Page 1

ikB&4 CykWd fizafVax dk ifjp; (BLOCK PRINTING : AN INTRODUCTION) lajpuk 4-0

mÌs’;

4-1 4-2

izLrkouk ,sfrgkfld i`"BHkwfe fe

4-3

CykWDl ds izdkj 4-3-1 4-3-2 4-3-3 4-3-4 4-3-5

ydM+h ds CykWd fyuksfy;e ds CykWd ekfpl dh rhfy;ks rhfy;ksa ds CykWd vU; oLrqvksa }kjk cuk;s x;s CykWd /kkrq ds cus CykWd

4-4

CykWDl cukuk

4-5

nRr dk;Z 4-5-1 d{kk dk;Z 4-5-2 x`g dk;Z

4-6 4-7

lkjka’k Lo;a tk¡p iz’uksa ds lEHkkfor mRrj

4-8

vH;klkFkZ iz’u

4-9 lanHkZ ,oa v/;;u ;ksX; iqLrdsa 4-10 'kCnkoyh


4 CykWd fizafVax dk ifjp; (BLOCK PRINTING: AN INTRODUCTION) diM+s ij jaxhu fMt+kbu cukus dh cgqr ls fof/k;k¡ gSA bl izdkj dh ,d fof/k ftldk bl ikB esa v/;;u fd;k tk;sxk og izkphu dyk CykWd fizafVax gS tks vkfn ekuo }kjk iz;ksx esa ykbZ tkrh Fkh ftlls gesa CykWd fizafVax }kjk diM+s ij fMt+kbu cukus dk Kku izkIr gqvkA ikB 5 vkSj ikB 6 esa CykWd fizafVax dh rduhd rFkk fizafVax ls igys fd;s tkus okys dqN mipkjksa dk o.kZu fd;k tk;sxkA

4-0

mÌs’; (Objectives)

bl ikB dk v/;;u djus ds i’pkr~ vki ;g tkuus ds ;ksX; gks tk;saxs%& • • •

4-1

CykWd fizafVax rduhd dh ,sfrgkfld i`"BHkwfe dk KkuA fHkUu&fHkUu izdkj ds CykWd dh igpku tks fizafVax ds fy, iz;ksx esa yk;s tk CykWDl cukus dh rduhd dh tkudkjhA

izLrkouk (Introduction)

diM+s ij fMtkbu ds :i esa jax yxkus dh rduhd esa CykWDl dk iz;ksx fd;k tkrk gSA CykWd [kqns gq, fMt+kbu dks jax yxkdj diM+s ij ncko gLrkarj.k fd;k tkrk gSA ;g 'kk;n VsDLVkby rduhdh dh lcls /kheh izfØ;k gSA CykWd }kjk fizaV x;k diM+k fp= 4-1 dks n’kkZ;k x;k gSA blds ckn ds ikBksa esa ge CykWd fizafVax ds igyqvksa ij fopkj djsaxsA

4-2

ldsaA

ij }kjk fizafVax fd;k

fp= 44- 1 CykWd ds }kjk fÁaV fd;k gqvk diM+k

vU;

,sfrgkfld i`"BHkwfe (Historical Background)

Hkkjr esa gkFk ls fizaV fd;s x;s diM+s xqtjkr rFkk mlds vkl ikl ds jkT;ksa fla/k ¼vc ikfdLrku esa½] jktLFkku rFkk e/;izns’k ls cukus 'kq: gq,A ,slk fo’okl fd;k tkrk gs fd fgUnw rFkk eqlyeku [krjh tkfr us loZizFke ;g dk;Z vkjEHk fd;kA buesa ls cgqr ls [krjh ;g nkok djrs gSa fd 8 oha 'krkCnh AD esa vjcksa dh thr ds i’pkr~ muds iwoZtksa us fla/k {ks= dks NksM fn;k Fkk] rFkk mlds i’pkr~ bl rduhd dk vU; {ks= ksa esa izlkj gqvkA vkBoha 'krkCnh esa ydM+h dks CykWd dkxt ij fizafVax ds fy, iz;ksx esa yk;s tkrs Fks rFkk mlds i’pkr~ budk iz;ksx diM+s ij ij fizafVax d fy, fd;k tkus yxkA phu rFkk feJ ds yksx bl dk;Z es


vxz.kh FksA ;g izfØ;k19oha 'krkCnh bVyh esa iz;ksx dh xbZ rFkk blds i’pkr~ ;g dyk ;wjksi ds eq[; fizafVax dsanzksa esa QSy xbZA Hkkjr esa CykWd fizafVax ds egRoiw.kZ dsUnz lkaxkusj] t;iqj] cx: rFkk ck<+esj jktLFkku esa] e/;izns’k esa ckx] xqtjkr esa vgenkckn] tsriwj] jktdksV] iksjcUnj rFkk Hkkouxj rFkk fiykdqvk¡] Qk:[kkckn mRrj izns’k esa gSA ;s pkjksa izns’k vkt Hkh CykWd fizafVax ds fy, Hkkjro"kZ esa vxz.kh gSA

Lo;a tk¡p iz’u (Self-check Questions) CykWd fizafVax D;k gS\ Hkkjro"kZ esa CykWd fizafVax djus okys dsUnzksa dh lwph cukb;sA

1. 2.

4-3

CykWDl ds izdkj (Types of Blocks)

CykWd fizafVax ds fy, iz;ksx esa yk;s tkus okys CykWd dbZ izdkj ds gSa ftudh vyx vyx fo’ks"krk,a gSA muds uke fuEufyf[kr gSa • • • • •

ydM+h ls cus CykWd fyuksfy;e ds CykWd ekfpl dh rhfy;ksa ds CykWd ?kjsyw lkeku tSls IykWfLVd Xykl] cksry Vki rFkk lfCt;ksa tSls vkyw] fHkaMh] f’keyk fepZ vkfn ls cuk;s gq, CykWDl /kkrq ds cus CykWd

4-3-1 ydM+h ls cus CykWd (Wooden Blocks) ydM+h ds 'kgrhjksa dks lery phj dj rFkk mudks vko’;d lkbt tks fMt+kbu cukus ds fy, vko’;d lkbt esa dkV fy;k tkrk gS ¼vf/kdre lkbZt 6^^ Mk;ehVj rFkk 1½ eksVkbZ½ ;g /;ku nsus ;ksX; gS fd lery phjh xbZ ydM+h ij fMt+kbu dh [kqnkbZ djuk cgqr ljy gSA bldk dkj.k ;g gS fd ydM+h ds 'kgrhjksa ij okf"kZd ?ksjk gksrk gSA ftl ij [kqnkbZ djuk cgqr ljy gS] ;fn mudks lery dkVk tk;s rFkk mu ij lUrqfyr rFkk O;ofLFkr fMt+kbu cuk;s tk;s ¼fp= 4-2½ bu CykWDl ds dqN y{k.k gaS%

• dM+h ls cus CykWDl ij fuf’pr fp= 4- 2 ydM+h ds CykWDl

y


• •

:ijs[kk cukbZ tk ldrh gSA ydM+h ds CykWd ls mRre fMt+kbu ugha cuk;s tk ldrsA izR;sd jax ds fy, vyx CykWd dh vko’;drk gksrh gSA

4-3-2 fyuksfy;e CykWd (Linoleum Blocks) fyuksfy;e CykWd esa ydM+h ij cus dh rduhd dk iz;ksx gksrk gSA D;ksafd fyuksfy;e ydM+h ls ueZ gksrh gS rFkk nkuk Hkh gksrk gS blfy, bldks dkVuk ljy gS ijUrq ij ge vPNh ykbusa ;k #fpdj VsDlp~j~ ugha ldrsA fyuksfy;e dk eq[; ykHk ;g gS fd ;g rFkk ljyrk ls miyC/k gksrh gS rFkk bl ij 'kh?kzrk ls gksrk gSA fyuksfy;e Cykd cukus dh ydM+h ds CykWd cukus ds leku gh gSA¼fp= 4-

4-3-3 ekfpl dh rhfy;ksa ls cus CykWDl

CykWd dke bl cuk lLrh dke fof/k 3½

fp= 44- 3 fyuksfy;e CykWd

(Matchstick Blocks) ekfpl dh rhfy;ksa }kjk fizafVax cgqr ljy gSA ;g Cykd fizafVax dh izFke lh<+h gSA blls ges fMt+kbu cukus dh ewy /kkj.k dks le>us esa lgk;rk feyrh gSA ;g fizafVax djus dh cgqr lLrh fof/k gSa ftUgsa cPpksa ds fy, jpukRed 'kkSd ds fy, tkjh fd;k tk ldrk gSA ekfpl dh frfYy;ksa ls fizafVaax esa fuiq.k gksus ls ydM+h ds CykWDl ls fizafVax djuk ljy gks tkrk gSA vf/kdrj T;kseSfVªdy uewus tks fp= 4-4 esa fn[kk;s x;s gSa] bl fof/k }kjk cuk;s tk ldrs gSaA

xf rfo f/k fp= 44-4 ekfpl dh rhfy;ksa }kjk cuk, x, CykWDl

(A cti vit y)


1ekfpl dh rhfy;ksa ls nks t;kseSfVªdy uewus cukb;sA eSpfLVDl dk ,d mnkgj.k uhps n’kkZ;k x;k gSA

eSpfLVd fizafVax ds fy, fuEufyf[kr lkexzh pkfg, • xRrs dh 'khV tks CykWd ds fy, vk/kj gksxh ¼vf/kd eksVkbZ okyk ugha½ • ukasd dVh gqbZ ekfpl dh rhfy;k¡A • iSfUly ;k Ldsp isu • fMt+kbu • dSUph dk dkxt dkVus okys pkdwA • Fkkyh ;k piVh IysV • iryh Qkse dh 'khV • cz’k • iksLVj rFkk diM+s ds jax

Lo;a tk¡p iz’u (Self-check Questions) 34-

eSpfLVd fizafVax D;k gksrk gS\ CykWDl cukus ds fy, fyuksfy;e D;ksa mi;qDr gSaA

4-3-4 vU; ?kjsyw oLrqvksa }kjk cuk;s x;s CykWDl (Blocks made of Other Objects) vkyw%& ;g ,d lkekU; rduhd gS tks Ldwy eas cPpksa iz;ksx fd;k tkrk gSA bl fof/k eas vkyw ij fMt+kbu cuk;k gS rFkk bldks jax esa Mqcksdj diM+s ij yxk;k tkrk gS ¼fp= 4bl fof/k }kjk ’kh?kzrk ls fizafVax dh tk ldrh gS ijUrq bl }kjk fMt+kbu ugha cuk;s tk ldrsA

}kjk tkrk 6½A fof/k

fHkaMh rFkk f’keyk fepZ%& vkyw dh Hkk¡fr ;s Hkh rS;kj osthVscy CykWDl gSaA ijUrq bu ij ge vius fMt+kbu ugha cuk D;ksafd mudk viuk izkÑfrd VsDlpj gksrk gS ¼fp= 4-7½ cksry dk <Ddu %& budks diM+s ij NksVs NksVs xksys ds fy, iz;ksx esa yk;k tkrk gSA ¼fp= 4-8½

ldrs cukus fp= 44- 6 vkyw dk CykWd


4-3-5 /kk rq ls cus CykWDl (Metal Blocks)

fp= 44- 8 cksry ds <Ddu ls fizaV fd;k gqvk diM+k fp= 44- 7 f’keyk fepZ ls cuk CykWd

bu dk iz;ksx Hkh diM+s ij fMt+kbu cukus ds

fy, fd;k tkrk gS ydM+h ds CykWd dh Hkk¡fr ;s CykWd /kkrq ls cuk;s tkrs gSaA

fp= 44- 9 esVy dk CykWd

xfrfof/k (Activity) iksLVj jax dk iz;ksx djrs gq,] dkxt dh 'khV ij ?kjsyw oLrqvksa tSls vkyw] fHkaMh] 'kh’kk rFkk cksry VkWi vkfn dh lgk;rk ls ,d Vscy DykWFk dk fMt+kbu cukb;sA

4-4

CykWd cukuk (Making of Blocks)

ftl oLrq ij CykWd cukuk gks mldk lrg fpduh rFkk lery gksuh pkfg;s ftlls fMt+kbu ,d leku cuk;k tk ldsA fMt+kbu Vªsl djus ds fy, dkcZu isij dk iz;ksx Hkh fd;k tk ldrk gSA CykWd dh lrg ij fMt+kbu cukus ds fy, ,d vkSj fof/k Hkh izpfyr gSA ydM+h ds CykWd ij fMt+kbu j[k dj mlesa fNnz cuk;s tkrs gSa rFkk dkcZu ds pwjs dks mu fNnzksa ij fNM+d dj nck;k tkrk gS ftlls og fMt+kbu ydM+h ds CykWd ij fizaV gks tkrk gSA bu nksuksa fof/k;ksa }kjk CykWd ij fMt+kbu cuk;k tk ldrk gSA CykWd ij fMt+kbu cukus ls igys dyj Ldhe dk pquko dj ysuk pkfg,A izk;% ,d CykWd dks lgk;d :i eas rjk’kk tkrk gS ftlls fMt+kbu dh :ijs[kk dh Nki cukbZ tk lds rFkk nwljk CykWd fMt+kbu ds vUnj ds Hkkx dks


vyaÑr djus ds fy, vko’;d gksrk gSA CykWDl dks fMt+kbu ls dqN cM+k dkVk tkrk gSA ftlls fMt+kbu dk [kqyk Hkkx doj fd;k tk ldsA ,d CykWd dk vf/kdre lkbZt 6" X 6" gksrk gS ftl ij ¾" xgjk fMt+kbu cuk;k tkrk gSA

Lo;a tk¡p iz’u (Self-check Questions) 56-

CykWd cukus ds fy, lery dkVs x;s ydM+h ds VqdM+s D;ksa mi;qDr gSa\ CykWd fdrus izdkj ds gksrs gSa o.kZu djsaA

4-5

nRr dk;Z (Assignments)

4-5-1 d{kk dk;Z (Class Assignments) 1 nqiV~Vk ;k viuh ilan ds mRikn ds fy, isij ij ik¡p ds fMt+kbu CykWd cukb;sA

4-5-2 x`g dk;Z (Home Assignments) i) ii)

4-6

fofHkUu izdkj ds CykWd [kkstsa rFkk fofHkUu CykWDl }kjk fizafVM vkbVe dk laxzg djsaA ekfpl dh rhfy;ksa ls ,d CykWd cukb;s rFkk blls diM+s ds uewus ij fizafVax dfj;sA

lkjka’k (Summing Up)

CykWd fizafVax ,d izkphu dyk gS tks diM+k NikbZ ds fy, iz;ksx esa vkus okyh izkphu VsDLVkby fMt+kbZfuax rduhd FkhA cgqr de le; esa gh ;g rduhd lalkj esa cMs O;kikj esa cny xbZZA fofHkUu izdkj ls CykWd cuk;s tkus yxs tSls ydM+h] ekfpl fd frfYy;ksa] ?kjsyw oLrqvksa IykWfLVd Xykl] cksry ds <Ddu] vkyw] fHkaMh rFkk f’keyk fepZ vkfnA ydM+h ls CykWd cukus ds fy, ydM+h ds yV~Bksa dks lery NksVs VqdMksa esa dkVk tkrk gS rFkk muij fMt+kbu dh [kqnkbZ dh tkrh gSA fMt+kbu dh :ijs[kk cukus rFkk mldks vyaÑr djus ds fy, vyx vyx CykWd cuk;s tkrs gSaA

4-7

Lo;a tk¡p iz’uksa ds lEHkk lEHkkfor mRrj (Possible Answers to Selfcheck Questions) 1)

CykWd fizafVax ,d lkekU; izfØ;k gS ftlesa diM+s ij fMt+kbu cukus ds fy, cus gq, CykWdksa dk iz;ksx gksrk gSA

2)

Hkkjro"kZ esa CykWd fizafVax ds dsUnz gSa% • jktLFkku%& lkxkusj] ckx:] ck<+esj • e/;izns’k%& ckx

fMt+kbu


• • 3) 4) 5)

6)

4-8

mRrj izns’k%&

vatkj] nhlk] vgenkckn] tsriqj] jktdksV] iksj cUnj rFkk Hkkouxj fiykdqvk] Q:[kkckn

ekfpl dh rhfy;ksa }kjk fizafVax og fof/k gS ftlesa diM+s ij fizafVax ds fy, ekfpl dh rhfy;ksa ls cus CykWd dk iz;ksx fd;k tkrk gSA fyuksfy;e ydM+h ls ueZ rFkk blesa xzsu ugha gksrs] ;g ljyrk ls dkVh tk ldrh gS rFkk lLrh ,oa ljyrk ls miyC/k gSA ydM+h dh Åijh lrg ij okf"kZd pDdj ¼xksys½ gksus ls ydM+h dks xksnuk@dkVuk ljy gS ;fn ydM+h dks gsfjtSUVyh lery dkVk tk;s rFkk bldh lrg ij leku :i ls Øec) fMt+kbu cuk;s tk ldrs gSaA CykWd fizafVax esa fuEu izdkj ds fizafVax CykWd iz;ksx esa yk;s tkrs gSa • ydM+h ls cus CykWd • fyuksfy;e ds CykWd • ekfpl dh frfYy;ksa ds CykWd • lfCt;ksa rFkk vU; ?kjsyw lkeku ls cus CykWd • /kkrq ds cus CykWd

vH;klkFkZ iz’u (Terminal Questions) 1) 2) 3)

4-9

xqtjkr%&

Hkkjro"kZ ds ekufp= esa CykWd fizafVax ds dsUnzksa dks fpfUgr dhft;sA CykWd fizafVax dh ,sfrgkfld i`"BHkwfe ds fo"k; ij fyf[k;sA ydM+h ds CykWd cukus dk laf{kIr o.kZu djsaA

lanHkZ ,oa v/;;u ;ksX; iqLrdsa (Suggested further reading and References) 1. Gillow, J. and Barnard, N. 1991. Traditional Indian Textiles. Thames & Hudson Ltd., London 2. Singh, M. (Ed.). 2000. Handcrafted Indian Textiles. Roli Books Pvt. Ltd., Mumbai.

4-10 'kCnkoyh (Glossary) 1. 2. 3. 4.

ofVZdy ykWXl flfefVªdy fLizaMy

lh/kk [kMk isM+ ds rus ds VqdM+s ,d tSls fNM+duk

202-L-4-H  
202-L-4-H  

4444----0000 mÌs’;mÌs’;mÌs’;mÌs’; 4444----1111 izLrkoukizLrkoukizLrkoukizLrkouk 4444----2222 ,sfrgkfld i`"BHkw,sfrgkfldi`"BHkw,sfrgkfldi`"BH...

Advertisement