Page 1


óøąïøöøćēßüćì ‹

“...ðøąē÷ßîŤĀøČĂÖćøÿøšćÜÿøøÙŤĔîìćÜìĊéę îĊ îĆĚ ÝąđÖĉé×ċîĚ ĕéšÖéĘ üš ÷ÖćøúÜöČĂìĞć Āöć÷ÙüćöüŠćÝąêšĂÜ îĞćÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëìĊęöĊĂ÷ĎŠîĆĚîöćĔßǸÜćî úÜöČĂĔßǸđöČęĂĕĀøŠđóĊ÷ÜĔéðøąē÷ßîŤÖĘđÖĉéđöČęĂîĆĚî đóĊ÷ÜîĆĚî đöČęĂ÷ĆÜ ĕöŠúÜöČĂìĞć ðøąē÷ßîŤÖĘ÷ĆÜĕöŠđÖĉé×ċĚî đóøćąÞąîĆĚî ÝąöĊÙüćöøĎšÙüćöÿćöćøëöćÖöć÷đóĊ÷ÜĔé ëšćĕöŠîĞćöćĔßǸ ÖĘðøćýÝćÖðøąē÷ßîŤ...” óøąïøöøćēßüćì ×ĂÜ óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü óøąøćßìćîĒÖŠñĎšÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþćÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊĒúąĂćßĊüýċÖþć è ĂćÙćøĔĀöŠ ÿüîĂĆöóø üĆîìĊę ģĪ ÖøÖãćÙö ģĦģĥ


üĆîóøąïĉéćĒĀŠÜÖćøĒóì÷ŤĒñîðŦÝÝčïĆî×ĂÜĕì÷ ģĥ ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

Öćó÷ŤÞïĆÜ Ģħ ēĂšĂÜÙŤóøąøćßßîÖ ïćÜךĂïćÜÙčèÙüćöéĊ đîČęĂÜÝćÖóøąÙčèöćÖöĊ ĒÖŠßćêĉðøąđìý×ĂÜĕì÷ ðøąìćîÖþĆêøĉ÷ŤÞĆêøßĆ÷ ïćøöĊöćÖìĆĚÜÿĂÜĂÜÙŤ ÖĞćđîĉéĒóì÷Ťĕì÷éĞćøÜ đðŨîýĆÖéĉĝđðŨîýøĊüĉöú ÿč×õćóßćüĕì÷ìčÖÙî øüöìĆĚÜóČßÿĆêüŤÿĞćÙĆâ óøąÙčèĂđîÖĂîĆîêŤ úšüîđðŨîÿüĆÿéĉöÜÙú đöČęĂëċÜüĆîöĀĉéú øüöìĆĚÜĒóì÷ŤĒúąó÷ćïćú ìčÖÙîêŠćÜîšĂöÖøćïÖøćî øüöìĆĚÜìü÷đìóĂĉîìøŤóøĀö ÙčšöÙøĂÜ è ßĆĚîĂčéö è ìĉóÿëćîđëĉéđìĂâ

ĔÙøŠ×ĂĀ÷ĉï÷Ö úšüîđðŨîýĆÖéĉĝýøĊ óøąÙčèĂĞćĕó ĕéšĂ÷ŠćÜöĆęîÙÜ ĕöŠëċÜĂĆïÝî öĊĂ÷ŠćÜÙøïÙøĆî ßćüĕì÷ìčÖÙî ĕêøøĆêîŤēĂāćø ĕéšĂ÷ŠćÜđĀöćąÿö ÿĞćîċÖĔîóøąÖøčèćíĉÙčè éšü÷đÖúšćéšü÷ÖøąĀöŠĂö ךćóøąóčìíđÝšć ÙèąñĎšÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý (î.Ă.đÖþö óÜþŤóĆîíŤ ñĎšðøąóĆîíŤ)


׊ćüìĀćøĂćÖćý ÙèąñĎšÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý đÝšć×ĂÜ

ÖĂÜìĆóĂćÖćý

ìĊęðøċÖþć

óú.Ă.Ă.ÿöýĆÖéĉĝ üøÞĆêø óú.Ă.ê.ĀâĉÜ öćúĊ éĉþåïøøÝÜ

óú.Ă.ì.ðøąóĆêøć êĆèæŤĕóēøÝîŤ óú.Ă.ê.ĀâĉÜ ÿčöćúĊ ùìíĉïčêø

ìĊęðøċÖþćÖĉêêĉöýĆÖéĉĝ

óú.Ă.ê.÷Ü÷čìí Āćïčïñć óú.Ă.ê.đßĉéóÜýŤ đĂĊę÷öÿöčìø î.Ă.ðøąđÿøĉå ߊćÜðøąđÿøĉå î.Ă.ðøąÿĉìíĉĝ ÷ĉĚöđÝøĉâ î.Ă.ĀâĉÜ ÿčÙîíŤìĉó÷Ť üĆçîćöøą

óú.Ă.ê.áđèý ßúĉêõĉøĆêĉ óú.Ă.ê.ÞĆêøßĆ÷ ïčââćîčøĆÖþŤ î.Ă.đéßĂčéö ÙÜýøĊ î.Ă.üÿĆîêŤ Ă÷ĎŠðøąđÿøĉå

ñĎšĂĞćîü÷Öćø

óú.Ă.ì.đñéĘÝ üÜþŤðŗũîĒÖšü đÝšćÖøö÷čìíýċÖþćìĀćøĂćÖćý

øĂÜñĎšĂĞćîü÷Öćø

óú.Ă.ê.íüĆßßĆ÷ òść÷ìĂÜ đÿîćíĉÖćøÖøö÷čìíýċÖþćìĀćøĂćÖćý î.Ă.ìüĊ ÖøąĂĂöĒÖšü øĂÜđÿîćíĉÖćøÖøö÷čìíýċÖþćìĀćøĂćÖćý ñĎšÝĆéÖćø î.Ă.ÿĀĆÿßĆ÷ öćøąđîêø ñϚߊü÷ñĎšÝĆéÖćø î.ì.ßćâ÷čìí øĆêîÿćúĊ ÖĂÜïøøèćíĉÖćø ïøøèćíĉÖćø óú.Ă.ì.đñéĘÝ üÜþŤðŗũîĒÖšü ñϚߊü÷ïøøèćíĉÖćø î.Ă.ĀâĉÜ îõĉýóø ÿĆÜ׍ìĂÜ î.Ă.ĀâĉÜ ÖćâÝèć ĒêÜÞÉĞć ðøąÝĞćÖĂÜïøøèćíĉÖćø î.Ă.ĀâĉÜ üøøèĉõć ÷Ċęðøąßć î.ì.îĉóîíŤ ÖŠĂÿĉîÙšć î.ì.ĀâĉÜ íĆââćõøèŤ óĆîíčŤđóĘÜ î.ì.ĀâĉÜ ĂîÜÙŤîćë ïčâÝæĉê÷Ť î.ì.ÿĉîíó ðøąéĆïâćêĉ î.ì.ĀâĉÜ ÿčõćüéĊ ēÙêøđüĊ÷Ü ó.Ă.Ă.ßĆ÷ßîą ēÿøąÿĉÜĀŤ ÖĂÜÝĆéÖćø î.ì.ÿöóø ÿĉÜĀŤēĀ î.ì.óĉîĉÝ îčßîšĂöïčâ ø.Ă.ĀâĉÜ ÿčöćúĊ ÿć÷ąîĆîìŤ ø.ì.ÿčüĆçîŤ ðøąßćÖĎú ø.ê.ðøąÝüï üĊøąßîöŤ îćÜ óøìĉó÷Ť ýøĊüøóÜþŤ

ĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý ÙüćöđðŨîöć

ĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý đðŨîîĉê÷ÿćøøć÷đéČĂî×ĂÜÖĂÜìĆó ĂćÖćý đøĉęöéĞćđîĉîÖćøđöČęĂðŘ ó.ý.ģĥĩĤ ×ċĚîÖĆïÖøö׊ćüìĀćøĂćÖćý öĊîćüćĂćÖćýđĂÖ ÿÖú øÿćîîìŤ đðŨîïøøèćíĉÖćøÙîĒøÖ éĞćđîĉîÖćø ēé÷ìčî×ĂÜךćøćßÖćøìĀćøĂćÖćý êŠĂöćðŘ ó.ý.ģĥĪĩ ĕéšēĂîÖĉÝÖćø öćĂ÷ĎŠĔîÙüćöĂĞćîü÷Öćø×ĂÜÖøö÷čìíýċÖþćìĀćøĂćÖćý êćöÙĞćÿĆęÜ ìĂ. (đÞóćą)ìĊę Ħĩġ/Īĩ úÜ ģĤ í.Ù.ģĥĪĩ Ģ ö.Ù.ģĦĦĤ ĕéšđךćĂ÷ĎŠĔîÖĉÝÖćøÿüĆÿéĉÖćøÖĂÜìĆóĂćÖćý ÖĞćÖĆïéĎĒúēé÷ÙèąĂîčÖøøöÖćøïøĉĀćøüćøÿćøĒúąÿČęĂÿĉęÜóĉöóŤÖĂÜìĆó ĂćÖćý êćöĂîčöĆêĉ ñï.ìĂ./ðøąíćîÖøøöÖćøÿüĆÿéĉÖćøÖĂÜìĆóĂćÖćý đöČęĂ ģĩ í.Ù.Ħģ ÖĞćĀîéĔĀšĔßšøąđïĊ÷ïÙèąÖøøöÖćøÿüĆÿéĉÖćøÖĂÜìĆó ĂćÖćý üŠćéšü÷ÖćøïøĉĀćøüćøÿćøĒúąÿČĂę ÿĉÜę óĉöóŤÖĂÜìĆóĂćÖćý ó.ý.ģĦĦģ

õćøÖĉÝ

éĞćđîĉîÖĉÝÖćøĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý ĔĀšđðŨîĕðêćöîē÷ïć÷×ĂÜ ÙèąĂîčÖøøöÖćøïøĉĀćøüćøÿćøĒúąÿČĂę ÿĉÜę óĉöóŤÖĂÜìĆóĂćÖćý öĊñĂĎš ćĞ îü÷Öćø ĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý (ÝÖ.÷ý.ìĂ.) đðŨîñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćøĆïñĉéßĂï

üĆêëčðøąÿÜÙŤ

Ģ. đóČęĂđóĉęöóĎîÙüćöøĎšĔîÖĉÝÖćøìĆęüė ĕð ģ. đóČĂę ĒúÖđðúĊ÷ę îĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘîĔîéšćîÖćøìĀćø ÖćøđöČĂÜ đýøþåÖĉÝ ÿĆÜÙöÝĉêüĉì÷ć üĉì÷ćýćÿêøŤđìÙēîēú÷Ċ ĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö ĂĆîÝą đðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂÿŠüîøüö Ĥ. đóČęĂđñ÷ĒóøŠÖĉÝÖćøÖĂÜìĆóĂćÖćý

ÖćøéĞćđîĉîÜćî

Ģ. đðŨîÿČęĂÖúćÜĔîÖćøĒúÖđðúĊę÷î ĒÿéÜÙüćöÙĉéđĀĘî ìĊęđðŨî ðøąē÷ßîŤĔîÖćøóĆçîćÖĂÜìĆóĒúąÿŠüîøüö ģ. đøČęĂÜìĊęîĞćúÜĔîĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý - êšĂÜĕöŠ×ĆéêŠĂüĆêëčðøąÿÜÙŤ/îē÷ïć÷ ÖĂÜìĆóĂćÖćý - êšĂÜĕöŠÖøąìïêŠĂÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜßćêĉ ïčÙÙú ĀøČĂ ÿŠüîøüö - êšĂÜĕéšøĆïÖćøóĉÝćøèćĒúąđĀĘîßĂïÝćÖÙèąÖøøöÖćø óĉÝćøèćđøČęĂÜ×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĞćĀîéÖćøđñ÷ĒóøŠ

îĉê÷ÿćøøć÷đéČĂî

óĉöóŤìĊę ïøĉþĆì ðøĊßćíø ĂĉîđêĂøŤóøĉĚî ÝĞćÖĆé ĥ/Ħ àĂ÷ øćöĂĉîìøć ĥģ Ē÷Ö ĩ Ē×üÜÙĆîîć÷ćü đ×êÙĆîîć÷ćü Öìö. ĢġģĤġ ēìø. ġģ-ĪĤġ-ĨġĦĤ-ĥ ĒôÖàŤ ġģ-ĪĤġĨġĦġ ÙŠćÿöćßĉÖõć÷îĂÖðŘúą ĤĦġ ïćì (øüöÙŠćÿŠÜ) ÿĆęÜÝŠć÷ ðè.ÙúĂÜëîî Ģġģģģ ÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜñĎšđ×Ċ÷îĔîĀîĆÜÿČĂÞïĆïîĊĚ ĕöŠöĊÿŠüîñĎÖóĆîÖĆïìćÜøćßÖćøĒêŠðøąÖćøĔé

ÿĞćîĆÖÜćîĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý ĀšĂÜ ĢġĢ ĂćÙćøĀĂÿöčéÖĂÜìĆóĂćÖćý Öøö÷čìíýċÖþćìĀćøĂćÖćý Ē×üÜÿîćöïĉî đ×êéĂîđöČĂÜ Öìö. ĢġģĢġ ēìø. ġ-ģĦĤĥ-ĥĥĨĢ, ġ-ģĦĤĥ-ĥģĥĢ Fax. ġ-ģĦĤĥ-ĥĥĨĢ

ĂĂÖĒïïðÖ : î.ì.ÿĉîíó ðøąéĆïâćêĉ

http://www.rtaf.mi.th ĀøČĂ E-mail : rtafmag@gmail.com


ðŘìĊę ĨĤ ÞïĆïìĊę Ī đéČĂî ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÿćøïĆâ

ĩ ĢĢ ĢĤ Ģĩ ģġ ģĢ ģĩ Ĥģ ĤĤ Ĥĩ ĥģ ĥĦ

ïìïøøèćíĉÖćø ðøąē÷ßîŤÿč××ĂÜĒñŠîéĉî : ÷čìíýćÿêøŤóĆçîć...ìĊęõĎóćîîšĂ÷ ...êćöøĂ÷ üĆîöĀĉéú ...î.Ă.đÖþö óÜþŤóĆîíŤ Ģġġ ðŘ ÖĆïÖćøĂĂÖĒïïĒúąÿøšćÜđÙøČęĂÜïĉî ×ĂÜÖĂÜìĆóĂćÖćý ...ó.Ă.Ă.øĆßêŤ øĆêîüĉÝćøèŤ ħĦ ðŘ ÖøöóúćíĉÖćøìĀćøĂćÖćý ...ðßÿ.óí.ìĂ. õćóđÖŠćđúŠćđøČęĂÜ ...ç.ñĎšđçŠć ÖćøðäĉïĆêĉÖćøìćÜĂćÖćýēÝöêĊåćîìĊęêĆĚÜ ēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤ ...ó.Ă.Ă.ÝĞćîÜÙŤ ýøĊēóíĉĝ øĆÖÿĆööćìĉåĉ øĆÖéĞćøĉÖšćüĀîšć ...óú.Ă.ì.ïčâìøÜ ÿčõćîĆîìŤ îćîć...îŠćøĎš : ìĞćĂ÷ŠćÜĕøĀćÖìĞćēìøýĆóìŤöČĂëČĂ êÖîÊĞć ...ïćÜĒÙ đÙöĊÖĆïÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîÖćøìĞćÜćî ...î.Ă.ĀâĉÜ ßöóĎîčì óĎúÿîĂÜ (ÿó.ìĂ.) ñúÖøąìï×ĂÜóć÷čÿčøĉ÷ąêŠĂÙüćöĒöŠî÷Ğć ×ĂÜ GPS ...ø.Ă.đĂÖóú öĉęÜ×üĆâ ø.î. Crossword ...Ă.üćøčèĊ ÖćøòřÖñÿöóĀčõćÙĊ Cope Tiger 2013 ...î.ì.ßîčêøŤ ÝĉêøïøøÝÜ î.ì.ðøąèê ÙčèĂîĆîêŤ

ĦĢ õĎöĉìĆýîŤĔĀöŠÖĆïÙüćööĆęîÙÜ ĔîđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêš ...üìĂ. ĦĨ Ħ óâćöĆÜÖø ...óú.Ă.Ă.éø.đéßć ĀĆîĀćïčâ ħĥ õćþćĕì÷éšü÷ĔÝøĆÖ : Öćøđ×Ċ÷îìĆïýĆóìŤ đðŨîõćþćēøöĆî... îüĊøŤ ħħ ħĦ ðŘ ÖøöߊćÜē÷íćìĀćøĂćÖćý ...ðßÿ.ß÷.ìĂ. ħĩ öčöÿč×õćó : Ă÷.đêČĂîÙîĕì÷ Ĕßš÷ćóćøćđàêćöĂúöćÖøąüĆÜêĆïüć÷ ...îć÷ĀŠüÜĔ÷ ħĪ ÙøĎõćþćóćìĊ : Test Tip 32 ...Runy ĨĦ đüúćÖćøŤêĎî ...öĉÿÖøĊî ĨĨ íøøößćêĉĀøČĂòŘöČĂöîčþ÷Ť ...óú.Ă.ê.ðøĊßć ðøąéĆïöč× ĩģ üĆêëčöÜÙú×ĂÜßćü ìĂ. ...î.Ă.ĂõĉßĆ÷ ýĆÖéĉĝÿčõć (îîĂ.ģģ) ĩĥ ×ĂïôŜćÙčèíøøö ...1261 ĩĨ đÞú÷ Crossword ÞïĆïđéČĂî Ö.Ù.Ħħ ...Ă.üćøčèĊ ĩĩ ĒïïÿĂïëćöÙüćöÙĉéđĀĘî ĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý ĩĪ ĔîøĆĚüÿĊđìć


óðóüüìċñčÚċü ÿüĆÿéĊÙøĆï ÿöćßĉÖ׊ćüìĀćøĂćÖćýìčÖìŠćî đéČĂîîĊđĚ ðŨîđéČĂîÿčéìšć÷ĔîÖćøìĞćÜćî×ĂÜךćøćßÖćøìĊÙę øïđÖþĊ÷èĂć÷čøćßÖćøĀúć÷ìŠćî ÖĂÜìĆóĂćÖćý ×Ă×ĂïÙčèìčÖìŠćîìĊęĕéšìčŠöđì ÖĞćúĆÜÖć÷ ÖĞćúĆÜĔÝ øŠüööČĂøŠüöĔÝÖĆîðäĉïĆêĉĀîšćìĊęìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷Ă÷ŠćÜđêĘöÖĞćúĆÜ Ùüćöÿćöćøë đÿĊ÷ÿúąÙüćöÿč×ÿŠüîêî đóČęĂÿøšćÜÙüćööĆęîÙÜĔĀšÖĆïðøąđìýßćêĉöćĂ÷ŠćÜ÷ćüîćî üĆîđÖþĊ÷èĂć÷čøćßÖćøđðŨîüĆîìĊęךćøćßÖćøìčÖìŠćîêšĂÜóï éĆÜîĆĚîÖćøđêøĊ÷öÖćøßĊüĉêüĆ÷ĀúĆÜđÖþĊ÷è ×ĂĔĀšìćŠ îéĎĒúÿč×õćóøŠćÜÖć÷ĔĀšĒ×ĘÜĒøÜĒúąÝĉêĔÝĔĀšöÙĊ üćöÿč× ðøąÖĂïÖĉÝÖćøÜćîĔé×ĂĔĀšöĊÙüćöÿč×ÖĆïÜćî îĆĚî đóČęĂĔĀšßĊüĉêéĞćđîĉîĕðĂ÷ŠćÜöĊÙčèÙŠć ĔîߊüÜđüúćìĊęñŠćîöćÙèąñĎšÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý ĕéšöčŠÜöĆęîóĆçîćðøĆïðøčÜĀîĆÜÿČĂ׊ćü ìĀćøĂćÖćý ĔĀšöĊøĎðđúŠöìĊęÿü÷Üćö ĒúąöĊÙüćöĀúćÖĀúć÷ìćÜÙüćöøĎšìĊęìĆîÿöĆ÷ óøšĂöìĆĚÜÿŠÜöĂïĔĀšêøÜ êćöđüúćìĊęÖĞćĀîé êøÜÖĆïÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜÿöćßĉÖĔĀšöćÖìĊęÿčé ĒúąđóČęĂÿĞćøüÝÙüćöóċÜóĂĔÝÝćÖÿöćßĉÖ ÙèąñĎšÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý ÝċÜ×ĂđßĉâìŠćîêĂïĒïïÿĂïëćöêćöđĂÖÿćøìšć÷đúŠö Āîšć ĩĩ ĀøČĂ http://www.airforcemagazine.rtaf.mi.th/main đóČĂę îĞćךĂöĎúöćóĆçîćðøĆïðøčÜĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý ÞïĆïêŠĂė ĕð ðÖÞïĆïîĊĚ đðŨîõćóøąđïĉéîĞćüĉëĊ GBU - 57 A/B MOP ìĊęĔßšĔîÖćøðäĉïĆêĉÖćøìćÜĂćÖćýēÝöêĊåćîìĊęêĆĚÜ ēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤ ×ĂÜÖĂÜìĆóĂćÖćýðøąđìýÿĀøĆåĂđöøĉÖć ìĊęĕéšđøŠÜóĆçîćđóČęĂđóĉęöýĆÖ÷õćóìćÜÖćøøï đøČęĂÜìĊęîŠćêĉéêćö Ħ óâćöĆÜÖø đðŨîÖćøóĆçîćðøąđìýÿćíćøèøĆåðøąßćßîÝĊî ñŠćîñĎšîĞćÝćÖĂéĊêëċÜðŦÝÝčïĆî ĕéšîćĞ óćðøąđìýđðŨîöĀćĂĞćîćÝĔîõĎöõĉ ćÙđĂđßĊ÷ĒúąĔîēúÖĕéšĂ÷ŠćÜĕø íøøößćêĉĀøČĂòŘöĂČ öîčþ÷Ť đðŨîõĆ÷óĉïêĆ ĉ ìĊđę Öĉé×ċîĚ Ĕîðøąđìýđøć àċÜę đÖĉéÙüćöđÿĊ÷Āć÷Ă÷ŠćÜĀîĆÖöĊÿćđĀêčÝćÖĂąĕø ĒúąĂĊÖĀúć÷đøČĂę ÜĔîÞïĆïúšüîîŠćÿîĔÝ đßĉâóúĉÖĂŠćîêćöĂĆí÷ćýĆ÷ ïøøèćíĉÖćø zzz


ĩ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ðøąē÷ßîŤÿč××ĂÜĒñŠîéĉî

÷čìíýćÿêøŤóĆçîć... ìĊęõĎóćîîšĂ÷ êćöøĂ÷

“đøćĕöŠĕéšÿĎšÖĆïÙĂööĉüîĉÿêŤ ĒêŠđøćÖĞćúĆÜÿĎšÖĆï Ùüćö÷ćÖÝî” óøąøćßéĞćøĆÿ óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü

ĀúĆÜÿÜÙøćöēúÖÙøĆÜĚ ìĊę ģ ÖćøÿĎøš ï÷ĆÜĕöŠÿîĉĚ ÿčé ðøąđìýöĀćĂĞćîćÝēúÖđÿøĊĒúąðøąđìýöĀćĂĞćîćÝ ìĊęîĉ÷öúĆìíĉÙĂööĉüîĉÿêŤĕéšđךćöćöĊïìïćìĔîÿĆÜÙöēúÖ óøšĂöÖĆïđñ÷ĒóøŠúĆìíĉ×ĂÜêîđĂÜĕð÷ĆÜðøąđìýêŠćÜė Ùüćö×ĆéĒ÷šÜĔîđøČĂę ÜÙüćöÙĉé ĒúąĂčéöÖćøèŤìćĞ ĔĀšđÖĉéÖćøêŠĂÿĎĔš îøĎðĒïïĔĀöŠñćŠ îðøąđìýìĊđę ðŨîïøĉüćø đðŨîÖćø êŠĂÿĎšñŠćîêĆüĒìîìĊęđøĊ÷ÖÖĆîüŠć “ÿÜÙøćöđ÷Ęî”

ÿÜÙøćöđ÷Ęî ìĞćĔĀšÙîĕì÷êšĂÜĒêÖĒ÷ÖìćÜÙüćöÙĉé ĒúąĂčéöÖćøèŤ ëċÜ×ĆîĚ êŠĂÿĎÖš îĆ éšü÷Ăćüčí Ēúą×÷ć÷ ĒîüøïĕðìĆüę õĎöõĉ ćÙ×ĂÜðøąđìýĕì÷ ĔîߊüÜîĆîĚ öĊÙîĕì÷ìĊđę úČĂę öĔÿÖćøðÖÙøĂÜĔîøąïĂïÙĂööĉüîĉÿêŤ ĕéšøüöêĆü ÖĆîúĆïė ĔîßČęĂ×ĂÜ “óøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤÿ÷ćö” úĆìíĉÙĂööĉüîĉÿêŤ đךćöćðúĎÖòŦÜ ĒìøÖàċöĂčéöÖćøèŤìćÜÖćøđöČĂÜ ìĊĒę êÖêŠćÜÿĎÙŠ üćöÙĉé ÝĉêĔÝ×ĂÜÙîĕì÷..... ēé÷đÞóćąßćüïšćîìĊęĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊęĀŠćÜĕÖúÖćøéĎĒú×ĂÜõćÙøĆå


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý Ī

óøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤ đøĉęöĒ×ĘÜĒÖøŠÜ×ċĚî đöČęĂîĆÖýċÖþćÝćÖĔîđöČĂÜĕéšđךćĕðøŠüöÿöìï×ïüîÖćøðäĉüĆêĉ ìĊęđøĊ÷ÖÖĆîüŠć “ÿÜÙøćöðøąßćßî” Ùüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜÙüćöÙĉéøąĀüŠćÜÿĂÜ×ĆĚüÖćøðÖÙøĂÜ ÿąÿö ×÷ć÷üÜ×ċĚîđøČęĂ÷ė.....òść÷ĀîċęÜđßČęĂöĆęî ĔîĂčéöÖćøèŤ×ĂÜúĆìíĉÙĂööĉüîĉÿêŤ ìĊęöčŠÜÿúć÷ßîßĆĚî ĒúąÿøšćÜÿĆÜÙöìĊęđìŠćđìĊ÷öĂ÷ŠćÜÿčé×ĆĚü.....ĂĊÖòść÷ĀîċęÜ öčŠÜøĆÖþćĂíĉðĕê÷×ĂÜßćêĉĂ÷ŠćÜĒ×ĘÜ×Ćî ĒêŠìĆĚÜÿĂÜòść÷ ÙČĂ Ùîĕì÷ìĆĚÜÿĉĚî

ĔîìĊęÿčé...ðŘ ó.ý.ģĦġĩ Ùüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜÙüćöÙĉéÖĘøčîĒøÜÝîëċÜ×ĆĚîêŠĂÿĎšÖĆîéšü÷Ăćüčí ÖćøìĞćÿÜÙøćö đóČęĂđĂćßîąÙĂööĉüîĉÿêŤéšü÷÷čìíýćÿêøŤ ìĀćøîĞćÖćøđöČĂÜìĞćĔĀšđÖĉé÷čìíÖćøêŠĂÿĎš×ċĚîöćÖöć÷ ĒêŠ...óøąïćìÿöđéĘÝ óøąđÝšćĂ÷ĎĀŠ üĆ ìøÜöĂÜÿëćîÖćøèŤìđĊę Öĉé×ċîĚ ĔîöčöìĊĒę êÖêŠćÜĂ÷ŠćÜÿĉîĚ đßĉÜ óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎĀŠ üĆ óøąøćßìćî ĔĀšÿĆöõćþèŤĒÖŠÿĞćîĆÖ׊ćü BBC êĂîĀîċęÜüŠć “...đøćĕöŠĕéšøïÖĆïÙĂööĉüîĉÿêŤĒêŠđøćÖĞćúĆÜêŠĂÿĎšÖĆïÙüćö÷ćÖÝî ÙüćöĀĉüēĀ÷...” “...đøćêšĂÜ×ÝĆéÙüćö÷ćÖÝîðĎìćÜĕðÿĎŠðøąßćíĉðĕê÷...” ÖćøđÿéĘÝĄ đךćĕðìøÜÜćîĔîóČĚîìĊęÿĎšøïéšü÷óøąĂÜÙŤđĂÜ ìĞćĔĀšóøąĂÜÙŤìøÜđĀĘîĒúąđךćĔÝðŦâĀć×ĂÜ ðøąßćßîĂ÷ŠćÜúċÖàċĚÜ... Ùüćö÷ćÖÝî ÷ćÖĕøš Ēúą×ćéēĂÖćÿìĊęđìŠćđìĊ÷öĔîÿĆÜÙö ÙČĂ ýĆêøĎìĊęĒìšÝøĉÜ...ìĊęñúĆÖéĆî ĔĀšÙîĕì÷ÿŠüîĀîċęÜĀĆîĕðòćÖÙüćöĀüĆÜĕüšÖĆïÿĀć÷ ÙĂööĉüîĉÿêŤ ÖćøðąìąÖĆîéšü÷Ăćüčí øĆÜĒêŠÝąìĞćĔĀšÙîĕì÷ÛŠćÖĆîđĂÜ...ĒêŠĕöŠĂćÝÖĞćÝĆéÙüćö÷ćÖÝî àċęÜđðŨîêšîêĂ ×ĂÜðŦâĀć ...ĔîđüúćîĆîĚ óøąĂÜÙŤĕéšóøąøćßìćîĒîüìćÜĔîÖćøêŠĂÿĎìš ĕĊę öŠöĔĊ ÙøÙćéÙĉé...îĆîę ÖĘÙĂČ ...ÖćøĔßš ÷čìíýćÿêøŤ óĆçîć ...đóČĂę óĆçîćÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ ĔĀšóîš ÝćÖÙüćö÷ćÖĕøšÿøšćÜÙüćöđìŠćđìĊ÷öĔĀšóüÖđ×ć ÿÜÙøćöĒ÷ŠÜßĉÜöüúßî ÖĘÝą÷čêĉ... ïšćîĀîĂÜĒÙî ĂĞćđõĂîćĒÖ ÝĆÜĀüĆéîÙøóîö đðŨîĀöĎŠïšćîđéĊ÷üĔîïøĉđüèõĎóćîîšĂ÷ ìĊęÙîĔîĀöĎŠïšćî ĕöŠĕéšđךćøŠüöÖĆïóøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤ óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüìøÜöĊóøąøćßéĞćøĉĔĀšÿøšćÜēøÜđøĊ÷îøŠöđÖúšć×ċĚî ìĊęïšćîĀîĂÜĒÙî ìĆĚÜė ìĊęĂ÷ĎŠĔîóČĚîìĊęÿöøõĎöĉÿĎšøïìĊęøčîĒøÜ đóøćąÖćøýċÖþćđðŨîĀîìćÜđéĊ÷üìĊęÝąìĞćĔĀšßćüïšćî


Ģġ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

øĎšđìŠćìĆîÖćøēÛþèćßüîđßČęĂ×ĂÜóøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤ ĀúĆÜÝćÖìĊęđÿéĘÝĄ ĕðđðŗéēøÜđøĊ÷îøŠöđÖúšćĒúšü óøąĂÜÙŤìøÜ öĊóøąøćßðøąÿÜÙŤĕðđ÷Ċę÷öđ÷Ċ÷îìĀćøìĊęåćîðäĉïĆêĉÖćøõĎóćîîšĂ÷ àċęÜĂ÷ĎŠĕöŠĕÖúÝćÖēøÜđøĊ÷îøŠöđÖúšć ÖćøđÿéĘÝĄ đ÷Ċ÷ę öåćîðäĉïêĆ Öĉ ćøõĎóćîîšĂ÷ĔîÙøĆÜĚ îĆîĚ óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎĀŠ üĆ ìøÜöĊóøąøćßéĞćøĆÿĒÖŠđĀúŠćìĀćøìĊđę òŜć øĆïđÿéĘÝĄ üŠć ĔĀšÙîĕì÷ ĂąúčšöĂúŠü÷ ðøĂÜéĂÜ ĔĀšĂõĆ÷àċęÜÖĆîĒúąÖĆî ÖćøĔßš÷čìíýćÿêøŤóĆçîćêŠĂÿĎšÖĆïÙüćö ÷ćÖÝî ĕéšÿøšćÜðøąüĆêýĉ ćÿêøŤĀîšćĔĀöŠ×ĂÜÖćøêŠĂÿĎÖš ïĆ ÿÜÙøćöđ÷Ęî ĒúąîĞćĕðÿĎîŠ ē÷ïć÷ĔßšÖćøđöČĂÜ îĞćÖćøìĀćø ÝîÿćöćøëìĞćĔĀšñđĎš ךćøŠüöÖĆïóøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ öĂïêĆüđךćøŠüöđðŨîñĎóš ç Ć îćßćêĉĕì÷Ĕîđüúć êŠĂöć

÷čìíýćÿêøŤóç Ć îć đöČĂę ðŘ ó.ý.ģĦĢħ ĕéšÖúć÷đðŨîÝčéđðúĊ÷ę î×ĂÜÖćøóĆçîćĔîõćÙêąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜđĀîČĂ Ă÷ŠćÜđðŨîøĎðíøøö ĒúąĔîÙøĆÜĚ îĆîĚ óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎĀŠ üĆ ìøÜöĊóøąøćßéĞćøĉĔĀšÿøšćÜêĞćĀîĆÖõĎóćîøćßîĉđüýîŤ ×ċĚîìĊęÝĆÜĀüĆéÿÖúîÙø đóČęĂĔßšđðŨîÿëćîìĊęìøÜÜćîĔîÖćøóĆçîćÙčèõćóßĊüĉê×ĂÜßćüïšćîïøĉđüèđìČĂÖđ×ćõĎóćî êŠĂöćÖĘĕéšöĊÖćøÿøšćÜýĎî÷ŤýċÖþćÖćøóĆçîćõĎóćî ĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖóøąøćßéĞćøĉđóČęĂóĆçîćÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ ×ĂÜßćüïšćîìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠøĂïė đìČĂÖđ×ćõĎóćîĔîóČĚîìĊę Ħ ÝĆÜĀüĆé ĀúĆÜÝćÖîĆĚîĕöŠîćîÖĘĕéšöĊÖćøÿøšćÜĂŠćÜđÖĘïîÊĞćÝĞćîüîöćÖöć÷ïîđìČĂÖđ×ćĒĀŠÜîĊĚĒúąĂŠćÜđÖĘïîÊĞćĀšü÷ĕøŠ ÖĘĕéšìĞćĔĀšßćüïšćîÝćÖïšćîĀîĂÜĒÙî ĒúąĀöĎŠïšćîĔÖúšđÙĊ÷Ü öĊîÊĞćĔßšìĞćÖćøđÖþêøêúĂéìĆĚÜðŘ ÷čìíýćÿêøŤóĆçîćìĊęóøąøćßìćî đóČęĂĒÖšĕ×ÿëćîÖćøèŤìĊęđÖĉé×ċĚîĔîĂéĊê àċęÜÙøĂïÙúčöÖćøóĆçîć ìćÜéšćîÖćøýċÖþć ĒĀúŠÜîÊĞć ĒúąÖćøóĆçîćéšćîĂćßĊó ëČĂüŠćđðŨîßĆ÷ßîą×ĂÜÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜ ĒúąìčÖÙøĆĚÜ ìĊęÙîĔîßćêĉ×ćéÙüćöÿćöĆÙÙĊ óøąøćßéĞćøĆÿ øĎš øĆÖ ÿćöĆÙÙĊ ÖĘÝąëĎÖîĞćöćđðŨîךĂÙĉé đêČĂîÿêĉĔĀšÙîĕì÷ĕéšđĀĘîëċÜ ñúđÿĊ÷ìĊęđÖĉé×ċĚîÖĆïðøąđìýĔî÷ćöìĊęÙîĕì÷ĒêÖÙüćöÿćöĆÙÙĊ 


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĢĢ

î.Ă.đÖþö óÜþŤóĆîíŤ

ÝąüŠćĕðĒúšüÙîĕì÷Ĕî÷čÙîĊĚÿöĆ÷îĊĚ îĆïüŠćēßÙéĊöĊüćÿîćìĊęĕéšĂ÷ĎŠõć÷ĔêšóøąïćøöĊóøąöĀćÖþĆêøĉ÷Ť ñĎšìøÜ óøąÙčèĂĆîðøąđÿøĉåóøąĂÜÙŤðŦÝÝčïĆî ìĆĚÜ÷ĆÜöĊóøąøćßēĂøÿ óøąøćßíĉéć êúĂéĕðëċÜóøąøćßîĆééćĒêŠúą óøąĂÜÙŤúšüîöĊóøąðøĊßćÿćöćøëĒêÖêŠćÜÖĆîĕð àċęÜúšüîĒêŠÿøšćÜÙüćöøŠöđ÷ĘîđðŨîÿč×ĒÖŠóÿÖîĉÖøîĆĚîðøąÖćø ĀîċęÜ ĂĊÖðøąÖćøĀîċęÜ ÙČĂ đöČęĂđÝĘïĕךĕéšðśü÷öćÖïšćÜîšĂ÷ïšćÜ ÖĘĕéšđךćøĆïÖćøéĎĒúøĆÖþćÝćÖĒóì÷ŤĒúąó÷ćïćú éšü÷ĂčðÖøèŤìćÜÖćøĒóì÷Ť êúĂéëċÜÿëćîó÷ćïćú ĕéšĒÖŠ ēøÜó÷ćïćúìĊęìĆî÷čÙìĆîÿöĆ÷ đðŨîêšî ìĆĚÜĀúć÷ìĆĚÜðüÜîĆĚîđðŨîñúđðŨîĂćîĉÿÜÿŤöćÝćÖïčâïćøöĊĔîÿöđéĘÝóøąöĀĉêúćíĉđïýøĂéčú÷đéßüĉÖøö óøąïøöøćßßîÖ (ÖøöĀúüÜÿÜ×úćîÙøĉîìøŤ) óøąĂÜÙŤñĎšĕéšøĆïÖćøëüć÷óøąÿöĆââćÝćÖÙèąĒóì÷ŤĒúą ðüÜóÿÖîĉÖøìĆęüĕðüŠć “óøąïĉéćĒĀŠÜÖćøĒóì÷ŤĒñîðŦÝÝčïĆî×ĂÜĕì÷” éšü÷óøąÖøèĊ÷ÖĉÝìĊęĕéšìøÜïĞćđóĘâĒÖŠüÜÖćøĒóì÷ŤĒúąÖćøÿćíćøèÿč××ĂÜðøąđìýĕì÷öćêúĂé øą÷ąđüúć Ģģ ðŘ îĆĚî ĕéšđÿøĉöÿøšćÜÙüćöđðŨîðřÖĒñŠîöĆęîÙÜĔĀšĒÖŠēøÜđøĊ÷îĒóì÷Ť ĂĊÖìĆĚÜĕéšìøÜóĆçîćÖćøđøĊ÷î ÖćøÿĂî êúĂéÝîñúĉêĒóì÷ŤĔĀšđðŨîĕðĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó ĂĆîđðŨîÖćøüćÜøćÖåćîĒÖŠÖćøĒóì÷ŤĒúąÖćø ÿćíćøèÿč×ĔĀšđÝøĉâóĆçîćÖšćüĀîšćìĆéđìĊ÷öîćîćĂćø÷ðøąđìýĔîÖćúêŠĂöć ÙèąĒóì÷ýćÿêøŤýøĉ øĉ ćßó÷ćïćú ÝċÜĕéš×îćîîćöüĆîÿĞćÙĆâîĊàĚ Üċę êøÜÖĆïüĆîìĊę ģĥ ÖĆî÷ć÷î×ĂÜìčÖðŘüćŠ “üĆîöĀĉéú” đóČĂę đðŨîÖćøëüć÷ÿĆÖÖćøąĒúą îšĂöøĞćúċÖĔîóøąĂÜÙŤìŠćî ĔîðŘ ó.ý.ģĥĪĤ ĀøČĂ ģĢ ðŘ ĀúĆÜÝćÖìĊęóøąĂÜÙŤìĉüÜÙê ÙèąĒóì÷ýćÿêøŤýĉøĉøćßó÷ćïćú ïøøéć ýĉþ÷ŤđÖŠćýĉøĉøćß êúĂéÝîðøąßćßîìĆęüĕð ĕéšøŠüöĔÝÖĆîÿøšćÜóøąĂîčÿćüøĊ÷Ť×ċĚî è ĔÝÖúćÜēøÜó÷ćïćúýĉøĉøćß đóČęĂîšĂöđÖúšćëüć÷ÙüćöÖêĆâťĎÖêđüìĊ ĒúąđÞúĉöÞúĂÜóøąđÖĊ÷øêĉÙčèĔĀšĕóýćú đðŨîĒïïÞïĆïĔĀšĂîčßîÙîøčŠîĀúĆÜ ĕéšàćïàċĚÜĔîóøąÖøčèćĒúąđÝøĉâøĂ÷êćöóøą÷čÙúïćìÿČïĕð ēé÷öĂïĔĀšÖøöýĉúðćÖøđðŨîñĎšéĞćđîĉîÖćøÿøšćÜ ĔîÖćøîĊóĚ øąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎĀŠ üĆ ĕéšìøÜöĊóøąöĀćÖøčèćíĉÙè č đÿéĘÝóøąøćßéĞćđîĉîĔîóĉíđĊ ðŗéóøąĂîčÿćüøĊ÷Ť đöČęĂ ģĨ đöþć÷î ģĥĪĤ ĒúąîĆïêĆĚÜĒêŠðŘ ģĥĪĥ đðŨîêšîöć ìčÖüĆîìĊę ģĥ ÖĆî÷ć÷î×ĂÜìčÖðŘ ÙèąĒóì÷ýćÿêøŤ ýĉøøĉ ćßó÷ćïćúĕéšÝéĆ Üćî “üĆîöĀĉéú” ēé÷öĊóíĉ üĊ ćÜóüÜöćúćëüć÷ïĆÜÙöóøąøĎð óøšĂöìĆÜĚ ĂŠćîÙĞćÿéčéóĊ øąđÖĊ÷øêĉ đóČęĂîšĂöøĞćúċÖëċÜóøąÖøčèćíĉÙčè×ĂÜóøąĂÜÙŤ ēé÷öĊüĆêëčðøąÿÜÙŤđóČęĂđñ÷ĒóøŠóøąđÖĊ÷øêĉÙčèĒúąñúÜćî×ĂÜ ñĎšöĊñúÜćîéĊđéŠîéšćîüĆçîíøøöøąéĆïēúÖ ĔĀšðøćÖäĒÖŠöüúÿöćßĉÖìĆęüēúÖ ĒúąđóČęĂđßĉâßüîĔĀšðøąđìýÿöćßĉÖ öĊÿŠüîøŠüöĔîÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöđÞúĉöÞúĂÜøŠüöÖĆïðøąđìýìĊęöĊñĎšĕéšøĆïÖćø÷Ö÷ŠĂÜđßĉéßĎđÖĊ÷øêĉÙčè


Ģģ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ĔîÖćøîĊøĚ åĆ ïćúēé÷ÙèąÖøøöÖćøĒĀŠÜßćêĉüćŠ éšü÷ÖćøýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøŤĒúąüĆçîíøøöĒĀŠÜÿĀðøąßćßćêĉ ÖøąìøüÜýċÖþćíĉÖćø ÝąđðŨîñĎšÿČïÙšîïøøóïčøčþĕì÷ñĎšöĊñúÜćîéĊđéŠîìćÜüĆçîíøøö (óøąïøöøćßßîÖ ìøÜđðŨîñĎšöĊ ñúÜćîéĊđéŠîéšćîüĆçîíøøöøąéĆïēúÖ ĔîüćøąÙøïøĂï Ģġġ ðŘ üĆîøćßÿöõóđöČęĂ Ģ öÖøćÙö ģĦĤĦ ìĊęñŠćîöć) ÿöđéĘÝóøąöĀĉêúćíĉđïýøĂéčú÷đéßüĉÖøö óøąïøöøćßßîÖ öĊóøąîćöđéĉöüŠćÿöđéĘÝđÝšćôŜćöĀĉéúĂéčú÷đéß đðŨîóøąøćßēĂøÿĔîóøąïćìÿöđéĘÝóøąÝčúÝĂöđÖúšćđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü ĒúąÿöđéĘÝóøąýøĊÿüøĉîìĉøćïøöøćßđìüĊ óøąóĆîüĆÿÿćĂĆ÷÷ĉÖćđÝšć óøąøćßÿöõóđöČęĂ Ģ öÖøćÙö ģĥĤĥ ĒúąìĉüÜÙêđöČęĂ ģĥ ÖĆî÷ć÷î ģĥĨģ øüö óøąßîöć÷č ĤĨ óøøþć ĩ đéČĂî ģĤ üĆî ĔîđïČĂĚ ÜêšîĕéšìøÜýċÖþćüĉßćìĀćøđøČĂ è ðøąđìýđ÷ĂøöĆî ÝćÖîĆîĚ đÿéĘÝÖúĆïöćøĆïøćßÖćøĔîÖĂÜìĆóđøČĂ êŠĂöćìøÜöĊóøąĂćÖćøðøąßüøđøČĚĂøĆÜĕöŠÿćöćøëøĆïøćßÖćøìĊęîĆïüŠćĀîĆÖ đߊî ÖćøđðŨîìĀćøđøČĂĕéš ðøąÖĂïÖĆï ìøÜÿîóøąìĆ÷ĔîÖĉÝÖćøéšćîÖćøĒóì÷Ť ÝċÜìøÜóøąĂčêÿćĀąđÿéĘÝĕðýċÖþćüĉßćÖćøÿćíćøèÿč×ĒúąÖćøĒóì÷Ť è ðøąđìýÿĀøĆåĂđöøĉÖć ìøÜÿĂïĕéšðøąÖćýîĊ÷ïĆêøÖćøÿćíćøèÿč× ĒúąðøĉââćĒóì÷ýćÿêøŤ éčþãĊïĆèæĉê đÖĊ÷øêĉî÷ĉ ö ÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ăćøŤüćøŤé õć÷ĀúĆÜìøÜÿĞćđøĘÝÖćøýċÖþć óøąĂÜÙŤĕéšìøÜðøąÖĂïóøąÖøèĊ÷ÖĉÝéšćî ÖćøĒóì÷ŤĒúąÖćøÿćíćøèÿč×ĕüšĂ÷ŠćÜöćÖöć÷ Ăćìĉ ìøÜđðŨîĂćÝćø÷ŤÿĂîîĆÖýċÖþćĒóì÷Ť ìøÜߊü÷đĀúČĂĔîÖćø ×÷ć÷ÖĉÝÖćø×ĂÜēøÜó÷ćïćúýĉøĉøćß ðøąìćîìøĆó÷ŤÿĉîÿŠüîóøąĂÜÙŤ ĒúąÝĆéÿøšćÜêċÖÙîĕך øüöìĆĚÜìøÜÝĆéĀć ìĊęóĆÖÿĞćĀøĆïó÷ćïćúĔĀšĕéšĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ ìøÜïøĉÝćÙìøĆó÷ŤđðŨîìčîÿĞćĀøĆïÿŠÜîĆÖýċÖþćĒóì÷Ť ĒúąîĆÖđøĊ÷îó÷ćïćú ĕðýċÖþćêŠĂêŠćÜðøąđìý ìøÜðøąìćîđÜĉîđóČęĂĔßšĔîÖćøÝĆéĀćđÙøČęĂÜöČĂÿĞćĀøĆïðäĉïĆêĉÖćøĔĀšĒÖŠēøÜó÷ćïćú ìøÜ đðŨîñĎšĒìîøĆåïćúêĉéêŠĂÖĆïöĎúîĉíĉøĘĂÙÖĊĚđôúđúĂøŤ ÿć×ćđĂđßĊ÷ïĎøóć ĔîÖćøðøĆïðøčÜĒúąüćÜöćêøåćîÖćøýċÖþć ĒúąìøÜĂčìĉýđüúćÿŠüîĔĀâŠĔîÖćøøĆÖþćó÷ćïćúñĎšðśü÷éšü÷óøąĂÜÙŤđĂÜ đðŨîêšî đöČĂę üĆîöĀĉéúđüĊ÷îöćëċÜĀîŠü÷ÜćîêŠćÜė ìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜ ĕéšöÖĊ ćøÝĆéÖĉÝÖøøöêŠćÜė ×ċîĚ Ăćìĉ ÖĉÝÖøøöøĆïïøĉÝćÙ ÿöìïìčîýĉøĉøćßöĎúîĉíĉ êĆĚÜĒêŠðŘ ģĦġĤ đðŨîêšîöć ÙèąîĆÖýċÖþćĒóì÷ŤĒúąó÷ćïćú öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀĉéú ĕéšÝĆé ÖĉÝÖøøöĂĂÖøĆïïøĉÝćÙēé÷ÖĉÝÖøøöĀîċęÜĔîÖćøøĆïïøĉÝćÙ ÙČĂ ÖćøÝĆéÝĞćĀîŠć÷ “íÜüĆîöĀĉéú” ēé÷ÿĊ×ĂÜíÜÝą êøÜÖĆïÿĊðøąÝĞćüĆî×ĂÜüĆîìĊę ģĥ ÖĆî÷ć÷îàċęÜđðŨîüĆîöĀĉéúĔîĒêŠúąðŘ đߊîðŘîĊĚüĆîöĀĉéúêøÜÖĆïüĆîĂĆÜÙćø ÿĊ×ĂÜíÜ ÖĘÝąđðŨîÿĊßöóĎ đðŨîêšî îĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜöĊÖćøÝĆéîĉìøøýÖćø đߊî óøąðøąüĆêĉĒúąñúÜćî×ĂÜóøąĂÜÙŤìŠćîÖćøÝĆéÿĆööîćìćÜ üĉßćÖćø ÖćøĂõĉðøć÷êćöĒîüóøąéĞćøĉđÖĊ÷ę üÖĆïÖćøĒóì÷Ťĕì÷ ÖćøðøąÖüé ĀøČĂĒ׊Ü×Ćî×ĂÜĀîŠü÷ÜćîìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜ đߊî ÖćøðøąÖüéēøÜó÷ćïćúéĊđéŠîĒúąĂČęîė đߊî ÖćøöĂïøćÜüĆúĔĀšĒÖŠĒóì÷Ť ó÷ćïćúéĊđéŠîĒúąñĎšđÿĊ÷ÿúą đóČęĂ ßćüßîïì ĒúąÿĆÜÙö đðŨîêšî ÿöđéĘÝóøąöĀĉêúćíĉđïýøĂéčú÷đéßüĉÖøö óøąïøöøćßßîÖ îĆïüŠćìøÜđðŨîñĎöš ÙĊ è č ðĎ ÖćøêŠĂðøąđìýßćêĉ Ă÷ŠćÜĔĀâŠĀúüÜ ÿöÙüøĒÖŠÖćøëüć÷Öćø÷Ö÷ŠĂÜđßĉéßĎđðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜÿöéĆÜìĊęÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøćïøöøćßßîîĊ ÿöđéĘÝ÷Šć×ĂÜðüÜßîßćüĕì÷ ìøÜïĆîìċÖĕüšðøćÖäĔîĀîĆÜÿČĂóøąöćöúć÷ēýÖĀúšć đĀúČĂÿč× Āîšć ģĢħ üŠć “ÿĂîĔĀšđéĘÖ honest ÙČĂ óĎéÙüćöÝøĉÜ đìŠćîĆĚî...ëšćÝąóĎéĕðìčÖĂ÷ŠćÜöćÝćÖìĎúÖøąĀöŠĂö (ÿöđéĘÝ óøąïøöøćßßîÖ) ìĎúÖøąĀöŠĂöêĆĚÜóøąìĆ÷ìĊęÝąìĞćĂąĕøđóČęĂĔĀšðøąđìýéĊ×ċĚî öĊÙüćöêĆĚÜĔÝĂ÷ŠćÜđéĊ÷üđóČęĂÝąìĞć ÿĉęÜìĊęéĊĔĀšðøąđìý đóøćąÞąîĆĚî ÙČĂ êšĂÜĔĀšđðŨîÙîéĊ ĒöŠ (ÿöđéĘÝ÷Šć) ĕöŠĔßšÙĞćöćÖ ÙČĂ êšĂÜđðŨîÙîéĊ” 


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĢĤ

ó.Ă.Ă.øĆßêŤ øĆêîüĉÝćøèŤ

ó.ý.ģĦġĦ ÙüćöÿĞćđøĘÝĔîÖćøìĊę ÖøöߊćÜĂćÖćý ìĞćÖćøéĆéĒðúÜđÙøČęĂÜïĉî ï.ÿ.Ħ (ēïîĆîàŠć) đðŨî đÙøČęĂÜïĉîĒïï ï.ìĂ.ģ ìĞćĔĀšüĉýüÖøĂćÖćý÷ćî öĊĒîüÙüćöÙĉéìĊęÝąĂĂÖĒïïÿøšćÜđÙøČęĂÜïĉî×ċĚîöćĔßšÜćîđĂÜ ĔĀšĕéš ēé÷ÖĞćĀîéēÙøÜÖćø×ċĚîöć đøĊ÷ÖüŠć “ēÙøÜÖćøđÙøČęĂÜïĉîÖĂÜìĆóĂćÖćý Ĥ” ĀøČĂ “ï.ìĂ.Ĥ”

ï.ìĂ.Ĥ ĕéšøĆïÖćøĒñîĒïï ĔßšđÙøČęĂÜ÷îêŤúĎÖÿĎïĒïï ħ ÿĎï ÙĂîêĉđîîêĆú ġ-ĥĨġ-ĢĤ ÖĞćúĆÜ ģģĦ ĒøÜöšć êĉéêĆĚÜ ĔïóĆé ÿĂÜÖúĊï öĊ×îćé Ĥ ìĊęîĆęÜ úĞćêĆü÷ćü ĤĢ ôčê Ģ îĉĚü ÖćÜðŘÖ ĤĨ ôčê ĒúąÿĎÜ ĢĢ ôčê ħ îĉĚü öĊÙüćöĒ×ĘÜĒøÜ×ĂÜðŘÖÿćöćøëêĉéêĆĚÜĂćüčíĕéš êĉéêĆĚÜëĆÜđßČĚĂđóúĉÜĔîðŘÖךćÜúą ģĦ ÷ĎđĂÿĒÖúúĂî ÙćéüŠćđöČęĂ ÿøšćÜđÿøĘÝÿöïĎøèŤĒúšü ÝąöĊĂĆêøćÙüćöđøĘüðøąöćè Ģĩġ ĕöúŤêŠĂßĆęüēöÜ đóéćîïĉî ģĥ,ġġġ ôčê åćîúšĂ ĒïïÿćöúšĂóĆïđÖĘïĕéš đïČĚĂÜêšîÖĞćĀîéĔĀšĔßšđðŨîđÙøČęĂÜïĉîòřÖ×ĆĚîêšî (Primary Trainer) ĀøČĂ đÙøČęĂÜïĉîòřÖ ×ĆĚîðúć÷ (Advanced acrobatic) øüöëċÜÖćøĔßšđðŨîđÙøČęĂÜïĉîòřÖđÙøČęĂÜüĆé Öćø÷ĉÜðŚî ÷ĉÜÝøüé ĒúąìĉĚÜøąđïĉé øüöëċÜÖćøĔßšđðŨîđÙøČęĂÜïĉîíčøÖćø ĒúąêøüÝÖćøèŤ


Ģĥ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ï.ìĂ.Ĥ ĕéšøĆïÖćøĒñîĒïïđðŨîđÙøČęĂÜïĉîðŘÖêĝĞćßĆĚîđéĊ÷üĒïï Cantilever ×îćéđúĘÖ ēúĀąúšüî Ēúą ÿøšćÜêšîĒïïēöđéúĕöš×îćé Ģ/ħ đóČęĂìĞćÖćøðøąđöĉîĔîĂčēöÜÙŤúöìĊęðøąđìýâĊęðčśî ēé÷öĊĒñîÝąĔĀšĒúšüđÿøĘÝ ĔîðŘ ó.ý.ģĦġĨ ĒúąÙćéüŠć ÝąìĞćÖćøïĉîĕéšĔîðŘ ó.ý.ģĦġĩ ēé÷îĂÖÝćÖēöđéúìĊîę ćĞ ĕðìĞćÖćøìéÿĂïĒúšü ÷ĆÜ öĊÖćøÿøšćÜ Mock-up ×îćé Ģ/Ģ đóČęĂìĞćÖćøìéÿĂï ĒêŠđîČęĂÜÝćÖÖćøĂĂÖĒïïēÙøÜÿøšćÜĒúąÖćøĔßšĒöŠĒïï JIG ēúĀą ÷ĆÜđðŨîđøČęĂÜìĊęÖšćüĀîšćĂ÷ĎŠöćÖēÙøÜÖćøÝċÜĀ÷čéßąÜĆÖ ÖĂÜìĆóĂćÖćýÝċÜöčŠÜÖćøóĆçîćĕðìĊęÖćøéĆéĒðúÜ ÝćÖĂćÖćý÷ćîìĊęöĊĂ÷ĎŠĒúšü ĀøČĂàČĚĂĒïïđÙøČęĂÜïĉîöćÿøšćÜÖŠĂî đóČęĂđÿøĉöÿøšćÜðøąÿïÖćøèŤ ēÙøÜÖćø ï.ìĂ.Ĥ ÝċÜ÷čêĉúÜ ģ êčúćÙö ó.ý.ģĦĢĤ óúĂćÖćýđĂÖ ïčâßĎ ÝĆîìøčđïÖþć ñĎšïĆâßćÖćøìĀćøĂćÖćý ĔîēĂÖćÿêøüÝđ÷Ċę÷ö ÖøöߊćÜĂćÖćý öĊéćĞ øĉìêĊę Ăš ÜÖćøĔĀšÖĂÜìĆóĂćÖćýÿćöćøëÿøšćÜđÙøČĂę ÜïĉîÿöĆ÷ĔĀöŠ×îċĚ ĔßšÜćîđĂÜĕéšĔîđüúćĂĆîÿöÙüø àċęÜîĆïêĆĚÜĒêŠÿĉĚîÿčéÿÜÙøćöēúÖÙøĆĚÜìĊę ģ đðŨîêšîöć ÖøöߊćÜĂćÖćý ó÷ć÷ćöôŚŪîôĎēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜĀîŠü÷ øüöëċÜ êĞćøĆïêĞćøć üĉßćÖćøÿĂîÖćøÝĆéøąïïÖćøìĞćÜćîĒúąÙüćöó÷ć÷ćöĔîÖćøĂĂÖĒïïÿøšćÜđÙøČęĂÜïĉîöćêúĂé ó.ý.ģĦĢĥ ÖĂÜìĆóĂćÖćý ĕéšàČĚĂĒïïóĉöóŤđÙøČęĂÜïĉî PL-2 ÝćÖïøĉþĆìĒóßđöîĊę ĒĂøŤÙøćôìŤ ðøąđìý ÿĀøĆåĂđöøĉÖć àċęÜđðŨîđÙøČęĂÜïĉîĔĀöŠìĊęĂĂÖĒïïĒúąìĞćÖćøïĉîÙøĆĚÜĒøÖđöČęĂðŘ ó.ý.ģĦĢģ ĔîøćÙć Ĥ,Ħġġ ïćì (ÿćöóĆîĀšćøšĂ÷ïćìëšüî) öćìĞćÖćøÿøšćÜđóČĂę ïĉîìéÿĂï-ðøąđöĉîÙŠć ÝĞćîüî Ģ đÙøČĂę Ü (öĊÖĂÜìĆóĂćÖćýđüĊ÷éîćöĔêš ÖĂÜìĆóĂćÖćýđÖćĀúĊĔêš ĒúąÖĂÜìĆóĂćÖćýĕì÷ àČĚĂĒïïóĉöóŤöćìĞćÖćøÿøšćÜđĂÜ) ÷ĆÜĕöŠĕéšöĊÖćøÖĞćĀîéßČęĂÖćø éĞćđîĉîÖćøðøąÖĂïéšü÷ îć÷ìĀćøÿĆââćïĆêø îć÷ìĀćøðøąìüî ĒúąÙîÜćî øüö Ĥġ Ùî đøĉęöߊü÷ÖĆîÿøšćÜ ēÙøÜÿøšćÜÿĞćĀøĆï÷ċéêøċÜđóČęĂðøąÖĂïÿøšćÜĔîÿŠüîĔĀšĕéšýĎî÷Ť (JIG) ĕéšĒÖŠ JIG úĞćêĆüđÙøČęĂÜïĉî JIG ðŘÖ Ēúą JIG ĒóîïĆÜÙĆïêŠćÜė ēé÷ÖćøĂĂÖĒïï JIG đĂÜìĆĚÜĀöé ēé÷ĂćýĆ÷ÖúšĂÜđðŨîêĆüÝĆïøąéĆï ÿŠüîĔîĒîüéĉęÜ ĔßšüĉíĊ×ċÜúüé


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĢĦ

ĒúšüìĉĚÜúĎÖéĉęÜ JIG ìĆĚÜĀöéÿøšćÜéšü÷đĀúĘÖ ēé÷ĂĂÖĒïïĔĀšÿćöćøëëĂéĂĂÖĕéšìčÖßĉĚî đóČęĂÙüćöÿąéüÖĔîÖćø ëĂéðøąÖĂï

đÙøČęĂÜïĉîĒïï PL-2 ÿøšćÜđÿøĘÝ ĒúąìĞćÖćøïĉîÙøĆĚÜĒøÖ ðŘ ó.ý.ģĦĢħ ÖĂÜìĆóĂćÖćý ÖĞćĀîéßČęĂđðŨî “đÙøČęĂÜïĉîߊćÜĂćÖćý ĒïïìĊę Ģ” ĀøČĂ “ï.ßĂ.Ģ” ðøąÿïÖćøèŤĔîøąĀüŠćÜÖćøÿøšćÜ ï.ßĂ.Ģ ìĞćĔĀšÖĂÜìĆó ĂćÖćý öĊÙüćöøĎÙš üćöÿćöćøëĒúąðøąÿïÖćøèŤĔîÖćøĂĂÖĒïïÿøšćÜđÙøČĂę ÜïĉîòřÖÿĂÜìĊîę ÜĆę đøĊ÷ÜêćöÖĆî àċÜę ÖĞćĀîé ßČęĂēÙøÜÖćøĔîđüúćêŠĂöćüŠć “đÙøČęĂÜïĉîÖĂÜìĆóĂćÖćýĒïïìĊę ĥ” ĀøČĂ “ï.ìĂ.ĥ” ĔîߊüÜđüúćđéĊ÷üÖĆî


ģĦ ÖĆî÷ć÷î ó.ý.ģĦĢĦ ÖĂÜìĆóĂćÖćýĕéšìćĞ ÖćøìéÿĂïÖćøïĉîÙøĆÜĚ ĒøÖ×ĂÜđÙøČĂę ÜïĉîòřÖĒúąíčøÖćø đÙøČęĂÜêšîĒïïđÙøČęĂÜĒøÖ àċęÜĕéšøĆïÖćøêĉéêĆĚÜđÙøČęĂÜ÷îêŤ ÙĂîêĉđîîêĆú ĕĂēĂ-Ĥħġ éĊ ÖĞćúĆÜ ģĢġ ĒøÜöšć êĉéêĆĚÜ ëĆÜđßČĚĂđóúĉÜïøĉđüèĀîšćĒÖîðŘÖ ģ ëĆÜ ìĞćĔĀšđÙøČęĂÜïĉî ïĉîîćî Ģ ßĆęüēöÜ ĥĦ îćìĊ ÙüćöÿĞćđøĘÝÙøĆĚÜîĊĚÝċÜöĊÖćø ĂĂÖĒïïÿøšćÜđÙøČęĂÜêšîĒïïđÙøČęĂÜìĊęÿĂÜ×ċĚî ĔîøąĀüŠćÜüĆîìĊę Ģ ÖčöõćóĆîíŤ - ĤĢ óùþõćÙö ó.ý.ģĦĢħ ēé÷ ÖćøĒÖšĕ×ÝčéïÖóøŠĂÜ Ēúą×÷ć÷×îćéëĆÜđßČĚĂđóúĉÜĔĀšÿćöćøëïĉîĕéšëċÜ ĥ ßĆęüēöÜ Ĥġ îćìĊ öĊÖćøĒÖšĕ×éĆéĒðúÜ ĀšĂÜîĆÖïĉî ðøąìčîÙúčöĀšĂÜîĆÖïĉîĔĀšđðŨîøĎðüÜøĊ éĆéĒðúÜđÖšćĂĊîĚ ÖĆ ïĉîĔĀšêéĉ êĆÜĚ ĒúąÿąéüÖĔîÖćøĔßšøöŠ ĒïïêĉéĀúĆÜ (đéĉöđðŨîøŠöĒïïîĆęÜìĆï) éĆéĒðúÜøąïïĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ĔîĒñÜđÙøČęĂÜüĆé ĒúąđðúĊę÷îĒðúÜñĉüïč×ĂÜðŘÖÿŠüîìĊęđðŨî ĕôđïĂøŤÖúćÿ ĔĀšđðŨîïčéšü÷ēúĀąìĆĚÜĀöé

ĩ óùýÝĉÖć÷î ó.ý.ģĦĢĦ óúĂćÖćýđĂÖ ïčâßĎ ÝĆîìøčđïÖþć ñĎšïĆâßćÖćøìĀćøĂćÖćý ĕéšìéÿĂï Öćøïĉîéšü÷êîđĂÜ ĒúąêĆĚÜßČęĂđÙøČęĂÜïĉîòřÖîĊĚüŠć “ÝĆîìøć” ēÙøÜÖćøđÙøČĂę ÜïĉîòřÖîĊĚ ìĞćÖćøĂĂÖĒïïĒúąÿøšćÜöćêĆÜĚ ĒêŠ ģĤ ÖčöõćóĆîíŤ ó.ý.ģĦĢĥ êćöéĞćøĉ×ĂÜ ñĎïš â Ć ßćÖćøìĀćøĂćÖćý ĔßšßĂČę üŠć “ēÙøÜÖćøđÙøČĂę ÜïĉîÖĂÜìĆóĂćÖćýĒïïìĊę ĥ ĀøČĂ ï.ìĂ.ĥ” đðŨîđÙøČĂę ÜïĉîòřÖ ðŘÖßĆĚîđéĊ÷ü ģ ìĊęîĆęÜêćöÖĆî åćîóĆïđÖĘïĕöŠĕéš ēé÷ĔßšóČĚîåćîēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜđÙøČęĂÜïĉîòřÖĒïïìĊę Ī (ßĉðöĆÜÙŤ) êĉéêĆĚÜ đÙøČęĂÜ÷îêŤúĎÖÿĎï ēÙøÜÿøšćÜðŘÖĒïïïčñšć đðŨîóČĚîåćî×ĂÜēÙøÜÿøšćÜ ēé÷ÖćøøČĚĂúĞćêĆü đðúĊę÷îēÙøÜÿøšćÜðŘÖ Ēúą ĒñŠîïčúĞćêĆü ðŘÖ đðŨîēúĀąìĆĚÜĀöé đÙøČęĂÜïĉîĔîÿć÷Öćøñúĉê đúČĂÖĔßšđÙøČęĂÜ÷îêŤ ÙĂîêĉđîîêĆú ĕĂēĂ-Ĥħġ đĂß


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĢĨ

àċęÜđðŨîđÙøČęĂÜ÷îêŤøčŠîĔĀöŠÖüŠć ìĊęïøĉþĆìĕéšóĆçîć×ċĚîēé÷ðøĆïðøčÜøąïïøĂïđéĉîđïćĔĀšéĊ×ċĚî ĒêŠ÷ĆÜÙÜÖĞćúĆÜ ģĢġ ĒøÜöšć ēé÷öĊĒñîÿøšćÜĂĂÖöćìĆĚÜÿĉĚî Ģģ đÙøČęĂÜ (øüöđÙøČęĂÜêšîĒïïÿĂÜđÙøČęĂÜ öĊÖćøÿøšćÜìĆĚÜÿĉĚî Ģĥ đÙøČęĂÜ) ēé÷ ÖøöߊćÜĂćÖćý ĕéšìĞćÖćøÿøšćÜßĉĚîÿŠüî÷ŠĂ÷ė đðŨîÝĞćîüî ĦħĨ ßĉĚî ÿøšćÜ JIC ĒúąđÙøČęĂÜöČĂĒïï×ċĚîøĎðêŠćÜė ģħħ ßĉĚî ĔßšßĆęüēöÜÙî ĩ,ĦĤġ ßĆęüēöÜÙî Ĕßšđüúćðøąöćè Ģĩ đéČĂî îĆïÝćÖđøĉęöēÙøÜÖćø Ģ öĉëčîć÷î ó.ý.ģĦĢħ ÖĂÜìĆóĂćÖćý ĕéšđðŗéÿć÷ÖćøñúĉêđÙøČęĂÜïĉîòřÖĒïï ìĂ.ĥ ÝĆîìøć ÝĞćîüî Ģģ đÙøČęĂÜ àċęÜĂĂÖĒïïĒúąóĆçîć×ċĚîēé÷ÖøöߊćÜĂćÖćýđðŨîÙøĆĚÜĒøÖ õć÷ĀúĆÜÿĉĚîÿčéÿÜÙøćöēúÖÙøĆĚÜìĊę ģ ēé÷ óĆçîćóČĚîåćîêŠćÜė öćÝćÖđÙøČęĂÜïĉîòřÖĒïïìĊę Ī öĊÖćøÿøšćÜđÙøČęĂÜêšîĒïïÙøĆĚÜĒøÖÖŠĂîđðŗéÿć÷Öćøñúĉê ģ đÙøČęĂÜ ēÙøÜÖćøÝĆîìøćîĆĚîđøĉęöêšîÝøĉÜė đöČęĂ ģĤ ÖčöõćóĆîíŤ ó.ý.ģĦĢĥ ĂĞćîü÷ÖćøĒñîĒïïēé÷ óú.Ă.ê.đÝĂé đêßąđÿî ìĞćÖćøïĉîÙøĆĚÜĒøÖđöČęĂ ģĦ ÖĆî÷ć÷î ó.ý.ģĦĢĦ öĊ î.ê.Ăčéö îčßîîìŤ Ēúą î.ê.ðøąóĆçîŤ ùìíćÙîĊ đðŨîîĆÖïĉîúĂÜđÙøČęĂÜ

ÖĂÜìĆóĂćÖćý ÖĞćĀîéßČęĂđÙøČęĂÜïĉîòřÖĒïïîĊĚüŠć “đÙøČęĂÜïĉîòřÖĒïïìĊę ĢĨ” ĀøČĂ “ï.ò.ĢĨ” ēé÷öĊóĉíĊïøøÝč đךćðøąÝĞćÖćøđöČęĂüĆîìĊę ģħ ÖĆî÷ć÷î ó.ý.ģĦĢĨ ĔîüĆî×ċĚîðøąÝĞćÖćøîĆĚî ĕéšöĊÖćøēßüŤÿöøøëîą×ĂÜđÙøČęĂÜïĉî Ă÷ŠćÜđêĘöìĊę ēé÷đÞóćąÖćøïĉîñćéĒñúÜàċęÜöĊÙüćöđøĘüêÉĞć ÿøšćÜÙüćöêČęîêćêČęîĔÝêŠĂñĎšóïđĀĘîđðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜ ēé÷ ĒøÖöĊĒñîÿøšćÜđóČęĂïøøÝčðøąÝĞćÖćøĒìîđÙøČęĂÜïĉîòřÖĒïïìĊę Ī è ēøÜđøĊ÷îÖćøïĉî ĒêŠõć÷ĀúĆÜöĊÖćøðøĆïðøčÜ ĒÖšĕ× Ēúą÷šć÷öćïøøÝčðøąÝĞćÖćøìĊęòĎÜïĉî ħġĥ ÖĂÜïĉî ħ éĂîđöČĂÜ đóČęĂîĞćĕðĔßšđðŨîđÙøČęĂÜïĉîòřÖîĆÖïĉîÿŠüîÖúćÜ ĒúąîĆÖïĉîóúđøČĂî Ēìî (ĂŠćîêŠĂÞïĆïĀîšć)


Ģĩ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÖøöóúćíĉÖćøìĀćøĂćÖćý ðßÿ.óí.ìĂ.

ëċÜóúĕóøŠ ÖĘöĉĂćÝ ĀćÖ×ćéÖćø ÿŠÜÖĞćúĆÜ

ĔÝÖúšć øïĔĀš ĀîčîđîČęĂÜ ïĞćøčÜĔĀš

Ēúąÿćöćøë öĊßĆ÷ĕéš đÙøČęĂÜðŦÝÝĆ÷ ĕéšìĆîÖćø

ÝćÖĂéĊê ģģ ÖĆî÷ć÷î ó.ý.ģĥĪĢ “ĒñîÖóúćíĉÖćøìĀćøĂćÖćý” ÷ÖåćîąđðŨîÖøöĔĀâŠđìĊ÷ïđìŠć ÖĂÜóúïĉî đøĊ÷ÖßČĂę üŠć “ÖøöóúćíĉÖćøìĀćøĂćÖćý” ðŦÝÝčïîĆ ÝċÜëČĂüŠćđðŨîüĆîÿëćðîćÖøöóúćíĉÖćøìĀćøĂćÖćý êúĂéøą÷ąđüúćìĊęñŠćîöć ÖĉÝÖćøóúćíĉÖćøöĊÖćøóĆçîćĔĀšđÝøĉâÖšćüĀîšćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ĒúąđðŨîìĊęðøąÝĆÖþŤéĊüŠć đðŨîĀîŠü÷ìĊęöĊýĆÖ÷õćóêĂïÿîĂÜÖćøðäĉïĆêĉõćøÖĉÝ×ĂÜĀîŠü÷êŠćÜė ×ĂÜÖĂÜìĆóĂćÖćýĕéšĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćó đðŨîĀîŠü÷ÜćîĀîċęÜöĊĀîšćìĊę üćÜĒñîÖćøðäĉïĆêĉ ĂĞćîü÷Öćø ðøąÿćîÜćî êĉéêćö ÖĞćÖĆïÖćøóĆçîćđÖĊę÷üÖĆï ÖĉÝÖćøéšćîóúćíĉÖćø ÖćøēõßîćÖćø ĒúąïøĉÖćøóĆÿéčóúćíĉÖćø êúĂéÝîÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎš ÙüïÙčö ðøąđöĉîñú ĒúąêøüÝêøćÖĉÝÖćøĔîÿć÷üĉì÷ćÖćøéšćîóúćíĉÖćø ĒúąóĆÿéč öĊõćøąĀîšćìĊęĔîéšćîÿŠÜÖĞćúĆÜïĞćøčÜ ÝĆéĀć Ēúą ÿîĆïÿîčîüĆÿéčĂčðÖøèŤ đÙøČęĂÜöČĂđÙøČęĂÜĔßš êúĂéÝîߊü÷đĀúČĂïøøđìćÿćíćøèõĆ÷öćēé÷êúĂé ÖøöóúćíĉÖćøìĀćøĂćÖćý ĕéšîĞćîē÷ïć÷ñĎšïĆâßćÖćøìĀćøĂćÖćý ðŘ ģĦĦħ öćÿĎŠÖćøðäĉïĆêĉ ēé÷ ÖćøÝĆéđêøĊ÷ö óĆçîćÖĞćúĆÜóú ĒúąìøĆó÷ćÖø×ĂÜÖĂÜìĆóĂćÖćýĔĀšöĊÙüćöóøšĂöĂ÷ŠćÜóĂđóĊ÷Ü đóČęĂÿîĆïÿîčî õćøÖĉÝ×ĂÜøĆåïćúĔîÖćøóĆçîćðøąđìýĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ


׊ćüìĀćøĂćÖćý ĢĪ

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć

óú.Ă.ê.ĂîčóÜýŤ ĔÝđĂČĚĂ ÝÖ.óí.ìĂ. î.Ă.óĊøąóú ĒÖšüöèĊēßêĉ øĂÜ ÝÖ.óí.ìĂ.

î.Ă.íĊøüĆêø ÿćöüĆÜ đÿí.óí.ìĂ.

ðøąöüúõćóÖĉÝÖøøöìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜĀîŠü÷

ÝćÖüĆîîĆĚîëċÜüĆîîĊĚ ħĦ ðŘ ĒĀŠÜÖćøóĆçîćĂ÷ŠćÜìčŠöđì×ĂÜÖøöóúćíĉÖćøìĀćøĂćÖćý ÝćÖñĎšîĞćĔîĂéĊê ÝîëċÜðŦÝÝčïĆî ēé÷ óú.Ă.ê.ĂîčóÜýŤ ĔÝđĂČĚĂ ÝÖ.óí.ìĂ. î.Ă.óĊøąóú ĒÖšüöèĊēßêĉ øĂÜ ÝÖ.óí.ìĂ. Ēúą î.Ă.íĊøüĆêø ÿćöüĆÜ đÿí.óí.ìĂ. óøšĂöìĊęÝąîĞćÖĞćúĆÜóú ×ĆïđÙúČęĂîóĆçîć ĒúąÿøšćÜÿøøÙŤ ĔîìčÖė éšćî đóČęĂ êĂïÿîĂÜ ĒúąÿîĆïÿîčîõćøÖĉÝêŠĂĀîŠü÷êŠćÜė ×ĂÜÖĂÜìĆóĂćÖćýĔĀšéĊìĊęÿčé õć÷ĔêšüĉÿĆ÷ìĆýîŤ (vision) ×ĂÜ ÖøöóúćíĉÖćøìĀćøĂćÖćýìĊęüŠć

“đðŨîĂÜÙŤÖøìĊęöĊöćêøåćîéšćîÜćîïøĉÖćøđðŨîđúĉý”


õćóđÖŠćđúŠćđøČęĂÜ

ç.ñĎšđçŠć

üĆîìĊę ģĨ ÖĆî÷ć÷î ģĥĪĩ óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü ĒúąÿöđéĘÝóøąîćÜđÝšćĄ óøąïøöøćßĉîĊ (×èąîĆĚî÷ĆÜöĉĕéšìøÜđðŨî óøąïøöøćßĉîĊîćë) đÿéĘÝĄ đ÷Ċę÷öøćþãøîĂÖöèæúøćßíćîĊđðŨîÙøĆĚÜĒøÖìĊęÝĆÜĀüĆé îÙøÿüøøÙŤ ßĆ÷îćì ÿĉÜĀŤïčøĊ ĂŠćÜìĂÜ ĒúąóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć ĔîÖćøîĊĚÖĂÜìĆóĂćÖćýĕéšÝĆéđÙøČęĂÜïĉîúĞćđúĊ÷Ü ĒïïìĊę ģ (C-47) đðŨîđÙøČęĂÜïĉîóøąìĊęîĆęÜëüć÷ĔîÖćøđÿéĘÝĄ ÝćÖÖĂÜïĆâßćÖćøÖĂÜìĆóĂćÖćýéĂîđöČĂÜ ĕð÷ĆÜÖĂÜïĉîîšĂ÷ìĊę ĥ ĂĞćđõĂêćÙúĊ ÝĆÜĀüĆéîÙøÿüøøÙŤ îĆïđðŨîÖćøÝĆéđÙøČęĂÜïĉîóøąìĊęîĆęÜëüć÷đðŨîÙøĆĚÜĒøÖ×ĂÜ ÖĂÜìĆóĂćÖćý


ó.Ă.Ă.ÝĞćîÜÙŤ ýøĊēóíĉĝ đöČęĂđéČĂîíĆîüćÙö 2012 đÖćĀúĊđĀîČĂðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝĔîÖćø÷ĉÜÝøüéøą÷ąĕÖú Ēïï Unha-3 ×ċĚîÿĎŠ üÜēÙÝøĕéšÿĞćđøĘÝ ëČĂđðŨîÙüćöÿĞćđøĘÝÙøĆĚÜ÷ĉęÜĔĀâŠìĊęÿčéĔîÙüćöó÷ć÷ćöìĊęÝąìĞćÖćøìéÿĂïđìÙēîēú÷ĊÝøüéøą÷ąĕÖú Ĕî 5 ÙøĆĚÜ ìĊęñŠćîöć ēé÷ÖŠĂîĀîšćîĆĚîđöČęĂđéČĂîđöþć÷îðŘđéĊ÷üÖĆî đÖćĀúĊđĀîČĂðøąÿïÙüćöúšöđĀúüĔîÙüćö ó÷ć÷ćöìĊęÝąðúŠĂ÷Ýøüé×ċĚîÿĎŠüÜēÙÝø ÙüćöÿĞćđøĘÝÙøĆĚÜúŠćÿčéÝøüé Unha-3 óčŠÜìą÷ćî×ċĚîÝćÖåćîðúŠĂ÷Ýøüé Dongchang-ri ĂĂÖÿĎŠìąđúđĀúČĂÜ ÖŠĂîךćöđú÷ĕð÷ĆÜìąđúÝĊîêąüĆîĂĂÖ (East china Sea) ĒúąÿĉĚîÿčé êÖúÜìĊęôŗúĉððŗîÿŤ àċęÜÖćøìéÿĂïÖćøðúŠĂ÷Ýøüé×ĂÜđÖćĀúĊđĀîČĂÙøĆĚÜîĊĚîćîćßćêĉĕéšđòŜćêĉéêćöéĎĂ÷ŠćÜĔÖúšßĉé ēé÷ÙèąöîêøĊÙüćööĆîę ÙÜĒĀŠÜÿĀðøąßćßćêĉĕéšĂĂÖöćðøąèćö đóøćąëČĂüŠćđðŨîÖćøúąđöĉéöêĉ×ĂÜÙèąöîêøĊ ÙüćööĆęîÙÜðŘ 2009 àċęÜĀšćöđÖćĀúĊđĀîČĂ “ìĞćÖćøðúŠĂ÷ÿĉęÜĔéė ìĊęđðŨîđìÙēîēú÷Ċ×Ċðîćüčí” (any launch using ballistic missile technology) ĔîđøČĂę ÜîĊìĚ ćÜÖćøđÖćĀúĊđĀîČĂĕéšĂĂÖöćÖúŠćüüŠć êîðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝĔîÖćø ðúŠĂ÷éćüđìĊ÷öêøüÝĂćÖćý×ċîĚ ÿĎĂŠ üÖćý ĒêŠîćîćßćêĉÖúĆïöĂÜüŠćđðŨîÖćøìéÿĂïđìÙēîēú÷ĊÝøüéîĞćüĉëóĊ ÿĉ ÷Ć ĕÖú (long – range missile technology) ēé÷ÖĂÜìĆóÿĀøĆåĂđöøĉÖćĂĂÖöć÷Čî÷ĆîüŠć đðŨîĒîüüĉëĊ (trajectory) Öćø÷ĉÜ×ĂÜÝøüéîĞćüĉëĊ õć÷ĀúĆÜÝćÖðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝĔîÖćø÷ĉÜÝøüéóĉÿ÷Ć ĕÖú×ċîĚ ÿĎüŠ ÜēÙÝø ĔîđéČĂîöÖøćÙö 2013 đÖćĀúĊđĀîČĂ ĕéšĂĂÖöćđðŗéđñ÷üŠćöĊĒñîÝąìĞćÖćøìéÿĂïîĉüđÙúĊ÷øŤđðŨîÙøĆĚÜìĊę 3 ēé÷đöČęĂðŘ 2006 Ēúą 2009 ĕéšđÙ÷ìĞćÖćø ìéÿĂïöćĒúšüÿĂÜÙøĆÜĚ àċÜę ÖćøìéÿĂïĒêŠúąÙøĆÜĚ ÝąëĎÖîćîćßćêĉÙüÉćĞ ïćêøÝćÖÖćøóĆçîćîĉüđÙúĊ÷øŤĒúąđìÙēîēú÷Ċ ÝøüéîĞćüĉëìĊ đĊę ÖĊ÷ę üךĂÜ ÿĀøĆåĄ đÖćĀúĊĔêš ĒúąâĊðę îčś ĒÿéÜÙüćöÖĆÜüúêŠĂÙüćöÿĞćđøĘÝ×ĂÜđÖćĀúĊđĀîČĂĔîÖćøìéÿĂï đìÙēîēú÷ĊÝøüéøą÷ąĕÖú đÖøÜüŠćÿĆÖüĆîĀîċÜę ÝąÖšćüĀîšćëċÜ×ĆîĚ óĆçîćđðŨîÝøüéîĞćüĉëĊ đöČĂę ïøøìčÖĀĆüøïîĉüđÙúĊ÷øŤ


ģģ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÝąÖúć÷đðŨî×ĊðîćüčíךćöìüĊð (Intercontinental Ballistic Missile: ICBM) ēé÷đÞóćąÙüćöÿĞćđøĘÝĔîÖćøìéÿĂï Öćø÷ĉÜÝøüéøą÷ąĕÖú Ēïï Unha – 3 àċęÜöĊøą÷ąìĞćÖćøĕÖú 13,000 Öĉēúđöêø ÿćöćøëēÝöêĊđðŜćĀöć÷ëċÜđöČĂÜ úĂÿĒĂÜđÝúĉÿ îĂÖÝćÖîĊĚđÖćĀúĊđĀîČĂ÷ĆÜĂćÝÝą×ć÷đìÙēîēú÷ĊéĆÜÖúŠćüĔĀšÖĆïêŠćÜðøąđìý ēé÷ÙćéüŠćĂĉĀøŠćîÝą ĔĀšÙüćöÿîĔÝĒúąđðŨîĂĊÖðøąđìýĀîċęÜìĊęöĊēÙøÜÖćøóĆçîćîĉüđÙúĊ÷øŤ àċęÜìĊęñŠćîöćîćîćßćêĉĕéšĂĂÖöćĒÿéÜÙüćö ÖĆÜüúêŠĂēÙøÜÖćøóĆçîćîĉüđÙúĊ÷øŤìÜĆĚ ÿĂÜðøąđìý đöČĂę ðŘ 2012 öĊÖćøđÿîĂ׊ćüüŠćĂĉÿøćđĂúöĊĒñîÝąìĞćÖćøēÝöêĊ ìćÜĂćÖćýêŠĂìĊęêĆĚÜēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤ×ĂÜĂĉĀøŠćîÖŠĂîìĊęÝąöĊÖćøđúČĂÖêĆĚÜðøąíćîćíĉïéĊÿĀøĆåĄ ĒêŠëĎÖñĎšîĞćÿĀøĆåĄ ĒúąĂĆÜÖùþĂĂÖöćĀšćöĕüš đóøćąđÖøÜüŠćÝąìĞćĔĀšđÖĉéÙüćö×ĆéĒ÷šÜ×÷ć÷üÜÖüšćÜĔîõĎöĉõćÙêąüĆîĂĂÖÖúćÜ ĒêŠĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćö öĊÖćøðøąđöĉî ëċÜ×ĊéÙüćöÿćöćøëÖćøĔßšÖćĞ úĆÜìćÜĂćÖćý ēÝöêĊìćĞ úć÷åćîìĊêę ÜĆĚ ēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤ×ĂÜ đÖćĀúĊđĀîČĂĒúąĂĉĀøŠćîéšü÷øąïïĂćüčí íøøöéć (ĕöŠĔߊĂćüčíîĉüđÙúĊ÷øŤ) ĔîðŦÝÝčïîĆ öĊ đóĊ÷ÜÖĂÜìĆóĂćÖćýÿĀøĆåĄ đìŠćîĆîĚ ìĊìę ćĞ ĕéš ÝćÖךĂöĎú׊ćüÿćøìĊîę ćĞ ĂĂÖđñ÷ĒóøŠĒÿéÜĔĀš đĀĘîüŠćđÖćĀúĊđĀîČĂĒúąĂĉĀøŠćîöĊÖćøÿøšćÜ ēøÜÜćîéšćîóúĆÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤúċÖúÜĕðĔêš Ýøüéøą÷ąĕÖú Unha-3 đÖćĀúĊđĀîČĂ óČîĚ ēúÖ ēé÷öĊÖćøđðŗéđñ÷õćóëŠć÷éćüđìĊ÷ö ēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤ×ĂÜĂĉĀøŠćîïćÜĒĀŠÜêĆÜĚ Ă÷ĎĔŠ ÝÖúćÜìąđúìøć÷ÖüšćÜĔĀ⊠ïćÜĒĀŠÜÿøšćÜđðŨîĂčēöÜÙŤúÖċ đךćĕðĔîõĎđ×ć đߊîđéĊ÷üÖĆïđÖćĀúĊđĀîČĂ àċęÜõćóëŠć÷éćüđìĊ÷öđñ÷ĔĀšđĀĘîöĊÖćøðŗéĂčēöÜÙŤĔîõĎđ×ćĒĀŠÜĀîċęÜđóČęĂðŜĂÜÖĆîöĉĔĀšöĊÖćø êøüÝóïēøÜÜćîìĊęàŠĂîĂ÷ĎŠõć÷Ĕî Richard Allen Green ĒĀŠÜÿĞćîĆÖ׊ćü CNN ĕéšüđĉ ÙøćąĀŤ ëċÜÙüćöÿĞćđøĘÝĒúąÙüćöìšćìć÷ëšćĀćÖÖĂÜìĆóĂćÖćýĂĉÿøćđĂú ēÝöêĊìêĊę ÜĆĚ ēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤ×ĂÜĂĉĀøŠćî đöČĂę 14 öĊîćÙö 2012 Ĕî “Israel would face challenge in bombing Iran nuclear sites, experts say” üŠć ÖĂÜìĆóĂćÖćýĂĉÿøćđĂúêšĂÜøąéö ÿøøóÖĞćúĆÜēé÷ĔßšđÙøČĂę ÜïĉîøïĒúąđÙøČĂę ÜïĉîÿîĆïÿîčî ĕöŠîĂš ÷ÖüŠć 100 đÙøČĂę Ü ĔîÖćøðäĉïêĆ Öĉ ćø ēé÷ðŦÝÝčïîĆ ÖĂÜìĆóĂćÖćýĂĉÿøćđĂú ēÙøÜÖćøĂćüčíîĉüđÙúĊ÷øŤ×ĂÜđÖćĀúĊđĀîČĂ öĊđÙøČęĂÜïĉî×ĆïĕúŠ Ēïï F-15I ÝĞćîüî 1 òĎÜïĉî 25 đÙøČęĂÜ Ēúą F-16I ÝĞćîüî 4 òĎÜïĉî öćÖÖüŠć 100 đÙøČęĂÜ àċęÜđÙøČęĂÜïĉîìĆĚÜÿĂÜĒïïöĊóĉÿĆ÷ïĉîðäĉïĆêĉÖćøĕÖúëċÜĂĉĀøŠćî ĒêŠ Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöÖĘêšĂÜĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîÝćÖđÙøČęĂÜïĉîđêĉöđßČĚĂđóúĉÜĔîĂćÖćý ÖĂÜìĆóĂćÖćýĂĉÿøćđĂúöĊĂćüčíêĉé êĆÜĚ ÖĆïĂćÖćý÷ćîìĊöę ĂĊ ćĞ îćÝìĞćúć÷ĒúąĂĞćîćÝÖćøìąúčìąúüÜÿĎÜÿčéđðŨîøąđïĉéîĞćüĉëéĊ üš ÷đúđàĂøŤ GBU-28 ×îćé


øąđïĉéîĞćüĉëĊ GBU-28 ìĉĚÜÝćÖ ï.F15-E

5,000 ðĂîéŤ ïøøìčÖĀĆüøïøąđïĉéĒøÜÿĎÜĒïï BLU-113 Hard Target Penetrator ×îćé 630 ðĂîéŤ (286 ÖĉēúÖøĆö) ÿćöćøëđÝćąìąúüÜóČĚîéĉîúÜĕðĕéš 100 ôčê (30 đöêø) ĀøČĂĒñŠîÙĂîÖøĊê×îćéÙüćöĀîć 20 ôčê (6 đöêø) ĒêŠÖĘ÷ĆÜöĊðøąÿĉìíĉõćóĕöŠđóĊ÷ÜóĂêŠĂÖćøìĞćúć÷đðŜćĀöć÷ēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤĂĉĀøŠćî Ă÷ŠćÜđߊî ēøÜÜćî îĉüđÙúĊ÷øŤÿĞćĀøĆïĔßšĔîÖćøđÿøĉöÿöøøëõćó÷ĎđøđîĊ÷ö 2 ĒĀŠÜ ĒĀŠÜĒøÖÙČĂ ēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤ Natanz êĆĚÜĂ÷ĎŠêĂî ÖúćÜ×ĂÜðøąđìý ÿøšćÜĂ÷ĎŠĔêšéĉîúċÖúÜĕð 33 ôčê ĒúąöĊĒñŠîÙĂîÖøĊêĀîć 6 ôčê đðŨîĀúĆÜÙćđóČęĂðŜĂÜÖĆîÖćø ēÝöêĊìćÜĂćÖćý ĒúąđðŜćĀöć÷ĒĀŠÜìĊęÿĂÜ àċęÜ “÷ćÖ÷ĉęÜÖüŠć” ÙČĂ ēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤ Fordow ìĊęđöČĂÜ Qom êĆĚÜ Ă÷ĎŠïøĉđüèêĂîÖúćÜõćÙđĀîČĂ×ĂÜĂĉĀøŠćî ēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤĒĀŠÜîĊĚÿøšćÜĂ÷ĎŠĔîõĎđ×ćúċÖúÜĕðĔêšóČĚîéĉî 295 ôčê ëĎÖÙšîóïđöČęĂðŘ 2009 ĒúąđöČęĂđéČĂîóùýÝĉÖć÷î 2011 îĉê÷ÿćø Tablet magazine ×ĂÜĂĉÿøćđĂú ĕéšîĞćđÿîĂ ïìÙüćöēé÷ĕéšÖúŠćüëċÜïìÿøčð×ĂÜ Columbia University üŠć ëšćĀćÖĂĉÿøćđĂúúÜöČĂēÝöêĊēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤ Fordow ÝąêšĂÜĔßšøąđïĉéîĞćüĉëĊðøąđõì Bunker Buster ÝĞćîüî 75 úĎÖ øąđïĉéĒêŠúąúĎÖöĊĀĆüøïĒïï explosive charge ĀîĆÖðøąöćè 1,000 ðĂîéŤ ĒúąÖćøìĉÜĚ øąđïĉéđךćēÝöêĊĒĀŠÜîĊÝĚ ąêšĂÜĔßšÙüćöĒöŠî÷ĞćÿĎÜöćÖ ēé÷ĔĀšøąđïĉéìĆĚÜ 75 úĎÖ úÜÿĎŠđðŜćĀöć÷ÝčéđéĊ÷üÖĆîđóČęĂĔĀšĂĞćîćÝÖćøìĞćúć÷øąđïĉéĒêŠúąúĎÖìĞćúć÷ßĆĚîĀĉîúÜĕð ìĊúąßĆĚîė ÝîÖøąìĆęÜëċÜēøÜÜćîìĊęĂ÷ĎŠúċÖúÜĕð 295 ôčê àċęÜÙüćöđðŨîĕðĕéšìĊęõćøÖĉÝÝąðøąÿïñúÿĞćđøĘÝĒìïĕöŠöĊ đú÷ đîČęĂÜÝćÖÖĂÜìĆóĂćÖćýĂĉÿøćđĂúöĊđÙøČęĂÜïĉî×ĆïĕúŠ F–15I đóĊ÷ÜĒïïđéĊ÷üđìŠćîĆĚîìĊęÿćöćøëïøøìčÖøąđïĉé îĞćüĉëĊĒïï GBU-28 ĕðĕéšđóĊ÷Ü 1 úĎÖ ìĊęêĞćïúêĉéêĆĚÜĂćüčíĔêšúĞćêĆü îĂÖÝćÖîĊĚëšćĀćÖÖĂÜìĆóĂćÖćýĂĉÿøćđĂú úÜöČĂðäĉïĆêĉÖćøÝøĉÜ÷ĆÜêšĂÜóïÙüćöìšćìć÷ĂĊÖĀúć÷ðøąÖćø Ăćìĉđߊî đðŜćĀöć÷ìĊęÝąìĞćÖćøēÝöêĊĂ÷ĎŠĀŠćÜĕÖú ðøąöćè 1,500 -1,800 Öĉēúđöêø (930-1,120 ĕöúŤ) îĆÖïĉîêšĂÜđÖĉéÙüćöÖĆÜüúđøČęĂÜđßČĚĂđóúĉÜüŠćÝąöĊđóĊ÷ÜóĂ ÿĞćĀøĆïïĉîÖúĆïĀøČĂĕöŠ ĒúąĔîÖćøïĉîđ×šć – ĂĂÖðøąđìýĂĉĀøŠćîÝąêšĂÜóïÖĆïÖćøêŠĂêšćîìĆĚÜÝćÖđÙøČęĂÜïĉî ×ĆïĕúŠ (F-4, F-14, MIG-29) ĒúąøąïïĂćüčíîĞćüĉëĊêŠĂÿĎšĂćÖćý÷ćîđöČęĂïĉîđךćÿĎŠîŠćîôŜćĒúąìĊęüćÜÖĞćúĆÜĕüšøć÷ øĂïìĊęêĆĚÜēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤ àċęÜëšćĀćÖđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÙüćöìĆîÿöĆ÷đÙøČęĂÜïĉî×ĆïĕúŠìĊęöĊðøąÝĞćÖćøĒúąòŘöČĂÖćøøï Ēúšü ÖĂÜìĆóĂćÖćýĂĉÿøćđĂúđĀîČĂßĆĚîÖüŠć ĒêŠĂĉĀøŠćîĕéšÝĆéàČĚĂøąïïðŜĂÜÖĆîõĆ÷ìćÜĂćÖćýìĊęìĆîÿöĆ÷ÝćÖøĆÿđàĊ÷ đóČęĂüćÜÖĞćúĆÜðŜĂÜÖĆîìĊęêĆĚÜÿĞćÙĆâ đߊî øąïïðŜĂÜÖĆîõĆ÷ìćÜĂćÖćýđÙúČęĂîìĊę (Mobile surface-to-air system) Ēïï Tor-M1/SA-15 Gauntlet ÿĞćĀøĆïĔßšðŜĂÜÖĆîõĆ÷ÙčÖÙćöìćÜĂćÖćýìĊęïĉîđךćöćĔîøąéĆïêÉĞć Ēúą øąïïðŜĂÜÖĆîõĆ÷ìćÜĂćÖćýóĉÿĆ÷ĕÖúĒïï S-300 ÿćöćøëìĞćÖćø÷ĉÜêŠĂêšćîĂćÖćý÷ćîìĊęïĉîđךćöćĔîøą÷ąêÉĞć øą÷ąðćîÖúćÜ Ēúąøą÷ąÿĎÜ * ÿĀøĆåĄ ×ć÷øąđïĉéîĞćüĉëĊ GBU-28 ĔĀšÖĆïÖĂÜìĆóĂćÖćýĂĉÿøćđĂúđöČęĂðŘ 2005 ÝĞćîüî 100 úĎÖ ĒúąĔîðŘ 2009 ĕéšÿŠÜöĂïøąđïĉé ĔĀšÖĆïÖĂÜìĆóĂćÖćýĂĉÿøćđĂú ÝĞćîüî 55 úĎÖ îĂÖÝćÖîĊĚĔîðŘ 2009 ÿĀøĆåĄ ÷ĆÜ×ć÷øąđïĉéîĞćüĉëĊ GBU-28 ĔĀšÖĆïÖĂÜìĆóĂćÖćý đÖćĀúĊĔêš àċęÜÿćöćøëîĞćĕðêĉéêĆĚÜÖĆïđÙøČęĂÜïĉî×ĆïĕúŠ F-15K ÖĞćĀîéĕéšøĆïöĂïĂćüčíđךćðøąÝĞćÖćøĔîðŘ 2010 - 2014


ģĥ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

êćöìĊĕę éšÖúŠćüךćÜêšîĒúšüüŠć öĊÖćøüĉđÙøćąĀŤÖĂÜìĆóĂćÖćýìĊöę ýĊ ÖĆ ÷õćóĔîÖćøĔßšÖćĞ úĆÜìćÜĂćÖćýēÝöêĊ ìĞćúć÷ēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤìÿĊę øšćÜĂ÷ĎúŠ Öċ ĔêšóîČĚ éĉîĀúć÷ÿĉïđöêøéšü÷øąïïĂćüčííøøöéć (ĕöŠĔߊĂćüčíîĉüđÙúĊ÷øŤ) Ĕî ðŦÝÝčïîĆ öĊđóĊ÷ÜÖĂÜìĆóĂćÖćýÿĀøĆåĄ đìŠćîĆîĚ ìĊìę ćĞ ĕéš ēé÷öĊÖćøóĉÝćøèćĂÜÙŤðøąÖĂïìĆÜĚ ìćÜéšćî×ĊéÙüćöÿćöćøë ×ĂÜÖĞćúĆÜøïìćÜĂćÖćý øąïïĂćüčíĂćÖćý÷ćî ĒúąĂÜÙŤðøąÖĂïéšćîÖćøÿîĆïÿîčîìĆĚÜðüÜ àċęÜðŦÝÝčïĆîÖĂÜìĆó ĂćÖćýÿĀøĆåĄ öĊđÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉéóĉÿĆ÷ìĞćÖćøĕÖúðøąđõì Stealth Ēïï B-2 Spirit ÿćöćøëðäĉïĆêõĉ ćøÖĉÝ ēÝöêĊđðŜćĀöć÷ĔîéĉîĒéîךćýċÖēé÷đøéćøŤĕöŠÿćöćøëêøüÝÝĆïĕéš ĒúąîĞćĂĂÖðäĉïĆêĉõćøÖĉÝēÝöêĊđðŜćĀöć÷ĔîêŠćÜ ðøąđìýöćĒúšüĀúć÷ÙøĆÜĚ ÙčèúĆÖþèąĒúąÿöøøëîą×ĂÜđÙøČĂę ÜïĉîìĉÜĚ øąđïĉé B-2 ÿćöćøëìĞćÖćøïĉîéšü÷ÙüćöđøĘü ÿĎÜÿčé 0.95 öĆÙ (630 ĕöúŤêŠĂßĆęüēöÜ : 1,010 ÖĉēúđöêøêŠĂßĆęüēöÜ) ìĊęøąéĆïđóéćîïĉî 40,000 ôčê ÙüćöđøĘüĔîÖćø ïĉîđéĉîìćÜ 0.85 öĆÙ (560 ĕöúŤêŠĂßĆęüēöÜ : 900 ÖĉēúđöêøêŠĂßĆęüēöÜ) ìĊęøąéĆïđóéćîïĉî 40,000 ôčê óĉÿĆ÷ïĉîĕÖúëċÜ 6,900 ĕöúŤ (6,000 ĕöúŤìąđú : 11,000 Öĉēúđöêø) ĒúąëšćĀćÖìĞćÖćøđêĉöđßČĚĂđóúĉÜĔîĂćÖćýđóĊ÷ÜÙøĆĚÜđéĊ÷üÝą đóĉęöøĆýöĊðäĉïĆêĉÖćøøïĕÖúÖüŠć 10,000 ĕöúŤìąđú đóéćîïĉîÿĎÜÿčé 50,000 ôčê (15,200 đöêø) ÖĂÜìĆóĂćÖćý ÿĀøĆåĄ đðŗéđñ÷üŠć ÖćøĔßšđÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B–2 ÝĞćîüî 2 đÙøČęĂÜ ēÝöêĊđðŜćĀöć÷ÝąĔĀšĂĞćîćÝÖćøìĞćúć÷Ēúą ðøąÿĉìíĉñúđìŠćÖĆïđÙøČęĂÜïĉî×ĆïĕúŠìćÜ÷čìíüĉíĊÝĞćîüî 75 đÙøČęĂÜ đÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B–2 öĊĀšĂÜïøøìčÖĂćüčí õć÷ĔîúĞćêĆü 2 ĀšĂÜ ïøøìčÖĂćüčíĕéšđðŨîîÊĞćĀîĆÖøüö 50,000 ðĂîéŤ ĀøČĂ 23 êĆî ÿćöćøëïøøìčÖøąđïĉé ï.ìĉĚÜøąđïĉé B-2 îĞćüĉëĊ ×îćé 2,000 ðĂîéŤ ÝĞćîüî 16 úĎÖ ĀøČĂ×îćé 500 ðĂîéŤ ÝĞćîüî 80 úĎÖ øĎðøŠćÜĒñîĒïï øüöìĆĚÜ ÙčèúĆÖþèą Stealth ìĞćĔĀšÿćöćøëøĂéóšîÝćÖÖćø ëĎÖđøéćøŤêøüÝÝĆïĕéš ÝċÜöĊĂÿĉ øąĔîÖćøïĉîðäĉïêĆ Öĉ ćøøï ìĊęøąéĆïđóéćîïĉîÿĎÜēé÷îĆÖïĉîĕöŠĀüĆęîüŠćÝąëĎÖêøüÝ óïĒúąêŠĂêšćî đöČęĂïĉîĂ÷ĎŠìĊęøąéĆïđóéćîïĉîÿĎÜìĞćĔĀš îĆÖïĉîÿćöćøëĔßšøąïïđàîđàĂøŤĔîÖćøêøüÝÝĆïđðŜć Āöć÷ĕéšìøĊę ą÷ąĕÖúĒúąđðŨîóČîĚ ìĊïę øĉđüèÖüšćÜ ĂčðÖøèŤ đàîđàĂøŤìĊęĔßšÖĆïđðŜćĀöć÷ìĊęÿĞćÙĆâ 2 øąïï ÙČĂ đøéćøŤ APQ-181 Passive Electronically Scanned Array Ēúąøąïï GPS Aided Targeting System (GATS) àċęÜ øąïïđøéćøŤ APQ-181 ݹߊü÷ðøĆïÙüćöñĉéóúćé×ĂÜ GPS ĔîÖćøĒÿéÜêĞćĒĀîŠÜđðŜćĀöć÷ ÝċÜöĊÙüćöĒöŠî÷Ğć öćÖÖüŠćøąïïĂćüčíîĞćüĉëéĊ üš ÷đúđàĂøŤ đÙøČĂę ÜïĉîìĉÜĚ øąđïĉé B-2 öĊ×éĊ ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøêĉéêĆÜĚ ĒúąĔßšøąđïĉéîĞćüĉëĊ ðøąđõì Bunker Buster đóČĂę ìĞćúć÷đðŜćĀöć÷ìĊĂę ÷ĎúŠ Öċ ĔêšóîČĚ éĉîĀøČĂìąúčñćŠ îēÙøÜÿøšćÜìĊĒę ×ĘÜĒÖøŠÜÖŠĂîøąđïĉé ìĞćúć÷đðŜćĀöć÷ìĊĂę ÷ĎđŠ ïČĂĚ ÜúŠćÜĕéšĀúć÷Ēïï ĕéšĒÖŠ øąđïĉéîĞćüĉëĊ JDAM êĉéêĆÜĚ ĀĆüøïĒïï BLU-109 Penetrator bomb ×îćé 2,000 ðĂîéŤ øąđïĉéßîĉéîĊÿĚ ćöćøëđÝćąìąúüÜñŠćîēÙøÜÿøšćÜìĊđę ÿøĉöÙüćöĒ×ĘÜĒøÜéšü÷ĒñŠîđĀúĘÖ


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ģĦ

ĀøČĂÙĂîÖøĊêđÿøĉöĒøÜ×îćéÙüćöĀîćöćÖÖüŠć 6 ôčê øąđïĉéîĞćüĉëĊ GBU–37 (GBU-37 Bunker Buster) ×îćé 5,000 ðĂîéŤ (2.27 êĆî) ÿćöćøëìąúüÜñŠćîßĆĚîĀĉîĀøČĂßĆĚîÙĂîÖøĊêđÿøĉöĒøÜìĊęöĊÙüćöĀîć 20–30 ôčê ēé÷ đÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B–2 ÿćöćøëïøøìčÖĕðĕéš 8 úĎÖ ĒúąøąđïĉéîĞćüĉëĊéšü÷ INS/GPS Ēïï GBU–28C/B ×îćé 5,000 ðĂîéŤ ÿćöćøëđÝćąìąúüÜñŠćîĒñŠîÙĂîÖøĊêĀîć 6 đöêø (20 ôčê) ĀøČĂìąúčñŠćîóČĚîñĉüēúÖúÜĕðúċÖ ÖüŠć 100 ôčê (30 đöêø) ĒêŠĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćö Ăćüčíðøąđõì Bunker Buster Āúć÷ĒïïìĊęÖúŠćüךćÜêšî ÷ĆÜöĊĂĞćîćÝĔîÖćøìĞćúć÷ ĕöŠđóĊ÷ÜóĂÿĞćĀøĆïēÝöêĊđðŜćĀöć÷ìĊęĂ÷ĎŠúċÖúÜĔêšóČĚîéĉîĀøČĂĔêšõĎđ×ćĀúć÷øšĂ÷ôčê Ă÷ŠćÜđߊî ēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤ ×ĂÜđÖćĀúĊđĀîČĂĒúąĂĉĀøŠćîïćÜĒĀŠÜ ĒêŠđÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B-2 öĊ “ĀöĆéđéĘé” ìĊęöĊĂćîčõćóìĞćúć÷ĒúąÖćøìąúč ìąúüÜöćÖÖüŠćîĆîĚ ēé÷ÖĂÜìĆóĂćÖćýÿĀøĆåĄ ĕéšÝĆéìĞćēÙøÜÖćøóĆçîćøąïïîĞćüĉëìĊ öĊę ĊÙüćöĒöŠî÷ĞćÿĎÜÿĞćĀøĆïĔßš ìĞćúć÷đðŜćĀöć÷ÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜìĊęĂ÷ĎŠĔêšéĉî öĊßČęĂđøĊ÷ÖüŠćøąđïĉé GBU–57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) ×îćé 30,000 ðĂîéŤ đóČęĂêĉéêĆĚÜÖĆïđÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B–2 Ēúą B–52 ĒêŠöĊđóĊ÷ÜđÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B-2 đìŠćîĆĚîìĊęĕéšøĆïöĂïĀöć÷ĔĀšðäĉïĆêĉõćøÖĉÝēÝöêĊđðŜćĀöć÷éšü÷øąđïĉé GBU-57A/B đîČęĂÜÝćÖ×îćéĒúąîÊĞć ĀîĆÖ×ĂÜøąđïĉéÝċÜìĞćĔĀšĀšĂÜïøøìčÖĂćüčíÿćöćøëêĉéêĆĚÜøąđïĉéîĞćüĉëĊ×îćé÷ĆÖþŤĕðĕéšđóĊ÷ÜĀšĂÜúą 1 úĎÖ øüö 2 úĎÖ đìŠćîĆĚî ÙüćöđðŨîöć×ĂÜÖćøóĆçîćøąđïĉé×îćéĔĀâŠĒúąöĊĂĞćîćÝĔîÖćøìąúčìąúüÜÿĎÜ×ĂÜÖĂÜìĆóĂćÖćý ÿĀøĆåĄ đøĉęöêšîõć÷ĀúĆÜÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤëċÜĂĞćîćÝÖćøìĞćúć÷×ĂÜøąđïĉéîĞćüĉëĊ Ēïï GBU-28 àċęÜîĞćĕðĔßšĔî Enduring Iraqi Freedom ĔîðŘ 2003 ìĞćÖćøìĉĚÜÝćÖđÙøČęĂÜïĉî×ĆïĕúŠ F-15E đóČęĂēÝöêĊđðŜćĀöć÷ìĊęĂ÷ĎŠúċÖĔêš óČîĚ éĉî àċÜę ÙćéüŠćđðŨîìĊĀę úïõĆ÷×ĂÜĂéĊêñĎîš ĞćĂĉøÖĆ ĒêŠðøćÖäüŠćĂĞćîćÝÖćøìąúčìąúüÜĒúąÖćøøąđïĉéĕöŠÿćöćøë ìĞćúć÷đðŜćĀöć÷ĕéšêćöìĊęêšĂÜÖćø ÖĂÜìĆóĂćÖćýÿĀøĆåĄ ÝċÜÝĆéìĞćēÙøÜÖćøóĆçîćøąđïĉéêĉéêĆĚÜÖĆïĂćÖćý÷ćîìĊę öĊ×îćéĔĀâŠ×ċĚîĒúąöĊĂĞćîćÝÖćøìąúčìąúüÜöćÖ×ċĚî öĊßČęĂđøĊ÷ÖüŠć “Big–BLU” ēé÷ïøĉþĆì Boeing ĕéšøĆïđúČĂÖ ĔĀšđðŨîñĎĂš ĂÖĒïïĒúąÿøšćÜøąđïĉé Ĕî×èąđéĊ÷üÖĆîïøĉþìĆ Northrop Grumman ñĎñš úĉêđÙøČĂę ÜïĉîìĉÜĚ øąđïĉé B-2 ĕéšøĆïÿĆââćÝšćÜöĎúÙŠć 2.5 úšćîéĂúúćøŤÿĀøĆå ĔĀšìĞćÖćøðøĆïðøčÜđÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B-2 ÿćöćøëêĉéêĆĚÜĒúąĔßš øąđïĉé×îćé÷ĆÖþŤìĊęĂ÷ĎŠøąĀüŠćÜìĞćÖćøóĆçîć ēé÷ĔîðŘ 2007 ïøĉþĆì Northrop Grumman ĕéšĂĂÖöćđðŗéđñ÷üŠć đÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B-2 öĊ×ĊéÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĔßšøąđïĉéîĞćüĉëĊ×ĂÜïøĉþĆì Boeing àċęÜĔîߊüÜîĆĚîöĊßČęĂđøĊ÷ÖüŠć øąđïĉé Mother of All Bomb (MOAB) ĔîđéČĂîêčúćÙö 2009 ÖĂÜìĆóĂćÖćýÿĀøĆåĄ ĕéšÝĆéĀćøąđïĉé MOAB ÝĞćîüî 4 úĎÖ ĔîøćÙć 58.4 úšćîéĂúúćøŤÿĀøĆå (úĎÖúą 14.6 úšćîéĂúúćøŤÿĀøĆå) àċÜę öĎúÙŠćéĆÜÖúŠćüøüöëċÜÙŠćĔßšÝćŠ ÷ĔîÖćøóĆçîćĒúąìéÿĂï øüöëċÜÖćøêĉéêĆĚÜÖĆïđÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B-2 ĔîđéČĂîöĊîćÙö 2012 ÖĂÜìĆóĂćÖćýÿĀøĆåĄ öĊøąđïĉé GBU57A/B ÝĞćîüî 20 úĎÖ đÖĘïĕüšìĊęÙúĆÜĂćüčíåćîìĆóĂćÖćý Whiteman ĒúąĔîðŘđéĊ÷üÖĆîîĆĚîÿĀøĆåĄ ĕéšÝĆéÿøøÜï ðøąöćè 81.3 úšćîéĂúúćøŤÿĀøĆå đóČęĂìĞćÖćøðøĆïðøčÜĒúąóĆçîćøąđïĉéĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćóöćÖ÷ĉęÜ×ċĚî ēé÷ đðŨîÖćøóĆçîćðøĆïðøčÜßîüîøąđïĉéĒúąÙøĊïĀćÜđóČęĂìĞćĔĀšøąđïĉéöĊĂĞćîćÝĔîÖćøìąúčìąúüÜÿĎÜ×ċĚî


ģħ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÙčèúĆÖþèąĒúąĂćîčõćóÖćøìĞćúć÷×ĂÜøąđïĉé GBU–57A/B MOP ÷ćü 20.5 ôčê (6.5 đöêø) îÊĞćĀîĆÖøüö 30,000 ðĂîéŤ (13,608 ÖĉēúÖøĆö) êĉéêĆĚÜïøøìčÖĀĆüøïøąđïĉéĒøÜÿĎÜ Ēïï High Explosive ×îćé 5,300 ðĂîéŤ (2,700 ÖĉēúÖøĆö) đðŨîøąđïĉéîĞćüĉëĊêĉéêĆĚÜÖĆïĂćÖćý÷ćîìĊęöĊ×îćéĔĀâŠìĊęÿčéđìŠćìĊęöĊÖćøóĆçîćĒúą ÿøšćÜ×ċĚîöćĔßšÜćî øąđïĉéîĞćüĉëĊ GBU-57A/B öĊĂĞćîćÝìąúčìąúüÜÿćöćøëđÝćąìąúüÜñŠćîóČĚîéĉîĀøČĂĒñŠîÙĂîÖøĊê đÿøĉöÙüćöĒ×ĘÜĒøÜ (reinforced concrete) ×îćé 5,000 psi (pounds per square inch) Āîć 200 ôčê (60 đöêø) ĒêŠëšćđðŨîĒñŠîÙĂîÖøĊêìĊęđÿøĉöÙüćöĒ×ĘÜĒøÜ ×îćé 10,000 psi ÿćöćøëđÝćąìąúüÜñŠćî×îćé ÙüćöĀîć 26 ôčê (7.9 đöêø) ĀćÖóČĚîéšćîïîđðŨîßĆĚîĀĉîðćîÖúćÜÝąÿćöćøëìąúüÜñŠćîúÜĕðĕéš 130 ôčê (40 đöêø) øąđïĉéîĞćüĉëĊ GBU-57A/B ĕöŠöĊóúĆÜ×ĆïđÙúČęĂî ĒêŠĕéšøĆïÖćøĂĂÖĒïïĔĀšđÙøČęĂÜïĉîìĊęêĉéêĆĚÜìĞćÖćøìĉĚÜìĊę øąéĆïđóéćîÿĎÜ îÊĞćĀîĆÖ×ĂÜøąđïĉéĀîĆÖđÖČĂï 14 êĆî øüöìĆĚÜĒøÜēîšöëŠüÜ×ĂÜēúÖ ìĞćĔĀšøąđïĉéöĊÙüćöđøĘüĔîÖćø đéĉîìćÜđךćÿĎŠđðŜćĀöć÷öćÖÖüŠćđÿĊ÷Ü ēé÷đöČęĂîĆÖïĉîìĞćÖćøðúéøąđïĉéĂĂÖÝćÖĀšĂÜïøøìčÖĂćüčíÝąĔßšĂčðÖøèŤ đúđàĂøŤđóČęĂßĊĚđðŜćóČĚîìĊęđðŜćĀöć÷ øąđïĉéîĞćüĉëĊÝąĔßšÝčéĀöć÷đðŜćÝćÖ laser cone ĔîÖćøðøĆïüĉëĊđóČęĂđךćÖøąìï đðŜćĀöć÷ ÙüćöđøĘüĔîÖćøđéĉîìćÜöćÖÖüŠćĀîċÜę đìŠć×ĂÜÙüćöđøĘüđÿĊ÷ÜÝąìĞćĔĀšøąđïĉé×îćé÷ĆÖþŤìąúüÜñŠćîóČîĚ ēúÖ ßĆĚîĀĉî ĀøČĂÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜìĊęĒ×ĘÜĒÖøŠÜúċÖúÜĕð 200 ôčê ÝćÖîĆĚîøąïïđàîđàĂøŤÝąÿŠÜñŠćîךĂöĎúĕð÷ĆÜßîüî øąđïĉé Hard Target Smart Fuze (êĉéêĆĚÜĂ÷ĎŠÿŠüîĀćÜøąđïĉé) ĔĀšøĎšüŠćøąđïĉéĕéšìąúüÜñŠćîßĆĚîéĉî ßĆĚîĀĉî ĀøČĂ ĒñŠîÙĂîÖøĊêúÜöćĒúšü đóČęĂĔĀšĀĆüøïîÊĞćĀîĆÖ 5,300 ðĂîéŤ øąđïĉéìĞćúć÷ÿĉęÜðúĎÖÿøšćÜìĊęĂ÷ĎŠúċÖúÜĕð øąđïĉé GBU-57 A/B ìéÿĂïÝćÖ ï.ìĉĚÜøąđïĉé B-52

ÿĞćĀøĆïÖćøĔßšøąđïĉéîĞćüĉëĊ GBU-57A/B ìĞćúć÷đðŜćĀöć÷ìĊęĂ÷ĎŠúċÖúÜĕðÖüŠć 200 ôčê Ă÷ŠćÜđߊî ēøÜÜćî îĉüđÙúĊ÷øŤ Fordow ×ĂÜĂĉĀøŠćîìĊęĂ÷ĎŠúċÖúÜĕðđÖČĂï 300 ôčê öĊÖćøóĆçîć÷čìíüĉíĊ×ċĚîöćĔĀöŠÿĞćĀøĆïĔßšĔîÖćøēÝöêĊ ēé÷Ĕßšøąđïĉé 2 úĎÖ ēé÷øąđïĉéúĎÖìĊęÿĂÜêšĂÜëĎÖđðŜćĀöć÷ìĊęđéĊ÷üÖĆïøąđïĉéúĎÖĒøÖ đðŨîÖćøìĉĚÜúÜÿĎŠĀúčöĀøČĂēóøÜ ìĊęđÖĉéÝćÖÖćøìĞćúć÷×ĂÜøąđïĉéúĎÖĒøÖ ìąúüÜñŠćîßĆĚîĀĉîĀøČĂßĆĚîéĉîĔĀšúċÖúÜĕðĂĊÖÖĘÝąÿćöćøëìĞćúć÷đðŜćĀöć÷ ĕéš


đÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B-2 Ēúą B-52 ðäĉïĆêĉÖćøïĉîÝćÖåćîìĆóĂćÖćýïîđÖćąéĉđĂēÖÖćøŤđàĊ÷

đÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B-2 đðŨîđÙøČęĂÜïĉîìĊęöĊóĉÿĆ÷ïĉîĕÖúĒúąïĉîĂ÷ĎŠĔîĂćÖćýĕéšîćî đöČęĂðŘ 2001 ĔîÖćø ïĉîðäĉïĆêĉõćøÖĉÝĔî Operation Enduring Freedom đÙ÷ÿøšćÜÿëĉêĉÖćøïĉîðäĉïĆêĉõćøÖĉÝîćîëċÜ 70 ßĆęüēöÜ ÝćÖåćîìĆóĂćÖćýìĊêę ÜĆĚ Ă÷ĎĔŠ ÝÖúćÜðøąđìýÿĀøĆåĄ ĕð-ÖúĆïóČîĚ ìĊđę ðŜćĀöć÷ĔîĂĆôÖćîĉÿëćî ēé÷ÖćøđêĉöđßČĂĚ đóúĉÜ ĔîĂćÖćý ĒêŠÖćøîĞćöćðäĉïêĆ õĉ ćøÖĉÝēÝöêĊđðŜćĀöć÷ĔîìüĊðđĂđßĊ÷ đÙøČĂę ÜïĉîìĉÜĚ øąđïĉé B–2 ÿćöćøë÷Šîøą÷ąìćÜ ĒúąđüúćïĉîðäĉïĆêĉõćøÖĉÝ ēé÷ÖćøüćÜÖĞćúĆÜðäĉïĆêĉÖćøìĊęåćîìĆóĂćÖćý Anderson Air Force Base ïîđÖćą Öüö àċęÜåćîìĆóĂćÖćýĒĀŠÜîĊĚĂ÷ĎŠĀŠćÜÝćÖßć÷òŦũÜêąüĆîĂĂÖ×ĂÜðøąđìýÝĊîđóĊ÷Ü 1,800 ĕöúŤ (3,000 Öĉēúđöêø) Ă÷ĎŠĔîøĆýöĊðäĉïĆêĉÖćø×ĂÜđÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B-2 ēé÷ĕöŠÝĞćđðŨîêšĂÜđêĉöđßČĚĂđóúĉÜĔîĂćÖćý ĒúąëšćĀćÖđðŨî đðŜćĀöć÷ĔîõĎöĉõćÙêąüĆîĂĂÖÖúćÜÿćöćøëüćÜÖĞćúĆÜðäĉïĆêĉÖćøìĊęåćîìĆóĂćÖćý×ĂÜĂĆÜÖùþïîđÖćąéĉđĂēÖÖćøŤđàĊ÷ (Diego Garcia) ĔîöĀćÿöčìøĂĉîđéĊ÷ àċÜę ÖĂÜìĆóĂćÖćýÿĀøĆåĄ đÙ÷ĔßšđðŨîÿëćîìĊÿę ćĞ ĀøĆïđêĉöđßČĂĚ đóúĉÜ ĒúąÿĆïđðúĊę÷îîĆÖïĉîĔîðäĉïĆêĉÖćø Enduring Freedom ĔîĂĆôÖćîĉÿëćî Ēúą Operation Iraq Freedom ĂĉøĆÖ ēé÷åćîìĆóĂćÖćýĒĀŠÜîĊĚĂ÷ĎŠĀŠćÜÝćÖÖøčÜđêĀąøćîđöČĂÜĀúüÜ×ĂÜĂĉĀøŠćî 3,260 ĕöúŤ (5,246 Öĉēúđöêø) ĂćÝÝąêšĂÜìĞćÖćøđêĉöđßČĚĂđóúĉÜĔîĂćÖćýđóĊ÷ÜÙøĆĚÜđéĊ÷üđÞóćąĔî×ćÖúĆïđìŠćîĆĚî àċęÜÖćøĔßšđÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B-2 ēÝöêĊđðŜćĀöć÷ìĊęêĆĚÜēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤĔîĂĉĀøŠćîîĊĚ Cordeman ñĎšđßĊę÷üßćâĒĀŠÜ Center for Strategic and International Studies đ×Ċ÷îĕüšüŠć “ĔîÖćøìĊęÝąēÝöêĊēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤ×ĂÜĂĉĀøŠćîìĆĚÜ 5 ĒĀŠÜ ĔßšđÙøČęĂÜïĉî ìĉĚÜøąđïĉé B-2 ĂĂÖðäĉïĆêĉÖćøÝćÖđÖćąéĉđĂēÖÖćøŤđàĊ÷ ēé÷đðŜćĀöć÷ĒêŠúąĒĀŠÜĔßšđÙøČęĂÜïĉîìĉĚÜøąđïĉé B-2 ÝĞćîüî 2 đÙøČęĂÜ ĒêŠúąđÙøČęĂÜïøøìčÖøąđïĉé GBU-57A/B đÙøČęĂÜúą 2 úĎÖ đ×ćđßČęĂüŠćøąđïĉééĆÜÖúŠćüÿćöćøë ìĞćúć÷ìĊęêĆĚÜēøÜÜćîîĉüđÙúĊ÷øŤ×ĂÜĂĉĀøŠćîĕéš”


ģĩ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

øĆÖÿĆööćìĉåĉ øĆÖéĞćøĉÖšćüĀîšć óú.Ă.ì.ïčâìøÜ ÿčõćîĆîìŤ

đöČęĂüĆîóùĀĆÿïéĊìĊę ģħ đöþć÷î ó.ý.ģĦĦħ ñĎšđ×Ċ÷îĔîîćöýĉþ÷ŤđĀúŠćÿČęĂÿćø ìĊęÖŠĂîĀöčîßĊüĉêêîđĂÜ ĕðĂ÷ĎđŠ ĀúŠćîĆÖïĉîîĆîĚ ñĎđš ×Ċ÷îđÙ÷ÿĂîîĆÖđøĊ÷îÝŠćĂćÖćýĂ÷ĎðŠ øąöćè Ħ øčîŠ ÝċÜĕéšøïĆ đßĉâĔĀšĕðßöøöđöČĂę öĊýþĉ ÷ŤđÖŠć ìĆĚÜĀúć÷öćøüöÖĆîđߊîîĊĚ îĆïđðŨîîĉöĉêĀöć÷ìĊęéĊìĊęýĉþ÷ŤĕöŠđÙ÷úČöÙøĎïćĂćÝćø÷ŤìĊęđÙ÷ðøąÿĉìíĉĝðøąÿćìüĉì÷ćÖćø ĔĀšđ×ćöć ìĞćöćĀúć÷ÙøĆĚÜĒúšüñĎšđ×Ċ÷îĕéšøĆïđßĉâÖĘĕöŠđÙ÷ “ðäĉđÿí” ×ĂßČęîßöÙøĆï×ĂïÙčè÷ĉęÜîĆÖ ìĊęĂéĊêîĆÖđøĊ÷î ÖúŠćüóøšĂöė ÖĆîüŠć ðćđÝøć...ךć×ĂðøąèêîšĂöÿĆÖÖćø...ÙøĎïćĂćÝćø÷ŤììĊę ćŠ îðøąìćîÙüćöøĎöš ćĔĀš...ĄúĄ ôŦÜĒúšü×îúčÖðŘêĉ üŠć “íøøöđîĊ÷öĕì÷îĊĚĒÿîéĊĀîĆÖĀîć” ×ĂĔĀšìŠćîýĉþ÷ŤđÖŠćìĊęøĆÖÝÜĂ÷ĎŠéĊöĊÿč× ĕøšìčÖ׍ĕøšēýÖĕøšēøÙõĆ÷ îĂîĀúĆï òŦîéĊöĊđÜĉîĔßš ìĞćĂąĕøÖĘđÝøĉâđÝøĉâđëĉéÙøĆï óüÖđøćĂćüčēÿêŠćÜêĆĚÜĔÝÿŠÜÙüćöðøćøëîćÝøĉÜĔÝÿĎŠýĉþ÷ŤđÖŠć×ĂÜđøć ìčÖÙî ñĎšđ×Ċ÷îđĀĘî óúĂćÖćýđĂÖ üĆçîć Ùúšć÷ÝĞćîÜ ðøąíćî îÝĂ. ÿ.ìĂ. ñĎšđĂćĔÝĔÿŠéĎĒúßöøöĄ îĊĚ Ă÷ŠćÜĕöŠđÙ÷ ×ćéêÖïÖóøŠĂÜÝċÜ×ĂêĆĚÜðèĉíćîĕüšĔîĔÝüŠć “ÝąĕöŠ×Ăðäĉđÿíđú÷ÿĆÖÙøĆĚÜ ëšćĕöŠđÝĘïðśü÷ĀøČĂđĀêčóšîüĉÿĆ÷ ÝąêšĂÜ×ĂöćøüöÖĆîđߊîîĊĚìčÖðŘ” ñĎđš ×Ċ÷î×ĂßČîę ßöêŠĂýĉþ÷ŤđÖŠćÝŠćĂćÖćýìĊñę îĆ êîđĂÜ×ċîĚ đðŨîóúĂćÖćýêøĊ óúĂćÖćýēì ĒúąóúĂćÖćýđĂÖ Āúć÷Ùî ×Ă÷Ö÷ŠĂÜüŠćìŠćîđéĉîìćÜĂĂÖöćĕéšĕÖúñŠćîĂčðÿøøÙ×üćÖĀîćöĀúĆÖêĂĀúčöïŠĂđĀüúċÖ ñŠćîĂčðÿøøÙ îćîćðøąÖćø óĆçîćêîÝîĕéš÷ýđðŨîîć÷óúđĀúŠćĂČęîÖĘöĊñĎšđ×Ċ÷îđÙ÷đÝĂĔîÿîćöÖĂúŤôïćÜÙîĕéšđðŨîóúđĂÖ ìĀćøïÖ ìĊęĕðÝćÖ îÝĂ.ÿ.ìĂ. ×ĂÜđøćđðŨîĔĀâŠĔîÖĂÜïĆâßćÖćøìĀćøÿĎÜÿčéÖĘöĊ ĕðĂ÷ĎŠĔîÖøąìøüÜÖúćēĀö ÖĘĀúć÷Ùî ìĊđę ðŨîîćüćĂćÖćýđĂÖóĉđýþ î.Ă.íøøöéć ĀøČĂ÷ýĂČîę ĔéìĊđę Ù÷ÿüöĀĆüē×îĔĀšđøćÖĘĕöŠöÙĊ üćöĒêÖêŠćÜ đú÷ ĔîßöøöÿČĂę ÿćø×ĂÜđøćìĊøę üöÖĆîĂ÷ĎïŠ øø÷ćÖćýßČîę öČîę ĀøČĂöŠüîàČîę êćöÙüćöĀöć÷×ĂÜóĊîę Ăš ÜĂĊÿćîđøćđךćĔÝ ÖĘĕöŠðćî


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ģĪ

óüÖđøćöćøüöÖĆîéšü÷ÝĉêĔÝøĆÖ ÿćöĆÙÙĊ đĂČĚĂĂćøĊêŠĂđóČęĂîđÖŠć đúŠćÙüćöĀúĆÜ éĆęÜßöøöÿć÷ôŜć ìĊęñĎšđ×Ċ÷î ïĆÜđĂĉâđĀúČĂïĕðđĀĘîđךć ÝċÜ×Ăđÿøĉöéšü÷ēÙúÜÿĊęÿčõćóüŠć ÿć÷ôŜćÙøćÙøĆęîÙøČĚî ïîēó÷ö ÖĆöðîćìÖċęÜÖšĂÜēÙøö ìĆęüĀúšć ÿČęĂÿćøߊü÷ĀĆÖēĀö ĂøĉøćþãøŤ ĕì÷đă÷ ĒñéđÿĊ÷ÜđðøĊĚ÷ÜđðøĊ÷ïĂšć éčÝôŜćðćîÖĆî ñĎđš ×Ċ÷îđĀĘîüŠćÖćøÿČĂę ÿćøìćÜĂćÖćý øüéđøĘüðćîôŜćĒúï đÿøĉöĔĀšÖĂÜìĆóĂćÖćýđðŨî Digital Air Force ìčÖüĆîîĊĚĕéš ÖĘđóøćąìćÜÖćøÿČęĂÿćøìćÜĂćÖćýîĊęĒĀúą đðŨîĒøÜñúĆÖéĆî ĔĀšÙüćöđĀöćąÿöÿĆâúĆÖþèŤ “ÿć÷ôŜć” öćđðŨîđÙøČĂę ÜĀöć÷ðøąÝĞćÖøöĄ ÿć÷ôŜćìĊøę üéđøĘüéĆÜę ôŜćĒúïîĊìĚ ćĞ úć÷úšćÜýĆêøĎĕéšéÜĆę ÝĆÖøñĆîìĊđę ðŨîĂćüčíøšć÷ÖćÝ×ĂÜ Āîčöćî ñúćâýĆêøĎĔîđøČęĂÜøćöđÖĊ÷øêĉĝ ĀîčöćîđðŨîìĀćøđĂÖ×ĂÜóøąøćö Ēúąÿć÷ôŜćìĊęđðŨîđÙøČęĂÜĀöć÷ðøąÝĞć ÖøöÿČĂę ÿćøîĊ÷Ě ÜĆ đðŨîÖĞćúĆÜìćÜĂćÖćý đðŨîĂĞćîćÝìĞćúć÷úšćÜýĆêøĎĕéšĒöš÷ÜĆ ĕöŠđĀĘîêĆü ĕöŠðøćÖäĒÖŠÿć÷êć ĒêŠòćś ÷đøć êøüÝÝĆïĕéšéšü÷ÖĞćúĆÜìćÜÿČęĂÿćøĒúąĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤìĊęìøÜĂćîčõćóöĀćýćú êćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ×ĂÜđĀúŠćÿČęĂÿćø ÿŠÜñúĔĀšđÖĉé Command & Control ߊü÷ĔĀšđÖĉéÖćøÙüïÙčöÖćøïĆÜÙĆïïĆâßćĒúąÿĆÜę ÖćøĕÖúĔĀšÖćĞ úĆÜìćÜĂćÖćý ēÝöêĊĀøČĂìĞćúć÷đðŜćĀöć÷ÿĞćÙĆâĒúąìĊöę îĆę ĂĆîĂćÝđðŨîĂĆîêøć÷öĀĆîêŤĂ÷ŠćÜ÷ĉÜę êŠĂðøąđìýßćêĉ×ĂÜđøć ÿć÷ôŜć÷ĆÜ đðŨîĂćüčíìĞćúć÷úšćÜýĆêøĎĕéšĂ÷ŠćÜĒöŠî÷ĞćìĆĚÜìĊęđĀĘîĒúąìĊęêøüÝÝĆïĕéšìćÜđøéćøŤ éšü÷đìÙîĉÙ×ĂÜÿëćîĊøĆïߊüÜÖćø ÿČęĂÿćøđðŨîߊüÜė ÿøšćÜÿëćîÖćøèŤĔĀšñĎšïĆâßćÖćøÿĎÜÿčé×ĂÜĒêŠúąđĀêčÖćøèŤĕéšđĀĘîđĀöČĂîđךćĕðøïÝøĉÜ ðøąÝĆî ĀîšćÝøĉÜ ÿõćüąđøšćĔÝĔîÖćøøïÖĆïÿëćîÖćøèŤîĆĚîÝøĉÜéšü÷ đĀöČĂîÖćøÿĆęÜÖćøÿĆÜĀćøïĉîúćđéî ìĊęđñ÷ĒóøŠìćÜ ēìøìĆýîŤÞąîĆĚî üĆîîĆĚîñĎšđ×Ċ÷îĂĂÖÝćÖïšćîêĆĚÜĒêŠđßšćđóČęĂĕðÜćîìĊęÖøöÿČęĂÿćøìĀćøĂćÖćý đĀĘîüŠćóĂöĊđüúćóĎéÙč÷ÖĆï ñĎšÝĆéÖćøĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý îćüćĂćÖćýđĂÖ ÿĀĆÿßĆ÷ öćøąđîêø đóČęĂ×ĂÙüćöđĀĘîĔîÖćø×Ċéđ×Ċ÷îĔĀšđðŨî ìĊëę ÖĎ ĔÝĔîÖĆîĒúąÖĆîìĆÜĚ ñĎđš ×Ċ÷îĒúąñĎÝš éĆ ìĞć ÖĆïìĆÜĚ ĕð×ĂĒÿéÜÙüćößČîę ßöđðŨîÖćøÿŠüîêĆüÖĆï î.Ă.ÿĀĆÿßĆ÷Ą ìĊđę ðŨî ñĎÝš éĆ ÖćøĄ êĆüĂ÷ŠćÜ ÿćöćøëóĆçîćÿĞćîĆÖÜćîĄ óĆçîćÖĞćúĆÜóúĄ óĆçîćìĊöÜćî øŠüöĒøÜøŠüöĔÝÝîÿćöćøëĂ÷ĎøŠ üŠ ö ÖĆïĀšĂÜÿöčé×ĂÜÖĂÜìĆóĂćÖćýĕéšĂ÷ŠćÜÖúöÖúČî ÿøšćÜÙüćöđïćĔÝĔĀšñïĎš ÜĆ ÙĆïïĆâßćéĎĒÝŠöĔÿöĊßüĊ êĉ ßĊüćÿéßČîę ĔÙøė ÖĘĂ÷ćÖĂ÷ĎŠøŠüöÜćîéšü÷ öĊñĎšđÙ÷øŠüöìĊöÜćîĀøČĂúĎÖîšĂÜ×ĂÜñĎšđ×Ċ÷îöćÖŠĂî ßöđß÷üŠćđðŨîñĎšÝĆéÖćøĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĊę ÷Ăéđ÷Ċ÷ę ö đöČĂę đìĊ÷ïÖĆïîĉê÷ÿćøêŠćÜđĀúŠćìĆó đߊî ÷čìíēÖþ ÖøąéĎÖÜĎ ìĊđę ×ćöĊđÜĉîìčîÿîĆïÿîčîĔĀšìćĞ ĀîĆÜÿČĂĄ Ēúą öĊÖĞćúĆÜĔÝÝćÖÿöćßĉÖìĊęđòŜćĔĀšÖćøÿîĆïÿîčîöćÖÖüŠćÖĆîĒúšü ĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý×ĆéÿîÖüŠćĒêŠðøąÿĉìíĉõćó ĕöŠóćŠ ÷Ēóšđ×ćĂČîę Ă÷ŠćÜîŠćÿøøđÿøĉâ÷ĉÜę îĆÖ ñĎđš ×Ċ÷î×ĂĒÿéÜÙüćößČîę ßöìĊñę ÝĎš éĆ Öćø î.Ă.ÿĀĆÿßĆ÷Ą ìĞćĕéšĂ÷ŠćÜđìŠćđìĊ÷ö ĕöŠîšĂ÷Āîšć ÿćöćøëðøĆïðøčÜĀîĆÜÿČĂ׊ćüĄ ĔĀšÜéÜćöđìĊ÷öđìĊ÷ïÖĆïĀîĆÜÿČĂéĊìĊęđ×ćöĊìčîöćÖÖüŠćĕéš “đðŨîÙüćö ÿćöćøëđÞóćąêĆüÝøĉÜė” ÙøĆï


Ĥġ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ñĎđš ×Ċ÷îöĊÙüćöÙĉéđĀĘîÿŠüîêĆüĒúąöĊÙüćöøĎÿš Öċ üŠć “ÖćøĂŠćîđðŨîÖćøïŠöđóćąđöúĘéóĆîíčĒŤ ĀŠÜðŦââć Ēúą ÖćøđÿøĉöÿøšćÜÙüćöđÝøĉâìćÜéšćîðŦââćĒúąÝĉêĔÝđðŨîêšîđĀêčĂÜÙŤðøąÖĂïìĊę×ćéĕöŠĕéš×ĂÜÙüćöđÝøĉâ éšćîĂČęîė ìĆĚÜĀöé” ĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý đðŨî “ĂÜÙŤðøąÖĂïÿĞćÙĆâĂÜÙŤĀîċÜę ×ĂÜÖćøÿøšćÜðŦââćîĆîĚ ” đóøćąÖćøĂŠćî đðŨîÖćøÿąÿöïŠöđóćąđöúĘéóĆîíčĒŤ ĀŠÜðŦââćÝøĉÜ øĂđüúćĔĀšðâŦ âćñúĉéĂÖĂĂÖñúĂĂÖöćĔĀšÝøčÜÖúĉîę ĀøČĂĂĂÖñúĔĀš đðŨîÙčèđðŨîðøąē÷ßîŤêĂŠ ñĎĂš ćŠ îîĆîĚ ė ÿöÖĆïìĊđę ĀúŠćîĆÖðøćßâŤ÷Ö÷ŠĂÜĔĀšüćŠ “ÖćøĂŠćîđðŨîÖúüĉíĒĊ ÿüÜĀćđöúĘéóĆîíčĒŤ ĀŠÜ ðŦââćĔĀšïčÙÙú ĔĀšòřÖÿêĉ ĔĀšòřÖÝĉêóĉßĉêÜćî” đߊî òřÖÿêĉòřÖÝĉêĕöŠÙĉéôčŜÜàŠćî öĊÿöćíĉÝéÝŠĂÖĆïÜćîìĊęðøąèĊê êŠćÜė ÿćöćøëóĉßĉêÙĉéÙšîîüĆêÖøøöĔĀöŠė ĔĀšÿĆÜÙöĕéšÖĘđóøćąðøąÙĂÜÿêĉðŦââćêĆüîĊĚĒĀúą ÖćøÙĉéÙšîĔĀöŠöĆîñčé ×ċĚîĔîÿöĂÜ×ĂÜđøćđĂÜ ēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜ ÜćîÖćøÿČęĂÿćøĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤ àċęÜðŦÝÝčïĆîÖšćüĀîšćßîĉéÖšćüÖøąēéé ñĎšđ×Ċ÷î đĀĘîüŠć ÜćîÙĂöóĉüđêĂøŤßüŠ ÷đĀúČĂöîčþ÷ßćêĉöćÖöć÷ ðøąē÷ßîŤ×ĂÜÙĂöóĉüđêĂøŤöĀćýćú ÙĂöóĉüđêĂøŤđÖĊ÷ę üךĂÜ ÖĆïÖøöÿČęĂÿćøÖúöÖúČî÷ĉęÜÖüŠćĀîŠü÷øćßÖćøĔé éĎðøąĀîċęÜÙüćöÙĉéÖĆïÝĉêĔÝĒïŠÜĒ÷ÖÖĆîĕéš÷ćÖ÷ĉęÜÞąîĆĚî ìŠćîóúĂćÖćýêøĊ đĂÖßĆ÷ öčÿĉÖïčêø ĂéĊê đÝšćÖøöÿČęĂÿćøĄ ñĎšúŠüÜúĆï ìŠćîó÷ć÷ćö “×ć÷ÙüćÙĉé” đóČĂę ÿøšćÜÿëćîĊēìøìĆýîŤĔĀšÖøöÿČĂę ÿćøĒúąĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤ ĔĀšÝÜĕéš êĆĚÜĒêŠÿöĆ÷ÝĂöóúÿùþãŤ íîąøĆßêŤđðŨîĔĀ⊠ĒêŠĒøÜÖøąđóČęĂöìćÜÖćøđöČĂÜ ĒøÜöćÖđÿĊ÷Ýî “ßŠĂÜ ēìøìĆýîŤ×ĂÜđÝšćÖøöđĂÖĄ ëĎÖÙúČęîÖćøđöČĂÜÿćéàĆé đÿĊ÷ÝîÖøąđéĘîÖøąéĂîêÖ×Ăï êšćîìćîÖøąĒÿ ĕöŠĕĀüñĎđš ×Ċ÷îđÙ÷öĊēĂÖćÿĔÖúšßéĉ ìŠćîđÝšćÖøöđĂÖĄ đÙ÷ ĕéšôŦÜđÿĊ÷ÜïŠîđßĉÜðøćøõđßĉÜđúŠćĔĀšôÜŦ éšü÷ĀĎêîđĂÜđú÷ ĔîĂéĊêîćîöćĒúšü” ÖĘîŠćđÿĊ÷éć÷öćÖ ĀćÖÖĂÜìĆó ĂćÖćýĕéšĕüšÿĆÖߊĂÜĔéߊĂÜĀîċęÜ ÖćøóĆçîćĔîđøČęĂÜìĊę êîëîĆéÙÜĕðĕéšĕÖúÿčéÖĎŠ đóøćąÖĂÜìĆóĂćÖćýĕéšìćĞ Üćî óúĂćÖćýêøĊ đĂÖßĆ÷ öčÿĉÖïčêø ìćÜĂćÖćý “đĀöČĂîñĎšöĊùìíĉĝ÷ŠĂöĕðĕéšìćÜĂćÖćý” đøČęĂÜîĊĚđĀĘîÝąđðŨîđóøćąĂĞćîćÝ üćÿîć ïćøöĊéšü÷ ÙøĆïìŠćî đøČęĂÜđÖŠć “êšĂÜđúŠćÖĆîîćî” ×ĂÜñĎšđ×Ċ÷î÷ĆÜöĊ ĂĊÖÙøĆï đóøćąÖćøĂ÷ĎŠĂ÷ŠćÜöĊÙčèÙŠć×ĂÜñĎšđ×Ċ÷îìĊęêĆĚÜĔÝĕüš ÝąêšĂÜđ×Ċ÷îÿîĆïÿîčîĔĀšÙîéĊĔîÖĂÜìĆóĂćÖćýĔĀšĕéš éĊÝøĉÜ-ÿöÖĆïÿčõćþĉê “ìĞćéĊĕéšéĊ”


׊ćüìĀćøĂćÖćý ĤĢ

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ñĎšđ×Ċ÷îêĆĚÜĔÝÿŠÜđøČęĂÜĔĀšïøøèćíĉÖćøĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćýÙøĆĚÜĒøÖđðŨîÖćøßĉöúćÜÖŠĂî ÷ĆÜÝąđ×Ċ÷î êŠĂĕðëšćÿč×õćó÷ĆÜđĂČĚĂêŠĂÖćøîĆęÜĀîšćÝĂÙĂöóĉüđêĂøŤ ĒúšüÿŠÜĔÝĔĀšøĞćúċÖîċÖëċÜÙüćöĀúĆÜ óúĆÜĀúĆÖđĀĘîÝąđðŨî ÝćÖñϚÊćî ìŠćîÙüøđðŨîÖĞćĒóÜĒÝšÜñú ÿŠüîĀĆüךĂđøČĂę Ü “øĆÖÿĆööćìĉåĉ øĆÖéĞćøĉÖćš üĀîšć” ÷ĆÜ×ĂÙÜĕüš ÙÜĒïŠÜđðŨîêĂîė đĀöČĂîĔîĂéĊêÿöĆ÷ñĎđš ×Ċ÷î ÷ĆÜđðŨîđÝšć×ĂÜïìÙüćö÷ÉćĞ ēúÖÙøĆÜĚ ÖŠĂîÖøąēîšî ìŠćîÙÜđÙ÷ĕéšĂćŠ î ÷ÉćĞ ĕðĔîēúÖÖüšćÜ ĀćìćÜĔĀšøüĎš ćŠ ìøĆó÷ćÖøđüúć öĊÙčèÙŠćđóĊ÷Üĕø ÖŠĂîēîšîñĎšđ×Ċ÷îêøąĀîĆÖøĎšüŠć ìøĆó÷ćÖøĔîēúÖ ĥ Ă÷ŠćÜ ðøąÖĂïéšü÷ Ùî đÜĉî óĆÿéč ĒúąđüúćîĆĚî ëšćìøĆó÷ćÖøêĆüĔéêĆüĀîċęÜîĉęÜĒúšü ÿŠüîìĊęđĀúČĂĂĊÖ Ĥ êĆüÝąđðŨîÿëćîĔé ÖĘđ×Ċ÷îĔîđßĉÜ “ßĊüĉêđöČęĂÙĉéĕð” îĆęîĒĀúą ÙøĆï ßĊüĉêÝøĉÜëšćĂ÷ĎŠîĉęÜÖĘöĊĒêŠÙüćöëéëĂ÷ éĆÜîĆĚîëšć÷ĆÜĕöŠÿĉĚîÖĘÝąêšĂÜéĉĚîêŠĂĕð ×ĂÿĉĚîĔÝìĊęđßĉÜêąÖĂîÙøĆï

“îĊęÙČĂðèĉíćîìĊęĀćâöčŠÜ Ēúą×ĂĒïŠÜðŦîÙüćöÙĉéÿŠüîêĆüĂĂÖêĊĒñŠ ìĞćĔĀšéĊìĊęÿčé ĕéšĒÙŠĕĀî đĂćĒÙŠîĆĚî” (Do the best we can; what will be, will be) ÝøĉÜĕĀöđĂŠ÷?!!

ÖĆï

A1#a)n

üĆîîĊĚ×ĂĒîąîĞćĔĀšøĎšÝĆÖ Dropbox üŠćÙČĂĂąĕø éĊĂ÷ŠćÜĕø ĒúąĔßšĂ÷ŠćÜĕø ×ĂĂíĉïć÷đðŨîõćþćìĊęđךćĔÝÜŠć÷ė éĆÜîĊĚ DropBox ÙČĂĂąĕø? đðŨîÖúŠĂÜìĊęÿøšćÜ×ċĚîđóČęĂđĂćĕüšĀ÷ŠĂîĕôúŤ×šĂöĎúĔÿŠúÜĕð ÖúŠĂÜîĊĚđðøĊ÷ïđĀöČĂî Drive ĀîċęÜĔî đÙøČęĂÜÙĂöóĉüđêĂøŤ×ĂÜđøć đĀöČĂî Drive C:, Drive D: àċęÜÝąđðŨîÖúŠĂÜÿŠüîêĆü×ĂÜđÝšć×ĂÜ account ēé÷Ĕßš E-mail ĔîÖćø úÜìąđïĊ÷î đøćÿćöćøë save, copy, move ךĂöĎúúÜĔî Drive ĀøČĂ Dropbox îĊĚĕéšĂ÷ŠćÜÜŠć÷éć÷ ĒúąøüéđøĘü àċęÜöĊÙčèÿöïĆêĉ ÿĞćÙĆâ éĆÜîĊĚ Ģ) đðŨîÖúŠĂÜךĂöĎúÿŠüîêĆü ìĊöę ÙĊ üćöðúĂéõĆ÷ÿĎÜ öĊÖćøÿĞćøĂÜךĂöĎú ĕöŠÿâ Ď Āć÷ îĂÖđĀîČĂÝćÖđðŨî Drive/ÖúŠĂÜÿŠüîêĆü ×ĂÜđøćàċęÜךĂöĎúÝąëĎÖ save úÜĔîĀîŠü÷ÙüćöÝĞć (Hard disk) ×ĂÜÙĂöĄ đøćĒúšü ĕôúŤ×šĂöĎúĔîÖúŠĂÜ Dropbox ÷ĆÜëĎÖ save ĕüšïî server ×ĂÜ Dropbox ĂĊÖéšü÷ éĆÜîĆĚî ëšćÿööêĉđÖĉéđĀêčđÙøČęĂÜÙĂöĄ ×ĂÜđøćóĆÜ ēéîĕüøĆÿ êšĂÜúÜ Windows ĔĀöŠ ךĂöĎú Ĕî Dropbox ÖĘĕöŠÿĎâĀć÷ đöČęĂĕéšÙĂöĄ ĔĀöŠ úÜēðøĒÖøö Dropbox ĂĊÖÙøĆĚÜēé÷ Log-in account đéĉö ĕôúŤ×šĂöĎúêŠćÜė ×ĂÜ đøćÖĘÖúĆïđךćöć save ĔîÖúŠĂÜêćöđéĉö ģ) đðŗéÖúŠĂÜךĂöĎúĔßšÜćîĕéšìÖč ìĊę ìčÖđüúć ëšćöĊÙĂöĄ Āúć÷đÙøČĂę Ü ìĊïę ćš îĒúąìĊìę ćĞ Üćî ÖĘÿćöćøëúÜēðøĒÖøö Dropbox ĕüšĕéšìčÖđÙøČęĂÜēé÷Ĕßš account ×ĂÜđøć ÖĘÿćöćøëđðŗéĕôúŤ ĒÖšĕ×ĕôúŤĕéšéšü÷đĀöČĂîÖĆî ĀøČĂĒöšĒêŠĕöŠöĊđÙøČęĂÜÙĂöĄ ÖĘÿćöćøë đךćĕðìĊę website dropbox Ēúą Log-in account ×ĂÜđøćđóČęĂđðŗéĔßšĕôúŤĕéšđĀöČĂîÖĆî Ĥ) ÿćöćøëĒïŠÜðŦîĀøČĂ Share ųle ךĂöĎúĔĀšÙîĂČęîĕéš ēé÷ÖĞćĀîéïčÙÙúìĊęđךćëċÜךĂöĎúĕéš đøćÿćöćøëÿøšćÜ Folder Ēúąøąïč E-mail ĀøČĂ account ×ĂÜïčÙÙúìĊęđøćĂîčâćêĔĀšĔßšĕôúŤĔî Folder îĆĚîė ĕéš àċęÜ Folder îĊĚÝąöĊđóĊ÷ÜïčÙÙúìĊęĕéšøïĆ ĂîčâćêđìŠćîĆĚî ĕéšøĆïĒúąĔßšÜćîĕéš ĥ) ĕöŠÝĞćÖĆé×îćéĕôúŤ ìĊę save úÜĔî Drop box ĕôúŤĔĀ⊠ÿŠÜđöúŤĕöŠñŠćî ĕöŠđðŨîðŦâĀćëšćđøćĔßš Dropbox Ā÷ŠĂîúÜ Dropbox ĕéšđú÷ ĔßšđüúćđóĊ÷ÜßĆęüĂċéĔÝ ĕôúŤ×šĂöĎúÖĘëĎÖ save ĕüšìĆĚÜïî đàĉøŤôđüĂøŤ, ÙĂöóĉüđêĂøŤ×ĂÜÙčè ĒúąÙĂöóĉüđêĂøŤ×ĂÜ ïčÙÙúìĊęÙčè share ųle ĔĀš ĔîđïČĚĂÜêšî Dropbox ĔĀšóČĚîìĊęÙüćöÝč 2GB Ēúąÿćöćøëđóĉęö×îćéĕéšéšü÷ÖćøÝŠć÷đÜĉîđóĉęöĀøČĂ ĕéšøĆïēïîĆÿÝćÖÖćø invite ïčÙÙúĂČęîė öćĔßš dropbox Ħ) öĊĀúć÷đüĂøŤßĆęî ÿćöćøëĔßšĕéšìĆĚÜïî Windows, Mac, Linux, Iphone, IPad, Ipod, BB, Android ìĊęöć : www.mapleday.com


Ĥģ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ìĞćĂ÷ŠćÜĕø ĀćÖìĞćēìøýĆóìŤöČĂëČĂêÖîÊ êÖîÊĞć îćîć..îŠćøĎš

ïćÜĒÙ

Ģ. ĀúĆÜÝćÖđĂćđÙøČęĂÜ×ċĚîÝćÖîÊĞćĒúšü Āšćö ! Öé power đðŗéđÙøČęĂÜđéĘé×ćé ëšćđðŗéÝąđÖĉéÖćøúĆéüÜÝø ×îćîĔĀ⊠ĔĀšëĂéĒïêđêĂøĊęĂĂÖéŠüîìĊęÿčé ģ. ĀćñšćđßĘéĔĀšĒĀšÜ ìĆĚÜéšćîîĂÖêĆüđÙøČęĂÜĒúąĒïêđêĂøĊę óøšĂöìĆĚÜÿĞćøüÝüŠćîÊĞćđךćÿŠüîĕĀîïšćÜ Ĥ. ĀćëčÜóúćÿêĉÖĔÿŠđÙøČĂę ÜĕüšĒúšüøĆé÷ćÜðŗéëčÜ ĕöŠêšĂÜÿúĆéđÙøČęĂÜ ĥ. Āšćö ! ĔßšĕéøŤđðśćñöđðśćĔĀšĒĀšÜđéĘé×ćé đóøćąĂčðÖøèŤĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤìĆĚÜĀúć÷đÖúĊ÷éĒúą ÖúĆüÙüćöøšĂîìĊęÿčé Ħ. ëċÜïšćîĒúšü ĀćëčÜñšćĀøČĂñšćïćÜė ĀŠĂđÙøČĂę Ü ĕüšĂ÷ŠćúČöđðŗéòćĀúĆÜìĊęÙøĂïĒïêđêĂøĊęéšü÷ (ëšćöĊ) ĀúĆÜÝćÖĀŠĂéĊĒúšüøĆé÷ćÜđĂćĕðòŦÜĕüšĔîëĆÜךćüÿćø ģĥ ßö. ħ. ĀúĆÜÝćÖîĆĚî Ģ - ģ üĆî ÖĘđĂćĂĂÖÝćÖëĆÜךćüÿćø ĒúšüîĞć ĕðĔÿŠĒïêđêĂøĊę

ďñĈõÚĐתìĈĘ×ċæ ÔĖēçşđêöûĄñêŢÔøĄíôąĒÝşďþôĊĀìďçćôĐøşú


đÙöĊ ÖĆï ÙüćöðúĂéõĆ÷ ĔîÖćøìĞćÜćî î.Ă.ĀâĉÜ ßöóĎîčì óĎúÿîĂÜ (ÿó.ìĂ.) üĉßćđÙöĊđðŨîÿć×ćĀîċęÜ×ĂÜüĉì÷ćýćÿêøŤìĊęöĊðøąē÷ßîŤêŠĂÖćøóĆçîćđìÙēîēú÷ĊĂčêÿćĀÖøøö éšćîêŠćÜė öĊÖćøĔßšìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ óúĆÜÜćî øüöìĆÜĚ ÿćøđÙöĊĔî×ïüîÖćøñúĉê éĆÜîĆîĚ ñĎìš ìęĊ ćĞ ÜćîÙüøìøćï ÙčèúĆÖþèą ðøąđõì ĒúąĂĆîêøć÷×ĂÜÿćøđÙöĊđĀúŠćîĊĚđóČęĂÙüćöðúĂéõĆ÷êŠĂÿč×õćó

ÙčèúĆÖþèą×ĂÜÿćøĂĆîêøć÷ Ģ. Ùüćöĕüĕô (Flammability)ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøúčÖĕĀöšĕéšđĂÜđöČęĂĕéšøĆïÙüćöøšĂîÝîëċÜÝčéüćïĕô ĀøČĂĕéšøĆïðøąÖć÷ĕô đߊî ÖŢćà LPG ģ. ÙüćöĕöŠđÿëĊ÷ø (Instability)ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøđÖĉéðäĉÖĉøĉ÷ćđÙöĊĕéšđĂÜđöČęĂĕéšøĆïÙüćöøšĂîÿĎÜė ĒøÜÖøąĒìÖ ĒøÜéĆîÿĎÜ ĒúąðøąÖć÷ĕôìĞćĔĀšđÖĉéÖćøøąđïĉéĒúąöĊÖŢćàđÖĉé×ċĚî đߊî éĉîÿŠÜÖøąÿčî Ĥ. ÙüćöüŠĂÜĕüêŠĂðäĉÖĉøĉ÷ćđÙöĊ (Reactivity)ÙüćöÿćöćøëìĊęÝąđÖĉéðäĉÖĉøĉ÷ćøčîĒøÜÖĆïîÊĞć Öøé Ēúą éŠćÜ ĂćÖćý ĀøČĂÿćøĂĂÖàĉĕéàŤìĞćĔĀšđÖĉéÖŢćàĀøČĂÖćøøąđïĉé đߊî ēàđéĊ÷ö ĥ. ÖćøÖĆéÖøŠĂî (Corrosivity)ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøÖĆéÖøŠĂîüĆÿéčêŠćÜė đߊî Öøąéćþ Āĉî ēúĀą ĒÖšü øüöìĆĚÜÖćøìĞćúć÷đîČĚĂđ÷ČęĂÿĉęÜöĊßĊüĉê đߊî ÖøéÖĞćöąëĆî Ħ. ÙüćöđðŨîóĉþ (Toxicity)ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĒìøÖàċöđךćĕðĔîĂüĆ÷üąÿŠüîêŠćÜė (êĆï, ĕê, ÿöĂÜ ðĂé ĀøČĂđúČĂé) ìĞćĔĀšđÖĉéñúøšć÷ĒøÜêŠĂÖćøìĞćÜćî×ĂÜĂüĆ÷üąĀøČĂđÖĉéÙüćöñĉéðÖêĉ×ĂÜđàúúŤ đߊî ÿćøĀîĎ ħ. ÖćøĒñŠøĆÜÿĊ (Radioactivity)ÙüćöÿćöćøëĔîÖćøìąúčìąúüÜđךćĕðĔîđîČĚĂđ÷ČęĂ×ĂÜÿĉęÜöĊßĊüĉêìĞćĔĀš đÖĉéÙüćöñĉéðÖêĉ×ĂÜđàúúŤĀøČĂÖćøđðúĊę÷îĒðúÜìćÜóĆîíčÖøøö đߊî ÷ĎđøđîĊ÷ö—ģĤĩ ðøąđõìÿćøđÙöĊĂĆîêøć÷êćöÿĀðøąßćßćêĉĕéšĒÖŠ ÿćøøąđïĉé ÖŢćà ×ĂÜđĀúüĕüĕô ×ĂÜĒ×ĘÜĕüĕô ÿćøĂĂÖàĉĕéàŤĒúąÿćøĂĉîìøĊ÷ŤđðĂøŤĂĂÖĕàéŤ ÿćøóĉþ ÿćøÖĆööĆîêõćóøĆÜÿĊ ÿćøÖĆéÖøŠĂî ĒúąÿćøĂĆîêøć÷ĂČęîė ðŦÝÝčïĆîöĊÖćøîĞćÿćøđÙöĊöćĔßšðøąē÷ßîŤöćÖöć÷ìĆĚÜĔîßĊüĉêðøąÝĞćüĆîĒúąÖćøìĞćÜćî ĔîìĊęîĊĚÝąÖúŠćüđÞóćą ÿćøøąđïĉé ÿĊ ĒúąĂčðÖøèŤÿĞćîĆÖÜćî


Ĥĥ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÿćøøąđïĉé (EXPLOSIVE SUBSTANCE) Āöć÷ëċÜ×ĂÜĒ×ĘÜ ×ĂÜđĀúüĀøČĂÿćøñÿö ìĊęÿćöćøëđÖĉéðäĉÖĉøĉ÷ć đÙöĊēé÷êĆüđĂÜĒúšüĔĀšÖŢćà đöČęĂëċÜĂčèĀõĎöĉĒúąÙüćöéĆîĀîċęÜÝąđÖĉéÖćøøąđïĉéÝîÖŠĂĔĀšđÖĉéÙüćöđÿĊ÷Āć÷êŠĂ óČĚîìĊēę é÷øĂï

ðøąđõìüĆêëčøąđïĉé EXPLOSIVE MATTER EXPLOSIVES üĆêëčøąđïĉéĒøÜÿĎÜ - ìćÜìĀćø (TNT) - óúđøČĂî (ĕéîćĕöêŤŤ) éĉî×Ćï (PROPELLANTS) ĕóēøđìÙîĉÙ - ĒÿÜ, đÿĊ÷Ü, ÙüĆî

INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS FOR NON-EXPLOSIVE PURPOSE đߊî ðčŞ÷ĒĂöēöđîĊ÷öĕîđêøì éĉîéĞć (ëŠćî + ÖĞćöąëĆî + éĉîðøąÿĉü) éĉîÿŠÜÖøąÿčî éĉî×ĆïÝøüé

úĆÖþèąüĆêëčøąđïĉéßîĉéêŠćÜė éĉîéĞćđöĘé TNT

éĉî×ĆïÝøüé

éĉîÿŠÜÖøąÿčî

SLOW FUSE

ĕóēøđìÙîĉÙìćÜìĀćø ÙČĂ ÷čìíõĆèæŤÖøąÿčîüĆêëčøąđïĉéßîĉéĀîċęÜìĊęìĞćĔĀšđÖĉé ĒÿÜÿüŠćÜ ĒÿÜìĊęđðŨîÿĊ ÙüĆî ÿĞćĀøĆïÿŠÜÿĆââćèĀøČĂÖŠĂĔĀšđÖĉéđÿĊ÷ÜđúĊ÷îĒïï×ĂÜÝøĉÜđóČęĂߊü÷ĔĀšđÖĉéñúĔßšĔîÖćøòřÖ ĕéšĒÖŠ óúčÿŠĂÜ ÿüŠćÜ ÙüĆîÿĊĂćÖćý÷ćî ĕóēøđìÙîĉÙìćÜóúđøČĂî ĕéšĒÖŠ óúč, éĂÖĕöšĕô, ĂĆÖþøÿüøøÙŤ, ÿć÷íćøć


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÙüĆîÿĊĂćÖćý÷ćî

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĤĦ

óúč

ĂĆîêøć÷ (HAZARD) Ģ. ÖćøđñćĕĀöš (COMBUSTION) ģ. ÙüćöøšĂî (THERMAL FLUX) Ĥ. ÙúČęîÙüćöéĆî (PRESSURE WAVE & PROJECTION) êĆüĂ÷ŠćÜĂčïĆêĉđĀêč×ĂÜóúđøČĂî ÿëćîìĊę Ý.ÿčóøøèïčøĊ ÙîïćéđÝĘïÿćĀĆÿ Ĥ øć÷ ĂćÙćøēøÜÜćî ģ ĀúĆÜ ïšćîóĆÖ Ģ ĀúĆÜ øë÷îêŤ ģ ÙĆîđÿĊ÷Āć÷ ÿćđĀêčÝćÖÙîÜćîøć÷ĀîċęÜđÝĊ÷øĀĉîĔîēøÜðøąÖĂïóúčĒúąÿąđÖĘéĕôÖøąđéĘîĕð ëĎÖóúčìĊęðøąÖĂïđÿøĘÝĒúšüÝċÜđÖĉéÖćøøąđïĉé

öćêøÖćøĒúąĒîüìćÜðŜĂÜÖĆî - Ýîì.êšĂÜöĊÙüćöøĎëš Üċ ĂĆîêøć÷ĔîÖćøðäĉïêĆ Üĉ ćî (øąöĆéøąüĆÜĕöŠĔĀšđÖĉéÖćøđÿĊ÷éÿĊ ðøąÖć÷ĕô ÙüćöøšĂî ĔîïøĉđüèìĊęöĊüĆêëčøąđïĉé) - ÝĞćÖĆéðøĉöćèüĆêëčøąđïĉé (ÿćøđÙöĊ) ðøąđõìĒúąÖúčŠöìĊęÿćöćøëđÖĘïøüöÖĆîĕéš - ïčÙÙúĒúąÿëćîìĊęĔßšðäĉïĆêĉÜćî (ĀšćöÿĎïïčĀøĊęõć÷Ĕîøą÷ą Ħġ ôčê) - ßčéĒúąĂčðÖøèŤðŜĂÜÖĆî đߊî ĀöüÖîĉøõĆ÷ ĀöüÖñšć ĒüŠîêćîĉøõĆ÷ ĀîšćÖćÖÖøĂÜĂćÖćý (ĕÿšÖøĂÜßîĉé ëŠćîÖĆööĆîêŤÿĞćĀøĆïĕĂøąđĀ÷ ĒúąßîĉéĕÿšÖøĂÜÿćøđÙöĊ) ëčÜöČĂóúćÿêĉÖĒúą÷ćÜ øĂÜđìšćïĎŢê / øĂÜđìšćîĉøõĆ÷ - ×ĆĚîêĂîÖćøðäĉïĆêĉÜćî, đÙøČęĂÜöČĂđÙøČęĂÜĔßš (NON SPARKING TOOL) - üĉíĊðäĉïĆêĉđöČęĂđÖĉéđĀêčÞčÖđÞĉî - ĔïĂîčâćêëĎÖêšĂÜ - đÙøČęĂÜéĆïđóúĉÜ / ÖćøðŜĂÜÖĆîđóúĉÜĕĀöš / ÿĆââćèđêČĂîõĆ÷ ÿĊđðŨîüĆÿéčđÙúČĂïñĉüĔßšĔîÖćøðŜĂÜÖĆîÿîĉö êÖĒêŠÜĔĀšÿü÷Üćö öĊĀúć÷ßîĉé đߊî ÿĊóúćÿêĉÖ ÿĊĂąÙøĉúĉÙ ÙüøđúČĂÖÿĊđĀöćąÿöÖĆïÜćîĔîÖćøìćÿĊ óŠîÿĊĀøČĂÝčŠöïîüĆêëčĀúĆÜÝćÖđÙúČĂï đߊî ÿĊóŠîüĆÿéčĂčðÖøèŤ ÿĊìćĂćÙćø ēøÜÜćî


Ĥħ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÿĊìĊęĔßšĂ÷ĎŠĔîðŦÝÝčïĆîöĊĂÜÙŤðøąÖĂïÿĞćÙĆâ ĥ ßîĉé ĕéšĒÖŠ Ģ. ñÜÿĊ (Pigment) ÙČĂ ÿćøđÙöĊìĊęìĞćĔĀšđÖĉéÿĊ đߊî ÿĊđ×Ċ÷ü (Chromium oxide) ÿĊ×ćü (Titanium dioxide) ģ. ÿćø÷ċéđÖćą (Binder) ĀøČĂìĊęđøĊ÷ÖüŠć “Öćü” ÙČĂ ÿćø÷ċéđĀîĊę÷üñÜÿĊìĊęĂ÷ĎŠĔîßĆĚî×ĂÜôŗúŤöÿĊ ðøąđõì úąúć÷îÊĞćĕéš Ēúąðøąđõìúąúć÷ĕéšĔîîÊĞćöĆî ìĞćĀîšćìĊęđðŨîêĆü÷ċéđÖćąÖĆïñîĆÜ óČĚîñĉü đÖøé×ĂÜÿĊÝą×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆï ÿĆéÿŠüîÖćøñÿöêĆüÿćø÷ċéđÖćąĔîñúĉêõĆèæŤ Ĥ. êĆüìĞćúąúć÷ (Solvent) ÿŠüîöćÖđðŨîÿćøøąđĀ÷ĕéš đߊî đïîàĉî ēìúĎĂîĊ đöàĉúđĂìíĉúÙĊēêî ìĞćĀîšćìĊę ĔĀšđîČĚĂÿĊĒúąÖćüđÝČĂÝćÜúÜÝîÿćöćøëîĞćĕðìćĕéšĔîïøĉđüèìĊęÖüšćÜ ĀćÖđðŨîÿĊîÊĞćÝąĔßšîÊĞćđðŨîêĆüìĞćúąúć÷ ÿŠüîÿĊ ðøąđõìîÊĞćöĆîÝąĔßšìĉîđîĂøŤđðŨîêĆüìĞćúąúć÷ ēé÷êĆüìĞćúąúć÷éĆÜÖúŠćüÝąøąđĀ÷ĂĂÖĕðĀúĆÜÖćøìćÿĊ ĥ. ÿćøðøčÜĒêŠÜ (Additive) đðŨîÿćøìĊęđêĉöúÜĕð đߊî ÙüćöìîêŠĂÖøééŠćÜ ÙüćößČĚî ĒúąÖćøðÖðŗé øĂ÷øšćü đðŨîêšî ĂĆîêøć÷đîČęĂÜÝćÖÿćøðîđðŚŪĂîìĊęđÖĉé×ċĚîÝćÖÖćøóŠîÿĊ Ģ. úąĂĂÜ (Mist) đðŨîĂîčõćÙìĊęöĊ×îćéđúĘÖÖüŠć Ģġ ĕöÙøĂî àċęÜÿćöćøëđךćÿĎŠøąïïìćÜđéĉîĀć÷ĔÝ àċęÜ ĕéšĒÖŠ êąÖĆęü ĒúąēÙøđöĊ÷ö ÿćøìĆĚÜÿĂÜêĆüîĊĚìĞćĔĀšđÖĉéóĉþĔîøŠćÜÖć÷ øąïïìćÜđéĉîĂćĀćø ģ. ĕĂøąđĀ÷ (Vapor) ÿćöćøëĒóøŠÖøąÝć÷ĕðĕÖú ēé÷ĕĂøąđĀ÷ÿŠüîĔĀâŠìĊęóïöĆÖÝąđðŨî Isocyanate Ketone, Toluene Ēúą Xylene ÿćøéĆÜÖúŠćüÖŠĂĔĀšđÖĉéĂćÖćøüĉÜđüĊ÷îýĊøþą ÙúČęîĕÿš ĂćđÝĊ÷î ĒÿïÙĆî øąÙć÷ đÙČĂÜìĊęøąïïìćÜđéĉîĀć÷ĔÝ ĒúąñĉüĀîĆÜ đðŨîēøÙĕêĒúąđðŨîĂćÖćøđøČĚĂøĆÜĕéš ÖćøðŜĂÜÖĆîĂĆîêøć÷ÝćÖÿĊ Ģ. ó÷ć÷ćöĀúĊÖđúĊę÷ÜĕöŠĔĀšÿĊîĆĚîđךćÿĎŠøŠćÜÖć÷ ģ. ÙüøÿüöĀîšćÖćÖðŜĂÜÖĆîúąĂĂÜĒúąĕĂ×ĂÜÿćøóĉþ Air-Purifying Facepiece Respirator (ßîĉé ÖøĂÜĂćÖćýĔĀšïøĉÿčìíĉĝ) ēé÷óĉÝćøèćëċÜßîĉé×ĂÜÿćøðîđðŚŪĂî øąéĆïÙüćöđךöךî×ĂÜÿćø ðøĉöćèĂĂÖàĉđÝîìĊę Āć÷ĔÝĔîÿëćîìĊęìĞćÜćî ĒúąÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜñĎšÿüöĔÿŠ Ĥ. ĕöŠÙüøÿĎïïčĀøĊęĀøČĂøĆïðøąìćîĂćĀćø×èąìĞćÜćîÙúčÖÙúĊÖĆïÿĊ ĥ. đöČęĂđÿøĘÝÜćîĒúšüÙüøĂćïîÊĞćĒúąìĞćÙüćöÿąĂćéßčéìĊęìĞćÜćî Ħ. đöČęĂđÖĉéĂćÖćøĒóš ÙüøøĊïðøċÖþćĒóì÷Ť ħ. đÖĘïÿĊĔĀšĀŠćÜÝćÖĂćĀćø đéĘÖ Ēúąđðúüĕô ÖøèĊÿöĆ ñĆÿëĎÖñĉüĀîĆÜ ĔĀšúćš Üéšü÷ÿïĎĂŠ ÷ŠćÜĂŠĂîĒúšüúšćÜéšü÷îÊćĞ ÿąĂćéĂĊÖÙøĆÜĚ ëšćđðŨîÿĊðøąđõì Oil Base ĔĀšđßĘééšü÷îÊĞćöĆîóČßĀøČĂ Baby Oil ĒúšüúšćÜîÊĞćÿïĎŠĒúąîÊĞćÿąĂćéĂĊÖÙøĆĚÜ ÖćøĒóšÿćøđÙöĊïčÙÙúÝąĒêÖêŠćÜÖĆîĔîÖćøêĂïÿîĂÜêŠĂÿćøđÙöĊ ïćÜÙîĂćÝÝąöĊñúÖøąìïđóĊ÷Ü đúĘÖîšĂ÷ Ĕî×èąìĊęïćÜÙîĂćÝÝąĕöŠĕéšøĆïñúÖøąìïĔéė ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆï Ăć÷č đóý ÿč×õćó ĒúąðøĉöćèÙüćöđךöךî


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĤĨ

×ĂÜÿćøđÙöĊ Ēúąøą÷ąđüúćìĊøę ćŠ ÜÖć÷øĆïđךćĕð đöČĂę đøĉöę êšîìĞćÜćîĂćÝ÷ĆÜĕöŠöÖĊ ćøĒóš ĒêŠđöČĂę ÿĆöñĆÿĂ÷ŠćÜÿöÉćĞ đÿöĂ øŠćÜÖć÷ÖĘĂćÝÝąöĊðäĉÖĉøĉ÷ć×ċĚî ëċÜĒöšÝąÿĆöñĆÿÿćøĔîøąéĆïêÉĞć ĒúąĔîđüúćêŠĂöćÖĘđÖĉéÖćøĒóš×ċĚî đߊî ÿĊ îÊĞćöĆîÿî ÖøéÖĞćöąëĆî éŠćÜ ñÜàĆÖôĂÖ đÙøČęĂÜÿĞćĂćÜ ÷ćÜêšîĕöš òčśîúąĂĂÜ ĂćĀćøìĊęøĆïðøąìćî ĂćÖćø đߊî ñĉüĀîĆÜ ĂĆÖđÿï đöĘéñČęîÙĆîêćöñĉüĀîĆÜ ðüéýĊøþąđðŨîĕך - ĂčðÖøèŤÿĞćîĆÖÜćîìĊęĔßšÖĆîĂ÷ŠćÜĒóøŠĀúć÷ ĕéšĒÖŠ đÙøČęĂÜëŠć÷đĂÖÿćø đÙøČęĂÜēìøÿćø( ÖøąéćþÝąđÙúČĂï ÿćøđÙöĊĀøČĂĔßšĒëïøĉïïĂîìĊęĕüêŠĂÙüćöøšĂîóĉöóŤúÜÖøąéćþíøøöéć) đÙøČęĂÜóĉöóŤøąïïĒÿÜđúđàĂøŤ (Laser printer) ĔßšÿĆââćèĕôôŜćøąïïéĉÝĉìĆúĒúąĒðúÿĆââćèđĀúŠćîĊĚñŠćîìćÜúĞćĒÿÜđúđàĂøŤĕð÷ĆÜóČĚîñĉüúĎÖÖúĉĚÜ ìĊęĕü êŠĂĒÿÜÿüŠćÜ ĒúąÖøąïüîÖćøóĉöóŤđĂÖÿćøđߊîđéĊ÷üÖĆïøąïïÖćøëŠć÷đĂÖÿćøìĆęüĕð đÙøČęĂÜóĉöóŤđ×Ċ÷ü (Ĕßšÿćø ĕéĂąēàÿĊîÊĞćêćúĒéÜĔîÖøąïüîÖćøñúĉêĒúąÖøąéćþìĊęöÙĊ üćöĕüêŠĂÿćøđÙöĊ đöČęĂÿĆöñĆÿÖĆïõćó Ēúąêćöéšü÷ ĕĂøąđĀ÷×ĂÜĒĂöēöđîĊ÷ îÊĞć÷ćđÙöĊ ĀøČĂÙüćöøšĂîÖĘÝąĕéšõćóêćöìĊęêšĂÜÖćø) ñĎšìĊęĔßšÜćîîćîė ÙüøøąöĆéøąüĆÜ ĂĆîêøć÷đߊîÖĆîÝćÖ Ģ. ÖŢćàēĂēàî ìĞćĔĀšđÖĉéÖćøøąÙć÷đÙČĂÜ đÖĉéÝćÖÖćøĂĆéĒúąðúŠĂ÷ðøąÝčĕôôŜćìĊęúĎÖÖúĉĚÜÖøąéćþ Ēúą ïćÜÿŠüîđÖĉéÝćÖÖćøðúŠĂ÷ĒÿÜđĀîČĂöŠüÜÝćÖĀúĂéĕôóúĆÜÜćîÿĎÜ×ĂÜđÙøČęĂÜëŠć÷đĂÖÿćø ģ. òčîś ñÜĀöċÖ đðŨîñÜĀöċÖðøąđõìñÜÙćøŤïĂîéĞć Ģġ % ñÿöÖĆïóúćÿêĉÖđøàĉî àċÜę öĊĂîĆ êøć÷êŠĂÿč×õćó ÿćøĕêøĕóøĊîìĊęóïĔîñÜÙćøŤïĂîéĞć Ēúąÿćø TNF đðŨîÿćøÖŠĂöąđøĘÜ ÖćøĀć÷ĔÝđĂćñÜĀöċÖđךćĕðìĞćĔĀšđÖĉé øąÙć÷đÙČĂÜêŠĂøąïïĀć÷ĔÝ ĕĂ ÝćöĒúąđðŨîÿćđĀêčĂćÖćøõĎöĉĒóš Ĥ. ĒÿÜđĀîČĂöŠüÜ (UV Light) đðŨîĂĆîêøć÷êŠĂêć ÖćøÿĆöñĆÿĒÿÜÝšćÝćÖÖćøëŠć÷đĂÖÿćøđðŨîđüúćîćî ÝąöĊĂćÖćøðüéêć ðüéýĊøþą - ĒîüìćÜÙüćöðúĂéõĆ÷ Ģ. ëŠć÷đĂÖÿćøìčÖÙøĆĚÜÙüøðŗéòćÙøĂïÿîĉìĒúąĀúĊÖđúĊę÷ÜÖćøöĂÜìĊęÖøąÝÖêšîÞïĆï ģ. êĉéêĆĚÜóĆéúöéĎéĂćÖćýđÞóćąìĊęĔîĀšĂÜëŠć÷đĂÖÿćø Ĥ. ÿüöëčÜöČĂ×èąđêĉöĀøČĂđÙúČęĂî÷šć÷ñÜĀöċÖ ĥ. ñÜĀöċÖìĊęĔßšĒúšüîĞćĕðÖĞćÝĆéúÜĔîõćßîąðŗéöĉéßĉé Ħ. ĕöŠÙüøüćÜđÙøČĂę ÜëŠć÷đĂÖÿćøĔîĀšĂÜìĞćÜćî ÙüøÝĆéĒ÷ÖĕüšĔîìĊđę ÞóćąĀøČĂĕüšìöĊę öč ĀšĂÜĕÖúÝćÖÙîìĞćÜćî ĒúąöĊÖćøøąïć÷ĂćÖćýìĊęđĀöćąÿö ħ. ĕöŠÙüøöĊñĎšĔéêšĂÜìĞćÜćîëŠć÷đĂÖÿćøìĆĚÜüĆî Ĩ. ïĞćøčÜøĆÖþćđÙøČęĂÜ ÿćøđÙöĊĒêŠúąßîĉéöĊÙè č ÿöïĆêĒĉ êÖêŠćÜÖĆî éĆÜîĆîĚ ÖćøìĞćÜćîÙüøìøćïøąïïךĂöĎúÙüćöðúĂéõĆ÷ ÿćøđÙöĊ àċęÜÝąøąïčךĂöĎúìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤĔîéšćîêŠćÜė ĒÖŠñĎšĔßšÿćøđÙöĊ đߊî ÙčèÿöïĆêĉìćÜđÙöĊĒúąôŗÿĉÖÿŤ ÖćøđÖĘïøĆÖþć ÖćøðŜĂÜÖĆîĂĆîêøć÷ ĒúąÖćøðåöó÷ćïćú đߊî MSDS (MATERIAL SAFETY DATA SHEET) ךĂöĎúÝćÖÖøöÙüïÙčööúóĉþ ÖøąìøüÜüĉì÷ćýćÿêøŤđìÙēîēú÷ĊĒúąÿĉęÜĒüéúšĂö  ĂšćÜĂĉÜ :

Ģ.øąïïÖćøÝĆéÖćøךĂöĎúÿćøđÙöĊ Chem Track ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ģ.Safetyofųcerthailand .blogspot.com Ĥ. ÿćøćîčÖøöĕì÷ÿĞćĀøĆïđ÷ćüßî đúŠöìĊę ģģ ĥ.üĉßćĕóēøđìÙîĉÙ ÖĂÜüĉì÷ćÖćø ÖøöÿøøóćüčíìĀćøĂćÖćý


Ĥĩ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

êŠĂÝćÖÞïĆïìĊęĒúšü ðøĉöćèĂĉđúĘÖêøĂî (TEC : Total Electron Contents) ïîßĆĚîïøø÷ćÖćýĕĂēĂēîÿđôŘ÷øŤìĊęëĎÖøïÖüî öĊÙüćöĀîćĒîŠîĕöŠÿöÉĞćđÿöĂÖĆî ðøćÖäÖćøèŤîĊĚđøĊ÷ÖüŠć Ionospheric Scintillation àċęÜÝćÖÖćøýċÖþćóïüŠć ÖćøÖøąÝć÷êĆüĂ÷ŠćÜĕöŠÿöÉĞćđÿöĂ×ĂÜðøĉöćèĂĉđúĘÖêøĂîïîßĆĚîïøø÷ćÖćýîĆĚîöĊøĎðĒïïìĊęàÊĞćÖĆî ÙČĂ óïüŠćÝąöĊ ðøćÖäÖćøèŤ Ionospheric Scintillation đÖĉé×ċîĚ Ă÷ŠćÜöćÖïøĉđüè×ĆüĚ ēúÖđĀîČĂ ×ĆüĚ ēúÖĔêš ĒúąïøĉđüèđÿšîýĎî÷ŤÿêĎ ø ĒúąóČĚîìĊęĔÖúšđÙĊ÷Üēé÷đÞóćąĔîĒîü ĢĤ ĂÜýćđĀîČĂĒúąĔêš ðøąđìýĕì÷àċÜę öĊóîČĚ ìĊĂę ÷ĎĔŠ ÖúšđÙĊ÷ÜïøĉđüèóČîĚ ìĊìę ÖĊę úŠćüöćÝċÜĕéšøïĆ ñúÖøąìïÝćÖðøćÖäÖćøèŤ Ionospheric Scintillation îĊĚéšü÷

øĎðìĊę Ģ ĒÿéÜïøĉđüèìĊęĂĉđúĘÖêøĂîïîßĆĚîïøø÷ćÖćýĕĂēĂēîÿđôŘ÷øŤëĎÖøïÖüîÝćÖךĂöĎúìćÜÿëĉêĉ (ìĊęöć : http://www.ips.gov.au/Satellite/1/1)


׊ćüìĀćøĂćÖćý ĤĪ

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÖćøýċÖþćðøćÖäÖćøèŤ Ionospheric Scintillation ÝąìĞćēé÷ÖćøýċÖþćÿĆââćè×ĂÜÝĊóđĊ ĂÿìĊÿę ÜŠ ñŠćî ßĆîĚ ïøø÷ćÖćýĕĂēĂēîÿđôŘ÷øŤúÜöć ĒúąÖćøïĂÖêĞćĒĀîŠÜìĊÙę úćéđÙúČĂę îĕðÝćÖêĞćĒĀîŠÜÝøĉÜ óïüŠć ñúÖøąìïìĊę đÖĉéÝćÖßĆîĚ ïøø÷ćÖćýĕĂēĂēîÿđôŘ÷øŤìöĊę ÖĊ účöŠ ĂĉđúĘÖêøĂîĒðøðøüîĕöŠÿöÉćĞ đÿöĂÙČĂìĞćĔĀšđÖĉéÖćøĀîŠüÜđüúć×ĂÜ ÿĆââćè (Time Delay) đÖĉéÖćøĀöčîÙüÜĒïïôćøćđé÷Ť (Faraday Rotation) àċęÜÝąìĞćĔĀšöčöēóúćĕúàŤ×ĂÜ ÿĆââćèîĆĚîđÖĉéĀöčîĕðÝćÖöčöđéĉö ĒúąđÖĉéÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×ĂÜĒĂöóúĉÝĎéĂ÷ŠćÜÖøąìĆîĀĆî (Scintillation) àċęÜÝąìĞćĔĀšøąéĆïÿĆââćèđÖĉéÖćøĒÖüŠÜ×ċĚîė úÜė Ă÷ŠćÜøüéđøĘüÖüŠćøąéĆïðÖêĉ ìĞćĔĀšÿĆââćèÝĊóĊđĂÿìĊęñŠćîßĆĚî ïøø÷ćÖćýĕĂēĂēîÿđôŘ÷øŤìĊęđÖĉéðøćÖäÖćøèŤ Ionospheric Scintillation úÜöć÷ĆÜđÙøČęĂÜøĆïÝĊóĊđĂÿđÖĉéÖćø đÿøĉöĀøČĂĀĆÖúšćÜÖĆî×ĂÜÙúČęîìćÜêøÜĒúąÙúČęîìĊęĀĆÖđĀ ìĞćĔĀšđÖĉéÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĒĂöóúĉÝĎéĂ÷ŠćÜÖøąìĆîĀĆî (Amplitude Scintillation) ĒúąîĂÖÝćÖîĊ÷Ě ÜĆ öĊÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜìćÜđôÿ (Phase Scintillation)×ĂÜÿĆââćèéšü÷ ðøĉöćèÖćøđÖĉé Ionospheric Scintillation ÝąìĞćÖćøýċÖþćēé÷éĎÝćÖÙŠćéĆßîĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ ĒĂöóúĉÝĎéĂ÷ŠćÜÖøąìĆîĀĆî (S4 Index) ēé÷ÙŠć S4 ĀćĕéšÝćÖ

ēé÷ìĊę

I ÙČĂ ×îćéĒĂöóúĉÝĎé×ĂÜÿĆââćè < > ÙČĂ ÙŠćđÞúĊę÷×ĂÜóćøćöĉđêĂøŤĔîߊüÜìĊęÖĞćĀîé

øĎðìĊę ģ ÖøćôĒÿéÜÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖćøÙúćéđÙúČęĂî×ĂÜÝĊóĊđĂÿêćö Latitude Ēúą Longitude ÖĆïøąéĆïÖćøðúĊę÷îĒðúÜĒĂöóúĉÝĎé×ĂÜÿĆââćè S4 ĔîüĆîìĊę ĩ đöþć÷î ģġġģ


ĥġ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ĒúąéĎÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜđôÿĂ÷ŠćÜÖøąìĆîĀĆî (Phase Scintillation) ēé÷éĎÝćÖÙŠćÿŠüîđïĊę÷Üđïî öćêøåćî×ĂÜđôÿ×ĂÜÿĆââćèìĊöę ćëċÜ÷ĆÜđÙøČĂę ÜøĆï îĂÖÝćÖîĊ÷Ě ÜĆ ýċÖþćĕéšÝćÖ ðøĉöćèĂĉđúĘÖêøĂîïîßĆîĚ ïøø÷ćÖćý (TEC: Total Electron Contents) àċęÜ TEC đðŨîÖćøüĆéðøĉöćèĂĉđúĘÖêøĂîĔîßĆĚîïøø÷ćÖćýĔî Ģ êćøćÜđöêø ēé÷öĊÙŠć 1TECU = 1016 electrons / m2 ēé÷ÖćøüĆéÙŠćÝąüĆéÙŠćóČîĚ ìĊĔę îĒîüêĆÜĚ êćöĒîü×ĂÜÿĆââćèìĊúę Üöć÷ĆÜđÙøČĂę ÜøĆï (Vertical total electron Content: VTEC) ÝćÖñúÖćøýċÖþćĔîðŘ ģġġĢ-ģġġģ àċęÜđðŨîÖćøÙøïøĂï Sunspot Cycle øĂïìĊę ģĤ ìĊęöĊ óć÷čÿøč ÷ĉ ąöćÖìĊÿę éč óïüŠć öĊñúÖøąìïÖĆïÙüćöĒðøðøüîïîßĆîĚ ïøø÷ćÖćýĕĂēĂēîÿđôŘ÷øŤàÜċę đøćüĆéĕéšÝćÖÙŠć àċÜę ÝąöĊñúÖøąìïÖĆïÙüćöĒöŠî÷Ğć×ĂÜÝĊóĊđĂÿêćöÖøćôēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜĔîߊüÜđüúć ĢĪġġ - ġĢġġ ÝćÖÖøćôøĎðìĊę ģ ĒÿéÜĔĀšđĀĘîÖćøÙúćéđÙúČĂę î×ĂÜêĞćĒĀîŠÜìĊĂę ćŠ îÝćÖÝĊóđĊ Ăÿ êćö Latitude, Longitude Ēúą Absolute error đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïøąéĆïÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×ĂÜĒĂöóúĉÝĎéĂ÷ŠćÜÖøąìĆîĀĆî S4 óïüŠćÖćøïĂÖ êĞćĒĀîŠÜìĊęñĉéóúćé×ĂÜÝĊóĊđĂÿđÖĉé×ċĚîĔîߊüÜìĊęöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĒĂöóúĉÝĎéĂ÷ŠćÜÖøąìĆîĀĆî ÝćÖ S4 ĂĆîđîČęĂÜ öćÝćÖÿćđĀêčÿĆââćèìĊęĕéšøĆïñŠćîßĆĚîïøø÷ćÖćýĕĂēĂēîÿđôŘ÷øŤĔîߊüÜđüúćìĊęđÖĉéðøćÖäÖćøèŤ Ionospheric Scintillation

øĎðìĊę Ĥ Öøćô CEP ĒÿéÜêĞćĒĀîŠÜìĊęÙúćéđÙúČęĂî ×ĂÜÝĊóĊđĂÿêćö Latitude Ēúą Longitude êćöߊüÜđüúć ĔîüĆîìĊę ĩ đöþć÷î ģġġģ

øĎðìĊę ĥ Öøćô CEP ĒÿéÜêĞćĒĀîŠÜìĊęÙúćéđÙúČęĂî ×ĂÜÝĊóĊđĂÿêćö Latitude Ēúą Longitude êćöߊüÜđüúć ĔîüĆîìĊę ģ öĉëčîć÷î ģġġģ

ÝćÖøĎðìĊę Ĥ ĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćÿŠüîđïĊę÷Üđïîöćêøåćî×ĂÜÖćøÖøąÝć÷êĆü (STD) ×ĂÜêĞćĒĀîŠÜìĊęĂŠćîéšü÷ ÝĊóĊđĂÿĂ÷ĎŠĔîøąéĆïÙŠĂîךćÜÿĎÜ đöČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïÖøćôĔîøĎðìĊę ĥ ĒúąĔîøĂï Sunspot Cycle øĂïìĊę ģĥ îĊĚ ÙČĂĔîߊüÜðŘ ģġĢģ-ģġĢĤ ĕéšìĞćÖćøìéÿĂïēé÷Öćøêĉé êĆĚÜđÙøČęĂÜøĆïÝĊóĊđĂÿĕüšìĊę ÿŠüîüĉÝĆ÷ĒúąóĆçîć ÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊðŜĂÜÖĆîðøąđìý ĂćÙćøĕÙêĆěÖ óĉÖĆé 13.90976N Ēúą 100.54961E ēé÷êĉéêĆĚÜđÿćĂćÖćýøĆïÿĆââćèÝĊóĊđĂÿĕüšìĊęēúŠÜĒÝšÜßĆĚîéćéôŜć ñúìĊęĕéšöĊÖćøÖøąÝć÷êĆü×ĂÜ êĞćĒĀîŠÜìĊęĂŠćîĕéšĔîúĆÖþèąđéĊ÷üÖĆîÖĆïìĊęđÙ÷ìéÿĂïĔîðŘ ģġġģ ÝćÖøĎðìĊę ħ ĒÿéÜøĎðüÜÖúöìĊęöĊøĆýöĊđìŠćÖĆïÙøċęÜĀîċęÜ×ĂÜÝčéìĊęĕÖúìĊęÿčéìĊęĂŠćîĕéšĔîߊüÜđüúćîĆĚîė ēé÷ üÜÖúöĒêŠúąüÜÝąöĊÝčéýĎî÷ŤÖúćÜĂ÷ĎŠìĊęÙŠćđÞúĊę÷×ĂÜóĉÖĆéìĊęĂŠćîĕéšĔîߊüÜđüúćîĆĚîė ĒúąĕéšìĞćÖćøêĉéêĆĚÜøąïïĔî


׊ćüìĀćøĂćÖćý ĥĢ

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

úĆÖþèąđéĊ÷üÖĆîđóČęĂđðøĊ÷ïđìĊ÷ïךĂöĎú ìĊę Ă.ÿćöóøćî Ý.îÙøðåö ĕéš×šĂöĎúúĆÖþèą×ĂÜÖćøïĂÖêĞćĒĀîŠÜ×ĂÜ ÝĊóđĊ ĂÿìĊÙę úćéđÙúČĂę îìĊöę øĊ ðĎ ĒïïÙúšć÷ė ÖĆî ÖĆïךĂöĎúêĞćĒĀîŠÜìĊÙę úćéđÙúČĂę î×ĂÜÝĊóđĊ ĂÿđöČĂę ĢĢ ðŘÖĂŠ îĔîđøČĂę Ü ×ĂÜߊüÜđüúćìĊęđÖĉéðøćÖäÖćøèŤ ÝċÜđßČęĂĕéšüŠćÙüćöÙúćéđÙúČęĂîìĊęđÖĉé×ċĚîîĊĚđÖĉéÝćÖðøćÖäÖćøèŤ Ionospheric Scintillation éĆÜךĂöĎúêĆüĂ÷ŠćÜ ìĊęđÖĘïöćĔîüĆîìĊę Ģġ öĊîćÙö ģġĢģ êćöøĎðìĊę Ĩ øĎðìĊę Ħ ĒÿéÜÝčéÿĊĒéÜÙČĂêĞćĒĀîŠÜ ìĊęĂŠćîĕéšÝćÖÝĊóĊđĂÿ ĔîüĆîìĊę ģĢ ÖčöóćóĆîíŤ ģġĢģ

ĒúąđöČĂę üćéÖøćô CEP ×ĂÜĂĊÖêĆüĂ÷ŠćÜĀîċÜę ĔîüĆîìĊę Ģħ öĊîćÙö ģġĢģ Ă.ÿćöóøćî Ý.îÙøðåö ÖĘöĊøĎðĒïïÖćøïĂÖêĞćĒĀîŠÜóĉÖĆéìĊę ÖøąÝć÷êĆüĔîߊüÜđüúćđéĊ÷üÖĆî êćöøĎðìĊę ĩ ÝćÖÖćøìéÿĂïÿøčðĔĀšđĀĘîüŠćÖćøïĂÖóĉÖĆéêĞćĒĀîŠÜ×ĂÜ ÝĊóĊđĂÿîĂÖÝćÖÙüćöÙúćéđÙúČęĂîìĊęöćÝćÖÿćđĀêčĂČęîė Ēúšü ÷ĆÜöĊĂĊÖ ÿćđĀêčĀîċÜę öćÝćÖðøćÖäÖćøèŤ Ionospheric Scintillation àċÜę öĊøðĎ Ēïï ìĊ÷ę ćÖÝąÙćéđéć ĒêŠĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćöĕéšöÙĊ üćöó÷ć÷ćöìĊÝę ąÿøšćÜēöđéú ×ĂÜÖćøđÖĉéðøćÖäÖćøèŤ Ionospheric Scintillation đóČĂę ó÷ćÖøèŤ ÿøšćÜøĎðĒïï ìĊđę Öĉé×ċîĚ đóøćąðøąē÷ßîŤĔîÖćøĒÖšĕ×Ùüćöñĉéóúćé×ĂÜ ÿĆââćèìĊęñŠćîßĆĚîïøø÷ćÖćýĕĂēĂēîÿđôŘ÷øŤúÜöć ÝąđĀĘîĕéšüćŠ ðøćÖäÖćøèŤíøøößćêĉìđĊę Öĉé×ċîĚ ïîéüÜĂćìĉê÷ŤöĊ ñúÖøąìïÖĆïđøćĔîÿŠüî×ĂÜĂčðÖøèŤđÙøČĂę ÜĔßšĂđĉ úĘÖìøĂîĉÖÿŤ ĀćÖđøć øĎšúŠüÜĀîšćüŠćĂĊÖ ĢĢ ðŘךćÜĀîšćÝąđÖĉéðøćÖäÖćøèŤîĊĚ×ċĚîĂĊÖ ÖĘđêøĊ÷ö ÖćøøĆïöČĂĕüšúüŠ ÜĀîšć àċÜę ÝąĕöŠÖĂŠ ĔĀšđÖĉéÖćøìĞćÜćî ìĊñę éĉ óúćéĔîĂčðÖøèŤ ĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤìĊęĂćýĆ÷ÙúČęî ÙüćöëĊęêŠćÜė ĔîÖćøìĞćÜćî

øĎðìĊę ħ Öøćô CEP êĞćĒĀîŠÜìĊęĂŠćîĕéšÝćÖÝĊóĊđĂÿ ĔîüĆîìĊę ģĢ ÖčöóćóĆîíŤ ģġĢģ

øĎðìĊę Ĩ ÖøćôĒÿéÜêĞćĒĀîŠÜìĊęĂŠćîĕéšÝćÖÝĊóĊđĂÿ ĔîüĆîìĊę Ģġ öĊîćÙö ģġĢģ

øĎðìĊę ĩ ÖøćôĒÿéÜêĞćĒĀîŠÜìĊęĂŠćîĕéšÝćÖÝĊóĊđĂÿ ĔîüĆîìĊę Ģħ öĊîćÙö ģġĢģ

đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ : [1] “Solar Cycle 24 – Predictions lowest for 100 years”, [Online; accessed 5 December 2012]. [Online]. Available: http://solarwatch. wordpress.com/2012/05/03/ solar-cycle-24-predictions-lowest-for-100-years/ [2] “ñúÖøąìï×ĂÜúöÿčøĉ÷ąêŠĂēúÖ (Solar Wind’s Effect on Earth)”, [Online; accessed 5 December 2012]. [Online]. Available: http://www.trueplookpanya.com/true/ knowledge_youtube.php?youtube_id=203 [3] Robert G. Melton. “Details of the GPS position calculation”, ”, [Online; accessed 5 December2012]. [Online]. Available : http://csse.usc.edu/GSAW/gsaw2011/ s6/brunskill.pdf [4] đĂÖóú öĉęÜ×üĆâ. “ðŦÝÝĆ÷ìĊęúéìĂîÙüćöĒöŠî÷ĞćÝĊóĊđĂÿĔîõćüąìĊęöĊÙüćöĒðøðøüî×ĂÜßĆĚîïøø÷ćÖćýĕĂēĂēîÿđôŘ÷øŤÿĎÜÿčé üĉì÷ćîĉóîíŤüĉì÷ćýćÿêøöĀćïĆèæĉê ÿć×ćÖćøýċÖþćüĉì÷ćýćÿêøŤ (đĂÖÙĂöóĉüđêĂøŤ) ïĆèæĉêüĉì÷ćúĆ÷ ÿëćïĆîđìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćđÝšćÙčèìĀćøúćéÖøąïĆÜ, 2546. [5] ðŦìöć óčŠößĎýĆÖéĉĝ. “ÖćøýċÖþćúĆÖþèąÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĒĂöðúĉÝĎéĂ÷ŠćÜÖøąìĆîĀĆîđîČęĂÜÝćÖßĆĚîïøø÷ćÖćýĕĂēĂēîÿđôŘ÷øŤ×ĂÜÿĆââćèéćüđìĊ÷ö GPS.” üĉì÷ćîĉóîíŤüĉýüÖøøöýćÿêø öĀćïĆèæĉê ÿć×ćüĉýüÖøøöēìøÙöîćÙö ïĆèæĉêüĉì÷ćúĆ÷ ÿëćïĆî đìÙēîēú÷ĊóøąÝĂöđÖúšćđÝšćÙčèìĀćøúćéÖøąïĆÜ, 2547. [6] Briggs B.H. and Parkins I.A. “On the Variable of Radio Star and Satellite Scintillation with Zenith Angle.” J. Atmos. Terr. Phy., 1963.pp.334-356 [7] IPS Radio and Space Services. “The Australian Ionosphere”, [Online; accessed 5 December 2012]. [Online]. Available: http://www.skatelescopeorg/ wp-content/ uploads/2012/06/64_Appendix-2.5.1.pdf


ĥģ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

Ă.üćøčèĊ


׊ćüìĀćøĂćÖćý ĥĤ

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

h Across

j Down

1. Tony's truck is very old so he can not sell it out, now it is his .......... of his vehicle. 6. A .......... is an illegal action or activity for which a person can be punished by law. 10. .........., two, three etc. 11. To ............ something means to spoil or damage it. 13. The .......... of a person or animal is their characteristic of being either male or female. 14. This couple can not have a baby, so their cousin gave them two boys, we can call them that they are .......... sons. 15. This week I am very busy, so I have no time to rest .......... of this week. 16. A dozen 19. To ........... means to cover something with a piece of paper etc. 20. We had to run as fast .......... we could in order to get on a plane on time. 21. After we got on it, we .......... down to relax. 22. An old fashioned use a word "............" for a meaning very nice or very good. 24. Not long ago the mountain in Chili let out lots of .........., so many airplanes near that area could not take off almost a month. 25. To make ......... effort to do something means to try hard to do it. 26. Now the policeman keeps an .......... on the thief or he watches him closely. 28. Your soup is salty you may ............. much salt in it.

1. If you describe someone as .........., you ųnd them irritation because they are shy or pretend to be shy. 2. The same a No.25 Across 3. Anytime I feel tired, I use Eau-de Cologne to ......... my body. 4. A .......... is someone who is the property of another person, and has to work for that person. 5. Opposite of "export" 6. When people or animals .......... somewhere they move quietly and slowly. 7. ......... Marasri a type of a woman whom you like to marry ? 8. Well, that's right and she must love ......... too. 9. If you .......... a place, you travel around it to ųnd out what it is like. 12. The same as No.49 Across 15. One ......... equals one unit, we usually use to measure the electric current. 17. When she .......... young, she loved to play the piano. 18. You have to wait in this room, another one is for ......... (an abbreviation) and the Royal guests. 19. To .......... means to walk to any places without intending to go. 21. Opposite of "glad" 23. The same as No.26 Across 24. Now many cambodian people want to .......... or leave their houses to come to work in Thailand.


ĥĥ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

h Across

j Down

29. Opposite of "here" 31. If you don't want the serious situation, you should not talk ......... the policy and any calour of shirts. 34. He tried to climb up to the bird's .......... them he fell down seriously. 36. Her house is .......... or not messy and dirty. 37. A .......... or small white insect, it makes your house collapse in the near future if you don't get rid of it. 39. Either Abhisit .......... Yingluck can be the most interesting person for Thai people. 40. .......... is a man who has a high rank in a nobility. 41. Somruk is .......... talkative guy that every body escapes from him. 44. A .......... is a small fat, shorted hair dog with a Ŵat nose. 45. I have .......... freetime to listen to the news so I miss Dr.Mook's news. 47. An ............ is a question which you ask in order to get some information. 49. They have to leave for Japan .......... nine o'clock. 50. Some kind of .......... can be crushed and processed to make sugar. 51. My friend's daughter is a ........ girl, she is nervous and uncomfortable while she is in a company of other people. 52. Please wait me ........., don't walk to other places. 53. California is a .......... of the United States. 54. I usually .......... the bed twice a month.

27. Opposite of "in" 29. Don't approach to a ........... or exhaust pipe, it is dangerous while it has just landed. 30. ........... is the ability and strength to do active physical things. 32. My daughters must .......... the millionairesses because they are smart spending money. 33. ........... are a cereal crop or its gains, used for making porridge or feeding animals. 35. A .......... is a written agreement between countries in which they agree to do a particular thing or to help each other. 37. You can ride lots of transportation to Chiengmai such as : airplane, bus and ......... . 38. When you arrived Chiengmai you can .......... or go on a journey or trip round it. 42. ............... or one time I used to go there by plane. 43. Your .......... (an abbreviation) is your level of intelligence, as indicated by a special test that you do. 46. Now the important project for the teenagers, To Be Number ............. is widely spread to everywhere. 48. If you ............. a ųsh or other animals, you catch it in a very ųne threads woven. 49. ..............., I must admire you, you are skillful in catching animals. 51. The same as No.41 Across (đÞú÷Ă÷ĎŠĀîšć ĩĤ)


î.ì.ßîčêøŤ ÝĉêøïøøÝÜ î.ì.ðøąèê ÙčèĂîĆîêŤ

ÖćøðäĉïĆêĉÖćøÖĉÝÖćøóúđøČĂî îĂÖÝćÖÖćøéĞćđîĉîÖćøéšćî÷čìíÖćøĒúšü ÖćøìĞćÙüćöđךćĔÝÖĆïðøąßćßîĔîóČîĚ ìĊđę ðŨîÿĉÜę ÝĞćđðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉÜę ēé÷đÞóćąÙüćöêšĂÜÖćøĔĀšðøąßćßîđךćĔÝëċÜðøąē÷ßîŤìÖĊę ĂÜìĆóĒúąðøąđìýßćêĉÝąĕéšøïĆ ĒúąÿîĆïÿîčîÖćøòřÖĄ éĆÜîĆĚîÖćøéĞćđîĉîÖćøēÙøÜÖćøßčößîÿĆöóĆîíŤ ÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤ Öćøߊü÷đĀúČĂðøąßćßî ĒúąÖćøĒúÖđðúĊę÷î üĆçîíøøö ÝċÜöĊđðŜćĀöć÷ĔîóČĚîìĊęÖćøòřÖìĆĚÜÿćöÝĆÜĀüĆéĕéšĒÖŠ Ý.îÙøøćßÿĊöć Ý.úóïčøĊ Ēúą Ý.ĂčéøíćîĊ ēé÷öĊ ēøÜđøĊ÷îđðŜćĀöć÷ÝĞćîüî ĥ ēøÜđøĊ÷î ĕéšĒÖŠ Ģ. ēøÜđøĊ÷îïšćîóąĕú ê.ĀĆüìąđú Ă.đöČĂÜ Ý.îÙøøćßÿĊöć ģ. ēøÜđøĊ÷îïšćîēðśÜ÷Ă ê.üĆÜđóúĉÜ Ă.ēÙÖÿĞćēøÜ Ý.úóïčøĊ Ĥ. ēøÜđøĊ÷îēÙøćßóĉì÷ćÙö ê.ĔîđöČĂÜ Ă.đöČĂÜ Ý.îÙøøćßÿĊöć ĥ. ēøÜđøĊ÷îēîîÿĎÜóĉì÷ćÙćø ê.ēîîÿĎÜ Ă.đöČĂÜ Ý.ĂčéøíćîĊ ÖĉÝÖøøöĒúąÖćøĔĀšïøĉÖćøêŠćÜė îĊĚ đðŨîÖćøìĞćÜćîøŠüöÖĆî×ĂÜ ÖøöÖĉÝÖćøóúđøČĂîìĀćøĂćÖćý Ēúą ĒñîÖÖĉÝÖćøóúđøČĂî×ĂÜÖĂÜïĉîĔîóČîĚ ìĊę öĊÖÝĉ ÖøøöÿĞćÙĆâ Ăćìĉđߊî ÖćøĔĀšïøĉÖćøìćÜÖćøĒóì÷Ť êøüÝēøÙìĆüę ĕð ĒúąìĆîêÖøøö ÖćøĔĀšïøĉÖćøêĆéñö ßć÷-ĀâĉÜ ÖćøĒÿéÜéîêøĊĒúąîĆîìîćÖćø ĒúąÖćøïøĉÝćÙÿĉÜę ×ĂÜêŠćÜė ĔĀš ìćÜēøÜđøĊ÷î Ýą×Ă÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜÙüćöðøąìĆïĔÝĒúąđøČęĂÜøćüéĊė ×ĂÜÖćøìĞćÖĉÝÖøøö è ēøÜđøĊ÷îïšćîóąĕú đóČęĂĔĀš ñϚÊćîĕéšöĂÜđĀĘîõćó ēé÷đøĉęöÝćÖ đöČęĂÙèą×ĂÜÖĂÜĂĞćîü÷ÖćøòřÖĄ îĞćēé÷ ñĂ.ÖĂò.Ą ìĆĚÜÿćößćêĉ óøšĂö éšü÷øĂÜñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéîÙøøćßÿĊöćđéĉîìćÜëċÜēøÜđøĊ÷îĄ ĕéšøĆïÖćøêšĂîøĆïÝćÖ ÙøĎ îĆÖđøĊ÷î Ēúąßćüïšćî


ĥħ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ēé÷îĞćñšć×ćüöšćöćñĎÖìĊęđĂü ÝćÖîĆĚîìĆĚÜÿćöìŠćîĕðøąïć÷ÿĊõćóñîĆÜēøÜđøĊ÷îđðŨîêøćÿĆâúĆÖþèŤÖćøòřÖĄ öĊÖćø ëŠć÷õćóøŠüöÖĆïøĂÜñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆé ÖĞćîĆî ñĎšĔĀâŠïšćî ñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷î àċęÜÖŠĂîÝąìĞćóĉíĊêĆéøĉïïĉĚî đðŗéÜćî ñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îĕéšîĞćđéĘÖîĆÖđøĊ÷îÖúŠćüêšĂîøĆïđðŨîõćþćĂĆÜÖùþĒúąõćþćóČĚîïšćî ÿøšćÜÙüćö ðøąìĆïĔÝĔĀšìčÖÙîđðŨîĂ÷ŠćÜöćÖ öĊ×ïüîĒĀŠÖúĂÜ÷ćüĒúąîćÜøĞćðøąöćèÙøċęÜøšĂ÷ ìčÖÙî÷ĉĚöĒ÷šöĒÝŠöĔÿ ĒêŠÜêĆü ĒêŠÜĀîšć ìĞćñöÖĆîđêĘöìĊęĒïïĕöŠöĊĔÙø÷ĂöĔÙø ĒúąĔî×èąđéĊ÷üÖĆîîĆĚîîĆïđðŨîìĆĚÜÙüćöïĆÜđĂĉâĒúąÙüćöēßÙéĊ ìĊęöĊđÙøČęĂÜïĉî×ĆïĕúŠĀúć÷úĞćÖúĆïöćÝćÖÖćøòřÖïĉîñŠćîïøĉđüèÜćîĕðĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ ìĞćĔĀšĕéšïøø÷ćÖćý×ĂÜÖćø ðäĉïĆêĉÖćøÝĉêüĉì÷ćēé÷ìĀćøĂćÖćýĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜ

õćóÖćøêšĂîøĆï ÖĉÝÖøøö ĒúąÖćøĒÿéÜ×ĂÜîĆÖđøĊ÷îēøÜđøĊ÷îïšćîóąĕú

ĔîĀšĂÜðøąßčö ìćÜēøÜđøĊ÷îđêøĊ÷öÖćøĒÿéÜĕüšÿĂÜßčéÝćÖđéĘÖė àċęÜéĎĒúšüöĊÙüćöêĆĚÜĔÝ ĒúąöĊÖćøàĆÖàšĂööć đðŨîĂ÷ŠćÜéĊ ÿĆÜđÖêĕéšÝćÖÙüćöóøšĂöđóøĊ÷ÜĒúąÙüćööĆęîĔÝ ìĞćĔĀšìĀćøêŠćÜßćêĉîĆĚîóćÖĆîëŠć÷øĎð ïĆîìċÖõćó đÙúČęĂîĕĀüÖĆîĔĀ⊠đöČęĂÿĉĚîÿčéÖćøĒÿéÜ öĊÖćøöĂï×ĂÜìĊęøąúċÖĔĀšÖĆïđéĘÖė îĆÖĒÿéÜ ĒúąöĂï×ĂÜĔĀšÖĆï ñĎšĂĞćîü÷Öćø ēøÜđøĊ÷î ðŗéìšć÷éšü÷ÙĞćÖúŠćü×ĂïÙčè ĒúąĒÿéÜÙüćöðøąìĆïĔÝÝćÖ ñĂ.ÖĂò.Ą ìĆĚÜÿćößćêĉ


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĥĨ

đöČęĂĂĂÖÝćÖĀĂðøąßčö ÖĘđðŨîÖćøđéĉîđ÷Ċę÷ößöĀîŠü÷ïøĉÖćø đøĉęöêšîÝćÖÿŠüîïøĉÖćøêĆéñö đÙøČęĂÜïĉîđúĘÖ ÖćøïøĉÖćøìćÜĒóì÷ŤìĆęüĕð ìĆîêÖøøö ÖćøüĆéĒúąĒÝÖĒüŠîÿć÷êć ÝćÖîĆĚîđðŨîÖćøøĆïðøąìćîĂćĀćøøŠüöÖĆî ēé÷ìćÜēøÜđøĊ÷îĕéšÝĆéđêøĊ÷öĂćĀćøóČĚîïšćî øÿÝĆéÝšćîìĊęìĞćēé÷ßćüïšćîĕüšêšĂîøĆï øąĀüŠćÜđéĉîĕðĀšĂÜĂćĀćø öĊÙčèÙøĎìŠćîĀîċęÜđéĉîöćÖøąàĉïëćöĂ÷ŠćÜđÖøÜĔÝüŠć ìĊęÝøĉÜĒúšüöĊ×ĂÜéĊĂĊÖĂ÷ŠćÜìĊęđêøĊ÷öĕüš ĒêŠĕöŠÖúšćîĞćĂĂÖöć đÖøÜüŠćÝąĕöŠđĀöćąÿöÝċÜöćðøċÖþćüŠć ëšćÝąîĞćöćĔĀšúĂÜßĉöĕéšĀøČĂĕöŠ ñĎšđ×Ċ÷îÝċÜêĂïÖúĆïüŠćĕöŠîŠćÝąöĊðŦâĀć đóøćą ñĂ.ÖĂò.Ą ìĆĚÜÿćößćêĉ ēé÷đÞóćą×ĂÜĕì÷ (î.Ă.îõćđéß íĎðąđêöĊ÷Ť) ìŠćîđðŨîÖĆîđĂÜ ĒúąđðŨîÙîđøĊ÷ïÜŠć÷ ìćîĕéšìčÖĂ÷ŠćÜ ìĊęÿĞćÙĆâìŠćîÖĘđðŨîúĎÖ÷ŠćēöĂĊÖéšü÷ ÙčèÙøĎìŠćîîĆĚî÷ĉĚöéĊĔÝĒúšüĀć÷ĕðóĆÖĔĀâŠÝċÜÖúĆïöćóøšĂö ÖĆï×üéîÊĞćìĊęöĊîÊĞćÿĊîÊĞćêćú×čŠîĂ÷ϊךćÜĔî ìčÖ×üéĒߊđ÷ĘîđÝĊě÷ï óøšĂöÖĆïîĞćđÿîĂĂ÷ŠćÜõćÙõĎöĉĔÝüŠćîĆęîÙČĂ îÊĞćêćúÿé ĒúąîÊĞćêćúđöć ëČĂüŠćđðŨîñúĉêõĆèæŤóČĚîïšćîìĊęßćüïšćîĒúąÙøĎÝĆéđêøĊ÷öĕüšĔĀšĂ÷ŠćÜêĆĚÜĔÝđóøćąĔîĀîċęÜðŘ ÝąöĊ đóĊ÷ÜÙøĆĚÜđéĊ÷üđìŠćîĆĚî ïøø÷ćÖćýÖćøøĆïðøąìćîĂćĀćøÖúćÜüĆîĂøŠĂ÷ė ÖĆïîÊĞćêćúđöć ĒúąîÊĞćêćúÿéĒߊđ÷Ęî îĆĚî îĆïüŠćĕéšïøø÷ćÖćýóČĚîïšćîĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜ éšü÷ĂÜÙŤðøąÖĂïÙøïìĆĚÜĀöéìĊęÖúŠćüöćìĞćĔĀšĔîēêŢąĂćĀćøöĊĒêŠ đÿĊ÷ÜĀĆüđøćą öĊÖćøóĎéÙč÷Ă÷ŠćÜđðŨîÖĆîđĂÜ óĂøĆïðøąìćîĂćĀćøđÿøĘÝ ñĂ.ÖĂò.Ą ×ĂÜÿĀøĆåĄ ìŠćîÖĘéĎĀîšćĒéÜė ÿÜÿĆ÷ÝąêĉéĔÝđñúĂéČęöĕðĀúć÷ĒÖšü ĀúĆÜÝćÖøĆïðøąìćîĂćĀćøđÿøĘÝĒúšüđüúćðøąöćèïŠć÷ēöÜđýþ ÙèąĄ ìĆĚÜĀöéÝċÜđéĉîìćÜÖúĆï ĒêŠ ÖĉÝÖøøö×ĂÜìĊöÜćî÷ĆÜÙÜéĞćđîĉîêŠĂĕðÝîëċÜߊüÜđ÷Ęî àċęÜđøČęĂÜ×Ğćė ìĊę÷ĆÜöĊĔîüĆîîĆĚî ÙČĂ ĔîÖćøðøąßčöߊüÜđ÷Ęî ×ĂÜòść÷ĕì÷ öĊêĆüĒìîĀîŠü÷ïĉîĕéšøć÷ÜćîÖćøóïúĎÖēðśÜóøšĂöðŜć÷ñšćúĂ÷ĔîøąéĆïđéĊ÷üÖĆïđÙøČęĂÜïĉîìĊęÖĞćúĆÜ ïĉîÖúĆïÿîćö àċęÜ ñĂ.ÖĂò.Ą ×ĂÜĕì÷øüöìĆĚÜñĎšìĊęĕéšĕðøŠüöÜćîÖĘĂö÷ĉĚö đóøćąìčÖÙîøĎšüŠćÿćđĀêčÙČĂĂąĕø Ēúą úĎÖēðśÜöćÝćÖĕĀî ĀúĆÜÝćÖđúĉÖÖćøðøąßčöìŠćîÖĘöćÖøąàĉïĔîÿŠüîđú×ćĄ üŠćÙøĆĚÜêŠĂĕðÙÜÝąêšĂÜĔßšđßČĂÖ÷ćüė ñĎÖðŜć÷ĕüšĕöŠĔĀšúĂ÷ĕðĕĀî

õćóÖĉÝÖøøöêŠćÜė ÖćøöĂï×ĂÜĔĀšÖĆïēøÜđøĊ÷î ĒúąÖĉÝÖøøöĒúÖđðúĊę÷îõćþćĒúąüĆçîíøøö


ĥĩ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÖćøòřÖĒúąÖĉÝÖøøöìčÖĂ÷ŠćÜđÿøĘÝÿĉĚîúÜĔîüĆîìĊę ģĢ öĊîćÙö ó.ý.ģĦĦħ Ĕîđ÷ĘîüĆîîĆĚîĕéšöĊÜćîđúĊĚ÷Ü ÝïÖćøòřÖ (ENDEX PARTY) ïøø÷ćÖćýđðŨîĕðéšü÷ÙüćöÿîčÖÿîćî öĊÖćøĒúÖđðúĊę÷î×ĂÜìĊęøąúċÖàċęÜÖĆîĒúąÖĆî öĊđÖöÿŤ ÖćøúąđúŠîêŠćÜė ēé÷ÖćøÿŠÜêĆüĒìî×ĂÜĒêŠúąðøąđìýđךćøŠüö ĒúąĒîŠîĂîìĊęÿčéìĊę ñĂ.ÖĂò.Ą ìĆĚÜÿćößćêĉ ÖĘĒÿéÜÿðŗøĉêēé÷ÖćøđðŨîĀĆüĀîšćìĊöøŠüöđúŠîđÖöÿŤĂ÷ŠćÜÿîčÖÿîćî Āúć÷ÙîĀĆüđøćąĕöŠĀ÷čé øąĀüŠćÜÜćîđúĊĚ÷Ü Āúć÷ĀîŠü÷øüöÖúčŠöóĎéÙč÷ ëŠć÷øĎðÖĆîĂ÷ŠćÜđóúĉéđóúĉî ÝîúČöïćÜĂ÷ŠćÜĕðēé÷ÿĉĚîđßĉÜ îĆęîÙČĂ úČöĕðüŠćÖŠĂîĀîšćîĊĚ ÿĉïÖüŠćüĆî êšĂÜêøćÖêøĞć đĀîĘéđĀîČęĂ÷ ìĆĚÜÖĆïÖćøðäĉïĆêĉêćöõćøÖĉÝÖćøòřÖ ĒúąÖćøĒÖšðŦâĀćìčÖė Ă÷ŠćÜìĊęđÖĉé×ċĚî Ă÷ĎŠêúĂéđüúć àċęÜîĊęĒĀúąîĂÖÝćÖüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÜćîđúĊĚ÷ÜìĊęêšĂÜÖćøÖøąßĆïÙüćöÿĆöóĆîíŤĂĆîéĊàċęÜÖĆîĒúąÖĆî Ēúšü ÖćøìĞćĔĀšìčÖÙîúČöÙüćöđĀîČęĂ÷ÖĘëČĂüŠćđðŨîĀîċęÜĔîüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøÝĆéÜćîđúĊĚ÷ÜđߊîÖĆî

õćóïøø÷ćÖćýĔîÜćîđúĊĚ÷Ü ENDEX PARTY


ĔîߊüÜđßšć×ĂÜüĆîýčÖøŤìĊę ģģ öĊîćÙö ó.ý.ģĦĦħ ñï.ìĂ. ñï.ìĂ.ÿĉÜÙēðøŤ Ēúą ñï.ìĂ.ÿĀøĆåĄ õćÙĒðàĉôŗÖ đéĉîìćÜöćđðŨîðøąíćîĔîóĉíĊðŗéÖćøòřÖĄ è ïøĉđüèúćîÝĂé C ÖĂÜïĉî Ģ ÖŠĂîĀîšćóĉíĊðŗéĄ îĆĚî ĕéšöĊóĉíĊðøąéĆïđÙøČęĂÜĀöć÷ÙüćöÿćöćøëéšćîÖćøïĉîÖĉêêĉöýĆÖéĉĝ ĔĀšÖĆïîć÷ìĀćøßĆĚîñĎšĔĀâŠ×ĂÜÖĂÜìĆóĂćÖćý ÿćíćøèøĆåÿĉÜÙēðøŤ è ĂćÙćø íĎðąđêöĊ÷Ť öĊÖćøÝĆéđúĊ÷Ě ÜĂćĀćøÖúćÜüĆîĒÖŠîć÷ìĀćøßĆîĚ ñĎĔš Ā⊠óøšĂöéšü÷Öćøßö öĆúêĉüĉßĆęîđÖĊę÷üÖĆïÖćøòřÖĄ ĒúąÖćøĒúÖđðúĊę÷î×ĂÜìĊęøąúċÖàċęÜÖĆîĒúąÖĆî ÖŠĂîìĊęÙèąìĆĚÜĀöéÝąđéĉîìćÜÖúĆïĔî ߊüÜïŠć÷×ĂÜüĆîđéĊ÷üÖĆî ēé÷ìĊęĀîŠü÷êŠćÜė ÖĘđøĉęöì÷Ă÷đÖĘï×ĂÜđéĉîìćÜÖúĆïìĊęêĆĚÜ đðŨîĂĆîđÿøĘÝÿĉĚîÖćøòřÖĂĆî÷ĉęÜĔĀ⊠ðøąÝĞćðŘ ģġĢĤ


Ħġ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

êúĂéøą÷ąđüúćÿĂÜÿĆðéćĀŤ×ĂÜÖćøòřÖìĊęñŠćîĕðéšü÷ÙüćöđøĊ÷ïøšĂ÷ ïøøúčüĆêëčðøąÿÜÙŤìĆĚÜ Ĥ ךà ìĊę ÖĂÜìĆóĂćÖćýĕéšÖćĞ Āîéĕüš ðøąÖćøĒøÖđðŨîñúÿĆöùìíĉìĝ đĊę ÖĉéÖĆïÖĂÜìĆóĂćÖćý êćö÷čìíýćÿêøŤ×Ăš ìĊę ģ đÿøĉöÿøšćÜ ÿöøøëîąĒúąÙüćöóøšĂöĔîÖćøðŜĂÜÖĆîðøąđìý ēé÷ĀîŠü÷ïĉîĒúąĀîŠü÷ìĊđę ךćøĆïÖćøòřÖĄ ĕéšøïĆ Öćøðøąđöĉî ĔîéšćîÙüćöóøšĂöøïĒúąÖćøÿîĆïÿîčî ðøąÖćøìĊÿę ĂÜ ÙČĂ ÖćøóĆçîć×ĊéÙüćöÿćöćøëĔîÖćøðäĉïêĆ ìĉ ćÜĂćÖćýñÿö àċÜę öćÖĕðÖüŠćîĆîĚ đðŨîÖćøóĆçîć×ĊéÙüćöÿćöćøëĔîÖćøðäĉïêĆ Öĉ ćøøŠüöĂĊÖéšü÷ ðøąÖćøÿčéìšć÷ ñĂ.ÖĂò.Ą ĕì÷ĕéš đÙ÷đîšî÷ÊĞć ĒúąÖúŠćüĕüšüŠć “øϚùĕøĕöŠÿĎš øĎšÝĆÖÖĆî” îĆęîÙČĂ ÖćøĕéšÖøąßĆïÙüćöÿĆöóĆîíŤĂĆîéĊøąĀüŠćÜöĉêøðøąđìý ēé÷ĔßšÖćøòřÖđðŨîđÙøČęĂÜöČĂ ĒúąĀ÷ćéđĀÜČęĂÝćÖÖćøìĊęêšĂÜđĀîĘéđĀîČęĂ÷øŠüöÖĆîđðŨîîÊĞćðøąÿćîÙüćöÿĆöóĆîíŤ Ă÷ŠćÜĕøÖĘéĊđïČĚĂÜĀúĆÜ×ĂÜÙüćöÿĞćđøĘÝđĀúŠćîĊĚöćÝćÖĂÜÙŤðøąÖĂïĀúć÷ÿŠüî Āúć÷ðŦÝÝĆ÷ ñĎšïĆÜÙĆïïĆâßć đðŨîÿŠüîÿĞćÙĆâìĊöę ïĊ ìïćìĔîÖćøÖĞćĀîéìĉýìćÜ×ĂÜÖćøéĞćđîĉîÖćøòřÖ ÿŠüîĂĞćîü÷ÖćøòřÖđðŨîñĎđš ßČĂę öē÷ÜøąĀüŠćÜ îē÷ïć÷ĒúąÖćøðäĉïêĆ ĉ ĒúąĀîŠü÷ðäĉïêĆ Ýĉ ąêšĂÜĒðúÜêĆüĀîĆÜÿČĂìĊĂę ĂÖÝćÖÿŠüîĂĞćîü÷ÖćøĔĀšđðŨîÖćøðäĉïêĆ ìĉ đĊę ðŨî øĎðíøøöĒúąêĂïÿîĂÜĔĀšêøÜêćöîē÷ïć÷ìĊęĕéšÖĞćĀîéĕüš àċęÜìĆĚÜÿćöÿŠüîÝąêšĂÜöĊÖćøüćÜĒñîìĊęéĊ öĊÖćøđêøĊ÷öÖćø ìĆĚÜÙî ÷čìēíðÖøèŤ ĒúąđìÙēîēú÷ĊìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćó øüöëċÜöĊÖćøĒÖšðŦâĀćìĊęëĎÖêšĂÜ ìĆîđĀêčÖćøèŤ

ĔîðŦÝÝčïĆî îĂÖÝćÖöĉêøðøąđìýìĊęđךćøŠüöÖćøòřÖĄ ĕéšðøąÝĆÖþŤëċÜýĆÖ÷õćó×ĂÜðøąđìýĕì÷Ēúšü ðøąßćßîßćüĕì÷đĂÜ÷ĆÜøĎšÿċÖõćÙõĎöĉĔÝĔîÖćøöĊÿŠüîøŠüöÝćÖÖćøìĊęðøąđìýĕì÷ĕéšđðŨîđÝšćõćóÝĆéÖćøòřÖĄ àċęÜĔî ìčÖė êšîðŘ đÿĊ÷ÜđÙøČęĂÜïĉîøïìĊęéĆÜÖċÖÖšĂÜêúĂéøą÷ą ģ ÿĆðéćĀŤ îĆïđðŨîđÿĊ÷ÜÖĆöðîćììĊęĒÿéÜëċÜÙüćööĊĂĉÿøą ĒúąÖćøíĞćøÜĕüšàċęÜĂĞćîćÝĂíĉðĕê÷×ĂÜßćêĉĕì÷ìĊęĕöŠđÙ÷Ă÷ĎŠĔêšĂĞćîćÝĔÙø ĀøČĂĂćÝđøĊ÷ÖĕéšüŠćđðŨî “SOUND OF FREEDOM” ÖĘüŠćĕéš ĒúąĒîŠîĂîìĊęÿčé ÖćøìĊęýĆÖ÷õćó×ĂÜÖĂÜìĆóĂćÖćýÝąđðŨîìĊęðøąÝĆÖþŤêŠĂîćîćðøąđìý ĕéšîĆĚî êšĂÜĂćýĆ÷ÙüćöøŠüööČĂøŠüöĔÝ ÖćøđÿĊ÷ÿúą ìčŠöđì ĒúąÙüćöđðŨîîÊĞćĀîċęÜĔÝđéĊ÷üÖĆî×ĂÜÖĞćúĆÜóú ĒúąÖćø ÿîĆïÿîčî×ĂÜðøąßćßîßćüĕì÷ìčÖÙî ĒúąîĊęÙČĂßČęĂ×ĂÜÖćøòřÖĔßšÖĞćúĆÜìćÜĂćÖćýñÿöìĊę÷ĉęÜĔĀâŠìĊęÿčéĔîõĎöĉõćÙ đĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖ ßČęĂ×ĂÜÖćøòřÖìĊęđðŨîýĎî÷ŤøüöÖćøðøąúĂÜòŘöČĂ×ĂÜÿčé÷ĂéîĆÖøïìćÜĂćÖćý đóČęĂÖćøóĆçîć òŘöČĂĒúą÷čìíüĉíĊÖćøïĉîøïĔîĂćÖćý ìčÖė ðŘ ßČęĂìĊęóüÖđøćÙčš÷đÙ÷ÖĆîđðŨîĂ÷ŠćÜéĊ “ÖćøòřÖñÿöóĀčõćÙĊ

COPE TIGER”


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĦĢ

õĎöĉìĆýîŤĔĀöŠÖĆïÙüćööĆęîÙÜĔîđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêš “öčöÙĉéĒúąÙüćöøĎšĔĀöŠĔîđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤđÖĊę÷üÖĆïõĎöĉøĆåýćÿêøŤ ÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøąđìýĒúąÖćøÝĆéÖćøðŦÝÝĆ÷ĒüéúšĂöđóČęĂÙüćööĆęîÙÜ” üìĂ.

üĉì÷ćúĆ÷ÖćøìĆóĂćÖćý Öøö÷čìíýċÖþćìĀćøĂćÖćý ĕéšÝĆéĔĀšöĊÖćøđÿüîćìćÜüĉßćÖćø đîČęĂÜĔîēĂÖćÿ üĆîÙúšć÷üĆîÿëćðîćüĉì÷ćúĆ÷ÖćøìĆóĂćÖćý đöČęĂüĆîóčíìĊę Ģġ đöþć÷î ó.ý.ģĦĦħ è ĀšĂÜïøø÷ć÷üĉì÷ćúĆ÷ ÖćøìĆóĂćÖćý ĔîĀĆüךĂđøČęĂÜ “õĎöĉìĆýîŤĔĀöŠÖĆïÙüćööĆęîÙÜĔîđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêš” (New Landscape and ASEAN Security) ēé÷öĊÙüćööčŠÜĀöć÷ìĊęÿĞćÙĆâ Ĥ ðøąÖćø ÙČĂ Ģ) ìĞćĔĀšđÖĉéÖćøÝčéðøąÖć÷ÖćøÙĉé ÿøšćÜöčööĂÜĔĀöŠéšćîÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜõĎöĉõćÙìĊęÖĂÜìĆóÙüøđøĊ÷îøĎšĒúąìĞćÙüćöđךćĔÝ ģ) ìĞćĔĀšđÖĉéÖćøĂõĉðøć÷ ĒúÖđðúĊę÷îÙüćöÙĉéđĀĘîđßĉÜüĉßćÖćø đøČęĂÜ ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĂ÷ŠćÜđðŨîóúüĆêø×ĂÜÜćîéšćîÙüćööĆęîÙÜĔîõĎöĉìĆýîŤ ĔĀöŠ×ĂÜĂćđàĊ÷îìĊęÖĂÜìĆóêšĂÜđêøĊ÷öóøšĂöĒúąðøĆïêĆü Ĥ) ñúìĊęĕéšÝćÖÖćøđÿüîćìćÜüĉßćÖćøĔîÙøĆĚÜîĊĚ Ýą ìĞćĔĀšñĎšđךćôŦÜÖćøĂõĉðøć÷ àċęÜöĊìĆĚÜñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćøąéĆïÿĎÜ ÙèąñĎšïøĉĀćø ÙèćÝćø÷Ť ×ĂÜÿëćïĆîýċÖþćêŠćÜė Ĕî Öøö÷čìíýċÖþćìĀćøĂćÖćý êúĂéÝîîĆÖýċÖþćĀúĆÖÿĎêøÖćøìĆóĂćÖćý øčŠîìĊę ĥĨ đÖĉéÙüćöđךćĔÝĔîïìïćì ×ĂÜöĀćĂĞćîćÝ ĒúąìŠćìĊ×ĂÜðøąđìýêŠćÜė ĔîõĎöĉõćÙ ĔîðøąđéĘîđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøĒ׊Ü×Ćî (Competitive) ÙüćöøŠüööČĂ (Cooperative) ĒúąðøąđéĘîéšćîÙüćö×ĆéĒ÷šÜ (ConŴict) ìĊęĂćÝđÖĉé×ċĚîĔîõĎöĉõćÙ üĉì÷ćÖøñĎšøŠüöÖćøđÿüîćìćÜüĉßćÖćøĔîÙøĆĚÜîĊĚöĊ ģ ìŠćî ÙČĂ øý.éø.ÿčøßćêĉ ïĞćøčÜÿč× ñĎšđßĊę÷üßćâéšćî ÷čìíýćÿêøŤĒúąÖćøÿÜÙøćö ðŦÝÝčïĆîéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćõćÙüĉßćÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøąđìý ÙèąøĆåýćÿêøŤ ÝčāćúÜÖøèŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷ ĂĊÖìŠćîĀîċęÜ ÙČĂ øý.éø.×Ýĉê ÝĉêêđÿüĊ ñĎšđßĊę÷üßćâéšćîîē÷ïć÷Ùüćö ÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøąđìý ðŦÝÝčïĆîéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜĂćÝćø÷Ťÿć×ćÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøąđìý ÙèąøĆåýćÿêøŤ öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ éĞćđîĉîøć÷Öćø ēé÷øšĂ÷đĂÖĀâĉÜ ßúøĆýöĊ ÜćìüĊÿč× ñĎšðøąÖćý׊ćüéĊđéŠîÝćÖ ììï.Ħ àċęÜüĉì÷ćÖøìĆĚÜ ģ ìŠćî ĕéšÿøčðĔÝÙüćöÿĞćÙĆâ éĆÜîĊĚ ĒîüÙĉéÖćøÝĆéÖćøõĎöìĉ ýĆ îŤĔĀöŠÖïĆ ÙüćööĆîę ÙÜĔîđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêš ÙČĂ ÖćøĔĀšÖćøđøĊ÷îøĎõš öĎ ìĉ ýĆ îŤ ìĊęđðúĊę÷îĒðúÜĕðēé÷íøøößćêĉ ìćÜÖć÷õćó ĒúąÖćøÝĆéÖćøÖĆïÿõćüąĒüéúšĂöìĊęđðúĊę÷îĒðúÜêúĂéđüúć ĂĆîÝąöĊñúêŠĂÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøąđìý ĒúąÖćøÝĆéÖćøđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤéšćîÙüćööĆęîÙÜ×ĂÜĒêŠúąðøąđìý ÿöćßĉÖĔîõĎöĉõćÙ ēé÷ìĊęÿõćüÖćøèŤđßĉÜõĎöĉìĆýîŤÖĆïÙüćööĆęîÙÜ (Landscape Security) ĔîÖúčŠöðøąđìýÿĞćÙĆâ ×ĂÜĂćđàĊ÷î ĂćÝĒÿéÜñúúĆóíŤĀøČĂñúÖøąìïĂĂÖöćĔîøĎðĒïïêŠćÜė đߊî


Ħģ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

– õĎöĉìĆýîŤÙüćööĆęîÙÜéšćîđýøþåÖĉÝ (Economics Security Landscape) – õĎöĉìĆýîŤÙüćööĆęîÙÜéšćîÖćøìĀćø (Military Security Landscape) – õĎöĉìĆýîŤÙüćööĆęîÙÜđßĉÜüĆçîíøøöĒúąÿĆÜÙö (Social & Cultural Security Landscape) – õĎöĉìĆýîŤÙüćööĆęîÙÜéšćîìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉĒúąîĉđüýüĉì÷ć (Ecology and Natural Resources Security Landscape) ñú×ĂÜÖćøđÿüîćìćÜüĉßćÖćøìĞćĔĀšđÖĉéÙüćöøĎš ÙüćöđךćĔÝĔĀöŠė ìĊęîŠćÿîĔÝ ÙČĂ Ģ. ÙüćöĀöć÷×ĂÜõĎöĉìĆýîŤĔĀöŠ (New Landscape) ģ. ñúÖøąìïéšćîêŠćÜė ×ĂÜõĎöĉìĆýîŤĔĀöŠ Ĥ. öčööĂÜđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤ éšü÷êĆüĒïï 3C (Competitive Cooperative & ConŴict) ĥ. õĎöĉìĆýîŤĔĀöŠ×ĂÜĂćđàĊ÷îÖĆïðøąđìýöĀćĂĞćîćÝ Ħ. ïìïćìĀîšćìĊęĒúąÖćøðøĆïêĆü×ĂÜÖĂÜìĆóĒúąìĀćøêŠĂõĎöĉìĆýîŤĔĀöŠéšćîÙüćööĆęîÙÜ ēé÷ĒêŠúąĀĆüךĂÿøčðÿćøąÿĞćÙĆâ ĕéšéĆÜîĊĚ Ģ. ÙüćöĀöć÷×ĂÜõĎöĉìĆýîŤĔĀöŠ (New Landscape) õĎöĉìĆýîŤĔĀöŠéšćîÙüćööĆęîÙÜ Āöć÷ëċÜ Ĥ ĒîüÙĉé éĆÜîĊĚ Ģ.Ģ đðŨîÿõćóÖćøèŤđßĉÜÖć÷õćó ĔîúĆÖþèąõĎöĉøĆåýćÿêøŤ (Geopolitics) ĒúąõĎöĉ÷čìíýćÿêøŤ (Geostrategic) ìĊęđðŨîĂ÷ĎŠ ēé÷íøøößćêĉ×ĂÜóČĚîìĊęĔîõĎöĉõćÙ ìĆĚÜóČĚîéĉî/ñČîîÊĞć ĒúąĀšüÜĂćÖćý Ģ.ģ đðŨîÿõćóÖćøèŤđßĉÜÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøąđìýìĊęöĊðŦÝÝĆ÷đÖČĚĂĀîčîĀøČĂñúĆÖéĆîĔĀšđÖĉéÖćø đðúĊę÷îĒðúÜ ĔîøĎðĒïïĒúąđîČĚĂĀć×ĂÜÙüćöÿĆöóĆîíŤøĎðĒïïĔĀöŠĔîõĎöĉõćÙ đߊî Ăĉìíĉóú×ĂÜÙüćöđðŨîēúÖćõĉüĆêîŤ (Globalization Effect) ÙüćöđðŨîõĎöĉõćÙõĉüĆêîŤ (Regionalization) đÖĉéÖćøđðúĊę÷îĒðúÜđßĉÜÙüćöÿĆöóĆîíŤ ÝćÖ Soft Border ×ĂÜĒêŠúąðøąđìýĔÖúšđÙĊ÷ÜÖĆî


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĦĤ

Ģ.Ĥ đðŨîÙčèúĆÖþèąøąïïÖćøÝĆéÖćø ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÿõćüąđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤìĊęöĊĒïïĒñîĔĀöŠ Ĕî öčööĂÜ×ĂÜðøąđìýöĀćĂĞćîćÝ ĒúąÖćøÝĆéÖćøìŠćìĊêĂïÿîĂÜ×ĂÜÖúčŠöðøąđìýìĊęđÖĊę÷üךĂÜ ģ. ñúÖøąìïéšćîêŠćÜė ×ĂÜõĎöĉìĆýîŤĔĀöŠ ģ.Ģ ñúÖøąìï×ĂÜÿõćóĒüéúšĂöđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤìĊęđßČęĂöē÷ÜÖĆïüĉëĊßĊüĉê×ĂÜÙîĔîõĎöĉõćÙ ìĆĚÜéšćî ÖćøĒúÖđðúĊę÷î×îïíøøöđîĊ÷öðøąđóèĊ øüöìĆĚÜóùêĉÖøøöÖćøéĞćđîĉîßĊüĉêìĊęêšĂÜðøĆïêĆüĒúąđðúĊę÷îĒðúÜĕð đߊî ÖćøìĊęÝĊîÿøšćÜđ×ČęĂîÖĆĚîĒöŠîÊĞćē×ÜïøĉđüèêšîîÊĞćìĞćĔĀšđÖĉéñúÖøąìïöćÖöć÷êŠĂðøąđìýúčŠöîÊĞćē×ÜêĂîúŠćÜ ģ.ģ ñúÖøąìïÝćÖÿõćüąĒüéúšĂöđßĉÜõĎöìĉ ýĆ îŤĔĀöŠêĂŠ ÖćøÖĞćĀîé÷čìíýćÿêøŤéćš îêŠćÜė ×ĂÜĒêŠúą ðøąđìýÿöćßĉÖ ìĊęĕéšøĆïñúÖøąìïēé÷êøÜĒúąēé÷ĂšĂö ĕöŠüŠćÝąđðŨîñúÖøąìï×ĂÜõĎöĉìĆýîŤĔĀöŠéšćîđýøþåÖĉÝ éšćîÿĆÜÙöüĆçîíøøö ÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøąđìý ĒúąñúÖøąìïêŠĂÙüćööĆęîÙÜĔîõĎöĉõćÙ ìĞćĔĀšêšĂÜøĉđøĉęö ĒúąóĆçîćøąïï÷čìíýćÿêøŤĔĀöŠĔîÙüćöÿĆöóĆîíŤ×ĂÜðøąđìýõćÙĊÿöćßĉÖĒúąðøąđìýìĊęđÖĊę÷üךĂÜ ģ.Ĥ ñúÖøąìïéšćîÖćøÝĆéÖćøÙüćöÿĆöóĆîíŤÝćÖÖćøøüöÖúčöŠ õć÷ĔîõĎöõĉ ćÙ (Regionalism Effect) đóČĂę ÿøšćÜóúĆÜĂĞćîćÝÖćøêŠĂøĂÜĔîéšćîêŠćÜė ÙČĂ éšćîÖćøđöČĂÜøąĀüŠćÜðøąđìýĔîõĎöõĉ ćÙ éšćîđýøþåÖĉÝøąĀüŠćÜ ðøąđìýĔîõĎöĉõćÙ ĒúąéšćîÖćøìĀćøĒúąÙüćööĆęîÙÜøąĀüŠćÜðøąđìý ÝćÖñúÖøąìïđßĉÜõĎöìĉ ýĆ îŤìđĊę ðŨîñúÝćÖÖćøÝĆéÖćøÖĆïÿõćóĒüéúšĂöíøøößćêĉ ÙüćöđðŨîõĎöøĉ åĆ ýćÿêøŤ ĒúąÖćøÝĆéÖćøđßĉÜÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøąđìý ÖŠĂĔĀšđÖĉéÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÿõćüÖćøèŤđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤìĊęêšĂÜ đøĊ÷îøĎš ĒúąðøĆïêĆüĂ÷ŠćÜëĎÖêšĂÜĒúąđĀöćąÿöêúĂéđüúć éĆÜĒñîõćó

Ĥ. öčööĂÜđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤ éšü÷êĆüĒïï 3C ĒïïÝĞćúĂÜ 3C đðŨîÖøąïüîìĆýîŤđßĉÜüćìÖøøö ĒúąüĉđÙøćąĀŤðŦÝÝĆ÷ĒüéúšĂöøąéĆï÷čìíýćÿêøŤ ÙüćöÿĆöóĆîíŤ×ĂÜĒêŠúąðøąđìýÿöćßĉÖĔîõĎöĉõćÙìĊęøüöÖúčŠöÖĆî ēé÷öĊÿćøąÿĞćÙĆâ éĆÜîĊĚ ™ Competitive (ÖćøĒ׊Ü×Ćî) đðŨîÖćøüĉđÙøćąĀŤÿõćóÙüćöÿĆöóĆîíŤ àċÜę “Ă÷ĎéŠ üš ÷ÖĆî øüöÖúčöŠ ÖĆî ĒêŠêĂš ÜĒ׊Ü×ĆîÖĆî” ēé÷êšĂÜ ïøĉĀćøÝĆéÖćøêîđĂÜĔîÿõćüąĒüéúšĂöìĊđę ðúĊ÷ę îĒðúÜêúĂéđüúć ĒöšÖĂÜìĆóöĊēĂÖćÿøïîšĂ÷úÜ ĒêŠÖĂÜìĆó÷ĆÜÙÜ êšĂÜóĆçîćêîđĂÜđóČęĂõćøÖĉÝéšćîĂČęîė êúĂéđüúć đߊî ÖćøöĊÿŠüîøŠüöøĆÖþćÿĆîêĉõćó ĔîõĎöĉõćÙêŠćÜė ×ĂÜēúÖ đðŨîêšî


Ħĥ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

™ Cooperative (ÙüćöøŠüööČĂ) đðŨîÖćøüĉđÙøćąĀŤøĎðĒïïÙüćöÿĆöóĆîíŤđßĉÜÙüćöøŠüööČĂ àċęÜĒêŠúąðøąđìýêšĂÜîĞćđÿîĂđðŜćĀöć÷ ĒúąÙüćöÙćéĀüĆÜ×ĂÜêîêŠĂÿöćßĉÖ đóČęĂĒúÖđðúĊę÷îĀøČĂĒïŠÜðŦîìøĆó÷ćÖø øüöìĆĚÜÝĆéÖćøĔĀšđÖĉéñúÿĞćđøĘÝ ĔîéšćîêŠćÜė øŠüöÖĆî ĒúąĀćÖĕöŠöĊÖćøđÝøÝćđóČęĂÙüćöøŠüööČĂìćÜéšćîđýøþåÖĉÝ ÖćøìĀćø ÙüćööĆęîÙÜ Ēúą ÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøąđìý ÖĘÝąĕöŠđÖĉéÙüćöđךćĔÝ ĕöŠöĊđðŜćĀöć÷øŠüöÖĆî ĀøČĂĕöŠđÖĉéĒîüìćÜÙüćöøŠüööČĂ ìĊęéĊđךćìĞćîĂÜüŠć “îĂîđêĊ÷ÜđéĊ÷üÖĆîĒêŠòŦîÙîúąđøČęĂÜ” ™ ConŴict (Ùüćö×ĆéĒ÷šÜ) đðŨîÖćøüĉđÙøćąĀŤøĎðĒïïÙüćöÿĆöóĆîíŤđßĉÜõĎöĉìĆýîŤĔĀöŠ ĔîöčööĂÜ×ĂÜÙüćö×ĆéĒ÷šÜ×ĂÜĒêŠúą ðøąđìýÿöćßĉÖ ìĊęöĊÙüćöđĀĘîĕöŠêøÜÖĆî ìĉýìćÜÖćøđöČĂÜĕöŠúÜøĂ÷ÖĆî ÖćøÝĆéÖćøñúðøąē÷ßîŤĒĀŠÜßćêĉìĆïàšĂî ĀøČĂĒ÷ŠÜßĉÜÖĆî ÝąîĞćöćàċęÜÙüćöĕöŠøŠüööČĂ ĒúąđÖĉéÖćø×ĆéĒ÷šÜÖĆîĔîéšćîêŠćÜė ìĆĚÜéšćîđýøþåÖĉÝ ÙüćöÿĆöóĆîíŤ øąĀüŠćÜðøąđìý ĒúąĂćÝđÖĉéÖćøĔßšÖĞćúĆÜìĀćøÿĎšøï đóČęĂĒ÷ŠÜßĉÜóČĚîìĊę ĀøČĂ×÷ć÷ĂĉìíĉóúđĀîČĂøĆåĂČęî ìĆĚÜóČĚîéĉî/ ñČîîÊćĞ ĒúąĀšüÜĂćÖćý×ĂÜĒêŠúąßćêĉ êĆüĂ÷ŠćÜđߊî ÖøèĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜđßĉÜõĎöìĉ ýĆ îŤĔîóČîĚ ìĊìę ąđúÝĊîĔêš (South China Sea) ìĊöę ÖĊ ćøĂšćÜÿĉìíĉÖĝ ćøÙøĂïÙøĂÜóČîĚ ìĊìę ćÜìąđúĔîđ×êìĆïàšĂî×ĂÜðøąđìýêŠćÜė ĒúšüđÖĉéÙüćö×ĆéĒ÷šÜÖĆî đߊî ðøąđìýÝĊîÖĆïðøąđìýôŗúĉððŗîÿŤ ðøąđìýÝĊîÖĆïðøąđìýđüĊ÷éîćö ðøąđìýÝĊîÖĆïðøąđìýâĊęðčśî ðøąđìýÝĊî ÖĆïðøąđìýöćđúđàĊ÷ ĄúĄ àċęÜÙĎŠÖøèĊÙüćö×ĆéĒ÷šÜéĆÜÖúŠćüìĞćĔĀšđÖĉéóùêĉÖøøöÖćøêŠĂÿĎšĔîøĎðĒïïêŠćÜė ìĆĚÜéšćî ÖćøđöČĂÜÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøąđìý ÖćøöĊïìúÜēìþ (sanction) ÖćøÿŠÜìĀćøđךć÷ċéÙøĂÜóČĚîìĊę Öćø×ĎŠ ìĞćÿÜÙøćöÖĆïòść÷êøÜךćö ēé÷đÞóćąðøąđìýÝĊî àċęÜöĊóúĆÜĂĞćîćÝĒ×ĘÜĒÖøŠÜđÖČĂïìčÖéšćî ĕöŠüŠćÝąđðŨîéšćîÖćø ìĀćø éšćîđìÙēîēú÷ĊĂüÖćý ìĆÜĚ ÷ĆÜöĊîē÷ïć÷ĒñŠ×÷ć÷ĂĉìíĉóúÙüćöđðŨîöĀćĂĞćîćÝĔîõĎöõĉ ćÙđĂđßĊ÷ĒúąĂćđàĊ÷î ÿŠÜñúĔĀšÿĀøĆåĂđöøĉÖćàċęÜđÙ÷öĊïìïćìđðŨîñĎšîĞć đÙ÷ߊü÷đĀúČĂÿîĆïÿîčîÖćøđÝøĉâđêĉïēê×ĂÜðøąđìýĔîõĎöĉõćÙ øüöëċÜÖćøöĊÖĞćúĆÜìĀćøđóČęĂÖćøëŠüÜéčúđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤÙüćööĆęîÙÜĔîõĎöĉõćÙ ÿĀøĆåĂđöøĉÖćÝċÜĕéšøĆïñúÖøąìï ēé÷êøÜĒúąēé÷ĂšĂö ìĆĚÜ÷ĆÜĕéšüĉđÙøćąĀŤìŠćìĊ×ĂÜðøąđìýÝĊîüŠć îē÷ïć÷ìćÜìĀćø×ĂÜÝĊîêšĂÜÖćøÙøĂïÙøĂÜ ñúðøąē÷ßîŤìćÜđýøþåÖĉÝĔîõĎöõĉ ćÙ êšĂÜÖćøöĊïìïćìîĞć ĒúąöĊĒîüìćÜĕöŠÿÜŠ đÿøĉöÙüćöđךöĒ×ĘÜ×ĂÜÙüćöđðŨî ðøąßćÙöĂćđàĊ÷î àċęÜĔîÙüćöđðŨîÝøĉÜÿĀøĆåĄ ÖĘöĊÖćøÝĆéÖćøđßĉÜîē÷ïć÷ìĊęĕöŠĒêÖêŠćÜÝćÖÝĊîđߊîÖĆî øĎðĒïïÙüćöÿĆöóĆîíŤêćöĒïï 3C ךćÜêšî ìĞćĔĀšđÖĉéìŠćìĊĒúąÖćøöĊðäĉÿĆöóĆîíŤđßĉÜïüÖĀøČĂđßĉÜúï ÖćøÿîĆïÿîčî ÖćøÙĆéÙšćî ĀøČĂÖćøđúČĂÖךćÜ ÖćøøüöÖúčŠöĂ÷ŠćÜĀúćÖĀúć÷øĎðĒïïĔîĀúćÖĀúć÷đüìĊ àċęÜ øý.éø.×Ýĉê ÝĉêêđÿüĊ ÖúŠćüÿøčðüŠć Ģ. ðøąđìýÝĊîĕöŠĂ÷ćÖĔĀšÿĀøĆåĄ öćìĞćúć÷ïøø÷ćÖćýéĊė ĔîđĂđßĊ÷ ìĆĚÜïøø÷ćÖćýÖćøúÜìčî Öćø óĆçîćðøąđìý ĒúąÖćøøüöÖúčŠöÿøšćÜóúĆÜĂĞćîćÝêŠĂøĂÜđßĉÜÖćøñúĉê Öćøêúćé ĒúąÖćøïøĉēõÙĔîđĂđßĊ÷ ģ. Ăĉìíĉóú×ĂÜÿĀøĆåĄ ĔîõĎöĉõćÙîĊĚ öĊñúÖøąìïĂ÷ŠćÜöćÖÖĆïñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜÝĊîēé÷đÞóćą ñúðøąē÷ßîŤđßĉÜđýøþåÖĉÝ ìĆĚÜđýøþåÖĉÝ×ĂÜÝĊîđĂÜ Ēúąîē÷ïć÷đýøþåÖĉÝêŠĂðøąđìýÿöćßĉÖĂćđàĊ÷î Ĥ. ðøąđìýóöŠć éĎÝąöĊìćŠ ìĊßĂïĕì÷öćÖÖüŠćðøąđìýöĀćĂĞćîćÝĂČîę ė đóøćąøĎÿš Öċ ðúĂéõĆ÷öćÖÖüŠć


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĦĦ

ĥ. õĎöĉìĆýîŤĔĀöŠ×ĂÜĂćđàĊ÷îÖĆïðøąđìýöĀćĂĞćîćÝ ðøąđìýĕì÷đÙ÷öĊõöĎ ìĉ ýĆ îŤđðŨîðøąđìý×ĂÜÙüćöđðŨî Hub of ASEAN ĒêŠ×èąîĊðĚ øąđìýĕì÷đðúĊ÷ę î ÝćÖÙüćöđðŨîýĎî÷ŤÖúćÜ öćđðŨîđóĊ÷ÜìćÜñŠćî (Gateway) ÿĎŠĂćđàĊ÷î đóøćąðøąđìýöĀćĂĞćîćÝĕéšĔĀšÙüćö ÿĞćÙĆâÖĆïðøąđìýóöŠć đóøćąöĊēĂÖćÿđךćĒÿüÜĀćñúðøąē÷ßîŤöćÖÖüŠć éĞćđîĉîÖĉÝÖøøöêŠćÜė ìćÜÖćøđöČĂÜ ìćÜđýøþåÖĉÝ ĒúąÖćøÝĆéÖćøéšćîêŠćÜė ÜŠć÷ÖüŠć ĒúąóöŠćđĂÜÖĘêĂš ÜÖćøđðŗéðøąđìý đóČĂę ÿøšćÜÙüćöøŠüööČĂĔî ÖćøóĆçîćðøąđìý ĒúąêšĂÜÖćøÖćøúÜìčîÝćÖõć÷îĂÖðøąđìý ðøąđìýöĀćĂĞćîćÝêšĂÜÖćøđךćĕðìĞćíčøÖøøö ĒúąĒÿüÜĀćñúðøąē÷ßîŤÝćÖÖćøúÜìčî ĒúąÖćøÝĆéÿøøìøĆó÷ćÖøĂĆîöĀćýćú×ĂÜóöŠć êćöĒñîõćóêŠĂĕðîĊĚ

Ēñîõćó : ìĉýìćÜđßĉÜîē÷ïć÷×ĂÜðøąđìýöĀćĂĞćîćÝêŠĂðøąđìýóöŠćĒúąñúÖøąìïêŠĂðøąđìýĕì÷

ÝćÖïìïćì×ĂÜðøąđìýöĀćĂĞćîćÝêŠćÜė ìĊęöĊìĉýìćÜđßĉÜîē÷ïć÷öčŠÜđîšîÖćø×÷ć÷ĂĉìíĉóúĔîóöŠć àċęÜüĉì÷ćÖøìĆĚÜ ģ ìŠćî ĕéšĔĀšÙüćöđĀĘîüŠć Ģ. ÖćøÝĆéÖćøđßĉÜ÷čìíýćÿêøŤ×ĂÜðøąđìýöĀćĂĞćîćÝöĊñúÖøąìïêŠĂÙčèÙŠć ĒúąÙüćöÿĞćÙĆâđßĉÜõĎöìĉ ýĆ îŤ ×ĂÜðøąđìýĒïïđéĉö ÙČĂ Ăĉìíĉóú×ĂÜ Geostrategic öĊñúêŠĂ Geopolitics Ă÷ŠćÜßĆéđÝî ģ. ÙüćöđðŨîõĎöìĉ ýĆ îŤĔĀöŠ×ĂÜóČîĚ ìĊę đÖĉéÝćÖÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜđßĉÜîē÷ïć÷ìĆÜĚ ĔîðøąđìýĒúąîē÷ïć÷ ÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøąđìý Ĕîöĉêĉ×ĂÜ Logistic Chain Supply Chain ÖćøðøĆïđðúĊę÷îĒúąđßČęĂöē÷ÜđÿšîìćÜ ÙöîćÙöĔîðøąđìý øąĀüŠćÜðøąđìý øüöìĆĚÜÖćøđÖĉéÿõćüÖćøèŤìĊęđøĊ÷ÖüŠć Soft Border ïøĉđüèßć÷Ēéî ĀøČĂ øĂ÷êŠĂøąĀüŠćÜðøąđìýìĊđę Ù÷öĊĂćèćđ×êìĊßę éĆ đÝî ÝąúéÙüćöÿĞćÙĆâúÜ ĒêŠĕöŠëÜċ ×ĆîĚ ìĊđę øĊ÷ÖüŠć Borderless (Ùüćö ĕøšóøöĒéî) Ĥ. ēúÖĒĀŠÜÙüćöđðŨîøĆåĒïïĂĉÿøąĒïïøĆåđéĊ÷üðøąđìýđéĊ÷üÝąÿúć÷úÜ øĆåĀøČĂðøąđìý Ýąøüö ÖúčŠöÖĆî ìĞćĔĀšđÖĉéÿõćüąÖćøđßČęĂöē÷ÜìčÖ×îćé×ĂÜÖćøøüöÖúčŠö ìĊęêšĂÜđøĊ÷îøĎš ĒúąöĊÖćøÝĆéÖćøÙüćöøĎšĔĀöŠĔĀš ìĆîÿëćîÖćøèŤ êćöĒñîõćó

Ēñîõćó : ÖćøđßČęĂöē÷Ü×ĂÜÖøąĒÿÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÝćÖÙüćöđðŨîēúÖćõĉüĆêîŤ ÿĎŠÙüćöđðŨîßčößîĂõĉüĆêîŤ


ðøąđìýĕì÷ ÿĆÜÙöĕì÷ ĀøČĂĒöšĒêŠÿëćïĆîÖćøýċÖþćĕì÷ đøĊ÷îøĎšĒúąøĎšÝĆÖðøąđìýđóČęĂîïšćîĕöŠöćÖ ĒöšĒêŠ ÖćøÖšćü÷ŠćÜÿĎŠÙüćöđðŨîðøąßćÙöĂćđàĊ÷î đðŨîïĆèæĉêĂćđàĊ÷î đðŨîßčößî×ĂÜĂćđàĊ÷î ĒúąđðŨîÙîĂćđàĊ÷î ĒêŠúąĀîŠü÷Üćî øüöìĆĚÜÿëćïĆîêŠćÜė ÷ĆÜ×ćéÙüćöóøšĂöĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜ ×ćéÖćøđêøĊ÷öÖćøĂ÷ŠćÜđðŨîøąïï êúĂéÝî×ćé÷čìíýćÿêøŤÖćø ÝĆéÖćøìĊęđìŠćìĆîÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ ÝćÖÿëćîÖćøèŤ×ćš Üêšî ÖćøÿøšćÜõĎöÙĉ öčš ÖĆî×ĂÜÖćøĂ÷ĎøŠ ĂéĂ÷ŠćÜđךöĒ×ĘÜĒúą÷ĆÜę ÷Čî×ĂÜðøąđìý Ēúąðøąßćßî ÙČĂ ÖćøøĆïøĎš Ă÷ŠćÜ øĂïéšćî ÖćøđøĊ÷îøĎš Ă÷ŠćÜ øĂïÙĂï ÖćøĀ÷ĆęÜøĎš Ă÷ŠćÜøĎš ÝøĉÜ

Ħ. ïìïćìĀîšćìĊęĒúąÖćøðøĆïêĆü×ĂÜÖĂÜìĆóĒúąìĀćøêŠĂõĎöĉìĆýîŤĔĀöŠéšćîÙüćööĆęîÙÜ Ħ.Ģ ÖĂÜìĆóÙüøêøąĀîĆÖøĎšëċÜÖćøöĊđßĉÜõĎöĉìĆýîŤ ĒúąêĉéêćöÙüćöđÙúČęĂîĕĀüÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ×ĂÜõĎöĉìĆýîŤ éšćîÙüćööĆęîÙÜđßĉÜïĎøèćÖćøĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ Ħ.ģ ÖĂÜìĆóÙüøêøąĀîĆÖøĎšĔîÿëćîÖćøèŤ×ĂÜÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøąđìýêćöĒïï 3C Ħ.ģ.Ģ ÿøšćÜđÿøĉöÙüćöóøšĂöđßĉÜÖćøĒ׊Ü×ĆîĔîìčÖöĉêĉéšćîÙüćööĆęîÙÜĂ÷ŠćÜÿøšćÜÿøøÙŤ Ħ.ģ.ģ ÿøšćÜđÿøĉöÙüćöóøšĂöéšćîðŦÝÝĆ÷ĒúąēĂÖćÿ×ĂÜÙüćöøŠüööČĂéšćîÙüćööĆęîÙÜ Ħ.ģ.Ĥ öĊđĂÖõćóêŠĂìĉýìćÜĒúąìŠćìĊéšćîÙüćööĆęîÙÜøŠüöÖĆïøĆåïćú ĒúąĀîŠü÷ÜćîêŠćÜė Ħ.ģ.ĥ ÖĂÜìĆóÙüøêøąĀîĆÖøĎš ĒúąøąöĆéøąüĆÜđøČęĂÜÖćøÝĆéÖćøéšćîÙüćö×ĆéĒ÷šÜĔîõĎöĉõćÙ ēé÷đÞóćą ÖćøöĊïìïćìđßĉÜÖćøðŜĂÜðøćöÙüćö×ĆéĒ÷šÜìćÜìĀćø Ħ.Ĥ ÖĂÜìĆóÙüøöĊ÷čìíýćÿêøŤìĊęöčŠÜđîšîÖćøøĆÖþćñúðøąē÷ßîŤĒĀŠÜßćêĉìĊęßĆéđÝî ĀúĊÖđúĊę÷ÜÖćøđñßĉâĀîšćÖĆï ðøąđìýöĀćĂĞćîćÝĔîóČĚîìĊęêŠćÜė ìĊęđÖĉéÿëćîÖćøèŤüĉÖùêĉ Ħ.ĥ óĉÝćøèćüćÜĒñî÷čìíýćÿêøŤ ÖĞćĀîéìĉýìćÜÖćøÝĆéêĆĚÜĀîŠü÷ìĀćø “ÖćøüćÜÖĞćúĆÜøïĔîóČĚîìĊęĒúą ïøĉđüèìĊęđĀöćąÿöÖĆïõĎöĉìĆýîŤĔĀöŠéšćîÙüćööĆęîÙÜ” Ħ.Ħ ÖĂÜìĆóĂćÝóĉÝćøèćÝĆéêĆÜĚ ĀîŠü÷ñÿöĂćđàĊ÷î àċÜę óøšĂöìĞćĀîšćìĊðę äĉïêĆ Öĉ ćøøŠüö éšćîÖćøøĆÖþćÿĆîêĉõćó ÙüćöøŠüööČĂĔîÖćøóĆçîćÖĞćúĆÜóú ÖćøúćéêøąđüîøŠüöĔîóČĚîìĊę ĒúąÖćøðøćïðøćöēÝøÿúĆé ïøĉđüèîŠćîîÊĞćÿćÖú Ħ.ħ ìĀćøêšĂÜêøąĀîĆÖøĎšüŠć ÝąÝĆéÖćøÙüćöøĎšÖĆïõĎöĉìĆýîŤĔĀöŠéšćîÙüćööĆęîÙÜĂ÷ŠćÜĕø ìĆĚÜÖćøøĆïøĎšêŠĂ ÿëćîÖćøèŤøĂïéšćî ÖćøđøĊ÷îøĎšĂ÷ŠćÜøĂïÙĂï ĒúąÙćéÖćøèŤÿëćîÖćøèŤĂ÷ŠćÜøĎšÝøĉÜ ïìÿøčð ÖćøđÿüîćìćÜüĉßćÖćøĔîÙøĆĚÜîĊĚ đðŨîÖćøéĞćøĉĒúąøĉđøĉęöēé÷ óú.Ă.ê.đßĉéóÜýŤ đĂĊę÷öÿöčìø ñĎšïĆâßćÖćøüĉì÷ćúĆ÷ ÖćøìĆóĂćÖćý ìĊęêšĂÜÖćøÝąìĞćĔĀšÖĂÜìĆóĒúąîĆÖÖćøìĀćøìčÖøąéĆïĕéšđÖĉéĒîüÙĉéüŠć ðøąđìýĕì÷ÙüøøϚùĕø ĒúąìĞć Ă÷ŠćÜĕø øüöìĆÜĚ øĎüš ćŠ ĔîĂîćÙêìĀćøêšĂÜđêøĊ÷öóøšĂöĒúąðøĆïêĆüĂ÷ŠćÜĕøêŠĂ Landscape Security àċÜę ÖćøđÿüîćĄ ĔîÙøĆÜĚ îĊĚ ĕéšïøøúčÙüćööčŠÜĀöć÷ÿĞćÙĆâìčÖðøąÖćø ēé÷đÞóćąÖćøÿøšćÜÙüćöøĎšĒúąÙüćöđךćĔÝìĊęéĊêŠĂĀîšćìĊęĔĀöŠ ĒúąÿëćîÖćøèŤ ĔĀöŠ éšćîõĎöĉìĆýîŤĔĀöŠÖĆïÙüćööĆęîÙÜĔîđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêš ĒúąÿøšćÜÙüćöêøąĀîĆÖĔĀšÖĆïñĎšøŠüöôŦÜÖćøđÿüîćìćÜ üĉßćÖćøĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊ àċęÜÝąÖŠĂĔĀšđÖĉéĒîüìćÜÖćøðäĉïĆêĉìĊęÖĂÜìĆóĕì÷ÙüøÝĆéøąïïÖćøĔĀšÙüćöøĎšìĊęđĀöćąÿöĒÖŠĀîŠü÷Üćî ĒúąÖĞćúĆÜóúìčÖøąéĆï ĒúąÿćøąÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøđÿüîćĄ ÷ĆÜÿćöćøëîĞćĕðýċÖþćêŠĂ÷Ăé ìĞćĔĀšđÖĉéÙüćöđךćĔÝĂ÷ŠćÜëŠĂÜĒìš ĒúąđÖĉéÖćøđøĊ÷îøĎĂš ÷ŠćÜúċÖàċÜĚ ĔîéšćîÙüćöĀöć÷Ēúą×Ăïđ×ê×ĂÜÙüćöøĎõš öĎ ìĉ ýĆ îŤĔĀöŠÖïĆ ÜćîéšćîÙüćööĆîę ÙÜ ÖćøýċÖþć üĉđÙøćąĀŤëÜċ ñúÖøąìïéšćîêŠćÜė ìĊĂę ćÝđÖĉé×ċîĚ ÝćÖÖćøđÖĉéõĎöìĉ ýĆ îŤĔĀöŠ (New Landscape) ĔîõĎöõĉ ćÙ øüöëċÜÖćøýċÖþć êŠĂ÷Ăééšü÷êĆüĒïï 3C ìĊęÝąìĞćĔĀšđÖĉéìĉýìćÜĒúąìŠćìĊ ìĊęđĀöćąÿö×ĂÜÖĂÜìĆóĕì÷êŠĂÖćøđðúĊę÷îĒðúÜõĎöĉìĆýîŤĔĀöŠ ĔîõĎöĉõćÙ Ēúąìšć÷ÿčé đøćÙüøÝąÖĞćĀîéĒîüìćÜÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎš ÖćøÖĞćĀîé÷čìíýćÿêøŤÖćøýċÖþćĔĀšÖĆïÖĞćúĆÜóú ×ĂÜÖĂÜìĆó ēé÷đÞóćą×šćøćßÖćøìĀćøìĊęöĊïìïćì ĀîšćìĊę ĔîÖćøÖĞćÖĆïĒúąéĞćđîĉîÖćøéšćîÙüćööĆęîÙÜìčÖöĉêĉ đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ Ģ. øý.éø.ðøąõĆìøŤ đìóøćêøĊ đĂÖÿćøïøø÷ć÷ “ïìïćì×ĂÜĂćđàĊ÷î ÿĀøĆåĒúąĕì÷ÖĆïðŦâĀćÙüćö×ĆéĒ÷šÜĔîìąđúÝĊîĔêš” è ĀšĂÜðøąßčö ýćúćüŠćÖćøÖúćēĀö đöČęĂ ĢĤ öĊîćÙö ģĦĦħ ģ. øý.éø.ÿčøßćêĉ ïĞćøčÜÿč× đĂÖÿćøðøąÖĂïÖćøÿĆööîć “ðøąđìýÝĊîÖĆïðøąßćÙöĂćđàĊ÷î” è ēøÜĒøöÿ÷ćöàĉêĊĚ ÖøčÜđìóĄ đöČęĂ ģĢ íĆîüćÙö ģĦĦĦ Ĥ. The Strategy Landscape đĂÖÿćøðøąÖĂïÖćøÿĆööîć è ÿëćïĆîóĆçîćïčÙúćÖø ÖúčŠöÿŠÜđÿøĉöÖćøðÖÙøĂÜìšĂÜëĉęî î.Ă.éø.îõĆìøŤ ĒÖšüîćÙ đöČęĂ Ģħ öĊîćÙö ģĦĦħ


ÖĆî÷ć÷î ģģĦĦħ ĦĦħ

××ŠćŠ üüìĀćøĂćÖćý ìĀćøĂćÖćý

óú.Ă.Ă.éø.đéßć ĀĆîĀćïčâ ÿćíćøèøĆåðøąßćßîÝĊî îĆïđðŨîöĀćĂĞćîćÝðøąđìýĀîċÜę ĔîõĎöõĉ ćÙđĂđßĊ÷ĒúąĔîēúÖ éšü÷ðøąüĆêýĉ ćÿêøŤ ĂĆîđÖøĊ÷ÜĕÖøĒêŠÙøĆĚÜĂéĊêÿöĆ÷÷ĆÜöĊăŠĂÜđêšðÖÙøĂÜöćĀúć÷ßĆęüĂć÷čÙîÝîëċÜÖþĆêøĉ÷ŤôĎ÷ĊĂÜÙŤÿčéìšć÷ÖŠĂîÿĉĚîÿčé ÖćøêŠĂÿĎšĂĆî÷ćüîćî×ĂÜÖĂÜìĆóðøąßćßî ìĊęîĞćēé÷ đĀöć đÝţĂ êčÜ ×ĆïĕúŠòść÷øĆåïćúõć÷ĔêšÖćøîĞć×ĂÜîć÷óú đÝĊ÷Ü ĕÙ đßĘÙ ÝîêšĂÜúŠćëĂ÷ĕðêĆĚÜĀúĆÖìĊęđÖćąôĂøŤēöàć ĔîߊüÜðŘ ó.ý.ģĥĪģ ÝîđðŨîðøąđìýĕêšĀüĆî ìĊęđøĊ÷ÖÖĆî ìĆęüĕðüŠć Chinese Teipae đĀöć đÝţĂ êčÜ ÿëćðîćÿćíćøèøĆåðøąßćßîÝĊî ðÖÙøĂÜéšü÷øąïĂïÿĆÜÙöîĉ÷ö ÙĂööĉüîĉÿêŤ×ċĚî đöČęĂüĆîìĊę Ģ êčúćÙö Ù.ý.ĢĪĥĪ îĆïđðŨîñĎšîĞćøčŠîĒøÖìĊęêšĂÜđøŠÜóĆçîćðøąđìýĔĀšđÝøĉâÖšćüĀîšć õć÷ĔêšðŦÝÝĆ÷ÖééĆîöćÖöć÷ ÿćíćøèøĆåðøąßćßîÝĊîöĊĂćèćđ×êÖüšćÜĔĀâŠĕóýćúëċÜ Ī,ĦĪĨ,ġġġ êćøćÜÖĉēúđöêø éšü÷ÝĞćîüî ðøąßćÖøĔîðŦÝÝčïĆîëċÜðøąöćè Ģ,Ĥġġ úšćîÙî àċęÜÿŠüîĔĀâŠđðŨîßćüăĆęîøšĂ÷úą ĪĤ ĒêŠ÷ĆÜöĊßîđñŠćĂČęîė ĂĊÖ Ă÷ŠćÜîšĂ÷ ĦĦ đßČĚĂßćêĉ đߊî öĂÜēÖú đÖćĀúĊ đêĉøŤÖ ĒöîÝĎ Ăč÷ÖĎøŤ ìĉđïê ðĎ÷Ċ Ēúąĕê đðŨîêšî ÝîÖøąìĆęÜÝĊîĕéšøĆï ÿöâćîćöüŠć “éĉîĒéîĒĀŠÜøšĂ÷đñŠćóĆîíčŤöĆÜÖø” ĔîðŦÝÝčïĆîÿćíćøèøĆåðøąßćßîÝĊî ðøąÖĂïéšü÷ ģĤ öèæú ĀøČĂĒÙüšî àċÜę ĒêŠúąöèæúúšüîöĊ×îćéĔĀâŠÖüŠćðøąđìýĕì÷ îĂÖÝćÖîĊ÷Ě ÜĆ öĊđìýïćúîÙøìĊ×ę îċĚ êøÜÖĆïøĆåïćúÖúćÜ ĥ ĒĀŠÜ ÙČĂ îÙøðŦÖÖĉęÜ îÙøđìĊ÷îÿĉî îÙøđàĊę÷Üĕăš îÙøÞÜßĉęÜ öĊđ×êðÖÙøĂÜóĉđýþăŠĂÜÖÜ ìĊęøĆïÙČîÝćÖĂĆÜÖùþ đöČęĂüĆîìĊę Ģ ÖøÖãćÙö ó.ý.ģĦĥġ ÖŠĂîìĊęÝąĕéšøĆïéĉîĒéîöćđÖŢćÙČîđóĉęööćĂĊÖĔîõć÷ĀúĆÜ ÝĊî÷ĆÜöĊđ×êðÖÙøĂÜ êîđĂÜĂĊÖ Ĩ ĒĀŠÜ àċęÜÿŠüîĔĀâŠÙîĔîđ×êðÖÙøĂÜêîđĂÜđĀúŠćîĊĚöĊúĆÖþèąĒêÖêŠćÜĕðÝćÖÙîÝĊîìĆęüĕð đߊî


Ħĩ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

đ×êðÖÙøĂÜêîđĂÜ “ÖüćÜÿĊÝšüÜ” đðŨîìĊęĂ÷ĎŠ×ĂÜßćüĕêĀøČĂÝšüÜ đðŨîêšî àċęÜđ×êðÖÙøĂÜêîđĂÜĒêŠúąĒĀŠÜÝąĒïŠÜ đðŨîÝĆÜĀüĆé ĂĞćđõĂ êĞćïú ĒúąĀöĎŠïšćî ĔîÝĞćîüî ģĤ öèæúîĊĚđðŨîöèæúĀøČĂĒÙüšîéĆĚÜđéĉö ģĢ ĒĀŠÜ êŠĂöćĕéš ñîüÖĒÙüšîàĉîđÖĊ÷Ü àċÜę ðøąßćßîÿŠüîĔĀâŠđðŨîßćüöčÿúĉöđךćđðŨîöèæúìĊę ģģ ĒúąñîüÖĒÙüšîĒöîÝĎđúĊ÷ đךćđðŨî öèæúìĊę ģĤ đøĊ÷ÖüŠć öèæúđĀîĊ÷üĀîĉÜ àċÜę ĒöšîÝĊîÝąöĊóîČĚ ìĊÖę üšćÜĔĀâŠĕóýćú öĊúÖĆ þèąÖćøðÖÙøĂÜìĊĀę úćÖĀúć÷ ĒêŠÖÿĘ ćöćøëÙÜÙüćöđðŨîðřÖĒñŠîĂ÷ĎĕŠ éšÝîìčÖüĆîîĊĚ ĕöŠêĂš ÜúŠöÿúć÷úÜĕðđĀöČĂîĂéĊêÿĀõćóēàđüĊ÷ê ìĊĒę ÷ÖĂĂÖĕð đðŨî ĢĦ ðøąđìý ÙČĂ ĒúêđüĊ÷ đĂÿēêđîĊ÷ úĉíĆüđîĊ÷ ĒúąĂĊÖ Ģģ ðøąđìýìĊęđøĊ÷ÖüŠć CIS ĀøČĂ Commonweath of Independent States đóøćąñĎšîĞćÝĊîĔßšÖú÷čìíŤÖćøðÖÙøĂÜĒïïĀîċęÜðøąđìý ÿĂÜøąïï đðŨîÖćøñŠĂîÿć÷ ðśćîúéÙüćöÖééĆîõć÷Ĕî ĒêŠÖĘĔßšÙüćöđéĘé×ćéĔîïćÜēĂÖćÿìĊęđĀöćąÿö

đĀöć đÝţĂ êčÜ

đêĉĚÜ đÿĊę÷ü ñĉÜ

đÝĊ÷Ü đÝţĂ ĀöĉÜ

ñĎšîĞćøčŠîìĊęÿĂÜ ÙČĂ đêĉĚÜ đÿĊę÷ü ñĉÜ Öšćü×ċĚîÿČïìĂéĂĞćîćÝÝćÖ đĀöć đÝţĂ êčÜ ĕéšöĊÖćøĒÖšøĆåíøøöîĎâĒúą Öã×ĂÜóøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤÝîĊ ĔîÖćøÿČïìĂéĂĞćîćÝñĎîš ćĞ ìĊÖę øąìĞćĂ÷ŠćÜđðŨîøąïïöćîćîîĆïĒêŠðŘ ó.ý.ģĦĢĩ ēé÷ ĔĀšÖćĞ ĀîéüćøąÖćøéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜðøąíćîćíĉïéĊđĂćĕüš Ħ ðŘ ĒúąéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜêŠĂĕéšĕöŠđÖĉîÿĂÜüćøą ēé÷êšĂÜñŠćî ÙüćöđĀĘîßĂïÝćÖÿõćðøąßćßîÝĊî îĆïđðŨîÖćøüćÜÖãđĀúĘÖđĂćĕüšúŠüÜĀîšćðŜĂÜÖĆîðŦâĀćìćÜÖćøđöČĂÜìĊęĂćÝ đÖĉé×ċĚîĔîĂîćÙê ĀúĆÜÝćÖðøąíćîćíĉïéĊ đêĉĚÜ đÿĊę÷ü ñĉÜ ĕéšëċÜĂÿĆâÖøøöúÜđöČęĂ ĢĪ ÖčöõćóĆîíŤ ó.ý.ģĦĥġ éšü÷ üĆ÷ Īģ ðŘ ÖĘđךćÿĎŠ÷čÙ×ĂÜñĎšîĞćøčŠîìĊę Ĥ ÙČĂ ðøąíćîćíĉïéĊ đÝĊ÷Ü đÝţĂ ĀöĉÜ ēé÷öĊ îć÷ĀúĊę đñĉÜ đðŨîîć÷ÖøĆåöîêøĊ ĒêŠĕéšóîš êĞćĒĀîŠÜÖŠĂîÙøïüćøąđîČĂę ÜÝćÖöĊĀüĆ ĂîčøÖĆ þŤî÷ĉ ööćÖđÖĉîĕðĕöŠÿĂéøĆïîē÷ïć÷ÖćøïøĉĀćøìĊêę Ăš ÜðøĆïĔĀš đךćÖĆï÷čÙēúÖćõĉüĆêîŤ ñĎšìĊęëĎÖđúČĂÖêĆü×ċĚîöćđðŨîîć÷ÖøĆåöîêøĊÙîĔĀöŠÙČĂ îć÷ ÝĎ ĀøÜ ÝĊĚ ñĎšàċęÜöĊïìïćììćÜÖćøđöČĂÜ öć÷ćüîćîÝîđðŨîìĊę÷ĂöøĆïĔîÖúčŠöñĎšïøĉĀćøøąéĆïÿĎÜ×ĂÜÝĊî ēé÷öĊøĂÜîć÷ÖøĆåöîêøĊìĊęßČęĂ îć÷ĀĎ Ýĉî đìć àċęÜöĊ ïìïćììćÜÖćøđöČĂÜĂ÷ŠćÜÿĎÜĔîÖćøĒÖšðŦâĀćĔîìĉđïê ×èąìĊęñĎšÖčöĂĞćîćÝÖĂÜìĆóÖüŠć Ĥ úšćîÙî Ă÷ŠćÜöĆęîÙÜ êĉéêŠĂÖĆîĀúć÷ðŘ ÙČĂ óúđĂÖ ÞČĂđĀšćđëĊ÷î øĆåöîêøĊüćŠ ÖćøÖøąìøüÜÖúćēĀö àČÜę ĕéšđéĉîìćÜĕðđ÷ČĂîÿĀøĆåĂđöøĉÖć đöČęĂêšîđéČĂîöÖøćÙö ó.ý.ģĦĥġ ĒúąđðŗéĔĀšÿĆöõćþèŤñĎšÿČęĂ׊ćüìĊęÖøčÜüĂßĉÜêĆî éĊ àĊ àċęÜđĀêčÖćøèŤđߊîîĊĚĕöŠđÙ÷ đĀĘîöćÖŠĂîĔîĂéĊê ÙüćöđÖøĊ÷ÜĕÖø×ĂÜÖĂÜìĆóðøąßćßîĂĆîöĀćýćú ÖćøóĆçîćĂćüčí×ĂÜÿćöđĀúŠćìĆó ðøąÖĂï ÖĆïÖćøéĞćøÜĕüšàċęÜĂćüčíîĉüđÙúĊ÷øŤĒúąÖćøóĆçîćéšćîĂüÖćýìĆĚÜĔîĂéĊêĒúąðŦÝÝčïĆî ÝċÜìĞćĔĀšöĀćĂĞćîćÝĂ÷ŠćÜ ÿĀóĆîíøĆåøĆÿđàĊ÷ ĒúąÿĀøĆåĂđöøĉÖć êšĂÜìïìüî÷čìíýćÿêøŤĒúąĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâêúĂéöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę ÜĔîߊüÜìĊę


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĦĪ

ðøąíćîćíĉïéĊ đÝĊ÷Ü đÝţĂ ĀöĉÜ đðŨîñĎšîĞćĕéšñîüÖĂćèćđ×ê×ĂÜăŠĂÜÖÜÙČîöćÝćÖĂĆÜÖùþ đöČęĂüĆîìĊę Ģ ÖøÖãćÙö ó.ý.ģĦĥġ îĆïđðŨîĒĀúŠÜđýøþåÖĉÝÖćøÙšćøąĀüŠćÜðøąđìýìĊęÿĞćÙĆâ øüöìĆĚÜÖćøĕéšöćàċęÜìøĆó÷ćÖøöîčþ÷ŤĒúą ìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ øüöìĆĚÜđÖćąöćđÖŢćìĊęĕéšÙČîöćĔîõć÷ĀúĆÜ ÖĘđߊîđéĊ÷üÖĆî ìĞćĔĀšđÖĉéÖćøðÖÙøĂÜìĊęđøĊ÷ÖüŠć “ĀîċęÜðøąđìý ÿĂÜøąïï” đóČęĂìĞćĔĀšÙîÝĊîïîĒñŠîéĉîìĆĚÜÿĂÜìĊęñîüÖđךćöćĔĀöŠĕöŠêČęîÖúĆüÖĆïøąïïÿĆÜÙöîĉ÷ö ÙĂööĉüîĉÿêŤ Ýî×îìøĆó÷ŤÿĉîĕðìĞćöćĀćÖĉîĔîðøąđìýĂČęîė àċęÜÝąìĞćĔĀšđÿĊ÷ìĆĚÜìøĆó÷ćÖøöîčþ÷ŤĒúąìøĆó÷Ťÿĉî đÜĉîìĂÜìĊęĂćÝëĎÖē÷Öĕð÷ĆÜîĂÖðøąđìý Ĕî÷čÙ×ĂÜðøąíćîćíĉïéĊ đÝĊ÷Ü đÝţĂ ĀöĉÜ ĕéšÿÜŠ ÖĂÜìĆóđøČĂđךćĕðÙøĂïÙøĂÜđÖćąĀúć÷ĒĀŠÜĔîìąđúÝĊîĔêš đóČĂę đðŨîĒĀúŠÜìøĆó÷ćÖø×ĂÜðøąđìý ĒöšüćŠ ÖćøĂšćÜÖøøöÿĉìíĉÙĝ øĂïÙøĂÜĂćÝìĆïàšĂîÖĆïÖćøĂšćÜÖøøöÿĉìíĉ×ĝ ĂÜ ðøąđìýĂČęîĂćÝđÖĉéÖøèĊóĉóćì×ĆéĒ÷šÜÖĆîïšćÜ ĒêŠéšü÷Ēÿî÷ćîčõćóìćÜìĀćø×ĂÜÝĊî ÖĘÙÜìĞćĔĀšðøąđìýÙĎŠÖøèĊ êšĂÜÙĉéĀîĆÖ óČĚîìĊęêŠćÜė ìĊę÷ĆÜĀćïìÿøčðĕöŠĕéš đߊî ÖøèĊĀöĎŠđÖćąđêĊ÷üĀ÷Ď ĀøČĂßĉēÖÖčÖĆïðøąđìýâĊęðčśî ÖøèĊĀöĎŠđÖćą óćøćđàú-ÿĒðøêúĊ÷Ť àċÜę ĂĊÖĀšćðøąđìý ÙČĂ ôŗúðĉ ðŗîÿŤ đüĊ÷éîćö ĂĉîēéîĊđàĊ÷ öćđúđàĊ÷ĒúąïøĎĕî êŠćÜĂšćÜÖøøöÿĉìíĉĝ ÙøĂïÙøĂÜéšü÷ĀüĆÜìøĆó÷ćÖøĒúąñúðøąē÷ßîŤìĆĚÜĔîìąđúĒúąĔêšìąđú ēé÷đÞóćąÖĆïðøąđìýôŗúðĉ ðŗîÿŤàċęÜđÖĉé Ùüćö×ĆéĒ÷šÜøčîĒøÜÝîđĀêčÖćøèŤđÖČĂïÝąïćîðúć÷ëċÜ×ĆîĚ ÿŠÜÖĂÜđøČĂđךćðøąÝĆîĀîšćÖĆîĔîìąđúĀúüÜ ĒêŠÿéč ìšć÷ đĀêčÖćøèŤÙúĊęÙúć÷úÜÝćÖÖćøđ÷ČĂîôŗúĉððŗîÿŤ×ĂÜðøąíćîćíĉïéĊ đÝĊ÷Ü đÝţĂ ĀöĉÜ ĒúąđÝøÝćÖĆîĂ÷ŠćÜĕöŠđðŨî ìćÜÖćø đöČęĂüĆîìĊę ģħ - ģĩ óùýÝĉÖć÷î ó.ý.ģĦĥġ Ùüćö×ĆéĒ÷šÜÖĆïÿĀøĆåĂđöøĉÖćđøČęĂÜÖćøÙšćđÖĉé×ċĚîÙøĆĚÜĒúšü ÙøĆĚÜđúŠćĒêŠÖĘÙúĊęÙúć÷úÜéšü÷ÖćøđÝøÝćĂ÷ŠćÜÿĆîêĉ îĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜöĊðŦâĀćÖøèĊĕêšĀüĆîĒúąìĉđïê ìĊęÝĊîĒÿéÜÙüćö ĕöŠóĂĔÝìčÖÙøĆĚÜìĊęðøąíćîćíĉïéĊ×ĂÜĕêšĀüĆîĀøČĂĂÜÙŤéćĕú úćöą ĒĀŠÜìĉđïêđéĉîìćÜĕðđ÷ČĂîÿĀøĆåĂđöøĉÖćĒúą ĕéšøïĆ ÖćøêšĂîøĆïÝćÖøĆåïćúÿĀøĆåĂđöøĉÖć đóøćąÝĊîëČĂüŠćĕêšĀüĆîĒúąìĉđïêđðŨîÿŠüîĀîċÜę ×ĂÜÝĊîĒúąÿćíćøèøĆå ðøąßćßîÝĊîêšĂÜöĊĀîċÜę đéĊ÷üđìŠćîĆîĚ ĂćÝđðŨîđóĊ÷ÜĀîšćÞćÖ×ĂÜÖćøđöČĂÜøąĀüŠćÜðøąđìýđóøćąÙüćöÝøĉÜßćüÝĊî ïîñČîĒñŠîéĉîĔĀ⊠đÖćąăŠĂÜÖÜ đÖćąöćđÖŢć êŠćÜÖĘđéĉîìćÜĕðöćĀćÿĎŠ ìĞćíčøÖĉÝøŠüöÖĆîĂ÷ŠćÜĒîïĒîŠî ĔîìĞćîĂÜ đéĊ÷üÖĆîÿĀøĆåĂđöøĉÖć ÖĘĒÿéÜìŠćìĊĕöŠóĂĔÝìĊęÝĊîêĉéêŠĂĔĀšÖćøÿîĆïÿîčîĒÖŠðøąđìýđÖćĀúĊđĀîČĂ öćĒêŠÙøĆĚÜĂéĊê ðøąíćîćíĉïéĊ Ùĉö Ăĉú àčÜ ÿČïêŠĂöćÝîëċÜðøąíćîćíĉïéĊ Ùĉö ÝĂÜ Ăĉú ìĊęđóĉęÜđÿĊ÷ßĊüĉêĕðđöČęĂüĆîìĊę Ģħ íĆîüćÙö ó.ý.ģĦĦĥ ìĊęñŠćîöć ĒúąÙÜêšĂÜêĉéêćöÝĆïêćéĎÖćøÿîĆïÿîčîĒÖŠđÖćĀúĊđĀîČĂĔî÷čÙ×ĂÜðøąíćîćíĉïéĊ Ùĉö ÷ĂÜ Ăčî ñĎîš ćĞ üĆ÷ ģĪ ðŘ ìĊđę óĉÜę ×ċîĚ ÙøĂÜĂĞćîćÝêŠĂÝćÖïĉéć îĂÖÝćÖîĊÿĚ ĀøĆåĂđöøĉÖć÷ĆÜĕöŠóĂĔÝêŠĂÖćøìĊÝę îĊ ĔĀšÖćøÿîĆïÿîčî óöŠć ÷ĎđÙøî ĂĉîđéĊ÷ ĒúąðćÖĊÿëćî ēé÷đÞóćąđøČęĂÜÖćø×ć÷ĂćüčíĒúąđìÙēîēú÷ĊîĉüđÙúĊ÷øŤ ÖćøđöČĂÜÖćøðÖÙøĂÜ×ĂÜÝĊîëĎÖüćÜøąïïĕüšĂ÷ŠćÜøĆéÖčöêĆÜĚ ĒêŠÙøĆÜĚ ÿöĆ÷ðøąíćîćíĉïéĊ đêĉÜĚ đÿĊ÷ę ü ñĉÜ ìĞćĔĀš ÖćøđöČĂÜ×ĂÜÝĊîöĊđÿëĊ÷øõćóĂ÷ŠćÜöćÖ ÖćøðøąßčöÿöĆ÷ÿćöĆâ×ĂÜÿõćðøąßćßîĒĀŠÜßćêĉìëĊę ÖĎ ÖĞćĀîéüćøąĕüš ìčÖøĂï Ħ ðŘ ēé÷öĊñĎšĒìî×ĂÜÿõćÝĞćîüîĕöŠđÖĉî Ĥ,ġġġ Ùî àċęÜöćÝćÖÿöćßĉÖóøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤìĆęüðøąđìý ðøąöćè Ĩġ úšćîÙî ÝćÖÝĞćîüîðøąßćÖøìĆÜĚ Āöé Ģ,ĥġġ úšćîÙî ÿõćðøąßćßîĒĀŠÜßćêĉđðŨîñĎĒš êŠÜêĆÜĚ ðøąíćî ĒúąøĂÜðøąíćîÿćíćøèøĆåðøąßćßîÝĊî àċęÜÖĘÙČĂ ðøąíćîćíĉïéĊĒúąøĂÜðøąíćîćíĉïéĊ îĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜĔĀšÙüćö đĀĘîßĂïÖćøĒêŠÜêĆĚÜîć÷ÖøĆåöîêøĊēé÷ÙĞćĒîąîĞć×ĂÜðøąíćîÿćíćøèøĆåðøąßćßî øüöìĆĚÜêĞćĒĀîŠÜøĂÜîć÷Ö


ħġ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

øĆåöîêøĊ øĆåöîêøĊ ðøąíćîÖøøöćíĉÖćø ñĎšĂĞćîü÷ÖćøêøüÝđÜĉîĒñŠîéĉî ìĊęÿĞćÙĆâìĊęÿčéđðŨîñĎšĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĔîÖćø ĒêŠÜêĆĚÜðøąíćîÖøøöćíĉÖćø ÿöćßĉÖÖøøöćíĉÖćøìĀćøĒĀŠÜßćêĉ ēé÷ðÖêĉìĆĚÜðøąíćîÖøøöćíĉÖćø ÖøøöćíĉÖćø ìĀćø ÝąđðŨîÙèąđéĊ÷üÖĆî ìĞćĔĀšìĀćøÖĂÜìĆóðúéĒĂÖðøąßćßîÝĊîđðŨîìĆÜĚ ×ĂÜðøąđìýĒúą×ĂÜóøøÙ îĂÖÝćÖ îĊĚÿõćðøąßćßîĒĀŠÜßćêĉ÷ĆÜđðŨîñĎšĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĔîÖćøĒêŠÜêĆĚÜðøąíćîĒúąøĂÜðøąíćîýćúðøąßćßîÿĎÜÿčé ĀøČĂýćúãĊÖć øüöìĆÜĚ ĔĀšÙüćöđĀĘîßĂïĔîÖćøĒêŠÜêĆÜĚ ĂĆ÷ÖćøĒúąøĂÜĂĆ÷ÖćøÿĎÜÿčé×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîĂĆ÷Öćøðøąßćßî ÿĎÜÿčé ēé÷ÙĞćĒîąîĞć×ĂÜðøąíćîÿćíćøèøĆåðøąßćßîéšü÷ÖćøüćÜøąïïĕüšĂ÷ŠćÜøĆéÖčöìčÖ×ĆîĚ êĂîĔĀšìÖč øąéĆïöĊ ÿĉìíĉĒúąÿŠüîøŠüöĔîÖćøđúČĂÖêĆüĒìî×ċîĚ öćđðŨî×ĆîĚ êĂîìĞćĔĀšÖćøđöČĂÜ×ĂÜÝĊîöĊđÿëĊ÷øõćó ðøąÖĂïÖĆïÖćøđöČĂÜ đðŨîøąïïóøøÙđéĊ÷ü ÙČĂ óøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤÝîĊ ĒöšÝąĂîčâćêĔĀšöóĊ øøÙÖćøđöČĂÜĒêŠĔîìćÜðäĉïêĆ Öĉ ĕĘ øšÙüćöĀöć÷ ìĞćĔĀšøąïïÖćøðÖÙøĂÜ×ĂÜøĆåìĊęđøĊ÷ÖüŠć “øĆåïćúÖúćÜ” àċęÜðøąÖĂïéšü÷øĆåïćú ÿõćðøąßćßîĒĀŠÜßćêĉ ÿõć ìĊęðøċÖþćðøąßćßîĀøČĂÿõćÿĎÜ ĒúąýćúìĆĚÜÿŠüîÖúćÜĒúąÿŠüîõĎöĉõćÙ đðŨîÖćøðÖÙøĂÜ×ĂÜóøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤ Ă÷ŠćÜöĊđĂÖõćó ēé÷öĊÿöĆßßćóøøÙàċÜę ðøąÖĂïéšü÷ñĎĒš ìî×ĂÜĀîŠü÷ÜćîóøøÙìčÖøąéĆïêĆÜĚ ĒêŠøąéĆïĀöĎïŠ ćš î êĞćïú ĂĞćđõĂ ÝĆÜĀüĆé öèæú đìýïćú đ×êðÖÙøĂÜêîđĂÜ Ēúąđ×êðÖÙøĂÜóĉđýþ ĒêŠúąøąéĆïöĊÙèąÖøøöÖćøóøøÙ đúČĂÖêĆĚÜÝćÖÿöćßĉÖóøøÙ øüöìĆĚÜñĎšĒìîĂÜÙŤÖø ßîđñŠć ñĎšĒìîÖĂÜìĆóìĆĚÜ Ĥ đĀúŠćìĆó øŠüöđðŨîÿöćßĉÖÿöĆßßć óøøÙ ÿĞćĀøĆïÿõćðøąßćßîĒĀŠÜßćêĉöĊÿöĆ÷ðøąßčöÿćöĆâìčÖė Ħ ðŘ đóČęĂĒêŠÜêĆĚÜÖøøöćíĉÖćøßčéêŠćÜė ìĊęÿĞćÙĆâ ÙČĂ ÙèąÖøøöćíĉÖćøðøąÝĞć àċęÜðŦÝÝčïĆîöĊÝĞćîüî ĢĦĦ Ùî ēé÷öĊÿöĆ÷ðøąßčöìčÖðŘĔîĕêøöćÿĒøÖ đóČęĂóĉÝćøèć ĂîčöêĆ đĉ øČĂę ÜêŠćÜė ĒìîÿõćðøąßćßîĒĀŠÜßćêĉđóČĂę đúČĂÖÙèą “ÖøøöÖćøÖúćÜóøøÙ” àċÜę öĊÝćĞ îüîìĆÜĚ ÿĉîĚ Ĥġġ Ùî ÙèąÖøøöÖćøÖúćÜóøøÙđðŨîñĎđš úČĂÖ “ÖøöÖćøđöČĂÜ” ĀøČĂìĊđę øĊ÷ÖüŠć “Poliburo” (øąïïÖćøðÖÙøĂÜĒïïîĊĚ ÷ĆÜ öĊĂĊÖđóĊ÷Ü ĥ ðøąđìýđìŠćîĆĚî ÙČĂ đüĊ÷éîćö đÖćĀúĊđĀîČĂ úćü ĒúąÙĉüïć đìŠćîĆĚî) ðŦÝÝčïĆîöĊÿöćßĉÖÿćöĆâÙèą ÖøöÖćøđöČĂÜ ģĥ Ùî ĒúąöĊÿöćßĉÖÿöìï Ģ Ùî øüöđðŨî ģĦ ÙîĔîÿöćßĉÖ ģĥ Ùî đúČĂÖÙèąÖøöÖćøđöČĂÜ ðøąÝĞć Ī Ùî àċęÜĔîÝĞćîüî Ī ÙîîĊĚÝąĕéšøĆïÖćøÙĆéđúČĂÖüćÜêĆüĕüšđðŨî “đú×ćíĉÖćøóøøÙ” úŠüÜĀîšć àċęÜëČĂđðŨî ñĎšîĞćÿĎÜÿčé×ĂÜóøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤ ìĊęÝąĕéšøĆïÖćøđÿîĂßČęĂêŠĂÿõćðøąßćßîĒĀŠÜßćêĉ ĔĀšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ “ðøąíćî ÿćíćøèøĆåðøąßćßîÝĊî” ĀøČĂðøąíćîćíĉïéĊ ĂĆîđðŨîêĞćĒĀîŠÜñĎîš ćĞ ÿĎÜÿčé×ĂÜøĆå øüöìĆÜĚ ÖćøđðŨî “ðøąíćîÙèą ÖøøöćíĉÖćøìĀćø” àċęÜëČĂüŠćđðŨîñĎšïĆÜÙĆïïĆâßćÿĎÜÿčé×ĂÜÖĂÜìĆóðúéĒĂÖðøąßćßîÝĊî ĂĆîðøąÖĂïéšü÷ ÖĂÜ ÖĞćúĆÜÖĂÜìĆóðúéĒĂÖðøąßćßî ÖĂÜÖĞćúĆÜêĞćøüÝêĉéĂćüčí ĒúąìĀćøïšćîÿĞćĀøĆïÙèąÖøøöÖćøđöČĂÜĂĊÖ Ģ Ùî ÝąëĎÖÖøöÖćøđöČĂÜđúČĂÖĕüšúŠüÜĀîšćÿĞćĀøĆïêĞćĒĀîŠÜîć÷ÖøĆåöîêøĊ

ĀĎ Ýĉî đìć


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ħĢ

ñĎšîĞćøčŠîìĊę ĥ ×ĂÜÝĊî ÙČĂ ðøąíćîćíĉïéĊ ĀĎ Ýĉî đìć ìĊęÖšćü×ċĚîÿĎŠêĞćĒĀîŠÜÿĎÜÿčéêćöøąïïìĊęüćÜĕüš ēé÷ öĊîć÷ÖøĆåöîêøĊ đĀüĉî đÝĊ÷ đðść đðŨîöĆîÿöĂÜÿĞćÙĆâĔîéšćîđýøþåÖĉÝ ÿćîêŠĂÖćøđךćđðŨîÿöćßĉÖĂÜÙŤÖćø ÖćøÙšćēúÖ (WTO) îĆïêĆĚÜĒêŠðŘ ó.ý.ģĦĤĪ øüöìĆĚÜÖćøđךćøŠüöÖĆï APEC ìĊęöĊÿĀøĆåĂđöøĉÖćøŠüöđðŨîÿöćßĉÖĂ÷ĎŠéšü÷ đýøþåÖĉÝ×ĂÜÝĊîöĆęîÙÜéšü÷đÜĉîìčîÿĞćøĂÜøąĀüŠćÜðøąđìýÝĞćîüîöĀćýćú öĊìĂÜÙĞćÙÜÙúĆÜöćÖđðŨîĂĆîéĆï Ĩ ×ĂÜēúÖ ñúĉêõĆèæŤöüúøüöĔîðøąđìý (Gross Domestic Product) ÿĎÜëċÜðøąöćè Ģģ úšćîúšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆå đìĊ÷ïÖĆïÿĀøĆåĂđöøĉÖć ìĊęöĊñúĉêõĆèæŤöüúøüöĔîðøąđìýðøąöćè ĢĦ úšćîúšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆå ĂĆêøćÖćøđÝøĉâ đêĉïēêìćÜđýøþåÖĉÝ đÖĉîÖüŠćøšĂ÷úą Ģġ êŠĂđîČĂę ÜÖĆîöćîćîîĆïÿĉïðŘ đÜĉîÿÖčúĀ÷üîöĊđÿëĊ÷øõćó ĕöŠ÷ĂöúĂ÷êĆü ÙŠćđÜĉîĀ÷üî ĒöšüćŠ đýøþåÖĉÝēúÖÝąñĆîĒðøĕðĂ÷ŠćÜĕøÖĘêćö öĉÞąîĆîĚ ÝąÿŠÜñúÖøąìïêŠĂðøąđìýêŠćÜė ÝĞćîüîöćÖ Ă÷ŠćÜøčîĒøÜ đýøþåÖĉÝ×ĂÜÝĊîöĊÙüćööĆęîÙÜéšü÷ÖćøúÜìčîךćößćêĉĔîĀúć÷ðøąđìý Ēúą×èąđéĊ÷üÖĆîÖĘđðŗéøĆï ÖćøúÜìčîÝćÖðøąđìýĂČęîė đߊî òøĆęÜđýÿ đךćĕðúÜìčîÿøšćÜēøÜÜćîñúĉêđÙøČęĂÜïĉîĒĂøŤïĆÿĔîÝĊîĒúąñúĉêÿŠÜĔĀš ÿć÷ÖćøïĉîêŠćÜė ĔîðøąđìýÝĊîÝĞćîüîÖüŠć Ĥ,ġġġ đÙøČĂę Ü àċÜę ÝĊî÷ĆÜÙÜ×÷ć÷ÖĉÝÖćøïĉîìĆÜĚ ĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìý đ÷ĂøöîĊđךćĕðêĆĚÜēøÜÜćîñúĉêĀúć÷óĆîúĞćđðŨîÙĎŠÙšćìĊęÿĞćÙĆâÖĆïðøąđìýöĀćĂĞćîćÝĒúąðøąđìýÖĞćúĆÜóĆçîć Āúć÷ðøąđìý đ÷ĂøöîĊđךćĕðêĆĚÜēøÜÜćîñúĉêøë÷îêŤ÷ĊęĀšĂéĆĚÜđéĉöìĊęöĊßČęĂđÿĊ÷Ü ×èąìĊęÝĊîÖĘđøĊ÷îøĎšüĉì÷ćÖćøñúĉê øë÷îêŤ×ċĚîĔßšđĂÜ øüöìĆĚÜđÙøČęĂÜ÷îêŤ×îćéĀîĆÖđóČęĂÿŠÜĂĂÖĕð÷ĆÜĀúć÷ðøąđìý ĕöŠøüöĂćüčí÷čìēíðÖøèŤìĊęìĆîÿöĆ÷ Ùüćö×ĆéĒ÷šÜøąĀüŠćÜÝĊîÖĆïĕêšĀüĆî ìĊęđÖøÜüŠćÝąđÖĉéÿÜÙøćö×ċĚîéĎđĀöČĂîÝąđðŨîĕðĕéš÷ćÖ éšü÷íčøÖĉÝ×ĂÜìĆĚÜÿĂÜ ðøąđìýìĊñę ÖĎ óĆîÖĆîÝîĒ÷ÖĕöŠĂĂÖ ñĎïš øĉĀćøøąéĆïÿĎÜ×ĂÜøĆåïćúÝĊîĒúąĕêšĀüĆî öĊÖćøøŠüöðøąßčöÖĆîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę Ü ÖŠĂîìĊęđÖćąăŠĂÜÖÜ ÝąÖúĆïÙČîÿĎŠĂšĂöĂÖ×ĂÜÝĊîĒñŠîéĉîĔĀâŠéšü÷àÊĞćĕð îĆïÝćÖüĆîìĊę Ģ ÖøÖãćÙö ó.ý.ģĦĥġ àċęÜ ĀĆüĀîšćÙèąñĎšïøĉĀćøđÖćąăŠĂÜÖÜÙîĒøÖ ÙČĂ îć÷ ëĆÜ ßĊ Āüć îĆÖíčøÖĉÝđéĉîđøČĂßćüăŠĂÜÖÜ üĆ÷ Ħģ ðŘ ÝćÖüĆîîĆĚî ÝîëċÜüĆîîĊĚñŠćîöć Ģħ ðŘđýþ ÷ĆÜĕøšàċęÜðŦâĀć


ħģ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÖćøđöČĂÜ×ĂÜÝĊîìĊëę ÖĎ üćÜøąïïöćĂ÷ŠćÜéĊ ìĞćĔĀšÖćøÿČïìĂéĂĞćîćÝĕðÿĎñŠ îĎš ćĞ øčîŠ ìĊę Ħ đðŨîĕðĂ÷ŠćÜøćïøČîę ĕøšðŦâĀć ēé÷ îć÷ ÿĊ ÝĉĚî ñĉÜ øĂÜðøąíćîćíĉïéĊ üĆ÷ ĦĨ ðŘ ìĊęđÙ÷đðŨîîć÷ÖđìýöîêøĊîÙøđàĊę÷Üĕăš ĕéšđéĉîìćÜ đ÷ČĂîðøąđìýêŠćÜė đÿöČĂîđðŨîÖćøĒîąîĞćêĆüúŠüÜĀîšć ĒúąĕéšđéĉîìćÜöćđ÷ČĂîðøąđìýĕì÷Ă÷ŠćÜđðŨîìćÜÖćø ĔîåćîąĒ×Ö×ĂÜøĆåïćúđöČęĂüĆîìĊę ģģ íĆîüćÙö ó.ý.ģĦĦĥ Ēúą÷ĆÜĕéšđךćđòŜćĄÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄ ÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊ đðŨîÖćøÿŠüîóøąĂÜÙŤđöČęĂüĆîìĊę ģĤ íĆîüćÙö ó.ý.ģĦĦĥ ÖŠĂîìĊęÝąđéĉîìćÜđ÷ČĂîđüĊ÷éîćö ĒúąðøąđìýĂČîę ė êŠĂĕð ÙüćöøŠüööČĂìćÜéšćîđýøþåÖĉÝĒúąÖćøÙšćøąĀüŠćÜÝĊîĒúąĕì÷ đöČĂę ðŘ ó.ý.ģĦĦĤ öĊöúĎ ÙŠć ëċÜ Ħ.ģĪ ĀöČęîúšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆå Ēúąđóĉęö×ċĚîđðŨîÖüŠć ħ ĀöČęîúšćîđĀøĊ÷âÿĀøĆå àċęÜÙćéüŠćêĆüđú×ÝąÿĎÜ×ċĚîĔîðŘ ó.ý.ģĦĦħ

ÿĊ ÝĉĚî ñĉÜ ðøąíćîćíĉïéĊ ÿĊ ÝĉĚî ñĉÜ ñĎšîĞćÿĎÜÿčé×ĂÜÝĊî ðŦÝÝčïĆîĂć÷č ħġ ðŘ đðŨîßćüăĆęîđÖĉéìĊęĂĞćđõĂôĎśñĉÜ öèæúÿŠćîàĊ đöČęĂđéČĂîöĉëčîć÷î ó.ý.ģĥĪħ ïĉéćßČęĂ îć÷ÿĊ ÝšÜàüĉî (Ù.ý.ĢĪĢĤ-ģġġģ) đðŨîîĆÖÖćøðäĉüĆêĉĒúąîĆÖÖćøđöČĂÜ ìĊöę ĊßČęĂđÿĊ÷Ü×ĂÜÝĊî àċęÜđÙ÷éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜøĂÜîć÷ÖøĆåöîêøĊ Ēúą øĂÜðøąíćîÿõćñĎšĒìîðøąßćßîÝĊî ïĉéćßČęĂ óúêøĊ đñĉÜ úĊę Ā÷üî öćøéćßČęĂ îćÜÞĊ àĉî õøø÷ć×ĂÜîć÷ ÿĊ ÝĉĚî ñĉÜ öĊïčêøÿćüÙîĀîċęÜ ßČęĂ ÿĊ ĀöĉÜ đÝţĂ Ăć÷č ģĤ ðŘ õøø÷ć×ĂÜðøąíćîćíĉïéĊ ÿĊ ÝĉĚî ñĉÜ đÙ÷đðŨîîĆÖøšĂÜđÿĊ÷Üēàðøćēî ĒúąîĆÖĒÿéÜßĆĚîîĞćìĊęöĊßČęĂđÿĊ÷ÜĔîÝĊî Ēúą×èąîĊđĚ ðŨîĀĆüĀîšćÙèąîćäýĉúðşÝÜŠ đÝĉÜĚ ×ĂÜÖĂÜìĆóðúéĒĂÖðøąßćßîÝĊî àċÜę đÙ÷îĞćÙèąîćäýĉúðşÝîĊ đéĉîìćÜ öćĒÿéÜìĊęðøąđìýĕì÷ đöČęĂðŘ ó.ý.ģĦĤħ Ēúą÷ĆÜĕéšøĆïÖćøĒêŠÜêĆĚÜÝćÖĂÜÙŤÖćøĂîćöĆ÷ēúÖĔĀšđðŨîìĎêÿĆîëüĕöêøĊ éšćîÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąøĆÖþćüĆèēøÙĒúąēøÙđĂéÿŤ ĔîđéČĂîöĉëîč ć÷î ðŘ ó.ý.ģĦĦĥ ìĊñę ćŠ îöć ÖŠĂîÖšćü×ċîĚ ÿĎêŠ ćĞ ĒĀîŠÜ øĂÜðøąíćîćíĉïéĊĔîøĆåïćú×ĂÜðøąíćîćíĉïéĊ ĀĎ Ýĉî đìć îć÷ ÿĊ ÝĉĚî ñĉÜ ĕéšéĞćøÜêĞćĒĀîŠÜÖøøöÖćøðøąÝĞć ÖøöÖćøđöČĂÜĒĀŠÜÙèąÖøøöÖćøÖúćÜóøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤÝîĊ đú×ćíĉÖćøÿĞćîĆÖđú×ćíĉÖćøĒĀŠÜÙèąÖøøöÖćøÖúćÜ


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ħĤ

óøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤ øĂÜðøąíćîÙèąÖøøöćíĉÖćøÖćøìĀćø×ĂÜÙèąÖøøöÖćøÖúćÜóøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤ øĂÜðøąíćîÙèąÖøøöÖćøÖćøìĀćøÖúćÜĒĀŠÜÿćíćøèøĆåðøąßćßîÝĊî ĒúąñĎšĂĞćîü÷ÖćøēøÜđøĊ÷îóøøÙ×ĂÜ ÙèąÖøøöÖćøÖúćÜóøøÙÙĂööĉüîĉÿêŤÝĊî

ÙćéÖćøèŤüŠćĔî÷čÙ×ĂÜñĎšîĞćøčŠîìĊę Ħ ×ĂÜÝĊî ÝąđðŨîߊüÜìĊęéĊÿĞćĀøĆïéšćîÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜðøąđìý ĒúąéšćîđýøþåÖĉÝ ìĊęêšĂÜÖĞćĀîé÷čìíýćÿêøŤĂ÷ŠćÜßćâÞúćé đóøćąĒêŠúąßćêĉ÷ŠĂöÙĞćîċÜëċÜñúðøąē÷ßîŤ×ĂÜ ßćêĉêîđĂÜđðŨîĂĆîéĆïĒøÖ ÖćøđöČĂÜĔîðøąđìýĂćÝĕöŠööĊ êĉ øĒìšĒúąýĆêøĎìëĊę ćüø ĒêŠĔîøąĀüŠćÜðøąđìýđðŨîÙüćö ÝĞćđðŨîìĊęðøąđìýĕì÷đøćêšĂÜĒÿüÜĀćöĉêøĒìš ĕöŠĔߊÿøšćÜýĆêøĎĕöŠüŠćÖĆïðøąđìýøĂïïšćîĀøČĂđóČęĂîïšćî ĕöŠüŠć ĔîìüĊðđĂđßĊ÷ĀøČĂêŠćÜìüĊð ÿĉęÜÿĞćÙĆâÙČĂ ÖćøðøćýÝćÖ “Ăüĉßßć” ĀøČĂ “ÙüćöĕöŠøĎš” öîčþ÷ŤđøćĕöŠÿćöćøëĂ÷ĎŠ Ă÷ŠćÜēééđéĊę÷üĔîÿĆÜÙöÞĆîìŤĔé ðøąđìýÖĘÙÜĕöŠÿćöćøëìĊęÝąĂ÷ĎŠĂ÷ŠćÜēééđéĊę÷üĕéš ÝĞćđðŨîêšĂÜóċęÜóćĂćýĆ÷ÖĆî ĔîìčÖðŦÝÝĆ÷ ĒúąĕöŠüŠćÝąđÖĉéðŦâĀćÙüćö×ĆéĒ÷šÜ×ċĚîøąĀüŠćÜðøąđìýĔéÖĘêćö÷ŠĂööĊñúÖøąìïìĊęÝąđÖĉé×ċĚîÖĆï ðøąđìýĂČîę ĕöŠöćÖÖĘîĂš ÷ êćöÙĞćÖúŠćüìĊüę ćŠ “đéĘééĂÖĕöš ÖøąđìČĂîëċÜéüÜéćü” ðøąđìýĕì÷ öĊóîČĚ ìĊę ĦĢĤ,ĢĢĦ êćøćÜÖĉēúđöêø ðøąßćÖøðøąöćè ħĦ úšćîÙî öĊìêĊę ÜĆĚ ìćÜõĎöøĉ åĆ ýćÿêøŤìéĊę Ċ öĊìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉìđĊę ĂČĂĚ ĂĞćîü÷ êŠĂÖćøóĆçîćðøąđìý ĒêŠÿÜĉę ìĊđę øć÷ĆÜ×ćéĂ÷ĎïŠ ćš ÜÖĘÙĂČ đÿëĊ÷øõćóìćÜÖćøđöČĂÜĒúąÙüćöøĎš øĆÖ ÿćöĆÙÙĊ ĀćÖìčÖÙî ĔîßćêĉïšćîđöČĂÜ øŠüöĒøÜøŠüöĔÝÖĆîđĀĘîĒÖŠðøąē÷ßîŤÿŠüîøüööćÖÖüŠćðøąē÷ßîŤÿŠüîêĆü đßČęĂüŠćðøąđìýĕì÷Ýą đÝøĉâÖšćüĀîšćđìŠćđìĊ÷öĂćø÷ðøąđìýìĆĚÜĀúć÷ĔîēúÖîĊĚ đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ : - ÿĞćîĆÖđýøþåÖĉÝĒĀŠÜßćêĉÝĊî - ÖøöÿŠÜđÿøĉöÖćøÙšćøąĀüŠćÜðøąđìý ,ÖøąìøüÜóćèĉß÷Ť


ħĥ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

Öćøđ×Ċ÷îìĆïýĆóìŤđðŨîõćþćēøöĆî õćþćĕì÷éšü÷ĔÝøĆÖ

îüĊøŤ

đöČęĂüĆîÜćî "đøČĂĂćÖćýüĉßćÖćø Ħħ" üĆîìĊę ĢĤ – Ģĥ öĉ.÷.Ħħ è ēøÜđøĊ÷îîć÷đøČĂĂćÖćý ñĎšđ×Ċ÷îđĀĘîðŜć÷đĀîČĂ ðŜć÷ßČęĂðŜć÷đéĉö àċęÜĂ÷ĎŠĀîšćēøÜđøĊ÷î ÙüćöüŠć “óøąïćìÿöđéĘÝóøąđÝšćĂ÷ĎŠĀĆüìøÜóøąÖøčèćēðøéđÖúšćĄ óøąøćßìćî ßČęĂēøÜđøĊ÷îîć÷đøČĂĂćÖćýüŠć ēøÜđøĊ÷îîć÷đøČĂĂćÖćýîüöĉîìÖþĆêøĉ÷ćíĉøćß Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy” éĎđéŠîđðŨîÿÜŠćĒúąÜéÜćö öĊïćÜÙîđÙ÷đĀĘîðŜć÷ñšćךĂÙüćöđߊîîĊĚĀîšćߊĂÜìćÜÖøöóúćíĉÖćøìĀćøĂćÖćý ëîîóĀúē÷íĉî ïćÜÙîĂé ĂŠćîĂĂÖđÿĊ÷ÜĕöŠĕéš đÿĊ÷ÜìĊęđðúŠÜĂĂÖöćüŠć...îą – üą – öĉî – ìą – Öą – ÿĆé – êøĉ – ÷ć - ìĉ – øćé... ôŦÜĕóđøćą öĊÝĆÜĀüą êĆüĂĆÖ×øąìĊęðøąÖĂïđðŨîÙĞćìĞćĔĀšđÖĉéóúĆÜđךöĒ×ĘÜ (ĒêŠøĎšÿċÖüŠćðŜć÷ñšćîĊĚĀć÷ĕðĒúšü) öĊñĎšëćöñĎšđ×Ċ÷îüŠć ìĞćĕöĔßš îüöĉîì ĕöŠĔßš îüöĉîìø ĒúąìĞćĕöđ×Ċ÷îìĆïýĆóìŤüŠć Navaminda ĕöŠĔßš Nawamin ĒïïßČęĂëîîîüöĉîìøŤ (ëîîÿč×ćõĉïćú Ģ đéĉö) ÙĞćëćöĒøÖ óĂÝąêĂïÿĆĚîė êćöĀúĆÖõćþćĕéšüŠć îüöĉîì đðŨîýĆóìŤïćúĊ ÿŠüî îüöĉîìø đðŨîýĆóìŤÿĆîÿÖùê ĕì÷øĆïöćĔßšìĆĚÜÙĎŠ ĒðúđĀöČĂîÖĆîüŠć ñĎšđðŨîĔĀâŠúĞćéĆïìĊę Ī ÿŠüîÙĞćëćöĀúĆÜêšĂÜêĂï÷ćü Navaminda kasatriyadhiraj ÙĞćîĊĚđðŨîßČęĂđÞóćąĔßšüĉíĊìĆïýĆóìŤÙĞćĕì÷ìĊęöćÝćÖýĆóìŤïćúĊÿĆîÿÖùê àċęÜ÷ċéëČĂ êćöĒïïÖćøìĆïýĆóìŤïćúĊÿĆîÿÖùêéšü÷ĂĆÖþøēøöĆî (êĆüĂĆÖþøÿćÖúìĊęđ×Ċ÷îõćþćúąêĉîöćêĆĚÜĒêŠÙøĉÿêŤýêüøøþìĊę Ĩ êŠĂöćĔßšđ×Ċ÷îĒìîđÿĊ÷ÜóĎéõćþćêŠćÜė đߊî òøĆęÜđýÿ ĂĆÜÖùþ ïćúĊÿĆîÿÖùê đ÷ĂøöĆî ĄúĄ) ĕöŠĔߊÖćøđ×Ċ÷îÙĞćĕì÷ (ĕöŠüŠć ÝąđðŨîÙĞćĕì÷ĒìšĀøČĂÙĞć÷Čö) đðŨîõćþćêŠćÜðøąđìý àċęÜĂćýĆ÷ĀúĆÖ×ĂÜøćßïĆèæĉê÷ÿëćî đøČęĂÜĀúĆÖđÖèæŤÖćøëĂé ĂĆÖþøĕì÷đðŨîĂĆÖþøēøöĆîĒïïëŠć÷đÿĊ÷Ü Nawamin đ×Ċ÷îêćöĀúĆÖîĊĚ ĔîđøČĂę ÜîĊÙĚ ćĞ ĕì÷ìĊ÷ę öČ ÝćÖõćþćïćúĊÿîĆ ÿÖùêĒúšüìĆïýĆóìŤđðŨîĂĆÖþøēøöĆîēé÷÷ċéĀúĆÖïćúĊÿîĆ ÿÖùê ÝąđøĊ÷ÖüŠć ýĆóìŤïćúĊÿĆîÿÖùê ÿŠüîÙĞćìĊęìĆïýĆóìŤđðŨîĂĆÖþøēøöĆî ēé÷÷ċéĀúĆÖÖćøëĂéĂĆÖþøĕì÷đðŨîĂĆÖþøēøöĆîĒïïëŠć÷đÿĊ÷Ü Ýą×ĂđøĊ÷ÖüŠć ýĆóìŤĕì÷ ìĆĚÜîĊĚđóČęĂÖúŠćüëċÜÖćøìĆïýĆóìŤïćúĊÿĆîÿÖùêĒúąýĆóìŤĕì÷đðŨîĂĆÖþøēøöĆîĔĀšđךćĔÝÜŠć÷×ċĚî ÖŠĂîĂČęî×ĂìĞćÙüćöđךćĔÝÖŠĂîüŠć ÖćøìĆïýĆóìŤ îĆĚî ÙČĂÖćøéĞćđîĉîÖćøĒðúÜךĂÙüćöÝćÖøąïïÖćøđ×Ċ÷î ĀøČĂõćþćĀîċęÜĕðÿĎŠĂĊÖõćþćĀîċęÜĂ÷ŠćÜöĊĀúĆÖÖćø đóČęĂĔĀšđ×Ċ÷îÙĞćĂĊÖõćþćĀîċęÜĕéšÿąéüÖ đߊî Öćøđ×Ċ÷îìĆïýĆóìŤ õćþćïćúĊÿĆîÿÖùê ĂĆÜÖùþ òøĆęÜđýÿ đ÷ĂøöĆî ĄúĄ (öĆÖđ×Ċ÷îéšü÷ĂĆÖþøēøöĆî) đðŨîĂĆÖþøĕì÷ ĀøČĂÖćøìĆïýĆóìŤ õćþćĕì÷đðŨîĂĆÖþøēøöĆî (đóČęĂĔßšĔîõćþćïćúĊÿĆîÿÖùê ĂĆÜÖùþ òøĆęÜđýÿ đ÷ĂøöĆî ĄúĄ ÿŠüîöćÖĔßšĔîÙĞćüĉÿćöćî÷îćö đߊî ßČęĂïčÙÙú ÿëćîìĊę ĀøČĂßČęĂđÞóćąìĊęĕöŠÿćöćøëĒðúÙüćöĀöć÷đðŨîõćþćĂČęîĂĊÖõćþćĀîċęÜĕéšÿąéüÖ ÖćøìĆïýĆóìŤöĊĂ÷ĎŠ ģ Ă÷ŠćÜ Ă÷ŠćÜĒøÖÙČĂ ÖćøìĆïýĆóìŤĒïïëĂéĂĆÖþø (transliteration) àċęÜđÙøŠÜÙøĆéđøČęĂÜ ÖćøÙÜêĆüĂĆÖþøĒúąđÙøČęĂÜĀöć÷üøøÙêĂîìčÖĂ÷ŠćÜ đĂćĕüšĒïïÙĞćêŠĂÙĞć êĆüĂĆÖþøêŠĂêĆüĂĆÖþø đóČęĂĔĀšÿćöćøëÿąÖéÙĞć ÝćÖêšîÞïĆï ĒúąÿćöćøëëĂéÖúĆïđðŨîõćþćđéĉöĕéšĂ÷ŠćÜöĊĒïïĒñîĕöŠÿîĔÝÙüćöĒêÖêŠćÜ×ĂÜđÿĊ÷ÜĔîõćþć ÖćøìĆï ýĆóìŤĒïïîĊĚëČĂđðŨîÖćøìĆïýĆóìŤēé÷êøÜ đߊî ÿčîìøđüß – Sundaravej öĀćđìü – Mahadev îüöĉîì – Navaminda


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ħĦ

Öćøđ×Ċ÷îýĆóìŤïćúĊÿĆîÿÖùêđðŨîõćþćēøöĆîÝąĔßšüĉíĊÖćøîĊĚ ÿŠüîĂ÷ŠćÜìĊęÿĂÜ ÙČĂ ÖćøìĆïýĆóìŤĒïïëĂéđÿĊ÷ÜĀøČĂëŠć÷đÿĊ÷Ü (transcription) đðŨîÖćøÝĆïÙĎŠđÿĊ÷ÜĂŠćî ĂćÝĕöŠÿćöćøëëĂéÖúĆïÿĎŠêĆüĂĆÖþøđéĉöĕéš đߊî ĒÖšü – kaeo ÝĆîìøŤ – chan óøą – Phra ÖćøìĆïýĆóìŤĕì÷đðŨîĂĆÖþøēøöĆî öĆÖĔßšüĉíĊîĊĚ ÖćøìĆïýĆóìŤîĆĚî ÝąêšĂÜđøĊ÷îøĎšđøČęĂÜÖćøđìĊ÷ïêĆüĂĆÖþø×ĂÜõćþćìĆĚÜÿĂÜ ÖćøđìĊ÷ïêĆüĂĆÖþøĕì÷đðŨîēøöĆîöĊĂ÷ĎŠ ĔîĀúĆÖđÖèæŤÖćøëĂéĂĆÖþøĕì÷đðŨîĂĆÖþøēøöĆîĒïïëŠć÷đÿĊ÷Ü×ĂÜøćßïĆèæĉê÷ÿëćî ĔîìĊęîĊĚÝċÜ×Ă÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜÖćø đìĊ÷ïó÷ĆâßîąïćúĊÿĆîÿÖùê àċęÜđ×Ċ÷îéšü÷ó÷Ćâßîąĕì÷ đðŨîó÷ĆâßîąēøöĆî éĆÜîĊĚ Ö k × kh Ù g Û gh Ü n• (êĆü n öĊÝčéךćÜïî) Ý c Þ ch ß j á jh â ~n ä t å •th æ •d ç •dh è n• (êĆü n öĊÝčéךćÜúŠćÜ) ê •t ë th ì d í dh î n ð p ñ ph ó b õ bh ö m ÷ y ø r ú l ü v ý •s þ •s ÿ s Ā h đÙøČęĂÜĀöć÷êŠćÜė ìĊęðøćÖäĂ÷ĎŠéšü÷îĆĚî ëšć÷čŠÜ÷ćÖ đ×ćÖĘêĆéĂĂÖ ÿŠüîÿøą ×Ă÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜïćÜêĆü đߊî ÿøą - ą Ĕßš a ÿøą đ- Ĕßš e đðŨîêšî ÿŠüîýĆóìŤĕì÷ àċÜę ìĆïýĆóìŤđðŨîõćþćēøöĆîĒïïëĂéđÿĊ÷ÜĀøČĂëŠć÷đÿĊ÷Ü (Transcription) đóČĂę ĔĀšĂćŠ îÙĞćõćþćĕì÷ ìĊęđ×Ċ÷îéšü÷ĂĆÖþøēøöĆîĔĀšĕéšđÿĊ÷ÜëĎÖêšĂÜĔÖúšđÙĊ÷Ü ēé÷ĕöŠÙĞćîċÜëċÜÖćøÿąÖéÖćøĆîêŤĒúąüøøè÷čÖêŤ ÝąöĊÖćøđìĊ÷ïđÿĊ÷Ü êĆüĂĆÖþøĒêÖêŠćÜÝćÖýĆóìŤïćúĊÿĆîÿÖùêïšćÜ đߊî êĆü Ù àċęÜÙĞćïćúĊÿĆîÿÖùêĔßšêĆü g đߊî ĂĆÙîĉ – agni ēÙ – go ĒêŠýĆóìŤĕì÷ĔßšêĆü kh đöČęĂđðŨîó÷Ćâßîąêšî ĒúąĔßš k đöČęĂđðŨîêĆüÿąÖé đߊî đ×êóøąîÙø – Khet Phra Nakhon ÿč× – suk êĆü Ý àċęÜÙĞćïćúĊÿĆîÿÖùêĔßšêĆü c đߊî ÝĆîìøŤ – candra ĒêŠýĆóìŤĕì÷Ĕßš ch đߊîđéĊ÷üÖĆïêĆü Þ ß á ĒêŠëšć đðŨîêĆüÿąÖéÝąĔßšêĆü t đߊî ÝĆîìøŤ – chan ÞĉęÜ – ching Ùß – khot ÝĆÜĀüĆéĂĞćîćÝđÝøĉâ – Changrwat Amnat Charoen ÝĊî – chin (đĀöČĂîÙĞćüŠć ßĉî – chin) êĆü ß àċęÜïćúĊÿĆîÿÖùêĔßšêĆü j đߊî ßĆ÷ – jay øćß – raj ýĆóìŤĕì÷Ĕßš ch đߊî ßĆ÷ – chai ĒêŠđöČęĂđðŨîêĆüÿąÖé ĒöŠÖé (đÿĊ÷Ü é) ÝąĔßšêĆü t đߊî øćß – Rat (đĀöČĂîÙĞćüŠć øĆå – Rat) êĆü ì àċęÜïćúĊÿĆîÿÖùêĔßšêĆü d đߊî öĀćđìü – Mahadev îüöĉîì – Navaminda ýĆóìŤĕì÷Ĕßš th đߊî øćßđìüĊ – Ratchathewi ÖøčÜđìó – Krung Thep, öèæú – Monthon êĆü í àċęÜïćúĊÿĆîÿÖùêĔßšêĆü dh đߊî Ăíĉøćß – Adhiraj íî – Dhana ýĆóìŤĕì÷Ĕßš th đߊî Ăíĉøćß – Athirat, íîïčøĊ – Thon Buri êĆü ü àċęÜïćúĊÿĆîÿÖùêĔßšêĆü v đߊî ÿčüøøèõĎöĉ - Suvarnabhumi ýĆóìŤĕì÷Ĕßš w đߊî ÿčüøøèõĎöĉ – Suwannaphum ÝąđĀĘîĕéšüćŠ ÖćøìĆïýĆóìŤēé÷ÖćøëŠć÷đÿĊ÷Ü×ĂÜÙĞćĕì÷îĆîĚ êĆüĂĆÖþøĂćÝđ×Ċ÷îĕöŠêøÜêĆü ĒúąĂćÝÿĆïÿîĒúąàÊćĞ ÖĆî đߊî øćß ĀøČĂ øĆå ÖĘĔßš Rat đĀöČĂîÖĆî Öćøđ×Ċ÷îìĆïýĆóìŤĒïïýĆóìŤïćúĊÿĆîÿÖùêĀøČĂĒïïëĂéøĎðÝċÜéĎĕöŠÿĆïÿî Ēúą ëŠć÷Öćøđ×Ċ÷îĕéšêøÜêĆü ĒêŠĂćÝÿĆïÿîđöČĂę ĂŠćîđðŨîõćþćĕì÷Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöĔîÙüćöđðŨîÝøĉÜ ëšćìĆïýĆóìŤÙćĞ ĕì÷đðŨîĂĆÖþø ēøöĆîĂ÷ŠćÜĕöŠđðŨîìćÜÖćø ĀøČĂđóČęĂÙüćöÿąéüÖÿïć÷×ĂÜñĎšĔßš ÖĘöĆÖÝąñÿöñÿćîüĉíĊÖćøìĆïýĆóìŤìĆĚÜ ģ üĉíĊđךćéšü÷ÖĆî đߊî ßČęĂ ðüøøčÝ (ðą – üĂî – øčé) ĂćÝđ×Ċ÷îüŠć Pawornruj ĕéš (ü = w ĒïïÖćøđìĊ÷ïó÷Ćâßîąĕì÷đðŨîēøöĆî ĒêŠĕöŠ đìĊ÷ï C ĀøČĂ t đðŨîêĆü Ý ĒïïđéĊ÷üÖĆî ĀćÖÖúĆïđìĊ÷ïđðŨî j àċęÜđìĊ÷ïĕéšÖĆïêĆü ß ĔîÖćøđìĊ÷ïó÷ĆâßîąïćúĊÿĆîÿÖùê đðŨîēøöĆî) ÿĉęÜìĊęÙüøøąüĆÜÖĘÙČĂ ëšćđðŨîßČęĂïčÙÙúĔîĀúĆÖåćîêŠćÜ ė êšĂÜđ×Ċ÷îĔĀšêøÜÖĆî öĉÞąîĆĚîÝąìĞćíčøÖøøöêŠćÜ ė ēé÷ đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜíčøÖøøöÖćøđÜĉîĕöŠĕéš ™™


ÔöôÝŞąÚđõëąêþąöĀąÔąû ðßÿ.ß÷.ìĂ.

üĉÿĆ÷ìĆýîŤ ÖøöߊćÜē÷íćìĀćøĂćÖćý ĕéšøïĆ ÖćøÿëćðîćĔĀšđðŨîĀîŠü÷×ċîĚ êøÜÖĂÜìĆóĂćÖćý đöČĂę ģģ Ö.÷.ģĥĪĢ êúĂéøą÷ąđüúćìĊęñŠćîöćĕéšðäĉïĆêĉõćøÖĉÝìĊęöĊÙüćöÿĞćÙĆâ÷ĉęÜêŠĂÖĂÜìĆóĂćÖćý ĔîÖćøÿîĆïÿîčîĒúąĂĞćîü÷ ÙüćöÿąéüÖĔĀšÖïĆ ĀîŠü÷Üćî×ĂÜÖĂÜìĆóĂćÖćýìĆüę øćßĂćèćÝĆÖø ĔĀšÿćöćøëðäĉïêĆ Üĉ ćîĔîĀîšćìĊ×ę ĂÜêîĕéšĂ÷ŠćÜ øćïøČîę ĒúąđêĘöÖĞćúĆÜÙüćöÿćöćøë ß÷.ìĂ. ëČĂĕéšüćŠ đðŨîñĎĂš ÷ĎđŠ ïČĂĚ ÜĀúĆÜ×ĂÜÙüćöÿĞćđøĘÝìĆÜĚ öüú ĒúąöĊÿüŠ îÿĞćÙĆâ ĔîÖćøߊü÷đóĉöę ýĆÖ÷õćóĔĀšÖïĆ ÖĂÜìĆóĂćÖćýđóČĂę ÖšćüÿĎÖŠ ćøđðŨîĀîċÜę ĔîÖĂÜìĆóĂćÖćýìĊéę ìĊ ÿĊę éč ĔîõĎöõĉ ćÙĂćđàĊ÷î (One of The Best Air Forces in ASEAN)

î.Ă.ßúĉê øĆööąüćÿ øĂÜ ÝÖ.ß÷.ìĂ.

óú.Ă.ê.ïøøÝÜ Ùúć÷îÿĎêøŤ ÝÖ.ß÷.ìĂ.

î.Ă.ÿčøóú óčìíöîêŤ đÿí.ß÷.ìĂ.


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ħĨ

ëċÜĒöšđüúćÝąñŠćîöćëċÜ ħĦ ðŘ õć÷ĔêšÖćøïøĉĀćøÜćî×ĂÜñĎïš ÜĆ ÙĆïïĆâßćøąéĆïÿĎÜ×ĂÜ ß÷.ìĂ. ĔîðŦÝÝčïîĆ ĕéšÿćîêŠĂõćøÖĉÝĒúąđÝêîćøöèŤìŤ ÝęĊ ąóĆçîćĒúąðøĆïðøčÜ×ĊéÙüćöÿćöćøë×ĂÜ ß÷.ìĂ. ĔĀšÖćš üĀîšćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČĂę Ü ™ ñúÜćîìĊęÿĞćÙĆâĔîøĂïðŘ ó.ý.ģĦĦĦ - ģĦĦħ öĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ Ģ. ÿøšćÜøąïïđêĉöđßČĚĂđóúĉÜĂćÖćý÷ćî ïî.Ĩ (ēÙøÜÖćøÝĆéĀćđÙøČęĂÜïĉî×ĆïĕúŠĂđîÖðøąÿÜÙŤìéĒìî đÙøČęĂÜïĉî×ĆïĕúŠ ï.×.Ģĩ Ö/×) ģ. ÿøšćÜĂćÙćøýĎî÷ŤðäĉïĆêĉÖćøìĊęĔßšđÙøČĂ׊ć÷đðŨîýĎî÷ŤÖúćÜ ìĊęêĆĚÜéĂîđöČĂÜ (ēÙøÜÖćøðøĆïüćÜìĊęêĆĚÜ ĀîŠü÷Üćî ìĂ.) Ĥ. ÿøšćÜĂćÙćøìĊęóĆÖìĀćøÖĂÜđÖĊ÷øêĉ÷ý éĂîđöČĂÜ ĥ. ÿøšćÜÿîćö÷ĉÜðŚîĂđîÖðøąÿÜÙŤ Ă÷. (ēÙøÜÖćøÝĆéêĆĚÜýĎî÷ŤòřÖõćÙóČĚîìćÜ÷čìíüĉíĊ ìĂ.) Ħ. ðøĆïðøčÜĂćÙćøđøĊ÷î Ģ ìĊę øø.îĂ. (ēÙøÜÖćøðøĆïðøčÜēøÜđøĊ÷îîć÷đøČĂĂćÖćýîüöĉîìÖþĆêøĉ÷ćíĉøćß) ħ. ÿøšćÜđøČĂîĒëüöćêøåćî Ħ ÙøĂïÙøĆü ÝĞćîüî ģ ĀúĆÜ (ēÙøÜÖćøðøĆïüćÜìĊęêĆĚÜĀîŠü÷ ìĂ. éĂîđöČĂÜ) Ĩ. êĉéêĆĚÜđàúúŤóúĆÜÜćîĒÿÜĂćìĉê÷Ť ×îćé Ģġ ÖĉēúüĆêêŤ ĒúąĂčðÖøèŤ ÝĞćîüî Ģ ßčé ìĊę ýüĂ.ìĂ. ĩ. ÿøšćÜóĉóĉíõĆèæŤĒúąĂčì÷ćîÖćøđøĊ÷îøĎšðøąüĆêĉýćÿêøŤÖćøïĉî ìĂ. (øą÷ąìĊę ģ) Ī. ðøĆïðøčÜøąïïĕôôŜćĒøÜÿĎÜĒúąĒøÜêÉĞć áćðîÿëćî ìĂ. Ģġ. ðøĆïðøčÜøĆĚüÿŠüîøćßÖćøêćöĒîü ë.óĀúē÷íĉî ĢĢ. ôŚîŪ ôĎÿëćîìĊìę ĞćÜćî êćöĀîŠü÷ÜćîêŠćÜė Ĕîđ×ê ìĂ. éĂîđöČĂÜ ìĊĕę éšøĆïñúÖøąìïÝćÖüĉÖùêÖćøèŤ îÊĞćìŠüöðŘ ģĦĦĥ Ģģ. ðøĆïðøčÜøąïïÿĎï ĒúąÝŠć÷îÊĞćðøąðć ìĂ. éĂîđöČĂÜ ĢĤ. ÖćøÝĆéÜćîÿĆööîćđßĉÜüĉßćÖćø “ÖćøÝĆéÖćø×÷ąđóČęĂøĆÖþćÿĉęÜĒüéúšĂö” è ĂćÙćøĀĂðøąßčö ÖĂÜìĆóĂćÖćý (ìĂÜĔĀâŠ) đöČęĂ Ī Ö.Ù.ģĦĦħ


ħĩ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ëċÜĒöšõćøÖĉÝ×ĂÜ ß÷.ìĂ. ÝąĀîĆÖÿĆÖđóĊ÷ÜĔéïčÙúćÖøìčÖÙîÖĘöĕĉ éš÷ŠĂìšĂ êŠćÜøŠüöĒøÜøŠüöĔÝđðŨîîÊĞćĀîċÜę ĔÝđéĊ÷üÖĆî đóøćąìčÖÙîúšüîêøąĀîĆÖéĊëÜċ ïìïćì ĀîšćìĊę ĒúąÙüćöÿĞćÙĆâìĊöę êĊ ĂŠ ÖĂÜìĆóĂćÖćýĒúąðøąđìýßćêĉ ìčÖÙîöĊÙüćöõćÙõĎöĔĉ Ý ĒúąóøšĂöìĊÝę ąìčöŠ đìĒøÜÖć÷ĒøÜĔÝĔîÖćøðäĉïêĆ Āĉ îšćìĊđę óČĂę ÿćîêŠĂõćøÖĉÝĒúąđÝêîćøöèŤ ìĊęéĊ×ĂÜ ß÷.ìĂ. ĕüšêúĂéĕð

ÝĆÖêĆĚÜĔÝĔòśýċÖþćĀćÙüćöøĎš ÿćöĆÙÙĊöĊüĉîĆ÷óøšĂöĔÝÖĆî

%<%.<$6"

òŘöČĂÙĎŠÙčèíøøöîĞćÝĉêöĆęî ÜćîÿøšćÜÿøøÙŤéĆęÜÙĞćĂšćÜ ’ߊćÜē÷íćć„

ÍÂ. à—×͹¤ ¹¤¹ä·ÂãªéÂÒ¾ÒÃÒ૗ÒÁÍÅÁÒ¡

ÃÐÇѧ—ѺÇÒÂ

îć÷ĀŠüÜĔ÷

ÝćÖךĂöĎúÖćøĔßš÷ćóćøćđàêćöĂú×ĂÜÙîĕì÷óïüŠć ÿŠüîĔĀâŠöĆÖĔßš÷ćđÖĉîÖüŠćðøĉöćèìĊęÖĞćĀîé đîČĂę ÜÝćÖöĂÜüŠćđðŨî÷ćóČîĚ åćî öĊÙüćöðúĂéõĆ÷ ĒúąđךćĔÝüŠćÿćöćøëøĆÖþćĕéšìÖč ĂćÖćøðüé...ĒêŠĔîÙüćöđðŨîÝøĉÜ ÷ćóćøćđàêćöĂúöĊùìíĉĝĒÖšðüé úéĕךđìŠćîĆĚî ĒúąĕöŠÙüøĔßšêĉéêŠĂÖĆîîćîė đóøćąĂćÝđÖĉéóĉþêŠĂêĆï ÝîîĞćĕðÿĎŠ õćüąêĆïüć÷ĒúąđÿĊ÷ßĊüĉêĔîìĊęÿčé ìĆĚÜîĊĚđóČęĂÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîÖćøĔßš÷ć öĊÙĞćĒîąîĞćĔĀšñĎšïøĉēõÙĔßš÷ćĂ÷ŠćÜøąöĆéøąüĆÜ ÙüøĂŠćîÞúćÖĒúą đĂÖÿćøÖĞćÖĆï÷ćĂ÷ŠćÜëšüîëĊę ĒúąðäĉïêĆ êĉ ćöüĉíĔĊ ßšìøĊę ąïčïîÞúćÖ÷ćĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆé ĕöŠÙüøøĆïðøąìćî÷ćđÖĉîÖüŠć ðøĉöćèìĊęøąïčĕüš ēé÷ĕöŠÙüøøĆïðøąìćîđÖĉîüĆîúą ĩ đöĘé (đöĘéúą Ħġġ öĉúúĉÖøĆö) ĒúąĀćÖöĊÙüćöñĉéðÖêĉ ĀøČĂöĊĂćÖćøךćÜđÙĊ÷ÜÝćÖÖćøĔßš÷ć Ăćìĉ ÙúČęîĕÿš ĂćđÝĊ÷î đïČęĂĂćĀćø ïüöïøĉđüèìšĂÜ ÖéđÝĘïïøĉđüèêĆï ĔĀšóï Ēóì÷Ťēé÷éŠüî...ĀćÖöĊךĂÿÜÿĆ÷đÖĊę÷üÖĆïÖćøĔßš÷ć ÙüøðøċÖþćĒóì÷ŤĀøČĂđõÿĆßÖøÖŠĂîĔßš÷ć KK


׊ćüìĀćøĂćÖćý ħĪ

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÙøĎõćþćóćìĊ

Runy

ÿüĆÿéĊÙąŠ ìŠćîñĎĂš ćŠ îĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćýìčÖìŠćî éĉÞîĆ öćóïÖĆïìŠćîñĎĂš ćŠ îĂĊÖÙøĆÜĚ îąÙą đðŨîïìÙüćö ìĊęêŠĂđîČęĂÜöćÝćÖ Test Tip 31 đóČęĂĔĀšìŠćîñϚÊćîĕéšòřÖòîĒúąìïìüîõćþćĂĆÜÖùþéšü÷êîđĂÜĒúšü÷ĆÜđðŨîÖćø đêøĊ÷öÙüćöóøšĂöĔîÖćøđךćøĆïÖćøìéÿĂïõćþćĂĆÜÖùþìĊýę îĎ ÷ŤõćþćĄ éšü÷ ìŠćîñĎĂš ćŠ îúĂÜđøĉöę ìĞćĒïïìéÿĂï ĕéšđú÷îąÙą ĔĀšìŠćîĂŠćîēÝì÷ŤĒúąđúČĂÖÙĞćêĂïìĊęÙĉéüŠćëĎÖêšĂÜÝćÖêĆüđúČĂÖ ĥ êĆüđúČĂÖìĊęĔĀšöć n Gasoline is used ______. a. in car c. in drink

b. in medicine d. in food

o Because I was confused in the big city, I _______. a. was hungry c. fell down

b. got lost d. bought a car

p She had a wonderful time at the party. a. very bad c. very good

b. very difųcult d. very sad

q When John thanked me, I said “____.” a. Fine, thanks c. You’re welcome

b. Hello d. Yes, please

r If I want to go skiing, I must have ______. a. a red cap c. deep snow

b. good food d. a car

đöČęĂìĞćĒïïòřÖĀĆéÙøïĀšćךĂĒúšü đßĉâêøüÝÙĞćêĂïĒúąĂŠćîÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉöĕéšđú÷ÙŠą


Ĩġ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

n Gasoline is used ______. îÊĞćöĆîëĎÖĔßš ______ a. in car Ĕîøë÷îêŤ c. in drink ĔîđÙøČęĂÜéČęö ÙĞćêĂïìĊęëĎÖêšĂÜ ÙČà ךà a. in car Ĕîøë÷îêŤ

b. in medicine Ĕî÷ć d. in food ĔîĂćĀćø

ÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉö ēé÷ìĆęüĕðĒúšüðøąē÷ÙöĊÿĂÜĒïïÙČĂ ðøąē÷ÙìĊęðøąíćîđðŨîñĎšÖøąìĞćÖøĉ÷ćđøĊ÷ÖüŠć Active Voice ÿŠüî ðøąē÷ÙìĊęðøąíćîđðŨîñĎšëĎÖÖøąìĞćđøĊ÷ÖüŠć Passive Voice øĎðĒïï×ĂÜ Passive Voice ðøąÖĂïéšü÷ ðøąíćî (subject) + Öøĉ÷ć (verb to be + past participle ĀøČĂ Öøĉ÷ćߊĂÜìĊę Ĥ) éĆÜêĆüĂ÷ŠćÜêŠĂĕðîĊĚ Active Voice ìĂöÖĉîךćü Present Simple Tense Present Continuous Tense Present Perfect Tense Past Simple Tense Past Continuous Tense Past Perfect Tense Future Simple Tense Future Perfect Tense

Tom eats rice. Tom is eating rice. Tom has eaten rice. Tom ate rice. Tom was eating rice. Tom had eaten rice. Tom will eat rice. Tom will have eaten rice.

Passive Voice ךćüëĎÖÖĉîēé÷ìĂö Rice is eaten by Tom. Rice is being eaten by Tom. Rice has been eaten by Tom. Rice was eaten by Tom. Rice was being eaten by Tom. Rice had been eaten by Tom. Rice will be eaten by Tom. Rice will have been eaten by Tom.

o Because I was confused in the big city, I _______. đóøćąüŠćñöøĎšÿċÖÿĆïÿîĔîđöČĂÜĔĀ⊠ñö_____ a. was hungry Āĉü b. got lost ĀúÜìćÜ c. fell down ĀÖúšö d. bought a car àČĚĂøë ÙĞćêĂïìĊęëĎÖêšĂÜ ÙČà ךà b. got lost ĀúÜìćÜ


׊ćüìĀćøĂćÖćý ĨĢ

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉö ÙĞćüŠć confused Ĕîðøąē÷Ù Because I was confused in the big city, I _______. đðŨîÖøĉ÷ć ÖúčŠöóĉđýþóüÖđéĊ÷üÖĆï interest, surprise, please, bore, amuse, disappoint, satisfy, annoy, excite, terrify àċęÜöĊÙüćöĀöć÷üŠć “ìĞćĔĀš….” ĒúąìĞćĀîšćìĊęđðŨîÙĞćÙčèýĆóìŤ (adjective) ÖĘĕéš • verb BE + verb of feeling (Öøĉ÷ćĒÿéÜÙüćöøĎšÿċÖ) ìĊęìĞćĀîšćìĊęđĀöČĂîÙĞćÙčèýĆóìŤ verb of feeling îĆĚîĂćÝÝąĂ÷ĎŠĔîøĎð ing ĀøČĂ V3 đߊîÖĆîĒúšüĒêŠÙüćöĀöć÷ ĒðúÜŠć÷ė ÙČĂ ______ing = îŠć___________ ______ed = øĎšÿċÖ__________ đߊî exciting îŠćêČęîđêšî excited øĎšÿċÖêČęîđêšî interesting îŠćÿîĔÝ interested øĎšÿċÖÿîĔÝ boring îŠćđïČęĂ bored øĎšÿċÖđïČęĂ đðŨîêšî êĆüĂ÷ŠćÜðøąē÷Ù The football match is exciting. ÖćøĒ׊Ü×ĆîôčêïĂúÙĎŠîĊĚîŠćêČęîđêšî The book is interesting. ĀîĆÜÿČĂđúŠöîĊĚîŠćÿîĔÝ The meeting is boring. ÖćøðøąßčöÙøĆĚÜîĊĚîŠćđïČęĂ

I am excited. ñöøĎšÿċÖêČęîđêšî I am interested in this book. ñöøĎšÿċÖÿîĔÝĔîĀîĆÜÿČĂđúŠöîĊĚ I am bored with the meeting. ñöøĎšÿċÖđïČęĂÖĆïÖćøðøąßčöÙøĆĚÜîĊĚ

p She had a wonderful time at the party. đíĂöĊßüŠ ÜđüúćìĊę÷Ăéđ÷Ċę÷öìĊęÜćîđúĊĚ÷ÜÿĆÜÿøøÙŤ a. very bad Ē÷ŠöćÖ b. very difųcult ÷ćÖöćÖ c. very good éĊöćÖ d. very sad đýøšćöćÖ ÙĞćêĂïìĊęëĎÖêšĂÜ ÙČà ךà c. very good éĊöćÖ


Ĩģ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉö • øĎšÿċÖÿîčÖ ĀøČĂöĊߊüÜđüúćìĊęéĊ ÿĞćîüîõćþćĂĆÜÖùþ Ĕßš have a wonderful time, have a good time, have a very good time ĀøČĂ enjoy đߊî I enjoy the party very much. I have a (very) good time at the party. I have a wonderful time at the party. q When John thanked me, I said “____.” đöČęĂÝĂĀŤî×ĂïÙčèñö ñöóĎéüŠć_____ a. Fine, thanks ÿïć÷éĊ ×ĂïÙčè b. Hello ÿüĆÿéĊ c. You’re welcome éšü÷Ùüćö÷ĉîéĊ d. Yes, please ÙøĆï ĕéšēðøé ÙĞćêĂïìĊęëĎÖêšĂÜ ÙČà ךà c. You’re welcome éšü÷Ùüćö÷ĉîéĊ


׊ćüìĀćøĂćÖćý ĨĤ

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉö • ÙĞćìĆÖìć÷ (greetings) ĒúąÖćøêĂï (responses) ÙĞćìĆÖìć÷ (greetings) đðŨîìćÜÖćø (formal) - Good morning - Good afternoon - Good evening ĕöŠđðŨîìćÜÖćø (informal) - Hello - Hi ÙĞćëćöđøČęĂÜÿč×õćóĒúąÿëćîÖćøèŤìĆęüĕð

ÖćøêĂï (responses) Good morning Good afternoon Good evening Hello Hi ÖćøêĂï (responses)

đðŨîìćÜÖćø (formal) How are you?

đðŨîìćÜÖćø (formal) I’m doing very well, thank you. And you? I’m ųne, thank you. And you? Very well, thank you. And you? Fine, thank you.

ĕöŠđðŨîìćÜÖćø (informal) How’s it going? How are things? How’s everything? How are you doing?

ĕöŠđðŨîìćÜÖćø (informal) Fine, thanks. Great, thanks. Not too bad. / OK. / All right. / So so.

• ÙĞćêĂïøĆïÙĞć×ĂïÙčè - You’re welcome. - My pleasure. - Don’t mention it. - Not at all. - Any time. - No problem. êĆüĂ÷ŠćÜïìÿîìîć Tim : Thank you very much for the gift. ×ĂïÙčèöćÖÿĞćĀøĆï×ĂÜ×üĆâ Suda : Don’t mention it. ĕöŠđðŨîĕø


Ĩĥ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

Vipa : That’s very kind of you .Thanks. ÙčèĔÝéĊöćÖ ×ĂïÙčèÙŠą Suda : It’s my pleasure. ÷ĉîéĊÙŠą • đöČęĂöĊÙîöćđÿîĂĔĀšÙüćöߊü÷đĀúČĂ đßĉâĔĀšìćîĂćĀćø éČęöđÙøČęĂÜéČęö ëšćøĆïĔĀšêĂï Yes, please. ëšćĕöŠêšĂÜÖćøĔĀšêĂïðäĉđÿí No, thank you. ĀøČĂ No, thanks. đߊî A: Would you like some drink? ÙčèêšĂÜÖćøđÙøČęĂÜéČęöĕĀö B: Yes, please. / No, thank you. êšĂÜÖćøÙŠą ×ĂïÙčèÙŠą / ĕöŠêšĂÜÖćøÙŠą ×ĂïÙčèÙŠą r If I want to go skiing, I must have ______. ëšćñöêšĂÜÖćøĕðđúŠîÿÖĊ ñöêšĂÜöĊ_____ a. a red cap ĀöüÖĒÖŢðÿĊĒéÜ b. good food ĂćĀćøéĊ c. deep snow ĀĉöąĀîćė d. a car øë÷îêŤĀîċęÜÙĆî ÙĞćêĂïìĊęëĎÖêšĂÜ ÙČà ךà c. deep snow ĀĉöąĀîćė ĔîךĂÿĂï ECL öĊÖúčŠöÙĞćÖøĉ÷ćìĊęêšĂÜêćöéšü÷ Gerund (Öøĉ÷ćđêĉö ing) Āúć÷ÙĞć ĕéšĒÖŠ enjoy ßĂï, ÿîčÖÿîćî ųnish đÿøĘÝ, ìĞćđÿøĘÝ avoid ĀúĊÖđúĊę÷Ü postpone đúČęĂîĂĂÖĕð mind øĆÜđÖĊ÷Ý look forward to êĆĚÜĀîšćêĆĚÜêćÙĂ÷ be worth öĊÙčèÙŠć go ĕð êĆüĂ÷ŠćÜðøąē÷Ù I enjoy listening to music. ÞĆîßĂïôŦÜđóúÜ Have you ųnished doing your homework? ìĞćÖćøïšćîđÿøĘÝĀøČĂ÷ĆÜ He tried to avoid answering my question. đ×ćó÷ć÷ćöĀúĊÖđúĊę÷ÜĕöŠêĂïÙĞćëćöÞĆî I have postponed writing a letter so many times. I really must do it today. ÞĆîđúČęĂîÖćøđ×Ċ÷îÝéĀöć÷Āúć÷ÙøĆĚÜĒúšü üĆîîĊĚêšĂÜđ×Ċ÷îàąìĊ Would you mind closing the door? øĆÜđÖĊ÷ÝìĊęÝąðŗéðøąêĎĔĀšĀîŠĂ÷ĕéšĕĀö I look forward to getting your letter. ÞĆîÝą(êĆĚÜĀîšćêĆĚÜêć) øĂÝéĀöć÷Ùčè This book is worth reading. ĀîĆÜÿČĂđúŠöîĊĚöĊÙŠćÿöÙüøĒÖŠÖćøĂŠćî He goes ųshing on Sundays. đ×ćĕðêÖðúćìčÖüĆîĂćìĉê÷Ť She goes shopping every day. ĀúŠĂîĕðàČĚĂ×ĂÜìčÖüĆî They go swimming in the afternoon. óüÖđ×ćĕðüŠć÷îÊĞćêĂîïŠć÷ ĀúĆÜÝćÖìĊęĕéšúĂÜìĞćĒïïìéÿĂï êøüÝÙĞćêĂïĒúąĂŠćîÙĞćĂíĉïć÷đóĉęöđêĉöĒúšü ìŠćîñϚÊćîÙÜÝąĕéšøĆï ÙüćöøĎõš ćþćĂĆÜÖùþđóĉöę ×ċîĚ éĉÞîĆ ĀüĆÜđðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉÜę üŠćïìÙüćöĔîÙĂúĆöîŤ Test Tip ÝąđðŨîðøąē÷ßîŤêĂŠ ךćøćßÖćø ÖĂÜìĆóĂćÖćý êĉéêćöÙĂúĆöîŤîĊĚĕéšĔîÞïĆïĀîšćîąÙą ÿüĆÿéĊÙŠą 


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĨĦ

đüúć..ÖćøŤêĎî BEETLE BAILEY

öĉÿÖøĊî

õćó Ģ - ÙĉúđúĂøŤ êšĂÜÖćøĔĀšđøćöćóïđ×ćìĊęïćøŤđéĂąøĉìàŤ đüúć ħ ēöÜ ïĆîîĊę - ĕéšđú÷ ĒêŠîĊęöĆîĀîċęÜìčŠöĒúšüîą õćó ģ - đ×ćêšĂÜĔßšđüúćĀćÙĎŠÙüÜïšćÜĒĀúą - ĀüĆÜüŠćđøćÙÜĕöŠÿć÷đÖĉîĕðîą õćó Ĥ - đøćÿć÷đÖĉîĕðĒúšü to want

- đðŨîÖøĉ÷ćĔîÖúčŠöìĊęêšĂÜêćöéšü÷ to inųnitive đߊî I want to see you. (ÞĆîêšĂÜÖćø óïÙčè) ĒúąĂĊÖēÙøÜÿøšćÜĀîċęÜÙČĂ I want you to review your English regularly. (ÞĆîêšĂÜÖćøĔĀšÙčèìïìüîõćþćĂĆÜÖùþĂ÷ĎŠđðŨîðøąÝĞć) to take time - đðŨîÿĞćîüî (idm) ĒðúüŠć ĔßšđüúćĀøČĂêšĂÜÖćøđüúćĔîÖćøìĞćÿĉęÜĀîċęÜ (to need or require a particular amount of time to do sth) öĆÖĔßšïŠĂ÷Ĕî ģ ēÙøÜÿøšćÜ ĕéšĒÖŠ It takes one hour to get to the airport. (öĆîĔßšđüúć Ģ ßö. ìĊęÝąĕðëċÜÿîćöïĉî) Ēúą It will take her two years to ųnish her book. (đíĂÝąĔßšđüúć ģ ðŘ ìĊęÝą đ×Ċ÷îĀîĆÜÿČĂÝï) ĂĊÖÿĞćîüîĀîċęÜ ÙČĂ to take one's time doing sth ĒðúüŠć ĕöŠøĊïøšĂî đߊî Karen takes her time taking a shower. (ĒÙđøîĂćïîÊĞćĂ÷ŠćÜÿïć÷ė ĕöŠøĊïøšĂî) đöČęĂÝąïĂÖĔÙøüŠćĕöŠêšĂÜøĊïÖĘóĎéĕéšüŠć "Take your time" àċęÜđĀöČĂîÖĆï "Don't hurry." too + adj ĀøČĂ adv. - ĔĀšÙüćöĀöć÷üŠć öćÖđÖĉîĕð, đÖĉîÝĞćđðŨî đߊî The food is too spicy for me. (ĂćĀćøđñĘéđÖĉîĕðÿĞćĀøĆïÞĆî)


Ĩħ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

BLONDIE

õćó Ģ - ÞĆîêČęîđêšîöŢćÖöćÖđÖĊę÷üÖĆïßčéĔĀöŠìĊęàČĚĂöć ÞĆîîĂîĕöŠĀúĆïđú÷ õćó ģ - ēíŠ ìĊęøĆÖ ... ÞĆîðøąìĆïĔÝÝøĉÜė îąÙą õćó Ĥ - ĒúšüßčéîĆĚîøćÙćđìŠćĕøúŠą ? - ÙČîîĊĚÞĆîïĂÖÙčèĕöŠĕéšĀøĂÖ õćó ĥ - ëšćÞĆîïĂÖÙčè đéĊĜ÷üÙčèÝąóúĂ÷îĂîĕöŠĀúĆïĕðéšü÷ÙŠą excited (adj.) - øĎšÿċÖêČęîđêšîéĊĔÝ ĒêŠĂćÝöĊÙüćöĀöć÷üŠć êČęîđêšîðîÙüćöđÙøĊ÷éÖĆÜüúÖĘĕéš ÿĞćĀøĆïÙĞćÙčèýĆóìŤ ĂĊÖÙĞćĀîċęÜÙČĂ exciting ĒðúüŠć îŠćêČęîđêšî đߊî Thai boxing is an exciting sport. (öü÷ĕì÷đðŨîÖĊāćìĊęîŠćêČęîđêšî) Ēúą Camping in the forest was exciting for me. (ÖćøĕðêĆĚÜĒÙöðşĔîðśćđðŨîĂąĕøìĊęîŠćêČęîđêšîÿĞćĀøĆïÞĆî) outųt (n.) - ßčéÿü÷ìĊęĔÿŠđÞóćąēĂÖćÿóĉđýþ ĀøČĂÝčéðøąÿÜÙŤĀîċęÜ đߊî She was wearing and expensive new outųt. (đíĂÿüößčéĔĀöŠìĊęøćÙćĒóÜ) Ēúą My son wore a Superman outųt to the party. (úĎÖßć÷×ĂÜÞĆîÿüößčéàčðđðĂøŤĒöîĕðÜćîđúĊĚ÷Ü) thrilled (adj.) - øĎšÿċÖêČęîđêšîéĊĔÝöćÖė (very excited and pleased) If I told you, you wouldn't be able to sleep either. - đðŨîðøąē÷ÙđÜČęĂîĕ× ßîĉé present unreal ÙČĂĕöŠĕéšđÖĉéĔîðŦÝÝčïĆî ÝċÜêšĂÜĔßšÖøĉ÷ćđðŨî Past tense ÿŠüî either ĒðúüŠć "éšü÷đĀöČĂîÖĆî" ĒúąêšĂÜĔßšÖĆïðøąē÷Ùðäĉđÿí


ëööôÝąèć þöĊĀ ðŖôĊĀôìċüõŢ óú.Ă.ê.ðøĊßć ðøąéĆïöč×

óĂ÷ŠćÜđךćùéĎòîĔîĒêŠúąðŘ Ēöšÿć÷òîÝąîĞćÙüćößčŠöÞÉĞć ĒúąÙúć÷øšĂîĔîïøĉđüèìĊęòîêÖĒúą ĔÖúšđÙĊ÷ÜöćĔĀš ĒêŠëšćðøĉöćèîÊĞćòîìĊęêÖúÜöćöĊöćÖÝîđÖĉîĕð ÿĉęÜìĊęêćööćÖĆïÙüćößčŠöÞÉĞćÖĘÙČĂ îÊĞćìŠüö àċęÜĂćÝđÖĉé õĆ÷óĉïĆêĉĂČęîė êćööćĕéš ÙÜÝĞćÖĆîĕéšüŠćĔîðŘ ó.ý.ģĦĦĥ đöČęĂ ģ ðŘìĊęñŠćîöć óć÷čēàîøšĂîÝĞćîüî Ħ úĎÖ óĆéëúŠöđךć ÝĆÜĀüĆéìćÜõćÙđĀîČĂ×ĂÜðøąđìýĕì÷êĆÜĚ ĒêŠđéČĂîöĉëîč ć÷î – êčúćÙö óć÷čēàîøšĂîìĆÜĚ Ħ úĎÖ ÿúĆïÖĆïøŠĂÜöøÿčö ĂĊÖ Ĥ øŠĂÜĔîߊüÜđüúćđéĊ÷üÖĆî ìĞćĔĀšöĊðøĉöćèîÊĞćòîÿĎÜÖüŠćÙŠćđÞúĊę÷ðÖêĉĔîĒêŠúąðŘëċÜøšĂ÷úą ĥġ ìĞćĔĀšîÊĞćĕĀú đךćìŠüöóČîĚ ìĊÝę ÜĆ ĀüĆéìćÜõćÙđĀîČĂ ĒúąêŠĂöćĕéšĕĀúìąúĆÖđךćìŠüöÝĆÜĀüĆéĔîóČîĚ ìĊúę öčŠ îÊćĞ đÝšćóøą÷ć êĆÜĚ ĒêŠĂìč ÷Ć íćîĊ îÙøÿüøøÙŤ úóïčøĊ ÿĉÜĀŤïøč Ċ ĂŠćÜìĂÜ ßĆ÷îćì ÖøąìĆÜę ëċÜóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ćđøČĂę ÷öćÝîëċÜÖøčÜđìóĄ Ēúąðøĉöèæú ìĊęđðŨîýĎî÷ŤÖúćÜđýøþåÖĉÝĒúąÙüćöđÝøĉâ×ĂÜðøąđìý ÝîëČĂđðŨîïìÿøčðìĊęìčÖÙîĀîĊĕöŠóšî ÙČĂ öĀćĂčìÖõĆ÷ ÿøšćÜÙüćöđÿĊ÷Āć÷ĔĀšÖĆïóČĚîìĊęđÖþêøÖøøöÝĞćîüîöćÖ øüöìĆĚÜóČĚîìĊęĂčêÿćĀÖøøö óČĚîìĊęíčøÖĉÝÖćøÙšć ĒúąìĊęĂ÷ĎŠ ĂćýĆ÷×ĂÜðøąßćßî öĀćĂčìÖõĆ÷éĆÜÖúŠćüĕéšÖŠĂêĆü×ċĚîĔîúčŠöîÊĞć÷öìĊęöĊöüúîÊĞćöĀćýćúìĊęĕĀúúÜÿĎŠúčŠöîÊĞćêŠćÜė Ĕî õćÙÖúćÜøüöëċÜúčŠöîÊĞćđÝšćóøą÷ć êŠĂöćđóĊ÷ÜĕöŠÖĊęđéČĂîĔîóČĚîìĊęđéĊ÷üÖĆîÖúĆïÖúć÷ÝćÖĀîšćöČĂđðŨîĀúĆÜöČĂ àċęÜ ðøąÿïðŦâĀćõĆ÷ĒúšÜĂ÷ŠćÜĀîĆÖ ïćÜĀöĎŠïšćîêšĂÜĂĂÖĕðĀćîÊĞćĂčðēõÙĒúąïøĉēõÙĀŠćÜĕðđðŨîÖĉēúđöêø êŠĂöćĔîðŘ ó.ý.ģĦĦĦ öĊóć÷čēàîøšĂî “ĒÖöĊ” ĔîߊüÜêšîđéČĂîêčúćÙö Ēúą÷ĆÜöĊóć÷čĀöčîđ×êøšĂîìĊęđÙúČęĂîđךćöćÿúć÷êĆü ïøĉđüèóøöĒéîøąĀüŠćÜðøąđìýÝĊîêĂîĔêš óöŠć Ēúąúćü ĂĊÖ ģ úĎÖ ìĞćĔĀšöĊðøĉöćèîÊĞćòîÿĎÜÖüŠćÙŠćđÞúĊę÷ðÖêĉ ĔîĒêŠúąðŘđóĊ÷ÜøšĂ÷úą Ĩ đìŠćîĆîĚ ĒêŠÖìĘ ćĞ ĔĀšðøąßćßîĒúąĀîŠü÷ÜćîìĆÜĚ õćÙøĆåĒúąđĂÖßîēÖúćĀúÖĆîìĆÜĚ ðøąđìý đîČĂę ÜÝćÖ÷ĆÜđÖĉéĂćÖćøüĉêÖÝøĉêĒúąßĘĂÖÝćÖđĀêčÖćøèŤöĀćĂčìÖõĆ÷đöČĂę ðúć÷ðŘ ó.ý.ģĦĦĥ ÝćÖîĆîĚ ÖĘÖúć÷đðŨî


Ĩĩ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ĀîĆÜÙîúąöšüîđöČĂę ðøąÿïðŦâĀćõĆ÷ĒúšÜêćööć ĒúąÝćÖÖćøó÷ćÖøèŤĂćÖćýùéĎòîðŘîĊĚ ĕéšđøĉöę êĆÜĚ ĒêŠÿðĆ éćĀŤìęĊ ģ ×ĂÜđéČĂîóùþõćÙö öĊðøĉöćèòîÿĎÜÖüŠćÙŠćđÞúĊę÷đúĘÖîšĂ÷ ĒúąÙćéüŠćÝąÿĉĚîÿčéÖúćÜđéČĂîêčúćÙö ģĦĦħ đðŨîĕðĕéš ĀøČĂĕöŠìĊęðŘîĊĚîĞÊćÝąĕöŠìŠüöĂĊÖ ĀćÖđðŨîĕðêćöÖćøó÷ćÖøèŤÿõćóĂćÖćý ÝąđðŨîÙüćöēßÙéĊ×ĂÜøĆåïćúìĊęĕöŠëĎÖ ðøąßćßîêĞćĀîĉđøČĂę Üî ÜîÊćÊĞ ìŠüö ĒêŠĂćÝÝąðøąÿïðŦâĀćõĆ÷ĒúšÜêćööćĒïïÙĎĒŠ òéàċÜę Ē÷ÖĂĂÖÝćÖÖĆîĕöŠĕéšøąĀüŠćÜ îĞćÊ ìŠüö – õĆ÷ĒúšÜ ĒúąĀćÖðŘîĊĚĕöŠđðŨîéĆęÜĔîĂéĊê ÙÜđðŨîÙüćöēßÙéĊ×ĂÜðøąßćßîßćüĕì÷ìĊęÙčèõćóßĊüĉêÝąĕéšöĊ ÖćøóĆçîćĕðĔîìćÜìĊęéĊ×ċĚî õćÙđĀîČĂêĂîúŠćÜðøąÖĂïéšü÷ÝĆÜĀüĆéÿčē×ìĆ÷ óĉþèčēúÖ óĉÝêĉ ø ÖĞćĒóÜđóßø êćÖ đóßøïĎøèŤ îÙøÿüøøÙŤ ĒúąĂčì÷Ć íćîĊ àċÜę óČîĚ ìĊéę ÜĆ ÖúŠćüêĆÜĚ Ă÷ĎĔŠ îïøĉđüèúčöŠ îîÊćÊĞ ÷ö ðøąÿïðŦâĀćî ĀćîÊćÊĞ ìŠüöĒúąõĆ÷ĒúšÜààÊćÊĞ àćÖöćĀúć÷øšĂ÷ðŘĒúšü đîČĂę ÜÝćÖúĆÖþèąõĎöðĉ øąđìý×ĂÜúčöŠ îîÊćĞÊ ÷öêĂîïîöĊÙüćöúćéßĆîöćÖ îîÊćĞÊ ÝċÜĕĀúñŠćîĔîĂĆêøćìĊđę øĘü đöČĂę ëċÜùéĎĒúšÜ ÝċÜĕöŠöĊîĞÊćđĀúČĂĕüšĔßš ÿŠüîúĆÖþèąõĎöĉðøąđìý×ĂÜúčŠöîîÊĞÊć÷öêĂîúŠćÜ ÙČĂÝĆÜĀüĆéÿčē×ìĆ÷ óĉþèčēúÖ óĉÝĉêø Ēúą îÙøÿüøøÙŤ ìĊęöĊÙüćöúćéßĆîîšĂ÷ÖüŠćÝċÜìĞćĔĀšđÖĉéîîÊĞÊćìŠüö×ĆÜĔîùéĎîĞÊćĀúćÖ ĒêŠúĆÖþèąõĎöĉðøąđìýÖĘđðŨîđóĊ÷Ü ðŦÝÝĆ÷ĀîċęÜđìŠćîĆĚî ÖćøìĊęðøąßćÖøĔîïøĉđüèéĆÜÖúŠćüìĊęöĊÝĞćîüîđóĉęööćÖ×ċĚî ìĞćĔĀšđÖĉéÖćø×ćéĒÙúîìĊęìĞćÖĉî öĊÖćø êĆéĕöšìĞćúć÷ðśćĔîïøĉđüèðśćêšîîîÊĞÊćĒúąêúĂéìćÜĕĀú×ĂÜĒöŠîĞÊć÷ö ÝċÜđðŨîÿćđĀêčĀîċęÜìĊęìĞćĔĀšĂĆêøćĕĀú×ĂÜîÊ øćĕĀú×ĂÜîĞÊć öĊÙüćöđøĘüöćÖ×ċĚîĒúąĔîðøĉöćèìĊęöćÖ×ċĚîéšü÷ ĒöšüŠćìćÜÖøößúðøąìćî ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤ ĕéšöĊ ēÙøÜÖćøĔîÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćî ĀćîÊćÊĞ ìŠüöĒúąõĆ÷ĒúšÜ×ĂÜúčöŠ îîÊćÊĞ ÷öĕüšĀúć÷ēÙøÜÖćø đðŨîēÙøÜÖćøÿøšćÜĂŠćÜ×îćéêŠćÜė ĒöšĒêŠēÙøÜÖćøÖŠĂÿøšćÜđ×ČęĂî×îćéĔĀâŠÖĘĕöŠÿćöćøëéĞćđîĉîÖćøĕéšêćöĒñî đóøćąëĎÖÙĆéÙšćîÝćÖßčößîìĊęĕéšøĆï ñúÖøąìïĒúąîĆÖüĉßćÖćøïćÜÖúčŠö ìĞćĔĀšĕöŠöĊĂŠćÜđÖĘïîîÊĞÊć×îćéóĂđĀöćąìĊęݹߊü÷ïøøđìćÙüćöđÿĊ÷Āć÷ÝćÖ îĞÊćìŠüöĒúąõĆ÷ĒúšÜĔîïøĉđüèúčŠöîÊîĞÊć÷ö ÝċÜìĞćĔĀšĒîüìćÜÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćĀøČĂïøøđìćðŦâĀćöĊ×ĊéÝĞćÖĆé ÿćđĀêč ĂĊÖÿŠüîĀîċęÜîĂÖÝćÖÖćøêĆéĕöšìĞćúć÷ðśćĒúšü ÷ĆÜöĊÖćøðúĎÖÿøšćÜÿĉęÜÖŠĂÿøšćÜøčÖúĞćîÊîĞćÊ Öćø×÷ć÷đöČĂÜēé÷ĕöŠöÖĊ ćø üćÜñĆÜđöČĂÜ öĊÖćøÿøšćÜëîîĒúąìćÜøëĕôìĊęÖĊé×üćÜìćÜîÊ ×üćÜìćÜîĞćÊ ĒúąđðŗéߊĂÜìćÜøąïć÷îÊ ÜìćÜøąïć÷îĞćÊ ĕöŠóĂ ÝċÜÖúć÷đðŨîÙĆîÖĆĚîîÊîÊĞć ēé÷ĂĆêēîöĆêĉ ìĞćĔĀšđÖĉéÙüćöđÿĊ÷Āć÷êŠĂÙčèõćóßĊüĉêĒúąìøĆó÷Ťÿĉî×ĂÜðøąßćßî ךĂđìĘÝÝøĉÜìĊęðøćÖäךćÜêšî Öúć÷đðŨîÙüćöïĂïßÊ ÙüćöïĂïßĞćÊ ×ĂÜðøąßćßîĔîĀúć÷óČĚîìĊęàĞćÊ ĒúšüàÊàĞćÊ đúŠć ÝċÜöĊđÿĊ÷ÜöćÝćÖĂÜÙŤÖøĀúć÷õćÙÿŠüîìĊęøŠüöÖĆî üĉđÙøćąĀŤêšîêĂ×ĂÜðŦâĀćî ĀćîÊĞćìŠüö – õĆ÷ĒúšÜ îĂÖÝćÖõĆ Ý õ÷íøøöß ÷íøøößćêĉÖĘÙĂČ òŘöĂ×Ă öČĂ×ĂÜöîč öîčþč ÷îîđĂ ÷ŤîĆęîđĂÜ ðŦÝÝĆ÷ìćÜíøøößćêĉ đߊî ÿõćóĂćÖćýìĊę øčîĒøÜĂĆîđîČĂę ÜöćÝćÖíøøößćêĉĒúąïćÜÿŠüîöćÝćÖ ÿõćüąēúÖøšĂî ĒúąÝćÖðŦÝÝĆ÷õć÷Ĕîðøąđìý êćöìĊęÖúŠćüöćĒúšüךćÜêšî øüöìĆĚÜĀúĆÖÖćøĒúą ÖćøĂĂÖĒïïđÙøČĂę ÜöČĂÖćøÝĆéÖćøîîćÊĞ ÙüćöđÙ÷ßĉî ÖĆïõĎöõĉ ćÙđĂđßĊ÷êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷ÜĔêšĂ÷ĎĔŠ îÿõćüąòî îšĂ÷öćöćÖÖüŠć Ĥġ ðŘ ēé÷ĕöŠöĊÖćøđêøĊ÷öÖćø ÝċÜ đðŨîÿŠüîĀîċęÜìĊęìĞćĔĀšđÖĉéîÊĞćìŠüö ĂčèĀõĎöĉìĊęÿĎÜ×ċĚî


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĨĪ

ìĞćĔĀšîÊĞćìąđú×÷ć÷êĆü ðøąÖĂïÖĆïîÊĞćĒ×ĘÜìĊęðÖÙúčöìüĊðĒúą÷Ăéđ×ćÿĎÜêŠćÜė úąúć÷úÜÿĎŠìąđúöćÖ×ċĚî øąéĆï îćÊĞ ìąđú×ĂÜēúÖĒúą×ĂÜðøąđìýĕì÷ÝċÜöĊĒîüēîšöđóĉöę ÿĎÜ×ċîĚ ìĞćĔĀšÖćøøąïć÷îîćÊĞ úÜÿĎìŠ ąđúđðŨîĕðĕéš÷ćÖ ēé÷đÞóćą óČĚîìĊęìĊęđðŨîìĊęúčŠöêÉĞćðćÖĒöŠîĞÊćđÝšćóøą÷ć ðøąÖĂïÖĆïĂčèĀõĎöĉĂćÖćýïîõćÙóČĚîìüĊðđĂđßĊ÷đóĉęö×ċĚîĔîĂĆêøćđøĘü ÖüŠćĂčèĀõĎöĉĂćÖćýđĀîČĂöĀćÿöčìøĂĉîđéĊ÷ ìĞćĔĀšúööøÿčöìĊęóĆéöćÝćÖöĀćÿöčìøĂĉîđéĊ÷ÿĎŠðøąđìýĕì÷öĊÖĞćúĆÜ ĒøÜ×ċĚî óćđĂćÙüćößČĚîĒúąđöÛÝćÖìąđúöćđÖĉéđðŨîòîöćÖ×ċĚî đöČĂę đÖĉéðŦâĀćîîćÊĞ ìŠüö - õĆ÷ĒúšÜ ĕéšöÖĊ ćøêĆÜĚ ĀîŠü÷ÜćîêŠćÜė ×ċîĚ öćÖöć÷ ìĞćüĉÝ÷Ć ÖĆîĂ÷ŠćÜöĀćýćú öĊÙüćöøĎÖš îĆ öćÖöć÷ öĊēÙøÜÖćøđÖĊ÷ę üÖĆïîćÊĞ ÝĞćîüîöćÖ đߊî òć÷Ēöšü ÿøšćÜđ×ČĂę îđÖČĂïìčÖúčöŠ îćÊĞ ÙúĂÜßúðøąìćî/ òć÷ÖĆĚîîÊĞć đóČęĂïĆÜÙĆïîÊĞćĂ÷ŠćÜöĊøąïïìĊęđßČęĂëČĂĕéš öĊĀîŠü÷Üćîó÷ćÖøèŤĂćÖćý “Ăčêčîĉ÷öüĉì÷ć” öĊđÙøČęĂÜöČĂ ìĆîÿöĆ÷ìĆéđìĊ÷öÖĆïêŠćÜðøąđìý öĊÙèąÖøøöÖćøúčŠöîĞÊćìĆĚÜ ģĦ účŠöîĞÊć öĊÙèąÖøøöÖćøÿĉęÜĒüéúšĂöìĆĚÜ×ĂÜ õćÙøĆå/NGO/ßćüïšćî ĒúąĂČęîė ĂĊÖöćÖöć÷ öĊĒñîïøĉĀćøÝĆéÖćøĔîÖćøðŜĂÜÖĆîîÊĞćìŠüö – õĆ÷ĒúšÜ øüöìĆĚÜĕéš îĞćđĂćĒîüìćÜÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøîîĞÊćêćöìùþãĊĒÖšĕ×ðŦâĀćîîĞÊćìŠüöĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖóøąøćßéĞćøĉöćĔßš ĒêŠìĞćĕö ðŦâĀćîîÊĞćìŠüö – õĆ÷ĒúšÜ “ĕöŠĕéšøĆïÖćøĒÖšðŦâĀćøą÷ą÷ćü” ĀøČĂìĞćĔĀšöĊñúÖøąìïîšĂ÷ìĊęÿčé đøćöĊìčîìćÜÿĆÜÙö đÖČĂïìčÖéšćî ĒêŠđĀêčĔéÝċÜ÷ĆÜĒÖšðŦâĀćõćóøüöĕöŠĕéš öĊĒêŠìĞćēÙøÜÖćøìĊęĕöŠÿćöćøëĒÖšðŦâĀćÙøïüÜÝøĂ÷ŠćÜîĆĚî ĀøČĂÖćøđÖĉéðŦâĀćîîÊĞćìŠüö – õĆ÷ĒúšÜàÊĞćàćÖìčÖðŘĔîúĆÖþèąîĊĚ ìĞćĔĀšđÖĉéךĂÖĆÜ×ćüŠćìĞćĕöëċÜĕéšđÖĉéîÊĞćìŠüö - õĆ÷ĒúšÜ àÊĞćàćÖ ìĊęëČĂĕéšüŠćđðŨîõĆ÷êŠĂÙüćööĆęîÙÜĔîøĎðĒïïĔĀöŠ ĒúąïìđøĊ÷îìĊęĕéšøĆïÝćÖÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøđöČęĂđÖĉéđĀêč éĆÜÖúŠćü đðŨîĕðĕéšĀøČĂĕöŠüŠćđðŨîÝčéĂŠĂî×ĂÜÖćøđêøĊ÷öÙüćöóøšĂöìĊęéĊĒúąÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø×ĂÜõćÙøĆåìĊę×ćé đĂÖõćóĒúąðøąÿĉìíĉõćó ÖćøøĆïöČĂéšü÷ÙüćöúšöđĀúüéšü÷ēÙøÜÿøšćÜïøĉĀćøÝĆéÖćøĒïïđéĉöìĊöę ÙĊ üćöđìĂąìą ĕøšðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜøąïïÖćøÝĆéÖćøĒïïøüöýĎî÷Ť ñĆÜđöČĂÜ ĒúąÿëćðŦê÷Öøøö ÿćíćøèĎðēõÙóČĚîåćîìĊę ĕöŠÿĂéÙúšĂÜÖĆïüĉëĊíøøößćêĉ ÝĞćđðŨîêšĂÜðøĆïðøčÜĒîüìćÜđÖŠćė ìĊęđÙ÷ðäĉïĆêĉöćĒúšüĀøČĂĕöŠ ĀøČĂÝąðúŠĂ÷ĔĀš íøøößćêĉđðŨîêĆüÖĞćĀîéìĊęöĆîêšĂÜđÖĉé×ċĚîĂ÷ŠćÜĀúĊÖđúĊę÷ÜĕöŠĕéš ðŦâĀćîÊćĞ ìŠüö – õĆ÷ĒúšÜ ëċÜĒöšüćŠ Ýą đÖĉéÝćÖðŦÝÝĆ÷ìćÜíøøößćêĉ đøćĕöŠÿćöćøë ĀšćööĉĔĀšđÖĉéĕéš ĒêŠđøćÿćöćøëúéÙüćöÿĎâđÿĊ÷ ĒúąñúÖøąìïĕéš ÿĉÜę ìĊðę øąßćßîêšĂÜÖćøđĀĘî ÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀć×ĂÜõćÙøĆåÝċÜĕöŠĔߊÖćø÷ÊćĞ øĂ÷ ÙüćöúšöđĀúüĒïïđéĉöė Ĕî×ĆîĚ êšîÙüøøŠüöÖĆï ßčößîĒúąĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉîę øèøÜÙŤ ĔĀšöĊÖćøĂîčøĆÖþŤðść ĒúąÖćøðøćïðøćöÖćø ïčÖøčÖìĊðę ćś Ēúąđ×êĂîčøÖĆ þŤìøĆó÷ćÖøíøøößćêĉ àċęÜ÷ĆÜĕöŠÿć÷đÖĉîĕð đóČęĂĔĀšöĊóČĚîìĊęðśćĕöš ĕéš ìĞćĀîšćìĊęßąúĂîÊĞćĕéšĂ÷ŠćÜđêĘöðøąÿĉìíĉõćó ÝĆÜĀüĆéĔîõćÙÖúćÜìĊęêŠĂÝćÖõćÙđĀîČĂêĂîúŠćÜ


ĩġ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ÙüøðøĆïðøčÜïìïćì×ĂÜĀîŠü÷ÜćîìĊęöĊēÙøÜÖćøđÖĊę÷üÖĆïîÊĞćĀøČĂĀîŠü÷ÜćîĂČęîė ìĊęđÖĊę÷üךĂÜ ĔĀšöĊðøąÿĉìíĉõćó ĔîÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćĕéšĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜ ÙüøÝĆéĔĀšöĊÖćøìĞćĒñîĒöŠïì Ēñî÷čìíýćÿêøŤ ĒúąĒñîðäĉïĆêĉÖćø ĒúąêšĂÜ ÖĞćÖĆïÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜĀîŠü÷ìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜĔĀšðäĉïêĆ êĉ ćöĒñîéĆÜÖúŠćü ÙüøÝĆéêĆÜĚ ĀîŠü÷ðäĉïêĆ Öĉ ćøđóČĂę đêøĊ÷öÖćø ĒÖšðâ Ŧ ĀćÞčÖđÞĉîøüöìĆÜĚ đðŨîýĎî÷ŤðäĉïêĆ Öĉ ćøĕðĔîêĆü ìĆÜĚ îĊøĚ åĆ ïćúêšĂÜÝĆéÿøøÜïðøąöćèĔĀšĀîŠü÷ÜćîñĎðš äĉïêĆ Ăĉ ÷ŠćÜ đĀöćąÿöÖĆïðøĉöćèĒúąÙčèõćó×ĂÜÜćî ĒúąÙüøÖĞćĀîéóČĚîìĊęĒÖšöúĉÜ ìĊęđðŨîĀîĂÜîÊĞć ÿøą ïċÜ ĒúąóČĚîìĊęúčŠö êćöíøøößćêĉ ĔĀšđÖĘïÖĆÖîÊĞćđóČęĂïøøđìćðŦâĀćîÊĞćìŠüöĔîùéĎîÊĞćĀúćÖĒúąđóČęĂĔßšĔîÖćøđÖþêøĔîùéĎĒúšÜ đðŨîêšî ìĊÖę úŠćüöćéšü÷ÝĞćîüîĀîšćÖøąéćþìĊëę ÖĎ ÝĞćÖĆéîĆîĚ ÖĘđóČĂę ĔĀšóîČĚ ìĊêę îš îÊćĞ ĕéšÖÖĆ đÖĘïîÊćĞ ĒúąéĎéàĆïîÊćĞ ĔîóČîĚ ìĊêę îš îÊćĞ ĕüš ĔĀšöćÖìĊÿę éč óČîĚ ìĊêę îš îÊćĞ öĊÙüćöÿĞćÙĆâĔîÖćøßąúĂîÊćĞ ĕöŠĔĀšĕĀúïŠćĂ÷ŠćÜøčîĒøÜ ēé÷öĊóîČĚ ìĊðę ćś đðŨîĒøÜÿĞćÙĆâĔîÖćø éĎéàĆïîÊćĞ óČîĚ ìĊÖę úćÜîÊćĞ êšĂÜßąúĂîÊćĞ ĒúąđÖĘïîÊćĞ ĕüšêćöĒĀúŠÜíøøößćêĉ óČîĚ ìĊÖę úćÜîÊćĞ öĊĀîšćìĊĔę ĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆï ÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøîÊćĞ øŠüöÖĆïÖćøÝĆéÖćøðøąêĎøąïć÷îÊćĞ ĒúąÖćøøąïć÷îÊćĞ êúĂéĒîüóČîĚ ìĊÖę úćÜîÊćĞ đóČĂę ðŜĂÜÖĆî ÙüćöđÿĊ÷Āć÷ÝćÖîÊĞćìŠüöĔĀšđÖĉé×ċĚîîšĂ÷ìĊęÿčé ÿŠüîóČĚîìĊęðúć÷îÊĞć ÝąêšĂÜđøŠÜøąïć÷îÊĞćúÜêćöÙĎÙúĂÜ ìąđú đóČęĂ ðÖðŜĂÜóČĚîìĊęđýøþåÖĉÝĔĀšĕéš ēé÷êšĂÜđðŗéēĂÖćÿĔĀšßćüïšćîĔîóČîĚ ìĊĕę éšöÿĊ üŠ îøŠüöîĆÜę üćÜĒñîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøîÊĞć øŠüöÖĆïõćÙøĆå đóøćąßćüïšćîĔîóČîĚ ìĊöę ×Ċ Ăš öĎúìĊđę ðŨîÝøĉÜìčÖė éšćî ĕöŠüćŠ ÝąđðŨîđøČĂę ÜĂčðÿÜÙŤĒúąĂčðćìćî ëšćĀćÖ îĞćđĂćÖćøÝĆéÖćøìøĆó÷ćÖøîÊćĞ êćöĒîüóøąøćßéĞćøĉ ñÿöñÿćîÖøąïüîÖćøĒúąĀúĆÖüĉßćÖćøĀúćÖĀúć÷Ē×îÜ đךćéšü÷ÖĆî ĕöŠüćŠ ÝąđðŨîđìÙîĉÙéšćîüĉýüÖøøöđóČĂę ÿøšćÜòć÷ đ×ČĂę î ĂŠćÜđÖĘïîÊćĞ ÖćøüćÜøąïïßúðøąìćîđóČĂę ÝĆéĀć îÊĞćĒúąîĞćîÊĞćĕðĔßšêćöóČĚîìĊęđÖþêøÖøøöđךćöćðøą÷čÖêŤĔßš ÖĘÝąđðŨîĒîüìćÜìĊęéĊĕöŠîšĂ÷ ÙèąÖøøöÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćø îÊĞćĒúąĂčìÖõĆ÷ àċęÜøĆåïćúêĆĚÜ×ċĚîöć ðŦÝÝĆ÷ìćÜíøøößćêĉ ĒúąòŘöČĂöîčþ÷Ť êĆÜĚ ĒêŠđéČĂîÖčöõćóĆîíŤ ó.ý.ģĦĦĦ đóČĂę ĔĀšÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøîÊĞć ÖćøðŜĂÜÖĆî ĒúąĒÖšĕ×ðŦâĀćĂčìÖõĆ÷ ÖćøÖĞćĀîé ĒîüìćÜÖćøìĞćÜćî ÖćøÿĆęÜÖćø Ēúą ÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćđðŨîĕðĂ÷ŠćÜøüéđøĘüöĊ ÙüćöÿĂéÙúšĂÜđðŨîđĂÖõćó ĔîÖćø ĂĞćîü÷ÖćøĒúąïøĉĀćøÝĆéÖćøìčÖóČîĚ ìĊę ĔĀšđðŨîĒîüìćÜđéĊ÷üÖĆî àċÜę ÝąìĞćĔĀšÖćø ïøĉĀćøÝĆéÖćøîÊĞćĒúąĂčìÖõĆ÷đðŨîĕð Ă÷ŠćÜøüéđøĘüĒúąÿćöćøëĒÖšĕ×ðŦâĀćĂ÷ŠćÜ÷ĆÜę ÷Čî ēé÷öĊîć÷ðúĂéðøąÿó ÿčøĆÿüéĊ øĂÜîć÷ÖøĆåöîêøĊ (×èąîĆĚî) đðŨî ðøąíćî ĒúąÙèąøĆåöîêøĊĕéšĂîčöêĆ Ĕĉ ĀšöÙĊ èąÖøøöÖćøóĉÝćøèćÖćøÙĆéđúČĂÖēÙøÜÖćøüćÜ øąïïÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøîÊćĞ ēé÷öĊîć÷ðúĂéðøąÿóĄ đðŨîðøąíćîÙèąÖøøöÖćø ĔîüÜđÜĉî


׊ćüìĀćøĂćÖćý ĩĢ

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

Ĥ.Ħ Ēÿîúšćîïćì éĞćđîĉîÖćøĔîÖúčŠöúčŠöîÊĞćđÝšćóøą÷ć - ìŠćÝĊî àċęÜđðŨîÖúčŠöúčŠöîÊĞć×îćéĔĀâŠìĊęÿčéĔîðøąđìýĕì÷ öĊóČĚîìĊęúčŠöîÊĞćøüöÖĆîìĆĚÜÿĉĚî ĢĦĨ,ĪģĦ êø.Öö. ĀøČĂðøąöćèøšĂ÷úą ĤĢ ×ĂÜóČĚîìĊęìĆĚÜðøąđìý ÙøĂïÙúčöóČĚîìĊę ÿŠüîĔĀâŠ×ĂÜõćÙđĀîČĂĒúąõćÙÖúćÜ×ĂÜðøąđìý öĊÖćøéĞćđîĉîÖćøĔîđøČęĂÜÖćøñĆîîÊĞćךćöúčŠöîÊĞćĒúąĒîüđ×ČęĂî ÖĆĚîîÊĞćìąđú ÖĞćĀîéĒúšüđÿøĘÝ×ĂÜēÙøÜÖćøîĊĚõć÷Ĕî Ħ ðŘ îĆïüŠćđðŨîđøČęĂÜìĊęéĊìĊęðøąßćßîĔîóČĚîìĊęìĊęđÙ÷ëĎÖîÊĞćìŠüö ÝąĕéšöĊÖćøóĆçîćÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊ×ċĚîéšü÷

ïìÿŠÜìšć÷ ÙüćöïĂïßÊĞć×ĂÜðøąßćßîĔîĀúć÷óČĚîìĊęìĊęđÖĉéîÊĞćìŠüö – õĆ÷ĒúšÜ àÊĞćĒúšüàÊĞćđúŠć ēé÷êšîêĂ×ĂÜðŦâĀć ÙČĂÙüćöĕöŠÿöéčú×ĂÜíøøößćêĉ ÙüćöĕöŠÿöéčúîĆĚîöćÝćÖÖćøÖøąìĞć×ĂÜöîčþ÷ŤđÖČĂïìĆĚÜĀöé ÝċÜĕéšđÖĉéõĆ÷ìćÜ íøøößćêĉàċęÜđðŨîÿĉęÜìĊęöîčþ÷ŤĕöŠÿćöćøëêšćîìćîĕéš ÝćÖõćüąîÊĞćìŠüöÙøĆĚÜ÷ĉęÜĔĀâŠìĊęñŠćîöćĕéšÿŠÜñúÖøąìï đðŨîüÜÖüšćÜĕöŠđóĊ÷ÜĒêŠÙîìĊęëĎÖîÊĞćìŠüöđìŠćîĆĚî ĒêŠÙîìĊęĕöŠëĎÖîÊĞćìŠüöÖĘĕéšøĆïñúÖøąìïĕðéšü÷ ìĆĚÜÖćøđéĉîìćÜ ÝĉêĔÝ ÖćøìĞćÜćî ðŦâĀćÿĉîÙšćĂčðēõÙïøĉēõÙĕöŠđóĊ÷ÜóĂĒúąøćÙćÿĎÜ×ċîĚ àċÜę ÿŠÜñúêŠĂÖćøóĆçîćÙčèõćóßĊüêĉ ×ĂÜ ðøąßćßî ĒúąúĆÖþèąÖćøéĞćđîĉîßĊüĉêìĊęđðúĊ÷ę îĒðúÜĕð ĔîךĂđìĘÝÝøĉÜðŦâĀćìčÖĂ÷ŠćÜÿćöćøëĒÖšĕ×ĕéš đóĊ÷ÜĒêŠ đøćìčÖÙîìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠïîĒñŠîéĉîĕì÷îĊĚêšĂÜøŠüööČĂøŠüöĔÝÖĆî ðŦâĀćêŠćÜė ÝċÜÝąñŠćîóšîĕðĕéš Ă÷ŠćÛŠćêĆüêć÷ ìćÜĂšĂöéšü÷òŘöČĂÝćÖöîčþ÷Ťéšü÷ÖĆîđĂÜÝćÖÖćøđĀĘîĒÖŠêĆüéšü÷ÖćøêĆéĕöšìĞćúć÷ðść×ĂÜîć÷ìčîđóĊ÷ÜïćÜÙî ÿŠüîđöČĂÜêŠćÜė ĂćÝÝąĔĀšöĊÖćøÝĆéēàîÖćø×÷ć÷êĆüĔîìĊęÿĎÜ ÝĆéēÙøÜÿøšćÜÿćíćøèĎðēõÙĔĀöŠ ĕöŠĔĀšÖĊé×üćÜÖćø ĕĀú×ĂÜìćÜîÊĞćïîñĉüéĉî ÙüøÝĆéĔĀšöĊÖćøïøĉĀćøóČĚîìĊęêćöēÙøÜÖćøóøąøćßéĞćøĉ ĒúąìĊęÿĞćÙĆâÙČĂÖćøöĊÿŠüîøŠüö ×ĂÜßčößîĔîóČĚîìĊęĒúąĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜÿŠüîìšĂÜëĉęîĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćÝćÖìćÜõćÙøĆå đߊî øąïïÖćø üćÜñĆÜðøąđìýìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïõĎöĉðøąđìý õĎöĉĂćÖćý õĎöĉðŦââćĒúąüĆçîíøøöìšĂÜëĉęîñÿöñÿćîÖĆïđìÙēîēú÷Ċ ÿöĆ÷ĔĀöŠ ïîóČĚîåćîìĊęĕöŠđïĊ÷éđïĊ÷îÖĆî ĕöŠìĆïëö ĕöŠàĆïàšĂî ĒúąĕöŠìĞćĔĀšøąïïíøøößćêĉđÿĊ÷ÿöéčú đðŨîêšî ÿŠüîÖćøĒÖšðŦâĀćîÊĞćìŠüöéšü÷õćþĊ×ĂÜðøąßćßîÝĞćîüî Ĥ.Ħ ĒÿîúšćîïćìêćöēÙøÜÖćøüćÜøąïïÖćøïøĉĀćø ÝĆéÖćøîÊĞćĔîÙøĆĚÜîĊĚîĆĚî öĊÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂÖćøóĆçîćÙčèõćóßĊüĉê×ĂÜðøąßćßî ĒúąêšĂÜĒÖšðŦâĀćĕéšĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî ĀćÖ÷ĆÜìĞćĕöŠĕéš ðøąßćßîÖĘÙÜÝąêšĂÜøĆïñúÖøøöàÊĞćàćÖêŠĂĕðĂĊÖ đðŨî “øšĂ÷ė ðŘ” éĆÜìĊęðøąÿïöć ĒúąÝą đÿĊ÷ēĂÖćÿÖćøóĆçîćÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊĂ÷ŠćÜĒîŠîĂî  UUUUUUU ĂšćÜĂĉÜ : - ÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćîÊĞćìŠüöĔîõćÙđĀîČĂêĂîúŠćÜ, ÙúĆÜÿöĂÜ üðĂ.đóČęĂÿĆÜÙö, ö.Ù.ģĦĦĦ. - îÿó.öêĉßî, ĢĦ öĉ.÷.ģĦĦħ. - ĒîüóøąøćßéĞćøĉĒÖšĕ×ðŦâĀćîÊĞćìŠüöĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čî, online đךćëċÜĕéšÝćÖ http://www.iurban.in.th/highlight/Ŵoodsolving/


ĩģ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

üĆêëčöÜÙú×ĂÜßćü ìĂ.

ûČìõŢõċêëÔąöêąÚĀąÔąû î.Ă.ĂõĉßĆ÷ ýĆÖéĉĝÿčõć (îîĂ.ģģ)

øčŠîìĊę ĥ óøąđîČĚĂñÜ “ĀúüÜðĎśÿćö” ÿøšćÜđöČęĂðŘ ó.ý.ģĦĢĪ ĔîÿöĆ÷ìĊę î.Ă.èøÜÙŤ éĉëĊđóĘÜ (÷ý×èąîĆĚî) éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ ñï.ýĎî÷Ť÷čìíÖćøìćÜĂćÖćýĄ úĆÖþèą×ĂÜĂÜÙŤóøąđðŨîóøąìøÜÿĊęđĀúĊę÷öđîČĚĂñÜ éšćîĀîšćđðŨîøĎðĀúüÜðĎśÿćöÙøċęÜĂÜÙŤ öĊĂĆÖ×øą×Ăö ēïøćèÿĊęêĆüĂ÷ĎŠÿĊęöčö×ĂÜĔïĀîšćìŠćîÙČĂêĆü “îą öą óą ìą” Ēúą×šćÜúŠćÜøĎðìŠćîöĊêĆüĀîĆÜÿČĂ “ĀúüÜðĎśÿćö” ÿŠüîéšćîĀúĆÜךćÜïîöĊĂĆÖ×øą×ĂöēïøćèÿĂÜïøøìĆéÙČĂ “Ăą öą ñą ðą ÖĆï ĂĆÜ üą ðć ðč Öą ÷ą ðą” ÿŠüî êøÜÖúćÜđðŨîøĎðĂĆåïøĉ×ćø Ēúą×šćÜúŠćÜöĊêĆüĀîĆÜÿČĂ “üĆéðśćĕêøüĉđüÖ ý÷Ă.ëüć÷ ĢĪ”

øčŠîìĊę Ħ üĆêëčöÜÙú “ĀúüÜðĎśĒÖšü” ÿøšćÜđöČęĂðŘ ó.ý.ģĦģġ ēé÷ î.Ă.èøÜÙŤ éĉëĊđóĘÜ (÷ý×èąîĆĚî) éĞćøÜêĞćĒĀîŠÜ ñï.ýĎî÷Ť÷ìč íÖćøìćÜĂćÖćýĄ ĒúąðúčÖđÿÖēé÷ĀúüÜðĎĒś Öšü éĂ÷ēöÙÙĆúúćîŤ Ă.ÝĂöìĂÜ Ý.đßĊ÷ÜĔĀöŠ ÿøšćÜđðŨî ģ ßîĉé ÙČĂ Ģ. ßîĉéøĎðĀúŠĂïĎßć đðŨîøĎðĀúüÜðĎĒś Öšü îĆÜę ĔîìŠćÿöćíĉ ìĊåę ćîéšćîĀîšćöĊêüĆ ĀîĆÜÿČĂđ×Ċ÷îĕüšüćŠ “ĀúüÜðĎĒś Öšü ÿčìēí éĂ÷ēöÙÙĆúúćîŤ øčŠî Ģ” ìĊęåćîéšćîĀúĆÜöĊêĆüĀîĆÜÿČĂđ×Ċ÷îĕüšüŠć “ÝĂöìĂÜ đßĊ÷ÜĔĀöŠ ó.ý.ģĦģġ”


׊ćüìĀćøĂćÖćý ĩĤ

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

ģ. ßîĉéđĀøĊ÷â ēé÷ÿøšćÜđðŨîđĀøĊ÷âìøÜÖúö öĊøĎðĀúüÜðĎśĒÖšü ĀĆîĕðìćÜךćÜàšć÷×ĂÜđĀøĊ÷â øĂïė đĀøĊ÷âöĊêĆüĀîĆÜÿČĂ “ĀúüÜðĎśĒÖšü ÿčìēí éĂ÷ēöÙÙĆúúćîŤ ÝĂöìĂÜ đßĊ÷ÜĔĀöŠ” ÿŠüîéšćîĀúĆÜêøÜÖúćÜöĊøĎð÷ĆîêŤ Ă÷ĎŠõć÷ĔîüÜÖúö ךćÜïîöĊĂĆÖ×øą×ĂöĒúą×šćÜúŠćÜöĊêĆüĀîĆÜÿČĂ “ý÷Ă.ï÷. ģĦģġ”

đÞú÷ CROSSWORD ðøąÝĞćđéČĂî Ö.÷.Ħħ Ă.üćøčèĊ


ĩĥ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

...đðŨîñĎšøĎšÙčèÙŠć×ĂÜđüúć... ĀćÖöĊđýøþåĊĔÝïčâìŠćîĀîċęÜĂĂÖöćðøąÖćýüŠć đ×ćÝąēĂîđÜĉîĔĀšìŠćîêĂîđßšćđðŨîđÜĉî ĩħ,ĥġġ ïćì ìčÖė üĆî ēé÷öĊđÜČęĂîĕ×üŠćìŠćîÙüøĔßšĔĀšĀöéĔîüĆîîĆĚî ëšćìŠćîĔßšĕöŠĀöé÷ĂéđÜĉîìĊęđĀúČĂÝąđðŨîýĎî÷Ť ĒêŠÝąĔÿŠ ÷ĂéđÜĉîĔĀöŠĔĀšĂĊÖ ĩħ,ĥġġ ïćì ìŠćîÝąïøĉĀćøđÜĉîîĊĚĂ÷ŠćÜĕø ĀćÖéĎêćöđÜČęĂîĕ× ÝąđĀĘîüŠćöĊÿĂÜðøąđéĘîìĊęÿĞćÙĆâ ÙČĂ ëšćĔßšđÜĉîĕöŠĀöéđßšćüĆîøčŠÜ×ċĚî÷ĂéđÜĉîÖĘÝąđðŨî ýĎî÷Ť ÙČĂĔߚùĕøêŠĂĕðĕöŠĕéšĂĊÖ ĒêŠÝąöĊ÷ĂéđÜĉîĔĀöŠ ĩħ,ĥġġ ïćì đךćöćĒìî Ēúąéšü÷đÜČęĂîĕ×ìĊęéĎüŠć×ĆéĒ÷šÜ ÖĆîđĂÜĂ÷ĎŠĔîêĆüîĊĚđĂÜ ĂćÝìĞćĔĀšÙîÝĞćîüîöćÖêĂïÙĞćëćöüŠćĕöŠêšĂÜïøĉĀćøĂąĕø đóøćą÷ĆÜĕÜė ÖĘöĊđÜĉîđךćöćĔĀšĔßš ìčÖė üĆîĂ÷ŠćÜđĀúČĂđôŚĂ ĒêŠĀćÖöĂÜĂĊÖöčöĀîċęÜĂ÷ŠćÜîĆÖïĆâßĊ đÜĉîìĊęđýøþåĊĔÝéĊĔĀšöćîĆĚîđðŨîđÜĉî×ĂÜìŠćîĒúšü ĀćÖìŠćîĔßšĕöŠĀöé ĒúšüöĆîëĎÖìĞćĔĀšđðŨîýĎî÷ŤĔîđßšćüĆîøčŠÜ×ċĚî đìŠćÖĆïüŠćìŠćî×ćéìčîđÜĉîÝĞćîüîîĆĚîĕð ĀćÖđÖĉé×ċĚîìčÖė üĆî üÜđÜĉî ×ćéìčî×ĂÜìŠćîÖĘÝąöćÖ×ċĚîė ĒúąĂćÝđðŨî÷ĂéđÜĉîöĀćýćúÖĘĕéš ĂĊÖöčööĂÜĀîċęÜĀćÖìŠćîđÿĊ÷éć÷đÜĉî Ēúąó÷ć÷ćöĔßšĔĀšĀöéĔîìčÖüĉíĊÖćø ìĆĚÜĂćĀćøÖćøÖĉî ìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ ìøĆó÷ŤÿĉîêŠćÜė ìĊęÝąìĞćĕéš ìŠćîÙÜÝąđðŨîÙîìĊęÿąéüÖÿïć÷ìĊęÿčé ĒêŠĂćÝݹÚüîîÊĞćĀîĆÖđÖĉî ÙüćöéĆîēúĀĉêÿĎÜ ĕ×öĆîĔîđúČĂéÿĎÜ ðüéĀĆüÖĆïïøĉüćøĒúąìøĆó÷ŤÿĉîĂĆîöćÖöć÷×ĂÜìŠćîÖĘĕéš îĂÖÝćÖìŠćîĔßšđÜĉîđĀúŠćîĆîĚ Ă÷ŠćÜđĀĘîÙčèÙŠć×ĂÜöĆî ÖĘÙÜÝąđÖĉéðøąē÷ßîŤÖïĆ ìŠćîĒúąÿĆÜÙö×ĂÜìŠćîĕéš ñĎšđ×Ċ÷îĕöŠĕéšÿööčêĉÿĉęÜîĊĚ×ċĚîöćĒïïúĂ÷ė ĒêŠĔîÙüćöđðŨîÝøĉÜĒúšüđøćìčÖÙîÝąöĊđüúćÝćÖĀÖēöÜđßšć×ĂÜ üĆîĀîċęÜ ÝîëċÜĀÖēöÜđßšć×ĂÜĂĊÖüĆîĀîċęÜ ĩħ,ĥġġ üĉîćìĊ đìŠćė ÖĆîìčÖÙî ĒúąĕéšøĆï ĩħ,ĥġġ üĉîćìĊĔĀöŠìčÖė üĆî ÙĞćëćöÖĘÙČĂ đøćĕéšĔßšđüúćìĊęĕéšøĆïöćĂ÷ŠćÜÙčšöÙŠćĒúšüĀøČĂĕöŠ ĒïïĕĀî ×ćéìčîĀøČĂĕöŠ đðŨîðøąē÷ßîŤĀøČĂĕöŠ îĆęîÙČĂÿĉęÜìĊęđøćÙüøÝąđĂćĔÝĔÿŠ ĒúąìĊęÿĞćÙĆâđøćöĊÙčèíøøöđóĊ÷ÜóĂÖĆïñĎšđÖĊę÷üךĂÜĔîđøČęĂÜ×ĂÜđüúćìĊęđøćêÖúÜÖĆï đ×ćĕüšĀøČĂĕöŠ


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĩĦ

đöČĂę ìŠćîĕéšøïĆ đüúćöćĒúšü ĩħ,ĥġġ üĉîćìĊ êŠĂüĆîÝćÖíøøößćêĉ đüúćìĆÜĚ ĀöéÖĘîćŠ ÝąđðŨî×ĂÜìŠćî àċÜę ĔîÙüćöÝøĉÜÖĘđðŨîđߊîîĆîĚ ĒêŠ×ćš øćßÖćøÖĂÜìĆóĂćÖćý ìčÖìŠćîĂćÝÝąĕöŠĕéšÿÜĆ đÖêĀøČĂĕöŠöÙĊ üćöøĎÿš Öċ üŠćìŠćîĕéš đĂćđüúćđĀúŠćîĊÿĚ üŠ îĀîċÜę ĕð×ć÷êŠĂĔĀšÖïĆ ÖĂÜìĆóĂćÖćý ĕüšĒúšü Ă÷ŠćÜîšĂ÷ė ÖĘ ģĩ,ĩġġ üĉîćìĊ (ĩ ßĆęüēöÜ) êŠĂüĆî ĔîøćÙćĂ÷ŠćÜêÉĞć (đÜĉîđéČĂî Ģġ,ġġġ ïćì) Ģ.Ģ ÿêćÜÙŤêŠĂüĉîćìĊĀøČĂöćÖÖüŠć êøÜîĊĚĒĀúąìĊę ñĎšđ×Ċ÷îêĆĚÜđðŨîÙĞćëćöüŠć ĒúšüìŠćîàČęĂêøÜêŠĂÿĆââć Öćø×ć÷đüúćîĊĀĚ øČĂĕöŠ ĀćÖìŠćîĕðìĞćÜćîÿć÷ ÖúĆïÖŠĂî ĔîøąĀüŠćÜđüúćìĞćÜćî đĂćđüúćđĀúŠćîĆîĚ ĕðĔßšÿŠüîêĆü ĀøČĂĕöŠðäĉïêĆ Üĉ ćîĂ÷ŠćÜđêĘöÙüćöÿćöćøë êćöìĊìę ćŠ î êÖúÜ×ć÷đüúć×ĂÜìŠćîĕüš ìŠćîÖĘÙÜđðŨîñĎšìĊę×ćéÙčèíøøöéšćîÙüćöàČęĂêøÜêŠĂÙĎŠÿĆââć×ĂÜìŠćî đóøćąĔîđüúć øćßÖćøîĆĚîìčÖė úöĀć÷ĔÝđךć-ĂĂÖ ×ĂÜךćøćßÖćøìčÖÙî ÖĂÜìĆóĂćÖćýêšĂÜÝŠć÷ÙŠćđÿĊ÷đüúćĔĀšìŠćî ĒöšìŠćî ÝąđÖþĊ÷èĂć÷čøćßÖćøĕðĒúšü ÖĘ÷ĆÜÝŠć÷ïĞćđĀîĘÝïĞćîćâĔĀšìŠćîĂ÷ŠćÜîšĂ÷êćöìĊęÖúŠćüëċÜךćÜêšî êŠĂĕðÝîßĊüĉê ÝąĀćĕöŠ ĀćÖđøćĕöŠøĎšÙčèÙŠć×ĂÜđüúćìĊęđøć×ć÷ĔĀšÖĂÜìĆóĂćÖćý đøćÖĘđðŨîñĎšñĉéÿĆââćĀćÖđøćđĂćđüúćđĀúŠćîĊĚĕð ìĞćÜćîÿŠüîêĆü đøćÖĘđðŨîñĎēš ÖÜđüúćøćßÖćøÝćÖÖĂÜìĆóĂćÖćý ìŠćîìĆÜĚ Āúć÷ úĂÜÿĞćøüÝêĆüđĂÜéĎÝąóïךĂđìĘÝÝøĉÜ đĀúŠćîĊĚ ĒúąÙüøóĉÝćøèćêŠĂĕð đøćÙüøÝąïøĉĀćøđüúćìĊę×ć÷ĔĀšÖĂÜìĆóĂćÖćý ĒúšüîĊĚĂ÷ŠćÜĕø ÷ĆÜđĀúČĂđüúćìĊđę øćìčÖÙîĕéšøïĆ öć ĂĊÖ Ģħ ßĆüę ēöÜ íøøößćêĉÖćĞ ĀîéöćüŠć êšĂÜöĂïĔĀšÖïĆ øŠćÜÖć÷×ĂÜìŠćî Ă÷ŠćÜîšĂ÷ ĩ ßĆęüēöÜ ÖĘÙČĂ ģĩ,ĩġġ üĉîćìĊ ēé÷ðÖêĉĒúšü đüúćÝĞćîüîîĊĚÙüøìĊęÝąĔßšĔîÖćøóĆÖñŠĂîĀúĆïîĂî đóČęĂ ĔĀšøćŠ ÜÖć÷Ē×ĘÜĒøÜĕöŠđÝĘïðśü÷ ēé÷ðÖêĉüÿĉ ÷Ć ìŠćîÝċÜĕöŠöÿĊ ìĉ íĉđĂćđüúćđĀúŠćîĊĕĚ ðĔßšêćöĔÝßĂï ÙĞćëćöîŠćÿîĔÝÖĘÙĂČ đøćēÖÜđüúć×ĂÜøŠćÜÖć÷đøćđĂÜïšćÜĀøČĂđðúŠć đĂćđüúć×ĂÜđ×ćĕðĔßšĂ÷ŠćÜĂČîę ĀøČĂđðúŠć ĀćÖđøćìĞćđߊîîĆîĚ øŠćÜÖć÷ ÖĘÝąĕöŠĒ×ĘÜĒøÜ đÝĘïðśü÷ ĒúąêĆüìŠćîđĂÜÖĘÝąđðŨîìčÖ׍ úĂÜóĉÝćøèćüŠćđøćïøĉĀćøđüúćĔîÿŠüîîĊđĚ ĀöćąÿöĀøČĂĕöŠ ÷ĆÜđĀúČĂđüúćĂĊÖ ĩ ßĆüę ēöÜ ìĊíę øøößćêĉĔĀšöć ēé÷ðÖêĉĒúšüÙîđøćÖĘÝąĔßšđüúćđĀúŠćîĊĕĚ ðêćöÙüćößĂï×ĂÜ ĒêŠúąÙîđóøćąđðŨîđüúćÿŠüîêĆü ÝċÜöĊÙćĞ êĂïĕéšöćÖöć÷ ïćÜÙîðúŠĂ÷ĔĀšđüúćñŠćîĕðēé÷ĕöŠìćĞ Ăąĕø ïćÜÙîĂćÝ ÝąĒïŠÜđüúćđĀúŠćîĊĚìĞćÖĉÝÖøøöêŠćÜė đߊî ĂĂÖÖĞćúĆÜÖć÷ óĆÖñŠĂîĀ÷ŠĂîĔÝ éĎĀîĆÜôŦÜđóúÜ àČĚĂ×ĂÜ ìĞćÜćîĂéĉđøÖ óïâćêĉóîĊę Ăš Ü ĄúĄ ÖćøĔßšđüúćĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤ ÖĘÙĂČ ÖćøïøĉĀćøđüúćîĆîę đĂÜ öĊđÖøĘéÙüćöøĎđš øČĂę ÜÖćøïøĉĀćøđüúć ÝćÖüøøèÖøøöÿćöÖŢÖ êĂîìĊ×ę ÜđïšÜĂíĉïć÷ĔĀšđúŠćðŘôũ ÜŦ đøČĂę ÜÖćøïøĉĀćøđüúćüŠć đìÙîĉÙÖćøïøĉĀćøđüúćÿćöćøë ĒïŠÜđðŨîÿćö×ĆĚî ÿĎÜ ÖúćÜ ĒúąêÉĞć ×ĆĚîêÉĞć đîšîÖćøĔßšđýþÖøąéćþïĆîìċÖ ×ĆĚîÖúćÜ ĔßšêćøćÜĒúąēðøĒÖøöðøąÝĞćüĆî àċÜę ÿąìšĂîÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøüćÜĒñî ÿŠüî×ĆîĚ ÿĎÜ đîšîÖćøÝĆéÖćøēé÷ĒïŠÜĒ÷Öðøąđõì×ĂÜĀîšćìĊÖę ćøÜćîêćö éĊÖøĊ ÙüøđîšîÖćøĔßšĒñîéĞćđîĉîÜćî êćöÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÜćîđóČĂę óĉÝćøèćúĞćéĆïÙüćöđøŠÜéŠüîĔîÖćøÝĆéÖćøÜćî


ĩħ ׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

éĆÜÖúŠćü ×ÜđïšÜïĂÖĔĀšúĎÖîšĂÜĕðđêøĊ÷öÖšĂîĀĉî ÖšĂîÖøüé ìøć÷ ĒúąîÊĞćÝĞćîüîĀîċęÜóøšĂöëĆÜđĀúĘÖĔĀâŠĀîċęÜĔï ÙĞćêĂï×ĂÜÖćøïøĉĀćø×ĆĚîÿĎÜĂ÷ĎŠĔîëĆÜđĀúĘÖĔïĔĀâŠîĊĚĒĀúą ÙüćöÝč×ĂÜëĆÜîĊĚđðøĊ÷ïđÿöČĂî×ĊéÙüćöÿćöćøë ×ĂÜÙîė ĀîċęÜĔîߊüÜđüúćĀîċęÜ ÖšĂîÖøüé đðøĊ÷ïĕéšÖĆïÜćîìĊęÿĞćÙĆâĒúąđøŠÜéŠüî ÖšĂîĀĉî ÙČĂ õćøąìĊęÿĞćÙĆâĒêŠ ĕöŠđøŠÜéŠüî đöĘéìøć÷đðøĊ÷ïĕéšÖĆïõćøąìĊęđøŠÜéŠüîĒêŠĕöŠÿĞćÙĆâ ĒúąîÊĞć ÙČĂĀîšćìĊęìĊęĕöŠÿĞćÙĆâĒúąĕöŠđøŠÜéŠüî ×ÜđïšÜ ĔÿŠÖøüéúÜĕðĔîëĆÜđĀúĘÖÝîđêĘöĒúšüó÷ć÷ćöĔÿŠÖĂš îĀĉîđךćĕðàċÜę ĔÿŠĕöŠĕéš ÝċÜđðúĊ÷ę îüĉíïĊ øøÝč (ÝĆéÖćø) ĔĀöŠ ĔÿŠÖĂš îĀĉî ìĊúąÖšĂîđךćĕðĔîëĆÜÖŠĂîÝîĀöé ĒúšüđìÖšĂîÖøüéĔÿŠđךćĕðךćÜïîëĆÜĒúšüđ×÷ŠćÝîÖøüéúÜĕðĀöé đĂćìøć÷ đìךćÜïîëĆÜĒúąđ×÷ŠćÝîìøć÷úÜĕðĀöéĒúšüđĂćîÊćĞ đìĔÿŠđךćĕðÝîĀöé ÝąóïüŠćÖćøÝĆéÖćøìĊÞę úćéĒúąđךćĔÝÝą ìĞćĔĀšÿćöćøëìĞćÜćîĕéšìĆĚÜĀöéĔîóČĚîìĊęìĊęÝĞćÖĆé îĊĚđðŨîđøČęĂÜìĊęîĆÖïøĉĀćøĔßšđðŨîêĆüĂ÷ŠćÜĔîÖćøýċÖþć ÖćøÝĆéúĞćéĆï ÙüćöđøŠÜéŠüîÖŠĂîĀúĆÜ×ĂÜÜćî àċęÜđðŨîđøČęĂÜìĊęÿĞćÙĆâöćÖ ĔîÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøđüúćìĊęöĊĂ÷ĎŠ đóøćąÜćîÖĆïđüúćîĆĚî öĊÙüćöđÖĊę÷üóĆîÖĆî ĀćÖÝĆé×ïüîÖćøìĞćÜćîĕéšéĊÝąöĊđüúćđĀúČĂ ÿćöćøëìĞćÖĉÝÖøøöĂČęîė ĕéšĂĊÖöćÖ ēé÷ĕöŠêšĂÜ ïŠîüŠćĕöŠöĊđüúć

ñĎšđ×Ċ÷îöĊðøąÿïÖćøèŤđøČęĂÜĀîċęÜ ÙČĂ öĊñĎšÿĎÜĂć÷čìĊęñĎšđ×Ċ÷îđÙćøóîĆïëČĂöćÖìŠćîĀîċęÜêšĂÜđךćēøÜó÷ćïćú øĆÖþćêĆü ñĎšđ×Ċ÷îøĆïìøćïÝćÖâćêĉ×ĂÜìŠćî ĒúąêĆĚÜĔÝüŠćÝąĕðđ÷Ċę÷öìŠćîĔîüĆîøčŠÜ×ċĚî ĒêŠéšü÷õćøÖĉÝĒúąÖćø ÝĆéÿøøđüúćìĊęĕöŠéĊ×ĂÜñĎšđ×Ċ÷îÝċÜĕöŠĕéšĕð ñŠćîöćĂĊÖÿĂÜüĆîöĊ׊ćüøšć÷ÝćÖâćêĉ×ĂÜìŠćî ñĎšđ×Ċ÷îÖĘĕéšĒêŠđÿĊ÷ĔÝüŠćêĆü đøćìĞćĕöëċÜĕöŠìĞćĔîÿĉęÜìĊęÙüøìĞć đöČęĂëċÜđüúćîĊĚÖĘĀöéđüúćĒÖšĕ×ĂąĕøĕöŠĕéš đøćìčÖÙîÙÜđÙ÷óïđøČęĂÜøćüđĀúŠćîĊĚÖĆï êĆüđĂÜÖĆîìčÖÙî ïćÜÙøĆĚÜÖĘđøČęĂÜĔĀ⊠ïćÜÙøĆĚÜÖĘđøČęĂÜđúĘÖ đüúćìčÖüĉîćìĊÝċÜöĊÙčèÙŠćÖĆïßĊüĉê×ĂÜđøćìčÖė Ùî öĊÙĞć ÖúŠćüüŠć “ĀćÖĂ÷ćÖøĎšüŠćđüúćđÿĊĚ÷üüĉîćìĊöĊÙŠćöćÖĒÙŠĕĀî ĔĀšĕðëćöîĆÖÖĊāćđĀøĊ÷âđÜĉîēĂúĉöðŗÖðøąđõìüĉęÜøšĂ÷ đöêø đ×ćÝąĂíĉïć÷ĕéšéĊìĊęÿčé” ĒöšđøćÝąöĊóČĚîåćîêŠćÜÖĆî ìĆĚÜüĆ÷üčçĉ Ùčèüčçĉ ÷ýåćïøøéćýĆÖéĉĝ åćîąÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ ĒêŠđøćìčÖÙîöĊđüúć đìŠćÖĆî Ă÷ŠćúČöĔßšđüúć×ĂÜìŠćîĔîĒêŠúąüĆîĔĀšöĊðøąē÷ßîŤìĊęÿčé îąÙøĆï


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý ĩĨ

úĎüċàĀĊþ

đÞú÷ CROSSWORD ÖøÖãćÙö ģĦĦħ

øć÷ßČęĂñĎšēßÙéĊ Ĥ øćÜüĆú éĆÜîĊĚ Ģ. î.ì.üĉđßĊ÷ø ðćîđìĊę÷Ü ÿó.ìĂ. ēìø. ģ - ĥĥħĩ ģ. î.ì.ýĉøüĉß ñÿöÖčýúýĊú ÿðß.ìĂ. ēìø. ģ - ģġĢĢ Ĥ. î.ê.ĀâĉÜÖĆßîć đÿøĉöýøĊ øó.õĎöĉóúĂéčú÷đéß óĂ. ēìø. ġĩĢ-ĨĤĢĪģĪģ ÖøčèćêĉéêŠĂøĆïøćÜüĆúė úą Ĥġġ ïćì ÝćÖÿĞćîĆÖÜćîĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý ßĆĚî Ģ ĂćÙćøĀĂÿöčé ÖĂÜìĆóĂćÖćý õć÷Ĕî ê.Ù.Ħħ
ĒïïÿĂïëćöÙüćöÙĉéđĀĘî ĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý

%9'6 +5)

ÙĞćßĊĒĚ ÝÜ ĒïïÿĂïëćöÞïĆïîĊĚ öĊüêĆ ëčðøąÿÜÙŤđóČĂę ÿĞćøüÝÙüćöóċÜóĂĔÝĒúąîĞćñúÖćøÿĞćøüÝöćĔßšóç Ć îćðøĆ ð ïĆ ðøč ð ÜĀîĆîĆÜĆ ÿČĂČ ×ŠćüìĀćøĂćÖćý (ÖøčèćĔÿŠđÙøČęĂÜĀöć÷ 3 ĔîߊĂÜìĊęêøÜÖĆïÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜìŠćî) ÷ý - ßČęĂ - ÿÖčú .................................................... ĀîŠü÷Üćî ............................................. ēìøýĆóìŤ ......................... Ģ. ĒïïÿĂïëćöÙüćöóċÜóĂĔÝđÖĊę÷üÖĆïĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý ĀĆüךĂÖćøðøąđöĉî

øąéĆïÙüćöóċÜóĂĔÝ öćÖìĊęÿčé

öćÖ

ðćîÖúćÜ

îšĂ÷

îšĂ÷ìĊęÿčé

Ģ. ÖćøĂĂÖĒïïðÖ×ĂÜĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý ģ. ÖćøÝĆéøĎðđúŠöÿü÷Üćö ìĆîÿöĆ÷ Ĥ. đîČĚĂĀćÿćøąìĆîÿöĆ÷ îŠćÿîĔÝ ĥ. đîČĚĂĀćöĊÙüćöĀúćÖĀúć÷ÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿëćîÖćøèŤ Ħ. ÙüćöÙößĆé×ĂÜêĆüĂĆÖþøĒúąõćóðøąÖĂï ħ. đðŨîÿČęĂÖúćÜĔîÖćøĒúÖđðúĊę÷îÙüćöøĎš Ĩ. đÿøĉöÿøšćÜÙüćöøĎšĔîĒÜŠöčöêŠćÜė ĩ. öĊÙüćöÙčšöÙŠćđĀöćąÿöÖĆïøćÙć Ī. đðŨîÿĉęÜìĊęöĊÙčèÙŠćĔĀšđÖĘïøĆÖþć Ģġ. ēé÷øüöìŠćîöĊÙüćöóċÜóĂĔÝĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý ģ. ìŠćîĕéšîĞćךĂöĎúìĊęĕéšÝćÖĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćýĕðĔßšðøąē÷ßîŤĂ÷ŠćÜĕøïšćÜ (êĂïĕéšöćÖÖüŠć Ģ ךĂ) đóĉęöóĎîÙüćöøĎš ĔßšĔîÖćøìĞćÜćî ĔßšđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøéĞćđîĉîßĊüĉê ĔßšđðŨîךĂöĎúĂšćÜĂĉÜ (Ăõĉðøć÷/øć÷Üćî/ÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂî ĄúĄ) ĂČęîė ............................................................................................................................................................ Ĥ. ךĂđÿîĂĒîąđóĉęöđêĉö ............................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ”” ×Ă×ĂïÙčèìĊęÖøčèćĔĀš×šĂÙĉéđĀĘîìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý ”” ÖøčèćÿŠÜĒïïÿĂïëćöÙČîìĊÿę ćĞ îĆÖÜćîĀîĆÜÿČĂ׊ćüìĀćøĂćÖćý ĀĂÿöčéÖĂÜìĆóĂćÖćý ÷ý.ìĂ. ēìøÿćø ġ - ģĦĤĥ - ĥĥĨĢ Āöć÷đĀêč ñĎšêĂïĒïïÿĂïëćö öĊÿĉìíĉøĆïøćÜüĆú ÿöčéïĆîìċÖðøąÝĞćüĆîìĀćøĂćÖćý Ģ ßčé (Ģ ßčé öĊ Ĥ đúŠö) ÝĞćîüî Ģġ øćÜüĆú ēé÷üĉíĊÝĆïÞúćÖ ÿŠÜĒïïÿĂïëćöõć÷Ĕî ĤĢ ê.Ù.Ħħ ĒúąÿćöćøëêøüÝÿĂïøć÷ßČęĂñĎšøĆïøćÜüĆúĕéšìĊęÿĞćîĆÖÜćîĀîĆÜÿČĂ׊ćü ìĀćøĂćÖćý ÞïĆïđéČĂî í.Ù.Ħħ ĀøČĂ http://www.airforcemagazine.rtaf.mi.th


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý &+8":2)DK  &+8DĊ:5*Aĉ39/+&+8 +@:F#+D -Ċ:7G3Ċ 2)DK&+8"+)F5+2: <+:72*:)) @+: @):+D2K &+8+:;D!<!E!&+85 č+D#đ!#+8 :!G!&< =&+8+::! +8"=LE-8 #+<:"9+G3ĊE ĉ$AĊ2;D+K :+0> 1:: F+D+=*!!:*D+?55: :0E-8 2:"9! :+0> 1::3:+ĉ:#+8D0#+8;#= :+0> 1:VYYY 3Ċ5+9"+55ŴD)?L5X2Ŵ ŴYZ

!:2:/*<L-9 1č<!/9+!:* +9)!+=ŵ+)/Ŵ 3Ŵ+/D*=L*)5ŴF*)=)= &-Ŵ5Ŵ5Ŵ#+8<!9L!5$"Ŵ5ŴG3Ċ :+Ċ5!+9"" Ŵ5ŴD)?L5UZ2Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5Ŵ5Ŵ#+8<  !9L!5$"Ŵ5ŴE-8 @<!!:9L!5 !:* 2): )E)ĉ"Ċ:!5Ŵ&+Ċ5)Ċ/*!:*3:+9M!$AĊG3ĉ 55ŴE-8(+<*: -!:)/:*&+8&+D!?L5G!/9! -Ċ:*/9!&+8+:2)(&2)DK&+8"+) F5+2: <+:72*:)) @+: @):+V\ + : )VYYZ3!ĉ/*+: :+ G!&+85 č2)DK&+8"+)F5+2: <+:72*:)) @+: @):+

&-Ŵ5Ŵ5Ŵ#+8<!9L!5 $"Ŵ5Ŵ#+8 :! ++) :+2/92< :++ 5ŴD*=L*)) < :+2/92< :+5ŴG!F5 :2D#đ!#+8 :! :+#+8@)G3ĉ 2:)92):< 2/92< :+ 59&5: :0#+8;#āVYYZ35#+8@)5Ŵ Ů5: :+5G3ĉůD)?L5VY Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5Ŵ5Ŵ#+8<  !9L!5$"Ŵ5ŴE-8 @<!!:9L!5 !:* 2): )E)ĉ"Ċ:!5Ŵ&+Ċ5)Ċ/* Ċ:+: :+E-8 +5" +9/3:+5: :0 +ĉ/)@D=*!9*/:*&+8&+9*) -D!?L5G!/F+ :2)3:) -D-<)&+8 !)&++1:\U&++1:2)DK&+8!:DĊ:7&+8"+)+:<!=!:UV2<3: ) VYYZ5: :+5D! #+82 č:/'ą:


׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

&-Ŵ5Ŵ5ŴD&<L)D =*+<-/8):-*č +5$"Ŵ5ŴD#đ!#+8 :!G!&< = )5"@! @ ++)+<* ++);!/!\U@!E ĉ!9 D+=*!+Ŵ+Ŵ"+<D/+5" 5!D)?53Ċ5+9"+55ŴD)?L5[2Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5Ŵ5Ŵ!9+9!5@"-$Ŵ$"Ŵ5Ŵ$AĊE!$"Ŵ5ŴD#đ!#+8 :! G!&< =D#Ā:!": 5 *A2 :+čE5!č5<)&5+č :+čF/čE-8 :+@D=*!9* /:*&+8&+ :+E#+ "/!+*!č)<!< AD#5+č ;/ĉ:ßĿĭĴķľĭĹĽĭĭĶà D&?L5D-<)&+8D =*+<D!?L5G!F5 :2/9!D-<)&+8!)&++1: 52)DK &+8!:DĊ:7&+8"+)+:<!=!:-:!+<)8D-2:"5<)E& D)?55 :!= D)?L5VT Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5Ŵ5Ŵ5:+*8:)#+8)/D2 Ŵ5ŴD#đ!#+8 :!G!&< =)5"+:/9 :+E ĉ 9!īšŊōŚķŘōŚʼnŜőŗŖīŗŖŜōśŜ+89"5Ŵ +9M=LW3Ċ5#+8@)5Ŵ D)?L5VX Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5ŴD)2čD 5+čE)!$"Ŵ -Ŵ23#+8::<E-823+97 "! :"2)@+D :3-=)5"D =*+<"9+)D* :+#<"9<3!Ċ:=L!Ŵ#+8; " Ŵ23#+8::< +@F-E ĉ !Ŵ5Ŵ0<+<&1č2@(:&+$Ŵ5ŴH*ŵ F-G!F5 :2 +"/:+8 :+#<"9<:!=LŁŗŖŏśʼnŖĪʼnśō +@F-2: :++9 D :3-=

&-Ŵ5ŴŴ, 1č, <P&/5+5D2 Ŵ5ŴŮ &ŴŲ "ŴůD#đ!#+8 :! G!&< =)5"G"#+8 :0D =*+< @E-8D<!+:/9-5"E!G3ĊE Ą Ċ:+: :+5Ŵ =LHĊ+9" :+ 9D-?5 D Ċ:+ĉ/)F + :+ßD#Ā'ą:3: !=)=/<!9*īŔőŋœ Ĵőœō GĄD-*à3Ċ5+9"+55ŴD)?L5U] Ŵ ŴYZ


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý

&-Ŵ5ŴŴD$K/1č#ĀĒ!E Ċ/ Ŵ*0Ŵ5ŴD#đ!#+8 :!G!&< =9 < ++) D-<)&+8D =*+<\U&++1:2)DK&+8!:DĊ:7&+8"+)+:<!=!: UV2<3: )VYYZD<&+8D =*+</:*&+8&+9!<++0 :+D$*E&+ĉ &+8+: +=* <E-8 < ++)#+9"#+@(A)<90!č*0Ŵ5ŴD)?L5]2Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5ŴŴA&9! č:2)+ Ŵ&5ŴD#đ!#+8 :!G!&< =/:*&+8&+ 9*) -&+Ċ5) 8!:*3:+9M!$AĊG3ĉE-8 8$AĊ"+<3:+&5ŴD!?L5G! F5 :2)3:) -D-<)&+8!)&++1:\U&++1:2)DK&+8!:DĊ:7 &+8"+)+:<!=!:UV2<3: )VYYZ" Ŵ&5ŴD)?L5]2Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5ŴŴ*@ !:2@ @)-9!+č$"Ŵ5*ŴD#đ!#+8 :! 8+/D*=L*) :+%Ă *<+/ĉ52AĊ5: :0*:!#āYZF*)=!Ŵ5Ŵ: D&+&<!&9! @č $"Ŵ"!ŴYG3Ċ :+Ċ5!+9""!ŴYD)?L5Z2Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5ŴŴ ++)!<*č2<3č 828 Ŵ5ŴD#đ!#+8 :!G!&< =D#Ā & :+9 < ++) :+&9!:3!ĉ/*E-8&?M!=LF*+5"5Ŵ=L9M":?L5 D&?L5/:*D#K!&+8+: @0-Eĉ2)DK&+8!:DĊ:7&+8"+)+:<!=!: G!/F+ :2D-<)&+8!)&++1:\U&++1:D)?L5[2Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5ŴŴ0ŴD =*+< @+ŴE Ċ/2 :/#+8 :!$AĊ#+8D)<!:  2)0ŴE-8 87+/D*=L*)E-8#+8D)<! @(:&(:*!5 +5"2:)#+8;#ā :+0> 1:VYYWųVYYXF*)=&-Ŵ5ŴŴ/9 !)=!9*$"Ŵ++Ŵ!5ŴE-8 87 G3Ċ :+Ċ5!+9"++Ŵ!5Ŵ+83/ĉ:VXųVY Ŵ ŴYZ


׊ćüìĀćøĂćÖćý

&-Ŵ5ŴŴ#+8F*!č, : != Ŵ2&Ŵ5ŴD#đ!#+8 :!G!&< =)5"@! :+0> 1:E ĉ"@+ Ċ:+: :+-A Ċ:E-8&!9 :!+: :+2&Ŵ5Ŵ 35#+8@)2&Ŵ5ŴD)?L5UZ Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5ŴŴ"++ -:*!2A+č  Ŵ*Ŵ5ŴD#đ!#+8 :!G!&< =)5"@!

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

&-Ŵ5ŴŴF2(2++&!@D +:83č  Ŵ22Ŵ5Ŵ+9"F-ĉ+:/9- @ ++) E3ĉ:<&Ŵ0ŴVYYZ#+8D("@

-G!:!2)9: @ ++)E3ĉ:< +9M=LZ 3Ċ5E +!čH)5!č"5-+A)65--č]5<)E& D)?55 :!=/Ŵ!!"@+= D)?L5VY Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5ŴŴD1:/<:+č $5Ŵ2&+Ŵ5ŴD#đ!#+8 :! :+9 < ++)

:+0> 1:5ŴE-8@! :+0> 1:*Ŵ5ŴE ĉ"@+ Ċ:+: :+-A Ċ:E-8 &!9 :!+: :+3Ċ5#+8@)*Ŵ5ŴVD)?L5UY Ŵ ŴYZ

&9!:+8""+: :+D+?L5ß :+D =*!E$!#<"9<+: :+! Ŵ5Ŵà 3Ċ5"++*:*" Ŵ5ŴD)?L5WT Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5ŴŴ9*&, 1č<1*80+<!  Ŵ /Ŵ5ŴE-8 87+/D*=L*) "!ŴVWF*)=!Ŵ5Ŵ0+2< =+<&-$"Ŵ"!ŴVWG3Ċ :+Ċ5!+9"

&-Ŵ5ŴŴ):!8#+82&0+=  Ŵ +Ŵ5ŴE-8 87D*=L*))E-8'ď :+ "++*:*2+@#D =L*/ 9" :+"++D:2: :+(9* 5'Ā-<##Ā!2čF*)=Director Honorato De los Reyes, representative of USEC EDUARDO D DEL ROSARIOG3Ċ :+Ċ5!+9"ĶʼnŜőŗŖʼnŔĬőśʼnśŜōŚĺőśœĺōŌŝŋŜőŗŖ

D)?L5WU Ŵ ŴYZ

ʼnŖŌĵʼnŖʼnŏōŕōŖŜīŗŝŖŋőŔŮĶĬĺĺĵīů#+8D0'Ā-<##Ā!2čD)?L5WT Ŵ ŴYZ


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

&-Ŵ5ŴŴ:, <P&-< :!!č$"Ŵ++Ŵ :+"<!D#đ!#+8 :!G!&< =2č E-8&< =H3/Ċ +A 50<1*č :+"<!!:*3:+29:"9++@ĉ!=LUWUŲUWVE-8 UWW/<3:+&+8&@ 0+=!(:(< ++)++Ŵ :+"<!D)?L5U2Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5ŴŴ D!čF2)8!9!!č$5Ŵ2 !Ŵ5ŴD#đ!#+8 :!G!&< = )5"@! :+0> 1:E ĉ"@+ Ċ:+: :+-A Ċ:E-8&!9 :!+: :+ 3Ċ5$5Ŵ2 !Ŵ5ŴD)?L5U] Ŵ ŴYZ

!Ŵ5Ŵ2):*!@&1č +5$"Ŵ)ŴVD#đ!#+8 :!G!&< =+8) ;-9+ĉ/) 3:+ų;+/ +9M=LXŵYZ"+<D/-:!5D! #+82 č2)2Ŵ5Ŵ 9M!#+8/!D)?L5\2Ŵ ŴYZ

׊ćüìĀćøĂćÖćý

&-Ŵ5ŴŴ:<:*+5"@&:$5Ŵ2!Ŵ5ŴD#đ!#+8 :! < ++) &9!:; /:)285:2!Ŵ5ŴD)?L5]2Ŵ ŴYZ

&-Ŵ5ŴŴ5;&-5<L)"9/ Ŵ "Ŵ5ŴE-8 87#+8@)ĮųeļōŋŐŖőŋʼnŔ īŗŗŚŌőŖʼnŜőŗŖĸŚŗŏŚʼnŕıŖųŋŗŝŖŜŚšĺōŞőōşŮĮųeļĸīıīĺůF*)= !Ŵ5ŴH/&!čD <%: $"Ŵ"!ŴVUG3Ċ :+Ċ5!+9""!ŴVUD)?5L \2Ŵ ŴYZ

!Ŵ5Ŵ2@ <&9! @čĉ:*5+5 Ŵ &Ŵ5ŴD#đ!#+8 :!G!&< =#Ā :+0> 1: 3-9 2A+DĊ:3!Ċ:= L ;-9&-+@!ĉ =L VW3Ċ5"++*:*" Ŵ5ŴD)?5L V2Ŵ ŴYZ


׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

!Ŵ5Ŵ+ č5<!:<$"Ŵ"!ŴUE-8 @!9!/9!5<!:<#+8 :! !Ŵ5Ŵ5<!9!č:+*8&9! č@ D2 Ŵ2 Ŵ5ŴD#đ!#+8 :!G!&< =)5" G"#+8 :0!=*"9+$AĊ2;D+K :+%Ă 5"+)/<:=&+@ĉ!=LUųV#+8;#āYZ 3Ċ5D"):05: :+5D! #+82 č2)2Ŵ5Ŵ9M!29:"9+ D)?L5VY Ŵ ŴYZ

!Ŵ5Ŵ!,&-9 + -)$"Ŵ"!ŴVE-8!ŴŴ3<+@ĉ+90)č9 + -) #+8 :!)+)E)ĉ"Ċ:!5Ŵ"!ŴV+ĉ/) 9"!!Ŵ3-9 2A+!:*3:+ < :+ &-D+?5!E-8#+8:29)&9! č5Ŵ+@ĉ!=LW#<"9< :+</<*:ĉ/*D3-?5#+8:! +Ŵ+Ŵ"Ċ:!F + + 'ą:Ŵ9*!:+:*č5Ŵ9*"::-/Ŵ-&"@+=D)?L5U\ Ŵ ŴYZ

!Ŵ5Ŵ ,1:2@&<č$"Ŵ"!ŴXE-8 @=+!9!č2@&<č #+8 :! )+)E)ĉ"Ċ:!5Ŵ"!ŴX+ĉ/) 9"2F)2+H-55!2č: -=9*!:E-8&+829 č : -=55 #<"9< :+D*=L*)D*=*!Ą/*D3-?5#+8:!E-8!9 D+=*!+Ŵ+Ŵ/9D :%: ŴĄ5E 5Ŵ: -=/Ŵ! +2/++ čD)?L5U2Ŵ ŴYZ

)+)E)ĉ":Ċ !5Ŵ!; Ċ:+: :+3:+ 5#+8; :+2):< )+)E)ĉ":Ċ !7 E-8 +5" +9/+ĉ/) < ++)#-A Ċ!H)ĊD-<)&+8D =*+<G!F + :+ß#-A Ċ!H)Ċ

?! ++):<2EĉA $ĉ!<!UV2<3:)3:+:<!= YZà"+<D/&?!M =2L : :+ #+8F*!č 5"!ŴUD)?5L UV2Ŵ ŴYZ

!Ŵ5Ŵ ++)!:*2@ E2$5Ŵ $ Ŵ2"0Ŵ" Ŵ*0Ŵ5ŴD#đ!39/3!Ċ:@;:! D$*E&+ĉE-8E!8E!/ :+0> 1: 55Ŵ+Ŵ+Ŵĉ:JG!/Ŵ5;!:D+< /Ŵ*F2 +E-8/Ŵ+Ċ5*D5K+83/ĉ:UYųU] Ŵ ŴYZ

!Ŵ5Ŵ#+8*A+ ++): </9!č$"Ŵ"!ŴXUD#đ!#+8 :!G!&< =D#Ā < ++) "!ŴXU+ĉ/)G#-A Ċ!H)ĊD<&+8D =*+<2)DK&+8!:DĊ:7&+8"+)+:<!!= : "+<D/Ċ:! Ċ:% /ŴUŮĩĵĵķů"!ŴXUD)?L5[2Ŵ ŴYZ


ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ

׊ćüìĀćøĂćÖćý

!Ŵ5Ŵ)!9/!8#+8*A+$"Ŵ"!Ŵ[#+8 :!G!&< =/:*+:2@=D-<)&+8D =*+<&+8!)&++1:\U&++1:UV2<3:)3:+:<!=+ĉ/) 9" &-ŴŴŴD =*+<&0č :/2;5: č$" Ŵ(Ŵ/Ŵ2@+:1+č :!=!; Ċ:+: :+-A Ċ:E-8&!9 :!+: :++ĉ/)&< =9 -ĉ:/35#+8@) A#8D)=*č "!Ŵ[D)?L5]2Ŵ ŴYZ

!Ŵ5Ŵ(A/D2/ĉ:E2$"Ŵ"!ŴXZ&+Ċ5)Ċ/* Ċ:+: :+-A Ċ: 3:+ 5#+8; :+E-8 +5" +9/+ĉ/)"+<: F-3<G3Ċ 9"D3-ĉ: :: /Ŵ&<1@F- D&?L5/:*D#đ!&+8+: @0-G!F5 :2D-<)&+8!)&++1:

52)DK&+8!:DĊ:7&+8"+)+:<!=!:D)?L5\2Ŵ ŴYZ

!Ŵ5Ŵ(A/-25!/G$"Ŵ"!ŴYZE-8 Ċ:+: :+&+Ċ5)Ċ/*2):< )+)E)ĉ":Ċ !5Ŵ"!ŴYZ"9!> D#F+90!č/:*&+8&+UV2<3:)3:+:<!= 2:!=/<*@F+90!čE3ĉ#+8D0H*Ą5UU5Ŵ3:G3ĉ/Ŵ2 -: D)?L5VX Ŵ ŴYZ


׊ćüìĀćøĂćÖćý

ÖĆî÷ć÷î ģĦĦħ


หนังสือข่าวทหารอากาศ ฉบับเดือน กันยายน 2556  

September 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you