Page 1

vkWVekschy~ bysfDVªdy flLV flLVEEl~ lfoZl MsVk ¼ek:fr 800 dkj½ bl lSesLVj ds fofHkUu fo’k;ksa esa geus vc rd dkj ds ckjs esa foLr`r tkudkjh izkIr dh gSA dkj ds batu ds ckjs esa ge vxys lSesLVj esa v/;;u djsaxsA bl lSesLVj esa geus fofHkUu fudk;ksa rFkk mi&fudk;ksa] muds izca/k ¼layout½] lajpuk rFkk dk;Z”kSyh vkSj mudh ejEer ds ckjs esa i<+kA vc] tk¡p djus rFkk lgh lSfVax djus gsrq ;g vko”;d gS fd gesa mudk lfoZl MsVk ¼data½ ekywe gksA blesa vo;oksa ds vk;ke ¼dimension½ rFkk vlse~fCy ds vo;oksa ds chp Dyh;jsUl lEefyr gSA bl v/;k; esa ge ek:fr 800 dkj ds lfoZl MsVk dk voyksdu djsaxsA bl izksxzke ds fofHkUu fo’k;ksa esa geus blh dkj ds fudk;ksa rFkk lcaf/kr izfØ;ksa dk ftØ fd;k gS pwafd ;g Hkkjrh; lM+dksa ij vf/kd la[;k esa fn[kus okyh dkj gS rFkk Hkkjr esa vk/kqfud vkWVekschy~ m|ksx esa vxz.kh jgh gSA

1010-0 mís”; bl v/;k; dks i<+us ds ckn vki bl ;ksX; gks tk;saxs fd% • fdlh dkj dk D;k MsVk fn;k tkrk gS] crk ldsaA • ek:fr 800 dkj ds MsVk dks lwpukFkZ ns[k ldsaA

1010-1 ifjp; bl v/;k; esa ek:fr 800 dkj ds lfoZl MsVk ds varxZr vk;ke] otu] fo|qrh; fooj.k] VªkafLe”ku] fLV;fjax flLVe] Vk;j] czsd] rFkk rsy dh dSiflVh oxSjg fn;s x;s gSaA fofHkUu fudk;ksa ds vU; fooj.k Hkh fn;s x;s gSaA vki bUgsa fdlh fudk; dh ejEer djrs oDr lwpukZFk ns[k ldrs gSa vxj lacaf/kr eku fdlh v/;k; esa uk feysaA 10.2

lkekU; lwpuk ¼General Specifications½

vk;ke ¼Dimensions½ yEckbZ

3 300 mm

pkS<+bZ m¡pkbZ Oghy csl VªhM xzkm¡M Dyh;jsUl

1 405 mm 1 410 mm 2 175 mm

vkxs

1 215 mm

ihNs

1 200 mm 170 mm

1


ot+u dcZ ot+u dqy ¼gross½ ,Dly ot+u:

620 kg

vkxs

480 kg

ihNs

500 kg

dqy o+hfgdy~ ot+u

980 kg

cSBus dh {kerk

4 O;fDr

fo|qrh; bXuh”ku Vkbfeax

70 B.T.D.C. at 900 rpm

LVSUMZM LikdZ Iyx

FORBES CU5

gSM~ykbZV

12V

65/55W

VuZ@flXuy ykbV

12V

(21W)

Dyh;jsUl ykbV

12V

(5W)

Vsy@LVkWi ykbV

12V

(5/21W)

lkbM VuZ flXuy ykbV

12V

(5W)

ykblsUl IysV ykbV

12V

(5W)

cSd&vi ykbV

12V

(21W)

:e ykbV

12V

(5W)

ehVj ykbV

12V

(3.4W)

f”k¶V yhoj ykbV

12V

(3.4W)

eq[; ¶+;wt+

0.5 mm2 Qz;wft+cy~

¶+;wt+ ckWDl

10/10/10/15/15/15/15/15/10/10A

cSVjh

12V (NS 40S Type) 30 Ah @ 20 HR

LVkZVj

eSXusfVd f”k¶V

tsujsVj

vkWYVjusVj

fyad (fusible link)

VªkafLe”ku eSU;qvy VªkafLe”ku: Dyp izdkj

MªkbZ] ,d IysV

VªkafLe”ku izdkj Qkbuy fjMD”ku js”;ks fx;j js”;ks

4&vkxs ¼forward½ lHkh flaØkseS”k] 1 fjolZ

2

4.351

Ikgyk

3.585


nwljk

2.166

rhljk

1.333

VkWi

0.900

fjolZ

3.363

vkWVkseSfVd VªkafLe”ku Dyp izdkj

VkWdZ duoZVj

VªkafLe”ku izdkj Qkbuy fjMD”ku js”;ks fx;j js”;ks

vkWVkseSfVd VªkafLe”ku IySusVjh fx;j ds lkFk 4.579

yks

1.688

Mªkbo

0.927

fjolZ

1.688

LVh;fjax VZfuax f=T;k LVh;fjax fx;j ckWDl Vks&bu dSEcj ,axy dSLVj ,axy Vªsy fdax fiu ,axy ifg;s rFkk lLisa”ku Vk;j lkbt+] vkxs rFkk ihNs Vk;j izS”kj lLisa”ku izdkj

4.4 m

jSd o fifu;u 1 + 2 mm O0 30’ + 10 30 30’ + 10 24 mm 120 20’ + 0.80 5.65-12-4PR

vkxs

1.8 kg/cm2

ihNs

1.8 kg/cm2

vkxs

LVªV

ihNs

dekuh iV~Vs

czsd flLVe~ flLVe~ izdkj Oghy czsd ikfdZx czsd

Pkjksa ifg;¨a ij] gkbMªWkfyd vkxs

fMLd czsd ¼QyksfVax dSfyij½

ihNs

Mªe czsd ¼yhfMax o Vsªfyax½ edSfudy] fiNys ifg;ksa ij

3


dSiflVh dwyaV bZa/ku Vadh batu vkWby eSU;qvy VªkafLe”ku vkWby vkWVkseSfVd VªkafLe”ku ¶ywbM

3.6 L 30 L 2.5 L 2.0 L 3.8 L

LoewY;kadu iz”u 123456-

ek:fr 800 dkj dk dcZ ot+u o dqy o+hfgdy~ ot+u fdruk gS\ VfuZx jsfM;l~ ¼f=T;k½fdruk gS\ Oghy vykbUesUV ds vk;ke crk;saA Vk;j lkbt+ o izS”kj crk;saA czsd flLVe dk C;ksjk nsaA fofHkUu ¶ywbM dh dSiflVh crk;saA

VªkafLe”ku

Dyp

1010-3 Dyp rFkk VªkafLe”ku vkbVe Qsflax ¼ykbfuax½ dh f?klkoV ¼fjoV eRFks dh xgjkbZ½

1.2 mm

Qsflax&buiqV “kk¶V lSjs”ku cSdyS”k

lfoZl fyfeV 0.5 mm 0.5 mm

Dyp fjyht+ vkeZ Iys

2 ~ 4 mm

fjax rFkk fx;j ds chp Dyh;jsUl

0.8 ~ 1.2 mm

0.5 mm

1

8.0 mm

8.3 mm

2

10.0 mm

10.3 mm

9.6 mm

9.9 mm

flaØksukbt+j fjax ds pkch ds LykWV dh pkS<+kbZ

3o

VkWi fjolZ

fx;j f”k¶V QksdZ “kk¶V fLizax Ýh ySUFk fx;j cSdyS”k

1o

2

0.05 ~ 0.10 mm

0.3 mm

3o

VkWi

0.15 ~ 0.20 mm

0.3 mm

0.15 ~ 0.30 mm

0.4 mm

fjolZ

4

LVSUMZM


1010-4 fM¶+jsu~f”kvy

fM¶+jsu~f”kvy

vkbVe

LVSUMZM

lfoZl fyfeV

lkbM fx;j cSdyS”k

0.05 ~ 0.10 mm

&

lkbM fx;j FkzLV Iys

0.15 ~ 0.40 mm

&

1010-5 lLiSa”ku

lLiSa”ku

vkbVe

LVSUMZM

lfoZl fyfeV

ÝaV Oghy fc;fjax FkzLV Iys

&

0.4 mm

fj;j Oghy fc;fjax FkzLV Iys

&

0.3 mm

1010-6 fLV;fjaax flLVe vkbVe

LVSUMZM

lfoZl fyfeV

fx;j vuqikr LVh;fjax ,axy] vanj dk

17 : 1

&

380

&

LVh;fjax ,axy] ckgj dk

320

&

LVh;fjax Oghy Iys

0 ~ 30 mm

&

1010-7 czsd vkbVe ÝaV czsd fMLd dh eksVkbZ ÝaV czsd fMLd dk fM¶+ySD”ku

LVSUMZM

lfoZl fyfeV

10 mm

ÝaV czsd iSM~ dh eksVkbZ ¼ykbfuax $ iSM~½

15.5 mm

6.5 mm

fj;j czsd ykbfuax dh eksVkbZ ¼ykbfuax $ “kw fje½

6.0 mm

2.6 mm

czsd Mªe varjh O;kl

180 mm

182 mm

iSMy ls fnokj dh Dyh;jsUl % tc iSMy 30 kg ls nck;k tk;s

85 mm U;wure

8.5 mm

&

0.15 mm

&

5


1010-8 bysfDVªdy

pkftZx flLVe

LVkVZj eksVj

vkbVe

LVSUMZM

oksYVst+ vkmViqV

0.6 kW or 0.8 kW

jsfVax

30 Seconds

cz”k dh yackbZ

12 Volts

0.6 kW: 18 mm

12 mm

0.8 kW: 16 mm

10.5 mm

fifu;u ds nkarks dh la[;k dE;qVsVj dk O;kl ekbdk dh xgjkbZ dE;qVsVj vkmV&vkWQ &jkmUM

8 28 mm

27 mm

0.5 ~ 0.8 mm

0.2 mm

0.05 mm or less

0.4 mm

cz”k&fLizax Vsa”ku

1.6 kg

1.0 kg

vkWijsfVax oksyVst

12 Volts

vf/kdre vkWYVjusVj vkmViqV

40 A

vkWyVjusVj dh vf/kDre LihM jksVj] fLyi fjaxks ds chp lfdZV dk izfrjks/k cz”k dh yackbZ

13,500 rpm 3.4 ~ 3.7 ohms at 200 C 18.5 mm

Self- check Questions

12345678-

Dyp fjyht+ vkeZ Iys ----------------------------- gksrh gSA LVh;fjax fx;j vuqikr ----------------------------- gksrk gSA LVh;fjax Oghy Iys ---------------------------------------- gksrh gSA LVkVZj eksVj vkmViqV --------------------------------- gksrh gSA LVkVZj eksVj jsfVax ------------------------------------------ gksrh gSA vf/kdre~ vkWYVjusVj vkmViqV --------------------------------- gksrh gSA vkf/kdre~ vkWYVjusVj LihM ---------------------------------------- gksrh gSA jksVj ds lfdZV dk izfrjks/k ----------------------- gksrk gSA

1010-9 fØ;k dyki 1- ek:fr 800 dkj dh yEckbZ&pkS<k+bZ ukisa o MsVk ls feyk;saA

6

lfoZl fyfeV

8.0 mm


1010-10 lkjka”k bl v/;k; esa geus ek:fr 800 dkj ds MsVk dk v/;;u fd;kA vkils ;g mEehn ugha dh tkrh fd vki bl lc dks ;kn j[kas( vko”;drkuqlkj vki bUgsa ns[k ldrs gSaA fQj Hkh fofHkUu vk;ke rFkk Dyh;jsUl dh tkudkjh vkids dke djus esa lgk;d gksxh vkSj nwljksa ds lkeus vkidks dk;Z ds izfr tkx:d rFkk tkudkj iznf”kZr djsxhA vxj vki fofHkUu uV&cksYV fdrus VkWdZ ij dls tkrs gSa ;kn j[k ik;sa rks ;g vkids dke dks rst+ dj nsxkA ;g Hkh lp gS fd dke djrs djrs vkidks eq[; lkbt+ rFkk Dyh;jsUl ;kn gks t;saxh vkSj vkidks bUgsa eSU;qvy esa ns[kus dh t+:jr de eglwl gksxhA

1010-11 LoewY;kadu iz”ukssa ds lEHkkfor mÙkj 1. 2. 3. 4. 5.

620 fd-xzk-] 980 fd-xzk4.4 eh-

rkfydk ns[ksa 5.65-12-4PR, 1.8 fd-xzk- @ls-eh-

2

vkxs gkbMªWkfyd fMLd czsd] ihNs gkbMªkWfyd Mªe czsd] ikfdZx czsd & edSfudy fiNys ifg;ksa ij 6. rkfydk ns[ksa 7. 2 ~ 4 mm 8. 17 : 1 9. 0 ~ 30 mm

10. 0.6 fd- okWV ;k 0.8 fd- okWV 11. 30 lsdaM 12. 40 ,Eih;j 13. 13,500 vkj- ih- ,e14. 200 C ij 3-4 & 3-7 vksã

1010-12 lanHkZ ,oa foLr`r v/;;ukFkZ xzaFk lwph •

ek:fr 800 lfoZl eSU;qvy

1010-13 “kCnkoyh vkWVkseSfVd VªkafLe”ku

dkj esa Lor% fx;j cnyus dsfy;s iz;qDr gkbMkªWfyd flLVeA

cSdyS”k

nks vo;uksa] tSls fx;j] ds chp] Iys ;k fDy;jsUl

dSEcj ,axy

lkeus ls ns[krs gq;s vxys Vk;jksa dk nk;sa ;k ck;sa dh rjQ >qdk gksuk@Vk;j Åij ls ckgj dh rjQ ¼/kukRed½ ;k vUnj dh rjQ ¼_.kkRed½ >qdk gksrk gSA

7


dSLVj ,axy

lkbM ls ns[krs gq;s fdax fiu dk vkxs ;k ihNss dh rjQ >qdk gksukA fdax fiu ds Åij fljs dk ihNs dh rjQ >qdk gksuk MkbjsD”kuy LVscfyVh ¼directional stability½ iznku djrk gSA

fM¶ySD”ku

eq<+ko tks fMLd dks Vs<k+ dj nsrk gSA

Qkbuy fjMD”ku js”;ks

fMQjsfU”k;y nwokjk fx;j fjMD”kuA

xzkWl ,Dly osV jsfVax

,Dly n~okjk vf/kDre Hkkj mBkus dh {kerkA

xzkWl o+hfgdy~ osV jsfVax dqy vf/kDre Hkkj tks dkj ys tk ldrh gSA blesa dkj dk viuk otu] lokfj;ksa dk Hkkj] Lkkeku] bZa/ku] rsy ikuh lEefyr gSA

8

xzkmaM fDy;jsUl

psfll ds fupys Hkkx rFkk t+ehu ds chp dh nwjh A

tjuy

“kkQ~V dk pedhyk] ikWfy”k fd;k gqvk fljk tks fc;fjax esa jgrk gSA

dcZ osV

fcuk lkeku ds dkj dk otuA

fdax fiu ,axy

fdax fiu ds Åij okys fljs dk vUnj dh rjQ >qdko tks dkj dh LVsfcfyVh c<+k+rk gSA

ikfdZax czsd

[kMh+ xkMh dks ljdus ls jksdus dsfy;s yxk;s tkus okys czsd ¼gSUM czsd½ A

izfrjks/k

/kkjk ds cgko esa :dkoV] vksã esa ukih tkrh gSA

ju&vkmV

“kkQ~V ;k vo;o ds v{k ls fM¶ysD”kuA bls Mk;y xst ls ukik tk ldrk gSA

lSjs”kSu

nks feyus okys vo;oksa esa cus ckjhd [kk¡ps ftuls muds chp lkisf{kr jksVjh pky laHko u gks A

Ld~oSjuSl

xqfu;k esa gksukA

fladzksukbt+j

;qfDr ftlds }okjk VªkafLe”ku ;k VªkaL,Dly esa vklkuh ls fx;j cnys tk ldrs gaSA

FkzLV Iys

“kkQ~V FkzLV dkWyj rFkk fc;fjasx iSM ds chp dh jfuax fDy;jsUlA

Vks&bu

vxys Vk;jksa ds vxys rFkk fiNys fljksa ds chp dh nwjh A

Vªsy

fdax fiu ds v{k ls [khaph js[kk rFkk ifg;s ds lM+d ls esy djus okys fcUnq ds chp dh nwjhA


VªhM

nksuksa ¼vxys ;k fiNys½ ifg;ksa ds chp dh nwjhA

VZfuax jsfM;l~ ¼f=T;k½

LVh;fjax ds vf/kDre vUnj dh rjQ eq<+s gksus ij vxys ifg;ksa n~okjk NksVs ls NksVs xksys dk O;klA

Oghy czsd

ifg;ksa ij yxus okys czsd ftlls mudh xfr /kheh dh tk lds o dkj dks jksdk tk ldsA

Oghy csl

lkbM ls ns[kus ij vkxs vkSj ihNs ds ifg;ksa ds chp dh nwjhA

9


H_CAF 105_FinalL10  

xzkm¡M Dyh;jsUl 170 mm 3 300 mm 1 405 mm 1 410 mm 2 175 mm 1 215 mm 1 200 mm vkWVekschy~ vkWVekschy~vkWVekschy~vkWVekschy~ bysfDVªd bysfDVªd...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you