Køge Golf Klub 2010 2

Page 1

• Nye Medlemsformer • Klubmesterskaber • Regnvåde baner • Ryder Cup

Medlem af

2010-2 1


Indhold

Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Erik Lorentzen Næstform. Ove Poulsen Sekretær Rikke Thomassen Kasserer Søren Pingel Ole Therkildsen Jan Hoffmann

Telefon 40 25 40 10 56 26 72 63 46 15 08 70 56 28 36 09 23 24 43 98

Amatør- og Ordensudvalg Klaus Rugaard Preben Langfeldt Karsten Almosetoft Udvalgsformænd Bane Ole Therkildsen 56 28 36 09 Ungdom Karsten Baagø 26 36 32 14 Turnering Else M. Langfeldt 32 53 10 04 HCP H.C. Jørgensen 56 14 08 13 fra 1.1.11 Preben Langfeldt 23 26 40 04 Elite Hanne R. Taylor 56 14 56 15 Begynder Peter Melgaard 56 65 19 88 Sponsor Jan Hoffmann 23 24 43 98 PR Klubhus Bjarne Enoch Nielsen 20 29 49 94 Træner Peter Taylor 56 65 64 00

GYRN · LOPS · BRANDT

S T A T S A U T O R I S E R E D E

Klubhus Restauration

R E V I S O R E R

56 65 30 00

Sekretariat Helge Caspersen Christina Dalsgaard Jytte Berg Turneringskontor Greenkeepere

admin@kogegolf.dk 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 62 41

Sektioner Damer Liselotte Kamp 24 91 02 88 Herrer Robert Hansen 20 22 67 65 Oldtimers Magnus Jespersen 56 31 53 73 Køge Golf redaktion Søren Thomassen Helge Caspersen

klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer to gange årligt og udsendes pr. email til alle medlemmer, udvalgte golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer. En trykt udgave kan hentes i klubben i receptionen. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.

Deadline for næste nummer 1. april 2011 2

Forsiden (og her!) Hvor er det lige disse billeder er taget? De første ti læsere, der svarer rigtigt på mail til redaktionen deltager i lodtrækningen om to flasker vin.

Vidste du at 2 Formanden har ordet 3 Fleksible medlemsformer 3 Nyt fra Administrationen 4 Arbejdsgruppen 5 Kontingent 5 Marshal ved Ryder Cup – mit livs oplevelse 6 Vand på banen – skal der lægges op? 7 Både glæder og sorger for Køges elite 8 Klubmesterskaber - slagspil 10 Klubmesterskaber - hulspil 11 ”Obersten” fylder 70 12 Baneudvalget 13 Trænerskifte i Køge Golf Klub 13 Køge Golf Erhvervsklub godt fra start 14 Regionsgolf 14 Gæsteservice til hverdagsbrug 16 Køge Golf Klub takker sponsorerne 18

Vidste du at • hcp.-grænsen for at spille på Sydbanen for medlemmer nu er hævet til 40 • det er stadig helt gebyrfrit at betale dit kontingent i Køge Golf Klub via PBS • Nordbanemedlemmer får nu DGU-kort fra 2011. • Nordbanemedlemmer kan spille Sydbanen til gæstegreenfee takst • der udskiftes tagplader for over 30.000 kr. årligt, fordi nogen slår til venstre på Nordbanens 9. hul • der forsvinder affaldssække fra de nye affaldsbeholdere, når det er regnvejr! • der forsvinder håndklæder fra boldvaskerne - også i solskin! • der bruges ufattelig meget toiletpapir i Køge Golf Klub • intet tyder dog på, at det har noget med restauranten at gøre


Formanden har ordet ved Erik Lorentzen, formand

S

æsonen er ved at gå på hæld og det er tid til et tilbageblik på endnu en travl sæson. Det er meget glædeligt at vi kan gøre status på medlemsfronten og byde op mod 100 nye medlemmer velkommen i vores klub. Det er bl.a. lykkedes gennem afvikling af fire begynderhold med indslusning af de nye medlemmer på en meget positiv måde med optagelse af dem i vores berømte Mandagsklub. Medlemstilgangen er opnået i et meget konkurrencepræget marked, men den er også nødvendig for at fastholde medlemsgrundlaget, da der jo også falder medlemmer fra i den anden ende, og tilgangen er lykkedes til trods for vores princip om at alle skal erlægge et indskud i vores medlemsejede klub. Princippet fastholdes for alle seniormedlemmer, idet vi fremadrettet dog tilbyder at indskuddet kan betales i fire rater á kr. 2.000. De nye fleksible medlemsformer træder i kraft pr. 1. januar og det skærper konkurrencen yderligere. I første omgang har vi valgt at

indføre to nye medlemskategorier: ungseniorer fra 18-27 år med udskydelse af indskud til de fylder 28 år og et Nordbanemedlemskab til halvt indskud. Uanset at vi må forvente at nogle af vores medlemmer vælger et fleksibelt medlemskab til reduceret pris, så er det vigtigt for os at kontingentet til vores fuldtids medlemmer stadigvæk holdes på et rimeligt niveau. Derfor må vi imødese store udfordringer med at fastholde klubbens indtægtsniveau for kontingenter. Netop økonomien er en opgave som vi har stor attention på. Det er magtpåliggende for os at fastholde overskudsgivende drift med god økonomi. Til gengæld må vi have lidt tålmodighed med alle de nye tiltag, som vi så gerne vil videre med. Vi arbejder på at forbedre alternative indtægter og fastholde et sikkert greb om klubbens omkostninger med nedadgående pil. Når det lykkes at fastholde omkostningsudviklingen, så er det bl.a. på grund af en enestående opbakning fra de af vores medlemmer, der bidrager med frivilligt arbejde. Udover den fine indsats der udføres af en række etablerede udvalg, så er der kommet yderligere tre nye udvalg til i løbet af i år, nemlig ”mandagsholdet” - et arbejdshold på 12 personer, der mødes hver 14. dag og sikrer renholdelse af udenoms arealerne m.v., og ”hverdags gæsteservice”, som er en udbygning af weekend-servicen, der allerede eksisterede i forvejen. I hverdagen er der en halv snes

medlemmer, der på skift servicerer klubbens gæster fra receptionen til stor glæde for både gæster, proshop og administration, og endelig er der netop blevet nedsat et klubhus udvalg på 5 medlemmer, der varetager alle opgaver i relation til klubbens bygninger. Det er glædeligt for os at vi kan notere os en fortsat god sponsoropbakning og vores ny Erhvervsklub er kommet godt i gang. Vi har store forventninger med videreudvikling af klubben i de kommende år. Det bliver spændende at følge. Vores greenkeeperstab og Baneudvalget har været på overarbejde i år på grund af de ekstreme vejrforhold med den lange vinter og de store nedbørsmængder, som vores dejlige bane lider under. Det til trods har der været stort pres på banen med mange spillede runder og blandt andet har vi haft mange greenfee gæster, så vi ikke alene har kunnet holde vores budget, men oven i købet er foran på greenfee indtægter. Det er meget tilfredsstillende. Banen er klubbens største aktiv og søges som sagt af mange gæster. Derfor har det også højeste prioritet at sikre banens kvalitet. I øjeblikket lægges planerne for hvilke områder, der skal drænes inden næste sæson, så vi kan få has på vandproblemerne hen ad vejen. Vi siger tak for en god golfsæson, og vi vil bruge vinteren til at få afhjulpet vandproblemerne på vores bane mest muligt, så vi kan byde velkommen til gode golfoplevelser til næste år. o

Fleksible medlemsformer ved næstformand Ove Poulsen

D

en danske golfverden er under kraftig forandring. Indenfor de senere år er udbuddet af golfbaner steget hurtigere end tilgangen af golfspillere med det resultat at mange klubber mangler medlemmer og gæstespillere, der skal lægge grundlaget for en sund økonomi og

mange initiativer forsøges for at tiltrække flere medlemmer og greenfee gæster, samtidig med at DGU fra 1. januar 2011 indfører fleksible medlemsformer med DGU-kort. Lokalt tegner der sig et tilsvarende billede med 10 golfbaner indenfor 25 kilometer fra Køge Golf Klub. Derfor følger klubben også udviklingen nøje og tager løbende bestik af situationen. Blandt andet indfører vi fra det nye år 2 nye medlemskategorier med DGUkort, nemlig et Nordbane-medlemskab til halvt indskud og et reduceret kontingent med mulighed for at spille Sydbanen til gæste greenfee og et Ungsenior koncept for unge mennesker fra 18-27 år, der afløser ynglingekategorien. Kontingentet er fastsat til kr. 2.700 og indskud skal først erlægges ved 28 år gradueret efter hvor mange år medlemskab har

varet. Vi er vidende om at andre klubber indfører andre former for fleksible medlemsformer. Det bliver derfor spændende at følge udviklingen, som vi løbende vil tage bestik af. Udviklingen i de fleksible medlemsformer sikrer at det enkelte medlem i højere grad kan få value for money og betale et mere nuanceret bidrag i forhold til behovet for at spille golf, men samtidig sætter det klubbernes økonomi under pres. Derfor ser vi også på andre indtægtsmuligheder og følger markedet meget tæt, så vi kan agere med modspil, hvis vi finder det formålstjenligt. Når nye tiltag søsættes vil vi orientere via klubbens hjemmeside og en nyhedsmail. o

3


Nyt fra Administrationen

F

ra Administrationen siger vi tak til alle medlemmer for en god sæson, og tak til alle udvalg og frivillige for et godt samarbejde. Det har været en stor fornøjelse.

Nye åbningstider Efter indkøring af det ny team på kontoret bliver kontorets åbningstider udvidet fra næste sæson. Onsdagslukning og frokostlukning sløjfes, så kontoret får heldags åbent på alle hverdage fra den 1. april. I vintersæsonen fra 1. november til den 31. marts holder vi åbent tirsdag og torsdag fra kl. 9:00 til kl. 14:00. Dog har kontoret lukket fra den 20. december til den 3. januar, ligesom vi har lukket torsdag, den 4. november. Tidsbestillingen ophører pr. 1. november og genindføres primo april ved sæsonstart i 2011 i april. Bagskabe Der er stort set udsolgt af bagskabe, og vi har efterhånden oparbejdet en pæn venteliste på 80 cm skabe med og uden el. Vi arbejder derfor på en udvidelse af kapaciteten, som vi fra sæsonstart forventer at kunne øge med ca. 60 nye 80 cm skabe, hvoraf halvdelen bliver el-skabe. Husk i øvrigt at tømme bags, tasker og tøj for mad og søde sager ellers gør musene

det måske for dig. Det er også en god ide at hjemtage udstyret i den kolde og fugtige periode, så det kan tørre godt igennem. Skift af medlemskategori eller udmeldelse Jfr. klubbens vedtægter skal skift af medlemskategori eller udmeldelse ske skriftlig inden den 1. december. Spar tid og penge Vi opfordrer kraftigt til at alle medlemmer tilmelder sig BetalingsService. Det sparer tid og penge for både medlemmer og klub og sikrer betaling til tiden. Du kan tilmelde dig direkte på hjemmesiden www.kogegolf.dk. Du klikker blot på linket og udfylder felterne og husk at medlemsnr. er uden klubnummer. Tilmeld dig nu og senest inden udgangen af november, så vi får glæde af det ved næste kontingentbetaling. Det er helt gratis! Glemte sager og golfgrej, der er opbevaret udenfor aflåste skabe ”Glemmekassen” er placeret i underetagen under trappen. Bemærk at vi tømmer kassen med udgangen af året. Tilsvarende har vi en hel del golfgrej fra bagrummet, der ikke har været låst inde i bagskabe. Kontakt os for udlevering – vi kan heller ikke blive ved med at opbevare dette. Husk hjemmesiden og nyhedsbrev Hjemmesiden er klubbens vigtigste og primære informationskilde. Besøg jævnligt www.

4

kogegolf.dk og følg med i, hvad der sker i din klub. Hvis du ønsker at modtage nyhedsbreve og indkaldelse til f.eks. medlemsmøder og generalforsamling via mail, så skal du tilmelde dig på hjemmesiden. Adresseændringer Husk at meddele ændring af adresse og telefonnummer. Email og mobilnummer kan du selv ændre i Golfbox www.golfbox.dk under ”ret profil”. Her kan du også ændre pinkode til DGU-kort. Det har været en travl sæson med indhentelse af et stort efterslæb på flere områder, og her har det været en stor hjælp med etableringen af den ny hverdags gæsteservice, der servicerer medlemmer og gæster fra receptionsskranken i foyeren og dermed aflaster kontoret for mange henvendelser. På samme måde har Arne Pedersen (obersten) fra Turneringsudvalget været meget hjælpsom ved afvikling af en række firmaarrangementer med opsætning af turneringer m.v. Lavsæsonen skal bl.a. benyttes til afvikling af en stor afspadseringssaldo, ligesom vi skal arbejde med projekter – bl.a. med endelig stillingtagen til et projekt om en ny hjemmeside, som IT-udvalget arbejder med. Om vi får en ny hjemmeside i denne vinter eller i næste vinter er endnu ikke afklaret. Tilsvarende skal vi have taget stilling til afløsning af en hårdt belastet server, der kan stå af når som helst. Helge Caspersen o


Arbejdsgruppen

... er klar til nye udfordringer i 2011.

S

om I måske har bemærket er der hver anden mandag morgen i sommerperioden samlet nogle klubkammerater, der viser det der er højest, når de plukker jordbær. Det er en flok dejlige, friske mennesker, der er gået sammen om et initiativ (der er udsprunget fra kreative medlemmer af bestyrelsen), om at løfte den opgave det er at holde vores dejlige golfanlæg pænt og fri for ukrudt. På denne måde håber vi at kunne gøre alle i og udenfor klubben glade for vores skønne nye klubhus’s område. Denne ordning begyndte i 2009, og i dag er vi 10-12 medlemmer som mødes til frivilligt og socialt arbejde/samvær. Vi starter kl 8.00 med Søren greenkeeper som arbejdsleder med fordeling af det forefaldne arbejde til de fremmødte. Kl. 10.00 holder vi kaffepause, hvor vi samtidig ordner hele verdenssituationen. Så knokler vi ellers videre til kl. 12.00, hvor vi samles og indtager en dejlig frokost samt kaffe og kage. Derefter går alle hver til sit vældige tilfredse med dagens dont. I løbet af ugen kan vi så alle - store som små - glæde os over det flotte resultat og samle nye kræfter til næste gang. Skulle dette inspirere andre til at give en hånd med på arbejdsholdet hver anden mandag, så er det blot at ringe til Søren. Kærlige hilsner Lisbeth Støttrup o

Kontingent

B

estyrelsen har fastsat følgende kontingentsatser m.v. for 2011:

Barn, junior eller ungsenior?

Kontingent Seniorer Fuldtidsmedlemmer 6.600 Nordbanemedlemmer 3.600 Hverdagsmedlemmer (fra 60 år) 5.200 Langdistancemedlemmer (over 100 km) 2.000 Passive medlemmer 900 Passiv Plus medlemmer (Nordbanen efter kl. 17) 1.950 Ungseniorer til og med 27 år Fuldtidsmedlemmer Nordbanemedlemmer

2.700 1.950

Juniorer til og med 18 år Børn til og med 12 år

2.000 1.400

Indskud Fuldtidsmedlemmer (rater á kr. 2.000 pr. år) 8.000 Nordbanemedlemmer (rater á kr. 1.000 pr. år) 4.000 Ungseniorer, juniorer og børn: 0 (træder først i kraft ved 28 år gradueret efter medlemstid). Leje af bagskabe: Lille skab på 60 cm Stort skab på 80 cm Stort skab på 80 cm med el Leje af plads til 3-hjulet elscooter Helge Caspersen

700 900 1.100 1.100 o

5


Marshal ved Ryder Cup – mit livs oplevelse

E

t af klubbens medlemmer – Preben Langfeldt – oplevede i år Ryder Cup på aller tætteste hold, nemlig som en af de i alt 2.000 frivillige, som var med til at sikre afviklingen af 2010 udgaven af Ryder Cup. Vi bringer her hans beretning fra begivenheden. ”En længst glemt kontakt med en Europa Tour official, hvor jeg havde udtrykt min interesse for at deltage som frivillig hjælper ved en turnering, var åbenbart det, der afstedkom en overraskende mail fra Ryder Cup komiteen i maj 2009. Jeg blev spurgt, om jeg ville virke som marshal ved Ryder Cup 2010! Om jeg ville!!?? – der var vist kun ét svar på det spørgsmål, så efter at have svaret ”ja” gik Else Marie – for hun skulle selvfølgelig med – og jeg i gang med det praktiske: at finde logi, bestille billetter (også til selve turneringen til Else Marie). Som eksempel på de omfattende sikkerhedsforanstaltninger omkring Ryder Cup kan jeg oplyse, at bestillingen af billetter til matchdagene skal ledsages af et billede.” ”Tre måneder før begivenheden fik jeg så en mail med beskrivelse af mødetidspunkter, arbejdsopgaver mm. Min funktion skulle være ”Roving Marshal” – dvs. følge en gruppe spillere på hele runden og især være behjælpelig ved gennemgang fra green til næste teested og i øvrigt medvirke til at holde tilskuerne i ro.”

”Mandagen før Ryder Cup skulle jeg møde til briefing på Celtic Manor Resort, hvor marshals fik udleveret tøj, information og materialer. Det var den eneste dag, hvor Else Marie og jeg i en lejet bil kunne køre direkte til banen – de øvrige dage skulle vi stille på en speciel Staff og VIP P-plads og derfra 20 minutter med bus videre til banen.” ”Marshal-gerningen startede allerede

6

under træningsdagene, som var tirsdag til torsdag og allerede under træningsrunderne var der 35-40.000 tilskuere, som hver havde betalt £ 35-45. Mange af tilskuerne fik dog kun ”en lang næse” . På grund af regn blev de fleste af runderne kun på 9-10 huller og der var ingen refundering til tilskuerne – heller ikke for dem, der først kom da træningsrunderne som følge af regnen var indstillet.” ”Under træningsrunderne kom vi marshals forbløffende tæt på spillerne – nogle af dem snakkede endda med os. Og vi kunne høre med på samtalerne mellem spillerne, holdkaptajner og caddies. Jeg blev faktisk overrasket over intensiteten af råd og vejledning, der blev udvekslet i løbet af træningsrunderne. Ved hver green havde holdenes vice-kaptajn markeret hvor hulplaceringerne ville være på matchdagene og der blev følgelig puttet flittigt på disse.” ”Turneringen blev – som man også kunne konstatere på TV – præget af enorme mængder regn og allerede lørdag eftermiddag fik vi at vide, at matchen først ville blive færdigspillet mandag. Det gav selvfølgelig en del ekstra arbejde til Else Marie med at ændre flyreservationer, ændre bil-leje mm. . ” ”Regnen og de mange tilskuere fik områderne udenfor fairways og greens til at ligne Roskildefestivalens mudderbad og det stillede store krav til renholdelsen af de blot to sæt tøj, vi havde fået udleveret, således, at man fortsat kunne fremtræde præsentabel. Og det præsentable blev der brug for da jeg sammen med det team, jeg var en del af, blev sat til at hjælpe politiet i forbindelse med et VIP-besøg. Det viste sig at være Prins Charles, som jeg fik taget et par billeder af (kameraer og mobiltelefoner var ellers bandlyst under matchen) og oven i købet fik lejlighed til at udveksle håndtryk med. Prinsen var overrasket over, at jeg var kommet helt fra Danmark for at være frivillig ved Ryder Cup, men jeg kunne betro ham, at jeg også deltog for at besøge de gamle danske kolonier. Det fik ham til at ligne et spørgsmålstegn indtil jeg mindede ham om vikingerne, hvortil han med et grin svarede ”quite – right you are.” ”Kulminationen på Ryder Cup og for mig kom selvfølgelig om mandagen. Sammen med seks andre blev jeg sat til at følge næstsidste bold med Padraig Harrington og Zach Johnson. Der var på dagen 50.000 tilskuere og efterhånden

som matchen skred samledes flere og flere af dem omkring de sidste bolde, hvilket medførte en del tumult og masser af arbejde for os marshals.” ”Padraig Harrington tabte som bekendt på 16. hul og vi blev så bedt om at følge den sidste (og afgørende) match mellem Hunter Mahan og Graeme McDowell. Her var vi pludselig i verdens centrum og det føltes som om alle 50.000 tilskuere fulgte netop denne helt afgørende bold. Resultatet kender vi selvfølgelig alle.” ”Alle dagene som marshal var det en

kæmpe oplevelse at gå sammen med Phil Mickelson, Steve Stricker, Tiger Woods og alle de andre fra det amerikanske og det europæiske hold, men den helt store oplevelse var det selvfølgelig at være lige i brændpunktet, da Hunter Mahan gav den sidste match til Graeme McDowell og Europa vandt. Så nu overvejer Else Marie og jeg at lægge billet ind til Ryder Cup på Medina i 2012.” o


Vand på banen – skal der lægges op?

A

lle golfspillere kender situationen, hvor man finder sin bold midt på fairway med en klat mudder på. Øv, hvor er det uretfærdigt. Makkeren er placeret 2 meter længere, og hans bold er helt ren. ”Må vi lægge op, spørger du spagfærdigt?” ”Nej” lyder det kontante svar. Er det retfærdigt? Måske ikke, men der er jo heller aldrig nogen, som har påstået, at golf er et retfærdigt spil. Helt konkret er det turneringsledelsen, som træffer beslutningen om at lægge op. Hvis fairways er våde og fyldt med ormeskud, vil

Vi har normalt ikke de samme ressourcer til rådighed, når regnen stopper spillet

det for spillets skyld kunne forsvares at lægge op, men ikke for banens skyld. Man har ofte hørt at ”vi lægger op for banens skyld”, men når man lægger op, er det jo normalt tilladt at gøre det inden for længden af et scorekort. I de fleste tilfælde er det jo muligt at finde et område med græs, som man derefter fjerner med et godt golfslag, og så er det vel svært at forsvare, at man blot gjorde det for banens skyld. Skulle man virkelig skåne det svækkede græstæppe, så skulle man tee op til alle slag på svage fairways. Men hvis det ikke er for at skåne banen, hvornår skal vi så lægge op? Hvis vi skæver til de professionelle Tours, så ser vi jo ofte, at de spiller med oplæg. Det er dog i flere versioner – afpasset efter græstæppets stand. Første trin er at man kan få lov at løfte, rense og placere sin bold, hvor den lå. Det bruges, når banen er så blød, at der kommer mudder på bolden, når den slår ned. Næste trin er at tillade at løfte, rense og placere indenfor en vis længde – fra et scorekort til en køllelængde. Denne lempelse tillades, når der er mange og store forekomster af tilfældigt

vand. Golfreglerne tager godt nok højde for tilfældigt vand med gratis lempelse, men da man skal tage fuld lempelse, kan det nemt forekomme, at man skal meget langt væk for at få en tør stance, ofte langt ud i rough, og det er ikke særligt godt, hvis man nu havde ramt midt i fairway – så er man bedre tjent med at lægge op. Det er meget almindeligt, at klubben laver en generel lokal regel, der tillader at lægge op, når vintersæsonen nærmer sig – populært kaldet vinterregler. Men inden man når det tidspunkt, må den enkelte turneringsarrangør tage stilling til egne turneringer – idet lejeforbedring medfører, at scoren ikke kan være tællende til handicapregulering. Med det i tankerne kan den enkelte spiller, som blot er ude for at motionere jo gøre lige præcis det, som på dagen passer til ham/hende. Baneudvalget o

18. hul på Celtic Manor 2010 banen blev spilbar hurtigt igen efter kraftige regnskyl - men de spillede med oplæg.

7


Både glæder og sorger for Køg

D

en helt store glæde stod damernes 2.hold for ved i oprykningsspillet at sikre sig oprykning til 2. division. Holdet, der består af Camilla Geertz Christensen, Mette Mølvig, Line Hvidbæk Aarseth, Charlotte Tranberg og Hanne Romlund Taylor med holdkaptajn Birgitte Larnkjær vandt deres pulje med 5 vundne kampe ud af 6. Der var dog spænding til det sidste, da Skovlunde-Herlev endte med samme pointtal, men Køge trak det længste strå med en bedre score. Også i oprykningsspillet, som foregik i Rønnede mellem 6 hold, hvoraf kun de 2 kunne rykke op, var der spænding til det sidste men da Mølleren i den sidste match på sidste hul satte en 3 slags føring over styr med en grim tripple-bogey kunne Køges damer hengive sig til jubelscenerne.

2. holdet har netop erfaret, at de vandt en af de to ledige pladser i næste års 2. division. Fra venstre: Camilla Christensen, Line Hvidbæk, Pia Jarlstrøm, Holdkaptajn Birgitte Larnkjær, Hanne Romlund Taylor, Charlotte Tranberg og Mette Mølvig.

K

lubbens flagskib de seneste to år - damernes førstehold – som spillede i Nykredit elitedivisionen må tilbringe næste år i første division. Med blot én vundet match ud af 6 blev det en skuffende sæson, der endte med nedrykning. Den ene match, der blev vundet, var mod Sønderjyske Eagles, som var de regerende danmarksmestre og det var selvfølgelig et lille plaster på såret. ”Det var kun vores andet år i den fineste række og det har givet os en bunke erfaring, men der skal nok lidt mere rutine til. Bl.a. skal vi have vore foursomes (parspil) til at fungere bedre. Men vi regner med at komme igen” udtaler holdkaptajnen Søren Thomassen.

1. holdet 2010: Holdkaptajn Søren Thomassen, Camilla Christensen, Christina Kuld, Katrine Oxfeldt, Rikke Thomassen og på billedet til højre - Cecilie Lund

8


ges elitespillere i 2010 sæsonen

H

errernes førstehold havde i de indledende kampe gjort et solidt stykke arbejde og havde inden den sidste runde sat næsen op efter at komme i oprykningsspillet til 1. division. For at dette skulle blive til virkelighed skulle der sejre i hus i begge matcher i den sidste runde i turneringen. Dette skete som bekendt ikke og herreholdet må tilbringe endnu et år i 2. division, men efter en sæson med 3 vundne kampe ud af 6 og en andenplads i deres pulje.

H

errernes førsteholds forbliven i 2. division kunne dermed have kostet oprykningschancen for 2.-holdet, der spillede i 3. division. Inden sidste spillerunde var det blot ét sølle point, der skilte holdet fra førstepladsen i puljen og dermed deltagelse i oprykningsspillet. Også her kom afgørelsen i den sidste spillerunde, hvor kun én af de krævede to sejre kom i hus. Så det blev til andenpladsen i puljen efter en solid indsats med 4 vundne kampe af 6 mulige. Stående: 1. holdets kaptajn Preben Langfeldt, Mark Vergare, Ole Høeg, James Taylor Forrest: Sean Jensen, Claus Weber og Flemming Cold

F

or klubbens seniorhold – damer over 50 og herrer over 55 – endte sæsonen også med en forbliven i anden division, men det var kun på grund af en omlægning af turneringen, idet Køges seniorer vandt deres pulje efter 4 sejre ud af 6 kampe med komfortable 3 point ned til nummer 2. ”Egentlig skulle dette sikre os oprykning til første division, men på grund af en omlægning i seniorturneringen med indførelse af en ny tredje division, må vi tilbringe endnu et år i en ganske vist lidt finere anden division” fortæller holdleder Niels Østergaard. Med kun én sejr og én uafgjort kamp måtte veteranholdet – damer over 55 og herrer over 60 – se sig henvist til sidstepladsen i første (og eneste) division. Det var en ringe trøst, men dog et plaster på såret, at den enlige uafgjorte kamp var mod Hillerød, som blev de senere danmarksmestre.

Stående: 2. holdets kaptajn Claus Larnkjær, Carsten Kuld, Jacob Hartington, Michael Pipper og Frederik Larnkjær. Forrest: Victor Larnkjær, Henrik Zacho, Ole Glimø, Thomas Schat, Morten Torngaard

Alt i alt leverede Køges elitehold en solid indsats i Danmarksturneringens 2010 sæson og det var i flere tilfælde kun marginaler, der skilte holdene fra mere spektakulære resultater. Men med en oprykning og for flere hold en forbliven i deres division må slutresultatet absolut betegnes som godkendt. Carsten Seersholm o

9


Klubmesterskaber - slagspil

Damer 1. Christina Kuld 2. Katrine Oxfeldt 3. Hanne Romlund Taylor

Mid damer 1. Birgitte Larnkjær 2. Mette Sander 3. Annette Knapmann

Herrer 1. Flemming Cold 2. Jacob Hartington 3. Mark Vergara

Mid herrer 1. Henrik Zacho 2. Claus Rehr 3. Morten Evald

Junior drenge 1. Viktor Larnkjær 2. Frederik Larnkjær 3. Adam Lloyd Davies Junior piger 1. Stine Stenspil

10

Senior damer 1. Pia Jespersen 2. Mette Edelved 3. Bodil Henningsen Senior herrer 1. Niels Østergaard 2. Svend Ludvigsen 3. Kennith Lohmann

Kaniner 1. Henning M aarup 2. Henne Berg 3. Irene Peters en


Klubmesterskaber - hulspil

Herrer 1. Jacob Hartington 2. Flemming Cold 3. Claus Weber

Damer 1. Christina Kuld 2. Katrine Oxfeldt 3. Mette Mølvig

Junior drenge r 1. Frederik Larnkjæ sen om Th rs 2. Ande s 3. Adam Lloyd Davie

damer Senior en Jespers 1. Pia Henningsen il 2. Bod

Senior h errer 1. Svend Lud 2. Niels Ø vigsen stergaard 2. Jørgen Petersen

11


”Obersten” fylder 70

D

et er ikke ofte man kommer i Køge Golf Klub uden at møde Arne, der er en af de allerflittigste, når vi taler om at ’yde en frivillig arbejdsindsats’ – til gavn for klubben og dens medlemmer. Med sit venlige smil og sin myndige røst er han en person, der brænder igennem, når der er opgaver der skal løses. I dette efterår fylder Arne 70 år, og en halvmørk oktoberaften mødtes vi i et stille, tomt klubhus, hvor han fortalte lidt om sit engagement i klubben og om den militærkarriere, der gik forud.

Fra værnepligtig til Oberstløjtnant Jeg blev indkaldt til at aftjene min værnepligt i 1959 som helt nybagt student, og mødte op ved Garderhusarregimentet i Næstved. Sjovt nok samme sted hvorfra jeg 41 år senere – i år 2000 - blev pensioneret. 41 år i samme ’firma’ er lang tid, men man må huske på, at der i forsvaret er et højt udviklet rotationsprincip, der betyder at vi flyttes rundt. Ikke bare geografisk, men også opgavemæssigt. Jeg tilbragte for eksempel 16 år på forsvarets gymnastikskole ved Svanemøllens kaserne. Jeg startede som elev og sluttede af med at være uddannelseschef de sidste 8 år. De mange forskellige tjenestesteder betyder også at man får kontakt med en masse mennesker, og derfor er det typisk for militærfolk, at de har en kæmpe bekendtskabskreds – men få egentlige venner. Det er der simpelthen ikke mulighed for, dertil flytter vi for meget rundt. I starten af 90’erne var jeg tjenestegørende som Major ved forsvarskommandoen i Vedbæk, da jeg blev spurgt om jeg var interesseret i at blive Oberstløjtnant. Det betød dog, at jeg først skulle en tur til det daværende Jugoslavien. Det var i 1993, hvor borgerkrigen lige var brudt ud. Jeg kom til Zagreb til en FN stab, bestående af officerer fra alverdens lande. Jeg fik pludselig russiske, tjekkiske, nepalesiske og norske kolleger. Det stillede store krav til samarbejdsevnerne, da vores indstilling til at tage ansvar og løse opgaver var vidt forskellige. Men heldigvis fik min norske kollega og jeg stablet en effektiv arbejdsgruppe på benene,

godt hjulpet af de svenske damer, der bemandede kontoret. Det var en spændende periode, hvor jeg kom rigtig tæt på vores ’gamle’ fjender fra den kolde krigs tid, og jeg undrede mig af og til over, hvad vi dog havde været så bange for. Østblokkens officerer var stadig stærkt præget af det benhårde diktatur, og faktisk ude af stand til at tage selvstændige beslutninger og træde i aktion, uden at der skulle utallige godkendelser til fra de øverstbefalende. Efter Jugoslavien gik turen til Bornholm, nærmere betegnet Infanteribataljonen på Almegårds kaserne – og her på klippeøen stiftede jeg bekendtskab med golf i Rønne golf klub. Fra Bornholm til Køge I slutningen af 90’erne var jeg tilbage på Sjælland. Jeg var long-distance medlem i Næstved, men ville gerne finde en klub nærmere Karlslunde-området, og besøgte derfor Køge Golf Klub. På det tidspunkt var Nordbanen tæt på at være klar, og der var pludselig åbnet for optagelse af nye medlemmer. Jeg henvendte mig i det lille kontor i gavlen hos Ove Nielsen for at købe en greenfee billet og prøvespille banen. Ove fik mig hurtigt overbevist om ikke at øde penge bort på greenfee og i stedet blive medlem med det samme. Det kunne jeg ikke argumentere i mod, så jeg slog til. Da min karriere i forsvaret sluttede i år 2000, og det sker automatisk, når man fylder 60, fik jeg jo masser af tid til rådighed, og jeg har gradvist involveret mig i mange af klubbens aktiviteter: Weekend gæsteservice, Baneservice, Begynderudvalg og Turneringsudvalg. Jeg giver også gerne en hånd med i tilrettelægning af firma-turneringer, når det kniber med tiden på kontoret. Golfskolen Køge har landets bedste golfskole med et intensivt introduktionsforløb, der starter i april med 2 ugers aften- og weekend undervisning, 3 timers undervisning på træningsbanen med klubbens pro. Umiddelbart derefter optages de nye medlemmer i Mandagsklubben, hvor et team af holdkaptajner står klar til at tage de nye med rundt på banen – ud for at prøve det, de lige har lært. Der skabes mange kontakter og golfvenskaber i mandagsklubben. Weekend gæsteservice Den tanke opstod for år tilbage ved en samtale med daværende forretningsfører Steen Rasmussen. Vi ville gerne medvirke til en bedre modtagelse af gæster i weekenden, når kontoret var lukket, og i dag kører

12

ordningen med syv faste medlemspar, der passer henholdsvis skranken i foyer’en og baneservicevognen. Ideen er nu videreført, idet der i sommer etableredes en hverdags-gæsteservice, hvor et team af ti medlemmer skiftes til at modtage vores mange greenfee gæster. Jeg tror, det er guld værd for klubbens omdømme, at have sådanne modtagelsesfaciliteter. Golfbox Mit nyeste interesseområde i klubben er som golfbox-superbruger – jeg er 100% selvlært, af lutter nysgerrighed og interesse. Det system kan jo så meget mere end det, vi bruger lige p.t. i turneringssammenhænge, og ethvert medlem kan jo frit logge sig på og surfe rundt på systemet og lære det at kende. Det er rigtig sjovt – og man kan ikke ødelægge noget. Endelig kan man jo altid slette det, man eventuelt har fået oprettet. At nå det hele Jeg kan ikke benægte, at jeg bruger mange timer i klubben. Jeg tør slet ikke gætte på et antal, men lidt for mange efter Mariannes mening. Der bliver dog også tid til at spille golf – helst 2 gange om ugen, men det holder ikke altid. At være medlem af en golf klub er både at have et godt netværk og et fornøjeligt tilholdssted, men der er altså også et hus og en have, der skal passes. Fødselsdagen fejres med familie og venner i Karlslunde og jeg ønsker mig kun beskedne bidrag til indkøb af et nyt sæt redskaber til brug for min foretrukne fritidsbeskæftigelse. Hip hip hurra Vi ønsker Arne tillykke med den runde fødselsdag og håber at vi må møde hans venlige smil og høre den myndige røst i klubben i mange år endnu, men – som han selv siger: ’70 er da ingen alder, så foreløbig ser vi de næste 10 år an!’ Arne har meddelt, at ‘baren er åben’ i klubhuset på dagen, onsdag den 24. november, fra kl. 14.00 til ca. 18.00 Hanne Wurr o


Baneudvalget

S

å nærmer vi os igen en sæsonafslutning. Jeg ved ikke, om det har noget med alderen at gøre, men det føles som om golfsæsonen går hurtigere end tidligere. Måske skyldes det også, at vi egentlig kun har haft juli måned med rigtig godt vejr, men da sæsonen jo for de fleste strækker sig fra april til november, må vi jo også forholde os til de resterende måneder. Trods det kolde forår har vi haft en god golfbane at boltre os på, men da den tørre og varme juli var overstået, ja så kom regnen. Man har de sidste par måneder nærmest følt sig hensat til den irske vestkyst med masser af regn og efterårstemperaturer. Det har til gengæld afsløret et ømt punkt for vores golfbane, nemlig mangelfuld dræning. Igennem årene er der nedlagt mange dræn på Sydbanen, men en del af disse er ganske sikkert enten gået itu eller blevet ubrugelige p.g.a. indtrængen af træernes rødder. Det er jo ikke sådan, at vi ikke har kendt til dette problem, men de sidste 3 sæsoner har været gode for golfbanen, og vi har derfor prioriteret en opgradering af andre områder. I baneudvalget er vi nu blevet enige om, at vi påbegynder en supplerende dræning af både syd- og nordbanen. Vi har identificeret de områder, som meget hurtigt bliver våde, og i første omgang får vi tilbud på dræning af det våde område på hul 10-18 og 9 plus området bag forbunker ved 2. green og langs 3. tee sted. I det omfang klubbens økonomi tillader det, vil vi så fortsætte med hul 5, 6, 12, 13, 15 og 16. Vi vil i nyhedsbreve meddele, hvordan og hvornår vi går i gang med at afhjælpe problemerne. Alt efter økonomi må vi nok påregne, at det er en 5 års plan, vi arbejder ud fra. Flere af vore greens har også vist svaghedstegn. En omlægning kunne komme på tale, men da det er et særdeles dyrt projekt, vil vi i løbet af vinteren se nærmere på vores

4. hul på Nordbanen har fået en ny grøft foran rød tee plejeplan af greens. Vi har tidligere omtalt opbygningen af et nyt gult tee sted på 2. hul, men p.g.a. andre opgaver, er dette projekt udskudt til 2011. Vi har i år brugt en del tid på den kommende lokalplan, som skal danne grundlag for udvidelsen af Nordbanen. Vi forventer lokalplanen godkendt inden årets udgang, og derefter er det op til klubbens økonomi, at igangsætte arbejdet. På tragisk vis afgik vores banearkitekt Rolf Henning-Jensen pludselig ved døden, og vi skal nu finde en afløser, som kan videreføre arbejdet med både Nord- og Sydbanen. Rolf Henning-Jensen har tegnet en kommende Nordbane udvidelse, som inddrager vores tilkøbte jord på bedste vis. Det er dog udvalgets mening, at vi de næste par år bruger vore økonomiske ressourcer på Sydbanen.

I første ombæring er det besluttet, at vi starter med at forbedre/ udvide vores nuværende parkeringsplads. Når vi på et senere tidspunkt får vores nye drivingrange, vil der blive etableret endnu en parkeringsplads på den første del af den gamle drivingrange. Da vi satser på at holde Sydbanen åben så længe som muligt, håber vi alle vore medlemmer vil udvise omsorg for banens tilstand. I det kølige efterår, hvor græsset ikke længere er i kraftig vækst, vil uoprettede nedslagsmærker danne et glimrende grundlag for import af de svampesporer, som et par golfsko slæber med ind på green. Hvis vi ønsker en åbne golfbanen i 2011 uden unødigt slid, så bør vi alle oprette nedslagsmærker, lægge opslået tørv på plads samt undgå unødvendige skader ved prøvesving. Baneudvalget o

Trænerskifte i Køge Golf Klub

P

eter Svendsen begynder som træner i Køge Golf Klub fra foråret 2011. Peter blev oprindeligt uddannet i Køge Golfshop, og efterfølgende har han været træner i New York, Long Island USA, Silkeborg og i de sidste 10 år har han været cheftræner i Storstrømmen Golfklub. Peter Svendsen afløser Henrik Zacho, der holder op den 31. oktober, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Henrik for 5 års rigtigt godt samarbejde, udtaler Peter Taylor. Samtidig vil Henrik nedenfor gerne sige tak til alle i klubben for 5 fantastiske år med mange gode oplevelser. ”Jeg siger tak til alle juniorer. I har en stor plads i mit hjerte, og jeg er meget stolt af den

udvikling I har gjort, mens jeg har undervist jer. Lov mig at I vil blive ved med at træne lige så flittigt, så skal I nok nå jeres mål. Også en stor tak til eliteholdene for alle de sjove og spændende matcher vi har oplevet sammen. Til slut skal der naturligvis også lyde en stor tak til alle mine elever, som har givet mig lige så meget, som jeg forhåbentlig har givet jer af fornøjelser med golfspillet. Hvad fremtiden bringer er ikke helt på plads endnu, men der er mange muligheder og intet er afgjort på nuværende tidspunkt” Mange golf-hilsner Peter Taylor Henrik Zacho o

13


Køge Golf Erhvervsklub godt fra start i 2010

K

øge Golf Klubs nyeste tiltag, Køge Golf Erhvervsklub (KGE), kom godt fra start med de fire planlagte matchdage i maj, juni, august og september. Vi startede op med 20 medlemmer, men sluttede sæsonen med 29 medlemmer i KGE, hvilket vi finder meget tilfredsstillende. Konceptet med at kombinere golf, erhverv og networking synes at virke rigtig godt, og medlemmernes evaluering har da også været positiv og med gode forslag til små forbedringer. Dagene starter med en let frokost hvor deltagerne møder dem de skal i bold med, og her starter den gode snak og networking. Alle synes så at hygge sig på turen rundt på banen, og en del af medlemmerne er ikke på hjemmebane, idet de kommer fra andre klubber i området, og én tager turen fra Hedensted i Jylland hver gang!

Formanden for KGE Jan Hoffmann gratulerer all-over vinderen 2010 Jan Christensen, LAURA med det flotte resultat og kvitterer med et gavekort på kr. 5.000 til Himmerland Golf & Country Club

Inden middagen ved 18.30 tiden er der lige tid til at tørre sveden af panden og få scorekortet talt sammen. Sæsonen igennem har der været fine sponsorpræmier som der er blevet kæmpet bravt om, og der var tæt løb og spænding på sidste dag for at finde all over vinderen. Vejret er vi ikke herrer over, og på vores matchdag i august var alle sluser åbnet! Det betød af vi afbrød efter 9 huller, men det slog ikke deltagerne ud. Det blev taget med godt humør, måske en ekstra fadøl og en god networking snak inden middagen var klar. På to af matchdagene har vi haft eksterne foredragsholdere, i maj kom netop pensionerede adm. Direktør for flyselskabet Thomas Cook Airlines, Tom Clausen, og fortalte om et spændende liv i luftfart, og i september havde vi besøg af Jan Erik Messmann, tidligere TV vært og handymann – og begge gav de et spændende indblik i deres erhvervskarriere. Stemningen har været i top, også de dage hvor medlemmerne selv står for ”underholdningen”, og snakken på tværs mellem selvstændige, advokater, håndværkere, revisorer, journalister, klubrepræsentanter, direktører og andet godtfolk har vidnet om stor lyst til samværet.

Regionsgolf

V

eteranholdet i gruppe C der sidste år blev vinder af C rækken uden point tab skulle i år med nye deltagere og holdkaptajn forsøge at gentage succesen og efter en start der måske var præget af premierenerver med en tabt match blev holdet vinder af puljen med ret til kvalifikationsspil. Efter sejre over Brøndby 8-3 og Sorø 11-0 var holdet klar til spil om Sjællandmesterskabet hvor holdet skulle møde Helsingør. Det blev en yderst jævnbyrdig affære hvor 4 matcher blev afgjort på sidste hul med Helsingør som sejrrige vindere men et yderst flot resultat for holdet at slutte som runner up.

På billedet: Birthe Husbond, Jane Jensen, Preben Clausen, Erik Larsen, Svend Jarlstrøm og holdkaptajn Preben Alsly

14

Fra Køge Golf Erhvervsklub skal der lyde en stor tak til medlemmer og sponsorer, også for de mange positive tilkendegivelser vi har fået under vejs og i evalueringen. Den 23 maj 2011 slår vi dørene op for en ny sæson med fire matchdage, og vi er i gang med at finde spændende foredragsholdere der kan inspirere os. Har du lyst, og/eller kender du nogen der har lyst, til at kombinere golf, erhverv og networking, så vil vores Golf manager, Helge Caspersen, være klar til at liste op til den kommende sæson 2011. Vi glæder os voldsomt! Med ønsket om en god vintersæson til alle Jan Hoffmann Formand Køge Golf Erhvervsklub o


Kan jeg slippe for daglige gebyrer?

Hos os kan du. Bestil en Danske 24/7-konto, hvor du kan få nul gebyrer på daglig økonomi, når du klarer det meste selv i netbank. Du får også attraktive rentevilkår og naturligvis personlig rådgivning. Se, hvad du kan få for 0 kr. med Danske 24/7, og se f lere fordele på danskebank.dk/fordele.

15


Gæsteservice til hverdagsbrug

S

iden starten af juli måned i år har receptions-skranken i klubhuset også været bemandet om hverdagen, uden for de faste ugedagsklubbers spilletider. Inspireret af den gruppe, der tager sig af søndags- og helligdagsgæsterne, opstod en ’hverdagsgruppe’ bestående af 10 medlemmer, der alle gerne ville afse nogle timer ugentligt til at være det smilende ansigt og den venlige modtagelse af de mange greenfee spillere, der gæster vores bane. Mange af sommerens gæster giver udtryk for, at de har hørt Køge Golf Klub godt og positivt omtalt, og derfor har valgt os som udflugtsmål. Ingen tvivl om at det højner vores image at gæster modtages af en service-person, der er behjælpelig med at blive registreret, få betalt greenfee og få udskrevet scorekort og i øvrigt budt velkommen. Samtidig er det også klubbens sikkerhed for, at der altid erlægges det korrekte greenfee beløb. Det tog kun initiativtagerne en lille notits på hjemmesiden, hvor man efterlyste interesserede til skranken, før der var nok til at starte op. Siden er kommet et par stykker mere,

så hele gruppen nu tæller 10 medlemmer. Der udarbejdes vagtplaner for 14 dage ad gangen, og enhver form for fleksibilitet kommer i spil, således at den enkeltes ønsker tilgodeses. Vores arbejde er slut for denne sæson – og hver enkelt har haft mulighed til at komme

Golf udstyr

Undervisning

Køge Golf Shop er en velassorteret forretning der handler med al slags golfudstyr og beklædning til Danmarks laveste priser.

Vi underviser golfspillere på alle niveauer fra nybegyndere til elitespillere.

Fitness Golf

Club fitting

For at få det optimale resultat indenfor golf, kræver det en god fysisk tilstand. Bestil en fitnesstest, der måler din bevægelighed, balance og grundstyrke. Få et træningsprogram, der passer netop til dig.

Vi er specialister i køllereparationer og tilpasning af golfudstyr. Prøv vores flightscope launch monitor og find den helt rigtige kølle til dig.

Køge GK Tlf. 5665 6400 peter.taylor@c.dk www.golf-udstyr.dk

16

med kritik og/eller forslag til næste sæson, hvor vi igen pudser smilet af og hver dag byder velkommen til vores mange gæster, og medvirker til at de får en god oplevelse af at besøge Køge Golf Klub. Hanne Wurr PS. Vi smiler skam også til klubbens medlemmer, når de passerer skranken! o

Callaway Big Bertha ’09

3.499,-

7 jern (4 - PW), grafitskaft, herre

(vejl. udsalgspris 5.999,-)

2.999,-

7 jern (4 - PW), stålskaft, herre

(vejl. udsalgspris 4.999,-)

2.999,-

6 jern (6 - SW), grafitskaft, dame

(vejl. udsalgspris 4.999,-)


17


Køge Golf Klub takker for sponsorernes og annoncørernes støtte. G

Herfølge

Torvet 19A, 4600 Køge

Kleinsmedie

Claes Lagerbon Jensen - Søren Storgaard Susanne Graffmann - Jeppe Nørregaard

DYG’s

v/Jan Rasmussen

ANGULVSERVICE Afslibning og behandling af trægulve og trapper

gh

us

e t b r au n s

te

in

br y

20 40 44 99

n hå av nd eh bryg get på køg

Junge Spedition

TELEFON 7012 2020 - W W W.FLD.DK

Strandvejen 2b - 4600 Køge Tlf. 56 63 50 07

Cafe La Fontaine

18


Gengæld deres velvilje - støt dem!

e

e

Sommer

Slotsherrensvej 215 • DK-2610 Rødovre Tlf. +45 45 87 67 34 • Fax: +45 45 87 67 64 Mail: spd@spd.dk • www.spd.dk

Oliefyrsservice

Solrød

HELE SOLRØDS FØDEVAREMARKED

Sporthouse

ON ApS Steen Bjørnskov ApS

Papilotten

19


Elsker fairway

20