Page 1

HÀBITS SALUDABLES A L’ENSENYAMENT

TERRES DE L’EBRE

Pla Global Salut i Esport Comunicació Congrés Mundial


Pla Global Salut i Esport Alimentació, activitat física i altres hàbits saludables. Indicat per adquirir l’hàbit de realitzar activitat física i esportiva, així com portar una alimentació saludable


Entitats Implicades

Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts- Municipi del Baix Llobregat (Barcelona), extensió de 9,14 km2., població de 26.678 habitants.

Escoles públiques de Sant Vicenç dels Horts- Treballen el projecte 300 escolars de 4rt de primària.

Equip d’atenció primària VILA VELLA Sant Vicenç dels Horts. Escola Esportiva Llor- Escola de Sant Boi de Llobregat , amb escola esportiva que ofereix molts serveis extraescolars .

Hospital Sant Joan de Deu- Hospital infantil que ha incorporat un programa pilot per a nens/es amb sobrepès, obesitat i morbilitat.

Sodexo- Empresa multinacional d’alimentació que realitza el menjador escolar de l’Escola Llor i que porta molts anys apostant per una cuina de qualitat i saludable.

Federació Catalana de Pentatló Modern- Dins de la secció de Biatló s’ha apostat per realitzar un programa específic per potenciar la salut amb la pràctica esportiva

Secretaria General de l’esport- Pla Català de l’Esport Escolar- Ens han facilitat molt d’assessorament i suport per poder posar en marxa la unitat

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

3


Punt de Partida

• Dades preocupants de sobrepès i obesitat infantil, que veient com els nens/es estan desmotivats per la realització d’activitat física de manera regular el pitjor encara està per venir. •

En la població adulta espanyola (25-60 anys) la prevalència d’obesitat és del 14,5% i el sobrepès el 38,5%. Això vol dir que 1 de cada 2 adults presenta un pes molt superior al recomanable.

• Més preocupant és el fenomen d’obesitat en la població infantil i juvenil (2-24 anys), situada en el 13,9%, i la de sobrepès, en el 12,4%. Les majors xifres es detecten en la prepubertat, en concret, de 6 a 12 , amb un 16,1%. • Espanya s’ha convertit en el quart país de la Unió Europea amb major nombre de nens amb problemes de sobrepès. superat tan sols per Itàlia, Malta i Grècia. Fa tan sols 15 anys hi havia només un 5% de menors obesos. Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

4


Idea Força 1

De les dades facilitades per l’Hospital de Sant Joan de Deu es desprèn que en un futur pròxim els nois/es que en la seva adolescència seran obesos o amb sobrepès i empitjoraran aquesta tendència quan siguin adults, ara, en l’etapa d’educació primària, encara estan prims.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

5


PROPOSTA INICIAL (I.F. 2)

Hem elaborat un pla d’actuació per afrontar sobrepès, obesitat i sedentarisme des de la mateixa escola però amb col·laboració d’altres serveis. Entenem que és un programa que haurà de contemplar totes les etapes i ara l’hem començat amb 4rt de primària. Disposem ara dels següents programes:  Programa unitat didàctica 4rt primària.  Prova pilot per 5è primària i primer ESO.  Programa específic de tractament per nois/es amb obesitat o sobrepès.  Programes específics de prevenció per nois/es amb situació

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

de risc.

6


UNITAT DIDÀCTICA “ DESENVOLUPEM HÀBITS SALUDABLES”

Aquesta unitat va dirigida als alumnes de 4rt de primària de l’Escola Llor i les escoles de Sant Vicenç dels Horts, en total són 375 alumnes, s’utilitzen les sessions d’educació física, el treball de tutories que reben periòdicament els alumnes, l’espai de menjador i potenciem l’extraescolar.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

7


Objectius didàctics de la unitat Conèixer els trets que defineixen uns hàbits de vida saludables, tot combinant els beneficis de l’activitat física amb uns bons hàbits alimentaris. Tenir sentit crític respecte als propis hàbits alimentaris. Diferenciar entre l’alimentació saludable i la no saludable. - Valorar la pràctica regular d’activitat física com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de vida. - Descobrir activitats físiques que es poden dur a terme en el temps de lleure, ja sigui dins com fora de l’escola. - Conèixer diferents formes d’escalfament en l’activitat física. - Adoptar postures correctes en la realització d’activitat física i en les situacions diàries més habituals. - Prevenir riscos en les activitats físiques. - Tractar amb cura les instal·lacions i el material. - Practicar hàbits d’higiene personal en les sessions d’educació física. Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

8


Finalitat de la unitat

Començar a afrontar la gran problemàtica de l’obesitat, sobrepès i sedentarisme. Implicar família i coordinar-nos amb altres serveis de la comunitat. Incrementar el nombre d’experiències per evitar el sedentarisme. Millorar els hàbits alimentaris.  Detectar i proposar programes a persones amb obesitat i als que estan en situació de risc.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

9


Continguts de la unitat Promoció i sensibilització perquè els alumnes s’habituïn a menjar cada dia cinc peces o racions de fruita i verdura. Realització de jocs i formes jugades per promoure els beneficis de l’activitat física i alhora la millora de la condició física. Pràctica de posicions corporals adequades per a les activitats físiques i la vida quotidiana. Reconeixement de la relació entre hidratació i activitat física. Atenció a la higiene després de l’activitat física. Valoració d’hàbits saludables com una bona alimentació, el descans i l’activitat física, i identificació d’hàbits de risc. Promoció de les activitats físiques dins de l’àmbit familiar per tal de realitzar-les els caps de setmana, mitjançant un registre en un llibre de ruta. Apreciació de l’esforç tant individual com col·lectiu en les activitats físiques. Reconeixement i valoració de les persones que participen en el joc.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

10


Activitats i material d’ensenyament-aprenentatge Per a cada alumne/a un calendari que permet portar el control de les peces o racions que han menjat cada dia. Regal d’una fruitera amb peces de fruita per tal de tenir un recordatori cada dia a la cuina. Tast de verdures i fruites en l’hora del menjador escolar. Detallar el tipus d’activitat física realitzada a nivell familiar, en la graella del llibre de ruta de l’alumne. Realització (a casa) de fitxes i qüestionaris sobre els hàbits de vida saludable de cadascú (hàbits alimentaris, actius o sedentaris?, hàbits higiènics i posturals,. Regals als participants de la Biatló i pels de les formes jugades. (I.F. 3) Hem buscat donar un material que ens permeti entrar a la cuina de les famílies i mirar que s’impliquin en aquesta problemàtica. Pel que hem vist fins ara darrera d’un nen/a sedentaris i amb obesitat hi ha membres de la família que també ho són i no per un tema genètic. Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

11


Calendari i registre que s’ha d’omplir cada dia per tal d’habituar que s’han de fer 5 racions de fruita o verdura al dia

Fruitera, que recorda que hem de menjar fruita cada dia

Documentació de tota la campanya en format unitat didàctica amb les sessions, els registres etc.

Llibre de ruta: Document que s’incorpora en l’agenda, s’adjunta com a annexa. Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

12


Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

13


Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

14


Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

15


Estructura de les sessions:

 Sessions fixes. 1. Presentació de la unitat i sessió explicativa dels hàbits saludables. 2. Dinàmica de l’escalfament i actitud postural correcte. 3. Avaluació Unitat didàctica. 4. Test d’Hàbits saludables. 5. Tast de verdures i fruites. (en horari fora de les sessions d’educació física.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

16


Estructura de les sessions:

Sessions variables. Activitat física o esports que voleu desenvolupar, la Federació us facilita fins a 10 sessions d’esgrima, 10 d’atletisme i 10 de natació.  Formes jugades dels esports escollits per desenvolupar una competició en l’horari de l’esbarjo. Promoció de les activitats extraescolars i d’àmbit familiar.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

17


Test d’hàbits saludables.

 Hàbits d’alimentació utilitzat per l’Hospital Sant Joan de Déu que gestionarà també les dades obtingudes.  Test de condició física que determina la resistència aeròbica i el nivell de capacitat física, Prova Biatló.  Control d’IMC i percentil segons edat.  Registre de la quantitat de verdures i fruites que han menjat durant el trimestre.  Nivell de sessions de pràctiques esportives que realitzen durant la setmana seguint el model de piràmide de l’activitat física.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

18


Itinerari de programes:

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

19


Treball comunitari a Sant Vicenç dels Horts

AGENT Escoles: directors Victòria Hinojosa, coordinadora esports Escoles: mestres educació Mercè Tirado, coordinadora d’educació física sica Ajuntament, Marcel·lina Bosch, Joel Santiago

TASQUES facilitar estructura per tal d’aplicar la unitat didàctica i el programa. Fer el seguiment del programa. Fer-ne difusió a les escoles i especialment al claustre. Aprovar-ho per consell escolar (com una actuació) Enviar les llistes dels alumnes de 4t a Maribel Ramos: per tal que puguin passar per les escoles a calcular l’IMC (índex massa corporal) revisar la unitat didàctica i adaptar-la als centres del municipi. Implementar la unitat didàctica. Detectar possibles casos d’obesitat i derivar-los a infermeria pediàtrica. El mestre enviarà un correu electrònic amb les dades de l’alumne i la família a pediatria: Infermera : Neus Tusets, Coordinar les activitats físiques extraescolars i derivar als alumnes amb risc. Fer el seguiment del llibre de ruta. Incentivar a la pràctica esportiva. Organitzar formes jugades a les estones de pati, sobre tot amb 4t de primària. pensar en xerrades d’hàbits saludables. Coordinar en el pla educatiu d’entorn xerrades, activitats, etc, pares i mares i famílies. Coordinar amb la xarxa local de menjadors. financiació

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

20


Treball comunitari a Sant Vicenç dels Horts

AGENT TASQUES Serveis socials Sergio proposar a les famílies susceptibles de participar, formar part de les xerrades, activitats, Gomez etc. Condició de participació en el programa a canvi de rebre ajuts. Detecció de famílies susceptibles a participar en el programa. Salut Núria Galofré

Enfermeria pediàtrica Maribel Ramos Federació Pentatló Miqui Jansà -

coordinació amb la xarxa local de menjador. Financiació Presentació Seguiment del programa. Contactar amb les famílies quan són derivades des de l’escola. agafar IMC de tota la població 4t escolaritzada. Derivar als nens i nenes amb risc d’obesitat a l’activitat física de l’escola. Recomanar increment d’activitat física i valorar cada cas específic. Coordinar-se amb serveis socials. facilitar la documentació i el material per a totes les famílies. Derivar als alumnes amb situació greu a un programa específic. Fer el seguiment . Anàlisi de les dades.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

21


Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

22


Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

23


Idees Força:

Molts nois/es que en la seva adolescència seran obesos o amb sobrepès i empitjoraran aquesta tendència quan siguin adults, ara encara estan prims. Hem elaborat un pla d’actuació per afrontar sobrepès, obesitat i sedentarisme des de la mateixa escola però amb col·laboració d’altres serveis amb programes de prevenció i tractament. Sense la implicació de la família no podem fer res. Haurem de treballar plegats i amb xarxa, aquest problema que ja tenim es massa gras com per afrontar-ho aïlladament. Tota la documentació la podreu trobar a http:// www.fcpentatlo.cat/ i per qualsevol dubte o aportació biatlo@telefonica.net

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

24


Esquema de treball en XARXA

Programa pilot obesitat Sant Joan de Deu i Salut i Esport Federació Pentatló Modern

Programa Pilot Obesitat infantil Sant Joan De Deu

Iniciat com a prova pilot , amb 50 nois/es que realitzen el programa

ASSESSORAMENT I BASE PER REALITZAR CAMPANYA ESTABLIR OBSERVATORI

• •

TRACTAMENT. Programa específic Salut i Esport

• • •

DERIVACIÓ VIA CAPS

• Campanya desenvolupem Hàbits Saludables Unitat didàctica primària i secundària

PREVENCIÓ. RECOMANACIONS PROMOCIÓ ESPORTIVA I HÀBITS SALUDABLES. OBSERVATORI EVOLUCIÓ HÀBITS.

Iniciada com a prova pilot a l’escola Llor i s’amplia a Sant Vicenç dels Horts i s’exposa com a bona pràctica a totes les escoles del Pla Català de l’Esport escolar

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

25


Esquema de treball en XARXA

Programa pilot obesitat Sant Joan de Deu i Salut i Esport Federació Pentatló Modern

• • • •

PREVENCIÓ. RECOMANACIONS PROMOCIÓ ESPORTIVA I HÀBITS SALUDABLES. OBSERVATORI EVOLUCIÓ HÀBITS.

Test hàbits saludables • IMC Percentil. • Enquesta aliments (SJdD). • Prova biatló. • 400-1200 m cursa. • 25-50 m natació. • Enquesta hàbits esportius (Llor). • Registre 3 mesos 5 verdures/fruites

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

26


Protocol adquisició d’hàbits saludables programa Salut i Esport La importància del treball que s’està realitzant en aquets moments no està solament en la detecció sinó en la implantació de programes que desenvolupem els hàbits.

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

27


Grups de nois/es en relació als hàbits saludables

Primera fase

1a Fase

Hàbits saludables a l‘Ensenyament a les Terres de l’Ebre

28


REPRESENTACIÓ TERRITORIAL DE L’ESPORT A LES TERRES DE L’EBRE C. Montcada, 23 (Palau Abària) 43500 Tortosa

Tel. 977448230 Fax: 977510530 E-mail: esportsterresebre.presidencia@gencat.cat www.gencat.cat/esports

Pla Global Salut i Esport  

RT esport TE

Pla Global Salut i Esport  

RT esport TE

Advertisement