Page 1

DEDICATED TO FINDING THE BEST POSSIBLE TAX SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS

2016 ‫הערכות לקראת סוף שנת המס‬ 2017 ‫ותחילת שנת המס‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬

‫לקוחות וידידים יקרים‪,‬‬ ‫ממשלת ישראל אישרה כידוע את עקרונות התכנית הכלכלית ותקציב המדינה לשנים ‪ 2017-2018‬והכנסת החלה לדון בימים אלה‬ ‫בחקיקה הצפויה‪ .‬כחלק מעיקרי התכנית קבעה הממשלה קיצוץ רוחבי בתקציבי הפעילות של המשרדים השונים‪.‬‬ ‫הרפורמות שאמורות לעבור במסגרת חוק ההסדרים מושתתות על ‪ 3‬תחומי פעולה מרכזיים‪ :‬הפחתת יוקר המחייה‪ ,‬צמצום‬ ‫הפערים בחברה ועידוד הצמיחה‪.‬‬ ‫אנו מתכבדים להגיש לעיונכם חוברת אשר הופקה ונערכה על ידי מחלקת המיסים של משרדנו ובה תמצית של ההצעות לתיקוני‬ ‫החקיקה‪ ,‬המוצעות במסגרת חוק ההסדרים ודיוני התקציב לשנים ‪ 2018-2017‬ודגשים אחרים לשם הערכות לסוף שנת המס‪.‬‬ ‫בין ההמלצות לשינויי החקיקה בחוק ההסדרים נכללים נושאים כגון‪ :‬הפחתת שיעור מס החברות‪ ,‬הטלת מס על בעלי ‪ 3‬דירות‬ ‫ומעלה‪ ,‬מתן סמכות למנהל רשות המיסים להנחות את פקידי השומה לראות ברוווחים לא מחולקים של חברות ארנק‪ ,‬כאילו‬ ‫חולקו כדיבידנד‪ ,‬הפחתת מיסים לחברות הייטק‪ ,‬חיוב במס של פיצויי פיטורין למי שמשכורתו גבוהה מ‪ ₪ 30,000-‬ועוד‪.‬‬ ‫יובהר כי נושאים אלה ואחרים יידונו בכנסת ובוועדותיה וצפויים לעבור שינויים רבים עד שיגיעו להבשלה סופית של הליך החקיקה‪.‬‬ ‫מחלקת המיסים של ‪ RSM‬שיף הזנפרץ ושות' רו"ח מעניקה שירותים של ליווי וייעוץ מקצועי בתחומים של מיסוי ישראלי ובינלאומי‬ ‫וביניהם‪ :‬מתן חוות דעת בסוגיות מס שונות‪ ,‬ייעוץ וטיפול במקרים של הליך גילוי מרצון‪ ,‬ייעוץ וטיפול בנושאים של המרת הליכים‬ ‫פליליים בכופר‪ ,‬תכנוני מס וייעוץ בבחירת מבנה ההתאגדות האופטימאלי‪ ,‬בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות מרשות המיסים‬ ‫(פרה‪-‬רולינג) בנושאים שונים‪ ,‬ייעוץ בדיוני שומה‪ ,‬ליווי עסקאות‪ ,‬יעוץ וליווי לחברות המעוניינות לבחון זכאותן להטבות מס ע"פ‬ ‫החוק לעידוד השקעות הון ועוד‪.‬‬

‫נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת‪,‬‬ ‫‪ RSM‬שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון‬ ‫‪3‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫נושא‪.‬‬

‫•‬

‫עמוד‬

‫הצעת חוק התייעלות כלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים ‪ ,)2018-2017‬התשע"ז‪3 ............... 2016-‬‬ ‫א‪ .‬שינוי בשיעורי המס ‪3 ...........................................................................................................................................................‬‬ ‫ב‪ .‬חברות ארנק ‪7 ......................................................................................................................................................................‬‬ ‫ג‪ .‬מיסוי רווחים לא מחולקים‪7 ................................................................................................................................................‬‬ ‫ד‪ .‬מיסוי מקרקעין ‪8 ..................................................................................................................................................................‬‬ ‫ה‪ .‬חוק עידוד השקעות הון‪9 ....................................................................................................................................................‬‬

‫•‬

‫‪4‬‬

‫דגשים והערכות לקראת סוף שנת המס‪12 ..............................................................................................................................‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬

‫הצעת חוק התייעלות כלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים ‪ ,)2018-2017‬התשע"ז‪2016-‬‬

‫‪1‬‬

‫ביום ‪ 31‬באוקטובר ‪ ,2016‬פורסמה הצעת חוק התייעלות כלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים ‪ ,)2018-2017‬התשע"ז‪( 2016-‬להלן‪:‬‬ ‫"הצעת החוק")‪ .‬במסגרת הצעת החוק בפרק המיסים בוצעו שורת תיקונים נרחבים בחוקי המס השונים שעיקרם יובא בתמצית להלן‪:‬‬

‫א‪ .‬פקודת מס הכנסה‬ ‫‪1.1‬שינוי בשיעורי המס החלים על הכנסתו החייבת של יחיד‬ ‫מוצע לתקן את סעיף ‪ 121‬לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)‪ ,‬התשכ"א‪( 1961-‬להלן‪" :‬הפקודה")‪ ,‬תוך מתן הקלה בשיעורי המס ובמרווח‬ ‫מדרגות המס הנמוכות‪.‬‬ ‫מדרגות מס שנתיות על הכנסה מיגיעה אישית ‪-‬‬

‫‪2016‬‬ ‫הכנסה שנתית‬ ‫עד ‪₪ 62,640‬‬ ‫מ‪ 62,641 -‬ועד ‪₪ 107,040‬‬ ‫מ‪ 107,041 -‬ועד ‪₪ 166,320‬‬ ‫מ‪ 166,321 -‬ועד ‪₪ 237,600‬‬ ‫מ‪ 237,601 -‬ועד ‪₪ 496,920‬‬ ‫מ‪ 496,921 -‬ועד ‪₪ 803,520‬‬ ‫כל שקל מעל ‪₪ 803,521‬‬

‫‪2017‬‬ ‫שיעור המס‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫הכנסה שנתית‬ ‫עד ‪₪ 74,640‬‬ ‫מ‪ 74,641 -‬ועד ‪₪ 107,040‬‬ ‫מ‪ 107,041 -‬ועד ‪₪ 171,840‬‬ ‫מ‪ 171,841 -‬ועד ‪₪ 238,800‬‬ ‫מ‪ 238,801 -‬ועד ‪₪ 496,920‬‬ ‫מ‪ 496,921 -‬ועד ‪₪ 640,000‬‬ ‫כל שקל מעל ‪₪ 640,001‬‬

‫שיעור המס‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫‪ 1‬מועד התחילה של התיקונים המפורטים בהצעת החוק הינו ‪ 1‬בינואר ‪.2017‬‬ ‫‪5‬‬


‫מדרגות מס שנתיות על הכנסה שאינה מיגיעה אישית ‪-‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬ ‫הכנסה שנתית‬

‫שיעור המס‬

‫הכנסה שנתית‬

‫שיעור המס‬

‫מ‪₪ 237,600 -‬‬

‫‪31%‬‬

‫מ‪₪ 238,800 -‬‬

‫‪31%‬‬

‫מ‪ 237,601 -‬ועד ‪₪ 496,920‬‬

‫‪34%‬‬

‫מ‪ 238,801 -‬ועד ‪₪ 496,920‬‬

‫‪35%‬‬

‫מ‪ 496,921 -‬ועד ‪₪ 803,520‬‬

‫‪48%‬‬

‫מ‪ 496,921 -‬ועד ‪₪ 640,000‬‬

‫‪47%‬‬

‫כל שקל מעל ‪₪ 803,521‬‬

‫‪50%‬‬

‫כל שקל מעל ‪₪ 640,001‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪2.2‬מוצע להגדיל את שיעור מס יסף משיעור של ‪ 2%‬לשיעור של ‪ 3%‬על הכנסה חייבת העולה על ‪( ₪ 640,000‬בשנת המס ‪.)₪ 803,520 - 2016‬‬

‫‪3.3‬הפחתת שיעור מס חברות‬ ‫מוצע לתקן את סעיף ‪(126‬א) לפקודה כך שבשנת ‪ 2017‬יופחת שיעור מס החברות לשיעור של ‪ 24%‬ובשנת ‪ 2018‬לשיעור של ‪.23%‬‬

‫‪4.4‬מיסוי משיכות בעלים‬ ‫מוצע לתקן את סעיף ‪ 3‬לפקודה כך שמשיכת כספים ו‪/‬או שימוש בנכסי* החברה ע"י יחיד‪ ,‬שהוא בעל מניות או קרובו (למעט משיכה המהווה‬ ‫הכנסה אשר נוכה מלוא המס המתחייב ממנה) תסווג כהכנסתו של בעל המניות באותה שנת מס כהכנסה ממשלח יד‪ ,‬הכנסת עבודה‪,‬‬ ‫הכנסה מדיבידנד או כהכנסה אחרת (סעיף ‪ )10(2‬לפקודה)‪ ,‬לפי העניין‪ .‬הלוואת כספים לתקופה של עד תשעים ימים לא תיחשב כהכנסה של‬ ‫בעל המניות‪ ,‬אולם יראו כהכנסה של בעל מניות כספים שהושבו (בתוך תשעים ימים) ונמשכו מחדש בתוך שנתיים ממועד המשיכה הקודמת‪.‬‬ ‫* לעניין זה‪ ,‬נכס – דירה לרבות סכומים שהוצאו להשבחתה‪ ,‬חפצי אומנות או תכשיטים‪ ,‬כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש בהם הוא של בעל‬ ‫מניות מהותי וכן נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין זה בצו‪.‬‬ ‫‪6‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬ ‫‪5.5‬חברות ארנק‬ ‫מוצע לקבוע כי הכנסה חייבת של חברת מעטים (כמשמעותה‬ ‫בסעיף ‪ 76‬לפקודה) הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות‬ ‫מהותי (כהגדרתו בסעיף ‪ 88‬לפקודה‪ ,)2‬המחזיק במישרין או‬ ‫בעקיפין‪ ,‬לרבות באמצעות קרוב‪ ,‬במניותיה‪ ,‬תיחשב כהכנסתו‬ ‫של יחיד מיגיעה אישית במקרים הבאים‪:‬‬ ‫א‪ .‬שכיר ‪ -‬הכנסת חברת מעטים הנובעת מפעילות יחיד בעבור‬ ‫צד ג' והיא מסוג הפעילויות שנעשות במסגרת יחסי עובד‬ ‫מעביד תסווג כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף ‪ )2(2‬לפקודה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬נושא משרה ‪ -‬הכנסת חברת מעטים הנובעת מפעילות יחיד‬ ‫כנושא משרה בחבר בני אדם אחר תסווג כהכנסה מיגיעה‬ ‫אישית לפי סעיף ‪ )2(2‬או ‪ )10(2‬לפקודה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬משלח יד מיוחד ‪ -‬הכנסת חברת מעטים הנובעת מפעילות‬ ‫יחיד העוסק במשלח יד מיוחד ושמקורן ב‪ 50% -‬או יותר מסך‬ ‫כל הכנסות חברת המעטים* בשירות הניתן לאדם אחד או‬ ‫קרובו‪ ,‬תסווג כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף ‪ )1(2‬לפקודה‪.‬‬ ‫* הכנסות ‪ -‬לרבות רווחי שותפויות ולמעט דיבידנדים ו‪/‬או‬ ‫רווחי הון‪.‬‬ ‫‪ 2‬מי שמחזיק‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬לבדו או יחד עם אחר‪ ,‬ב‪ 10%-‬לפחות‬ ‫באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר‪-‬בני‪-‬אדם (כגון‪:‬‬ ‫הזכות לרווחים‪ ,‬הזכות למות דירקטור או מנהל כללי‪ ,‬זכות הצבעה באסיפה‬ ‫כללית‪ ,‬הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת הפירוק‬ ‫וכו')‪.‬‬

‫‪6.6‬מיסוי רווחים לא מחולקים‬ ‫מוצע לתקן את סעיפים ‪(76‬א) ו‪ 77-‬לפקודה ולקבוע כי למנהל‬ ‫רשות המסים תוענק סמכות להורות לפקיד השומה לנהוג‬ ‫ברווחי חברות הצוברת רווחים ללא תכלית כלכלית‪ ,‬כאילו חולקו‬ ‫בתור דיבידנדים‪.‬‬ ‫הסמכות שתוענק למנהל לעניין רווחים בלתי מחולקים תחול‬ ‫לגבי כל חברה (לא רק על חברות מעטים) ועל כלל הכנסות‬ ‫החברה‪ ,‬בין שהן חייבות במס ובין שהן פטורות ממס‪ ,‬לרבות‬ ‫שבח‪.‬‬

‫‪7.7‬כספים המופרשים על ידי מעסיק למטרת פיצויים‬ ‫מוצע לתקן את חוק פיצויי פיטורים‪ ,‬התשכ"ג‪( 1963-‬להלן‪" :‬חוק‬ ‫פיצויי פיטורים") ולקבוע כי כספי הפיצויים אשר הופקדו לקופת‬ ‫העובד יהיו שייכים לעובד‪ .‬המעסיק לא יהיה רשאי למשוך אותם‬ ‫חזרה אלא במקרים קיצוניים לפי סעיפים ‪ 16‬או ‪ 17‬לחוק פיצויי‬ ‫פיטורים‪.‬‬ ‫כחקיקה משלימה מוצע לתקן את הוראות הפקודה כדלקמן‪:‬‬ ‫א‪ .‬לראות הפקדות מעביד לקופת פיצויים בגין שכר העולה‬ ‫על שלוש פעמים השכר הממוצע במשק (‪ ₪ 29,100‬נכון‬ ‫ל‪( )8/2016-‬להלן‪" :‬הכספים המופקדים" ו‪"-‬התקרה"‪,‬‬ ‫בהתאמה) כהכנסת עבודה חייבת בידי העובד (בשיעור מס‬ ‫שולי) כבר במועד ביצוע ההפקדה (לא חל לגבי קרנות פנסיה‬ ‫‪7‬‬


‫ותיקות)‪ .‬העובד יהיה רשאי למשוך את הכספים המופקדים‬ ‫במועד פרישתו כקצבה פטורה (פטור זה אינו יחול על רווחי‬ ‫הון‪ ,‬ריביות ודיבידנדים שנצברו על הכספים המופקדים למעט‬ ‫במקרה של מוות)‪.‬‬ ‫ב‪ .‬כספים מופקדים שנמשכו ע"י המעסיק חזרה (ולא ע"י‬ ‫העובד) יחויבו במס בידי המעסיק בשיעור מקסימלי הקבוע‬ ‫בסעיף ‪ 121‬לפקודה (להלן‪" :‬סכום הניכוי")‪ .‬סכום הניכוי ישאר‬ ‫בקופת הגמל של העובד ויראו בו כסכום שהופקד ע"י העובד‬ ‫במועד שבו נמשכו הכספים המופקדים ע"י המעסיק‪ .‬כמו‬ ‫כן‪ ,‬יראו בסכום הניכוי כמס שנוכה במקור ע"י קופת הגמל‬ ‫מהכספים ששולמו למעסיק‪.‬‬ ‫ג‪ .‬לקבוע כי כספי פיצויים שאינם עולים על ‪ ₪ 360,000‬שנותרו‬ ‫בקופה לקצבה לא ימוסו במועד סיום יחסי עובד מעביד ובכך‬ ‫לחסוך מהעובד הפורש את הצורך להודיע למס הכנסה על‬ ‫רצונו להותיר את כספי הפיצויים לקצבה בהתאם לדין הקיים‬ ‫היום (אלא אם כן ביקש העובד אחרת)‪.‬‬

‫‪8.8‬הגדלת שיעור המס על הכנסה מהימורים‪ ,‬הגרלות ופרסים‬ ‫מוצע לתקן את סעיף ‪124‬ב לפקודה כך שהחל משנת ‪2017‬‬ ‫שיעור המס החל על הכנסות מהימורים‪ ,‬הגרלות ופרסים יוגדל‬ ‫לשיעור של ‪.30%‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9.9‬מיסוי חברי קיבוץ‬ ‫מוצע לתקן את הוראות סעיף ‪ 54‬לפקודה ולבצע הבחנה בין‬ ‫הקיבוץ המסורתי לקיבוץ המתחדש‪ ,‬ובכך למסות את הכנסותיו‬ ‫של חבר קיבוץ מתחדש (מכל המקורות הקבועים בפקודה) כמו‬ ‫כל נישום אחר‪ .‬כמו כן‪ ,‬הצעת החוק כוללת התייחסות בדבר‬ ‫קיזוזי הפסדים‪ ,‬מיסוי הכנסה פסיבית מנכסי הקיבוץ‪ ,‬חובת‬ ‫הגשת דוחות ועוד‪.‬‬

‫ב‪ .‬מיסוי מקרקעין‬ ‫‪1010‬שינוי בשיעורי המס החלים על הכנסתו החייבת של יחיד‬ ‫מוצע להרחיב את חוקי המס ולהטיל מס בשל אחזקה בנכסים‬ ‫מרובים (להלן‪" :‬מס ריבוי דירות") כדלקמן‪:‬‬ ‫א‪ .‬מס ריבוי דירות הינו מס שנתי (בהתאם לתקופת ההחזקה‬ ‫בנכס) מוטל על יחיד בעד כל אחת מהדירות המגורים החל‬ ‫מהדירה השלישית שבבעלותו‪.‬‬ ‫ לענין זה‪" ,‬בעלות" ‪ -‬לרבות מי שחלקו בדירה בישראל ו‪/‬או‬ ‫באזור עולה על ‪ 33%‬וכן דירת מגורים בבעלות איגוד למעט‬ ‫מלאי‪.‬‬ ‫ב‪ .‬היחיד רשאי לבחור אילו מהדירות שבבעלותו תיחשב הדירה‬ ‫השלישית ומעלה‪ .‬לא בחר היחיד‪ ,‬יוטל המס על הדירות‬ ‫הזולות מבין הדירות שבבעלותו‪ ,‬לפי המידע שמצוי ברשות‬ ‫המסים‪.‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬ ‫ג‪ .‬שיעור המס שיוטל על כל אחת מהדירות (החל מהדירה‬ ‫השלישית) יעמוד על ‪ 1%‬מערך הדירה בשנה‪ ,‬בהתאם‬ ‫לאומדן שתערוך המדינה‪ ,‬על בסיס שווי למטר מגורים לכל‬ ‫אזור כהגדרתו בטבלת האזורים הסטטיסטיים של הלשכה‬ ‫המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬ובלבד שסכום המס לא יעלה על‬ ‫‪ ₪ 18,000‬לשנה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬על אף האמור בהסכם או בכל דין‪ ,‬יראו בעלים ובן זוגו‪ ,‬למעט‬ ‫בן זוג הגר דרך קבע בנפרד‪ ,‬וילדיהם שטרם מלאו להם ‪18‬‬ ‫שנים למעט ילדים נשואים ‪ -‬כבעלים אחד‪.‬‬ ‫ה‪ .‬מועד תחילה ‪ -‬החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪.2017‬‬

‫ג‪ .‬חוק עידוד השקעות הון‬ ‫במטרה להרחיב את היקף החברות שבתחולת המסלול המועדף‬ ‫המיוחד ובמטרה להגביר את האטרקטיביות של המשק הישראלי‬ ‫להשקעות של חברות זרות לרבות רב לאומיות‪ ,‬מוצע לערוך שינויים‬ ‫בחוק עידוד השקעות הון‪ ,‬התשי"ט‪( 9591-‬להלן‪" :‬חוק עידוד השקעות‬ ‫הון") כדלקמן‪:‬‬

‫‪ 1111‬תנאים להכרה כ‪" -‬מפעל מועדף מיוחד"‬ ‫א‪ .‬מוצע לתקן את התנאים לעניין סך ההכנסות הנדרש בשנת‬ ‫המס על מנת שמפעל יוגדר כ"מפעל מועדף מיוחד" כך‬ ‫שסך ההכנסה המועדפת של המפעל צריכה להיות לפחות‬ ‫‪ 1‬מיליארד ‪( ₪‬לעומת ‪ 1.5‬מיליארד ‪ ₪‬נכון להיום) וכן מחזור‬

‫המכירות השנתי של החברה בעלת המפעל המועדף צריך‬ ‫להיות לפחות ‪ 10‬מיליארד ‪( ₪‬לעומת ‪ 20‬מיליארד ‪ ₪‬נכון‬ ‫להיום)‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מוצע לתקן את חלופת ההשקעה במחקר ופיתוח – אחת‬ ‫החלופות הנדרשות כתנאי להכרה שמפעל יוגדר כ‪"-‬מפעל‬ ‫מועדף מיוחד" ולקבוע גידול שנתי בהשקעה במחקר ופיתוח‬ ‫(שאושר כהוצאת מו"פ) בהיקף של ‪ 100‬מיליון ‪ ₪‬לפחות באזור‬ ‫א' ו‪ 150-‬מיליון ‪ ₪‬לפחות באזור פיתוח שאינו אזור א' בכל‬ ‫שנת מס בתקופת הזכאות להטבות‪ ,‬ביחס לשלוש שנות המס‬ ‫שקדמו לשנת המס בה קיבלה החברה אישור בדבר עמידה‬ ‫בתנאי "מפעל מועדף מיוחד" (להלן‪" :‬אישור המנהל")‪.‬‬ ‫ג‪ .‬מוצע לקבוע שהשנה הראשונה שבה תחל תקופת הזכאות‬ ‫להטבות לא תהיה נתונה לבחירת החברה אלא תהיה‬ ‫השנה שבה התבצעה השקעה מהותית (להנחת דעתם של‬ ‫המנהלים) מההשקעה הנדרשת‪.‬‬

‫‪ 1212‬מסלול הטבות ל‪" -‬מפעל טכנולוגי מועדף"‬ ‫במטרה לעודד פעילות הקשורה במחקר ופיתוח נכסים בלתי‬ ‫מוחשים מוטבים בחברות עתירות ידע‪ ,‬מוצע להעניק את‬ ‫ההטבות הבאות‪:‬‬ ‫א‪ .‬מס חברות על הכנסה טכנולוגית מועדפת חייבת ‪-‬‬ ‫ •חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף – ‪.12%‬‬ ‫ •חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד – ‪.6%‬‬ ‫‪9‬‬


‫ב‪ .‬מס רווח הון שיחול בעת מכירת נכס לא מוחשי מוטב לחברה‬ ‫קשורה ‪-‬‬ ‫ •חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף – ‪.12%‬‬ ‫ •חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד – ‪.6%‬‬ ‫שיעורי המס המוזכרים לעיל (לגבי רווח הון) יחולו רק‬ ‫בהתקיים התנאים הבאים‪:‬‬ ‫ •רווח הון הנובע מפעילות מחקר ופיתוח שבוצעה בישראל‬ ‫בהתאם לכללים שיקבע שר האוצר‪.‬‬ ‫ •הנכס נרכש מחברה תושבת חוץ לאחר מועד תחילת‬ ‫יישום חוק זה‪.‬‬ ‫ •הנכס נרכש בשווי של ‪ 200‬מיליון ‪ ₪‬לפחות‪.‬‬ ‫ג‪ .‬דיבידנד – שיעור המס נכון להיום החל על חלוקת דיבידנד‬ ‫הינו ‪ .20%‬מוצע כי יחול מס בשיעור ‪ 4%‬על החלק היחסי‬ ‫של הדיבידנד המחולק מתוך הרווחים הנובעים מהכנסה‬ ‫טכנולוגית מועדפת חייבת (להלן‪" :‬החברה המחלקת")‪,‬‬ ‫המחולק לחברה תושבת חוץ שהון מניותיה מוחזק ע"י ‪80%‬‬ ‫(לפחות) תושבי חוץ ושהחברה המחלקת מחזיקה במישרין ב‪-‬‬ ‫‪ 90%‬לפחות מהון המניות של החברה בעלת המפעל המועדף‬ ‫הטכנולוגי‪.‬‬ ‫ד‪ .‬הפחתת המחיר המקורי של נכס לא מוחשי תותר אך ורק‬ ‫כנגד הגידול בהכנסה טכנולוגית מועדפת של המפעל לאחר‬ ‫רכישת הנכס‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫ה‪ .‬הענקת זיכוי מיסי חוץ ששולמו על הכנסה טכנולוגית מועדפת‬ ‫יותרו רק כנגד המס המוטל בישראל על אותן הכנסות בלבד‪.‬‬ ‫לעניין זה‪,‬‬ ‫"הכנסה טכנולוגית" ‪ -‬הינה הכנסה של מפעל טכנולוגי מנכס‬ ‫לא מוחשי מוטב שבבעלות מלאה ו‪/‬או חלקית של המפעל או‬ ‫שלמפעל זכות שימוש בו ולרבות הכנסה ממתן זכות לשימוש‬ ‫בנכס הלא מוחשי המוטב‪ ,‬הכנסה משירות המבוסס על‬ ‫תוכנה‪ ,‬הכנסה ממוצר שבייצורו עשה המפעל שימוש בנכס‬ ‫הלא מוחשי המוטב‪ ,‬הכנסה ממוצר נלווה לתוכנת מחשב ו‪/‬‬ ‫או למוצר‪ ,‬הכנסה ממוצר התומך בשימוש המוצר‪ ,‬הכנסה‬ ‫משירות נלווה למתן זכות שימוש לשירות או למוצר‪ ,‬הכנסה‬ ‫ממכירת שירותי מו"פ שאינה עולה על ‪ 15%‬מהכנסות המפעל‬ ‫אך למעט הכנסה המיוחסות לייצור‪ ,‬הכנסה מנכס לא מוחשי‬ ‫(שאינו מוטב) המשמש לשיווק וכל הכנסה שלגביה קבע שר‬ ‫האוצר האם כלולה בהגדרה או לא‪.‬‬ ‫"הכנסה טכנולוגית מוטבת" ‪ -‬הינו חלק מההכנסה הטכנולוגית‬ ‫שלגביו ניתנים הטבות מס‪.‬‬ ‫שיעורי המס הנקובים לעיל יחולו על מפעל טכנולוגי מועדף‬ ‫ומפעל טכנולוגי מועדף מיוחד בהתקיים התנאים המפורטים‬ ‫בהצעת החוק‪.‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬ ‫‪ 1313‬בנוסף להטבות הנ"ל מוצע לבצע בחוק עידוד השקעות הון‬ ‫את השינויים הבאים‪:‬‬ ‫‪ 1414‬הגדרת "תושב חוץ"‬ ‫מוצע להגדיר תושב חוץ כהגדרתו בפקודה בשני החריגים הבאים‪:‬‬ ‫א‪ .‬חברה לא תיחשב כתושבת חוץ אם מי שמחזיק ב‪10% -‬‬ ‫לפחות מהון המניות המוצע ו‪/‬או מכוח ההצבעה ו‪/‬או מהזכות‬ ‫למנות מנהל ו‪/‬או הזכות לקבל ‪ 10%‬לפחות מרווחי החברה‬ ‫הוא תושב ישראל‪.‬‬ ‫ב‪ .‬חברה שתושבי ישראל נהנים או זכאים ל‪ 25% -‬או יותר‬ ‫מהכנסותיה או מרווחיה‪.‬‬

‫‪ 1515‬הגדרת "חברה מועדפת"‬ ‫על מנת להימנע ממצב בו הכנסתה של חברה מועדפת תעלה‬ ‫ליחיד במיסוי חד שלבי‪ ,‬קרי שהטבת המס שניתנה לחברה‬ ‫המועדפת תחול על היחיד‪ ,‬יש לקבוע שחברה מועדפת הדורשת‬ ‫הטבות מכוח החוק לעידוד השקעות הון לא תוכל להיות תאגיד‬ ‫שקוף לצרכי מס‪.‬‬

‫‪ 1616‬מוצע להבהיר כי סכום הדיבידנד שמקורו בהכנסה מועדפת‬ ‫(כהגדרתו בחוק עידוד השקעות הון) ושעליו חל מס בשיעור‬ ‫של ‪ 20%‬הינו ההכנסה המועדפת החייבת בניכוי המס החל‬ ‫עליה‪.‬‬

‫היות ומדובר בהצעת חוק בלבד‬ ‫יתכנו שינויים בתיקונים המוצעים לעיל‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫דגשים לקראת סוף שנת המס‬ ‫ד‪ .‬נוהל גילוי מרצון‬ ‫ביום ‪ 7‬בספטמבר ‪ 2014‬פרסמה רשות המיסים נוהל לגילוי מרצון‬ ‫(להלן‪" :‬הנוהל")‪ ,‬והוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון (להלן‪:‬‬ ‫"הוראת השעה")‪ .‬מטרת הנוהל והוראת השעה הינה לעודד נישומים‬ ‫(עוסקים‪ ,‬יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי‬ ‫המס השונים)‪ ,‬לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת‪ .‬רשות המיסים‪,‬‬ ‫בתאום עם פרקליטות המדינה‪ ,‬לא תנקוט בהליכים פליליים כנגד מי‬ ‫שיבצע גילוי מרצון בתנאים שנקבעו‪.‬‬ ‫במקור‪ ,‬נקבע כי הנוהל יחול מיום ‪ 7‬בספטמבר ‪ 2014‬עד ליום‬ ‫‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2016‬ואילו תוקפה של הוראת השעה יחול מיום ‪7‬‬ ‫בספטמבר ‪ 2014‬ועד ליום ‪ 7‬בספטמבר ‪ .2015‬ביום ‪ 6‬בספטמבר‬ ‫‪ 2015‬הודיעה רשות המיסים על החלטה עקרונית להאריך את הוראת‬ ‫השעה‪ .‬בהמשך להודעה זו‪ ,‬פרסמה רשות המיסים הודעה נוספת‬ ‫ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 2016‬במסגרתה הודיעה רשות המיסים על הארכת‬ ‫הוראת השעה עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2016‬‬

‫‪3‬‬

‫ה‪ .‬רווחי הון‬

‫‪ .1‬בעל מניות מהותי‬ ‫בעל מניות מהותי הינו מי שמחזיק במישרין או בעקיפין‪ ,‬לבדו או‬ ‫יחד עם אחר‪ ,‬ב‪ 10% -‬לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של‬ ‫אמצעי השליטה בחבר בני אדם‪.‬‬ ‫כאשר מדובר ברווח הון והכנסות מדיבידנד‪ ,‬הבחינה באם אדם‬ ‫הינו בעל מניות מהותי תעשה ביום מכירת המניות או קבלת‬ ‫הדיבידנד (לפי העניין) ובמועד כלשהו ב‪ 12 -‬חודשים שקדמו‬ ‫למכירה‪/‬קבלת דיבידנד‪ .‬לעניין הכנסות ריבית‪ ,‬משום מה‪ ,‬לא‬ ‫נקבע מועד בחינת המעמד‪.‬‬

‫‪ .2‬מיסוי רווחי הון (למעט ני"ע סחירים ושבח מקרקעין)‬ ‫רווח ההון מחושב על בסיס לינארי המחלק את תקופת רווח ההון‬ ‫לשלוש תקופות כדלקמן‪ :‬על חלק רווח ההון ‪ /‬שבח שנצבר עד‬ ‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪( 2003‬להלן‪" :‬המועד הקובע") יחולו שיעורי מס‬ ‫שולי‪ ,‬על חלק רווח ההון שנצבר החל מהמועד הקובע ועד ליום ‪1‬‬ ‫בינואר ‪( 2012‬להלן‪" :‬מועד השינוי")‪ ,‬יחול מס בשיעור ‪20%/25%‬‬ ‫(בעל"מ מהותי ובעל"מ שאינו מהותי‪ ,‬בהתאמה)‪ ,‬ועל חלק רווח‬ ‫ההון שנצבר החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2012‬יחול מס בשיעור ‪25%/30%‬‬ ‫(בעל"מ מהותי ובעל"מ שאינו מהותי‪ ,‬בהתאמה)‪.‬‬ ‫‪ 3‬שיעורי המס המופיעים בפרק זה אינם כוללים מס יסף (נכון לשנת ‪2% – 2016‬‬ ‫והחל משנת ‪ – 2017‬ראה כאמור בהצעת חוק ההסדרים לעיל)‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬ ‫‪ .3‬רווח הון מניירות ערך סחירים‬ ‫החישוב הליניארי המפורט לעייל‪ ,‬לא יחול במכירת ניירות ערך‬ ‫הרשומים למסחר בבורסה וכן במכירת יחידה בקרן נאמנות‬ ‫פטורה‪ .‬דהיינו‪ ,‬שיעורי המס ‪( 25% / 30%‬בעל"מ מהותי ובעל"מ‬ ‫שאינו מהותי‪ ,‬בהתאמה) יחולו על מלוא רווח ההון לרבות בגין‬ ‫הרווח שנצבר לפני ‪ 1‬בינואר ‪.2012‬‬

‫‪ .4‬מיסוי מוניטין שלא שולם בעד רכישתו‬ ‫החישוב הליניארי המפורט לעייל‪ ,‬לא יחול במכירת מוניטין שלא‬ ‫שולם בעד רכישתו‪ ,‬ומיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2012‬שיעור המס על מכירתו‬ ‫הינו ‪ 25%‬על מלוא רווח ההון‪.‬‬

‫‪ .5‬מיסוי הכנסות מריבית ודיבידנד‬

‫ו‪ .‬קיזוז הפסדי הון‬ ‫הפסדים שוטפים מניירות ערך בשנת המס יקוזזו כנגד רווח הון מכל‬ ‫סוג שהוא (מניירות ערך‪ ,‬מנכסים אחרים‪ ,‬לרבות שבח מקרקעין)‪,‬‬ ‫ובנוסף גם כנגד הכנסה מדיבידנד או מריבית ששולמו בשל המניות‬ ‫הנמכרות וכנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים‪,‬‬ ‫ובלבד ששיעור המס החל על המוכר בגין הריבית או הדיבידנד אינו‬ ‫עולה על השיעור הקבוע בסעיף ‪(126‬א) לפקודה (‪ - 25%‬בשנת‬ ‫‪ ,2016‬לגבי שנת ‪ – 2017‬ראה כאמור בהצעת חוק ההסדרים לעיל)‪.‬‬ ‫הפסדים שלא ניתן לקזזם בשנת המס השוטפת (הפסדים מועברים)‬ ‫יקוזזו כנגד רווח הון מכל סוג שהוא (מניירות ערך‪ ,‬מנכסים אחרים‪,‬‬ ‫לרבות שבח מקרקעין)‪ ,‬ללא אפשרות לקיזוז בשנות המס הבאות‬ ‫כנגד ריבית או דיבידנד‪.‬‬

‫דיבידנד ‪ -‬בשנת ‪ 2012‬עלה שיעור המס על דיבידנד מ‪20%-‬‬ ‫ל‪ ,25%-‬ולגבי בעל מניות מהותי עלה שיעור המס כאמור מ ‪25%‬‬ ‫ל‪.30%-‬‬ ‫ריבית ‪ -‬בשנת ‪ 2012‬עלה שיעור המס על ריבית מ‪ 20%-‬ל‪25%-‬‬ ‫תוך ביצוע חישוב ליניארי עד ‪ 1/1/12‬ו מ – ‪( 1/1/12‬ריבית שמקורה‬ ‫בחברה בה היחיד הינו בעל מניות מהותי בה חייבת במס בשיעור‬ ‫מס שולי)‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫ז‪ .‬מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים‬ ‫להלן יפורטו שלושה מסלולים למיסוי הכנסות פאסיביות של יחידים‬ ‫משכר דירה למגורים בישראל‪:‬‬

‫‪ .1‬מסלול הפטור‬ ‫במסלול הפטור‪ ,‬ההכנסות הפאסיביות של יחידים משכר דירה‬ ‫למגורים פטורות ממס‪ ,‬בכפוף לתקרת הכנסות מכלל דירות‬ ‫המגורים שיש ליחיד‪ .‬תקרת הפטור על הכנסות פאסיביות של‬ ‫יחידים משכר דירה למגורים הינה ‪ 5,030‬ש"ח בשנת ‪ .2016‬הפטור‬ ‫כפוף לכך שהמשכיר הינו יחיד‪ ,‬שהדירה משמשת‪ ,‬על פי טיבה‪,‬‬ ‫למגורים ושקיים מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי‬ ‫הדירה משמשת לו למגורים בלבד (לצורך העניין‪ ,‬גם חוזה שכירות‬ ‫מספיק)‪.‬‬ ‫* במכירת דירת המגורים תחושב יתרת המחיר המקורי לאחר ניכוי‬ ‫פחת (למרות שהפחת אינו נדרש לאורך השנים)‪.‬‬

‫‪ .2‬מסלול שיעור מס של ‪10%‬‬ ‫בניגוד למסלול הפטור‪ ,‬מסלול זה אינו כפוף לתקרת הכנסות;‬ ‫מלוא הכנסות השכירות חייבות במס בשיעור של ‪.10%‬‬ ‫במסלול זה לא יותרו בניכוי הוצאות כלשהן כנגד דמי השכירות‬ ‫(מס מחזור)‪.‬‬ ‫* במכירת דירת המגורים תחושב יתרת המחיר המקורי לאחר‬ ‫ניכוי פחת (למרות שהפחת אינו נדרש לאורך השנים)‪.‬‬ ‫יודגש‪ ,‬כי על מנת להיכלל במסלולים ‪ 1‬או ‪ 2‬לעיל‪ ,‬על המשכיר‬ ‫להיות יחיד ועל הדירה לשמש‪ ,‬לפי טיבה‪ ,‬למגורים‪ .‬כמו כן‪,‬‬ ‫נדרש כי הכנסות היחיד מדמי השכירות לא תגענה לכדי עסק‪.‬‬

‫‪ .3‬מסלול המס השולי‬ ‫המסלול הרגיל ‪ -‬הכנסות משכירות מצטרפות לשאר הכנסות‬ ‫היחיד הממוסה עליהן בשיעור המס השולי שלו‪ .‬במסלול זה‪,‬‬ ‫ניתן לנכות הוצאות שהוצאו לצורך הפקת הכנסות השכירות‪,‬‬ ‫כדוגמת‪ :‬מימון‪ ,‬פחת‪ ,‬אחזקה וכו'‪.‬‬ ‫* במכירת דירת המגורים תחושב יתרת המחיר המקורי לאחר‬ ‫ניכוי הפחת שנדרש‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬

‫‪15‬‬


‫‪ RSM‬שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון הינה חברה ברשת ‪ ,RSM‬התאגדות של פירמות ייעוץ וראיית חשבון העומדות ברשות עצמן‪ .‬כל פירמה פועלת על אחריותה‪.‬‬ ‫‪ RSM‬אינה מתקיימת באף רשות שיפוט כישות משפטית נפרדת‪.‬‬

‫‪ RSM‬שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון | דרך מנחם בגין ‪ ,52‬מגדל סונול ת"א ‪ | 6713701‬טל‪ | 03-7919111 :‬פקס‪www.rsmisrael.co.il | e-mail: rsmisrael@rsmisrael.co.il | 03-7919112 :‬‬


ידיעון שנתי - RSM שיף הזנפרץ ושות'  

ידיעון שנתי - הערכות לקראת סוף שנת המס 2016 ותחילת שנת המס 201 מאת מחלקת המסים של משרד RSM שיף הזנפרץ ושות

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you