Page 1

Medlem af

2004-2 1


Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Næstform. Sekretær Kasserer

Telefon Preben Langfeldt 32 53 10 04 Gitte Seersholm 56 26 88 28 Olaf Hansen 35 42 20 04 Ove Poulsen 56 26 72 63 Mogens Hartington 56 14 56 15 Peter Skat 46 19 42 37

Udvalgsformænd Bane Peter Skat ProAm Bo Brinkmann Ungdom Tormod Torekoven Turnering Else M. Langfeldt Elite Erik Glimø Begynder Niels Andersen Sponsor Steen Rasmussen

46 19 42 37 35 82 52 23 56 66 29 41 32 53 10 04 56 28 54 34 56 26 68 45 56 65 10 00

Træner Peter Taylor

56 65 64 00

Klubhus Restauration Medlemstelefon

56 65 30 00 56 65 55 39

INDHOLD Bronavnet Generalforsamling Bestyrelsens beretning Nyt fra Administrationen Baneservice 2004 Mandagsklubben Nye veje i Køge Golfklub Turneringsledere Åbningsturnering 2004 Elite - damer Faxe Cup Forår Tyverier fra parkeringspladsen

BRONAVNET 2 3 3 6 7 7 8 8 9 10 12 12

Spændingen er udløst. Bestyrelsen har blandt de mange indsendte forslag nu udvalgt det vindende navn, som blev:

Åbroen Forslaget er indsendt af Dan og Hanne Sjølund, som bliver belønnet med en vingave. Til lykke!

Sekretariat admin@kogegolf.dk Steen Rasmussen 56 65 10 00 Alice Larsen 56 65 10 00 Matchkontor 56 64 17 70 Afbud til matcher på dagen 56 64 17 70 Telefax 56 65 13 45 Sektioner Damer Lis Kragh Herrer Peter Skat Oldtimers Karl Kock Køge Golf redaktion Søren Thomassen Steen Rasmussen

56 27 47 20 40 32 88 37 56 65 43 19 klubblad@seqt.dk 56 26 61 92 56 65 10 00

Forsiden Starten på en god score på trettende hul men blev det en birdie eller en par? Første rigtige svar til spilleren vinder en bold! Køge Golf er officielt medlemsblad for Køge Golf Klub. Det udkommer i ca. 1000 eksemplarer fire gange årligt og udsendes til alle medlemmers husstande, samtlige golfklubber i Danmark, annoncører og sponsorer samt institutioner i Køge. Meninger, der kommer til kende i dette blad er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Køge Golf Klubs officielle synspunkter. Eftertryk er tilladt med angivelse af kilde.

Deadline for næste nummer 30. jul i 2004 2

GYRN · LOPS · BRANDT S T A T S A U T O R I S E R E D E

R E V I S O R E R

FÆNDEDIGET13 • 4600 KØGE • 56 65 52 52 • 56 65 74 00


GENERALFORSAMLING øjeblikket og ventelisten er stadig lang. Vi har vedtaget, at børn af forældre eller bedsteforældre, der er medlem af Køge Golf Klub, vil blive optaget først, inden andre får tilbuddet. Men Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Køge Golf Klub som sagt, der er fortsat en lang venteliste også for disse unge. tirsdag den 15. juni 2004 kl. 19.30 Pr. 1. april er administrationskontoret flyti klubhuset, Gl. Hastrupvej 12, 4600 Køge tet op på 1. sal, og med mødelokale og bestyrelsesværelse er 1. sal nu 100% udnyttet. Samtidig med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: er det tidligere administrationskontor ændret til turneringskontor med plads til baneservice og 1. Valg af dirigent andre, der i det daglige er frivillige hjælpere til 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år gavn for klubben. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Baneservice vil blive påbegyndt i maj/juni 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år måned med 8 medlemmer, som har give til5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter sagn om at yde denne hjælp til klubben. Deres 6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor opgaver bliver: Kontrol af gæster, smidiggøre 7. Indkomne forslag spillet på banen og i det hele tage være behjæl8. Eventuelt pelige, hvor det er nødvendigt. Baneservice er underlagt klubbens forretningsfører Steen Ad punkt 5: Rasmussen, så vi ser frem til, at sæsonen forløGitte Seersholm, Mogens Hartington og Ove Poulsen afgår efter tur. Alle er villige til genber på en positiv måde. valg. Desværre bliver golfværtordningen ikke til Bestyrelsen foreslår genvalg af Gitte Seersholm, Mogens Hartington og Ove Poulsen. noget i år. For at ordningen skal kunne fungere hensigtsmæssigt skal minimum 50 medlemmer Til valg af suppleanter foreslår bestyrelsen: melde sig til at tage en ”vagt”. I klubbladet og Arne Pedersen på andre tidspunkter efterlyste vi frivillige til Rikke Thomassen denne ordning, men der meldte sig desværre kun 18, og det er ikke nok. Vi har takket de perFor opstilling af kandidater gælder vedtægternes § 12. soner, der meldte sig, men sæsonen må afvikles uden tidsbestilling og uden golfværter. Ad punkt 7: Sidste år fik medlemmerne forevist den maDer er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. sterplan, som klubben bygger sine fremtidige ændringer af banen på. Masterplanen med forPå bestyrelsens vegne slag til banernes udvikling indgår som materiaOlaf Hansen le i den prioriterede handlingsplan (5-års plan), hon. sekretær for klubbens udvikling i relation til • Nord- og Sydbanen • klubhuset • træningsfaciliteter • udenomsarealer, BESTYRELSENS BERETNING som bestyrelsen har under udarbejdelse. Det er vigtigt, at banen viser sig fra sin bedå to ekstraordinære generalforsamlinger år baserer sig på: ste side, og at de ændringer, der er og bliver i begyndelsen af året 2004 vedtog med- - intensiv målrettet indlæring af etikette/golf- foretaget, bliver værdsat af medlemmerne. lemmerne bestyrelsens forslag om ænregler og praktisk golfspil Klubbens hjemmeside er blevet en succes, dring af vedtægterne således, at regnskabsåret - højt informationsniveau den er hele tiden opdateret, og de fleste er glade følger kalenderåret. - så få personer som muligt omkring de nye for, at der kan ske tilmelding til turneringer Dette indebærer, at opkrævning af kontinmedlemmer i indslusningsforløbet on-line og at tilmeldte kan se, hvornår de skal gent for 2004 er foretaget efter gamle vedtæg- - styrkelse af selvtillid og fremme af social vel- starte. Klubben har gode og trofaste sponsorer, ter, d.v.s. at der nu er opkrævet kontingent dækfærd og det er nu meningen at disse skal kunne finkende 1.4.2004 til 1.4.2005. Næste kontingentDet har igen i år været en fornøjelse for des på hjemmesiden. opkrævning forfalder 1. februar 2005 og skal golfskolen at arbejde med de nye medlemmer. Bestyrelsen arbejder i dette år hen imod to betales med et beløb, der svarer til 9 måneder. I de foregående år, har ca. 50 medlemmer vigtige mål: Der har været nogle misforståelser vedrørende forladt klubben årligt, hvorved der kunne åbnes • En bygningsgennemgang, således at alle nudette punkt, men de skulle nu være ryddet af for et tilsvarende antal fra ventelisten. Dette har værende bygninger bliver sat i stand i den vejen. af uransaglige grunde ikke været tilfældet i år. rækkefølge, som de trænger, og som der er I begynderklubben er startet 35 nye gol- Det er kun ganske få, der har meldt sig ud - måøkonomi til. fere, der får en god og grundig undervisning i ske et godt tegn, men ventelistemedlemmerne • At samtlige medlemmer bliver gjort bekendt golfsporten og dets etikette. Efter i januar/fe- er knapt så tilfredse. med ovennævnte nye 5 års plan indeholdende bruar at have afholdt 3 informationsmøder og 4 M.h.t. optagelse af nye juniorer og græsde ændringer af klubhuset og af banen, som teoriaftener har alle de nye medlemmer bestået hopper, så har klubben en regel om, at der vil være optimale. 5-års planen skal være færteori/etiketteprøven. højst kan være 120 juniorer, svarende til 10% dig-bearbejdet i løbet af 2004, således at medGolfskolens arbejdskoncept, som er blevet af medlemmerne, hvis de skal have en god og lemmerne på et medlemsmøde i 2005 kan udviklet af begynderudvalget i de 4 foregående solid undervisning. Dette antal juniorer er der i diskutere de foreslåede ændringer.

Indkaldelse

P

3


Økonomi I forbindelse med årsregnskabet kan vi nu konstatere, at indtægterne blev 87.000 mindre end budgettet og omkostningerne 217.000 mindre end budgetteret. På finansiering og afskrivninger var der mindre reguleringer, så nettoresultatet blev på 315.000 hvilket er 180.000 bedre end budgettet. Som det er de fleste medlemmer bekendt, har vi gennemført en omfattende udskiftning af maskinerne til pleje af vore baner. Maskinerne er leaset, og i den forbindelse har vi solgt de gamle maskiner, hvilket styrker klubbens likviditet. Vi er nu i færd med at omlægge vore realkreditlån og optage et nyt lån på 3 mio. kr. til anvendelse i forbindelse med en forventet nybygning af maskinhus, bagrum m.v. Der er optaget 36 nye medlemmer i begynderklubben, hvilket giver et indskud på ca. 270.000. Budgettet for året 2004/05 er baseret på svagt stigende indtægter og moderate omkostningsstigninger, hvilket resulterer i et nettoresultat på 132.000

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. APRIL 2003 - 31. MARTS 2004 Budget 2004/05 i tdkk. 4.955 1.733 104 110 805 7.707

Regnskab 2003/04

Budget 2003/04

Regnskab 2002/03

4.641.386 2.061.794 97.316 67.222 807.876 7.675.594

4.653.025 1.978.575 108.200 121.087 901.750 7.762.637

4.240.162 1.483.079 108.852 55.509 935.767 6.823.369

Indtægter: Kontingenter Klub & administration Klubhusudvalg Sportslige formål Info udvalg Indtægter i alt

Omkostninger: 1.232 680 889 207 3.139 6.147

Klub & administration Klubhusudvalg Sportslige formål Info udvalg Baneudgifter Omkostninger i alt

1.023.734 637.536 757.504 194.343 3.196.567 5.809.684

1.191.500 628.500 814.840 199.700 3.191.115 6.025.655

1.123.595 606.623 667.515 249.128 2.861.738 5.508.599

1.560 458 1.102 970 132

Resultat før finansielle poster og afskrivninger Finansielle udgifter netto Resultat før afskrivninger Afskrivninger Nettoresultat

1.865.910 533.282 1.332.628 1.017.365 315.263

1.736.982 567.499 1.169.483 1.035.000 134.483

1.314.770 578.663 736.107 749.799 -13.692

PENGESTRØMSANALYSE

Baneudvalget Kontant beholdning primo Køge Golf Klubs baneanlæg fremstår i dag som Nettoresultat et meget velplejet anlæg, med mange udfordrinAfskrivninger ger til golfspillerne. Det er ikke kommet ud af Kontant overskud den blå luft, men med visioner og planlægning. Til disposition Baneudvalget har i det forløbne år, brugt en der er anvendt således: del tid på at færdiggøre masterplanen, så den kan indgå i de kommende planer for Køge Golf Afdrag på prioritetsgæld Klub. Reduktion af kortfristet gæld For at vedligeholde og videreudvikle Forøgelse af diverse tilgodehavender Investering i maskiner, inventar og bane Sydbanen er vi nød til løbende at tilpasse baAnvendt i alt nen, så den forbliver attraktiv at spille på. Det Kontant beholdning ultimo betyder, at når vi laver ændringer på banen, vil vi skæve til masterplanen, sådan at banen over tid kommer nærmere det planlagte. Med den helt nye maskinpark vil plejen af banen være optimal de næste mange år, da der ro og orden og der har ikke været nogle større må forventes meget få reparationer på det nye uoverensstemmelser spillerne imellem. materiel, så det kan arbejde på banen, til glæde Fra og med 2003 er det også blevet turnefor os alle. ringsledernes ansvar at tage fotos og skrive lidt Vinteren er gået med beskæring, fældning presse info fra turneringsdagen som kontoret af 32 træer, samt oprydning rundt omkring på herefter videre behandler. banen. Det er hovedsaligt mellem 10. hul og 18. Vi har pt. 30 medhjælpere i turneringslederhul og ved greenen på 6. hul. Hele åen på 17. korpset, hvoraf fem har været på DGU-kursus i hul er oprenset og endelig er alle bunkers ble- 2003. Der er således nu i alt 12 som har været vet kant-skåret og efterfyldt. på DGU-kursus i turneringsledelse, men turneParkeringspladsen har fået en tur så alle hul- ringslederkorpset har stadig brug for flere medler er fyldt op. Der er etableret bokse bag ma- hjælpere. skinhuset til sand og topdressing. Pumpehuset er udvidet, så der er bedre plads ved pumperne. Handicapkomiteen Alle bænke på banen og ved klubhuset har fået Ved årets start gennemførte Dansk Golf Union nyt træ, så de fremstår som nye. en gen-rating af Sydbanen, hvilket betød at alle medlemmers handicap skulle ændres i forbinTurneringsudvalget delse med indførelse af den nye Course Rating 2003 var året hvor vi skulle øve os på at sige og Slope. Turneringsudvalg i stedet for Matchudvalg. Denne ændring blev gennemført med virkÅbningsmatchen 2003 havde et rekord stort ning fra 10. oktober 2003. antal deltagere nemlig 221 på de 2 dage. Alle Der blev også gennemført en ændring af de planlagte 13 turneringer blev afholdt med i handicapnøglen for Sydbanen med virkning fra alt 1300 starter. Der var i alt 8 spillere der ude- 1. april 2004, hvor 13. og 16. hul byttede nøgle. blev uden afbud og dermed fik karantæne i de 2 I det forløbne år har komiteen modtaget fem efterfølgende klubturneringer. ansøgninger om administrativ forhøjelse af hanAlle turneringer er blevet afviklet i god dicap og fire af disse er imødekommet. Kontoret

4

49.237 315.263 1.017.365 1.332.628 1.381.865

467.601 548.903 23.029 336.411 1.375.944

0

0

1.375.944 5.921

har foretaget 4.104 handicaprettelser, hvoraf de 663 var EDS-scorekort. Komiteen har gennemgået alle tællende scorekort, og det medførte kun 11 efterreguleringer. Alt i alt har den forløbne sæson været rolig, og det kan komiteen takke kontoret for, idet deres fine arbejde vedrørende de løbende reguleringer gør komiteens arbejde betydeligt lettere. Et sted er der en tilbagegang, og det er medlemmernes udfyldelse af de indleverede tællende scorekort for regulering. Dette vil komiteen nøje følge i den nye sæson. HUSK at anmodninger/ansøgninger/ris/ ros altid skal sendes til komiteen via kontoret. Mundtlige henvendelser vil ikke blive behandlet. Eliteudvalget I år 2003 var der gennemsnitlig 25 spillere i brutto truppen. Sæsonen startede i efteråret 2002 med fysisk træning og forskellige boldspil, fortrinsvis badminton, hver fradag aften i Ravnsborghallen og fortsatte med træning i Copenhagen Indoor Golf Center og Copenhagen Golf Center, inden den udendørs træning kunne komme i gang


BALANCE PR. 31. MARTS 2004 2003/04

2002/03

1.158.317 18.283.735 1.074.649 20.516.701

1.757.910 18.235.916 1.203.830 21.197.656

5.921 1.910 24.107 31.938

49.237 1.910 1.078 52.225

20.548.639

21.249.881

Egenkapital pr. 1. April 2003 Årets resultat Kursregulering af prioritetsgæld Egenkapital pr. 31. Marts 2004

8.483.702 315.263 17.968 8.816.933

8.666.212 -13.692 -168.818 8.483.702

Prioritetsgæld ( kursværdi) Langfristet gæld

6.840.659 6.840.659

7.326.229 7.326.229

Jyske Bank, kassekredit Forudbetalte kontingenter m.v. A-skat, moms og feriepenge Skyldige omkostninger Kortfristet gæld

3.055.037 1.273.875 315.095 247.040 4.891.047

2.696.486 2.053.410 288.484 401.570 5.439.950

20.548.639

21.249.881

AKTIVER: Maskiner og inventar Ejendom Vandingsanlæg Anlægsaktiver Likvide beholdninger Aktier (kursværdi 31/12-03 dkk. 3.120) Tilgodehavender Omsætningsaktiver AKTIVER I ALT

PASSIVER:

PASSIVER I ALT

Ejerpantebrev, nom. Dkk. 2.750.000 er deponeret til sikkerhed for kassekredit i Jyske Bank Bestyrelsen: Preben Langfeldt Peter Skat Nielsen

Olaf Hansen

Gitte Seersholm

Mogens Hartington

Ove Poulsen

Foranstående regnskab, som jeg har revideret, er i overensstemmelse med klubbens bogføring. Efterfølgende noter anses som en integreret del af regnskabet. Køge, den 2. Maj 2004 Keld Jensen

først i april 2003. Klubben havde deltagelse af dame- og herrehold i Danmarksturneringens 1. division. Bedst gik det for damerne som efter en god indsats fortsat er i 1. division: Holdet kunne sjældent stille i stærkeste opstilling og havde det svært mod de gode hold de mødte. Herrerne fik det uventet svært og viste, specielt i sæsonens start, ikke det spil som man kunne forvente. Holdene i divisionen var temmelig jævnbyrdige. Køge endte á point med København så det blev en lidt dårligere score for Køge, som blev udslagsgivende for nedrykningen til 2. division. I 2003 skete der en udvidelse af 3. division. Som følge af den 2. plads som holdet opnåede i 2002, blev Køges andet hold rykket op i 3. division. Holdet klarede sig godt og blev nr. 2 efter Sorø. Endelig fik Køge igen tilmeldt et dame kredshold, som efter flotte præstationer blev nr. 2 i kredsen efter Sorø. På grund af et trukket hold fra 1. division skulle der spilles om oprykning i damernes 2. division af vinderholdene fra kredsene. Sorø kunne ikke stille hold, og derfor fik Køges damer chancen. Efter en meget spændende match vandt dameholdet - for-

stærket med Christina Kuld - oprykningsspillet. Senioreliten mødte hård modstand i 1. division, og selv om der blev kæmpet bravt lykkedes da ikke holdet at forblive i 1. divisionen. Der har naturligvis været flere individuelle præstationer blandt spillerne. Her skal indskrænkes til at fremhæve Christina Kuld, som efter en svær start på sin professionelle karriere, nu klarer sig rigtig godt og opnår placeringer, som omtales i medierne. Til den kommende sæson råder herreholdene over de fornødne spillere, hvorimod dameholdene ikke får det så nemt. Flere af spillerne er i lykkelige omstændigheder – tillykke med det. Målsætningen for klubbens hold i sæson 2004 er, at ingen af holdene rykker ned i en lavere division og at et af holdene rykker op. Ungdomsudvalget. Ungdomsudvalget har i sidste sæson fået ny ledelse, idet flere erfarne ledere fratrådte på én gang. De nye udvalgsmedlemmer arbejder fremadrettet for at få de unges undervisning sat i system. På trods af mange vanskeligheder, er det lykkedes udvalget at få afviklet sæsonens

mange arrangementer på en hensigtsmæssig måde. Dette gælder såvel de sportslige som de sociale aktiviteter – f.eks. bowlingmatch inden sæsonstart, træning, holdkampe, turneringer, mini-touren, sommerlejr til Kristianstad for 24 græshopper, sommerlejr for 20 juniorer i Himmerland og sidst årets afslutningsmatch. Nogle af de nye tiltag, som klubben havde forudsat skulle gennemføres for juniorerne, måtte desværre udskyde, bl.a. teori- og praktikprøver. Men i denne sæson skulle planlægningen komme til at fungere, så også disse vigtige prøver bliver en del af de unges undervisning. Som det er beskrevet tidligere i beretningen har Køge Golf Klub 120 ungdomsspillere – med en noget skæv aldersfordeling: Der er 56 græshopper i alderen 7 – 12 år, 56 juniorer i alderen 13 – 18 år og ganske få ynglinge i alderen fra 19 til 22 år. Bestyrelsen har øget tilskuddet til arbejdet i ungdomsafdelingen for den kommende sæson, og håber hermed, at det med udvalgets hjælp vil være muligt at få mange aktiviteter gennemført til glæde for de unge, som er en vigtig del af en klubs vækstpotentiale. Bestyrelse og udvalg I årets løb har bestyrelsen afholdt en hel del møder, der har været ”mange bolde i luften” men ved hjælp af en dygtig medarbejderstab er alle tiltag lykkedes. Det årlige fællesmøde med samtlige udvalg blev afholdt den 14. februar og mange interessante ideer blev drøftet. Klubben greenkeepere har igen i år sørget for en god og indbydende bane. Ny restauratør er startet den 1. april, og vi byder velkommen til Thorbjørn Olsen, der har overtaget ansvaret for klubbens restaurant. Peter Taylor har nu haft sit arbejde i klubben i 24 år, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med klubbens dygtige pro. Fremtiden Banen vil forsat være i fokus. Den skal være værd at spille for medlemmerne, og den skal være værd at gæste. Gæstegreenfeen giver en årlig indtægt på 1.2 mio. kr. - bestemt et væsentligt bidrag, der sammen med kontingentet gør det muligt at holde og at udbygge banen. Det er en bestyrelses opgave at få ligevægt mellem medlemstallet og de økonomiske vilkår vi er underlagt. Disse forhold vil blive bearbejdet og forelagt på et medlemsmøde, således at medlemmerne naturligt kan være med i selve beslutningsprocessen – ikke så meget hvad angår den daglige drift og bygningernes vedligeholdelse, dette område er bestyrelsen valgt til at varetage, men hvad der skal ske i fremtiden. Skal vi have 9 fuldgyldige huller på Nordbanen? Skal vi erhverve mere jord til fremtidige formål? Det skal ikke glemmes, at der indenfor en meget kort periode vil opstå 2 nye golfklubber tæt på. Vallø er meget langt fremme og Stevns er på tegnebordet. Køge Golf Klub vil givetvis fortsat være interessant, men selvom golfsporten er eksploderet i medlemstilgang i de sidste år, så må der et eller andet sted være et mætningspunkt, og her skal Køge Golf Klub fortsat være med som en god, aktiv og attraktiv klub. Bestyrelsen

5


NYT FRA ADMINISTRATIONEN Nyt DGU-kort med pinkode I løbet af april og maj måned i år, har vi løbende udsendt det nye DGU-kort til alle medlemmer. I skrivende stund mangler vi stadig at modtage enkelt kort fra DGU, før vi kan sige, at alle Køges medlemmer er forsynet. Har du endnu ikke modtaget dit kort, så henvend dig gerne til kontoret. Som det nok er bekendt, så er der tilknyttet en personlig pinkode til det nye kort. Denne pinkode skal bruges i de tilfælde, hvor dit handicap og din spilleret skal checkes på fremmede baner. Ønsker du f.eks. at ændre din pinkode til en, som du måske lettere kan huske, så klik ind på klubbens nye hjemmeside og følg vejledningen. Har du eventuelt glemt din pinkode, så kan kun en henvendelse til klubbens kontor hjælpe dig. Skulle dit kort af en eller anden årsag bortkomme, skal du naturligvis henvende dig på kontoret for at få et nyt og samtidigt få spærret det bortkomne kort. Anskaffelse af nyt DGUkort koster 75 kr. Ny hjemmeside Hvis du ikke allerede har set det, så gik klubbens nye hjemmeside i luften mandag den 3. maj. Forud for dette er gået rigtig mange arbejdstimer men at skabe en ny, moderne og

mere informativ hjemmeside end den tidligere. I al beskedenhed syntes vi selv, at projektet er lykkedes ganske godt. Det er vores mål med siden, at den skal formidle relevante nyheder, informationer og service til vore 1250 medlemmer og mange gæster, som hvert år nyder vores dejlige anlæg. Siden vil derfor fremover være et væsentligt informationsmedie i klubben, da vi meget hurtigere og mere dynamisk, kan fremkomme med relevante informationer, end det er tilfældet i de fire årlige klubblade. Vi kan derfor kun opfordre dig til, at holde øje med siden. I gennem vinteren 2003/2004 forespurgte vi medlemmerne om tips og ideer til indhold på hjemmesiden. De mange input er til 99 % allerede nu implementeret på siden, men det betyder ikke, at den sidste ene procent er opgivet. Vi vil naturligvis ikke stoppe udviklingen af siden her, men fortsætte arbejdet med at skabe en side, som opfylder krav og ønsker fra både medlemmer og gæster. Bagskabe I klubben har vi ca. 350 bagskabe i forskellige størrelser, som alle er udlejet til vore medlemmer. Umiddelbart kan et antal af 350 stk. lyde af meget, men desværre er dette antal langt fra nok til at dække efterspørgslen efter skabe. Det betyder, at vi igennem en del år har haft og har stadig en lang venteliste på skabe og dermed også medlemmer, som skuffet må konstatere, at

udstyret skal bringes frem og tilbage hver gang man skal spille. Både på kontoret og i bestyrelsen er man bekendt med, at der her er et reelt problem for mange af klubbens medlemmer. Vi arbejder derfor også løbende med, at finde plads til det fornødne antal skabe, som efterspørges. For at kunne arbejde med de rigtige løsningsmodeller på problemet er det nødvendigt for os, at få et overblik over, hvor mange der reelt efterspørger et skab og gerne hvilken type skab det drejer sig om. Kun med dette overblik, kan vi arbejde på at skabe en løsning til glæde for flest mulige medlemmer. Det ville derfor være en stor hjælp for kontoret, om alle de der måtte være interesseret i at leje et skab, og som ikke allerede er på skabsventelisten, vil henvende sig til kontoret, gerne pr. mail på admin@kogegolf.dk. Vi vil så ud fra disse indikationer arbejde på mulige løsninger. De nye golfregler Som omtalt i sidste klubblad, så revideres golfreglerne hvert fjerde år og derfor trådte der nye regler i kraft i år. Det er i omfang en af de største revisioner i mange år. Så vil du undgå et par overraskende straffeslag, eller miste en lempelse som du ikke kendte til, så kan de nye regler købes på kontoret for kun 15 kr. Steen Rasmussen

Bruger du for meget tid i roughen?

Anlægsgartnerfirmaet H&M anlæg ApS ved Henrik Glimø og Martin Jensen 6

20 74 78 35


BANESERVICE 2004 Også i indeværende sæson vil klubben yde baneservice, hjælp og vejledning overfor medlemmer og gæster, som spiller vores baner. I forbindelse med den funktion er der udarbejdet en Håndbog for Baneservice, som i detaljer beskriver hvilke opgaver baneservice skal løse og med hvilken kompetence det kan gøres. Håndbogen er således den ”bibel”, som medlemmerne af baneservice henholder sig til i forbindelse med udførelse af de opgaver, som de af klubbens bestyrelse er blevet bedt om at varetage på klubbens vegne. I alt 8 af klubbens medlemmer har sagt ja tak til at udføre denne serviceopgave. De vil således i klubbens tjeneste bruge deres fritid på at yde service, kontrol og vejledning til glæde for både medlemmer og gæster. I efterfølgende uddrag af håndbogen kan man læse, på hvilken baggrund og med hvilket formål der ydes baneservice. Ydermere fremgår ansvarsområde og med hvilken kompetence der ydes baneservice. Hele håndbogen kan lånes på kontoret til gennemlæsning. Baggrund Som et led i bestræbelser på, at tilgodese hensigten i Køge Golf Klubs formålsparagraf om at opbygge og vedligeholde sådanne rammer, at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold, har klubbens bestyrelse etableret en serviceorganisation - benævnt Baneservice. Det er bestyrelsens overordnede hensigt, gennem baneservice, at optimere muligheden for, at flest mulige spil-

leberettigede golfere kan benytte klubbens to baner under mindst mulig gensidig gene. Formål Som synlig repræsentant for klubledelsen og med reference til golfreglernes afsnit om etikette, klubbens ordensforskrifter og -regler, samt fastlagt fortrinsret til klubber i klubben, skal Baneservice ved periodisk tilstedeværelse på de to baner sikre, at spillet kan forløbe glidende og med mindst mulig ventetid. Om nødvendigt skal Baneservice på urban måde gribe korrigerende ind. Også i relation til spilleberettigede gæstespillere, er Baneservice klubbens synlige repræsentant og skal som sådan, behandle klubben gæster på en venlig og hjælpsom måde. Da gæstespillere ikke kan forventes at have grundigt kendskab til banerne eller klubbens ordensregler, kan disse spillere have behov for at få råd og vejledning under spillet. Endvidere skal Baneservice medvirke til at forøge sikkerheden for, at kun spilleberettigede golfspillere benytter de to baner.

Ansvarsområde Geografisk er Baneservice´s virksomhed begrænset til Syd- og Nordbanen, Baneservice har således ingen opgaver i relation til klubhusområdet og træningsfaciliteterne. Indholdsmæssigt er det Baneservice´s ansvar gennem nødvendige råd, vejledninger og korrektioner at sikre sig, at spillerne overholder golfsportens etikette, klubbens ordensforskrifter og -regler, samt evt. bestyrelsesbeslutninger. Baneservice www.danskebank.dk har ingen opgaver som turneringsledere eller golfdommere.

Skif t din friværdi ud med et afdragsfrit lån Med Danske Prioritet* kan du nu få et lån med afdragsfrihed i op til 10 år. På den måde kan du få mere luft i økonomien til at gøre nogle af de ting, der er vigtige for dig. �� Få alle detaljerne af vores rådgivere, se på www.danskebank.dk, ring til din afdeling eller på 70 12 34 56. *Danske Prioritet er en kombination af et pantebrevslån og en indlånskonto med samme rentevilkår. Danske Prioritet kræver en almindelig kreditvurdering, og at Danske Bank får 1. prioritetspant i din bolig.

Kompetence Baneservice har kompetence til på klubledelsens vegne, at gribe ind over for golfspilleres gøren og laden, der ikke er i overensstemmelse med beskrivelserne i etikette og ordensregler. Endvidere har Baneservice kompetence til, at konstatere spilleberettigelse gennem kontrol af bagmærke, greenfeemærke, DGU-kort eller tilsvarende samt betaling af korrekt greenfee. Manglende spilleberettigelse skal pålægges bragt i orden umiddelbart efter runden. Ved manglende greenfee betaling eller anden form for bevidst snyd, har Baneservice kompetence til øjeblikkelig bortvisning fra banen. Det er bestyrelsen magtpålæggende, at udøvelsen af kompetencen foregår på en sober og velovervejet måde samt på et tidspunkt, der er hensigtsmæs-

sigt i relation til spillet og spillerens pulsniveau. Baneservice har på banen samme rettigheder som greenkeeperne, idet dog mest muligt hensyn skal tages til spillerne og spillet. Referencer I sin virksomhed refererer Baneservice til Køge Golf Klubs bestyrelse gennem forretningsføreren, idet skriftlig og evt. mundtlig rapportering samt evt. tvivlsspørgsmål, rettes til forretningsføreren. Baneservice indberetter alle overtrædelser til kontoret. Forretningsføreren foretager sig det videre fornødne, og såfremt der har været påtaler af speciel eller vanskelig art, underrettes bestyrelsen på hvert bestyrelsesmøde. Ovennævnte punkter er som tidligere beskrevet, kun et uddrag af håndbogen. Er du interesseret i at læse hele bogen, kan denne lånes på kontoret. Vi håber, at både medlemmer og gæster vil modtage klubbens baneservice i samme positive ånd, som baneserviceordningen vil blive varetaget og udført. Steen Rasmussen ❏

MANDAGSKLUBBEN Mandagsklubben byder velkommen. Den 3 maj byder mandagsklubben nye samt mere erfarne spillere velkommen til den nye sæson og til nogle forhåbentlige spændende dyster på såvel Nord som Sydbanen. Vore nye medlemmer har nu aflagt prøve i teori/etikette og igen i år klarede de sig meget flot. Vi håber det samme vil gøre sig gældende i det praktiske spil på banen. De spillere der har spillet i mandagsklubben før, og som ønsker, at fortsætte og som har et hcp. på 38 eller derover, kan reservere tid om mandagene til at gå ud uden holdkaptajner i tidsrummet fra kl. 14.30 - 15.00 og fra kl. 17.30 - 18.00. Vi skal her indskyde, at man kan spille i Mandagsklubben, når man har et hcp. på 38 eller derover. Bookningen begynder den aktuelle mandag kl. 14.30, men ovennævnte medlemmer kan en uge i forvejen reservere tid i de anførte tidsrum, på den på Mandagsklubbens opslagstavle ophængte liste. Kl. 15.30 sender vi de første tre af vore nye medlemmer ud sammen med en Holdkaptajn, og resten følger så efter med ca. 10 min. mellemrum. Det sidste hold med Holdkaptajn går ud kl. 17.10 . Sæsonen vil som sædvanlig byde på en række matcher med gunstart, hvor alle starter kl. 16.00, og hvor matchen efterfølges af fællesspisning, præmieoverrækkelse og foredrag. Vi glæder os til, at se jer den kommende sæsons mandage. For Begynderudvalget Niels, Bent og Jørgen. ❏

7


NYE VEJE I KØGE GOLFKLUB

Et pilotprojekt omkring fysisk træning Det nye ungdomsudvalget i Køge Golfklub har valgt at sætte nogle nye sager på dagsorden for vores juniorer. En af de nye aktiviteterne vi har startet, er fysisk træning for nogle af vores juniorer. Dette er et pilotprojekt som har som formål, at se effekten af fysisk træning i forhold til golfspillet. Vi vil efter sæsonen evaluere projektet for at se, om dette er noget vi ønsker at satse på i de kommende sæsoner. Kriterier som er benyttet for at udvælge de der skulle være med til dette projektet, er flerdelt: Man skal være motiveret til at vise en ekstra indsats Man skal have en grad af talent Der skal være etableret et handicap på et stabilt og relativt lavt niveau Man skal afsætte tid til egen træning i forbindelse med projektet Ud fra disse kriterier er der valgt 10 juniorer, som er med i projektet. Selve konceptet er et samarbejde med Jonas Meyer, som er uddannet fysiolog ved universitet. Han er i øvrigt også selv elitespiller, og har sammen med Kristian Elbo udviklet programmet. Selve træningen indeholder i pilotprojektet 8 lektioner af ca. 2½ times varighed. Disse lektioner skal indeholde fysisk træning af juniorerne i golfklubbens lokaler. Udover den konkrete fysiske træning vil også teori omkring emnet blive gennemgået. De områder som Jonas fokuserer på er blandt andet: • Stabilitet • Power/styrke • Smidighed • Balance • Koordination • Kondition

8

Lektionerne vil samtidig blive brugt til at planlægge og strukturere sæsonen 2004. Sæsonplan og ugeplan vil blive indført og gennemgået for den enkelte spiller. Planlægning vil ligeledes

fastsætte brugen af kortspilstests, puttetests, statistik scorekort, træningsøvelser og andre redskaber til at øge udbyttet af træningen. 4 strategisk placerede træningssamlinger (2½ times varighed) fordelt i løbet af sæsonen, skal sikre gennemførsel og opfølgning på de indlærte redskaber. En test i stabilitet, smidighed, styrke og udholdenhed før og efter træningsforløbet vil blive foretaget, for at kunde måle effekten af træningen. Kost og ernæring vil også indgå som en del af kurset, samt præsentation af nogle idrætspsykologiske øvelser og metoder. Ungdomsudvalget ser dette som et spændende projekt, som vi så vidt det vides er en af to golfklubber i Danmark som har satset på. Vi ønsker med projektet at finde nye vejer til at skabe gode unge golfspillere, som vil kunne udmærke sig for Køge Golfklub i fremtiden. Man kan læse mere om Jonas Meyer og hans program i Dansk Golf nr. 1, marts 2004. Vi vil som sagt komme tilbage med en evaluering af projektet efter sæsonen, så følg med. Ungdomsudvalget

TURNERINGSLEDERE

Her ses de forventningsfulde turneringsledere og medhjælpere ved det årlige Turneringsleder møde i Køge Golf Klub, desværre var der syv der var forhindret i at møde op. På mødet blev turneringsledere og medhjælpere til årets klubturneringer fundet, der blev fortalt lidt om handicap reguleringer og de ændringer der er i den nye regelbog blev gennemgået. Da der skulle findes en turneringsleder og medhjælpere til klubmesterskaberne for Junior, Senior og Veteran rækkerne, kan man ikke just sige at der var en skov af hænder der

fløj op, det viste sig at næsten alle mødedeltagerne skulle deltage i denne turnering (og det var ikke som junior). Hvor bliver klubbens ”unge” (dem under 45) af, når der skal findes frivillige? Hold jer ikke tilbage det er ikke for sent, vi har brug for flere medhjælpere, så det ikke altid er de samme som må stille op både 2 og 3 søndage i løbet af en sæson. Meld jer hos undertegnede Else Marie Langfeldt Turneringsudvalget


ÅBNINGSTURNERING 2004

D

ette års sæson blev for alvor sat i gang i påsken, hvor der påskedag blev spillet i C og D rækken og på 1. påskedag, hvor A og B rækken afviklede deres åbningsturnering. Igen i år var turneringen et tilløbsstykke med mere end 200 medlemmer, som på denne måde brugte påsken til at sætte sæsonen i gang. Selvom kun én spiller ud af de mere end 200 deltagere formåede at gå under handicap, så var der årstiden taget i betragtning, mange flotte score i alle fire rækker og meget tæt opløb om præmierne. A, B og C rækken spillede 18 hullers stableford og D-rækken 9 hullers stableford, med følgende resultater. A-rækken blev vundet af Nicklas Bo Halken med 37 point foran Helle Borbye og Allan Ryder begge med 36 point.

I B-rækken var opløbet af samme tæthed, idet Ole Gregersen vandt med 33 point foran Jacob Ekstrøm og Jess Naur Hemmingsen med hhv. 33 og 32 point.

D-rækken over 9 huller blev vundet af Vibeke Nielsen foran Henny Sørensen og Kirsten Winther.

Sejren i C-rækken gik til Henrik Seidewinkel med 36 point forfulgt af Svend Nyegaard og Ole Nielsen.

9


ELITE - DAMER Så kom sæsonen i gang for 1 div. damer. Vi har spillet i weekenden den 01-02 maj. Holdet bestod i denne weekend af Helle Borbye, Rikke Thomassen, Charlotte Ludvigsen og Hanne Taylor. Lørdag den 01. maj spillede vi i Gilleleje mod Hedeland. Desværre som sidste år kunne vi ikke klare den og tabte 10-2. Søndag den 02. maj spillede vi på hjemmebane mod Helsingør og vandt 9-3, med en flot afslutning af Rikke, hvor hun næsten lavede Hole In One på 18. hul. Vi glæder os allerede til næste gang vi skal spille som er på Hedeland mod Furesø den 20 maj. Hanne ❏

�������������������������� �������������������� Vi er sponsor for Køge Golf Klub’s junior-talenter i ”Thomas Bjørn Cup”

��������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������

��������������������������������� Selvstændig ejendomsmægler og valuar, MDE

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

��� ���������������������������

���������������������������

“Det lille blå hus” SDR. ALLÉ 13 - 4600 KØGE - email: 468@edc.dk - Telf. 56 63 11 66

10


�������������������������������� ������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������

������������� �����������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������

��������� ������������������ ������������������������

�������������� ����������������

������������������ ������������� ���������������� �����������

11


FAXE CUP FORÅR

D

en årlige tilbagevendende turnering, Faxe Cup Forår, som traditionelt samler rigtige mange deltagere, blev i år spillet søndag den 25. april. Godt 130 medlemmer havde tilmeldt sig turneringen, hvilket i tal betyder, at der gik næsten 12 timer fra den første bold slog ud på 1. tee til det sidste hold var færdig på hul 18. Så i sandhed en lang dag, ikke mindst for turneringsledelsen, som var med hele vejen. Turneringen blev afviklet i 3 rækker, hvor A-rækken spillede slagspil og B og C rækken dystede i stableford. I alle 3 rækker var der tæt opløb om pladserne og især i C rækken, hvor nr. 1 til 3 havde samme score, måtte den store regnemaskine frem, før vinderen var fundet. Resultaterne i rækkerne blev: A-rækken hvor10/02/04 Ole Glimø,11:44 udoverSide en flot Annonce A5 1 brut-

toscore på 74 slag, vandt med 72 slag foran Jesper Mansa og Ole Frandsen begge med 73 slag.

SCA

Sejren i B rækken blev hjemtaget af Gitte Nyegaard med 37 point, med Ib Egebæk og Bo Jarlstrøm på de næste pladser med hhv. 34 og 33 point.

Velkommen på den grønne »green«

Slå et sving omkring SCA og oplev Golf 2004 i verdensklasse

C-rækken var i særklasse en gyser, idet 3 spillere alle havde 37 point, så her måtte turneringsledelsen i gang. Resultatet blev, at Teddy Nielsen vandt foran Laura Andersen og Morten Krustrup.

TYVERIER FRA PARKERINGSPLADSEN

Golf spiller en hovedrolle i vores verden, og den nye generation sætter helt nye normer for kvalitet, køresikkerhed og komfort. Se og prøv hos SCA. Autohuset, hvor du straks vil føle dig på hjemmebane.

image-gruppen.dk / galan.dk

PS! SCA er sponsor i Køge Golfklub.

12

Svend Christensens Autohus A/S Ellebjergvej 138 . 2450 København SV Telefon 36 190 200 . Fax 36 30 26 78 . www.sca-vw.dk Åbningstider: Man.-tors. kl 7 – 22 (værksted), 9 – 17.30 (salg) Fredag kl. 7 – 16 (værksted), 9 – 17.30 (salg) Søn. kl. 11 – 15 (salg)

Det er trist, men desværre nødvendigt, at bringe en advarsel omkring tyverier fra biler parkeret på klubbens parkeringsplads. I begyndelse af maj måned har vi oplevet to tyverier fra biler på klubbens parkeringsplads. I det ene tilfælde var der tale om en uaflåst bil, hvori der blev fjernet en håndtaske. I det anden tilfælde var det en aflåst bil, som fik knust ruden og frastjålet en autoradio. Begge sager har det tilfældes, at indbruddene er sket i midt på dagen og altså i tidsrum, hvor der er mange mennesker i og omkring klubben. Vi skal derfor opfordre alle til, at holde et vågnet øje med parkeringspladsen og specielt personer, som ikke syntes at have et legitimt formål. Vi skal ydermere opfordre jer til, at låse jeres biler og anbringe evt. værdigenstande i et aflåst bagagerum. Steen Rasmussen ❏


Sterlings Golfbaner Flyv med Sterlings lave priser til populære golfdestinationer, og spil golf i behagelige temperaturer på nogle af Europas bedste baner. Køb din flyrejse og få mere information på

Skandinaviens førende lavprisselskab

Sterling.dk

Fra

498,-

OneWay*

*Prisen er inkl. lufthavnsafgift og gælder et begrænset antal pladser på udvalgte afgange. Bemærk at den annonserede pris kun gælder ved bestilling på sterling.dk. Gebyr ved telefonisk bestilling 49,-

A tight lie?

Tlf.: 70 10 84 93

Alicante • Barcelona • Gran Canaria • Kos • Kreta • Lanzarote • Malaga • Mallorca • Milano • Nice • Oslo • Paris • Prag • Rom • Tenerife

Drømmer du om egen green eller bare en køkkenhave? Drømmer du om

Store drømme? Eller små drømme? Uanset hvilke boligdrømme du har, hjælper Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne med at gøre dem til virkelighed. Hvad enten du overvejer at sælge den gamle bolig eller købe en ny, kan du trygt regne med, at vi sørger for, at du får det bedste ud af situationen. Det er det, vi mener, når vi lover, at du får en ordentlig handel. Det kan også være, at du vil blive boende, hvor du bor, men drømmer om et nyt køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg-

gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Faktisk behøver du ikke engang gøre noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. Store drømme? Eller små drømme? Uan- gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Så vil du set f.eks. op så du kan få gang i planerne. hvilke hellere boligdrømmerejse du har,pengene hjælper Tillægslån, Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne Faktisk eller købe en ny bil, blander Nykredit sig behøver du ikke engang gøre med at gøre dem til virkelighed. Hvad en- noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. ikke i det. ten du overvejer at sælge den gamle bolig Så vil du f.eks. hellere rejse pengene op

egen green eller bare en køkkenhave?

eller købe en ny, kan du trygt regne med,

eller købe en ny bil, blander Nykredit sig

at vi sørger for, at du får det bedste ud af ikke i det. Nybolig og Nykredit har et stærkt samsituationen. Det er det, vi mener, når vi Nybolig og Nykredit har et stærkt samat du fårkan en ordentlig handel. arbejde, oglover, derfor vi sammen hjælpe arbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe Det kan ogsåen være, at du vil blive boende, dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig dig trygt gennem bolighandel: Nybolig du bor, men drømmer om et nyt sælger den gamle bolig eller finder den sælger denhvor gamle bolig eller finder den køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg- nye. Nykredit finder pengene. nye. Nykredit finder pengene.

Drømmer du om Nybolig Mariann Trolledahl egenMariann green eller bare Nybolig Trolledahl enKøbenhavnsvej køkkenhave? Solrød Strandvej 97 63 A Hundige Strandvej 213 Hundige Strandvej 213 2670 Greve tlf. 4390 2122 Hundige Storcenter 52 2670 Greve tlf. 4390 2122

Solrød Strand 4000gen, Roskilde 2670 Greve Store drømme? Eller små drømme? Uankan vi også hjælpe dig med at få2680 et tlf. 5614 6122 tlf. 4632 3322 4390 2122du har, hjælper settlf. hvilke boligdrømme Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne Faktisk behøver du ikke engang gøre Solrød Center 46 Hundige Storcenter 52Hvad Vallensbæk med at gøre dem til virkelighed. en- noget vedStationsTorv din bolig, for at få11-15 et Tillægslån. Solrød Strand 2665SåVallensbæk Strand Greve ten2670 du overvejer at sælge den gamle bolig vil du f.eks. hellere rejse pengene 2680 op eller købe en ny, kan du trygt regne med, eller købe en ny bil, blander Nykredit tlf. sig 5614 6122 tlf. 4354 2122 tlf. 4390 2122 at vi sørger for, at du får det bedste ud af ikke i det. situationen. Det er det, vi mener, når vi Nybolig og Nykredit har et stærkt samlover, at du får en ordentlig handel. arbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe Det kan også være, at du vil blive boende, dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig

Københavnsvej 63 A 4000 Roskilde tlf. 4632 3322 Vallensbæk StationsTorv 11-15 2665 Vallensbæk Strand tlf. 4354 2122

Solrød Strandvej 97 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122 Solrød Center 46 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122

www.nybolig.dk

www.nybolig.dk 13


ANNONCE

TO UGERS GOLF - KULTUR OG BADEFERIE I THAILAND.

TAG MED Køge Golf Klub og Pro. Peter Taylor på en 2 ugers rundrejse i fascinerende Thailand. Når vinteren er allermest kold og kedsommelig her til lands, er det vidunderligt at kunne flyve af sted med Thai Airways direkte fly til Thailand, på en rundrejse i Thailand fyldt med gode oplevelser. Hele 2 uger er planlagt til denne rundrejse, hvor vi oplever højdepunkter inden for kultur, folklore , venlige imødekommende mennesker, gastronomi , og GOLF på nogle af Thailand bedste baner, tilsat afslapning og badeferie. Vi besøger hektiske Bangkok hvor vi opholder os i 3 dage, oplever byen spiller golf og bor på et dejligt hotel ved floden. Herefter fortsætter vi med fly til Chiang Mai i Nordthailand. I Chiang Mai bor vi ligeledes 3 dage på et dejligt hotel. Nordthailand er anderledes og tilbyder spændende kulturelle oplevelser, udflugter til seværdighederne i en dejlig afslappet atmosfære, samt naturligvis Golf. De sidste 7 dage tilbringes i attraktive Hua Hin. Her skal vi spille GOLF, nyde vores lækre Hotel Marriott Hua Hin Resort. Her handler det om Golf og Badeferie i skønne omgivelser. Rejserne starter d. Søndag 9 og 16 januar 05 – med hjemkomster 23 og 30 januar 05

Alt dette koster kun kr. 16.500, pris pr. person i dobbeltværelse. Er du medrejsende og ikke spiller Golf er prisen kr. 13.900 Prisen inkluderer: - Flyrejse med Thai Airways. - Dansk rejseleder under hele opholdet i Thailand. - Pro golf leder fra Køge Golf Klub, Peter Taylor / staff. – Alle transporter i Thailand – Alle udflugter beskrevet i programmet, dog ikke optional – Hotelophold på første klasses hoteller med morgenmad - 5 x golf på gode attraktive baner - 1. golf bag per person. Ikke inkluderet: Obligatorisk sygdomsafbestillingssikring – fly skatter København og Bangkok. Tilmelding og bestilling af udførligt program: Weco DSB Travel A/S, Bredgade 31 – 1260 Kbh. K. Kristian Mathiasen 33708730 .Mail kma@wecodsb.dk Program kan ligeledes afhentes i Køge Golf Shop eller ses på Køge Golf Klub hjemmeside: www.kogegolf.dk HURTIG TILMELDING TILRÅDES, GRUNDET VI KUN KAN HAVE 25 DELTAGER PÅ HVER TUR. Sidst på året vil der blive afholdt informationsmøde i klubhuset for deltagerne på golf-rejsene til Thailand.

14


Mange gode tilbud ����������� Wilson deep red PF 350 driver Cobra SS fairway Callaway steelhead III driver/fairway Taylor-Made 500 series driver

før 3999 1899 2399 3999

nu 1499 1299 1599 1599

���� før Wilson deep red herre stål 3 – pw 4999 Trouble shooter CTX  herre  stål 4 – sw 2899 Link to Links pakke Ltd Edition  3+7 bag, vogn og putter

nu 3499 1899 1999

������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������

���������� regnsæt jakke og bukser 100% vandtæt og åndbar vindstopper med aftagelige ærme vindstopper polo shirts fra

699 449 399 199

�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������� �����������������������������

������������ �������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������ �������������������� Åbningstider Mandag 14.00 til 18.00 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 9.00 til 18.00 Lørdag Søndag og Helligedage 9.00 til 16.00 Tlf.56656400

15


Magasinpost

16

Køge Golf Klub 2004 2  

Køge Golf Klub, klubblad

Advertisement