Page 1

1

ภูมิศาสตรการเมือง (โดย อารเอสยูนิวส) ภาคเหนือตอนบน และภาคอีสาน พรรคเพื่อไทยชนะถลมทลายจริงหรือ? เสียงที่ไมเลือก คือใคร? อยูที่ไหน? เทาไร? แดงทั้งแผนดิน จริงหรือ? คําตอบคือ จริง และ ไมจริง

ภาคเหนือตอนบน จริง 8 เขต พรรคเพื่อไทยชนะถลมทลาย สัดสวนคะแนน 3:1 ขึ้นไป 1. เชียงใหม เขต 2 อ.เมือง(รอบนอก) หนองหอย ปาแดด วัดเกตุ ฟาฮาม อ.สารภี เพื่อไทย 65,499 ประชาธิปตย 25,982 2. เชียงใหม เขต 3 อ.ดอยสะเก็ด สันกําแพง แมออน เพื่อไทย 81,450 ประชาธิปต ย 22,049 3. เชียงใหม เขต 8 อ.หางดง สันปาตอง เพื่อไทย 83,516 ประชาธิปตย 17,923 4. เชียงราย เขต 3 อ.พาน เพื่อไทย 77,562 ประชาธิปตย 10,262 + ภูมิใจไทย 8,740 รวม 19,002 5. เชียงราย เขต 7 อ.แมจัน แมฟาหลวง เพื่อไทย 52,615 ประชาธิปตย 8,802 6. ลําพูน เขต 1 อ.เมือง แมทา บานธิ เพื่อไทย 88,963 (สงวน พงษมณี) ประชาธิปตย 30,835 + ชาติไทยพัฒนา 5,180 รวม 36,015


2

7. แพร เขต 3 อ.ลอง วังชิ้น เดนชัย สูงเมน เพื่อไทย 56,296 ประชาธิปตย 22,607 8. พะเยา เขต 2 อ.เชียงคํา จุน ภูซาง เพื่อไทย 67,099 ประชาธิปตย 15,734

ไมจริง 38 เขต คะแนนไมเลือกพรรคเพื่อไทย สูงอยางมีนัย หรือพรรคเพื่อไทยชนะ ในสัดสวน 2:1 , 3:2 1. เชียงใหม เขต 1 อ.เมือง(รอบใน) ชางเผือก ชางมอย ชางคลาน สุเทพ พระสิงห หายยา แมเหียะ เพื่อไทย 48,325 ประชาธิปตย 24,719 2. เชียงใหม เขต 4 อ.สันทราย พราว เพื่อไทย 58,799 ประชาธิปตย 40,143 + รักษสันติ 2,289 รวม 42,432 3. เชียงใหม เขต 5 อ.แมอาย ฝาง เพื่อไทย 37,938 ชาติไทยพัฒนา 27,068(ไกร ดาบธรรม)+ประชาธิปตย 5,936 รวม 33,004 4. เชียงใหม เขต 6 อ.เชียงดาว เวียงแหง ไชยปราการ เพื่อไทย 39,942 ประชาธิปตย 19,377 + ชาติไทยพัฒนา 3,239 รวม 22,616 5. เชียงใหม เขต 7 อ.แมริม แมแตง เพื่อไทย 53,224 ประชาธิปตย 31,674 (เดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม) 6. เชียงใหม เขต 9 อ.แมวาง จอมทอง ดอยหลอ กัลยาณิวัฒนา สะเมิง เพื่อไทย 47,036 ชาติไทยพัฒนา 31,574 + ประชาธิปตย 5,704 รวม 37,278 7. เชียงใหม เขต 10 อ.แมแจม ฮอด ดอยเตา อมกอย เพื่อไทย 47,539 ประชาธิปตย 24,505


3

8. เชียงราย เขต 1 อ.เมือง เพื่อไทย 48,267 ภูมิใจไทย 30,432 + ประชาธิปตย 8,222 รวม 9. เชียงราย เขต 2 อ.เวียงปาเปา แมสรวย แมลาว เพื่อไทย 43,065 ภูมิใจไทย 30,625 + ประชาธิปตย 9,614 รวม 10. เชียงราย เขต 4 อ.เทิง เวียงชัย ปาแดง เพื่อไทย 54,952 ภูมิใจไทย 21,271 + ประชาธิปตย 5,088 รวม 11. เชียงราย เขต 5 อ.เชียงของ เวียงแกน พญาเม็งราย ขุนตาล เพื่อไทย 43,696 ภูมิใจไทย 21,172 + ประชาธิปตย 7,556 รวม 12. เชียงราย เขต 6 อ.แมสาย เชียงแสน ดอยหลวง เวียงเชียงรุง เพื่อไทย 49,344 ภูมิใจไทย 27,603 + ประชาธิปตย 7,028 รวม 13. ลําปาง เขต 1 อ.เมือง เพื่อไทย 69,729 ประชาธิปตย 33,324 14. ลําปาง เขต 2 อ.งาว วังเหนือ แจหม เมืองปาน เพื่อไทย 45,975 ประชาธิปตย 23,596 + ชาติไทยพัฒนา 26,130 รวม 15. ลําปาง เขต 3 อ.แมทะ แมเมาะ เพื่อไทย 74,248 ประชาธิปตย 31,880 + ชาติไทยพัฒนา 5,914 รวม 16. ลําปาง เขต 4 อ.เกาะคา สบปราบ แมพริก เสริมงาม เถิน เพื่อไทย 73,843 ประชาธิปตย 37,422 17. ลําพูน เขต 2 อ.ปาซาง บานโฮง ทุงหัวชาง ลี้ เวียงหนองลอง เพื่อไทย 68,587 ประชาธิปตย 45,840 (ขยัน วิพรหมชัย)

38,654

40,239

26,359

28,728

34,631

49,726

37,794


4

18. แพร เขต 1 อ.เมือง สูงเมน เพื่อไทย 58,286 ประชาธิปตย 29,188 + ภูมิใจไทย 3,373 รวม 32,561 19. แพร เขต 2 อ.สอง รองกวาง หนองมวงไข เพื่อไทย 50,576 ประชาธิปตย 32,978 20. นาน เขต 1 อ.เมือง ทาวังผา ภูเ พียง เพื่อไทย 56,232 ประชาธิปตย 27,292 + ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 2,215 รวม 29,507 21. นาน เขต 2 อ.เวียงสา นานอย นาหมื่น แมจริม สันติสุข เพื่อไทย 62,320 ประชาธิปตย 26,908 22. นาน เขต 3 อ.ปว ทุงชาง เชียงกลาง บอเกลือ สองแคว เฉลิมพระเกียรติ เพื่อไทย 45,843 ภูมิใจไทย 26,341 + ประชาธิปตย 8,081 รวม 34,422 23. พะเยา เขต 1 อ.เมือง แมใจ เพื่อไทย 45,401 ภูมิใจไทย 28,937 + ประชาธิปตย 18,255 รวม 47,192 24. พะเยา เขต 3 อ.ดอกคําใต ปง ภูกามยาว เชียงมวน เพื่อไทย 59,301 ประชาธิปตย 27,994 25. แมฮองสอน (1 จังหวัด 1 เขต) ประชาธิปตย 42,138 + ชาติไทยพัฒนา 13,582 รวม 55,720 เพื่อไทย 30,746 26. กําแพงเพชร เขต 1 อ.เมือง เพือ่ ไทย 37,505 ประชาธิปตย 35,233 27. กําแพงเพชร เขต 3 อ.คลองขลุง คลองลาน ปางศิลาทอง เพื่อไทย 35,560 ประชาธิปตย 31,727 + ชาติไทยพัฒนา 16,704 รวม 48,431


5

28. กําแพงเพชร เขต 4 อ.ขาณุวรลักษบุรี บึงสามัคคี ทรายทองวัฒนา ไทรงาม เพื่อไทย 42,376 ประชาธิปตย 35,025 29. อุตรดิตถ เขต 1 อ.เมือง เพื่อไทย 34,470 ภูมิใจไทย 20,285 + ประชาธิปตย 17,182 รวม 37,467 30. อุตรดิตถ เขต 2 อ.ทาปลา น้ําปาด ฟากทา บานโคก ทองแสนขัน เพื่อไทย 32,620 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 26,762 + ประชาธิปต ย 13,687 รวม 40,449 31. อุตรดิตถ เขต 3 อ.ลับแล ตรอน พิชัย เพื่อไทย 50,918 ภูมิใจไทย 27,026 + ประชาธิปตย 11,939 รวม 38,965 32. เพชรบูรณ เขต 2 อ.หลมสัก เขาคอ เพื่อไทย 40,552 ประชาธิปตย 26,469 + ชาติไทยพัฒนา 8,475 รวม 34,947 33. เพชรบูรณ เขต 4 อ.ชนแดน วังโปง เพื่อไทย 46,368 ประชาธิปตย 20,067 + ชาติไทยพัฒนา 1,059 รวม 21,126 34. เพชรบูรณ เขต 5 อ.บึงสามพัน หนองไผ เพื่อไทย 46,852 ประชาธิปตย 31,041 35. เพชรบูรณ เขต 6 อ.ศรีเทพ วิเชียรบุรี เพื่อไทย 47,385 ประชาธิปตย 33,213 36. พิษณุโลก เขต 2 อ.พรหมพิราม เพื่อไทย 30,117 ชาติไทยพัฒนา 29,563 + ประชาธิปตย 19,342 รวม 48,905 37. พิษณุโลก เขต 4 อ.บางระกํา บางกระทุม เพื่อไทย 42,923 ประชาธิปตย 38,996


6

38. นครสวรรค เขต 4 อ.ไพศาลี หนองบัว ทาตะโก เพื่อไทย 51,595 ชาติไทยพัฒนา 28,884 + ประชาธิปตย 9,340 รวม ..................................................

38,244

ภาคอีสาน พรรคเพื่อไทยชนะถลมทลายจริงหรือ? จริง 33 เขต / ไมจริง 70 เขต

จริง 33 เขต พรรคเพื่อไทยชนะถลมทลาย คะแนนมากกวา 3:1 ขึ้นไป 1. ขอนแกน เขต 1 อ.เมือง รอบใน เพื่อไทย 33,741 ประชาธิปตย 14,129 + ภูมิใจไทย 3,208 รวม 17,337 2. ขอนแกน เขต 2 อ.เมือง รอบนอก, อ.ซําสูง เพื่อไทย 45,863 กิจสังคม 11,738 + ภูมิใจไทย 9,109 รวม 20,847 3. ขอนแกน เขต 4 อ.เขาสวนกวาง อุบลรัตน บานฝาง เพื่อไทย 65,991 กิจสังคม 15,873 + ประชาธิปตย 6,290 รวม 22,163 4. ขอนแกน เขต 5 อ.หนองนาคํา ภูเวียง เวียงเกา เพื่อไทย 59,884 ภูมิใจไทย 12,500 + ประชาธิปตย 4,921 รวม 17,421 5. ขอนแกน เขต 8 อ.พล แวงนอย แวงใหญ โคกโพธิ์ชัย เพื่อไทย 77,279 ภูมิใจไทย 6,692 + ประชาธิปตย 6,209 รวม 12,901 6. ขอนแกน เขต 9 อ.หนองสองหอง โนนศิลา ชนบท เปอยนอย เพื่อไทย 74,180 ประชาธิปตย 5,982 + ภูมิใจไทย 3,464 รวม 9,446 7. อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง (เทศบาล) เพื่อไทย 47,785 ประชาธิปตย 16,032 + ภูมิใจไทย 2,563 รวม 18,595


7

8. อุดรธานี เขต 2 อ.เมือง (รอบนอก) เพื่อไทย 57,934 ภูมิใจไทย 7,113 + ประชาธิปตย 5,692 รวม 12,805 9. อุดรธานี เขต 3 อ.เพ็ญ สรางคอม เพื่อไทย 49,251 ภูมิใจไทย 11,395 + ประชาธิปตย 1,953 รวม 13,348 10. อุดรธานี เขต 5 อ.หนองหาน ประจักษศิลปาคม เพื่อไทย 70,581 ภูมิใจไทย 4,409 + ประชาธิปตย 3,274 รวม 7,683 11. อุดรธานี เขต 7 อ.กุมภาวาป โนนสะอาด หนองแสง เพื่อไทย 71,600 ภูมิใจไทย 8,143 + ประชาธิปตย 5,031 รวม 13,174 12. อุดรธานี เขต 8 อ.กุดจับ หนองวัวซอ เพื่อไทย 68,467 ประชาธิปตย 11,212 + ภูมิใจไทย 1,352 รวม 12,564 13. อุดรธานี เขต 9 อ.บานผือ น้ําโสม นายูง เพื่อไทย 49,622 ชาติพัฒนา 18,289 + ประชาธิปตย 2,180 รวม 20,469 14. ชัยภูมิ เขต 2 อ.หนองบัวแดง ภักดีชุมพล เพื่อไทย 54,815 ชาติพัฒนา 10,468 + ภูมิใจไทย 2,856+ประชาธิปตย2,810 รวม 16,134 15. ชัยภูมิ เขต 7 อ.แกงครอ คอนสวรรค เพื่อไทย 68,292 ประชาธิปตย 5,881 + ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 3,911 รวม 9,792 16. รอยเอ็ด เขต 5 อ.พนมไพร อาจสามารถฟ เพื่อไทย 65,815 ภูมิใจไทย 3,652 + ประชาธิปตย 5,143 รวม 8,795 17. รอยเอ็ด เขต 6 อ.สุวรรณภูมิ โพนทราย เพื่อไทย 71,126 ประชาธิปตย 4,858 + ภูมิใจไทย 3,066 รวม 7,924


8

18. รอยเอ็ด เขต 7 อ.เกษตรวิสัย ปทุมรัตน เพื่อไทย 57,530 ภูมิใจไทย 16,513+ชาติพัฒนา 2,586+ประชาธิปตย 2,329 รวม 11,428 19. รอยเอ็ด เขต 8 อ.จตุรพักรพิมาน เมืองสรวง เพื่อไทย 70,838 ภูมิใจไทย 4,256 + ประชาธิปตย 3,824 รวม 8,080 20. กาฬสินธุ เขต 6 อ.กุฉินารายณ เขาวง นาคู เพื่อไทย 46,557 ประชาธิปตย 8,078 21. มหาสารคาม เขต 1 อ.เมือง แกดํา เพื่อไทย 63,576 ภูมิใจไทย 10,424 + ประชาธิปตย 8,928 รวม 19,353 22. สกลนคร เขต 6 อ.วานรนิวาส เจริญศิลป เพื่อไทย 46,454 ประชาธิปตย 12,004 + ภูมิใจไทย 3,879 รวม 15,883 23. สกลนคร เขต 7 อ.บานมวง คําตากลา อากาศอํานวย เพื่อไทย 46,609 ภูมิใจไทย 2,602 +ประชาธิปตย 2,467 +ชาติไทย 1,408 รวม 6,477 (พรรคหมายเลข 33 – ประชาสันติ ได 10,356 คะแนน – สิทธิรัตน รัตนวิจารณ) 24. นครพนม เขต 3 อ.ธาตุพนม เรณู เพื่อไทย 59,666 ภูมิใจไทย 17,750 + ประชาธิปตย 2,188 รวม 19,938 25. หนองคาย เขต 3 อ.ทาบอ ศรีเชียงใหม โพธิ์ตาก สังคม เพื่อไทย 51,901 ภูมิใจไทย 13,429 + ประชาธิปตย 3,944 รวม 17,373 26. มุกดาหาร เขต 1 อ.เมือง ดอนตาล หวานใหญ เพื่อไทย 60,254 ภูมิใจไทย 20,501 + ประชาธิปตย 1,246 รวม 21,747 27. มุกดาหาร เขต 2 อ.คําชะอี นิคมคําสรอย ดงหลวง หนองสูง เพื่อไทย 61,199 ชาติไทยพัฒนา 21,367 + ประชาธิปตย 2,115 รวม 23,482


9

28. ศรีสะเกษ เขต 2 อ.กันทรารมย โนนคูณ น้ําเกลีย้ ง เพื่อไทย 68,124 มาตุภูมิ 8,740 + ประชาธิปตย 5,796 รวม 14,536 29. ศรีสะเกษ เขต 4 อ.เบญจลักษ เพื่อไทย 62,224 ประชาธิปตย 6,548 30. ศรีสะเกษ เขต 8 อ.ราษีไศล ศิลาลาด ยางชุมนอย บึงบูรพ โพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อไทย 75,646 ภูมิใจไทย 6,123 + ประชาธิปตย 4,215 รวม 10,338 31. หนองบัวลําพู เขต 1 อ.เมือง เพื่อไทย 63,643 ภูมิใจไทย 10,572 + ประชาธิปตย 5,990 รวม 16,562 32. หนองบัวลําพู เขต 2 อ.นากลาง สุวรรณคูหา เพื่อไทย 62,982 ประชาธิปตย 6,161 + ภูมิใจไทย 2,117 รวม 8,278 33. อุบลราชธานี เขต 4 อ.วารินชําราบ สําโรง เพื่อไทย 66,832 ประชาธิปตย 16,492 ...................................................

ไมจริง 70 เขต คะแนนไมเลือกพรรคเพื่อไทย สูงอยางมีนัย บางเขตคะแนนลําดับ 2, 3 รวมกันชนะ 1. นครราชสีมา เขต 4 อ.โนนสัง โนนไทย เพื่อไทย 44,974 ภูมิใจไทย 31,638 + ชาติพัฒนา 11,001 รวม 42,639 2. นครราชสีมา เขต 5 อ.แกงสนามนาง บัวใหญ บัวลาย สีดา เพื่อไทย 27,665 ภูมิใจไทย 13,807 + ชาติพัฒนา 11,495 รวม 25,302 3. นครราชสีมา เขต 6 อ.คง ขามสะแกแสง พระทองคํา บานเหลื่อม เพื่อไทย 41,710 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 22,568 + ภูมิใจไทย 22,082 รวม 44,650


10

4. นครราชสีมา เขต 7 อ.ปะทาย ลําทะเมนชัย เมืองยาง โนนแดง เพื่อไทย 40,239 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 20,588 + ภูมิใจไทย 3,263 รวม 5. นครราชสีมา เขต 8 อ.พิมาย ชุมพวง เพื่อไทย 35,230 ชาติพัฒนเพื่อแผนดิน 29,648 + ประชาธิปตย 12,897 รวม 6. นครราชสีมา เขต 11 อ.คอนบุรี เสิงสาง เพื่อไทย 44,067 ภูมิใจไทย 36,929 + ประชาธิปตย 4,318 รวม 7. นครราชสีมา เขต 13 อ.ปากชอง เพื่อไทย 35,713 มาตุภูมิ(สมชาย เพศประเสริฐ) 24,170 + ภูมิใจไทย 11,777 รวม 8. ขอนแกน เขต 3 อ.กระนวน น้ําพอง เพื่อไทย 66,459 กิจสังคม 16,228 + ภูมิใจไทย 14,964 รวม 9. ขอนแกน เขต 6 อ.ชุมแพ ภูผามาน สีชมพู เพื่อไทย 42,471 กิจสังคม 22,681 + ประชาธิปตย 2,678 รวม 10. ขอนแกน เขต 7 อ.หนองเรือ มัญจาคีรี เพื่อไทย 50,938 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 30,370 + ประชาธิปตย 3,563 รวม 11. ขอนแกน เขต 10 อ.บานไผ บานเฮด พระยืน เพื่อไทย 51,564 ภูมิใจไทย 31,482 + ประชาธิปตย 2,757 รวม 12. อุดรธานี เขต 4 อ.บานดุง ทุงฝน พิบูลรักษ เพื่อไทย 48,298 ประชาธิปตย 17,624 + ภูมิใจไทย 6,952 รวม 13. อุดรธานี เขต 6 อ.วังสามหมอ ศรีธาตุ ไชยวาน กูแกว เพื่อไทย 56,790 ภูมิใจไทย 19,233 + ประชาธิปตย 4,133 รวม

23,851

42,545

41,247

35,947

31,192

25,359

33,933

34,239

24,576

23,366


11

14. ชัยภูมิ เขต 3 อ.จตุรัส เนินสงา บานเขวา ซับใหญ เพื่อไทย 45,074 ภูมิใจไทย 17,708 + ชาติพัฒนา 8,311+ ประชาธิปตย 4,764 รวม 15. ชัยภูมิ เขต 4 อ.บําเหน็จณรงค เทพสถิต หนองบัวระเหว เพื่อไทย 46,007 ประชาธิปตย 33,067 16. ชัยภูมิ เขต 5 อ.เกษตรสมบูรณ คอนสาร เพื่อไทย 40,435 ชาติพัฒนา 13,965 + ชาติไทย 11,253+ประชาธิปตย 2,821 รวม 17. ชัยภูมิ เขต 6 อ.ภูเขียว บานแทน เพื่อไทย 40,084 ชาติไทย 20,241 +ภูมิใจไทย 14,417 +ประชาธิปตย 2,086 รวม 18. รอยเอ็ด เขต 1 อ.เมือง เพื่อไทย 31,787 ชาติไทย 29,722 + ชาติพัฒนา 24,351 + ประชาธิปตย 2,857 รวม 19. รอยเอ็ด เขต 2 อ.โพธิ์ชัย ธวัชบุรี จังหาร เชียงขวัญ เพื่อไทย 47,389 ประชาธิปตย 18,280 + ชาติพัฒนา 9,242 รวม 20. รอยเอ็ด เขต 3 อ. โพนทอง หนองพอก เมยวดี เพื่อไทย 41,610 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 30,549 21. รอยเอ็ด เขต 4 อ.เสลภูมิ ทุงเขาหลวง เพื่อไทย 50,765 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 23,854 + ประชาธิปตย 1,608 รวม 22. กาฬสินธุ เขต 1 อ.เมือง เพื่อไทย 34,179 ภูมิใจไทย 25,894 + ประชาธิปตย 3,456 รวม 23. กาฬสินธุ เขต 2 อ.ยางตลาด ฆองชัย เพื่อไทย 54,937 ภูมิใจไทย 26,230 + ประชาธิปตย 2,401 รวม

30,783

28,039

36,744

56,930

27,522

25,462

29,350

28,631


12

24. กาฬสินธุ เขต 3 อ.หนองกุงศรี หวยเม็ก ทาคันโท เพื่อไทย 32,175 ประชาธิปตย 27,784 + ชาติพัฒนา 13,942 รวม 25. กาฬสินธุ เขต 4 อ.สมเด็จ คํามวง สหัสขันธ สามชัย เพื่อไทย 50,161 ภูมิใจไทย 15,171 + ประชาธิปตย 9,526 รวม 26. กาฬสินธุ เขต 5 อ.กมลาไสย นามน หวยผึ้ง ดอนจาน รองคํา เพื่อไทย 53,478 ภูมิใจไทย 38,832 + ประชาธิปตย 1,434 รวม 27. มหาสารคาม เขต 2 อ.วาปปทุม บรบือ เพื่อไทย 63,792 ภูมิใจไทย 30,096 + ประชาธิปตย 4,123 รวม 28. มหาสารคาม เขต 3 อ.พยัคฆภูมิพิสัย ยางสีสุราช นาดูน เพื่อไทย 60,177 ภูมิใจไทย 31,784 + ประชาธิปตย 2,979 รวม 29. มหาสารคาม เขต 4 อ.นาเชือก กุดรัง โกสุมพิสัย เพื่อไทย 71,026 ภูมิใจไทย 25,752 + ประชาธิปตย 4,821 รวม 30. มหาสารคาม เขต 5 อ.เชียงยืน ชื่นชม กันทรวิชัย เพื่อไทย 59,825 ภูมิใจไทย 32,270 + ประชาธิปตย 7,047 รวม 31. สกลนคร เขต 1 อ.เมือง เพื่อไทย 42,883 ภูมิใจไทย 31,172 + ประชาธิปตย 5,930 รวม 32. สกลนคร เขต 2 อ.กุสุมาลย โพนนาแกว โคกศรีสุพรรณ เตางอย เพื่อไทย 52,033 ภูมิใจไทย 19,524 + ประชาธิปตย 5,038 รวม 33. สกลนคร เขต 3 อ.พรรณานิคม ภูพาน กุดบาก เพื่อไทย 47,544 ภูมิใจไทย 22,751 + ประชาธิปตย 3,673 รวม

41,726

24,697

40,266

34,219

34,763

30,576

39,317

37,102

24,562

26,424


13

34. สกลนคร เขต 4 อ.พังโคน วาริชภูมิ สองดาว นิคมน้ําอูน เพื่อไทย 36,202 ชาติพัฒนา 29,351 + ประชาธิปตย 3,279 + ภูมิใจไทย 2,700 รวม 35. สกลนคร เขต 5 อ.สวางแดนดิน เพื่อไทย 36,081 ภูมิใจไทย 17,769 + ชาติพัฒนา 12,952 + ประชาธิปตย 2,143 รวม 36. นครพนม เขต 1 อ.ศรีสงคราม นาหวา บานแพง นาทม เพื่อไทย 34,614 ภูมิใจไทย (ศุภชัย โพธิ์สุ) 29,201 + ชาติไทย 12,049 รวม 37. นครพนม เขต 2 อ.เมือง ทาอุเทน โพนสวรรค เพื่อไทย 53,739 ภูมิใจไทย 25,758 + ประชาธิปตย 2,133 รวม 38. นครพนม เขต 4 อ.นาแก ปลาปาก วังยาง เพื่อไทย 50,516 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 21,830 + ภูมิใจไทย 10,726 รวม 39. หนองคาย เขต 1 อ.เมือง สระใคร เพื่อไทย 30,228 ภูมิใจไทย 18,084 + ประชาธิปตย 3,837 รวม 40. หนองคาย เขต 2 อ.โพนพิสัย รัตนวาป เฝาไร เพื่อไทย 45,927 ชาติพัฒนา 20,959 + ภูมิใจไทย 1,611 + ประชาธิปตย 1,233 รวม 41. บึงกาฬ เขต 1 อ.เมือง โซพิสัย ปากคาด บุงคลา เพื่อไทย 51,811 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 33,336 + ภูมิใจไทย 13,562 รวม 42. บึงกาฬ เขต 2 อ.เซกา พรเจริญ ศรีวิไล บึงโขงหลง เพื่อไทย 53,950 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 37,457 + ประชาธิปตย 2,082 รวม 43. บุรีรัมย เขต 6 อ.นางรอง ชํานิ เพื่อไทย 41,767 ภูมิใจไทย 39,799 + ประชาธิปตย 4,859 รวม

35,330

32,864

41,250

27,891

32,556

21,921

23,803

46,898

39,539

44,658


14

44. บุรีรัมย เขต 7 อ.หนองกี่ ปะคํา โนนสุวรรณ หนองหงส เพื่อไทย 46,726 ภูมิใจไทย 32,331 + ประชาธิปตย 5,808 45. สุรินทร เขต 2 อ.เขวาสินรินทร เพื่อไทย 36,436 ภูมิใจไทย 32,037 + ประชาธิปตย 7,655 46. สุรินทร เขต 3 อ.ชุมพลบุรี ทาตูม เพื่อไทย 33,883 ภูมิใจไทย 22,877 +ชาติไทย 19,400 +ประชาธิปตย 2,054 47. สุรินทร เขต 4 อ.รัตนบุรี สนม โนนนารายณ เพื่อไทย 33,577 ชาติไทย 23,119 + ภูมิใจไทย 20,897 + ประชาธิปตย 2,116 48. สุรนิ ทร เขต 5 อ.สําโรงทาบ จอมพระ ศีขรภูมิ เพื่อไทย 40,785 ชาติไทย 16,028 + ภูมิใจไทย 15,147 + ประชาธิปตย 2,691 49. สุรินทร เขต 6 อ.ลําดวน ศรีณรงค เพื่อไทย 25,985 ภูมิใจไทย 19,637 + ชาติไทยพัฒนา 18,807 50. สุรินทร เขต 7 อ.บัวเชด สังขะ กาบเชิง เพื่อไทย 44,987 ภูมิใจไทย 27,162 + ประชาธิปตย 4,511 51. สุรินทร เขต 8 อ.พนมดงรัก ปราสาท เพื่อไทย 42,841 ภูมิใจไทย 21,984 + ประชาธิปตย 5,008 52. ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง วังหิน เพื่อไทย 42,876 ชาติไทยพัฒนา 32,812 + ประชาธิปตย 9,286 53. ศรีสะเกษ เขต 5 อ.ขุนหาญ ภูสิงห เพื่อไทย 56,506 ชาติไทยพัฒนา 20,526 + ประชาธิปตย 4,836

รวม

38,139

รวม

39,592

รวม

44,331

รวม

46,132

รวม

33,866

รวม

37,444

รวม

31,673

รวม

26,992

รวม

42,098

รวม

25,.362


15

54. ศรีสะเกษ เขต 6 อ.ขุขันธ ปรางคกู เพื่อไทย 50,055 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 29,259 + ประชาธิปตย 2,079 รวม 55. ศรีสะเกษ เขต 7 อ.อุทุมพรพิสัย หวยทับทัน เมืองจันทร เพื่อไทย 46,133 ภูมิใจไทย 35,118 + ประชาธิปตย 1,450 รวม 56. เลย เขต 1 อ.เมือง ทาลี่ เพื่อไทย 38,340 ภูมิใจไทย 34,078 + ประชาธิปตย 11,967 รวม 57. เลย เขต 2 อ.ผาขาว ภูกระดึง ภูหลวง หนองหิน เพื่อไทย 59,304 ประชาธิปตย 14,687 + ภูมิใจไทย 8,594 รวม 58. เลย เขต 3 อ.วังสะพุง ดานซาย นาแหว ภูเรือ เพื่อไทย 34,835 ภูมิใจไทย 33,915 + ประชาธิปตย 15,855 รวม 59. เลย เขต 4 อ.เชียงคาน ปากชม นาดวง เอราวัณ เพื่อไทย 44,848 ภูมิใจไทย 24,807 + ประชาธิปตย 8,840 รวม 60. ยโสธร เขต 1 อ.เมือง ทรายมูล เพื่อไทย 50,460 ประชาธิปตย 28,030 61. ยโสธร เขต 2 อ.คําเขื่อนแกว มหาชนะชัย คอวัง ปาติ้ว เพื่อไทย 54,996 ภูมิใจไทย 18,876 + ประชาธิปตย 14,727 +ชาติพัฒนา 3,452 รวม 62. ยโสธร เขต 3 อ.เลิงนกทา กุดชุม ไทยเจริญ เพื่อไทย 58,650 ภูมิใจไทย 33,546 + ชาติไทยพัฒนา 4,794 รวม 63. หนองบัวลําพู เขต 2 อ.ศรีบุญเรือง นาวัง โนนสัง เพื่อไทย 51,429 ภูมิใจไทย 24,598 + ประชาธิปตย 2,312 รวม

31,338

36,558

46,045

23,281

49,770

33,647

37,055

38,340

26,910


16

64. อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมือง (เขตเทศบาล) เพื่อไทย 36,434 ภูมิใจไทย 25,415 + ชาติพัฒนา 23,475 65. อุบลราชานี เขต 5 อ.ตระการพืชผล กุดขาวปุน เพื่อไทย 37,571 ชาติไทยพัฒนา 34,951 + ประชาธิปตย 7,141 66. อุบลราชธานี เขต 6 อ.เขมราฐ โพธิ์ไทร นาตาล เพื่อไทย 26,900 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 24,895 + ประชาธิปตย 19,788 67. อุบลราชธานี เขต 7 อ.ศรีเมืองใหม โขงเจียม สิรินทร เพื่อไทย 34,197 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 31,420 + ประชาธิปตย 7,832 68. อุบลราชธานี เขต 9 อ.บุณฑริก นาจะหลวย เพื่อไทย 42,218 ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน 22,558 + ประชาธิปตย 6,201 69. อุบลราชธานี เขต 10 อ.น้ํายืน ทุงศรีอุดม น้ําขุน เพื่อไทย 33,677 ชาติพัฒนา 33,507 + ชาติไทย14,099 +ประชาธิปตย 3,173 70. อํานาจเจริญ เขต 1 อ.เมือง หัวตะพาน เพื่อไทย 37,103 ประชาธิปตย 35,186 + ภูมิใจไทย 8,764

รวม

48,890

รวม

42,092

รวม

44,683

รวม

39,252

รวม

28,759

รวม

50,779

รวม

43,950

.......................................................

ภูมิศาสตร์การเมือง  

แดงทั้งแผ่นดินจริงหรือ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you