Page 1


ขขา วทหารอากาศ วทหารอากาศศ

พพฤษภาคม ฤษภาคม


พพฤษภาคม ฤษภาคม

ขขาววทหารอากาศ ทหารอากาศ


ขขา วทหารอากาศ วทหาารอากาศ

พฤษภา าคม พฤษภาคม


พพฤษภาคม ฤษภาาคม

ขขาววทหารอากาศ ทหารอากาศ


ขขา วทหารอากาศ วทหหารอากาศ

พพฤษภาคม ฤษภาคม


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม


พฤษภาคม

ขขาววทหารอากาศ ทหารอากาศ


ส ๕๗ ๖๑ ๖๕ ๗๐ ๗๓ ๗๖ ๗๘ ๘๑ ๘๓ ๘๗ ๙๒ ๙๓ ๙๙

ารบัญ

ปที่ ๗๘ ฉบับที่ ๑ เดือนพฤษภาคม ๒๑๖๑ ๒ กลอนวันวิสาขบูชา ๓ กลอนวันพืชมงคล ๔ กองทัพอากาศกับศาสตรพระราชา ...น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ๗ ประมวลภาพวันที่ระลึกกองทัพอากาศ ๘ ประมวลภาพวันกองทัพอากาศ ๙ สารผููบัญชาการทหารอากาศ ๑๓ พิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ตอนที่ ๒ ...พุทธรักษา ๑๕ ๑ ศตวรรษ กองทัพอากาศ ตอนที่ ๒ ...พ.อ.อ.ธรรมวัฒน รัตนวิจารณ ๑๙ T-50TH Golden Eagle ...สุกษม หิรัญพรรณ ๒๗ อินทรีแดง แผลงฤทธิ์ ตอน อากาศโยธินนักรบภาคพื้น แหงกองทัพอากาศไทย ...น.ต.ภฤศพงศ ชอนแกว ๓๒ เสวนาวิชาการ วทอ. ...กกศ.วทอ.ฯ ๓๘ ประวัติศาสตรชาติไทย : พระเจาเสือ ...สุรสิทธิ่ ส้าแดงสุข ๔๒ ๖๓ ป โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ...น.อ.หญิง สุพรรณรัศม ราชวงศ ๔๗ Disaster Risk Reduction ...น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ ๕๓ มุม IT : การปองกันภัยทาง Cyber ทอ.สหรัฐฯ ... น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต

ภาษาไทยดวยใจรัก : ทาวทองกีบมา ...นวีร ครูภาษาพาที : ชื่อฟอนตไทยสื่อความหมาย ...kasa การปรับตัวของกําลังทางอากาศ ฯ ...ขุนนางท຋าซຌาย Tomahawk Cruise Missile ขวานพิฆาต ...Rocket-7 มุมสุขภาพ : วันงดสูบบุหรี่โลก ...ร.ท.ชยุตม วิมลาภิรัต เมื่อซุนวูไปจายตลาด ...ว.วิทยา CROSSWORD ...อ.วารุณี เวลาการตูน ...มิสกรีน ขอบฟาคุณธรรม : เปนผูพกพาตูยาสามัญประจําใจ ...1261 มุมทองเที่ยว : พิชิต฿จ "เขา" ตอน เขาลอมหมวก ...กันตา มหกรรมการประกวดพระเครื่อง สมาคม฽มบาน ทอ. ฿นรั้วสีเทา กอลฟการกุศล โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) /เฉลย CROSSWORD หมายเหตุ ขอ฽กຌเขขຌอความ฿นบทความหนຌาที่ ๔ ฉบับเดือนเมษายน ๒๕๒ํ เปน...กลຌอง฾ทรทรรศนสะทຌอน฽สง ขนาดเสຌนผ຋าศูนยกลาง ๐.๓ เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ สถานีรายงาน ดอยอินทนนท...

ชือ่ ฟอนตไทยสือ่ ควาkskย


๑๑ ๙

บทบรรณาธิการ สวัสดีครับ ฼พืไอนขาราชการทหารอากาศทุกท຋าน สืบ฼นืไองจาก฿น฼ดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ มีวันสําคัญทีไจะ฼กิดขึๅนดวยกัน ๓ ฼หตุการณ คือ ฿นวันทีไ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฼ปนวันพืชมงคล ซึไง฿นวันนีๅจะมีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อัน฼ปนพระราชพิธีทีไมีความ฼ก຋าแก຋ สืบต຋อมาตัๅงแต຋฾บราณ ฼พืไอ฼สริมสรางขวัญและกําลัง฿จ฿หแก຋฼กษตรกร ของชาติ อีกทัๅงยัง฼ปนการระลึกถึงความสําคัญของ฼กษตรกรรมซึไง฼ปนรากฐาน฼ศรษฐกิจเทย รวมทัๅงประ฼ทศ ของ฼รากใ฼ปน฼มืองอู຋ขาว อู຋นํๅา ของ฾ลกมาแต຋฾บราณกาล ฉะนัๅน วันพืชมงคล จึงมีความสําคัญต຋อคนเทยทุกยุค ทุกสมัย ฿นวันทีไ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตรงกับวันวิสาขบูชามี฼หตุการณสาํ คัญทางพระพุทธศาสนา฼กิดขึๅน คือ การประสูติ ตรัสรู และปรินพิ พาน ของพระพุทธ฼จา ฾ดยพุทธศาสนิกชนจะมีการทําบุญ ฟงธรรม และ฼วียน฼ทียน ฼พืไอ฼ปนพุทธบูชาและ฼พืไอความ฼ปนศิริมงคล กอปรกับ ฿นวันทีไ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนด฿ห฼ปน“วันตนเมแห຋งชาติ” ฼พืไอส຋ง฼สริมและกระตุน฼ตือนคนเทย฿หตระหนักและหวงแหนทรัพยากรปาเม อันจะ฼ปนหนทางนําเปสู຋การ อนุรกั ษ และรูจ กั การ฿ชประ฾ยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอย຋างคุม ค຋า ฼พือไ ฼กใบรักษาเว฿หลกู หลานต຋อเป฿นอนาคต ภาพปก ฼ปนภาพ฼ครืไองบินฝกขับเล຋ขัๅนตน T-50TH ทีไกองทัพอากาศเดจัดซืๅอจากสาธารณรัฐ฼กาหลี ซึไงเดทําพิธีบรรจุ฼ขาประจําการ ณ กองบิน ๔ อํา฼ภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ฼มืไอวันทีไ ๔ ฼มษายน ๒๕๖๑ ฼รียบรอยแลว ฼รือไ ง฼ด຋นฉบับนีๅ นํา฼สนอบทความทีนไ า຋ สน฿จ ฼ช຋น ฼สวนาวิชาการ วทอ. Disaster Risk Reduction การปองกันภัยทาง Cyber ของ ทอ.สหรัฐ ฯ การปรับตัวของกําลังทางอากาศต຋อภัยคุกคามรูปแบบ฿หม຋ รวมทัๅงคอลัมนประจําทีไน຋าสน฿จอีกมากมาย ฼ชิญพลิกอ຋านเดตามอัธยาศัย บรรณาธิการ 


ขาวทหารอากาศ

คณะผูจัดทําหนังสือขาวทหารอากาศ เจาของ กองทัพอากาศ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พล.อ.อ.ประพันธ ธูปะ฼ตมีย พล.อ.อ.มรว.ศิริพงษ ทอง฿หญ຋ พล.อ.อ.ธนนิตย ฼นียมทันต พล.อ.อ.คงศักดิ่ วันทนา พล.อ.อ.อิทธพร ศุภวงศ พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจง

พล.อ.อ.ธงชัย แฉลม฼ขตร พล.อ.อ.ศักดิ่พินิต พรอม฼ทพ พล.อ.ต.สหัสชัย มาระ฼นตร

พล.อ.อ.กันต พิมานทิพย พล.อ.อ.อมร แนวมาลี พล.อ.อ.ปอง มณีศิลปຊ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข พล.อ.อ.ประจิน จัไนตอง พล.อ.อ.จอม รุ຋งสว຋าง

ที่ปรึกษา

พล.อ.อ.มณฑล สัชฌุกร พล.อ.ต.หญิง สุมาลี ฤทธิบุตร

ผูอํานวยการ/บรรณาธิการ พล.อ.ท.สิทธิชัย แกวบัวดี

฼จากรมกิจการพล฼รือนทหารอากาศ รองผูอํานวยการ

พล.อ.ต.พงษศักดิ่ ฼สมาชัย พล.อ.ต.ทศวรรณ รัตนแกวกาญจน น.อ.อธิพร แสงสวัสดิ่ น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผูชวยบรรณาธิการ ผูจัดการ

พล.อ.ต.ศุภณัฏฐ หนูรอด

ผูชวยผูอํานวยการ

น.อ.กรกฎ ทิมเสว น.อ.สมพร แตพานิช

น.อ.ฐากูร นาครทรรพ น.อ.อภิรัตน รังสิมาการ น.อ.มา฾นช งาม฼นตร

ประจําบรรณาธิการ

น.ท.หญิง สุภาวดี ฾คตร฼วียง น.ท.หญิง มุตสิตา มาหะศักดิ่ น.ต.หญิง กรชิชา ดํา฼กิด พ.อ.อ.ธรรมวัฒน รัตนวิจารณ พ.อ.อ.ชัยชนะ ฾สระสิงห พ.อ.ท.หญิง วาสนา รับสมบัติ น.ส.อุเรวรรณ บุญณรงค นางจันทรสม คํามา นาย ธีร฼ชษฐ ปยะ฼จียระเน

น.ท.หญิง ณัฐสินี ฼ชืๅอนุ຋น น.ต.หญิง รัชนก ฼กิดสุข ร.อ.หญิง กันตา คุมจัไน พ.อ.อ.พันธกานต พูนผล พ.อ.อ.รักษิต ทองแยม จ.อ.หญิง ศุภวัลย กระจ຋างนฤมลกุล นางประเพ ฼อีไยมวุฒิ น.ส.รสสุคนธ บุญประ฼ทือง น.ส.สุชานุช ฼ผืไอนจวง

หนังสือขาวทหารอากาศ

ความเปนมา

หนังสือข຋าวทหารอากาศ ฼ปนนิตยสารราย฼ดือนของกองทัพอากาศ ฼ริมไ ดํา฼นินการ฼มือไ ป พ.ศ.๒๔๘๓ ขึนๅ กับกรมข຋าวทหารอากาศ ฾ดย นาวาอากาศ฼อก สกล รสานนท ฼ปนบรรณาธิการคนแรก ดํา฼นินการ฾ดยทุนของขาราชการทหาร อากาศ ต຋อมาป พ.ศ.๒๔๙๘ เด฾อนกิจการมาอยู฿຋ นความอํานวยการของกรมยุทธศึกษา ทหารอากาศ ตามคําสัไง ทอ.(฼ฉพาะ) ทีไ ๕๘๐/๙๘ ลง ๒๓ ธ.ค.๒๔๙๘ ๑ ม.ค.๒๕๕๓ เด฼ขาอยู຋฿นกิจการสวัสดิการกองทัพอากาศ กํากับดูแล ฾ดยคณะอนุกรรมการบริหารวารสารและสืไอสิไงพิมพกองทัพอากาศ ตามอนุมัติ ผบ.ทอ./ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ ฼มือไ ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๒ กําหนด฿ห ฿ชระ฼บียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ ว຋าดวยการบริหารวารสารและ สืไอสิไงพิมพกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ ๑ ม.ค.๒๕๖๑ เด฼ขาอยู຋฿นการกํากับดูแลของกรมกิจการพล฼รือน ทหารอากาศ ตามคําสัไง ทอ. (฼ฉพาะ) ทีไ ๑๓๖/๖๐ ลง ๒๖ ก.ย.๒๕๖๐

ภารกิจ

ดํา฼นินกิจการหนังสือข຋าวทหารอากาศ ฿ห฼ปนเปตามน฾ยบายของ ผูบัญชาการทหารอากาศ ฾ดยมีผูอํานวยการหนังสือข຋าวทหารอากาศ (จก.กร.ทอ.) ฼ปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ

วัตถุประสงค

๑. ฼พืไอ฼พิไมพูนความรู฿นกิจการทัไวเป ๒. ฼พืไอแสดงความคิด฼หในดานการทหาร การ฼มือง ฼ศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร ฼ทค฾น฾ลยีและสิไงแวดลอม อันจะ฼ปนประ฾ยชนต຋อส຋วนรวม ๓. ฼พืไอ฼ผยแพร຋กิจการของกองทัพอากาศ

การดําเนินงาน

๑. ฼ปนสืไอกลาง฿นการแลก฼ปลีไยน แสดงความคิด฼หในทีไ฼ปนประ฾ยชน ฿นการพัฒนากองทัพอากาศและส຋วนรวม ๒. ฼นืๅอหาทีไนํามาลง฿นหนังสือข຋าวทหารอากาศ - ตองเม຋ขดั ต຋อวัตถุประสงค/น฾ยบายของผูบ ญ ั ชาการทหารอากาศ - ตองเม຋กระทบต຋อความมัไนคงของชาติ บุคคล หรือ ส຋วนรวม - ตองเดรับการพิจารณาและ฼หในชอบจากคณะผูจัดทําหนังสือ ข຋าวทหารอากาศ

กําหนดการเผยแพร

นิตยสารราย฼ดือน

พิมพที่ บริษัท ปรีชาธร อินเตอรพริ้น จํากัด ๐/๑ ซอย รามอินทรา ๐๒ แยก ๘ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. ๑์๒๓์ โทร. ์-๒๙๓์-๗์๑๓-๐ แฟกซ ์-๒๙๓์-๗์๑์ อานบทความเอกสารอิเล็กทรอนิกสไดที่ www.airforcemagazine.rtaf.mi.th และ www.rtaf.mi.th

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ (เพื่อพลาง) สํานักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ กรมกิจการพลเรืิอนทหารอากาศ สํานักงานชั่วคราว หอง ๑์๑ อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. ๑์๒๑์ โทร. ์ ๒๑๓๐ ๐๐๗๑, ์ ๒๑๓๐ ๐๒๐๑ แฟกซ ์ ๒๑๓๐ ๐๐๗๑ สงบทความและภาพกิจกรรมไดที่ e-mail: rtafmag@gmail.com

บทความและความคิดเห็นของผูเขียนในหนังสือฉบับนี้ ไมมีสวนผูกพันกับทางราชการแตประการใด ภาพบางสวนในหนังสือ นํามาจาก google.com

ออกแบบปก : นาย ธีรเชษฐ ปยะเจียระไน


พิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี (สมัยรัตนโกสินทร)

(ต຋อจากฉบับทีไแลว) พุทธรักษา ฿นสมัยรัตน฾กสินทร พระบาทสม฼ดใจพระพุทธยอดฟาจุฬา฾ลกมหาราช รัชกาลทีไ ๑ พระองคทรง ประกอบพระราชพิธีสรงพระมูรธาภิ฼ษกตาม฾บราณราชประ฼พณี ซึไงปรากฏ฿นจดหมาย฼หตุว຋า "หลวง฾ลกทีป และพระมหาราชครูกราบบังคมทูล฼ชิญ฼สดใจสรง ฼จาพนักงานชาวภูษามาลาถวายพระภูษาถอด ฼สดใจ฼ขาสูม຋ ณฑป พระกระยาสนาน ฼สดใจ฼หนืออุทุมพรราชอาสน แปรพระพักตรสู຋ทิศบูรพา ชาวภูษามาลา เขสหัสธารา" ฼พราะตามขัตติยราชประ฼พณี ผู฿ ดจะหลังไ นําๅ พระพุทธมนตหรือนําๅ ฼ทพมนตทพีไ ระศิร฼จาขององคพระมหากษัตริย เม຋เด จะถวายกใดว ยพระ฼ตา฼บญจคัพย หรือดวยพระมหาสังขทพีไ ระหัตถซงึไ ทรงแบรับแลว ทรงลูบเลพระพักตร และพระศิร฼จา แลว฼สดใจประทับ ณ พระทีนไ งัไ อัฐทิศ ทรงประทับรับนําๅ อภิ฼ษกจากพระมหาราชครูตามพิธพี ราหมณ และจากราชบัณฑิตทัๅง ๘ ทิศ ฼ปรียบ฼สมือนถวายความ฼ปน฼จา ความ฼ปน฿หญ຋ครอบครองแผ຋นดินตาม ราชประ฼พณีแต຋฾บราณจนถึง฿นรัชสมัยพระบาทสม฼ดใจพระจอม฼กลา฼จาอยู຋หัว รัชกาลทีไ ๔ ฿นพระราชพิธี ฼รียกกันว຋า “เบญจสุทธิคงคา” ซึไงตักมาจาก฼มืองต຋าง โ ดังนีๅ ๑. นํๅา฿นแม຋นํๅา฼พชรบุรี ทีไตําบลท຋าเชย จังหวัด฼พชรบุรี ๒. นํๅา฿นแม຋นํๅาราชบุรี ทีไตําบลดาวดึงส จังหวัดสมุทรสงคราม ๓. นํๅา฿นแม຋นํๅา฼จาพระยา ทีไตําบลบางแกว จังหวัดอ຋างทอง ๔. นํๅา฿นแม຋นํๅาปาสัก ทีไตําบลท຋าราบ จังหวัดสระบุรี ๕. นํๅา฿นแม຋นํๅาบางปะกง ทีไตําบลพระอาจารย จังหวัดนครนายก ฾ดยแต຋ละแห຋งจะตังๅ พิธ฼ี สกนําๅ ณ ปูชนียสถานสําคัญแห຋ง฼มืองนันๅ ฼มือไ ฼สรใจพิธแี ลวจึงจัดส຋ง฼ขามาทําพิธี ต຋อทีไพระนคร นอกจากนีๅ ฿นสมัยรัชกาลทีไ ๔ ทรงพระกรุณา฾ปรด฼กลาฯ ฿หพระสงฆ฼ปนพระครูพระปริตรเทย ๔ รูป สําหรับสวดนํๅาพระพุทธมนต฿นพิธีสรงมูรธาภิ฼ษก จึงมีนํๅาพระพุทธมนต฼พิไมขึๅนอีกอย຋าง ต຋อมา฿นรัชสมัยพระบาทสม฼ดใจพระจุลจอม฼กลา฼จาอยู຋หัว รัชกาลทีไ ๕ ฼มืไอประกอบพระราชพิธีบรม ราชาภิ฼ษก ฿นป พ.ศ.๒๔๑๑ กใ฿ชนาํๅ ฼บญจสุทธิคงคา และนําๅ ฿นสระ ๔ สระ จาก฼มืองสุพรรณบุร฼ี ปนนําๅ สรงพระ มูรธาภิ฼ษกและนําๅ อภิ฼ษก฼ช຋น฼ดียวกับ฼คย฿ช฿นรัชกาลก຋อน โ ต຋อมา฼มือไ พระองค฼สดใจพระราชดํา฼นินเปประ฼ทศ อิน฼ดีย ฿นป พ.ศ.๒๔๑๕ ทรงเดนํานํๅาปญจมหานทีทีไมีการบันทึก฿นตําราของพราหมณ กลับมายังประ฼ทศสยามดวย และ฿นป พ.ศ.๒๔๑๖ ฼มืไอพระองคเดทรงกระทําพระราชพิธีบรมราชาภิ฼ษก฼ปนครัๅงทีไ ๒ นํๅาสรงมูรธาภิ฼ษก จึง฼พิไมนํๅาปญจมหานทีลง฿นนํๅา฼บญจสุทธิคงคาและนํๅา฿นสระทัๅง ๔ ของ฼มืองสุพรรณบุรีดวย


๑ ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑ พระบาทสม฼ดใจพระจุลจอม฼กลา฼จาอยู຋หัว รัชกาลทีไ ๕ พระราชทานพระบรมราชาธิบายเวว຋า “หลักแห຋งการราชาภิ฼ษกคือการรดนํๅา แล฼ถลิงราชอาสน฼ปน฼สรใจพิธี ทีไว຋าปนกันนัๅน คือการสรงมูรธาภิ฼ษก กับขึๅนอัฐทิศรับนํๅา ฼ปนการรด฼หมือนกัน มูรธาภิ฼ษกจึง฼ปนพระราชพิธีสําคัญ฼พืไอถวายความ฼ปน฼จา฼ปน฿หญ຋ ครอบครองแผ຋นดิน” ฼มืไอถึงรัชสมัยพระบาทสม฼ดใจพระมงกุฎ฼กลา฼จาอยู຋หัว รัชกาลทีไ ๖ ทรงประกอบพระราชพิธี บรมราชาภิ฼ษก฼มืไอป พ.ศ.๒๔๕๓ ทรง฿ชนาํๅ มูรธาภิ฼ษก และนํๅาอภิ฼ษกจากแหล຋ง฼ดียวกันกับรัชกาลทีไ ๕ ต຋อมา ฼มืไอทรงพระกรุณา฾ปรด฼กลาฯ ฿หจัดพระราชพิธีบรมราชาภิ฼ษกสม฾ภช฿นป พ.ศ.๒๔๕๔ นอกจาก฿ชนํๅา ฼บญจคงคา นํๅาจากปญจมหานที และนํๅาทัๅง ๔ สระจากสุพรรณบุรีแลว ยังเดตักนํๅาจากแหล຋งอืไน โ และแม຋นํๅา ตามมณฑลต຋าง โ ทีถไ อื ว຋า฼ปนแหล຋งสําคัญและ฼ปนสิรมิ งคล มาตังๅ ทําพิธ฼ี สกนําๅ พุทธมนต ณ พระมหา฼จดียสถาน ทีไ฼ปนหลักพระมหานคร฾บราณ ๗ แห຋ง เดแก຋ ๑. แมนํ้าปาสัก ทีไตําบลท຋าราบ ทําพิธี฼สกนํๅาทีไพระพุทธบาท ฾ดย฿ชนํๅาสรงรอยพระพุทธ ทําพิธี฼สกนํๅาดวย ฾ดยถือว຋าพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ฼ปนปูชนียสถานทีสไ าํ คัญ฿นมณฑลที฼ไ ปนทีตไ งัๅ ของ฼มืองละ฾วและกรุงศรีอยุธยา ๒. นํ้าที่สระแกว ฼มืองพิษณุ฾ลก และนํๅาจากสระสองหอง ทําพิธีทีไพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตน มหาธาตุ จังหวัดพิษณุ฾ลก ซึไง฼ปนปูชนียสถานทีไสําคัญของหัว฼มืองฝาย฼หนือ ๓. นํ้าที่กระพังทอง กระพัง฼งิน กระพังชาง฼ผือก กระพัง฾พยสี ฾ซกชมพู຋ นํๅาบ຋อแกว นํๅาบ຋อทอง แขวง฼มือง สวรรค฾ลก แลวนําเปทําพิธี฿นวิหารวัดพระมหาธาตุ ฼มืองสวรรค฾ลก ซึไง฼ปนปูชนียสถานทีไสําคัญ มาแต຋ครัๅง สม฼ดใจพระร຋วง฼จา฿นสมัยสุ฾ขทัย (ปจจุบันอยู຋฿น฼ขตจังหวัดสุ฾ขทัย) ๐. นํ้าในแมนํ้านครชัยศรี ทีไตําบลบางแกว นํๅากลางหาว บนองคพระปฐม฼จดีย นํๅาสระพระปฐม฼จดีย นํๅาสระนํๅาจันทร ทําพิธีทีไพระปฐม฼จดีย ซึไง฼ปนปูชนียสถานทีไสําคัญตัๅงแต຋สมัยทวารวดี ๑. นํ้าที่บอวัดหนาพระลาน บ຋อวัด฼สมาเชย บ຋อวัด฼สมา฼มือง บ຋อวัดประตูขาว หวย฼ขามหาชัย และนํๅาบ຋อ ปากนาคราช เปตัๅงทําพิธีทีไวัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึไง฼ปนปูชนียสถานทีไสําคัญทางภาค฿ต (อ຋านต຋อฉบับหนา) อางอิง https://guru.sanook.com/2111/ https://th.m.wikipedia.org/ https://th.m.wikipedia.org/www.kanchanapisek.or.th/kp6/bookkan/kanjana.htm


พฤษภาคม

ขาวทหาร วทหารอากาศ รอากาศ ๑

๑ ศตวรรษ กองทัพอากาศไทย การแสดงการบินครัๅงแรก฾ดยนักบินเทย

พ.อ.อ.ธรรมวัฒน รัตนวิจารณ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ เดมกี ารทดลองทําการบิน฼ปนครังๅ แรกดวยนักบินเทยและ฼ครือไ งบินของเทย ฾ดยมีจอมพล สม฼ดใจ฼จาฟาฯ กรมพระยาภาณุพันธวงศวร฼ดช จ฼รทหารบกและจ฼รทหาร฼รือ พรอมดวยพล฼อก สม฼ดใจกรมหลวงพิศณุ฾ลกประชานารถ ฼สนาธิการทหารบก ฼สดใจมาประทับทอดพระ฼นตร ฾ดยมีขา ราชการฝาย ทหารและพล฼รือน ตลอดจนประชาชนคนเทย฼ขามาชม฼ปนจํานวนมาก การบิน฿นวันนีเๅ ดมกี ารทดลองบิน฼ครือไ ง บินแบบนิ฼ออปอรต ปกชันๅ ฼ดียว จํานวน ๓ ฼ครือไ ง ฿ช฼ครือไ งยนต฾นม ๕๐ แรงมา ๒ ฼ครือไ ง และรุน຋ ฿ช฼ครือไ งยนต ๒๘ แรงมา ๑ ฼ครืไอง ฾ดยมีรายงาน฿นหนังสือพิมพกล຋าวถึงการบิน฿นวันนีๅว຋า (คัดลอกจากหนังสืออนุสรณ฼ฉลิม อากาศ ๒๔๙๙ หนา ๑๙–๒๑ ฾ดย฿ชภาษาและขอความ฼ดิม) “..ณ เวลา ๗.๓๐ นาฬกา เครือไ งยนตของเครือไ งบินลํา฽รกเดตดิ ขึนๅ ฽ละเครือไ งบินลํานันๅ กใ฽ล຋นออก เปขางหนา คนดูพากัน฾ห຋รอง เมืไอเครืไองบิน บินขึๅนเปในอากาศ ฽ละบินขามสนามกอลฟเปอย຋างรวดเรใว เครืไองบินลํานัๅนเลีๅยวทีไศาลา฽ดง ฽ละนักบินกใบินเวียนสนามกอลฟ฽ละบินขามเปลงดิน เครืไองกีดขวางใน สนามกอลฟนันๅ น຋ากลัวอยู຋ ฽ต຋นกั บินกใสามารถเลือกทีลไ งเด ฽ละเมือไ ตอนทีเไ ครือไ งบินร຋อนลงสูพ຋ นืๅ ดินนันๅ เสียง เครือไ งยนตกเใ บาลงจนเงียบ เครือไ งบินลําทีสไ องบินขึนๅ สูอ຋ ากาศ฽ละบินขาม฾รงเรียนพลตํารวจเป ฽ลวกใเลียๅ ว ขวาบินหักมุม฾คงอย຋างกวางเปทางศาลา฽ดง ก຋อนทีไจะบินกลับมาลงสนาม ต຋อมาลําทีไสามกใบินขึๅนเป฾ดย เม຋มีเหตุขัดของใด ๆ ในการร຋อนลงซึไงนับว຋าทํายากทีไสุดนัๅน กใมิเดมีเหตุราย อันใดเกิดขึๅน..” ฼มืไอลําทีไสามลงสู຋พืๅนดิน฼รียบรอยแลวนายพัน฾ท หลวงศักดิ่ศัลยาวุธ จะขึๅนบิน฿หดูอีกครัๅงหนึไง ท຋านขึๅน นัไงประจําบน฼ครืไองบินแบบ฼บร฼กตปกสองชัๅน พอบังคับ฼ครืไองบินแล຋นขามสนามเปเด ฼ครืไองยนต฼กิดขัดของ จึงเม຋อาจนํา฼ครืไองบิน฼ครืไองนัๅนขึๅนบินเดตามประสงค การบิน฿นวันนัๅน นายพัน฾ท หลวงศักดิ่ศัลยาวุธและนายทหารคู฿຋ จทัๅงสองท຋าน แสดงการบินเด฼ปนอย຋างดี ผูท เีไ ดชม฿นวันนันๅ ต຋างมีความพอ฿จ และกล຋าวชม฼ชยความสามารถของนักบินทังๅ สามอยูท຋ วัไ กัน ฼พราะการบิน฿น สมัยนัๅน฼ปนการ฼สีไยงภยันอันตรายอยู຋นักหนา ถึงแมคนสมัยนีๅจะยิๅม฼ยาะว຋า฼ปน฼รืไองตลกขบขัน แต຋คนเทยทีไ สามารถบินเด฿นสมัยนันๅ ย຋อม฼ปนผูก ลาหาญ สมควรแก຋฼กียรติประวัตอิ นั น຋าสรร฼สริญ การบินยังคงดํา฼นินต຋อเป อีก ๑ วัน ฿นวันทีไ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๖


๑ ขาวทหารอากาศ วทหารออากกาศศ

พฤ ฤษภาคม พฤษภาคม

คราวหนึงไ ฼มือไ วันทีไ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๙ พระบาทสม฼ดใจพระมงกุฎ฼กลา฼จาอยูห຋ วั ฼สดใจฯ ฾ดยรถเฟ พระทีนไ งัไ พิ฼ศษ จากสถานีบางปะอินมายังสนามบินดอน฼มือง฼พือไ ตรวจ฼ยียไ มกองบินทหารบก ครังๅ นันๅ นักบินทังๅ หมด ต຋างเดบินถวายตัว จากนัๅน฼สดใจฯ ทอดพระ฼นตร฾รงงานและ฾รง฼รียนการบิน ก຋อน฼สดใจฯ กลับ เดทรงมีรับสัไงว຋า “วันนีๅ เดเหใน฽ลวกิจการบินของกองบินเดดาํ เนินเปอย຋างดียงิไ ของสิงไ นี฾ๅ ลกเขากในบั ว຋าเปนของยากมาก อยู຋อย຋างหนึไง ฽ต຋เดเหในคนเทย฽ท ๆ ทําเดอย຋างดีจริง ฾ดยเม຋ตองอาศัยผูอืไน ขอใหเดรับความพอใจ฽ละขอบใจ ตัๅง฽ต຋ผูมีอํานาจบังคับบัญชาชัๅนสูงจนชัๅนตํไาสุดจงทัไวกัน”

การสราง฼ครืไองบินขึๅน฿ช฼องครัๅงแรก ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๑๘ ฼ปนวันแรก฿นประวัติศาสตรการบินของประ฼ทศเทยทีไมี฼ครืไองบินทีไทําการ สรางขึๅน฼องทําการบิน฼ปนครัๅงแรก ฾ดย฼ครืไองบินดังกล຋าวถูกออกแบบและสรางขึๅนตามแบบ฼ครืไองบิน฼บร฼กต ปกสองชันๅ รุน຋ แรก (฼ครือไ งบิน฼ครือไ งนีมๅ บี นั ทึกอยู฿຋ นหนาหนึงไ ของหนังสือ JAN) ฿ชเมภาย฿นประ฼ทศมาสราง฾ครงสราง และ฿บพัด ซึไงมีพัน฾ท พระ฼ฉลิมอากาศ ผูบังคับการกองบินทหารบก ฼ปนผูทําการบินทดสอบดวยตน฼อง฼ปนผล สํา฼รใจสมดังปณิธานของพระ฼ฉลิมอากาศทีวไ า຋ “เราตองสรางเครือไ งบินของเราขึนๅ ใชเองใหเด” นับจากวันนันๅ ฼ปนตนมา สยามประ฼ทศ กใเดม฾ี อกาสพัฒนาและสรางอากาศยานออกมา ฾ดย฼ริมไ จากการซ຋อมเด฼อง การประกอบขึนๅ มา฿หม຋ จาก฼ครือไ งบินทีเไ ดรบั ความ฼สียหาย หรือ฼ปลีไยนชิๅนส຋วนขนาด฿หญ຋ การซืๅอสิทธิบัตรมาสราง฼อง จนกาวเปสู຋ การออกแบบและสรางขึๅน฿นประ฼ทศ กาวย຋าง฼ลใก โ ทีไมัไนคง ฼ช຋น฼ดียวกับบรรดาประ฼ทศทีไ฼จริญแลวดาน อุตสาหกรรมการบิน ต຋าง฼พียง฼รานันๅ พัฒนาสราง฿นระดับกองทัพ฼พือไ ฿ช฼อง฿นกองทัพ เม຋฿ช຋แบบทีปไ ระ฼ทศต຋าง โ ทีไพัฒนาขึๅนแข຋งขันกัน฿นรูปแบบภาค฼อกชนและสรางขาย฿หกองทัพ หรือประ฼ทศต຋าง โ ทีไสน฿จ ต຋อมากองทัพ อากาศ฼องกใยงั สานต຋อปณิธานของพระ฼ฉลิมอากาศ ดวยการสราง฼ครือไ งบินขึนๅ ฿ช฿นราชการและ฼ขาร຋วม฿นช຋วงกรณี พิพาทอิน฾ดจีนฝรังไ ฼ศส และการรบ฿นช຋วงสงครามมหา฼อ฼ชียบูรพา฼รืไอยมาจนถึงยุคปราบปรามผูก຋อการราย คอมมิวนิสต และมาสู຋ยุคเทยแลนด ๔.๐ นีๅทีไกใยังมีความพยายาม฿นการพัฒนาออกแบบสรางมาจวบจนทุกวันนีๅ


พฤษภาคม

รอากาศ ๑ ขาวทหาร วทหารอากาศ

การ฿ชประ฾ยชนของ฼ครืไองบิน฿นการทหาร ํ๖ - ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๑๘ กองบินทหารบกเดส຋ง฼ครืไองบิน฼ขาร຋วม ฝกการประลองยุทธครัๅงทีไ ๑ ฼ปนการประลองยุทธกับกองทัพบก ทีตไ าํ บลมาบพระจันทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฾ดยกําหนด฼ปนฝายแดง และ ฝายขาว ฾ดย฿นครัๅงนัๅน พล฼อกสม฼ดใจ฼จาฟาฯ กรมหลวงพิศณุ฾ลกประชานารถ ฼สนาธิการทหารบกทรง ออกคําสัไง฿หกองบินทหารบกจัด฼ครืไองบินออกลาดตระ฼วนตรวจการณตามภารกิจซึไงเดรับมอบหมายจาก กองทัพบก ฾ดย฿ช฼ครืไองบินทัๅงหมด ๖ ฼ครืไอง แต຋ละ฼ครืไองจะประกอบดวยนักบิน ๑ คน ผูตรวจการณ ๑ คน และช຋าง฼ครืไองบิน ๑ คน นักบินทีไ฼ขาร຋วมการประลองยุทธ฿นครัๅงนีๅ เด฼ขาร຋วมทําการฝก฾ดยเดรับมอบหมาย฿ห ออกปฏิบตั กิ ารบินลาดตระ฼วน-ตรวจการณ ฼หนือยุทธภูม฼ิ ปนประจําทุกวัน จนกระทังไ สินๅ สุดการฝก และ฼มือไ สินๅ สุดการฝกแลว เดรับพระราชดํารัส ติชมจาก฼สนาธิการทหารบกว຋า “การลาดตระเวนของนักบิน นับว຋าเดผล ดีพอใช การคลาดเคลือไ นในส຋วนย຋อยต຋าง ๆ นันๅ ตองมีเปนธรรมดา จะหวังใหผลู าดตระเวนบอกข຋าวตรงกับ ความจริงทุกอย຋างนันๅ เม຋เดเปนอันขาด เม຋วา຋ ทหารเหล຋าใดชนิดใดเปนผูก ระทํา ถาผูล าดตระเวนเดบอกข຋าว ใหผนู าํ ทัพสามารถทราบอาการเดิน฽ละอาการรวมพลของขาศึกเปนเลา ๆ เดดงั นี฽ๅ ลว นับว຋าเปนประ฾ยชน มาก฽ลว” จะ฼หในว຋า แม฿นขณะนันๅ อากาศยานของ฼ราทีมไ ยี งั เม຋ตดิ อาวุธ หรือ฼รายังเม຋มปี ระสบการณ฿นการรบทาง อากาศ฼ลยแมแต຋นอย แต຋฼รากในํา฼อาอากาศยานทีไมีมา฿ช฿ห฼ปนประ฾ยชนเด฿นการทหาร฼ปนอย຋างดียิไงที฼ดียว


๑๘ ขาวทหารอากาศ

พฤษภา าคม พฤษภาคม

ครัๅนเมืไอวันทีไ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ พระบาทสม฼ดใจพระมงกุฎ฼กลา฼จาอยู຋หัว รัชกาลทีไ ๖ ทรงตัดสินพระทัย ประกาศสงครามกับฝายมหาอํานาจกลาง (จักรวรรดิ฼ยอรมนีและจักรวรรดิออส฼ตรีย - ฮังการี) ณ พระทีไนัไงจักรีมหาปราสาท ฾ดยกระทรวงกลา฾หมประกาศรับสมัครทหารอาสาเปร຋วมรบ฿นสมรภูมิยุ฾รป ประ฼ทศเทยจะ฼ขาสู຋สงคราม฾ลกครัๅงทีไ ๑ กระทรวงกลา฾หมจึงเดออกคําสัไง ฼รืไองจะส຋งกองทหารเป฿นงาน พระราชสงคราม ณ ทวีปยุ฾รป ฼พืไอ฿หความร຋วมมือกับฝายสัมพันธมิตร ฾ดยทหารทีไจะออกเปราชการครัๅงนีๅ จะเดจดั ฼ปนกองบินทหารบก มีนกั บิน ช຋าง฼ครือไ งยนต และ฼จาหนาทีพไ ยาบาล พรอมมูล ฾ดย฿หทหารแสดงนําๅ ฿จ อาสาเปราชการและ฼ปด฾อกาส฿หพล฼รือนทีมไ เิ ดรบั ราชการทหารกองประจําการอยู฿຋ นขณะนันๅ เดแสดงนําๅ ฿จรับ อาสาเปราชการดวย ฾ดย฼ปดรับผูอ าสาสมัคร฿นระหว຋าง ๒๒ กรกฎาคม และหมด฼ขตรับสมัคร฿นวันทีไ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ จึงจัดอาสาสมัครแบ຋งออก฼ปน กองบินทหารบก รวม ๔๐๐ คน ฿นจํานวนนีถๅ กู คัด฼ลือกจํานวน ๑๐๖ คน ประกอบดวย นายทหารสัญญาบัตร ๔๗ คน นายสิบ ๔๔ คน และ พลทหาร ๑๕ คน (ทัๅงหมดเดรับการจ຋าย ฼ครือไ งแต຋งกายสําหรับบิน ประกอบดวย หมวกสําหรับขึนๅ บิน ถุงคลุมศีรษะ ถุงมือ ฼สือๅ ผาปานคอสูง ฼สือๅ กาง฼กงหนัง รอง฼ทาขาง฿น฼ปนสําลีสาํ หรับสวมภายนอกรอง฼ทาธรรมดา) ฼พือไ ฼ตรียม฼ขา฼รียนวิชาการบินถูกส຋งเปฝกบินที฾ไ รง฼รียน การบินชัๅนตน ณ ฼มืองอิสตร (Istres) ทีไฝรัไง฼ศส ส຋วนนายทหารสัญญาบัตร ๒ คน นายสิบ ๑๔ คน และพลทหาร ๒๐๙ คน ซึงไ เม຋ผา຋ นการคัด฼ลือกเดบรรจุ฼ขา฼ปนช຋าง฼ครือไ งยนต และทหารอาสาอีกกลุม຋ ฿นสังกัดกองทหารบกรถยนต รวม ๘๕๐ คน มี พัน฼อก พระ฼ฉลิมอากาศ ฼ปนผูบังคับการ กองทหารอาสา฿นส຋วนกองบินทหารบก (ทหารอาสา สงคราม฾ลกครัๅงทีไ ๑ ซึไงเด฼สียชีวิตจากการปฏิบัติราชการ จํานวน ๑๙ นาย ฼สียชีวิต฿นประ฼ทศเทยก຋อนออก฼ดิน ทาง ๒ นาย และ฼สียชีวิต ณ ประ฼ทศฝรัไง฼ศส ๑๗ นาย) พระบาทสม฼ดใจพระมงกุฎ฼กลา฼จาอยู຋หัว รัชกาลทีไ ๖ ทรงพระกรุณา฾ปรด฼กลาฯ ฿หสรางอนุสาวรียขึๅน ฼พืไอบรรจุอัฐิทหารอาสาทีไ฼สียชีวิต ทรงประกอบพิธี฼ปดอนุสาวรีย และทรงประกอบพิธบี รรจุอฐั ทิ หารอาสา ฼มือไ วันทีไ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๖๒ ฿นคราวนันๅ แมสยามยังเม຋เดแสดงศักยภาพ ทางอากาศของตนอย຋าง฼ตใมที฿ไ นการรบทียไ ตุ ลิ งเปก຋อนกใตาม แต຋การเดเป฼รียนรูศ าสตรการรบทางอากาศ และยุทธวิธี ต຋าง โ ซึไงต຋อมาเดมีการ฼ขียนตําราภาษาเทยขึๅนมากมาย ทัๅง฿นการบินขับเล຋ การบินทิๅงระ฼บิด การบินลาดตระ฼วน การยิงปน การทิงๅ ระ฼บิด ฯลฯ ฼ปนประ฾ยชนแก຋การ฿นภายภาคหนา จนมีการนํามาประยุกต฿ช฿นแต຋ละยุคสมัยพัฒนา กาวมาจนถึงกาลปจจุบัน ทีไกองทัพอากาศเด฼รียนรูประสบการณจากบรรดาบรรพบุรุษของทหารอากาศ ฼หล຋านีๅ นับจนถึงปจจุบัน จากประสบการณทีไ฼รามี฼ปนศูนย ฼มืไอจุด฼ริไมตน฼มืไอ ๑๐๐ ปทีไแลว นอกจากการฝก ของตน฼อง฼ปนประจําแลว วันนีๅ กองทัพอากาศ เดมี฾อกาส฼ขาร຋วมการฝกกับมิตรประ฼ทศ ทัๅงสหรัฐฯ อังกฤษ ออส฼ตร฼ลีย จีน สิงค฾ปร อิน฾ดนี฼ซีย มา฼ล฼ซีย ฯลฯ ซึไงนอกจากการเดประสบการณทางยุทธวิธี ฼รียนรู฼ทคนิค วิทยาการ฿หม຋ โ แลว ฼รายังมีความสัมพันธร຋วมกับมิตรประ฼ทศต຋าง โ แน຋นแฟนมากยิไงขึๅน (อ຋านต຋อฉบับหนา)


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ ๑๙

เทคโนโลยีที่เทาทันอนาคต จากแผนการพัฒนากองทัพอากาศทีดไ าํ ฼นินมา อย຋างต຋อ฼นือไ ง ทํา฿ห฿นปจจุบนั ฝูงบินรบหลักของกองทัพ อากาศเดปฏิบัติงานดวยอากาศยานทีไทันสมัย อาทิ JAS-39 C/D,F-16A/B หรือแมแต຋ F-5E/F ทีไเดรับการ ปรับปรุง฿หม຋฼ปน F-5 TH ทังๅ หมดลวนแต຋฼ปนอากาศยาน ทีมไ คี วามทันสมัยและ฼หมาะสมกับการรับมือต຋อรูปแบบ ของภัยคุกคามทางอากาศ฿นหวง฼วลานีๅ แต຋การทีจไ ะสราง นักบินรบทีมไ คี วามพรอม฿นการปฏิบตั งิ านกับอากาศยาน สมรรถนะสูง฼หล຋านีๅ฿หเด฼ตใมประสิทธิภาพจึงมีความ จํา฼ปนทีไตอง฿ชอากาศยานฝกทีไมีขีดความสามารถสูง ซึไงจะทําหนาทีไ฼ชืไอมต຋อการฝกบินจากการบินขัๅนสูง ฾ดยทําการบินดวย฼ครืไองบิน฿บพัด เปสู຋฼ครืไองบิน฼จใท เม຋ ฿ ห มี ช ຋ อ งว຋ า งของสมรรถนะและ฼ทค฾น฾ลยี ทีไห຋าง฼กินเป ประกอบกับ฼ครืไองบินขับเล຋และฝกแบบ ทีไ ๑ หรือ L-39 Z/ART ของกองทัพอากาศเด฼ขาสูห຋ ว ง ฼วลาของการ฼ตรียมปลดประจําการ ฼พืไอ฿หแผนพัฒนา กองทัพอากาศ฼ปนเปอย຋างต຋อ฼นืไอง กองทัพอากาศ จึงเดดํา฼นิน฾ครงการจัดหา฼ครืไองบินฝกนักบินขับเล຋ ขัๅนตน จากการพิจารณาและประ฼มินผลอากาศยาน

สุกษม หิรัญพรรณ

สําหรับภารกิจนีๅจากหลากหลายประ฼ทศ ทายทีไสุด กองทัพอากาศจึงเดพิจารณาคัด฼ลือก฼ครืไองบินฝก แบบ T-50TH จากบริษัท KAI (Korea Aerospace Industries) ประ฼ทศสาธารณรัฐ฼กาหลี ฼พือไ มารับหนาทีไ ฼ปน “฼ครืไองบินขับเล຋และฝกแบบทีไ ๒" หรือ บ.ขฝ.๒ ทีไนับ฼ปนอากาศยานแบบล຋าสุดของกองทัพอากาศ แผนงานพัฒนาอากาศยานฝกแหงอนาคต T-50 ฼ปน฾ครงการร຋วมมือกันระหว຋างรัฐบาล฼กาหลี และ บริษทั KAI ฼ริมไ ตน฾ครงการ฿นป พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวยจํานวน ฼งินลงทุน฿น฾ครงการราว ๒ พันลานดอลล຋ารสหรัฐฯ แบ຋ง฼ปนสัดส຋วน฾ครงการ฾ดยรัฐบาล฼กาหลีรับผิดชอบ ๗๐ ฼ปอร฼ซในต KAI อยู຋ทีไ ๑๗ ฼ปอร฼ซในต และลใอคฮีท มารตินร຋วมลงทุน฿น ๑๓ ฼ปอร฼ซในตทีไ฼หลือ จากการ ทีไลใอคฮีทมารตินเด฼ปนคู຋คาสําคัญกับรัฐบาล฼กาหลี ฿นการสนับสนุนดานอุตสาหกรรมการบินมาอย຋างยาวนาน นับตัๅงแต຋฾ครงการ KFP (Korean Fighter Programe) ฼พืไอ฼ปนการวางสายการผลิตและประกอบ KF-16 ฿นประ฼ทศ ฾ดย฾ครงการนี฼ๅ ปนการวางรากฐานการพัฒนา อุตสาหกรรมอากาศยานของ฼กาหลี฿ตเดอย຋างกาวกระ฾ดด


ขาวทหารอากาศ

฼นือไ งจากภาย฿ตสญ ั ญา฾ครงการ KFP วิศวกรชาว฼กาหลี กว຋า ๖๐๐ คนเดถูกส຋งเปฝกฝนและ฼รียนรูงาน ฿นสหรัฐอ฼มริกา และพวก฼ขาสามารถกลับมาสราง สายการผลิตประกอบ KF-16 เดราว ๑๒๐ ลํา แม฾ครงการจะสินๅ สุดลง แต຋ดว ยทักษะและความสามารถ ฿นการผลิตทีไมีอยู຋ ทํา฿หกลุ຋มอุตสาหกรรมอากาศยาน ฼กาหลี ทีไ ต ຋ อ มาถู ก รวมกลุ ຋ ม กั น ภาย฿ต ชืไ อ KAI ยังสามารถเดรับสัญญา฿นการผลิตชิๅนส຋วนอากาศยาน ฿หกับผูผลิตอากาศยานหลายบริษัท฿นตลาด฾ลก มาจนถึงปจจุบัน ฿นส຋วนของบริษทั ลใอคฮีทมารตนิ เดประ฼มินว຋า ฾ครงการ฼ครืไองบินฝกขัๅนสูงนีๅจะช຋วยตอบสนองการทํา ตลาด฿หกับ฼ครืไองบินรบแบบ F-16 อัน฼ปนผลิตภัณฑ หลักของพวก฼ขาเดอย຋างครบวงจรและเดนําแผนแบบ ของ T-50 นีๅมา฼ปนพืๅนฐานสําหรับอากาศยานฝกของ ตน฼องทีนไ าํ ฼สนอ฼ขาแข຋งขัน฿น฾ครงการจัดหา฼ครือไ งบินฝก

พฤษภาคม

ยุค฿หม຋ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ ฿นชืไอ฾ครงการ T-X ลใอคฮีทมารตินจึง฼ขามามีส຋วนร຋วม฿น฾ครงการ KTX-2 อย຋าง฼ตใมตัว ฿น฼วลาต຋อมา฾ครงการ KTX-2 เด฼ปลีไยนชืไอ฼ปน T-50 ฼นืไองจากปทีไทําการอนุมัติ ฾ครงการ฼ปนวาระครบรอบ ๕๐ ป ของการก຋อตังๅ กองทัพ อากาศ฼กาหลี฿ต จากนัๅน฼ครืไองบินลําตนแบบสามารถ ฼ป ด ตั ว ต຋ อ สาธารณชนเด ฿ นป พ.ศ.๒๕๔๔ และ KAI สามารถส຋งมอบ T-50 ชุดแรก฿หกับกองทัพ อากาศ฼กาหลี฿ตเด฿นป พ.ศ.๒๕๔๘ ก຋อนจะประสบ ความสํา฼รใจ ฿นการส຋งออก฿หกบั กองทัพอากาศอิน฾ดนี฼ซีย ฿นป พ.ศ.๒๕๕๓ ตามมาดวยการสัไงซืๅอจากฟลิปปนส อิรัก และประ฼ทศเทย คุณลักษณะของ T-50 ฼มือไ มองจากดานบน จะ฼หในเดอย຋างชัด฼จนว຋า T-50 มีรปู ทรงคลายคลึงกับ F-16 ทังๅ รูปทรงของลําตัว และปก แต຋฼มือไ มองจากดานขางจะมีความแตกต຋างของ


พฤษภาคม

รูปทรง จากการทีไ T-50 ฼ลือก฿ชชอ຋ งรับอากาศแบ຋งออก ฼ปน ๒ ขาง แตกต຋างจากรูปแบบช຋อง฼ดียวขนาด฿หญ຋ ทีไอยู຋ดานล຋างหองนักบินของ F-16 ทํา฿หทีมวิศวกร ออกแบบของ KAI ออกแบบ฿หทีไนัไงดานหลัง฿นหอง นักบินยกขึๅนสูง ฼พืไอ฼พิไมทัศนวิสัย฿นการมองเปดาน หนาทีไดีมากกว຋าทีไนัไงหลังของ F-16 รุ຋น ๒ ทีไนัไง พืๅนทีไ ดานหนา฼ปน฾ดมลู຋ลมออกแบบ฿หมีทรงลาดลง฼พืไอรับ กับรูปทรงของครอบกระจกและแนวของทีนไ งัไ นักบินทังๅ ๒ จุด แต຋ภาย฿นสามารถติดตัๅง฼รดารมัลติ฾หมดขนาด ฼ลใกเด ส຋วนแพนหางดิงไ ยัง฼ปนแพนหาง฼ดียไ วขนาด฿หญ຋ รูปแบบ฼ดียวกับ F-16 ขนาดลําตัวของ T-50 มีขนาด฾ดยรวม฼ลใกกว຋า F-16 ฼ลใกนอย ดวยความยาวลําตัว ๔๓ ฟุตของ T-50 จึงมีความยาวลําตัวสัๅนกว຋า F-16 ๔ ฟุต แต຋฼มืไอ฼ทียบ กับขนาดพืๅนทีไของชิๅนส຋วนควบคุมการบินของ T-50 จะมีขนาด฿นสัดส຋วนทีไ฿หญ຋กว຋า ฼พืไอ฼พิไม฼สถียรภาพ ฿นการบินย຋านความ฼รใวตํไา และช຋วย฿หควบคุม฼ครืไอง

ขาวทหารอากาศ ๑

฼พือไ ลงจอดเดงา຋ ยขึนๅ ซึงไ ฼ปนหนึงไ ฿นคุณลักษณะทีสไ าํ คัญ ของ฼ครืไองบินฝกขัๅนสูง ฝาประทุนหองนักบิน฼ปน กระจก฿สแบบพิ฼ศษเม຋ม฼ี ฟรมกรอบดานหนาแต຋ผลิตมา ฿หมีความทนทานต຋อการชนนกมากกว຋าวัสดุรุ຋น฼ดิม ฐานลอมีขนาด฿หญ຋แบบ ๓ จุด ฿ชรูปแบบการ พับ฼กใบแบบ฼ดียวกับ F-16 แต຋ออกแบบมา฿หมีความ แขใงแรง฼ปนพิ฼ศษ฼พืไอรองรับการลงจอดทีไรุนแรงทีไอาจ ฼กิดขึๅนเดบ຋อยครัๅงจากการฝกบินทัไว โ เป ขุมกําลังของ T-50 คือ฼ครืไองยนต฼ทอร฾บแฟน GE F404 ทีไเดรับความนิยม฿นอุตสาหกรรมการบิน ถูกติดตังๅ อยู฿຋ น฼ครือไ งบินรบหลายแบบทัวไ ฾ลก฼ปน฼ครือไ งยนต ฿นตระกูล฼ดียวกันกับ RM 12 ของวอล฾ว຋ทีไติดตัๅงกับ JAS-39 C/D ฾ดย GE F404 ฿หแรงขับ ๑๗,๗๐๐ ปอนด ซึงไ ฼ปนปจจัยสําคัญทีทไ าํ ฿ห T-50 สามารถทําความ฼รใวผ຋าน กําแพง฼สียงเดถงึ ๑.๕ มัค อัน฼ปนจุด฼ด຋น฿นดานสมรรถนะ ทีไ฼หนือกว຋า฼ครืไองบินฝกขัๅนสูง฿นระดับ฼ดียวกันทุกแบบ ทีไมีอยู຋฿นสายการผลิตขณะนีๅ


ขาวทหารอากาศ

ตัว฾ครงสรางอากาศยานสามารถออกแบบมา฿ห มีความแขใงแรง สามารถทนแรง G เด ถึง 8G มีอายุการ ฿ชงานเดมากกว຋า ๘,๓๐๐ ชัไว฾มง (สําหรับภารกิจ LIFT แต຋จะ฼พิไม฼ปนมากกว຋า ๑๐๐,๐๐๐ ชัไว฾มง฿นรุ຋นฝกบิน ปกติ ซึงไ จะเม຋มกี ารติดตังๅ ระบบอาวุธและ฼รดารอยูภ຋ าย฿น ตัว฼ครืไอง) มีจุดติดตัๅงอาวุธและอุปกรณนอกลําตัว ๗ จุด รวมนําๅ หนักการบรรทุกนอกลําตัวเด ๘,๒๕๐ ปอนด ระบบ ออกซิ฼จนภาย฿นหองนักบินออกแบบมา฿หง຋ายต຋อการ ซ຋อมบํารุง และ฿ชอุปกรณสนับสนุนภาคพืๅน฼พียงเม຋กีไชิๅน ฼กาอีดๅ ดี ตัว฼ปนของมารตนิ ฼บ฼กอร ดีดตัวเดทรีไ ะดับความ สูง 0/0 หรือดีดเดจากพืๅน ตําแหน຋งติดตัๅง฼กาอีๅจะมีองศา การ฼อนเปดานหลัง ๑๗ องศา ฼พืไอลดภารกรรมแรง G ของนักบินตามแบบของ฼กาอีๅนักบินทีไ฿ชงาน฿น฼ครืไองบิน ยุคทีไ ๔ ขึๅนเป องคประกอบทีไสําคัญสําหรับการ฼ปน฼ครืไองบิน ฝกขันๅ สูงคือ รูปแบบของหองนักบิน ทีตไ อ งมี ๒ ทีนไ งัไ ฼รียงกัน ฼พืไอ฿หศิษยการบินเดมีความคุนชินกับการฝกบินดวย ตัว฼องเดมากทีไสุด฿นทีไนัไงดานหนา ฾ดยมีครูการบินคอย ตรวจสอบและ฼ฝาดูการฝกบินจากทีไนัไงดานหลัง T-50 ออกแบบ฿หหองนักบินมีความสะดวกสบาย มีการวาง รูปแบบของอุปกรณประกอบวัดการบินตามแบบของ ฼ครืไองบินรบยุค฿หม຋ ฼ปนแบบจอภาพแสดงผลมัลติ ฟงกชัไนแบบสี พรอมทัๅงจอภาพ HUD ฼พืไอ฿หขอมูล การบินและประกอบการฝก฿ชอาวุธเด คันบังคับควบคุมการบินติดตัๅงอยู຋ดานขวามือ ของนักบิน ฼ช຋น฼ดียวกับ F-16 แต຋฿หปฏิกิริยาตอบสนอง ทีไแตกต຋างกัน ฼พืไอ฿ห฼หมาะสมกับธรรมชาติของการ ฝกบิน฿นขณะทีไคันบังคับทัๅง ๒ ชุดของ F-16 รุ຋น ๒ ทีไนัไง (B/D) จะเม຋ตอบสนอง฼คลืไอนเหวเปพรอมกันจากการ ทีไออกแบบ฿หการควบคุมแยก฼ปน฼อก฼ทศออกจากกัน แต຋คนั บังคับของ T-50 ทังๅ ๒ ชุด จะ฼คลือไ นเหวพรอมกัน ดัง฼ช຋น฼มือไ ศิษยการบินบังคับทิศทาง คันบังคับ฿นทีนไ งัไ หลัง

พฤษภาคม

กใจะ฼คลืไอนเหวเปพรอมกับคันบังคับชุดหนา ทํา฿หครู การบินสามารถรับรูแ ละสัง฼กตการณลกั ษณะการควบคุม คันบังคับของศิษยการบินเด฿นทันที

“การฝก฼ปลีไยนแบบจาก T-50 เปยัง F-16 ฼ปน฼รืไองทีไ ง຋ายมาก” ฼ปนความ฼หในของ Hui Man Kwon หนึไง฿นทีม นักบินทดสอบ T-50 ชุดแรกของ KAI เดกล຋าว฼อาเว ฼นือไ งจาก฿นการปฏิบตั งิ านของกองทัพอากาศ฼กาหลี฿ต ศิษยการบิน T-50 สามารถ฼ปลียไ นแบบเปทําการบินกับ F-16 เดภาย฿น ๑๐ ฼ทียไ วบิน ฿นขณะทีหไ าก฼ปนการฝกบิน ตามรูปแบบ฼ดิมกับ฼ครืไองบินฝกขัๅนสูงแบบอืไน โ จะตองทําการบินมากกว຋า ๓๐ ฼ทีไยวบิน ซึไงการวาง หลักสูตรการบิน฼ปลีไยนแบบอาจจะมีจํานวน฼ทีไยวบิน ทีไแตกต຋างกันเปตามหลักสูตรของกองทัพ฿นแต຋ละ ประ฼ทศ แต຋หาก฼ทียบกันแลวการบิน฼ปลีไยนแบบจาก T-50 เปยัง F-16 จะสามารถลด฼ทีไยวบินการฝกเด มากกว຋าอย຋าง฼หในเดชัด


พฤษภาคม

เครื่องบินขับไลและฝก แบบที่ ๒ ของกองทัพอากาศ กองทัพอากาศเดดํา฼นินแผนการจัดหา฼ครืไอง บินฝกแบบ T-50 TH นีๅ ฼ปนรูปแบบ฾ครงการต຋อ฼นืไอง ฾ดยมีการจัดหา฼ปน ๒ ระยะ ฾ดยระยะทีไ ๑ มีการ ลงนามจัดซืๅอ จํานวน ๔ ฼ครืไอง ฿นป พ.ศ.๒๕๕๘ และระยะทีไ ๒ จํานวน ๘ ฼ครืไอง ฿นป พ.ศ.๒๕๖๐ จนมาถึงป พ.ศ.๒๕๖๑ นีๅ อากาศยานชุดแรก จํานวน ๔ ลํา เด฼ดินทางถึงประ฼ทศเทย ฼พืไอทําการส຋งมอบ และเดทําพิธีรับ฼ขาประจําการอย຋าง฼ปนทางการ ฿นฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ อํา฼ภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค

ขาวทหารอากาศ

฼มืไ อ วั น ทีไ ๔ ฼มษายน ๒๕๖๑ ทีไ ผ ຋ า นมา ฾ดยมี พลอากาศ฼อก จอม รุ຋งสว຋าง ผูบัญชาการทหารอากาศ ฼ปนประธาน฿นพิธีร຋วมกับ H.E.Mr.NohKwang-il (นาย ฾น ควัง อิล) ฼อกอัครราชทูตวิสามัญผูม อี าํ นาจ฼ตใม แห຋งสาธารณรัฐ฼กาหลีประจําประ฼ทศเทย พรอมดวย นายทหารชันๅ ผู฿ หญ຋ของกองทัพอากาศ ตลอดจนหัวหนา ส຋วนราชการ฿นจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดชัยนาท ร຋วม฼ปน฼กียรติ฿นพิธี ฾ดยก຋อนหนานีๅกองทัพอากาศเดทําการจัดส຋ง นักบิน จํานวน ๖ คน ฼ดินทางเปทําการฝกบิน฿นหลักสูตร ครูการบินกับ T-50 ของกองทัพอากาศสาธารณรัฐ฼กาหลี ฿นป พ.ศ.๒๕๖๐ พรอมทางทีมช຋าง฼ทคนิค฼พืไอทําการ ฝก฿นดานการซ຋อมบํารุง ฾ดยคณะทํางานทัๅงหมดของ กองทัพอากาศสามารถผ຋านหลักสูตรการฝกดวย฼กณฑ การประ฼มินผล฿นระดับทีไน຋าพึงพอ฿จ฼ปนอย຋างสูง และสามารถปฏิบัติงานกับ฼ครืไองเดทันทีทีไ฼ครืไอง T-50 TH ชุดแรก฼ดินทางมาถึงประ฼ทศเทย


ขาวทหารอากาศ

กาวสูย คุ เครือ่ งบินฝกนักบินขับไล/โจมตีขนั้ ตนยุคใหม ฼มือไ ฼ริมไ ฾ครงการจัดหา฼ครือไ งบินฝกขันๅ สูงรุน຋ ฿หม຋ คณะทํางานของกองทัพอากาศเดร຋วมทํางานกับบริษัท KAI อย຋าง฿กลชิด ฼พืไอทําการปรับแต຋ง฿ห T-50 ของประ฼ทศเทยมีคุณลักษณะตรงกับความตองการ ฿นการฝกบินของกองทัพอากาศมากทีสไ ดุ สอดคลองกับ รูปแบบของ฼ครืไองบินรบทีไมีอยู຋฿นประจําการ และดวย พืๅนฐานความตองการการ฿ชงานของ฼ครืไองบินฝกขัๅนสูง ของกองทัพอากาศเทยและ฼กาหลี฿ต ซึงไ มีรปู แบบความ ตองการที฿ไ กล฼คียงกัน ฼นือไ งจาก฿นการฝกขันๅ ปลายกองทัพ อากาศ฼กาหลี฿ต฿ช฼ครืไองบินฝกแบบ KT-1 วองบี ส຋วนกองทัพอากาศ ฿ชแบบ PC-9 ซึไง฼ปน฼ครืไองบินฝก ฿บพัด฿ช฼ครืไองยนต฼ทอร฾บพลอป฼หมือนกัน ฿นขณะทีไ ฝูงบินรบหลักของทัๅง ๒ ประ฼ทศ ต຋าง฿ช฼ครืไองบินรบ ฿นตระกูล F-16 ฼ช຋น฼ดียวกัน การออกแบบพืๅนฐานของ T-50 ทีถไ กู ผลิตขึนๅ มา฼พือไ ฼ชือไ มต຋อการบินระหว຋างอากาศยาน ทังๅ ๒ แบบ฿หมชี อ຋ งว຋างทีนไ อ ยทีสไ ดุ จึง฼ปนความตองการ

พฤษภาคม

ทีไตรงกันตัๅงแต຋฼ริไม แต຋ดวยความตองการ฿นการฝกบิน ฿ชอาวุธทางอากาศทีไกองทัพอากาศเทยมีหลักนิยม ทีไตองการ฿หนักบินทีไทําการบินกับ฼ครืไองบินฝกขัๅนสูง มีขีดความสามารถพืๅนฐาน฿นการ฿ชอาวุธตัๅงแต຋ตน T-50 ฿นรูปแบบของกองทัพอากาศจึงตองมีขีดความ สามารถ฿นการ฿ชอาวุธทังๅ ฿นภารกิจการบินรบ฿นอากาศ และ฾จมตีภาคพืนๅ ดิน ทํา฿ห T-50TH จึงมีการปรับแต຋ง และวางระบบสําหรับการติดตัๅงอาวุธเวตัๅงแต຋ตน รวมเปถึงการติดตัๅงปนกลอากาศแบบวัลแคนขนาด ๒๐ ม.ม.มาจาก฾รงงาน และสามารถติดตัๅงระบบอาวุธ มาตรฐานของกองทัพอากาศ อาทิ จรวดนําวิถีอากาศ สูอ຋ ากาศแบบ AIM-9L/M เซดเว฼ดอร จรวดนําวิถอี ากาศ สู຋พืๅน AGM - 65 มา฼วอริค ระ฼บิด฿ชงานทางยุทธวิธี แบบ MK.82 และ กระ฼ปาะจรวดแบบ LAU-3 เด฿นทันที ดวย฼หตุผลนีๅทํา฿ห T-50TH ของกองทัพ อากาศ฼ปน฼ครืไองบินฝกขัๅนสูงทีไมีขีดความสามารถ ฿นการ฿ชอาวุธเด฼ช຋น฼ดียวกับ฼ครือไ งบินรบแบบมาตรฐาน


พฤษภาคม

ภาย฿น฼ครืไองบินลํา฼ดียวกัน ระบบการฝกนักบินและเจาหนาทีเ่ ทคนิคแบบบูรณาการ ฿นการจัดหาระยะทีไ ๑ นันๅ เม຋เดแต຋฼ปนการจัดหา ฼ฉพาะตัวอากาศยาน แต຋ยัง฼ปนการจัดหาระบบการฝก การบินรบทางอากาศยุค฿หม຋แบบบูรณาการทัๅงระบบ ฼พืไอการสรางนักบินรบเดอย຋าง฼ตใมประสิทธิภาพ จึงมีทัๅงการดํา฼นินการสรางศูนยฝกบินซิมมู฼ล฼ตอร อาคารศูนยซ຋อมบํารุงอากาศยาน และส຋วนสนับสนุน การปฏิบตั กิ าร ซึงไ ลวนแต຋฼ปนองคความรู฿ หม຋ ทียไ งิไ ช຋วย ฿หการฝกบินของ T-50TH ฼ปนเปตามแผนงานทีไวาง ฼อาเว ฾ดยระบบสนับสนุนการฝกแบบบูรณาการ ฿นการฝกภาคอากาศ สามารถจําลองการฝกนักบิน ขับเล຋เดอย຋างครบถวน ผ຋านระบบการฝกทางยุทธวิธี แบบ฼สมือนจริง (Embedded Tactical Training System หรือ ETTS) ทํา฿หนกั บินขับเล຋ขนัๅ ตน สามารถ ฝกปฏิบัติภารกิจการบินรบ฿นอากาศ ฾ดยมีการจําลอง ขอมูลขาศึกสมมติ฼ปนฐานขอมูล฿นระบบ฼รดารระบบ Avionics ระบบสงครามอิ฼ลใกทรอนิกส และระบบอาวุธ ของ฼ครือไ งบิน นอกจากนี฼ๅ ครือไ งบิน T-50TH ยังสามารถ ฝกปฏิบตั ภิ ารกิจการบิน฾จมตีทางอากาศ ฾ดยการจําลอง ฼ปาหมาย฼พืไอ฿ช฿นการ฾จมตีและการหลบหลีกอาวุธ ต຋อตานอากาศยาน รวมทังๅ สามารถประ฼มินผลการปฏิบตั ิ เดอย຋างสมจริงและมีประสิทธิภาพ ส຋งผล฿หกองทัพ อากาศ สามารถลดจํานวน฼ทียไ วบินฝก และ฼ทียไ วบินของ อากาศยานทีไตอง฼ขาสนับสนุนการฝกลงเดอย຋างมาก สําหรับการฝกภาคพืๅน การจัดซืๅอ฼ครืไองบิน แบบ T-50TH มาพรอมระบบการฝกอบรมแบบบูรณาการ/ ระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ (Integrated Training Systems/Operational Support Systems หรือ ITS/ OSS) ซึไง฼ปน฼ครืไองฝกจําลองทีไสามารถทํา฿หนักบิน วิศวกร และ฼จาหนาทีไ฼ทคนิค ทีไตองปฏิบัติงานกับ ฼ครืไองบิน สามารถศึกษาการ฿ชงานระบบ฼ครืไองบิน

ขาวทหารอากาศ

เดอย຋างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีๅยังมีระบบวางแผน การบิน และระบบประมวลผลการบิน ซึไงสามารถนํา ผลการฝกบินมาวิ฼คราะหและประ฼มินผลอย຋าง฼ปนระบบ ซึไงจะนําเปสู຋การพัฒนาขีดความสามารถและทักษะ การบินของนักบินขับเล຋กองทัพอากาศ ตลอดจน บุคลากรของกองทัพอากาศ฿ห฼ท຋าทันกับ฼ทค฾น฾ลยี ทางการบินยุค฿หม຋ทมีไ พี ฒ ั นาการอยูต຋ ลอด฼วลา ฾ดยองค ประกอบของระบบ ITS/OSS มีรายละ฼อียดประกอบ เปดวย Training Management System [TMS] ระบบการบริหารจัดการการฝกนักบินขับเล຋ ขัๅนตน฿ห฼กิดประสิทธิภาพ ทําหนาทีไ฼หมือนส຋วน การวางแผน฾ดยรวบรวมขอมูลต຋าง โ ฼ขาจัดการ ควบคุม และติดตาม ฼พือไ การฝกนักบินขับเล຋ขนัๅ ตน ฿ห฼กิดความ สํา฼รใจตาม฼ปาหมาย ฾ดยระบบ TMS ถูก฿ช฿นการบริหาร จัดการขอมูล ดังต຋อเปนีๅ - การจัดการตารางการฝกบิน(Training Scheduling) - การบริหารจัดการทรัพยากรทีไ฼กีไยวของ฿นการฝก (Resources Management) - รวบรวมผลการฝกและการประ฼มินผล(Maintain Student Record) Cockpit Procedure Trainer (CPT) ฼ปน฼ครืไองฝกจําลองการบินขนาด฼ลใก ฼พืไอ฿ห นักบินสามารถทําความคุน฼คยกับทัๅงระบบ Avionics, ระบบอาวุธ และอืไนโของ฼ครืไองบิน฾ดย฿ชซอฟทแวร ฼ดียวกับ฿ชงาน฿น฼ครืไองซิมมู฼ลตอร Computer Based Training (CBT) ฼ปนระบบ Interactive ทีทไ นั สมัยสําหรับนักบิน และช຋าง฼ทคนิคเด฿ช฿นการ฼รียนรู ทําความ฼ขา฿จ฿น ระบบของ฼ครือไ งบินเดดว ยตัว฼อง แบ຋งออก฼ปน ๓ ส຋วนคือ - Aircraft Operation & Maintenance System - Normal & Emergency Procedure - Ground Handling ซึไงนักบินและ฼จาหนาทีไ฼ทคนิค


ขาวทหารอากาศ

สามารถ฼รียนรูเดจากคําบรรยาย และขอความ฼สียง รวมถึงวีดิ฾อภาพแบบ 3D Model อีกทัๅงการฝกฝน สามารถทําเดทนั ที ฾ดยเม຋จาํ ฼ปนตองเปฝกกับ฼ครือไ งจริง T-50TH simulator ฼ครืไองจําลองการบิน ฼ปนหัว฿จ สําคัญของระบบการฝกอบรมนักบิน ทีสไ ามารถ฼พิมไ ความ ฼ขา฿จ฿หกับนักบินก຋อนการเปปฏิบัติกับอากาศยานจริง และสามารถ฼พิไมประสิทธิภาพการฝกบิน฿หนักบิน ฾ดยเม຋ตอง฿ช฼ทีไยวบินจริง

Mission Planning & Debriefing System: MPDS แบ຋งออก฼ปน ๒ ระบบ เดแก຋ ระบบการวางแผน ปฏิบตั ภิ ารกิจ (Mission Planning System/MPS) ระบบ บรรยายสรุปภายหลังปฏิบตั ภิ ารกิจ (Mission Debriefing System/MDS) ฼ปนการวางแผนการปฏิบัติภารกิจ ฼พืไอ฿ชวางแผนภารกิจ และบรรยายสรุปก຋อนการบิน เปจนถึงการบรรยายสรุปหลังภารกิจ ฼พือไ การ฼กใบ บันทึก

พฤษภาคม

ขอมูลการบิน฿นภารกิจนันๅ โ ฿นรูปแบบการบันทึกภาพ และ฼สียง฼ปนระบบดิจิทัล ฼พืไอ฿ชวิ฼คราะหผลหลัง การฝกบินเดอย຋างชัด฼จนและถูกตองแม຋นยํา Virtual Technical Training System (VTTS) ระบบการฝก฼จาหนาทีไ฼ทคนิคก຋อนเปปฏิบัติ งานกับ T-50TH ฼ครือไ งจริง ซึงไ ระบบจะจําลองตําแหน຋ง ของอุปกรณภาย฿น฼ครือไ งบินตามตําแหน຋งจริง฿นรูปแบบ Virtual 3D Model มีรูปแบบของฝกต຋าง โ ดังนีๅ - พืๅนทีไภาย฿นและภายนอกของตัว฼ครืไอง T-50TH - ตําแหน຋งช຋อง฼ปด ปด฼พืไอการซ຋อมบํารุง ฼พืไอ฼ขาถึง ตําแหน຋งของสายเฟและท຋อทีจไ าํ ฼ปนตองมีการซ຋อมบํารุง หรือ ถอด฼ปลีไยน (LRU) -ตําแหน຋งช຋อง฼ปด-ปด ฼พืไอ฼ขาถึงการซ຋อมบํารุงภาย ฿น฾ครงสรางของอากาศยาน - การทําความ฼ขา฿จ฿นขัๅนตอนการติดตัๅงถอด฼ปลีไยน ชิๅนส຋วนอุปกรณต຋างโ ทังๅ หมดนีลๅ ว น฼ปนการ฼พิมไ ประสิทธิภาพ฿นการ ฝกฝนและ฼รียนรูระบบต຋างโของ T-50TH อย຋างมี ประสิทธิภาพดวย฼ทค฾น฾ลยีสมัย฿หม຋ สรางความคุน ฼คย กับการปฏิบัติงาน฿หกับกําลังพลเดอย຋างรวด฼รใว และง຋ายต຋อการ฼ขาถึง ฼มือไ พิจารณาจากสมรรถนะ฾ดยรวมของ T-50TH สามารถกล຋าวเดว຋านีไคือ ฼ครืไองบินฝกนักบินรบขัๅนสูง ทีมไ ขี ดี ความสามารถ฿นแถวหนาของภูมภิ าค และจะช຋วย ฼ติม฼ตใมขีดความสามารถ฿นการปองกันภัยทางอากาศ ของประ฼ทศเทยเดอย຋าง฼ท຋าทัน฼ทค฾น฾ลยีของการรบ ทางอากาศยุค฿หม຋อย຋างสมบูรณ ภาย฿ตการบริหารจัดการ ฾ครงการเดอย຋างคุมค຋าและมีประสิทธิภาพ฿นระยะยาว สามารถ฼ปนระบบการฝกนักบินรบยุค฿หม຋ทีไทันสมัย ผลักดัน฿หกองทัพอากาศและกําลังพล สามารถปฏิบัติ ภารกิจ การรักษาผลประ฾ยชนของประ฼ทศทางอากาศ เดอย຋าง฼ตใมประสิทธิภาพสืบต຋อเป


พฤษภาคม

red eagle อินทรีแดง แผลงฤทธิ์

ขาวทหารอากาศ

น.ต.ภฤศพงศ ชอนแกว

อากาศ฾ยธินนักรบภาคพื้น฽หงกองทัพอากาศไทย ฼มืไอกล຋าวถึงกองทัพอากาศ คนทัไวเป฾ดยส຋วน มากมักจะนึกถึงกําลังพลผูท าํ งาน฿นอากาศ ผู฼ ปนนักบิน อัน฼ปน฼หล຋าหลักของกองทัพอากาศ ฼ปนผูนําทีไมีความ฼ก຋ง มีความชํานาญ฿นการปฏิบตั งิ าน฿นทองนภาอันกวาง฿หญ຋ มีความคล຋องตัวว຋องเวปราด฼ปรียว มีพิสัยการทํางาน ทีไสามารถเปเดเกล฿นช຋วง฼วลา฼พียงเม຋กีไอึด฿จ ช຋าง฼ปน ภาพทีไมีความน຋าประทับ฿จยิไงนัก แต຋นอกจากกําลังรบ ของกองทัพอากาศจะมีนกั บินผูอ งอาจแลว ฿นส຋วนของ กําลังภาคพืๅนของกองทัพอากาศกใมีความแขใงแกร຋ง ฼ก຋งกาจเม຋แพกัน นัไนคือ หน຋วยบัญชาการอากาศ฾ยธิน ผูทําหนาทีไปกปกรักษาฐานบิน และทีไตัๅงฐานทัพของ กองทัพอากาศมาอย຋างต຋อ฼นือไ ง นับตังๅ แต຋฿นสมัยสงคราม฾ลก ครัๅงทีไ ๒ ทีไกองทัพอากาศเทย เดประกาศชืไอเวดวย ฼กียรติภูมิของทหารอากาศ฾ยธิน ณ กองบินนอยทีไ ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ฼หล຋าวีรบุรุษกองทัพอากาศ เดสรางวีรกรรม การรบต຋อสูปองกันการยกพลขึๅนบก ของกองกําลังทหารญีไปุนดวยความกลาหาญ ฼ดใด฼ดีไยว ฼ปน฼กียรติประวัติการรบทีไทหารอากาศทุกคน฼ล຋าขาน ดวยความสรร฼สริญและภาคภูม฿ิ จ฿นครังๅ นันๅ ทหารญีปไ นุ

฼สียชีวิต ๒๑๗ นาย พรอมทัๅงบาด฼จใบอีกจํานวนมาก และ฼สียชีวติ ฿น฼วลาต຋อมาอีก ๒๐๐ นาย ฼ปนนายทหาร ๘ นาย นอกนันๅ ฼ปนนายทหารชันๅ ประทวน กับพลทหาร ส຋วนฝายเทยมีนายทหารชันๅ ประทวน และพลทหารกอง ประจําการ฼สียชีวิต ๓๘ นาย นายตํารวจ ๑ นาย ยุวชนทหาร ๑ นาย และครอบครัวของขาราชการ ๒ คน รวม฼ปน ๔๒ คน รวมถึงมีผูบาด฼จใบอีก ๒๗ คน “ต อ จากนี้ เราลองมาติ ด ตามกั น ว า ... หนวยรบภาคพืน้ ของกองทัพอากาศเรา มีประวัตคิ วาม เปนมาและมีขีดความสามารถมากแคไหน...” หน຋วยบัญชาการอากาศ฾ยธิน หรือ อย.นัๅน ฼ปนหน຋วยทีไมีความพรอม฿นการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ภาคพืๅน มีองคความรูดา นการรบทีไถอื ว຋ามีความสําคัญ และ฼ปน฼อกลักษณ฼ฉพาะตัว มีความชํานาญ฿นการ ปองกันฐานบิน ทัๅงภาคพืๅนและภาคอากาศ มีกําลังพล ทีไมีขีดความสามารถดานการปฏิบัติการพิ฼ศษและ รบพิ฼ศษ รวมถึงความสามารถ฿นการ฼ล຋นดนตรี฾ดย฿ช ฼สียง฼พลงขับกล຋อมขัด฼กลาจิต฿จ ฼พืไอสนับสนุน การปฏิบัติงานดานกิจการพล฼รือนจนเดผลอย຋างดียิไง


๘ ขาวทหารอากาศ

นับตัๅงแต຋฿นป พ.ศ. ๒๔๘๐ ยุคสมัย พลอากาศ ฾ท มุนี มหาสันทนะ ฼วชยันตรังสฤษฎ ผูดํารงตําแหน຋ง ผูบ ญ ั ชาการทหารอากาศ฿นขณะนันๅ เดมอี นุมตั สิ งัไ การจัด ตังๅ หมวดทหารราบขึนๅ ฼พือไ ปองกันและรักษาความปลอดภัย ทีตไ งัๅ หน຋วยการจัดกําลังประกอบดวยนายทหารสัญญาบัตร นักบิน฼ปนผูบ งั คับหมวดนายทหารประทวนและพลทหาร จํานวนหนึไงขึๅนตรงต຋อผูบังคับกองบินนอยประจําอยู຋฿น กองบินนอยทีไ ๑,๒,๓,๔ และ ๕ อาจ฼รียกเดวา຋ หมวดทหาร ราบทัๅง ๕ หมวดนีๅคือตนกํา฼นิดของ “ทหาร฼หล຋าอากาศ ฾ยธิน” ป พ.ศ.๒๔๙๑ พลอากาศ฾ท หลวง฼ทวฤทธิ่ พันลึก ดํารงตําแหน຋ง ผูบัญชาการทหารอากาศเดประกาศ฿ช อัตรา ทอ.๙๑ ฼มืไอวันทีไ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๔๙๑ ทํา฿ห ฼กิดหน຋วยกําลังรบภาคพืนๅ ฼กิดขึนๅ ฿นกองทัพอากาศหน຋วย

พฤษภาคม

นันๅ คือ“กรมอากาศ฾ยธิน” มีสว຋ นราชการขึนๅ ตรงประกอบ ดวยกองทหารสือไ สาร,กอง฼สนารักษ ,กองพันทหารต຋อสู อากาศยานทีไ ๑, กองพันทหารต຋อสูอากาศยานทีไ ๒ กองพันทหารราบและกองศึกษาทหารส຋งทางอากาศ อย຋างเรกใตามยังเม຋มกี ารบรรจุกาํ ลังพล฼ขาปฏิบตั งิ าน฿น ครังๅ นันๅ มี฼พียง฾ครงร຋างของหน຋วยเว฼ท຋านันๅ จนกระทังไ วันทีไ ๑ ฼มษายน พ.ศ.๒๔๙๓ จอมพลอากาศ ฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี ดํารงตําแหน຋ง ผูบ ญั ชาการทหารอากาศ กองทัพ อากาศ จึงเดออกคําสังไ บรรจุ฼จาหนาทีตไ า຋ ง โ ฿น “กรม อากาศ฾ยธิน” ฾ดยเดรบั การ฾อนกําลังอากาศ฾ยธินจาก กองบินนอยทีไ ๑ จัดตัๅง฼ปนกองพันทหารราบกรมอากาศ ฾ยธินและกําลังอากาศ฾ยธินจากกองบินนอยทีไ ๖ จัดตัๅง ฼ปนกองพันทหารต຋อสูอ ากาศยานทีไ ๑ ฾ดยมี พลอากาศตรี หลวง฼จริญ จรัมพร ฼ปนผูรักษาราชการผูบังคับการ กรมอากาศ฾ยธิน ส຋วนกองบังคับการนันๅ จัดตังๅ ขึนๅ ทีอไ าคาร ดานทิศ฼หนือของกองบินนอยทีไ ๖ กรมอากาศ฾ยธิน มีการ฼ปลียไ นแปลงอัตราการ จัดหน຋วยหลังจากนันๅ อีกหลายครังๅ ทํา฿หกรมอากาศ฾ยธิน มีสว຋ นราชการ฼พิมไ ขึนๅ อีกหลายส຋วน ฾ดย฼ฉพาะสํานักงาน ผูบ งั คับทหารอากาศดอน฼มือง฼คย฼ปนหน຋วยขึนๅ ตรงต຋อ กรมอากาศ฾ยธินมาตัๅงแต຋ป พ.ศ. ๒๔๙๘ แต຋พอถึง ป พ.ศ. ๒๕๐๕ พลอากาศ฼อก บุญชู จันทรุ฼บกษา ฼ปน ผูบัญชาการทหารอากาศ และ นาวาอากาศ฼อก กระแสร อินทรรัตน ฼ปนผูบังคับการกรมอากาศ฾ยธิน สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอน฼มือง เดแยกออก เปจากกรมอากาศ฾ยธินเป฼ปนหน຋วยขึนๅ ตรงของกองทัพ อากาศ ต຋อมา฿นป พุทธศักราช ๒๕๒๕ พลอากาศ฼อก ทะแกลว ศุษลิ วรณ ฼ปนผูบ ญ ั ชาการทหารอากาศและ พลอากาศ฾ท ชากร ทัตตานนท ฼ปนผูบังคับการกรม อากาศ฾ยธิน สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอน฼มือง จึงเดกลับมา฼ปนหน຋วยขึๅนตรงต຋อกรมอากาศ฾ยธินอีก


พฤษภาคม

ป พ.ศ.๒๕๓๙ พลอากาศ฼อก หม຋อมราชวงศ ศิริพงษ ทอง฿หญ຋ ฼ปนผูบัญชาการทหารอากาศ เดมี การแยกสํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอน฼มือง ออกจาก กรมอากาศ฾ยธิน ฼ปนส຋วนกิจการพิ฼ศษ ขึๅนตรงต຋อกองทัพอากาศ จนถึงปจจุบันและเดมีการ ฼ปลีไยนชืไอหน຋วยจาก “กรมอากาศ฾ยธิน” ฼ปน “หน຋วยบัญชาการอากาศ฾ยธิน” ฿นป พ.ศ.๒๕๓๙ ฿น฼วลาต຋อมา หน຋วยบัญชาการอากาศ฾ยธิน ณ ปจจุบันนีๅ ประกอบดวย ๑ กองบัญชาหน຋วยบัญชาการอากาศ฾ยธิน มี ๓ กรมกําลังรบหลัก เดแก຋ กรมทหารอากาศ฾ยธิน รักษาพระองค, กรมต຋อสูอ ากาศยาน รักษาพระองค และ กรมปฏิบัติการพิ฼ศษ มีศูนยการฝกทหารอากาศ฾ยธิน ฼ปนสถานทีฝไ ก อบรม฿หความรูส ายวิทยาการของอากาศ ฾ยธิน และมี กรมดุริยางคทหารอากาศ

ขาวทหารอากาศ ๙

฾ดยทัๅงนีๅกําลังรบหลัก ประกอบดวย ๓ กรม ทีถไ อื ว຋า฼ปน “฼ขียๅ ว฼ลใบ”ของกองทัพทีมไ ขี ดี ความสามารถ และหนาทีไทีไแตกต຋างต຋างกันออกเป เดแก຋ - กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ฼ปนกําลังอากาศ฾ยธิน มีหนาทีไปองกันฐานบินจากภัยคุกคามทางภาคพืๅน ดํา฼นินการปฏิบตั ภิ ารกิจ฾ดยจัดยามรักษาการณ฼ฝาตรวจ ประจําจุดตามช຋องทาง ฼พืไอตรวจการผ຋าน฼ขา - ออก ของบุคคลภายนอก การจัดชุดกําลัง฼คลืไอนทีไ฼รใว ฼พืไอดํา฼นินกลยุทธต຋อขาศึกหรือผูบุกรุก การ฼ฝาตรวจ ติดตาม การตรวจคน การสกัดจับและทําลาย ฾ดย฿ช ชุดสายตรวจจักรยานยนต ชุดสายตรวจยานยนต ชุดปฏิบัติการ และชุดยิงสนับสนุน฼ขาปฏิบัติต຋อ ฼ปาหมายอย຋าง฼ตใมกําลัง

- กรมตอสูอากาศยาน รักษาพระองค หนวย บัญชาการอากาศโยธิน ฼ปนกําลังอากาศ฾ยธินทีไมี หนาทีไรักษาดูแลความปลอดภัยฐานบินภาคอากาศ ต຋อตานหรือสกัดกัๅนการรุกลํๅา฼ขา฾จมตี ของ฼ครืไองบิน ฝายขาศึก ทัๅงนีๅผูบังคับการกองบิน จะสัไงการผ຋านศูนย ยุทธการ ตอ. ซึไงมี฼จาหนาทีไของกองพันทหารอากาศ ฾ยธิน ฼ปนผูปฏิบัติซึไงตามแผนหลักของ ทอ. ฼รียกว຋า “การปองกันและบรร฼ทาภัยทางอากาศ” ดวยอาวุธ ยุท฾ธปกรณต຋าง โ มีทัๅงปนต຋อสูอากาศยาน จรวดต຋อสู อากาศยาน และกําลังทหารทีไมีขีดความสามารถและ ประสิทธิภาพทีไดี จึงทํา฿หสามารถรักษาอธิปเตยบน น຋านฟาเทยเวเดอย຋างยัไงยืน


ขาวทหารอากาศ

กรมปฏิบตั กิ ารพิเศษ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กําลังพลทีไถือว຋า฼ปน “อาวุธลับชัๅนยอด”฼พืไอ฿ชต຋อกร กับอริราชศัตรู฼ปนหน຋วยกําลังรบหลักสายงานดานปฏิบตั ิ การพิ฼ศษและรบพิ฼ศษ มีแขนงวิชาการแยกออก฼ปน ๖ แขนง อันสําคัญเดแก຋ ๑. ดานการต຋อตานการก຋อการ

พฤษภาคม

รายและรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ ๒. ดานการ คนหาและช຋วยชีวิต ๓. ดานการควบคุมการรบ ๔. ดานปฏิบตั กิ ารรถ฼กราะ ๕. ดานปฏิบตั กิ ารสุนขั ทหาร และ ๖. ดานการส຋งทางอากาศ ซึไงกําลังพลทุกคน ลวนมีความพรอม฿นการปฏิบัติงานอย຋าง฼ตใมกําลัง


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ ๑

จากทีกไ ล຋าวมาทังๅ หมดนีๅ ลวน฼ปนขีดความสามารถของกําลังภาคพืนๅ ของกองทัพอากาศเทย ทีแไ สดงถึง ความพรอมของศักยภาพ฿นการปฏิบัติภารกิจ ฼พืไอปกปองอาณาอธิปเตยของชาติเวอย຋างสุดความสามารถ นับตัๅงแต຋฿นอดีตจนถึงปจจุบันและยังดํารงเวซึไง฼จตนารมณของผูบังคับบัญชาตราบนาน฼ท຋านาน


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

นวัตกรรม฽ละเทค฾น฾ลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติ฽หงอนาคต นยศ.กกศ.วทอ.ฯ จากน฾ยบายผูบ ญ ั ชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ น฾ยบาย฼ฉพาะ ขอ ๘. ดานอวกาศ (Space) ขอ ๘.๑ ศึกษา และกําหนดแนวความคิด฿นการปฏิบัติภารกิจความมัไนคงดานอวกาศ (Space CONOPs) ตลอดจน฼สริมสรางองคความรูดานอวกาศ ฼พืไอสนับสนุนความมัไนคงดานอวกาศ และ ขอ ๘.๒ พัฒนาขีดความ สามารถ฿นการปฏิบัติการทีไ฼กีไยวของกับหวงอวกาศ ฾ดย฿หความสําคัญกับการสัง฼กตการณอวกาศ และการ ตรวจการณจากหวงอวกาศ ควบคู຋เปกับการสราง และพัฒนากําลังพล ฿หมีความพรอมสําหรับการปฏิบัติการ ทีไ฼กีไยวของกับหวงอวกาศ ฼มืไอกล຋าวถึงความรูทางดานอวกาศ ฿นปจจุบันมี฼ทค฾น฾ลยีอวกาศทีไกาวหนาเปมาก ฼ทค฾น฾ลยีอวกาศ฼กิดจากความรูทางฟสิกส และ฼คมี เดแก຋ ความรู฿น฼รืไองของสสาร ชัๅนบรรยากาศของ฾ลก ฼ปนตน ฿นการนํามา฿ชออกแบบ และสราง฼ครือไ งมือหรืออุปกรณตา຋ ง โ ฼พือไ ศึกษาหาความรูค วาม฼ขา฿จ฼กียไ วกับ อวกาศ฿หมากขึๅน มี฼ทค฾น฾ลยีมากมายทีไจัด฼ปน฼ทค฾น฾ลยีอวกาศ ฼ช຋น ดาว฼ทียม ยานอวกาศ กลอง฾ทรทรรศน อวกาศ สถานีอวกาศ สถานีควบคุมดาว฼ทียม ฼ปนตน ประ฼ทศเทย฿หความสําคัญกับ฼รืไอง฼ทค฾น฾ลยีอวกาศ มานานแลว มีการผลักดัน฿น฼รือไ งดาว฼ทียม฿นทางพาณิชย จนประสบความสํา฼รใจ ฼ช຋น ดาว฼ทียมเทยคม ฼ปนตน แต຋฿นทางทหารจะติดขัด฿น฼รืไองงบประมาณ ฼พราะค຋า฿ชจ຋าย฿นการส຋งดาว฼ทียมสูงมาก


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ

การ฼สวนา฿นครัๅงนีๅจะมุ຋ง฼นนเป฿น฼รืไองของนวัตกรรม ทีไกองทัพอากาศ฿หความสน฿จ และสามารถนํา มา฿ชประ฾ยชนเดจริง ซึไงกใคือ฼รืไองดาว฼ทียม และการ฼ฝาติดตาม สําหรับรายละ฼อียด฼กีไยวกับดาว฼ทียมนัๅน ฼ปน฼ครือไ งมือทางอิ฼ลใกทรอนิกสทซีไ บั ซอน มีสว຋ นประกอบหลาย โ อย຋างประกอบ฼ขาดวยกัน และสามารถทํางาน เด฾ดยอัต฾นมัติ ส຋วนประกอบทีไสําคัญของดาว฼ทียม คือ ฾ครงสรางดาว฼ทียม ฼ปนส຋วนประกอบทีไสําคัญมาก มีนํๅาหนักประมาณรอยละ ๑๕ – ๒๕ ของนํๅาหนักรวม ส຋วนทีไ฼หลือจะ฼ปนนํๅาหนักของ฼ชืๅอ฼พลิง฿นการนําส຋ง ซึงไ ตอง฿ชงบประมาณสูงมาก ฿นการ฿ชงานดาว฼ทียมนันๅ กองทัพอากาศมีความสน฿จจะ฿ชประ฾ยชนจากดาว฼ทียม ฿นวง฾คจรคางฟา (Geosynchonus Earth Orbit : GEO) ฼พือไ ฿ช฿นการสือไ สารระบบ NCO (Network Centric Operations) ซึงไ จะกล຋าวต຋อเป สําหรับดาว฼ทียมวง฾คจรคางฟา ฼ปนวง฾คจรทีมไ รี ะยะทางห຋างจากพืนๅ ฾ลกประมาณ ๓๕,๗๘๖ กิ฾ล฼มตร ขึนๅ เป฼หนือ฼สนศูนยสตู รของ฾ลก มีทศิ ทางการ฾คจรทวน฼ขใมนาฬกา ฼หมือนทิศทางการหมุน ของ฾ลก ดาว฼ทียมทีไอยู຋฿นวง฾คจรดังกล຋าวจะ฿ช฼วลา฼กือบ฼ท຋ากับของ฾ลก คือ ๒๓ ชัไว฾มง ๕๖ นาที ๔ วินาที ทํา฿ห฼มือไ สัง฼กตดาว฼ทียมทีอไ ยู฿຋ นวง฾คจรนีจๅ าก฾ลก จะปรากฏนิงไ ฿นตําแหน຋ง฼ดิมตลอด฼วลา ฼ราจึง฼รียกดาว฼ทียม ฿นวง฾คจรคางฟานีๅว຋า ดาว฼ทียมประจําทีไ ซึไงส຋วนมาก฼ปน ดาว฼ทียมสืไอสาร


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

฼พือไ ฿หสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป กองทัพอากาศเดว฼ิ คราะหสภาวะแวดลอมดานความมันไ คง ทางอวกาศทีไ฼ปลีไยนแปลง ฿นกรอบระยะ฼วลา ๒๐ ป ดวยการ฼สริมขีดความสามารถของกําลังทางอากาศ ร຋วมกับการพัฒนาขีดความสามารถ฿นการปฏิบัติการ฿นหวงอวกาศ ฼พืไอ฿ห฼ปนกองทัพอากาศชัๅนนํา฿นภูมิภาค อา฼ซียน ตามวิสยั ทัศนกองทัพอากาศ ฿นการ฼ชือไ ม฾ยงสู຋ NCO (Network Centric Operations) กองทัพอากาศ มีแนวคิดนํา฼ทค฾น฾ลยีอวกาศมา฿ช ทัๅง฿นดานการสืไอสาร การหาข຋าว฼พืไอวางแผนทางยุทธการ ฾ดย฿ชประ฾ยชน จากดาว฼ทียมคางฟา ทีไกล຋าวเวแลว฿น฼บืๅองตน ฿นการสืไอสาร NCO (Network Centric Operations) ทัๅงนีๅ ฿นทีไ฼สวนาทางวิชาการเด฿หขอ฼สนอแนะ สําหรับการ฿ชประ฾ยชนของดาว฼ทียมคางฟา ตองคํานึงถึง฼รืไอง การ satellite jamming หรือการกวนคลืไนสัญญาณดาว฼ทียม และควรมีระบบปองกันการ฾จมตีทางเซ฼บอร การ฼ขารหัสสัญญาณสืไอสาร ฼พืไอความปลอดภัย฼พืไอเม຋฿หถูกจารกรรมขอมูล ฼ปนตน ฿นการพั ฒ นาขี ด ความสามารถของ การสัง฼กตการณหวงอวกาศ (Space Observation) การตรวจการณจากอวกาศ (Space ISR) และการสือไ สาร และ฾ทรคมนาคม จากอวกาศ (Space Communication) ของกองทัพอากาศ ฼พือไ สนับสนุนการปฏิบตั ิ ภารกิจดานความมันไ คง ทังๅ การปฏิบตั กิ าร ฿นประ฼ทศ และนอกประ฼ทศ กองทัพ อากาศ มี แ นวคิ ด การดํ า ฼นิ น การ฿ห สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดังนีๅ ๑. ขีดความสามารถ฿นการสัง฼กตการณหวงอวกาศ (Space Observation) ฼พืไอรับรูการปฏิบัติการทางอวกาศ ระยะ ๕ ป พัฒนา Satellite tracking telescope ฾ดยร຋วม฼ปน฼ครือข຋าย Space Surveillance Network ระยะ ๑๐ - ๑๕ ป ระบบ฼ล฼ซอรติดตามดาว฼ทียม (Satellite Ranging Telescope) ระยะ ๑๕ - ๒๐ ป ฼พิไมขีดความสามารถของดาว฼ทียม ๒. ขีดความสามารถ฿นการสืไอสาร และ฾ทรคมนาคมทางอวกาศ (Space Communication) ระยะ ๕ ป ความร຋วมมือระหว຋างพล฼รือน และทหาร฿นการ฿ชดาว฼ทียมสืไอสาร ระยะ ๑๐ ป มีดาว฼ทียมทหาร฿ช฾ดยการ฼ช຋า จัดหา หรือสราง฼อง ระยะ ๑๕ ป มีดาว฼ทียมทหาร฼ตใมขีดความสามารถ ระยะ ๒๐ ป ฼พิไมจํานวน และขีดความสามารถดาว฼ทียมทางทหาร


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ

๓. ขีดความสามารถ฿นการตรวจการณจากอวกาศ (Space Intelligence Surveillance and Reconnaissance – Remote Sensing Satellite) ระยะ ๕ ป ร຋วมมือ / พัฒนา Cube SAT. ฼ขาสูว຋ ง฾คจรระดับตําไ (Low Earth Orbit : LEO) และพัฒนา สถานีรับสัญญาณดาว฼ทียม

ระยะ ๑๐ ป ร຋วมมือ / พัฒนา Micro SAT. ฼ขาสู຋วง฾คจรระดับตํไา (Low Earth Orbit : LEO) ระยะ ๑๕ ป ร຋วมมือ / พัฒนา Small SAT. ฼ขาสู຋วง฾คจรระดับตํไา (Low Earth Orbit : LEO) ระยะ ๒๐ ป พัฒนาดาว฼ทียมถ຋ายภาพขนาดมาตรฐานขึๅน฿ชงานเดดวยตน฼อง (Full Size SAT.) ๔. ขีดความสามารถดาน Track and Relay Satellite สนับสนุน Network Centric Operation ระยะ ๕ ป ร຋วมมือ / พัฒนา Cube SAT หรือดาว฼ทียมขนาด฼ลใก ขึๅนสู຋วง฾คจรระดับตํไา (Low Earth Orbit : LEO) ระยะ ๑๐ ป ร຋วมมือ / พัฒนา Micro SAT. ขึๅนสู຋วง฾คจรระดับตํไา (Low Earth Orbit : LEO) ระยะ ๑๕ ป ร຋วมมือ / พัฒนา Small SAT. ขึๅนสู຋วง฾คจรระดับตํไา (Low Earth Orbit : LEO) ระยะ ๒๐ ป พัฒนาดาว฼ทียมขึนๅ สู຋วง฾คจรประจําทีไ หรือคางฟา (Geosynchonus Earth Orbit : GEO)


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

๕. ขีดความสามารถระบบบอกพิกัดภูมิศาสตร (Global Navigation Satellite System : GNSS) ระยะ ๕ ป พัฒนา Receiver ฿หรองรับ GPS ทัๅงกองทัพ ระยะ ๑๐ ป พัฒนา฿หรองรับ GPS, GLONASS, BAIDOU ระยะ ๑๕ ป พัฒนา ระบบ GNSS ฼ตใมรูปแบบ ระยะ ๒๐ ป พัฒนาดาว฼ทียมนําร຋อง Satellite Based Augmentation System ฼พืไอ฿ชงานร຋วมกับ ฼ครือข຋ายดาว฼ทียมนําร຋องของประ฼ทศมหาอํานาจ ๖. ขีดความสามารถดานจรวด (ROCKET) พรอมกับพัฒนาฐานยิงจรวด ระบบนําร຋องของจรวด ระยะ ๕ ป พัฒนา Sounding rocket ยิงขึๅนสู຋ทองฟา ฿หมีระดับความสูง฼พิไมขึๅน ระยะ ๑๐ ป ร຋วมมือ / พัฒนา Sub - Orbit Rocket ระยะ ๑๕ ป ร຋วมมือ / พัฒนา จรวดขึๅนสู຋วง฾คจรระดับตํไา (Low Earth Orbit, LEO) ระยะ ๒๐ ป ร຋วมมือ / พัฒนา จรวดขึๅนสู຋วง฾คจรประจําทีไหรือคางฟา (Geosynchonus Earth Orbit : GEO) ฼ทค฾น฾ลยีดานอวกาศ฼พืไอความมัไนคงมีการพัฒนาอย຋างต຋อ฼นืไอง จากอดีตสู຋ปจจุบัน ประ฼ทศต຋าง โ เดตระหนักถึงความสําคัญของ “ภัยคุกคามความมัไนคงทางอวกาศ” ฼นืไองจากขีดความสามารถดานอวกาศ มีศกั ยภาพ฿นการปฏิบตั กิ ารดานความมันไ คงอย຋างเรขดี จํากัด ดานพรมแดน ซึงไ จะ฼ปนขอเด฼ปรียบ฿นการปฏิบตั ิ การดานความมัไนคง และ฼พิไมขีดความสามารถ฿นการปฏิบัติภารกิจของ฼หล຋าทัพร຋วมกัน฿นระยะยาว หากกองทัพอากาศเม຋฼ตรียมรับการ฼ปลีไยนแปลง อาจจะ฼กิดผล฼สียเด฿นอนาคต ความกาวหนา฿นปจจุบัน มีแนวคิด฿นการ฿ชอาวุธจากดาว฼ทียม฾จมตี฼ปาหมาย มีการจัดทําระบบ GPS ฿หมีความแม຋นยําระดับ ๑๐ ซม. มีการ฼ขาเปทําแผนทีไ฿นทัไวทุกมุม฾ลก หลายประ฼ทศจึง฿หความสําคัญ และมีการ฼ฝาระวังและตรวจจับ การ฼คลืไอนเหวของดาว฼ทียม ตัๅงแต຋การปล຋อยจรวดจนถึง฼ขาสู຋วง฾คจร ว຋าบรรทุกอะเร ชิๅนส຋วนทีไตองสลัดทิๅง ระหว຋างทางมีอะเรบาง ตกทีเไ หน ฼ปนตน การสอดแนมหาข຋าว ฿นปจจุบนั กใสามารถ฿ชประ฾ยชนเดจากดาว฼ทียม ฾ดยเม຋จํา฼ปนตอง฿ช฼ครืไองบิน฿นการบินผ຋าน฼ปาหมาย฿ห฼กิดอันตราย จากการถูกต຋อตาน หรือก຋อ฿ห฼กิดความ ขัดแยง และดาว฼ทียมสามารถถ຋ายภาพ฼ฉียง ฾ดยเม຋ตอง฾คจรผ຋าน฼ปาหมาย ฿นส຋วนของการพัฒนาของกองทัพอากาศ เดพัฒนาขีดความสามารถดานกิจการอวกาศ ฿นดานการพัฒนาสถานีตรวจวัตถุ฿นอวกาศดวย กลอง฾ทรทรรศน ฼พือไ สัง฼กตการณหว งอวกาศ ฾ดย ฿ชกลอง฾ทรทรรศนขนาด ๐.๗ ฼มตร ทีไติดตัๅง ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท มีขีดความสามารถ ฿นการ฼ฝาติดตามวัตถุอวกาศ และดาว฼ทียม฼หนือทองฟาของประ฼ทศเทย ฾ดยสามารถตรวจดาว฼ทียม฿นชัๅนวง ฾คจรคางฟา และสามารถระบุพิกัดของดาว฼ทียมแต຋ละดวง ฼พืไอวิ฼คราะหภารกิจของดาว฼ทียมจากประ฼ทศ ต຋าง โ นอกจากนีๅ กองทัพอากาศเดดํา฼นินการจัดหา และติดตัๅงกลอง฾ทรทรรศนทีไมีขีดความสามารถ฿นการ


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ

ติดตามดาว฼ทียม฿นชัๅนวง฾คจรตํไา ฾ดย฿ชกลอง฾ทรทรรศนขนาด ๐.๕ ฼มตร และวางแผนบูรณาการฐานขอมูล ดาว฼ทียม ร຋วมกับมิตรประ฼ทศ ฼พืไอขยายผลการตรวจจับดาว฼ทียม หรือวัตถุอวกาศทีไอาจส຋งผลต຋อความมัไนคง ต຋อเป ฾ดยเด฼ริไมติดตัๅงอุปกรณ ฼มืไอวันทีไ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ กองทัพอากาศติดตัๅงระบบกลอง฾ทรทรรศน ขนาด฼สนผ຋านศูนยกลาง ๐.๕ ฼มตร ณ หอดูดาว฼ฉลิมพระ฼กียรติ สถานีรายงานดอยอินทนนท มีภารกิจ คนหา พิสูจนฝา ย ติดตาม และ฼ฝาระวังดาว฼ทียม ทีไ฾คจรอยู຋฼หนือ฼สนขอบฟาของประ฼ทศเทย ทุกระดับวง฾คจร และ ทดสอบการติดตามดาว฼ทียมทุกระดับวง฾คจร ฿นวันทีไ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ และเดดํา฼นินการ฼ฝาติดตาม ดาว฼ทียมคางฟานับ ๑๐๐ ดวง ทีไ฾คจรบริ฼วณ฼สนศูนยสูตร ฿นดานการพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศ มีการสรางบุคลากรทีมไ คี วามสน฿จดานอวกาศนับ ๑๐๐ คน และคัด฼ลือกบุคลากรทีมไ คี วาม฼หมาะสม จํานวน ๑๐ คน ส຋ง฼ขาฝกอบรม และพัฒนาระบบ “Nano Satellite” ณ บริษัท Innovative Solution In Space ราชอาณาจักร฼น฼ธอรแลนด ซึไงการฝกอบรมประกอบดวย การออกแบบ การสรางดาว฼ทียม ทัๅงภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมดาว฼ทียม฿หสามารถ ปฏิบตั กิ าร฿นอวกาศ ฼พือไ สนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ ตลอดจน฼กใบรวบรวมองคความรู และประสบการณ ทีไ฼กีไยวของดานกิจการอวกาศ ฼พืไอพัฒนา และ฿ชงานดาว฼ทียมของกองทัพอากาศเดอย຋างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีๅ เดสนับสนุน฿ห ศูนยการ฼รียนรูวิทยาศาสตร฾ลก และดาราศาสตร ร຋วมกับหน຋วยงานทีไ฼กีไยวของ ทังๅ ภาย฿น และภายนอกกองทัพอากาศ ติดตังๅ ระบบกลอง฾ทรทรรศน ณ หอดูดาว฼ฉลิมพระ฼กียรติ สถานีรายงาน ดอยอินทนนท จังหวัด฼ชียง฿หม຋ ฿นการสัง฼กตการณดาว฼ทียม และวัตถุอวกาศ฿กล฾ลก ฼พืไอพิทักษรักษาสิทธิ ฿นการควบคุม และ฿ชประ฾ยชนหว งอวกาศของประ฼ทศ และการปองกันดาว฼ทียมจากการพุง຋ ชนของวัตถุอวกาศ ฾ดยวางแผน฼ขาร຋วม฼ครือข຋ายสัง฼กตการณอวกาศ ฿นระดับนานาชาติ หวัง฼ปนอย຋างยิงไ ว຋า การ฼สวนาทางวิชาการ ฿นครัๅงนีๅ จะ฼ปนจุด฼ริไมตนของการ฼สริมสรางองคความรู ดานนวัตกรรม และ฼ทค฾น฾ลยีทางอวกาศ฿หแก຋ ทุกท຋านต຋อเป หวงอวกาศ฼ปนทัๅง฾อกาส และภัยคุกคาม฿นอนาคต ถาหาก฼รายังเม຋มีการ฼ตรียมการ และ฼ตรียม คนเวอย຋าง฼หมาะสม


๘ ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

สุรสิทธิ่ สําแดงสุข

(ต຋อจากฉบับที่แลຌว)

อาณาจักรศรีอยุธยา ราชวงศบานพลูหลวง

 รัชกาลที่ ๓๑ สมเด็จพระเจาเสือ (พระสรรเพชญที่ ๘) พ.ศ.๒๒๐๖ – ๒๒๑๑ (๑ ป) ํ. เปนพระราช฾อรส฿นสมเดใจพระนารายณมหาราชกับหญิงสามัญชน ทรงพระราชสมภพ เมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๒ เสดใจขึๅนเถลิงถวัลยราชสมบัติเปนพระเจຌา฽ผ຋นดินขณะมีพระชนมายุ ๓๒ พรรษา ๒. พระองคมีพระบรมราช฾องการ฾ปรดเกลຌาฯ ฿หຌสมเดใจพระเจຌาลูกยาเธอเจຌาฟาเพชร เปนพระมหา อุปราช ดํารงตํา฽หน຋งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ประทับอยู຋ ณ วังจันทร ฽ละสมเดใจพระเจຌาลูกยาเธอ เจຌาฟาพร เปนพระบัณฑูร ๓. พระองคทําการพระราชทานเพลิงพระศพสมเดใจพระเพทราชา ตามขัตติยะราชประเพณี฾บราณ อย຋างสมพระเกียรติของผูຌที่เปนพระมหากษัตริยทุกประการ ๔. พระองคเปนพระมหากษัตริยที่ทรงเขຌม฽ขใง ทําอะเรทําจริง ฽ละชอบเสดใจประพาสนอกพระนคร อยู຋เสมอ จึงทรงรอบรูຌความเปนเปของราษฎร ๕. ฿นสมัยของพระองคเม຋มีขຌาศึก เพราะพระองคเก຋งกลຌาสามารถ฽ละหຌาวหาญ฿นการสงคราม


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ ๙

๒. สมเดใจพระเจຌาเสือเสดใจประพาส฾ดยกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค ฿นป พ.ศ.๒๒๔๓ ฾ดยมี พันทຌายนรสิงหเปนนายทຌายเรือ เสดใจเปทรงเบใดทีป่ ากนําๅ สาครบุรี (จ.สมุทรสาคร ฿นปจจุบนั ) คลองทีเ่ สดใจเปนันๅ คือ คลอง฾คกขามซึง่ คดเคียๅ วมาก เรือพระทีน่ งั่ เอกเชยจึงชนเขຌากับตลิง่ ฾ขนเรือพระทีน่ งั่ หักตกนําๅ ตามกฎหมาย พันทຌายนรสิงหมีความผิดจะตຌองถูกลง฾ทษถึงประหารชีวิต ฽ต຋พระองคทรงเหในว຋าคลองคดเคีๅยวมาก฽ละนํๅา เหลเชี่ยวเปนการยากที่จะ฿หຌปลอดภัย จึงยก฾ทษ฿หຌ ฽ต຋พันทຌายนรสิงหกลับขอ฿หຌประหารชีวิตตาม฾บราณ ราชประเพณี พระองคทรงอาลัยพันทຌายนรสิงห฽ละเพื่อมิ฿หຌผิดกฎมณเฑียรบาล ทรงพระกรุณา฾ปรดเกลຌาฯ ฿หຌปนดินเปนรูปพันทຌายนรสิงห฽ละตัดศีรษะ พันทຌายนรสิงหกใยังคงเม຋ยอม เพราะเสียประเพณี ฿นที่สุดสมเดใจ พระเจຌาเสือจําตຌองรับสั่ง฿หຌเพชฌฆาตประหารชีวิตพันทຌายนรสิงห฽ละนําศีรษะพรຌอมกับ฾ขนเรือพระที่นั่งที่หัก สรຌางเวຌสูงเพียงตาบริเวณนัๅน ฽ละประพาสทรงเบใดต຋อ ส຋วนบุตร฽ละภรรยาพันทຌายนรสิงหพระองคทรงอุปการะ เลีๅยงดูเปนอย຋างดี

- พระองคทรงพระประชวรหนัก มีพระราชดําริมอบราชสมบัติ฿หแก຋สม฼ดใจพระ฼จาลูกยา฼ธอ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทีไดํารงตําแหน຋งพระมหาอุปราช คือ ฼จาฟา฼พชร - หลังจากนันๅ พระองคสวรรคต฿นป พ.ศ.๒๒๕๑ สิรริ วมครองราชย เด ๕ ป รวมพระชนมายุ ๔๕ พรรษา

 รัชกาลที่ ๓๒ สมเด็จพระเจาทายสระ (พระสรรเพชญที่ ๙) พ.ศ.๒๒๑๑ - พ.ศ.๒๒๗๑ (๒๐ ป) ๑. ฼ปนพระราช฾อรส฿นสม฼ดใจพระ฼จา฼สือ มีพระอนุชา ๑ พระองค คือ฼จาฟาพร ขณะทีไพระองค ฼สวยราชสมบัติพระองคมีพระชนมพรรษาเด ๒๘ พรรษา ต຋อมาจึงมีพระบรมราช฾องการ฾ปรด฼กลาฯ แต຋งตัๅง ฿ห฼จาฟาพร สม฼ดใจพระอนุชาธิราชทรงตําแหน຋งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

๒. สม฼ดใจพระ฼จาทายสระ มีพระราช฾อรสและพระราชธิดาอันประสูติแต຋พระอัครม฼หสีกรมหลวง ประชานุรักษ ๕ พระองค คือ ฼จาฟาน฼รนทร ฼จาฟาหญิง฼ทพ ฼จาฟาหญิงปทุม ฼จาฟาอภัย และ฼จาฟาปร฼มศ ๓. พระราชกรณียกิจและ฼หตุการณทีไสําคัญ ◊ พ.ศ.๒๒๕๙ ฼ขมร฼กิดขัดแยงกัน฼อง คือ ฼จา฼มืองละแวกมาขอพึงไ กรุงศรีอยุธยา แต຋พระแกวฟา ซึงไ ฼ปนพระอนุชาเป฼ขาขางญวน จึงมีพระบรมราช฾องการ฾ปรด฼กลาฯ ฿หจดั ทัพบก ทัพ฼รือ เปช຋วย฼จา฼มืองละแวก ◊ ทัพ฼รือ฼พลีไยงพลํๅาแก຋ทัพ฼รือของญวนและแตกพ຋ายยับ฼ยิน ◊ ทัพบก มี฼จาพระยากลา฾หม ฼ปนนายทัพ เดรบชนะตลอดทาง และ฿ชอบุ าย฼กลียๅ กล຋อม พระแกวฟา฿หยอมอ຋อนนอมต຋อพระ฼ชษฐา฾ดยดี ฼หตุการณ฿น฼ขมรกใใิสงบและขึๅนต຋อราชอาณาจักรอยุธยา ◊ พ.ศ.๒๒๖๔ เดทรงพระกรุณา฾ปรด฼กลาฯ ฿หดาํ ฼นินการขุดคลองมหาชัยสํา฼รใจ และ฿ชประ฾ยชน ฿นทางคมนาคม การคาขายทาง฼รือ฼ปนอันมาก ◊ พ.ศ.๒๒๖๕ เดทรงพระกรุณา฾ปรด฼กลาฯ ฿หทตู เทย฼ดินทางเป฼จริญสัมพันธเมตรีกบั พระ฼จา กรุงจีน (พระ฼จา฼สีย฾จຍวหยินฮ຋อง฼ต) คราวนันๅ กรุงศรีอยุธยา เดนาํ ขาวออกเปขายยัง฼มืองท຋าจีน ฼ปนการ฼ผยแพร຋ สินคาของเทย ◊ พ.ศ.๒๒๖๖ เดทรงพระกรุณา฾ปรด฼กลาฯ ฿หทาํ การขุดคลอง฾คกขาม แต຋ครังๅ สม฼ดใจพระราช บิดาเดมีคําสัไง฿หขุด ฾ดย฼กณฑคน ๖๐,๐๐๐ คน จาก ๗ หัว฼มือง คือ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ฼พชรบุรี ราชบุรี และนครปฐม ทําการขุด ๓ ฼ดือนกใสาํ ฼รใจ พระราชทานรางวัลแก຋ฝา ยพระยาราช สงคราม ผูร฼ิ ริไมมาแต຋สม฼ดใจพระราชบิดาจนสํา฼รใจ ◊ พ.ศ.๒๒๖๘ ปมะ฼สใง ฼จาอธิการวัดปา฾มกแจงแก຋พระยาราชสงคราม ฼จากรม฾ยธา฼ทศบาลว຋า พระพุทธเสยาสน วัดปา฾มก ซึไงอยู຋ริมตลิไงถูกนํๅากัด฼ซาะมาถึงริมตลิไง อีก฼พียงป฼ดียวนํๅาจะพัดตลิไงพังทํา฿ห พระพุทธเสยาสนพังลงแม຋นํๅา ขอนําความกราบทูล฼พืไอช຋วยซ຋อมแซม และ฿นป พ.ศ.๒๒๖๙ สม฼ดใจ฼จาทายสระ จึงทรง฿หรืๅอพระวิหาร และสราง฿หม຋ ๔. ฼หตุการณตอนปลายรัชกาล ◊ พระองคดาํ ริจะยกราชสมบัต฿ิ ห฼จาฟาน฼รนทร พระราช฾อรสพระองค฿หญ຋ แต຋฼จาฟาน฼รนทร เม຋฼หในดวยจึงลาเปบวช สม฼ดใจพระ฼จาทายสระจึงดํารัสสัไงเวว຋า ถาพระองคสวรรคตลง฿หยก฼จาฟาอภัยขึๅน฼ปน พระมหากษัตริยสืบต຋อจากพระองค ◊ ฼มืไอสม฼ดใจพระ฼จาทายสระ สวรรคต พระบัณฑูรนอย (พระอนุชา) กับ฼จาฟาอภัยกใ฼กิดแย຋งราช สมบัติกันขึๅน การสูรบกลาย฼ปนสงครามกลาง฼มืองครัๅง฿หญ຋ ทํา฿หนายทหารฝมือดี โ ของกรุงศรีอยุธยาตอง ลมตายลง฿นการสูรบ ฼พืไอ฼จานายฝายทีไตนสนับสนุน฼ปนจํานวนมาก บาน฼มืองจึงอ຋อนแอลง฼ปนลําดับ สงครามกลาง฼มืองนีๅเดดํา฼นินเปหลายวัน ฿นทีไสุดฝายพระบัณฑูรนอยมีชัยชนะเดขึๅนครองราชย และจับ ฼จาฟาอภัยสํา฼รใจ฾ทษ


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ ๑

 รัชกาลที่ ๓๓ สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ (สมเด็จพระบรมราชาที่ ๓) พ.ศ.๒๒๗๑ – ๒๓์๑ (๒๖ ป) ๑. สม฼ดใจพระ฼จาอยู຋หัวบรม฾กศ ฼ปนพระราช฾อรส฿นสม฼ดใจพระ฼จา฼สือ พระนาม฼ดิม คือ ฼จาฟาพร (พระบัณฑูรนอย) มีพระ฼ชษฐา ๑ พระองค พระนามว຋า สม฼ดใจพระ฼จาทายสระ ๒. สม฼ดใจพระ฼จาอยู຋หัวบรม฾กศ ◊ มีพระราช฾อรส ๑ พระองค และพระราชธิดา ๖ พระองค อันประสูติแก຋กรมหลวงอภัยนุชิต ฼จาฟาธิดา (พระอัครม฼หสีฝายขวา) เดแก຋ ฼จาฟาธรรมธิ฼บศเชย฼ชษฐสุริยวงศ (฼จาฟากรมขุน฼สนาพิทักษ) ฼จาฟารัศมี ฼จาฟาสุริยวงศ ฼จาฟาสุริยา ฼จาฟาอินทสุดาวดี ฼จาฟาบรม ◊ มีพระราช฾อรส ๒ พระองค และพระราชธิดา ๖ พระองค อันประสูติแก຋กรมหลวงพิพิธมนตรี (พระอัครม฼หสีฝายซาย) เดแก຋ สม฼ดใจพระ฼จาลูกยา฼ธอ฼จาฟา฼อกทัศ (฼จาฟากรมขุนอนุรักษมนตรี) สม฼ดใจพระ฼จา ลูกยา฼ธอ฼จาฟาดอก฼ดืไอ (฼จาฟากรมขุนพรพินิต) ฼จาฟาประภาวดี ฼จาฟาประชาวดี ฼จาฟาพินทวดี ฼จาฟาจันทวดี ฼จาฟากษัตรี ฼จาฟากุสุมาวดี ◊ ประสูติจากพระสนม฼อก ๔ พระองค - พระ฼จาลูกยา฼ธอพระองค฼จาแขก (กรมหมืไน฼ทพพิพิธ) - พระองค฼จามังคุด (กรมหมืไนสุนทร฼ทพ) - พระองค฼จารถ (กรมหมืไนสุนทร฼ทพ) - พระองค฼จาปาน (กรมหมืไน฼สพภักดี) ◊ ทําการสถาปนา฼จาน฼รนทร ซึไงทรงผนวชอยู຋นัๅน ฼ปน฼จาฟากรมขุนสุ฼รนทรพิทักษ และ฿ห ฼จาฟาธรรมาธิ฼บศเชย฼ชษฐสุริยวงศ หรือกรมขุน฼สนาพิทักษ ดํารงตําแหน຋ง฼ปนพระมหาอุปราช ( อ຋านต຋อฉบับหนา )


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

๖๓ ป โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย

น.อ.หญิง สุพรรณรัศม ราชวงศ ฾รง฼รียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ฼ปน฾รง฼รียนขนาด฿หญ຋ ทิศ฼หนือ ติดกับ฾รงพยาบาลภูมพิ ลอดุลย฼ดช ทิศ฿ต ฿กลกบั อาคารพักรับรองกองทัพอากาศ ๗ ตรงขามฝง ทิศตะวันออก฼ปนแผนก฼ลียๅ งสัตว กรมสวัสดิการทหาร อากาศ และทิศตะวันตก฼ปนบานพักขาราชการกองทัพอากาศ ผูก຋อตัๅงคือ พลอากาศ฾ท หลวง฼ทวฤทธิ่พันลึก (กาพย ทัตตานนท) อดีตผูบัญชาการทหารอากาศ ฼ริไม฼ปดดํา฼นินการ฼มืไอวันทีไ ๑๘ กันยายน ๒๔๙๐ ฼พืไอช຋วย ฼หลือบุตรหลานขาราชการกองทัพอากาศ ฿หมีทีไ฼ล຋า฼รียน และต຋อมา ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๙๘ เดรับอนุญาต฿ห ฼ปดการสอน฿นระดับอนุบาล จนถึงปจจุบนั ฾ดยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส຋ง฼สริมการศึกษา฼อกชน กระทรวง ศึกษาธิการ ฼ปดสอนนัก฼รียนระดับอนุบาล ๑ - ๓ อยู຋฿นความดูแลของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มี฼จากรม ยุทธศึกษาทหารอากาศ พลอากาศ฾ท อนุชิต แกวประสพ ฼ปนผูลงนามแทนตําแหน຋งผูรับ฿บอนุญาต มี นาวาอากาศ฼อกหญิง ดามพวรรณ แช຋มชอย ฼ปนผูจ ดั การ และมี นาวาอากาศ฼อกหญิง สุพรรณรัศม ราชวงศ ฼ปนผูอํานวยการ฾รง฼รียน


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ

วิสัยทัศน ฼ปน฾รง฼รียนตนแบบแห຋งการ฼รียนรูดานปฐมวัย ป พ.ศ.๒๕๖๔ พันธกิจ : ผลิตนัก฼รียนอนุบาล฿ห฼ปนผูมีความพรอม และพัฒนาการครบทุกดานอย຋าง฼ตใมศักยภาพ มีการบริหารจัดการองคกรทีไมีประสิทธิภาพ ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย : ฾รง฼รียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จัดการศึกษา฿ห฼ดใกอายุ ๓ - ๖ ปบริบูรณ อย຋าง฼ปนองครวม ส຋ง฼สริมกระบวนการ฼รียนรู และพัฒนาการตามวัยของ฼ดใกดวยความรัก ฼พืไอพัฒนาเปสู຋ ความ฼ปนมนุษยทีไสมบูรณ วัตถุประสงค ๑. ฼พืไอ฼ปนสวัสดิการแก຋บุตรหลานขาราชการ และลูกจางของกองทัพอากาศ เดศึกษา฼ล຋า฼รียน ฿กลบาน ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ๒. จัดการ฼รียนการสอน฾ดย฼นนผู฼รียน฼ปนสําคัญ ตามน฾ยบายของกองทัพอากาศและ กระทรวงศึกษาธิการ ๓. จัดกิจกรรมส຋ง฼สริมคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษวัฒนธรรมเทย฿หแก຋นัก฼รียน ฾ดย฼นนการพัฒนา แบบองครวม คือ การพัฒนาดานร຋างกาย อารมณ จิต฿จ สังคม และสติปญญาเปพรอม โ กัน ๔. พัฒนา฼ยาวชน฿ห฼ติบ฾ตอย຋างมีคุณภาพ และอยู຋฿นสังคมเดอย຋างมีความสุข ๕. ประสานความร຋วมมือระหว຋างครอบครัว ชุมชน และ฾รง฼รียน


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พันธกิจ ๑ ผลิตนัก฼รียน฿หมีความพรอม และมีพัฒนาการครบทุกดานอย຋าง฼ตใมศักยภาพ ตามหลักสูตรปฐมวัย กลยุทธ ส຋ง฼สริมและพัฒนาคุณภาพนัก฼รียน฿หมีศักยภาพสมวัย พรอมศึกษาต຋อ฿นระดับสูงขึๅน (ครูทุกคนประ฼มินพัฒนาการครบทัๅงดานร຋างกาย อารมณ จิต฿จ สังคมและสติปญญาตามสภาพจริง) โครงการ/กิจกรรม ๑. ฾ครงการ฼รียนรูนอกสถานทีไ฼ดใกอนุบาล - ทัศนศึกษาทีไพิพิธภัณฑกองทัพอากาศและ การบินแห຋งชาติ - ทัศนศึกษาทีไพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร จังหวัดปทุมธานี

พันธกิจ ๒ จัดประสบการณ฼รียนรู ตามหลักสูตรปฐมวัย฿หนัก฼รียนพรอม฼ขาศึกษาต຋อ฿นระดับ ประถมศึกษาอย຋างมีคุณภาพ กลยุทธ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ฿หมปี ระสิทธิภาพ ฼ปนตนแบบแห຋งการ฼รียนรูด า นปฐมวัย ฾ดย ฿ชหลักธรรมาภิบาล และการมีส຋วนร຋วม โครงการ/กิจกรรม ฾ครงการแหล຋ง฼รียนรู จัดแสดงวัฒนธรรมเทยสีไภาค ณ อาคารกิจกรรม


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ

พันธกิจ ๓ ปลูกฝงระ฼บียบวินัย และ สอดแทรกคุณธรรม฿หแก຋นัก฼รียน กลยุทธ พัฒนาอาคารสถานทีไ ความปลอดภัย และสิไงอํานวยความสะดวกทีไ฼อืๅอต຋อการ฼ปน฾รง฼รียน ตนแบบดานปฐมวัย โครงการ/กิจกรรม ฾ครงการ฼ปดบานนักคิด ประกอบดวยกิจกรรม ฐาน฼ครือไ งบิน ฐานวิทยาศาสตร ฐานภาษาอังกฤษ ฐานวัฒนธรรมเทยสีไภาค และฐานการ฼รียนรู ทีไสอดคลองกับการทํางานของสมอง (Brain Based Learning) พันธกิจ ๐ ยกระดับครู และบุคลากรทางการศึกษา฿ห฼ปนครูตนแบบ กลยุทธ ครู฼ผยแพร຋ผลงานวิจัยกับหน຋วยงานภายนอก, ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน฼ขารับ การอบรมสัมมนา เม຋ตํไากว຋า ๒๐ ชม.ต຋อป โครงการ/กิจกรรม ฾ครงการอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยกาวเกลดวยนวัตกรรม

พันธกิจ ๑ มีการบริหารจัดการ และพัฒนาองคกรอย຋างมีประสิทธิภาพ ฾ดยอาศัยการมีส຋วนร຋วม กลยุทธ ส຋ง฼สริม฿หครูประชุม/อบรม ศึกษาดูงานทัๅง฿นและต຋างประ฼ทศ โครงการ/กิจกรรม ฾ครงการพัฒนาครูตนแบบ ส຋ง฼สริม฿หครูประชุม อบรมศึกษาดูงาน ทัๅง฿นและต຋างประ฼ทศ เดแก຋ สาธารณรัฐสิงค฾ปร สาธารณรัฐ฼กาหลี และสาธารณรัฐสังคมนิยม฼วียดนาม กลยุทธ ฼ร຋งรัดพัฒนาการจัดการ฼รียนการสอนทีไหลากหลาย จัดกิจกรรมอย຋างต຋อ฼นืไองแบบมีส຋วนร຋วม - ฾ครงการพัฒนาคุณหนูสก຋ู าร฼รียนรู ประกอบดวยกิจกรรมปน วาด อ຋าน฼ขียน กิจกรรมชวนนอง฼ล຋านิทาน สอดแทรกคุณธรรม และกิจกรรมตลาดนัดมือสอง และกิจกรรม฼ศรษฐกิจพอ฼พียง - ฾ครงการกีฬาสัมพันธ ฾ครงการวัน฼ดใก - ฾ครงการ฾รง฼รียนส຋ง฼สริมสุขภาพ ช຋วยส຋ง฼สริมพัฒนาการดานร຋างกายของ฼ดใก - ฾ครงการวันปดภาค฼รียน


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

ผลงาน

฾รง฼รียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย เดรับรางวัลชนะ฼ลิศ ฿นการดํา฼นินกิจกรรม ๕ ส ประ฼ภท พืๅนทีไขนาด฿หญ຋ ๓ ปติดต຋อกัน รางวัลชนะ฼ลิศ การแข຋งขันแอ฾รบิคกีฬานัก฼รียน ชิงถวยผูบัญชาการทหารอากาศ ครัๅงทีไ ๔๘ ประ฼ภทอนุบาล นัก฼รียนชัๅนอนุบาล ๓ ชืไอ ด.ช.ธีนาวา ประจําทีไ เดรางวัลชนะ฼ลิศอันดับทีไ ๒ การแข຋งขัน International Mental Arithmetic and Mathematics Competition 2016 ณ กรุงกัวลาลัม฼ปอร ประ฼ทศมา฼ล฼ซีย ผูสํา฼รใจการศึกษา ป ๒๕๕๘ จํานวน ๓๔๓ คน ป ๒๕๕๙ จํานวน ๓๗๑ คน และป ๒๕๖๐ ทัๅงหมด ๓๘๙ คน ผลการสอบ฼ขา฼รียนต຋อ฿นระดับประถมศึกษาของ฾รง฼รียนฤทธิยะวรรณาลัย มีดังนีๅ นัก฼รียน ผูผ຋านการสอบ฼ขา฼รียนหอง English Program จํานวน ๙๓ คน หอง฼รียนดี (หองคิงส) จํานวน ๒๔ คนและ ผูทีไสอบ฼ขา ชัๅนประถมศึกษาปทีไ ๑ ซึไงอยู຋฿นลําดับหนึไง฿นสิบอันดับ ฼ปนนัก฼รียนจาก฾รง฼รียนอนุบาล ฤทธิยะวรรณาลัย แผนงาน สําหรับแผนงานประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ นัๅน ฾รง฼รียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย จัด฾ครงการอนุบาล หองพุทธปญญา รวม ๖ หอง ฼พืไอ฼พิไมการจัดการ฼รียนรูทีไหลากหลาย฿ห฼ดใก โ เดพัฒนาระดับจิต฿จ สติปญญา สังคม และอารมณ฿ห฼ปนมนุษยทีไสมบูรณต຋อเป฿นอนาคต

อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย หลวงเทวฤทธิ์พันลึกทานกอตั้งมา ภาษาอังกฤษเรียนกับครูชาวตางชาติ ปจจุบันพัฒนาครูอาจารย

กองทัพอากาศไทยชวยบริหารการศึกษา ดวยศรัทธาสถาปนาเปนโรงเรียน เด็กสามารถเรียนรูปูรากฐาน หกสิบสามปที่ผานแสนภูมใิ จ


พฤษภาคม

Disaster Risk Reduction

ขาวทหารอากาศ

น.อ.พลวัตร อินทรวิเศษ ความทาทายจากภัยพิบตั ขิ อง฾ลก ภูมภิ าคอา฼ซียน และประ฼ทศเทย฿นปจจุบนั และอนาคตมีแนว฾นม ฼พิไมขึๅน ประ฼ทศเทยนับว຋าตัๅงอยู຋฿นตําแหน຋งทีไอุดมสมบูรณ และปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ มาอย຋างยาวนาน แต຋ปจจุบันสภาพอากาศเด฼ปลีไยนแปลงเป ประ฼ทศเทยเดรับผลกระทบต຋อการ฼ปลีไยนแปลง นันๅ ดวย จากภัยพิบตั คิ ลืนไ สึนามิทภีไ าค฿ตของเทย ที฿ไ นช຋วงชีวติ หนึงไ ของคนเทยอาจจะเม຋฼กิดขึนๅ แต຋จาก฼หตุการณ ฿นครังๅ นันๅ เดสรางความ฼สียหายต຋อชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชนจํานวนมาก อัน฼นือไ งมาจากขาดความพรอม และความรู฿นการ฼ผชิญสถานการณ ทัๅงตัวของผูประสบภัย และหน຋วยทีไมีหนาทีไช຋วย฼หลือผูประสบภัยพิบัติ ฿น฾อกาสทีไเดมาปฏิบัติหนาทีไ ณ ประ฼ทศฟลิปปนส ซึไง฼ปนประ฼ทศสมาชิก฿นประชาคมอา฼ซียน ทีไประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ฿นแต຋ละปจํานวนหลายครัๅง ฾ดย฼ฉลีไยมีพายุเตฝุนผ຋านจํานวน ๒๐ ครัๅงต຋อป ภัยจากภู฼ขาเฟระ฼บิด และภัยจากแผ຋นดินเหว ซึไงมีแนวทาง฿นการแกเขสสถานการณวิกฤติทีไ฼กิดขึๅน ตําแหน຋งทีไตัๅงทางภูมิศาสตรของฟลิปปนส ทีไ฼ปน฼สนทางผ຋านของพายุ฾ซนรอน ฼ขตรอย฼ลืไอนของ ฼ปลือก฾ลก ทํา฿ห฼กิดพายุ฾ซนรอน แผ຋นดินเหว ภู฼ขาเฟระ฼บิด สึนามิ ดิน฾คลนถล຋ม และ ภัยแลง พายุ฾ซนรอน หรือเตฝุนจะ฼กิดฝนตกหนัก และมีพายุลมแรง ฼ปนผล฿ห฼กิดนํๅาท຋วมฉับพลัน และ Storm Surges (ความ฼รใวลมทีไพัดนํๅา฼ขาสู຋ฝง) ซึไง฼มืไอ ๓๐ ป ทีไผ຋านมา ประ฼ทศเทย฼คย฼กิดพายุ฿ตฝุน฼กยทีไอ຋าวเทยขึๅนฝง ทีไจังหวัดชุมพร


๘ ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

นอกจากพายุ฾ซนรอนแลว ตําแหน຋งทีตไ งัๅ ยังอยู฿຋ น฼ขต Pacific Ring of Fire ซึงไ จะทํา฿ห฼กิดแผ຋นดินเหว และภู฼ขาเฟระ฼บิด ฼มืไอ฼กิดแผ຋นดินเหวสิไงทีไ฼กิดขึๅนตามมากใคือคลืไนสึนามิ ยอนมองอดีต ฿นหวงป ค.ศ.๑๙๙๔ ถึง ค.ศ.๒๐๑๕ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทีไ฼กิดทัไว฾ลกมีผู฼สียชีวติ ราว โ ๑.๘ ลานคน มีมูลค຋าความ฼สียหายทาง฼ศรษฐกิจ฿น฼อ฼ชียมากกว຋า ๙๒๗ พันลาน฼หรียญสหรัฐ นอก฼อ฼ชีย ๙๕๖ พันลาน฼หรียญสหรัฐ ขอมูลรายงานการ฼สียชีวิต และเดรับผลกระทบการภัยพิบัติทางธรรมชาติ฿นหวง ๓ ทศวรรษ ทีไผ຋านมาของประ฼ทศฟลิปปนส จํานวนผู฼สียชีวิต จํานวนผูทีไรับผลกระทบ

ค.ศ.๑๙๙๔ - ๒๐๐๔ ๘,๕๒๐ ๓๒,๘๘๓,๕๑๙

ค.ศ.๒๐๐๔ - ๒๐๑๔ ๑๙,๗๙๓ ๑๐๓,๓๓๒,๖๒๘

ค.ศ.๒๐๑๔ - ๒๐๑๕ ๓๓๒ ๑๓,๒๓๓,๐๙๐

จากขอมูลพบว຋า จํานวนผู฼ สียชีวติ และผลกระทบ฼พิมไ ขึนๅ ฼ท຋าตัว สา฼หตุจากการ฼พิมไ ขึนๅ ของประชาชน และปจจัย฼สีไยงทีไ฼พิไมขึๅน ฼ปนประ฼ทศทีไตองประสบกับภัยพิบัติ฼ปนอันดับตน โ ของ฾ลก

ฟลปิ ปนสเด฼ผชิญกับภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทหีไ ลากหลาย จากจํานวนที฼ไ กิดขึนๅ ทีนไ อ ยสุด เปถึงมากทีสไ ดุ ฼ริไมจากแผ຋นดินเหว ภู฼ขาเฟระ฼บิด ดิน฾คลนถล຋ม นํๅาท຋วม และพายุ฿ตฝุน ฾ดย฼ฉลีไยแผ຋นดินเหว ๒๐ ครัๅง ต຋อสัปดาห พายุเตฝนุ ๒๐ ครังๅ ต຋อป และมีคลืนไ สึนามิ และ Storm Surges ทํา฿ห฼กิดสิงไ ทีตไ ามมาคือ฼กิดนําๅ ท຋วม ดิน฾คลนถล຋ม ฝนตกหนักและภาวะแหงแลง


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ ๙

การวิ฼คราะหผลกระทบจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติของฟลปิ ปนส฿นหวงป ค.ศ.๑๙๐๐ - ๒๐๑๔ มีจาํ นวน ผู฼สียชีวิต ๖๙,๗๗๗ คน และ ๑๘๗ ลานคน ทีไเดรับผลกระทบ ความสูญ฼สียทาง฼ศรษฐกิจ ๒๓ พันลาน ฼หรียญสหรัฐ

จากรูปภาพเดแสดงความ฼สียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ฿นหวงป ค.ศ.๑๙๐๐ - ๒๐๑๔ พบว຋า ที฼ไ กาะลูซอน ฼มืองทีมไ ผี ฼ู สียชีวติ จากพายุ฿ตฝนุ ฿น฼ขต Visayas ๒๙ ฼ปอร฼ซในต และ฼ขตมินดา฼นา ๔๕ ฼ปอร฼ซในต สําหรับพืๅนทีไแนวชายฝงพืๅนทีไลูซอน ๖๔ ฼ปอร฼ซในต และ Visayas ๒๖ ฼ปอร฼ซในต แต຋กใพบ฿น฼ขตมินดา฼นา ๑๐ ฼ปอร฼ซในต


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

ผลกระทบดานสาธารณสุข ซึไง฼ปนความทาทาย฿นการบริหารจัดการความ฼สีไยง ทีไจะ฼กิดขึๅนต຋อ ระบบสาธารณสุข สิไงอํานวยความสะดวก และการ฿หการบริการ ผูประสบภัย฿นบางพืๅนทีไเม຋เดรับการ฼ขาถึง ฿นหวง฼กิด฼หตุฉุก฼ฉินเดอย຋างทัไวถึง ตลอดจนสิไงจํา฼ปนพืๅนฐาน ฼ช຋น นํๅาดืไม นํๅา฿ช และพืๅนทีไหลบภัยทีไจํา฼ปน นอกจากผู฼สียชีวิตแลว สิไงทีไมีผลกระทบดานสาธารณสุขอืไน โ เดแก຋ การอพยพประชาชน ซึไงตองเดรับ การรักษา ทัๅงทางดานร຋างกาย และจิต฿จ ความ฼สีไยงทีไรุนแรงของการติด฼ชืๅอ และการปน฼ปอนสําหรับการ ตอบสนอง และบรร฼ทาสาธารณภัยของบุคลากร ผลกระทบต຋อสิไงแวดลอม มลภาวะสิไงแวดลอม฼ปนสิไงทีไเดรับความ฼สียหายจากภัยพิบัติ฼ปนหลัก ประกอบกับ การ฼พิไมขึๅนของประชากร ทํา฿ห฼มืไอ฼กิดภัยพิบัติขึๅนเดรบั ผลกระทบทีไรนุ แรงมากขึๅน ฼นืไองจากการ ฿ชพนืๅ ทีทไ าํ กิน และทีอไ ยูอ຋ าศัย ขาดการวางแผนทีดไ ี การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ เดแก຋ปา เมทปีไ กคลุมภู฼ขา ฼ปนผล฿ห฼กิดนํๅาท຋วมฉับพลันบ຋อยครัๅง ดิน฾คลนถล຋ม และ฼กิดภาวะแหงแลง ตัวอย຋างภัยจากภู฼ขาเฟระ฼บิด สิงไ แวดลอมจะเดรบั ผลกระทบจาก ลาวา ฼ถาจากภู฼ขาเฟ ซึงไ ฼ถาจากภู฼ขาเฟจะขึนๅ เป฿นอากาศ แลวตกลงมายัง พืๅนดินมีรัศมี฼ปนหลายรอยกิ฾ล฼มตร ซึไงจะทําลายสิไงอํานวยความสะดวก ฾ครงสรางพืๅนฐาน ถนน ระบบการติดต຋อสืไอสาร นอกจากนีๅแนว฾นมการ฼พิไมขึๅนของชุมชน฼มือง การ฼สืไอม฾ทรมของสิไงแวดลอม และการ฼ปลีไยนแปลงของสภาพอากาศจะทํา฿ห฼กิดความรุนแรงมากยิไงขึๅน ผลกระทบต຋อการพัฒนาประ฼ทศ ความอันตรายจากภัยพิบตั มิ ผี ลกระทบต຋อสังคม วัฒนธรรม ฼ศรษฐกิจ และการ฼มือง ก຋อ฿ห฼กิดปญหาความยากจนซึงไ ฼ปนปจจัยหลัก฿นการพัฒนาประ฼ทศ สําหรับมูลค຋าความ฼สียหาย จากภัยพิบตั ิ ฯ คิด฼ปน ๐.๘ ฼ปอร฼ซในต ของ GDP ฼ช຋น฿นป ค.ศ.๒๐๑๓ ฼กิดเตฝนุ เห຋ยาน ตอง฿ช฼งินงบประมาณ ของประ฼ทศ จํานวน ๑๗๑ ลาน฼หรียญสหรัฐ ฿นการช຋วย฼หลือประชาชน ผลกระทบทางดาน฼ศรษฐกิจ ประชากรของฟลิปปนส฼พิไมขึๅนอย຋างรวด฼รใว ฾ดย฼ฉพาะ฿นตัว฼มือง มีประชากรอาศัยอยู຋ ๖๕ ฼ปอร฼ซในต ซึไง ๔๕ ฼ปอร฼ซในต ฼ปนผูยากจนทีไอยู຋฿น฼มือง ซึไงจะอาศัยอยู຋฿กลชายฝง แม຋นํๅา และชายฝงทะ฼ล สภาพบานเม຋แขใงแรง ฼มืไอ฼กิดภัยพิบัติกใเดรับผลกระทบทีไรุนแรง ซึไง฼ปนปจจัย฾ดยตรง ต຋อตัว฼ลข฼ศรษฐกิจ หลังจากทีไเดทราบขอมูลความ฼ปนมา และความ฼สียหาย ตลอดจนผลกระทบ฿นดานต຋าง โ แลว จากประสบการณ และองคความรูของฟลิปปนสทีไมีต຋อภัยพิบัตินัๅน ฟลิปปนสเดจัด฾ครงสรางของหน຋วยงาน ฿นการ฼ผชิญกับสถานการณวิกฤติภัยพิบัติเวอย຋างเรบาง ฾ครงสราง และคุณลักษณะของระบบการบริหาร และลดความ฼สีไยงจากภัยพิบัติแห຋งชาติ (National Disaster Risk Reduction and Management : NDRRM) ฾ดยจะทําหนาทีวไ ฼ิ คราะหความตองการ ฿นการลดความ฼สีไยงจากภัยพิบัติ และแนวทางการบริหารจัดการแบบองครวม ครบวงจรและ฼ชิงรุก฿น การลดผลกระทบทาง฼ศรษฐกิจ และสังคม สิไงแวดลอม รวมถึงการ฼ปลีไยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนีๅยัง ส຋ง฼สริมการมีส຋วนร຋วม และการ฼ขาร຋วมของผูมีส຋วนเดส຋วน฼สียทุกภาคส຋วนซึไง฼ปนชุมชน ฾ดย฼ฉพาะ฿นระดับ ทองถินไ ซึงไ ฼ปนหน຋วยงานพัฒนาน฾ยบาย และแผนการนําเปปฏิบตั ิ และมาตรการ฼กียไ วกับการลดความ฼สียไ งภัย และการจัดการทุกดาน รวมถึงการกับกําดูแลทีไดีของหน຋วยงานภาครัฐ การประ฼มินความ฼สีไยงและ


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ ๑

การ฼ตือนภัยล຋วงหนา การสรางองคความรู และการสรางความตระหนักรู ลดปจจัยพืนๅ ฐาน และการ฼ตรียมพรอม สําหรับการตอบสนองทีไมีประสิทธิภาพ และการช຋วย฼หลือฟนฟู สภากรรมการบริหาร และจัดการความ฼สีไยงภัยพิบัติแห຋งชาติ (National Disaster Risk and Reduction Management and Council : NDRRMC) กรอบการทํางานและ฼ปนหน຋วยงานระดับประ฼ทศ ทีมไ หี นาทีรไ บั ผิดชอบ฿นการจัดตังๅ คณะกรรมการบริหาร และจัดการความ฼สียไ งจากภัยพิบตั แิ ห຋งชาติ (NDRRMC) ทําหนาทีไ฼ปนหัวหนาทีไปรึกษาคณะทํางาน (ประธานาธิบดี) มีหนาทีไ฼ปนทีไปรึกษา฼กีไยวกับ ฾ครงการ฼ตรียม ความพรอมของแผนภัยพิบตั ิ การปฏิบตั กิ าร และการฟน ฟู฾ดยรัฐบาล และภาค฼อกชน จะทําหนาทีปไ ระสานงาน ฿นการจัดการภัยพิบัติ฿นระดับสูงทัๅงหมด และ฼ปนผูจัดสรรทรัพยากรทัๅงหมด฿นฟลิปปนส ฼ปาหมายหลัก คือ การลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ฼พืไอ฿หแน຋฿จว຋าการนําเป฿ช฼กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงาน การปองกันภัยฝายพล฼รือน ผ຋านการบูรณาการทุกภาคส຋วน และชุมชน รวมถึงมียุทธศาสตร฿นการปองกัน รักษาชีวิต ความยากจน และสิไงแวดลอมอย຋างครบวงจร สภากรรมการบริหารและจัดการความ฼สีไยงภัยพิบัติแห຋งชาติ (NDRRMC) มี รัฐมนตรีการปองกัน ฝายพล฼รือน฼ปนประธาน มีรองประธาน ๔ ฝาย ๑. การปองกันสาธารณภัย รัฐมนตรีว຋าการกระทรวงวิทยาศาสตร และ฼ทค฾น฾ลยี ๒. การ฼ตรียมความพรอม฿นการปองกันภัยพิบัติรัฐมนตรีว຋าการกระทรวงมหาดเทย และรัฐบาลทองถิไน ๓. การตอบสนองต຋อภัยพิบัติ รัฐมนตรีว຋าการกระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ๔. การฟนฟูและการกูคืน รัฐมนตรีว຋าการกระทรวง฼ศรษฐกิจแลการพัฒนา


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

คณะกรรมการประกอบดวย ๓๙ ท຋าน ฼ปนหัวหนาหน຋วยงานภาครัฐ และฝายพล฼รือนและจัดตัๅง สํานักงานการบริหารและลดความ฼สียไ ง (DRRM) ทองถินไ ถาวร฿นระดับจังหวัด ฼มือง และ฼ขต฼ทศบาล สํานักงาน การบริหาร และลดความ฼สียไ ง (DRRM) ทองถินไ เดทาํ แผนการปฏิบตั งิ านรองรับ มีแนวทางการปฏิบตั ิ การพัฒนา การนําเป฿ช และการประสานงาน฿นพืๅนทีไรับผิดชอบ กรอบการทํางานของคณะการบริหาร และการลดความ฼สีไยง (DRRM) จะครอบคลุมทัๅงสภาประสาน งานดานภัยพิบตั ิ (National Disaster Coordinating Council : NDCC) และสภากรรมการบริหาร และจัดการ ความ฼สีไยงภัยพิบัติแห຋งชาติ (NDRRMC) มีการปรับกระบวนทัศนอย຋างมาก ฿นการ฿หคําแนะนําของ฾ครงการ จัดการภัยพิบตั ิ และการนํายุทธศาสตรเป฿ช฿นประ฼ทศ เดรบั การสัง฼กต และจดบันทึกจากประสบการณ฿นอดีต ร຋วมกับบท฼รียนทีไเดรับ และตรวจสอบว຋ากฎหมายทีไมีก຋อนหนานีๅเดมีความ฼อน฼อียง และ฿หการตอบสนอง กับภัยพิบัติมากนอยอย຋างเร ทํา฿หผูปฏิบัติงานตอบสนองต຋อภัยพิบัติเดมากกว຋าการ฿ชท຋าที฼ชิงรุก฿นการจัดการ กับความ฼สีไยง การจัดสรรงบประมาณ งบประมาณของฟลปิ ปนสทงัๅ หมดสําหรับป ค.ศ.๒๐๑๕ คือ ๒.๖๐๖ ลานลาน฼ป฾ซ เดมอบ฿หกองทุน฼พืไอการลดความ฼สีไยง และการจัดการความ฼สีไยงจากภัยพิบัติแห຋งชาติ (NDRRMF) จํานวน ๑๔ พันลาน฼ป฾ซ และ฿ชสําหรับ Quick Response Funds (QRF) จํานวน ๖.๗ พันลาน฼ป฾ซ แผนลดความ฼สีไยงจากภัยพิบัติแห຋งชาติ The National Disaster Risk Reduction Management Plan : NDRRMP) เดรับการจัดทําขึๅน฼พืไอ฿ช฼ปนแนวทาง฿นการพัฒนาการขับ฼คลืไอนอย຋างยัไงยืนของ DRRM ส຋ง฼สริม฿หมกี ารปรับตัวของชุมชน ฼พิมไ ความยืดหยุน຋ ฿นภาคส຋วนทีมไ คี วาม฼สียไ งสูง และ฼พิมไ ฾อกาส฿นการลดปญหา การช຋วย฼หลือผูประสบภัยพิบัติดวยการส຋ง฼สริมการสวัสดิการ และความมัไนคงของประชาชน ( อ຋านต຋อฉบับหนา )


แนวทางพัฒนา Cyber defenses ทอ.สหรัฐฯ (USAF’s Cyber defenses : The need to collaborate) น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต สหรัฐอ฼มริกา฼ปนประ฼ทศทีไ฿หความสําคัญ ฿นการรักษาความปลอดภัยทางเซ฼บอร (Cybersecurity) มีการจัดตัๅงกระทรวงความมัไนคงแห຋งมาตุภูมิ (DHS: Department of Homeland Security) ซึไงมีหนาทีไ กําหนดแผนคุม ครอง฾ครงสรางพืนๅ ฐานแห຋งชาติและดูแล การรักษาความปลอดภัยทางเซ฼บอรภาย฿นประ฼ทศ ส຋วนกระทรวงกลา฾หมสหรัฐฯ (DoD: Department of Defense) นัๅนมีหนาทีไ฿นการพัฒนาและ฼ตรียมการดาน สงครามเซ฼บอร ทัๅงนีๅ฼พืไอ฿หพรอมรับมือกับภัยคุกคาม ทางเซ฼บอรทีไ฿หม຋กว຋า และรุนแรงมากขึๅน฾ดย฼ฉพาะการ ปองกันทางดานเซ฼บอร (Cyber defenses) ฼หในเดจาก ล຋าสุดหน຋วยงานสงคราม฼ครือข຋ายทีไ ๓๓ ทอ.สหรัฐ ฯ (33rd NWS, USAF) ณ Lackland AFB รัฐ฼ทใกซัส ทีตไ อ ง ฼ผชิญกับการต຋อตานการถูก฾จมตีนับ฼ปนพัน โ ครัๅง บน฼ครือข຋ายหลัก (AFNET) เดพัฒนา “ระบบแจง฼ตือน การ฾จมตีทางเซ฼บอร” [The Air Force Cyberspace Defense ( ACD) system] ฼ปนระบบอัต฾นมัติ (Automation) ทีถไ กู สรางขึนๅ มา฿หมหี นาทีคไ อย฼ฝาติดตามอย຋าง ต຋อ฼นือไ งและตอบสนองต຋อปฏิกริ ยิ า หรือกิจกรรม฿ดทีนไ า຋ สงสัยบน฼ครือข຋ายหลัก ซึไงความร຋วมมือจากหน຋วยงาน ต຋าง โ ภาย฿น ทอ.สหรัฐ ฯ, ความร຋วมมือจากหุน ส຋วนทาง ดานเอที และทีไสําคัญจากนักรบเซ฼บอรทุกคน฿นหน຋วย

งานสงคราม฼ครือข຋ายทีไ ๓๓ นํามาสู຋ความสํา฼รใจ ทํา฿ห “ระบบอัต฾นมัตแิ จง฼ตือนการ฾จมตีทางเซ฼บอร” (ACD) นันๅ สามารถ฼พิมไ ประสิทธิภาพ และลดภาระ฿นการดํา฼นิน งานดาน Cyber defenses ฿หแก຋ ทอ.สหรัฐ ฯ ทีสไ าํ คัญ ACD นันๅ เดรบั การยอมรับ฼ปนอย຋างมาก อันถือ฼ปน฼รือไ ง ทีไน຋าศึกษา และควรค຋าแก຋การ฼รียนรู ฾ดยบทความ ฿นฉบับมีมุมมองและรายละ฼อียดทีไน຋าสน฿จดังนีๅ พัฒนา ACD ฼พือไ ปองกันการ฾จมตี ขอมูลจาก ฼วใบเซต www.airforcemag.com/Features/ Pages/2017/December2017/Meet-USAFs- MostWidely-Spread-Cyber-Weapon-System.aspx ฿นบทความ “ Meet USAF’s Most Widely Spread Cyber Weapon System ” ที฼ไ ขียน฾ดย Gideon Grudo กล຋าวถึง ภารกิจหลักของหน຋วยสงคราม ฼ครือข຋ายทีไ ๓๓ ทอ.สหรัฐ ฯ (33rd NWS, USAF) ณ Lackland AFB รัฐ฼ทใกซัส มีหนาทีไ฿นการปกปอง฼ครือข຋ายขนาด฿หญ຋ (AFNET) สําหรับการ฿หบริการแก຋ผู฿ช ทอ.สหรัฐ ฯ ฿นงานทีทไ าํ ประจําแต຋ละวัน อย຋าง฼ช຋น การ฿ชอ฼ี มล และ การแชรเฟลขอมูล ดวย฿น฼วลาทีไผ຋านมานักรบเซ฼บอร ของหน຋วย 33rd NWS จํานวนประมาณ ๓๐๖ คน อันประกอบเปดวย ทหาร พล฼รือน และพนักงานเอที ตอง฼ผชิญหนากับการต຋อตานการถูก฾จมตีนับ฼ปน


ขาวทหารอากาศ

พัน โ ครังๅ บน฼ครือข຋าย AFNET น.ท.Samuel Snoddy ผูบ ญ ั ชาการหน຋วย 33rd NWS กล຋าวว຋า“ขอบ฼ขต฿นการ ปองกัน฼ครือข຋าย ฯ เดถูกกําหนดเว ภาพรวม฼รามีจุด ฼ชืไอมต຋อของคอมพิว฼ตอรและอุปกรณอืไน โ ทีไ฿ชบน ฼ครือข຋าย AFNET ฿นจํานวนประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ถึง ๗๐๐,๐๐๐ จุด (Endpoints) ฾ดยภาพรวม฼รามีจดุ ฼ชือไ ม ต຋อของการปองกันบน฼ครือข຋าย ฯ ที฿ไ หญ຋ทสีไ ดุ ซึงไ นักรบ เซ฼บอรของหน຋วย 33rd NWS รูว า຋ ตองทําหนาที฿ไ นการ ปองกันคอมพิว฼ตอรและอุปกรณอืไน โ ทีไ฼ชืไอมต຋ออยู຋ บน฼ครือข຋าย AFNET ตลอด฼วลา ๒๔ ชัไว฾มง ๗ วัน ต຋อสัปดาห ๓๖๕ วันต຋อป ฿นทาง฼ทคนิค ๑๖ ประตู สู຋฼ครือข຋าย ฯ (Gateways) ทีไมีอยู຋฿นปจจุบันนัๅน ทําหนาทีไควบคุมการผ຋าน฼ขา-ออกของขอมูลทัๅงหมด บน฼ครือข຋าย AFNET ทีไสําคัญประตูสู຋฼ครือข຋ายฯ มีสถาปตยกรรมทีซไ บั ซอนรองรับปริมาณการ฿ชงาน และ

พฤษภาคม

ขอมูลทีไเหลผ຋านเด฿นจํานวนมาก” ฿นมุมมองดวยวิธีคิด ทีไมอง Gateways ฼ปน฼หมือนกับกําแพงทีไกัๅนอยู຋รอบ โ ชายแดน ถา฼หในบางสิไงบางอย຋างทีไมองแลวเม຋ปลอดภัย กใจะหยุดเวทีไทาง฼ขา (Gateways) ประกอบกับตองการ ฼พิไมประสิทธิภาพ และลดภาระ฿นการดํา฼นินงานดาน Cyber defenses บน฼ครือข຋าย AFNET ของ ทอ.สหรัฐ ฯ จึง฼ปนทีมไ า฿นการนํา “ระบบอัต฾นมัตแิ จง฼ตือนการ฾จมตี ทางเซ฼บอร” (ACD) มา฿ชสราง ฾ดยหุนส຋วนดานเอที (๕๔๓ ลาน฼หรียญสหรัฐฯ) จุด฼ด຋นของระบบอัต฾นมัติ ACD กล຋าวเดคอื คอย฼ฝาติดตามอย຋างต຋อ฼นือไ งและสามารถ ตรวจจับความผิดปกติบน฼ครือข຋ายฯ เด ฼นืไองจาก ACD รูว า຋ การ฿ชงานทีปไ กติ (Traffic) บน฼ครือข຋ายฯ นันๅ มีลกั ษณะ ฼ปนอย຋างเร ตามขอมูล฼มือไ ACD ตรวจสอบลักษณะ ของการ ฼ขามาบน฼ครือข຋ายฯ แลวพบว຋าตรงกับขอ ทีไเดกําหนดเว ฾ดยแบ຋งหมวดหมูอ຋ อก฼ปนประ฼ภทจากระดับ ๑ ถึงระดับ ๙ ฼ช຋น CAT 1 | Root-Level Intrusion หรือ CAT 4 | Denial of Service และ฼มืไอสิไงทีไเม຋ปกติเด฼กิดขึๅน ฾ปร฾ตคอลการตอบสนองจะถูก฼รียกขึนๅ มา ตามประ฼ภท ทีไเดถูกกําหนดเว ซึไงระบบอัต฾นมัติแจง฼ตือนการ฾จมตี ทางเซ฼บอร (ACD) นัๅนอาจแกเขปญหาเด฼อง หรืออาจ ฼ตือนนักรบเซ฼บอร฿ห฼ริไมตนดํา฼นินการ฿นขัๅนตอนอืไน ฼พือไ ฿ห฼ขา฿จถึงสิงไ ทีเไ ม຋ปกติ เด฼กิดขึนๅ แลว บน฼ครือข຋ายฯ


พฤษภาคม

ร.อ. Anthony Rodriguez ผูอ าํ นวยการฝายปฏิบตั กิ าร ของหน຋วย 33rd NWS กล຋าวว຋า "สถานการณทีไ฼ลวราย มากสุด฿นมุมมองของผูป ฏิบตั ดิ า นการปองกัน฼ครือข຋ายฯ คือ ประ฼ภท ๑ CAT 1 | Root-Level Intrusion หมายถึง ฝายตรงกันขามเดรบั สิทธิพ฼ิ ศษ ฼ช຋น สิทธิการ฼ขาถึง ระดับ ผูดูแลระบบฯ ฼ขาสู຋฼ซิรฟ฼วอรหรือคอมพิว฼ตอรทีไ ฼ชือไ มต຋อกับ AFNET ผูบ กุ รุกนันๅ สามารถส຋งขอมูลทีสไ าํ คัญ ออกเปขางนอก, คนหา฼คลืไอนทีไเปรอบ โ ฼ครือข຋าย ฯ หรือแมกระทัไง฼ปดการ฾จมตี฼พิไม฼ติมจากภาย฿น ฼ครือข຋าย ฯ AFNET ต຋อระบบทีสไ าํ คัญ โ ของการทํางาน ทัๅ ง หมด ซึไ ง ฿นส຋ ว นการตอบ฾ต ต ຋ อ ภั ย คุ ก คามบน ฼ครือข຋าย ฯ นัๅน หลักการของหน຋วย 33rd NWS กใคือ จะตองจัดการกับภัยคุกคามเด฾ดย฿ช฼วลาเม຋มาก (Concise) ฼พืไอ฿ห฼ครือข຋าย ฯ สามารถส຋งผ຋านขอมูลเดตามปกติ ทีไสําคัญนัๅนตองเม຋ขัดขวางต຋อการปฏิบัติภารกิจของ หน຋วย ฯ ดวยภัยคุกคามบน฾ลกเซ฼บอรนนัๅ มีการ฼ปลียไ นแปลง อยูต຋ ลอด฼วลา มัน฼ปนสิงไ ทีหไ น຋วย ฯ เดพยายามทีจไ ะปรับ แต຋ง ฿นภาพรวมถือ฼ปนการยากทีไจะกําหนดความสํา฼รใจ ของการปองกัน ฼ครือข຋าย ฯ AFNET ซึไงจากขอมูล฿นช຋วง ๑๒ ฼ดือนทีไผ຋านมา Rodriguez บอกกับ Air Force Magazine ว຋า “หน຋วย 33rd NWS เด฼ปดการสืบสวน กิจกรรมทางเซ฼บอรทีไน຋าสงสัยกว຋า ๑,๕๐๐ ราย หนึไง฿น ความทาทายทีไสําคัญทีไหน຋วย ฯ กําลัง฼ผชิญอยู຋กใคือ สถานการณ฿นประ฼ภท ๙ ฼รียกว຋า CAT 9 | Explained

ขาวทหารอากาศ

Anomaly ทีไมาจาก ผู฿ชของ ทอ.สหรัฐ ฯ ฼อง" กล຋าวเดคือ ผู฿ ช ทอ.สหรัฐ ฯ บางคนอาจทําผิดพลาด ขณะ฿ชงานบน฼ครือข຋าย AFNET หรือทําสิงไ ทีเไ ม຋ควรทํา ฿นมุมมองการฝกอบรมน຋าจะ฼ปนวิธีหนึไง฿นการแกเข ปญหานีๅ และทีไสําคัญการปองกัน฼ครือข຋าย ฯ ดวยระบบอัต฾นมัติ ACD นัๅนถือ฼ปนอีกวิธีหนึไง฿นการ ทํา฿ห฼ครือข຋าย AFNET ทอ.สหรัฐ ฯ มีความปลอดภัย ทีไมากขึๅนบน฾ลกเซ฼บอร และหยุดปญหาทีไเม຋น຋าจะ ฼กิดขึๅนบน฼ครือข຋าย ฯ ซึไงทุกวันนีๅหน຋วย 33rd NWS ยังถูก฾จมตีจากผูประสงคราย บางครัๅง฼ปนรอย บางทีไ กในับ฼ปนพันครัๅง มีพวกคนเม຋ดีเดพยายาม฼ขาสู຋ระบบ ฼ครือข຋าย AFNET และทําสิงไ ที฼ไ ลวราย พวก฼ขานันๅ กําลัง พยายามพัฒนาฝมอื ฿หทนั กับ฼ทค฾น฾ลยีทีไ ทอ.สหรัฐ ฯ มีอยู຋ ทีสไ าํ คัญอีกเม຋นาน ฝมอื พวก฼ขาจะกาวเปเกลกว຋า ฼ทค฾น฾ลยีทีไ ทอ.สหรัฐ ฯ มีอยู຋ ดังนันๅ การสราง฼ครือไ งมือ (Tools) รวมทัๅงแอพพลิ฼คชัไนทีไจํา฼ปน ฼พืไอ฿หพรอม ตอบ฾ตกับภัยคุกคามทีไ฿หม຋กว຋าและรุนแรงมากขึๅน ถือ฼ปนสิไงทีไจํา฼ปนและขาดเม຋เดสําหรับหน຋วย 33rd NWS ฿น฼รือไ งนีหๅ น຋วยสงคราม฼ครือข຋ายทีไ ๓๓ และระบบ อัต฾นมัติ ACD เม຋เดต຋อสูอย຋าง฾ดด฼ดีไยว ดวยมีหลาย หน຋วยงานภาย฿น ทอ.สหรัฐ ฯ ทีไพรอม฿ห฾อกาสและ ความร຋วมมือ หนึงไ ฿นนันๅ มาจาก นักรบเซ฼บอรของหน຋วย ปฏิบัติการเซ฼บอรทีไ ๙๐ (90th COS, USAF)


ขาวทหารอากาศ

ซึไง฼ปนผูช຋วย฿หภารกิจนัๅนสํา฼รใจ มุ຋ง฼นนเปทีไการพัฒนา ขีดความสามารถ฿นดานเซ฼บอร฿หแก຋หน຋วย 33rd NWS ฼หนือสิงไ อืนไ ฿ดนอกจากความร຋วมมือภาย฿น ทอ.สหรัฐ ฯ และความร຋วมมือกับหุนส຋วนดานเอทีแลว สิไงสําคัญทีไ หน຋วยต຋าง โ เดทาํ อย຋างต຋อ฼นือไ ง กใคอื ภัยคุกคามทีตไ รวจ พบนอก฼ครือข຋าย AFNET นัๅน จะมีการรายงานกลับเป ยังหน຋วย 33rd NWS ฼พืไอ฼ปนการปองกันการถูก฾จมตี บน฼ครือข຋าย AFNET ซึไงผูปฏิบัติงานดานเซ฼บอรของ 33rd NWS จะ฼พิไมรายละ฼อียดต຋าง โ ทาง฼ทคนิคของ

พฤษภาคม

ภัยคุกคามดังกล຋าวลงเป฿นระบบอัต฾นมัติ ACD รายละ฼อียดต຋าง โ ถูก฼รียกว຋า ลาย฼ซใน (Signatures) อนึไงลาย฼ซใน฿หม຋จะทํา฿หแต຋ละประ฼ภทของ ACD นัๅน ฉลาดและตอบสนองเด฼รใวขึๅน ทีไสําคัญระบบอัต฾นมัติ ACD เดรบั การยอมรับ฼ปนอย຋างมาก฿น ทอ.สหรัฐฯ ดวย แนว฾น ม ของภั ย คุ ก คามบน฾ลกเซ฼บอร ทีไ ฼ พิไ ม ขึๅ น น.ท.Samuel Snoddy ผูบัญชาการหน຋วย 33rd NWS กล຋าวกับ Air Force Magazine ว຋า “นักรบเซ฼บอรของ หน຋วยสงคราม฼ครือข຋ายทีไ ๓๓ กําลัง฼พิมไ Signatures ลง ระบบอัต฾นมัติ ACD อย຋างต຋อ฼นืไอง฿นทุก โ วัน

ขอคิดทีไฝากเว ฿นทาง฼ทคนิค “ระบบอัต฾นมัติแจง฼ตือนการ฾จมตีทางเซ฼บอร (ACD)” นัๅน฼ปนกุญแจสําคัญทีไทํา฿ห Cyber defenses มีประสิทธิภาพ฿นการต຋อสูกับภัยคุกคามทางเซ฼บอร แต຋ดวย฾ลกเซ฼บอร฿นปจจุบัน จึงทํา฿ห ระบบอัต฾นมัติ ฯ จะตองมีการปรับตัว (Signatures) ฼พืไอพรอมรับมือกับภัยคุกคาม฿หม຋ โ ทีไ฼กิดขึๅน ณ ปจจุบันงานนีๅ ตกอยู຋฿นมือของนักรบเซ฼บอรประกอบกับ ทอ.สหรัฐ ฯ นัๅน฼ลือก฿ชบุคลากรจากหลายภาคส຋วนทีไมี ความรูม าร຋วมมือกัน คิดนอกกรอบ และนํามา฿ช฿ห฼ปนประ฾ยชนตอ຋ กองทัพอากาศเด ฼มือไ พิจารณานันไ คง฼ปนหนึงไ ฼หตุผลทีไมีความสําคัญทีไทํา฿ห ทอ.สหรัฐ ฯ ฼จริญกาวหนามาจนถึงวันนีๅ


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ

ทาวทองกีบมา

นวีร

เมื่อกลางเดือนเมษายน มีละคร฾ทรทัศนยอดนิยมจบเปเรื่องหนึ่ง คือ บุพเพสันนิวาสมีตัวละครที่ ผูຌเขียนชื่นชอบตัวหนึ่งคือ ทຌาวทองกีบมຌา นภาลัย สุวรรณธาดา (ฤกษชนะ) เขียนถึง ทຌาวทองกีบมຌา ว຋า ชีวิตจริงยิ่งนิยาย฿นเรื่องเล຋า ตํา฽หน຋งนางคือ ทຌาวทองกีบมຌา เปนฝรั่งลูกผสมตาคมขลับ นางเคร຋งครัดคริสตังดังนักบุญ ทัๅงเจຌาชูຌทัๅงมัก฿หญ຋฿ฝสูงนัก นางถูกขังคอกมຌาทรมาน องคทຌายสระ฾ปรดปรานประทานยศ ลูกชายสองสนองกษัตริยตรัสชื่นชม ฽ต຋ทองหยิบทองหยอดของทองกีบมຌา ชีวิตคนอาจมีทัๅงดีรຌาย

ทัๅงสุขเศรຌาสับสนน຋าคຌนหา นาม มารี กีมาร ฿จการุณ สมรสกับฟอลคอนตอนสาวรุ຋น ฽ต຋วຌาวุ຋นเรื่องสามีเหมือนมีมาร จึงสิๅนสุขสิๅนศักดิ่ที่หลักประหาร สิๅนรัชกาลจึงสุขสิๅนทุกขตรม งานปรากฏหลายดຌานทัๅงงานขนม ชีวิตขมกใสุขสันต฿นบัๅนปลาย ยังลือชาเสมือนนางมิห຋างหาย ฽ต຋สุดทຌายคงทนคือผลงาน

ชื่อ มารี กีมาร กลายเปน ทาวทองกีบมา นี้เปนเรื่องของ การลากเขาความ การลากเขຌาความเปนการ฽ปลงเสียงคําต຋างประเทศ คํา฾บราณ หรือ ภาษาถิน่ ซึง่ ผู฿ຌ ชຌภาษาเม຋รคຌู วามหมาย ฿หຌเปนคําทีต่ นรูจຌ กั ฿นภาษาเทย มีทงัๅ ฽ปลง฿หຌเปนคําเทย฽ละคําบาลีสนั สกฤตทังๅ ที฿่ หຌความหมาย฽ละเม຋สอื่ ความหมาย ดังที่พระยาอนุมานราชธนเดຌกล຋าวเวຌ฿นหนังสือนิรุกติศาสตร ว຋า “...คําทีเ่ ปนภาษาตางประเทศ หรือคํา฾บราณ฽ละคําภาษาถิน่ ซึง่ ฽ปลเอาความไมไดกมใ กั จะ฽ปลงเสียง เพื่อลากเขาความ฿ห฽ปลได คําชนิดนี้ มีอยูดวยกันทุกภาษา...” ตัวอย຋างเช຋น เถຌา฽ก຋ มาจากภาษาจีนว຋า เถຌาเก ฽ปลว຋า หัวหนຌาครอบครัว ฿หຌเขຌากับคําว຋า เฒ຋า฽ก຋ ของภาษาเทยเรา หรือคําว຋า ขากຍวย ซึง่ มาจากภาษาจีนว຋า ฾ชกຍวย ซึง่ หมายถึงกางเกงครึง่ ท຋อน หรือคําว຋าราชาวดี ซึ่งมาจากภาษาอาหรับว຋า ฾ร฾ยะ = สี เวอรดี = เขียวเขຌม


๘ ขาวทหารอากาศ

เช຋น

พฤษภาคม

คําลากเขຌาความบางคํา มีปรากฏอยู฿຋ นหนังสือเก຋าบางคําเรากใคนຌุ ตา ฽ละบางคําเปนชือ่ คน ทํา฿หຌเรียกง຋าย กรรมาจล กะดาน฽ฉน กัดฟนมัน ฾กสน (ตຌนเมຌ) ขบฟาลั่น คัดลอก นํๅามันตับปลาตาย มณีเนตร มัคสิน ฽ม຋ดํา ราชปะ฽ตน ฝาศุภเรศ ฽สลง (ศัพท) หับประมาสะ฽ตน อยู຋฿นฟอรม ขัตติยะ ฽คมเบอร จัณฑเล ดอกมะลิ ดันกัน ปลัดเล เมฆฟาลั่น หรือ ฽มกฟาลั่น ฾มหมัด เยสับปุรุษ ฽รຌงกิน ฽สงสูรย สําริด หันตรี บาระนี อันเรยักสอน หัน฽ตร

มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก มาจาก

Commercial Credential (อนุมัติบัตร) Government Croton Corporal Cataloque Turpentine Money – net Magazine (หนังสือรายเดือน) Madam Rajpattern Phosphorus Slang Harbour Master Uniform Kadiyah Campbell Chandley ฾ก฾บริ (มักเรียก พ຋อดอกมะลิ) Duncan Bradley Maefarlan Mohamad J.Brooke Rankin Sassue Smith Heny Burney Andrew Jackson Hunter


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ ๙

ความเม຋คนຌุ เคยจากเสียงภาษาอืน่ ฾ดยเฉพาะอย຋างยิง่ ภาษาตะวันตก เช຋น ภาษาอังกฤษนันๅ ส.พลายนຌอย เดຌกล຋าวเวຌ ฿นหนังสือ ชาวต຋างชาติ฿นประวัตศิ าสตรเทย ฾ดยกล຋าวถึงจดหมายซึง่ พระศรีสนุ ทร฾วหาร เดຌรบั พระบรมราช฾องการ จากสมเดใจพระจอมเกลຌาเจຌาอยูห຋ วั ฿หຌมจี ดหมายถึง ขุนศรีสยามกิจ (เนตร) ผูชຌ ว຋ ยกงสุลฝายสยาม ณ เมืองสิงค฾ปร ความตอนหนึ่ง เรียก Anna Leonowens ว຋า ฽มมเนวละเวน นอกจากนี฿ๅ นหนังสือเล຋มเดียวกันของ ส.พลายนຌอย เดຌกล຋าวว຋า ปลายรัชกาลที่ ๓ เมือ่ รัฐบาลอังกฤษ฿หຌ Sir James Brooks เปนทูตมาขอ฽กຌหนังสือสัญญานัๅน พระบาทสมเดใจพระนั่งเกลຌาเจຌาอยู຋หัว เดຌยินกรมท຋า ทูลว຋า ชื่อ เยมสัปรุษ จึงตรัสว຋า “ชื่อเสียงเปนสัปรุษจะเปนคน฿จดีดอกกระมัง” ฽ละต຋อมา฿นสมัยรัชกาลที่ ๕ เมือ่ พระองคเสดใจขึนๅ ครองราชย฿หม຋ โ นันๅ Sir James Brooks ซึง่ ขณะนันๅ ดํารงตํา฽หน຋งราชา฽ห຋งเมืองซาราวัก เดຌมีหนังสือเขຌามาถวายพระพร เมื่อทรงหนังสือนัๅน฽ลຌวกใทรงเขียนบนหลังซองว຋า จดหมายเซอรเจมสบรูຍก หลังจากที่เดຌเสดใจออกขุนนาง฽ลຌว เดຌมีรับสั่ง฿หຌเจาพระยานรรัตน ฯ เปเรียกเอาหนังสือนัๅนมา ฽ต຋รออยู຋เท຋า฿ด กใเม຋เดຌหนังสือ เมื่อเดຌเสดใจขึๅนจึงตรัสถามเจาพระคุณประยูรวงศ ซึ่งขณะนัๅนเปนพระสนมเอก พนักงานรักษา หนังสือขຌางที่ ว຋า คຌนหนังสือเม຋พบหรือ เจຌาคุณพระประยูรวงศกราบทูลว຋า คุณเพียน เถຌา฽ก຋เปบอกว຋าตຌอง พระประสงคหนังสือซึ่งทรงเขียนลายพระหัตถเวຌหลังซองว຋า ครือคะรึ คຌนเม຋พบกใจน฿จ วันรุง຋ ขึๅนจึงตรัสต຋อว຋า เจຌาพระยานรรัตน ฯ ว຋า ว຋าอย຋างเรจึงเปเรียกหนังสือนัๅนว຋า ครือคะรึ เจຌาพระยานรรัตน ฯ กราบทูลปฏิเสธว຋า “ขຌาพระพุทธเจຌาเม຋เดຌเรียกว຋า ครือคะรึ เปบอกคุณเพียนเถຌา฽ก຋ว຋า หนังสือ ซีจําปลุຍก ตามรับสั่ง” ตัวอย຋างขຌางตຌนนี฽ๅ สดงว຋า ภาษาต຋างประเทศทีเ่ ขຌามาสูภ຋ าษาเทยอาจถูกดัด฽ปลงเขຌาสูร຋ ะบบเสียงของเทย ฿หຌถนัดปาก฽ละเขຌาหูเวຌก຋อน การลากเขຌาความนีๅ มิเดຌมเี ฉพาะการลากคําเทยหรือ฽ปลงคําเทย฿หຌคลຌายกับคําหรือสียง฿นภาษาอืน่ โ ฾ดยเฉพาะอย຋างยิ่ง ภาษาอังกฤษ ซึ่งบางครัๅง อาจจะสื่อความหมายผิดหรือเม຋สื่อความหมาย฿ด โ กใเดຌ เช຋น จ຋อย เขียนหรือเรียกว຋า Joy วันเพใญ เขียนหรือเรียกว຋า One Pen สามารถ เขียนหรือเรียกว຋า Smart เปนตຌน ทัๅงนีๅ ถือเปนความพยายามที่จะ฿ชຌคําจากภาษาต຋างประเทศเพื่อสื่อสาร฿นภาษาของตน


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

รายละเอียดเกี่ยวกับทาวทองกีบมา นภาลัย สุวรรณธาดา (ฤกษชนะ) เดຌกล຋าวถึงทຌาวทองกีบมຌาเปนการเสริมบทกลอนของท຋านว຋า คําว຋า กีบมຌา น຋าจะเพีๅยนมาจากคําว຋า กีมาร นางมีชื่อตัวว຋า มารี อา กู฾ยมาร เด ปญญา (Maria Guyomarde Pinha) ฽ต຋มกั รูจຌ กั ฿นชือ่ มารี กีมาร (Maria Guimar เมือ่ ค.ศ.๒๒๐ หรือ พ.ศ.๒๒๐๒ – พ.ศ.๒๒๒๕) บิดาคือ ฟานิก กู฾ยมาร มารดาคือ อูร ซูลา ยะมะดะ นางจึงมีเชืๅอสายทัๅง ปอรตุเกส เบงกอล ฽ละญี่ปุน สมรสกับ เจຌาพระยาวิชเยนทร (คอนส฽ตนติน ฟอลคอน) ขุนนางกรีกทีจ่ งรักภักดีตอ຋ ฝรัง่ เศส รับราชการ฿นรัชสมัยสมเดใจพระนารายณมหาราช นางนับถือศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก มีบุตรชาย ๒ คน ชื่อ จอรจ ฟอลคอน (George Phaulkon) ฽ละ คอนส฽ตนติน ฟอลคอน (Constantin Phaulkon) นางมีชื่อเสียงจากการปฏิบัติหนຌาที่หัวหนຌาหຌองเครื่องตຌน วิเสท฿นราชสํานัก จดหมายเหตุฝรัง่ เศส฾บราณบันทึกเวຌวา຋ “…เปนทาวทองกีบมาไดเปนผูก าํ กับการชาวเครือ่ งพนักงานหวาน ...สั่งสอน฿หชาวสยามทําของหวาน คือ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมทอง฾ปรง ขนมผิง ขนมฝรั่ง ขนมขิง ขนมไขเตา ขนมทองมวน ขนมสัมปนนี ขนมหมอ฽กง ฽ละสังขยา” จนไดสมญาวา ราชิน฽ี หงขนมไทย...


พพฤษภาคม ฤขษาวทหารอากาศ ภาคม ศ๑

ขขา พพฤษภาคม ววทหารอากาศ ฤทษหภาารคอมากาศ ๑๑

ชือ่ ฟอนตไทยสือ่ ควาkskย

kasa ฼คยสงสัยกันบางหรือเม຋ว຋าชืไอฟอนตหรือแบบอักษร (typeface) ภาษาเทยทีไ฼รา฿ชกันอยู຋ทุกวัน นัๅนมีความหมายว຋าอะเร หรือมีทีไมาจากเหนบาง หากสัง฼กตสักนิดจะพบว຋าชืไอแบบอักษรส຋วนหนึไงมาจาก ชืไอพันธุเม ซึไงแบบอักษร฼หล຋านีๅ฼ปนแบบอักษรทีไผูอ຋านหลาย โ ท຋าน คงจะคุน฼คยและ฼หในผ຋านตากันบางแลว วันนีๅผู฼ขียนจึงอยากนํา฼สนอแบบอักษรเทย ๑๐ แบบ ทีไมีชืไอ฼ปนพันธุเมมา฿หผูอ຋านเดรูจักกัน ลําตน฼ตีๅย มีดอกสีนํๅา฼งินอมม຋วง (blue-violet) ฟอนต Browallia ฼ปนหนึไง฿นชุดแบบอักษร฼ดิมทีไ฿ช฿นหนังสือ ราชการ฼ช຋น฼ดียวกับแบบอักษร Angsana รูปแบบ ตัวอักษรมีความสวยงามและดู฼ปนระ฼บียบเม຋แพกัน ๑. Angsana (/อังสะนา/) Angsana คือ ประดู຋บาน ฼ปนเมยืนตน มีดอกสี฼หลือง ฿นสมัยก຋อนถือว຋าฟอนต Angsana ฼ปนแบบอักษรสามัญประจํา฼ครืไองสําหรับ฿ช฿น หนังสือราชการ (official document /อะฟช฼ชิล ดใอกคิว฼มิไนทฺ/) และ฼อกสารทีไ฼ปนทางการต຋าง โ ก຋อนทีไจะ฼ปลีไยนเป฿ช TH Sarabun PSK ซึไง฼ปน แบบอักษรมาตรฐานราชการเทยอย຋าง฿นปจจุบัน

๒. Browallia(/บระวา฼ลีย/) Browallia คือ ตนพลอยเพลิน ฼ปนเมดอก

๔. Cordia (/คอรฺ฼ดีย/) Cordia คือ ตนหมัน ฼ปนตนเมประจําจังหวัด พระนครศรีอยุธยา (provincial tree /พระวิน฼ชิลไ ทรี/) มีดอกสีสม แดง ฟอนต Cordia ฼ปนอีกแบบอักษรหนึงไ ที฿ไ ชเดทงัๅ กับ ฼อกสารที฼ไ ปนทางการ (formal /ฟอร฼มิลไ /) และกึไงทางการ (semi-formal /฼ซมิฟอร฼มิไล/) ฾ดยความหนาของตัวอักษรจะนอยกว຋า Angsana อยู຋฼ลใกนอย


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

๖. Freesia (/ฟรี฼ซีย/) ฟรี฼ซีย คือ เมดอก฼มืองหนาว (winter flowering plant) มีดอกหลากสีและมีกลิไนหอม ฟอนต Freesia ถือ฼ปนหนึงไ ฿นแบบอักษรมาตรฐานของ฼อกสารภาษาเทย มีลักษณะคลายแบบอักษร Eucrosia ๔. Dillenia (/ดิล฼ล฼นีย/) Dillenia คือ เมยืนตนตระกูลสาน มีดอก สี฼หลืองหรือสีขาว ฿นอดีตฟอนต Dillenia ฼ปนหนึงไ ฿นแบบอักษรทีไผูคน฼ลือก฿ช฿นการพิมพงานหรือ ฼อกสารทีไ฼ปนทางการ฼ช຋นกัน ฼พราะตัวหนังสือ อ຋านง຋ายสบายตา

๕. Eucrosia (/ยู฾คร฼ซีย/) Eucrosia คือ ว຋านมหาลาภ ฼ปนเมดอก (flowering plant) ออกดอก฼ปนช຋อ มีสีแดงหรือ แสด (red-orange) ฟอนต Eucrosia ฼ปนแบบ อักษรทีดไ ฼ู ปนระ฼บียบสะอาดตา จึง฼ปนอีกแบบหนึงไ ที฼ไ หมาะทังๅ กับ฼อกสารที฼ไ ปนทางการและกึงไ ทางการ

๗. Iris (/เอริส/) เอริส คือ เมดอกต຋างประ฼ทศ ดอกมีหลากสี แต຋สีทีไ฼หในกันจนคุนตาคือ สีนํๅา฼งินอมม຋วง Iris ฼ปนแบบ อักษรทีไดูดีมีสเตล อ຋านง຋ายแต຋แฝงความ฼ปน฼อกลักษณ ฼ฉพาะ (unique /ยูนีค/) ฼หมาะสําหรับงานออกแบบทีไ เม຋฼ปนทางการ฼ท຋าเรนัก

๘. Jasmine (/จัสมิน/) จัสมิน คือ ดอกมะลิ ฼ปนฟอนตสําหรับท຋าน ทีไตองการ฿หงานออกมาดูสวยงาม เม຋฼ปนทางการ มากนัก แต຋อา຋ นง຋ายสบายตา แบบอักษรนีๅ ถือ฼ปนอีกหนึงไ ทาง฼ลือกทีไ฼หมาะสม


พฤษภาคม

๙. Kodchiang (/฾กด฼ชียง/) ฾กฐ฼ชียง คือ เมลม ลุก (herbaceous plant /฼ฮอร฼บ฼ชียสแพลนท/) ออกดอก฼ปนช຋อสีขาว ชืไอภาษาจีนของดอกเมนีๅคือ “ตังกุย” Kodchiang แบบอักษรนีๅ มีลกั ษณะออกเปทางภาษาจีน ชือไ อ຋าน ยากแต຋มี฼อกลักษณชัด฼จน

ขาวทหารอากาศ

๑๐. Lily (/ลิลี/) ลิลี คือ เมดอกทีผไ อู า຋ นหลาย โ ท຋านน຋าจะรูจ กั กันดี มีดอกหลากสี Lily ฼ปนแบบอักษรทีดไ สู นุกและสือไ อารมณหวาน โ สําหรับ฿ชงานแบบเม຋฼ปนทางการ (informal /อินฟอรฺ฼มิไล/) ดูมีความคลาสสิค แนะนํา ฿หลอง฿ชแบบอักษร Lily ดู

แบบอักษรทังๅ ๑๐ แบบ ทีมไ ชี อืไ ฼ปนพันธุเ ม฿นบทความนีๅ Unity Progress ฼ปนผูอ อกแบบและอยูภ຋ าย฿ต ลิขสิทธิ่ของบริษัทเม฾ครซอฟต (Microsoft) แบบอักษร฼หล຋านีๅ มีความสวยงามและมี฼อกลักษณ฼ฉพาะตัว แตกต຋างกันออกเป ก຋อนนําเป฿ช฿นงาน฿ด อย຋าลืมคํานึงถึงความ฼หมาะสมดวย  * คําศัพทภาษาอังกฤษที่นาสนใจจากเนื้อเรื่อง * คําศัพท คําอ຋าน ความหมาย 1. official (adj.) /อะฟช฼ชิไล/ ฼ปนทางการ ทางราชการ ตัวอย຋าง He is busy preparing his official documents for the meeting. ฼ขายุ຋งอยู຋กับการ฼ตรียม฼อกสารราชการ฼พืไอ฿ช฿นการประชุม 2. provincial (adj.) /พระวิน฼ชิไล/ ตัวอย຋าง The next provincial election will be held in March. การ฼ลือกตัๅงประจําจังหวัดครัๅงต຋อเปจะจัดขึๅน฿น฼ดือนมีนาคม

ประจําจังหวัด

3. formal (adj.) /ฟอร฼มิไล/ ฼ปนทางการ ตัวอย຋าง The government made a formal announcement about the election. รัฐบาลประกาศ฼รืไองการ฼ลือกตัๅงอย຋าง฼ปนทางการ 4. semi - formal (adj.) /฼ซมิฟอร฼มิไล/ แบบกึไงทางการ ตัวอย຋าง You can just dress neat and tidy because the wedding is semi - formal. คุณแค຋แต຋งตัว฿หดูสะอาด฼รียบรอยกใพอ ฼พราะงานแต຋งงาน฼ปนแบบกึไงทางการ


ขาวทหารอากาศ

คําศัพท คําอ຋าน 5. unique (adj.) /ยูนีค/ ตัวอย຋าง Fingerprints are unique to an individual. ลายนิๅวมือ฼ปน฼อกลักษณ฼ฉพาะบุคคล

พฤษภาคม

ความหมาย ฼ปน฼อกลักษณ

6. herbaceous (adj.) /฼ฮอร฼บ฼ชียส/ ซึไง฼ปนเม฼นืๅออ຋อนหรือเมลมลุก ตัวอย຋าง Only some herbaceous plants can survive the winter seasons. มีเมลมลุกบางชนิด฼ท຋านัๅนทีไสามารถมีชีวิตรอดผ຋านฤดูหนาวเด 7. informal (adj.) /อินฟอร฼มิไล/ ซึไงเม຋฼ปนทางการ ตัวอย຋าง They agreed to hold an informal meeting on Friday. พวก฼ขา฼หในพองตองกันว຋าจะจัดการประชุมแบบเม຋฼ปนทางการ฿นวันศุกร เกร็ดเล็กเกร็ดนอย คําว຋า official กับ formal มีความหมายคลายกัน สามารถ฿ชแทนกันเด฿นหลายบริบท แต຋คําว຋า official จะมีนัย฼กีไยวของกับทางราชการหรือ฼กีไยวของกับความรับผิดชอบของ฼จาหนาทีไ ฿นขณะทีไ formal จะสืไอถึงการทําตามแบบแผน รูปแบบ หรือระ฼บียบต຋าง โ ดังนัๅน official document จึงมีความหมายว຋า หนังสือราชการ ส຋วน formal document หมายถึง ฼อกสารทีไ฼ปนทางการ ความพิ฼ศษอีกอย຋างหนึไงของสองคํานีๅคือ สามารถ฿ช฼ปนคํานาม (noun) เด คําว຋า official ฼มืไอ฼ปน คํานามจะหมายถึง ฼จาหนาทีไหรือ฼จาพนักงาน ตัวอย຋าง฼ช຋น The official reported the situation has changed. (฼จาพนักงานรายงานว຋าสถานการณเด฼ปลีไยนเปแลว) ส຋วน formal ฼มืไอ฼ปนคํานามจะมี ความหมายว຋า งาน฼ลีๅยงหรืองาน฼ตนรําทีไ฼ปนทางการ ตัวอย຋าง฼ช຋น Paul wants to ask Jane to the formal. (พอลอยากชวน฼จนเปงาน฼ตนรํา) แหล຋งอางอิง฼นืๅอหาและรูปภาพ https://www.microsoft.com/typography/fonts/family.aspx https://minimiike.wordpress.com/2012/05/15/10 https://www.flickr.com/photos/89906643@N06/9891527373 http://www.flowermeaning.com/lilly-flower-meaning/ https://soscity.co/article/everylittlething/10-windows-fonts-come-from-flower-name https://www.provenwinners.com/plants/browallia/endless-illumination-browallia-hybrid http://www.antoniuniphotography.com/p698968464/h1795E498#h1795e498 https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=see&month=04-2013&date=12&group=5&gblog=73 https://www.thespruce.com/irises-for-flower-garden-1315808 https://typesofflower.com/artificial-freesia-flower-bouquet-silk/how-to-draw-a-freesia-flower/ http://nice-rose48.blogspot.com/2012/06/jasmine-flowers-species-jasmine-flowers.html http://piromwaroon.blogspot.com/2013/04/blog-post_3.html https://writer.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=880823&chapter=109


พฤษภาคม

กา

ทา ง ั ล า ํ ก ง อ ข ตัว ร ป รับ

ขาวทหารอากาศ

ง อ า ก า ศ ต ่ อ ภั ย ค ุ ก ค า ม ร ู ป แ บ บ ใ ห ม ่

ต อน ที ่

บทบาทของ กาํ ลงั ทางอากาศตอ่ การกอ่ การรา้ ย ขุนนางท่าซ้าย ‘Machines don’t fight wars. Terrain doesn’t fight wars. Humans fight wars. You must get into the mind of humans. That’s where the battles are won.’ (Col John Boyd) “฼ครืไองจักรเม຋เดต຋อสู฿นสงคราม, พืๅนทีไเม຋เดต຋อสู฿นสงคราม คนต຋อสู฿นสงคราม ท຋านจะตองมุ຋งตรง฼ขาเป ฿นความคิดมนุษย นัไนคือทีไซึไงชัยชนะ฿นสมรภูมิวัดกันทีไตรงนัๅน” ฿นความ฼ปนจริงแลวประ฼ดใน฼รืไองการต຋อสู ฿นสงครามอสมมาตร (Asymmetric Warfare) เม຋฿ช຋ ฼รืไอง฿หม຋ การต຋อสูระหว຋างผูต຋อตานทีไมีศักยสงคราม นอยกว຋าคูต຋ อ຋ สู฿ นทุกมิติ ฼ปน฼รือไ งที฼ไ กิดขึนๅ ตลอดอารยะ ธรรมมนุษย ตัวอย຋างทีปไ รากฏ฿นประวัตศิ าสตรสงคราม พิสูจน฿ห฼หในแลวว຋า ศักยสงครามทีไสูงกว຋าเม຋฿ช຋฼ครืไอง ยืนยันชัยชนะ฼สมอเป (แมศักยสงครามทีไสูงกว຋าจะ ก຋อ฿ห฼กิดความเด฼ปรียบ฿นการทําสงคราม) อย຋างเร กใตาม฿นสงครามทีไต຋างฝายต຋างตอง฼ผชิญหนากัน ฿นสมรภูมิทีไพ຋ายแพเม຋เด ราคาทีไแต຋ละฝายตองจ຋าย ย຋อมแตกต຋างกัน ฝายหนึไงอาจ฿ชยุทธวิธีการต຋อสูแบบ ลงทุนนอยแต຋กําเรงาม ฿นขณะทีไอีกฝายตองยอมจ຋าย ดวยราคา฿ด โ ฿นสมรภูมทิ เีไ ม຋มวี นั ชนะแต຋พา຋ ยแพเม຋เด ราคาของการลงทุนดานความมัไนคงนัๅนเม຋อาจวัด฼ปน มู ล ค຋ า เด แ ละการทํ า สงคราม฼ป น แค຋ ส ຋ ว นหนึไ ง

ของการลงทุนดานความมัไนคง฼ท຋านัๅน฼อง กําลังทางอากาศ฼ปนงานทีไมีมูลค຋าสูง นอกจาก ตอง฿ช฼มใด฼งินจํานวนมากแลวยังตองลงทุนดาน฼วลา และการสรางสมความต຋อ฼นืไองทาง฼ทค฾น฾ลยีทัๅงดาน อุปกรณและบุคลากร ฿นแวดวงนักวิชาการดานความ มันไ คงต຋างถก฼ถียงกันอยู฼຋ สมอว຋า กําลังทางอากาศมีความ จํา฼ปนหรือเม຋ต຋อบริบทความมัไนคงของประ฼ทศ ตอง฼ตรียมความพรอมของกําลังทางอากาศแค຋เหน จะ฼พียงพอและ฼หมาะสม หรือจะ฿ชกําลังทางอากาศ อย຋างเร฿ห฼กิดผลคุมค຋ามากทีไสุด หลายครัๅงผู฼ขียนเดรับ ขออภิปราย฿น฼ชิงคําถามว຋า กองทัพอากาศมีบทบาท ต຋อสถานการณชายแดน฿ตอย຋างเร มีส຋วนแบ຋งการตลาด ฿น฼รือไ งความมันไ คงภาย฿นแค຋เหน ฯลฯ ฿นฐานะทีผไ ฼ู ขียน เม຋เดมสี ว຋ นรับผิดชอบต຋อกรณีดงั กล຋าว จึงเม຋อาจตอบหรือ สรุปประ฼ดในคําถาม฼หล຋านัๅนเดว຋า ฼ราทําเดดีทีไสุดแลว


ขาวทหารอากาศ

หรือเม຋ หรือ฼ราจะสามารถทําเดดีกว຋านีๅเหม ผู฼ขียนจึง ขอนํา฼สนอ฼พียงประ฼ดในกวาง โ ฼พือไ นํา฼ขาสูก຋ ารอภิปราย ถึงบทบาทกําลังทางอากาศต຋อการก຋อการราย และหาก จะมีประ฾ยชนต຋อผูรับผิดชอบ฾ดยตรงอยู຋บางผู฼ขียน ขอมอบประ฾ยชนนัๅน แด຋ทหารทุกคนทีไ฼สียสละปฏิบัติ ราชการ฿นพืนๅ ทีไ ตลอดจนพีนไ อ งคนเทยทุกคนทีปไ รารถนา ฼หในความสงบสุข฿นพืๅนทีไทุกตารางนิๅวบนผืนแผ຋นดินเทย ฼พืไอ฿ห฼กิดความ฼ขา฿จถึงธรรมชาติและยุทธวิธี ฿นการต຋อสูของฝายตรงขาม นักวิชาการตะวันตกจําแนก ลักษณะของการต຋อสูเว฼ปนกลุ຋ม โ ฼มืไอนักวิชาการเทย แปล฼ปนภาษาเทยจึงอาจ฼กิดความสับสนและเม຋ตรง ตามจริตของฝง ตะวันตก฼สียที฼ดียวนัก ผู฼ ขียนจึงขออธิบาย ศัพทคร຋าว โ พรอมทัๅงกํากับ฼ปนภาษาต຋างประ฼ทศ เว฼พืไอ฿ห฼กิดความ฼ขา฿จทีไตรงกัน สงครามตามแบบ (Regular War) คือ สงคราม ทีไคุน฼คยกันดีตามแบบธรรม฼นียมการ฿ชกําลังทหารซึไงมี การจัดระ฼บียบกองทัพและดํา฼นินการตามกฎหมายและ แบบธรรม฼นียมการทัพ ฼ช຋น สงคราม฾ลกครัๅงทีไ ๑ และ สงคราม฾ลกครัๅงทีไ ๒ สงครามนอกแบบ (Irregular War) คือ สงคราม ทีเไ ม຋฼ปนเปตามแบบธรรม฼นียม฼ดิม เม຋สามารถดํา฼นินการ ดวยชุดความคิดแบบ฼ดิม โ อาจรวมความหมายถึงการ ทําสงครามทัๅงหมด ทีไนอก฼หนือจากการทําสงครามตาม แบบ ซึไงแบ຋งออก฼ปนลักษณะย຋อย โ ดังทีไจะแสดงต຋อเป การก຋ อ ความเม຋ ส งบ (Insurgency) คื อ การลิดรอนสถานะภาพความมัไนคงของฝายตรงขามดวย วิธีการ฿ด โ ฾ดยเม຋฿ชกําลังทหาร฼ขาปะทะ฾ดยตรง ฾ดย฼ลือกวิธีการหรือยุทธวิธีทีไ฼กืๅอกูลต຋อสถานการณ ของฝายตน฿นขณะนัๅน ฼ช຋น ยุทธวิธีกอง฾จร ก຋อการราย บ຋อนทําลาย และการปลุกระดม การรบแบบกอง฾จร (Guerrilla Warfare) คือ ยุทธวิธี฿นการ฿ชกองกําลังติดอาวุธดํา฼นินกลยุทธ แบบจรยุทธ หลีก฼ลีไยงการปะทะขนาด฿หญ຋ มุ຋ง฼นนการ

พฤษภาคม

ก຋อกวน ซุม຋ ฾จมตี ลิดรอนสรางความ฼สียหาย ฼ช຋น สงคราม กอง฾จร฿นคิวบาสมัย ฟ฼ดล คาส฾ต และ ฼ช กู฼อวารา

การก຋อการราย (Terrorism) ฼ปนวิธีการต຋อสู อย຋างหนึงไ ทีกไ ลุม຋ ผูต อ຋ ตานซึงไ มีพลังอํานาจนอยกว຋า฼ลือก ฿ช฿นการต຋อสู฿ นสงคราม฼พือไ อุดมการณของกลุม຋ ตน ฾ดย มุง຋ ฼นนการ฿ชความรุนแรง฾ดยเม຋มกี ลุม຋ ติดอาวุธ ฼ช຋น การ วางระ฼บิด การลักพาตัว ฼พืไอกระตุน฿ห฼กิดความสน฿จ และ฿ช฼ปนขอต຋อรอง ฼ช຋น ขบวนการปลดปล຋อย เอรแลนด฼หนือ กลุ຋มอัลกออิดะห กลุ຋มเอซีส และกลุ຋ม ผูก຋อความเม຋สงบ฿นจังหวัดชายแดน฿ตของเทย


พฤษภาคม

ชุดความคิดของการทําสงคราม฼พือไ ต຋อตานการ ก຋อการรายกลับเดรับความสน฿จ฿น฼วที฾ลกอีกครัๅง หลังกรณี฼หตุการณ กันยายน ๒๕๔๔ (๙/๑๑) หลังจาก สหรัฐอ฼มริกา ซึไง฼ปนผูมีศักยสงครามสูงสุดของ฾ลก ฾ดยเรผูต຋อตานอย຋างยาวนาน ฿นขณะนัๅนถูกทาทาย ฾ดยกลุ຋มผูต຋อตานซึไงแทบจะเม຋มีอะเร฼ลยนอกจาก อุดมการณ จิต฿จและชีวิต กองทัพอัน฼กรียงเกรของ สหรัฐ ฯ ตองพบกับความยุ຋งยากอย຋าง฿หญ຋หลวง฿น การจัดการกับกลุ຋มคนทีไตนเม຋สามารถจําแนกเดว຋า฼ปน มิตรหรือศัตรู แต຋฼ครืไองเม฼ครืไองมือและ฼ทค฾น฾ลยี ซึไงก຋อ฿ห฼กิดอํานาจการยิงอย຋างเม຋จํากัดเม຋สามารถทํา อะเรเด฼ลย แต຋สิไงทีไสําคัญทีไสุดนอก฼หนือจากความ฼สีย หายของทรัพยสินและกําลังพลทีไสูญ฼สียแลว คือ การพิสูจนว຋าศักยสงครามทีไสูงส຋งของกองทัพสหรัฐฯ รวมถึงหลักนิยม฿นการทําสงครามทัๅงมวลของสหรัฐ ฯ เม຋สามารถทําลาย฼จตนารมณ฿นการต຋อตานของ คูต຋ อ຋ สูเ ด ก຋อ฿ห฼กิดผลทีตไ ามมา คือ ตัวแบบและพฤติกรรม การลอก฼ลียนแบบของผูต อ຋ ตานทังๅ หลายทีตไ อ งการทาทาย อํานาจทางการทหารของสหรัฐ ฯ ตามมา฿นภายหลัง กองทัพสหรัฐ ฯ จึงยอมจ຋ายดวยราคาทัๅงมวล฼พืไอ หยุดยังๅ การขยายตัวของแนวคิดดังกล຋าว หรืออย຋างนอย ฼พืไอแสดง฿ห฼หในว຋า วิธีการต຋อสูดังกล຋าว฼ปนการต຋อสู ทีเไ รผล ชัวไ ราย น຋า฼หยียดหยาม ผิดศีลธรรมและตองเดรบั การลง฾ทษอย຋างรุนแรงและสาสมทีไสุด สหรัฐฯ พบว຋า การผสานขีดความสามารถของ

ขาวทหารอากาศ

กําลังทางอากาศ฼ขากับการปฏิบตั กิ ารของหน຋วย฼คลือไ นทีไ ฼รใวภาคพืๅน ฼ปนยุทธวิธีทีไเดผลและ฼หมาะสมกับบริบท ของสหรัฐ ฯ ฿นปฏิบัติการต຋อตานการก຋อการราย฿น ขณะนัๅน ฼พราะสิไงทีไสําคัญทีไสุดของปฏิบัติการการ ก຋อการรายคือ การริ฼ริไม และ฼สรีภาพ฿นการปฏิบัติการ

การกดดันดวยอากาศยานติดอาวุธทังๅ นักบินและเรนกั บิน ตลอดจน฼ทค฾น฾ลยีการตรวจจับดวยชัวไ ฾มงบิน และ฼ทียไ ว บินเม຋จํากัด รวมถึงพัฒนาหลักนิยม฿นการ “แยกการ ควบคุม รวมการปฏิบัติ” ฼พืไอ฿หผู฼ผชิญ฼หตุ฿นพืๅนทีไ สามารถสัไงการเดอย຋างทันท຋วงทีและ฼หมาะสมแก຋฼หตุ และการทวีกาํ ลังดวยอากาศยาน฿ด โ ทีกไ าํ ลังปฏิบตั กิ าร อยู຋฿นรัศมีทําการนัๅน สามารถหยุดยัๅง฼สรี฿นการปฏิบัติ ของกลุ຋มผูก຋อการรายอย຋าง฼หในผล ปฏิบัติการ฿ด โ เม຋ว຋า จะ฼ปนการซุ຋ม฾จมตี การลอบวางระ฼บิด หรือการประชุม ลับ ของผูน าํ และแกนนําระดับสูงของขบวนการ เม຋สามารถ ปฏิบัติเดอย຋าง฼สรี ฼พราะมีการ฼ฝาตรวจและพรอม จะทําลายทุก฼ปาหมายทีไ฼คลืไอนทีไ ทุกคนต຋างระแวง และระวังว຋าอาจมีอะเรบางอย຋าง฼ฝาตรวจ ติดตาม และพรอมทําลายตนจาก฼บือๅ งบนอยูต຋ ลอด฼วลา ฼มือไ ฝาย ก຋อการรายสูญ฼สีย฼สรี฿นการปฏิบัติ ส຋งผล฿หฝาย สหรัฐ ฯ มี฼วลาและสามารถกลับมา฼ปนฝายริ฼ริมไ ฿นทีสไ ดุ แมยังเม຋สามารถสรุปเดว຋าสหรัฐ ฯ ประสบความสํา฼รใจ หรือเดรบั ชัยชนะ฿นสงครามต຋อตานการก຋อการรายหรือ เม຋กตใ าม สหรัฐ ฯ พิสจู น฿ห฼หในอีกครังๅ ว຋าสามารถปกปอง ผลประ฾ยชนของสหรัฐ ฯ ดวยวิธีการ฿ด โ สหรัฐ ฯ


๘ ขาวทหารอากาศ ยังคงอิทธิพล฿นตะวันออกกลาง ดวยสัดส຋วนการตลาด ทีนไ า຋ พอ฿จ และเม຋วา຋ จะ฼กิดอะเรขึนๅ ตังๅ แต຋฼ริมไ สงครามอ຋าว ครัๅงแรกจนถึงปจจุบัน แท຋นขุด฼จาะนํๅามันทีไสหรัฐ ฯ ฼ปน฼จาของ เม຋฼คยหยุดสายการผลิต แม฿นกรณีตัวอย຋าง ของสหรัฐ ฯ จะเม຋สามารถ฼ทียบ฼คียงกับสภาพแวดลอม ของเทยเดอย຋างแนบสนิทนัก แต຋สงิไ หนึงไ ทีสไ ามารถพิสจู น ฿ห฼หใน และอาจมีประ฾ยชน฼ปนกรณีศึกษาเดอย຋างดียิไง คือ บทบาทของกําลังทางอากาศต຋อการต຋อตานการก຋อการ ราย ซึงไ สามารถจําแนกอภิปรายบทบาทกําลังทางอากาศ ต຋อกรณีดังกล຋าวเด฼ปนสามระดับ คือ ระดับยุทธศาสตร ระดับยุทธการ และระดับยุทธวิธี

฿นระดับยุทธศาสตรกําลังทางอากาศคือหลัก ประกันของรัฐ ฿นการกดดัน฿หกลุ຋มผูก຋อความเม຋สงบ ฿หยังคง฼คลืไอนเหวอยู຋฿นกรอบของการปฏิบัติการ หรือขบวนการ฿ตดิน ฼พราะหากมีการก຋อตัๅงกองกําลัง ติดอาวุธอย຋าง฼ตใมรูปแบบ และชัด฼จน฼มืไอเหร຋ รัฐจะมี ความชอบธรรม฿นการ฿ชกําลังทางอากาศ฼ขาบดขยีๅ กองกําลังนันๅ อย຋างถูกตองตามกฎหมายทันที อย຋างเรกใตาม ฿นสงครามต຋อสู฼ชิงอุดมการณปจจัยทีไ฼ปนตัวชีๅขาด คือฝาย฿ด จะสามารถ “ยืน฾รง” เดนานกว຋ากัน ฿น฼วที การต຋อสูช นิดนีๅ ขนาดและจํานวนของกองทัพ อํานาจการ ยิงทีไสูงกว຋า แทบเม຋มีผล฿นการแสดงศักยความเด฼ปรียบ หรือ฼สีย฼ปรียบ ต຋างฝายต຋างตองการซือๅ ฼วลา ดวย฼ครือไ งมือ และวิธกี ารของตน฿หเดนานทีสไ ดุ ฾ดยหวังว຋าฝายตรงขาม จะหมดแรงและลมลงเปก຋อน฼อง ฿นขณะทีไฝายต຋อตาน เม຋สามารถ฼คลืไอนเหวเดอย຋าง฼ตใมรูปแบบ รัฐบาลมี฼สรี ฿นการปฏิบัติต຋าง โ ทีไจะแสวงหาความชอบธรรมและ

พฤษภาคม

ช຋วงชิงมวลชนตลอดจนแนวร຋วมทัๅง฿นและนอกพืๅนทีไ จึงอาจกล຋าวเดวา຋ ความพรอมและขีดความสามารถของ กําลังทางอากาศของรัฐ฼ปนหนึไง฿นหลักประกันว຋า จะยังเม຋มีการสถาปนากองกําลังติดอาวุธ฼ตใมรูปแบบ ฼พืไอต຋อตานรัฐบาล฿นระยะ฼วลาอันสัๅนนีๅ

฿นระดับยุทธการ กําลังทางอากาศ฼ปน฼ครือไ งมือ อันทรงประสิทธิภาพ฿นการสนับสนุนปฏิบัติการ ฿ด โ ของกองกําลังหลัก ทัๅงการลาดตระ฼วนตรวจจับ การส຋งกําลังบํารุง การคุม กัน หรือแมกระทังไ การสนับสนุน ทางอากาศ฾ดย฿กลชิด หากเดรับการรองขอ และ฿น กรณีตรวจพบฐานทีมไ นัไ ของฝายตรงขามภาย฿นประ฼ทศ กําลังทางอากาศกใมีขีดความสามารถ฼ขาปฏิบัติการ เดทนั ที฼มือไ เดรบั คําสังไ ซึงไ ฿นกรณีหลังจึง฼ปน฼ครือไ งยืนยัน ว຋าจะเม຋มีการซ຋องสุมหรือฝกกองกําลังทหารของ ฝายตรงขาม฿นราชอาณาจักร และการ฿ชฐานทีไตัๅง นอกประ฼ทศจะ฼พิไมความฝด฿หกับกลุ຋มผูก຋อการ และยืนยันว຋าปฏิบตั กิ ารดังกล຋าว จะเม຋เดรบั การรับรอง และคุมครองตามกฎหมายทัๅง฿นและต຋างประ฼ทศ นอกจากนัๅนแลวดวย฾ครงข຋ายการ฼ชืไอมต຋อระบบ คมนาคมทางอากาศจะทํา฿หรัฐบาลสามารถ฿ชกําลัง ทางอากาศ฿นการระดมสรรพกําลัง จากทัไวทุกภูมิภาค ภาย฿นประ฼ทศ สามารถ฼ชืไอมต຋อสังคมและวิถีชีวิต ของผูค นหรือการแลก฼ปลียไ นสินคาทางวัฒนธรรม ฼ขาเป ฿นพืๅนทีไดวยสะพานการขนส຋งทางอากาศ อัน฼ปนการ ลดความ฼ขมขนของอุดมการณทางการ฼มือง฿นกลุม຋ แนว ร຋วมรุ຋น฿หม຋ โ เดอีกทางหนึไง


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ ๙

฿นระดับยุทธวิธี ตามทีไเดนํา฼สนอเปขางตน แลวว຋าปจจัยสําคัญ฿นการดํา฼นินกลยุทธของการ ก຋อการรายคือ การริ฼ริไม และ฼สรี฿นการปฏิบัติ

หากพิจารณายุทธวิธีทางการทหารแลว จะ฼หในเดว຋า กําลังทางอากาศสามารถหยุดยัๅงการริ฼ริไมและ฼สรีของ ฝายตรงขามเดอย຋างเดผลยิไง ฾ดย฼ฉพาะ฿นบริบทของ ประ฼ทศเทยซึงไ กําลังทหารเม຋฿ช຋฼ครือไ งมือ฼ดียวที฿ไ ช฿นการ ดํา฼นินการ฿นพืนๅ ทีไ กําลังทางอากาศยังสามารถสนับสนุน ฼ครืไองมือชนิดอืไน เดอย຋างมีประสิทธิภาพ ฼ช຋น ปฏิบัติ การกระจายสินคาของประชาชน฿นพืๅนทีไเปยังทัไวทุก ภูมิภาคของประ฼ทศ การช຋วย฼หลือผูประสบภัยพิบัติ

อย຋างทันท຋วงทีและ฼ขาถึง การแสดงการบิน฿นงานวัน ฼ดใกแห຋งชาติ เม຋฼พียง฼ปนการแสดงศักยภาพ฼ฉพาะ฼หนือ สนามบิน฼ท຋านันๅ แต຋฼ปนการศักยภาพ฼หนือน຋านฟาเทย ว຋าผืนฟาเทยทัวไ ทุกภูมภิ าคคือฟาแผ຋น฼ดียวกัน ซึงไ สามารถ กล຋าวเดว຋ากําลังทางอากาศสามารถ฿หการสนับสนุน ทุก฼ครืไองมือของรัฐ฼พืไอ฼ปด฾อกาส฿หรัฐ฼ปนผูริ฼ริไมและ มี฼สรี฿นการปฏิบัติ฿นสมรภูมิดังกล຋าวนีๅ

฾ดยสรุปบทบาทของกําลังทางอากาศต຋อการ ก຋อการราย฿นบริบทของประ฼ทศเทยถือเดวา຋ มาถูกทาง และหากจะอภิปรายต຋อ฿นประ฼ดในว຋า฼ราสามารถทําอะเร เดมากกว຋านีๅหรือเม຋ ผู฼ขียนสามารถตอบเดอย຋างมัไน฿จ ว຋าเดแน຋นอน ภาย฿ต฼งืไอนเขทีไเดรับน฾ยบายและ ความ฼หในชอบจากรัฐบาล การก຋อการราย฿นประ฼ทศเทย ฼ปนการต຋อสูดานอุดมการณ ซึไงรัฐบาลตองขับ฼คลืไอน ฿หคนเทยทังๅ มวลรวมทังๅ คน฿นพืนๅ ที฼ไ ชือไ เดวา຋ ฼รายอมรับ และ฼คารพ฿นความแตกต຋างดานอุดมการณ สังคมเทย อยู຋ร຋วมกันบนพืๅนฐานของความแตกต຋างและ฿ห฼กียรติ ซึไงกันและกัน฾ดยเม຋฿ชความรุนแรง฿นการแกปญหา มา฼นินไ นานแลว และสังคมของกองทัพอากาศเทยกใ฼ช຋นกัน


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ

tomahawk cruise missile

ขวานพิฆาต

Tomahawk ฼ปนชือไ ขวานหินทีถไ กู ฿ชงาน฾ดยชาว อิน฼ดียแดงมาชานานและยังถูกนํามาตัๅงชืไอจรวดร຋อน ของกองทัพ฼รือสหรัฐฯ ซึงไ ฿นปจจุบนั ฼ราจะเดยนิ ชือไ จรวด ร຋อนชนิดนีๅบ຋อยขึๅน฼นืไองจาก สหรัฐฯ เด฿ช Tomahawk ฼ปนอาวุธหลัก฿นการ฾จมตี฼ปาหมาย฿นซี฼รียทีไผ຋านมาทัๅง สองครัๅง ฾ดยครัๅงแรก฼มืไอ ๗ ฼ม.ย.๖๐ ฿ชจรวดร຋อน฾จมตี ฼ปาหมายถึง ๕๙ ลูก และล຋าสุด฼มือไ ๑๓ ฼ม.ย.๖๑ ฿ชจรวด ร຋อน฾จมตี฼ปาหมายมากกว຋า ๑๐๐ ลูก ผลการ฾จมตีฝาย สหรัฐฯ สามารถทําลาย฼ปาหมาย฿นซี฼รียเด ฾ดยทีไฝาย สหรัฐฯ เม຋เดรับความ฼สียหาย฿ดโ แสดง฿ห฼หในว຋าจรวด ร຋อนนันๅ ฼ปนอาวุธสําคัญ ทีจไ ะถูก฿ช฿นการถล຋มฝายตรงขาม ฿หราบคาบก຋อน฼ปนอันดับแรก สําหรับ Tomahawk นันๅ ถูกพัฒนาและผลิต฾ดย บริษัท Raytheon ของสหรัฐฯ ออกแบบมา฼พืไอ฿ช฿นการ ฾จมตี฼ปาหมายภาคพืนๅ ระยะเกล สามารถติดตังๅ เดกบั ฼รือรบ ฼รือดํานํๅา ฐานยิงติดตัๅงบนรถบรรทุก และ฼ครืไองบินรบ Tomahawk มีลาํ ตัวยาว ๕.๕๖ ฼มตร และ฼มือไ ติด ตัๅง Booster จะมีความยาว ๖.๒๕ ฼มตร ตัวจรวดมีความ ยาว฼สนผ຋านศูนยกลาง ๐.๕๒ ฼มตร นําๅ หนัก ๑,๓๐๐ กิ฾ลกรัม และ฼มือไ ติดตังๅ Booster จะมีนาํๅ หนัก฼ปน ๑,๖๐๐ กิ฾ลกรัม จรวดมีความ฼รใว ๘๙๐ กิ฾ล฼มตรต຋อชัวไ ฾มง (ประมาณ ๐.๗๓ มัค) ระยะยิงเกลสุด ๒,๕๐๐ กิ฾ล฼มตร ความแม຋นยําภาย฿นรัศมี เม຋฼กิน ๑๐ ฼มตร จาก฼ปาหมาย

Rocket-7

หัว฿จสําคัญของ Tomahawk ทีทไ าํ ฿หสามารถ ฾จมตี฼ปาหมายทีอไ ยูร຋ ะยะเกลเดอย຋างแม຋นยํานันๅ คือระบบ นําวิถหี ลายระบบทีทไ าํ งานประสานร຋วมกัน ซึงไ ระบบนํา วิถีทีไ฿ช฿น Tomahawk ประกอบดวย GPS (Global Positioning System) ระบบระบุพิกัดดวยดาว฼ทียม INS (Inertial Navigation System) ระบบนําวิถแี บบ฼ฉือไ ย ฿หคา຋ ความ฼รใวและทิศทาง TERCOM (Terrain Contour Matching) ฼ปนระบบที฼ไ ทียบตําแหน຋งการร຋อนของจรวด กับขอมูลจากภาพถ຋ายภูมิประ฼ทศ฼พืไอช຋วย฿หจรวด สามารถบินตําไ ฿กลพนืๅ เด฼พือไ หลบ฼ลียไ งการตรวจจับจาก ฼รดารฝายขาศึก


พฤษภาคม

Active Radar Homing ระบบคนหา฼ปาหมายดวย ฼รดาร นอกจากนัๅนแลวยังสามารถติดตัๅงหัวรบ฼พืไอ฿ห ฼กิดผล฿นการทําลายเดหลายรูปแบบ ฼ช຋น - หัวรบแบบลูกระ฼บิดย຋อย ฼พือไ ทําลาย฼ปาหมาย ฼ปนพืๅนทีไวงกวาง อากาศยานทีไจอดบนลานบิน - หัวรบระ฼บิดแรงสูงขนาด ๑,๐๐๐ ปอนด ฼พือไ ทําลาย฼ปาหมายทีไ฼ปนอาคารสิไงก຋อสราง - หัวรบนิว฼คลียร สําหรับหัวรบนิว฼คลียรอาจ ฿ช฼พืไอหวังผล฿น฼ชิงยุทธศาสตร฼พืไอ฼ปนการปองปราม ฝายตรงขามมากกว຋าทีไจะ฿ชงานจริง การพัฒนา Tomahawk ฿นรุน຋ ล຋าสุด฼ปน Block IV เดพัฒนา฿นส຋วนของระบบนําวิถีทีไมีการ฼พิไมระบบ Two-way Satellite Data Link ซึไงช຋วย฿หสามารถตัๅง ค຋า฼ปาหมาย฿หม຋เดภายหลังจากทีไจรวดถูกยิงออกเป แลว ฼พืไอ฿หสามารถ฼ลือก฼ปาหมายทีไ฼หมาะสมเด และ ยังเดมีการติดตัๅงระบบนําวิถีแบบ฼รดารความถีไสูงทีไ สามารถติดตาม฼ปาหมาย฼คลืไอนทีไบนพืๅนและทะ฼ลเด ซึไงระบบนําวิถีนีๅจะ฼ปนการ฼พิไมขีดความสามารถของ Tomahawk ฿หสามารถ฾จมตี฼ปาหมายประ฼ภทยาน พาหนะ ฼รือรบทีไ฼คลืไอนทีไเด

ขาวทหารอากาศ ๑

จากการ฿ช Tomahawk ฿นการ฾จมตี฼ปาหมาย ทีไ฼ปนแหล຋งผลิตและพัฒนาอาวุธ฼คมี฿นซี฼รีย฼มืไอ ๑๓ ฼ม.ย.๖๑ ทีไผ຋านมาแมว຋าจะ฿ชจรวดร຋อนร຋วม ๑๐๐ กว຋าลูก ฿นการ฿นการ฾จมตี แต຋กถใ กู ระบบปองกันภัยทาง อากาศ S-400 ของรัส฼ซียทีวไ างกําลังอยู฿຋ นซี฼รียยิงตกถึง ๗๑ ลูก ทํา฿หมจี รวดร຋อน฼หลือ฼ขา฾จมตี฼ปาหมาย฼พียง ๓๐ กว຋าลูก แสดง฿ห฼หในถึงประสิทธิภาพ฿นการต຋อตาน การ฾จมตีทางอากาศของฝายรัส฼ซีย฿นซี฼รีย

และความสามารถ฿นการทําลาย฼ปาหมายของ Tomahawk ซึไงหากประมาณ฾ดยคร຋าวโ จากจํานวนของจรวดทีไเป ถึง฼ปาหมายจะคิด฼ปน ๓๐ ฼ปอร฼ซในต ของจรวดทีไ฿ช ทังๅ หมด การ฾จมตี฿นครังๅ นีอๅ าจถือเดวา຋ ฼ปนการทดสอบ ประสิทธิภาพของอาวุธทัๅงสองฝายระหว຋างสหรัฐฯ กับ รัส฼ซีย ฾ดยมีซ฼ี รีย฼ปนพืๅนทีไทดสอบ


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ

สําหรับระบบปองกันภัยทางอากาศ S-400 ผลิตและพัฒนา฾ดยบริษทั Almaz ของรัส฼ซีย ถูกออกแบบ ฼พืไอ฿ชทําลาย฼ปาหมายทีไ฼ปนอากาศยาน, จรวดร຋อน, ขีปนาวุธ และอากาศยานเรคนขับ ระบบประกอบดวย ๓ ส຋วนหลักสําคัญคือ ส຋วนอํานวยการยิง ส຋วน฼รดารตรวจจับ ฼ปาหมายและควบคุมการยิง และส຋วนท຋อยิงอาวุธนําวิถซี งึไ ติดตังๅ บนรถบรรทุกทํา฿หสามารถ฼คลือไ นยายเปยังตําแหน຋ง ทีไ฼พืไอ฿หครอบคลุมพืๅนทีไทีไตองการปองกันเด S-400 ฿น ๑ ระบบ มีท຋อยิงอาวุธนําวิถี ๑๒ ชุด (๑ ชุดมีอาวุธนํา วิถีทัๅงหมด ๔ นัด รวม฿น ๑ ระบบมีอาวุธนําวิถีทัๅงหมด ๔๘ นัด) สามารถ฾จมตี฼ปาหมายพรอมกันเดมากถึง ๓๖ ฼ปาหมาย มีระยะ฿นการ฾จมตี฼ปาหมายทีไ฼ปนอากาศยาน ระยะ฿กลสุด ๓ กิ฾ล฼มตร ระยะเกลสุด ๒๔๐ กิ฾ล฼มตร ฼ปาหมายทีไ฼ปนขีปนาวุธระยะ฿กลสุด ๕ กิ฾ล฼มตร ระยะ เกลสุด ๖๐ กิ฾ล฼มตร ทีไระดับความสูง ๓๐ กิ฾ล฼มตร ฉากการรบ฿นครัๅงนีๅแมว຋าจะ฿ช฼วลาสัๅน โ ฼พียง เม຋กีไชัไว฾มงแต຋กใทํา฿หเด฼หในคู຋ปรับคู຋฿หม຋คือ Tomahawk กับ S-400 ซึไง฿นอนาคตอัน฿กล฼ราอาจ฼หในการพัฒนาทีไ มากขึๅนของอาวุธทัๅงสองชนิดนีๅ แมว຋า฿นครัๅงนีๅ S-400

จะ฼ปนฝาย฼พลียไ งพลําๅ ฼นือไ งจากจํานวนของ Tomahawk ทีไมากกว຋า นัๅนอาจทํา฿หฝายรัส฼ซียยิงตอง฼ร຋งพัฒนา ระบบอาวุธของตัว฼อง฿หสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ที฼ไ ขามาจํานวนมาก฿น฼วลา฼ดียวกัน สําหรับสหรัฐฯ ฼อง คงตองหาหนทางทีจไ ะ฿ชอาวุธ฿หนอ ยลงแต຋ตอ งทําลาย ฼ปาหมายเดตามตองการ ฼พราะยิงไ ฿ชอาวุธมาก฼ท຋าเหร຋ กใยิไง฼ปนการ฿ชงบประมาณมากขึๅน฼ปน฼งาตามตัวซึไง จนถึงจุดหนึไงอาจเม຋คุมค຋าทีไจะ฿ชงบประมาณจํานวน มากเปกับการทําลาย฼ปาหมาย฼พียงเม຋ก฼ีไ ปาหมายและ เม຋ส຋งผลต຋อการ฼ปลีไยนแปลงสถานการณ฿หฝายตน เด฼ปรียบมากนัก

แหล຋งทีไมาของภาพและขอมูล As it Happened: The Strike and its aftermath, https://edition.cnn.com BGM-109 Tomahawk Cruise Missile, www.military-today.com S-400, www.globalsecurity.org S-400, www.ria.ru Syria airstrikes,www.telegraph.co.uk Tomahawk, www.raytheon.com


ขาวทหารอากาศ

ลก

ดภัยหางไกล อ ล โ ป

ทอ.

พฤษภาคม

อ.

อง เ พ วชศา น ั ก ง สตรปอ

วันงดสูบบุหรี่โลก ร.ท.ชยุตม วิมลาภิรัต องคการอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผูสูบบุหรี่ รวมถึงผูที่ไมสูบแตตองมา รับควันบุหรี่ดวย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของทุกป แตสถานการณผูสูบบุหรี่ ก็ยังไมเปนที่นาพอใจ และในปจจุบันการบริโภคบุหรี่ไฟฟามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะกลุมเยาวชน และมีความเขาใจคลาดเคลื่อนรวมถึงขอมูลที่ผิดโ เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟา ทีผไ า຋ นมาองคการอนามัย฾ลก (WHO) เดมปี ระกาศ฼กียไ วกับบุหรีอไ ฼ิ ลใกทรอนิกสหรือบุหรีเไ ฟฟาว຋า “เม຋฿ช຋” อุปกรณหรือ฼ครือไ งมือสําหรับช຋วย฿นการ฼ลิกบุหรีไ ฼นือไ งจากยังเม຋มหี น຋วยงานควบคุมที฼ไ ปนมาตรฐานออกมายืนยัน ถึงความปลอดภัยหรือคุณประ฾ยชนของบุหรีเไ ฟฟา ซึงไ ประ฼ดใน฿น฼รือไ งของ “บุหรีเไ ฟฟา” ยังคง฼ปนประ฼ดในทีถไ ก ฼ถียงกัน และเดรับความสน฿จจากสาธารณชน ฼นืไองจากกลยุทธธุรกิจยาสูบทีไทํา฿ห฼กิดความ฼ขา฿จผิด และการ ออกแบบผลิตภัณฑทดีไ งึ ดูดความสน฿จ รวมถึงช຋องทางการส຋ง฼สริมการขาย การ฾ฆษณา และการประชาสัมพันธ สํานักงานผูแ ทนองคการอนามัย฾ลก ประจําประ฼ทศเทย เดออกแถลงการณ฼รือไ งบุหรีเไ ฟฟา ฾ดยมี฼นือๅ หา ฼ปนห຋วงถึงอันตรายทังๅ ผูส บู และผู฿ กลชดิ ฾ดย฼ฉพาะสตรีมคี รรภ ฼ดใก และผูท เีไ ม຋สบู บุหรีไ ฼นือไ งจากบุหรีเไ ฟฟาส຋วน มากมีสารนิ฾คติน ฼ยาวชนทีสไ บู บุหรีเไ ฟฟาจึงสามารถ฼สพติดเดงา຋ ย และ฼ปนอันตรายต຋อการพัฒนาสมองของวัย รุ຋น ทําลายสมาธิและการ฼รียนรู นิ฾คติน฿นบุหรีไเฟฟายังก຋อ฿ห฼กิดความ฼สียหายอย຋างรุนแรงต຋อพัฒนาการของ ทารก฿นครรภของหญิงตัๅงครรภทีไสูบบุหรีไเฟฟา ซึไงอันตรายของบุหรีไเฟฟา฼ปนการ฼สพติดนิ฾คตินทีไมี ความ฼ขมขนกว຋าบุหรีไทวัไ เป ซึไงมีอํานาจ฼สพติดสูง฼ทียบ฼ท຋า฼ฮ฾รอีน สารพิษของบุหรีไเฟฟามีมากกว຋า ๒๕๐ ชนิด และกว຋า ๗๐ ชนิด฼ปนสารก຋อมะ฼รใง และยังมีสารพิษอีกมากทีผไ ฼ู ชียไ วชาญกําลังศึกษา฼กียไ วกับอันตรายต຋อสุขภาพ จึงแนะนํา฿หมีการควบคุมบุหรีไเฟฟา฿ห฼หมาะสมกับบริบทของประ฼ทศ ซึไง฿นปจจุบันพบว຋าประ฼ทศ฿นอา฼ซียน นอกจากประ฼ทศเทยแลวยังมีสิงค฾ปร กัมพูชา และบรูเน ทีไหามขายบุหรีไเฟฟา฿นประ฼ทศ฼ช຋นกัน


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ

เมื่อซุนวูไปจายตลาด ฼มืไอ฼อ຋ยถึงซุนวู แลวหลายคนคงตองนึกถึงวลี ทีไ ว ຋ า “รู  ฼ขา รู  ฼รา รบร อ ยครัๅ ง ชนะร อ ยครัๅ ง ” หรื อ “รู฼ขา รู฼รา รบรอยครัๅง มิพ຋าย” แมว຋าจะ฿ชคําแตกต຋างกัน แต຋ความหมายมิเด฼ปลียไ นแปลง หากจะตองมีการบรรยาย วิชาที฼ไ กียไ วของกับการทหาร การรบวลีนมีๅ กั จะถูกยกขึนๅ มา อยู຋฿นสเลด฼ริไมตนการสอน ฼พราะการรู฼ขา รู฼รานัๅน ฼ปนหัว฿จสําคัญสําหรับการ฼ริไมตน฿นการวางแผนการรบ หรือการวางแผน฼พืไอหาหนทาง฿นการแกเขปญหาต຋าง โ ปจจุบันเดมีการประยุกต฿ชตําราพิชัยสงคราม ของซุนวูทัๅง฿นการทหาร และ฿น฼ชิงธุรกิจอยู຋มากมาย ซึไง฼หในเดจากตามรานหนังสือต຋าง โ อย຋างนอยตองมี หนังสือทีไ฼กีไยวของกับซุนวูวางอยู຋บนแผงหนังสือ ฼ล຋มหรือสอง฼ล຋ม หลักกลยุทธ฿นตําราพิชัยสงครามของ ซุนวู มีอยู຋ ๑๓ บท ทุกบทลวนแต຋฼ปนกลยุทธ฿นการทํา สงครามทังๅ สินๅ ฿นครังๅ นีผๅ ฼ู ขียนขอยก฼อาบทแรกซึงไ มีชอืไ บท ฼ปนตัวอักษรจีนสองตัวคือ 始計 ฾ดย 始 หมายถึง฼ริมไ ตน และ 計 หมายถึง การวัด การประ฼มิน จากความหมาย ของตัวหนังสือจีนทัๅงสองตัวจึงพอตีความเดว຋าบทแรก คือ การประ฼มิน฿นครัๅงแรกหรือการประ฼มิน฿น฼บืๅองตน นัไน฼อง ฿นบทนีเๅ ดกล຋าวถึงสิงไ ทีตไ อ งประ฼มิน อันประกอบ ดวย 道 (หนทาง) 天 (ฟา) 地 (ดิน) 将 (แม຋ทัพ)

ว.วิทยา

法 (กฎ, ระ฼บียบ) สําหรับ 道 (หนทาง) คือการประ฼มินหนทาง หรือแนวทางที฿ไ ช฿นการปกครองประ฼ทศ หรือรัฐทีทไ าํ ฿ห ประชาชนยอมรับ พรอม฼ปนพรอมตาย ฾ดยเม຋กลัว฼กรง อันตราย฿ด โ 天 (ฟา) คือ การประ฼มินสภาพภูมิอากาศ กลางวัน กลางคืน อุณหภูมิ ฤดูกาลทีไ฼ปลีไยนแปลง 地 (ดิน) คือ การประ฼มินสภาพภูมิประ฼ทศ ระยะทาง สิไงกีดขวาง สภาพหนทาง ฿นการ฼ขาถึงพืๅนทีไ พืๅนทีไอันตราย หรือพืๅนทีไตองปองกัน 将 (แม຋ทัพ) คือ การประ฼มินผูนําทัพ฿นดาน สติปญ ญา ความน຋า฼ชือไ ถือ ความจงรักภักดี ความกลาหาญ และความ฼คร຋งครัด 法 (กฎ, ระ฼บียบ) คือ การประ฼มินสภาพ ขององคกร ระ฼บียบวินัยของกําลังพล฿นกองทัพ


พฤษภาคม

การควบคุมและบังคับบัญชา และการส຋งกําลังบํารุง ฼ราสามารถประยุกต฿ชกลยุทธการประ฼มิน ฼บือๅ งตนของซุนวู ฼พือไ รูส ภาพตัว฼อง และสภาพแวดลอม รอบตัว ซึงไ สามารถวิ฼คราะหจดุ แขใง จุดอ຋อน ฾อกาส และ สิไงต຋าง โ ทีไตองระวัง ฼พืไอนําเป฿ช฿นการวางแผนงาน แผนดํา฼นินการต຋าง โ เด แมว຋าจะเม຋฿ช຋การรบหรือ ฼ชิงธุรกิจกใตาม ผู฼ขียนขอยกตัวอย຋างง຋าย โ ฿นการ฿ช หลักกลยุทธดังกล຋าว กับ฼รืไองราวทีไสุดแสนจะธรรมดา ฿นชีวติ ประจําวัน ฼ช຋น การเปซือๅ กับขาวทีตไ ลาด ฾ดยผู฼ ขียน จะนําหลักการประ฼มิน฿นหัวขอทังๅ ๕ มา฿ช฿นการวางแผน ฼พือไ เปซือๅ กับขาวทีตไ ลาด ฾ดย฼ริมไ ตนจาก 道 (หนทาง) 天 (ฟา) 地 (ดิน) 将 (แม຋ทัพ) 法 (กฎ,ระ฼บียบ) ตามลําดับ 道 หรือหนทางทีไ฼ราตองประ฼มินว຋า การเป ซืๅอของทีไตลาดนัๅน฼ราจะ฿ชหนทาง฿ดเปอย຋างเร ฼ดินเป ขับรถเป฼อง ขึๅนรถ฼มลเป สัไงซืๅอทางอิน฼ตอร฼นใต ฝากคนเปซืๅอ และหนทางเหนวิธีเหน฼หมาะสมทีไสุด 天 การประ฼มินลมฟาอากาศ ว຋าช຋วง฼วลาเหน อากาศ฼ปนอย຋างเร แดดออก มี฼มฆมาก ฝนตก ฝนฟา คะนอง ฼ราจะสามารถ฼ลือกเดว຋าจะเปช຋วงเหนตอง ฼ตรียมร຋ม ฼สืๅอกันฝนเปดวยหรือเม຋ และ฼วลาเหนจึงจะ ฼หมาะสมทีไสุด 地 คือ ภูมิประ฼ทศ สิไงกีดขวาง ทีไ฼ราตอง พิจารณาว຋า ฼สนทางทีไ฼ราจะเปนัๅน฼ปนอย຋างเร

ขาวทหารอากาศ

将 แม຋ทัพ฼ปนการประ฼มินตัว ของผูนําทัพ ซึไง฿นทีไนีๅกใคือตัว฼รา฼องทีไตองมีภาวะผูนํา มีความ น຋า฼ชืไอถือ ฼คร຋งครัด หรืออาจกล຋าวง຋าย โ คือ การทีไ฼รา สามารถควบคุมตัว฼อง฿หสามารถเปตลาดเดตามหนทาง ฼สนทาง และหวง฼วลาทีไ฼รา฼ลือกเวแลว฿หเด 法การพิจารณากฎระ฼บียบ ขอบังคับ ซึไง฼รา ตองประ฼มินว຋า หนทางทีไ฼รา฼ลือก ฼สนทางทีไกําหนด มีขอบังคับกฎหมายต຋าง โ อย຋างเร อะเรทําเดทําเม຋เด ฼ช຋น ฼สนทางนีหๅ า มรถวิงไ ยอนศร, รถทีมไ นี าํๅ หนัก฼กินกีตไ นั หามวิงไ ผ຋าน, ทางทีผไ า຋ นมีการจํากัดความสูงของรถ, มีการ ฼กใบ฼งินค຋าผ຋านทางหรือเม຋ ฼ปนตน การเปจ຋ายตลาดอาจ฼ปน฼รืไองทีไธรรมดา โ ซึงไ หลายท຋านอาจคิดว຋าเม຋฼หในจํา฼ปนตองเปคิดอะเรมาก ขนาดนันๅ แต຋ถา ฼ราจะลองนําหลักการหรือแนวคิดต຋าง โ มาฝกประยุกต฿ชกับ฼รืไองง຋าย โ ก຋อนกใจะทํา฿ห฼ราเดมี ฾อกาสฝกฝนตน฼อง ลับสมองคมความคิดอยูต຋ ลอด฼วลา ฾ดยเม຋ตอ งรอ฾อกาสทีจไ ะเดทาํ งาน฿หญ຋ โ ซึงไ คงเม຋เดผา຋ น ฼ขามาทุกวัน ผู฼ขียน฼หในว຋าการฝกสมอง฼พืไอพัฒนา ความคิดของ฼รานัๅนกใ฼หมือนกับการ฼ล຋นกลาม ทีไ฼มืไอ ฼ล຋น฼ปนประจํา ควบคู຋กับการรับประทานอาหาร฼สริม สรางกลาม฼นือๅ กใจะทํา฿หมกี ลาม฼นือๅ ฿หญ຋ขนึๅ เด ซึงไ ความ คิดกใ฼ช຋นกัน ฼มือไ ฼ราเดม฾ี อกาสฝกอยู฼຋ ปนประจํากใจะทํา฿ห ความคิดของ฼ราคมขึนๅ สามารถวางแผนหรือประ฼มินล຋วง หนาและ฼ตรียมการรับมือเดตัๅงแต຋฼นิไน โ หรือสามารถ หาหนทาง฿นการแกเขปญหาต຋าง โ เดอย຋าง฼หมาะสม สอดคลองกับสถานการณ ถึงแมวา຋ หลักคิด หรือกลยุทธ ที฼ไ ราฝก฿ชนอีๅ าจจะเม຋ตอ งเปรบราฆ຋าฟนกับ฿คร หรือตอง เปชิงเหวชิงพริบ฿น฾ลกธุรกิจขนาด฿หญ຋ แต຋การฝกตาม หลักแนวคิด฼หล຋านีๅกใจะทํา฿ห฼รา฼ปนคนทีไคิดอย຋าง มี฼หตุมผี ล เม຋฿ชอารมณ฿นการคิด และสามารถวางแผน รถติดมาก รถวิไงสะดวก มีการปดทาง฼พืไอปรับปรุง การ฿ชชวี ติ แกเขปญหาต຋าง โที฼ไ กิดขึนๅ ฿นชีวติ ประจําวัน ผิวถนน ทางลัด ทางด຋วน ซึไงช຋วย฿ห฼รา฼ลือก฼สนทาง เด฼ปนอย຋างดี ส຋ง฼สริม฿หมีชีวิตทีไมีคุณภาพพรอมรับมือ กับ฼รืไองต຋าง โ เดดีขึๅนอย຋างแน຋นอน ทีไ฼หมาะสมเด


๘ ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

อ.วารุณี 1

2

3

4

5

11

6

7

8

9

10

12 13

14

15

16 18

17

19

20

21

22 23

25

26

27

28

29

24

30

31

32

33 34

35

36

40

41

45 50 53

46

47

37 42 48

51

43 49 52

54

38 44

39


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ ๙

Across 1. It is a big ___ to call someone’s name incorrectly. 5. To ___ means to try to do something that is difficult. 11. ___ is a good way to follow the traffic law. 12. Plural form of “that” 13. ___ is a line of light, heat or energy. 14. ___, John, how are you ? 15. ___ smile is very good for Thai greeting that the foreigners feel impressive. 16. How can I tell ___ about your kid’s behavior ? 17. ___ is an organ for hearing. 18. ___ is a number of things tied or wrapped together. 20. A weapon used to fire, the boys like to have but it must be a toy one. 21. ___ calm anytime you have a job interview. 23. While I was walking I saw a car accident in the ___ ( an abbreviation ) 24. A large bowl with a seat, attached to a drain, you need to get rid of waste material or waste from your body. 25. A ditch 28. Joe can not sleep ___ night, so she feels weak in the morning.

29. The ___ birds get lots of worms. 32. By the above No. the ___ birds get less and less worms. 33. Opposite of “mom” 34. In summer you should have homemade dishes because they are easily to be ___ or decay. 36. Have you ever gone swimming in the ___ or the mass of salty water ? 37. I usually take a bath when I arrive home, ___ I cook dinner. 40. ___, she it etc. 41. The same as No. 21 Across 42. A ___ ( an abbreviation ) of cloth is less than 100 centimeters. 44. Rock or earth from which metal can be obtained. 46. A kind of deer. 49. ___ ant is the very small insect which I hate. 50. Ladda needs a ___ to take care of her kids during a day. 52. Food for birds and animals is ___ or hard to find in winter. 53. The same as No. 42 Across 54. The plural form of “this”


๘ ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

Down 1. ___ is a type of large, thick glove that you wear to protect your hand. 2. The same as No. 11 Across 3. Water or air moving in a violent way. 4. I want to buy a new ___ chain for my friend who is sharing my room. 5. The same as No. 28 Across 6. An idea 7. The same as No. 15 Across 8. Air is necessary or ___ to our lives and animals, too. 9. He is always angry with ___ anytime I don’t lend him some money. 10. For having circulation, I ___ or turn my hands from side to side. 14. There are 60 minutes in an ___ (an abbreviation) 16. Today in Monday so ___ was Sunday. 19. “___ it yourself article” is cheaper than the perfect or completed one. 21. Most children don’t like to take the ___ medicine, but the sweet one is all right for them. 22. A : How is the ___ today ? B : It is not so warm, rather nice.

26. We can clearly see the sun in the ___ part of the sky. 27. When I was young, I often acted as a teacher ___ or by this reason, up until now I am a real teacher. 30. I have a small piece of ___ so I can grow a few plants. 31. The same as No. 42 Across 35. ___, I have just got a first salary. 36. Harry’s son is stuborn, he does not ___ or do anything that his dad often warns him. 38. There are 24 ___ in one day. 39. Pranee hates bad smell of durian, she has ___ eaten it. 43. If I were Pranee I would try it ___ or one time. 45. Is there ___ cake for me ? 47. Oh ! it is nearly run out, but I still have only ___ piece of it. 48. A small animal like a mouse with wings, that comes out at night. 49. The part of the body that you sit on. 51. I saw some interesting sofa that is on sale from the ___ or advertisement in a paper.

(เฉลยอยูหนา ๙๙ )


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ ๘๑

มิสกรีน

ภาพทีไ 1 - วิล฼บอรฟอรซ ทําเม฼ธอถึงวาดรูปหนามิส฼ตอรบาลดีๅ บน฾ตຍะ฼ขียนหนังสือนีๅ ? ภาพทีไ 2 - ฼ธอจําเม຋เดหรือทีไฉันบอกเวว຋าการขีด฼ขียนลงบนสมบัติของ฾รง฼รียนมันผิดกฏหมายน຋ะ ? ภาพทีไ 3 - แต຋ผมเม຋เดขีด฼ขียน฿ห฼สียหายนะ ผมปดผิวหนามันต຋างหากครับ Don’t you recall ... ?

to recall illegal (adj.) property (n.) to deface to face

- ประ฾ยคคําถามปฏิ฼สธ ฿ช฿นบทสนทนา฼สมอ นําประ฾ยคปฏิ฼สธมาทํา ฼ปนคําถาม Ex. He doesn’t like Sci Fi movies. (฼ขาเม຋ชอบหนังแนว วิทยาศาสตร) - Doesn’t he like Sci Fi movies ? (฼ขาเม຋ชอบหนังแนว วิทยาศาสตร฼หรอ ?) คําตอบกใอาจ฼ปน Yes. หรือ No. ตามความ฼ปนจริง - จําเด (to remember something) - ผิดกฏหมาย (unlawful, not allowed by law) Ex. It’s illegal to drive through a red light. (การขับรถฝาเฟแดง฼ปน฼รืไองผิดกฏหมาย) - ทรัพยสนิ , สมบัติ (a thing or things that are owned by someone) Ex. This building is government property. (ตึกนี฼ๅ ปนทรัพยสนิ ของรัฐบาล) - ทํา฿หของ฼สียหายดวยการวาดหรือขีด฼ขียนลงบนสิไงนัๅน (to damage the apperance of something by drawing or writing on it) - ฿นทีไนีๅแปลว຋า ปดผิวหนาดวยวัสดุอืไน (to cover with a layer of different material)


๘ ขาวทหารอากาศ

ภาพทีไ 1 ภาพทีไ 2 ภาพทีไ 3 -

พฤษภาคม

ผมอยากจะลอง฼ล຋น฼รือ฿บดู ผม฼คย฼ล຋นมาแลวอย຋างจริงจัง฼ลยครับ จริง฼หรอครับ ? ผมเม຋รูมาก຋อนนะ แลวทําเมคุณเม຋฼ล຋นต຋อล຋ะ ? มันทํา฿หผม฼ปนหนีๅท຋วมหัวน຋ะซี !

- ฼ปนสํานวน (idiom) แปลว຋า ฼ริไมทํา หรือ ฼ขาเป฼กีไยวของกับบางอย຋าง (to start or be involved in something) sailing (n.) - การ฼ล຋น฼รือ฿บ฼ปนกีฬา (to travel on a boat with a sail, especially as a sport) Ex. Do you go sailing often ? (คุณเป฼ล຋น฼รือ฿บบ຋อยมัๅย ?) used to (modal V.) - ฼ปนกริยาช຋วย แปลว຋า ฼คยทําสิไง฿ดสิไงหนึไง฿นอดีต แต຋ปจจุบัน฼ลิกทําแลว Ex. I used to go there every Saturday. (ฉัน฼คยเปทีไนัไนทุกวัน฼สาร แต຋ตอนนีๅเม຋เดเปแลว) to be deep (in (into) sth.) - ฿นทีไนีๅ แปลว຋า ฼ขาเป฼กีไยวของหรือทําสิไง฿ดสิไงหนึไงอย຋างจริงจัง (fully involve in something.) debt (n.) - หนีๅสิน (a sum of money that someone owes) ออก฼สียงว຋า ‘฼ดใท’ Ex. We are not rich but we never get in debt. (฼ราเม຋รวยแต຋เม຋ ฼คย฼ปนหนีๅ) และ Some people are always in debt. (บางคนมักจะ ฼ปนหนีๅอยู຋ตลอด) to get into something


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ

...เปนผูพกพาตูยาสามัญประจําใจ... ตอนช຋วงป฿หม຋ผู฼ขียนจดบันทึกเว฿นสมุด฼ตือนความจําว຋า ป฿หม຋นีๅจะจัดตูยาสามัญประจําบาน ฿ห฼รียบรอย฼ปนสัด฼ปนส຋วน฼สียที ฼พราะคน฾นนซืๅอยา฾นน คนนีๅซืๅอยานีๅมา฿ช แลวกใกองรวม โ กันเว฼ยอะแยะ เปหมด ยาหลายชนิดหมดอายุเปแลว หลายชนิดฉลากหายเปแลว บางชนิด฼หลือเม຋กีไ฼มใด แต຋พอมี฼วลาจะ฼ริไม ทําจริง โ ชักงงทําเม຋ถกู เม຋รจู ะจัดอย຋างเร ฼พราะเม຋รจู ริง โ ว຋ายาสามัญประจําบานมีอะเรบาง เม຋นา຋ ฼ชือไ ฼หมือนกัน ว຋าแมจะเดยินเดฟงมาตลอดแต຋฼อา฼ขาจริง โ แลวจะจนแตมกันง຋าย โ แบบนีๅ จึง฼ขาเปดู฿น฼วใบของกระทรวง สาธารณสุข ฼พืไอขอความรูจาก฼ขา และนีไคือขอสรุปทีไเด ยาสามัญประจําบาน คือ ชือไ ฼รียกกลุม຋ ยา ทังๅ ยาแผนปจจุบนั และยาแผน฾บราณ ทีกไ ระทรวงสาธารณสุข กําหนด฿หประชาชนสามารถหาซือๅ เดตามรานขายยาทัวไ เป ฾ดยเม຋ตอ งมี฿บสังไ แพทย ฼พือไ ฿ชรกั ษาอาการ฼จใบปวย ฼ลใก โ นอย โ ทีไเม຋รุนแรง ฾ดยมีกลุ຋มยาทีไสําคัญ ๑๔ กลุ຋ม คือ ๑. กลุ຋มยาลดเข ๒. กลุ຋มยาแกแพและลดนํๅามูกนํๅามูก ๓. กลุ຋มยาขับ฼สมหะ ๔. กลุ຋มยาดมแกหนามืดวิง฼วียนศีรษะ ๕. กลุ຋มยาแก฼มารถ฼มา฼รือ

๖. กลุ຋มยาแก฾รคปากและลําคอ ๗. กลุ຋มยาแกปวดทอง ๘. กลุ຋มยาแกทอง฼สีย ๙. กลุ຋มยาระบาย ๑๐. กลุ຋มยาถ຋ายพยาธิ

๑๑. กลุ຋มยา฾รคตา ๑๒. กลุ຋มยา฾รคผิวหนัง ๑๓. กลุ຋มยารักษาแผล ๑๔. กลุ຋มยาบํารุงร຋างกาย

ผู฼ขียนคงเม຋฼อาชืไอยา฿ส຋มาดวย ฿ครอยากรูตองเปหา฼อา฼อง ผู฼ขียนจัดตูยา฿ห฼ปนสิบสีไกลุ຋ม฼หมือน฼ขา หากล຋อง฼ลใก โ มาสิบสี฿ไ บ ฼ขียนชือไ ตามกลุม຋ แลว฼ริมไ ฼กใบยา฿ส຋กล຋อง ปรากฏว຋าหลายกล຋องว຋าง฼ปล຋า ฼พราะเม຋฼คย ซือๅ ยา฼หล຋านีมๅ า฿ช฼ลย แต຋กลับมียาอีกหลายชนิดเม຋มกี ล຋อง฿ส຋ ฼ช຋น ยาปฏิชวี นะทังๅ หลายทีซไ อืๅ มากัน฼อง ซึงไ เม຋ถกู ตอง และเม຋ควรทํา หรือยาทีเไ ดรบั มา฼มือไ เปพบแพทยซงึไ เม຋฿ช຋ยาสามัญประจําบาน จึงจัดกล຋องพิ฼ศษขึนๅ มาหนึงไ กล຋อง ชืไอว຋ากล຋องยามัไว โ ฼มืไอจัดยา฼ขาตูเด฼ปนหมวดหมู຋แลว กใยืนดูอย຋างภาคภูมิ฿จ อย຋างนอย โ กใเดความรูว຋ายา สามัญประจําบานมีสบิ สีกไ ลุม຋ แถมส຋วนตัว฿หอกี หนึงไ กลุม຋ ฼ปนสิบหา มองเปมองมา฿จกในกึ ขึนๅ มาว຋า ยาทังๅ ตูน มีไ นั ฿ช รักษาร຋างกายตอน฼จใบปวยทังๅ นันๅ ฼ลย แถมแบ຋งกลุม຋ จัดหมวดหมูอ຋ ย຋างดี แต຋ชวี ติ ฼ราประกอบดวยร຋างกายและจิต฿จ แลวยารักษา฿จยาม฼จใบปวย เม຋สบาย฿จ เม຋฼หในมี฼ลย ทังๅ โ ทีกไ ายนันๅ นาน โ ปวยที แต຋฿จนันๅ ปวยวันละหลาย โ ครังๅ แถมเม຋มี฿คร฼คยพูดถึง฼ลย กระทรวงสาธารณสุขกใเม຋กล຋าวถึง จึง฼ปนทีไมาของ฼รืไองทีไจะคุยกัน฿นวันนีๅ


๘ ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

ก຋อนอืนไ ฼ลยน຋าจะทําความ฼ขา฿จอาการ฼จใบปวยของ฿จ฿หชดั ฼จนก຋อน จะเดจดั ตูย า฿ห฿จเดถกู ตอง อาการ ปวยของ฿จทีไพบ฼หในบ຋อย โ ฼ช຋น กลุม฿จ นอย฿จ ของ฿จ แคน฿จ ตก฿จ รอน฿จ ฿จหาย กระวนกระวาย฿จ อึดอัด คับของ฿จ ฼จใบ฿จ ฼หนือไ ย฿จ ทอ฿จ ฯลฯ สรุปว຋าทุกข฿จ ซึงไ อาการปวยของ฿จ฼หล຋านีๅ จะแสดงออกเด ทางอารมณ หรือทางร຋างกาย ฼ช຋น หัว฿จ฼ตน฼รใว ฼ครียด ความดัน฾ลหิตสูง ปวดหัว ปวดทอง ฼ปนแผล฿นกระ฼พาะอาหาร หงุดหงิด นอนเม຋หลับ ฼บืไออาหาร กลาย฼ปนความ฼จใบปวยทางกายเปอีกดวย ปน฼ปกันจนแยกเม຋ออกว຋าอะเร ฼ปนสา฼หตุกันแน຋ คือเม຋รูว຋ากายปวย฿จ฼ลยปวยดวย หรือ ฿จปวยกาย฼ลยปวยดวย นักจิตวิทยาดานจิต฿จ เดกําหนดเวว຋า คนทีไมีสุขภาพ฿จดีจะมีลักษณะดังต຋อเปนีๅ ๑ รูจัก฼ผชิญกับความจริงของชีวิตเดทุกสถานการณ ๒ รูจักรักผูอืไน ๓ รูจักเววาง฿จผูอืไนและรับฟงขอวิจารณ฼รืไองของตน฼องเด ๔ รูจัก฼อในดู฼ดใก โ และอดทนต຋อ฼สียงรองเหหรือหัว฼ราะของ฼ดใก โ เด ๕ รูจักควบคุมอารมณเด฿นระดับหนึไง ทัๅงดี฿จและ฼สีย฿จ ๖ รูจักปรับปรุงตน฼อง฿ห฼หมาะกับงานหรือการกระทําของตนเด ๗ รูวิธีผ຋อนคลายทางจิต฿จ นัไนแสดงว຋าคนทีไทําสิไง฼หล຋านีๅเดเม຋ดี คือคนทีไมีอาการปวยอย຋าง฿ดอย຋างหนึไงของ฿จ ฼มืไอ฿จ฼จใบปวยเด กใน຋าจะมีตูยาสามัญ฼พืไอรักษาอาการปวย฿จ฼ลใกนอย โ บาง ผู฼ขียนคนควาจาก฼อกสารต຋าง โ และสรุปเดว຋า ยาทีไจะ฿ช฿นการปฐมพยาบาลจิต฿จ฿น฼บืๅองตน ฼มืไอจิต฿จมีอาการเม຋สบาย มีดังต຋อเปนีๅ ๑. ฼อในดอรฟน (Endorphin) ฼อในดอรฟน ฼ปนสารทีหไ ลังไ ออกมาจากต຋อม฿ตสมองของคนปกติเดทกุ โ คน ชือไ ของสารนีมๅ าจากคําว຋า Endogenous ทีแไ ปลว຋าผลิตขึนๅ มา฼อง กับคําว຋า Morphine คือสารทีทไ าํ ฿ห฼กิดความ ฼พลิด฼พลิน คลายความ฼จใบปวด ฼อในดอรฟน จึง฼ปนสารแห຋งความสุขทีรไ า຋ งกายคน฼ราผลิตขึนๅ มา฼อง ฼มือไ เรกใตาม ทีไต຋อม฿ตสมองหลัไงสารตัวนีๅออกมา จะนํามาซึไงความ฼พลิด฼พลิน ผ຋อนคลาย มีความสุข ยิๅมแยมแจ຋ม฿ส กระปรีกๅ ระ฼ปร຋า มีชวี ติ ชีวา ยาม฼มือไ ฿จมีปญ  หาดังเดกล຋าวขางตน ฼อในดอรฟน ช຋วยเด฼สมอ฼หมือนยาพารา฼ซตามอล ทีทไ านเดทกุ ครังๅ ทีรไ สู กึ ครันไ ฼นือๅ ครันไ ตัวทังๅ โ ทีเไ ม຋รวู า຋ ฼ปนอะเร ปญหาของคนทัวไ โ เปคือ การจะ฼อา฼อในดอรฟน ออกมาจากต຋อม฿ตสมองเดอย຋างเร หรือพูด฿หม຋วา຋ ทําอย຋างเรต຋อม฿ตสมองจึงจะหลังไ สาร฼อในดอรฟน ออกมา฿ห฼รา ซึงไ ฼รือไ งนีๅ ธรรมชาติกาํ หนดมา฿หแลว ตามชือไ ของสารนีๅ คือ฼ราตองทํา฼อา฼อง ทางการแพทยพบว຋า ต຋อม฿ตสมอง จะหลัไงสาร฼อในดอรฟน ๑.๑ ฼มืไอ฼รามีอารมณขัน หัว฼ราะ สนุกสนาน สารตัวนีๅกใจะถูกหลัไงออกมา ทํา฿ห฼รารูสึกมีความสุข คําถามกใอยู຋ ทีไว຋า ฼รามีความสุข฼ราจึงหัว฼ราะ หรือ฼ราหัว฼ราะ฼ราจึงมีความสุข คําตอบคือ ฼ราหัว฼ราะแลว฼ราถึง มีความสุข แมก຋อนหนานัๅน฼ราจะ฼ครียดมาก แต຋บัง฼อิญมี฼รืไองตลกถูก฿จ฼ขามา฼ราจึงหัว฼ราะ และผลจากการ หัว฼ราะทํา฿หความ฼ครียดคลายลง฼พราะสาร฼อในดอรฟน จากคําตอบตรงนีๅ นัก฾ยคะวิทยาของอิน฼ดีย จึงมีการ หลอกต຋อม฿ตสมองดวย฾ยคะหัว฼ราะ ซึไงผู฼ขียน฼คยฝกมา฼หมือนกัน ตอนแรก โ กใหัว฼ราะเปฝด โ แต຋สักพัก พอเดสาร฼อในดอรฟนมาจริง โ มันกใสนุกเดจริ ง โ ฼หมือนกัน กใคง฼ปนหนึไงวิธี ทีไจะทํา฿หต຋อม฿ตสมองหลัไงสาร นีๅ ยังมี฾ยคะอีกหลายวิธีทีไทําเด แต຋ทีไแน຋ โ คนทีไมีอารมณขันย຋อมเด฼ปรียบคนอืไน โ


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ ๘

๑.๒ ออกกําลังกาย ต຋อม฿ตสมองจะหลัไงสาร฼อในดอรฟนออกมา฼มืไอมีการออกกําลังกายอย຋างต຋อ ฼นืไองเม຋นอยกว຋าสามสิบนาที ผูทีไเปออกกําลังกายจึงรูสึกสดชืไน แจ຋ม฿ส หลังออกกําลังกายหรือหลังอาบนํๅาแต຋งตัว ฼พราะเดรับรางวัลจากต຋อม฿ตสมองนีไ฼อง ๑.๓ ฼มืไออยู຋฿นสมาธิ การทําสมาธิ฿หจิตสงบนิไงดวยวิธี฿ด โ กใตามนานมากกว຋า สิบหานาที ต຋อม฿ตสมอง จะหลัไงสาร฼อในดอรฟนออกมา นอกจากการนัไงสมาธิปกติแลวยังมีการออกกําลังกายทีไ฿ชสมาธิอยู຋มากมาย ฼ช຋น รํามวยจีน จีกๅ ง ฾ยคะ รวมทังๅ การหาย฿จแบบลึก โ ทําอะเรกใเด฿ห฼กิดสมาธิ ท຋านจะเดรบั รางวัลจากต຋อม฿ตสมองดวย ๑.๔ ฼มืไอมีความรัก คือความ฼ขา฿จกันและกัน ความอบอุ຋น฿นการอยู຋ร຋วมกัน฿นครอบครัว หรือการมี ฼พศสัมพันธดวยความรัก ต຋อม฿ตสมองจะหลัไงสาร฼อในดอรฟนออกมาดวย฼สมอ ฼มือไ ต຋อม฿ตสมองหลังไ สาร฼อในดอรฟน ออกมา฿นกระแส฾ลหิต ฼รากใจะมีความสุข ฼พลิด฼พลิน จนมันหมดฤทธิ่ ความทุกข฿น฿จกใอาจจะกลับมา฿หม຋ จึงตองมียาขนานอืไน โ ฼ตรียมเวอีกดวย ๒. ความรูจักพอ ความทุกข฿น฿จ บางครัๅงอาจ฼กิดจาก ตัณหา คือ ความอยากเด อยากมี อยาก฼ปน หรือความเม຋อยากเด เม຋อยากมี เม຋อยาก฼ปน ฼มือไ หมดฤทธิ฼่ อในดอรฟน แลว ความรูส กึ ฼หล຋านีกๅ กใ ลับมาอยูก຋ บั ฿จอีก ความทุกข฿จกใกลับมา การรูจักพอ฿จ฿นสิไงทีไมี ดี฿จกับสิไงทีไ฼ปน จะทํา฿ห฿จเม຋ทุกข คน฼ราจะมีความสุขเม຋เด ขึๅนอยู຋กับว຋า "มี฼ท຋าเร" แต຋ขึๅนอยู຋กับว຋า "พอ฼มืไอเร" ต຋างหาก ดังสุภาษิตทีไว຋า "รูจักพอ฼ปนสุขทุกสถาน เม຋รูจักพอ ฼ปนทุกขตลอดกาล" การรูจักพอ฼ปนยาขนาน฼อกทีไตองมี฿นตูยาสามัญประจํา฿จ หากทุกข฿จขึๅนมา฼มืไอเร จงหยิบมา฿ช จะเม຋ผิดหวัง฼ลย ๓. รูจ กั ฿หอภัย หลายครังๅ ที฿ไ จปวยดวยความ "แคน฿จ" ฼มือไ ฼อในดอรฟน หมดฤทธิ่ ความแคน฿จจะกลับมา อย຋างรวด฼รใว ฼พราะ฿จมันพรอมตลอด฼วลาทีไจะหมกมุ຋นครุ຋นคิด฿น฼รืไองความแคน ฼ราตองตัๅง฿จ และฝกฝนมา อย຋างดีถึงจะหยิบยาตัวนีๅมา฿ชเดทัน฼วลา หลายคนกลาย฼ปนฆาตกรเป฼สียก຋อนทีไจะหยิบยา ฿หอภัย มา฿ชเดทัน การฝกทีไสําคัญคือ


๘ ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

๓.๑ ท຋านตอง฼หใน฾ทษของความ฾กรธแคน฿หชัด฼จน ตองรูว຋าความ฾กรธแคนนัๅนทํา฿ห฿จตัว฼รา คน฼ดียว฼ดือดรอน คนที฼ไ ราแคน฿จ฼ขาอยูเ຋ หนกใเม຋รู หรือ฼ขาอยูต຋ รงหนา฼รา฼ขากใเม຋รวู า຋ ฼ราคิดอะเรอยู຋ มันอยู฿຋ น฿จ ฼ราคนอืไนเม຋฼ดือดรอนกับ฼ราดวย ฼รา฼หมือนคนบา แคน฿จอยู຋คน฼ดียว ถา฼รา฿หอภัย฼สียปญหากใหมด คือ฼ราเม຋ ฼ดือดรอน เม຋ทุกข฿จ ๓.๒ ท຋านตองฝกทีไจะ฿หอภัยบ຋อย โ จน฼คยชิน ท຋องคําว຋า "เม຋฼ปนเร" เว฼สมอ โ ฼กิดอะเรขึๅน ฼ราจงคิด ฼สมอว຋า ทุกฝายทําดีทสีไ ดุ แลว ฼ราเม຋ตดิ ฿จหรือคิดว຋า฿ครจะมาทํารายหรือกลันไ แกลง฼รา฼ลย เม຋฼ปนเร ฼รายอมรับ สิไงทีไ฼กิดขึๅนเด มหาตมะคานธี ฼คยกล຋าวเวว຋า "การ฿หอภัยคือชัยชนะอันยิไง฿หญ຋ของผู฿ชปญญา" ๓.๓ จงอ຋อนนอมถ຋อมตน฿หอ฾ี ก฿นตัว฼ราลดลง฼สมอ โ พูดคําว຋า "ขอ฾ทษ" ฼ปนประจํา ฿ครผิด฿ครถูก เม຋สาํ คัญ ขอ฾ทษกันเวกอ຋ น ฼พราะคําคํานีจๅ ะทํา฿ห฼รา฾ทษตัว฼องเวกอ຋ น แลวพิจารณาว຋า฼รือไ งราวมัน฼ปนอย຋างเร อย຋าเป฾ทษคนอืไนก຋อน หาก฼ราเม຋ผิด กใ฿หอภัยคนอืไน฼ขาเป หาก฼ราผิด฼รากใ฿หอภัยตัว฼ราและตัๅง฿จแกเขตัว฼รา ฿หดีขึๅน ฿จ฼รากใ฼ปนสุข ๔. มี฼มตตา ฼มือไ สาร฼อในดอรฟน หมดฤทธิ่ ดวย฿จทีรไ จู กั พอ และรูจ กั ฿หอภัย ปญหาของ฿จกใ฼หลือนอยแลว ฿จคงสงบ฼ยในเดบา ง แต຋มนุษย฼ปนสัตวทปีไ ระ฼สริฐกว຋าสัตวทงัๅ หลาย หาก฼ราจะมี฿จที฼ไ มตตา กรุณา กับผูค นหรือ สิไงมีชีวิตทัๅงหลาย มีความรัก ความ฼อในดู ความปรารถนาดี กับสรรพสิไงทัๅงหลาย จะทํา฿ห฿จ฼รา฼ปนสุข สงบ฼ยใน เม຋฼จใบปวยอยู຋฼สมอ โ ฼พราะ ความ฼มตตา สามารถทําลายความ฾กรธ ความ฼กลียด ทํา฿ห ศัตรูกลาย฼ปนมิตร ของ฼ราเด ทํา฿หความอิจฉาริษยาหมดเปจากหัว฿จคนเด "ความเมตตาเปนภาษาที่คนเปนใบหูหนวกไดยิน และคนตาบอดมองเห็นได" ยาสามัญประจํา฿จ ๔ อย຋างนีๅ จะแกอาการปวยของ฿จทีไ฼กิดขึๅนทุก โ วัน ทุก โ ชัไว฾มง หรือหลายคน ฼กิดขึๅนทุก โ นาทีเดดีนัก ท຋านจะลดอาการ กลุม฿จ ฼จใบ฿จ อึดอัดคับของ฿จ ฯลฯ เดแน຋นอน ปญหาสุดทาย แลวท຋านจะ฼กใบตูย านีเๅ วทเีไ หน ตูย าสามัญประจํา฿จนันๅ ท຋านตอง฼กใบเว ทีไ "สติ" ของท຋าน฼อง จงจําเววา຋ เปเหนมาเหน ฼อาสติเปดวย และอย຋าลืมพกพาตูยาสามัญประจํา฿จเวดวย สิไงนีๅปองกันภัยอันตรายเดทุกชนิดแน຋นอนกว຋า หลวงพ຋อทุกองครวมกัน


พฤษภาคม

ประสบความสํา฼รใจ฼ปนอย຋างดีสาํ หรับแคม฼ปญ “ท຋อง฼ทีไยววิถีเทย฼กຎเกຎสเตลลึกซึๅง” ของรัฐบาลภาย฿ต แกนนําของ พล.อ.ประยุทธ จันทร฾อชา นายกรัฐมนตรี ทีไส຋ง฼สริม฿หคนเทยหันมาท຋อง฼ทีไยวภาย฿นประ฼ทศ และมุ຋ง฼นน฼ปนพิ฼ศษ฾ดย฼ฉพาะการท຋อง฼ทีไยวชุมชน ศึกษาวิถีชีวิต฼ฉพาะตัวของชุมชน฿นแต຋ละทองถิไน ซึไงนอก฼หนือจากจะ฼ปนการกระจายรายเดสู຋ทองถิไน฿ห แก຋พีไนองประชาชน฿นพืๅนทีไอย຋างแทจริงแลว ยัง฼ปนการ ฼ขา฿จราก฼หงาบรรพบุรษุ ของชาติเทย฿นแต຋ละภูมภิ าคว຋า มีทีไมาและ฿ชชีวิตอย຋างเร ทัๅงยัง฼ปนการ฼สริมสรางพลัง อํานาจชุมชน (Empowerment) สราง฼สริมสังคม฿ห ฼ขมแขใงอีกดวย "การท຋อง฼ทีไยววิถีเทย฼กຎเกຎสเตลลึกซึๅง" นัๅน นอกจากจะ฼นนทีไการเด฿กลชิดกับวิถีชุมชนแลว ยังหมายรวมถึงการท຋อง฼ทีไยว฼ชิงผจญภัย ฼ทีไยวชม ธรรมชาติ ซึไง฼ปนแนวการท຋อง฼ทีไยวทีไกําลังแพร຋หลาย ฿นหมู຋นักท຋อง฼ทีไยววัยรุ຋นและวัยทํางาน฼ปนอย຋างมาก ดวยการติดต຋อสืไอสาร฿น฾ลกอิน฼ทอร฼นใต เด฼ขามา มีบทบาทสําคัญทํา฿ห฿นปจจุบันมีสถานทีไท຋อง฼ทีไยว ลักษณะนีๅแห຋ง฿หม຋ โ ฼ขามา฼ปนตัว฼ลือก฿หกับ หมู຋นักท຋อง฼ทีไยว ทัๅงการ฼ดินทาง ทีไพัก วิธีการท຋อง฼ทีไยว อาหารการกิน แนะนําจุดถ຋ายภาพ ฼ทคนิค฿นการต຋อรอง

ขาวทหารอากาศ

กันตา

ราคาสินคา และบริการต຋าง โ ฾ดย฿นวันนีๅผู฼ขียนกใจะเด อาสาพาท຋านผูอ຋านเปสัมผัสการท຋อง฼ทีไยววิถีเทย ฼กຎเกຎสเตลลึกซึๅงแบบผจญภัย อาจ฼ปนสถานทีไทีไหลาย ท຋านรูจักแต຋อาจจะยังเม຋฼คยเป หรือบางท຋านอาจจะ ฼คยเปแต຋ยังเปเม຋ถึง ทีไกล຋าวแบบนีๅ฼พราะการจะเป ทีไแห຋งนีๅเดนัๅน เม຋฿ช຋฼พียงแค຋ขับรถเป นัไงรถเปจอดแลว ถึงและเดชืไนชมความสวยงาม แต຋ตอง฿ช฿จและ฿ช กําลังขาอย຋างมาก ฿นวันนีๅผู฼ขียนจะเดพาท຋านผูอ຋าน ทุกท຋านเปพิชิตยอด฼ขาลอมหมวก ยอด฼ขาแห຋งความ สวยงามและขุน฼ขาแห຋งประวัติศาสตรของชาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผู฼ขียนอาศัยอยู຋฿นจังหวัดประจวบคีรีขันธมา นาน฼กือบ ๒๐ ป แต຋กเใ ม຋฼คยมี฾อกาสขึนๅ เปพิชติ ยอด฼ขา ลอมหมวก฼ลยสักครังๅ อาจดวยสมัยก຋อนยังเม຋฼ปนทีรไ จู กั ยอด฼ขาแห຋งนีๅมาก฼ท຋า฿ดนัก จะมีกใแต຋ขาราชการ กองบิน ๕๓ ฿นสมัยนันๅ ทีเไ ดม฾ี อกาสปนขึนๅ เป฼พือไ พัฒนา ปรับปรุงพืๅนทีไอัน฼ปนทีไประดิษฐานรอยพระพุทธบาท จําลองขององคสม฼ดใจพระสัมมาสัมพุทธ฼จา ฾ดยจากคํา บอก฼ล຋าของผูทีไเดมี฾อกาสขึๅนเปนัๅนกล຋าวขานถึง ความสวยงามของ “฼มืองสามอ຋าว” อย຋างมาก ทํา฿ห฼มือไ ผู฼ขียนเดมี฾อกาสกลับเป฼ยีไยม฼ยือนถิไน฼ก຋าอีกครัๅงจึงเม຋ พลาดทีไจะตัดสิน฿จพิชิตยอด฼ขาลอมหมวกแห຋งนีๅ


๘๘ ขาวทหารอากาศ การ฼ดินทางเปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธมีดวย กันหลายวิธีดวยระยะทางจากกรุง฼ทพ ฯ ประมาณ ๓๑๒ กิ฾ล฼มตร วิธีแรกคือการ฼ดินทางดวยรถเฟจากสถานี หัวลํา฾พง เปลงสถานีประจวบคีรีขันธ ฿ช฼วลาประมาณ ๗ ชัวไ ฾มง วิธนี แีๅ นะนําสําหรับนักท຋อง฼ทียไ วสายชิลล (Chill)

พฤษภาคม

ประจวบคีรีขันธ ผู฼ขียน฼ลือก฼สนทาง฼ลีไยง฼มืองหัวหิน ระยะทาง ๙๐ กิ฾ล฼มตร ฿ช฼วลา฼ดินทางประมาณ ๑ ชัไว฾มง ๓๐ นาที จึง฼ดินทางถึงจุดหมายปลายทาง คือ กองบิน ๕ อํา฼ภอ฼มือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ผู฼ ขียนเดจองอาคารทีพไ กั สวัสดิการทหารอากาศ อ຋าวมะนาว กองบิน ๕ เว฼ปนทีไพํานักของการ฼ดินทาง ครัๅงนีๅ หากท຋านผูอ຋าน฼ดินทางเปท຋อง฼ทีไยว และสน฿จ สามารถทีจไ ะติดต຋อสํารองทีพไ กั ล຋วงหนาเด แต຋นอกจาก ทีไพักภาย฿นตัว กองบิน ๕ แลว ฿นอํา฼ภอ฼มือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ กใยังมีเวบริการนักท຋อง฼ทีไยว หลากหลายสเตล ดวยจํานวนนักท຋อง฼ทีไยวทีไนิยมมา ฼ทีไยว฿นจังหวัดประจวบคีรีขันธ฼พิไมมากขึๅน ทัๅง฾รงแรม ระดับ ๔ ดาว ฾รงแรมบูติกทีไมีสเตล฼ฉพาะตัว฾ดด฼ด຋น ฾รงแรม฼ลใก โ บรรยากาศอบอุ຋น บาน฼ช຋าสําหรับท຋าน ทีเไ ป฼ปนครอบครัว จนถึง฾รงแรมราคาประหยัดสะอาด อาจ฿ช฼วลามากสักหน຋อยแต຋ระหว຋างทางท຋านจะเดชม น຋าพัก ฿หนักท຋อง฼ทีไยวเด฼ลือกสรรตามความตองการ บรรยากาศทีไแตกต຋างหลากหลายบริ฼วณสองขางทาง ฿นส຋วนของวันแรกคืนนีๅ฼ราตองพักผ຋อน฿ห฼ตใมทีไ฼พืไอทีไ ฼ช຋น เด฼หในกຎวย฼ตี๋ยวห຋อกระดาษกับตะ฼กียบ฼สียบยาง พรุ຋งนีๅจะเด฼ดินทางเปพิชิตยอด฼ขาลอมหมวกกัน ดามยาว โ จะทราบ฿นทันทีวา຋ ท຋านถึงสถานีปากท຋อ จังหวัด ราชบุรีแลว ฼ปนตน วิธีทีไสองคือ การ฼ดินทางดวยรถ สาธารณะ฾ดยมี฿หบริการสองแห຋งดวยกัน หาก฼ปนรถทัวร ปรับอากาศจะสามารถขึนๅ เดทสีไ ถานีขนส຋งสาย฿ตแห຋ง฿หม຋ (ตลิไงชัน) ฿ช฼วลา฼ดินทางประมาณ ๖ ชัไว฾มง หรือ หากท຋าน฿ดชอบความรวด฼รใว มีรถตูร຋วมบริการสามารถ ตืไน฼ชาวัน฿หม຋มาดวยความสดชืไนกับวิว ๑๘๐ ขึๅนรถเดทีไอนุสาวรียชัยสมรภูมิ ฿ช฼วลา฼ดินทางประมาณ องศา ฼บือๅ งหนาที฼ไ ปนอ຋าวมะนาวสวยงาม คลืนไ ลมสงบ ๔ ชัไว฾มง และวิธีสุดทาย฼ปนวิธีทีไผู฼ขียน฼ลือกคือ฼ดินทาง สีฟา ฼ขียวครามตัดกับทองฟา฿ส ฼มือไ รับประทานอาหาร ดวยรถยนตส຋วนตัว฿ช฼วลาประมาณ ๔ ชัไว฾มง ๓๐ นาที ฼ชา฼ปนที฼ไ รียบรอยกใออก฼ดินทางสู຋ ฼ขาลอมหมวกที฼ไ รา ออก฼ดินทางจากกรุง฼ทพมหานคร มุง຋ หนาสูป຋ ระจวบคีรขี นั ธ จะเปพิชิตกัน ฾ดย฼ขาลอมหมวกนอกจากทีไยอด฼ขา ดวย฼สนทาง ถนนพระราม ๒ เปถนน฼พชร฼กษม ถึงสีแไ ยก จะสามารถมอง฼หในอ຋าวสําคัญอันมีทีไมาของจังหวัด วังมะนาว฼ลีๅยวซาย฼ขาสู຋จังหวัด฼พชรบุรี ตรงเปประมาณ ประจวบฯ ทัๅงสามอ຋าวแลว ยัง฼ปนสถานทีไสําคัญ ๘๐ กิ฾ล฼มตร จะ฼จอทางแยกเปถนน฼ลียไ ง฼มืองหัวหิน หรือ ทางประวัติศาสตร ฼มืไอครัๅงสงครามมหา฼อ฼ชียบูรพา จะ฼ขาตัวอํา฼ภอชะอําและตรง฼ขาสูอ຋ าํ ฼ภอหัวหินของจังหวัด ทีไกองทัพญีไปุนยกพลขึๅนบก ณ กองบินนอยทีไ ๕


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ ๘๙

฼มืไอป พ.ศ.๒๔๘๔ ฼ขาลอมหมวกแห຋งนีๅ฼ปนสถานทีไ คุม ภัย พักพิงของขาราชการและครอบครัวรวมถึงพีนไ อ ง ประชาชนชาวจังหวัดประจวบ ฯ บางกใ฿ช฼ปนทีไหลบ กําบัง บางกใปน ขึนๅ เปบน฼ขา฼พือไ ซ຋อนตัว ฾ดย฼ชือไ ว຋ามีสงิไ ศักดิ่สิทธิ่ทีไพวก฼ขา฼คารพนับถือคอยปกปกษคุมครอง นัไนคือ “฼จาพ຋อ฼ขาลอมหมวก”

ซึไง฿นปจจุบัน กองทัพอากาศ ฾ดย กองบิน ๕ ร຋วมกับพีนไ อ งประชาชนชาวประจวบ ฯ สรางรูปหินสลัก จําลองพรอมกับสรางศาลและปรับทัศนียภาพ฼พืไอ฿ห พีไนองชาวประจวบ ฯ และนักท຋อง฼ทีไยวเดสักการะ และ฼มืไอผู฼ขียนเดเปถึง สิไงแรกทีไทําคือ ฼ขาสักการะ ฼จาพ຋อ฼ขาลอมหมวก ฼พืไอความ฼ปนศิริมงคลก຋อน ทีไจะขึๅนพิชิตยอด฼ขาลอมหมวก ท຋ามกลาง “ลูกศิษย และบริวารของ฼จาพ຋อ” นันไ คือ “ค຋างแว຋นถินไ ฿ต” ซึงไ นับ ฼ป น เฮเลท ข องการมา฼ทีไ ย วชม฼ขาล อ มหมวก ฼ช຋น฼ดียวกัน

฼มืไอ฿จและร຋างกายพรอมแลวอุปกรณต຋าง โ ตองพรอมดวย บางท຋านรวมถึงตัวผู฼ ขียน฼อง฿น฼บือๅ งตน มักคิดว຋า ฉันพิชิตดอยดัง โ มาหลายดอย หลายภูแลว แค຋฼ขาลอมหมวกทีจไ ากรีววิ บอกว຋า฿ช฼วลา฼พียงประมาณ ๑ ชัไว฾มง ๓๐ นาที เม຋คณามือสายแอด฼วน฼จอร ฼ปนแน຋แท ขอกล຋าวกับท຋านผูอ຋านว຋าคิดผิดถนัด จะผิดอย຋างเรนัๅน฾ปรดติดตามต຋อเป สําหรับสิไงทีไควร ฼ตรียมพรอมนอกจาก฿จทีไจะตองสูแลว การแต຋งกาย ควร฼ปน฼สืๅอผาทีไ฿ส຋สบายแต຋รัดกุมมีความยืดหยุ຋นสูง ฼นืไองจากตองมีการปนบางช຋วงทีไค຋อนขางชัน แนะนํา฿ห ฿ส຋฼สืๅอแขนยาว฼ปนพิ฼ศษ฼นืไองจากแดดค຋อนขางรอน และเม຋มีร຋มเม฿ห฼ราเดพักพิงอิงแอบมาก฼ท຋า฿ดนัก หมวกถาถนัดและจะเม຋฼ปนอุปสรรค฿นการปนแนะนํา฿ห ฿ส຋แต຋ควร฼ลือกแบบปกเม຋ยาวนัก฼พืไอเม຋฿หบัง฼สนทางทีไ อยู຋฼บืๅองหนา รอง฼ทากใ฼ปนอีกหนึไงสิไงทีไสําคัญมาก นักท຋อง฼ทีไยวบางท຋านเม຋เดตัๅง฿จมาปนขึๅนยอด฼ขา แต຋พอ฼หในท຋านอืไนขึๅนจึงอยากขึๅนดวย ฾ดยทีไตัว฼อง ฿ส຋รอง฼ทาแตะนับว຋า฼ปนอันตรายอย຋างมาก ฼พราะทาง ขึนๅ ฼ขา฿นบางช຋วงนันๅ ค຋อนขางชัน มี฼พียง฼ชือกจับ฼ท຋านันๅ อาจทํา฿หลนืไ เด ดังนันๅ รอง฼ทาทีคไ วร฼ตรียมเปคือรอง฼ทา ปน฼ขา หรือรอง฼ทากีฬา ฼ท຋านัๅน รอง฼ทาผา฿บแฟชัไน กใควรทีไจะตรวจดู฿หดีก຋อนว຋าลืไนหรือขาดง຋ายหรือเม຋ ฼มือไ สํารวจอุปกรณพรอมแลวสิงไ หนึงไ ทีจไ ะลืมเม຋เด฼ลยคือ นํๅาดืไมพกเป ๑ ขวด฼ลใกน຋าจะกําลังดี ฼พราะถามากกว຋า นันๅ กใจะ฼ปนอุปสรรค฿นการปนเด ฼มือไ ทุกอย຋างพรอมแลว


๙ ขาวทหารอากาศ ฼ราออก฼ดินทางขึๅนพิชิตยอด฼ขาลอมหมวกกัน฼ลย ฼ขาลอมหมวกมีความสูงจากระดับนํๅาทะ฼ล ๙๐๒ ฟุต ฿นระยะการ฼ดินทางครึงไ แรกนันๅ อาจ฼รียกเดวา຋ ยังสบาย โ อยู຋ ฾ดย฼ฉพาะกับนักท຋อง฼ทียไ วมือ฿หม຋฼พราะ ฿นครึไงทางแรกจะ฼ปนบันเดขึๅนเป แมทางจะชันมาก แต຋ยังมีทางทีไค຋อนขางสะดวกสบายพาร຋างกายของ฼รา ขึๅนเปเด บรรยากาศ฾ดยรอบจะยังคงมีทิวสนตนเม ค຋อนขางหนาตา วันทีไผู฼ขียน฼ดินทางขึๅนเปนัๅนลม฼ยใน สบายเม຋อบอาว มีค຋างแว຋นถิไน฿ตมาทักทายอยู຋฼นือง โ ช຋วงทีไจะสุดบันเดปน฼ขา฿นช຋วงแรก พลังงานจากอาหาร ฼ชาทีไรับประทานมาจะ฼ริไมหมด ฼รีไยวแรงทีไมีจะ฼ริไม นอยลง ฿นขณะทีไกําลังจะ฼ริไมช຋วงมหา฾หดของการพิชิต ยอด฼ขาลอมหมวก฿นครัๅงนีๅ

฿นช຋วงครึงไ หลังของการปนนีๅ ทางจะ฼ปนหนาผา ทีมไ คี วามลาดชันค຋อนขางสูง ช຋วงนี฼ๅ องทีผไ ฼ู ขียนมีความคิด ขึๅนมาชัไวขณะหนึไงว຋า ภูกระดึงทีไหลายท຋านบอกว຋า ฼หนืไอยยากแสน฼ขใญรวมถึงทีไผู฼ขียนทีไ฼คยเปพิชิตยอด ภูกระดึงมาแลวนัๅน ฼ทียบเม຋เด฼ลยกับความ฼หนืไอยและ ความลําบาก฿นช຋วงครึไงหลังของการปน฼ขาลอมหมวก แต຋แมว຋าจะ฼หนืไอยขนาดเหน ฼รากใ฼ริไม฼หใน฼คาลางของ ความคุม ค຋าของสิงไ ที฼ไ รากําลังจะเด฼หใน฿น฼บือๅ งหนา เม຋อกี กีไอึด฿จนีๅ บรรยากาศ฾ดยรอบของการปน฿นช຋วงนีๅนัๅน แดดจะ฼ริไมรอนกว຋า฿นช຋วงแรก ฼นืไองจากจะ฼ริไมมีแต຋ หินผาเม຋ค຋อยมีตนเม฿หร຋ม฼งา฼ท຋า฿ดนัก ลมจะ฾กรก฼ยใน สบายวิวฝงอ຋าวมะนาวทีไอยู຋฼บืๅองหลังสวยงามดวยสีฟา

พฤษภาคม

จากนํๅาทะ฼ลจนทํา฿หผู฼ขียนตองหันเปมองระหว຋าง การปน ซึงไ นีกไ ฼ใ ปนอีกหนึงไ ขอควรระวัง฼ช຋นกัน฼พราะหาก ท຋านประมาทสน฿จมองแต຋บรรยากาศอาจทํา฿หทา຋ นกาว พลาดจน฼กิดอันตรายเด

฿นทีสไ ดุ ผู฼ ขียนกใเด฼ดินทางมาจนถึงยอด฼ขาลอม หมวกทีไตลอดชีวิตทีไผ຋านมา฼คยเด฼หในแต຋จากพืๅนดิน แต຋฼มืไอเดมี฾อกาสขึๅนมา฼หในดวยตาตน฼องจากมุมสูง ๙๐๒ ฟุต จากระดับนํๅาทะ฼ลแลวนับว຋าคุมค຋ายิไงนัก ภาพ “฼มืองสามอ຋าว” ชัดแจง฿นสองสายตา สามอ຋าว ทีไมีความแตกต຋างกัน฾ดยสิๅน฼ชิง อ຋าวแรกจากทางดาน ขวาเดแก຋ อ຋าวนอย ซึไง฼ปนอ຋าวทีไบอก฼ล຋า฼รืไองราว ของวิถีประมงพืๅนบานและบอก฼ล຋าตํานานของ ฼ขาตาม຋องล຋าย อันยาวนาน อ຋าวทีสไ อง คือ อ຋าวประจวบ บอก฼ล຋า฼รืไองราวของชีวิตชาว อํา฼ภอ฼มือง จังหวัด ประจวบ ฯ และ อ຋าวทีไสาม คืออ຋าวมะนาว อ຋าวทีไมี หาดทรายสวยจนเดรับรางวัลหาดทรายระดับ ๕ ดาว ซึไงอยู຋฿นพืๅนทีไ กองบิน ๕ ทัๅงสามอ຋าวนีๅทอดตัวยาว ฼รียงกันดวยสีฟานํๅาทะ฼ลคนละ฼ฉดสี ตัดดวยพืๅน แผ຋นดินของ จังหวัดประจวบ ฯ มองออกเป฿นระดับ สายตา฿กล โ กัน ฼บือๅ งหนามียอด฼ขาช຋องกระจกซึงไ ฼ปน ทีปไ ระดิษฐานของพระบรมสารีรกิ ธาตุ฼ปน แลนดมารค อีกหนึงไ แห຋งทีสไ าํ คัญของจังหวัด และหลังจากผู฼ ขียนเด ฿ช฼วลาดืไมดํไากับบรรยากาศแบบครบองศาวงกลม จนชืไ น ฿จและคุ  ม ค຋ า แล ว กใ เ ม຋ ลื ม ทีไ จ ะสั ก การะ รอยพระพุทธบาทจําลองทีไประดิษฐานอยู຋บนยอด฼ขา ลอมหมวกแห຋งนีๅ฼พืไอ฼ปน ศิริมงคลอีกดวย


พฤษภาคม

ผู฼ขียน฿ช฼วลาจากพืๅนดินทีไ฼ชิง฼ขาลอมหมวก ปนขึนๅ สูย຋ อด฼ขา฾ดย฿ช฼วลาประมาณ ๑ ชัวไ ฾มง ๔๐ นาที จากประสบการณทผีไ ฼ู ขียนเดม฾ี อกาสปน฼ขามาหลาย โ แห຋งนันๅ พบว຋า ฼สน຋หข องการปนยอด฼ขาลอมหมวก คือ วิวของทองทะ฼ลซึไงเม຋ค຋อยมียอด฼ขาหรือยอด฿ด ทีไจะมี วิว฼ปนทะ฼ลทีสไ วยงามถึงสามอ຋าว ฼สน຋หอ กี ประการ คือ การ฼ดินทางทีไเม຋ลําบากและค຋อนขางสะดวกสบาย อีกทัๅง฼วลา฿นการปน฼ขาทีไค຋อนขางจะสัๅนนับ฼ปน฼สน຋ห อีกประการหนึไงทีไต຋างจากการพิชิตยอด฼ขาอืไน โ และ ผู฼ขียนหวังว຋าหากท຋านผูอ຋านมี฼วลาว຋างจะเดมี฾อกาส มาพิชิตยอด฼ขาลอมหมวก ฿นปจจุบันกองบิน ๕ เดจัดกิจกรรม “พิชิตยอด฼ขาลอมหมวก ๙๐๒ ฟุต” ที฼ไ ปด฿หนกั ท຋อง฼ทียไ วเดปน ฼ขาลอมหมวก฿นช຋วงวันหยุด

ขาวทหารอากาศ ๙๑

นักขัตฤกษ ฾ดยมีการลงทะ฼บียนตรวจสภาพร຋างกาย ก຋อนขึๅนยอด฼ขา ฾ดยตลอด฼สนทางนัๅนมีนอง โ ทหาร กองประจําการคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด ฼สนทาง การพิชติ ยอด฼ขายอดดอยแต຋ละแห຋งนันๅ ฼ปรียบ ฼หมือนการผ຋านอุปสรรคปญหาต຋าง โ ทีไ฼ขามา฿นชีวิต ทีไมี฼ขามา฿นหลายรูปแบบ สเตลและ฼สน຋หของการปน แต຋ละสถานทีไ กใจะมีความแตกต຋างกันเป฼หมือนกับวิธี การแกเขปญหาทีไแตกต຋างกันเปดวย฼ช຋นกัน แต຋อย຋างเร กใตามหาก฼ราสามารถผ຋านพนอุปสรรค ฝาฟนสิงไ ทังๅ หลาย เปเด ฼รากใจะพบกับความสวยงาม ที฼ไ ฝารอ฼ราอยูบ຋ นยอด ฼ขาและยอดดอย และทีสไ าํ คัญเปกว຋านันๅ คือ การที฼ไ ราจะ เดรูจักตัว฼องมากขึๅนนัไน฼อง


๙ ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม

฼มืไอวันทีไ ๒๙ ฼มษายน ๒๕๖๑ พลอากาศ฼อก จอม รุ຋งสว຋าง ผูบัญชาการทหารอากาศ ฿ห฼กียรติ ร຋วมงาน "มหกรรมการประกวด การอนุรักษพระบูชาพระ฼ครืไอง และ฼หรียญคณาจารย ทัไวประ฼ทศ ซึไงจัดขึๅน ฾ดย สมาคมแม຋บานทหารอากาศ ร຋วมกับ สมาคมผูนิยมพระ฼ครืไอง พระบูชาเทย ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนยราชการ฼ฉลิมพระ฼กียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจงวัฒนะ หลักสีไ กรุง฼ทพมหานคร ฾ดยมี นาวาอากาศ฼อกหญิง กรนันท รุ຋งสว຋าง นายกสมาคมแม຋บานทหารอากาศ ฿นฐานะประธานกรรมการจัดงาน ฼ปนประธาน฼ปดงาน ฯ และ พลอากาศ฼อก ยรรยง คันธสร รองผูบ ญ ั ชาการทหารอากาศ ฼ปนประธานกรรมการ ดํา฼นินงาน สําหรับวัตถุประสงคของการจัด฿นครัๅงนีๅ ฼พืไอนํารายเดมาปรับปรุงซ຋อมแซมอาคารผูปวยนอก และจัดหา฼ครืไองมือแพทยทีไขาดแคลน ฿หกับ฾รงพยาบาลจันทรุ฼บกษา ตําบลกระตีบ อํา฼ภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ฼พืไอ฼พิไมประสิทธิภาพ และสรางความมัไน฿จ฿หกับผู฼ขารับบริการ ตลอดจนมีมาตรฐาน ต຋อการ฿หบริการทางการแพทย รวมทัๅง฼พืไอส຋ง฼สริม฿หประชาชนเดศึกษาหาความรู และอนุรักษ พระ฼ครืไอง พระบูชา อัน฼ปนมรดก฼ก຋าแก຋฿หอยู຋คู຋สังคมเทยต຋อเป

www.rtaf.mi.th/th/pages/dailynews


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม


พฤษภาคม

ขาวทหารอากาศ


ขาวทหารอากาศ

พฤษภาคม


พพฤษภาคม ฤษภาคม

ขขาววทหารอากาศ ทหารอากาศ


ขขา วทหารอากาศ วทหารอากาศ

พพฤษภาคม ฤษภาคม


เฉลย CROSSWORD ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๑๖๑ โดย อ.วารุณี 1

M I T 15 T

2

11

O

21

B I 25 T T E 34 R

I T

E R

35

O 40 H

45

A 50 N 53 Y

51

A D

S

3

T U 13 R B 18 B U L E 26 E N 28 A T S T E 46 R 47 O N N E

A

4

A

K E Y

5

E

12

16

N

19

C

27

D O

H 29 E N 36 O C 41 B E E Y

Y E S 23 S T E A R 33 D E A 42 Y 48 B A 54 T H L

30

A T

6

T H O O U 20 G H 24 T L A N D

31

7

Y D 43

49

A 52 S E S

E S S 17 E U N T O I A 32 L

9

37

38

T O

O N C E

8

T

A

L A

44

A

M E

H O U R S

P

10

T W 14 H I R S T 22 W E T A T E H E 39 N R E V C E R


ขขา วทหารอากาศ วทหารรอากาศ

พพฤษภาคม ฤษภาคม

หนังสือข่าวทหารอากาศ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561  

May 2018

หนังสือข่าวทหารอากาศ ฉบับเดือน พฤษภาคม 2561  

May 2018

Advertisement