Air Force Magazine

Air Force Magazine

Bangkok, Thailand

หนังสือข่าวทหารอากาศ

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) สกป.กร.ทอ.

(สำนักงานชั่วคราว) ชั้น 1 ห้อง 101 อาคารหอสมุดกองทัพอากาศ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220

www.airforcemagazine.rtaf.mi.th