Page 1

Universiteti Politeknik i Tiranes Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit Departamenti i Sizmologjise

BULETINI SIZMOLOGJIK

BULETINI I TËRMETEVE TË RRJETIT SIZMOLOGJIK SHQIPTAR Prill 2014

PARAMETRIC DATA AND ALBANIAN’S EARTHQUAKE ANALYSIS April 2014


UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS INSTITUTI I GJEOSHKENCAVE, ENERGJISË, UJIT DHE MJEDISIT Departamenti i Sizmologjisë

BULETINI MUJOR I RRJETIT SIZMOLOGJIK TË SHQIPERISË

Prill 2014

MONTHLY BULLETIN OF THE ALBANIAN SEISMOLOGICAL NETWORK

April 2014

Perliluar nga: Compiled by: Prof.Asoc.Dr. Rrapo ORMËNI Dr. Edmond DUSHI

Redaktor pergjegjes Redactor in Chief Prof.Asoc.Dr. Rrapo ORMËNI

Drejtori i Institutit Director of Institute Prof. Asoc Vangjel Mustaqi

Tiranë, 2014


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014 INFORMACION I PERGJITSHEM Prezantim

GENERAL INFORMATION Introduction

TheBuletini Albanian i Rrjetit Seismologic Sizmologjik Network’s Shqiptar bulletin është is njëa periodic publication of earthquake wave data, source publikim periodik i parametrave valore, parameters and their magnitudes, for every parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve seismic event occurring inside the Albanian brenda territorit të Shqiperisë dhe rrotull saj, territory and its surroundings. This publication përpiluar nga Departamenti i Sizmologjisë i is compiled in the Department of Seismology of Institutit te Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe the Institute of Geosciences, Energy, Water and Mjedisit pranë Universitetit Politeknik të Environment under the Polytechnic University Tiranës. of Tirana. All the estimated values, of the Parametrat e vlerësuar i referohen kuadrantit parameters, refer to the geographic quadrant 0 gjeografik të kufizuar nga koordinatat: 39.0 confined by the coordinates: 390- 430N and 0 0 0 43.0 V dhe 18.5 -21.5 L. 18.50-21.50 E. Bulletin comprises a description Buletini përmban pjesën spjeguese të përbërë section, containing the most general nga informacioni i përgjithshëm, simbolet e information, the section of the used symbols përdorura për parametrat e vlerësuar, të dhënat corresponding to all the evaluated parameters, fazore valore për seicilin nga tërmetet e phases data for each of the recorded and located regjistruar dhe përpunuar, katalogu mujor i earthquakes. It contains also the event termeteve, informacionin makrosimik, catalogue, the macro- seismic information, the statistikor, mekanizmin vatror dhe hartën e statistical information, the focal mechanism shpërndarjes së epiqendrave. Në të përfshihen solutions and an aerial epicenter distribution disa kategori tërmetesh, bazuar në map. informacionin e regjistruar dhe përpunuar për Different earthquake information categories are secilen prej tyre. Ato jane: 1- tërmetet e included, depending on their recorded and lokalizuar; 2- tërmetet e regjistruar nga më elaborated information, for each of them. They shumë se një stacion lokal, por jo të lokalizuar are: 1- 1ocalized earthquakes; 2- earthquakes dhe 3- termete te regjistruar të paktën nga një recorded from more than one local station, but stacion lokal, por me më shumë se një fazë not located and 3- earthquakes recorded at least valore. by one station, but having more than one Të dhënat parametrike, si më siper, vlerësohen seismic phase. në mënyrë të pandërprerë nëpërmjet monitorimit The parametric data, as above, are permanently sizmologjik dhe bazohen në analizën sasiore të evaluated throughout the seismological regjistrimit instrumental valor. Llogaritja e monitoring routine, based upon quantitative vlerave të tyre është produkt i aplikimit të analyze of instrumental waveform recordings. metodave analitike të njohura, në menyrë Their computed values are the direct application


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014 iterative dhe interaktive, të aplikuara në programe llogarites të çertifikuar dhe të njohur globalisht. Kështu, për përcaktimin e të dhënave kohore valore hyrëse përdoret programi Atlas, ndërsa lokalizimi i tërmeteve kryhet nëpërmjet programit Hypoinverse. Në këtë analizë merret në konsideratë modeli lokal për strukturën e shpejtësisë së përhapjes së valëve sizmike (Ormëni 2007) (kryesisht atyre volumore, primare dhe sekondare, P dhe S). Vlerësimi i magnitudës realizohet duke aplikuar modele të njohur parametrik si ai Richter & Gutenberg (1956) dhe Eaton (1992). Analiza e të dhënave të publikuara realizohet nga grupi i punes i përbere nga punonjësit kërkues shkencor Rrapo Ormeni dhe Edmond Dushi si edhe ata ndihmës shkencor Ardian Minarolli, Ervin Kasa dhe Olgert Gjuzi. Informacioni instrumental valor përftohet nëpërmjet një rrjeti stacionesh lokal, ku përfshihen: stacioni sizmologjik qëndror i Tiranës (TIR), B. Currit (BCI), Pukës (PUK), Peshkopisë (PHP), Vlorës (VLO), Tepelenës (TPE), Sarandës (SRN) dhe Korçës (KBN), te cilët janë të paisur me sensor me bandë të gjerë regjistrimi. Gjithashtu, rrjeti lokal përmban edhe një numër stacionesh me regjistrim me period të shkurtër, ku përfshihen: Shkodra (SDA), Laçi (LACI) dhe Leskoviku (LSK). Në analizë perfshihen edhe të dhënat valore të regjistruara e përcaktuara nga një numër stacionesh sizmologjik të rajonit dhe Mesdheut, të cilët i përkasin rrjetit sizmologjik të Universitetit “Aristotel” të Selanikut (AUTH), rrjetit sizmologjik Italian të menaxhuar nga Instituti Kombetar i Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (INGV), si edhe stacione të rrjetit sizmologjik të Observatorit Sizmologjik të Malit të Zi (MSO).

result of known analytical methods, iteratively and interactively, within certified and globally known computational programs. Hence, for the onset time data determination, the Atlas program is used, whereas the earthquake location is done by mean of Hypoinverse program. For this analyze, a local velocity model accounting for the local and accurate seismic wave paths, is used (Ormeni, 2007). Mainly body seismic waves are concerned, primary P-phases and secondary Sphases, within computation and location process. Magnitude determination is achieved through known parametric models as the one of Richter (1956) and Eaton (1992). Analyzes of the published data is undertaken from a dedicated working group, comprising by scientific staff Rrapo Ormeni & Edmond Dushi and technical staff Ardian Minarolli, Ervin Kasa& Olgert Gjuzi. Instrumental information is achieved through a network of local seismological stations, as listed: Tirana central station (TIR), B. Curri (BCI), Puka (PUK), Peshkopia (PHP), Vlora (VLO), Tepelena (TPE), Saranda (SRN) and Korça (KBN), which are equipped with broad band seismic sensors. Also, the local network enumerates some short period recording stations, situated at Shkodra (SDA), Laçi (LACI) and Leskoviku (LSK). In this analyze, data from a number of regional stations, are included as well. They are distributed along the Mediterranean coast and belong to the AUTH network of the “Aristotle” university of Thessaloniki, Italian National Seismological Network managed from National Institute of Geophysics and Volcanoes (INGV) as well as seismological stations of the Seismological Observatory of Montenegro (MSO).


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014 STACIONET E RRJETIT SIZMOLOGJIK( SEISMOLOGICAL NETWORK STATION)

Kodi Stacionit (Stn. Code)

Regjistrimi (po/jo) (Registered)

TIR BCI KKS PHP PUK SDA LACI KBN LSK TPE VLO SRN

Po (y) Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

Koordinatat (Coordinates) V-J

L-P

(N-S)

(E-W)

41.3477 42.3666 42.0756 41.6847 42.0426 42.0519 41.6363 40.6236 40.1500 40.2952 40.4686 39.8800

19.8650 20.0675 20.4113 20.4408 19.8926 19.4986 19.7094 20.7874 20.6000 20.0109 19.4955 20.0005

Lartesia (Elevation)

198 500 300 670 900 80 40 800 920 240 80 20

Tipi Stacionit (Stn. Type) 3C-VBB 3C-BB 3C-BB 3C-BB 3C-BB 3C-SP 3C-SP 3C-BB 3C-SP 3C-BB 3C-BB 3C-BB

Sizmometri (Sensor Type STS-2 CMG-40T SM-4 (B) Trillium-40 Trillium-40 SM-4 (B) SM-4 (B) Trillium-40 SM-4 (B) CMG-40T Trillium-40 Trillium-40

Sistemi regjistrimit

Sistemi i komunikimit

Recording system

Comunication system

Quantera Trident GBD-x16 Trident Trident GBD-x16 GBD-x16 Trident GBD-x16 Trident Trident Trident

VSAT VSAT Dial Up VSAT VSAT Dial Up Dial Up VSAT Dial Up VSAT VSAT VSAT

Perioda natyrore e sensorit (Natural Sensor period 120 s 40 s 0.2 s 40 s 40 s 0.2 s 0.2 s 40 s 0.2 s 40 s 40 s 40 s

SIMBOLIKA E PERDORUR NE PERMBAJTJEN E BULETINIT SIZMOLOGJIK SYMBOLIC USED IN SEISMOLOGICAL BULLETIN CONTAIN Simboli (Symbol)

Parametri korrespondues (Corresponding parameter)

Y M D H M Sec

Viti (year) Muaji (month) Dita (day) Ora (hour) Minuta (minute) Sekonda (second)

Lat

Gjerësia gjeografike (latitude)

Lon

Gjatësia gjeografike (longitude)

Dep

Thellësia (depth)

Hor. err

Gabimi horizontal (horizontal error)

Ver. err

Gabimi vertikal (vertical error)

Gap

Mosmbulimi me stacione minitorimi (azimutal gap)

Rms

Gabimi mesatar kuadratik (Root mean squarre)

Mag

Magnituda (magnitude)

Net

Emërtimi i rrjetit sizmologjik (network code)

Pershkrimi (Description) Viti ndodhjes se ngjarjes (year of occurence) Muaji i ndodhjes së ngjarjes (month of occurence Data e ndodhjes së ngjarjes (date of occurence) Ora ne origjine (UTC) (origine time universal) Minuta (origine time minute) Sekonda (origine time second) Gjeresia gjeografike e epiqendrës Veri-Jug( 0) Geographical latitude N-S direction Gjatesia gjeografike e epiqendrës Lindje-Perendim( 0) Geographical longitude E-W direction Thellësia vatrore (focal depth)-km Gabimi ibërë në vlerësimin eepiqendres (km) Estimation error of epicentre Gabimi i bërë në vlerësimin e thellësisë (km) Depth estimation error Zona e sferës fokale (imagjinare),e pa mbuluar me stacione regjistrues Azimutal station gap Gabimi i pergjitshem (Total estimation error-sec) Madhesia e termetit sipas shkalles lokale te kalibruar (local calibrated measure of the earthquake size) Kodi nderkombetar i identifikimit te rrjetit ne FDSN (Federation of Digital seismologies network) eshte AC


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

Nr

Numuri i stacioneve (station’s number)

STAT

Kodi i stacionit (station code)

SP

Komponentja e regjistrimit (recording component)

IPHASW

Faza valore sizmike (seismic wave phase) Polariteti i hyrjes së parë në komponenten vertikale (first vertical honsent polarity) Ora, minuta dhe sekonda (time onsets for each phase)

D HRMM SECON AZIMU

Kendi azimutal (station-source azimuth angle)

RES

Diferenca kohore (time residual)

DIS

Largesia epiqendrore (epicentral distance)

DUR

Zgjatshmeria e sinjalit sizmik (signal time duration)

(International code of Network identification on FDSN is AC) Nr. Stacioneve te perdorur ne lokalizim (No. Of used stations) Kodi nderkombetar që përdoret për të identifikuar stacionin përkatës sizmologjik (tre karaktere) (international stn code) Kodimi i komponenteve te regjistrimit ne perputhje e orientimin gjeografik 3D (Z, N ose E) Component code acording to recording direction tipi i valës P (Pg / Pn) ose S (Sg / Sn) (wave phase type) Polariteti i vales renese ne statcion, ne komponenten Z (first onset polarity on Z) Te dhenat kohore per mbrritjen e seciles faze ne regjistrim Time data for each phases on recording Azimuti stacion- vater termeti Station-focus azimuthal angle Ndryshimi ndërmjet kohës teorike të llogaritur nga modeli dhe kohës faktike, nga regjistrimi Time residuals between calculated and observed times Largesia hoeizontale epiqender-stacion Distance from epicenter to the station Shpreh zgjatshmerinë e plotë të sinjalit sizmik ne sizmogram Total Signal Duration

INFORMACIONI PARAMETRIK FAZOR DHE LOKALIZIMI (PARAMETRIC PHASES INFORMATION AND LOCATION)

TËRMETE TËAFËRTA (NEAR EARTHQUAKE)

Y

M

D

HM

Sec

2014 04 01 0525 44.75 GAP=313

Lat

Long

42.31 19.46 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 0525 53.01 PUK SE ISG 0526 00.04

AZIMU 130 130

Dep

Net Nr Rms Mag

7

ASN 3 0.1 2 HANI HOT-SHKODER ver.err=1KM -ALBANIA RES 0.1 0.1

DIS 46 46

DUR 11

Epicenter

Md 1.9


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

BCI BCI PHP PHP Y

M

SZ SE SZ SE

IPG ISG IPG ISG

D

HM

0525 0526 0526 0526 Sec

2014 04 02 0746 15.97 GAP=126 STAT FNA FNA PHP PHP TIR TPE SRN SRN PUK PUK Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SZ SZ SE SZ SE

D

Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE

HM

Sec

D

HM

Sec

SP SZ SE SZ SE SZ SE SE

83 83 130 130 Long

40.96 20.73 hor.err=2km

Lat

Lat

Long

AZIMU 98 98 343 343 132 132 Long

41.34 20.2 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 1251 37.57 ISG 1251 40.06 IPG 1251 44.12 ISG 1251 51.12 IPG 1251 48.38 ISG 1251 59.12 ISN 1252 14.15

-0.1 0.3 -0.1 0.2 Dep 13

AZIMU 110 110 344 344 301 220 208 208 330 330

41.73 20.02 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 1250 03.91 ISG 1250 11.67 IPG 1250 06.75 ISG 1250 11.92 IPN 1250 27.12 ISN 1250 47.39

2014 04 02 1251 34.45 GAP=230 STAT TIR TIR PHP PHP PUK PUK FNA

Lat

IPHASW D HRMM SECON IPG 0746 26.66 ISG 0746 34.68 IPG 0746 30.53 ISG 0746 42.70 IPG 0746 30.57 IPG 0746 30.82 IPN 0746 40.13 ISN 0746 58.88 IPN 0746 40.30 ISN 0746 58.83

2014 04 02 1249 59.96 GAP=313 STAT PHP PHP PUK PUK FNA FNA

53.93 01.00 03.91 17.96

AZIMU 272 272 42 42 353 353 118

7

14

Net Nr Rms Mag

DIS 59 59 83 83 84 96 136 136 139 139

2.1

Epicenter

ASN 3 0.3 3.1 ver.err=1KM

RES 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.0 -1.1 0.2 0.5 0.1 0.1 Dep

49 49 107 107

POGRADEC -ALBANIA

DUR 35

3

37

3.1

37

3.1

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 3 0.0 2.4 ver.err=1KM RES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

Dep 11

DIS 35 35 36 36 156 156

Md

BURREL -ALBANIA

DUR 20

Md 2.4

17

2.3

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.1 2.5 SHKALL-TIRANE ver.err=3KM -ALBANIA

RES -0.1 0.0 0.1 0.0 -0.2 0.1 -0.4

DIS 13 13 52 52 78 78 131

DUR 20

Md 2.3

21

2.5

22

2.6


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

Y

M

D

HM

Sec

2014 04 03 0059 23.06 GAP=124 STAT TIR TIR PHP PHP TPE TPE FNA FNA PUK PUK SRN SRN BCI BCI Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

D

HM

Sec

Y

M

SP SZ SE SZ SZ SE SE SE SE SZ SE

HM

Sec

2014 04 03 0148 14.16 GAP=313 STAT BCI BCI PUK PUK PHP

SP SZ SE SZ SE SZ

Lat

Lat

Long

Net Nr Rms Mag

18

ASN 7 0.2 2.8 SHUSHIC-ELBASAN ver.err=1KM -ALBANIA

RES -0.2 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1 1.1 0.2 0.1 0.1 Dep 46

AZIMU 58 58 23 42 42 20 26 15 16 16 Long

42.33 20.04 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0148 15.46 ISG 0148 15.79 IPG 0148 21.09 ISG 0148 26.05 IPG 0148 28.06

Dep

AZIMU 314 314 16 16 191 191 109 109 346 346 188 188 356 356

39.35 18.86 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0109 35.67 ISG 0109 50.39 IPG 0109 39.96 IPG 0109 40.17 ISG 0109 57.52 ISN 0109 52.36 ISN 0109 59.00 ISN 0110 01.22 IPG 0110 05.92 ISG 0110 45.60

D

Long

41.09 20.21 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0059 30.62 ISG 0059 36.79 IPG 0059 35.49 ISG 0059 44.87 IPG 0059 39.06 ISG 0059 51.21 IPG 0059 41.53 ISG 0059 55.09 IPG 0059 42.33 ISG 0059 56.11 IPG 0059 48.57 ISG 0100 04.22 IPG 0059 47.28 ISG 0100 05.31

2014 04 03 0109 15.95 GAP=258 STAT SRN SRN VLO TPE TPE TIR PHP PUK BCI BCI

Lat

AZIMU 30 30 201 201 155

DIS 40 40 68 68 91 91 105 105 108 108 136 136 141 141

Epicenter

DUR 26

Md 2.8

23

2.7

36

3.1

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 7 0.3 4.7 SOUTHERN ITALY ver.err=2KM

RES -0.1 -0.2 1.1 0.3 0.2 0.2 -0.4 -0.7 -1.1 0.2

DIS 114 114 135 144 144 237 292 311 350 350

Dep

Net Nr Rms Mag

3

ASN 3 0.1 2 ver.err=1K RES 0.2 0.2 0.1 0.1 -0.6

DIS 4 4 35 35 79

DUR

Md

Epicenter BAJRAM CURRI -ALBANIA DUR 10

Md 1.7

17

2.3


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

PHP Y

M

SE ISG D

HM

0148 39.69 Sec

2014 04 03 0949 51.98 GAP=296 STAT BCI BCI PUK PUK PHP PHP TIR TIR VLO VLO TPE TPE SRN SRN Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

D

HM

Sec

Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE

HM

Sec

2014 04 04 0003 25.32 GAP=171 STAT BCI BCI PUK PUK PHP PHP

SP SZ SE SZ SE SZ SE

Lat

Lat

Long

Dep 7

Long

AZIMU 113 113 126 126 127 127

Epicenter

ASN 7 0.1 3.3 BAJRAM CURRI ver.err=2KM -ALBANIA

Dep 3

DIS 4 4 40 40 85 85 117 117 218 218 233 233 274 274

DUR 32

Md 2.7

55

3.3

58

3.4

56

3.4

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 3 0.0 2.2 S-E SHKODER ver.err=1KM -ALBANIA RES 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0

Dep 2

79

Net Nr Rms Mag

RES 0.2 -0.1 -0.2 0.1 -0.5 0.0 0.1 0.6 0.0 0.1 0.2 -0.3 -1.1 0.8

AZIMU 86 86 45 45 118 118

43.00 18.17 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPN 0003 55.64 ISN 0004 18.38 IPN 0003 56.66 ISN 0004 20.08 IPN 0004 04.61 ISN 0004 36.62

0.1

AZIMU 132 132 196 196 156 156 187 187 192 192 181 181 181 181

42.02 19.59 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 2239 08.68 ISG 2239 12.14 IPG 2239 13.63 ISG 2239 21.52 IPG 2239 18.56 ISG 2239 29.21

D

Long

42.39 20.02 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0949 53.83 ISG 0949 54.81 IPG 0949 59.41 ISG 0950 05.39 IPG 0950 06.79 ISG 0950 18.95 IPG 0950 12.77 ISG 0950 28.81 IPN 0950 29.05 ISN 0950 56.93 IPN 0950 31.30 ISN 0950 59.95 IPN 0950 37.91 ISN 0951 09.52

2014 04 03 2239 03.53 GAP=287 STAT PUK PUK BCI BCI PHP PHP

Lat

155

DIS 24 24 54 54 74 74

DUR 12

Md 1.9

22

2.2

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 3 0.2 3.1 ver.err=1KM RES 0.2 0.2 -0.1 0.1 -0.3 0.1

DIS 170 170 177 177 237 237

BOSNIA

DUR 38

Md 3.1

38

3.1

44

3.3


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

Y

M

D

HM

Sec

2014 04 GAP=336 STAT SP SRN SZ SRN SE VLO SZ VLO SE TIR SZ TIR SE PHP SZ PHP SE PUK SZ PUK SE BCI SZ BCI SE

03 2008 20.13

Y

D

M

IPHASW D HRMM IPN 2009 ISN 2009 IPN 2009 ISN 2010 IPN 2009 ISN 2010 IPN 2009 ISN 2010 IPN 2009 ISN 2010 IPN 2009 ISN 2010 HM

Sec

2014 04 04 1529 00.84 GAP=

Lat

37.18 23.73 hor.err=6km SECON AZIMU 05.59 315 44.92 315 09.15 318 10.01 318 09.20 338 18.80 338 21.50 336 19.11 336 28.87 337 26.14 337 31.74 339 29.66 339 Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 04 1535 29.25 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 04 1836 28.85 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

Long

AZIMU

Long

Lat

AZIMU

Long

Epicenter

ASN 6 0.7 5.7 SOUTH GREECE ver.err=7KM RES DIS DUR Md 0.6 288 581 5.7 0.5 288 0.3 362 587 5.7 -0.4 362 -0.5 421 588 5.7 -0.4 421 0.6 432 0.7 432 -0.8 487 0.8 487 0.6 514 0.7 514

Dep

Net Nr Rms Mag ASN ver.err=KM

RES

Dep

Epicenter

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

Md

BCI

DIS

ASN ver.err=KM

Dep

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

Dep

Epicenter

BCI

DIS

ASN ver.err=KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1836 28.85 BCI SE ISG 1836 29.80 Y

AZIMU

Net Nr Rms Mag

117

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1535 29.25 BCI SE ISG 1535 30.34 Y

Long

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1529 00.84 BCI SE ISG 1529 01.66 Y

Long

Md

Epicenter

BCI

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

2014 04 04 2142 33.80 GAP=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 2142 33.80 BCI SE ISG 2142 33.80 Y

M

D

HM

Sec

2014 04 04 2313 39.25 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 05 0122 56.68 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 05 0145 02.42 GAP=313 STAT BCI BCI PUK PUK PHP PHP Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE

Lat

HM

Sec

2014 04 05 0207 38.45 GAP=

Dep

Long

Long

Lat

AZIMU 280 280 205 205 158 158 Long

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0207 38.45 BCI SE ISG 0207 39.40

AZIMU

Dep 6

Epicenter

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

Md

BCI

DIS

ASN ver.err=KM

AZIMU

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

Dep

BCI

DIS

ASN ver.err=KM

AZIMU

42.36 20.08 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0145 03.77 ISG 0145 04.72 IPG 0145 09.73 ISG 0145 15.32 IPG 0145 17.08 ISG 0145 27.82

D

Long

RES

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0122 56.68 BCI SE ISG 0122 57.67 Y

AZIMU

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 2313 39.25 BCI SE ISG 2313 43.09 Y

ASN ver.err=KM

hor.err=km

Md

Epicenter

BCI

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 3 0.1 2.1 BAJRAM CURRI ver.err=1KM -ALBANIA RES 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.1 0.1

Dep

DIS 2 2 39 39 81 81

DUR 13

Md 1.9

19

2.3

Net Nr Rms Mag ASN ver.err=KM

RES

DIS

Epicenter

BCI DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

Y

M

D

HM

Sec

2014 04 05 0217 53.92 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 05 0245 33.28 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 05 1017 11.93 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 05 1042 10.20 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 03 1024 45.50 GAP=219 STAT VLO VLO SRN SRN TIR TIR

SP SZ SE SZ SE SZ SE

Dep

AZIMU

Long

AZIMU

Long

Lat

AZIMU

Long

39.19 17.53 hor.err=3km

IPHASW D HRMM SECON IPN 1025 22.97 ISN 1025 49.10 IPN 1025 22.21 ISN 1025 49.54 IPN 1025 34.08 ISN 1026 09.07

AZIMU 49 49 69 69 39 39

BCI DUR

BCI

DIS

DUR

ASN 6 0.8 4.9 ver.err=3KM DIS 219 219 225 225 310 310

Md

Epicenter

Net Nr Rms Mag

RES 0.2 -0.3 0.4 0.5 -0.5 -0.4

Md

Epicenter

Net Nr Rms Mag

RES

20

DUR

DIS

ASN ver.err=KM

Dep

BCI

Net Nr Rms Mag

RES

Md

Epicenter

DIS

ASN ver.err=KM

Dep

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

Dep

Epicenter

BCI

DIS

ASN ver.err=KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1042 10.20 BCI SE ISG 1042 11.14 Y

Long

RES

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1017 11.93 BCI SE ISG 1017 12.83 Y

AZIMU

Net Nr Rms Mag ASN ver.err=KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0245 33.28 BCI SE ISG 0245 34.32 Y

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0217 53.92 BCI SE ISG 0217 54.82 Y

Long

Md

Epicenter SOUTH-ITALY DUR 180 168 205

Md 4.8 4.7 4.9


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

PHP PHP PUK PUK BCI BCI Y

SZ SE SZ SE SZ SE

IPN ISN IPN ISN IPN ISN

M

D

1025 1026 1025 1026 1025 1026 HM

Sec

2014 04 05 1736 18.48 GAP=

41.46 21.96 41.37 23.70 46.47 33.16 Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 05 1810 26.60 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 05 2135 30.32 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 06 1256 39.11 GAP=141 STAT VLO VLO TIR TIR SRN SRN PHP PHP

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SZ

AZIMU

Long

Dep

Lat

AZIMU

Long

40.73 19.80 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 1256 44.92 ISG 1256 51.77 IPG 1256 51.70 ISG 1257 00.85 IPG 1256 56.53 ISG 1257 09.47 IPG 1256 58.97 IPG 1257 15.65

AZIMU 222 222 4 4 169 169 26 26

5.0 5.0 5.0

Epicenter

BCI DUR

Md

Epicenter

BCI

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

BCI ver.err=KM RES

Dep 6

220

Net Nr Rms Mag

RES

ASN

211

DIS

ASN ver.err=KM

Dep

210

Net Nr Rms Mag

RES

AZIMU

Long

370 370 373 373 41 411

ASN ver.err=KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 2135 30.32 BCI SE ISG 2135 31.33 Y

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1810 26.60 BCI SE ISG 1810 27.43 Y

Long

-1.1 0.7 -0.8 -0.8 0.6 -1.7

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1736 18.48 BCI SE ISG 1736 19.43 Y

40 40 31 31 30 30

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 8 0.2 3 ROSKOVEC-ALBANIA ver.err=2KM RES -1.2 -0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 -1.1 -0.1

DIS 39 39 68 68 97 97 118 118

DUR 32

Md 2.8

42

3.1

37

3


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

FNA IGT PUK PUK BCI Y

SZ SE SZ SE SZ M

IPN ISN IPN ISN IPN D

1257 1257 1257 1257 1257 HM

Sec

2014 04 06 1701 35.53 GAP=

02.44 03.93 04.68 23.92 10.16 Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 06 1706 55.04 GAP=

M

D

HM

Sec

2014 04 06 2119 23.41 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 06 2224 32.25 GAP=

M

D

HM

Sec

2014 04 07 0253 54.96 GAP=

Long

Lat

Dep

AZIMU

Long

Dep ASN

Long

Dep ASN

Long

DIS

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

DUR

Md

Epicenter

DUR

Md

Epicenter

BCI ver.err=KM RES

Dep ASN

hor.err=km

DUR

BCI ver.err=KM

hor.err=km

Lat

DIS

Net Nr Rms Mag

RES

AZIMU

DIS

Net Nr Rms Mag

RES

AZIMU

Epicenter

SRN ver.err=KM

hor.err=km

Lat

Net Nr Rms Mag

RES

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 2224 32.25 BCI SE ISG 2224 33.05 Y

AZIMU

134 141 145 145 183

SRN ver.err=KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 2119 23.41 BCI SE ISG 2119 24.17 Y

Dep ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 1706 55.04 SRN SE ISG 1706 55.81 Y

Long

-0.3 0.0 0.0 0.1 -0.4

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 1701 35.53 SRN SE ISG 1701 36.62 Y

87 161 3 3 6

DIS

Net Nr Rms Mag BCI ver.err=KM

DUR

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0253 54.96 BCI SE ISG 0253 55.80 Y

M

D

HM

Sec

2014 04 07 0848 26.99 GAP=102 STAT TIR TIR PHP PHP VLO PUK PUK FNA FNA SRN SRN BCI BCI Y

SP SZ SE SZ SE SZ SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

M

D

HM

Sec

Y

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

M

HM

Sec

2014 04 08 2114 32.13 GAP=186 STAT PUK PUK PHP PHP

SP SZ SE SZ SE

Lat

Lat

Long

Dep 8

Long

AZIMU 308 308 134 134

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 7 0.2 3.1 ELBASAN-ALBANIA ver.err=2KM RES 0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.2 0.0 0.8 -0.3 -0.1 0.1 0.1 -0.9 -0.2

DIS 34 34 68 68 90 104 104 112 112 138 138 138 138

DUR 34

Md 2.9

40

3.1

38

3.1

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

19

ASN 4 0.1 2.9 ver.err=1KM

MONTENEGRO

AZIMU 127 127 94 94 128 128 156 156

41.89 20.16 hor.err=4km

IPHASW D HRMM SECON IPG 2114 37.53 ISG 2114 41.85 IPG 2114 38.25 ISG 2114 42.96

RES

AZIMU 319 319 22 22 217 350 350 109 109 358 358 185 185

42.42 19.24 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 1207 38.98 ISG 1207 48.35 IPG 1207 39.08 ISG 1207 48.40 IPG 1207 48.12 ISG 1208 05.22 IPN 1207 48.63 ISN 1208 05.40 D

Long

41.12 20.13 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0848 33.33 ISG 0848 38.46 IPG 0848 39.15 ISG 0848 48.36 IPG 0848 43.20 IPG 0848 45.23 ISG 0849 00.27 IPG 0848 47.00 ISG 0849 01.93 IPN 0848 51.11 ISN 0849 08.59 IPN 0848 51.43 ISN 0849 09.64

2014 04 08 1207 26.34 GAP=313 STAT PUK PUK BCI BCI PHP PHP TIR TIR

Lat

AZIMU

RES 0.1 0.1 0.0 0.2 -0.4 0.1 -0.1 0.1

DIS 68 68 69 69 129 129 130 130

DUR 29 30

Dep

Net Nr Rms Mag

7

ASN 4 0.1 2 ver.err=6KM RES 0.1 0.1 0.0 0.1

DIS 28 28 32 32

Md 2.9 2.9

Epicenter ARREM MOLLE - ALBANIA

DUR 12 13

Md 2 2


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

Y

M

D

HM

Sec

2014 04 08 2147 06.51 GAP=313 STAT PUK PUK TIR TIR BCI BCI PHP PHP Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

D

HM

Sec

Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE

Lat

HM

Sec

2014 04 09 0516 33.24 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 09 0516 58.82 GAP=

7

Long

AZIMU 128 128 90 90 129 129 Long

RES 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.2 -0.1 Dep 7

Dep

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 0516 58.82 SRN SE ISG 0517 00.21

AZIMU

DIS 59 59 61 61 120 120

Net Nr Rms Mag

DUR 19 19

Md 2.4 2.5

Epicenter MONTENEGRO

DUR 15

Md 2.2

16

2.3

Epicenter

SRN ver.err=KM RES

Dep ASN

hor.err=km

DIS 43 43 65 65 78 78 85 85

Net Nr Rms Mag

RES 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.1

AZIMU

Long

Epicenter

ASN 3 0.1 2.3 ver.err=12KM

ASN

Lat

Net Nr Rms Mag

ASN 4 0.1 2.4 VELIPOJ-SHKODER ver.err=1KM -ALBANIA

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 0516 33.24 SRN SE ISG 0516 34.91 Y

Dep

AZIMU 59 59 147 147 41 41 101 101

42.37 19.32 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 2233 37.52 ISG 2233 45.63 IPG 2233 37.73 ISG 2233 46.18 IPG 2233 48.05 ISG 2233 03.84

D

Long

41.84 19.44 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 2147 14.64 ISG 2147 20.71 IPG 2147 18.35 ISG 2147 27.28 IPG 2147 20.43 ISG 2147 30.99 IPG 2147 21.86 ISG 2147 33.04

2014 04 08 2233 26.72 GAP=321 STAT PUK PUK BCI BCI PHP PHP

Lat

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

SRN ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

Y

M

D

HM

Sec

2014 04 09 0526 31.75 GAP=223 STAT IGT IGT SRN SRN TPE TPE FNA FNA Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

Lat

39.57 20.21 hor.err=3km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0526 05.59 ISG 0526 44.92 IPG 0526 05.59 ISG 0526 44.92 IPG 0526 09.20 ISG 0526 18.80 IPN 0526 21.50 ISN 0526 19.11

D

HM

Sec

2014 04 09 1642 08.73 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 09 1841 30.11 GAP=

M

D

HM

Sec

2014 04 09 2250 06.04 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 09 2335 41.85 GAP=

RES 0.6 0.5 0.6 0.5 -0.5 -0.4 0.6 0.7 Dep

AZIMU

Long

Dep

Dep ASN

Long

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

AZIMU

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR 581 581 588

Md 5.7 5.7 5.7

Epicenter

DUR

Md

Epicenter

DUR

Md

Epicenter

BCI ver.err=KM RES

Dep ASN

GREECE

BCI ver.err=KM

hor.err=km

Lat

DIS

Net Nr Rms Mag

RES

AZIMU

DIS 288 288 288 288 421 421 432 432

Net Nr Rms Mag

RES

AZIMU

Long

Epicenter

BCI ver.err=KM

ASN

Lat

Net Nr Rms Mag ASN 4 0.2 2.2 ver.err=16KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 2250 06.04 BCI SE ISG 2250 07.42 Y

Long

6

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1841 30.11 BCI SE ISG 1841 31.00 Y

AZIMU 315 315 315 315 338 338 336 336

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1642 08.73 BCI SE ISG 1642 09.59 Y

Long

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

BCI ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

BCI BCI Y

M

SZ IPG SE ISG D

HM

2335 41.85 2335 42.38 Sec

2014 04 09 2342 02.64 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 10 1403 51.60 GAP=259 STAT SCTE SCTE SRN SRN TIR TIR PHP PHP PUK Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ

HM

Sec

2014 04 10 1029 25.91 GAP=108 STAT TIR TIR FNA FNA PHP PHP TPE TPE SRN SRN PUK BCI Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SZ

Lat

HM

Sec

AZIMU

Long

39.36 18.98 hor.err=7km

Lat

Long

Lat

AZIMU 309 309 105 105 357 357 210 210 200 200 338 348 Long

Epicenter

BCI ver.err=KM RES

Dep 24

AZIMU 332 332 56 56 211 211 25 25 16

40.97 20.50 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 1029 38.15 ISG 1029 47.15 IPG 1029 39.75 ISG 1029 50.14 IPG 1029 40.31 ISG 1029 50.75 IPG 1029 40.29 ISG 1029 52.82 IPN 1029 48.01 ISN 1030 05.67 IPN 1029 48.88 IPN 1029 53.80

D

Net Nr Rms Mag

ASN

IPHASW D HRMM SECON IPG 1404 07.19 ISG 1404 20.04 IPG 1404 09.65 ISG 1404 26.02 IPN 1404 21.99 ISN 1405 06.88 IPN 1404 33.10 ISN 1405 07.01 IPN 1404 35.76

D

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 2342 02.64 BCI SE ISG 2342 03.55 Y

Long

6

DUR

Md

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 5 0.3 4 ver.err=9KM

SOUTHERN ITALY

RES 0.1 0.2 0.3 0.5 -0.5 -0.6 0.6 0.7 0.6 Dep

DIS

DIS 90 90 104 104 233 233 286 286 307

DUR 80 81

Md 4 4

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 6 0.2 2.5 SLABINJ-POGRADEC ver.err=2KM -ALBANIA RES 0.0 -0.2 -0.1 0.2 0.2 0.1 -1.0 -0.1 0.5 0.0 0.3 0.2

Dep

DIS 68 68 77 77 79 79 86 86 129 129 129 159

Net Nr Rms Mag

DUR 19

Md 2.5

19

2.4

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

2014 04 12 0121 GAP=173 STAT PUK PUK PHP PHP BCI BCI Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE

D

Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE

HM

D

Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE

Sec 23.79

Lat

HM

Sec 12.91

Lat

D

HM

2014 04 14 1433 GAP=

Sec

Lat

M

D

HM

RES 0.2 0.2 0.3 -0.2 0.4 0.2 Dep 8

AZIMU 140 140 304 304 347 347 Long

AZIMU 48 48 147 147 327 327 Long

ASN 3 0.2 2.2 ver.err=2KM DIS 31 31 37 37 45 45

THIRRE

DUR 16

Md 2.2

15

2.2

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.3 2.6 6KM S-E KLOS ver.err=2KM -ALBANIA RES 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.4 0.2

Dep 7

DIS 28 28 32 32 55 55

DUR 21

Md 2.4

16

2.3

20

2.7

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 3 0.3 2.2 HIMARA-ALBANIA ver.err=2KM RES 0.2 -0.3 0.2 -0.4 0.3 0.1

Dep

DIS 25 25 34 34 43 43

Net Nr Rms Mag

DUR 11

Md 1.9

22

2.4

Epicenter

47.54

PHP hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1433 47.54 PHP SE ISG 1433 51.82 Y

Long

40.14 19.78 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 1636 17.16 ISG 1636 22.16 IPG 1636 18.67 ISG 1636 25.26 IPG 1636 20.79 ISG 1636 27.72

7

AZIMU 283 283 154 154 341 341

41.88 20.22 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 1405 29.03 ISG 1405 33.87 IPG 1405 29.59 ISG 1405 35.33 IPG 1405 33.82 ISG 1405 41.76

2014 04 12 1636 GAP=180 STAT TPE TPE SRN SRN VLO VLO

44.98 20.25 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0121 55.10 ISG 0121 58.92 IPG 0121 55.78 ISG 0122 00.72 IPG 0121 56.28 ISG 0122 03.44

2014 04 12 1405 GAP=151 STAT PHP PHP PUK PUK BCI BCI

48.83

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

2014 04 14 2041 GAP=331 STAT BCI BCI PUK PUK PHP PHP Y

SP SZ SE SZ SE SZ SE

M

57.03

43.01 20.86 hor.err=6km

IPHASW D HRMM SECON IPG 2042 14.07 ISG 2042 27.46 IPN 2042 20.79 ISN 2042 38.42 IPN 2042 23.66 ISN 2042 43.72 D

HM

2014 04 14 1614 GAP=149

Sec 24.81

Lat

Y

M

D

HM

2014 04 14 2233 GAP=155 STAT VLO VLO TPE TPE TIR TIR SRN SRN PHP PHP PUK PUK BCI BCI Y

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

M

Sec 00.52

Lat

HM

Sec

Long

AZIMU 298 298 240 240 193 193 44 44 Long

40.71 19.27 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 2233 06.90 ISG 2233 12.68 IPG 2233 14.51 ISG 2233 25.27 IPG 2233 16.27 ISG 2233 27.62 IPN 2233 20.03 ISN 2233 34.79 IPN 2233 25.46 ISN 2233 43.46 IPN 2233 26.46 ISN 2233 46.13 IPN 2233 31.45 ISN 2233 58.12 D

AZIMU 223 223 217 217 194 194

40.10 20.50 hor.err=4km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 1614 33.51 TPE SE ISG 1614 39.99 SRN SZ IPG 1614 33.58 SRN SE ISG 1614 40.47 IGT SZ IPG 1614 36.72 IGT SE ISG 1614 45.49 FNA SZ IPN 1614 43.68 FNA SE ISN 1614 57.88

Lat

5

AZIMU 144 144 126 126 35 35 145 145 42 42 19 19 19 19 Long

ASN 3 0.4 3.2 ver.err=9KM RES 0.2 -0.3 0.4 -0.3 0.1 0.3

Dep 7

DIS 97 97 134 134 152 152

SERBIA

DUR 41

Md 3.3

51

3.3

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.3 2.2 CARSHOVE-ALBANIA ver.err=1KM RES 0.2 -0.3 0.1 -0.4 0.1 0.2 -0.3 0.4

Dep 17

DUR 13

Md 2.0

17

2.3

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 7 0.2 2.7 ADRIATIC SEA ver.err=1KM

RES 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 0.4 0.2 0.4 -0.4 0.3 0.1 -0.4 0.5 0.4 Dep

DIS 47 47 49 49 65 65 106 106

DIS 34 34 78 78 86 86 112 112 146 146 156 156 195 195

DUR 23

Md 2.6

22

2.7

24

2.7

23

2.7

Net Nr Rms Mag

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

2014 04 16 0320 GAP=197 STAT TPE TPE SRN SRN FNA FNA Y

SP SZ SE SZ SE SZ SE

M

Y

D

SP SZ SE SZ SE SZ SE

M

HM

D

Y

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ

M

HM

SP SZ SE SZ SE

54.94

Lat

Sec 49.93

Lat

D

HM

Sec 43.60

Long

Long

42.48 20.13 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0134 47.01 ISG 0134 49.05 IPG 0134 54.51 ISG 0135 00.96

Dep 18

Dep 7

AZIMU 204 204 203 203

DIS 59 59 70 70 85 85

DUR

Md

20

2.4

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 3 0.4 2.7 ELBASAN ver.err=1KM -ALBANIA

RES 0.2 -0.3 0.1 0.2 0.3 -0.2

AZIMU 323 323 25 25 351 351 4 Long

ASN 3 0.4 2.4 LESKOVIK ver.err=2KM -ALBANIA

RES -0.2 0.3 0.4 -0.3 0.1 -0.6

AZIMU 321 321 21 21 355 355

41.14 20.11 hor.err=1km

Lat

10

AZIMU 280 280 239 239 42 42

41.19 20.03 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 2137 55.83 ISG 2138 00.26 IPG 2138 01.79 ISG 2138 11.73 IPG 2138 02.99 ISG 2138 21.44 IPG 2138 12.80

2014 04 17 0134 GAP=310 STAT BCI BCI PUK PUK

Sec

IPHASW D HRMM SECON IPG 2119 00.31 ISG 2119 04.09 IPG 2119 06.68 ISG 2119 15.74 IPG 2119 12.46 ISG 2119 24.43

2014 04 16 2137 GAP=293 STAT TIR TIR PHP PHP PUK PUK BCI

40.21 20.70 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0321 10.41 ISG 0321 18.85 IPG 0321 11.80 ISG 0321 22.99 IPG 0321 14.31 ISG 0321 27.49

2014 04 16 2118 GAP=290 STAT TIR TIR PHP PHP PUK PUK

59.76

DIS 22 22 64 64 95 95

DUR 24

Md 2.7

24

2.7

25

2.7

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.4 2.7 ELBASAN ver.err=1KM -ALBANIA RES 0.2 -0.3 0.1 0.4 -0.6 0.3 0.4

DIS 31 31 66 66 103 103 133

DUR 24

Md 2.7

25

2.7

25

2.7

Dep

Net Nr Rms Mag

6

ASN 3 0.2 2.8 BAJRAM CURRI ver.err=1KM -ALBANIA RES 0.2 -0.3 0.1 -0.6

DIS 14 14 53 53

Epicenter

DUR 35

Md 2.6

34

2.6


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

PHP PHP Y

SZ IPG SE ISG

M

D

0135 05.00 0135 12.20

HM

2014 04 19 1333 GAP=114 STAT TIR TIR PHP PHP PUK PUK TPE TPE FNA FNA BCI BCI SRN SRN Y

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

M

D

Y

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

M

32.00

Lat

HM

Sec 36.16

Lat

HM

Sec

2014 04 21 2125 28.03 GAP=246

AZIMU 298 298 31 31 350 350 184 184 115 115 1 1 189 189 Long

40.12 19.90 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0037 41.23 ISG 0037 44.01 IPG 0037 42.43 ISG 0037 45.71 IPG 0037 47.01 ISG 0037 53.01 IPN 0038 01.13 ISN 0038 16.91 IPN 0038 07.58 ISN 0038 33.78 IPN 0038 11.32 ISN 0038 44.02 D

Long

41.25 20.09 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 1333 38.15 ISG 1333 42.26 IPG 1333 44.71 ISG 1333 53.72 IPG 1333 50.02 ISG 1334 01.84 IPG 1333 52.89 ISG 1334 07.81 IPN 1333 54.60 ISN 1334 09.11 IPN 1333 55.51 ISN 1334 12.24 IPN 1334 01.20 ISN 1334 19.08

2014 04 20 0037 GAP=125 STAT TPE TPE SRN SRN VLO VLO TIR TIR PHP PHP PUK PUK

Sec

164 164

Lat

AZIMU 20 20 28 28 318 318 269 269 351 351 19 19 Long

41.92 19.20 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

AZIMU

0.3 -0.4 Dep

92 92

Net Nr Rms Mag

5

Epicenter

ASN 7 0.3 3.8 ELBASAN ver.err=1KM -ALBANIA RES 0.2 -0.3 0.3 0.4 -0.3 0.2 0.5 0.5 0.6 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.3

Dep

DIS 21 21 55 55 88 88 102 102 120 120 123 123 153 153

DUR 86

Md 3.6

87

3.8

87

3.8

89

3.8

Net Nr Rms Mag

2

Epicenter

ASN 6 0.3 3.5 FTERE-SARANDA ver.err=1K -ALBANIA

RES 0.2 -0.3 0.4 0.2 0.3 -0.6 0.2 0.7 -0.3 0.2 0.3 -0.2

DIS 20 20 28 28 51 51 135 135 177 177 213 213

DUR 45

Md 3.5

44

3.5

45

3.5

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

20

ASN 7 0.3 4.5 ver.err=3KM

ADRIATIC SEA

RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

PUK PUK TIR TIR BCI BCI PHP PHP VLO VLO TPE TPE SRN SRN Y

M

SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

IPG ISG IPG ISG IPG ISG IPG ISG IPN ISN IPN ISN IPN ISN

D

HM

2125 2125 2125 2125 2125 2125 2125 2126 2125 2126 2125 2126 2126 2126 Sec

2014 04 21 2130 34.00 GAP=175 STAT PUK PUK TIR TIR BCI BCI PHP PHP VLO VLO TPE TPE Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

D

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

Lat

HM

Sec

76 76 138 138 55 55 103 103 171 171 159 159 163 163 Long

41.89 19.24 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 2130 44.95 ISG 2130 52.91 IPG 2130 47.37 ISG 2131 00.02 IPG 2130 50.29 ISG 2131 02.11 IPG 2130 51.15 ISG 2131 05.30 IPN 2131 01.36 ISN 2131 22.83 IPN 2131 04.63 ISN 2131 30.27

2014 04 21 2130 34.00 GAP=266 STAT PUK PUK TIR TIR BCI BCI PHP PHP

39.09 47.31 42.57 55.16 44.30 55.72 45.77 00.55 56.00 17.20 59.04 23.53 04.09 33.63

Lat

AZIMU 72 72 139 139 52 52 102 102 172 172 159 159 Long

41.89 19.24 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 2137 47.87 ISG 2137 55.80 IPG 2137 51.61 ISG 2138 01.68 IPG 2137 53.14 ISG 2138 05.44 IPG 2137 54.44 ISG 2138 07.11

AZIMU 64 64 140 140 46 46 100 100

0.0 0.0 0.2 -0.1 0.3 0.1 0.2 -0.1 0.8 1.1 0.7 -0.3 -0.5 -0.8 Dep 19

19

220 200

200

DUR 37 75

Md 3.2 3.8

100

4.0

68

3.7

Epicenter

ASN 4 0.2 3.6 ver.err=3KM DIS 52 52 71 71 84 84 94 94

4.6

ADRIATIC SEA

Net Nr Rms Mag

RES 0.1 -0.1 -0.2 0.2 0.3 -0.2 0.2 -0.2

4.4

Epicenter

ASN 6 0.2 3.6 ver.err=2KM DIS 56 56 79 79 85 85 102 102 159 159 188 188

4.6 4.5

162

Net Nr Rms Mag

RES 0.0 0.0 -0.2 0.2 0.3 -0.1 -0.2 -0.1 0.5 0.9 -0.7 -0.3 Dep

59 59 84 84 87 87 106 106 163 163 193 193 236 236

ADRIATIC SEA

DUR 26

39 28

Md 2.7

3.0 2.7


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

Y

M

D

HM

Sec

2014 04 21 2332 44.21 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 21 2345 17.14 GAP=154 STAT TPE TPE SRN SRN TIR TIR PHP PHP PUK PUK BCI BCI Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

ASN

Lat

HM

Sec

2014 04 21 2347 16.41 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 22 0222 41.63 GAP=

M

D

HM

Sec

AZIMU 244 244 227 227 317 317 347 347 336 336 344 344 Long

RES

Dep 5

Lat

Dep

Long

DIS 74 74 104 104 114 114 124 124 177 177 205 205

Md

Epicenter KORCE-ALBANIA

DUR 29 42

Md 2.8 3.1

38

3.0

44

3.2

Net Nr Rms Mag

RES

Dep ASN

Lat

DUR

Epicenter

BCI ver.err=KM DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

BCI ver.err=KM

hor.err=km AZIMU

DIS

Net Nr Rms Mag

RES 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 -0.5 0.8 -0.8

AZIMU

Long

Epicenter

ASN 4 0.1 3.1 ver.err=1KM

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0222 41.63 BCI SE ISG 0222 42.61 Y

Long

Net Nr Rms Mag BCI ver.err=KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 2347 16.41 BCI SE ISG 2347 17.29 Y

AZIMU

40.60 20.79 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 2345 29.84 ISG 2345 41.35 IPG 2345 36.21 ISG 2345 50.24 IPG 2345 37.63 ISG 2345 52.62 IPG 2345 39.67 ISG 2345 55.34 IPN 2345 49.13 ISN 2346 12.07 IPN 2345 54.02 ISN 2346 19.39

D

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 2332 44.21 BCI SE ISG 2332 45.16 Y

Long

RES

Dep

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

2014 04 22 0523 GAP=293 STAT TIR TIR PHP PHP PUK PUK Y

SP SZ SE SZ SE SZ SE

M

34.72

41.17 20.06 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0523 39.50 ISG 0523 43.70 IPG 0523 46.72 ISG 0523 55.24 IPG 0523 51.31 ISG 0524 05.09

D

HM

2014 04 23 0910 GAP=293

Sec 47.14

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 23 1941 55.19 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 23 2143 57.47 GAP=

M

D

HM

Sec

Long

RES 0.1 -0.1 -0.3 0.4 -0.6 0.3 Dep 10

Dep

Lat

AZIMU

Long

Long

Md 2.3

20

2.4

29

2.8

Epicenter

ASN 6 0.1 3.0 7KM N-W ELBASAN ver.err=11KM -ALBANIA DIS 7 7 65 65 67 67 86 86 122 122 189

DUR 54

Md 3.2

38

3.0

36

3.0

Net Nr Rms Mag

RES

Dep ASN

Lat

DUR 18

Epicenter

PHP ver.err=KM DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

PHP ver.err=KM

hor.err=km AZIMU

DIS 25 25 64 64 97 97

Net Nr Rms Mag

RES 0.9 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.1 0.3 0.4 -0.1 -0.3 0.4

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2143 57.47 PHP SE ISG 2143 58.81 Y

AZIMU 284 284 238 238 309 309 335 335 143 143 196

ASN 3 0.3 2.5 7KM N-W ELBASAN ver.err=11KM -ALBANIA

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1941 55.19 PHP SE ISG 1941 56.64 Y

Long

41.67 20.52 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0910 50.36 PHP SE ISG 0910 51.07 TIR SZ IPG 0910 58.88 TIR SE ISG 0911 08.06 PUK SZ IPG 0910 59.29 PUK SE ISG 0910 08.20 BCI SZ IPG 0911 02.26 BCI SE ISG 0911 14.53 FNA SZ IPG 0911 08.70 FNA SE ISG 0911 24.74 TPE SZ IPG 0911 14.97 Y

AZIMU 320 320 28 28 352 352

7

RES

Dep

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

2014 04 23 2320 55.31 GAP=

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2320 55.31 PHP SE ISG 2320 56.32 Y

M

D

HM

Sec

2014 04 24 0117 48.24 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 24 0138 07.45 GAP=

M

D

HM

Sec

2014 04 24 0140 08.76 GAP=

Lat

M

D

HM

2014 04 24 0246 GAP=324 STAT BCI BCI PUK PUK PHP PHP TIR

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ

Sec 11.50

Dep

AZIMU

Long

Dep ASN

Lat

Long

Dep

42.82 20.10 hor.err=3km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0246 28.48 ISG 0246 41.57 IPN 0246 35.20 ISN 0246 53.02 IPN 0246 35.73 ISN 0246 53.38 IPN 0246 46.44

AZIMU 240 240 230 230 204 204 213

Md

Epicenter

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

Dep 5

DUR

Md

Epicenter

PHP ver.err=KM

hor.err=km

Long

DIS

PHP ver.err=KM

ASN

Lat

Md

Epicenter

Net Nr Rms Mag

RES

AZIMU

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

AZIMU

DIS

PHP ver.err=KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0140 08.76 PHP SE ISG 0140 10.13 Y

Long

RES

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0138 07.45 PHP SE ISG 0138 08.86 Y

AZIMU

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0117 48.24 PHP SE ISG 0117 50.14 Y

PHP ver.err=KM

hor.err=km

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.5 3.1 ver.err=6KM RES -0.5 -0.6 0.5 0.9 0.1 -0.4 1.1

DIS 98 98 131 131 137 137 193

Md

KOSOVO

DUR 40

Md 3.1

40

3.1


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

TIR Y

SE ISN M

D

0247 09.33 HM

Sec

2014 04 24 0322 45.11 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 24 0350 09.82 GAP=

M

D

HM

Sec

2014 04 24 0847 47.00 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 24 0921 25.88 GAP=

M

D

HM

2014 04 24 2256 GAP=216 STAT PHP PHP TIR

SP SZ SE SZ

Sec 59.15

Long

Lat

Dep

AZIMU

Long

Dep ASN

Long

Dep

IPHASW D HRMM SECON IPG 0257 04.77 ISG 0257 09.59 IPG 0257 05.30

AZIMU 33 33 249

DIS

Net Nr Rms Mag

RES

Dep 8

Md

Epicenter

DUR

Md

Epicenter

DUR

Md

Epicenter

PHP ver.err=KM

AZIMU

41.46 20.24 hor.err=2km

DIS

Net Nr Rms Mag

RES

ASN

Long

DUR

PHP ver.err=KM

hor.err=km

Lat

DIS

Net Nr Rms Mag

RES

AZIMU

Epicenter

PHP ver.err=KM

hor.err=km

Lat

Net Nr Rms Mag

RES

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0921 25.88 PHP SE ISG 0921 27.32 Y

AZIMU

193

PHP ver.err=KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0847 47.00 PHP SE ISG 0847 49.15 Y

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0350 09.82 PHP SE ISG 0350 11.82 Y

Long

0.0

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0322 45.11 PHP SE ISG 0322 46.68 Y

213

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

ASN 3 0.1 2.0 2KM S BULQIZ ver.err=2KM -ALBANIA RES 0.1 0.0 0.1

DIS 29 29 34 18

DUR 8 2.3

Md 1.7


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

TIR PUK PUK Y

M

SE ISG SZ IPG SE ISG D

HM

2014 04 25 0241 GAP=216

0257 11.09 0257 11.18 0257 21.71 Sec 57.46

Lat

M

D

HM

2014 04 25 0244 GAP=216

Sec 22.15

Lat

M

D

HM

2014 04 25 0306 GAP=191 STAT PHP PHP PUK PUK BCI BCI TIR TIR Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

Sec 14.17

Lat

D

HM

2014 04 26 1918 GAP=188

Sec 28.16

Long

Long

Lat

39.94 20.73 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON IGT SZ IPG 1918 38.64

Net Nr Rms Mag

7

ASN 2 0.1 1.8 ver.err=2KM RES 0.0 0.0 0.0 0.0

AZIMU 218

DIS 28 28 31 31

7

ASN 2 0.1 1.7 ver.err=2KM

Dep 2

9

Md 1.8

Epicenter ARRE-MOLLE -ALBANIA DUR Md 1.7 8

Net Nr Rms Mag

1.7

Epicenter

ASN 4 0.1 2.4 PESHKOPI ver.err=1KM -ALBANIA RES 0.0 -0.0 0.1 0.2 -0.2 0.2 0.1 0.2

Dep 7

DIS 28 28 32 32

ARRE-MOLLE -ALBANIA

10

Net Nr Rms Mag

RES 0.0 0.0 0.0 0.0

Epicenter

DUR 10 1.8

Dep

AZIMU 200 200 283 283 320 320 222 222 Long

34 70 70

Dep

AZIMU 134 134 309 309

41.93 20.56 hor.err=1km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0306 21.12 ISG 0306 24.98 IPG 0306 25.21 ISG 0306 33.42 IPG 0306 26.72 ISG 0306 36.25 IPG 0306 30.95 ISG 0306 43.96

0.0 0.2 0.2

AZIMU 134 134 309 309

41.86 20.19 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0244 27.19 PHP SE ISG 0244 32.31 PUK SZ IPG 0244 29.90 PUK SE ISG 0244 33.28 Y

Long

41.86 20.19 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0242 02.54 PHP SE ISG 0242 07.71 PUK SZ IPG 0242 03.19 PUK SE ISG 0242 08.50 Y

249 336 336

DIS 29 29 56 56 63 63 87 87

DUR 20

Md 2.4

19

2.4

24

2.6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 3 0.2 2.3 ver.err=11KM RES 0.0

DIS 57

DUR

GREECE Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

IGT SRN SRN TPE TPE Y

SE SZ SE SZ SE

M

ISG IPG ISG IPG ISG

D

1918 1918 1918 1918 1918

HM

2014 04 26 2124 GAP=255 STAT IGT IGT SRN SRN TPE TPE

Y

SP SZ SE SZ SE SZ SE

M

46.25 39.70 48.45 41.02 51.15

Sec 14.97

Lat

HM

2014 04 27 0840 GAP=292

Sec 58.20

Lat

M

D

HM

2014 04 27 1819 GAP=233 STAT BCI BCI PUK PUK

SP SZ SE SZ SE

Sec 42.84

Lat

Long

AZIMU 100 100 124 124 149 149 126 126 168 168 160 160 Long

42.27 19.84 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 1819 46.36 ISG 1819 49.28 IPG 1819 48.03 ISG 1819 51.64

0.2 0.1 0.2 0.4 0.2 Dep 11

AZIMU 310 310 314 314 325 325

42.51 18.96 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0841 15.10 BCI SE ISG 0841 28.00 PUK SZ IPG 0841 15.23 PUK SE ISG 0841 29.05 TIR SZ IPN 0841 25.05 TIR SE ISN 0841 44.95 PHP SZ IPN 0841 24.93 PHP SE ISN 0841 46.59 VLO SZ IPN 0841 38.86 VLO SE ISN 0842 07.36 TPE SZ IPN 0841 42.23 TPE SE ISN 0842 15.30 Y

Long

38.92 21.30 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 2124 34.17 ISG 2124 48.42 IPG 2124 41.63 ISG 2125 01.53 IPG 2124 46.89 ISG 2125 11.45

D

218 265 265 303 303

AZIMU 54 54 181 181

3

15

2.3

15

Net Nr Rms Mag

2.3

Epicenter

ASN 3 0.2 3.5 ver.err=4KM

RES 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

Dep

57 63 63 73 73

DIS 107 107 154 154 188 188

GREECE

DUR 56

3.5

54

Net Nr Rms Mag

3.5

Epicenter

ASN 6 0.3 3.5 ver.err=2KM

RES 0.2 -0.3 0.4 0.2 -0.6 0.3 0.2 -0.1 0.4 0.1 0.4 -0.6

DIS 92 92 93 93 150 150 153 153 231 231 262 262

Md

MONTENEGRO

DUR 60

Md 3.4

64

3.5

76

3.6

85

3.7

Dep

Net Nr Rms Mag

8

ASN 2 0.0 1.5 LEKBIB-ALBANIA ver.err=2KM RES 0.0 -0.1 0.0 0.0

DIS 17 17 25 25

Epicenter

DUR 7

Md 1.5

7

1.5


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

Y

M

D

HM

2014 04 27 2100 GAP=275 STAT TIR TIR PUK PUK PHP PHP BCI BCI Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

D

Y

M

SP SZ SE SZ SE

HM

D

Y

M

SP SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

Sec 05.79

HM

Sec 55.10

Lat

Lat

HM

2014 04 29 1926 GAP=273

Sec 42.94

Long

Long

AZIMU 318 318 30 30 353 353 111 111 Long

41.88 20.54 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

3

AZIMU

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.2 2.7 ADRIATIC SEA ver.err=2KM RES -0.1 0.3 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.2 -0.6

Dep 21

AZIMU 173 173 296 296

41.19 20.04 hor.err=2km

Lat

Dep

AZIMU 73 73 22 22 59 59 22 22

41.85 20.41 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 2039 59.46 ISG 2040 03.31 IPG 2040 06.74 ISG 2040 15.25 IPG 2040 11.43 ISG 2040 24.79 IPG 2040 16.94 ISG 2040 32.90

D

Long

41.25 19.45 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 2323 10.48 ISG 2323 13.91 IPG 2323 14.93 ISG 2323 21.85

2014 04 29 2039 GAP=293 STAT TIR TIR PHP PHP PUK PUK FNA FNA

50.51

Lat

IPHASW D HRMM SECON IPG 2000 58.32 ISG 2001 02.96 IPG 2001 07.02 ISG 2001 21.05 IPG 2001 06.86 ISG 2001 19.89 IPN 2001 14.40 ISN 2001 32.37

2014 04 27 2323 GAP=233 STAT PHP PHP PUK PUK

Sec

9

DUR 76

Md 3.6

64

3.5

85

3.7

60

3.4

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 2 0.0 2.1 PESHKOPI ver.err=2KM -ALBANIA

RES 0.0 0.0 0.1 0.1 Dep

DIS 35 35 94 94 94 94 132 132

DIS 19 19 47 47

DUR 11

Md 1.9

14

2.3

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.2 2.5 ELBASAN ver.err=11KM -ALBANIA RES 0.0 0.1 0.2 0.0 0.1 -0.2 -0.4 -0.3

Dep 20

DIS 22 22 63 63 95 95 121 121

Net Nr Rms Mag

DUR 19

Md 2.3

21

2.5

19

2.5

Epicenter

ASN 2 0.1 1.6 PESHKOPI ver.err=2KM -ALBANIA

RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

PHP PHP PUK PUK Y

SZ SE SZ SE

M

IPG ISG IPG ISG

D

1926 1926 1926 1927

HM

2014 04 30 0147 GAP=270 STAT TIR TIR PUK PUK

SP SZ SE SZ SE

49.40 54.17 53.82 02.08

Sec 45.79

Lat

202 202 284 284 Long

41.46 19.53 hor.err=2km

IPHASW D HRMM SECON IPG 0147 52.01 ISG 0147 56.04 IPG 0147 58.32 ISG 0148 08.34

AZIMU 115 115 25 25

0.1 0.1 0.1 0.1 Dep 7

24 24 57 57

6

Net Nr Rms Mag

1.6

Epicenter

ASN 2 0.1 1.9 HAMALLAJ-DURRES ver.err=2KM -ALBANIA RES 0.1 0.1 0.1 0.1

DIS 30 30 70 70

DUR 6

Md 1.6

TERMETE TE LARGET (LONG DISTANCE EARTHQUAKE) Y

M

D

HM

Sec

2014 04 02 0002 11.31 GAP=

Lat

M

D

HM

Sec

2014 04 11 2029 15.40 GAP=

Dep

19.72S 70.86W 33 hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IP 0001 58.86 BCI SZ IP 0002 23.53 SRN SZ IP 0002 48.81 PUK SZ IP 0002 50.12 PHP SZ IP 0002 56.15 Y

Long

Lat

AZIMU

Epicenter

ASN 5 8.0 ver.err=KM

RES

DIS

DUR

CHILE Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

11.75 58.98W 151 hor.err=km

ASN 7 6.6 ver.err=KM

NICARAGUA

STAT SP IPHASW D HRMM SECON VLO SZ IP 2042 08.81 PHP SZ IP 2042 11.52 PUK SZ IP 2042 13.15 BCI SZ IP 2042 13.42 TIR SZ IP 2042 15.21 SRN SZ IP 2042 16.28 TPE SZ IP 2042 18.75

Long

Net Nr Rms Mag

AZIMU

RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

PĂ‹RSHKRIM MAKROSIZMIK I TĂ‹RMETEVE TĂ‹ NDJESHME NĂ‹ VENDIN TONĂ‹

MACROSEISMIC DESCRIPTION OF EARTHQUAKES FELT IN OUR COUNTR

Intensiteti i tĂŤrmetit nĂŤ epiqendĂŤr I0ĂŤshtĂŤ pĂŤrcaktuar đ?‘€âˆ’1

me formulĂŤn I0=

6

.Intensiteti I nĂŤ qytete ĂŤshtĂŤ

pĂŤrcaktuar nga informacioni i marrĂŤ mbi ndjeshmerinĂŤ e tĂŤrmetit nga emergjencat civile si dhe burime tĂŤ tjera

Data

KohĂŤndodhja

(D a t e)

(Origin time)

Nr

1

19.04.2014 13:33:32.5

2

21.04.2014 21:25:03.6

The epicentral Intensity of earthquake I0 is determined by the formula I0=

đ?‘€âˆ’1 6

. The felt

informacion of earthquakes in inhebitance zones provide by civil emergencies and other source is used to determine the Intensity I.

Epiqendra dhe tĂŤ dhĂŤna makrosizmike EMS-98 (Epicenter and macroseismic data EMS-98) Epiqendra: 41.25V; 20.09L nĂŤ perendimtĂŤ qytetit Elbasanit. Intensiteti i tĂŤrmetit nĂŤ epiqendĂŤr I0=IV-V balle NdjerĂŤ: IV ballĂŤ ne qytetin e Elbasanit dhe III ballĂŤ nĂŤ qytetet e Librazhd, Tirane. Epicentre: 41.25N; 20.09E atweastern of Elbasani town. Epicentral Intensity I0=IV-V Felt: IV at Elbasanitownand III-IVat Librazhdi and Tiranatowns. Epiqendra: 41.92V; 19.20L nĂŤ perendim tĂŤ qytetit Lezhes. Intensiteti i tĂŤrmetit nĂŤ epiqendĂŤr I0=VIballe NdjerĂŤ: IV ballĂŤ ne qytetin e Lezhes dhe III-IV ballĂŤ nĂŤ qytetet e Shkodres, Krujes dhe Lacit (Epicentre: 41.92N; 19.20E at weastern of Lezha town. Epicentral Intensity I0=VI Felt: IV at Lezha town and III-IVat Shkodera, Kruja and Laci town.


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

KATALOGU I TËRMETEVE MUJORE (THE MONTHLY EARTHQUAKE CATALOG) Data Koha Gjer.Gjat Thell.Nr. St. Gab Mag. Vendndodhja Date Time Lat Long.Depth N0.St Rms Location vvvv/mm/dd hh:mm:ss (km) (MD) 2014 04 01 0525 44.75 42.31 2014 04 02 0746 15.97 40.96 2014 04 02 1249 59.96 41.73 2014 04 02 1251 34.45 41.34 2014 04 03 0059 23.06 41.09 2014 04 03 0109 15.95 39.35 2014 04 03 0148 14.16 42.33 2014 04 03 0949 51.98 42.39 2014 04 03 2239 03.53 42.02 2014 04 04 0003 25.32 43.00 2014 04 04 2008 20.13 37.18 2014 04 05 0145 02.42 42.36 2014 04 05 1024 45.50 39.19 2014 04 06 1256 39.11 40.73 2014 04 07 0848 26.99 41.12 2014 04 08 1207 26.34 42.42 2014 04 08 2114 32.13 41.89 2014 04 08 2147 06.51 41.84 2014 04 08 2233 26.72 42.37 2014 04 09 0526 31.75 39.57 2014 04 10 1403 51.60 39.36 2014 04 10 1029 25.91 40.97 2014 04 12 0121 48.83 44.98 2014 04 12 1405 23.79 41.88 2014 04 12 1636 12.91 40.14 2014 04 14 2041 57.03 43.01 2014 04 14 1614 24.81 40.10 2014 04 14 2233 00.52 40.71 2014 04 16 0320 59.76 40.21 2014 04 16 2118 54.94 41.19 2014 04 16 2137 49.93 41.14 2014 04 17 0134 43.60 42.48 2014 04 19 1333 32.00 41.25 2014 04 20 0037 36.16 40.12 2014 04 21 2125 28.03 41.92 2014 04 21 2130 34.00 41.89 2014 04 21 2130 34.00 41.89 2014 04 21 2345 17.14 40.60 2014 04 22 0523 34.72 41.17 2014 04 23 0910 47.14 41.67

19.46 20.73 20.02 20.2 20.21 18.86 20.04 20.02 19.59 18.17 23.73 20.08 17.53 19.80 20.13 19.24 20.16 19.44 19.32 20.21 18.98 20.50 20.25 20.22 19.78 20.86 20.50 19.27 20.70 20.03 20.11 20.13 20.09 19.90 19.20 19.24 19.24 20.79 20.06 20.52

7 13 7 11 18 46 3 7 3 2 117 6 20 6 8 19 7 7 7 6 24 6 7 8 7 5 7 17 10 18 7 6 5 2 20 19 19 5 7 10

3 3 3 4 7 7 3 7 3 3 6 3 6 8 7 4 4 4 3 4 5 6 3 4 3 3 4 7 3 3 4 3 7 6 7 6 4 4 3 6

0.1 2.0 0.3 3.1 0.0 2.4 0.1 2.5 0.2 2.8 0.3 2.7 0.1 2.0 0.1 3.3 0.0 2.2 0.2 3.1 0.7 5.7 0.1 2.1 0.8 4.9 0.2 3.0 0.2 3.1 0.1 2.9 0.1 2 0.1 2.4 0.1 2.3 0.2 2.2 0.3 4.0 0.2 2.5 0.2 2.2 0.3 2.6 0.3 2.2 0.4 3.2 0.3 2.2 0.2 2.7 0.4 2.4 0.4 2.7 0.4 2.7 0.2 2.8 0.3 3.8 0.3 3.5 0.3 4.5 0.2 3.6 0.2 3.6 0.1 3.1 0.3 2.5 0.1 3.0

HANIHOT-SHKODER POGRADEC BURREL SHKALL-TIRANE SHUSHIC-ELBASAN SOUTHERN ITALY BAJRAM CURRI BAJRAM CURRI S-E SHKODER BOSNIA SOUTH GREECE BAJRAM CURRI SOUTH-ITALY ROSKOVEC-ALBANIA ELBASAN-ALBANIA MONTENEGRO ARREM MOLLE VELIPOJ-SHKODER MONTENEGRO GREECE SOUTHERN ITALY SLABINJ-POGRADEC THIRRE 6KM S-E KLOS HIMARA-ALBANIA SERBIA CARSHOVE-ALBANIA ADRIATIC SEA LESKOVIK ELBASAN ELBASAN BAJRAM CURRI ELBASAN FTERE-GJIROKASTRA ADRIATIC SEA ADRIATIC SEA ADRIATIC SEA KORCE-ALBANIA 7KM N-W ELBASAN 7KM N-W ELBASAN


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04

24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 29 29 30

0246 2256 0241 0244 0306 1918 2124 0840 1819 2100 2323 2039 1926 0147

11.50 59.15 57.46 22.15 14.17 28.16 14.97 58.20 42.84 50.51 05.79 55.10 42.94 45.79

42.82 41.46 41.86 41.86 41.93 39.94 38.92 42.51 42.27 41.25 41.85 41.19 41.88 41.46

20.10 20.24 20.19 20.19 20.56 20.73 21.30 18.96 19.84 19.45 20.41 20.04 20.54 19.53

5 8 7 7 2 7 11 3 8 3 21 9 20 7

4 3 2 2 4 3 3 6 2 4 2 4 2

0.5 3.1 0.1 2.0 0.1 1.8 0.1 1.7 0.1 2.4 0.2 2.3 0.2 3.5 0.3 3.5 0.0 1.5 0.2 2.7 0.0 2.1 0.2 2.5 0.1 1.6 2 0.1 1.9

KOSOVO 2KM S BULQIZ ARRE-MOLLE ARRE-MOLLE PESHKOPI GREECE GREECE MONTENEGRO LEKBIB-ALBANIA ADRIATIC SEA PESHKOPI ELBASAN PESHKOPI HAMALLAJ-DURRES

STATISTIKA E NGJARJEVE SIZMIKE (STATISTICS OF SEISMIC EVENTS) Karakteristikat e pergjithshme (General Characteristics)  Ngjarje sizmike të ndodhura në kuadratin (39-43 V; 18.5-21.5 L) Events occured within quandrant  Ngjarje sizmike të ndodhura brenda kufijve shtetërore Events occured inside state boundaries  Thellësia mesatare e ngjarjeve sizmike Mean hypocenter depth  Thellësia maksimale Maximum hypocenter depth  Magnituda lokale minimale e regjistruar Minimum recorded local magnitude  Magnituda lokale maksimale e regjistruar Maximum recorded local magnitude  Intensiteti sizmik maksimal ne epiqendër Maximum seismic intensity

Vlerat (Data values) 49

38

10 46 1.5 4.5 VI


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

Grafiku i shpërndarjes së numurit të ngjarjeve sizmike mujore në vartesi të thellësisë (djathtas) magnitudës (majtas)

Distribution graphic of monthly seismic event number according to depth (right) magnitude (left)

Zgjidhja e mekanizmit vatror (ZMV)

Focal Mechanism Solution (FMS)

Për zgjidhjen e mekanizmit të vatres janë përdorur polaritetet e hyrjeve të para P (Pg/Pn), të përcaktuara mbi format valore që shprehin funksionin kohor të burimit sizmik perkatës, në fushën e shpejtësisë. Janë përdorur regjistrimet në bandë të gjere frekuenciale (0.2 – 30 Hz), të cilat janë modeluar nëpermjet filtrave bandpass: 1.0-5.0 Hz, 2.0-10 Hz dhe 0.1-3.0 Hz. Për të arritur zgjidhjen optimale janë përdorur edhe raporti i amplitudave të valëve volumore AMPSg/AMPPg, ( AMPSn/AMPPn), të cilat janë lexuar mbi komponentet e transformuara nga sistemi koordinativ gjeografik në atë sferik (vertikal, radial dhe transversal). Eshtë realizuar një kerkim në rrjetin koordinativ me interval 5.0 – 10 grad, duke vendosur kriteret për gabimin në polaritetet e përdorura. Për zgjidhjen përfundimtare është përdorur programi FOCMEC (Snoke. et al., 1984), ndërsa për të optimizuar zgjidhjen është përdorur programi HASH (Hardebeck & Shearer, 2003).

For focal mechanism solution, the first onset polarity of P (Pg/Pn) are used, picked on the source time function respective waveforms. This is done for the velocity field recordings. Broadband recordings are used within the frequency range 0.2-30 Hz, witch are modeled by band-pass filtering in the ranges: 1.0-5.0 Hz, 2.0-10 Hz and 0.1-3.0Hz. To achieve the optimum solution also the amplitude ratio of the type AMPSg/AMPPg, ( AMPSn/AMPPn), are used. These amplitudes are red on rotated and corrected components, from the geographic system to the spherical one (vertical, radial and transversal). A grid search at the 5.0-10 degree cells interval has been applied, setting first the allowed error threshold for polarity readings. For final solution the FOCMEC program has been used (Snoke. et al., 1984). Whereas, to optimize the solution HASHroutine(Hardebeck& Shearer, 2003), has been applied as well.


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

Identifikimi i ngjarjes (Event ID) 2014.04.19-15:12

Parametrat e burimit (Source paremeters) 41.25 (N) 20.09 (E) 5 (km)

Magnituda (Magnitude) 4.5

Parametrat e Mekanizmit (Focal Mechanism parameters) P1: 61, 38,-65 P2: 210, 56.1, -108 P: 74.1, 72.1 T: 313.3, 9.36

Tipi (Focal Type)


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Prill (Aprile)2014

Harta e epiqendrave tĂŤ tĂŤrmeteve

35

Buletini i Rrjetit Sizmologjik Shqiptar 2014  

është një publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve brenda territorit të Shqiperisë dhe rrotull...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you