Køge Golf Klub 2008 1

Page 1

Medlem af

2008-1


Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Erik Lorentzen Næstform. Ove Poulsen Sekretær Rikke Thomassen Kasserer Søren Pingel Ole Therkildsen Peter Rasmussen

Telefon 40 25 40 10 56 26 72 63 46 15 08 70 56 28 36 09 56 27 44 72

Udvalgsformænd Bane Ole Therkildsen 56 28 36 09 Ungdom Tormod Torenkoven 56 66 29 41 Turnering Else M. Langfeldt 32 53 10 04 HCP H.C. Jørgensen 56 14 08 13 Elite Jacob Hartington 56 14 56 15 Begynder Peter Melgaard 56 65 19 88 Sponsor Jens Torp 24 66 98 46 Træner Peter Taylor

56 65 64 00

Klubhus Restauration

56 65 30 00

Sekretariat Bjarne Petersen Christina Dalsgaard Jytte Berg Turneringskontor Greenkeepere

admin@kogegolf.dk 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 10 00 56 65 62 41

Sektioner Damer Rikke Lolk 56 26 74 09 Herrer Robert Hansen 20 22 67 65 Oldtimers Magnus Jespersen 56 31 53 73 Køge Golf redaktion Søren Thomassen Bjarne Petersen

klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer i ca. 1200 eksemplarer to gange årligt og udsendes til alle medlemmers husstande, samtlige golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer samt institutioner i Køge. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.

Deadline for næste nummer 1 . Oktober 2008

Nyt fra administrationen Nye åbningstider. Fra 25/3 til 7/11 2008. Mandag lukket. Tirsdag til fredag åbent fra kl. 9.00 til 14.00 Den første torsdag i måneden har vi åbent fra kl. 12.00 - 17.00 Tidsbestilling Det er besluttet at ændre bestillingen, således at de første 2 tider i timen (00 og 10) – er bestillingstider, mens resten er boldrende. Gæster kan i weekender og på helligdage først bestille tid fra og med kl. 12.00. Bagskabe. Vi har ledige overskabe i 60 cm bredde, som kan lejes. Ønskes et større skab eller et el-skab, er det muligt at blive skrevet op på venteliste. Bagrum Husk at benytte trykknappen ”udtryk” når bagrum forlades. Åbnes døren manuelt ved vrider/ håndtag, går alarmen, og dette kan resultere i omkostninger til vagtudrykning. BetalingsService En bøn fra Christina. Kun ca. 38 % af medlemmerne er tilmeldt BetalingsService, hvilket betyder en stor administrativ byrde i forbindelse med kontingentbetaling. Det vil være en kæmpestor hjælp, hvis alle, eller bare ”næsten alle”, tilmeldte sig denne udbredte service, som er helt gratis. Det vil spare os megen tid og omkostninger, så vi kan bruge tiden til noget mere fornuftigt – at servicere jer. Samtidig glemmer man ikke at betale, hvis man f.eks. er bortrejst. Her kan nævnes, at vi i år har måttet udsende 110 kontingentrykkere, med det tidsforbrug og de print-, papir- og portoomkostninger der følger. Husk hjemmesiden Hjemmesiden er klubbens primære informationskilde. Besøg jævnligt www.kogegolf.dk og følg med i, hvad der sker i din klub. Adresseændringer Husk at meddele ændring af adresse og telefonnummer. E-mail og mobiltelefonnummer kan du selv ændre i Golfbox www.golfbox.dk under ”ret profil”. Her kan du også ændre pin-kode til DGU-kort. Rating Både Syd- og Nordbanen har fået ny rating og HCP-nøgle. Der er opsat nye konverteringstabeller og der ligger nye scorekort. Nye teestedskilte er på vej, ligesom ny baneguide er under udarbejdelse. Golfbiler Golfbiler udlejes kun mod forevisning af behørig lægeerklæring. Dette gælder både medlemmer og gæster. Afbestil reserverede tider Husk, at hvis du ikke ønsker at gøre brug af en

reserveret tid, afbestil/slet tiden. Så kan andre golfere få glæde af banen. Ny PRO Peter Sørensen, 28 år, er begyndt pr. 1. april. Peter færdiggjorde 2005 PGA’s trænerskole i Ikast, og kommer fra Hedeland. Peter’s passion er juniortræning – tag godt imod ham. Ny restauratør Birgitte og Steen Krohn har overtaget restauranten, og er kommet rigtig godt i gang. Vi er allerede mange, der har haft glæde af deres kulinariske udfoldelser. Vi håber og tror på et langt og frugtbart samarbejde. For mere info besøg deres hjemmeside via klubbens hjemmeside eller direkte på www.golfgaarden.dk. Venskabsklubber Køge Golf Klub har to svenske venskabsklubber. Kristianstads Golf Klub, som ligger placeret i Åhus på den svenske østkyst. Og MalmøBurlöv Golfklubb, som ligger placeret lige på den anden side af Øresundsbroen, tæt på Malmø centrum. Greenfee-aftaler Køge Golf Klub har indgået aftaler med andre golfklubber om greenfee spil. Det drejer sig om Dragør Golfklub, Golfklubben Hedeland, Holbæk Golfklub, Korsør Golf Klub, Sydsjællands Golfklub, Sorø Golfklub og Vejle Golfklub. Se nærmere på www.kogegolf.dk. Golfsko i klubhuset Med henvisning til klubbens ordensregler, er det tilladt, når skoene er rengjorte, at færdes med golfsko overalt i klubhuset. Husk derfor altid at rengøre skoene, så f.eks. omklædningsrum og restaurant kan fremstå i præsentabel stand hele dagen. Nye medlemmer Sidst men ikke mindst velkommen til de mange nye medlemmer. Over 70 seniorer og ca. 30 ungdomsspillere er i dette forår begyndt i klubben. Tag godt imod dem og hjælp dem til rette, så de får en rigtig god start i Køge Golf Klub. Bjarne Petersen o

Indhold Nyt fra administrationen Ordinær generalforsamling Banen Projekt nyt klubhus Turneringsbetingelser 2008 Klubmesterskaberne 2008 Deltagelse i turneringer 2007 Turneringsprogram 2008 Græstørv Golfreglerne pr. 1. januar 2008 Velkommen til BeoMasters 08 Næsten Hole-in-One Bunkers

2 3 4 5 8 8 9 10 12 13 15 15 16


Ordinær generalforsamling Kort referat fra den ordinære generalforsamling den 26. marts

Å

rets generalforsamling kunne ikke trække så mange folk til som den ekstraordinære, hvor det nye klubhus var på dagsorden, men 77 havde dog fundet vejen til Køge Handelsskole. Dirigenten Morten Winsløv ledede slagets gang på den 26. generalforsamling i klubbens historie. Beretning Formanden supplerede den udsendte beretning med bl.a.

Tidsbestilling/boldrendetider Fremover vil 00 og 10 være til tidsbestilling, de øvrige 4 tider vil blive boldrendetider. Gæster kan i weekender og på helligdage først bestille tid fra og med kl. 12.00. Nye udvalg Der er nedsat en række nye udvalg. Disse kan ses på hjemmesiden – klubbens primære informationskanal. Et fyldigt referat af generalforsamlingen kan ligeledes studeres på klubbens hjemmeside eller i klubbens sekretariat. ”Projekt nyt klubhus” - Proshop i ’slyngelstuen’ Der arbejdes på at flytte det nye klubhus ca. 50 m. mod øst i forhold til det eksisterende hus, så næsten alt kan fungere i byggeperioden. Proshoppen kommer ind i slyngelstuen. Hul 10 laves lidt om. Alt dette indebærer både økonomiske og praktiske fordele for klubben. Regnskab Udviser et pænt overskud på godt 500.000 kr. og aktiver på mere end 22 millioner. Budget Det vides endnu ikke, om vi skal af med 1.500 kr. ekstra pr. medlem i forbindelse med det nye byggeri. Bestyrelsen arbejder aktivt på flere fronter for at eliminere eller reducere beløbet.

Valg Bestyrelse, suppleanter og revisor blev genvalgt med applaus uden modkandidater. Alle navne kan ses på hjemmesiden. Indkomne forslag Bestyrelsens forslag Med undtagelse af vedtægtsændringerne til § 12, blev vedtægtsændringerne vedtaget. Enkelte mindre ændringer var der dog, idet det fremover vil være muligt at få indkaldelse og dagsorden til generalforsamlinger også pr. e-mail. Amatør- og Ordensudvalg Vedtægter for udvalget blev vedtaget med et par ændringsforslag. Til Amatør- og Ordensudvalget blev valgt Preben Langfeldt, Klaus Rugaard og Birgitte Schärer som medlemmer. Gitte Seersholm blev suppleant. Der var ingen modkandidater. Der var ikke nok stemmeberettigede til stede til endelig vedtagelse af ovennævnte, og derfor er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 16. april kl. 19.00 i klubhuset. Alle ovennævnte vedtægtsændringer samt de nye vedtægter for Amatør- og Ordensudvalget forventes endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling. Disse vil efterfølgende findes på hjemmesiden.

Kontingentfastsættelse på generalforsamling Medlemsforslaget om, at kontingentet burde fastsættes på generalforsamlingen blev ikke vedtaget. Bestyrelsen finder det ikke muligt at lave sikre budgetter så langt frem i tiden. Eventuelt Køge Golf Klubs Lederpris – sponseret af Danske Bank - H.C. Jørgensen blev tildelt pokalen.

Prisoverrækkelsen foretoges under stort bifald af klubbens formand og den nytiltrådte filialdirektør for Danske Bank i Køge, Jan Kristoffersen. Formanden henviste til H.C’s mangeårige virke for klubben, og takkede ham for den store indsats, han har ydet og fortsat yder for Køge Golf Klub. Med håbet om, at Køge Golfklub fortsat må forblive det bedste alternativ på Østsjælland, udbragte formanden Erik Lorentzen et trefoldigt leve for klubben. Kirsten Hanskov o


Banen Status vedrørende vinterens anlægsarbejder Bunkers Alle medlemmer har ved selvsyn konstateret, at vi i den forgangne sæson fik udført en gennemgribende renovering af bunkers på de sidste ni huller. Vi tror og håber også, at medlemmer og gæster har haft glæde af denne indsats, som har højnet bunker standarden betragteligt. Vores svenske entreprenør har arbejdet med de bunkers på de første ni huller, som trænger til dræning og en lettere omformning. Ud over denne renovering, har vi fået 3 nye bunkers.

de hvide teesteder ikke bliver tilset i hverdagen, men kun opgraderet, når de skal bruges. Den nedlagte greenbunker på hul 7 er genåbnet, og på hul 15 er anlagt 2 bunkers. Den første mellem 210 og 220 meter fra gul tee og mellem 170 og 180 meter fra rød tee, placeret i højre side af fairway og rough. Den anden mellem 110 og 120 meter fra greenen - ligledes i højre side af fairway og rough. Tee steder Her er det fortrinvis gule teesteder som er ændret. Det har været et ønske at gøre visse huller både sværere og mere interessante fra gul tee, og det har givet følgende ændringer: Hul 6 - nye teesteder på både gul og rød. Hul 7 - nyt teested i samme højde som det gamle hvide. Hul 11 - Gul rykket tilbage og lagt sammen med en del af det gamle 14. teested. Hul 12 Nyt gul 20 meter bag det gamle. Hul 14 nyt gul 150 meter fra green og nyt rød 130 meter fra green Hul 15 nyt gul 35 meter foran det gamle.

Vi har tidligere meddelt at hvide teesteder bliver nedlagt. Det er både rigtigt og lidt forkert. Der er truffet beslutning om, at de HVIDE teesteder bevares, men kun til brug for klubmesterskaber og divisionsmatcher, d.v.s. at der på scorekortet kun vil optræde gul og rød rating og længde. Det medfører selvfølgelig også, at

Træfældning og beskæring Der har hidtil ikke været den store opmærksomhed på vores bestand af træer og buske. Der er af og til blevet ryddet op, f.eks. hul 4 og 5, men en egentlig plejeplan for fremtiden, så vores træer og buske befinder sig godt, og kan udvikles til den store og smukke bevoksning en parkbane bør bestå af, ja det har vi ikke haft. Vi spurgte derfor stiftsforvalter Flemming Skyum fra Vallø Stift, om han som fagmand ville medvirke til projektet og glædeligt for os, sagde han ja.

Den naturopmærksomme golfspiller vil sikkert igennem årene have bemærket, at jo større træer og buske bliver, jo mere generer de også hinanden, når de er plantet tæt. Plejeplanen går derfor ud på at frigøre de mest levedygtige træer og buske, så disse kan udvikle sig på smukkeste vis. Hvor der er behov, bliver der også plantet nyt. Flemming har også lavet en beplantningsplan, og i første omgang bliver der sat omkring 1000 små træer og buske. Dræn I løbet af vinteren har et udvalg arbejdet med kortlægning af samtlige kendte dræn på Sydbanen og identificeret de værste vådområder. Med dette arbejdsredskab i hånden er vi bedre rustede til at udarbejde en decideret dræn plan og vi har nu prioriteret de drænarbejder, som skal foretages i kommende år. På hul 6 vil

den rørlagte å både på vores område og på naboens mark blive åbnet i løbet af efteråret ved kommunens foranstaltning. Samtidig bliver der lavet en TV inspektion af den rørlagte del på hul 4 og 5 for at finde evt. problemer der. Medlemmernes banepleje Her til sidst et lille opråb med hensyn til, hvordan vi behandler vores bane. Vi har i løbet af vinteren været ret kede af den behandling, Nordbanen bliver udsat for. Flere og flere steder ligger opslåede turfs, som retteligt burde have været genplaceret, og greens bærer præg af, at alt for mange spillere ikke reparerer deres nedslagsmærker. Jo flere sår banen på denne måde får pådraget, jo mere udsat bliver den for angreb af forskellig karakter, som kan/vil medføre skader langt hen i sæsonen. Vi tror ikke golfspillere bevidst undlader at følge vores nedskrevne ordensregler, og der findes sikkert forklaringer som: glemsomhed, jeg troede ikke.., jeg har taget 1 nedslagsmærke, jeg kunne ikke finde min turf o.s.v., men alt hvad vi beder om, er at tage vare på den bane, vi holder af og dermed hjælpe både os selv og greenkeeperne til, at Køge Golf Klub har en af de mest velplejede baner i Danmark. Baneudvalget o


Projekt nyt klubhus

B

åde den nuværende og den tidligere bestyrelse har arbejdet på at bringe Køge Golf Klub op på et højere niveau, som kan gøre klubben attraktiv for nye medlemmer og konkurrencedygtig i forhold til andre klubber i vores nærområde. Bestyrelsen har gennem 2007 arbejdet med overvejelser om nyt klubhus. Der er bl.a. blevet nedsat et byggeudvalg og indhentet skitsetegninger og tilbud på etablering af nyt klubhus.

Medlemsmøde juni 2007 Bestyrelsen har løbende holdt medlemmerne orienteret om overvejelserne omkring et nyt klubhus, og der blev således holdt medlemsmøde i juni 2007, hvor bl.a. nyt klubhus blev debatteret. På dette møde orienterede bestyrelsen om, at man agtede at forhøje kontingentet fra 5.100 kr. til 6.000 kr. i 2008, hvor 500 kr. af forhøjelsen skulle øremærkes til enten renovering af det nuværende klubhus eller opførelse af nyt klubhus. Medlemsmøde november 2007 I november 2007 afholdtes endnu et medlemsmøde, hvor bestyrelsen kunne fremlægge skitser for et muligt nyt klubhus. Endvidere blev økonomien i forbindelse med nyt klubhus diskuteret. Ca. 140 medlemmer var mødt op, og der var mange indlæg fra medlemmerne. Flere medlemmer ønskede et alternativ fremlagt, og opfordrede derfor bestyrelsen til at undersøge hvad det ville koste at vedligeholde det nuværende og evt. modernisere de nuværende bygninger.

delse og modernisering af de nuværende bygninger, bad bestyrelsen klubbens medlemmer om at tage stilling ved en ekstraordinær generalforsamling den 4. februar 2008. Der mødte 365 medlemmer op, og der blev registreret 233 fuldmagter. Der var således 598 stemmer i alt. Ligesom til medlemsmøderne var der en god og saglig debat mellem medlemmerne og bestyrelsen.

Afstemning viste, at der var 398 medlemmer, der stemte for forslaget om nyt klubhus, mens 200 medlemmer stemte imod. Forslaget om nyt klubhus blev således vedtaget. Nyt klubhus Arbejdet omkring nyt klubhus et i fuldt gang, og bestyrelsen har nedsat tre ad hoc udvalg; byggeudvalg, køkkenudvalg og indretningsudvalg, som bl.a. skal se på økonomien og komme med

Medlemsmøde januar 2008 Efter medlemsmødet i november 2007 indhentede bestyrelsen to vurderinger fra hhv. en ingeniør og en arkitekt, som blev bedt om at vurdere omfang og omkostninger med hensyn til at renovere og ombygge de eksisterende bygninger. Bestyrelsen samlede endvidere de overvejelser som bestyrelsen havde gjort sig om nyt klubhus kontra vedligeholdelse og modernisering af nuværende bygninger, i en rapport, som blev udsendt til medlemmerne i januar 2008. På baggrund af oplysningerne i rapporten var det den samlede bestyrelses opfattelse, at klubben var bedst tjent med, at der bygges nyt klubhus. I slutningen af januar 2008 afholdtes endnu et medlemsmøde, hvor den udsendte rapport var grundlaget for debatten. Der har været, og er, stor interesse for klubbens udvikling og herunder overvejelserne om nyt klubhus, og der var således til dette medlemsmøde mødt ca. 250 medlemmer op. Ekstraordinær generalforsamling februar 2008 Efter at have arbejdet det meste af 2007 med overvejelser om nyt klubhus kontra vedligehol-

Tlf.: 70 70 20 60, www.laanibolig.dk

Claus Larnkjær


forslag til indretning af klubhuset. Bestyrelsen har indhentet tilrettede tegninger fra arkitekten, hvor bygningen er reduceret i kælderplan, således at der kan spares nogle penge. Endvidere er bygningen rykket i placering, således at det eksisterende klubhus kan bevares under byggeriet. På den måde kan der bl.a. spares penge på de midlertidige pavilloner, som ellers skulle sættes op og benyttes som klubhusfaciliteter i byggeperioden. Vi er ligeledes i gang med at undersøge muligheden for at modtage tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden samt Køge Kommune. Alt i alt gør bestyrelsen hvad vi kan for at vi kan få den bedst mulige løsning, som samtidig er en økonomisk ansvarlig løsning. Bestyrelsen vil løbende orientere medlemmerne om arbejdet med det nye klubhus. Medlemmerne henvises til at holde sig orienteret på klubbens hjemmeside, hvor også referater fra ovennævnte medlemsmøder samt ekstraordinær generalforsamling findes. Bestyrelsen o Alternativ placering længre mod øst muliggør, at det eksisterende klubhus kan fungere i byggeperioden og først fjernes, når det nye er klar. Denne placering vil kræve en forkortning af 10. hul og lægger beslag på eksisterende parkeringspladser.

Der vil efterfølgende kunne anlægges parkeringspladser vest for klubhuset og puttinggreenen vil kunne udvides.

GYRN · LOPS · BRANDT S T A T S A U T O R I S E R E D E

R E V I S O R E R

FÆ NDEDIGET 13 •4600 KØGE •56 65 52 52 •56 65 74 00


Klipning af høj kvalitet – overlad det til en ekspert

Tiden er kommet til at slĂĽ plĂŚnen med stil - ved at overlade det til Automower – verdens første fuldautomatiske plĂŚneklipper. Perfekt for alle, der vil have en perfekt klippet grĂŚsplĂŚne – hele tiden. Automower kører af sig selv, klipper af sig selv og genoplader endda sig selv. SĂĽ kan du bruge tiden pĂĽ sjovere ting.

'4205 1- Ă— 43.,.6$13, VVV @TSNLNVDQ CJ


Turneringsbetingelser 2008 Gennemgående turneringer Ægteskabs-/samboendematch spilles som greensome hulspil i flere puljer med slutspil. Matchen er opslået i klubhuset, og der er anbragt kuverter ved opslaget. Skriv spillernes navne, medlemsnumre og hcp på kuverten og indlæg matchfee. Kuverten lægges i grenfeekassen i forhallen. Tilmelding til turneringer Tilmelding sker på liste i klubhuset eller via GolfBox. Medlemsnummer, navn og handicap skal angives. Sidste frist for tilmelding til en weekendturnering er normalt onsdagen forinden kl.12.00. Startliste udfærdiges af sekretariatet og opslås normalt torsdag eftermiddag. Startlister vil endvidere fremgå af klubbens hjemmeside/GolfBox Tilmelding er bindende når tilmeldingsfristen udløber, d.v.s. når tilmeldingslisten tages ned. Når startliste er opslået, kan kun turneringslederen foretage ændringer grundet afbud/udeblivelse, hvorved efter anmeldelser kan komme på tale. Afbud Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud med-

deles til turneringslederen, senest 1 time før spillerens egen tee-off-tid. Ved gunstart skal afbud gives senest 1 time før turneringens teeoff, enten telefonisk eller på e-mail turneringskontor@hotmail.com Afbud senere medfører i begge tilfælde karantæne i de to førstkommende turneringer i klubben (2 spilledages karantæne). Telefonnummer til turneringslederen på turneringsdagen 56 65 10 00 Afbud indtalt til en telefonsvarer eller sendt til anden email accepteres ikke. Afbud ved overstregning i den ophængte startliste kan ikke accepteres som gyldigt.

I programmet er opgivet lukket f.eks. 08–13. Dette er forventet tidsrum for start på 1. hul, og dermed forventes der, at være lukket for andre starter i dette tidsrum. Det nøjagtige tidspunkt kan ses, når startliste er ophængt. Når Matchflag er oppe må spillere, der ikke deltager i turneringen, ikke påbegynde spil, hverken fra 1. eller 10. hul, uden først at have indhentet tilladelse på turneringskontoret. Scorekort Scorekort skal afhentes senest 15 min. før starttid. Ved gunstart skal scorekort dog afhentes senest 30 minutter før starttid. Såfremt scorekortet ikke er afhentet som angivet, har turneringsledelsen ret til at tildele startiden til en anden spiller. Spilleren skal være klar ved tee-sted 5 min. før starttid. Uret i Turneringskontoret er gældende.

Udeblivelse Hvis afbud ikke foreligger ifølge ovenstående er det udeblivelse som i Køge Golf Klub medfører karantæne i de 2 efterfølgende klubturneringer. Ved udeblivelse skal der udover turneringsfee betales for eventuelle andre ydelser. f.eks. spisning. Gentagelse vil medføre karantæne for resten af sæsonen. Karantænen gælder ikke for deltagelse i klubmesterskaber.

Turneringsfee 2008 36 h. turnering pr. spiller kr. 100 18 h. turnering pr. spiller kr. 50 9 h turnering pr. spiller kr. 25 Ægteskabsmatch pr. par kr. 200

Banelukning

Turneringsudvalget

o

Klubmesterskaberne 2008

T

urneringsudvalget har i vinterens løb arbejdet med en omstrukturering af klubmester-skaberne og mesterskaberne i de forskellige rækker. I udvalgets overvejelser er bl.a. indgået et skitseforslag fra eliteudvalget og denne skitse har været et væsentligt bidrag til den model, der nu er besluttet i udvalget. Om end der stadig udestår nogle detaljer i planlægningen vil årets mesterskabsarrangement i weekenderne 30./31. august og 6./7. september finde sted med følgende markante ændringer i forhold til tidligere år:

• Der afvikles mesterskaber i slagspil i alle rækker den første weekend. • Den efterfølgende weekend afvikles hulspilsmesterskaber med deltagelse af de bedst placerede fra slagspilsmesterskaberne. • I overensstemmelse med DGU´s officielle aldersgrænser spilles i følgende rækker: Junior, Dame/Herre, Mid-age og Senior med en opdeling i damer og herrer i hver række. Der bliver således indført en Mid-age række med aldersgrænse 35 år og opefter. Veteraner udgår som selvstændig række, naturligvis med mulighed for deltagelse i seniorrækken.

• I alle rækker bliver der deltagerbegrænsning, angivet ved max. antal deltagere. Blandt de tilmeldte i hver række udvælges det tilladte antal deltagere ud fra laveste handicap. • I slagspil spiller damer, herrer, mid-age damer og mid-age herrer 54 huller fra blå, evt. rød tee (damer) og hvid tee (herrer), øvrige rækker spiller 36 huller fra henholdsvis rød og gul tee. • Første slagspilsdag vil nogle rækker spille runder med start fra 10. tee. • Anden slagspilsdag kåres klubmestre og rækkemestre i slagspil. • De 8 bedste slagspilsresultater blandt Damer og Mid-age damer samt blandt Herrer og Midage herrer går videre til klubmesterskaberne i hulspil med kvart- og semifinaler lørdag d. 6. september og finaler søndag d. 7. september. I de øvrige rækker går de fire bedste damer og herrer videre til hulspil med semifinaler lørdag og finaler søndag. Med den omstrukturering, der nu forsøges i år har det været udvalgets overordnede ønske, dels at genindføre hulspil som mesterskabsdisciplin og dels at lade mesterskabsarrangemen-

tet være en turnering for klubbens bedste spillere i de forskellige rækker, hvor alle deltagere har en rimelig chance for at vinde. Endvidere vil denne mesterskabsmodel gøre det umuligt for en spiller at deltage i mere end én række, der må altså træffes et valg. Endelig skal det bemærkes, at denne model i højere grad end tidligere giver mulighed for baneåbning til almindeligt spil, især i den sidste mesterskabs-weekend.


Deltagelse i turneringer 2007

M

ed ibrugtagning af Golfbox´s turneringsmodul i 2007 blev det muligt på en let tilgængelig måde at bearbejde årets turneringer statistisk. Turneringsudvalget satte sig for at undersøge hvorvidt et ikke sjældent hørt udsagn om, at ”det er de samme 100 medlemmer, der deltager i alle turneringer” er virkelighedens verden. I årets i alt 15 turneringer med næsten fri tilmelding har der deltaget i alt 1426 spillere, hvilket giver et turneringsgennemsnit på 92 deltagere. Uden at det har kunnet undersøges er det udvalgets opfattelse, at dette tal ligger langt over landsgennemsnittet – det kan klubben være stolt af. Når klubbens samlede medlemstal korrigeres til det antal medlemmer, der rent faktisk har haft mulighed for at deltage, dvs. med fradrag af antal passive medlemmer, spillere med handicap højere end 36,0 og nordbanemedlemmer med handicap mindre end 37,0 kommer man frem til at ca. 920 har kunnet deltage. I årets turneringer har der deltaget ca. 470 medlemsnumre, dvs. ca. 51 % af de mulige deltagere har været med – så udsagnet om de samme 100 holder ikke stik. Fordelingen af antallet af gange den enkel-

De ltage re i turne ringe r 07 14 12 10 8 6 4 Deltaget i antal turn. 2 0 1

29

57

85 113 141 169 197 225 253 281 309 337 365 393 421 449 A nta l m e dl. nu m re

te af de 470 har deltaget i en turnering fremgår af denne grafik. I 2007 har der været afholdt 4 turneringer på nordbanen for medlemmer med handicap højere end 36,0. Her har situationen været ganske anderledes, idet der i de 4 turneringer kun har været i alt 29 deltagere, altså et gennemsnit på godt 7.

Beregnet på samme måde som oven for har kun knapt 7 % af de potentielle deltagere været med. I 2008 har udvalget taget konsekvensen af dette og ønsker ikke at gennemføre banelukning på nordbanen for så få medlemmer. Der er således kun planlagt en enkelt turnering på denne bane.

Reservér datoen til årets golfmatch 2008

Gordios People Retail Invitational I 2008 er Gordios People igen vært for en eksklusiv VIP golfmatch for spillere fra detailhandelen, kædekontorer og leverandører.

Fredag den 13. juni 2008 – Køge Golf Klub Deltag i en sjov og udbytterig dag med golf i smukke omgivelser, hvor du samtidig kan udbygge personlige relationer, udveksle holdninger og meninger om branchen samt blive kåret til:

Dansk Retails Bedste Golfspiller 2008 Du hører nærmere, når græsset grønnes... Copenhagen . Aarhus . Oslo . Stockholm

Kontakt Gordios vedr. rekruttering af nøglemedarbejdere til salg, marketing og ledelse.


Turneringsprogram 2008 Dato

Turnering

Spilleform

Handicapbegrænsning

stfd

ingen

Huller

Vejledende Banelukning

Januar søn 13

Pingvin Cup

9 ss

09 – 12

kl. 10

Nordbane

April fre 18

Åbningsturnering, A-række

stfd

max. 16,0

St. Bededag fre 18 Åbningsturnering, B-række St. Bededag søn 27

stfd

16,1 - 36,0

18 ss

07 – 18

kl. 0800

Sydbane

18 ss kl. 13:30

07 – 18 Sydbane

Åbningsturnering, ungdom

14 – 18 Syd- og Nordbane

Maj tor 1

Trekløverturnering

Kr. Himmelf. søn 11

makkerturn.

max. 36,0

four-ball, stfd Pinsemorgen turnering

Mix/fours/stfd

Pinsedag

27, 3 start-

07 – 16

steder

Syd- og Nordbane

Spilleberettigede

18 ss

07 – 13

På Sydbanen

kl. 08

Sydbane

lør 17

1. Div. damer, 2. Div. og 4. Div. herrer

hulspil

18 og 36

0715 – 1050 og 1215 - 1420

søn 18

1. Div. damer,

hulspil

18 og 36

0715 – 1050 og 1215 - 1420

18

10 – 12

2. Div. og 4. Div. herrer lør 24

Golf/Bridge

fours/stfd

Max. 36,0

Sydbane søn 25

Juniorranglisteturnering

slag

36

00 - 15 Sydbane

18

07 – se hjemme-

Juni tor 5 Royal Sponsorturnering, forår Grundlovsd.

A-række: Slag Øvrige: Stfd

max. 36,0

side og opslag

Sydbane lør 21

”Come-together”- turnering arrangeret af KøGK elitespillere

lør 28

Sommer-/Grillturnering, ungdom

max. 36,0

18 ss kl. 09

08 – 13:30 Sydbane 13 – 18 Syd – og Nordbane

Juli søn 6

ERFA pokalturnering

stfd

max. 45,0

(KøGK spiller i Hedeland ) søn 27

BeoMasters 08 B&O klubturnering

10

stfd

max. 36,0

18 ss

08-14, Sydbane

kl. 09

Korsør spiller

18 ss

07 – 13

kl. 08

Sydbane


Turneringsprogram 2008 August lør 9

1. Div. damer,

hulspil

18 og 36

0715 – 1050 og 1215 - 1420

18 ss

09 – 14 Sydbane

18 ss

12 – 18 Sydbane

2. Div. og 4. Div. herrer tor 14

** Herredag - invitationsturnering

lør 16

Turnering for sponsorer, udvalgsmedlemmer og klubmedhj.

fre 22

Natgolf, ungdomsafdelingen

stfd

max. 36,0

22 – 02 Nordbane

tir 26

** Damedag - invitationsturnering

18

09 – 15:30 Sydbane

lør 30

Klubmesterskaber

00 – se www. og opslag. Sydbane

søn 31

Klubmesterskaber

00 – se www. og opslag. Sydbane

lør 6

Klubmesterskaber

00 – se www. og opslag. Sydbane

søn 7

Klubmesterskaber

00 – se www. og opslag. Sydbane

søn 7

Mesterskaber ”kaniner” (én række)

søn 14

Brunchturnering, ungdom

September

stfd

Højere end 36,0

18

08 – se www. og opslag. Nordbane 13 – 18

Mini Pro-am

Sydbane

søn 21

Royal sponsorturnering, efterår

flagspil

max. 36,0

18

07 – se www. og opslag. Sydbane

Oktober ons 1

Oldtimers, sæsonafslutning

18 ss

09 – 14 Sydbane

tor 2

Herreklub, sæsonafslutning

18 ss

12 – 17

lør 4

Ægteskabsturnering, afslutning

18

09 – se www. og opslag. Sydbane

Sydbane Hulspil (greens.) og stfd

Spilleberettigede

tir 7

Dameklub, sæsonafslutning

18 ss

13 – 18 Sydbane

tor 9

”Fodboldmatch”, herrer

18 ss

10 – 15 Sydbane

lør 25 søn 26

Afslutningsturn., ungdom Løvfaldsturnering

Texas scramble Modified stfd

max. 36,0

Udvalgte huller

Sydbane

12 – 17

18 ss kl. 09

08 – 14 Sydbane

November

December * = åben match ** = åben for en gæst pr. medlem

ss = samtidig start på alle huller

Ret til ændringer forbeholdes /Turneringsudvalget

11


Græstørv

L

idt kort fra etikette reglernes afsnit, der omhandler ”Omsorg for banen”: ”Spillere bør omhyggeligt reparere ethvert hul, de har lavet ved at slå græstørv op.”

Hmmmmm????????? Ser man på ovenstående billede taget på Nordbanens 4. hul, kan man undre sig over, om der måske går nogle medlemmer, som ikke ved hvad en græstørv er. Idet jeg tror at alle golfspillere har hørt om udtrykket ”græstørv,” og jeg er af den overbevisning at golfspillere ikke bevidst forsøger at ødelægge en bane, så er der kun den mulighed at golfspilleren ikke ved, hvad en græstørv er. Denne uvidenhed er Golfregelhåndbogen måske skyld i, fordi der ikke er en definition på hvad en græstørv er (mon det er noget man fyrer op med?).

Så herunder er et billede af en Græstørv:

Sådan set ser den jo ganske uskyldig ud, og fotografens medhjælper kom da heller ikke til skade, da hun samlede den om. Lad mig straks komme med en påstand: ”Hvor der er en græstørv, er der så godt som sikkert et hul, hvor denne græstørv stammer fra.” Lad mig komme med yderligere en påstand: ”hullet hvorfra tørven stammer, ligger med 99% sandsynlighed på det sted, hvor ens bold lige er blevet slået fra”, næste gang prøv at kigge nedad og se, om det ikke er sandt. Det hul, som intet har at gøre med hullet på greenen, det skal jo være der, som er opstået på grund af et slag, skal repareres og det må understreges, jo hurtigere hullet bliver repareret jo hurtigere vil græsset få rodfæste igen. Her er fremgangsmåden når man har fundet tørven spilleren lige har slået op.

Her er der mulighed for at vælge mellem to tørv og her kan jeg komme med en tommel finger regel, hvis ikke tørvene begge passer til hullet,

Lej et dejligt Torp ved Isabergs Golfbaner Sponsorpræmie ved Pinsemorgens turnering 11. maj En lang weekend for 4 personer i Domicilias Torp ved Isabergs smukke golfbane inkl. 4 valgfrie greenfees og billet til færge / bro. Se ledige uger og weekends online. Vi har unikke svenske ødegårde og fritidshuse til leje og salg.

www.domicilia.dk Tel. 3324 6551 • info@domicilia.dk 12

tages den, der passer bedst i størrelse. Og læg den ned i hullet.

Træd tørven til, brug hælen om nødvendigt, for hælen kan trykke tørven rigtig godt på plads, og når man har trådt hele vejen rundt VUPTI:

Er det ikke flot, hun er nu dygtig min assistent. Det der gør denne reparation rigtig god er, at der ingen hjørner er, som stikker op nogen steder, som fuglene kan gribe fat i eller som Greenkeeperne uforvarende kan rive op med deres klipperedskaber. Det er altså ikke nok, som nogle spillere gør at kaste tørven i retning af hullet, for sandsynligheden for at ramme hullet er lige så stor, som at ramme hullet, når man putter på greenen. Desuden har græsset utrolig svært ved at vokse nedad, hvis tørven lander med rødderne opad. Til sidst, husk hvis ikke spilleren lægger tørv på plads, så er det greenkeeperne, der skal gøre det, det betyder ekstra arbejde og det kan jo naturligvis klares med en kontingentstigning og ansættelse af et par greenkeepere, men er det ikke smartere, hvis spilleren selv lægger tørv på plads? Preben Langfeldt o


Golfreglerne pr. 1. januar 2008

G

olfreglerne revideres hver 4. år, derfor er der pr. 1. januar 2008 kommet nye regler, den 31. udgave gældende for de næste 4 år. Denne revision er på mange måder bemærkelsesværdig. I mange år har regelbogen haft et ry for at være svær at forstå, men i år har man gjort meget for at gøre sproget nemmere, og man har blandt andre tiltag ændret skriften til en mere moderne og let læselig skrift. Som noget nyt har regelbogen fået et nyt afsnit på 7 sider – ”En Hurtig Guide til Golfreglerne.” Tænk at det nu er muligt at få forklaret golfreglerne på bare syv sider. Så kan der ikke være nogen undskyldning, for ikke at kende de mest almindelige regler. Selvfølgelig kan man ikke proppe ca. 80 sider ned i blot 7 sider, så snart tvivlen melder sig, må man konsultere de 34 regler. Kan man stadig ikke finde svaret, så findes der jo en bog med ca. 1200 svar på tvivlsspørgsmål – bogen hedder ”Decisions on the Rules of Golf” og den findes hos turneringsledelsen. Regelændringerne i år kan siges at tjene to formål. Dels at harmonisere straffe ved at nedsætte straffen i visse situation til et mere rimeligt niveau og dels gennem nogle få ændringer at bidrage til at spillet kan gå lidt hurtigere – langsom golf er bestemt heller ikke en livret hos Royal & Ancient. Lad mig starte fra en ende og kommentere de væsentligste ændringer – de er i bogen listet på tre sider forrest. Under definitioner er der tre ændringer, hvoraf den ene især er værd at hæfte sig ved: ”Råd” omfatter ikke oplysning om afstand, man må nu gerne spørge, hvem som helst om afstanden fra bolden til hullet. I regel 14-3 er der fulgt op med en Note, som giver komiteen lov til at lave en lokal regel, som tillader brug af instrumenter, der alene måler afstand. Det er værd at bemærke sig formuleringen af denne note, idet det netop er pointen at sådan afstandsmåler kun kan give en afstand – ikke noget med højde eller temperatur og vindretning, som mange mobiltelefoner vel efterhånden kan prale med. I regel 12-2 om identificering af bold, er det nu tilladt også i en hazard (bunker eller vandhazard) at løfte sin bold for at identificere den. Til gengæld er det så i regel 15-3 ændret, så det ikke mere er gratis at slå til en forkert bold i en hazard. I øvrigt er regel 12-2 ændret således, at det overalt kun er tilladt at løfte sin bold for identifikation, hvis det er nødvendigt. Er det nødvendigt, skal man huske at bekendtgøre sin hensigt over for sin modstander/markør og så markere boldens position. Disse ændringer er typisk lavet for at fremme spillehastigheden. Regel 13-4. Bold i hazard; forbudte handlinger. Denne regel har altid kunnet give anledning til diskussion om, hvad man må og ikke må i en bunker, når man har slået et slag og derved kan siges at have prøvet beskaffenheden af den bunker. Det er undtagelserne, der har gi-

vet anledning til mange fortolkninger. Nu er de omformuleret og der er tilkommet en tredje. Generelt skal man huske, at man ikke må berører hazardens bund (jord/vand eller sand) før et slag. Heller ikke før næste slag, hvis man stadig ligger i bunkeren. I undtagelse 1 gøres det straffrit, hvis det er en tilfældig hændelse, som ikke har til formål at undersøge hazarden – f. eks. at man berører bunden for at undgå at falde. Den har faktisk været her længe. Undtagelse 2 er den, der tillader at man river efter sig, efter man har slået et slag, selvom man stadig ligger i bunkeren. Nu er det præciseret, at man må rive, såfremt det ikke vil bringe spilleren i konflikt med regel 13-2 med hensyn til hans næste slag. Det vil sige, at man ikke forbedrer leje, område for stance eller sving eller spillelinie. Førhen ville man få straf, hvis bolden senere kom til hvile i et område, som man havde revet forinden. Nu er det fornuftigt nok begrænset til, at man ikke må gøre noget, der kunne hjælpe det næste slag. Regel 15-2. Erstatningsbold er ændret, så der ikke bliver dobbeltstraf i tilfæde, hvor man både erstatter en bold, hvor det ikke er tilladt, og samtidig spiller fra et forkert sted. Tilsvarende undtagelser er indføjer i regel 20-7 og regel 18. Regel 16-1e forbyder at man skræver over eller med foden berører puttelinien eller en forlængelse af linien bag hullet. Nu er der tilføjet en undtagelse, som tidligere kun var beskrevet i Decisions – nemlig at det er straffrit, hvis det er utilsigtet eller det det gøres for at undgå et stå på en anden spillers puttelinie eller mulige puttelinie. På TV har vi ofte set spillere danse omkring hullet på en facon, som ikke har noget med ballet at gøre – alt sammen for ikke at træde på en anden spillers mulige puttelinie eller returputtelinie. Regel 19-2 handler om bold i bevægelse, som afbøjes eller stoppes af spilleren selv eller hans side eller udstyr. Det har tidligere været forskellig straf i hulspil og slagspil – nu er det samme straf – ét straffeslag og bolden skal spilles som den ligger. Dette bringer også harmoni med regel 14-4, bold rammes mere end én gang – det koster også blot ét straffeslag. I regel 20-3 er der givet rabat, hvis en forkert person placerer eller genplacerer en bold, og fejlen ikke rettes inden bolden spilles. Dette koster nu kun ét straffeslag. (Et godt råd: Hvis spilleren selv placerer, genplacerer (eller dropper jf. R 20-2), så kommer han aldrig galt af sted – det er det der med partner eller anden person, som er svært at huske korrekt). Flagstangen har været emne for mange diskussioner og fortvivlelse, når den har stoppet eller afbøjet en bold i bevægelse. Regel 24-1. Flytbare forhindringer har nu fået en lempelse. Hvad enten flagstangen er passet eller fjernet, så må den nu godt flyttes, hvis den kunne påvirke boldens bevægelse. Det gælder også spilleres udstyr, hvis det ser ud til at komme i

karambolage med bolden. Andre forhindringer må stadigvæk ikke flyttes, mens bolden er i bevægelse, ligesom en ikke-passet flagstang stadig ikke må løftes for at undgå et sammenstød. Til sidst, men ikke mindst, er der ændret i reglerne, hvor en bold ikke findes i en forhindring, unormale overfladeforhold eller vandhazard. Det er selvfølgelig stadig et spørgsmål om kendsgerninger, hvorvidt bolden er tabt i eller lige uden for sådan forekomst, og i mangel af et TV-kamera eller en opmærksom tilskuer, har man altid måttet acceptere et vist skøn - ”rimeligt bevis.” Det har givet anledning til mangen en god diskussion om tvivlsomme beviser, for hvis bolden ikke kan anses tabt i forekomsten, så skal man jo tilbage til stedet, hvorfra sidste slag blev slået, og så tage et straffeslag med i regnskabet. Det har altid været omtalt som tab af slag og afstand, og nu er dette udtryk blevet forfremmet til at indgå i overskriften til regel 27-1. Det står nu fast, at hvis en spiller går tilbage og slår et slag fra samme sted med et straffeslag, så har han benyttet regel 27-1, han er gået frem efter slag og afstand – og det er (næsten) altid i orden. Tilbage til bevisførelsen ovenfor. En ny formulering er kommet ind i regel 27-1 Undtagelser: ”Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den oprindelige bold som ikke er fundet” er i de ovennævnte forekomster, så må man gå frem efter respektive regel 24-3 tabt i en forhindring 25-1c tabt i unormale overfladeforhold, - disse to er jo gratis og uden tab af afstand – 26-1 tabt i vandhazard - her koster det stadig et straffeslag, men måske ikke hele afstanden. Der er flere ændringer end her omtalt, men jeg anser de ovennævnte som vigtige, når det drejer sig om at huske og benytte reglerne i det daglige spil. Andre ændringer omhandler reler, som er sjældne i dagligt spil. F.eks. regel 4-1 om køllernes form og konstruktion, det er jo noget man kan slå op, hvis man kommer i den situation, for de fleste vidste jo heller ikke hvad der stod før. Er man opsat på at kende ændringerne i mindste detalje, så skal man læse ”Decisions on the Rules of Golf” – her findes 1200 decisions, hvoraf 232 er nye, reviderede eller små-rettet. Er man i tvivl om ens driver eller bold opfylder specifikationerne, så er der på siden www.dgu.org/udstyr et link til listerne over godkendte og ikke-godkendte drivere samt godkendte bolde. Til sidst kan jeg blot på det kraftigste opfordre alle medlemmer til at anskaffe sig den nye regelbog, læs gerne i den hver aften, det er et glimrende sovemiddel, men husk at tage den i lommen med ud på banen – hver gang. God fornøjelse Søren Thomassen o

13


SCA

SCA - PROFESSIONEL VW-FORSYNING OG SERVICE Det er lige ind ad motorvejen – eller landevejen

Valby

Tiguan: Sidste skud på stammen

Polo

Passat Variant

Golf

SCA var med fra VW-starten i Danmark og gennem generationer kendt for personlig service. Vi er centralt placeret i forhold til indfaldsvejene, hvilket betyder, at din bil er på hjemmebane, hvis du jobber i København. Der er S-togsforbindelse

Touran

lige til døren, men vi har også lånebiler til lavpris, hvis din bil er til service. Kom og hils på og tag gerne hele familien med. Vi har non-stop prøvekørsel af alt, hvad Volkswagen kan præstere i dag.

Ellebjergvej 138 - 2450 København SV Tlf. 36 190 200 - Fax. 36 30 26 78 info@sca-vw.dk - www.sca-vw.dk 14

Vælg et autohus der er din tillid værdig

image-gruppen.dk / galan.dk

SCA A/S


Velkommen til BeoMasters 08 Bang & Olufsens golfturnering BeoMasters spilles nu for 5. gang og Bang & Olufsen glæder sig fortsat over den store opbakning fra landets golfklubber. I år bliver BeoMasters afviklet i 30 golfklubber landet over, og det er de lokale butikker, der står som sponsor for turneringen i klubberne. Igen i år har en række partnere valgt at bakke op om BeoMasters. SEB Pension er genganger fra 2006 og 2007 og er meget glade for at være en del af turneringen. SEB vil i år være aktive med egen indlagt ”Hit the Green”- konkurrence samt et flot bidrag til startpakke og præmiebord. Ligeledes er hotelkæden Radisson SAS med i 2008. Og igen i år vil Radisson SAS bidrage med en ”Closest-to-the-pin”konkurrence og meget flotte præmier.

Bang & Olufsen er glade for tilsagnet fra disse partnere, der med deres tilskud gør, at så stort et arrangement kan gennemføres. Men det er meget væsentligt at fastslå, at uden støtte fra vores lokale Bang & Olufsen-forhandler – Expert Køge v/Ole Madsen, var grundlaget for at gennemføre BeoMasters ikke tilstede. Køber du dine B&O-produkter hos din lokale BeoMasterssponsor, er gennemførelse af BeoMasters09 en stor mulighed. BeoMasters afvikles d. 27. juli 2008 i Køge Golf Klub. I kan tilmelde jer på www.beomasters.dk (og på opslag i klubhuset). Her kan I også se, hvad startpakkerne indeholder i år og hvilke præmier, der er i spil. Ved tilmelding gælder først til mølle princippet. Ved evt. overtegning vil de, der har meldt sig til på nettet have første prioritet. Der vil igen i år blive spillet med 7/8 handicap.

Braastad Cognac vil også være at finde i årets turnering, og igen vil man kunne nyde de gyldne dråber i startpakken samt på præmiebordet.

Turneringen vil som tidligere år blive afviklet i 3 rækker, en damerække, en herre A og herre B række.

Callaway Golf leverer igen i år 3 stk. bolde til startpakken og bidrager med flotte præmier til finalen.

De 3 vindere fra de indledende turneringer går videre til finalen. Du kan læse mere om finalen på www.beomasters.dk.

Peak Performance er ny partner, og du vil kunne se afviklere og turneringsledelse i specialdesignet BeoMasters-beklædning fra Peak Performance. Derudover bidrager Peak Performance også til præmiebordet samt med en indlagt konkurrence.

Vi glæder os til at se jer til BeoMasters 2008.

Næsten Hole-in-One

M

an siger ofte om et slag at “den sad lige i skabet”, men her må vi sige ”den sad lige i lysthuset”. Det var hvad der skete, da der blevet lavet en hole in one på nordbanens hul 5 den 9 marts 2008. En hole in one; for der var ikke noget hul i forvejen. Det hul blev til med en klirren, et sekund efter at Flemming Werby havde sendt et mega shank afsted fra teestedet med retningen mod OOB. Også lidt pudsigt, for ugen før havde Flemming været tæt på at lave det vi andre forstår ved en hole in one på samme hul. Der var vel ikke mere end 15 centimer fra og han så lige så glad ud begge gange. Vi talte med lysthusets ejer og hans kommentar var: ”Ja, det måtte jo ske en dag.” Henrik S. Johansen

o

15


Bunkers

K

Hvordan skal bunkers behandles efter slag i samme? øge Golf Klub har brugt en del penge på omlægning/ændring af bunkers. Det har været et ønske, at bunkerkanterne er skarpt markeret. (Dette indebærer, at man ikke kan putte ud af bunkers. Ligeledes vil der ikke være tvivl om bolden ligger i bunker eller uden for). Det er for mange mest naturligt at trække riven imod sig selv -

Det vil med tiden give dette resultat -

Denne metode betyder yderligere, at der er dybere sand at slå fra. Når bunker rives skal du passe på selve bunkerkanten (det er ikke nødvendigt at komme helt tæt på kanten for at rive) Husk, når du river, BRUG BEGGE HÆNDER, således at riven kommer i dybden. Efter rivning skal HELE riven placeres i bunker.

Den bunkerkant, klubben ønsker, ser sådan ud -

Vær opmærksom på, at riven KUN benyttes på det lange stykke og IKKE på det lille støtte stykke.

Den bedste måde at rive på, er ved at skubbe sandet væk fra bunkerkanten -

Riverne skal heller ikke benyttes til støtte-redskab, når man skal ud af bunkeren. Selvom, der bliver mere at rive, kan man altid nemt komme bagud af bunkeren. Desuden får man nemt ødelagt bunkerkanten, hvis man forsøger at forlade bunkeren mod green. De ny river koster naturligvis mere end konventionelle river. Tænk på, det er kun medlemmerne (inkl. dig selv, som betaler reparation af bunkerkanter og nye river) Klubben satser meget på vedligeholdelse af bunkers fremover. Dagligt bliver én greenkeeper afsat til bunkers. Det betyder naturligvis ikke, at en greenkeeper ”nok river efter dig”. og derefter rive parallelt med bunkerkanten.

16

”God fornøjelse med bunkerslag” Baneudvalget

o


Få Danske Ekstra og støt ungdomsafdelingen – ny af tale mellem Køge Golf Klub og Danske Bank Prisen for Danske Ekstra er 300 kr. om året. En ny aftale mellem Køge Golf Klub og Danske Bank betyder, at betalingen det første år ubeskåret går til golfklubbens ungdomsarbejde – alle fordelene i Danske Ekstra får du stadigvæk. Det får du bl.a. • Visa/Dankort • Danske American Express® Card • Danske MasterCard Basis • kredit • attraktive rentesatser Ønsker du at høre mere om Danske Ekstra er du velkommen til at kontakte os i Køge Afdeling. Kan vi ikke forbedre dine nuværende vilkår kvitterer vi med to flasker rødvin. Før vi tilbyder kort og kredit, skal vi vurdere din økonomi. Køge Afdeling Telefon 45 12 08 00

17


Efterlysning! .... Ældre Ingeniør Hvilken nulevende golfspiller er den første, der har spillet Ingeniør Golf?? Danmarks ældste branchematch, IngeniørGolf afvikles i 2008 for 50. gang. I forbindelse med turneringen den 12. / 13. juni arrangeres en jubilæumsfest, hvor vi gerne vil invitere den spiller i Danmark, der har deltaget for længst tid siden.

H

istorien om IngeniørGolf: Siden 1959 har civilingeniører fra Rungsted og København mødt hinanden i en turnering, der blev spillet skiftevis på de to baner. Andre baner kommer med i billedet fra sidst i 70’erne: Helsingør, Hill­erød, Søllerød, Furesø… så vidt muligt på vinderens bane. I 1984 spil­les første gang i Nyborg. Efter Sydjysk og Korsør afvikles matchen si­den 1987 på Sct. Knuds Golfklubs bane. I 1984 (Sct. Knud) deltager i alt 27 spillere, - heraf 3 fra Jylland og 2 fra Fyn. Men siden 1991 er der hvert år mellem 135 og 170 fra hele landet og enkelte med bopæl udenlands. Siden 1992 fordeles matchen over to dage for at sikre plads til alle. Adressekartoteket er steget fra 59 i 1984 til 440 i dag. Sponsorer dukker for alvor først op i forbindelse med 25 års jubilæet. I 1985 kommer Gränges på banen for første gang. De er enesponsor i 9 år og med i alt 14 gange, - til sidst som Tibnor. DIEU og Rambøll har støttet i flere år. IDA har været med i mange år. Netop nu er Vestas navnesponsor. Vejret er altid godt (!). Bortset fra et enkelt år med kort afbrud af matchen grundet skybrud skal vi tilbage til1986 i Korsør for at opleve koldt, blæsende og regnvejr. Otto Bojesen har doneret vandrepokalen, Sølvtrekanten, som går til årets vinder (fra 1987 bedste bruttoscore). Da der ikke var plads

til flere navne på Sølvtrekanten, mod­tog vi en matchende sølvlineal. Der er også vandrepokal til bedste nettoscore. I 2000 slog en ingeniør bolden direkte i hul – men desværre en provisorisk(!). Men så i 2001 lykkedes det at lave et hole-in-one.

Er der nogen, der ligger inde med information omkring de første turneringer, vil vi sætte meget pris på at få lov til at låne materialet. Kontakt venligst Ingvar Dybkjær, id@idplus.com, 4824 4832 med information. TAK!

Nyt fra Handicapkomiteen

E

GA handicapsystemet 2008 er nu kommet fra Dansk Golf Union og der er flere betydende ændringer i forhold til den tidligere udgave (kan ses på DGU´s hjemmeside www.dgu.org). Medlemmer uden adgang til DGU´s hjemmeside kan afhente papireksemplar af handicapreglerne på klubbens administrationskontor.

Indførelse af tællende score for runde på 9 huller. For handicapgrupperne 4 og 5, det vil sige fra handicap 18,5 og op til handicap 36,0, gælder følgende fra 1. januar 2008: • Der kan nu spilles tællende turneringer over 9 huller for handicapgrupperne 4 og 5, hvis turneringsudvalget har en sådan med på det årlige turneringsprogram, se § 5.1A og § 5.11. • Der kan nu spilles Ekstra Dags Score (EDS) over 9 huller for handicapgrupperne 4 og 5, se

18

§ 5.11 og §8.5. • Indleveres der score fra 9 huller (for-9, bag-9 eller nordbanen) reguleres der for 9 hullers scoren med tillæg af 18 stablefordpoint, se § 5.11. Dette gælder også for private runder bedre end handicap. • For at en EDS score er tællende score skal de gældende regler i § 8 overholdes og husk at skrive spiller og markør på EDS startlisten inden runden påbegyndes. • Ved overgangen fra gruppe 4 til gruppe 3 (handicap 18,4) kan sænkningen kun ske på grundlag af 18-hullers score, se § 10.6. For handicapgruppe 6, det vil sige fra handicap 37,0 og opefter, gælder følgende: • Indleveres der score fra 9 huller på 19 stablefordpoint eller derover reguleres der for denne score med et tillæg af 18 stablefordpoint, se § 5.11.

• Som noget nyt er score fra 9 huller i handicapgruppe 6 også gældende for nedsættelse til handicap 36 og derunder (gruppe 5). • Der kan dog ikke spilles EDS i handicapgruppe 6, se § 8.2. Mulighed for hjemmeklub i to lande. Hvis en spiller bor samtidig i 2 lande i en periode over 3 måneder kan spilleren have hjemmeklub i begge lande, se § 4.1-note. H. C. Jørgensen Formand for handicapkomiteen o


Prisgaranti. Vi er medlem af Golf Store som er Europas største indkøbskæde. Det giver os mulighed for at give jer de laveste priser i Danmark. Vi garanterer at refundere differencen i prisen, hvis du kan finde et tilsvarende produkt til en billigere pris.

DEMO DAG

Søndag d. 4. maj Kl. 11-14 Cleveland, Callaway, Mizuno, Taylor-Made og Wilson V1 digital video. Nu er den senest teknologi inden for golfundervisning kommet til Køge. Den hedder V1. Det er computersoftware, der i forbindelse med et videokamera kan vise præcis, hvad der sker i dit golf swing. Med en splitscreenfunktion kan man sammenligne sig selv med nogen af verdens bedste spillere, og golfsvinget bliver pludselig meget nemmere at forstå. Ring og bestil tid i dag. Vi ønsker en hurtigere og nemmere vej at kommunikere med medlemmerne på, så hvis du er interesseret i at få de sidste nyheder fra Køge Golf Shop, så gå ind på www.golf.udstyr.dk og send os din E-mail adresse Med venlig hilsen Peter Taylor 5665 6400 Lørdag, Søndag & helligdag kl. 9-16 • Mandag kl. 14-18 • Tirsdag til Fredag kl. 9-18

19


Magasinpost

Ny stjerne. Fra Danmarks bedste træningslejr

Den har det ikke fra fremmede. Og så er den oven i købet udviklet i samarbejde med Team Danmarks ernæringseksperter. Faxe Kondi Pro er en helt ny, isotonisk læskedrik uden brus. Den indeholder den helt rigtige kombination af salte og druesukker, som er vigtigt i forhold til at genoprette væske- og kulhydratbalancen under og efter sport. Faxe Kondi Pro er ganske enkelt den ultimative tørstslukker – med masser af smag.

20