Page 1


คาอธิบาย การปรั บ เปลี่ ย นหน่ ว ยงานของ ทอ.สู่ อ งค์ ก ารแห่ งการเรี ย นรู้ หมายถึ ง หน่ ว ยงานของ ทอ.มี ก าร วางรากฐานโครงสร้างหน่วยงาน (Structure) เพื่ อการสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยกาหนด นโยบายที่ชัดเจนในการใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) แผนงาน กลยุทธ์ (Strategy) ที่จะนาหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม (Culture) ในการทางานตามค่านิยมของหน่วยงาน ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ มีอิสระในการคิด มีการทางาน ร่ว มกัน เป็ นที ม สร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ยนรู้ ที่ นามาใช้ ในการปฏิ บั ติ งานจนเกิ ดการ สร้างสรรค์ผลงาน หรือนวัตกรรมการทางานใหม่ๆ ที่จะสามารถทาให้เกิดความสาเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงาน เกณฑ์การพิจารณาตามตัวบ่งชี้ที่ ๑

กปศ.ฯ มีการปรั บเปลี่ ยนหน่ วยงานที่ส่ งเสริ มให้ หน่ วยงานเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยตั้ งวิสัยทัศ น์ ของ กปศ.ฯ ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในปี ๖๒ จัดทาแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ มีการ มอบหมายงานให้กับ กาลังพลของ กปศ.ฯ ให้การสนับสนุนเอื้อหรือส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

 ✓ ได้ ๑ คะแนน ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


กปศ.ฯ มีการจัดโครงสร้างหน่วยงานแบบ Single ไม่มีแผนกขึ้นต่อกอง กปศ.ฯ ให้ความสาคัญในการทางาน เป็นทีม โดยมีการจัดตั้ง Mobile Team เพื่อช่วยเหลืองานประกันคุณภาพการศึกษาและความรู้เรื่องต่างๆ สาหรับ หน่วยต่างๆใน รร.นนก. และเนื่องจาก กปศ.ฯ เป็นหน่วยที่ต้องรับการตรวจประเมินจาก คณอก.ประกันคุณภาพ การศึกษา สปท.และ สมศ.ทาให้ กปศ.ฯ เป็นหน่วยที่รวบรวมข้อมูลหลักฐานในการดาเนินงานตามมาตรฐานและ ตัวชี้วัดที่สถาบันต่างๆกาหนด ทาให้ต้องมีเครือข่ายทั้งในสถาบัน คือหน่วยขึ้นตรง รร.นนก.และ หน่วยต่างที่มาตรวจ ประเมิน รร.นนก.เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทางานร่วมกัน ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน   ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

กปศ.ฯ มีการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อ ม มีการจัดห้อ งที่สวยงาม เพื่ อ ใช้ ในการประชุ ม ในการ ประชุม กาลังพลทุกคนมีสิทธิ์นาเสนอความคิดเห็นในการทางานได้ มีอิสระในการออกแบบการทางานที่ตนรับผิดชอบ มีความเท่าเทียม เสมอภาคในขอบเขตของตน มีการยอมรับความแตกต่างระหว่า งกัน มีการเคารพอาวุโส มีความ เป็นประชาธิปไตย ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงาน กปศ.ฯ มีการจัดหา เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ มาให้ ส มาชิ กได้ใช้ ท างานและเพื่ อ แสวงหาความรู้ ใช้ ระบบงาน ที่ทันสมัยและกาลังพลของ กปศ.ฯ เป็นผู้สร้างระบบงานด้วยตนเอง ได้แก่ ระบบงานการประกันคุณภาพการศึกษา แบบอิเล็กทรอนิกส์ และกาลังพลของ กปศ.ฯ สามารถฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของกาลังพลในหน่วย กปศ.ฯ มีวิธีการสร้างแรงจูงใจ ขวัญ กาลังใจ กับผู้ปฏิบัติงานด้วยความสามารถส่งเสริมให้เป็นที่ยอมรับระดับ สถาบั น โดยในปีที่ผ่ านมา น.ท.พงค์เทพ จัน ทน์เ สนะ รอง หก.กปศ.บก.รร.นนก. ผู้พั ฒ นาโปรแกรมการประกัน คุณภาพการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นงานนวัตกรรมของ รร.นนก. ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของ รร.นนก. และได้รับคัดเลือกส่งรายชือ่ เป็นบุคคลดีเด่นของ ทอ.ประจาปี ๖๑ อีกด้วย ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมการประกันคุณภาพ การศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้เครื่องมือ KM มาพัฒนาจนเกิดความสาเร็จ และโปรแกรมนี้ถูกนาไปใช้ทั้งสถาบัน เป็น รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


ความภาคภูมิใจของ กปศ.ฯ และกาลังพลทุกคนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานที่ดีและเป็นประโยชน์ ให้กับ รร.นนก. ต่ อ ไป ท าให้ ก าลั ง พล กปศ.ฯทุ ก คนมี ค วามรั ก ใคร่ ผู ก พั น กั บ กปศ.ฯ และเกิ ด ความมุ่ งมั่ น ในการท างานให้ เ กิ ด ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน   ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

กปศ.ฯ มีความมุ่งมั่นในการทางานให้เกิดคุณภาพ (Focus on Quality) : ทาทุกสิ่งให้มีคุณภาพ และจะมีการ เรียนรู้ร่วมกันหรือร่วมกันปัญหา ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด มีการนาระบบพี่เลี้ยง และการสอนงานมาใช้ กาลังพลของ กปศ. ฯ ส่งเสริมและพัฒนาตนเองด้วยการ Self study และมีความสามารถพิเศษเป็นที่ยอมรับ นอกจากนี้ กปศ.ฯ ยังเปิด ห้องเรียนรู้ (Learning Room) เพื่อบริการวิชาการให้กับทุกคนใน รร.นนก. จนเกิดวัฒนธรรมใฝ่รู้ใน กปศ.ฯ อย่าง ชัดเจน ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน  ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


กปศ.ฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน โดยนาการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ ในแบบของ EdPEx วางแผนการพั ฒ นาคุณ ภาพระบบการเก็บหลั กฐานโดยสร้างเป็นโปรแกรมบริ หารฐานข้อ มูลการประกัน คุณภาพการศึกษา (ซึ่งถือว่าเป็นงานนวัตกรรม) พั ฒนาคู่มือต่าง ๆ ในการประกันคุณภาพโดยจัดทาให้อยู่ในรูปแบบ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คู่มือมาตรฐานงาน คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน   ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน (ต้องมีข้อ ๑ เสมอ) ระดับคะแนน จานวนข้อ

๑ คะแนน มี ๑ ข้อ

๒ คะแนน มี ๒ ข้อ

๓ คะแนน มี ๓ ข้อ

๔ คะแนน มี ๔ ข้อ

๕ คะแนน มีครบทุกข้อ

สรุปผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ

ได้ ๕ คะแนน  บุคคล  ✓ ทีม/CoP ได้________คะแนน  บุคคล  ทีม/CoP

 หน่วยงาน  หน่วยงาน

จุดเด่นของหน่วยงานในด้านการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน ๑. กปศ.ฯ เป็นหน่วยงานเล็กมีการปรับเปลี่ยนได้ง่าย ๒. กปศ.ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่อง IT สามารถสร้าง โปรแกรมต่าง ๆ ได้ ๓. กปศ.ฯ มีบรรยากาศที่ดีและพร้อมในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


จุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพัฒนา หลักฐานประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้ที่ ๑ ๑. วิสัยทัศน์ นโยบายการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการ/กลยุทธ์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ๒. คาสั่งแต่งตั้ง คณก./ คณอก.หรือ คณะทางานขับเคลื่อนหน่วยงานสู่การเป็นองค์การแห่ง การเรียนรู้ ๓. หลักฐานการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การยกย่อง ให้รางวัล ๔. หลักฐานแสดงถึงวัฒนธรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน การทางานเป็นทีม การให้โอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๕. หลักฐานที่แสดงถึงการให้ความสาคัญกับคุณภาพและการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การเอื้ออานาจกาลังพล ทอ.ในการขับเคลื่อนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ คาอธิบาย การเอื้ออานาจกาลังพล ทอ.ในการขับเคลื่อนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กาลังพลทุกระดับได้รับ การเอื้ออานาจและสนับสนุนให้มีความรู้และปฏิบัติงานได้สาเร็จ แบ่งเป็น ๑. ผู้บริหาร/ผู้นา หมายถึง ผู้ที่มีภาวะผู้นา มีทักษะการบริหารที่แสดงให้เห็นถึงการนาหน่วยงานก้าวสู่ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยเป็นผู้กาหนดทิศทาง เป้าหมาย สนับสนุน และสร้างบรรยากาศอย่างชาญฉลาด มี การถ่ ายทอดนโยบาย วิ สั ย ทั ศ น์ ค่ า นิ ย มสู่ ก ารปฏิ บั ติ และมี บ ทบาทเป็ น ผู้ ส อน ผู้ ชี้ แ นะ พี่ เลี้ ย ง จนก าลั งพลมี กระบวนการทางานที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการทางาน ๒. กาลังพล หมายถึง กาลังพลทุกระดับในหน่วยงานที่มีนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ พัฒนาศักยภาพตนเองอยู่ ตลอดเวลา มีความคิด/แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการนาความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ของตนเองและ เรื่องในอดีต จากประสบการณ์และวิธกี ารที่ดีที่สุดของผูอ้ ื่น มาใช้ในการบูรณาการการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ความเชี่ยวชาญในงาน และมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีความผูกพันกับ หน่วยงาน เกณฑ์การพิจารณาตามตัวบ่งชี้ที่ ๒

หก.กปศ.ฯ กาหนดวิสั ย ทั ศน์ ข องกอง ในการเป็ น องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ ในปี ๖๒ ตั้งแต่ ได้ รับ ต าแหน่ ง เมื่อ ต.ค. ๕๘ ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบาย ผบ.รร.นนก. และเขียนแผนปฏิบัติงานรองรับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของหน่วย ทาให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างบรรยากาศให้เกิดการเรีนรู้ในหน่วยงาน กปศ.ฯ ได้แก่ Mobile Term ห้อง เรียนรู้ (Learning Room) ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

 ✓ ได้ ๑ คะแนน ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


หก.กปศ.ฯ มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานตามภารกิจสามารถเป็นผู้สอน และพี่เลี้ยงให้กับกาลัง พลใน กปศ.ฯ ได้ ในการทางานกระตุ้นให้กาลังพลของ กปศ.ฯ มีส่วนร่วมในการทางานจนเกิดเป็นผลสาเร็จ และ มีส่วนร่วมในความสาเร็จของผลงานร่วมกัน ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน  ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

หก.กปศ.ฯ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ/หรือความชานาญที่เป็นแบบอย่างในงานของหน่วย เพราะเป็น คณอก.ขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นวิ ทยากรของ ทอ.ในการขับเคลื่อน KM สู่ LO เป็น ผู้ให้คาปรึกษาวิทยากรเครือ ข่ายในการขับเคลื่ อ นหน่วยเป็นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ เป็นผู้ ส ร้างแบบประเมินการ ขับเคลื่อน KM สู่ LO แบบประเมินตัดสินผลงานกลุ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (Best Practices) ทาให้กาลังพลทุก ระดับ ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์/การสร้างนวัตกรรม ให้เกิดขึ้น ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

 ✓ ได้ ๑ คะแนน ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


กาลังพลของ กปศ.ฯ มีคุณ ภาพ ได้รับมอบหมายให้ทางานตรงตามความรู้ ความสามารถทุกคน สามารถ สร้างสรรค์งานได้โดยอิสระ มีความมุ่งมั่นในการทางานโดยทุกคนมีส่วนร่วมในการกาหนดตัวชี้วัดในการทางานของ ตนเอง เสนอตนเองในการทางาน ค้นคว้าหาความรู้มานาเสนอถ้าต้องการขับเคลื่อนในสิ่งใหม่ๆ เช่น การประเมินแบบ อิเล็กทรอนิกส์ มีความยึดมั่นผูกพันกับงานและหน่วยงาน ทุกคนรักในการทางานประกันคุณภาพการศึกษาและพร้อม ในการย้ายไป รร.นนก.แห่ งใหม่ มี การเคารพอาวุโส มีค วามรั กในหน่ว ยงาน “อยู่ร่ ว มกั น ฉัน ท์ พี่ -น้ อ ง เป็ น แบบ ครอบครัว” จึงทาให้ทุกคนทางานร่วมกันอย่างมีความสุข ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

 ✓ ได้ ๑ คะแนน ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

กาลังพล กปศ.ฯ ทุกระดับมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ ๑. หก.กปศ.ฯ มีความเชี่ยวชาญในงานประกันคุณภาการศึกษา ๒. รอง หก.กปศ.ฯ เป็นโปรแกรมเมอร์สร้าง โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ๓. น.ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา มีความสามารถในการจัดทา SAR ๔. น.ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นคณอก.พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษา กห. ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ และมีความสามารถในการจัดทาแบบประเมินอิเล็ กทรอนิกส์ การสร้างสื่อต่างๆ และระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน  ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน จานวนข้อ

๑ คะแนน มี ๑ ข้อ

๒ คะแนน มี ๒ ข้อ

๓ คะแนน มี ๓ ข้อ

๔ คะแนน มี ๔ ข้อ

๕ คะแนน มีครบทุกข้อ

สรุปผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ

ได้ ๕ คะแนน  บุคคล  ✓ ทีม/CoP ได้________คะแนน  บุคคล  ทีม/CoP

 หน่วยงาน  หน่วยงาน

จุดเด่นของหน่วยงานในด้านการเอื้ออานาจกาลังพล ทอ.ในการขับเคลื่อนสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ๑. มีผู้นาหน่วยที่มีความรู้ ความสามารถในงานที่จะพัฒนาให้ กปศ.ฯ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้ ๒. กาลั งพลมีความรู้ ความสามารถในงาน และสร้างผลงานในระดับนวัตกรรม มีงาน Best Practices หลายรูปแบบ จุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพัฒนา ตัวอย่างหลักฐานประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชีท้ ี่ ๒ ๑. หลักฐานทีแ่ สดงว่าผู้บริหารระดับผู้นาหน่วย (CEO) ให้การสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการเป็น องค์การแห่งการเรียนรู้ ๒. หลักฐานที่แสดงว่า คณก./คณอก./คณะทางานขับเคลือ่ นการจัดการความรู้ในหน่วยงาน (CKO และ คณะ) , ผู้บริหารระดับกองและ/หรือแผนก มีภาวะผู้นา และ/หรือ แสดงบทบาทเป็นผูส้ อน ผูช้ ี้แนะ พี่เลี้ยง เช่น ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วย การสอนงาน ๓. หลักฐานที่แสดงว่า ผู้บริหาร/ผู้นาหน่วยเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดการความรู้ ส่งเสริมให้กาลังพล ทุกระดับ ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ ๔. หลักฐานการมอบหมายงาน ที่แสดงว่ากาลังพลได้รับมอบอานาจและอิสระในการตัดสินใจในการ ปฏิบัติงาน เช่น ภาพถ่าย/เอกสารที่ทาให้เห็นบทบาท/การทาหน้าที่ผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM Facilitator) และทีมนาการจัดการความรู้ (KM Committee) ๕. หลักฐานที่แสดงว่ากาลังพลมีความเชี่ยวชาญในงาน เช่น ทาเนียบผูเ้ ชี่ยวชาญ รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓ การดาเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ทอ. คาอธิบาย การดาเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ทอ. หมายถึง หน่วยงานของ ทอ.นาการจัดการความรู้มาใช้ เป็นเครื่องมือ ในการจัดการความรู้ โดยมีการวิเคราะห์ระบบงาน เพื่อ หาองค์ความรู้ที่ส าคัญ /จาเป็น สาหรับการ ปฏิบัติงาน มีการสร้างและแสวงหาความรู้ ที่ให้ความสาคัญทั้ง Explicit – Tacit Knowledge จากแหล่งต่างๆ อย่าง กว้างขวาง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายใน – ภายนอกหน่วยงาน จนเกิดเป็นแนวปฏิ บัติที่ ดี และหน่วยงาน นาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ ทอ. วิสัยทัศน์ ทอ.และนโยบาย ผบ.ทอ.อย่าง ต่อเนื่อง เกณฑ์การพิจารณาตามตัวบ่งชี้ที่ ๓ กปศ.ฯ มีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อได้หัวข้อองค์ความรู้ที่ใช้ในการทางานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


ได้หัวข้อความรู้ที่สาคัญ ๑. การเขียนแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ๒. การพัฒนาโปรแกรมบริหารฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ๓. การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. ๔. การฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ๕. การจัดเก็บข้อมูล/การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริหารฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ๖. การตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ๗. การจัดทารายงานการประเมินตนเอง แบบเอกสาร ๘. การเผยแพร่และแลกเปลีย่ นการประกันคุณภาพการศึกษา ๙. การนาผลการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ แหล่งความรู้

องค์ความรูท้ ี่จาเป็นในการปฏิบัติงาน

ในหน่วย

- การเขียนแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา - การพัฒนาโปรแกรมบริหารฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา - การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. - การฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา - การจัดเก็บข้อมูล/การบันทึกข้อมูลในโปรแกรมบริหารฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา

การตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา - การจัดทารายงานการประเมินตนเอง แบบเอกสาร - การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการประกันคุณภาพการศึกษา - การนาผลการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

✓ ✓ ✓ ✓

 บุคคล

 ✓ ได้ ๑ คะแนน  ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

นอกหน่วย

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


ความรู้ยอ่ ย - การเขียนแผนพัฒนา การประกันคุณภาพ การศึกษา

- การพัฒนาโปรแกรม บริหารฐานข้อมูลการ ประกันคุณภาพ การศึกษา

- การจัดทาคู่มอื การ ประกันคุณภาพ การศึกษา รร.นนก.

การฝึกอบรมการ ประกันคุณภาพ การศึกษา การจัดเก็บข้อมูล/การ บันทึกข้อมูลใน โปรแกรมบริหาร

เนื้อหาที่เหมาะสม -นโยบาย ผบ.รร.นนก.เกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพการศึกษา -แผนปฏิบัติราชการ รร.นนก. -แนวปฏิบัติในการเขียนแผนพัฒนาการ ประกันคุณภาพการศึกษา - ความรู้เรื่องโปรแกรมบริหาร ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ การศึกษา -ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมบริหาร ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ การศึกษา -คาอธิบายการใช้โปรแกรม ฯ ของ ผู้ออกแบบโปรแกรม (จาก TK ) - ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณาตามคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ของ สปท. -คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ภายนอกของ สมศ.. -แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทาคูม่ ือการ ประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ การศึกษา -เอกสารประกอบการฝึกอบรมที่ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา -ผลการดาเนินงานที่ตอบสนองตัวบ่งชี้ ในแต่ละมาตรฐาน -ความพร้อมของโปรแกรมบริหาร

ความต้องการใช้งาน -ใช้เป็นกรอบในการพัฒนาการประกัน คุณภาพการศึกษา

-ใช้งานโปรแกรมบริหารฐานข้อมูล ประกันคุณภาพการศึกษาที่งา่ ย สะดวกในการเก็บข้อมูล /การค้นหา/ จัดเก็บอย่างเป็นระบบ

ใช้กาหนดแนวทางในการดาเนินงานที่ สามารถตอบตัวชีว้ ัดที่ สปท.กาหนด

ใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงความรู้ และ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้

ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ นา ข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก จัดทาเป็น ฐานข้อมูล และคลังความรู้ได้

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


ความรู้ยอ่ ย ฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพการศึกษา

เนื้อหาที่เหมาะสม ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ การศึกษา -คู่มือการใช้โปรแกรมบริหารฐานข้อมูล การประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจประเมินผล -เกณฑ์การพิจารณาแต่ละตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ -คู่มือการตรวจประเมินการประกัน การศึกษา คุณภาพการศึกษา - การจัดทารายงานการ -ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน ประเมินตนเอง แบบ -การติดตามข้อเสนอแนะของการ เอกสาร พัฒนาคุณภาพ - การจัดทารายงานการ -ผลการดาเนินการการประกันคุณภาพ ประเมินตนเอง แบบ ภายใน อิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่และ -ผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับการ แลกเปลี่ยนการประกัน ประกันคุณภาพการศึกษา ของ รร.นนก คุณภาพการศึกษา -ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษา -สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน โครงการวันคุณภาพ การนาผลการ - สรุปผลการดาเนินงานของ นขต.ฯใน ดาเนินการประกัน แต่ละตัวละตัวบ่งชี้ คุณภาพการศึกษาไปใช้ -รายงานการติดตามข้อเสนอแนะเพือ่ นาไปพัฒนาคุณภาพ

ความต้องการใช้งาน

ใช้เป็นการตรวจสอบการดาเนินงานว่า สามารถตอบสนองตัวบ่งชี้ได้มาก-น้อย อย่างไร ใช้รวบรวมผลการดาเนินงานทั้งหมดใน ภาพรวม

ใช้เป็นช่องทางการเข้าถึงความรู้ และ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้

ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ ใช้ในการเปรียบเทียบมาตรฐาน

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

 ✓ ได้ ๑ คะแนน ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

ความรู้ยอ่ ย - การเขียนแผนพัฒนา การประกันคุณภาพ การศึกษา - การพัฒนาโปรแกรม บริหารฐานข้อมูลการ ประกันคุณภาพ การศึกษา - การจัดทาคู่มือการ ประกันคุณภาพ การศึกษา รร.นนก. การฝึกอบรมการ ประกันคุณภาพ การศึกษา การจัดเก็บข้อมูล/การ บันทึกข้อมูลใน โปรแกรมบริหาร ฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพการศึกษา การตรวจประเมินผล

การจัดการความรูใ้ ห้เป็นระบบ (การจัดเก็บ) ๑. จัดในรูปแบบแฟ้มเอกสาร - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. -คู่มือการตรวจประเมินผลการ ประกันคุณภาพการศึกษา -แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดทา รายงานการประเมินตนเอง ๒. จัดเก็บในรูปแบบ Digital File ของ กองประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. ๓. จัดเก็บในโปรแกรมบริหารฐานข้อมูล การประกันคุณภาพการศึกษา

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (การปรับรูปแบบให้เป็นมาตรฐาน) ๑.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. เปรียบเทียบความตรงเชิง เนื้อหากับ คู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษาที่ สปท.กาหนด และขออนุมัติ การใช้คู่มือ ลงนามโดย ผบ.รร.นนก. ๒. -คู่มือการตรวจประเมินผลการ ประกันคุณภาพการศึกษา -แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดทา รายงานการประเมินตนเอง การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ โดย คณก.ตรวจประเมินผลการประกัน คุณภาพการศึกษา ๓.โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลการ ประกันคุณภาพการศึกษา การ ประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ โดย คณก.บริหาร รร.นนก. ขออนุมัติการใช้ งาน โปรแกรม ลงนามโดย ผบ.รร.นนก.

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


ความรู้ยอ่ ย

การจัดการความรูใ้ ห้เป็นระบบ (การจัดเก็บ)

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ (การปรับรูปแบบให้เป็นมาตรฐาน)

การประกันคุณภาพ การศึกษา - การจัดทารายงานการ ประเมินตนเอง แบบ เอกสาร/ แบบ อิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่และ แลกเปลี่ยนการประกัน คุณภาพการศึกษา การนาผลการ ดาเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาไปใช้ ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน  ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


เปิดโอกาสในบุคลากร ที่สนใจศึกษา (Pull) ๑. จัดในรูปแบบแฟ้ม ส่งข้อมูลความรู้โดยไม่ เลือกรับหรือใช้แต่ข้อมูลที่ เอกสาร ต้องร้องขอ ตนต้องการเท่านั้น - คู่มือการประกัน ๑. ส่งหนังสือเวียนเพื่อ ๑.Download website คุณภาพการศึกษา ทราบ : www.rtafaqa.org รร.นนก. ๒. แจ้งข่าวกิจกรรมผ่าน ๒.เปิดใช้งานโปรแกรม -คู่มือการตรวจ การประชุม รร.นนก. บริหารฐานข้อมูลการ ประเมินผลการประกัน ประจาเดือน ประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพการศึกษา ๓. ลง Line กลุ่ม ของ :https://qa.nkrafa.ac.th -แนวปฏิบัติที่ดี ในการ รร.นนก. / ลง ๓.จาก ชุมชนนักปฏิบัติ จัดทารายงานการ Website กปศ.ฯ “ชุมชนคนรักประกัน ประเมินตนเอง ๔. การฝึกอบรม คุณภาพ” ๒. จัดเก็บในรูปแบบ ๕. พี่เลี้ยง และพีส่ อน Digital File ของกอง น้อง ประกันคุณภาพการศึกษา ๖. คูม่ ืออิเล็กทรอนิกส์ รร.นนก. ๓. จัดเก็บในโปรแกรม บริหารฐานข้อมูลการ ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ ให้เป็นระบบ

การถ่ายทอดสูบ่ ุคลากร (Push)

กลุ่มเป้าหมาย -ผู้บริหารสถาบัน -หัวหน้า นขต. รร.นนก. - กาลังพลที่ เกี่ยวข้อง และ รับผิดชอบตัวบ่งชี้ -หน่วยงานด้าน การศึกษาใน ทอ. -หน่วยงานอื่นๆ

หน่วย รับผิดชอบ กปศ.ฯ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ Explicit Knowledge Tacit Knowledge ๑.-ผู้บริหารสถาบัน แลกเปลี่ยนแบ่งปัน ตารา /ข้อมูล / - ผู้เชี่ยวชาญการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสาร/ CD/ PPT ชุมชนนักปฏิบัติ “ชุมชนคนรักประกัน ๒.หัวหน้า นขต. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพ” รร.นนก. ๓.- กาลังพลที่เกี่ยวข้อง คู่มือการตรวจประเมินการประกัน -ผ่านโครงการอบรมสัมมนา/การประชุม วิชาการ /การอบรม การประกันคูรภาพ และรับผิดชอบตัวบ่งชี้ คุณภาพการศึกษา คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหาร การศึกษา ๔.หน่วยงานด้าน ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ -การสอนงาน (Coaching) โดย QA Mobile การศึกษาใน ทอ. การศึกษา Team จะช่วยให้ความรู้และทักษะการใช้ ทั้งแบบเอกสารและ อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม ฯ กับทุก นขต.รร.นนก. ตามที่ร้อง ผ่าน ขอ ๑. website : www.rtafaqa.org -การบรรยายเรื่องการใช้โปรแกรมบริหาร ๒.โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลการ ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาและ ประกันคุณภาพการศึกษา : การทดลองฝึกใช้ โปรแกรม https://qa.rtafa.ac.th ๓. ส่งข่าวสาร /เอกสาร ผ่าน ชุมชน นักปฏิบัติ “ชุมชนคนรักประกัน คุณภาพ” กลุ่มเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน  ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


รร.นนก.มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน คือ“สถาบันหลักในการผลิตผู้นาและแหล่งองค์ความรู้ด้านการบินของชาติ ” กปศ.ฯ มีการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลงานการประกันคุณภาพที่ตอบสนองต่อยุ ทธศาสตร์ ทอ./วิสัยทัศน์ ทอ./นโยบาย ผบ.ทอ. ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก. ที่เกิดประสิทธิภาพ มีดังนี้ ๑.๑ การประกันคุณภาพการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสูงเป็น ที่ยอมรับของกองทัพอากาศและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปัจจุบัน รร.นนก.มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่ง ทางวิช าการ เป็ น ศาสตราจารย์ คุณ วุฒิ ป ริ ญ ญาโท ๘ คน และ ศาสตราจารย์ คุณ วุฒิ ป ริญ ญาเอก ๕ คน รอง ศาสตราจารย์คุณวุฒิปริญญาโท ๒๐ คน รองศาสตราจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก ๕ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิ ปริญญาตรี ๓ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ๑๓ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก ๖ คน) และแต่ละท่านสามารถสร้างผู้ช่วยผลงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และสามารถตอบสนองต่อ กองทัพอย่างมากมาย ๑.๒ สร้างวัฒนธรรมการทางานที่มีคุณภาพการศึกษาในการทางานด้วยวงจรการทางานคุณภาพ (PDCA) บันทึกในโปรแกรมบริหารฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ๑.๓ ทาให้เกิดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อ เนื่อ งชัดเจน และเป็นระบบ กปศ.ฯ ได้จัดทา รายงานการประเมินตนเองทุกปี และได้รับการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ทั้งการประเมินระดับกองทัพไทยและ ระดับประเทศ ๑.๔ มีการออกแบบกระบวนการทางานอย่างมีป ระสิทธิภ าพ จะเห็นได้จากระบบประกันคุณ ภาพ การศึก ษาของ รร.นนก.ที ่ค รอบคลุม และเกี่ย วข้อ งกับ การดาเนิน งานของ รร.นนก.ทั ้ง หมด มีค วามทัน สมัย (เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์) มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ เป็นนวัตกรรมที่นาไปใช้ทั่วทั้ง รร.นนก. ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

 ✓ ได้ ๑ คะแนน ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน จานวนข้อ

๑ คะแนน มี ๑ ข้อ

๒ คะแนน มี ๒ ข้อ

๓ คะแนน มี ๓ ข้อ

๔ คะแนน มี ๔ ข้อ

๕ คะแนน มีครบทุกข้อ

สรุปผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ

ได้ ๕ คะแนน ✓ ทีม/CoP  บุคคล  ได้________คะแนน  บุคคล  ทีม/CoP

 หน่วยงาน  หน่วยงาน

ตัวอย่างหลักฐานประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชีท้ ี่ ๓ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

แผนที่ความรู้ (Knowledge Map) ของหน่วยงานที่ได้รับการทบทวน ปรับปรุงให้ทันสมัย ภาพถ่ายแฟ้มเอกสารการจัดการความรู้ คู่มือต่าง ๆ ภาพถ่ายกิจกรรมที่ดาเนินการตามกระบวนการการจัดการความรู้ หลักฐานองค์ความรู้ต่าง ๆ การจัดเก็บ เข้าถึง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักฐานแสดงผลการนาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อ\ ยุทธศาสตร์ ทอ./ วิสัยทัศน์ ทอ./นโยบาย ผบ.ทอ.

จุดเด่นของหน่วยงานในด้าน “การดาเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ทอ.” - กปศ.ฯ มีการดาเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานกลุ่มกิจกรรม คุณภาพ ทอ.มาแล้ว จุดที่ต้องพัฒนา การพั ฒ นาคุ ณ ภาพงานของ กปศ.ฯ โดยใช้ เครื่ อ งมื อ KM ให้ ค รบทุ ก งานและพั ฒ นาให้ เกิ ด Best Practice หรือ เกิด นวัตกรรม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิด Best Practice ของงานสาคัญ หรือเกิดนวัตกรรม อย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ คาอธิบาย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง หน่วยงาน ได้นาระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.ซึ่งเป็น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทอ.จ้างพั ฒนาขึ้นมา สาหรับการบริหารจัดการความรู้ (Manage Knowledge) และสาหรับการเพิ่มพูนความรู้ (Enhance Knowledge) มีฐานข้อมูลที่ทันสมัยพร้อมใช้งานข้อมูลและสารสนเทศ/ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบรองรับเพื่อการ จัดเก็บความรู้หรือคลังความรู้อย่างเพียงพอ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน ของกาลังพล ทอ.ให้สูงขึ้น เกณฑ์การพิจารณา

กปศ.ฯ โดย หก.กปศ.ฯ ได้เข้าร่วมเป็นผู้วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการจัดทาโปรแกรมระบบงานการจัดการความรู้ และได้นาระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. มาใช้ใน กปศ.ฯ ก่อนหน่วยงานอื่นๆ และมอบหมายให้ รอง หก.กปศ.ฯ และ ร.ท. อภิรักษ์ ฯ เป็นผู้รับผิดชอบระบบงานการจัดการความรู้ ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน   ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

กปศ.ฯ มีโปรแกรมบริหารฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ของตนเองก่อนที่จะมีโปรแกรมระบบงาน การจัด การความรู้ จึงท าให้ ง่ายในการจัด ท าฐานข้ อ มูล กปศ.ฯ มีการจัดท าฐานข้อ มู ล ที่ เป็ น ข้อ มู ล ส าคัญ ในการ ปฏิบัติงานไว้

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


กปศ.ฯ มีการเตรียมความพร้อมเพือ่ ให้หน่วยขึ้นตรงของ รร.นนก.ลงข้อมูลที่สาคัญในการประกันคุณภาพ ภายหลังการลงข้อมูล /เอกสารต่างๆ กปศ.ฯจะรวบรวมข้อมูลจัดทาเป็น รายงานการประเมินตนเอง รร.นนก.(SAR แบบอิเล็กทรอนิกส์ ) ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน   ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

กปศ.ฯ มีการกระตุ้นให้มีการหาความรู้ ให้มีการสืบค้น แลกเปลี่ยน และ/หรือเชื่อมโยงความรู้ในการทางาน อยู่ตลอดเวลา โดยให้ความสาคัญกับการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ได้แก่ การจัดทา e- Book แบบ ประเมินออนไลน์ ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน  ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


กปศ.ฯ ได้จัดทาคลังความรู้ และข้อมูลทีเ่ กี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งที่เป็นแบบเอกสาร และเป็นแบบดิจิตอล เพือ่ ให้งา่ ยต่อการนาไปใช้ เก็บไว้ในระบบ Cloud สามารถเป็นข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชาในการ พัฒนาสถาบันได้ และผลการประเมินตนเอง ยังเป็นคารับรองที่ รร.นนก.ทากับ ทอ.อีกด้วย ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน  ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

กปศ.ฯ เริ่มนาระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.มาทดลองใช้เพื่อเป็น หน่วยนาร่อง และเป็นหน่วยทดลอง ระบบในการพัฒนาโปรแกรมงานการจัดการความรู้ ทอ.จึงมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อการพัฒนาโปรแกรมงานการ จัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน  ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน (ต้องมีข้อ ๑ เสมอ) ระดับคะแนน จานวนข้อ

๑ คะแนน มี ๑ ข้อ

๒ คะแนน มี ๒ ข้อ

๓ คะแนน มี ๓ ข้อ

๔ คะแนน มี ๔ ข้อ

๕ คะแนน มีครบทุกข้อ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


สรุปผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ

ได้ ๕ คะแนน  บุคคล  ✓ ทีม/CoP ได้________คะแนน  บุคคล  ทีม/CoP

 หน่วยงาน  หน่วยงาน

จุดเด่นของหน่วยงานในด้าน “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการเป็นองค์การแห่งการ เรียนรู้” กปศ ฯ มีส่วนร่วมในการเป็นหน่วยงานที่ทดสอบการพัฒนาระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. ทาให้กาลังพล ได้ทดลองใช้ และทาความเข้าใจก่อนหน่วยงานอื่นๆ จุดที่ต้องพัฒนา การติดตามการพัฒนาโปรแกรมระบบงานการจัดการความรู้ และนามาสู่การปฏิบัติทั่วทั้ง กปศ.ฯ แนวทางการพัฒนา เตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ หลักฐาน ข้อมูล ไว้กรอกลงในโปรแกรม ฯ ตัวอย่างหลักฐานประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชีท้ ี่ ๔ ๑. หลักฐานเชิงประจักษ์ในระบบงานการจัดการความรู้ ทอ. ทั้งระดับหน่วยงาน (Org. KM Web Portal) และระดับ ทอ. (RTAF. KM Web Portal) ได้แก่ ข้อมูลองค์ความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การนาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน การพัฒนางาน การตัดสินตกลงใจสาหรับผู้บริหาร การ ติดต่อสื่อสารในรูป คณก./คณอก./คณะทางาน และผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ๒. หลักฐานจานวนกาลังพลที่ได้รับการการพัฒนาให้สามารถใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ./ปี ๓. หลักฐานการประเมินการใช้งานระบบงานการจัดการความรู้ ทอ.

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คาอธิบาย การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง หน่วยงานมีความพร้อมในการสร้างการเรี ยนรู้ในความรู้ที่ใช้ ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงภายในหน่วยงาน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และหน่วยงาน โดยการพัฒนาการ เรียนรู้นี้ได้จากการปฏิบัติหรือจากการปรับตัวหรือจากการเรียนรู้ที่มุ่งสนองตอบความสาเร็จของเป้าหมายหน่วยงาน เช่น วิสัยทัศน์ (Vision) โดยการเรียนรู้นี้ใช้ทักษะของบุคลากรแต่ละคน เพื่อสามารถเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ความคิ ด เชิ ง ระบบ (Systematic Thinking) การมี ตั ว แบบความคิ ด (Mental Model) ความเชี่ ย วชาญรอบรู้ (Personal Mastery) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-directed learning) และการสนทนาสื่อสารกัน (Dialogue) เกณฑ์การพิจารณา กปศ.ฯ มี ความพร้ อ มในการสร้ างความรู้ ใหม่ ในการท างาน ได้ แ ก่ งานจัด ท าคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ การศึกษา และงานตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา และการเขียนแผนงานการตรวจประเมิน จัดทาคู่มือ ในการทางาน จัดทามาตรฐานงาน และการสร้างเอกสาร ในงานประกันคุณ ภาพการศึกษาแบบอิเล็ กทรอนิกส์ นอกจากนี้ กปศ.ฯ ยังสร้างเอกสาร เพื่อการเผยแพร่ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เผยแพร่หน้า Website ของ กปศ.ฯ ด้วย ทาให้ กปศ.ฯ มีการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน  ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


กปศ.ฯ ปฏิ บั ติ ต าม ภารกิ จ ของ กปศ.ฯ ก าลั ง พลของ กปศ.ฯ ทุ ก คนตั้ ง ใจท า งานอย่ า งเต็ ม ความสามารถ มีแนวปฏิบัติ คู่มือในการทางาน ดาเนินงานโดยใช้ วงจร PDCA ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมและ เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน  ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

กปศ.ฯ มีผลงาน ได้แก่ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รร.นนก.และรายงานการประเมินตนเอง รร.นนก. พัฒนาต่อยอดเป็น โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มีการพัฒนาการเขียนรายงานการ ประเมินตนเองแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน  ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


กปศ.ฯ มีการสร้างการเรียนรู้หลายรูปแบบ ได้แก่ การเรียนรู้จากการทางานเป็นทีมมีการสร้างชุ มชนนัก ปฏิบัติชื่อ ชุมชนคนรักประกัน มีการเรียนรู้แบบพี่สอนน้อง ได้แก่ การจัดทาโปรแกรมบริหารฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพการศึกษา การจัดทาคู่มือการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ การประกันคุณ ภาพการศึกษา รร.นนก. ซึ่งแต่ล ะงานจะเกิดความสาเร็ จได้ต้อ งผ่านการพั ฒ นาองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย ( Learning by doing )เกิดผ่านกระบวนการ KM ทุกงาน ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน   ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

กปศ.ฯ มีช่องทางในการสื่อสารหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ไลน์กลุ่ม /ประกาศหน้าแถว / E-mail ช่องทางต่อไปจะติดต่อกันใน CoP เมื่อโปรแกรม KMฯ เสร็จสมบูรณ์ ผลการประเมินตนเอง  ไม่ได้คะแนน ระดับ

 บุคคล

✓ ได้ ๑ คะแนน  ✓ ทีม/CoP  หน่วยงาน 

 บุคคล

 ได้ ๑ คะแนน  ทีม/CoP  หน่วยงาน

ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ  ไม่ได้คะแนน ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


สรุปผลคะแนนที่ได้ ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดยผู้ตรวจ

ได้ ๕ คะแนน  บุคคล  ✓ ทีม/CoP ได้________คะแนน  บุคคล  ทีม/CoP

 หน่วยงาน  หน่วยงาน

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน จานวนข้อ

๑ คะแนน มี ๑ ข้อ

๒ คะแนน มี ๒ ข้อ

๓ คะแนน มี ๓ ข้อ

๔ คะแนน มี ๔ ข้อ

๕ คะแนน มีครบทุกข้อ

จุดเด่นของหน่วยงานในด้าน “การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” กาลังพล กปศ.ฯ ทุกคนมีความพร้อมและมุ่งมั่นในการสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จุดที่ต้องพัฒนา แนวทางการพัฒนา หลักฐานประกอบการพิจารณาตามตัวบ่งชี้ที่ ๕ ๑. ผลการสัมภาษณ์หน่วยงาน ๒. หลักฐานการดาเนินงานที่ใช้ประกอบตัวชีว้ ัด ๑-๔

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


ตารางสรุปผลการประเมินการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ลาดับ ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

ด้าน การปรับเปลี่ยนหน่วยงาน การเอื้ออานาจกาลังพล การดาเนินการจัดการความรู้ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสร้างการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง รวม ๕ ด้าน ระดับ

คะแนน ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๕.๐๐ ๕

คะแนนที่ได้

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.


KM-SAR60 EDU QA NKRAFA  

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.

KM-SAR60 EDU QA NKRAFA  

รายงานการประเมินตนเอง การขับเคลื่อนหน่วยงานของกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ กปศ.บก.รร.นนก.

Advertisement