Page 1

Medlem af

Nr. 6 - Jan 2004


Køge Golf Klub Gl. Hastrupvej 12 4600 Køge

www.kogegolf.dk

Bestyrelse Formand Næstform. Sekretær Kasserer

Preben Langfeldt Gitte Seersholm Olaf Hansen Ove Poulsen Mogens Hartington Peter Skat

Telefon 32 53 10 04 56 26 88 28 35 42 20 04 56 26 72 63 56 14 56 15 46 19 42 37

HVORFOR? Formålet med de foreslåede ændringer i klubbens vedtægter er primært baseret på at få ændret regnskabsåret til kalenderåret, og i samme forbindelse har bestyrelsen gennemgået hver enkelt paragraf for at se, om der er sket ændringer på en sådan måde, at det vil være gavnligt at få vedtægterne justeret. De vigtigste ændringer foreligger i §§ 6 og 8, hvor ændringen består i en overgang fra det nuværende regnskabsår, der løber fra 1. april til 31. marts, til kalenderåret 1. januar til 31. december. Ved at følge kalenderåret som regnskabsår

kan regnskabsafslutning samt generalforsamling være afviklet inden sæsonstart, hvilket vil være hensigtsmæssigt for såvel medlemmer som kontorets personalet. Såfremt vedtægtsændringernes vedtages, træder overgang til nyt regnskabsår i kraft den 1. januar 2005, og medlemskontingentet vil for år 2005 blive opkrævet pr. 1. februar og være på 9 måneder, idet medlemmerne i 2004 vil have betalt frem til 1. april 2005. I § 19 er der i forslaget indføjet en ændret bestemmelse vedrørende køb og salg af fast ejendom. Dette forslag beror på, at der i nærheden af såvel Sydbanen som Nordbanen er jordarealer, der kunne komme Køge Golf Klub til gode, såfremt de bliver sat til salg, og hvor det kunne tænkes, at en bestyrelse skal agere hurtigt for at kunne købe arealet. De øvrige forslag til ændringer i vedtægterne er konsekvensændringer og småjusteringer. I ordensreglerne er der under Banen ændringer, der lægger op til, at 2-bolde ikke har fortrinsret på noget tidspunkt, og at en 4bold højst må have et samlet handicap på 120. Desuden foreslås det, at tændte mobiltelefoner ikke er tilladt på banen under spil. På den ekstraordinære generalforsamling vil forslaget til hver enkelt vedtægtsændring samt ændring af ordensreglerne blive nøje gennemgået. Bestyrelsen ❏ Deadline for næste nummer 31. januar 2004

GYRN · LOPS · BRANDT

S T A T S A U T O R I S E R E D E

2

R E V I S O R E R


INDKALDELSE Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Køge Golf Klub: Klubhuset, Gl. Hastrupvej 12, Køge Onsdag den 21. januar 2004 kl. 19.30 Med følgende dagsorden: 1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent Valg af fire stemmetællere Forslag til vedtægtsændringer for Køge Golf Klub Eventuelt

På de efterfølgende sider er de eksisterende vedtægter for Køge Golf Klub trykt med de foreslåede ændringer angivet i højre side. Som det ses, vedrører forslaget til vedtægtsændringerne overvejende: • ændring af regnskabsår. • mulighed for hurtigere at slå til, hvis det bliver muligt at købe jord på fordelagtige vilkår. • diverse ændringer vedrørende bedre spilletempo. Formanden vil på generalforsamlingen nærmere motivere forslagene. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen orientere om det arbejde, der indtil nu er udført i forbindelse med Masterplanen for Sydbanen samt med medlemmerne drøfte spørgsmålet om golfværter for den kommende sæson. Det forventes ikke, at 2/3 af alle klubbens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling, og under forudsætning af vedtagelse med 2/3 flertal af forslagene til vedtægtsændringer indkaldes, i overensstemmelse med vedtægternes § 16, til en ny ekstraordinær generalforsamling: Onsdag den 4. februar 2004 kl. 19.30 Klubhuset, Gl. Hastrupvej 12, Køge Med følgende dagsorden: 1. 2. 3. 4.

Valg af dirigent Valg af stemmetællere Forslag til vedtægtsændringer for Køge Golf Klub – endelig vedtagelse. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen 3


Nuværende Vedtægter for Køge Golf Klub Tekst, der foreslås ændret, er fremhævet med rødt §1. Klubbens navn er Køge Golf Klub. Den er en selvejende institution med hjemsted i Gl. Hastrup, Køge, og regnskabsår 1. april-31.marts. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst muligt forhold.

Foreslået ændring

1, januar – 31. december.

Medlemmer §2. Optagelse af medlemmer sker i overensstemmelse med Dansk Golf Unions gældende regler. §3. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn begrænse tilgangen af medlemmer. §4. Klubben optager: Aktive medlemmer. a) Seniorer over 21 år, fuldtidsmedlemmer b) Seniorer over 21 år, hverdagsmedlemmer Hverdagsmedlemmer kan spille på Køge Golf Klubs bane på lørdage, søndage og helligdage mod betaling af normal greenfee. På øvrige baner i Danmark bortset fra pay and play baner, kan hverdagsmedlemmer ikke spille på lørdage, søndage og helligdage. c) Ynglinge (til og med det år, hvori de fylder 21 år). d) Juniorer (til og med det år, hvori de fylder 18 år). Børn (til og med det år, hvori de fylder 12). e) Long Distance medlemmer Passive medlemmer: Passive medlemmer må ikke spille på banen og ikke benytte klubbens træningsanlæg. Passive medlemmer kan ikke spille på greenfee på andre baner i Danmark, bortset fra pay and play baner. Passive medlemmer har ikke stemmeret, men har herudover samme rettigheder som andre medlemmer.

over 60 år

Udgår

§5. Bestyrelsen kan indrømme prøvemedlemskab af kortere eller længere varighed og fastsætte reglerne herfor. §6. Ved indmeldelse i klubben betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og meddeles inden 1. april. 4

1. januar


Vi er på banen - og vi har lidt mere at byde på

- Vi formidler salg af alle former for ejerboliger - også erhvervsejendomme - Vi har et særligt godt salærtilbud til Køge-golfere - Vi formidler også billige kreditforeningslån gennem BRFkredit - Og så kan vi tilbyde Danmarks billigste kassekredit til private.

- jo vi har lidt mere at byde på. Vi er sponsor for Køge Golf Klub’s junior-talenter i ”Thomas Bjørn Cup” Selvstændig ejendomsmægler og valuar, MDE

Autoriseret låneformidler for BRFkredit

EDC Mæglerne Peter Johansen A/S

Vi harlidt mere at byde på

“Det lille blå hus” SDR. ALLÉ 13 - 4600 KØGE - email: 468@edc.dk - Telf. 56 63 11 66 5


Ved udmeldelse inden et år vil halvdelen af indskuddet blive refunde- Afsnittet udgår ret. For så vidt angår udmeldelsesfrister gælder vedtægternes §7. Medlemmer som har betalt indskud eller deltaget i låneordning, kan efter en periode som passivt medlem genindtræde som aktivt medlem uden betaling af indskud, såfremt dette eller evt. lån ikke er blevet refunderet. Ynglingemedlemmer betaler ved oprykning til seniormedlem 2/3 indskud. Medlemmer, som kontinuerligt har været medlem af klubben som junior og yngling, betaler ved oprykning til senior dog 1/3 indskud. Medlemmer, som inden 1. april 1987 har ydet klubben et rentefrit Sætningen udgår lån, betragtes som havende betalt indskud. §7. Medlemskabet er bindende for et regnskabsår. Udmeldelse samt ønske overgang til anden om ændring af medlemsstatus skal ske skriftligt til bestyrelsen med 1 medlemskategori 1. december måneds varsel. d.v.s. inden den 1. marts. §8. Kontingentet dækker medlemskab i et regnskabsår fra 1. april til 31. 1. januar til 31. marts. Klubbens medlemsafgift til Dansk Golf Union er inkluderet i december kontingentet. Kontingentets størrelse og opkrævning fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen og meddeles inden 1. april. Ved indmeldelse i løbet af 1. januar regnskabsåret fastsættes kontingentet forholdsmæssigt, dog altid til et helt antal måneder. §9. Kontingentet for det kommende regnskabsår skal være betalt senest den 1. april. Ved manglende betaling fortabes retten til at benytte banen samt klubbens øvrige faciliteter. Ved restance over 3 måneder er bestyrelsen berettiget til at ekskludere medlemmet. Kontingentet for et regnskabsår skal være betalt inden den 1. februar i det igangværende regnskabsår. Ved betaling senere end 1. februar tillægges et gebyr, der hvert år fastsættes af bestyrelsen. Gebyret skal være dækkende for klubbens omkostninger. Ved manglende betaling fortabes retten til at benytte banen samt klubbens øvrige faciliteter. Såfremt kontingentet ikke er indbetalt senest 1. maj er bestyrelsen berettiget til at ekskludere medlemmet.

§10. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra §6-7-9. Generalforsamlingen kan dog underkende meddelt dispensation.

6


Generalforsamlinger §11. Ordinær generalforsamling afholdes i Køge Kommune hvert år senest den 15. 31. marts juni. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Generalforsamlingen indvarsles af bestyrelsen med mindst 14 dags varsel ved fremsendelse af meddelelse til medlemmernes husstand, bilagt dagsorden samt ved opslag i klubhuset. Senest 24 dage før den ordinære generalforsamling afgiver bestyrelsen regnskabet for det forløbne regnskabsår til den valgte revisor. Det reviderede regnskab kan afhentes på kontoret fra 14 dage før generalforsamlingen. §12 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Fremlæggelse af budget for det kommende år. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. Indkomne forslag. Eventuelt. Kandidatforslag til dagsordenens punkt 5 skal indgives skriftligt til kontoret senest 7 dage før generalforsamlingen. En liste med alle kandidater offentliggøres ved opslag i klubhuset senest 5 dage før generalforsamlingen. Forslag til dagsordenens punkt 7 skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen skriftligt inden den 1. maj. 1. februar §13. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens bestemmelse eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen fra mindst ? af de stemmeberettigede medlemmer. En begæring om ekstraordinær generalforsamling skal indeholde de forslag, som ønskes behandlet, og generalforsamlingen skal afholdes i Køge Kommune inden 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget begæringen. Generalforsamlingen skal indvarsles med mindst 8 dages skriftlig varsel, bilagt dagsorden og forslag. §14. Stemmeberettiget på klubbens generalforsamling er alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance 7 dage før generalforsamlingen. Alle medlemmer har taleret. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem, dog kan ingen afgive mere end to stemmer efter fuldmagt.

7


§15. Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, hvor nærværende vedtægter ikke foreskriver andet. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har hvert stemmeberettiget medlem lige så mange stemmer som det antal bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der skal vælges. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning. §16 Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt ikke 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamling, men forslaget er godkendt af mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der afholdes tidligst 8 dage og senest 3 uger efter den første generalforsamling. På de nye ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer, uanset disses antal. Fuldmagter fra første generalforsamling er også gældende til den anden ekstraordinære generalforsamling, med mindre de udtrykkeligt er tilbagekaldt. Klubbens ledelse §17. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for en periode af 2 år. Af bestyrelsen afgår hvert år 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan, såfremt den består af mindre end 6 medlemmer, supplere sig i en valgperiode ved indkaldelse af suppleant(er). Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, der er stemmeberettigede. §18. Bestyrelsen konstituere sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede. Den træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. §19. Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og ansætter det fornødne personale. Køb og salg af fast ejendom kræver godkendelse af generalforsamlingen. Der må ikke sælges fast ejendom uden det forinden er godkendt på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen er, i tilfælde hvor hurtig reaktion er påkrævet, bemyndiget til – uden det forinden er godkendt på en generalforsamling – at erhverve fast ejendom til golfbaneformål i bred forstand 8


For indgåede forpligtelser hæfter alene klubbens formue. Klubben tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af fire bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

et bestyrelsesmedlem tre

Udvalg §20. Bestyrelsen nedsætter blandt medlemmerne baneudvalg, match- og handicapudvalg, PR-udvalg, eliteudvalg og ungdomsudvalg samt andre udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse måtte være behov for. Bestyrelsen har ret til at være repræsenteret i ethvert udvalg. Om udvalgs nedsættelse og sammensætning skal der ske underretning ved opslag i klubhuset. Om udvalgs konstitution og forhandlinger gælder de i §18 givne regler. Bestyrelsen kan til enhver tid ændre et udvalgs sammensætning.

turneringsudvalg.

9


Ordensforskrifter §21. For golfspillet følges de af ”The Royal and Ancient Golf Club og St. Andrews” fastsatte regler. Bestyrelsen fastsætter de lokale regler, som måtte findes fornødne. Disse skal dog godkendes af Dansk Golf Union. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes med hensyn til spillet og ordenens opretholdelse, såvel i klubhus som på banen. Overtrædes disse bestemmelser, kan bestyrelsen midlertidig udelukke medlemmet fra deltagelse i spillet og fra klubbens lokaler. I gentagelsestilfælde kan vedtages eksklusion. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for Dansk Golf Union’s amatør- og ordensudvalg. §22. Fastsættelses af handicap foretages efter de af Dansk Golf Union foreskrevne regler. §23. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen ved simpel stemmeflerhed bestemmelser om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling af klubbens formueforhold. Generalforsamlingen bestemmer, hvem klubbens formue, efter at alle forpligtelser er betalt, skal tilfalde. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. maj 1986, den ekstraordinære generalforsamling den 17. juni l986, den ekstraordinære generalforsamling de 24. februar 1987, den ekstraordinære generalforsamling den 19. juni 1991, den ekstraordinære generalforsamling den 21. juni 1995, den ekstraordinære generalforsamling den 2. marts 2000 og den ekstraordinære generalforsamling den 27. juni 2001 Ordensregler Det er ethvert medlems pligt at udvise en korrekt og hensynsfuld optræden på banen og i klubhuset. Med henvisning til vedtægternes §21 fastsættes følgende ordensregler. Midlertidige bestemmelser kan fastsættes og vil da blive opslået på tavle ved 1.tee. Klubhus 1. Det er tilladt, når skoene er rengjorte, at færdes med golfsko overalt i klubhuset, på 1. sal dog ikke med stålspikes. Der henvises i øvrigt til skiltning. 2. Det henstilles, at alle hjælper til med at holde orden i klubhuset. De sidste, der forlader lokalerne, skal slukke alt lys og låse alle yderdøre efter sig. Dette gælder også bagrummene. 3. Restauranten er med selvbetjening. Det henstilles at borde, også på terrassen, afryddes efter brug. 4. Bags og vogne må ikke medtages i klubhuset. 5. Hunde må ikke medtages i klubhuset. Udenfor skal de føres i snor. 6. I bagrummet må ikke henstilles løse vogne eller bags i gangene. 10


Banen 1. Greenkeepernes arbejde på banen *) har altid fortrinsret. Spil ikke videre før han har vinket frem. 2. Det er forbudt at hente bolde på naboers marker, grunde og i haver. 3. Det er tilladt at starte fra 10. tee, men spillere fra 9. green har altid fortrinsret på 10.tee. 4. Det er ikke tilladt at spille mere end fire-bolde. Lørdag/søndag og helligdage kl. 9-15 har. to-bolde ingen fortrinsret. Det anbefales dog, at mindre øvede spillere kun går to sammen, så de kan følge normalt spilletempo for en fire-bold. *) Når klubbens golfværter er i funktion, skal deres anvisninger følges, såvel ved start som på banen. 5. Damedag, herredag, seniordag og begynderdag har matchdeltagere i visse tidsrum fortrinsret til start på 1.tee, men derefter ingen særlige rettigheder. I disse tidsrum har to-bolde ingen fortrinsret. 6. Øvelsesspil mod de ordinære greens eller fra bunkers er ikke tilladt. 7. Beskyt banen – undlad prøvesving på teestederne, læg turf på plads, medbring pitchfork og ret nedslagsmærker op. 8. Spillere på banen må være passende påklædt, overensstemmende med golfsporten. 9. Tomme flasker må ikke efterlades på banen, de skal bringes tilbage til klubhuset. Papir, cigaretskod og andet affald skal anbringes i papirkurvene. 10. Hunde må ikke medtages på banen og på klubbens træningsareal. 11. Persontransporterede køretøjer, herunder barnevogne, må ikke uden særlig tilladelse benyttes på banen. 12. Medlemmer skal bære synligt, gældende bagmærker. Greenfeegæster skal bære greenfeemærke på banen. Overtrædelse af ordensreglerne kan medføre sanktioner jf. vedtægternes §21.

*) tilføjelse: og baneservíce

To-bolde har ingen fortrinsret *) tilføjelse: En fire-bold må ikke overstige et samlet handicap på 120 Sætningen udgår

Tilføjelse: 13. Tændt mobiltelefon er ikke tilladt på banen.

11


Drømmer du om egen green eller bare en køkkenhave? Store drømme? Eller små drømme? Uanset hvilke boligdrømme du har, hjælper Nybolig Mariann Trolledahl dig gerne med at gøre dem til virkelighed. Hvad enten du overvejer at sælge den gamle bolig eller købe en ny, kan du trygt regne med, at vi sørger for, at du får det bedste ud af situationen. Det er det, vi mener, når vi lover, at du får en ordentlig handel. Det kan også være, at du vil blive boende, hvor du bor, men drømmer om et nyt køkken eller nyt bad. Med Nykredit i ryg-

gen, kan vi også hjælpe dig med at få et Tillægslån, så du kan få gang i planerne. Faktisk behøver du ikke engang gøre noget ved din bolig, for at få et Tillægslån. Så vil du f.eks. hellere rejse pengene op eller købe en ny bil, blander Nykredit sig ikke i det. Nybolig og Nykredit har et stærkt samarbejde, og derfor kan vi sammen hjælpe dig trygt gennem en bolighandel: Nybolig sælger den gamle bolig eller finder den nye. Nykredit finder pengene.

Nybolig Mariann Trolledahl Hundige Strandvej 213 2670 Greve tlf. 4390 2122 Hundige Storcenter 52 2670 Greve tlf. 4390 2122

12

Københavnsvej 63 A 4000 Roskilde tlf. 4632 3322 Vallensbæk StationsTorv 11-15 2665 Vallensbæk Strand tlf. 4354 2122

Solrød Strandvej 97 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122 Solrød Center 46 2680 Solrød Strand tlf. 5614 6122

www.nybolig.dk


SCA Slå et sving omkring SCA og se Golf 2003 … samt alle de andre store VW nyheder

PS! Vi spiller selv i Køge Golfklub. Det giver ”drive” og ideer til gode medlemstilbud. Velkommen.

Svend Christensens Autohus A/S Ellebjergvej 138 . 2450 København SV Telefon 36 19 02 00 . Fax 36 30 26 78 www.sca-vw.dk

13


Interflora - et stempel for kvalitet Brudebuketter - Dekorationer samt alt i begravelsesbinderi Åben 363 dage kl. 10-18

Engstrupgård Møllesvinget 6 · Karlslunde · Tlf. 46 15 00 08 14


Bærebags rebags m/stativ og dobbelt strop Callaway Taylor-Made

Førr 1499 1599

Nu 899 899

Vognbags Callaway Hawk-Eye Titleist 9”

1599 1699

899 999

1399 1099 1000 2399 3999 3999 1899 3399 5999 4999

499 699 500 1899 2499 2299 1299 1999 3999 3799 179

2499

1999

Andre gode tilbud Foot-Joy ,Nike,Adidas,Dexter sko Adidas vinter støvler Diverse vindstopper, pullover osv. Callaway steelhead III metalwoods Taylor Made 500 series driver Callaway ERC II demo model Cobra SS fairway m/woods Troubleshooter CTX jern 4 til sw Taylor-Made 200 series grafit jern 4 til sw Wilson Deep Red jern herre stål 3 til pw Pinnacle gold distance bolde 15 stk. Links to Links Ltd. Edition Metal woods 3, 5, 7 & Jern 4 – sw, putter, vogn og bag

Åbningstider bningstider i januar og februar • llørdag rdag og søndag s ndag kl.10-13 (ferieukket fra 10. januar 2004 til og med 18. januar 2004)

Med venlig hilsen Peter Taylor Email: peter.taylor@c.dk Køge ge Golf Shop 56 65 64 00 • Peter Taylor mobil 21 45 34 24


Køge Golf Klub 2003 6  

Køge Golf Klub, klubblad

Advertisement