Page 1

[ m ie się c z n ik i + ]

w numerze:

[ miesięczniki ] [ tematyczne ] [ Rzeszów street photo ] [ portfolio ] f o t . K at ar z yn a W ar ań s k a

[ wystawy ] kwiecień 2015 r. #53


WYDANIE NUMER: 53 ­ IV 2015 FOTOGRAFIE: CZŁONKOWIE I SYMPATYCY RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO

NA OKŁADCE NAJLEPSZE ZDJĘCIE MIESIĄCA AUTOR: Katarzyna Warańska TYTUŁ:

COPYRIGHT BY RZESZOWSKIE STOWARZYSZENIE FOTOGRAFICZNE ALL RIGHTS RESERVED WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. NIEAUTORYZOWANE ROZPOWSZECHNIANIA CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU NINIEJSZEJ PUBLIKACJI W JAKIEJKOLWIEK POSTACI BEZ PISEMNEGO ZEZWOLENIA RZESZOWSKIEGO STOWARZYSZENIA FOTOGRAFICZNEGO JEST ZABRONIONE. KOPIOWANIE KATALOGU JEST NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH. © COPYRIGHT RSF. ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH, WSZELKIE PRAWA DO PUBLIKOWANYCH W MAGAZYNIE ZDJĘĆ NALEŻĄ DO ICH AUTORÓW. KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ICH W JAKIEJKOLWIEK FORMIE JEST ZABRONIONE. KONTAKT: redakcja@rsf.rzeszow.pl MIESIĘCZNIKI, MIESIĘCZNIKI TEMATYCZNE: miesieczniki@rsf.rzeszow.pl RZESZÓW STREET PHOTO: streetphoto@rsf.rzeszow.pl

OPRACOWANIE: Artur Wysocki, Jacek Książek, Agnieszka Szafirska, Alicja Wysocka, Mariusz Baran PROJEKT KATALOGU: Artur Wysocki, Mariusz Baran RZESZÓW 2015

kwiecień r. #53 #412015 marzec 2014r.


W numerze:

[ miesięczniki ] kwiecień 2015 r.

[ tematyczne ] temat miesiąca: "Portret"

[ Rzeszów street photo ] kwiecień 2015 r.

[ portfolio ] Jakub Ochnio

[ wystawy ] RSF "Rocznik 2014"

kwiecień r. #53 #412015 marzec 2014r.


kwiecień r. #53 #412015 marzec 2014r.


[ m ie się c z n ik i ] kwiecień 2015 r.

fot. Katarzyna Warańska

E s t e r a K u l a ws k a , M a ł g o r z a t a K o r z e c , T o m a s z K u da s i k , M a ł g o r z a t a D u l , P a t r y c j a P i t r a , J a n Sz c z e p a ń s k i , W i e s ł a w G a r g a ł a , J a k u b O c h n i o , G r z e g o r z K o b i e r n i k , J a c e k O ws i a k , J e r z y Sk i b a , L i di a D y ł o , K a t a r z y n a W a r a ń s k a , A g n i e s z k a Sz a f i r s k a , J o l a n t a K y c , J a c e k M a z u r , D a m i a n B o b r o wi c z , A r t u r W y s o c k i

[ miesięczniki ]


Estera Kulawska "Pierwszy"


Małgorzata Korzec "Żyworódka nie chce umierać"


Tomasz Kudasik "Myszołów"


Małgorzata Dul


Patrycja Pitra "Soczystość wiosny"


Jan Szczepański "Katedra"


Wiesław Gargała "Zadyma na rynku"


Jakub Ochnio "Pies zabity przez wycofującą się armię ukraińską ­ Debalcevo"


Grzegorz Kobiernik "Chicago 1929"


Jacek Owsiak "Run"


Jerzy Skiba


Lidia Dyło "Plates"


Katarzyna Warańska


Agnieszka Szafirska "Droga"


Jolanta Kyc


Jarosław Mazur "Rezurekcja"


Damian Bobrowicz


Artur Wysocki


[ tematyczne ] temat miesiąca: "Portret"

fot. Małgorzata Korzec

M a r i u s z B a r a n , M a ł g o r z a t a K o r z e c , Es t e r a K u l a w s k a , A l i c j a W y s o c k a , J a k u b O c h n i o , St a n i s ł a w K a r c z , A r t u r W y s o c k i , M i r o s ł a w M a c i ą g , J a n Sz c z e p a ń s k i , J a c e k K s i ą ż e k , Sł a w o m i r G i b a ł a , J o l a n t a K y c , W i e s ł a w G a r g a ł a , D a m i a n B o b r o w i c z , J e r z y J e r z y k i e w i c z

[ tematyczne ]


Mariusz Baran


Małgorzata Korzec


Estera Kulawska


Mariusz Baran


Małgorzata Korzec "Oscypkowa Pani"


Alicja Wysocka


Jakub Ochnio "Kurpie, mniejszość etniczna zamieszkująca Puszczę Białą i Zieloną"


Stanisław Karcz "Gabrysia"


Artur Wysocki


Artur Wysocki


Mirosław Maciąg


Stanisław Karcz "Marcelina"


Jan Szczepański "Jej portret"


Jacek Książek "Portret Fotografa: Jarosław Mazur"


Jan Szczepański "Jej portret 2"


Estera Kulawska


Sławomir Gibała "Marianna"


Jolanta Kyc


Sławomir Gibała "Alice"


Wiesław Gargała


Damian Bobrowicz


Jerzy Jerzykiewicz


Wiesław Gargała


Jolanta Kyc


Damian Bobrowicz


[ Rzeszów street photo ]

fot. Katarzyna Warańska

kwiecień 2015

Jeśli chcesz, pokaż nam swój Rzeszów takim jak go widzisz ­ wyślij zdjęcie na adres streetphoto@rsf.rzeszow.pl, a my je opublikujemy na stronie fb.com/RzeszowStreetPhoto a wybrane znajdą się w tym miesięczniku. Zdjęcia nie muszą być typowo uliczne, mogą być aktualne lub archiwalne, przedstawiające ciekawe miejsca lub nietypowe sytuacje. Poniżej wybrane zdjęcia, które pojawiły się na stronie fb.com/RzeszowStreetPhoto

[ Rzeszów street photo ]


fot. Katarzyna Warańska


fot. Rafał Nowak


Hotel, fot. Wiesław Gargała


fot. Stanisław Karcz


fot. Andrzej Jezierski


fot. Mariusz Baran


fot. Przemek Kędra


fot. Sławomir Gibała


Szybciej rowerem, czy piechotÄ… ? fot. Jacek Owsiak


fot. Mariusz Baran


"Raczej centrum", fot. Rafał Orłowski


fot. Sebastian Stankiewicz


W okolicach Nowego Mostu, fot. Piotr Pier贸g


fot. Agnieszka Szafirska


Na morzu wiatru..., fot. Jacek Owsiak


fot. Artur Wysocki


fot. Anna Trojnar


Droga, fot. Katarzyna Jopek


fot. Sebastian Stankiewicz


[ po r t f o l i o ] J ak u b O c h n i o

F o t o g r a f i a j e s t dl a m n i e s p o s o b e m r o z u m i e n i a i o p o wi a da n i a o ś wi e c i e . I n s p i r u j ą m n i e f o t o g r a f o wi e z r z e s z e n i w A g e n c j i M a g n u m , z wł a s z c z a P a o l o P e l l e g r i n i P h i l i p J o n e s Gr i f f i t h s . N a k r a j o wy m p o dwó r k u : W o j t e k Gr z ę dz i ń s k i i M a r i u s z F o r e c k i . U l u b i o n y t e m a t w f o t o g r a f i i : c z ł o wi e k w u j ę c i u do k u m e n t a l n y m . n a j wi ę k s z e o s i ą g n i ę c i a : ­ p r z y j ę c i e do Z wi ą z k u P o l s k i c h A r t y s t ó w F o t o g r a f i k ó w w wi e k u 1 9 l a t ; ­ N a g r o da Z a r z ą du W o j e wó dz t wa P o dk a r p a c k i e g o z a s z c z e g ó l n e o s i ą g n i ę c i a w dz i e dz i n i e t wó r c z o ś c i a r t y s t y c z n e j , u p o ws z e c h n i a n i a i o c h r o n y k u l t u r y ; ­ „ O s c a r f o t o g r a f i i ” ­ 2 n d p l a c e I n t e r n a t i o n a l P h o t o g r a p h y A wa r d; w s t o wa r z y s z e n i u o d: g r u dn i a 2 0 1 4 s t r o n a www: www. j a k u b o c h n i o . p l

[ portfolio ]


Marsz Niepodległości w latach 2011­2014. 11 listopada w samej Warszawie organizowanych jest kilka podobnych demonstracji, jednak ta organizowana przez środowiska prawicowe jest zdecydowanie największa. Obecnie święto jest symbolem podziałów i dysproporcji społecznych. Wybrane osiągnięcia: ­Mersin '13 (Turcja) UPI Ribbon ­ Mersin Olba Fotoğraf Derneği MOF 2012 ­Warszawa '12 ­ finalista – Grand Press Photo 2012 ­Warszawa '14 ­ I nagroda w kategorii wydarzenia/fotoreportaż ­ BZ WBK Press Foto 2014 ­Oświęcim '15 ­ II miejsce – IX Ogólnopolskie Biennale Fotografii „Kochać człowieka”

Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Awaryjniak Opowieść o getcie ponowoczesnym wytworzonym przez samych jego mieszkańców. Awaryjniak to pospolita nazwa zespołu bloków socjalnych w Jarosławiu (woj. podkarpackie). Przede wszystkim w wyniku problemów finansowych, ale także licznych patologii trafiają tutaj przesiedleńcy z całego powiatu. Mimo, że żyją w ścisłym centrum miasta, stali się społecznością zamkniętą na obcych, napiętnowaną i piętnującą samą siebie. Wybrane osiągnięcia międzynarodowe: ­Skopije (Macedonia) '12 ­ FIAP Honourable Mention – International Biennal Exhibition of Photographic Art PHOTOMEDIA 2012 ­Wilno (Litwa) '12 ­ finalista ­ The Circle of life 2012 (Vilnus Photo Circle) ­Cakovec '13 (Chor.) ­ FIAP Honourable Mention ­ 3 SALON OF PHOTOGRAPHY ČAKOVEC 2013 ­Los Ang. (USA) '13 ­ 2nd place International Photography Awards (category: Edytorial­ other) ­Cacak '14 (Serbia) ­ Photographic Society of America Honourable Mention – Corsica Grand Exhibition 2014 ­Belgrad '14 (Serbia) ­ FSS Mention ­ Life Balance The International Exhibition of Art Photography Wybrane osiągnięcia krajowe: ­Mińsk Maz. '12 ­ I nagroda – Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Zobacz szczegół” ­Białystok '12 ­ III nagroda ­ Ogólnopolski Przegląd Fotografii Współczesnej „Człowiek obok mnie” ­ VII edycja konkursowa ­Żary '12 ­ III miejsce – XXII Krajowy Salon Fotografii Artystycznej ­Bielsko Biała '14 nagroda główna Foto Open podczas Foto Art Festivalu ­Kalisz '15 ­ II nagroda – ogólnopolski konkurs fotograficzny „W obiektywie 2014”

Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


Jakub Ochnio


[ wystawy ]

„ROCZNIK 2014” RSF [ wystawy ]


Wystawa swoją inaugurację miała już w styczniu w Koszycach na Słowacji. W Galerii Nierzeczywistej wernisaż będzie połączony z dziesiątymi urodzinami Stowarzyszenia, na które serdecznie zapraszamy.

Wystawa “Rocznik 2014” to fotograficzne podsumowanie kolejnego – dziesiątego roku działalności Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego. Opowiada o tym czym jest otaczający nas świat, staje się śladem naszej historii, lustrem w którego odbiciu oglądamy otaczającą nas rzeczywistość. Ukazuje zatrzymane w kadrze urywki z naszego życia, wspomnienia, wrażenia, wyzwania, miłości, przygody.

Nasze fotografie są swoistym pryzmatem wrażliwości, doświadczeń, pasji. A pasje te mamy różnorodne od podglądania życia zwierząt, poprzez łowienie na ulicach miast streetowych kadrów, od wschodów słońca spędzanych w lasach, na łąkach, nad zalewami, po zachody i noce w miejskiej dżungli, od podglądania ludzi przy ich codziennej pracy poprzez odnajdywanie ich piękna w sterylności studia fotograficznego. Świat i jego pulsujące życiem piękno są dla nas wszystkich tym co wyzwala chęć naciśnięcia spustu migawki naszych aparatów. Fotografia jako instrument twórczej wypowiedzi stała się dla nas pasją ściśle zintegrowaną z naszym życiem, „a aparat jest nie tylko przedłużeniem oka, ale również umysłu. Może widzieć ostrzej, dalej, bliżej, wolniej i szybciej niż oko. Może ujrzeć niewidzialne światło. Dzięki niemu możemy zobaczyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.” Mimo tego dla każdego z nas fotografia jest czymś innym, dla niektórych celem jest osiągnięcie perfekcji technicznej, dla innych sprawdzenie możliwości wyrazu w różnych technikach i stylach fotograficznych, jeszcze dla innych najważniejsze jest uchwycenie wrażenia, myśli, chwili, w swoim ulotnym, i niepowtarzalnych charakterze. Niejednokrotnie w naszych pracach przenika się obraz fotograficzny z grafiką, tworząc niepowtarzalne, nasycone emocjami dzieła. Nie jesteśmy wyznawcami jednej szkoły fotograficznej, ale każdemu z nas bliskie jest przeświadczenie, że najważniejszą i najbardziej pożądaną jest “fotografia prawdziwa”, taka, w której następuje relacja pomiędzy uwiecznionym obrazem a sercem (i rozumem) fotografującego. I jak mówił Ansel Adams „choć aparat fotograficzny nie może wyrazić duszy, to może to zrobić fotografujący.”


fot. Agnieszka Krupa


"Ikonopisanie" fot. Agnieszka Szafirska


fot. Alicja Wysocka


"Wodny balet" fot. Artur Wysocki


fot. Bernard Buczek


"fot. Damian Bobrowicz


"Co tam panie w polityce..." fot. Daniel Betleja


fot. Estera Kulawska


"9 metr贸w 偶ycia" fot. Grzegorz Kobiernik


"I Need A Tree" fot. Jacek Książek


"Oaza" fot. Jacek Owsiak


"Mountain imression_1 "fot. Jakub Och


"Artysta" fot. Jan Szczepanski


"Przedzimie odbicie" fot. Jarosław Mazur


"Popatrz" fot. Jerzy Skiba


fot. Jolanta Kyc


"Wspomnienie" fot. Karolina Mosz


"Przenikanie" fot. Katarzyna Waranska


"V obraze" fot. Lidia Dyło


fot. Małgorzata Dul


fot. Małgorzata Korzec


"Walka Tytan贸w" fot. Marcin Maj


"Dominika" fot. Marek Majewski


"Nimfa" fot. Mirosław Maciąg


fot. Rafał Orłowski


"Justa" fot. Mariusz Baran


"Dwa swiaty" fot. Patrycja Pitra


fot. Piotr Krupa


"Koszerna kuchnia" fot. Rafał Nowak


fot. SĹ‚awomir Fornal


"Wszystko płynie" fot. Sławomir Gibała


"Okno do innego swiata" fot. Stanisław Karcz


fot. Tomasz Iwaszek


"X足treme" fot. Tomasz Kudasik


"Krempna" fot. Wiesław Gargała


[ wystawy ]


Zostańmy w kontakcie...

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne ul. Jana Matejki 10 35­064 Rzeszów kontakt@rsf.rzeszow.pl www.rsf.rzeszow.pl www.nierzeczywista.art.pl www.fb.com/rsf.rzeszow www.fb.com/rzeszowstreetphoto

Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne

53 kwiecień 2015  

Miesięczniki - obowiązkowe czasopismo Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego

53 kwiecień 2015  

Miesięczniki - obowiązkowe czasopismo Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego

Advertisement