Page 1

รายงานประจําป การประกันคุณภาพการศึกษา


ที่ตั้ง ตึก 6 อาคารวิษณุรัตน และตึก 6 อาคารคุณหญิงพัฒนา ประวัติ เปดการเรียนการสอนเมื่อป พ.ศ.2530 ปจจุบันประกอบดวยหลักสูตร ปริญญาตรี 6 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาศิลปภาพถาย 2. สาขาวิชาออกแบบภายใน 3. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 4. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต 6. สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน ปริญญาโท 1 สาขาวิชา 1. สาขาวิชาการออกแบบ


ปรัชญา


พันธกิจ เนนการสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนาทางสติปญญาและความคิดสรางสรรค สวนบุคคลไดอยางเต็มศักยภาพ เนนความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยการจัดการเรียนการสอนผสมผสานความรูดานตางๆพรอมกับการนําเทคโนโลยี มาใชอยางไดสัดสวนและสมดุล เนนระบบการเรียนการสอนนักศึกษาเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีประสบการณจริง และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น เนนการสอดแทรกภาษาอังกฤษในกระบวนการเรียนการสอน เนนการสอดแทรกจริยธรรมและคุณธรรมในกระบวนการเรียนการสอน เนนใหตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูไปกับ การอนุรักษและสืบสานศิลปวัฒนธรรม


โครงสรางการบริหาร

รองคณบดีฝายบริหาร

สุปรวรรณ ศิาปดร.วิ ชิยนวยวุ ถวั รรีศนรติ ภัรลชสุฐาุจศญ ทยัยธวุนักสุรุฒ รี วงษ รรมธารี นวักมดวงรั สนสาระศาลิ อุันสุวรรค ทนชตร ตมกรนตจุลนตน ตธนานั พีสาระศาลิ ่งตะบุ นัยทกิ ทร อํเกี วิิเนัยพ็ประไพ ดิธ เล็ ิกัไทยแช ์สีธนรั จรารั รศ.พิ หัวหัหน าวหัหน สาขาวิ าออกแบบลิ ตล้นภัปภาพถ ุตกซน วหัหน หน หัวหน วาหน หน าสาขาวิ าสาขาวิ สูาคอมพิ ชาออกแบบภายใน าพื ฐานคณะฯ ญาโท หัหัวหัวรองคณบดี ารองคณบดี สาขาวิ าหมวดวิ สาขาวิ ชยกิ ารปริ ยบริ วณาการ ห่นเตอร อสาหกรรม าาร ยลตป วหน รองคณบดี าชสาขาวิ ผูหลัชฝชวคณบดี ากชาออกแบบนิ ยคณบดี ฝชตฝาศิ าจาแฟชั ยวิ การนั ชญ กฑาร ดีศึอเไทศศิ ษา

รองคณบดีฝายวิชาการ

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา

หัวหนาหลักสูตรปริญญาโท

หัวหนาหมวดวิชาพื้นฐานคณะฯ

หัวหนาสาขาวิชาศิลปภาพถาย

หัวหนาสาขาวิชาออกแบบภายใน

หัวหนาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป

หัวหนาสาขาวิชาออกแบบ ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต

หัวหนาสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา


การเรียนการสอนจากประสบการณจริง


มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต ผลงานนักศึกษา นายศุภฤกษ ภัทราสิทธิโชค ชื่อผลงาน “Creative Body Art” งานประกวดภาพถายโลโมเวทีโลก www.lomohomes.com/haley_holga

นายวรภัทร อังคณากร ชื่อผลงาน “Low Battery” งานประกวดภาพถายโลโมเวทีโลก www.lomohomes.com/f_nosonjai


มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต รางวัลการออกแบบโลโก ของมหาวิทยาลัยรังสิต นายวันทวี สิมชมพู สาขาออกแบบนิเทศศิลป


มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต

รายการ G-Square (UBC True Vision 55) ผลงานศิลปนิพนธ ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต


มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต

Silk Road for the youth

นายฉัตรชัย อุไรรัตน ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประเภท Ready to Wear 10 มกราคม 2550


นายเมธี วีระโอฬารกุล ไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบชุดแฟชั่น


มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค


อ.สุทัศน ปาละมะ ไดรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ชื่อภาพ “นมผงมหาภัย” ภาพประกอบหนังสือสําหรับวัยเด็ก (Children 0-8 ป)


มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค

โครงการออกแบบแฟชั่นจากผาหมอหอม ภายใตโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ


มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ

ภาพถายเจาชายภูฏาณ โดยคณาจารยสาขาวิชาศิลปภาพถาย


มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ

โครงการศิลปกรรมแฟร และงาน Open House 26 มกราคม 2550


มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม วิทยากรโดย อ.ลัดดาวัลย สาระพัฒน จัดโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย


มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ รวมออกแบบและสรางสรรคภาพประกอบพุทธประวัติ ในบูทของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย งานวันวิสาขบูชาโลก ณ ทองสนามหลวง


มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ

บริษัท RSU Zynnox ทําความรวมมือทางดาน การบริการวิชาการกับบริษัท Premier Group (BBTS)


มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ

อ.ถวัลย วงษสวรรค พิธีกรรวมรายการ “อยูสบาย” ออกอากาศทางชอง Nation ทุกวันเสาร เวลา 9.30-11.00 น.


มาตรฐานที่ 3 การบริการวิชาการ

อ.ณัฐพัชร หลวงพล วิทยากรอบรม การสรางPivot table and Pivot Chart เพื่อวิเคราะหขอมูล จากระบบ GPRS ในการวางผังเมือง จัดโดย สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2550 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะศิลปกรรม


มาตรฐานที่ 2 งานวิจัยและงานสรางสรรค

นิทรรศการ THAI CONCEPTUAL ART 20-22 กุมภาพันธ 2550 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยรังสิต


Line Form Color 2006 77-11 -11 สิงหาคม 2549 ณ หอศิลป มหาวิทยาลัยรังสิต


พิธีไหวครู ครอบครูชาง


มีการสอดแทรกแนวคิดการอนุรักษ สงเสริม และสรางสรรคงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ในรายวิชาตางๆ


มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร

ความรวมมือทางวิชาการกับ Asia Pacific Design Network Design Singapore Council 29 ตุลาคม – 2พฤศจิกายน 2549 ณ ประเทศสิงคโปร


มาตรฐานที่ 5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร


การบรรยายในหัวขอ Textile โดย Mrs. Geri Forkner 18-19 มกราคม 2550 ณ หองปฏิบัติการสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน


การเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษาไดฝกฝนเรียนรูจากประสบการณจริง


ทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก และลําพูน ในรายวิชาของสาขาแฟชั่นดีไซน 6-9 มกราคม 2550


โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา


มาตรฐานที่ 7 การประกันคุณภาพ ในทุกสาขาวิชาของคณะศิลปกรรมจะมีคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของแตละสาขาวิชา เปนประจําทุกภาคการศึกษา


กรรมการประกันคุณภาพ ป 2548


บรรยากาศประชุมกรรมการ การประกันคุณภาพ 2549


การเงินและงบประมาณ งบรายรับ งบรายจาย

118,721,700 บาท 64,787,539 บาท รายรับมากกวารายจาย 53,934,161 บาท รายรับเหนือรายจายคิดเปนรอยละ 45.42


มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต


(สมศ.1.1)


(สมศ.1.2)


(สมศ.1.3)


(สมศ.1.5)


(สมศ.1.6)


มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค


(สมศ.2.1)


(สมศ.2.2)


(สมศ.2.3)


(สมศ.2.4)


(สมศ.2.5)


มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ


(สมศ.3.1)


(สมศ.3.2)


(สมศ.3.3)


(สมศ.3.4)


มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม


(สมศ.4.1)


มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร


(สมศ.5.9)


(สมศ.5.11)


มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตร และการเรียนการสอน


(สมศ.6.2)


(สมศ.6.3)


(สมศ.6.4)


(สมศ.6.7)


มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ


(สมศ.7.1)


(สมศ.7.2)


ผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ (สมศ.)


ผลการประเมินตามมาตรฐานคุณภาพ (สมศ.)

ตัวอย่างการนำเสนอประกันคุณภาพคณะศิลปะและการออกแบบปี 2549  

ตัวอย่างการนำเสนอประกันคุณภาพคณะศิลปะและการออกแบบปี 2549