Page 1

DEDICATED TO FINDING THE BEST POSSIBLE TAX SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS

2016 ‫הערכות לקראת סוף שנת המס‬ 2017 ‫ותחילת שנת המס‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬

‫לקוחות וידידים יקרים‪,‬‬ ‫ממשלת ישראל אישרה כידוע את עקרונות התכנית הכלכלית ותקציב המדינה לשנים ‪ 2017-2018‬והכנסת החלה לדון בימים אלה‬ ‫בחקיקה הצפויה‪ .‬כחלק מעיקרי התכנית קבעה הממשלה קיצוץ רוחבי בתקציבי הפעילות של המשרדים השונים‪.‬‬ ‫הרפורמות שאמורות לעבור במסגרת חוק ההסדרים מושתתות על ‪ 3‬תחומי פעולה מרכזיים‪ :‬הפחתת יוקר המחייה‪ ,‬צמצום‬ ‫הפערים בחברה ועידוד הצמיחה‪.‬‬ ‫אנו מתכבדים להגיש לעיונכם חוברת אשר הופקה ונערכה על ידי מחלקת המיסים של משרדנו ובה תמצית של ההצעות לתיקוני‬ ‫החקיקה‪ ,‬המוצעות במסגרת חוק ההסדרים ודיוני התקציב לשנים ‪ 2018-2017‬ודגשים אחרים לשם הערכות לסוף שנת המס‪.‬‬ ‫בין ההמלצות לשינויי החקיקה בחוק ההסדרים נכללים נושאים כגון‪ :‬הפחתת שיעור מס החברות‪ ,‬הטלת מס על בעלי ‪ 3‬דירות‬ ‫ומעלה‪ ,‬מתן סמכות למנהל רשות המיסים להנחות את פקידי השומה לראות ברוווחים לא מחולקים של חברות ארנק‪ ,‬כאילו‬ ‫חולקו כדיבידנד‪ ,‬הפחתת מיסים לחברות הייטק‪ ,‬חיוב במס של פיצויי פיטורין למי שמשכורתו גבוהה מ‪ ₪ 30,000-‬ועוד‪.‬‬ ‫יובהר כי נושאים אלה ואחרים יידונו בכנסת ובוועדותיה וצפויים לעבור שינויים רבים עד שיגיעו להבשלה סופית של הליך החקיקה‪.‬‬ ‫מחלקת המיסים של ‪ RSM‬שיף הזנפרץ ושות' רו"ח מעניקה שירותים של ליווי וייעוץ מקצועי בתחומים של מיסוי ישראלי ובינלאומי‬ ‫וביניהם‪ :‬מתן חוות דעת בסוגיות מס שונות‪ ,‬ייעוץ וטיפול במקרים של הליך גילוי מרצון‪ ,‬ייעוץ וטיפול בנושאים של המרת הליכים‬ ‫פליליים בכופר‪ ,‬תכנוני מס וייעוץ בבחירת מבנה ההתאגדות האופטימאלי‪ ,‬בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות מרשות המיסים‬ ‫(פרה‪-‬רולינג) בנושאים שונים‪ ,‬ייעוץ בדיוני שומה‪ ,‬ליווי עסקאות‪ ,‬יעוץ וליווי לחברות המעוניינות לבחון זכאותן להטבות מס ע"פ‬ ‫החוק לעידוד השקעות הון ועוד‪.‬‬

‫נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת‪,‬‬ ‫‪ RSM‬שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון‬ ‫‪3‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬ ‫תוכן עניינים‬ ‫נושא‪.‬‬

‫•‬

‫עמוד‬

‫הצעת חוק התייעלות כלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים ‪ ,)2018-2017‬התשע"ז‪3 ............... 2016-‬‬ ‫א‪ .‬שינוי בשיעורי המס ‪3 ...........................................................................................................................................................‬‬ ‫ב‪ .‬חברות ארנק ‪7 ......................................................................................................................................................................‬‬ ‫ג‪ .‬מיסוי רווחים לא מחולקים‪7 ................................................................................................................................................‬‬ ‫ד‪ .‬מיסוי מקרקעין ‪8 ..................................................................................................................................................................‬‬ ‫ה‪ .‬חוק עידוד השקעות הון‪9 ....................................................................................................................................................‬‬

‫•‬

‫‪4‬‬

‫דגשים והערכות לקראת סוף שנת המס‪12 ..............................................................................................................................‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬

‫הצעת חוק התייעלות כלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים ‪ ,)2018-2017‬התשע"ז‪2016-‬‬

‫‪1‬‬

‫ביום ‪ 31‬באוקטובר ‪ ,2016‬פורסמה הצעת חוק התייעלות כלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים ‪ ,)2018-2017‬התשע"ז‪( 2016-‬להלן‪:‬‬ ‫"הצעת החוק")‪ .‬במסגרת הצעת החוק בפרק המיסים בוצעו שורת תיקונים נרחבים בחוקי המס השונים שעיקרם יובא בתמצית להלן‪:‬‬

‫א‪ .‬פקודת מס הכנסה‬ ‫‪1.1‬שינוי בשיעורי המס החלים על הכנסתו החייבת של יחיד‬ ‫מוצע לתקן את סעיף ‪ 121‬לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)‪ ,‬התשכ"א‪( 1961-‬להלן‪" :‬הפקודה")‪ ,‬תוך מתן הקלה בשיעורי המס ובמרווח‬ ‫מדרגות המס הנמוכות‪.‬‬ ‫מדרגות מס שנתיות על הכנסה מיגיעה אישית ‪-‬‬

‫‪2016‬‬ ‫הכנסה שנתית‬ ‫עד ‪₪ 62,640‬‬ ‫מ‪ 62,641 -‬ועד ‪₪ 107,040‬‬ ‫מ‪ 107,041 -‬ועד ‪₪ 166,320‬‬ ‫מ‪ 166,321 -‬ועד ‪₪ 237,600‬‬ ‫מ‪ 237,601 -‬ועד ‪₪ 496,920‬‬ ‫מ‪ 496,921 -‬ועד ‪₪ 803,520‬‬ ‫כל שקל מעל ‪₪ 803,521‬‬

‫‪2017‬‬ ‫שיעור המס‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪21%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫‪48%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫הכנסה שנתית‬ ‫עד ‪₪ 74,640‬‬ ‫מ‪ 74,641 -‬ועד ‪₪ 107,040‬‬ ‫מ‪ 107,041 -‬ועד ‪₪ 171,840‬‬ ‫מ‪ 171,841 -‬ועד ‪₪ 238,800‬‬ ‫מ‪ 238,801 -‬ועד ‪₪ 496,920‬‬ ‫מ‪ 496,921 -‬ועד ‪₪ 640,000‬‬ ‫כל שקל מעל ‪₪ 640,001‬‬

‫שיעור המס‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪14%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪35%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫‪ 1‬מועד התחילה של התיקונים המפורטים בהצעת החוק הינו ‪ 1‬בינואר ‪.2017‬‬ ‫‪5‬‬


‫מדרגות מס שנתיות על הכנסה שאינה מיגיעה אישית ‪-‬‬

‫‪2017‬‬

‫‪2016‬‬ ‫הכנסה שנתית‬

‫שיעור המס‬

‫הכנסה שנתית‬

‫שיעור המס‬

‫מ‪₪ 237,600 -‬‬

‫‪31%‬‬

‫מ‪₪ 238,800 -‬‬

‫‪31%‬‬

‫מ‪ 237,601 -‬ועד ‪₪ 496,920‬‬

‫‪34%‬‬

‫מ‪ 238,801 -‬ועד ‪₪ 496,920‬‬

‫‪35%‬‬

‫מ‪ 496,921 -‬ועד ‪₪ 803,520‬‬

‫‪48%‬‬

‫מ‪ 496,921 -‬ועד ‪₪ 640,000‬‬

‫‪47%‬‬

‫כל שקל מעל ‪₪ 803,521‬‬

‫‪50%‬‬

‫כל שקל מעל ‪₪ 640,001‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪2.2‬מוצע להגדיל את שיעור מס יסף משיעור של ‪ 2%‬לשיעור של ‪ 3%‬על הכנסה חייבת העולה על ‪( ₪ 640,000‬בשנת המס ‪.)₪ 803,520 - 2016‬‬

‫‪3.3‬הפחתת שיעור מס חברות‬ ‫מוצע לתקן את סעיף ‪(126‬א) לפקודה כך שבשנת ‪ 2017‬יופחת שיעור מס החברות לשיעור של ‪ 24%‬ובשנת ‪ 2018‬לשיעור של ‪.23%‬‬

‫‪4.4‬מיסוי משיכות בעלים‬ ‫מוצע לתקן את סעיף ‪ 3‬לפקודה כך שמשיכת כספים ו‪/‬או שימוש בנכסי* החברה ע"י יחיד‪ ,‬שהוא בעל מניות או קרובו (למעט משיכה המהווה‬ ‫הכנסה אשר נוכה מלוא המס המתחייב ממנה) תסווג כהכנסתו של בעל המניות באותה שנת מס כהכנסה ממשלח יד‪ ,‬הכנסת עבודה‪,‬‬ ‫הכנסה מדיבידנד או כהכנסה אחרת (סעיף ‪ )10(2‬לפקודה)‪ ,‬לפי העניין‪ .‬הלוואת כספים לתקופה של עד תשעים ימים לא תיחשב כהכנסה של‬ ‫בעל המניות‪ ,‬אולם יראו כהכנסה של בעל מניות כספים שהושבו (בתוך תשעים ימים) ונמשכו מחדש בתוך שנתיים ממועד המשיכה הקודמת‪.‬‬ ‫* לעניין זה‪ ,‬נכס – דירה לרבות סכומים שהוצאו להשבחתה‪ ,‬חפצי אומנות או תכשיטים‪ ,‬כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש בהם הוא של בעל‬ ‫מניות מהותי וכן נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין זה בצו‪.‬‬ ‫‪6‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬ ‫‪5.5‬חברות ארנק‬ ‫מוצע לקבוע כי הכנסה חייבת של חברת מעטים (כמשמעותה‬ ‫בסעיף ‪ 76‬לפקודה) הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות‬ ‫מהותי (כהגדרתו בסעיף ‪ 88‬לפקודה‪ ,)2‬המחזיק במישרין או‬ ‫בעקיפין‪ ,‬לרבות באמצעות קרוב‪ ,‬במניותיה‪ ,‬תיחשב כהכנסתו‬ ‫של יחיד מיגיעה אישית במקרים הבאים‪:‬‬ ‫א‪ .‬שכיר ‪ -‬הכנסת חברת מעטים הנובעת מפעילות יחיד בעבור‬ ‫צד ג' והיא מסוג הפעילויות שנעשות במסגרת יחסי עובד‬ ‫מעביד תסווג כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף ‪ )2(2‬לפקודה‪.‬‬ ‫ב‪ .‬נושא משרה ‪ -‬הכנסת חברת מעטים הנובעת מפעילות יחיד‬ ‫כנושא משרה בחבר בני אדם אחר תסווג כהכנסה מיגיעה‬ ‫אישית לפי סעיף ‪ )2(2‬או ‪ )10(2‬לפקודה‪.‬‬ ‫ג‪ .‬משלח יד מיוחד ‪ -‬הכנסת חברת מעטים הנובעת מפעילות‬ ‫יחיד העוסק במשלח יד מיוחד ושמקורן ב‪ 50% -‬או יותר מסך‬ ‫כל הכנסות חברת המעטים* בשירות הניתן לאדם אחד או‬ ‫קרובו‪ ,‬תסווג כהכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף ‪ )1(2‬לפקודה‪.‬‬ ‫* הכנסות ‪ -‬לרבות רווחי שותפויות ולמעט דיבידנדים ו‪/‬או‬ ‫רווחי הון‪.‬‬ ‫‪ 2‬מי שמחזיק‪ ,‬במישרין או בעקיפין‪ ,‬לבדו או יחד עם אחר‪ ,‬ב‪ 10%-‬לפחות‬ ‫באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר‪-‬בני‪-‬אדם (כגון‪:‬‬ ‫הזכות לרווחים‪ ,‬הזכות למות דירקטור או מנהל כללי‪ ,‬זכות הצבעה באסיפה‬ ‫כללית‪ ,‬הזכות לחלק ביתרת הנכסים לאחר סילוק החובות בעת הפירוק‬ ‫וכו')‪.‬‬

‫‪6.6‬מיסוי רווחים לא מחולקים‬ ‫מוצע לתקן את סעיפים ‪(76‬א) ו‪ 77-‬לפקודה ולקבוע כי למנהל‬ ‫רשות המסים תוענק סמכות להורות לפקיד השומה לנהוג‬ ‫ברווחי חברות הצוברת רווחים ללא תכלית כלכלית‪ ,‬כאילו חולקו‬ ‫בתור דיבידנדים‪.‬‬ ‫הסמכות שתוענק למנהל לעניין רווחים בלתי מחולקים תחול‬ ‫לגבי כל חברה (לא רק על חברות מעטים) ועל כלל הכנסות‬ ‫החברה‪ ,‬בין שהן חייבות במס ובין שהן פטורות ממס‪ ,‬לרבות‬ ‫שבח‪.‬‬

‫‪7.7‬כספים המופרשים על ידי מעסיק למטרת פיצויים‬ ‫מוצע לתקן את חוק פיצויי פיטורים‪ ,‬התשכ"ג‪( 1963-‬להלן‪" :‬חוק‬ ‫פיצויי פיטורים") ולקבוע כי כספי הפיצויים אשר הופקדו לקופת‬ ‫העובד יהיו שייכים לעובד‪ .‬המעסיק לא יהיה רשאי למשוך אותם‬ ‫חזרה אלא במקרים קיצוניים לפי סעיפים ‪ 16‬או ‪ 17‬לחוק פיצויי‬ ‫פיטורים‪.‬‬ ‫כחקיקה משלימה מוצע לתקן את הוראות הפקודה כדלקמן‪:‬‬ ‫א‪ .‬לראות הפקדות מעביד לקופת פיצויים בגין שכר העולה‬ ‫על שלוש פעמים השכר הממוצע במשק (‪ ₪ 29,100‬נכון‬ ‫ל‪( )8/2016-‬להלן‪" :‬הכספים המופקדים" ו‪"-‬התקרה"‪,‬‬ ‫בהתאמה) כהכנסת עבודה חייבת בידי העובד (בשיעור מס‬ ‫שולי) כבר במועד ביצוע ההפקדה (לא חל לגבי קרנות פנסיה‬ ‫‪7‬‬


‫ותיקות)‪ .‬העובד יהיה רשאי למשוך את הכספים המופקדים‬ ‫במועד פרישתו כקצבה פטורה (פטור זה אינו יחול על רווחי‬ ‫הון‪ ,‬ריביות ודיבידנדים שנצברו על הכספים המופקדים למעט‬ ‫במקרה של מוות)‪.‬‬ ‫ב‪ .‬כספים מופקדים שנמשכו ע"י המעסיק חזרה (ולא ע"י‬ ‫העובד) יחויבו במס בידי המעסיק בשיעור מקסימלי הקבוע‬ ‫בסעיף ‪ 121‬לפקודה (להלן‪" :‬סכום הניכוי")‪ .‬סכום הניכוי ישאר‬ ‫בקופת הגמל של העובד ויראו בו כסכום שהופקד ע"י העובד‬ ‫במועד שבו נמשכו הכספים המופקדים ע"י המעסיק‪ .‬כמו‬ ‫כן‪ ,‬יראו בסכום הניכוי כמס שנוכה במקור ע"י קופת הגמל‬ ‫מהכספים ששולמו למעסיק‪.‬‬ ‫ג‪ .‬לקבוע כי כספי פיצויים שאינם עולים על ‪ ₪ 360,000‬שנותרו‬ ‫בקופה לקצבה לא ימוסו במועד סיום יחסי עובד מעביד ובכך‬ ‫לחסוך מהעובד הפורש את הצורך להודיע למס הכנסה על‬ ‫רצונו להותיר את כספי הפיצויים לקצבה בהתאם לדין הקיים‬ ‫היום (אלא אם כן ביקש העובד אחרת)‪.‬‬

‫‪8.8‬הגדלת שיעור המס על הכנסה מהימורים‪ ,‬הגרלות ופרסים‬ ‫מוצע לתקן את סעיף ‪124‬ב לפקודה כך שהחל משנת ‪2017‬‬ ‫שיעור המס החל על הכנסות מהימורים‪ ,‬הגרלות ופרסים יוגדל‬ ‫לשיעור של ‪.30%‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9.9‬מיסוי חברי קיבוץ‬ ‫מוצע לתקן את הוראות סעיף ‪ 54‬לפקודה ולבצע הבחנה בין‬ ‫הקיבוץ המסורתי לקיבוץ המתחדש‪ ,‬ובכך למסות את הכנסותיו‬ ‫של חבר קיבוץ מתחדש (מכל המקורות הקבועים בפקודה) כמו‬ ‫כל נישום אחר‪ .‬כמו כן‪ ,‬הצעת החוק כוללת התייחסות בדבר‬ ‫קיזוזי הפסדים‪ ,‬מיסוי הכנסה פסיבית מנכסי הקיבוץ‪ ,‬חובת‬ ‫הגשת דוחות ועוד‪.‬‬

‫ב‪ .‬מיסוי מקרקעין‬ ‫‪1010‬שינוי בשיעורי המס החלים על הכנסתו החייבת של יחיד‬ ‫מוצע להרחיב את חוקי המס ולהטיל מס בשל אחזקה בנכסים‬ ‫מרובים (להלן‪" :‬מס ריבוי דירות") כדלקמן‪:‬‬ ‫א‪ .‬מס ריבוי דירות הינו מס שנתי (בהתאם לתקופת ההחזקה‬ ‫בנכס) מוטל על יחיד בעד כל אחת מהדירות המגורים החל‬ ‫מהדירה השלישית שבבעלותו‪.‬‬ ‫ לענין זה‪" ,‬בעלות" ‪ -‬לרבות מי שחלקו בדירה בישראל ו‪/‬או‬ ‫באזור עולה על ‪ 33%‬וכן דירת מגורים בבעלות איגוד למעט‬ ‫מלאי‪.‬‬ ‫ב‪ .‬היחיד רשאי לבחור אילו מהדירות שבבעלותו תיחשב הדירה‬ ‫השלישית ומעלה‪ .‬לא בחר היחיד‪ ,‬יוטל המס על הדירות‬ ‫הזולות מבין הדירות שבבעלותו‪ ,‬לפי המידע שמצוי ברשות‬ ‫המסים‪.‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬ ‫ג‪ .‬שיעור המס שיוטל על כל אחת מהדירות (החל מהדירה‬ ‫השלישית) יעמוד על ‪ 1%‬מערך הדירה בשנה‪ ,‬בהתאם‬ ‫לאומדן שתערוך המדינה‪ ,‬על בסיס שווי למטר מגורים לכל‬ ‫אזור כהגדרתו בטבלת האזורים הסטטיסטיים של הלשכה‬ ‫המרכזית לסטטיסטיקה‪ ,‬ובלבד שסכום המס לא יעלה על‬ ‫‪ ₪ 18,000‬לשנה‪.‬‬ ‫ד‪ .‬על אף האמור בהסכם או בכל דין‪ ,‬יראו בעלים ובן זוגו‪ ,‬למעט‬ ‫בן זוג הגר דרך קבע בנפרד‪ ,‬וילדיהם שטרם מלאו להם ‪18‬‬ ‫שנים למעט ילדים נשואים ‪ -‬כבעלים אחד‪.‬‬ ‫ה‪ .‬מועד תחילה ‪ -‬החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪.2017‬‬

‫ג‪ .‬חוק עידוד השקעות הון‬ ‫במטרה להרחיב את היקף החברות שבתחולת המסלול המועדף‬ ‫המיוחד ובמטרה להגביר את האטרקטיביות של המשק הישראלי‬ ‫להשקעות של חברות זרות לרבות רב לאומיות‪ ,‬מוצע לערוך שינויים‬ ‫בחוק עידוד השקעות הון‪ ,‬התשי"ט‪( 9591-‬להלן‪" :‬חוק עידוד השקעות‬ ‫הון") כדלקמן‪:‬‬

‫‪ 1111‬תנאים להכרה כ‪" -‬מפעל מועדף מיוחד"‬ ‫א‪ .‬מוצע לתקן את התנאים לעניין סך ההכנסות הנדרש בשנת‬ ‫המס על מנת שמפעל יוגדר כ"מפעל מועדף מיוחד" כך‬ ‫שסך ההכנסה המועדפת של המפעל צריכה להיות לפחות‬ ‫‪ 1‬מיליארד ‪( ₪‬לעומת ‪ 1.5‬מיליארד ‪ ₪‬נכון להיום) וכן מחזור‬

‫המכירות השנתי של החברה בעלת המפעל המועדף צריך‬ ‫להיות לפחות ‪ 10‬מיליארד ‪( ₪‬לעומת ‪ 20‬מיליארד ‪ ₪‬נכון‬ ‫להיום)‪.‬‬ ‫ב‪ .‬מוצע לתקן את חלופת ההשקעה במחקר ופיתוח – אחת‬ ‫החלופות הנדרשות כתנאי להכרה שמפעל יוגדר כ‪"-‬מפעל‬ ‫מועדף מיוחד" ולקבוע גידול שנתי בהשקעה במחקר ופיתוח‬ ‫(שאושר כהוצאת מו"פ) בהיקף של ‪ 100‬מיליון ‪ ₪‬לפחות באזור‬ ‫א' ו‪ 150-‬מיליון ‪ ₪‬לפחות באזור פיתוח שאינו אזור א' בכל‬ ‫שנת מס בתקופת הזכאות להטבות‪ ,‬ביחס לשלוש שנות המס‬ ‫שקדמו לשנת המס בה קיבלה החברה אישור בדבר עמידה‬ ‫בתנאי "מפעל מועדף מיוחד" (להלן‪" :‬אישור המנהל")‪.‬‬ ‫ג‪ .‬מוצע לקבוע שהשנה הראשונה שבה תחל תקופת הזכאות‬ ‫להטבות לא תהיה נתונה לבחירת החברה אלא תהיה‬ ‫השנה שבה התבצעה השקעה מהותית (להנחת דעתם של‬ ‫המנהלים) מההשקעה הנדרשת‪.‬‬

‫‪ 1212‬מסלול הטבות ל‪" -‬מפעל טכנולוגי מועדף"‬ ‫במטרה לעודד פעילות הקשורה במחקר ופיתוח נכסים בלתי‬ ‫מוחשים מוטבים בחברות עתירות ידע‪ ,‬מוצע להעניק את‬ ‫ההטבות הבאות‪:‬‬ ‫א‪ .‬מס חברות על הכנסה טכנולוגית מועדפת חייבת ‪-‬‬ ‫ •חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף – ‪.12%‬‬ ‫ •חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד – ‪.6%‬‬ ‫‪9‬‬


‫ב‪ .‬מס רווח הון שיחול בעת מכירת נכס לא מוחשי מוטב לחברה‬ ‫קשורה ‪-‬‬ ‫ •חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף – ‪.12%‬‬ ‫ •חברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד – ‪.6%‬‬ ‫שיעורי המס המוזכרים לעיל (לגבי רווח הון) יחולו רק‬ ‫בהתקיים התנאים הבאים‪:‬‬ ‫ •רווח הון הנובע מפעילות מחקר ופיתוח שבוצעה בישראל‬ ‫בהתאם לכללים שיקבע שר האוצר‪.‬‬ ‫ •הנכס נרכש מחברה תושבת חוץ לאחר מועד תחילת‬ ‫יישום חוק זה‪.‬‬ ‫ •הנכס נרכש בשווי של ‪ 200‬מיליון ‪ ₪‬לפחות‪.‬‬ ‫ג‪ .‬דיבידנד – שיעור המס נכון להיום החל על חלוקת דיבידנד‬ ‫הינו ‪ .20%‬מוצע כי יחול מס בשיעור ‪ 4%‬על החלק היחסי‬ ‫של הדיבידנד המחולק מתוך הרווחים הנובעים מהכנסה‬ ‫טכנולוגית מועדפת חייבת (להלן‪" :‬החברה המחלקת")‪,‬‬ ‫המחולק לחברה תושבת חוץ שהון מניותיה מוחזק ע"י ‪80%‬‬ ‫(לפחות) תושבי חוץ ושהחברה המחלקת מחזיקה במישרין ב‪-‬‬ ‫‪ 90%‬לפחות מהון המניות של החברה בעלת המפעל המועדף‬ ‫הטכנולוגי‪.‬‬ ‫ד‪ .‬הפחתת המחיר המקורי של נכס לא מוחשי תותר אך ורק‬ ‫כנגד הגידול בהכנסה טכנולוגית מועדפת של המפעל לאחר‬ ‫רכישת הנכס‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫ה‪ .‬הענקת זיכוי מיסי חוץ ששולמו על הכנסה טכנולוגית מועדפת‬ ‫יותרו רק כנגד המס המוטל בישראל על אותן הכנסות בלבד‪.‬‬ ‫לעניין זה‪,‬‬ ‫"הכנסה טכנולוגית" ‪ -‬הינה הכנסה של מפעל טכנולוגי מנכס‬ ‫לא מוחשי מוטב שבבעלות מלאה ו‪/‬או חלקית של המפעל או‬ ‫שלמפעל זכות שימוש בו ולרבות הכנסה ממתן זכות לשימוש‬ ‫בנכס הלא מוחשי המוטב‪ ,‬הכנסה משירות המבוסס על‬ ‫תוכנה‪ ,‬הכנסה ממוצר שבייצורו עשה המפעל שימוש בנכס‬ ‫הלא מוחשי המוטב‪ ,‬הכנסה ממוצר נלווה לתוכנת מחשב ו‪/‬‬ ‫או למוצר‪ ,‬הכנסה ממוצר התומך בשימוש המוצר‪ ,‬הכנסה‬ ‫משירות נלווה למתן זכות שימוש לשירות או למוצר‪ ,‬הכנסה‬ ‫ממכירת שירותי מו"פ שאינה עולה על ‪ 15%‬מהכנסות המפעל‬ ‫אך למעט הכנסה המיוחסות לייצור‪ ,‬הכנסה מנכס לא מוחשי‬ ‫(שאינו מוטב) המשמש לשיווק וכל הכנסה שלגביה קבע שר‬ ‫האוצר האם כלולה בהגדרה או לא‪.‬‬ ‫"הכנסה טכנולוגית מוטבת" ‪ -‬הינו חלק מההכנסה הטכנולוגית‬ ‫שלגביו ניתנים הטבות מס‪.‬‬ ‫שיעורי המס הנקובים לעיל יחולו על מפעל טכנולוגי מועדף‬ ‫ומפעל טכנולוגי מועדף מיוחד בהתקיים התנאים המפורטים‬ ‫בהצעת החוק‪.‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬ ‫‪ 1313‬בנוסף להטבות הנ"ל מוצע לבצע בחוק עידוד השקעות הון‬ ‫את השינויים הבאים‪:‬‬ ‫‪ 1414‬הגדרת "תושב חוץ"‬ ‫מוצע להגדיר תושב חוץ כהגדרתו בפקודה בשני החריגים הבאים‪:‬‬ ‫א‪ .‬חברה לא תיחשב כתושבת חוץ אם מי שמחזיק ב‪10% -‬‬ ‫לפחות מהון המניות המוצע ו‪/‬או מכוח ההצבעה ו‪/‬או מהזכות‬ ‫למנות מנהל ו‪/‬או הזכות לקבל ‪ 10%‬לפחות מרווחי החברה‬ ‫הוא תושב ישראל‪.‬‬ ‫ב‪ .‬חברה שתושבי ישראל נהנים או זכאים ל‪ 25% -‬או יותר‬ ‫מהכנסותיה או מרווחיה‪.‬‬

‫‪ 1515‬הגדרת "חברה מועדפת"‬ ‫על מנת להימנע ממצב בו הכנסתה של חברה מועדפת תעלה‬ ‫ליחיד במיסוי חד שלבי‪ ,‬קרי שהטבת המס שניתנה לחברה‬ ‫המועדפת תחול על היחיד‪ ,‬יש לקבוע שחברה מועדפת הדורשת‬ ‫הטבות מכוח החוק לעידוד השקעות הון לא תוכל להיות תאגיד‬ ‫שקוף לצרכי מס‪.‬‬

‫‪ 1616‬מוצע להבהיר כי סכום הדיבידנד שמקורו בהכנסה מועדפת‬ ‫(כהגדרתו בחוק עידוד השקעות הון) ושעליו חל מס בשיעור‬ ‫של ‪ 20%‬הינו ההכנסה המועדפת החייבת בניכוי המס החל‬ ‫עליה‪.‬‬

‫היות ומדובר בהצעת חוק בלבד‬ ‫יתכנו שינויים בתיקונים המוצעים לעיל‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫דגשים לקראת סוף שנת המס‬ ‫ד‪ .‬נוהל גילוי מרצון‬ ‫ביום ‪ 7‬בספטמבר ‪ 2014‬פרסמה רשות המיסים נוהל לגילוי מרצון‬ ‫(להלן‪" :‬הנוהל")‪ ,‬והוראת שעה על בקשות לגילוי מרצון (להלן‪:‬‬ ‫"הוראת השעה")‪ .‬מטרת הנוהל והוראת השעה הינה לעודד נישומים‬ ‫(עוסקים‪ ,‬יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי‬ ‫המס השונים)‪ ,‬לתקן את דיווחיהם ולדווח נתוני אמת‪ .‬רשות המיסים‪,‬‬ ‫בתאום עם פרקליטות המדינה‪ ,‬לא תנקוט בהליכים פליליים כנגד מי‬ ‫שיבצע גילוי מרצון בתנאים שנקבעו‪.‬‬ ‫במקור‪ ,‬נקבע כי הנוהל יחול מיום ‪ 7‬בספטמבר ‪ 2014‬עד ליום‬ ‫‪ 31‬בדצמבר ‪ ,2016‬ואילו תוקפה של הוראת השעה יחול מיום ‪7‬‬ ‫בספטמבר ‪ 2014‬ועד ליום ‪ 7‬בספטמבר ‪ .2015‬ביום ‪ 6‬בספטמבר‬ ‫‪ 2015‬הודיעה רשות המיסים על החלטה עקרונית להאריך את הוראת‬ ‫השעה‪ .‬בהמשך להודעה זו‪ ,‬פרסמה רשות המיסים הודעה נוספת‬ ‫ביום ‪ 30‬ביוני ‪ 2016‬במסגרתה הודיעה רשות המיסים על הארכת‬ ‫הוראת השעה עד ליום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2016‬‬

‫‪3‬‬

‫ה‪ .‬רווחי הון‬

‫‪ .1‬בעל מניות מהותי‬ ‫בעל מניות מהותי הינו מי שמחזיק במישרין או בעקיפין‪ ,‬לבדו או‬ ‫יחד עם אחר‪ ,‬ב‪ 10% -‬לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של‬ ‫אמצעי השליטה בחבר בני אדם‪.‬‬ ‫כאשר מדובר ברווח הון והכנסות מדיבידנד‪ ,‬הבחינה באם אדם‬ ‫הינו בעל מניות מהותי תעשה ביום מכירת המניות או קבלת‬ ‫הדיבידנד (לפי העניין) ובמועד כלשהו ב‪ 12 -‬חודשים שקדמו‬ ‫למכירה‪/‬קבלת דיבידנד‪ .‬לעניין הכנסות ריבית‪ ,‬משום מה‪ ,‬לא‬ ‫נקבע מועד בחינת המעמד‪.‬‬

‫‪ .2‬מיסוי רווחי הון (למעט ני"ע סחירים ושבח מקרקעין)‬ ‫רווח ההון מחושב על בסיס לינארי המחלק את תקופת רווח ההון‬ ‫לשלוש תקופות כדלקמן‪ :‬על חלק רווח ההון ‪ /‬שבח שנצבר עד‬ ‫ליום ‪ 1‬בינואר ‪( 2003‬להלן‪" :‬המועד הקובע") יחולו שיעורי מס‬ ‫שולי‪ ,‬על חלק רווח ההון שנצבר החל מהמועד הקובע ועד ליום ‪1‬‬ ‫בינואר ‪( 2012‬להלן‪" :‬מועד השינוי")‪ ,‬יחול מס בשיעור ‪20%/25%‬‬ ‫(בעל"מ מהותי ובעל"מ שאינו מהותי‪ ,‬בהתאמה)‪ ,‬ועל חלק רווח‬ ‫ההון שנצבר החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2012‬יחול מס בשיעור ‪25%/30%‬‬ ‫(בעל"מ מהותי ובעל"מ שאינו מהותי‪ ,‬בהתאמה)‪.‬‬ ‫‪ 3‬שיעורי המס המופיעים בפרק זה אינם כוללים מס יסף (נכון לשנת ‪2% – 2016‬‬ ‫והחל משנת ‪ – 2017‬ראה כאמור בהצעת חוק ההסדרים לעיל)‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬ ‫‪ .3‬רווח הון מניירות ערך סחירים‬ ‫החישוב הליניארי המפורט לעייל‪ ,‬לא יחול במכירת ניירות ערך‬ ‫הרשומים למסחר בבורסה וכן במכירת יחידה בקרן נאמנות‬ ‫פטורה‪ .‬דהיינו‪ ,‬שיעורי המס ‪( 25% / 30%‬בעל"מ מהותי ובעל"מ‬ ‫שאינו מהותי‪ ,‬בהתאמה) יחולו על מלוא רווח ההון לרבות בגין‬ ‫הרווח שנצבר לפני ‪ 1‬בינואר ‪.2012‬‬

‫‪ .4‬מיסוי מוניטין שלא שולם בעד רכישתו‬ ‫החישוב הליניארי המפורט לעייל‪ ,‬לא יחול במכירת מוניטין שלא‬ ‫שולם בעד רכישתו‪ ,‬ומיום ‪ 1‬בינואר ‪ 2012‬שיעור המס על מכירתו‬ ‫הינו ‪ 25%‬על מלוא רווח ההון‪.‬‬

‫‪ .5‬מיסוי הכנסות מריבית ודיבידנד‬

‫ו‪ .‬קיזוז הפסדי הון‬ ‫הפסדים שוטפים מניירות ערך בשנת המס יקוזזו כנגד רווח הון מכל‬ ‫סוג שהוא (מניירות ערך‪ ,‬מנכסים אחרים‪ ,‬לרבות שבח מקרקעין)‪,‬‬ ‫ובנוסף גם כנגד הכנסה מדיבידנד או מריבית ששולמו בשל המניות‬ ‫הנמכרות וכנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד בשל ניירות ערך אחרים‪,‬‬ ‫ובלבד ששיעור המס החל על המוכר בגין הריבית או הדיבידנד אינו‬ ‫עולה על השיעור הקבוע בסעיף ‪(126‬א) לפקודה (‪ - 25%‬בשנת‬ ‫‪ ,2016‬לגבי שנת ‪ – 2017‬ראה כאמור בהצעת חוק ההסדרים לעיל)‪.‬‬ ‫הפסדים שלא ניתן לקזזם בשנת המס השוטפת (הפסדים מועברים)‬ ‫יקוזזו כנגד רווח הון מכל סוג שהוא (מניירות ערך‪ ,‬מנכסים אחרים‪,‬‬ ‫לרבות שבח מקרקעין)‪ ,‬ללא אפשרות לקיזוז בשנות המס הבאות‬ ‫כנגד ריבית או דיבידנד‪.‬‬

‫דיבידנד ‪ -‬בשנת ‪ 2012‬עלה שיעור המס על דיבידנד מ‪20%-‬‬ ‫ל‪ ,25%-‬ולגבי בעל מניות מהותי עלה שיעור המס כאמור מ ‪25%‬‬ ‫ל‪.30%-‬‬ ‫ריבית ‪ -‬בשנת ‪ 2012‬עלה שיעור המס על ריבית מ‪ 20%-‬ל‪25%-‬‬ ‫תוך ביצוע חישוב ליניארי עד ‪ 1/1/12‬ו מ – ‪( 1/1/12‬ריבית שמקורה‬ ‫בחברה בה היחיד הינו בעל מניות מהותי בה חייבת במס בשיעור‬ ‫מס שולי)‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫ז‪ .‬מיסוי הכנסות משכר דירה למגורים‬ ‫להלן יפורטו שלושה מסלולים למיסוי הכנסות פאסיביות של יחידים‬ ‫משכר דירה למגורים בישראל‪:‬‬

‫‪ .1‬מסלול הפטור‬ ‫במסלול הפטור‪ ,‬ההכנסות הפאסיביות של יחידים משכר דירה‬ ‫למגורים פטורות ממס‪ ,‬בכפוף לתקרת הכנסות מכלל דירות‬ ‫המגורים שיש ליחיד‪ .‬תקרת הפטור על הכנסות פאסיביות של‬ ‫יחידים משכר דירה למגורים הינה ‪ 5,030‬ש"ח בשנת ‪ .2016‬הפטור‬ ‫כפוף לכך שהמשכיר הינו יחיד‪ ,‬שהדירה משמשת‪ ,‬על פי טיבה‪,‬‬ ‫למגורים ושקיים מסמך בחתימת ידו של השוכר המאשר כי‬ ‫הדירה משמשת לו למגורים בלבד (לצורך העניין‪ ,‬גם חוזה שכירות‬ ‫מספיק)‪.‬‬ ‫* במכירת דירת המגורים תחושב יתרת המחיר המקורי לאחר ניכוי‬ ‫פחת (למרות שהפחת אינו נדרש לאורך השנים)‪.‬‬

‫‪ .2‬מסלול שיעור מס של ‪10%‬‬ ‫בניגוד למסלול הפטור‪ ,‬מסלול זה אינו כפוף לתקרת הכנסות;‬ ‫מלוא הכנסות השכירות חייבות במס בשיעור של ‪.10%‬‬ ‫במסלול זה לא יותרו בניכוי הוצאות כלשהן כנגד דמי השכירות‬ ‫(מס מחזור)‪.‬‬ ‫* במכירת דירת המגורים תחושב יתרת המחיר המקורי לאחר‬ ‫ניכוי פחת (למרות שהפחת אינו נדרש לאורך השנים)‪.‬‬ ‫יודגש‪ ,‬כי על מנת להיכלל במסלולים ‪ 1‬או ‪ 2‬לעיל‪ ,‬על המשכיר‬ ‫להיות יחיד ועל הדירה לשמש‪ ,‬לפי טיבה‪ ,‬למגורים‪ .‬כמו כן‪,‬‬ ‫נדרש כי הכנסות היחיד מדמי השכירות לא תגענה לכדי עסק‪.‬‬

‫‪ .3‬מסלול המס השולי‬ ‫המסלול הרגיל ‪ -‬הכנסות משכירות מצטרפות לשאר הכנסות‬ ‫היחיד הממוסה עליהן בשיעור המס השולי שלו‪ .‬במסלול זה‪,‬‬ ‫ניתן לנכות הוצאות שהוצאו לצורך הפקת הכנסות השכירות‪,‬‬ ‫כדוגמת‪ :‬מימון‪ ,‬פחת‪ ,‬אחזקה וכו'‪.‬‬ ‫* במכירת דירת המגורים תחושב יתרת המחיר המקורי לאחר‬ ‫ניכוי הפחת שנדרש‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫הערכות לקראת סוף שנת המס ‪ 2016‬ותחילת שנת המס ‪2017‬‬

‫‪15‬‬


‫‪ RSM‬שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון הינה חברה ברשת ‪ ,RSM‬התאגדות של פירמות ייעוץ וראיית חשבון העומדות ברשות עצמן‪ .‬כל פירמה פועלת על אחריותה‪.‬‬ ‫‪ RSM‬אינה מתקיימת באף רשות שיפוט כישות משפטית נפרדת‪.‬‬

‫‪ RSM‬שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון | דרך מנחם בגין ‪ ,52‬מגדל סונול ת"א ‪ | 6713701‬טל‪ | 03-7919111 :‬פקס‪www.rsmisrael.co.il | e-mail: rsmisrael@rsmisrael.co.il | 03-7919112 :‬‬

ידיעון שנתי - RSM שיף הזנפרץ ושות'  
ידיעון שנתי - RSM שיף הזנפרץ ושות'  

ידיעון שנתי - הערכות לקראת סוף שנת המס 2016 ותחילת שנת המס 201 מאת מחלקת המסים של משרד RSM שיף הזנפרץ ושות

Advertisement