Page 1

1

ผลการเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554

1. 2.

3.

4.

5.

6.

นัยของจํานวน ส.ส.กับ คะแนนเสียง (โดย อารเอสยูนิวส) ......................................................................... ขอเท็จจริงและสมมติฐาน คะแนนที่แสดงนี้ไดมาจากฐานขอมูลของ กกต.(ณ 10 ก.ค.2554) บางเขตนับคะแนนครบ 100%แลว บางเขตตัวเลขอยูที่ 90% ขึ้นไป ซึ่งตัวเลขสุดทายจะไมคลาดเคลื่อนมากนัก พรรคการเมือง มี 2 ขั้วที่เปนปฏิปกษกัน แยงชิงกันเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาล คือขั้วพรรค เพื่อไทย กับขั้วพรรคประชาธิปตย + ภูมิใจไทย สมมติฐานคือ ผูไมตองการพรรคเพื่อไทย ก็จะเลือกอีกขั้วคือประชาธิปตย หรือ ภูมิใจไทย พรรคขนาดเล็ก,กลาง มี 2 ลักษณะ คือ ก. พรรคทองถิ่น ซึ่งเปนความผูกพันยาวนานของคนพื้นที่ เชนพรรคพลังชล(ชลบุร)ี พรรคชาติไทยพัฒนา (สุพรรณบุรี อางทอง และพื้นที่ภาคกลางบางเขต) พรรค ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน(นครราชสีมา พื้นที่อีสานใตบางเขต) ข. พรรคเฉพาะกิจ ที่ตอบสนองความเบื่อของประชาชน เปนทางเลือกของคนเบื่อ พรรคใหญ ซึ่งอาจจะเปนนอมินีของพรรคใหญหรือไมเปนก็ได เชน พรรครักษ สันติ (ปุระชัย) พรรครักประเทศไทย(ชูวิทย) ผูที่เลือกพรรคทองถิ่นหรือพรรคเฉพาะกิจ ไมสนใจวาพรรคใดจะไดเปนรัฐบาล (เพราะตน เองเลือกพรรคที่ไมไดเปนแกนนํารัฐบาลอยูแลว) แตอาจเชื่อวาพรรคที่ตนเลือกคงไดรวม รัฐบาล คะแนน Vote No เปนใคร? เชื่อวามากกวา 80% มาจากการรณรงคของพันธมิตร ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ซึ่งพฤติกรรมทางการเมืองเดิม คือผูลงคะแนนใหพรรค ประชาธิปตย เพราะฉะนั้นจึงเชื่อวา คะแนน Vote No มากกวาครึ่งหนึ่ง จะลงคะแนน ใหพรรคประชาธิปตย (หากไมมีการรณรงค Vote No) ซึ่งก็หมายถึงมีจุดยืนที่ตรงขาม กับพรรคเพื่อไทย ดังนั้น การพิจารณาคะแนนเสียงที่ไมเลือกพรรคเพื่อไทยในเขตตางๆ จึงประกอบดวย คะแนนเสียงของพรรคประชาธิปตย ภูมิใจไทย Vote No (ซึ่งมีมากในพื้นที่ กทม. และเขตเทศบาลในหลายจังหวัด) หรือบางพื้นที่ ภูมิใจไทย สูกับเพื่อไทย แตมีคะแนน บางสวนลงใหพรรคทองถิ่น (เชนลงใหชาติไทยพัฒนา, ชาติพัฒนาเพือ่ แผนดิน ,มาตุภูมิ) โดยสมมติฐาน ก็คือคะแนนเสียงที่ไมเลือกพรรคเพื่อไทย เชนกัน


2

7. ในทางกลับกัน พื้นที่ซึ่งประชาธิปตยชนะเลือกตั้ง คะแนนไมเอาประชาธิปตย ก็ยอม ตองนับ คะแนนพรรคเพื่อไทย + พรรคทางเลือกอื่นๆ ดวย เชน ยะลา เขต 2 คะแนนซูการ โน มะทา พรรคเพือ่ ไทย รวมกับพรรคอื่น ก็จะชนะพรรคประชาธิปตย เปนตน 8. ดวยขอมูลดังกลาว จึงมี 45 เขตที่พรรคเพื่อไทยแพเลือกตั้ง(คะแนนลําดับ 2+3 มากกวา ลําดับ1) เชนเดียวกับพรรคประชาธิปตยที่แพหลายเขตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 9. ชัยชนะแบบถลมทลาย(ที1่ กับ ที2่ สัดสวน4:1, 5:1)เกิดกับทั้ง 2 พรรค คือพื้นที่ภาคใตของ ประชาธิปตยกับพื้นที่ภาคเหนือ อีสานบางจังหวัดของเพื่อไทย เชนอุดร ขอนแกน รอยเอ็ด 10.พื้นที่สวนใหญ คะแนนที่ 1 กับที่ 2 มีสัดสวน 2:1 หรือ 3:2 เชน 4 หมื่นกับ 2 หมื่น, 3 หมื่น กับ 2 หมื่น เปนตน

กรุงเทพมหานคร 1.

2.

3.

4.

(33 เขต ประชาธิปตยชนะ 23 เขต เพื่อไทยชนะ 10 เขต) มี 5 เขต ที่คะแนนเสียงพรรคประชาธิปตย + Vote No จะชนะพรรคเพื่อไทย กทม. เขต 5 ดุสิต ราชเทวี เพื่อไทย 38,042 ประชาธิปตย 37,314 Vote No 5,939 รวม 43,253 กทม. เขต 11 หลักสี่ เพื่อไทย 28,396 ประชาธิปตย 25,461 (ภูมิใจไทย 13,820 – ศุภมาส อิศรภักดี) Vote No 3,405 รวม 28,866 กทม. เขต 16 บึงกุม เพื่อไทย 48,670 ประชาธิปตย 47,185 Vote No 6,133 รวม 53,318 กทม. เขต 17 มีนบุรี คันนายาว เพื่อไทย 42,561 ประชาธิปตย 39,730 Vote No 3,891 รวม 43,621


3

5. กทม. เขต 18 คลองสามวา เพื่อไทย 37,328 ประชาธิปตย 35,646 Vote No 3,364 รวม …………………….

39,010

ภาคกลาง มี 10 เขต ที่คะแนนเสียงประชาธิปตย + พรรคภูมิใจไทย(หรือพรรคอื่นๆ) ชนะพรรคเพื่อไทย 1. นนทบุรี เขต 3 บางกรวย บางใหญ (ตําบลบานใหม บางมวง บางเลน บางใหญ) เพื่อไทย 41,997 ประชาธิปตย 34,330 ภูมิใจไทย 22,523 รวม 56,853 2. นนทบุรี เขต 4 ปากเกร็ด (ตําบลปากเกร็ด บางตลาด บานใหม เกาะเกร็ด บางพูด) เพือ่ ไทย 45,961 ประชาธิปตย 43,728 รักษสันติ 2,779 รวม 46,507 3. ปทุมธานี เขต 2 อ.เมือง (ตําบลบางหลวง บางคูวัด บางขะแยง) อ.สามโคก, อ.ลาดหลุมแกว เพื่อไทย 39,640 ภูมิใจไทย 30,496 ประชาธิปตย 21,500 รวม 51,996 4. ปทุมธานี เขต 3 อ.คลองหลวง, อ.หนองเสือ เพื่อไทย 33,221 ภูมิใจไทย 22,245 ประชาธิปตย 15,221 รวม 37,466 5. สระบุรี เขต 2 อ.มวกเหล็ก, อ.วังมวง, อ.แกงคอย เพื่อไทย 41,295 ภูมิใจไทย 27,968 ประชาธิปตย 14,961 รวม 42,929


4

6. สมุทรปราการ เขต 1 อ.เมือง (ตําบลปากน้ํา, บางปูใหม) เพื่อไทย 33,202 มาตุภูมิ 23,121 ประชาธิปตย 19,792 รวม 7. สมุทรปราการ เขต 5 อ.บางเสาธง, อ.บางบอ เพื่อไทย 39,548 ภูมิใจไทย 28,260 ประชาธิปตย 18,690 รวม 8. ลพบุรี เขต 1 อ.เมือง เพื่อไทย 32,411 ภูมิใจไทย 30,823 ประชาธิปตย 19,377 รวม 9. กาญจนบุรี เขต 1 อ.เมือง, อ.ไทรโยค (ตําบลศรีมงคล) เพื่อไทย 33,503 ประชาธิปตย 33,448 ภูมิใจไทย 3,180 รวม 10. กาญจนบุรี เขต 3 อ.ทามะกา, อ.พนมทวน เพื่อไทย 43,434 ประชาธิปตย 39,542 ภูมิใจไทย 7,650 รวม

42,913

46,950

50,200

36,628

47,192

………………….……………..

ภาคตะวันออก มี 3 เขตเลือกตั้ง ที่คะแนนเสียงพรรคประชาธิปตย + พรรคอื่นๆ ชนะพรรคเพื่อไทย 1. ฉะเชิงเทรา เขต 2 อ.บางน้ําเปรี้ยว, อ.คลองเขื่อน, อ.ราชสาสน, อ.บางคลา เพื่อไทย 40,446 ภูมิใจไทย 26,769 ประชาธิปตย 16,184 รวม 42,953


5

2. ฉะเชิงเทรา เขต 3 อ.ทาตะเกียบ, อ.สนามชัยเขต, อ.พนมสารคาม เพื่อไทย 38,746 ภูมิใจไทย 28,132 ประชาธิปตย 11,594 รวม 39,731 3. ชลบุรี เขต 8 อ.สัตหีบ เพื่อไทย 25,268 พลังชล 21,184 ประชาธิปตย 15,900 รวม 37,084

...................................................

ภาคเหนือ มี 10 เขตที่คะแนนเสียงพรรคประชาธิปตย + พรรคอื่นๆ ชนะพรรคเพื่อไทย 1. ลําปาง เขต 2 อ.เมือง, อ.งาว, อ.วังเหนือ, อ.แจหม, อ.เมืองปาน เพื่อไทย 45,975 ชาติไทยพัฒนา 26,130 ประชาธิปตย 23,596 รวม 49,726 2. พะเยา เขต 1 อ.เมือง, อ.แมใจ เพื่อไทย 45,401 ภูมิใจไทย 28,937 ประชาธิปตย 18,255 รวม 47,192 3. นครสวรรค เขต 2 อ.เมือง, อ.พยุหะคีรี, อ.โกรกพระ เพื่อไทย 25,532 ภูมิใจไทย 25,176 ประชาธิปต ย 22,659 รวม 47,835 4. นครสวรรค เขต 3 อ.บรรพตพิสัย, อ.ชุมแสง, อ.เกาเลี้ยว เพื่อไทย 40,905 ภูมิใจไทย 31,234 ประชาธิปตย 19,591 รวม 50,825


6

5. นครสวรรค เขต 5 อ.ตาคลี, อ.ตากฟา, อ.ทาตะโก (ตําบลหนองหลวง, หัวถนน) เพื่อไทย 38,771 ชาติไทยพัฒนา 29,280 ประชาธิปตย 20,528 รวม 50,017 6. กําแพงเพชร เขต 3 อ.คลองขลุง, อ.คลองลาน, อ.ปางศิลาทอง เพื่อไทย 35,566 ประชาธิปตย 31,727 ชาติไทยพัฒนา 16,704 รวม 48,431 7. พิษณุโลก เขต 2 อ.พรหมพิราม, อ.เมือง(ต.ไผขอดอน,จอมทอง,มะขามสูง,ทาทอง,บึงพระฯ) เพื่อไทย 30,117 ชาติไทยพัฒนา 29,563 ประชาธิปตย 19,342 รวม 48,905 8. เพชรบูรณ เขต 1 อ.เมือง เพื่อไทย 38,871 ชาติไทยพัฒนา 33,171 ประชาธิปตย 12,270 รวม 45,441 9. อุตรดิตถ เขต 1 อ.เมือง เพื่อไทย 34,470 ภูมิใจไทย 20,285 ประชาธิปตย 17,182 รวม 37,467 10. อุตรดิตถ เขต 2 อ.ทาปลา, อ.น้ําปาด, อ.ฟากทา, อ.บานโคก, อ.ทองแสนขัน เพื่อไทย 32,620 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 26,762 ประชาธิปตย 13,687 รวม 40,449 ..........................................................

ภาคอีสาน มี 17 เขตที่คะแนนเสียงพรรคภูมิใจไทย หรือประชาธิปตย + พรรคอื่นๆ ชนะพรรคเพื่อไทย 1. นครราชสีมา เขต 6 อ.คง, อ.ขามสะแกแสง, อ.พระทองคํา, อ.บานเหลื่อม เพื่อไทย 41,710


7

ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 22,568 ภูมิใจไทย 22,082 รวม 44,650 2. นครราชสีมา เขต 8 อ.พิมาย, อ.ชุมพวง(ต.ทาลาด,ประสุข,ชุมพวง,โนนยอ,หนองหลัก) เพื่อไทย 35,236 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 29,648 ประชาธิปตย 12,897 รวม 42,545 3. นครราชสีมา เขต 13 อ.ปากชอง เพื่อไทย 35,713 มาตุภูมิ 24,170 (พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ) ภูมิใจไทย 11,777 รวม 35,947 4. บุรีรัมย เขต 6 อ.นางรอง, อ.ชํานิ, อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อไทย 41,767 ภูมิใจไทย 39,799 ประชาธิปตย 4,859 รวม 44,658 5. สุรินทร เขต 2 อ.เมือง(เทศบาลเมือง, ต.ทาสวาง,เพี้ยราม,กาเกาะ) อ.เขวาสินรินทร เพือ่ ไทย 36,436 ภูมิใจไทย 32,037 ประชาธิปตย 7,412 รวม 39,592 6. สุรินทร เขต 3 อ.ชุมพลบุร,ี อ.ทาตูม, อ.รัตนบุรี (ต.กุดขาคีม) เพื่อไทย 33,883 ภูมิใจไทย 20,897 ชาติไทยพัฒนา 19,400 รวม 42,227 7. สุรินทร เขต 4 อ.รัตนบุร,ี อ.สนม, อ.โนนนารายณ เพื่อไทย 33,573 ชาติไทยพัฒนา 23,119 ภูมิใจไทย 20,897 รวม 44,016 8. สุรินทร เขต 6 อ.ศรีขรภูม,ิ อ.ลําดวน, อ,ศรีณรงค, อ.สังขะ(ต.ทับทัน,ขอนแตก) เพื่อไทย 25,985 ภูมิใจไทย 19,637 ชาติไทยพัฒนา 18,807 รวม 37,444


8

9. เลย เขต 1 อ.เมือง, อ.ทาลี,่ อ.ภูเรือ (ต.สานตม, ทาศาลา) เพื่อไทย 38,340 ภูมิใจไทย 34,078 ประชาธิปตย 11,967 รวม 46,045 10. เลย เขต 3 อ.วังสะพุง, อ.ดานซาย, อ.นาแหว, อ.ภูเรือ(ยกเวน ต.สานตม, ทาศาลา) เพื่อไทย 34,835 ภูมิใจไทย 33,915 ประชาธิปตย 15,855 รวม 49,770 11. รอยเอ็ด เขต 1 อ.เมือง เพื่อไทย 31,787 ชาติไทยพัฒนา 29,722 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 24,351 รวม 54,073 12. กาฬสินธุ เขต 3 อ.หนองกุงศรี, อ.หวยเม็ก, อ.ทาคันโท เพื่อไทย 32,175 ประชาธิปตย 27,784 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 13,942 รวม 41,726 13. นครพนม เขต 1 อ.ศรีสงคราม, อ.นาหวา, อ.บานแพง, อ.นาทม เพื่อไทย 34,614 ภูมิใจไทย 29,201 ชาติไทยพัฒนา 12,049 รวม 41,250 14. อํานาจเจริญ เขต 1 อ.เมือง, อ.หัวตะพาน เพื่อไทย 37,101 ประชาธิปตย 35,186 ภูมิใจไทย 8,764 รวม 43,950 15. อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมือง เพื่อไทย 36,434 ภูมิใจไทย 25,415 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 23,475 รวม 48,890


9

16. อุบลราชธานี เขต 5 อ.ตระการพืชผล, อ.กุดขาวปุน เพื่อไทย 37,571 ชาติไทยพัฒนา 34,951 ประชาธิปตย 7,141 รวม 17. อุบลราชธานี เขต 6 อ.เขมราฐ, อ.โพธิ์ไทร, อ.นาตาล เพื่อไทย 26,900 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 24,895 ประชาธิปตย 19,788 รวม ..............................................

42,092

44,683

นัยของจำนวน ส.ส. กับคะแนนเสียง  

ข้อสังเกต ผลการเลือกตั้ง 3 ก.ค. 54

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you