ลั ง ป อ งกั น ตนเองภาระพื้ น ดิ น (Ground-Self Defense Force) ซึ่งก็คือกองทัพบก นั่นเอง มีกําลังพล ๑๔๗,๗๓๒ คน แบงการจัดกําลัง ออกเป น ๕ กองทั พ ภาค หน ว ยหลั ก ทางยุ ท ธวิ ธี (basic tactical units) มี ๑๐ กองพลทหารราบ (10 infantry divisions) และ ๑ กองพลยานเกราะ (one armored division) กองกํ า ลั ง ป อ งกั น ตนเองภาคทะเล (Maritime Self-Defense Force) มีกําลังพล ๔๔,๓๒๗ คน มี เ รื อ รบรวม ๑๒๐ ลํ า ถ า จะว า เฉพาะที่สําคัญก็มีเรือดําน้ํา (submarine) ๒๐ ลํา เรือพิฆาต (destroyer) ๕๓ ลํา เรือลาดตระเวน

ข่าวทหารอากาศ ๔๑ (patrol ship) ๙ ลํา เรือสะเทินน้ําสะเทินบก (amphibious ship) ๙ ลํา เรือที่ใชในภารกิจสงครามทุนระเบิด (mine warfare ship) ๒๙ ลํา กองบินนาวีมีเครื่องบินปกติดลําตัว (fixed wing aircraft) ๑๗๙ เครื่อง ฮ. ติดอาวุธ (armed helicopter) ๑๓๕ เครื่อง กองกํ า ลั ง ป อ งกั น ตนเองภาคอากาศ (Air-Self Defense Force) มีกําลังพล ๔๕,๖๐๐ คน มีเครื่องบินรบรวมทั้งสิ้น ๔๗๔ เครื่อง กําลังรบหลัก ไดแกฝูงบินขับไล ๑๒ ฝูง เครื่องบินในอัตราสวนใหญ เป น F-15 หน ว ยทางยุ ท ธวิ ธี ที่ น า สนใจมี ห น ว ย ขีปนาวุธปองกันภัยทางอากาศ (air defense missile group) หน ว ยบิ น ลาดตระเวนทางอากาศ (air reconnaissance group) ซึ่ ง ส ว นหนึ่ ง เป น ระบบ เตือนภัยเนิ่นทางอากาศ (airborne early warning system) ใชเครื่องบิน E-2C Hawkeye ใชอุปกรณ หาขาวและรวบรวมขาวที่ล้ํายุคที่สุด ในปงบประมาณ (fiscal year) พ.ศ.๒๕๕๑ กระทรวงกลาโหมไดรับการจัดสรรงบปองกันประเทศ คิดเปนเงิน ๔๘.๘ พันลาน ยู เอส ดอลลาร นับวาสูง เมื่ อ พิ จ ารณาตามมาตรฐานสากลแต เ ป น เพี ย ง รอยละ ๑ ของ จี ดี พี หรือผลิตผลมวลรวมภายใน ประเทศ (GDP-gross domestic products) (แหลงขอมูล - Encyclopedia of the Nations) มี นั ก การเมื อ งแนวปฏิ รู ป บางคนเห็ น ว า รัฐธรรมนูญของตนเชยและลาหลัง ตองทบทวนและ ปรับปรุงใหสอดคลองกับกระแสโลกาภิวัฒน คนหนึ่ง ที่วานี้ก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ เขาให สัมภาษณคริสเตียน แครีแลนดและฮิเดโกะ ทากายามา


๔๒ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ผูสื่อขาว/คอลัมนิสตของนิวสวีคสัปดาหวิจารณวา เปนรัฐธรรมนูญที่ชนอเมริกันเพียงไมกี่คนยกรางขึ้น ในยุ ค ที่ ยึ ด ครองญี่ ปุ น โดยใช เ วลาเพี ย งไม กี่ วั น เขาเห็นวาไมควรจะแกไขเฉพาะมาตรา ๙ เทานั้น แตควรยกเครื่อ งทั้ งฉบั บเลย อดีต นายกรัฐ มนตรี จูนิชิโร โคอิชึมิเปนอีกคนหนึ่งที่มีความเห็นอยางนี้ เขาเปนคนหัวเฟยว เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๗ เขาอนุมตั ใิ ห ส ง ทหารญี่ ปุ น ๑,๐๐๐ คนไปปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ เพื่ อ มนุษยธรรมในสมรภูมิอิรักและมอบรถกระบะยี่หอ โตโยต า จํ า นวน ๑,๕๐๐ คั น ให รั ฐ บาลอิ รั ก เพื่ อ สนับสนุนการลงประชามติรางรัฐธรรมนูญฉบับแรก และการเลือกตั้งตามคัลลองประชาธิปไตย เขายัง เสนอแนะวาควรจะแกกฎมณเฑียรบาลของดินแดน อาทิตยอุทัยเพื่อใหสตรีขึ้นครองราชยสมบัติไดเพื่อ แกปญหาเมื่อไมมีรัชทายาทชาย

อดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะ

อย า งไรก็ ต ามแนวความคิ ด ดั ง กล า วได รั บ การ ตอตา นอย า งแรงจากทุกภาคสว นของมวลชนแต เมื่อทั้งอาเบะและโคอิชึมิหลุดพนจากวงโคจรการ บริหารประเทศไปเปนราษฎรขั้นทะลุแลวก็ไมมีใคร เอื้อนเอยถึงอีกเลย เอวัง

ปาตุม รวบรวม

ยทูนกํ ตํ สนฺติ ยํ ปูรํ สนฺตเมว ตํ อฑฺกุมภูปโม พาโล รหโท ปูโรว ปณฺฑิโต

“สิ่งใดพรอง สิ่งนั้นดัง สิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นเงียบ คนโงเหมือนหมอมีน้ําครึ่งเดียว บัณฑิตเหมือนหวงน้ําที่เต็ม” พุทธศานสุภาษิต


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๔๓

พล.อ.อ.ยุทธพร ภูไพบูลย

นั บ ตั้ ง แต โ ลกยุ ค สงครามเย็ น (COLD WAR) เป น ต น มา กระทรวงกลาโหมสหรั ฐ ฯ ได กํ า หนดยุ ท ธศาสตร ใ นการป อ งกั น ประเทศ ด า น สงครามนิวเคลียร เพื่อเปนการปองกันจากการถูก โจมตีดวยอาวุธนิวเคลียร และการตอบโตการโจมตี ดวยอาวุธนิวเคลียร (SURPRISE ATTACK) ดวย การติ ด ตั้ ง ระบบอาวุ ธ ที่ มี “หั ว รบนิ ว เคลี ย ร ” (NUCLEAR WAR HEAD) ไวทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ โดยทางบก ไดติดตั้งหัวรบนิวเคลียรไวกับ

จรวดนําวิถี ที่มีฐานปลอยจากภาคพื้นดิน ทางทะเล ไดติดตั้งหัวรบนิวเคลียรไวกับจรวดนําวิถี ที่มีฐาน ปลอยจากเรือดําน้ํา และทางอากาศ ไดติดตั้งหัวรบ นิวเคลียรไวกับลูกระเบิดที่บรรทุกกับเครื่องบินทิ้ง ระเบิด อยางไรก็ตาม ในการที่จะจัดหาและรักษา ระบบอาวุธดังกลาว ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดไดนั้น กระทรวงกลาโหมสหรั ฐ ฯ จํ า เป น ที่ จ ะต อ งใช งบประมาณเปนจํานวนเงินที่สูงมาก นับ จนถึง ปจจุบัน นี้ ระบบอาวุธ นิวเคลีย ร ต า งๆ ของกองทั พ สหรั ฐ ฯ ได บ รรจุ ประจําการและปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลา ยาวนานถึงครึ่งศตวรรษแลว จึงถึงเวลาที่ จะตองพิจารณาจัดหาระบบอาวุธนิวเคลียร รุนใหม มาทดแทนของเดิม แตเนื่องจาก งบประมาณของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มีแนวโนมที่จะถูกปรับลดลง โดยมีสมาชิก สภาผูแทนราษฎรอยางนอย ๖๕ คน ไดเสนอ ใหปรับลดงบประมาณดานอาวุธนิวเคลียร ลง จาก ๗๐๐,๐๐๐ ลานดอลลาร ลงเหลือ


๔๔ ข่าวทหารอากาศ ๕๐๐,๐๐๐ ล า นดอลล า ร ในอี ก ๑๐ ป ข า งหน า ดังนั้นจึงมีการกลาวถึงการพิจารณาปรับลดระบบ อาวุธนิวเคลียร ทั้ง ๓ ระบบ ลงเหลือเพียง ๒ ระบบ โดยอาจจะพิ จ ารณาตั ด ระบบอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร ทางบกออกไป

พล.อ.อ.ROBERT KEHLER

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แต พลอากาศเอก ROBERT KEHLER ซึ่ง เป น หั ว หน า หน ว ยระบบอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร ของ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ไดกลาววา “ระบบอาวุธ นิวเคลี ยรทั้ง ๓ ระบบ ยังจะตองคงอยูตอไป เพื่อ รักษาจุดมุงหมายสูงสุดทางยุทธศาสตร” ดังนั้น จึงมีแนวทางที่จะปรับลดงบประมาณ ของระบบอาวุธนิวเคลียร ทั้ง ๓ ระบบ ดังนี้ ทางบก จั ด หาระบบอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร ทดแทนจรวดนําวิถีแบบ “MINUTE MAN” โดยให ลดงบประมาณลงจํานวน ๔๔,๐๐๐ ลานดอลลาร ทางทะเล จั ด หาระบบอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร ทดแทนจรวดนํ า วิ ถี แ บบ “TRIDENT” ที่ ติ ด ตั้ ง ใน เรือดําน้ํา(OHIO CLASS) โดยใหลดงบประมาณลง จํานวน ๑๐๔,๐๐๐ ลานดอลลาร ทางอากาศ จั ด หาระบบอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร ทดแทนเครื่ อ งบิ น ทิ้ ง ระเบิ ด ทางยุ ท ธศาสตร แ บบ B-52 และ B-2 โดยใหลดงบประมาณลงจํานวน ๖๘,๐๐๐ ลานดอลลาร 


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๔๕

‘ Turbo Electric Propulsion

จากการหมุนของเครื่องยนตแกสเทอรไบน เปนพลังงานไฟฟา เทคโนโลยีดานการบินในยุคตอไป จะมุ ง เนน การประหยั ดเชื้อ เพลิ ง และใชเ ชื้ อ เพลิ ง ใหคุมคา โดยยังคงเปนเครื่องบินแบบปกตรึงที่บิน ต่ํากวาความเร็วเสียง (Subsonic Fixed Wing) แต ลํา ตัว และปก ของอากาศยานจะรวมจนเปน สว น เดียวกัน ในลักษณะที่เรียกวา Hybrid-Wing-Body โดยติ ด ตั้ ง เครื่ อ งยนต แ ก ส เทอร ไ บน ข นาดเล็ ก ลง จํานวนหลายๆ เครื่องยนต เพื่อประหยัดเชื้อเพลิง และยังคงสามารถสรางแรงขับ (Thrust) ใหเพียงพอ กับน้ําหนักของอากาศยาน โดยติดตั้งเครื่องยนตไว ในลํ า ตัว เครื่ อ งบิน คลา ยกั บ เครื่ อ งบิน รบ หากแต ไดมีการพัฒนาทางดานพลังงานมากยิ่งขึ้น โดยการ นําพลังงานกล (Mechanical Energy) ที่ไดจาก ชุ ด เทอร ไ บน ข องเครื่ อ งยนต แ ก ส เทอร ไ บน (Gas Turbine Engine) เปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา (Electric Energy) และนําพลังงานไฟฟาที่ไดนั้นเปลี่ยน กลั บ เป น พลั ง งานกลอี ก ครั้ ง ซึ่ ง พลั ง งานกลที่ ไ ด ในครั้งสุดทายนั้นก็คือแรงขับ (Thrust) ที่ใชในการ ขั บ เคลื่ อ นอากาศยานนั่ น เอง ซึ่ ง การพั ฒ นา

เครื่อ งยนตดัง กลา ว เรี ย กวา Turbo Electric Propulsion ก า ร อ อ ก แ บ บ อ า ก า ศ ย า น ที่ ติ ด ตั้ ง เครื่องยนตแบบ Turbo Electric Propulsion นั้น เราอาจจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา รูปแบบของพลังงาน ที่เกิดขึ้น ถูกแบงออกเปน ๒ สวน คือ สวนที่สราง กําลัง (Power) (สวนที่เปลี่ยนพลังงานกลเปนพลังงาน ไฟฟา) และสวนที่สรางแรงขับ (Thrust) (สวนที่เปลี่ยน พลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล) ดั้งนั้นจึงตองมีการ ออกแบบเครื่องยนต ๒ ชนิดที่ทํางานและมีหนาที่ แตกตางกันออกไป ดวยหลักการดังกลาว จึงไดมีการออกแบบ และพัฒนาอากาศยานที่แยกสวนที่สรางกําลัง และ ส ว นที่ ส ร า งแรงขั บ ออกจากกั น โดยส ว นที่ ส ร า ง กํ า ลั ง นั้ น ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งยนต ที่ ใ ช ใ นการสร า ง กําลังไฟฟาเปนหลัก ที่เรียกวา Turbine Engine Superconducting Electric Turbogenerator โดย ติ ด ตั้ ง ไว ที่ ป ลายป ก ทั้ ง สองด า น ซึ่ ง เครื่ อ งยนต นี้ มีชุดอัดอากาศ (Compressor) และชุดหองเผาไหม เหมือนกับเครื่องยนตแกสเทอรไบน (Gas Turbine


๔๖ ข่าวทหารอากาศ

Engine) ทั่วๆ ไป เพียงแตติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) เพิ่มเติมเขาไปในชุดเทอรไบน เพื่อ เปลี่ยนพลังงานกลที่ไดซึ่งพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดนี้ ไดถูกสงผานใหชุดสรางแรงขับตอไป สํ า หรั บ ชุ ด สร า งแรงขั บ นั้ น ติ ด ตั้ ง ภายใน ลําตัว อันประกอบดว ย ๓ สวนประกอบหลั ก คื อ Power Converter, Electric Motor และ Fan โดย แตละสวนมีหนาที่ดังนี้ Power Converter ทําหนาที่ แปลงกระแสไฟฟาที่ไดจาก Generator พรอมทั้ง ปรั บ ให เ หมาะสมกั บ รอบของมอเตอร ไ ฟฟ า (Electric Motor) และสงตอกระแสไฟฟาที่ไดใหกับ มอเตอร ไ ฟฟ า โดยมอเตอร ไ ฟฟ า ที่ ติ ด ตั้ ง นั้ น เปนแบบ Electric Fan Motor ซึ่งบริเวณดานหนา ของมอเตอรนั้น ติดตั้งชุดใบพัด (Fan) โดยชุดใบพัด มีหนาที่สรางแรงขับ (Thrust) ใหกับอากาศยาน ในการออกแบบนั้นจะตองติดตั้งชุดสรางแรงขับนี้ จํานวน ๑๔ ชุด จึงจะไดแรงขับ (Thrust) เพียงพอ ตอการขับเคลื่อนอากาศยานและปลอดภัยในการ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ขึ้ น -ลงสนาม เมื่ อ กล า วโดยสรุ ป แล ว อากาศยาน ที่ กํ า ลั ง พั ฒ นานี้ แรงขั บ ของอากาศยานที่ ไ ด นั้ น เกิดจากชุด Fan ของมอเตอรทั้ง ๑๔ ตัว แทนที่จะ ได จ ากเครื่ อ งยนต แ ก ส เทอร ไ บน ข นาดเล็ ก หลายๆ เครื่ อ งยนต ที่ ติ ด ตั้ ง ในอากาศยานที่ ถูกพัฒนาในชวงแรกๆ ดานการควบคุมอากาศยาน สามารถทําให เครื่องบินปรับทาทางการบินไดโดยพื้นบังคับการบิน หลัก (Primary Flight Control) แบบปกติ รวมกับ การปรับทา ทางการบินโดยใช ค วามแตกตา งของ แรงขับที่ไดจาก Fan ของมอเตอรแตละตัว ที่เรียกวา Fast Response Electric Fan Motor นอกจากนี้ยัง มีระบบ Thrust Vectoring ที่สามารถควบคุมทิศทาง ของกระแสอากาศที่ไหลออกจาก Fan Motor จึงทําให ประสิทธิภาพในการควบคุมอากาศยานนั้นมีมากขึ้น – ประโยชนที่ไดรับ – ๑. สามารถลดเสียงดังที่เกิดจากเครื่องยนต ของอากาศยาน เนื่องจากแรงขับ(Thrust) ของ


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ อากาศยาน ไดมาจาก Fan ของมอเตอรไฟฟา ซึ่ง แตกตางจากเครื่ อ งยนตทั่ วไปที่ ตองอาศัย การใช Hot Gas มาหมุน Turbine พรอมกับสรางแรงขับ ๒. สามารถลดน้ําหนักของเครื่องบินเนื่องจาก มีการลด Gearbox ที่ทําหนาที่ลดรอบการหมุน อุปกรณภายในเครื่องยนตแกสเทอรไบน ๓. การแยกสวนของ Propulsive Device (Fan) ออกจากสวน Power-Producing (Engine Core) เป น การเพิ่ ม สมรรถนะของเครื่ อ งบิ น และทํ าให การออกแบบมีความยืดหยุน (Flexibility) มากขึ้น

ข่าวทหารอากาศ ๔๗ ๔. สวนของ Turbo-Electric ซึ่งเปนสวนที่มี High Effective Bypass Ratio จะทําใหการเผาไหม เชื้ อ เพลิ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น อั น เป น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของเครื่ อ งยนต แ ละเป น การดึ ง พลังงานออกมาจากสวน Core ไดมากสุด ๕. พลั ง งานไฟฟา ที่ถา ยทอดมาจากสว น ของ Turbo-Electric สูสวนของ Fan ของมอเตอรไฟฟา นั้น ทําใหเกิด Symmetric Thrust แมวา TurboElectric สวนใดสวนหนึ่งเกิดขอขัดของ

สําหรับงานการวิจัยของอากาศยานประเภทนี้ไดรับการดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้ง องคการ NASA ที่ไดวิจัย NASA คือ N3-X สําหรับเปนเครื่องบินโดยสารที่จะสามารถบรรทุกผูโดยสารไดถึง ๓๐๐ คน ในอนาคต


๔๘ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๔๙

ª คําบรรยายตามศรชี้ X = น้ําที่ถูกสูบจากที่ต่ําไปสูคลอง หากเรงสูบดวน น้ําจะทวมตลิ่ง ถาระดับน้ําสูงกวาทอน้ํา A น้ําจะเขาสูทอน้ํา A ไปลนสูบอพักขยะ, ทอระบายน้ําใตทางเทา จากนั้นจะลนสูถนน Y = จากขอ X น้ําที่เติมเขามาจนสูงกวา ทอน้ํา A แตไมสูงกวาตลิ่งคลอง น้ําจะทวมแคถนน ถายังมีการเรงสูบเขามาอีก จนกระทั่งเกินกวาตลิ่งคลอง น้ําจะทวมบาน จึงมีความพยายามจะสรางกําแพง บนตลิ่ง เพื่อรับมวลน้ํา ผลคือ น้ําจะทะลัก จากถนนเขาสูบาน การทํากําแพงกันน้ํา จึงไมเกิดประโยชน มีคา เทากับน้ําลนตลิ่ง ยกเวนจะทําตามขอ Z Z = หากมี GATE กันน้ําไหลเขาบอพักขยะ ทอระบายน้ําใตทางเทา จะกันน้ําเขาสูถนนได แตถา กําแพงกันน้ําพัง น้ําจะทวมบานอยูดี [ = ธรรมชาติของคลองในประเทศไทย ตลิ่งในคลองสายเดียวกัน จะสูงต่ําไมเทากัน ตลิ่งสวนใด ต่ํา หากมีการสูบน้ําจากแหลงอื่นเขามาอีก น้ําจะลนตลิ่ง ไหลไปตามพื้นที่ต่ํากอน จนกวาจะถึงขอบใดๆ ที่ไปไมได ถายังมีน้ําเติมเขามาเรื่อยๆ จะคอยๆ ทวมในที่สูง เปนแบบนี้ไปจนถึงที่ดอน ถายังไมหยุดเติมน้ํา ที่ดอนก็ทวม ª ความเห็นการแกปญหาการระบายน้ํา ๑. คลองตนทางและคลองตอไป จนถึงคลองสุดทายกอนออกสูทะเล การสูบสงน้ําตองสัมพันธกัน หากไมสัมพันธกัน น้ําจะลนคลอง และทะลักเขาถนนได ๒. การจะสงน้ําใหสัมพันธกัน ควรมีประตูน้ําที่มีเครื่องสงน้ําบังคับการไหลเปนชวงๆ ชวงละ ๑ – ๓ กม. ๓. หากคลองไมมีการทําประตูน้ําไว หรือมีนอยไป ควรสรางประตูน้ําชั่วคราว เพื่อบังคับน้ําให สัมพันธกันเปนชวงๆ ๔. เหตุที่คณะปฏิบัติการระบายน้ํา ไมไดทําตามขอ ๓ เนื่องจากใชเวลานานและตนทุนสูง จึงใจรอน รีบสูบสง ถามีน้ําทวมถนน บาน หวังใชสถานีสูบน้ําตามเขตตางๆ ชวย แตกลับมีสถานีสูบเพียงบางเขต ๕. จากขอ ๑ ถึง ๔ ควรแกแบบถาวรในอนาคต ดังนี้ ๕.๑ สรางตลิ่งคลองแบบถาวร ระดับเดียวกันตลอดคลอง ๕.๒ สรางประตูน้ําที่มีเครื่องสงน้ํา เปนชวงๆ ถี่ๆ ๕.๓ สรางเครื่องมือสื่อสาร ใหสงขาวถึงกันไดในแตละประตู ๕.๔ ทอระบายน้ําใตทางเทา พัฒนาใหสงน้ําดวยเครื่อง ใชยามวิกฤต


๕๐ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

มุมกฎหมาย

น.ท.พงศธร สัตยเจริญ

(ตอจากฉบับที่แลว) Â การนิรโทษกรรม การนิรโทษกรรมสามารถกระทําไดทั้งกอน และหลังมีคําพิพากษาและอาจมีการตรากฎหมาย นิ ร โทษกรรมขึ้ น มาได โ ดยที่ ไมมีผูรองขอ เงื่อนไข ทั่วไป ของกฎหมายนิรโทษกรรมถูกกําหนดไว ๓ เงื่ อ นไขคื อ ระยะเวลาในการกระทํ า ความผิ ด การกําหนดตัวผูกระทําความผิด และประเภทของ ความผิ ด ที่ จ ะได รั บ การนิ ร โทษกรรม โดยอาจ แบ ง ประเภทของกฎหมายนิ ร โทษกรรมออกเป น ๒ ประเภท ดังนี้ ๑. การนิรโทษกรรมเปนการทั่วไปหรือการ นิรโทษกรรมโดยเฉพาะเจาะจง เชน การนิรโทษกรรม ให แ ก ผู ก ระทํ า ความผิ ด ทางการเมื อ ง (Political Offence) ทุกประเภท หรือ ใหเฉพาะแกผูกระทํา ความผิ ด กลุ ม ใดกลุ ม หนึ่ ง เป น พิ เ ศษโดยกํ า หนด ไวชัดเจน การนิรโทษกรรมความผิดทางการเมืองนี้ อี ก นั ย หนึ่ ง ถู ก มองว า เป น การแสดงออกให มี ผ ล

เปนกฎหมายของการกระทําทางการเมือง เพื่อสงเสริม หรื อ คุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและในหลายกรณี เกี่ ย วข อ งกั บ การกลั บ คื น สู ห รื อ สร า งเสถี ย รภาพ แกประชาธิปไตย ๒. การนิรโทษกรรมโดยมีเงื่อนไขหรือโดย ไมมีเงื่อนไข กลาวคือ เปนการนิรโทษกรรมที่เด็ดขาด หรื อ ไม นั่ น เอง การนิ ร โทษกรรมโดยเด็ ด ขาดนั้ น เปนการออกกฎหมายมาแลวเพียงแตมีองคประกอบ ครบถวนตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดก็ถือวา บุคคลผูนั้นไมไดเปนผูกระทําความผิด แตหากการ นิรโทษกรรมนั้นเปนการนิรโทษกรรมโดยมีเงื่อนไข ผูกระทําความผิดจะไดรับผลของการนิรโทษกรรม ตอ เมื่ อ ตนได ป ฏิ บั ติ ก ารอย า งใดอย า งหนึ่ ง ตามที่ กฎหมายกําหนดไวเรียบรอยแลว กฎหมายที่เกี่ยวของกับการนิรโทษกรรม ในประเทศไทย ในประเทศไทย อํานาจในการนิรโทษกรรม เปนอํานาจของฝายนิติบัญญัติ จึงตองกระทําโดย การตราขึ้นเปนพระราชบัญญัติ เวนแตกรณีเรงดวน ซึ่งรัฐบาลสามารถตราเปนพระราชกําหนดนิรโทษกรรม


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ขึ้นใชบังคับไดโดยตองผานความเห็นชอบของฝาย นิติบัญญัติในภายหลัง การนิรโทษกรรมครั้งแรก เกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ.๒๔๗๕ ที่ออกใหแกการกระทํา ความผิ ด ทางการเมื อ ง อย า งไรก็ ดี ห ลั ก ของการ นิรโทษกรรมคือเปนกฎหมายที่ออกมาภายหลังการ กระทํา ความผิ ด เพื่ อใหผูก ระทํ าความผิดไมตอง รับโทษสําหรับความผิดที่กระทําลงไป จึงสามารถ จําแนกกฎหมายนิรโทษกรรมไดเปน ๒ รูปแบบ คือ กรณีที่เกี่ยวกับความผิดทางการเมือง และกรณีที่ ไมเกี่ยวกับความผิดทางการเมือง กรณีที่เกี่ยวกับความผิดทางการเมือง ศาสตราจารยจิตติ ติงศภัทิย มีความเห็นวาการจะ เปนความผิดทางการเมืองนั้นตองเปนการกระทํา ความผิดต อ องคก ารการเมื องแห ง รั ฐ ตอรูป แบบ การปกครอง หรือตอสิทธิทางการเมืองของประชาชน ซึ่งอาจพิจารณาไดจากสภาพความผิดหรือมูลเหตุ จูงใจ หรือจุดประสงคในการกระทําความผิด ทั้งนี้ กฎหมายนิรโทษกรรมที่เกี่ยวกับความผิดทางการเมือง มี ทั้ ง กรณี ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ วั ติ รั ฐ ประหารไม ว า จะสําเร็จหรือไมก็ตาม นอกจากนี้ ก ารนิ ร โทษกรรมที่ เ กี่ ย วกั บ ความผิ ด ทางการเมือ งในกรณี อื่นๆ ที่ ไม เ กี่ ย วกับ การปฏิ วั ติ รั ฐ ประหารอั น อาจเกิ ด ขึ้ น จากการที่ กลุ ม บุ ค คลเข า ร ว มกั น เพื่ อ ต อ ต า นนโยบายด า น การเมืองของรัฐบาล และภายหลังรัฐบาลอาจเห็นวา ไมควรดํ า เนิน คดี ห รือลงโทษผู ก ระทํา การเชน นั้น เชน พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแกนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนซึ่งกระทําความผิดเกี่ยวเนื่อง

ข่าวทหารอากาศ ๕๑ กั บ การเดิ น ขบวนเมื่ อ ต.ค.๑๖ พระราชบั ญ ญั ติ นิ ร โทษกรรมแก ผู ซึ่ ง กระทํ า ความผิ ด เนื่ อ งในการ ชุ ม นุม ในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร เ มื่อ ต.ค.๑๙ และ พ.ศ.๒๕๒๑ พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก ผูกระทําการอันเปนความผิดตอความมั่นคงของรัฐ ภายในราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญา และความผิดตามกฎหมายวาดวยการปองกันการ กระทําอันเปนคอมมิวนิสต พ.ศ.๒๕๓๒ กรณีที่ไมเกี่ยวกับความผิดทางการเมือง มักใชเ ปนเครื่องมื อของรัฐบาลในการจัดระเบีย บ โดยมี วั ตถุ ป ระสงค ที่ จ ะก อ ให เ กิด การปฏิ บั ติ ต าม กฎหมายในภายหน า เพื่ อ ให ลื ม และไม ล งโทษ ในการกระทําความผิดที่ทํามากอนนั้นและชักจูงให ผูกระทําผิดไดเริ่มตนกระทําการที่ถูกกฎหมายตอไป ซึ่งกฎหมายประเภทนี้มักจะไมใชคําวานิรโทษกรรม โดยตรงแต เนื้ อหาของบทบั ญญัติแสดงใหเ ห็น วา หากมี ก ารกระทํ า ตามเงื่ อ นไขของกฎหมายที่ ไ ด ออกมาบังคับใชภายหลังแลว ผูกระทําผิดก็จะไดรับ การยกเวนและไมตองถูกลงโทษจากการกระทํานั้น ตัวอยางของกฎหมายนิรโทษกรรมประเภทนี้ไดแก พระราชบั ญ ญั ติ ย กความผิ ด ให แ ก ผู ทํ า ผิ ด เช น พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหารและผูขาดหนี ราชการทหารและตํารวจ พ.ศ.๒๔๗๕ หรือ พระราชบัญญัติ ยกโทษและทั ณ ฑ ใ ห แ ก ท หารกองประจํ า การซึ่ ง ขาดหรือหนีราชการ พ.ศ.๒๕๓๒ ที่บัญญัติยกโทษ ยกความผิดใหแกผูหนีทหาร พระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่อ งกระสุน ป น วั ตถุร ะเบิ ดดอกไมเ พลิ งและสิ่ ง เทียมอาวุธปน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๓๐ ที่บัญญัติ


๕๒ ข่าวทหารอากาศ ยกเวนโทษและจูงใจใหประชาชนที่มีอาวุธปนและ อุปกรณตางๆ มาขอรับอนุญาตจากนายทะเบียน และให นํ าอาวุ ธสงครามมามอบให แก ทางราชการ หรือในกรณีพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมประมวล รัษฎากร (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๙ ที่มีวัตถุประสงค เพื่อจูงใจใหผูที่ไมเคยเสียภาษีหรือเสียไมครบถวน ใหเขามาเสียภาษี โดยจะไมถูกลงโทษทั้งทางแพง และทางอาญา ผลของการนิรโทษกรรม ผลของการนิรโทษกรรมนั้นคือ ถือเสมือน วาไมเคยมีการกระทําผิดนั้นๆ ขึ้นมากอนเลย หากผูที่ ไดรับนิรโทษกรรมยังมิไดถูกฟองตอศาล พนักงาน สอบสวนหรือพนักงานอัยการตองระงับการสอบสวน หรือฟองรองแลวแตกรณีนั้นเสีย แตหากไดถูกฟองรอง ตอศาลแลวพนักงานอัยการตองดําเนินการถอนฟอง ถาพนักงานอัยการไมถอนฟอง เมื่อจําเลยรองขอ หรื อ ศาลเห็ น เอง ศาลก็ จ ะพิ พ ากษายกฟ อ งหรื อ จําหนายคดีไปและสิทธิในการนําคดีอาญามาฟอง ยอมระงับไปดวย หากคดีเขาสูกระบวนการพิจารณาในศาล แลวผูกระทําความผิดไมตองรับโทษสําหรับความผิด ที่ไดกระทําหรือหากผูกระทําความผิดกําลังรับการ ธรรมะ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ลงโทษก็ ใ ห ก ารลงโทษนั้ น สิ้ น สุ ด ลง และให ถื อ เสมือนวาผูนั้นไมเคยตองคําพิพากษาวาไดกระทํา ความผิดมากอนเลย ศาลจะพิพากษาเพิ่มโทษโดย อางวาเปนการกระทําความผิดซ้ําไมได จะไมรอการ ลงโทษหรือไมรอลงอาญาก็ไมไดเชนเดียวกัน เพราะ กฎหมายนิ ร โทษกรรมถื อ ว า ผู นั้ น ไม เ คยกระทํ า ความผิดใดๆ มากอน การนิ ร โทษกรรมนั้ น ไม ไ ด ล บล า ง ข อ เท็ จ จริ ง ว า ได ก ระทํ า ความผิ ด แต เ ป น การ ลบลางองคประกอบของกฎหมายทําใหไมตอง รับผิดในทางอาญาเทานั้น หากมีผูใดไดรับความ เสี ยหายจากการกระทํา ความผิ ดทางอาญา และ การกระทําความผิดนั้นไดรับการนิรโทษกรรม ผูที่ ไดรับความเสียหายมีสิทธิเรียกรองคาสินไหมทดแทน อันเกิดจากการกระทําความผิดทางแพง เชน ความผิด ในมูลละเมิดได สวนสิทธิอื่นๆ ที่เคยสูญเสียไปโดยผลของ คําพิพากษานั้น ก็จะไดรับกลับคืนมา เชน สิทธิในการ ลงสมัครรับเลือกตั้ง สิทธิที่จะเขารับราชการ แตไมมี สิทธิไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณคืน และไมมีสิทธิ ได รั บ เบี้ ย หวั ด บํ า เหน็ จ บํ า นาญ ตามกฎหมาย นิรโทษกรรมแตก็อาจไดรับกลับคืนตามกฎหมาย อื่นได


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๕๓

เฟองลดา กองทัพ อิ นโดนี เ ซี ย นั บเป น หนึ่ง ในกองทัพ ขนาดใหญใ นเอเชีย ตะวั น ออกเฉี ย งใต เนื่อ งจาก เปนประเทศที่มีประชากร ถึง ๒๔๓ ลานคน ตองรับผิดชอบพื้น ที่ทั้งประเทศ ทั้งทางบก ๑,๙๐๔,๔๔๓ ตารางกิโลเมตร และทางทะเล ๓,๑๖๖,๑๖๓ ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่ทั้งหมด ๕,๐๗๐,๖๐๖ ตารางกิโลเมตร) อินโดนีเซียไดมีนโยบายการพัฒนากองทัพอยางตอเนื่อง และเมื่อเปรียบเทียบงบประมาณทางการทหารกับ ประเทศสิงคโปร ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส ตั้งแตป ๒๕๕๑-๒๕๕๔ พบวา มีงบประมาณดาน การทหารเปนอันดับสองรองจากสิงคโปร อยางไรก็ตามงบประมาณในการพัฒนากองทัพ ก็ยังคงไมเพียงพอ โดยเฉพาะในระหว า งป ๒๕๔๘ เปน ตน มา อิน โดนี เ ซีย ประสบป ญ หาเรื่อ งงบประมาณดา นการทหาร มาโดยตลอด


๕๔ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

นับแต ปธน.Susilo Bambang Yudhoyono ได รั บ ชั ย ชนะจากการเลื อ กตั้ ง เมื่ อ ต.ค.๕๒ ด ว ย คะแนนเสียงรอยละ ๖๐.๘ และดํารงตําแหนงเปน ปธน.เปนสมัยที่ ๒ ปธน.Yudhoyono ไดประกาศ นโยบาย Minimum Essential Force : MEF ป ๒๕๕๒ และใหค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นากองทั พ มากขึ้ น มีการแตงตั้งบุคคลใกลชิดใหดํารงตําแหนงสําคัญ Sukhoi ในกองทัพ รวมทั้งความพยายามในการดําเนินนโยบาย รวมกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมทางทหารใหอยูภายใต การกํากับการดูแลของ Indonesian Military Business Management Body (BPBTNI) ซึ่งเปนหนวยงาน ของรัฐบาลอินโดนีเซียใหไดภายในป ๒๕๕๔ นอกจากนี้มีโครงการเพิ่มงบประมาณทางทหารจากป ๒๕๕๔ รอยละ ๐.๘ ของ GDP หรือประมาณ ๖.๕ พันลานดอลลาหสหรัฐ ในป ๒๕๕๕ เพิ่มเปน รอยละ ๑ ของ GDP และในป ๒๕๕๗ คาดวา จะเพิ่มเปนรอยละ ๑.๕ ของ GDP หรือ ประมาณ ๘.๘ พั น ล า นดอลลาร ส หรั ฐ รวมทั้งการประกาศนโยบายลดการพึ่งพา เงินทุนจากตางชาติในการจัดซื้อยุทโธปกรณ Mi-35 ทางทหารในอีก ๒-๓ ป ขางหนาโดยเฉพาะ จ า ก ธ น า ค า ร ฝ รั่ ง เ ศ ส รั ส เ ซี ย แ ล ะ สวิตเซอรแลนด ซึ่งอินโดนีเซียไดกูยืมมาใชในการจัดซื้อ บ.Sukhoi, ฮ.Mi-17 และ ฮ.Mi-35 รวมทั้งรถถัง BMF-3F แตความพยายามดังกลาวยังไมเปน T-50 ผลสํ า เร็ จ ล า สุ ด อิ น โดนี เ ซี ย ได กู ยื ม เงิ น จาก ธนาคารเกาหลีใตในการจัดซื้อ บ.ฝกแบบ T-50 Golden Eagle จํานวน ๑๖ เครื่อง


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๕๕

โครงการจัดหายุทโธปกรณของกองทัพอินโดนีเซีย การพัฒนากองทัพบกอินโดนีเซีย (TNI-AD: Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat) กองทัพบกอินโดนีเซียมีกําลังพลประมาณ ๒๓๓,๐๐๐ คน มีโครงการจัดซื้อยุทโธปกรณที่สําคัญ ได แ ก โครงการจั ด ซื้ อ รถสายพานลํ า เลี ย งแบบ Pindad APC-3 Pansers ๑๕๔ คัน (ในขณะที่ มาเลเซียสั่งซื้อ ๓๒ คัน) โดยสงมอบจนครบจํานวน เมื่อป ๒๕๕๓ บริษัท PT Pindad เปนผูผลิต APC-3 ซึ่งพัฒนามาจากยานยนต French VAB ปจจุบัน อิ น โดนีเ ซี ย มี ยุ ท โธปกรณ ป ระจํ า การได แก รถถั ง ๔๙๒ คัน รถสายพานลําเลียงพล ๓๕๖ คัน ปนใหญ รถสายพานลําเลียงแบบ APC-3 ๑,๐๑๐ กระบอก บ.และ ฮ. หลายแบบ อาทิ บ.DHC-5, บ.C-212, ฮ.Mi-35P, ฮ.Bell 412, ฮ.Mi-17, ฮ.Bell 205A, ฮ.Bo-105, ฮ.Hughes 300C เปนตน การพัฒนากองทัพเรืออินโดนีเซีย (TNI-AL: Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Laut) วิ สั ย ทั ศ น ห ลั ก ของอิ น โดนี เ ซี ย ต อ งการเป น ประเทศที่ มี อิ ท ธิ พ ลใน ภูมิภาคเอเชียซึ่งในสวนของกองทัพเรือ น า จะมี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด กองทั พ เรื อ อิ น โ ด นี เ ซี ย มี กํ า ลั ง พ ล ป ร ะ ม า ณ ๔๕,๐๐๐ คน มีแผนพัฒนาทางยุทธศาสตร ที่สําคัญ ไดแก ๑. การจัดหายุทโธปกรณรุนใหม โดยพึ่ ง พาอุ ต สาหกรรมในประเทศ เปนอันดับแรก ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณที่มีประจําการอยู ๓. การปลดประจําการยุทโธปกรณที่มีอายุการใชงานมานาน กองทั พ เรื อ อิ น โดนี เ ซี ย มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการรั ก ษาความปลอดภั ย อาณาเขตทางทะเล อาทิ การลาดตระเวนทางทะเลที่ ปฏิบั ติสม่ํ า เสมอรว มกับ อิน เดี ย ไทย สิง คโปร และมาเลเซีย ในการรัก ษา


๕๖ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ผลประโยชนทางทะเลรวมกัน ปจจุบันมีฐานทัพเรือ ๕๙ แหง เรือที่ประจําการไดแก เรือดําน้ํา ๒ ลํา เรือตรวจการณใกลฝง ๑๑ ลํา เรือลาดตระเวน ๖๖ ลํา เรือตอตานทุนระเบิด ๑๑ ลํา เรือสนับสนุน ๓๒ ลํา โครงการจั ด ซื้ อ ยุ ท โธปกรณ ที่ สํ า คั ญ ไดแก ๑. โครงการจัดซื้อเรือคอรเวต Sigma 9113-class ของเนเธอรแลนด แตประสบปญหาเรื่องงบประมาณ ทํา ใหเมื่อ ส.ค.๕๓ ไดพิจารณาจัดซื้อใหม เปนเรือคอรเวตแบบ Sigma 10514class ซึ่งดําเนินการสรางเองในประเทศ ติ ด ตั้ ง ระบบอาวุ ธ จรวดนํ า วิ ถี Escort เรือรบ Sigma 10514-class 105 M พัฒนาโดยบริษัท PT PAL ๒. โครงการจัดซื้อ บ.ลาดตระเวนทางทะเลแบบ CN-235-220 จากบริษัท PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ทําสัญญาเมื่อ ธ.ค.๕๒ ดวยงบประมาณ ๘๐ ลานดอลลารสหรัฐ เพื่อใชในภารกิจ ลาดตระเวนทางทะเล คนหาชวยชีวิต การเฝา จรวด C-802 ตรวจทะเล การตอตานเรือดําน้ํา ๓. โครงการจั ด ซื้ อ จรวด C-802 จํานวนหนึ่ง คาดวาจะผลิตเองในประเทศ เพื่อ ติ ด ตั้ ง ในเรื อ เร็ ว และเรื อ ฟริ เ กตแบบ Van Speijk-class รวมทั้งจัดซื้อจรวดตอตานเรือ ขนาดเล็กแบบ C-705 โดยบริษัท PT PAL จะ มีขีดความสามารถในการติดตั้งระบบอาวุธใน เรือใหกองทัพอินโดนีเซีย ๔. โครงการจัดซื้อเรือดําน้ํา Diesel electric ๒ ลํา ภายในป ๒๕๕๗ เรือดําน้ําที่อยูในพิจารณาคือ Kilo 636 ของรัสเซียและ Type 209 ของเกาหลีใต โดยบริษัท PT PAL จะไดรับการถายทอดเทคโนโลยี ทั้งนี้ โครงการอาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปญหาดานงบประมาณ การพัฒนากองทัพอากาศอินโดนีเซีย (TNI Angkatan Udara ,TNI-AU) กองทัพอากาศอินโดนีเซียมีกําลังพล ประมาณ ๒๔,๐๐๐ คน มีโครงการจัดซื้อยุทโธปกรณที่สําคัญไดแก


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๕๗

๑. โครงการจัดซื้อ บ.Su 30 MK2 จํานวน ๖ เครื่อง โดยทําสัญญาแลว เมื่อ ธ.ค.๒๕๕๔ และมีโครงการ จะจัดซื้อ บ.Sukhoi ใหไดจํานวน ๑๘๐ เครื่อง ภายใน ๑๕-๒๐ ป ๒. โครงการจัดซื้อ บ.F-16C/D ที่ใชแลวจากสหรัฐฯ จํานวน ๒๔ เครื่อง ปจจุบันอยูในระหวางรอการ พิจารณาจากสหรัฐฯ คาดวาจะสงมอบในป ๒๕๕๗ ๓. โครงการพัฒนา บ.รบรุนใหมแบบ KFX รวมกับเกาหลีใต โดยเมื่อ ก.ค.๕๓ รมว.กห.ทั้งสองประเทศ ลงนามขอตกลงความเขาใจเบื้องตนในการขยายความรวมมือทางทหาร ๔. โครงการจัดซื้อ บ.C-130 ที่ใชงานแลว จากประเทศที่อยูในขายการพิจารณาไดแก สหรัฐฯ นอรเวย และออสเตรเลีย ๕ . โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ บ.ลํ า เลี ย งทางอากาศ เพื่ อ ทดแทน บ.Fokker F27-400M บ.ที่ อ ยู ใ นข า ยการพิ จ ารณา ไดแก บ.C-295, บ.C-27J, บ.An-72 แต ด ว ยป ญ หาด า น งบประมาณ ทําใหความเปนไปได บ.C-295 คาดวาจะเปน บ.C-295 เนื่องจาก บริษัท PTDI สามารถดําเนินการ สรางไดเองในประเทศ ๖. โครงการจัดซื้อเรดารปองกันภัยทางอากาศเพิ่มอีก ๑๔ ชุดภายในป ๒๕๕๙ ปจจุบันอินโดนีเซีย มีเรดารปองกันภัยทางอากาศ ประจํ า การ ๑๘ ชุ ด และยัง มี ความต อ งการเรดาร สํ า หรั บ การปองกันภัยทางอากาศให ครอบคลุมทั่วประเทศ ใหครบ ๓๒ ชุด ๗. โครงการจั ด ซื้ อ อ า ก า ศ ย า น ไ ร นั ก บิ น KAI T-50 (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) สําหรับภารกิจเฝาตรวจ


๕๘ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

แหลงทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะแหลงน้ํามันและกาซธรรมชาติ รวมทั้งเสนทางการขนสงสินคาที่สําคัญ เมื่อ มี.ค.๕๔ อินโดนีเซียไดอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อแลว ๑๖ ลานดอลลารสหรัฐ สําหรับ UAV ที่บริษัท PTDI ดําเนินการพัฒนาคือ Puna ๘. โครงการจัดซื้อ บ.ฝกขั้นสูงแบบ KAI T-50 จํานวน ๑๖ เครื่อง ดวยงบประมาณ ๔๐๐ ลาน ดอลลารสหรัฐ ๙. โครงการจัดซื้ออาวุธที่ติดตั้งกับอากาศยาน ไดแก KS-1 Komet, AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick และ AA-2 Atoll สําหรับการพัฒนาอาวุธในประเทศ ไดแกบริษัท CV Sari Bahari พัฒนาระเบิด P-100 ซึ่งประสบความสําเร็จในการทดสอบติดตั้งกับ บ.Su-27, บ.Su-30 ๑๐. โครงการจัดซื้อ บ.EMB 314 Super Tucano จากบริษัท Embraer ๘ เครื่อง

EMB 314 Super Tucano

เมื่อพิจารณาชวงระหวางป ๒๕๔๒ – ๒๕๔๘ ทอ.อินโดนีเซียประสบปญหาขาดแคลนชิ้นสวน ในการซอมบํา รุ ง บ.F-16 ทํา ใหไมส ามารถปฏิ บัติภารกิจได เนื่อ งจากสหรั ฐฯ ไดระงับ การขายอะไหล ยุทโธปกรณใหอินโดนีเซีย จากปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในติมอรตะวันออก อินโดนีเซียจึงแสวงหา ตลาดยุทโธปกรณจากประเทศอื่น เชน โรมาเนีย รัสเซีย และโปแลนด อยางไรก็ตามเมื่อ พ.ย.๔๘ สหรัฐฯ ไดกลับมาฟนฟูความสัมพันธทางทหารกับอินโดนีเซียอีกครั้ง (ฉบับหน้าจะกล่าวถึง การพัฒนาอุตสาหกรรมการทหารภายในประเทศ)


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๕๙

หมอพัตร ไมนึกไมฝนเลยวาชาตินี้จะตองมา “หนีนา้ํ ” เอาตอนแก เกิ ด มาชาติ นี้ เ คยผจญกั บ อุ ท กภั ย น้ําทวมกรุงเทพฯ มาก็หลายครั้ง แตไมเคยมีครั้งใด จะรุนแรงเทาครั้งนี้ เทาที่จําไดน้ําทวมกรุงรุนแรง ที่สุดเมื่อป พ.ศ.๒๔๘๕ สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ครั้ ง นั้ น น้ํ า ท ว มทั่ ว เมื อ งไปไหนมาไหนต อ งลุ ย น้ํ า ถาลุยไมไหวก็ใชเรือ ปนั้นถึง ๒๓ ตุลาคม ชาวกรุง ตองพายเรือไปถวายบังคมพระบรมรูปทรงมาที่ลาน พระราชวั ง ดุ สิต เด็ ก ๆ สนุก กั น มากกว า ทุก ข ร อ น โรงเรียนตองปดสอนตั้ง ๒ เดือน แมจะอยูในระหวาง สงคราม แตเครื่องบินฝรั่งก็ไมมาโยนลูกระเบิดใส สนุกกับน้ําทวมกันจริงๆ ผู ใ หญ เ ล า ว า ป ม ะเส็ ง ๒๔๖๐ น้ํ า ท ว ม ไมยิ่งหยอนกวานี้ แตผูเขียนเกิดไมทันเลยบอกไมได วารุนแรงกวาสมัยป ๒๔๘๕ หรือเปลา หลังจากนั้น น้ํามาทวมมากอีก แตก็ยังพอทน ป ๒๕๑๘ น้ําทวม

ถนนพหลโยธิน แตร ถยนตก็ ยัง ผา นได ป ๒๕๒๖ ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต ก็ ท ว ม ป ๒๕๓๘ น้ํ า มากแต ก็ ไมรุนแรงและยาวนานเทาปนี้ที่พายุผานเขามาตั้ง ๕ ลู ก น้ํ า เหนื อ บ า ลงมาตั้ ง แต ภ าคเหนื อ ไล ล งมา ยันกรุงเทพฯ โกลาหลไปหมด


๖๐ ข่าวทหารอากาศ น้ํ า หลากลงมาอย า งไม มี บั น ยะบั น ยั ง นิคมอุตสาหกรรมเจอมหาอุทกภัยพังหมด ไลม า ตั้ ง แต พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่ อ ยมาจนถึ ง นวนคร ปทุมธานี วินาศสันตะโรกันเปนแสนลาน หมูบาน น อ ยใหญ ที่ ข วางทางน้ํ า ถู ก ท ว มเสี ย หายหมด หมู บ า นใหญ ๆ อย า งหมู บ า นเมื อ งเอก หมู บ า น การเดนโฮม น้ําทวมสูงเปนหลายเมตร อพยพหนี กั น ไม ทั น กรุ ง เทพมหานครก็ พ ยายามต า นทาน ยั บ ยั้ ง ไม ใ ห น้ํ า ท ว มถึ ง ศู น ย ก ลางการบริ ห ารและ ศูนยเศรษฐกิจใหญ ออกขาวปลอบขวัญชาวกรุงวา เอาอยู , เอาอยู (ไม รู เ อาอะไรอยู ) สุ ด ท า ยก็ ท ว ม ไปมากมาย สนามบิ น ดอนเมื องกลายสภาพเปน

สนามบินน้ําไปเลย ยังโชคดีที่กลางเมืองไมทวม เรื่องอุทกภัยเปนขาวใหญจริงๆ ตามธรรมดา เวลาเจอหนา ทั ก ทายกั น คนไทยเรามัก ทัก กัน ว า สบายดีห รื อ , ไปไหนมา, กิ น ขา วหรื อ ยั ง แต ต อน อุทกภัยนี่ คําทักทายเปลี่ยนไปเปน “วาไง, น้ําทวม หรือยัง” “ไมหนีน้ําไปไหนหรือ”

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ชาวดอนเมืองรายหนึ่ง โทร.มือถือไปหาเพื่อน ที่หมูบานใกลๆ “เปนไงเพื่อน, น้ําทวมถึงไหนแลว” “แคปริ่มๆ ตาตุมแลว” เพื่อนตอบกลับมา อยางเพลียๆ “เออ, โชคดีวะ, ที่บานเราน้ําเลยหัวเขาแลว” “โชคดีกะผีนะซี, เราพูดโทรศัพทอยูชั้นบน นะโวย” หมอผูใหญทานหนึ่งบานอยูที่หมูบานใหญ ผูจัดการหมูบานบอกวา เอาอยู, กอพนังไวสูงมาก เพื่ อ นก็ น อนใจ แต แ ล ว พนั ง ก็ ท านพลั ง น้ํ า ไม อ ยู พั ง เป น ช อ งกว า ง น้ํ า ไหลบ า เข า มาอย า งรวดเร็ ว ไดแตยืนงงอยูหนาบาน จนกระทั่งเพื่อนบานที่อยู ลึกเขาไปลอยเรื อออกมา รองบอกวา “เร็วคุณหมอ, เดี๋ ย วออกไม ไ ด ” แล ว ให ผู ช ว ยช ว ยกั น ฉุ ด ขึ้ น เรื อ ออกไป ถารอชาน้ําทวมถึง ไหล คงลุย ออกไปไม ไหว ยิ่งอายุมากแลวยิ่งไมมีทาง คุณหมอบอกวาเคราะหดี เขาชว ยไว ทั น น้ํา ทว มตั้ ง ๒ เมตร คว า ม โ ก ล า ห ล อลหมานแผไปทั่วกรุง ผูที่มีรถยนตตางวิตกวาน้ํา จะท ว มรถ จะเอาไปหลบน้ํ า ที่ ไ หน ถ า มี ท างหนี ออกไปตางจังหวัดที่น้ําไมทวมก็รีบจัดการ บางคน ก็หาที่สูงพนน้ําไวจอดรถ หาไมไดก็จอดมันไวตาม ที่ จ อดรถ เช น ลานจอดตามห า งสรรพสิ น ค า บ า ง ที่จอดรถในทาอากาศยาน จอดไวบนสะพานลอย,


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทางดวน เต็มไปหมด ที่จอดรถบางแหงถือโอกาส รับจอด คิดคาดูแลรักษาเปนรายเดือนรายสัปดาห แม ก ระนั้ น ก็ ยั ง หาที่ จ อดได ย าก รถราในกรุ ง ที่ วิ่ ง ตามถนนหนทางลดนอยไปแยะ แตตามที่จอดรถ สะพานลอย ทางดวน ลานจอดรถใหญๆ คลาคล่ํา ไปหมด

พอเกิดอุทกภัยจนนิคมอุตสาหกรรมจมน้ํา ไปตามกั น สิ น ค า หลายอย า งก็ เ ริ่ ม ขาดตลาด พวกบะหมี่สําเร็จรูป นมกระปอง ลดจํานวนลงจนที่สุด ก็ ห ายไปจากหิ้ ง ในร า นสรรพสิ น ค า เพราะลู ก ค า ซื้อตุนไวเกรงวาจะไมมีพอบริการ รานบะหมี่ญี่ปุน (ราเมน) ปดรานกั นเปนเดือนๆ ตั้งแตกลางเดือน ตุ ล าคม จนปลายธั น วาคมหลายร า นก็ ยั ง ป ด อยู ป ด ป า ยบอกว า ไม มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ น้ํ า มั น พื ช ก็ ห าย ไปดวย แมแตผงซักฟอกบางอยาง เพราะโรงงาน ถูกน้ําทวม ไมนาเชื่อก็ตองเชื่อ กลางเดือนกันยายน ลูกชายผูเขียนบอกให หนีน้ําไดแลว อยูในกรุงเสียวไส น้ํามาเร็ว ถนนหนทาง อาจปดไปไหนไมได ไฟฟา ประปาอาจถูกปดดวย แลวจะอยูอยางไร ผูเขียนตอบตามประสาคนแกวา ไมเปนไรนา น้ําทวมไมถึงขนาดนั้นหรอก เปนหวงบาน ถาไมอยูแลวใครจะดูแล ผูวาฯ ทานบอกวายังเอาอยูๆ

ข่าวทหารอากาศ ๖๑ ลู ก บอกว า ถ า รอให เ ขาบอกว า แย แ ล ว ก็ ห นี ไ ม ทั น ไปเหอะนา, ลูกชายเกลี้ยกลอมจนผูเขียนยอมในที่สุด บอกลูกวาแลวจะหนีไปอยูที่ไหนกันละ ลูกบอกวา ก็ ไ ปหาจั ง หวั ด ใกล ๆ แต น้ํ า ท ว มไม ถึ ง สิ เช น แถว ชะอํา หัวหิน หรือบางแสน พัทยา ระยอง คิดเสียวา ไปพั ก ผ อ นตากอากาศละกั น หมดวิ ก ฤตการณ เมื่ อ ไหร ก็ ก ลั บ ได ผู เ ขี ย นจึ ง ยอมตกลงด ว ยความ ไมสบายใจในที่สุด (คนแกก็อยางนี้แหละ) พวกลูก ๆ ชว ยกัน หาที่พัก หลบอุท กภัยได ที่ ช ะอํ า เป น โรงแรมที่ เ คยไปพั ก ผ อ นตากอากาศ แทบทุกป แตครั้งนี้ผูกเดือน คาเชาครือกับเงินบํานาญ ที่หลวงจาย, ก็พอทน แตกวาจะไดก็เลนเอาเพลีย ฮารท แยงกันเปนศพมอญ แถมบอกวาถาไมเห็นวา เป น ลู ก ค า เก า ไม ย อมนะ, เสี ย เงิ น แล ว ยั ง เป น หนี้ บุ ญ คุ ณ อี ก ตา งหาก เช า แบบนี้ จ ะอยู ค รบหรื อ ไม ค รบก็ ต อ งจ า ยเต็ ม แต ดี ที่ ไ ม จุ ก จิ ก นั บ หั ว คน เขาพัก ผูเขียนเชาชนิดสองหองนอน หนึ่งหองนั่งเลน พักหองละ ๒ คน แตอัดกระปองเขาไปมากกวานี้ ก็ไมเขมงวด แตอาหารเชาใหแค ๔ คน ที่เกินตอง เสียเพิ่ม ผู เ ขี ย นออกเดิ น ทางโดยรถยนต ๒ คั น ตอนนั้นลงใตตามถนนพระราม ๒ ยังไมเปนปญหา รถราแนนขนัดตั้งแตขามสะพานแขวนพระราม ๙ ใชเวลารวมชั่วโมงจึงถึงมหาชัย ตอจากนั้นจึงคอย โลงขึ้น สวนมากเปนพวกคนหนีน้ํา ขอบสะพานลอย มีรถจอดหนีน้ําเปนทิวแถว เหลือทางรถวิ่งไดเพียง สองเลน ผู เ ขี ย นผ า นไปถึ ง ที่ พั ก ที่ ช ะอํ า ใช เ วลา ๓ ชั่วโมงเศษ จัดแจงเช็กอินเรียบรอย ที่ชะอําและ


๖๒ ข่าวทหารอากาศ หัวหินแนนไปดวยรถรา ที่พักหายากไมวาจะเปน โรงแรมใหญเล็ก คอนโดบังกะโล ทั้งๆ ที่ไมใชฤ ดู ตากอากาศหรือมีเทศกาลอะไร เปนเรื่องการหนีน้ํา จากกรุงเทพฯ เปนสวนมาก โรงแรมที่ผูเขียนไปพัก นอกจากคณะหนีน้ําอยางเราแลว ก็เปนฝรั่งหนีหนาว มาจากยุโรปเหนือ พวกเยอรมันและสแกนดิเนเวีย ซึ่ ง เป น ฤดู ก าลพั ก ผ อ นตามปกติ ข องเขาอยู แ ล ว ส ว นมากเป น ฝรั่ ง กลางคนมากั น เป น คู แต ล ะคน ลวนอวนจ้ําม่ําคลายนักมวยปล้ํา มาพักผอนหนีหนาว กั น จริ ง ๆ เช า ขึ้ น ไปกิ น เบรกฟาสต ที่ ริ ม หาดแล ว ราวเก า โมงเช า ก็ ไ ปนั่ ง นอนผึ่ ง แดดกั น ที่ ข า งสระ ว า ยน้ํ า กลางวั นกิ นแสน็ คง ายๆ พวกแซนด วิ ชแล ว ผึ่งแดดต อจนบ ายคล อยจึ งกลั บห องพัก ดูผ อนคลาย จริงๆ ผิดกวาคนไทยที่ไมชอบแดดแรง กวาจะลงสระน้ํา ก็ตกบายเย็น และเปนเด็กเสียสวนมาก คนอาวุโสแลว ไมชอบลงน้ํา อยางผูเขียนไปอยูที่นั่นตั้งนาน ไมเคย ลงสระเลย เคยลงไปย่ําทรายที่ชายหาดบาง คณะหนีน้ําสวนมากหรือแทบทั้งหมดเปน ผูใหญก ลางคนขึ้น ไป มีเ ด็ ก ไปอยู เ ป น เพื่อ น เป น เวลาปดภาคเรียนดวย ผูเขียนไปอยูกับหลานชาย ๒ คน ต อ งคอยดู แ ลหลาน เพื่ อ ให ห ลานดู แ ลเรา สวนลูกชายไปอยูชวงปลายสัปดาหเพราะยังตอง ทํางานตามปกติ สําหรับบางคนที่เปนหวงสัตวเลี้ยง (ส ว นมากเป น สุ นั ข )ก็ พ าไปด ว ย แต ท างโรงแรม เขาไมใหเอาสัตวเลี้ยงเขาไปในอาคาร ตองขอกัน เปนพิเศษ บางคนขอไปเชาบังกะโลที่อยูปลายโตง ธรรม

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เพื่ อ เอาหมาไปอยู ด ว ย เขาก็ ย อมโดยคิ ด พิ เ ศษ ตั ว ละ ๖๐๐ บาท แต เ ขามี โ รงแรมสํ า หรั บ สุ นั ข โดยเฉพาะ เรียกวา Dog Hotel มีคนเลี้ยงปฏิบัติ วัฏฐากอยางดี อาบน้ํา ทําสปา แปรงขน และ นวดให คิดวันละ ๓๙๐ บาท สวนอาหารตองนําไปเองเพราะ แตละรายใหอาหารแตกตางกัน หองนอนหมามีแอร เย็ น ฉ่ํ า ด ว ย สายๆ บ า ยๆ เจ า ของก็ ม ารั บ ออกไป วิ่ ง เล น ที่ ส นามและชายหาด มี ค วามสุ ข ทั้ ง คน ทั้งหมา, วางั้นเถอะ หนี น้ํ า ไปอยู ที่ ช ะอํ า วั น ๆ ไม มี อ ะไรทํ า นอกจากเป ด โทรทัศน ดูข า วเรื่ อ งน้ํ า ท ว มจนเอีย น ถึงเวลาอาหารก็ขับรถไปหารานอาหารในเมืองกิน ส ว นมากก็ ไ ปหาแถวหั ว หิ น รถราแน น หาที่ จ อด ยากมากๆ ชิ ม อาหารแถวนั้ น จนทะลุ ป รุ โ ปร ง แม ก ระทั่งกวยเตี๋ยวแผงลอย กลวยทอด ก็ ไมเ ว น จนจะกลายเปนผูรอบรูเรื่องอาหารไปแลว อยู ที่ ช ะอํ า ได ก ว า สองสัป ดาห ก็ ไ ดรั บข า ว จากบานวาใหรีบกลับไดแลว เพราะมีขาววาอุทกภัย กําลังเคลื่อนไปทางตะวันตกไปทวมถนนพระราม ๒ ถา เป น จริ ง ทางสายใตก็ จ ะถูก ตั ด ขาด ก็ จ ะติด อยู ที่ชะอําจนกวาน้ําจะลด ทาทางไมคอยดีก็เลยตอง กลับกรุงเทพฯ กอนที่ถนนพระราม ๒ จะถูกตัดขาด ที่ น า แค น ใจคื อ แถวบ า นที่ ก รุ ง เทพฯ แหงสนิท เสียแรงเปนกระตายตื่นตูมไปเอง

แ ต เ อ า เ ถ อ ะ , ถึ ง อ ย า ง ไ ร ก็ เ ป น ประสบการณชีวิต ..


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๖๓

นวีร ขณะที่เขียนเรื่องนี้ น้ํากําลังทวมกรุงเทพฯ ชวงปลายเดือน ต.ค. – พ.ย.๕๔ ผูเขียนจึงยายไป พักอยูแถวศรีราชา ชลบุรี คําทักทายชวงนี้ แทนที่จะทักวา “สวัสดี” กลายเปน “น้ําทวมหรือเปลา” “น้ํามาหรือยัง” เปน ที่เขาใจกันดี แตบางครั้งก็เขาใจกันผิดๆ เชนกรณี ที่ผูเขียนตะโกนบอกพรรคพวกวา “มาแลวๆ” คื อ หมายถึงตัวเองมาแล ว แต พรรคพวกตกใจคิดว า น้ําหลากมาแลว ทั้งนี้เพราะใจมัวพะวงกับน้ําหลาก น้ําทวม เรื่องของน้ําหลากและน้ําทวม เปนเรื่องที่ เนื่องจากคําวาน้ํา ซึ่งเดิมผูเขียนมองคํานี้วาเปนคํา ที่แฝงความเยือกเย็น เปยมดวยคุณคา บัดนี้ผูเขียน เห็นอีกมุมหนึ่งวา แฝงดวยอันตรายและหายนะ เมือ่ เป นน้ํ าหลากและน้ํ าท วม เช นนี้ ทํ าให อยากเขี ยน

ถึงคําวา น้ํา เมื่อเปนคําประสมนั้น คําที่ขึ้นตนดวย คําวาน้ําจะมีความหมายโดยนัยแฝงไวอยางไรบาง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง คํ า ที่ ก ล า วถึ ง กั น บ อ ยในช ว ง สถานการณน้ําทวมนี้ คํ า แรกที่ อ ยากกล า วถึ ง คื อ คํ า ว า น้ํ า การเมื อ ง ตามความหมายตรงตั ว หมายถึ ง บรรยากาศของการเมือง แตความหมายโดยนัยนั้น หมายถึง ความขัดแยงทางการเมืองของฝายรัฐบาล และฝายคาน ซึ่งยังคงมีอยูอยางล้ําลึก ดังที่หนังสือพิมพ เดลินิวส ฉบับวันอาทิตยที่ ๖ พ.ย.๕๔ หนา ๓ กลาววา “สวนดุ สิ ต โพลเผยแพร ผ ลสํ า รวจ ดั ช นี การเมื อง เดือน ต.ค. จากประชาชนทั่ว ประเทศ ๕,๒๕๓ คน ระหวางวันที่ ๒๕ ต.ค. – ๔ พ.ย.๕๔ ซึ่ง เป น ช ว งมหาอุ ท กภั ย พบว า คะแนนนิ ย มใน ทุกๆ ดานลดลง เอาเฉพาะแงมุมการเมืองพบวา


๖๔ ข่าวทหารอากาศ ทั้ ง รั ฐ บาล ทั้ ง ฝ า ยค า น รวมไปถึ ง ความสามั ค คี ของคนในชาติ ลดลงต่ํากวา ครึ่ง จากคะแนนเต็ ม สิบคะแนน นี่ อ าจจะเป น การสะท อ นแค บ างส ว น เท า นั้ น แต เ ชื่ อ วา หากมีก ารสะทอนในลัก ษณะที่ กว า งขวางกว า นี้ แนวโนม ก็ ไม นา จะแตกต า งกั น นั่นคือ ความขัดแยงทางการเมืองยังคงมีอยู มีอยู สูงดวย และนับวัน สถานการณมหาอุกภัยจะเปน ตัวเรงใหสถานการณสูงยิ่งๆ ขึ้นไป” น้ําดี ความหมายโดยตรงหมายถึง น้ําที่ไมเสีย หรือของเหลวสีเหลืองหรือเขียว มีรสขม หลั่งออกมา จากเซลล ตั บ ปกติ น้ํ า ดี จ ะเก็ บ ไว ใ นถุ ง น้ํ า ดี เมื่ อ รั บ ประทานอาหารจะปล อ ยออกมาย อ ยอาหาร ความหมายโดยนัยหมายถึง สิ่งที่เปนประโยชน มีสาระ น้ํ า นิ่ ง หมายถึ ง น้ํ า ที่ อ ยู ใ นภาชนะหรื อ บริ เ วณใดบริ เ วณหนึ่ ง อย า งนิ่ ง ๆ ไม ไ หล ไม ว น ไม ก ระเพื่ อม น้ํ า นิ่ ง อาจเกิ ด ขึ้ น หลัง จากที่ ไ หลมา อยางแรงหรือไมก็ได แลวมานิ่งสงบ ณ ที่ใดที่หนึ่ง เหมื อ นหมดอั น ตราย แต บ างครั้ ง น้ํ า นิ่ ง ก็ จ ะแฝง อั น ตรายเหมื อ นมี ค ลื่ น ใต น้ํ า คํ า นี้ มี ค วามหมาย โดยนัยถึงคนหรือเหตุการณที่ดูเผินๆ เหมือนไมมี อะไร แตแฝงอันตรายหรือสิ่งที่คาดไมถึงไว เหตุการณในประเทศเราปจจุบันนี้ ตกอยู ในภาวะน้ํานิ่งหลายครั้ง ไมนาไวใจ น้ํ า เน า ความหมายโดยตรงหมายถึ ง น้ําเสีย เชน ประโยคที่วา “เมื่ อ ป ๒๕๕๔ เกิ ด ภาวะน้ํ า ท ว มตั้ ง แต เดือนกันยายน ทําใหน้ําเนาเสีย สงกลิ่นเหม็นมาก เปนเดือนๆ สรางความเดือดรอนตอประชาชน”

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ คํานี้มีความหมายโดยนัยวา ซ้ําซาก นาเบือ่ ไรสาระ ไมนาดู ไมนาสัมผัส ตองแกไขใหเปนน้ําดี น้ําลาย คํานี้มีความหมายโดยตรงถึงสารที่ มีลักษณะเปนน้ํา มักเปนฟอง อยูในปากของมนุษย และสัตวเปนสวนใหญ ประกอบดวยน้ํารอยละ ๙๘ นอกจากนั้นเปนอิเล็กโทรไลต(เมือกยับยั้งแบคทีเรีย) และเอนไซมตางๆ คํานี้มีความหมายโดยนัยวา พูดจาเพอเจอ ไม เ ป น คุ ณ ประโยชน ต อ ผู อื่ น เหมื อ นมื อ ไม พ าย เอาเทาราน้ํา ชอบออกความเห็นทั้งที่ตัวเองไมได ทํ า อะไรให เ ป น ประโยชน ต อ ชาติ มี แ ต พู ด ๆๆ เปน การ “พน น้ํา ลาย” หรือ “บาน้ําลาย” โดยไมมี สาระประโยชนอันใด น้ํายา ความหมายโดยตรงหมายถึง ยาน้ํา หรือน้ําแกงที่กินกับขนมจีน สวนความหมายโดยนัย หมายถึง ไมมีความสามารถ อนึ่ง น้ําทวมใหญป ๒๕๕๔ ยังมีคําเรียกชื่อ ที่นาระทึกใจอีกมากมาย เชน อุทกภัย มหาอุทกภัย วิกฤตอุทกภัย วิกฤตมหาอุทกภัย หายนะอุทกภัย มหันตอุทกภัย เปนตน นอกจากนั้นยังมีคําเกิดขึ้น หรือใชบอยๆ ดังนี้ มวลน้ํ า ก็ เ ปน คํ า หนึ่ ง ที่ ม าพร อ มน้ํ า ท ว ม ใหญครั้งนี้ คํานี้ใชดวยความที่ไมตองการใชคําวา กอนน้ํา ซึ่งนักภาษาบางคนมีความเห็นวา ไมนาใช คําวากอน เพราะคําวากอน สื่อความหมายถึงสิ่งที่ เปนของแข็ง เชน น้ําแข็งมากกวา จึงเลี่ยงมาใชคําวา มวลแทน (แตผูที่อยากใชคําวากอน อยากสื่อความ ถึงจํานวนน้ํามหาศาลที่หลั่งไหลพลั่กๆ มาอยางแรง อยางหนัก จนเหมือนเปนกอน ที่โยนตัวลงมา) มวลน้ํา


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในที่ นี้ จึ ง หมายถึ ง จํ า นวนน้ํ า มากมายที่ อั ด ตั ว หลั่งไหลโถมตัวลงมาตามทางที่จะไปได ศปภ. เป น คํ า ย อ ของศู น ย ป อ งกั น และ ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบอุ ท กภั ย เมื่ อ แรกตั้ ง อยู ที่ ทาอากาศยานดอนเมือง จนเมื่อถูกน้ําทวมโอบลอม ยากต อ การปฏิ บั ติ ง าน จึ ง ย า ยมาตั้ ง ที่ อ าคารบี ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ กระทรวงพลังงาน

ถุ ง ยั ง ชี พ คื อ ถุ ง ที่ บ รรจุ สิ่ ง ของที่ จํ า เป น ต อ การดํ า รงชี วิ ต ยามเผชิ ญ ภั ย พิ บั ติ อาจมี ทั้ ง เครื่องบริโภคและอุปโภค เชน น้ําดื่ม ถุงดํา ขาวสาร ปลากระปอง น้ําพริกกระปุก ผักกาดดอง น้ําผลไม ยาสามัญ สบู แปรงสีฟน และยาสีฟน เปนตน พื้ น ที่ เ ฝ า ระวั ง คื อ พื้ น ที่ เ สี่ ย งต อ การ ถูกน้ําทวม ในแผนที่มักระบายสีเหลือง พื้นที่เฝาระวังพิเศษ คือ พื้นที่ที่เสี่ยงตอ การถูกน้ําทวมอยางมาก ในแผนที่มักระบายสีสม พื้นที่อพยพ คือ พื้นที่ที่มีการประกาศให ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่นั้นๆ เพราะน้ําอาจ ทวมเกิน ๑ เมตร มักระบายสีแดง พื้ น ที่ เ ฝ า ระวั ง พื้ น ที่ เ ฝ า ระวั ง พิ เ ศษ และพื้นที่อพยพ ทั้ง ๓ คํานี้ ถือเปนพื้นที่เสี่ยงภัย

ข่าวทหารอากาศ ๖๕ ที่ ไ ม มี ป ระชาชนผู ใ ดในพื้ น ที่ นั้ น ๆ อยากได ยิ น เขาอยากไดยิ น แต พื้ น ที่ ป ลอดภั ย หรื อ พื้น ที่ น้ํา ลด มิหนําซ้ํา เมื่อประกาศเปนพื้นที่อพยพ ไมไดประกาศ ใหอพยพไปที่ใดไดบาง จะไมมีใครพาไป ศู น ย พั ก พิ ง เดิ ม เรี ย กศู น ย อ พยพ เป น สถานที่ที่ผูถูกน้ําทวมซึ่งไมมีที่พักอาศัย เขามาพัก หรือจะมาขอเครื่องอุปโภคบริโภคก็ได ที่นี่จึงเปน แหล ง พั ก ของผู อ พยพจากที่ ต า งๆ คนที่ ไ ม เ คย เห็นหนากันตองมาอยูรวมกัน คนที่ไมเคยรูจักกัน ก็ตองมาอยูดวยกันในศูนยพักพิงนี้ ความหวาดระแวง และความกลั ว ย อ มเกิ ด มี ขึ้ น เป น ธรรมดา แต เ มื่ อ ไมมีทางเลือก ผูประสบภัยที่จะเขามาอยูในศูนยพักพิง ก็ตองปรับใจยอมรับสภาพแลวก็จะสบายทั้งใจและ กาย เพราะในศูนยพักพิงนั้น นอกจากจะมีอาหาร กิ น ทุ ก มื้ อ แล ว ก็ ยั ง มี ห น ว ยแพทย ค อยดู แ ลรั ก ษา มี ห น ว ยสั น ทนาการคอยช ว ยทํ า ให จิ ต ใจสบาย คลายความเครียดดวย ผูเขียนไดมีโอกาสไปเยือนศูนยพักพิงของ ผูประสบอุทกภัยที่วัดญาณสังวรารามฯ อ.บางละมุง จ.ชลบุ รี ซึ่ ง กองทั พ เรื อ ร ว มกั บ บุ ค ลากรของวั ด เนื่องจากผูพักพิงมีไมมากนัก ไมแออัด และบุคลากร มีน้ําใจดีงาม แมผูมิไดลงทะเบียนเปนผูพักพิงที่นั่น แตไดรับความเดือดรอนมา ตองการยารักษากาย และใจ ก็ยินดีชวยเหลือ ที่บางแสน แมไมมีศูนยพักพิง ผูเขียนก็พบ คน ๒–๓ ครอบครัวที่หนีน้ํามาจากพระนครศรีอยุธยา พากั น ขึ้ น รถมาตั้ ง เต็ น ท แ ละตกปลาอยู แ ถวๆ แหลมแท น มี อ ยู ค รอบครั ว หนึ่ ง แม เ พิ่ ง คลอดลู ก กลับมาจากโรงพยาบาล บานถูกน้ําทวม พอจึงพา


๖๖ ข่าวทหารอากาศ ขึ้ น รถโฟร วี ล ออกมา โดยเก็ บ ของจํ า เป น มาได นิ ด หน อ ย มี เ ต็ น ท อ ยู ใ นรถ อาศั ย อยู ต รงบริ เ วณ แหลมแทน ยังดีที่พอมีคนหาเครื่องอุปโภคบริโภค ให บ า ง แม มิ ไ ด เ ป น ศู น ย พั ก พิ ง แต ก็ เ ป น สถานที่ พักพิงไดอยางดี ขอขอบคุณแทนนะ ชาวบางแสน คนฝงทน ใชเรียกผูอาศัยอยูเขตธนบุรี ซึ่ง เมื่อน้ําทวมมาถึง ไมมีใครสนใจใหความชวยเหลือ อาจเป น เพราะคิ ด ไม ถึ ง ว า น้ํ า จะท ว มไปถึ ง ที่ นั่ น เร็วขนาดนั้น บริหารน้ํา คือ การจัดการน้ํา ใหมี พอกิน พอใช ไมใหน้ําทวม เชน “กทม.มั่นใจวา จะสามารถ บริหารจัดการน้ําไมใหน้ําทวม กทม.ชั้นในได แตก็ ไมสามารถทําไดดังที่ตั้งมั่นไว” ผั น น้ํ า คื อ การควบคุ ม น้ํ า ให ไ หลจาก ที่หนึ่งไปสูที่หนึ่ง ผ า นน้ํ า คื อ การทํ า ให น้ํ า ผ า นไปอย า ง สะดวก ดังเช นมีการปรั บปลายทอระบายน้ําเพื่อ ผานน้ําลงเจาพระยาไดเร็วขึ้น พรองน้ํา คือ การทําใหน้ําทวมที่มีปริมาณ มากคอย ๆ ลดนอยลง โดยไมเปนอันตรายตอพื้นที่ บริเวณใกลเคียงและไมทําใหประชาชนเดือดรอน ตั ว อย า งประโยคที่ มี ก ารใช คํ า ว า ผั น น้ํ า ผานน้ํา และพรองน้ํา คือ เหตุการณเมื่อตนเดือน พ.ย. นั้น “ศปภ.ไม ส ามารถประเมิ น สถานการณ น้ําทวมในพื้นที่ กทม. และพื้นที่ใกลเคียงไดวา จะมี น้ําทวมมากเทากับชวงปลายเดือน ต.ค. ที่ผานมา หรือไม ทั้งนี้ขึ้นกับประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ํา กทม. วาจะดําเนินการไดมากนอยเพียงใด ในสวน

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ของคลองสามเสนและคลองบางซื่อ ทางการประปา นครหลวงไดปด ไมใหผันน้ําเขาคลองดังกลาวแลว เพื่อลดปริมาณน้ําในคลอง ที่เหลือเปนหนาที่ของ กทม. ในการเร ง สู บ น้ํ า ออก เพื่ อ ผ า นน้ํ า และ พรองน้ํา ตามความเหมาะสม” มวลชล–มวลชน เปนการเลนคํ าพองเสียง ของมวลน้ํากับกลุมคน สองคําสองความหมายนี้ มาคู กั น เมื่ อ ไร หมายความว า มี ก รณี พิ พ าทหรื อ เกิดความเดือดรอนเมื่อนั้น เชน เมื่อบริหารจัดการ มวลน้ําไมได มวลชนก็ปะทะกันจนได อนึ่ง ถามวลน้ํา หลั่งไหลถาโถมมาเปนจํานวนมากๆ บางคนถึงกับ เรี ย กว า เป น ก อ นๆ ซึ่ ง ความจริ ง แล ว คํ า ว า ก อ น สมัยกอนเราจะใชกับของแข็งหรือคอนขางแข็งอยาง กอนหิน กอนอิฐ กอนดิน หรือน้ําแข็ง เทานั้น เราไม อ ยากได ยิ น ทั้ ง คํ า ว า มวลชลและ มวลชน เรื อ ดั น น้ํ า คนไกลทะเลมั ก ไม เ คยได ยิ น คํานี้ เคยไดยินแตเรือดําน้ํา แตเรือดันน้ํานี้มีอยูแลว ใชเรียกชื่อเรือที่ชวยดันน้ําออกทะเล เชนที่มีขาววา มี ก ารใช เ รื อ หลายๆ ลํ า ทั้ ง ของทางราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งของกองทัพเรือและของเอกชน ชวยดันน้ําใหไหลออกทะเลเร็วๆ เอาอยู –เอาไม อ ยู หมายถึ ง ปฏิ บั ติ ก าร ปองกันน้ําทวมวาจะทําสําเร็จหรือไม(เอาอยู) แตมี การลอเลียนวา เมื่อ ศปภ.บอกวาเอาอยูทีไร มักจะ เอาไมอยูทุกที บิ๊กแบ็ก เปนคําทับศัพท big bag หมายถึง ถุง ขนาดใหญ บ รรจุ วั สดุ สํ า หรั บ นํา ไปกั้ น น้ํ า คํ า นี้ เกิดขึ้นเมื่อ ศปภ.มีมติใหนําบิ๊กแบ็กไปทําคันกั้นน้ํา


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แถวดอนเมือง และเชื่อวาสงผลใหกระแสน้ําลดลง ไมทว ม กทม. ชั้ นในได เพราะบิ๊กแบ็ก นั้น เหมือน เปนกระสอบทรายยักษ และเมื่อวางบิ๊กแบ็กแลว จะมีกระสอบทรายธรรมดาแทรกอยูดวย ฟลัดเวย เปนคําทับศัพท Flood way บางคน เรียกเปนภาษาไทยวา ทางน้ําหลาก เปนทางที่สรางขึ้น สํ า หรั บ ให น้ํ า ไหลบ า กรณี น้ํ า มาก เพื่ อ ให น้ํ า ไหล ได เ ร็ ว และปริ ม าณมาก ถึ ง เป น พื้ น ที่ รั บ น้ํ า ตาม แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่ ง ทรงใช คํ า นี้ ม าตั้ ง แต ป ๒๕๓๘ โดยที่ ฟ ลั ด เวย แตเดิมนั้น มุงใหน้ําผานคลองดาน คลองพระองคเจา ไชยานุชิต และแมน้ําบางปะกง ดร.เสรี ศุภราทิตย ผูอํานวยการศูนยพลังงาน เพื่อสิ่งแวดลอม อุทยานแหงชาติสิ่งแวดลอมนานาชาติ สิรินธร กลาวผานสถานีโทรทัศนพีบีเอส เมื่อเวลา ๒๐.๒๐ น. วันที่ ๑๘ พ.ย.๕๔ วา ในอนาคตจะตอง มี ฟ ลัด เวยพ าดผ า นลงมา เริ่ม จาก จ.นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี เพื่อตัดยอดน้ํา ตอง ระบายน้ํา ให ได ๑,๐๐๐ ลูก บาศก เมตรต อวิน าที โดยฟลั ดเวยนี้ จ ะมาลงที่ แม ก ลอง จ.สมุท รสาคร อาจจะตองเชาที่ชาวบานบริเวณนั้นเพื่อทําฟลัดเวย นอกจากนั้น ยังมีแผนการทําถนนวงแหวนรอบที่สาม เพื่อเปนทางระบายน้ําจากอยุธยาลงมาทางดาน ซายและดานขวาของ กทม. ดวย กรีนเบลท เปนคําทับศัพท green belt คือ พื้นที่แนวทางเปด ไมควรกีดขวางดวยสิ่งกอสราง ตางๆ ทั้งอาคารสถานที่หรือถนนหนทาง ปลอยให ไหลตามธรรมชาติ คํานี้ ผูเขียนไดยินครั้งแรกจาก เคเบิ ล ที วี พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงมี

ข่าวทหารอากาศ ๖๗ พระราชดํารัสในที่ประชุม เพื่อพระราชทานแนวทาง และความคิดแกไขบริหารน้ําทวมในป ๒๕๓๘ อนึ่ง กรีนเบลทจะเปนพื้นที่สีเขียวหรือไมก็ได

อี . เอ็ ม .บอล เป น คํ า ทั บ ศั พ ท E.M.Ball (Effective Microganism Ball) คือลูกบอลกลมๆ ที่ใชในการบําบัดน้ําเสีย ทําจากกลุมจุลินทรียที่มี ประสิทธิภาพผสมกับดินแลวปนเปนลูกบอลกลมๆ วิธีทําคือเอาทรายละเอียด ๑ สวน รําหยาบ ๑ สวน หั ว เชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ๒ ฝา และน้ํ า ๑๐ ลิ ต ร ก็ จ ะได อี.เอ็ม.บอล หลายสิบลูก นอกจากนั้ น ยั ง มี ส ารบํ า บั ด น้ํ า เสี ย อี ก หลายประเภท เชน น้ําหมักชีวภาพ เปนตน ชวยให น้ําหายเนาเหม็นไดอยางงายๆ กลาวไดวา คําเหลานี้เปนคําคราน้ําทวม ซึ่งผูเขียนไดบันทึกไวตั้งแต ๒๓ ต.ค. – ๑ ธ.ค.๕๔ ที่ พั ก อยู ศ รี ร าชา ซึ่ ง คงเป น ส ว นหนึ่ ง เท า นั้ น และ ขอเสริมดวยศัพทภาษาอังกฤษจากสื่อสิ่งพิมพและ สถานีวิทยุบางคําที่ไดยินจนคุนหู เชน Flooding in Thailand น้ําทวมในประเทศไทย disaster ภัยพิบัติ overflow ไหลลน knee deep ทวมแคเขา waist deep ทวมแคเอว neck deep ทวมแคคอ เฮอ (เฮอ นี่ไมใชคํา แปลนะ) มากไปกวา นั้ น ไม อ ยากพู ดถึ ง เพราะเพื่อนบางคนที่อยูบานชั้นเดียวแถวๆ หมูบาน การเดนโฮม เหนือ คปอ.ทอ. ไมมีที่อยูอาศัย ตองไป พักพิงอยูกับพรรคพวกใน ยศ.ทอ. ก็มี คิดถึงเธอจัง


๖๘ ข่าวทหารอากาศ บั น ทึ ก คํ า คราน้ํ า ท ว ม ในฉบั บ นี้ ขอจบ หวนๆ ดวยบทประพันธของเนาวรัตน พงษไพบูลย ที่กลาวไวในบทที่ชื่อ ขมาแมคงคา ตอนหนึ่งวา เหมือนมดแตกรัง ผึ้งแตกรวงพัง ละล่ําละสัตว์ แตกบ้านแตกเรือน ละเพื่อนกะพลัด ละล่ําละสัตว์ แม่ลงโทษแล้ว

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และบางตอนจากบทประพันธที่ชื่อ กระทง กทม. ความวา จะให้อพยพ หลบน้ําไปไหน จะเป็นจะไป ก็ไปไม่เป็น บ้านเอยเคยอยู่ อู่เหย้าร่มเย็น หมดแล้วมืดเร้น จะให้ไปไหน

ปจฉิมลิขิต “จะใหไปไหน” จริงๆ นะ บางคนตองยายหนีน้ําตั้งหลายที่ น้ําก็ตามไปเรื่อยๆ ผูเขียนโชคดี ที่ไดกัลยาณมิตรอยางคุณปญญา – คุณประไพ ธรรมชาติ เปดบานไวตอนรับคนวัย ๖๖ ป ๒ คน วัย ๘๗ ป อีก ๑ คน รวมทั้งรถอีก ๒ คัน และปฏิบัติตอผูอาศัยเหมือนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน ขอขอบคุณไว ณ ที่นี้


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๖๙

มิสกรีน BLONDIE

ภาพ ๑ - ที่รักจะ ผมเพิ่งจะไดยินคุณคุยอยูกับดอกพิทเู นียนัน่ ใชมั้ย ? - ใชแลวคะ เขาจะโตตอบนะ ถาคุณดูแลใหกําลังใจเขาอยางดีนะ ภาพ ๒ - คุณไมเชื่อเรื่องนีห้ รอก ใชรเึ ปลา ? - เออ ก็มนั ไมเสียหายอะไรทีจ่ ะลองดู นะคุณ ? ภาพ ๓ - บัมสเตด ผมเพิ่งจะไดยินคุณคุยอยูกบั คอมพิวเตอรนนั่ ใชมั้ย ? honey - เปนคําที่ใชเรียกคนที่รัก เชน สามี ภรรยา ลูก หลาน ซึง่ จะใช dear หรือ sweetheart ก็ได just (adv.) - เพิง่ จะ (only a short time ago) of course - แนนอน (certainly, sure) to respond - โตตอบ ตอบสนอง (to react) to encourage - ใหกาํ ลังใจ สนับสนุน (to give someone the courage or confidence to do sth) a positive way - วิธที ี่ดี (positive = good) sth doesn’t / won’t hurt - เปนภาษาพูด ใชเมื่อคิดวาควรจะทําอะไรสักอยาง หรือคิดวามันเปนความคิดที่ดี


๗๐ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

to try - ทดลองทําสิง่ หนึ่ง เพื่อดูวาดีหรือไม (to do or use sth to see if it is good) …… talking to your computer - เปนวลีที่เรียกวา participial phrase ในรูป V + ing ในทีน่ ี้ใชแสดง การกระทําของกรรมในประโยค (you) ถาจะใชแสดงการกระทําของ ประธานในประโยคก็ได เชน The policeman standing on the correr looks very tired. (นายตํารวจคนที่ยนื อยูม ุมถนนนัน่ ดูเหนือ่ ยมาก) THE BORN LOSER

ภาพ ๑ - ผมตองการใหคุณไปที่หองคลังพัสดุ แลวเอาดินสอมาให ๑ แทง รีบดวยนะ ! ภาพ ๒ - ไดเลยครับเจานาย ภาพ ๓ - ครับ - อันนี้มนั หักไดแนนอน - ตองการ เปนกริยาในกลุมทีต่ องตามดวย infinitive with to เชน We want to sing for you. (เราอยากรองเพลงใหคุณฟง) หรือ We want you to sing for us. (เราอยากใหคุณรองเพลงใหฟง) make it snappy - เปนสํานวน (idiom) แปลวา รีบๆ เขา, เร็วๆ หนอย (hurry up) นอกจากนัน้ snap to it ก็ไดยินเชนกัน snappy ซึ่งเปนคําคุณศัพท (adj.) จะมีความหมายอื่นดวย คือ ชัดเจน (clear) เชน Keep your answer short and snappy. (ทําคําตอบ ของคุณใหสนั้ และชัดเจน) และโมโห (irritable) เชน She looks snappy with the children. (เธอดูโมโหพวกเด็กๆ นัน่ ) to be on (adj.) - ในทีน่ ี้เปนคําคุณศัพท แปลวา กําลังทํางาน (on duty, working) yup - ใชในภาษาพูดของคําวา yes อาจไดยิน yep และ yeah ซึ่งใชอยางไมเปนทางการ snappy (adj.) - ในทีน่ ี้แปลไดอีกหนึง่ ความหมาย คือ หักเปนสองชิ้นได (broken into two pieces) มาจากคํากริยา to snap ซึ่งเขาใจกันคนละความหมายกับทีห่ วั หนาสั่งใหทําอยางเรงรีบ

to want


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๗๑

ดุจเดือน-ดั่งตะวัน Phrasal Verbs หรือ Two-word Verbs ภาษาไทยเรียกวา “กริยาวลี” องคประกอบของ Phrasal Verbs คือ คํากริยา (verb) + คําบุพบท (preposition) การเติมคําบุพบทเขาไปทายคํากริยานี้อาจจะทําให ความหมายของ Phrasal Verbs เหมือนเดิม หรือเปลี่ยนไปจากเดิมกลายเปนมีความหมายใหมก็ได ยกตัวอยางเชน คําวา look ที่แปลวา มอง เมื่อเราเติมคําบุพบท up เขาไปทายคํา จะมีความหมายดังนี้ € look up ความหมายเดิม มองขึน้ ไปขางบน The child looked up the airplane. = เด็กเงยหนามองดูเครื่องบิน € look up เปนสํานวน มีความหมาย ใหมวา คนหาขอมูลหรือความหมายของคําศัพท จากพจนานุกรมหรือหนังสืออางอิง ( to look for information in a dictionary or reference book. ) The child looked up the meaning of the word in the dictionary. = เด็กคนหาความหมายของคํา จากพจนานุกรม


๗๒ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

Phrasal Verbs แบงออกเปน ๒ ประเภทคือ ๑. Separable Phrasal Verbs สามารถแยกคํากริยาและคําบุพบทออกจากกันได เมื่อมีคํานาม หรือสรรพนาม เชน pick up แปลวา ไปรับ (to go and get) ตําแหนงของคํานามในประโยค • verb + preposition + noun Edward picked up Isabella. • verb + noun + preposition Edward picked Isabella up. ตําแหนงของคําสรรพนามในประโยค • verb + pronoun + preposition Edward picked her up. ไมใช Edward picked up her.

Edward picked Isabella up. Edward picked up Isabella. Edward picked her up.

Please take your shoes off. Please take off your shoes. Please take them off.


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๗๓

๒. Inseparable Phrasal Verbs ไมสามารถแยกคํากริยาและคําบุพบทออกจากกันได คํานามหรือ คําสรรพนามจะอยูหลัง Phrasal Verbs เสมอ เชน

look after แปลวา ดูแล (to take care of) She is looking after the children. She is looking after them.

ตัวอยางบทสนทนาที่มีการใช Phrasal verbs ที่เกีย่ วกับงานเลี้ยงสังสรรค (party) มีดังนี้ Ä บทสนทนาที่ ๑ Pat: I’m having a party at my house on Sunday. Why don’t you come over and join in? Daniel: Thanks. I’ll be there. Ê Phrasal verbs come over หมายถึง มาหา โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาหาที่บาน หรือ อาจหมายถึงการแวะมาเยี่ยมก็ได (come to a place, especially somebody's house, to visit for a short time) join in หมายถึง ทํากิจกรรมรวมกัน (to do something with other people) Ì คําแปล แพท: ฉันจะจัดงานเลี้ยงที่บานวันอาทิตย คุณนาจะมารวมงานนะ แดเนียล: ขอบคุณ แลวผมจะไป ***********************************


๗๔ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

Ä บทสนทนาที่ ๒ On Sunday (At the party) Daniel: Wow! I like this song. C’mon, Pat. Let’s dance! Pat: This is a great song to dance to. The lyrics also say ‘get down’ which means to dance. Daniel: Yeah, it’s quite informal and you hear it a lot in songs, especially in American English. Hey - look at Jenny, she’s really getting down. Ê Phrasal Verbs get down หมายถึง เตนรํา (to dance) Ì คําแปล วันอาทิตย (ที่งานเลี้ยง) แดเนียล: วาว..ผมชอบเพลงนี้ มา! แพท มาเตนกันเถอะ แพท: เพลงนี้เจงมากสําหรับเตน เนื้อเพลงมีคําวา get down ที่แปลวา เตนรํา ดวยละ แดเนียล: ใช คํานี้ใชในภาษาพูดแบบไมเปนทางการนะ คุณจะไดยินคํานี้บอย ๆ ในเพลงหลาย ๆ เพลง โดยเฉพาะเพลงภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน เฮ! ดูเจนนี่สิ เธอกําลังเตนดวยละ ***********************************

Ä บทสนทนาที่ ๓ Pat: Hey Daniel. I’ve just bought a new party CD. I’ll put that on now! Daniel: Great! We can dance till dawn*. Umm Pat, did you get enough food in for all of your guests? Pat: Oh yes, I bought a lot of food. Eat up! There’s a lot more…. Daniel: Thanks! It’s great.


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๗๕

Pat: And if you drink up, there are some nice cocktails over there. Daniel: You’re a great host, Pat. This party is really perfect! Ê Phrasal verbs put on หมายถึง เปดเทป เปดแผนซีดี หรือ ดีวีดี (to make a tape, CD, DVD, etc. begin to play) get in หมายถึง ซื้อของมาเปนเสบียง (to buy a supply of something) eat up หมายถึง กินจนหมด (to eat all of something) drink up หมายถึง ดื่มจนหมด (to drink all of something) Ì คําแปล แพท: เฮ แดเนียล ฉันเพิ่งซื้อซีดีเพลงสําหรับงานเลี้ยงแผนใหมมาละ ฉันจะเปดแผนเลยนะ แดเนียล: เยี่ยมเลย เราจะไดเตนรํากันจนเชาเลย อืมมม แพท คุณซื้ออาหารมาพอรับรองแขกไหม แพท: จะ ฉันซื้ออาหารมาเพียบเลย กินใหหมดละ มีอีกเยอะเลยนะ แดเนียล: ขอบคุณนะ เยี่ยมไปเลย แพท: แลวถาเธอดื่มหมดแกวแลว ยังมีเครื่องดื่มค็อกเทลรสชาติดีทางดานโนนดวยนะ แดเนียล: เธอนี่เปนเจาภาพที่เยี่ยมมากเลย งานเลี้ยงนี้สมบูรณแบบจริง ๆ dawn อานวา ดอน เปนคํานาม (noun) แปลวา ชวงเวลาที่พระอาทิตยชึ้น (the time of day when light first appears) มีความหมายเหมือน daybreak และ sunrise *********************************** กอนจากกันขอเชิญทานผูอานลองทําแบบฝกหัดเพื่อทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูจากบทความนี้ โดยเลือก Phrasal Verbs ตอไปนี้เติมลงในประโยคใหถูกตอง drink up

get in

join in

come over

get down

๑. We’re having a party at my house tomorrow - why don’t you _______? เราจะมีงานเลี้ยงฉลองที่บานของฉันวันพรุงนี้ เธอนาจะ______ ๒. This game is really fun - come and _______. เกมนี้สนุกจริงๆเลย – มา_________

eat up


๗๖ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓. We’re going to dance in a night club - are you ready to_______? เราจะไปเตนรํากันที่ไนทคลับ เธอพรอมจะ _______ไหม ๔. I’m going to _______ plenty of food for my birthday party. ฉันกําลังจะ_______ อาหารจํานวนมากสําหรับงานฉลองวันเกิดของฉัน ๕. If you _______, I’ll get you another drink. ถาคุณ _______ ฉันจะเอาเครื่องดื่มมาใหอีก ๖. _______, there’s plenty of food. _______ อาหารมีเยอะเลย เฉลย ๑. come over

๒. join in

๓. get down

๔. get in

๕. drink up

๖. eat up

หวังวาทานผูอานคงทําแบบฝกหัดไดถูกตองนะคะ อยาลืมนํา Phrasal Verbs ที่ไดเรียนรูจาก บทความนี้ไปใชนะคะ ฝกฝนบอยๆ จะทําใหเราจําไดไมลืมคะ สวัสดีคะ

อ้างอิง : ๑. http://www.oxfordadvancedlearnersdictionary.com/dictionary ๒. http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/148_phrasalverbs/ page8.html


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๗๗

Sasha..

สวั ส ดี ค ะ ท า นผู อ า นหนั ง สื อ ข า วทหารอากาศทุ ก ท า น ดิ ฉั น มาพบกั บ ท า นผู อ า นอี ก ครั้ ง นะคะ เปนบทความที่ตอเนื่องมาจาก Test Tip 18 เพื่อใหทานผูอานไดฝกฝนและทบทวนภาษาอังกฤษดวยตนเองแลว ยังเปนการเตรียมความพรอมในการเขารับการทดสอบภาษาอังกฤษที่ศูนยภาษาฯ ดวย ทานผูอานลองเริ่ม ทําแบบทดสอบไดเลยนะคะ ใหทานอานโจทยและเลือกคําตอบที่คิดวาถูกตองจากตัวเลือก ๔ ตัวเลือกที่ใหมา n. Mod gave the waiter three large bills? What did she give the waiter? a. large coins b. change c. checks d. paper money o. Can Suda play tennis well? a. Yes, she is. c. Yes, she can.

b. No, she won’t. d. No, she isn’t.

p. The boss likes our idea. What does he like? a. our work c. our story

b. our thought d. our list

q. The teacher sat below the picture. Where did she sit? a. under the picture b. behind the picture c. on top of the picture d. next to the picture r. They will take the express train to Chiang Mai next week. What kind of train will they take? a. a local train b. a fast train c. a cheap train d. a special train


๗๘ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เมื่อทําแบบฝกหัดครบหาขอแลว เชิญตรวจคําตอบและอานคําอธิบายเพิ่มเติมไดเลยคะ n. Mod gave the waiter three large bills? มดใหธนบัตรที่มีมูลคามากสามใบแกบริกร What did she give the waiter? เธอใหอะไรแกบริกร a. large coins เงินเหรียญที่มีมูลคามาก b. change เงินเหรียญหรือเงินทอน c. checks เช็คหรือใบเรียกเก็บเงิน หรือใบแจงราคา/จํานวนเงินที่ตองจาย d. paper money ธนบัตร คําตอบที่ถูกตองคือ ขอ d. paper money ธนบัตร คําอธิบายเพิ่มเติม y large เปนคําคุณศัพท (adjective) แปลวา ขนาดใหญ ถาใชกับจํานวน จะหมายถึง จํานวนมาก หรือมีมูลคามาก y change เปนคํานาม (noun) หมายถึง เงินเหรียญ หรือเงินทอน ตัวอยางประโยค - Do you have some change? คุณมีเงินเหรียญบางไหม - Mod told the waiter to keep the change. มดบอกบริกรใหเก็บเงินทอนไว y coin เปนคํานาม (noun) แปลวา เหรียญ เงินเหรียญ y bill เปนคํานาม (noun) มีความหมายดังตอไปนี้ ภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ ความหมาย (American English) (British English) bill banknote 1. ธนบัตร (paper money) เชน a ten-dollar bill เชน a ten-dollar banknote ธนบัตรใบละสิบดอลลาร ธนบัตรใบละสิบดอลลาร bill 2. ใบเรียกเก็บเงินที่เราตองจาย check เชน เปนคาอาหารและเครื่องดื่ม เชน Waiter, could you please Waiter, could you please ในรานอาหาร give me the bill? (a piece of paper that shows give me the check? บริกร เก็บเงินดวย how much you have to pay บริกร เก็บเงินดวย for the food and drinks that you have had in a restaurant)


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๗๙

ภาษาอังกฤษแบบอเมริกนั (American English) 3. ใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจงหนี้ bill คาสินคาหรือคาบริการตางๆ เชน the electricity bill (a piece of paper that shows how much you owe ใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟา telephone bill somebody for goods or ใบเรียกเก็บเงินคาโทรศัพท services) ความหมาย

ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) bill เชน the electricity bill ใบเรียกเก็บเงินคาไฟฟา telephone bill ใบเรียกเก็บเงินคาโทรศัพท

o. Can Suda play tennis well? สุดาสามารถเลนเทนนิสไดดีไหม a. Yes, she is. ใช เธอเปน b. No, she won’t. ไมใช เธอจะไม c. Yes, she can. ใช เธอสามารถ d. No, she isn’t. ไมใช เธอไมไดเปน คําตอบที่ถกู ตองคือ ขอ c. Yes, she can. ใช เธอสามารถ(เลนเทนนิสไดดี) คําอธิบายเพิม่ เติม - ประโยคบอกเลา ประธาน (subject) + can + กริยาไมเปลี่ยนรูป (infinitive) I / You / We / They He / She / It

can

eat. work. go.

- ประโยคคําถาม Can + ประธาน (subject) + กริยาไมเปลี่ยนรูป (infinitive) ? Can

I/ we/ you/ they he/ she/ it

eat? work? go?


๘๐ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

- ประโยคปฏิเสธ ประธาน (subject) + can + not + กริยาไมเปลี่ยนรูป (infinitive) I / You / We / They

cannot can’t

eat. work. go.

p. The boss likes our idea. เจานายชอบความคิดของพวกเรา What does he like? เขาชอบอะไร a. our work งานของเรา b. our thought ความคิดของเรา c. our story เรื่องของเรา d. our list รายการของเรา คําตอบที่ถูกตองคือ ขอ b. our thought ความคิดของเรา q. The teacher sat below the picture. คุณครูนั่งอยูใ ตรูปภาพ Where did she sit? เธอนัง่ อยูที่ไหน a. under the picture ใตรูปภาพ b. behind the picture หลังรูปภาพ c. on top of the picture บนยอด (ดานบน) ของรูปภาพ d. next to the picture ขางรูปภาพ คําตอบที่ถกู ตองคือ ขอ a. under the picture ใตรูปภาพ r. They will take the express train to Chiang Mai next week. พวกเขาจะนั่งรถ(ไฟ)ดวนไปเชียงใหม พรุงนี้ What kind of train will they take? พวกเขาจะนั่งรถไฟชนิดอะไร a. a long train รถไฟยาว b. a fast train รถ(ไฟ)เร็ว c. a cheap train รถไฟราคาถูก d. a special train รถไฟพิเศษ คําตอบที่ถูกตองคือ ขอ b. a fast train รถไฟเร็ว


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๘๑

คําอธิบายเพิ่มเติม An express train is a fast train which stops at very few stations. (p. 542 : Collins, COBUILD English Dictionary for Advanced Learners) รถ(ไฟ)ดวนคือรถไฟที่หยุดจอดเพียงไมกี่สถานี คําคุณศัพท (adjectives) คือคําที่ใชขยายคํานาม เพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับคํานามนั้น เชน • บอกลักษณะ : good ดี, bad เลว, fat อวน, thin ผอม, ugly นาเกลียด, beautiful สวย • บอกขนาด : small เล็ก, big ใหญ, large ใหญ, short สั้น, long ยาว • บอกสี : purple สีมวง, white สีขาว, red สีแดง, blue สีน้ําเงิน, yellow สีเหลือง, black สีดํา • บอกจํานวน : one หนึ่ง, two สอง, three สาม, four สี่, five หา • บอกความเปนเจาของ (Possessive Adjectives) : my ของฉัน, your ของคุณ, our ของเรา, his ของเขาผูชาย, her ของเขาผูหญิง ± ตําแหนงของ Adjectives มีอยู ๒ แหง คือ ๑. อยูห นาคํานามที่ตองการขยาย คําคุณศัพท (adjectives) + noun ตัวอยางประโยค Win is a good student. วินเปนนักเรียนที่ดี I bought a purple bag yesterday. ฉันซือ้ กระเปาสีมว งหนึ่งใบเมื่อวานนี้ She has three dogs and two cats. เธอมีสุนัขสามตัวและแมวสองตัว Suda is my sister. สุดาเปนนองสาวของฉัน ๒. อยูห ลัง verb to be หรือ linking verbs (คํากริยาที่สามารถตามดวยคําคุณศัพทเหมือน verb to be) เชน look, smell, sound, feel, taste, seem, appear, become, turn ประธาน (subject) + verb to be + คําคุณศัพท (adjectives) ตัวอยางประโยค Alana is beautiful. อลานาเปนคนสวย Her eyes are blue. ดวงตาของเธอเปนสีน้ําเงิน The trees are old and big. ตนไมมีอายุมากและมีขนาดใหญ


๘๒ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ประธาน (subject) + linking verb + คําคุณศัพท ตัวอยางประโยค She looks very sad. เกิดอะไรขึ้น เธอดูเศรามาก The soup tastes good. ซุปมีรสชาติดี Put the milk in the fridge before it turns bad. เอานมไปใสตูเย็นกอนที่มนั จะเสีย หลังจากที่ไดลองทําแบบทดสอบ ตรวจคําตอบและอานคําอธิบายเพิ่มเติมกันไปแลว ทานผูอานคงจะ ไดรับความรูภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวาบทความในคอลัมน Test Tip จะเปนประโยชน ตอขาราชการกองทัพอากาศ ติดตามคอลัมนนี้ไดในฉบับหนานะคะ สวัสดีคะ

MAGAZINE M ใบสมัครสมาชิกหนังสือขาวทหารอากาศ M ชื่อสมาชิก (ภาษาไทย) ................................................................................................................................ เริ่มตั้งแตฉบับที่ ....... ประจําเดือน ............... พ.ศ. .......... ถึงฉบับที่ ......... ประจําเดือน ................ พ.ศ. ......... อัตราคาสมาชิก สมาชิก ๑ ป ๑๒ ฉบับ เปนเงิน ๓๕๐.- บาท (รวมคาสงภายในประเทศ) ชําระคาสมาชิกในนาม หนังสือขาวทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ดอนเมือง กทม. ๑๐๒๑๐ สั่งจาย ปณ. คลองถนน ๑๐๒๒๒ หรือ โทรสาร. ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๗๑ โดย ( ) ธนาณัติ ( ) เช็ค ( ) ตั๋วแลกเงินไปรษณีย เลขที่ ....................... จํานวนเงิน ............................ บาท (.............................................................)

สถานทีส่ งหนังสือ เลขที่ .................. หมู ................ ซอย ........................................... ถนน ........................................ ตําบล/แขวง ....................................................... อําเภอ/เขต ...................................................................... จังหวัด ............................................................................. รหัสไปรษณีย .................................................... หมายเลขโทรศัพทบาน ................................................ โทรศัพทมือถือ ........................................................


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๘๓

มีน ๑. ให้หาคํามาเติมในช่องว่างทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยดูจากความหมายที่ให้มา ๒. แต่ละช่องเติมได้ ๑ ตัวอักษร สระบน สระล่าง และวรรณยุกต์ ให้เติมไว้กับตัวอักษรช่องเดียวกัน ส่วนสระหน้าและสระหลัง ให้แยกช่องต่างหาก

ขอให้สมาชิกทายปริศนาอักษรไขว้ แล้วส่งคําตอบไปที่สํานักงานหนังสือข่าว ทอ. พร้อมเขียน ยศ–ชื่อ–สกุล หน่วยงาน และหมายเลขโทรศัพท์ ภายในวันที่ ๒๐ มี.ค.๕๕ ถ้ามีผู้ตอบถูกจํานวนมาก จะใช้ วิธีจับฉลากรายชื่อ ๓ รางวัล และแจ้งผลการจับฉลากพร้อมเฉลย ในฉบับเดือน พ.ค.๕๕


๘๔ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

¿ แนวตั้ง À

¾ แนวนอน ½

๑. ผ้าทําด้วยขนสัตว์ ๒. ไม้ที่ใช้เป็นอาวุธ ยาวประมาณ ๔ ศอก ๓. ชื่นใจ หวาน ๔. ดงหญ้าหรือดงไม้ที่เป็นหมู่ๆ หรือที่รกๆ ๕. จับต้อง เล้าโลม ๖. ทาง ทิศ ๗. เบื่อหน่ายหรือหมดกําลังใจ เพราะถูกรบกวน ๘. ชื่อเดือนที่ ๑ แห่งจันทรคติ ๙. หยุดหรือเว้น ๑๐. ช่างหม้อ ๑๒. พิธีเซ่นสรวง ๑๖. ชื่อไม้ล้มลุก ลําต้นไม่มีหนาม ดอกสีม่วง ๑๘. พื้น ชั้น ๒๒. ดื้อรั้น ๒๓. ปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า แต่ยังเห็น เป็นสีแดงเข้ม แสงตะวันจับขอบฟ้า ๒๔. คํานําหน้าคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ทําให้มี ใจความว่า พิเศษ ยิ่งมาก เลิศล้น ๒๕. ช้าง ๒๗. ซากศพ ๒๘. ลิง ๓๐. ลักษณนามเรียกเนื้อในของขนุน ๓๑. ผม ๓๒. เจ้าของ ๓๓. ซัด หว่าน ๓๖. ขมา ๓๘. มาก ไม่ใช่หนึ่ง ๓๙. ธง ๔๐. ยก (ใช้แก่หัว) ๔๑. คํานําหน้าต้นไม้หรือผลไม้บางอย่าง กร่อนมาจาก คําว่าหมาก

๑. ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ๘. เรือที่มีกระดู กงู ใหญ่ รูปเหมื อนเรือโขมดยา หัวเป็ น ๓ เส้า ๑๑. เครื่องตีทําด้วยไม้ มีลักษณะกลมกลวง ขึงด้วยหนัง ร้อยโยงด้วยหวาย ๑๒. ชื่ อ ตั ว ละครในเรื่ อ งรามเกี ย รติ์ เดิ ม เป็ น เจ้ า กรุ ง สาเกต ต่ อ มาบวชเป็ น ฤาษี เป็ น บิ ด าของนางสวาหะ ซึ่งเป็นมารดาของหนุมาน ๑๓. เก็บ รวบรวม ๑๔. เลิกแล้วต่อกัน ยกโทษให้ ๑๕. ไปสู่เบื้องต่ํา ไปสู่พื้นดินหรือพื้นอื่นๆ ๑๖. กริยาดี ๑๗. สิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ๑๙. ดําน้ําลงไปคลําหาของ ๒๐. ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว ๒๑. ป่าลึกเข้าไปไกล ๒๓. ยกมือ ๒๖. งานที่ทําเพื่อความเพลิดเพลิน ๒๘. ตั้งใจฟัง ๒๙. น่าบันเทิงใจ (มักใช้ในกลอน) ๓๒. บริเวณที่ปลูกต้นไม้จํานวนมากๆ ๓๓. ตลาดของแห้ง ๓๔. กริยาที่ของเหลวหรือไอทีร่ ้อนจัดหรือไฟมากระทบ ๓๕. เพลงปี่ พาทย์ ทํ านองหนึ่ ง ใช้ บรรเลงก่ อนตั วแสดง ออกแสดง เพื่อให้รู้ว่าการแสดงจะเริ่มต้นแล้ว ๓๖. อาบน้ํา (ใช้แก่บรรพชิตและเจ้านาย) ๓๗. ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีฐานะ เทียบเท่ากระทรวง ๓๙. ควัน (มักใช้ในกลอน) ๔๐. ซบเซา ร่วงโรย ไม่แข็งแรง ๔๒. มีดขนาดย่อม ใบมีดเป็นรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลมยาว ประมาณ ๑ คืบ ด้ามสั้นใช้เป็นอาวุธ ๔๓. ลูกหรือน้อง เป็นคําเรียกแสดงความเอ็นดู


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๘๕

น.อ.เฉลิมชัย ชูชาติพงษ (ตอจากฉบับที่แลว) ลําดับตอไปที่จะกลาวถึงก็คือ สวนที่ดูแล ภาควิ ช าการของนั ก เรี ย นนายเรื อ อากาศเกาหลี ผอ.สวนการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศเกาหลี มีชั้นยศ น.อ.พิเศษ ดูแลจํานวนภาควิชาใกลเคียง กับโรงเรียนนายเรืออากาศไทย ระบบการจัดการศึกษา ก็คล ายกั น กลา วคือมีเทอมต น เทอมปลาย และ ในชวงภาคฤดูรอนก็มีการฝกวิชาทหารเชนเดียวกับ ประเทศไทย แตสิ่งที่ตางกันก็คือการฝกวิชาทหาร ภาคฤดูรอน ทางโรงเรียนนายเรืออากาศเกาหลีไดนํา มาคิ ด เป น หน ว ยกิ ต ด ว ย โดยสรุ ป แล ว โรงเรี ย น นายเรืออากาศเกาหลีจะเรียนทั้งสิ้น ๑๔๘ หนวยกิต ประกอบด ว ย ส ว นที่ เ ป น วิ ช าพื้ น ฐานจํ า นวน ๖๘ หน ว ยกิ ต ซึ่ ง ประกอบด ว ยวิ ช าคณิ ต ศาสตร วิทยาศาสตรพื้นฐาน ประวัติศาสตร ภาษาอังกฤษ เป น ต น ส ว นต อ มาเป น วิ ช าเฉพาะสาขาจํ า นวน ๓๖ หนวยกิต และสวนสุดทายเปนวิชาทหาร จํานวน ๔๔ หนวยกิต ในสวนของวิชาทหารจะมากกวาของ

โรงเรียนนายเรืออากาศไทยประมาณ ๓๐ หนวยกิต อันเนื่องมาจากที่กลาวไวขางตนก็คือ การนับรวม การฝกวิชาทหารในชวงภาคฤดูรอนดวย เพราะฉะนั้น ในประเด็นนี้ผูเขียนจึงเห็นวาสวนภาควิชาการของ โรงเรี ย นนายเรื อ อากาศไทยจะค อ นข า งเข ม ข น ลงลึกในเนื้อหาวิชาเฉพาะสาขามากกวา (ถาพิจารณา เฉพาะตั ว เลขหน ว ยกิ ต ) แต สิ่ ง ที่ ผู เ ขี ย นได สั ม ผั ส นอกเหนือจากนี้ก็คือ รร.นอ.เกาหลี เนนในเนื้อหาวิชา ของภาควิชาวิศวกรรมอากาศยานซึ่งก็สอดคลอง กั บ วิ สั ย ทั ศ น ข องโรงเรี ย นอี ก เช น เคย ผู เ ขี ย นได มี โอกาสเขาไปนั่งสังเกตการณการเรียนของนักเรียน เกาหลีในวิชาการออกแบบอากาศยาน ซึ่งไมแนใจ ว า เป น เหตุ บั ง เอิ ญ หรื อ มี ก ารเตรี ย มการล ว งหน า ที่ ว า นั ก เรี ย นนายเรื อ อากาศไทยที่ ไ ด ทุ น เรี ย นที่ นี่ ได นํา เสนอผลงานการออกแบบอากาศยานพอดี สิ่งที่เห็นก็คือนักเรียนของเรามีความสามารถดาน การเรียนอยูในระดับดีมาก สมกับเปนลูกชายอัศวิน สํ า หรั บนั ก เรี ย นทุ น ที่ อยู ใ นเกาหลี มี ๕ นาย มี อ ยู นายหนึ่งที่ไดคะแนนยอดเยี่ยมเปนลําดับสองของ


๘๖ ข่าวทหารอากาศ ชั้นป คือ นนอ. ธวัชชัย ทองแสงแกว ชั้นปที่ ๓ ซึ่งมักจะถูกเอยถึงทุกครั้งเมื่อผูเขียนไดพูดคุยกับ ผูนําหนวยของโรงเรียนนายเรืออากาศเกาหลี และ เนื่ อ งจากวิ สั ย ทั ศ น ข องโรงเรี ย นเรื่ อ งกิ จ การ ดานอวกาศ สวนการศึกษาก็มีการดําเนินการตอบสนอง ตอวิสัยทัศนดังกลาวโดยการเปดสาขายอยในคณะ วิศวกรรมอากาศยานที่เรียนเกี่ยวกับ Aerospace ถึง แมวา จะมี นั ก เรีย นเรี ย นน อย ไม ถึ ง สิ บ คนและ ยังไมมีอาจารยที่มีความรูพรอมที่จะสอน แตกม็ กี าร พัฒนาบุคลากรโดยการสงไปเรียนตอตางประเทศ ในเรื่องของเครื่องมือการทดลองก็อยูระหวางการ เตรี ย มการ ทั้ ง หมดแสดงให เ ห็ น ว า สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ ตอบสนองต อ วิ สั ย ทั ศ น จะได รั บ การสนั บ สนุ น โดยไม รีรอ นอกจากนั้น ผู เ ขีย นยั ง มีโ อกาสเขา ไป นั่งเรียนวิชาภาษาอังกฤษอีกดวย ซึ่งหองที่เขาไป นั่ ง สั ง เกตการณ นั้ น กํ า ลั ง เรี ย นการสนทนาโดย อาจารยชาวแคนาดา มีนักเรียนเพียงแค ๕ คน และ จากการสอบถามกับนายทหารที่ดูแลคณะฯ สรุปไดวา อาจารยที่สอนตองเปนเจาของภาษาที่ผานการคัดเลือก เทานั้นและจํานวนผูเรียนตองไมมาก เพราะจะได ฝกพูดกันอยางทั่วถึง แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา โรงเรียนนายเรืออากาศเกาหลีตองการเนนประสิทธิผล ของผลลั พ ธ ม ากกว า เรื่ อ งใดๆ ทั้ ง สิ้ น นอกจาก ชั่วโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษดังกลาวแลว โรงเรียน นายเรืออากาศเกาหลียังเนนเรื่องการใชภาษาอังกฤษ เพิ่มมากขึ้นอีกเพื่อใหสอดคลองกับโลกที่เปดกวาง ในปจจุบัน โดยในชวงที่เปน winter break โรงเรียน ไดจัดใหมี Winter Intensive English Program จํานวน ๕ สัปดาห เรียนภาษาอังกฤษอยางนอย

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ วันละ ๖ ชั่วโมงอีกดวย ซึ่งเปนการเพิ่ม พูนทักษะ และความรูภาษาอังกฤษอีกทางหนึ่งนอกเหนือจาก การเรี ย นในห อ งเรี ย น ส ว นสุ ด ท า ยที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด ในส ว นการศึ ก ษาที่ ต อ งกล า วถึ ง ก็ คื อ หน ว ยงาน ที่รับผิดชอบงานดานอุโมงคลม สําหรับอุโมงคลม ความเร็วต่ําของประเทศเกาหลีนั้นจะมีรูปลักษณ ทั่วไปเหมือนของโรงเรียนนายเรืออากาศไทย แตจะ มีขนาดใหญกวาเกือบ ๒ เทา และมีความพรอมของ อุปกรณที่ใชประกอบการทดลองครบถวนมากกวา กล า วคือ มี อุป กรณวั ด แรงและโมเมนต ที่ เ รี ย กว า ธรรม

ชุดถวงดุลทั้งแบบภายนอกและภายใน ในขณะที่ เรามีเพียงชุดถวงดุลแบบภายในเทานั้น ซึ่งก็อาจจะ เปนอุปสรรคหรือเปนขอจํากัดสําหรับบางการทดลอง นอกจากนี้เราเองก็ยังขาดเครื่องมือสําหรับการแสดง และวิเคราะหความเร็วของของไหลดวยการถายภาพ


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ดิจิตอลของอนุภาค (Particle Image Velocimetry, PIV) ซึ่ ง เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ทํ า ให ไ ด ข อ มู ล สามารถ นํามาใชในการวิเคราะหที่มีประโยชนเปนอยางมาก เพราะฉะนั้นถาโรงเรียนนายเรืออากาศไทยตองการ จะเปนโรงเรียนนายเรืออากาศชั้นนําของภูมิภาค ตามวิสัยทัศนที่ตั้งไว (Leading academy in ASEAN) อาจเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง พั ฒ นาสิ่ ง ต า งๆ เหล า นี้ ใ ห เ ท า ทั น หรื อ เหนื อ กว า ประเทศอื่นในอาเซียน อยางนอยก็เพื่อเปนเกณฑ เปรียบเทียบสมรรถนะ (benchmark) ซึ่งกันและกัน ในสวนของการบริหารงานของอุโมงคลมของเกาหลี ก็มี หน.ศูนยฯ (อัตรา น.ท.) รองหัวหนาศูนย (อัตรา ร.อ.) เหมือนกับโครงสรางของโรงเรียนนายเรืออากาศ ไทย นอกจากนี้ แ ล ว ยั ง มี เ จ า หน า ที่ ช า งประจํ า (พนักงานราชการ) อีก ๖ คน ซึ่งมีหนาที่จัดเตรียม ปรั บ แต ง แก ไ ข และปฏิ บั ติ ก ารทดลองตามแผน ซึ่ ง จะวางแผนทุ ก ๆ ครึ่ ง ป เป น แผนงานที่ ชั ด เจน ออกมา ขอดีก็คือ จะมีผูชํานาญการเฉพาะแตละดาน ประจําเพื่อปฏิบัติงานและพัฒนางานไดอยางตอเนื่อง โดยสรุปแลว จากการที่คณะฯ ไดไปดูงานในครั้งนี้ ได เ ห็ น สิ่ ง ที่ ค วรนํ า มาปรั บ ปรุ ง มากมายสํ า หรั บ โรงเรียนนายเรืออากาศ แตอยางไรก็ตามคงตอง ไดรับการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาระดับสูงดวย เชนกัน จากที่กลาวมาขางตนเปนเรื่องราวที่ผูเขียน ไดรับรูเกี่ยวกับกลวิธีในการพัฒนานักเรียนนายเรือ อากาศที่ ป ระกอบด ว ยหน ว ยรั บผิ ด ชอบอั น ได แ ก ส ว นกรมนั ก เรี ย น ส ว นพลศึ ก ษา ส ว นการศึ ก ษา และเนื่องจากในปจจุบันผูบังคับบัญชามีแนวความคิด

ข่าวทหารอากาศ ๘๗ ที่จะยายโรงเรียนนายเรืออากาศไปอยูที่มวกเหล็ก นี่ ค งเป น โอกาสดี ที่ ผู เ ขี ย นจะได เ สนอมุ ม มอง เกี่ยวกับอาคารสถานที่ของโรงเรียนนายเรืออากาศ เกาหลี เพื่ อ ประกอบการพิ จารณา โดยเริ่ ม ตั้ ง แต การวางผังอาคาร โรงเรียนนายเรืออากาศเกาหลี ยา ยมาแลว ๖ ครั้ ง ในระยะเวลา ๖๒ ป ที่ ผ า นมา เหตุผลของการยายนั้นก็คงเปนเรื่องเกี่ยวกับชัยภูมิ ดานการทําสงคราม หรือราคาที่ดินที่แพงขึ้น (ครั้ง หลังสุด ยายจากกรุงโซล มาที่เมืองซอนจู) ซึ่งผูที่ อธิบายใหคณะฯ ฟง ก็ไมรูเหตุผลชัดเจนไดแตคาดเดา เท านั้น อย างไรก็ ตาม ในการจั ดวางผังอาคารของ โรงเรียนในปจจุบันที่ผูเขียนมองเห็น ประการแรก คือ เมื่อมองจาก Top View แลว กลุมอาคารที่ ประกอบด ว ยส ว นกองบั ญ ชาการ ส ว นอาคาร การศึกษา อาคารนอน จะประกอบกันเปนอักษรจีน ที่อานวาคุง แปลวา อากาศ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวเนื่อง กั บ ความเป น กองทัพ อากาศ ประการที่ส อง คื อ โรงเรียนนายเรืออากาศเกาหลีมี parade ground ที่ ใ หญ ป ระมาณ ๕ สนามฟุ ต บอลเรี ย งกั น โดยมี อัฒจันทรลอมรอบ มี Score board ไฟฟาอยูบริเวณ สนาม ซึ่งใหญพอที่สามารถมองเห็นไดจากหนาอาคาร กองบัญชาการ ในโอกาสแรกที่ผูเขียนไดเขาเยี่ยม คํานับ ผบ.รร.นอ. เมื่อลงจากรถ มายืนบริเวณหนาตึก กองบัญ ชาการ ผู เขียนสามารถมองเห็นขอ ความ ต อ นรั บ อย า งชั ด เจน ถื อ เป น การสร า งความ ประทับใจเล็กๆ ใหกับแขกผูมาเยือนไดเปนอยางดี ในสวนของ parade ground ดังกลาวยังใชในการ ประกอบพิธีกรรมตางๆ อีกดวย ยกตัวอยางพิธกี รรม ที่สําคัญพิธีหนึ่งก็คือ พิธีจบการศึกษาของนักเรียน


๘๘ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

นายเรืออากาศเกาหลี ซึ่งจะมีประธานาธิบดีมาเปน ประธาน มีแขกที่เปนทูตทหารจากทุกประเทศ

นายเรืออากาศเกาหลี ซึ่งจะมีประธานาธิบดีมาเปน ประธาน มี แ ขกที่ เ ป น ทู ต ทหารจากทุ ก ประเทศ มารวมงาน ผูปกครองที่มารวมงานก็จะนั่งอยูบน อัฒจันทร เมื่อถึงขั้นตอนที่สําคัญก็จะมีการบินหมู ของเครื่องบินที่มาจากหลังภูเขาที่เปน background ของสนาม สามารถมองเห็นไดจากอัฒจันทร ดูแลว ยิ่ ง ใหญ ม าก แสดงให เ ห็ น ว า ประเทศเกาหลี ใ ห ความสํ า คั ญ กั บ โรงเรี ย นที่ ผ ลิ ต อั ศ วิ น แห ง นี้ ม าก ประการที่สาม ก็คือ สิ่งที่เปนเรื่องราว ตํานานของ โรงเรี ย นนั้ น จะมี อ ยู ทั่ ว โรงเรี ย น แต ส ว นใหญ จ ะ ธรรมชาติ

อยูในรูปของประติมากรรมเชิงสัญลักษณ ซึ่งตอง มีการตีความ แปลความ ยกตัวอยางเชน สัญลักษณ ทางเขาโรงเรียน มีฐานเปนสี่เหลี่ยมทรงสูง มีอักษร ตัว V ขนาดใหญวางอยูบนฐานนี้ซึ่งมีความหมายถึง ชัยชนะ (Victory) และมีวงแหวนวางอยูบนอักษรตัว V นี้ รอบวงแหวนมีขอความเปนภาษาเกาหลี แปลวา “To Sky.. To Space..” ซึ่งเปนวิสัยทัศน ของโรงเรียน ภายในวงแหวนมีรูปสัญลักษณคลาย ดาวกึ่งๆ รูปเครื่องบินในอนาคตสองลํา ซึ่งอาจจะ สื่อถึงเรื่องการบินในอนาคต


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

นอกเหนือจากประติมากรรมเชิงสัญลักษณ ที่มี อยูมากมายดังกล าวแลว ยั งมี ถนนแหง ความ ทรงจํา ซึ่งเปนเหมือนเรื่องราวประวัติศาสตรของ โรงเรียนนายเรืออากาศเกาหลีผสมผสานกับวีรบุรุษ ที่ จ บจากโรงเรี ย นแห ง นี้ ที่ ไ ด ส ร า งวี ร กรรมอั น น า จดจําไว และอีกลักษณะหนึ่งที่ผูเขียนพบเห็นก็คือ คําปฏิญาณหรือกฎเหล็กที่จะถูกสลักไวบนแผนศิลา เพื่อใหนักเรียนนายเรืออากาศไดตระหนักถึง สิ่งที่ ผูเขียนไดกลาวโดยรวมเหลานี้ นาจะเปนประโยชน ในการสร า งโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศแห ง ใหม อย า งน อ ยที่ สุ ด ก็ เ พื่ อ ความมี ตั ว ตนของโรงเรี ย น ไมใชเปนเพียงแคอาคารเทานั้นและอยาลืมวาเรา คือแหลงผลิตอัศวิน “Air power begins here” จากที่คณะอาจารยโรงเรียนนายเรืออากาศ ไดไปดูงานที่ประเทศเกาหลีในครั้งนี้ นอกเหนือจาก ประสบการณ ที่ ไ ด จ ากโรงเรี ย นนายเรื อ อากาศ เกาหลี แ ละวั ฒ นธรรมของคนเกาหลี แ ล ว ยั ง มี

ข่าวทหารอากาศ ๘๙

อี ก ส ว นหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ไม ยิ่ ง หย อ นกว า กั น ก็ คื อ ก า ร ไ ด รั บ รู ถึ ง ก า ร ทํ า ห น า ที่ ข อ ง ผู ช ว ย ทู ต ทหารอากาศ น.อ.(พ)ศิ ริ พ งษ สุ ภ าพร ซึ่ ง ต อ ง ทํ า หน า ที่ เ ชื่ อ มสั ม พั น ธไมตรี กั บ ทู ต มิ ต รประเทศ ซึ่งจากที่ผูเขียนและคณะฯ ไดสัมผัสกับทาน นับไดวา กองทัพอากาศไดสงบุคคลที่เหมาะสมอยางที่สุด คุ ณ สมบั ติ ข องตั ว ท า น ที่ ท างคณะฯ ได สัมผัส ไมวาจะเปนความมี Service mind สุดยอด ความสุขุ ม รอบคอบ ความกระตื อรือ รน ไหวพริ บ ในการแกปญหาเฉพาะหนา ทําใหการทําหนาที่ของ ผูชวยทูตทหารอากาศทานนี้ไดรับการยอมรับจาก ทู ต ทหารนานาประเทศในเกาหลี สิ่ ง นี้ ค งส ง ผล ในทางบวกอย า งตอ เนื่ อง ต อกองทั พ อากาศไทย ในอนาคตอย า งแน น อน ไม ว า จะเป น โครงการ แลกเปลี่ยนความรูในเรื่องของการสรางเครื่องบิน UAV การใหความชวยเหลือในเรื่องการทดสอบ โมเดลเครื่องบินของกรมชางอากาศฯ ดวยอุโมงคลม


๙๐ ข่าวทหารอากาศ ของประเทศเกาหลี เปนตน ความสําเร็จในการไป ดู ง านของคณะฯ ในครั้ ง นี้ ส ว นหนึ่ ง เกิ ด จากท า น ผช.ทูตทานนี้ที่ชวยทําใหเกิดขึ้นดวยเชนกัน สุดทาย ผูเขียนและคณะฯ ขอกราบขอบพระคุณ ในความ กรุณาของทานที่ชวยดูแลและใหความสะดวกกับ คณะฯ ตลอดเวลาที่ อ ยู ป ระเทศเกาหลี พวกเรา ในคณะฯ ทุกคนจะนําความรูที่ไดไปบริหารจัดการ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกองทัพอากาศไทยตอไป สุดทายนี้ จากเนื้อหาที่ไดกลาวมาตั้งแตตน ผูเขียนตั้งใจจะแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในความ พยายามที่จะพัฒ นานักเรียนนายเรื ออากาศของ ประเทศเกาหลีซึ่งยึดแบบอยางจาก US Air Force ธรรม

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ Academy โดยผูเ ขียนพยายามมองโรงเรีย น นายเรืออากาศเกาหลีแบบที่เกาหลีคิด ซึ่งผูเขียน ไดสรุปใหเห็นถึงกลวิธีที่จะทําใหไดมาซึ่งนักเรียน นายเรืออากาศที่มีคุณภาพอยางครบถวนทุกดาน ตั้งแต ความมีระบบเกียรติศักดิ์ การทําความดี การ ทําใหมีสมรรถภาพรางกายที่แข็งแรงเพื่อใหพรอม กั บ การเป น นั ก บิ น ที่ มี คุ ณ ภาพ การมี ค วามรู ครอบคลุมในดานสาขาวิชาตางๆ โดยเนนหนักไปที่ วิ ศ วกรรมอากาศยาน อั น เนื่ อ งมาจากความเป น กองทัพอากาศ ซึ่งนาจะเปนประโยชน อยางนอยที่สุด ก็ เ ป น แนวคิ ด เพื่ อ ที่ จ ะนํ า มาพั ฒ นานั ก เรี ย น นายเรืออากาศไทยใหกาวหนาตอไป 


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๙๑

น.อ.อภิชัย ศักดิ์สุภา (นนอ.๒๒)

(ตอจากฉบับที่แลว) ™ รุนที่ ๒ พระกริ่งหลวงพอยิด สรางเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๑ ในสมัย นาวาอากาศเอก สันทัด วงษทิพย (ยศในขณะนั้น) ดํารงตําแหนง ผบ.บน.๕๓ ฯ โดยสรางเปนเนื้อตางๆ ดังนี้คือ

๑. เนื้อทองคํา ๕ องค ใตฐานอุดทองคําดวยตัว “อุ” (ตอกโคดตัว “ยะ” ใตฐาน ๙ ตัว) ๒. เนื้อเงิน ๓๙ องค - ใตฐานอุดทองคําดวยตัว “อุ” (ตอกโคดตัว “ยะ” ใตฐาน ๙ ตัว) - ใตฐานอุดเงินดวยตัว “อุ” (ตอกโคดตัว “ยะ” ใตฐาน ๑ ตัว)


๙๒ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓. เนื้อนวโลหะ ๑๗๕ องค - ใตฐานอุดเงินดวยตัว “อุ” (ตอกโคดตัว “ยะ” ใตฐาน ๙ ตัว) - ใตฐานอุดทองแดงดวยตัว “อุ” (ตอกโคดตัว “ยะ” ใตฐาน ๑ ตัว) ๔. เนื้อนวโลหะแบบตัดจากชอพระที่หลอออกมา แบบนี้มีเพียง ๒๐ กวาองค และจะไมมีการ อุดที่กนพระดวย แตจะมีการตอกโคดเม็ดงาไวที่หลังองคพระแทน พระรุนนี้ปลุกเสกโดยหลวงพอยิด วัดหนองจอก จ.ประจวบฯ ™ รุนที่ ๓ พระรูปเหมือนหลวงพอยิด สรางเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑ ในสมัย นาวาอากาศเอก สันทัด วงษทิพย (ยศในขณะนั้น) ดํารงตําแหนง ผบ.บน.๕๓ ฯ โดยสรางเปนเนื้อตางๆ ดังนี้คือ

๑. เนื้อทองคํา ๙ องค ใตฐานอุดทองคําดวยตัว “ยะ” และตอกโคดตัว “นะ” ใตฐาน ๓ ตัว ๒. เนื้อเงิน ๑๒๐ องค ตอกโคดตัว “นะ” ใตฐาน ๑ ตัว ๓. เนื้อเงินใตฐานอุดทองคําตัว “ยะ” ๑๙ องค ตอกโคดตัว “นะ” ใตฐาน ๓ ตัว ๔. เนื้อนวโลหะ ๓๖๑ องค ตอกโคดตัว “นะ” ใตฐาน ๑ ตัว ๕. เนื้อนวโลหะใตฐานอุดเงินดวยตัว “ยะ” ๑๙ องค ตอกโคดตัว“นะ” ใตฐาน ๓ ตัว ๖. เนื้อนวโลหะกะไหลทองใตฐานอุดดวยตัว “ยะ” ๑๙ องค ตอกโคดตัว“นะ” ใตฐาน ๓ ตัว ๕. เนื้อนวโลหะใตฐานอุดเงินดวยตัว “ยะ” ๑๙ องค ตอกโคดตัว“นะ” ใตฐาน ๓ ตัว ๖. เนื้อทองแดงใตฐานอุดดวยตัว “ยะ” ๕๗๐ องค ตอกโคดตัว“นะ” ใตฐาน ๑ ตัว พระรุนนี้ปลุกเสกโดยหลวงพอยิด วัดหนองจอก จ.ประจวบฯ (อ่านต่อฉบับหน้า)


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๙๓

… การมีวินัย(๑)... วินัย คือ การฝก กาย วาจา ใจ ใหอยูในระเบียบแบบแผนที่ดี เพื่อใหการอยูรวมกันของมนุษยเปนไปโดยความเรียบรอยเสมอกัน เพราะสังคมมนุษยจะตองมีระเบียบวินัยเปนเครื่องควบคุม หากขาด สิ่ง ควบคุม ก็เหมือนพวงมาลั ยดอกไม ที่ดายร อยขาด ดอกไมก็ จะ กระจายไมเปนระเบียบงดงาม วินัยแยกไดหลายดาน แตที่สําคัญควรกลาวถึง ๒ ดาน คือ การมีวินัยในตนเอง และการมีวินัยตอสังคม z วินัยในตนเอง คือ ขอควรปฏิบัติสําหรับแตละบุคคลซึ่ง จะเปนพื้นฐานอันจะนําไปสูความมีวินัยในสังคมและประเทศชาติตอไป วินัยในตนเองที่คนในสังคมควรมี คือ ๑. ความซื่อสัตยสุจริต คือ ความซื่อสัตยตอตนเอง ไมบิดพลิ้วตอเจตนาของตนเอง ๒. ความขยันหมั่นเพียร คือ มีความขยันอดทน ทํางานในทางที่ดีที่ชอบ สรางฐานะของตนเองใหเปน ที่พึ่งของตน ๓. การประหยัด คือการควบคุมการใชจายของตนใหเหมาะสมกับรายรับที่มี ๔. การรักษาเวลา คือการเปนคนตรงตอเวลา ไมวาจะเปนการเรียน การทํางาน หรือนัดหมายตอง ใหทันเวลาเปนไปตามกําหนด และรูจักการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ๕. รูจักสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น รูจักรักษาสิทธิของตนเองและการเคารพสิทธิของคนอื่น ไมกาวกายในเรื่องของคนอื่น


๙๔ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๖. รั ก การเรี ย นรู จะตองติ ด ตามความก า วหนา ในวิ ท ยาการ ความเปลี่ ย นแปลงของโลก ของ ประเทศชาติ และขาวสารตางๆ ใหเปนคนที่มีการศึกษาดีทันสมัย ทันเหตุการณ และทันคนอยูเสมอ ๗. การยึ ด มั่ น วั ฒ นธรรมไทย วั ฒ นธรรมไทยเป น เครื่ อ งสื บ ต อ อายุ ข องชาติ เ พราะชาวไทยมี วัฒนธรรมไทยของตนเองจึงดํารงความเปนไทยอยูได ถาไมมีวัฒนธรรมไทยอาจจะถูกชาติอื่นกลืนชาติไป และสูญชาติไปในที่สุด z วิ นั ย ต อ สั ง คม ห ม า ย ถึ ง วิ นั ย ที่ พึ ง ป ฏิ บั ติ ต อ ผู อื่ น ใ น สั ง ค ม เ พื่ อ ก า ร อยู ร ว มกั น อย า งเรี ย บร อ ย ราบรื่นและผาสุกไดแก ๑. การเคารพกฎหมาย บ า น เ มื อ ง จ ะ ส ง บ สุ ข แ ล ะ เจริ ญ รุ ง เรื อ งได พลเมื อ ง จะต อ งเคารพเชื่ อ ฟ ง และ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ข อ ง บานเมือง เชน เรื่องการจราจร การรักษาความสะอาด การปองกันทําลายปาและทรัพยากร ธรรมชาติ การรักษาความลับของทางราชการ เปนตน ๒. การรักษาสาธารณสมบั ติ บ านเมื องจะเจริ ญได จะต อ งมี ค วามเป น ระเบี ย บ ความสะอาดการรักษาสาธารณส ม บั ติ ข อ ง ช า ติ ธํ า ร ง ไ ว เป น อย า งดี ต ามสภาพของ บานเมือง ๓ . ค ว า ม ส า มั ค คี คนในสั ง คมจะต อ งมี ค วาม สามั ค คี กั น ร ว มแรงร ว มใจ พัฒนาบานเมือง ทองถิ่น ชุมชน ตําบลหรือหมูบาน รวมทั้งรวมมือชวยปองกันปราบปรามหรือแจงเจาหนาที่


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๙๕

ที่กลาวมานี้ คือ วินัยที่คนไทยทุกคนควรจะฝกหัดและสรางสรรคสิ่งเหลานี้ใหเกิดขึ้น เปนคุณธรรม ประจําตัว หากทําไดสังคมของเราก็จะนาอยู นาอาศัย มากยิ่งขึ้น แตยังมีบุคคลอีกกลุมคนที่จําเปนจะตองมีวินัย ที่เครงครัดมากขึ้นอีก กลุมคนเหลานั้น คือ ทหาร ตํารวจ และผูที่ถืออาวุธในการทําหนาที่ตางๆ จึงจําเปน ที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับตองกําหนดเปนกฎหมายบังคับขึ้นมา เรียกวา กฎหมายวาดวยวินัยทหาร ผูเขียนได คนควาประวัติคราวๆ ถึงที่มาของกฎหมายวาดวยวินัยทหารไดดังนี้ การปกครองของไทยในสมั ย โบราณนั บ ตั้ ง แต กรุ ง สุ โ ขทั ย ยึ ด ถื อ นโยบายการป อ งกั น ประเทศเป น หลั ก ชายฉกรรจ ทุ ก คนต อ งเป น ทหาร การปกครองทั่ ว ไปใช วิ ธี ปกครองอยางทหาร ดังนั้น วินัยกับคนไทยทุกคนจึงเปน สิ่งที่ คูกันตลอดมา แตระเบียบกฎเกณฑหรือขอบังคับตางๆ ยังมิได ตราขึ้นเปนกฎหมาย คงยึดถือประเพณีหรือแบบธรรมเนียม ที่ทหารตองประพฤติปฏิบัติตาม ครั้นในสมัยตอๆ มา แมการ ศึกสงครามจะหางลง ทําใหการปกครองอยางทหารผอนคลาย ลงไป จนต อ งเสีย กรุง สุโขทั ยใหกั บอยุ ธ ยาซึ่ง เขมแข็ง และ ทหารมีวินัยมากกวา ในสมัยอยุธยานั้นเริ่มมีกฎหมายเกี่ยวกับ วินัยทหารชัดเจนขึ้น เชน พระอัยการลักษณะอาญาหลวง บัญญัติในแผน ดิน สมเด็ จพระรามาธิบดี ที่ ๑ พ.ศ.๑๘๙๕ พระอัยการกบฏศึก (พระไอยการกระบถศึก) บัญญัติในแผนดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ พ.ศ.๒๐๐๑ และยัง มีกฎหมายหลายฉบับที่ มีบทบั ญญัติเ กี่ย วกับการเกณฑทหารและเรียกผูอยูใตอํานาจปกครอง ควบคุมดูแลและสั่งการนั้นวา “ผูใตบังคับบัญชา” เปนตน ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงตราพระราชบัญญัติ และประกาศตางๆ ออกใชบังคับ ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้มีประกาศพระราชกําหนดกฎหมายทหาร โดยพระยา บุรุศรัตนพัลลภจางวาง ผูกํากับทหารบกทุกหมู ใหใชบังคับตั้งแตวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้นค่ําหนึ่ง จ.ศ.๑๒๒๕ (พ.ศ.๒๔๐๖) สําหรับใชบังคับแกทหารที่มียศตางๆ ตั้งแตครู นายแถวและทหารเลว รวม ๑๓ ขอ เพื่อยึดถือ ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการลา การเตรียมตัว เมื่อถึงเวลาฝกหัด การระวังรักษาดูแลเครื่องแตงกาย การจัดยาม ประจําหนาที่ การลงโทษทหารที่เกียจครานการฝก การลงโทษทหารที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา การลงโทษทหารที่นินทาดาผูบังคับบัญชา ทั้งตอหนา และลับหลัง แบบธรรมเนียมในการแสดงความเคารพ ตอผูบังคับบัญชา และผูใหญนับไดวากฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายวาดวยวินัยทหารและแบบธรรมเนียม ตางๆ สําหรับใหทหารผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชายึดถือปฏิบัติในสมัยนั้น


๙๖ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ต อ มา พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าต ให ตรากฎหมายว า ด ว ยวิ นั ย ทหารขึ้ น สองฉบั บ คื อ กฎหมายว า ด ว ยอํ า นาจลงอาญาทหารเรื อ ลงวั น ที่ ๒๑ มี น าคม ๒๔๕๔ สํ า หรั บ ใช บั ง คั บ ทหารเรื อ และกฎว า ด ว ยยุ ท ธวิ นั ย และการลงอาญาทหารบก ฐาน ละเมิดยุทธวินัย ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๔๕๘ สําหรับใชบังคับทหารบก จนกระทั่งในป พ.ศ.๒๔๖๔ กฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาว ไม เ หมาะสมแก ก าลสมั ย และยั ง ไม มี ค วามชั ด เจนพอ กล า วคื อ ไม มี บ ทนิ ย ามศั พ ท ใหแนชัดวาวินัยทหารคืออะไร อี ก ทั้ ง เมื่ อ ได ใ ห อํ า นาจแก ผูบังคับบัญชาแลว ก็สมควร มีหนทางใหผูใตบังคับบัญชา สามารถร องทุ กขได ในกรณี ที่ถูกผูบังคับบัญชากดขี่ โดย อยุ ติ ธ รรมนั้ น ได ด ว ย ดั ง นั้ น เสนาบดี ก ระทรวงกลาโหม และเสนาบดีก ระทรวงทหารเรื อ ในขณะนั้ น จึ ง ได นํ า ความกราบบัง คมทู ล พระกรุณา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกกฎใหม และไดรับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาต ใหตรากฎวาดวยยุทธวินัย และการลงอาญาทหารบก ฐานละเมิดยุทธวินัย ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๔๖๕ ขึ้นใชบังคับและใหยกเลิกกฎหมายเดิมทั้งสองฉบับนั้นเสีย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดินในป พ.ศ.๒๔๗๖ พระบาทสมเด็จพระปกเกลา เจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหตราพระราชบัญญัติวาดวยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖ ขึ้น โดยคําแนะนําและความยินยอมของ สภาผูแทนราษฎร เนื่องจากขณะนั้นทั้งทหารบกและทหารเรือ ไดรวม เปนกระทรวงเดียวกันจึงสมควรใหกฎหมายฉบับเดียวกัน บังคับแกทหารทั้งหมด กับใหยกเลิกกฎวาดวย ยุทธวินัย และการลงอาญาทหารบก ฐานละเมิดยุทธวินัย และยกเลิกกฎเสนาบดีวาดวยอํานาจลงอาญา ทหารเรื อ โดยให พ ระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยวิ นั ย ทหาร พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๗๖ มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๔๗๖ ตลอดจนถึงปจจุบันนี้ มีการแกไขเพิ่มเติมบาง จนถึงพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๐๗ นอกจากนี้ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย รัฐธรรมนูญไดบัญญัติวา บุคคลยอมเสมอภาคกัน ในกฎหมาย และไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน อันเปนการรับรองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๙๗

ของประชาชนคนไทย เชนเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับกอน ๆ แตในการบริหารราชการแผนดินแลว บุคคลที่ เขารับราชการซึ่งรวมถึงขาราชการทหารดวย บุคคลเหลานี้นอกจากจะอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายทั่วไป แลว ยังตองอยูในบังคับแหงกฎหมายเฉพาะตางหากจากประชาชนทั่วไป เชนทหารตองอยูภายใตบังคับ แหงกฎหมายวาดวยวินัยทหารเปนตน ดวยเหตุนี้เองรัฐธรรมนูญทุกฉบับทั้งฉบับปจจุบัน จึงไดบัญญัติ รองรับในเรื่องนี้ไวใน มาตรา ๖๔ วา “บุคคลซึ่งเปนทหาร ตํารวจ และขาราชการอื่นของรัฐ ฯลฯ ยอมมี สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป เวนแตที่จํากัดในกฎหมาย กฎ หรือ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ ในสวนที่เกี่ยวกับการเมือง สมรรถภาพ วินัยหรือจรรยาบรรณ” ซึ่งถือไดวาเปนขอจํากัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องวินัยสําหรับทหาร เพราะวินัยทหาร เปนรากฐานสําคัญ และเปนมาตรการจําเปนที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการเปนสวนรวมนั้นเอง ผูเขียนไมมีเจตนาจะ สอนวิชากฎหมายทหารในที่นี้ แต ต อ งการเน น ให เ ห็ น ว า เราควรจะภาคภูมิใจเปนที่สุด ที่เกิดมาชีวิตหนึ่งไดเขามาเปน ทหาร ได ทํ า หน า ที่ รั ก ษาชาติ บานเมือง และไดรับเกียรติใน รัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ตราขึ้นมา ให เ ป น กลุ ม บุ ค คลที่ ต อ งมี กฎหมายกําหนด ใหตองมีวินัยอยางเครงครัด ที่ผูเขียนเนนวาเราควรภาคภูมิใจ ก็เพราะวาที่ไดกลาวนํามา แตตนนั้น จะเห็นวาวินัยเปนสิ่งที่ดีเปนสิ่งที่ทุกสังคมอยากใหพลเมืองของตนมี แลวเราเปนกลุมคนที่ไดรับ การฝก การตรวจ การทดสอบ และการควบคุมอยางใกลชิด ทั้งผูบังคับบัญชา และกฎหมาย วินัยทหาร จะแปลกอะไรถาพวกเราจะตั้งใจวา เราจะมีวินัยในตนเอง เราจะมีวินัยตอสังคม และเราจะเปนทหารที่มี วินัยตอกฎหมายวินัยทหาร เราจะปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ทํางานดวยความรับผิดชอบ ประพฤติตน เปนทหาร ที่สมเปนสุภาพบุรุษ สุภาพสตรีอยางเครงครัด เราจะไมยอมเปนทหารที่มีวินัยหยอนยาน เพราะ ทหารที่ขาดวินัยก็คือ โจรดีๆ นี่เอง 


๙๘ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

นายหวงใย

ถ า พู ด ถึ ง เรื่ อ งสายตาแล ว คนส ว นใหญ มักจะรูจักสายตาสั้นและสายตายาว แตมีสายตา ผิ ด ป ก ติ อั น ห นึ่ ง ที่ ห ล า ย ค น มั ก สั บ ส น ก็ คื อ สายตาเอียง

ผู เ ขี ย นได ยิ น คํ า ว า สายตาเอี ย ง ตอนที่ ผูเขียนเรียนอยูมัธยมตน ตอนนั้นมองกระดานดํา ไม เ ห็ น เข าใจว าสายตาสั้ น ไปตรวจถึ งได รู ว าเป น สายตาเอียง เวลาผูเขียนบอกใครวาเปนสายตาเอียง มักจะมีคนตอบกลับมาวา ตาก็ตรงดีไมเห็นจะเอียง ตรงไหน คนจํานวนมากเขาใจวาสายตาเอียงคือ ภาวะตาเข ที่ตาสองขางมองไปคนละทางกัน จริงๆ แลว สายตาเอียงเปนความผิดปกติ ของสายตาชนิดหนึ่ง โดยที่สายตายังคงตรงดีอยู

เหมือนคนสายตาสั้นหรือสายตายาว คนที่มีสายตา ปกติ เ วลามองเส น สองเส น ที่ ทํ า กากบาทกั น จะมองเห็ น เส น แนวนอน เส น แนวตั้ ง ชั ด เท า กั น ขณะที่ ค นที่ มี ส ายตาสั้ น หรื อ ยาว จะมองเห็ น เส น แนวตั้ ง หรื อ แนวนอนมั ว เท า ๆ กั น แต ใ นคน สายตาเอียงนั้น จะเห็นเสนแนวตั้งและแนวนอนชัด ไมเทากัน ทําใหภาพที่เห็นมองไมชัดทั้งใกลและไกล สายตาเอียงพบไดบอยตั้งแตเด็กในวัยเรียน โดยเฉพาะในเด็กที่มีตาเล็กหรือตาชั้นเดียว สาเหตุ ของสายตาเอีย งสวนใหญเ กิดจากกระจกตาหรือ ตาดําไมกลมโคงปกติ โดยอาจเกิดจากเปลือกตา กดที่ ต าดํ า ในเด็ ก ที่ ต าเล็ ก หรื อ ตาชั้ น เดี ย ว หรื อ มี กอนที่เปลือกตา เชน ตากุงยิง ไฝ หูด กดที่ตาดํ า นอกจากนี้ อ าจเกิ ด จากแผลเป น หรื อ การบางตั ว ผิดปกติของกระจกตา อีกสาเหตุหนึ่งของสายตาเอียง คือเลนสตา ในบางรายเลนสตาอาจมีลักษณะความ โคงที่ผิดปกติ สงผลใหเกิดสายตาเอียงไดเชนกัน สายตาเอียงนอกจากพบในเด็กแลว ยังพบ ในผู สู ง วั ย ได เ ช น เดี ย วกั น โดยเฉพาะในรายที่ มี หนั ง ตาตกมากดกระจกตา ในรายที่ เ คยผ า ตั ด


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๙๙

กระจกตา ในรายที่เคยผาตัดตอกระจก หรือในราย ที่เคยมีอุบัติเหตุทางตา เปนตน การวินิจฉัยสายตาเอียงไมยาก เครื่องวัด คา สายตาปจจุ บัน ก็ ชว ยบอกได ว า มีส ายตาเอีย ง หรือไม คนที่สายตาเอียงเพียงเล็กนอยและไมรบกวน ตอการมองเห็น ก็ไมจําเปนตองใชแวนหรือการรักษา ใดๆ แตในรายที่เอียงมาก หรือรบกวนการมองเห็น คงแนะนําใหพบจักษุแพทยเพื่อดูสาเหตุและติดตาม การเปลี่ยนแปลงของกระจกตา การรักษาสายตาเอียง ปจจุบันมีหลายวิธี ในรายที่รบกวนการมองเห็นควรพบจักษุแพทยเพื่อ หาสาเหตุและแกไขสาเหตุเบื้องตน เชน แกไขเรื่อง เปลือกตาที่กด หรือในบางรายที่มีการบางตัวของ กระจกตาก็อาจตองเปลี่ยนกระจกตา ในรายที่มีการ ธรรม

เย็ บ ไหมในการผ า ตั ด ต อ กระจกอาจต อ งตั ด ไหม หลั ง จากแก ไ ขสาเหตุ แ ล ว การใช แ ว น ตาหรื อ คอนแทคเลนส ก็ จ ะช ว ยแก ไ ขสายตาเอีย งสว นที่ เหลือได ในปจจุบันนอกเหนือจากการใชแวนแลว ยังมีวิทยาการใหมๆ ที่ไดผลดีเชนกัน ไมวาจะเปน การใชเลเซอรปรับแตความโคงกระจกตา และในราย ที่เปนตอกระจกรวมดวย ก็จะมีเลนสแกวตาเทียม ชนิดแกไขสายตาเอียงที่ใชใสใหผูปวยขณะผาตัด ตอกระจก ดวยความกาวหนาในการรักษาสายตาเอียง ชวยให สายตาเอียงเปน เรื่องที่ไมนากลัวอีกตอไป แตถาใครมีสายตาที่เอียงไปมองสาวขางบาน อันนี้ ไมรับประกันความปลอดภัย ☺☺

ภาพที่เห็นของผู้มีปัญหาสายตาเอียง ขอบคุณนิตยสารสุขภาพ Hospital Health care ฉบับเดือน ส.ค.๕๔


๑๐๐ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

บางแค n ขอคําปรึกษา คนรูจักที่ เคยเลิกสูบบุหรี่ได โทร.ขอคํา ปรึกษาเขาได เลย หรือจะโทร.ขอคําแนะนําเลิกบุห รี่ สายดวน ๑๖๐๐ Y หากําลังใจ บอกใหคนใกลชิดรูความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ เพราะกําลังใจจากคนรอบขางจะชวยใหฮึดสู เพื่อเลิกสูบบุหรี่ใหได Z เปาหมายอยูขางหนา วางแผน ตั้งเปาหมาย เลือกเอาวันสําคัญๆ ที่ จะเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งการปฏิบัติตัวในระหวางการเลิกสูบ บุหรี่ดวย แตอยานานเกินไปละ เดี๋ยวหมดไฟเสียกอน [ ไมรอชา...ลงมือ เตรียมตัวใหพรอม ทิ้งอุปกรณที่เ กี่ยวของกับ การสูบบุห รี่ให ห มด ลองเปลี่ย นมาอ า นหนัง สือ แทนการ สูบบุหรี่ระหวางเขาหองน้ํา และควรดื่มน้ํา ทานผลไม แปรงฟน ทุกครั้งหลังกินอาหาร เพื่อลดความอยากสูบบุหรี่ \ ถือคํามั่น...ไมหวั่นไหว เมื่ อ ถึ ง วั น ลงมื อ ตื่ น นอนด ว ยความสดชื่ น บอกกับตัวเองวากําลังทําสิ่งที่ดีที่สุดใหกับตนเองและคนที่รัก เมื่ออยากสูบบุหรี่ ขอใหอดใจไวแลวทบทวนถึงเหตุผลที่ทําใหตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๑๐๑

] หางไกลสิ่งกระตุน ระหวางชวงเวลาเลิกสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทําใหอยากสูบบุหรี่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู ทามกลางคนสูบบุหรี่ดวย ^ ไมหมกมุนความเครียด หากเครียด โปรดหยุดพักสมองคลายเครียดดวยการพูดคุยกับคนอื่น หรือหาหนังสือการตูนขําขัน มาอานก็ได มีวิธีคลายเครียดตั้งมากมายที่ไมตองสูบบุหรี่ _ เจียดเวลาออกกําลังกาย ออกกําลังกายอยางนอยวันละ ๑๕-๒๐ นาที นอกจากชวยคุมน้ําหนักที่อาจเพิ่มขึ้นแลว ยังชวย ใหสมองปลอดโปรง หัวใจและปอดทํางานดีขึ้น ` ไมทาทายบุหรี่ อยาคิดวาลองสูบบุหรี่บางเปนครั้งคราวไมเปนไร เพราะการทดลองสูบเพียงมวนเดียว อาจจะ ทําใหกลับไปสูความเคยชินแบบเดิมๆ อีกก็ได a ถาตองเริ่มตนอีกครั้งก็อยาทอ หากหั น กลับไปสู บบุ ห รี่ ไมไดแปลวา ลม เหลว ขอเพีย งพยายามตอไป เตรีย มตัว ให พ รอม กําหนดวันที่จะเลิกบุหรี่ดวยใจตั้งมั่น เพื่อหยุดสูบบุหรี่ตอไปตลอดกาล กอนจากกัน ลองประดิษฐกระปุกออมสินพิเศษสักใบ ไวที่บาน แลวตั้งชื่อใหมันวา “พอ...ขอหนูนะ” จะเปนเครื่อง เตือนใจไดดีที่สุด เงินคาบุหรี่ทุกบาททุกสตางคนั้น มีคามหาศาล สําหรับลูกนอย เพราะนั่นอาจหมายถึง คาเทอม คารถโรงเรียน คาจักรยาน คาทัศนศึกษา คาสมุดระบายสี คาชุดนักเรียน

(ขอขอบคุณ มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่)


๑๐๒ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ปชส.กบข.

กบข.ชี้ทั่วโลกกําลังเผชิญหนากับภาวะ เงิ นเฟ อสู ง และคาดว าจะอยู ในระดั บสู งไปอี ก ระยะหนึ่ง ตามแนวโนมราคาสินคาโภคภัณฑ และราคาสินคาทั่วไปที่เพิ่มขึ้นตอเนื่อง ชี้เปน ความเสี่ ย งต อ เศรษฐกิ จ ในระยะยาว พร อ ม ติดตามสถานการณเงินเฟออยางใกลชิด และ วางกลยุ ท ธ จั ด สรรการลงทุ น ไปในสิ น ทรั พ ย หลายประเภทอยางรอบคอบ นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) เปดเผย ว า ป จ จุ บั น ประเทศต า งๆ ทั่ ว โลกกํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ ภาวะเงินเฟอสูง (High Inflation) รวมถึงประเทศไทย ที่ กํ า ลั ง เผชิ ญ กั บ ป ญ หาดั ง กล า วเช น กั น ล า สุ ด อั ต ราเงิ น เฟ อ เดื อ นเมษายนของไทยอยู ที่ ร ะดั บ ๔.๐% สูงสุดในรอบ ๑๘ เดือน ขณะที่ปญหาเงินเฟอ ยังคงมีแนวโน มอยู ในระดั บสูง อี กระยะหนึ่ง และ อาจกลายเปนความเสี่ยงในระยะยาวตอการเติบโต ของเศรษฐกิจ ยกตัว อยางในสหรัฐอเมริก า ที่ผล จากราคาสินคาโภคภัณฑที่สูงขึ้นไดบั่นทอนความ มั่ น ใจและกํ า ลั ง ซื้ อ ของผู บ ริ โ ภค เป น ผลให

เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ ในไตรมาสแรกป นี้ ข ยายตั ว เพียง ๑.๘% (QoQ Annulized) ต่าํ กวาทีน่ กั วิเคราะห คาดไวที่ ๒% “เงินเฟอมีแนวโนมอยูในระดับสูงตอเนื่อง ตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินคาโภคภัณฑและราคา สินคาอื่นๆ และในระยะยาวคาดวาเงินเฟอจะอยูใน อั ต ราที่ สู ง กว า ในอดี ต ที่ ผ า นมา เนื่ อ งจากป จ จั ย พื้นฐานทั้งดานอุปสงคที่เพิ่มขึ้นตามประชากรโลก ขณะที่ อุป ทานมี อ ยูอ ย า งจํ า กั ด และผลิ ต ได ไม ทั น ความตองการ ยิ่งในชวงที่ผานมามีปจจัยอื่นเขามา เปนตัวแปรที่สงผลตออัตราเงินเฟอ ทั้งผลกระทบ จากเหตุ แ ผ น ดิ น ไหวและสึ น ามิ ใ นประเทศญี่ ปุ น และความวุนวายทางการเมืองในประเทศตะวันออก กลางและแอฟริกาเหนือ” นางสาวโสภาวดีกลาว อย า งไรก็ ดี ภาวะเงิ น เฟ อ ที่ ป รั บ ตั ว สู ง ขึ้ น อยางตอเนื่องถือเปนปจจัยสําคัญที่ กบข.ติดตาม และนํามาพิจารณากําหนดกลยุทธการลงทุนในชวง ที่ เ หลื อ ของป นี้ โดย กบข.ได มี ก ารจั ด สรรและ กระจายการลงทุ น ไปในสิ น ทรั พ ย ห ลายประเภท (Asset Allocation) เพื่อรองรับความผันผวนที่จะ


กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ข่าวทหารอากาศ ๑๐๓

เกิดขึ้นจากปจจัยเสี่ยงตางๆ ซึ่งภายใตสถานการณ เงินเฟอที่เรงตัวสูงขึ้นและเปนแรงกดดันใหธนาคาร กลางประเทศตางๆ ตองเพิ่มความเขมงวดในการ ดํ า เนิ น นโยบายการเงิ น ทั้ ง นี้ กบข.มองว า จาก สภาวะดังกลาวจะสงผลใหการลงทุนในหุนมีแนวโนม ใหผลตอบแทนที่ดีกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุน ในพันธบัตรและเงินฝาก และเมื่อพิจารณาเศรษฐกิจ ของกลุมประเทศเกิดใหม (Emerging Market) ที่มี แนวโนมขยายตัวไดอยางแข็งแกรงแมเงินเฟอจะ เรงตัวขึ้น ทําใหหุนของประเทศเกิดใหมซึ่งสวนใหญ อยูในเอเชียและกลุม BRIC ไดแก บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน มีความนาสนใจที่จะเขาลงทุน นางสาวโสภาวดีฯ กลาวตอวา ภาวะเงินเฟอ ที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องถือเปนความทาทาย ของ กบข.ซึ่ ง เป น กองทุ น เงิ น ออมระยะยาวที่ ทํ า หนาที่บริหารเงินออมของขาราชการ และมุงหวัง สร า งผลตอบแทนการลงทุ น ระยะยาวสู ง กว า ธรรมชาติ

อัตราเงินเฟอ กบข.จึงมีการจัดสรรการลงทุนไปใน สินทรัพยประเภทตางๆ รวมทั้งหุนไทย ซึ่งปจจุบัน กบข.มีสัดสวนการลงทุนในหุนไทยกวา ๑๐% ของ สินทรัพยทั้งหมด และมองวาหุนไทยโดยภาพรวม ยังมีความนาสนใจ เนื่องจากความสามารถในการ สรางรายไดของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโนมดีตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดย กบข.คาดวา ในปนี้เศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวไดในระดับ ๔-๔.๕% ในขณะที่คาดวาอัตราเงินเฟอเฉลี่ยในปนี้ จะอยูในระดับ ๓.๓-๓.๘%

ป้าต้อย

ÅÙ¡e´ืo สารอาหารและสรรพคุณที่สําคัญ ลูกเดือยเป็นธัญพืชที่มีฟอสฟอรัสและ เหล็ ก มาก มี โ ปรตี น ชนิ ด ย่ อ ยง่ า ย สารโปรตี น ประกอบด้ ว ยกรดอะมิ โ นสํ า คั ญ ที่จําเป็นต่อร่างกาย ครบทั้ง ๘ ชนิด และเป็นกรดที่มีด่าง มีซิลิกอนสูง ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของคอลลาเจน ช่วยบํารุงผม ผิว ฟัน กระดูก ตา และเล็บให้แข็งแรง ช่วยรักษาหูดเรื้อรัง....


๑๐๔ ข่าวทหารอากาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กําหนดการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักเรียนเตรียมทหาร (ในสวนของกองทัพอากาศ) ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ รายการ ๑. การจําหน่ายระเบียบการและใบสมัคร ๑.๑ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ๑.๒ ซื้อด้วยตนเอง ๒. วันรับสมัคร ๒.๑ สมัครทางไปรษณีย์ ๒.๒ สมัครด้วยตนเอง ๓. วันสอบภาควิชาการ

๔. ประกาศผลการสอบภาควิชาการ - ทาง INTERNET,โทรศัพท์อัตโนมัติ - ประกาศผลสอบภาควิชาการ และรายงานตัว - ประชุมรับฟังคําชี้แจงจาก รร.นอ. ๕. กําหนดสอบรอบสอง - ทดสอบความถนัดและวิภาวะวิสัย - สอบสัมภาษณ์, พลศึกษา และตรวจร่างกาย ๖. ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย - ทาง INTERNET,โทรศัพท์อัตโนมัติ - เป็นทางการ , รายงานตัว และพิมพ์ลายนิ้วมือ - ประชุมรับฟังคําชี้แจงจาก โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ ๗. ทําสัญญาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของ ทอ.) ๘. บุคคลสํารองฟังผลสอบและ รายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิ์ ๙. รายงานตัวเข้าศึกษาและ ปฐมนิเทศ ๑๐. เปิดภาคการศึกษา

วัน - เวลา ๒๙ ธ.ค.๕๔ – ๑๐ ก.พ.๕๕ ๒๙ ธ.ค.๕๔ – ๑๔ มี.ค.๕๕

สถานที่ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

๓ ม.ค.๕๕ – ๑๗ ก.พ.๕๕ โรงเรียนนายเรืออากาศ ๙ – ๑๔ มี.ค.๕๕ โรงเรียนนายเรืออากาศ ๑ เม.ย.๕๕ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ๑๑.๓๐ น. ผู้สมัครสอบพร้อมเพื่อ รอเรียกเข้าห้องสอบ ๑๓.๐๐–๑๗.๐๐ น. สอบภาควิชา การ ๑๒ เม.ย.๕๕ ๑๗ เม.ย.๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๙ เม.ย.๕๕,๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๒๐ – ๒๒ เม.ย.๕๕, ๐๗.๐๐ น.

๒๕ เม.ย.๕๕ ๒๗ เม.ย.๕๕ ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๒๗ เม.ย.๕๕ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๒๙ เม.ย.๕๕ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๒๙ เม.ย.๕๕ ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๒๙ เม.ย.๕๕ ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑ พ.ค.๕๕

http://www.rtafa.ac.th, http://www.rtaf.mi.th และโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1900 888 533 โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ และสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ http://www.rtafa.ac.th, http://www.rtaf.mi.th และโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 1900 888 533 โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก โรงเรียนเตรียมทหาร ฯ อ.บ้านนา จ.นครนายก


ภายในงานนําเสนอยุทโธปกรณที่ใชในภารกิจการรักษาความมั่นคงและปลอดภัย ในระดับภูมิภาคอยาง ครบถวนทั้งสามเหลาทัพรวมทั้งหนวยงานความมั่นคงภายใน ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ครอบคลุมระบบอาวุธ ปน ขีปนาวุธ รถถัง เครื่องบินระบบอัตโนมัติแบบไรพลขับยานยนต เรือรบ ดาวเทียม ระบบ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส สวนเทคโนโลยีทางดานกองทัพอากาศ มีบริษัทชั้นนําของโลกจํานวนมาก รวมแสดง เชน SAAB, Lookheed Martin, Rafael Advanced Defense Systems Ltd., Thales, Schiebel, Diehl Defence เปนตน โดยเทคโนโลยีที่นํามาเสนอไดแก ระบบการบินครบวงจร เทคโนโลยีการเคลือบเครื่องบิน และชิ้นสวน อาวุธทางอากาศ การควบคุมการปองกันภัยทางอากาศ การควบคุมการรบทางอากาศ สนามรบ หรือ การรบ ทางทะเล การผลิตเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร การบริการทางดานวิศวกรรมการบิน เครื่องบินไรคนขับ การจําลองการบินเครื่องบิน เทคโนโลยีทางดานอากาศยานและขีปนาวุธที่มีความเร็วกวาเสียง การจัดงานครั้งนี้ยังไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาพิเศษในหัวขอ “ความรวมมือระหวางพลเรือนและทหาร ในการจัดการภัยพิบัติ” (“Civil Military Cooperation on Disaster Management”) ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอ ผูเขารวมงานนิทรรศการ

ขอเชิญชวนขาราชการกองทัพอากาศและผูสนใจ สามารถเขารวมงานนิทรรศการ

โดยขอ รับบัตรเขาชมนิทรรศการฯ(ไมมีคาใชจาย)ไดที่เว็บไซต www.asiandefense.com หรือ กรณีที่เขาชมงานเปนหมูคณะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณวิลานี จิตรังสฤษฎ โทรศัพท 02 642 6911 ตอ 711 ""


หนังสือข่าวทหารอากาศ ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2555  
หนังสือข่าวทหารอากาศ ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2555  

February 2012

Advertisement