Page 1

ikB 11 fMt+ +kbu cukuk fMtkbu (CREATING DESIGN) lajpuk 10mn~ns~n’s ; 10-0 mn 1010-1 izLrkouk 1010-2 fMt+kbu@fMft+Vy vkVZ uewus 10fMt+kbu +kbu ds vH;kl 10-3 fMt 11+kbu cukuk ,oa mls oL= ds fMt+ +kbu ij fizaV djuk 11-3-1 ,d yksxks dk fMt+ fMtkbu fMtkbu 11fVax ds fy;s fMt+ +kbu cukuk 11-3-2 VSDlVkby fizafVa fMtkbu

11+kbu 11-4 iksLVj fMt+ fMtkbu 1111-5 nRr dk;Z 1111-5-1 d{kk dk;Z 1111-5-2 x`g dk;Z

1111-6 1111-7 1111-8 1111-9

lkjka’k vH;klkFkZ iz’u lanHkZ ,oa v/;;u ;ksX; iqLrdsa ’kCnkoyh


1111- fMtkbu cukuk (CREATING DESIGN) ikB esa geus lh[kk] fd dEiuh dk yksxks fdl izdkj fMt+kbu djrs gaSA bl ikB essa ge lh[kasxs fd vU; fMt+kbuksa dks fdl izdkj cuk;k tkrk gS] tSls dykRed fMt+kbu] iksLVj fMt+kbu vkfnA

1111-0 mn~ns’; (Objectives) bl ikB dks i<+us ds Ik’pkr~] vki fuEufyf[kr dh jpuk djus esa l{ke gksaxsa & • VsDlVkby ds fy;s fMt+kbu cukuk A • vius Lo;a ds flEcy cukuk] ,oa mUgas cSM ’khV] Vscy DykWFk vkfn ds Åij iz;ksx djukA • ,d iksLVj vFkok ’kVZ ds fy;s fMt+kbu cukukA

1111-1 izLrkouk (Introduction) bl dkslZ esa igys geus lh[kk fd fdl izdkj fofHkUu Vwy] ¶ykkbZ&vkmV] MkWdlZ ,oa eSustlZ dk dksjy MªkW esa iz;ksx fd;k tkrk gS] ,oa fdl izdkj fofHkUu uewuksa dh jpuk ds fy;s flEcy dk iz;ksx fd;k tkrk gSA geusa ;g Hkh lh[kk fd fdl izdkj vfVZfLVd VSDLV ,oa fofHkUu izdkj ds VSDLV LVkby dks cukrs ,oa QkWesZV djrs gSaA vkWCtSDV dks flECky esa ifjofrZr djuk] fjVªho djuk] flEcy ykbczsjh esa flEcy Mkyuk] ,oa flECky ykbCkzsjh dh lgk;rk ls fMt+kbu cukuk vkfn dks Hkh fiNys ikBksa esa crk;k x;k gSA bl ikB esa fofHkUu fMtkbukas dks Åij crk;s x;s Vwy ,oa rduhdksa dh lgk;rk ls cuk;k tk,sxkA MªkWbax ,oa fMt+kbfuax ds {ks= ls lEcfU/kr dqN vuqHkoh ,oa fuiq.k O;fDr;ksa }kjk cus dqN fMt+kbu ,oa fMft+Vy vkVZ uewuksa dks Hkh ge ns[ksaxsA mlds Ik’pkr~ ge Mªsl fMt+kbfuax] VSDlVkby fizaV fMt+kbfuax ,oa iksLVj fMt+kbfuax ds dqN mnkgj.kksa dks ns[ksaxsA

11+Vy vkVZ 11-2 fMt+kbu@fMft bu@fMft+ fMftVy vkVZ uewsa (Design/Digital Art Samples) dksjy MªkW ,oa vU; xkzfQ+d iSdst }kjk cus dqN fMft+Vy vkVZ ds uewus uhps fn;s x;s gSaA bu fMt+kbuksa dks fMtkbujksa }kjk jfpr flECky ykbczsjh dh lgk;rk ls cuk;k x;k gSAbu uewuksa esa] fMtkbuj usgk fot;ofxZ;k us uewus dh jpuk ds fy;s flECky ykbczsjh esa ls fofHkUu T;kferh; vkdkjksa dk iz;ksx fd;k gSA


;g dkVwZu Øe’k% lsty ’kkg ,oa lksQh ekstsulsu us fofHkUu csfld vkdkjksa ,oa flEcy ls flEcy ykbczsjh dh lgk;rk ,oa fofHkUu VwYl }kjk fMt+kbu fd;k g]S ftuds ckjs esa fiNys ikBksa esa crk;k x;k gSA


uhps fn[kk;h x;h fMt+kbuj vEkh ’kkg dh jpuk fofHkUu vkdkjksa ,oa flEcy ds iz;ksx dk ,d vkSj mnkgj.k gS] ftlls jaxhu Qwyksa ,oa ia[kqfM+;ksa dks fofHkUu flEcy ,oa vkdkjksa dks ykbczsjh esa ls pqu dj cuk;k x;k gSA

Xkfrfof/k (Activity)

1- dksjy MªkW esa cSM’khV ds fy;s ,d Qwyksa okyk fMt+kbu vFkok ,d dkVwZu eksfVQ cukbZ;sA oghnk iVsy ,oa HkkLdj }kjk jfpr fuEufyf[kr dkyhu ds fMt+kbu dk uewuk VSDlVkby fMt+kbu esa fMft+Vy dyk ds uewus ds mRre mnkgj.k gSA


11+kbu ds vH;kl (Design Exercises) 11-3 fMt+ fMtkbu 1111-3-1 yksxks dh fMt+kbfuax ,oa mls oL=ksa ds fMt+kbu ij fizaV djuk (Designing a Logo and Printing it on a Dress Design) i) fiNys ikB esa fn;s x;s o.kZu ds vuqlkj ,d yksxks@flECky@uewus dk fMt+kbu cuk;sa ftls vkidh dEiuh }kjk fufeZr lHkh oL=ksa ij fizaV fd;k tk;sxkA ii) ,d OkL= dks dksjy MªkW ij Hkh fofHkUu Vwy ds iz;ksxksa }kjk fMt+kbu dj ds cuk;k tk ldrk gSA mnkgj.k ds fy;s & • dksjy MªkW [kksysa vkSj csft;j Vwy dks pqusaA ;fn vki Qzh gS.M MªkWbax esas fuiq.k gSa rks vki Qzh gS.M Vwy dk iz;ksx dj ldrs gSaA • oL= ds fMt+kbu dk csfld ys vkmV cuk;saA fMt+kbu cUn djsaA


• ‘ksi Vwy pqusa vkSj ^uksM ,sfMV* dh lgk;rk ls ewy uewus dks viuh bPNkuqlkj ,sfMV djsaA

• csft;j vFkok Qzh gS.M Vwy dh lgk;rk ls oL= dks iwjk djsaA

• bPNkuql kj jax HkjsaA iii) funsZ’kkuqlkj yksxks@fMt+kbu dks vc oL= ij fizaV fd;k tk ldrk gSA


xfrfof/k & (Activity)

2- thUl ds VkWi dk ,d fMt+kbu cuk;sa ftlesa yksxks dks lkeus dh vksj fizaV fd;k x;k gSA

1111-3-2 VSDlVkby fizaV ds fy;s fMt+kbu (Designing for Textile Prints ) bl fMtkbu dh jpuk] csft;j Vwy ,oa ’ksi Vwy ds iz;ksx }kjk dh x;h gSA igys] ,d Qwy o ifRr;k¡ cuk;h x;ha Fkh vkSj fQj mUgas MqIYkhdsV fd;k x;k FkkA fQj mUgsa fcuk fdlh fof’k"V Øe ds LFkkfir fd;k x;k gSA ,d gh le; ij lHkh vkdkjksa dks ,d lkFk lsysDV djus ls] mUgsa ctrl G dks nckdj xqzi fd;k x;kA bls eSU;q ckj esa vajst fodYi dks pqudj fQj xzqi dks lsysDV dj ds Hkh fd;k tk ldrk gSA ,d vk;r cuk;k x;k vkSj fQj mlesa fMt+kbu Mkyk x;kA i`"BHkwfe dks fQj QkmaVsu fQy Mk;ykWx }kjk Hkjk x;k] tks fd fQy Vwy dk ,d ¶ykbZ&vkmV gSA Vkbi esa Ldkos;j fodYi dyj CySaM esa dLVe ,oa izhlsV~l ,oa dylZ esa flysaMj 13 pquk x;k ,oa mUgsa O;ofLFkr fd;k x;kA Qwy ,oa ifRr;ksa ds fy;s QkmaVsu fQy Mk;ykWx dks pquk x;kA Vkbi fodYi esa] yhfu;j] Ldkos;j] dkWfudy ,oa jsfM;y esa ls izR;sd dks fcuk fdlh fof’k"V Øe ds pquk x;kA dyj CySaM esa dLVe ds LFkku ij bl ckj Vw dyj dk pquk x;kA Ukks vkmVykbu dks pqudj tks fd vkmVykbu Vwy dk ¶ykbZvkmV gS] lHkh vkdkjksa dh vkmVykbu dks gVk;k x;kA bl izdkj ,d fMt+kbu esa cgqr ls izHkkoksa dk c<+k;k ,oa mudh jpuk dh tk ldrh gSA ,slk gh ,d fMt+kbu ftlls dksb Z jax O;ofLFkr ugha fd;s x;s gSa] nkfguh vksj fn[kk;k x;k gSA uewuksa dks fofHkUu izdkj ds VSDlVkby dh fMt+kbfuax ds fy;s iz;ksx fd;k tk ldrk g]S tSls cSM doj] Vscy DykWFk] insZ vkfn tSlk fd ,d uhps fn[kk;k x;k gSA

1010-4 iksLVj fMt+kbu (Poster Designs)


tSls fd yksxks] flEcy] VSDlVkby] oL= vkfn] dksjy ij fMt+kbu fd;s tkrs gSaA blh izdkj iksLVj Hkh fMt+kbu fd;s tk ldrs gSaA uhpsa] dksjy MªkW esa fMt+kbu fd;s x;s dqN iksLVj ds fMt+kbu izLrqr fd;s x;s gSaA i) uhps fn[kk;k x;k foKkiu dk iksLVj ,d dkYifud feBkbZ dk gSA yksxks] vkblØhe dksu dk dqN ifjofrZr :Ik gS ¼fLkEcy 063½] tks QwM QkWUV esa ls fy;k x;k gSA

,d dkys jax dk vk;r fcYdqy nk;sa vk/ks Hkkx esa cuk;k x;k gS vkSj Vwdyj iSVuZ fQy }kjk Hkjk x;k gSA dksu Lo;a gh dkys vk;r ds vUnj dsfUnzr fd;k x;k gS] ftlesa e/; esa ,d vk;r dVk gqvk gS] ftlls ysUl vkWCtsDV ds lEidZ esa vkus ls cpk tk ldsA vk;r esa Hkjs jax baVjsfDVo fQy Vwy }kjk iz;qDr lk/kkj.k Vw dyj iSVuZ fQy gSaA eq[; vk;r ds ckgj ,d nwljk vk;r] ckgjh ckWMZj ds izHkko ds fy;s cuk;k x;k gS] tks CyaSM bQSDV ds iz;ksx ls cuk;s f=Hkqt ds uewus ds fy;s vk/kkj cukrk gSA ii) ,d lekjksg ds fy;s iksLVj ,MoVkbftax dk fMt+kbu uhps fn[kk;k x;k gSA nks HkkaSjs ,d nwljs dk gkFk idM+s gq;s] /khjs /khjs ukprs gq;s] izfr;ksfx;ksa dk dqN gkL;tud izHkko nsrs gSaA

lEiw.kZ vkdkj dks foHkkftr dj vyx fd;k x;k] nksckjk vkdkj fn;k x;k] MqIyhdsV fd;k x;k] iyVk x;k vkSj fQj jaxk x;k gSA nksuks dhVksa dh Vkaxksa ds vUr esa] uksMl ~ dks vykbu fd;k x;k gS] ftlls os


tqM+s gq;s fn[ksa ,oa bl O;oLFkk dks xqzi djds ,d dkys vk;rkdkj Qzse esa ,d ikoj fDyi vkWCtsDV ds :Ik esa LFkkfir fd;k x;kA

iii)

vfUre mnkgj.k ,d iksLVj ds fMt+kbu dk gS tks ,d laxhr lekjksg dks foKkfir djrk gS ¼uhps ns[ksa½A ;g fMt+kbu flEcy 052] E;wftd QkWUV ls vkSj flEcy 069] E;wftd flEcy QkWUV ls izLrqr djrk gSA

fxVkj ds vkdkj dks] i`Fkd&i`Fkd vkWCtsDV~l esa vyx dj fn;k x;k gS] ftlesa muesa fofHkUu jax Hkjs tk ldsaA laxhr ds Loj dks MqIyhdsV dj ifjofrZr fd;k x;k vkSj jax ls Hkjk x;k gSA Qzse] i`"BHkwfe] vkSj dsUnzd ds vkdkj lk/kkj.k gS ftUgas ’ksi Vwy ls Bhd fd;k x;k gSA


xfrfof/k (Activity)

3- Åij of.kZr dksjy MªkW esa of.kZr iksLVj fMt+kbuksa esa ls ,d dks cukus dk iz;kl djsaA dksjy MªkW xzkfQ+d lwV esa lfEefyr] flEcy QkWUVl dks tc ge czkmt+ djrs gSa] /;ku j[ksa fd vkdkj] oØksa dh voLFkk esa gksrs gSa ftUgas vyx fd;k tk ldrk gS] ifjofrZr fd;k tk ldrk gS ,oa cgqr cM+h Js.kh esa fMt+kbu dh pqukSfr;ksa dks gy djus ds vuqlkj iz;ksx fd;k tk ldrk gSA jaxksa ds iz;ksx vFkok ,d ;k nks izHkkoksa ds iz;ksx }kjk vki vius izfrfnu dh dk;Z& ;kstukvksa ds fy;s vf}rh; fMt+kbuksa dh jpuk dj ldrs gSaA

1111-5 nRrdk;Z (Assignments) 1111-5-1 d{kk dk;Z (Class Assignments) i) ,d Qwy dk fMtkbu] dksjy MªkW esa] fofHkUu Vwy ,oa jaxksa dk iz;ksx dj cukb;sA

1111-5-2 x`g dk;Z (Home Assignments) i) QwYk ds fMt+kbu dks] dqN ifRr;ksa ,oa Qyksa dk flEcy ykbczsj h esa ls iz;ksx dj cukb;sA ,d VSDlVkby fMt+kbu cukus ,oa fMt+kbu dks Hkjus ds fy;s fofHkUu Vwy ,oa ¶ykbZvkmV dk iz;ksx djsa vkSj i`"BHkwfe dks fofHkUu jaxksa ls HkjsA

1111-6 Lkkjka’k (Summing Up)

ikB 11 esa geus] dksjy MªkW ,oa vU; xkzfQ+d lkW¶Vos;j ds iz;ksx }kjk cus dqN fMft+Vy vkVZ fMt+kbu ds dqN uewuksa dks ns[kkA vH;kl esa Mªsl fMt+kbu esa yksxksa@flEcy dh fizfVax ds ckjs esa le>k;k x;kA geus ;g Hkh lh[kk fdl izdkj fofHkUu Vwy] QkWUV ,oa flEcy ds dksjy MªkW esa iz;ksx }kjk VSDlVkby ,oa iksLVj dks fMt+kbu fd;k tk ldrk gSA vxys ikB esa ge lh[ksaxs fd fcVeSi fMt+kbu ,oa QksVks dks fdl izdkj LdSu fd;k tk ldrk gS] ftlls ge vius fMt+kbu esa ckn esa mUgssa iz;ksx dj ldsaA

1111-7 vH;klkFkZ iz’u (Terminal Questions) 1- dksjy MªkW fdl izdkj QS’ku fMt+kbuj dh lgk;rk djrk gS \ 2- ,sls iksLVj dk mnkgj.k nsa] ftls vkius ns[kk gks vkSj ftls vki le>rs gSa fd dksjy MªkW esa fMt+kbu fd;k tk ldrk gSA mu Vwy~l dks le>kb;s] ftudk iz;ksx vki bls fMt+kbu djus esa djsaxsA

1111-8 lanHkZ ,oa v/;;u ;ksX; iqLrdsa (References and Suggested Further Reading) 1.

Help Menu & Tutorials of Corel DRAW


2.

http://www.graphicssoft.about.com

3.

http://www.textiledesigning.org

4.

http://www.textilesource.com

1111-9 ’kCnkoyh (Glossary) 1. Qzh gS.M 2. dhV

fcuk fdlh midj.k dh lgk;rk ds Mªkbax cukuk dhM+k

204-L-11-H  

10101010----0000 mnmnmnmn~~~~ns’;ns’;ns’;ns’; 10101010----1111 izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk 10101010----2222 fMt+kbu@fMft+Vy vkVZ uewusf...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you