Køge Golf Klub 2005 1

Page 1

Sø-gravning • Generalforsamling • Turneringsprogram • Medlem af

2005-1 1


Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Næstform. Sekretær Kasserer

Preben Langfeldt Gitte Seersholm Olaf Hansen Ove Poulsen Mogens Hartington Peter Skat

Telefon 32 53 10 04 56 26 88 28 35 42 20 04 56 26 72 63 56 14 56 15 46 19 42 37

Udvalgsformænd Bane Peter Skat Hus H.C. Jørgensen Ungdom Tormod Torekoven Turnering Else M. Langfeldt HCP H.C. Jørgensen Elite Erik Glimø Begynder Peter Melgaard Sponsor Steen Rasmussen

40 32 88 37 56 14 08 13 56 66 29 41 32 53 10 04 56 14 08 13 56 28 54 34 56 65 19 88 56 65 10 00

Træner Peter Taylor

56 65 64 00

Klubhus Restauration Medlemstelefon

56 65 30 00 56 65 55 39

Sekretariat admin@kogegolf.dk Steen Rasmussen 56 65 10 00 Christina Dalsgaard 56 65 10 00 Matchkontor 56 64 17 70 Afbud til matcher på dagen 56 64 17 70 Telefax 56 65 13 45 Sektioner Damer Rikke Lolk Herrer Peter Skat Oldtimers Karl Kock Køge Golf redaktion Søren Thomassen Steen Rasmussen

56 26 74 09 40 32 88 37 56 65 43 19 klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer i ca. 1200 eksemplarer fire gange årligt og udsendes til alle medlemmers husstande, samtlige golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer samt institutioner i Køge. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.

Deadline for næste nummer 30. april 2005 2

INDHOLD Nyt fra administrationen Sidste nyt Generalforsamling Ekstra Ny chefgreenkeeper Bestyrelsens skriftlige beretning Resultat for 2004 Pengestrøm Balance Turnerings udvalget Intensiv fælleskurser 2005 Medlems indlæg Medlemsmøde Gløgg Turnering Nyt fra Dameklubben Torsdagsherrer Turneringer 2005 Ungdomsudvalget

3 3 4 5 5 6 8 8 9 10 11 12 12 14 14 14 16 18

Forsiden Endelig kom der lidt frost, så en gravko kunne køre ind på banen uden for store ødelæggelser. De ankom den 27. januar tidligt om morgenen, og den 2. februar var de væk igen - men så havde de også arbejdet hele weekenden. Resultatet er en 1000 m2 sø med en væg af lærketræ ind mod 8. green.


NYT FRA ADMINISTRATIONEN Velkommen til nye læsere

M

ed det første klubblad i 2005, kan vi byde velkommen til ventelistemedlemmerne, som fremover vil modtage klubbladet. Vi håber, at vi med dette initiativ kan give jeg bedst mulig information om hvad der rør sig i og omkring Køge Golf Klub, mens I venter på medlemskab.

Bagmærke 2005 I skrivende stund er vi i fuld gang med at gøre årets 2005-klistermærke til bagmærket klar til udsendelse med posten. Der vil i år være tre forskellige farver; lyserød til hverdagsmedlemmer, grøn til fuldtidsmedlemmer. Den sidste variant er sølvfarvet og beregnet til nye medlemmer med et hcp over 36. Dette mærke viser så, er der kun er spilletilladelse til Nordbanen. Når et hcp på under 37 erhverves, udleveres det xxx mærke ved henvendelse på kontoret. Husk, at det nuværende bagmærket fortsat skal anvendes, det er kun årsmærket med 2005 der fornyes. PBS Allerede i år var små 400 medlemmer tilmeldt den automatiske kontingentbetaling via PBS. Vi vil gerne opfordre til, at endnu flere melder sig til den automatiske betaling fra næste sæson.

begge dele ordnes via DGU’s hjemmeside www.dgu.org. Brug af koden/DGU-kortet vil blive mere og mere nødvendigt fremover, både ved spil på greenfee men også ved brug af forskellige elektroniske serviceydelser i golfverden. Så husk koden og kortet. Regnskabsår Regnskabsåret og dermed også kontingentåret er nu omlagt, så det følger kalenderåret fra og med 1. januar 2005. Processen med omlægningen har været omfattende og har trukket mange arbejdstimer i vinter månederne. I forbindelsen med omlægningen, har vi samtidigt benyttet lejligheden til også at omlægge hele strukturen, i en efterhånden omfangsrig kontoplan samt til en omlægning og optimering af den EDB, der styrer den økonomiske side af klubben. Med disse omlægninger har vi fået en logisk struktur og et stærkere værktøj til styring af både kreditorer, debitorer og budgetopfølgning. Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at rose vores nye klubsekretær Christina, uden hvis store indsats ovennævnte ikke havde været muligt. Christina har i sine første hektiske måneder på jobbet ligget vandret for at få gjort hele regnskabsdelen klappet og klart. Godt gået. Byggeri Nedrivningen af de gamle stalde ved Nordbanen blev efter planen afsluttet før jul. Nedrivningen forløb som planlagt, dog med et par indlagte overraskelser. Da betongulvet blev fjernet kom

en gammel gylletank til syne, fyldt til randen med – nej ikke gylle – men, alverdens gammelt bygge affald. En vandbrønd med en dybde på 8 meter og en boring på 17 meters dybde kom også til syne. Her måtte eksperter med forstand på disse dele tilkaldes, for at få brønden/hullet lukket på autoriseret vis. I skrivende stund venter vi stadig på byggetilladelsen til den nye hal, før arbejdet med opførelsen kan begyndes. På trods af dette, holder vi stadig tidsplanen der siger, at bygningen skal være klar til sæsonstart. Den blinde makker der eventuelt kan give lidt forsinkelse, er dog stadig vind og vejr, som vi trods alt ikke er herre over. Steen Rasmussen

SIDSTE NYT Der indføres tidsbestilling i Køge Golf Klub

Vedligeholdelse/renovering Som mange sikkert har bemærket, så er der fuld gang i en tiltrængt renovering og vedligeholdelse af klubhuset. Pt. er vi snart færdige med damernes omklædningsrum, som vil være fuldstændigt forandret og fremstå i en meget indbydende og moderne indretning. I januar blev alle de gamle vinduer i slyngelstuen og køkkenet udskiftet og snart går maleren i gang med maling af restaurant og slyngelstuen. Det næste store projekt, som vi håber, kan udføres inden sæsonstart (dog afhængig af vejret) er en tiltrængt rensning og maling af alle tagplader på bygningerne ved Sydbanen samt en filsning af de røde mursten på den del af klubhuset, hvor slyngelstuen og køkkenet ligger. Kode til DGU-kort Kan du huske pin-koden til dit DGU-kort? Måske, men mange kan ikke. Til dem som har glemt koden eller ønsker en anden kode, kan

Fra og med sæsonstart 2005 indføres der tidsbestilling på alle dage på Sydbanen. Booking af starttider kan ske fuldt elektronisk, enten gennem internettet på ens egen computer, eller via en touch-screen, der opstilles i klubbens hall. Systemet bygger på Gobook, som allerede i dag kendes af mange medlemmer. Det vil sige, at systemet er fuldt online og derved opdateres løbende, hvorfor man til enhver tid kan se, hvilke tider der er bookede og hvilke tider der er ledige. Disse informationer kan hentes via internettet, på tv-skærme i klubhuset og tæt ved første tee samt på den touch-screen der bruges til booking. Der er tale om et gennemprøvet og meget brugervenligt system, der er let og enkelt at gå til. Systemet fungerer da også i dag med stor succes i mange klubber. I skrivende stund er det endnu ikke taget stilling til, på hvilke tider der er tidsbestilling og/eller boldrende samt under hvilke regler tidsbookingen skal fungere. Håbet er, at tidsbookingen kan starte op mandag d. 11. april således, at vi har april måned til at lære systemet at kende før det store rykind kommer i maj måned. En absolut forudsætning for at kunne anvende systemet er, at man kan huske sit pin-kode til DGU-kortet (se mere under ”Nyt fra administrationen”) Der vil naturligvis blive sikret, at alle medlemmer modtager grundig information og vejledning om systemet, så snart disse foreligger. Det vil ske via foldere, opslag i klubhuset, på www. kogegolf.dk m.m. Skulle der herefter være medlemmer, der stadig er usikre på, hvordan man anvender systemet, kan vi allerede nu informere om, at der afholdes et minikursus i den praktiske brug af systemet. Kurset gennemføres to gange; onsdag d. 30. marts kl. 19 – 20 og igen tirsdag d. 5. april kl. 19 – 20 i Restauranten. Steen Rasmussen

3


GENERALFORSAMLING Indkaldelse Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Køge Golf Klub onsdag den 9. marts 2005 kl. 19.30 i klubhuset, Gl. Hastrupvej 12, 4600 Køge med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor 7. Indkomne forslag a) Forslag til vedtægtsændringer b) Forslag om genindførelse af gæstegreenfeeordning 8. Eventuelt Ad punkt 5: Preben Langfeldt, Peter Skat og Olaf Hansen afgår efter tur. Alle er villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Preben Langfeldt, Peter Skat og Olaf Hansen. Til valg af suppleanter foreslår bestyrelsen: Arne Pedersen Rikke Thomassen For opstilling af kandidater gælder vedtægternes § 12 Ad punkt 7: a) Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i klubbens vedtægter: § 1 andet punktum: ”Klubbens formål” ændres til ”Klubben har et almennyttigt formål, der”, således at ny § 1 fremover lyder: § 1. Klubbens navn er Køge Golf Klub. Den er en selvejende institution med hjemsted i Gl. Hastrup, Køge, og regnskabsår 1. januar – 31. december. Klubben har et almennyttigt formål, der er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst muligt forhold. § 23 sidste afsnit ændres fra: ”Generalforsamlingen bestemmer, hvem klubbens formue, efter at alle forpligtelser er betalt, skal tilfalde.” til: ”Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder et almennyttigt formål, som bestemmes og udpeges af den siddende bestyrelse.”, således at ny § 23 fremover lyder:

4

§ 23. I tilfælde af klubbens opløsning, træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen ved simpel stemmeflerhed, bestemmelser om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling af klubbens formueforhold. Eventuelt overskud ved afviklingen tilfalder et almennyttigt formål, som bestemmes og udpeges af den siddende bestyrelse. Begrundelse: Som følge af en generel ændret holdning hos skattemyndighederne, er det nødvendigt, at klubbens vedtægter præciserer klubbens status som almennyttig. Ændringerne er derfor nødvendige for at sikre, at Køge Golf Klub skattemæssigt kan anerkendes som almennyttig og dermed bevare sin skattefrihed. Det er således en absolut forudsætning, at klubben har et almennyttigt formål angivet i klubbens formålsparagraf, samt at vedtægterne præciserer, at foreningens formue efter afvikling af alle gældsforpligtelser ved foreningens opløsning skal anvendes til almennyttige formål. b) Forslag til genindførelse af gæstegreenfeeordning Bjørn Jul Christiansen har 10. januar 2005 indsendt følgende forslag:

”Vedrørende Gæstegreenfee Jeg synes det er dybt urimeligt at vi ikke længere kan tage en ven eller et familiemedlem med ud at spille til en nedsat pris. Jeg har fuld forståelse for irritationen over, at klubbens medlemmer ikke kan (eller vil) forstå en regel, og jeg har selv mange gange som banekontrollør stået over for medlemmer, der har overtrådt disse regler. I de fleste tilfælde har jeg omgående opkrævet pengene på banen. Klubben har banekontrollører, og hvis man ikke ønsker direkte opkrævning på stedet, kunne man sende en regning til med et opkrævningsgebyr på f.eks. 50,00 kr. første gang, og efterfølgende et gebyr på 250,00 kr. hvis pengene ikke bliver betalt. Såfremt medlemmer alligevel ignorerer sådanne henvendelser, må det være muligt at ophæve medlemskabet efter advarsel herom. Da der stadig er mennesker som vil ind i en golfklub som Køge, er det jo ligefrem en god forretning for klubben idet man får et nyt indskud + kontingent for resten af året. Da jeg ikke kender datoen for vores generalforsamling i år, og derfor ikke ved om jeg er hjemme, vil jeg gerne have at dette forslag bliver opstillet til generalforsamlingen til afstemning. Venlig hilsen Bjørn Jul Christiansen” Jørn Christensen har den 25. januar 2005 vedrørende samme emne indsendt følgende forslag: ”Følgende forslag bedes medtaget ved den kommende generalforsamling i klubben: Af seneste klubblad fremgår, at man ikke finder at kunne administrere den hidtil gældende gæstefee ordning, som bestyrelsen derfor har afskaffet. Jeg finder det helt uacceptabelt, at man ikke kan have en ven eller et familiemedlem med på banen på samme vilkår, som vi nyder godt af i deres klubber. Samtidig finder jeg det helt ude af trit med bestyrelsens ønske i samme blad om, at vores klub skal være ”...en af de mest attraktive klubber på Sjælland.” Idet jeg refererer til mit indlæg i klubbladet, skal jeg derfor opfordre generalforsamlingen til at stemme for en fortsættelse af gæste greenfee ordningen. jørn christensen, medlem nr. 1133”

GYRN · LOPS · BRANDT S T A T S A U T O R I S E R E D E

R E V I S O R E R

FÆNDEDIGET13 • 4600 KØGE • 56 65 52 52 • 56 65 74 00


EKSTRA Indkaldelse

Preben Clausen har den 31. januar 2005 vedrørende samme emne indsendt følgende forslag: ”Jeg vil gerne have genindført gæstegreenfee på hverdage efter de gamle regler, og beder derfor om, at der afholdes en afstemning på generalforsamlingen om dette emne. Med venlig hilsen Preben Clausen, medlemsnummer 1088” Bestyrelsens bemærkninger: Det var absolut ikke med glæde, at bestyrelsen traf beslutning om nedlæggelse af gæstegreenfeeordningen, men bestyrelsen fandt det dybt urimeligt og uforsvarligt fortsat at anvende store og endog stigende både fysiske og økonomiske ressourcer på administration af misbruget af denne. Bestyrelsens uddybende begrundelse for at ophæve gæstegreenfeeordningen er udførligt beskrevet i sidste nummer af klubbladet (20044) side 4, og som følge heraf kan bestyrelsen ikke anbefale forslaget til vedtagelse.

Det forventes ikke, at 2/3 af alle klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på den ordinære generalforsamling, og under forudsætning af vedtagelse med 2/3 flertal af forslaget til vedtægtsændring indkaldes, i overensstemmelse med vedtægternes §16, til en ekstraordinær generalforsamling: onsdag den 30. marts 2005 kl. 19.30 i klubhuset, Gl. Hastrupvej 12, 4600 Køge Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forslag til vedtægtsændringer for Køge Golf Klub - endelig vedtagelse 3. Eventuelt På bestyrelsens vegne Olaf Hansen hon. sekretær

NY CHEFGREENKEEPER Bestyrelsen for Køge Golf Klub har det sidste stykke tid arbejdet på at få en ny chefgreenkeeper. Der har været 12 søgere til stillingen, og efter et samtaleforløb med udvalgte kandidater, har en enig bestyrelsen valgte Søren Andersen til jobbet.. Søren Andersen har været i Køge Golf Klub siden 1999, og arbejdet sammen med Joakim Gustavsson de sidste 5 år, så han kender alt til banen og dens plejeplaner. Søren har løbende være på danske og svenske greenkeeperuddannelser samt være på en række seminarer i Sverige. Det har været vigtigt for bestyrelsen, at sikrer kontinuitet i det gode arbejde der har været udført i gennem de sidste 5 år, så plejen og udviklingen af banen kan fortsætte på samme høje niveau. Bestyrelsen

5


BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING

G

rundet ændringer af vedtægterne i juni 2004 afspejler bestyrelsens skriftlige beretning denne gang kun 6 måneders aktiviteter. Sæsonen fra juni til oktober forløb fint, bortset fra juli måned, hvor regnen væltede ned så at sige hele måneden. Ud over at vi ikke selv havde lyst til at spille golf i regnvejr, så gik det ud over vor indtjening på greenfee-området. Det blev en nedgang i indtjeningen på ca. kr. 90.000. Bestyrelsens arbejde i indeværende sæson har været præget af at få udarbejdet en 5 års plan for klubben, som bliver gennemgået på et medlemsmøde den 9. februar. Bestyrelsen håber, at der vil møde mange op for at drøfte de tiltag, som bestyrelsen anser for nødvendige for at få en aktiv og interessant golfklub til at virke – også i fremtiden. I sæsonen have vi ikke golfværtordningen – til nogles fortrydelse og andres godkendelse, men i den ny sæson vil der være tidsbestilling – ikke kun for vor egen skyld, men fordi det er udbredt i de fleste klubber i dag. Hvis vi skal tilgodese medlemmerne og greenfee gæsterne, skal der være mulighed for at de kan bestille tid på banen. Der er to meget indlysende fordele ved et sådant system: 1) Medlemmerne får mulighed for at forudbestille starttid og 2) Greenfee gæsterne får tidsbestilling og dermed sikrer vi klubben en fortsat indtægt, og vi kan styre tilgangen af gæster på en sådan måde, at alle, greenfee gæsterne og klubbens medlemmer – forhåbentlig – vil blive tilgodeset. En stærk satsning på juniorarbejdet er igangsat, samtidig er der blevet sammensat et dygtigt og engageret ungdomsudvalg. Klubben har fordoblet midlerne til disse unges uddannelse og ungdomsudvalget har udfærdiget et omfattende program for at motivere de unge til at koncentrere sig om at stille til undervisning og i det hele taget være aktive medspillere. De gamle ”grisehuse” er nu nedrevet. Inden sæsonstart vil der stå et nyt maskin- og baghus på i alt 715 m2 klar, de 415 m2 til maskiner, og 300 m2 til bags. I de nye omgivelser er der skabt flere bagskabe med el-anordning og der vil i alt være 200 skabe flere end tidligere, samtidig etableres vaskemuligheder for køller m.v. i nærheden af de nye bagrum. Den tidligere vaskekumme på gavlen mod Sydbanen bliver nedlagt og drikkevandshane opsættes ved 10. hul. Der har været udført et stort arbejde med at få gennemgået og udfærdiget en renoverings rapport, der kan benyttes som ”vejviser” for de absolut nødvendige vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres på klubbens bygninger fremover og indenfor de økonomiske midler, som klubben råder over. Det gamle parcelhus er blevet gennemgået for om muligt at få det istandsat og anvendt på fornuftig vis. Det har vist sig økonomisk umuligt. På baggrund af dette har klubben ansøgt Køge kommune om nedlæggelse af denne bolig – men dog med den forudsætning, at der even-

6

tuelt skal kunne opføres en anden bygning på arealet, hvis klubben finder det attraktivt til et fremtidig formål. Huset vil blive nedrevet i løbet af januar/februar. I juli sagde vi farvel til chefgreenkeeper Joakim Gustafsson, som tog tilbage til et job i Sverige. Vi har haft megen nytte af denne dygtige keeper, der gennem 5 år har været med til at præge layoutet og ikke mindst standarden på såvel Syd- som Nordbanen. Søren Andersen har siden fungeret som stedfortrædende chefgreenkeeper. Klubben har opslået stillingen ledig, og ny chefgreenkeeper vil være udpeget inden generalforsamlingen. Klubbens forretningsfører bliver den ansvarlige leder for samtlige ansatte. Årets resultat. Regnskabsåret 2004 omfatter perioden 1. april – 31. december 2004. På generalforsamlingen i juni blev budgettet fremlagt for en 12 måneders periode, hvorfor vi naturligvis nu har periodiseret det til kun at omfatte 9 måneder. De samlede indtægter blev 37.000 større end budgettet, og de samlede omkostninger inkl. afskrivninger blev 25.000 større end budgetteret. Nettoresultatet blev således 12.000 bedre end budgetteret. Vi skal dog gøre opmærksom på, at regnskabet i skrivende stund endnu ikke er endeligt revideret, så der kan komme reguleringer til ovenstående. Det har i kraft af en vis tilbageholdenhed med forbruget af omkostninger været muligt at fremrykke en hårdt tiltrængt renovering af damernes omklædningsrum, og en væsentlig del af disse omkostninger er udgiftsført i regnskabet 2004 med i alt 160.000. I budgettet for det kommende år, har vi været nødt til at tage højde for stigende omkostninger til dræn på banen, ligesom der er afsat et rimeligt beløb til en fortsat renovering af klubhuset. Budgetteret for året 2005 er baseret på svagt stigende indtægter og stadigvæk moderate omkostningsstigninger, hvilket resulterer i et nettoresultat på 127.000. Baneudvalg Ved sæsonstart fik klubben en hel ny maskinpark, og efter indkøring og finjustering af maskinerne kunne greenkeeperne begynde arbejdet med kyndig pleje og pasning af Nord- og Sydbanen. Beplantninger er løbende blevet beskåret, greens er priklet og vertikalskåret, bunkere er blevet kantskåret og efterfyldt med sand. Renovering af 6. teested, der skal gøres større, er påbegyndt og rømning af de gamle værkstedsbygninger ved 6. hul er så langt, at nedrivning kan finde sted og skabe plads til en ny toiletbygning med to toiletter med håndvaske. Der er slået græs jævnligt – det har været et rigtigt ”græsår”, aldrig før har der været behov for så megen tid på denne del af baneplejen. Banens plejeplan, der overvejende er gift-

fri, har bevirket, at græsset har fået alle de nærings- og mikrostoffer, der er behov for, og har resulteret i, at der ikke har være nævneværdige angreb af skimmel og svampe på greens. Sæsonens megen regn har tydeliggjort et stort problem for Sydbanen – drænsystemet har det ikke for godt. Greenkeeperne har ført et nyt dræn rundt om 7. green og videre til søen ved 6. hul. En gennemgribende renovering af samtlige hoveddræn må igangsættes på hele Sydbanen kontinuerligt i årene fremover. Amtet har i 2004 imødekommet klubbens ansøgning om retten til vandindvinding af 16.000 m3 overfladevand til vanding af greens og teesteder i de næste 10 år. I august kom tilladelsen til etablering af tre nye søer til opsamling af dræn- og regnvand samt en udvidelse af den eksisterende sø ved 12. hul. Arbejdet med etablering af den ny sø mellem 8. og 17. hul er i gang. Træer er fældet – nu ventes på lidt frostvejr, så gravemaskinerne kan begynde. Nordbanens søer har været plaget af alger og uønsket vækst. Alle former for økologisk bekæmpelse har været forsøgt – men resultatet bliver formentlig, at søerne skal udvides. Turneringsudvalg Der har i 2004 været lidt færre deltager i turneringer – i alt har der været 1.200 starter. Sterling turneringen i juni var en stor succes. Af alle de planlagte 13 turneringer, der er afholdt, har der være 6 udeblivelser uden afbud, 6 medlemmer er herefter blevet udelukket fra de kommende to turneringer. De nyindkøbte walkie-talkier har gjort det nemmere for turneringslederen at få gennemført et ensartet spilletempo under afviklingen af turneringerne. Handicapkomite I 2004 blev der fra Dansk Golf Unions’s side åbnet mulighed for, at ugedagsklubberne kunne udfylde særlige EDS-lister og samme dag aflevere lister og scorekort til kontoret. Medio 2004 blev forsøget indført hos de 3 ugedagsklubber, men det har vist sig umuligt at overholde de fastsatte regler for at spille EDS. Handicapkomiteen indstillede derfor til bestyrelsen, at denne ordning blev skrinlagt til sæsonen 2005. Reglerne er således i 2005, at hvis man ønsker at spille EDS skal spiller og markør skrive sig på listen ved skrivepulten inden start på runden, og efter afslutning skal spiller aflevere scorekortet for regulering i greenfeekassen. Komiteen har modtaget 8 ansøgninger om administrativ forhøjelse af handicap og de er alle imødekommet. Der er behandlet 2 sager som efterfølgende medførte en administrativ nedsættelse af handicap. Kontoret har i 2004 foretaget 3.384 handicaprettelser, heraf 425 EDS score.


Eliteudvalget I 2004 var der gennemsnitlig 36 spillere i brutto truppen. I marts foregik træningen i Copenhagen Indoor Golf Center og Copenhagen Golf Center, sådan at der var varmet op til udendørs- træningen gik i gang i april måned. I Danmarksturneringen havde klubben deltagelse af et damehold i 1. division – et damehold i 2. division - et herrehold i 2. division og et herrehold i 3. division samt et seniorhold i 2. division. Årets resultater var tilfredsstillende – også selvom ingen af holdene var rigtig tæt på oprykning. Seniorholdet blev nr. 2 i divisionen og dermed det bedst placerede af Køges hold. Køges hold oplever, at modstanderne hvert år bliver bedre og bedre, der er ingen ”nemme” kampe. Det er besluttet, at ændre afviklingen af Danmarksturneringerne således, at holdene møder hinanden både ude og hjemme, dette skulle give en mere retfærdig afvikling af turneringen – det vil ligeledes gøre det nemmere for klubbens medlemmer at følge spillerne på hjemmebane. Til sæson 2005 råder klubben over det fornødne antal spillere i senior- og på herreholdet, mens det til gengæld bliver yderst vanskeligt at stille 2 damehold, idet flere er i lykkelige omstændigheder. Ungdomsudvalget Det har været vigtigt at få junior- og ungdomsklubben op på et højere stade. Der er skabt økonomi – men ikke mindst er der opstået et stærkt fungerende udvalg, der tager sig af de unges træning og oplæring. Udvalget har haft følgende grupper i 2004: Græshopper fra 6 til 13 år. Juniorer fra 13 til 18 år. Herefter overgår de til eliten. Der har været i alt 106 medlemmer i ungdomsgruppen, heraf har de 78 været aktive. Det påregnes, at der i den kommende sæson vil være 120 aktive ungdomsspillere. Træningen af ungdomsspillerne er lagt i faste rammer. Der er maksimalt 8 deltagere på hvert hold, træningen finder sted ons- fre- eller lørdage. Der har været fokuseret på stabilitet, styrke, smidighed, balance, koordination og kondition i træningen og der er lagt vægt på, at alle møder til træning. Det kan allerede nu ses, at der er et spirende potentiale af gode og dygtige spillere blandt gruppens unge deltagere. Ungdomsudvalget lægger vægt på, at der til de 120 ungdomsspillere skal skabes trygge rammer, men at der også skal stilles store krav til de unge. Bestyrelse og udvalg I årets løb har bestyrelsen afholdt en hel del møder. Mange beslutninger har skulle tages, men ved hjælp af dygtige medarbejdere - specielt fra klubbens forretningsfører - er alt gået over al forventning. Klubbens dygtige greenkeepere har igen sørget for, at banen har taget sig ud fra sin bedste side. Thorbjørn går nu ind

i sin anden sæson, og der er ingen tvivl om, at restauratøren og hans arbejde er et vigtigt led i klubbens sociale liv. Peter Taylor har i år 25 års jubilæum, der vil i den anledning blive designet en speciel turnering, til at festligholde denne velanskrevne pro. Bestyrelsen takker alle medlemmer for et godt og næsten problemfrit år. En speciel tak skal lyde til de mange medlemmer, der i årets løb har stillet deres arbejdskraft frit til rådighed for klubben. Dette frivillige arbejde er fortsat rygraden i en sportsklubs arbejde, her tænkes på samtlige udvalg, der er nedsat af bestyrelsen, men også alle ugedagsklubberne, der gør et stort stykke arbejde. En stor tak også til de 8 klubmedlemmer, der har udført et stort arbejde i forbindelse med baneservice i sæsonen 2004.

Køge Golf klub er nu 36 år gammel, det er derfor naturligt at medlemsskaren er fordelt således: 35% af medlemmerne er over 60 år og 61% af samtlige medlemmer er fyldt 50 år. Det gør det nødvendigt at ”høste” nye medlemmer - mens tid er. Vi ved, at der fortsat planeres golfbaner i vor nærhed – der er allerede Vallø, Stevns kommer til - går vi nordpå er flere baner på vej og nogle 9 hullers baner er ved at blive udbygget til 18 huller. Hele oplægget frem til år 2010 er på plads – her ligger en del ændringer, som bestyrelsen finder det nødvendigt at foretage for at få klubbens økonomi til at balancere, således at kontingentet fortsat kan reguleres med et rimeligt beløb pr. år. Det er bestyrelsens målsætning, at alle forslag kan gennemføres via finansiering, der ikke medfører ekstraordinære stigninger i kontingentet. Det er bestyrelsens pligt at sørge for, at Køge Golf Klub også i tiden fremover fortsat er en aktiv, interessant og naturskøn oplevelse. Bestyrelsen ❏

Fremtiden Sidste sæson var der mange tyverier fra biler, der var parkeret nederst på parkeringspladsen. Der vi nu blive opstillet TV overvågning, således at vi forhåbentlig vil blive dette uvæsen kvit. Et synligt resultat af begyndende renovering af klubhuset er en ny hoveddør, og at damernes omklædningsrum har fået en foryngelseskur. Samtidig er der indsat nye vinduer i ”slyngelstuen” og køkkenet. Banens tilstand er fortsat i fokus, Registreret Revisor det er vor væsentligste ”salgsvare” og den skal plejes og passes efter alle kunstens regler. Som det ses i afsnittet baneudvalget Varetager alle administrative opgaver skal masterplanen anvendes som en � Periode – og årsregnskab guide i forbindelse � Budgettering med forbedringsar� Bogføring bejder på Sydbanen. � Moms og lønregnskab En af de synlige � Selvangivelser m.v dele i den kommende sæson er søen mellem 8. og Kvalificeret & personlig rådgivning 17. hul. En stor del af � Tilpasset din virksomheds specifikke behov vore midler skal anvendes til udskiftning af drænrør – ikke lige netop det Få en uforpligtende drøftelse om mulighederne! mest synlige, men en absolut nødvendig foranstaltning, hvis banen skal Fasanvej 51, 3A, 4600 Køge virke optimalt. Der vil således hvert år E-mail: keld.jensen@webspeed.dk frem til 2010 blive Tlf.: 56 26 64 78 Mobil: 20 42 72 68 brugt et stort beløb til dette udbedringsarbejde.

KELD JENSEN

7


RESULTAT FOR PERIODEN 1/4 2004 - 31/12 2004 Budget 2005 i tdkk.

Indtægter:

5.370 1.669 125 25 890 8.079

Kontingenter Klub & administration Klubhusudvalg Offentligt tilskud Info udvalg Indtægter i alt

Regnskab 1/4 - 31/12-04

Budget 1/4 - 31/12-04

Regnskab 2003/04

3.793.920 1.675.511 94.500 24.920 829.075 6.417.926

3.726.539 1.673.000 94.500 25.000 805.000 6.324.039

4.641.386 2.038.634 97.316 23.160 807.876 7.608.372

Omkostninger: 1.277 800 829 207 3.079 6.192

Klub & administration Klubhusudvalg Sportslige formål Info udvalg Baneudgifter Omkostninger i alt

916.932 675.440 627.241 127.142 2.441.147 4.787.902

943.425 547.150 622.000 163.600 2.497.005 4.773.180

1.023.734 637.536 690.282 194.343 3.196.567 5.742.462

1.887 599 1.288 1.161

Resultat før finansielle poster og afskrivninger Finansielle udgifter netto Resultat før afskrivninger Afskrivninger og leasingafgift

1.630.024 308.642 1.321.382 830.022

1.550.859 343.500 1.207.359 727.500

1.865.910 533.282 1.332.628 1.017.365

491.360

479.859

315.263

127

Nettoresultat

PENGESTRØMSANALYSE Kontant beholdning primo

5.921

Nettoresultat Afskrivninger Kontant overskud

491.360 327.893 819.253

Til disposition

825.174

der er anvendt således: Afdrag på prioritetsgæld Reduktion af kortfristet gæld Forøgelse af diverse tilgodehavender Solgte maskiner Investering i maskiner, inventar og bane Anvendt i alt Kontant beholdning ultimo

8

137.570 1.090.841 10.378 -700.000 285.783 824.572

824.572 602


BALANCE PR. 31. DECEMBER 2004 2004

2003/2004

362.441 18.434.387 977.763 19.774.591

1.158.317 18.283.735 1.074.649 20.516.701

602 1.910 34.485 36.997

5.921 1.910 24.107 31.938

19.811.588

20.548.639

Egenkapital pr. 1. April 2004 Årets resultat Kursregulering af prioritetsgæld Egenkapital pr. 31. December 2004

8.816.933 491.360 0 9.308.293

8.483.702 315.263 17.968 8.816.933

Prioritetsgæld ( kursværdi) Langfristet gæld

6.703.089 6.703.089

6.840.659 6.840.659

Jyske Bank, kassekredit Forudbetalte kontingenter m.v. A-skat, moms og feriepenge Skyldige omkostninger Kortfristet gæld

1.853.123 1.238.061 282.888 426.134 3.800.206

3.055.037 1.273.875 315.095 247.040 4.891.047

19.811.588

20.548.639

AKTIVER Maskiner og inventar Ejendom Vandingsanlæg Anlægsaktiver Likvide beholdninger Aktier (kursværdi 31/12-04 dkk. 4.120) Tilgodehavender Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT PASSIVER

PASSIVER I ALT

Ejerpantebrev, nom. Dkk. 2.750.000 er deponeret til sikkerhed for kassekredit i Jyske Bank

Bestyrelsen Preben Langfeldt Peter Skat Nielsen

Olaf Hansen Mogens Hartington

Gitte Seersholm Ove Poulsen

Foranstående regnskab, som jeg har revideret, er i overensstemmelse med klubbens bogføring. Efterfølgende noter anses som en integreret del af regnskabet. Køge, den 7. Februar 2005 Keld Jensen

9


TURNERINGS UDVALGET

S

å nærmer vi os snart Golfsæsonen 2005 og I har måske allerede set det nye turneringsprogram på Køge Golf Klubs hjemmeside, eller i dette blad. Turneringsudvalget har i år besluttet at tage Andespil og Glögg turneringen af programmet da der de sidste par år ikke har været så stor tilslutning til disse. Campo Viejo er flyttet til april måned og bliver nu afholdt som en 27-hullers turnering hvor der spilles på både Nord- og Sydbanen med samtidig start på Syd hul 1 og 10 og på Nord hul 1. Peter Taylor har 25 års jubilæum i år og det fejres med en Jubilæums Turnering i juli måned som spilles som en flagturnering. Sidste år afholdt vi for første gang Sterling Teamplay og igen i år vil denne turnering blive afholdt midt i juni. Faxe Cup bliver spillet som vi plejer dog er Forårs turneringen flyttet til maj måned. Også ægteskabsmatchen bliver afviklet som de sidste år nemlig som greensome med afslutningmatch og fest den sidste weekend i september. Som sædvanlig skal vi også lægge bane til DGU-turneringer men i år har DGU lavet ændringer hvilket betyder at banen ikke er lukket en hele dagen samt der altid vil være et af Køges egne divisionshold på banen. Turneringsudvalget som består af Gitte Schärer, Arne Pedersen og undertegnede byder Jer velkomne til året turneringer. Har I spørgsmål eller er i tvivl om noget er I altid velkomne til at spørge os. Else Marie Langfeldt ❏

I løbet af vinteren har en del af hjælperne til turneringerne være påTurneringslederkursus. På billedet ses en af vore juniorer Christa Schärer som stolt viser sit diplom på bestået Turneringskursus 1.

Bruger du for meget tid i roughen?

Anlægsgartnerfirmaet H&M anlæg ApS ved Henrik Glimø og Martin Jensen 10

20 74 78 35


INTENSIV FÆLLESKURSER 2005

I

gen I år tillbeder vi kurser med vore 3 dygtige trænere. I det følgende kan du læse om kursusmuligheder I foråret og sommeren. I 4 år har vi haft intensiv kurser og de indvunde erfaringer har vi udnyttet, så vi i år byder på kurser, der alle er rationelle, intensive og økonomisk rimelige, samtidig lærer du andre at kende, gennem det sociale sammenhold kurserne giver. Vor restauratør vil tilbyde, at modtage bestilling på traktement I pausen ved kursernes start. Ønsker du at deltage, tilråder vi hurtigt tilmelding og betaling til golf-shoppen. Golfshoppens åbningstider findes på internet www. Golf-udstyr.dk. eller tlf.56656400. Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende og betaling kun tilbage betales ved evt. aflysning af kurset, hvis det ikke er fuldtegnet. Vi tror, I vil få mange, gode, lærerige og morsomme timer sammen med vore trænere og andre medlemmer, hvis I deltager, men HUSK hurtig tilmelding, da vi har erfaring for, at kurserne hurtigt bliver overfyldte.

Undervisning af 2 træner med max. 10 deltagere (4 timers undervisning) (Pause 10.30 til 10.45) Frokost 11.45 til 12.30 (pause 13.30 til 13.45) Pris: kr. 320

Kursus 1. Forårstræning: For medlemmer med hcp. 36-72 Søndag 3/4 kl. 9.30-14.45 (4 timers undervisning) hcp. 36-72. Undervisning med 2 trænere ved 10 deltagere. Slagteknik - halvdelen af tiden. Samt indspil, putting og bunkerslag. Der kan købes frokost efter eget ønske. (Pause 10.30 til 10.45) Frokost 11.45 til 12.30 (Pause 13.30 til 13.45) Pris: kr. 320

Kursus 7. Golf for kvikke piger. Hcp 2438 Søndag 29/5 kl.9.30-14.45 Piger med max. hcp.24-38. Der undervises af 2 trænere I slagteknik, brug af køller, vanskelige lejer og indspil. Max. 10 deltagere.(4 timers undervisning) (Pause 10.30 til 10.45) Frokost 11.45 til 12.30 (Pause 13.30 til 13.45) Pris: kr. 320

Kursus 2. Forårstræning: For medlemmer med hcp. 18-36 Søndag 10/4 kl. 9.30-14.45 (4 timers undervisning) hcp. 18-36 Undervisning med 2 trænere ved 10 deltagere. Slagteknik - halvdelen af tiden. Samt indspil, putting og bunkerslag. Der kan købes frokost efter eget ønske. (Pause 10.30 til 10.45) Frokost 11.45 til 12.30 (Pause 13.30 til 13.45) Pris: kr. 320 Kursus 3. Sådanne bruger jeg mine køller og forbedre mit indspil. Søndag 17/4 kl.9.30-14.45 Hcp. 18-36 Der undervises i slag teknik med kølle, indspil, bunkerslag, putting. Undervisning af 2 træner med max. 10 deltagere (4 timers undervisning) (Pause 10.30 til 10.45) Frokost 11.45 til 12.30 (pause 13.30 til 13.45) Pris: kr. 320 Kursus 4. Ned i handicap for hcp.36-72. Søndag 24/4 kl.9.30-14.45 Der undervises i slag teknik med kølle, indspil, bunkerslag, putting.

Kursus 5. Ned I handicap for hcp.18-36 Søndag 08/5 kl.9.30-14.45 Der undervises I slag teknik med kølle, indspil, bunkerslag, putting. Undervisning af 2 træner med max . 10 deltagere (4 timers undervisning) (Pause 10.30 til 10.45) Frokost 11.45 til 12.30 (pause 13.30 til 13.45) Pris: kr. 320 Kursus 6. Ned i handicap for hcp.36-72 Fredag 20/5 kl.9.30-14.45 (Bededagsferien) Der undervises i slag teknik med kølle, indspil, bunkerslag, putting. Undervisning af 2 træner med max. 10 deltagere (4 timers undervisning) (Pause 10.30 til 10.45) Frokost 11.45 til 12.30 (pause 13.30 til 13.45) Pris: kr. 320

Kursus 8. V1 Golf. Hcp. 0-18 2 timers kursus med V1 golf digital video undervisning program.Brugte bl.a. af Tiger Woods og Ernie Els. Der undervises af 1 trænere i full swing på træningsbane. Max. 4 deltagere. (2 timers undervisning) Søndag 12/6 kl.9.30-12.00. (Pause 10.30 til 11.00) Pris: kr. 250 Kursus 9. V1 Golf. Hcp. 18-24 2 timers kursus med V1 golf digital video undervisning program. Brugt bl. a. af David Leadbetter og Leif Nyholm. Der undervises af 1 træner i full swing på træningsbane. Max. 4 deltagere. (2 timers undervisning) Søndag 12/6 kl.13.00-15.30. (Pause 14.00 til 14.30) Pris: kr. 250 Kursus 10. V1 Golf. Hcp.18-24 2 timers kursus med V1 golf digital video undervisning program. Brugt bl.a. af Tiger Woods og Ernie Els. Der undervises af 1 træner i full swing på træningsbane. Max. 4 deltagere. (2 timers undervisning)

Søndag 19/6 kl.9.30-12.00. Pause (10.30 til 11.00) Pris: kr. 250 Kursus 11. V1 Golf. Hcp. 18-36 2 timers kursus med V1 golf digital video undervisning program.Brugte bl.a. af Tiger Woods og Ernie Els. undervises af 1 træner i full swing på træningsbane. Max. 4 deltagere. (2 timers undervisning) Søndag 19/6 kl.13.00-15.30. (Pause 14.00 til 14.30) Pris: kr. 250 Kursus 12. Ned i handicap hcp. 36-72. Søndag 26/6 kl. 9.30-14.45 (4 timers undervisning) hcp. 36-72. Undervisning med 2 trænere ved 10 deltagere. Slagteknik - halvdelen af tiden. Samt indspil, putting og bunkerslag. Der kan købes frokost efter eget ønske. (Pause 10.30 til 10.45) Frokost 11.45 til 12.30 (Pause 13.30 til 13.45) Pris: kr. 320 Kursus 13. Ned i handicap hcp. 36-72. Søndag 3/7 kl. 9.30-14.45 (4 timers undervisning) hcp. 36-72. Undervisning med 2 trænere ved 10 deltagere. Slagteknik - halvdelen af tiden. Samt indspil, putting og bunkerslag. Der kan købes frokost efter eget ønske. (Pause 10.30 til 10.45) Frokost 11.45 til 12.30 (Pause 13.30 til 13.45) Pris: kr. 320 Kursus 14. Sommerskole. For hcp. 36-72 Onsdag d. 6/7 & Fredag 8/7 i tidsrummet kl.9.30-14.45 (8 timers undervisning) 2 dages kursus for især nyere spillere og medlemmer med hcp.36-72, der ønsker grund indlæring I de primære færdigheder: slagteknik, indspil, bunkerslag, putting, vanskelige lejer og bane strategi. Max.10 deltagere med 2 trænere Pris: kr. 640 Kursus 15. Sommerskole. For hcp.18-36 Onsdag d.13/7 & Fredag 15/7 I tidsrummet kl.9.30-14.45 (8 timers undervisning) 2 dages kursus for spillere og medlemmer med hcp.18-36, der ønsker indlæring I de primære færdigheder: slagteknik, indspil, bunkerslag, putting, vanskelige lejer og bane strategi. Alle dage kan kursus menu bestilles i restauranten. Max.10 deltagere med 2 trænere Pris: kr. 640 Ekstra kurser kan arrangeres efter egne ønsker. Vi kan også være behjælpelig med firma arrangementer. Med venlig hilsen, Peter Taylor Tlf 56656400 • 21453424 peter.taylor@c.dk www.golf-udstyr.dk

11


MEDLEMS INDLÆG Vedrørende Gæstegreenfee. Jeg syntes det er dybt urimeligt at vi ikke længere kan tage en ven eller et familiemedlem med ud at spille til en nedsat pris. Jeg har fuld forståelse for irritationen over, at klubbens medlemmer ikke kan (eller vil) forstå en regel, og jeg har selv mange gange som banekontrollør stået over for medlemmer, der har overtrådt disse regler. I de fleste tilfælde har jeg omgående opkrævet pengene på banen. Klubben har banekontrollører, og hvis man ikke ønsker direkte opkrævning på stedet, kunne man sende en regning til med et opkrævningsgebyr på f. eks. 50,00 kr. første gang, og efterfølgende et gebyr på 250,00 kr.hvis pengene ikke bliver betalt. Såfremt medlemmer alligevel ignorerer sådanne henvendelser, må det være muligt at ophæve medlemskabet efter advarsel herom. Da der stadig er mennesker som gerne vil ind i en golfklub som Køge, er det jo ligefrem en god forretning for klubben idet man får et nyt indskud + kontingent for resten af året. Da jeg ikke kender datoen for vores generalforsamling i år, og derfor ikke ved om jeg er hjemme, vil jeg gerne have at dette forslag bliver opstillet til generalforsamlingen til afstemning Venlig hilsen Medlem nr. 331 Bjørn Jul Christiansen Hvor ynkeligt Læsningen af begrundelsen for at afskaffe gæstegreenfee-ordningen var sandelig en gyser. Og så fremgår det endda, at de fremførte argumenter kun er ”...blandt andet”! Min fantasi rækker ikke til at forestille mig, hvad resten kunne tænkes at være, men det er nok en mangel hos mig. Hvor svært kan det dog gøres til. Naturligvis er værtsmedlemmet ansvarlig for sine gæster. Hvis man, som i de klubber, jeg kender til, skal have en seddel på kontoret, som naturligvis noterer værtens medlemsnummer, burde det være rimelig nemt at placere ansvaret for evt. uregelmæssigheder. Det er rigtigt, at kontoret naturligvis ikke altid er åbent, men når man skal have gæster med ud, er det i regelen planlagt, og så må værtsmedlemmet have den ulejlighed at besøge kontoret forinden. Skulle der ryge en finke af panden, er det vel ikke klubbens undergang. Gæstegreenfees er sat op med noget, der ligner 2 -3 x den almindelige prisudvikling. Det helt uacceptabelt, at man ikke en gang imellem kan have en gæst med på banen på samme vilkår, som vi kan spille under på deres baner. Derfor kære bestyrelse - om igen! Jeg vil bede om at få emnet på dagsordenen til den kommende generalforsamling, og jeg opfordrer alle med samme indstilling til at møde op og bidrage til at få denne bestyrelsesbeslutning omgjort. jørn christensen, medlem nr. 1133

12

Hvad har bestyrelsen kompetence til? Jeg har gennem tiden været medlem af en del medlemsejede foreninger, og jeg har også haft flere bestyrelsesposter. Arbejdet i disse bestyrelser har altid været udført efter den hovedretningslinie, at bestyrelsen stod for den daglige ledelse, medens mere vidtrækkende beslutninger skulle træffes af medlemmerne, enten på en ordinær eller på en ekstraordinær generalforsamling. Dette fremgår normalt også af sådan en forenings vedtægter. Køge Golf Klub er medlemsejet, og vedtægternes § 19 fastslår da også ganske naturligt, at bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben. På generalforsamlingen i 2004 var der forslag om at give bestyrelsen en begrænset bemyndigelse til køb af fast ejendom, men dette blev afvist af generalforsamlingen. Medlemmerne ønsker åbenbart at være med ved de større beslutninger, som ligger udover den daglige drift, sådan som vedtægterne også forudsætter. Men hvad kan bestyrelsen foretage sig uden at få mandat hertil fra medlemmerne? Vi har set, at bestyrelsen sælger klubbens maskinpark og leaser maskiner i stedet for. Der er indkaldt til medlemsmøde den 9. februar, hvor bestyrelsen vil fremlægge en 5årsplan for klubbens udvikling, som medlemmerne så kan udtale sig om. Men hvem skal vedtage planen, og hvordan? Og så har bestyrelsen vedtaget at nedrive en gammel bygning for i stedet at opføre en ny hal på 735 m2. Hører dette under den daglige drift af klubben? Det fremgår i øvrigt af klubbens hjemmeside, at dette er iværksat, uden at den nødvendige byggetilladelse foreligger! Vi skal nu snart til generalforsamling, hvor bestyrelsen skal aflægge beretning, og hvor de nævnte spørgsmål må forventes at dukke op. For at få en fornuftig og seriøs debat på generalforsamlingen - og for at medlemmerne kan vide, hvor de står - vil jeg opfordre bestyrelsen til at lade klubbens advokat udarbejde et notat, der beskriver, hvor grænserne for bestyrelsens kompetence går, og hvornår spørgsmål skal forelægges klubbens højeste myndighed medlemmerne til afgørelse. Notatet foreslås bragt i klubbens blad eller offentliggjort sammen med indkaldelsen til

Tlf.: 70 70 20 60, www.laanibolig.dk

generalforsamlingen, således at medlemmerne er godt orienteret før generalforsamlingen. Med venlig hilsen Frank Petersen Medlem nr. 416 Bestyrelsen svarer Kære Frank Petersen, Tak for dit indlæg. Det er bestyrelsen meget magtpåliggende, at dens arbejde til enhver tid er i overensstemmelse med de regler, som er stadfæstet i klubbens vedtægter. I de sager du nævner, forholder det sig naturligvis også sådan, at alle beslutninger og tiltage er i fuld og hel overensstemmelse med klubbens vedtægter. Bestyrelsen kompetencer er meget nøjagtigt og præcist beskrevet i klubbens vedtægter, og bestyrelsen ser derfor ingen anledning til, at der udarbejdes et advokatnotat. Mvh, Bestyrelsen

MEDLEMSMØDE Bestyrelsen præsenterede Udviklingsplan for årene 2005-2010 ved medlemsmøde i klubhuset den 9. februar. Efter gennemgang af målsætninger for alle områder blev der vist arbejdsplan med delmål for de enkelte år frem til 2010. Den ambitiøse plan tænkes financieret uden ekstraordinære kontingentstigninger. Det er dog planen at øge det samlede medlemstal med 100 medlemmer over to år - dette bl. a. som i lyset af den stigende konkurrence fra golfklubber i det nærmeste opland, hvor der indenfor få år forventes en optagelse af ca 6000 golfspillere. Bestyrelsen besvarede spørgsmål inden Steen Rasmussen præsenterede den kommende tidsbestilling, som skal i gang fra april måned. Det er et meget nemt system med utrolig mange muligheder.

Claus Larnkjær


�������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

������������� �����������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������

��������� ������������������ ������������������������

�������������� ����������������

������������������ ������������� ���������������� �����������

13


GLØGG TURNERING Anden juledag blev der spillet Gløgg match på Nordbanen. Resultatet blev: Morten Krustrup Gitte Nyegaard Jørgen H. Nielsen Peter Sabroe

24 point 15 point 15 point 14 point

Der blev spillet 9 huller med max. 3 jern inkl. putter

�������������������������� ��������������������

NYT – NYT – NYT – NYT FRA DAMEKLUBBEN Velkommen til en ny golfsæson i Dameklubben. Vi holder vores informationsmøde i klubben

Vi er sponsor for Køge Golf Klub’s junior-talenter i ”Thomas Bjørn Cup”

Onsdag den 30. marts 2005 kl. 19.00 Der kræves ingen tilmelding - kaffe og wienerbrød sponsoreres af dameklubben. Vi glæder os til at se så mange som muligt til en hyggelig og rar aften, hvor vi vil fortælle jer om den nye sæson, matchprogram, nye tiltag og meget mere. På gensyn Rikke Lolk ❏

���������������������������������������������������������������������������

TORSDAGSHERRER

����������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������

Vi starter herredagssæsonen 2005 med introduktions og tilmeldingsmøde

������������������������������������������������������������������

torsdag den 31. marts kl. 19.00

��������������������������������� Selvstændig ejendomsmægler og valuar, MDE

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

��� ���������������������������

���������������������������

“Det lille blå hus” SDR. ALLÉ 13 - 4600 KØGE - email: 468@edc.dk - Telf. 56 63 11 66

14

i restaurant Golfgården. Torbjørn vil være klar med skipperlabskovs fra kl. 18.00. Så snart Turneringsprogrammet er færdigt vil det kunne ses på hjemmesiden. Bestyrelsen glæder sig til sæsonen 2005 og håber på stor deltagelse. Der er planlagt 29 turneringer, 2 udflugter, damerne mod herrerne og en invitationsturnering. Torsdagsherrerne ❏


DRÆN REPARATION

M

ed jævne mellemrum har vi haft problemer med drænenen på både Sydog Nordbane. Oftest er det piletræer, som sender sinde rødder ned for at hente vand i drænene. Efterhånden stopper de så de gamle lerrør fulstænding til.

Her er vi på 17. hul i højre side. Bent står med et bundt rødder fisket ud af et drænrør. Dette dræn skal bl. a. transportere vand væk fra naboens mark, så det er meget problematisk, når vore dræn stopper til. I dette tilfælde lægges der en fast ledning ned på stykket fra greenen og ned til åen. Det er også tanken at lede noget af dette drænvand over i den nye sø. Skal vi undgå problemer i en god tid fremover bliver det nødvendigt at fælde den selvsåede pil. Lignende reparationer af drænene er i efteråret foretage ved 7. hul, og flere andre steder venter på afbedring. Også Nordbanen har nogle problemer - igen er det især hvor drænene krydset under gamle læhegn.

Drømmer du om egen green eller bare en køkkenhave? Drømmer du om

Store drømme? Eller små drømme? Uanset hvilke boligdrømme du har, hjælper Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne med at gøre dem til virkelighed. Hvad enten du overvejer at sælge den gamle bolig eller købe en ny, kan du trygt regne med, at vi sørger for, at du får det bedste ud af situationen. Det er det, vi mener, når vi lover, at du får en ordentlig handel. Det kan også være, at du vil blive boende, hvor du bor, men drømmer om et nyt køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg-

gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Faktisk behøver du ikke engang gøre noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. Store drømme? Eller små drømme? Uan- gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Så vil du set f.eks. op så du kan få gang i planerne. hvilke hellere boligdrømmerejse du har,pengene hjælper Tillægslån, Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne Faktisk eller købe en ny bil, blander Nykredit sig behøver du ikke engang gøre med at gøre dem til virkelighed. Hvad en- noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. ikke i det. ten du overvejer at sælge den gamle bolig Så vil du f.eks. hellere rejse pengene op

egen green eller bare en køkkenhave?

eller købe en ny, kan du trygt regne med,

eller købe en ny bil, blander Nykredit sig

at vi sørger for, at du får det bedste ud af ikke i det. Nybolig og Nykredit har et stærkt samsituationen. Det er det, vi mener, når vi Nybolig og Nykredit har et stærkt samat du fårkan en ordentlig handel. arbejde, oglover, derfor vi sammen hjælpe arbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe Det kan ogsåen være, at du vil blive boende, dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig dig trygt gennem bolighandel: Nybolig du bor, men drømmer om et nyt sælger den gamle bolig eller finder den sælger denhvor gamle bolig eller finder den køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg- nye. Nykredit finder pengene. nye. Nykredit finder pengene.

Drømmer du om Nybolig Mariann Trolledahl egenMariann green eller bare Nybolig Trolledahl enKøbenhavnsvej køkkenhave? Solrød Strandvej 97 63 A Hundige Strandvej 213 Hundige Strandvej 213 2670 Greve tlf. 4390 2122 Hundige Storcenter 52 2670 Greve tlf. 4390 2122

Solrød Strand 4000gen, Roskilde 2670 Greve Store drømme? Eller små drømme? Uankan vi også hjælpe dig med at få2680 et tlf. 5614 6122 tlf. 4632 3322 4390 2122du har, hjælper settlf. hvilke boligdrømme Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne Faktisk behøver du ikke engang gøre Solrød Center 46 Hundige Storcenter 52Hvad Vallensbæk med at gøre dem til virkelighed. en- noget vedStationsTorv din bolig, for at få11-15 et Tillægslån. Solrød Strand 2665SåVallensbæk Strand Greve ten2670 du overvejer at sælge den gamle bolig vil du f.eks. hellere rejse pengene 2680 op eller købe en ny, kan du trygt regne med, eller købe en ny bil, blander Nykredit tlf. sig 5614 6122 tlf. 4354 2122 tlf. 4390 2122 at vi sørger for, at du får det bedste ud af ikke i det. situationen. Det er det, vi mener, når vi Nybolig og Nykredit har et stærkt samlover, at du får en ordentlig handel. arbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe Det kan også være, at du vil blive boende, dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig

Københavnsvej 63 A 4000 Roskilde tlf. 4632 3322 Vallensbæk StationsTorv 11-15 2665 Vallensbæk Strand tlf. 4354 2122

Solrød Strandvej 97 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122 Solrød Center 46 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122

www.nybolig.dk

www.nybolig.dk 15


TURNERINGER 2005 Gennemgående turneringer Ægteskabsmatch spilles som greensome hulspil i flere puljer med slutspil. Når matchen opslås i klubhuset, er der anbragt kuverter ved opslaget. Skriv matchens navn, spillerens navn, medlemsnummer og hcp. på kuverten og indlæg matchfee. Kuverten lægges i grenfeekassen i forhallen. Sektioner Mandagsklub Damedag Seniorer/veteraner Herredag

Mandage Tirsdage Onsdage Torsdage

Tilmelding til turneringer Tilmelding på liste11:44 i klubhuset, Annonce A5 sker 10/02/04 Side 1 eventuelt på telefon 56 65 10 00 eller e-mail

admin@kogegolf.dk. Medlemsnummer, navn og handicap skal angives. Sidste frist for tilmelding til en weekendturnering er normalt onsdagen forinden kl.1200. Startliste opslås normalt torsdag eftermiddag. Tilmelding er bindende når tilmeldingsfristen udløber, d.v.s. når listen tages ned. Afbud Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud meddeles til turneringslederen, senest dagen inden matchen. Hvis afbud ikke foreligger inden turneringsdagen er det udeblivelse, og fee skal betales. Udeblivelse fra en turnering medfører desuden karantæne de efterfølgende to klubturneringer.

SCA

Velkommen på den grønne »green«

Slå et sving omkring SCA og oplev Golf 2004 i verdensklasse

Gentagelse vil medføre karantæne for resten af sæsonen. Karantænen vil ikke gælde for deltagelse i klubmesterskaber. Afbud ved overstregning i den ophængte startliste kan ikke accepteres som gyldigt. Telefonisk afbud til Køge Golf Klubs turneringsledelse 56 64 17 70 kan accepteres, såfremt de foreligger inden turneringen starter. Når startliste er opslået, kan kun turneringslederen foretage ændringer grundet afbud/udeblivelse, hvorved efter anmeldelser kan komme på tale. Banelukning I programmet er opgivet lukket f.eks. 08–13. Dette er forventet tidsrum for start på 1. hul, og dermed forventes der at være lukket for andre starter i dette tidsrum. Det nøjagtige tidspunkt kan ses, når startliste er ophængt. Når Matchflag er oppe Spillere, der ikke deltager i turneringen, må ikke påbegynde spil, hverken fra 1. eller 10. hul, uden først at have indhentet tilladelse på matchkontoret. Turneringsfee 2005 36 h. turnering pr. spiller 18 h. turnering pr. spiller 9 h turnering pr. spiller Ægteskabsmatch pr. par Mandagsklub 9 huller

kr. 100 kr. 50 kr. 25 kr. 150 kr. 10

Bemærk! Scorekort skal afhentes senest 15 min. før starttid. Spilleren skal være klar ved tee-sted 5 min. før starttid. Turneringsudvalget ❏

Golf spiller en hovedrolle i vores verden, og den nye generation sætter helt nye normer for kvalitet, køresikkerhed og komfort. Se og prøv hos SCA. Autohuset, hvor du straks vil føle dig på hjemmebane.

image-gruppen.dk / galan.dk

PS! SCA er sponsor i Køge Golfklub.

16

Svend Christensens Autohus A/S Ellebjergvej 138 . 2450 København SV Telefon 36 190 200 . Fax 36 30 26 78 . www.sca-vw.dk Åbningstider: Man.-tors. kl 7 – 22 (værksted), 9 – 17.30 (salg) Fredag kl. 7 – 16 (værksted), 9 – 17.30 (salg) Søn. kl. 11 – 15 (salg)


Turneringsprogram for 2005 Dato April lør 9 lør 9 søn 10 fre 22 lør 30 lør 30 Maj søn 1 søn 1 tor 5 søn 15 lør 21 lør 28 Juni lør 4 søn 5 lør 11 søn 12 fre 24 Juli lør 2 søn 3 søn 17 søn 31 søn 31 August lør 6 lør 6 søn 7 tor 11 ** lør 13 søn 14 lør 20 søn 21 lør 27 søn 28 søn 28 tir 30 ** September lør 10 lør 24 Oktober lør 1 tir 4 ons 5 tor 6 søn 16 søn 16 tor 20 lør 29 lør 29 November lør 5

Turnering

Spilleform

Hcp-grænse

MATAS åbningsturnering MATAS åbningsturnering MATAS åbningsturnering Campo Viejo Trekløverturnering 2. & 3. division herrer 2. division damer

stfd stfd stfd Fourball stfd hul hul

21,1 – 36,0 > 36,0 0 – 21,0 0 – 36,0

2. div. herrer 1. division damer Faxe Cup - forår Pinsemorgenmatch JDT Juniorturnering Golf/Bridge

hul hul slag/stfd mix/fours/stfd

3. div. herrer & 2. div. seniorer 3. div. herrer & 1. div. damer Sterling Teamplay Sterling Teamplay Dame vs. Herrer • Roskilde Bank

hul hul stfd stfd

Køgeslaget Køgeslaget Nykredit ægteparmatch Peter Taylors Jubilæumsturnering Peter Taylors Jubilæumsturnering

single/stfd fours/stfd fours/stfd Flagspil Flagspil

Banen lukket

18 9 18 27 2 x 18 18

09–14 09–12 Nord 07–14 07–15 Nord & Syd 0715–1040 1215–1420

2 x 18 18 18 18 ss 18

0715–0940 1215–1420 07–15 07–13 07–15 12–14

max 36,0 max 36,0 0 – 36,0

18 18 18 18 18 ss

0715–1150 0715–1010 07–17 07–17 15–20

0 – 36,0 0 – 36,0 > 36,0

18 18 ss 18 18 9

0 – 36,0 sum max 54,0

fours/stfd

2. division herrer hul 2. division damer hul 1. div. damer & 2. div. damer hul Herredag - invitationsturnering Sportsjournalisternes Juniorholdturnering - finale 4 hold af 3 spillere Sportsjournalisternes Juniorholdturnering - finale Klubmesterskaber slag Da: 0-21,0 He: 0-15,0 Klubmesterskaber slag Da: 0-21,0 He: 0-15,0 Mesterskaber junior/senior/vet. slag 0 – 36,0 Mesterskaber junior/senior/vet. slag 0 – 36,0 Mesterskaber - ”kaniner” stfd > 36,0 Damedag - invitationsturnering Sponsorturnering Ægteskabsmatch - afslutning Børge Larsen, SPAR, Vejs Ende

Huller

2 x 18 18 18 18 ss

07–12 10–14 07–13 07–14 10–12 Nord

2 x 18 18 18 18 18 18

0715–0940 1215–1420 0715–1000 09–14 0730–09 & 1230–14 0745–0815 & 1245–1345 00–17 00–12 07–11 07–13 07–13 Nord 09–1530

stfd

0 – 36,0

18 ss

14–18

greensome

0 – 36,0

18

09–12

Turnering for udvalgsmedlemmer og klubmedhjælpere 0 – 36,0 Damedag - afslutning Oldtimer - afslutning Herredag - afslutning Faxe Cup - efterår slag 0 – 36,0 Faxe Cup - efterår stfd Højere end 36,0 ”Fodboldmatch” herrer Sæsonafslutning fours/stfd sum max 54,0 Sæsonafslutning fours/stfd sum > 54,0

18 ss 18 ss 18 ss 18 ss 18 9 18 ss 18 ss 18 ss

Junior - afslutning

* = åben match ** = åben for en gæst pr. medlem

13–18 13–18 09–14 12–17 08–4 08–14 Nord 10–15 12–17 12–17 Nord ?

ss = samtidig start på alle hullerRet til ændringer forbeholdes Turneringsudvalget

17


UNGDOMSUDVALGET Afslutningsmatch og fest for ungdommen Lørdag den 24. oktober satte Ungdomsafdelingen punktum for en vellykket sæson, med turnering og hygge på banen og i klubhuset. Alle var inviteret: Ungdommen, forældre, søskende, bedsteforældre, bestyrelsen og sponsorer. Vi ønskede med denne afslutningsdag at markere et godt år med de yngste i klubben, men også markere at nogle af dem der havde gjort en særlig indsats i året som gik. Vejret var ikke af bedste sort, men vi kom rundt banerne uden at blive alt for bløde. Der kom også nogle gode scores, vejret til trods, og alle hygget sig rigtigt. Efter spillet samlet vi os til mad, præmieoverrækkelser i klubhuset. Thorbjørn serverede som vanlig god mad og godt drikke, og mens maden blev fortæret, blev der uddelt præmier for turneringen. Der blev også spillet kinesisk lotteri. Vores sponsorer havde nok en gang stillet op med flotte præmier, og lodderne forsvandt hurtigt. Derefter var det tid for årets højdepunkt: Kåring af årets golfere i ungdomsafdelingen.

18

Årets kåringer Årets ungdomsspiller: Allan Christiansen Årets græshoppe: Viktor Larnkjær Årets kammerat: Jonas Andersen Årets indsats: Patrick Olsen Årets handicapspringer: Magnus Mathisen

Specielt bemærket: Katrine Oxfeldt og James Taylor Aftenen blev som sig hør og bør afsluttet med et flot fyrværkeri, inden alle sagde tak for i år, og tog hjem. Tak for 2004, vi ses i 2005. Ungdomsudvalget ❏


������� �������������������������������������������������� ����������� ������������������������������ ������������������������������ ��������������������������� ����������������������������� ������������������������������������ ���������������������������� ����������������������

før ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

nu ���� ���� ���� ����� ���� ���� ����

����� �������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������� ���������������������������������������������������������

���� ������ ����� ����� ����� ����� ����� �

��� ���� ���� ���� ���� ����� ���� ����

����������������������������� ����� �������������������� ������������������������������ �������������������

���� ����� ����� �

��� ���� ���� ���������

��� ��������������������������� ��������������������������������

���� ����

��� ���

������������ �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ��������������������

Med venlig hilsen Peter Taylor 5665 6400 • 2145 3424

19


Magasinpost

20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.