Page 1

Universiteti Politeknik i Tiranës Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit Departamenti i Sizmologjisë

BULETINI SIZMOLOGJIK

BULETINI I TËRMETEVE TË RRJETIT SIZMOLOGJIK SHQIPTAR MARS 2013

PARAMETRIC DATA AND ALBANIAN’S EARTHQUAKE ANALYSIS MARCH 2013


UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS INSTITUTI I GJEOSHKENCAVE, ENERGJISË, UJIT DHE MJEDISIT Departamenti i Sizmologjisë

BULETINI MUJOR I RRJETIT SIZMOLOGJIK TË SHQIPERISË

MARS 2013

MONTHLY BULLETIN OF THE ALBANIAN SEISMOLOGICAL NETWORK

MARCH 2013

Përliluar nga: Compiled by: Prof.Asoc.Dr. Rrapo ORMËNI Dr. Edmond DUSHI

Redaktor përgjegjës Redactor in Chief Prof.Asoc.Dr. Rrapo ORMËNI

Drejtori i Institutit Director of Institute Prof. Marenglen GJONAJ

Tiranë, 2013


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013 INFORMACION I PERGJITSHEM Prezantim

GENERAL INFORMATION Introduction

TheBuletini Albanian i Rrjetit Seismologic Sizmologjik Network’s Shqiptar bulletin është is njëa periodic publication of earthquake wave data, source publikim periodik i parametrave valore, parameters and their magnitudes, for every parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve seismic event occurring inside the Albanian brenda territorit të Shqiperisë dhe rrotull saj, territory and its surroundings. This publication përpiluar nga Departamenti i Sizmologjisë i is compiled in the Department of Seismology of Institutit te Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe the Institute of Geosciences, Energy, Water and Mjedisit pranë Universitetit Politeknik të Environment under the Polytechnic University Tiranës. of Tirana. All the estimated values, of the Parametrat e vlerësuar i referohen kuadrantit parameters, refer to the geographic quadrant 0 gjeografik të kufizuar nga koordinatat: 39.0 confined by the coordinates: 390- 430N and 0 0 0 43.0 V dhe 18.5 -21.5 L. 18.50-21.50 E. Bulletin comprises a description Buletini përmban pjesën spjeguese të përbërë section, containing the most general nga informacioni i përgjithshëm, simbolet e information, the section of the used symbols përdorura për parametrat e vlerësuar, të dhënat corresponding to all the evaluated parameters, fazore valore për seicilin nga tërmetet e phases data for each of the recorded and located regjistruar dhe përpunuar, katalogu mujor i earthquakes. It contains also the event termeteve, informacionin makrosimik, catalogue, the macro- seismic information, the statistikor, mekanizmin vatror dhe hartën e statistical information, the focal mechanism shpërndarjes së epiqendrave. Në të përfshihen solutions and an aerial epicenter distribution disa kategori tërmetesh, bazuar në map. informacionin e regjistruar dhe përpunuar për Different earthquake information categories are secilen prej tyre. Ato jane: 1- tërmetet e included, depending on their recorded and lokalizuar; 2- tërmetet e regjistruar nga më elaborated information, for each of them. They shumë se një stacion lokal, por jo të lokalizuar are: 1- 1ocalized earthquakes; 2- earthquakes dhe 3- termete te regjistruar të paktën nga një recorded from more than one local station, but stacion lokal, por me më shumë se një fazë not located and 3- earthquakes recorded at least valore. by one station, but having more than one Të dhënat parametrike, si më siper, vlerësohen seismic phase. në mënyrë të pandërprerë nëpërmjet monitorimit The parametric data, as above, are permanently sizmologjik dhe bazohen në analizën sasiore të evaluated throughout the seismological regjistrimit instrumental valor. Llogaritja e monitoring routine, based upon quantitative vlerave të tyre është produkt i aplikimit të analyze of instrumental waveform recordings. metodave analitike të njohura, në menyrë Their computed values are the direct application


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013 iterative dhe interaktive, të aplikuara në programe llogarites të çertifikuar dhe të njohur globalisht. Kështu, për përcaktimin e të dhënave kohore valore hyrëse përdoret programi Atlas, ndërsa lokalizimi i tërmeteve kryhet nëpërmjet programit Hypoinverse. Në këtë analizë merret në konsideratë modeli lokal për strukturën e shpejtësisë së përhapjes së valëve sizmike (Ormëni 2007) (kryesisht atyre volumore, primare dhe sekondare, P dhe S). Vlerësimi i magnitudës realizohet duke aplikuar modele të njohur parametrik si ai Richter & Gutenberg (1956) dhe Eaton (1992). Analiza e të dhënave të publikuara realizohet nga grupi i punes i përbere nga punonjësit kërkues shkencor Rrapo Ormeni dhe Edmond Dushi si edhe ata ndihmës shkencor Ardian Minarolli dhe Ervin Kasa. Informacioni instrumental valor përftohet nëpërmjet një rrjeti stacionesh lokal, ku përfshihen: stacioni sizmologjik qëndror i Tiranës (TIR), B. Currit (BCI), Pukës (PUK), Peshkopisë (PHP), Vlorës (VLO), Tepelenës (TPE), Sarandës (SRN) dhe Korçës (KBN), te cilët janë të paisur me sensor me bandë të gjerë regjistrimi. Gjithashtu, rrjeti lokal përmban edhe një numër stacionesh me regjistrim me period të shkurtër, ku përfshihen: Shkodra (SDA), Laçi (LACI) dhe Leskoviku (LSK). Në analizë perfshihen edhe të dhënat valore të regjistruara e përcaktuara nga një numër stacionesh sizmologjik të rajonit dhe Mesdheut, të cilët i përkasin rrjetit sizmologjik të Universitetit “Aristotel” të Selanikut (AUTH), rrjetit sizmologjik Italian të menaxhuar nga Instituti Kombetar i Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (INGV), si edhe stacione të rrjetit sizmologjik të Observatorit Sizmologjik të Malit të Zi (MSO).

result of known analytical methods, iteratively and interactively, within certified and globally known computational programs. Hence, for the onset time data determination, the Atlas program is used, whereas the earthquake location is done by mean of Hypoinverse program. For this analyze, a local velocity model accounting for the local and accurate seismic wave paths, is used (Ormeni, 2007). Mainly body seismic waves are concerned, primary P-phases and secondary Sphases, within computation and location process. Magnitude determination is achieved through known parametric models as the one of Richter (1956) and Eaton (1992). Analyzes of the published data is undertaken from a dedicated working group, comprising by scientific staff Rrapo Ormeni & Edmond Dushi and technical staff Ardian Minarolli & Ervin Kasa. Instrumental information is achieved through a network of local seismological stations, as listed: Tirana central station (TIR), B. Curri (BCI), Puka (PUK), Peshkopia (PHP), Vlora (VLO), Tepelena (TPE), Saranda (SRN) and Korça (KBN), which are equipped with broad band seismic sensors. Also, the local network enumerates some short period recording stations, situated at Shkodra (SDA), Laçi (LACI) and Leskoviku (LSK). In this analyze, data from a number of regional stations, are included as well. They are distributed along the Mediterranean coast and belong to the AUTH network of the “Aristotle” university of Thessaloniki, Italian National Seismological Network managed from National Institute of Geophysics and Volcanoes (INGV) as well as seismological stations of the Seismological Observatory of Montenegro (MSO).


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013 STACIONET E RRJETIT SIZMOLOGJIK( SEISMOLOGICAL NETWORK STATION)

Kodi Stacionit (Stn. Code)

Regjistrimi (po/jo) (Registered)

TIR BCI KKS PHP PUK SDA LACI KBN LSK TPE VLO SRN

Po (y) Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

Koordinatat (Coordinates) V-J

L-P

(N-S)

(E-W)

41.3477 42.3666 42.0756 41.6847 42.0426 42.0519 41.6363 40.6236 40.1500 40.2952 40.4686 39.8800

19.8650 20.0675 20.4113 20.4408 19.8926 19.4986 19.7094 20.7874 20.6000 20.0109 19.4955 20.0005

Lartesia (Elevation)

198 500 300 670 900 80 40 800 920 240 80 20

Tipi Stacionit (Stn. Type) 3C-VBB 3C-BB 3C-BB 3C-BB 3C-BB 3C-SP 3C-SP 3C-BB 3C-SP 3C-BB 3C-BB 3C-BB

Sizmometri (Sensor Type STS-2 CMG-40T SM-4 (B) Trillium-40 Trillium-40 SM-4 (B) SM-4 (B) Trillium-40 SM-4 (B) CMG-40T Trillium-40 Trillium-40

Sistemi regjistrimit

Sistemi i komunikimit

Recording system

Comunication system

Quantera Trident GBD-x16 Trident Trident GBD-x16 GBD-x16 Trident GBD-x16 Trident Trident Trident

VSAT VSAT Dial Up VSAT VSAT Dial Up Dial Up VSAT Dial Up VSAT VSAT VSAT

Perioda natyrore e sensorit (Natural Sensor period 120 s 40 s 0.2 s 40 s 40 s 0.2 s 0.2 s 40 s 0.2 s 40 s 40 s 40 s

SIMBOLIKA E PERDORUR NE PERMBAJTJEN E BULETINIT SIZMOLOGJIK SYMBOLIC USED IN SEISMOLOGICAL BULLETIN CONTAIN Simboli (Symbol)

Parametri korrespondues (Corresponding parameter)

Y M D H M Sec

Viti (year) Muaji (month) Dita (day) Ora (hour) Minuta (minute) Sekonda (second)

Lat

Gjerësia gjeografike (latitude)

Lon

Gjatësia gjeografike (longitude)

Dep

Thellësia (depth)

Hor. err

Gabimi horizontal (horizontal error)

Ver. err

Gabimi vertikal (vertical error)

Gap

Mosmbulimi me stacione minitorimi (azimutal gap)

Rms

Gabimi mesatar kuadratik (Root mean squarre)

Mag

Magnituda (magnitude)

Net

Emërtimi i rrjetit sizmologjik (network code)

Pershkrimi (Description) Viti ndodhjes se ngjarjes (year of occurence) Muaji i ndodhjes së ngjarjes (month of occurence Data e ndodhjes së ngjarjes (date of occurence) Ora ne origjine (UTC) (origine time universal) Minuta (origine time minute) Sekonda (origine time second) Gjeresia gjeografike e epiqendrës Veri-Jug( 0) Geographical latitude N-S direction Gjatesia gjeografike e epiqendrës Lindje-Perendim( 0) Geographical longitude E-W direction Thellësia vatrore (focal depth)-km Gabimi ibërë në vlerësimin eepiqendres (km) Estimation error of epicentre Gabimi i bërë në vlerësimin e thellësisë (km) Depth estimation error Zona e sferës fokale (imagjinare),e pa mbuluar me stacione regjistrues Azimutal station gap Gabimi i pergjitshem (Total estimation error-sec) Madhesia e termetit sipas shkalles lokale te kalibruar (local calibrated measure of the earthquake size) Kodi nderkombetar i identifikimit te rrjetit ne FDSN (Federation of Digital seismologies network) eshte AC


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

Nr

Numuri i stacioneve (station’s number)

STAT

Kodi i stacionit (station code)

SP

Komponentja e regjistrimit (recording component)

IPHASW

Faza valore sizmike (seismic wave phase) Polariteti i hyrjes së parë në komponenten vertikale (first vertical honsent polarity) Ora, minuta dhe sekonda (time onsets for each phase)

D HRMM SECON AZIMU

Kendi azimutal (station-source azimuth angle)

RES

Diferenca kohore (time residual)

DIS

Largesia epiqendrore (epicentral distance)

DUR

Zgjatshmeria e sinjalit sizmik (signal time duration)

(International code of Network identification on FDSN is AC) Nr. Stacioneve te perdorur ne lokalizim (No. Of used stations) Kodi nderkombetar që përdoret për të identifikuar stacionin përkatës sizmologjik (tre karaktere) (international stn code) Kodimi i komponenteve te regjistrimit ne perputhje e orientimin gjeografik 3D (Z, N ose E) Component code acording to recording direction tipi i valës P (Pg / Pn) ose S (Sg / Sn) (wave phase type) Polariteti i vales renese ne statcion, ne komponenten Z (first onset polarity on Z) Te dhenat kohore per mbrritjen e seciles faze ne regjistrim Time data for each phases on recording Azimuti stacion- vater termeti Station-focus azimuthal angle Ndryshimi ndërmjet kohës teorike të llogaritur nga modeli dhe kohës faktike, nga regjistrimi Time residuals between calculated and observed times Largesia hoeizontale epiqender-stacion Distance from epicenter to the station Shpreh zgjatshmerinë e plotë të sinjalit sizmik ne sizmogram Total Signal Duration

INFORMACIONI PARAMETRIK FAZOR DHE LOKALIZIMI (PARAMETRIC PHASES INFORMATION AND LOCATION)

TËRMETE TËAFËRTA (NEAR EARTHQUAKE) Y

M

2013 3 GAP=87

D 1

HM 2200

Sec 51.00

Lat

Long

41.08 20.27 hor.err=0km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2200 59.14 TIR SE ISG 2201 05.66 PHP SZ IPG 2201 03.34 PHP SE ISG 2201 13.14 TPE SZ IPG 2201 07.11 TPE SE ISG 2201 15.31

AZIMU 311 311 12 12 195 195

Dep 6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 6 0.1 3.3 ver.err=1.6KM RES 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1 -0.2

DIS 45 45 68 68 90 90

GURSHPATE ELBASAN

DUR 47 53 54

Md 3.2 3.3 3.3


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

VLO VLO PUK PUK SRN SRN BCI BCI

SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

IPG ISG IPG ISG IPN ISN IPN ISN

Y

M

D

2013 3 3 GAP=322

2201 2201 2201 2201 2201 2201 2201 2201 HM 0356

07.35 20.11 10.69 25.61 14.93 33.01 16.02 35.40

Sec 58.34

Lat

M

D

2013 3 3 GAP=292

HM 0456

Sec 28.37

Lat

M

2013 3 GAP=

D

HM

3

2129

Sec

Lat

M

2013 3 GAP=

Long

AZIMU 34 34 326 326 134 134 Long

HM

5

0333

59

3.4

59

3.4

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

14

ASN 3 0.4 3.0 ver.err=3KM

GREECE

RES 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.1 0.4

DIS 67 67 179 179 234 234

DUR

3.0

55

3.2

Net Nr Rms Mag

9

ASN 3 0.2 2.3 ver.err=2KM RES 0.2 0.3 -0.1 0.2 0.3 0.4

Dep

Md

46

Dep

hor.err=km

D

94 94 100 100 135 135 143 143

Epicenter 11KM V-BULQIZA

DIS 15

DUR 13

Md 2.0

64

22

2.6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

57.64

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2129 57.64 PHP SE ISG 2130 02.15 Y

0.3 -0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1

AZIMU 10 10 339 339 332 332

41.56 20.33 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0451 31.48 PHP SE ISG 0451 34.60 PUK SZ IPG 0451 40.45 PUK SE ISG 0451 48.54 FNA SZ IPN 0451 51.46 FNA SE ISN 0452 06.61 Y

Long

40.18 21.23 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 0357 11.29 FNA SE ISG 0357 20.21 PHP SZ IPN 0357 29.41 PHP SE ISN 0357 54.21 PUK SZ IPN 0357 37.16 PUK SE ISN 0358 06.26 Y

224 224 334 334 190 190 354 354

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

Net Nr Rms Mag

23.97 hor.err=km

DUR

ver.err=KM

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0333 23.97 PHP SE ISG 0333 26.11 Y

M

D

HM

Sec

2013 3 5 0403 02.07 RESTELICE,MACEDONI GAP=259

M

2013 3 GAP=

D

HM

6

2108

Sec

M

2013 3 GAP=

HM

6

1731

Net Nr Rms Mag

41.88

20.64

7

ASN 3

hor.err=2km

Lat

M

2013 3 GAP=

Sec

Lat

M

Long

HM

7

0104

RES 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 Dep

HM

DIS 28

DUR 10

Md 2

65

14

2.2

72

14

2.2

Net Nr Rms Mag

Epicenter

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

06.83 hor.err=km

D

0.2 2.1

ver.err=1KM

hor.err=km

D

Epicenter

30.68

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0104 06.83 BCI SE ISG 0104 09.52 Y

AZIMU 218 218 286 286 319 319

Md

34.58

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1731 30.68 BCI SE ISG 1731 33.83 Y

DUR

Dep

hor.err=km

D

DIS

Long

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2108 34.58 PHP SE ISG 2108 39.85 Y

RES

Lat

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0403 07.54 PHP SE ISG 0403 11.21 PUK SZ IPG 0403 13.78 PUK SE ISG 0403 22.76 BCI SZ IPG 0403 15.12 BCI SE ISG 0403 25.56 Y

AZIMU

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

2013 3 7 GAP=188

2129

06.61

41.44 20.94 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2129 14.53 PHP SE ISG 2129 21.96 FNA SZ IPG 2129 20.34 FNA SE ISG 2129 31.53 PUK SZ IPG 2129 22.12 PUK SE ISG 2129 39.94 BCI SZ IPG 2129 28.18 BCI SE ISG 2129 44.56 Y

M

D

2013 3 9 GAP=186

HM 0658

Sec 13.57

Lat

Y

M

D

HM

2013 3 11 1447 GAP=229

Sec 31.14

Lat

M

2013 3 GAP=

D

HM

12 2108

Sec

Long

Long

Lat

AZIMU 187 187 318 318 215 215 Long

ASN 4 0.1 2.6 ver.err=12KM RES 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

DIS 50

Md 2.7

110

36

3

126

36

3

81

Net Nr Rms Mag

2

ASN 3 0.4 3.5 ver.err=12KM RES 0.1 0.3 0.2 0.3 0.6 -0.4

MACEDONI

DUR 28

Dep

AZIMU 90 90 121 121 108 108

42.02 20.49 hor.err=9km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1447 38.82 PHP SE ISG 1447 43.66 BCI SZ IPG 1447 41.42 BCI SE ISG 1447 47.96 TIR SZ IPG 1447 47.77 TIR SE ISG 1448 00.01 Y

AZIMU 303 303 153 153 308 308 315 315

42.61 17.59 hor.err=10km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPN 0658 45.49 BCI SE ISN 0659 13.48 TIR SZ IPN 0658 52.85 TIR SE ISN 0659 23.19 PHP SZ IPN 0658 53.79 PHP SE ISN 0659 29.12

7

Epicenter ADRIATIC SEA

DIS 203

DUR 70

Md 3.5

222

71

3.5

249

71

3.5

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

7

ASN 3 0.1 2.9 ver.err=2KM

SHTIQEN,KUKES -ALBANIA

RES 0.1 0.1 0.0 0.1 -0.2 -0.1 Dep

DIS 38

DUR 32

Md 2.9

52

34

2.9

92

Net Nr Rms Mag

Epicenter

36.57 hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2108 36.57 PHP SE ISG 2108 37.65

AZIMU

ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

Y

M

2013 3 GAP=

D

HM

15 1650

Sec

Lat

M

hor.err=km

D

HM

2013 3 16 2214 GAP=336

Sec 17.71

Lat

M

D

HM

2013 3 17 0348 KTHELLE,RRESHEN GAP=143

Sec

M

D

HM

2013 3 17 0501 GAP=335

Epicenter

25.20

Long

RES

36.88

DUR

Net Nr Rms Mag

Epicenter

10

ASN 3 0.4 3.0 ver.err=4KM

MONTENEGRO

AZIMU 101 101 122 122 125 125

RES 0.2 0.1 0.3 -0.1 0.2 0.4

DIS 104 104 105 105 165 165

DUR 32

Md 3.0

32

3.0

34

3.1

Long

Dep

Net Nr Rms Mag

41.81

20.08

7

ASN 3

Lat

42.40 18.87 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 0501 53.81 PUK SE ISG 0502 07.08 BCI SZ IPG 0501 57.75 BCI SE ISG 0502 07.23 PHP SZ IPN 0502 03.11 PHP SE ISN 0502 24.95

AZIMU 121 121 120 120 124 124

Epicenter

0.4 2.5

ver.err=1KM

AZIMU 330 330 113 113 200 200 Long

Md

Dep

hor.err=1km

Sec

DIS

Lat

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 0348 30.80 PUK SE ISG 0348 36.04 PHP SZ IPG 0348 31.10 PHP SE ISG 0348 36.44 TIR SZ IPG 0348 34.75 TIR SE ISG 0348 42.67 Y

Net Nr Rms Mag ver.err=KM

AZIMU

42.35 18.91 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 2214 35.49 BCI SE ISG 2214 49.00 PUK SZ IPN 2214 36.13 PUK SE ISN 2214 49.42 PHP SZ IPN 2214 44.02 PHP SE ISN 2215 06.13 Y

Dep

40.82

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1650 40.82 PHP SE ISG 1650 44.11 Y

Long

RES 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.1 0.4

DIS 31 31 32 32 53 53

-ALBANIA DUR 23

Md 2.5

20

2.4

22

2.5

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

3

ASN 3 0.3 2.9 ver.err=4KM

MONTENEGRO

RES 0.2 -0.3 0.2 0.3 -0.2 0.3

DIS 99 99 99 99 158 158

DUR 31

Md 2.9

35

3.0

35

3.0


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

Y

M

2013 3 GAP=

D

HM

18 1830

Sec

Lat

M

2013 3 GAP=

hor.err=km

D

HM

19 0422

Sec

Lat

M

HM

2013 3 19 0434 MACEDONIA GAP=189

Sec

M

AZIMU

Long

RES

Dep

D

HM

2013 3 19 0435 MACEDONIA GAP=190

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

05.80

ver.err=KM

AZIMU

RES

DIS

Long

Dep

Net Nr Rms Mag

41.40

20.84

7

ASN 3

hor.err=3km

Sec 54.86

DUR

Lat

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0434 13.63 PHP SE ISG 0434 20.66 TIR SZ IPG 0434 20.90 TIR SE ISG 0434 31.56 FNA SZ IPG 0434 20.53 FNA SE ISG 0434 31.82 Y

Epicenter

ver.err=KM

hor.err=km

D

Net Nr Rms Mag

26.93

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0422 26.93 TIR SE ISG 0422 28.97 Y

Dep

49.32

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1830 49.32 PHP SE ISG 1830 55.22 Y

Long

Lat 41.41

AZIMU 313 313 266 266 146 146

RES 0.2 -0.1 0.4 0.3 -0.2 0.3

DIS 45 45 82 82 82 82

STRUGA-

DUR 18

Md 2.3

20

2.3

Long

Dep

Net Nr Rms Mag

20.82

7

ASN 3

AZIMU 313 313 266 266 145 145

Epicenter

ver.err=1KM

hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0436 02.40 PHP SE ISG 0436 08.90 TIR SZ IPG 0436 10.62 TIR SE ISG 0436 19.36 FNA SZ IPG 0436 11.06 FNA SE ISG 0436 20.38

0.2 2.3

Md

0.2 2.1

Epicenter STRUGA-

ver.err=1KM RES 0.2 -0.1 0.4 0.3 -0.2 0.3

DIS 43 43 80 80 82 82

DUR 14

Md 2.1

14

2.1


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

Y

M

2013 3 GAP=

D

HM

19 0454

Sec

Lat

M

hor.err=km

D

2013 3 20 GAP=189

HM

Sec

0220 12.30

Lat

M

D

2013 3 20 GAP=183

HM 0418

Sec 48.26

Lat

M

D

2013 3 20 GAP=215

HM 1910

Sec 41.10

Long

Lat

Long

Epicenter

Long

AZIMU 347 347 127 127 342 342

DIS

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

7

ASN 4 0.2 2.7 ver.err=1KM

MACEDONIA

RES 0.2 -0.1 0.3 0.1 -0.2 0.2 0.3 0.1

DIS 50 50 85 85 105 105 130 130

DUR 20

Md 2.5

30

2.9

30

2.9

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

6

ASN 3 0.4 2.6 ver.err=3KM

MAQEDONIA

AZIMU 330 330 137 137 320 320

41.29 20.65 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1910 52.70 PHP SE ISG 1910 59.80 FNA SZ IPG 1910 59.60 FNA SE ISG 1911 11.70 BCI SZ IPN 1911 07.80 BCI SE ISN 1911 24.00

RES

AZIMU 346 346 128 128 327 327 341 341

41.34 20.70 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0418 56.11 PHP SE ISG 0419 02.31 FNA SZ IPG 0419 03.33 FNA SE ISG 0419 15.11 PUK SZ IPN 0419 06.18 PUK SE ISN 0419 20.72 Y

Net Nr Rms Mag ver.err=KM

AZIMU

41.25 20.59 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0220 20.78 PHP SE ISG 0220 27.33 FNA SZ IPG 0220 27.12 FNA SE ISG 0220 39.11 PUK SZ IPG 0220 30.53 PUK SE ISG 0220 43.16 BCI SZ IPN 0220 36.61 BCI SE ISN 0220 56.70 Y

Dep

22.89

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0454 22.89 PHP SE ISG 0454 29.38 Y

Long

RES -0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 -0.2

DIS 43 43 84 84 102 102

DUR 23

Md 2.5

28

2.7

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

7

ASN 3 0.2 2.6 ver.err=4KM

MACEDONI

RES 0.2 -0.3 0.2 0.1 0.2 -0.2

DIS 48 48 85 85 130 130

DUR 26

Md 2.6

28

2.7


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

Y

M

D

2013 3 21 GAP=156

HM 1657

Sec 44.70

Lat

41.42 19.35 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1657 52.89 TIR SE SIG 1657 58.54 PHP SZ IPG 1658 01.46 PHP SE ISG 1658 14.72 Y

M

D

2013 3 22 GAP=222

HM 1955

Sec 47.71

Lat

M

D

2013 3 23 GAP=201

HM 0045

Sec 39.26

Lat

Y

M

D

2013 3 23 GAP=109

HM 0233

Sec 53.12

Long

Lat

Long

Epicenter

6

ASN 2 0.3 1.9 ver.err=2KM

ADRIATIC SEA

RES 0.2 -0.2 0.1 0.3

Long

AZIMU

DIS 43 43 94 94

DUR 11

Md 1.9

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

17

ASN 5 0.3 3.3 ver.err=1KM

GREECE

RES 0.2 -0.1 0.2 0.3 -0.3 0.2 0.1 0.4 0.2 -0.2

DIS 79 79 80 80 85 85 159 159 174 174

DUR 45

Md 3.3

36

3.1

46

3.3

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

7

ASN 3 0.1 2.5 ver.err=1KM

RUBIK-ALBANIA

AZIMU 14 14 173 173 100 100

40.31 19.63 hor.err=3km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

Net Nr Rms Mag

AZIMU 282 282 29 29 250 250 327 327 342 342

41.72 19.79 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 0045 44.90 PUK SE ISG 0045 50.04 TIR SZ IPG 0045 47.77 TIR SE ISG 0045 55.17 PHP SZ IPG 0045 48.65 PHP SE ISG 0045 56.83

Dep

AZIMU 101 101 72 72

40.15 20.92 hor.err=3km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 1955 58.36 TPE SE ISG 1956 10.12 FNA SZ IPG 1955 58.82 FNA SE ISG 1956 10.60 SRN SZ IPG 1956 00.80 SRN SE ISG 1956 11.36 TIR SZ IPN 1956 10.72 TIR SE ISN 1956 32.54 PHP SZ IPN 1956 14.50 PHP SE ISN 1956 35.88 Y

Long

RES 0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.3 0.2

DIS 30 30 47 47 55 55

DUR 19

Md 2.4

22

2.5

22

2.5

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

8

ASN 6 0.2 2.8 ver.err=1KM

GJORM, VLORE -ALBANIA

RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

VLO VLO TPE TPE SRN SRN TIR TIR PHP PHP PUK PUK

SZ SE SZ SE SZ SE SZ SZ SZ SE SZ SE

IPG ISG IPG ISG IPG ISN IPG IPG IPG ISG IPN ISN

Y

M

D

2013 3 24 GAP=152

0233 0234 0233 0234 0234 0234 0234 0234 0234 0234 0234 0234 HM 0957

65.97 01.81 58.89 04.98 02.75 11.31 13.21 28.63 31.62 42.15 26.31 53.14

Sec 44.59

Lat

M

D

2013 3 24 GAP=

HM 1323

Sec

Lat

M

D

2013 3 25 GAP=

D

Long

HM 0201

36

2.9

32

2.8

55

3.1

55

3.1

Net Nr Rms Mag

Epicenter

20

ASN 4 0.2 2.5 ver.err=1KM

ARREN-MOLLE -ALBANIA

RES 0.2 -0.1 0.3 0.2 -0.3 0.2 0.3 0.2 Dep

DIS 22 22 61 61 63 63 149 149

DUR 14

Md 2.2

20

2.9

Net Nr Rms Mag

Epicenter

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

26.79 hor.err=km

HM

21 21 31 31 57 57 116 116 166 166 193 193

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0201 26.79 PHP SE ISG 0201 33.75 *** Y M

AZIMU 137 137 345 345 212 212 140 140

0.2 -0.3 0.1 0.2 -0.5 0.2 0.3 0.2 0.3 -0.5 0.1 0.3

17.73

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1323 17.23 PHP SE ISG 1323 18.86 Y

Long

41.83 20.26 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0957 49.59 PHP SE ISG 0957 53.76 BCI SZ IPG 0957 55.08 BCI SE ISG 0958 05.36 TIR SZ IPG 0957 55.44 TIR SE ISG 0958 05.46 FNA SZ IPN 0958 10.09 FNA SE ISN 0958 29.05 Y

325 325 94 94 147 147 256 256 70 70 23 23

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

2013 3 25 PESHKOPI GAP=150

0720 57.94

41.83

M

D

2013 3 25 GAP=

HM 0724

Sec

Lat

M

D

2013 3 25 GAP=

M

D

2013 3 25 GAP=

Long

HM 0725

RES 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 Dep

0725

BULSHAR,

DIS 30 30 59 59 59 59 156 156 161 161 171 171 217 217

-ALBANIA DUR 173

Md 4.3

92

3.8

175

4.3

175

4.3

Net Nr Rms Mag

Epicenter

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

00.18 hor.err=km

HM

0.2 4.3

ver.err=1KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0725 00.18 PHP SE ISG 0725 06.44 Y

AZIMU 124 124 204 204 354 354 138 138 201 201 184 184 184 184

ASN 7

31.00

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0724 31.00 PHP SE ISG 0724 36.81 Y

13

hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0721 03.58 PHP SN ISG 0721 08.21 TIR SZ IPG 0721 08.57 TIR SN ISG 0721 17.31 BCI SZ IPG 0721 08.92 BCI SN ISG 0721 16.96 FNA SZ IPN 0721 24.83 FNA SN ISN 0721 45.41 VLO SZ IPN 0721 25.86 VLO SN ISN 0721 46.36 TPE SZ IPN 0721 27.66 TPE SN ISN 0721 48.58 SRN SZ IPN 0721 34.34 SRN SN ISN 0722 02.11 Y

20.15

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

56.31 hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0725 56.31 PHP SE ISG 0726 00.71

AZIMU

ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

Y

M

D

2013 3 25 GAP=

HM 0726

Sec

Lat

M

D

2013 3 25 GAP=

hor.err=km

HM 0728

Sec

Lat

M

D

2013 3 25 GAP=

0728

Sec

Lat

M

D

2013 3 25 GAP=

M

D

2013 3 25 GAP=

HM 0729

Sec

Lat

M

D

Dep

0730

AZIMU

Net Nr Rms Mag

Long

RES

Dep

Md

Epicenter

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

00.36 hor.err=km

HM

DUR

ver.err=KM

hor.err=km

HM

DIS

07.31

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0730 00.36 PHP SE ISG 0730 08.58 Y

Long

RES

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0729 07.31 PHP SE ISG 0729 12.81 Y

AZIMU

35.46

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0728 35.46 PHP SE ISG 0728 41.13 Y

Epicenter

ver.err=KM

hor.err=km

HM

Net Nr Rms Mag

09.95

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0728 09.95 PHP SE ISG 0728 16.84 Y

Dep

59.54

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0726 59.54 PHP SE ISG 0727 04.76 Y

Long

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

2013 3 25 GAP=

0730

34.86 hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0730 34.86 PHP SE ISG 0730 36.41 Y

M

D

2013 3 25 GAP=

HM 0733

Sec

Lat

M

D

2013 3 25 GAP=

M

D

HM 0733

Sec

Lat

Sec

D

2013 3 25 GAP=

HM 0743

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

AZIMU

Long

RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

Sec

AZIMU

ver.err=KM RES

DIS

DUR

Lat

Long

Dep

Net Nr Rms Mag

41.81

20.11

24

ASN 4

hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0740 07.89 PHP SN ISG 0740 13.04 TIR SZ IPG 0740 14.47 TIR SN ISG 0740 19.90 BCI SZ IPG 0740 12.68 BCI SN ISG 0740 21.30 FNA SZ IPN 0740 27.82 FNA SN ISN 0740 47.78 M

DUR

ver.err=KM

hor.err=km

HM

DIS

48.10

2013 3 25 0740 01.59 BULSHAR,PESHKOPI GAP=156

Y

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0733 48.10 PHP SE ISG 0733 56.12 Y

Long

RES

04.10

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0733 04.10 PHP SE ISG 0733 08.71 Y

AZIMU

ver.err=KM

Lat

AZIMU 116 116 202 202 358 358 136 136 Long

Dep

Epicenter

0.1 2.9

ver.err=2KM RES 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.0

Md

DIS 31 31 55 55 61 61 158 158

-ALBANIA DUR 27

Md 2.9

27

2.9

28

2.9

Net Nr Rms Mag

Epicenter

09.11 hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0743 09.11

AZIMU

ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

PHP Y

SE ISG M

D

2013 3 25 GAP=

0743 14.69 HM 0748

Sec

Lat

M

D

2013 3 25 PESHKOPI GAP=160

M

D

2013 3 25 PESHKOPI GAP=150

HM

Sec

0749 49.49

M

D

2013 3 25 GAP=

AZIMU

RES

Sec

0750 37.80

0758

Sec

DUR

Dep

Net Nr Rms Mag

41.84

20.09

23

ASN 4

AZIMU 121 121 359 359 199 199 136 136

0.3 3

RES 0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 0.0

DIS 35 35 58 58 59 59 160 160

DUR 28

Md 2.9

31

3

34

3.1

Long

Dep

Net Nr Rms Mag

41.81

20.09

14

ASN 4

Lat

Long

0.2 2.6

ver.err=2KM RES 0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 0.0 Dep

DIS 33 33 54 54 62 62 157 157

ver.err=KM

Epicenter BULSHAR, -ALBANIA

DUR 24

Md 2.6

24

2.6

24

2.6

Net Nr Rms Mag

00.71 hor.err=km

Epicenter

-ALBANIA

Lat

AZIMU 121 121 359 359 199 199 136 136

Md

BULSHAR,

ver.err=2KM

hor.err=1km

HM

DIS

Long

hor.err=1km

HM

Epicenter

ver.err=KM

Lat

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0750 43.35 PHP SN ISG 0750 48.99 TIR SZ IPG 0750 46.78 TIR SN ISG 0750 55.65 BCI SZ IPG 0750 46.91 BCI SN ISG 0750 58.06 FNA SZ IPN 0751 04.21 FNA SN ISN 0751 26.39 Y

Net Nr Rms Mag

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0749 56.36 PHP SN ISG 0750 00.41 TIR SZ IPG 0750 00.12 TIR SN ISG 0750 08.53 BCI SZ IPG 0750 00.51 BCI SN ISG 0750 08.56 FNA SZ IPN 0750 15.98 FNA SN ISN 0750 36.68 Y

Dep

00.17

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0748 00.17 PHP SE ISG 0748 11.86 Y

Long

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0758 00.71 PHP SE ISG 0758 06.12 Y

M

D

2013 3 25 PESHKOPI GAP=155

HM

Sec

0808 15.67

M

D

2013 3 25 GAP=

0819

Sec

M

D

Net Nr Rms Mag

41.82

20.12

14

ASN 4

Lat

2013 3 25 GAP=

M

D

2013 3 25 GAP=

Long

0856

RES -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 Dep

0910

DIS 31 31 52 52 60 60 157 157

BULSHAR, -ALBANIA

DUR 24

Md 2.6

24

2.6

25

2.6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

21.87 hor.err=km

HM

0.1 2.6

00.24

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0856 21.87 PHP SE ISG 0856 30.48 Y

AZIMU 120 120 202 202 357 357 137 137

Md

Epicenter

ver.err=3KM

hor.err=km

HM

DUR

Dep

hor.err=1km

HM

DIS

Long

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0819 00.24 PHP SE ISG 0819 07.77 Y

RES

Lat

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0808 21.86 PHP SN ISG 0808 27.58 TIR SZ IPG 0808 29.04 TIR SN ISG 0808 34.55 BCI SZ IPG 0808 24.61 BCI SN ISG 0808 35.55 FNA SZ IPN 0808 42.65 FNA SN ISN 0809 00.11 Y

AZIMU

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

56.78 hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0910 56.78 PHP SE ISG 0911 03.16

AZIMU

ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

Y

M

D

2013 3 25 GAP=

HM 1214

Sec

Lat

M

D

2013 3 25 GAP=329

hor.err=km

HM

Sec

2055 39.67

Lat

M

D

2013 3 26 PESHKOPI GAP=159

HM

Sec

1510 22.66

M

D

2013 3 26 GAP=262

Long

AZIMU 307 307 315 315 336 336 335 335 328 328

RES

Dep 7

Epicenter

Sec

1740 47.91

DUR

Net Nr Rms Mag

RES -0.3 0.4 -0.2 -0.4 0.5 0.3 -0.4 -0.4 -0.6 -0.7

DIS 282 282 356 356 404 404 419 419 545 545

4.5

184

4.5

Net Nr Rms Mag

41.82

20.02

11

ASN 3

Long

40.72 20.66 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 1740 59.12 FNA SN ISG 1741 07.91 PHP SZ IPG 1741 06.87

AZIMU 83 83 350

Epicenter

0.1 2.5

BULSHAR,

ver.err=1KM RES 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 Dep 11

DIS 33 33 56 56 60 60

-ALBANIA DUR 18

Md 2.3

24

2.6

25

2.6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 3 0.1 2.5 ver.err=4KM

RES 0.0 0.0 0.1

DIS 60 60 108

Md

182

Dep

Lat

KRETE,GREECE

DUR

Long

AZIMU 118 118 300 200 359 359

Md

Epicenter

ASN 5 0.5 4.5 ver.err=13KM

hor.err=2km

HM

DIS

Lat

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1510 28.37 PHP SN ISG 1510 34.11 TIR SZ IPG 1510 33.35 TIR SN ISG 1510 40.62 BCI SZ IPG 1510 33.13 BCI SN ISG 1510 42.26 Y

Net Nr Rms Mag ver.err=KM

AZIMU

35.65 24.71 hor.err=8km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON LKD2 SZ IPN 2256 23.44 LKD2 SN ISN 2257 05.65 IGT SZ IPN 2256 31.27 IGT SN ISN 2257 21.98 SRN SZ IPN 2256 39.78 SRN SN ISN 2257 30.16 FNA SZ IPN 2256 40.82 FNA SN ISN 2257 35.68 PHP SZ IPN 2256 53.08 PHP SN ISN 2257 56.11 Y

Dep

45.31

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1214 45.31 PHP SE ISG 1214 51.31 Y

Long

MALIQ DUR

21

Md 2.5


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

PHP BCI BCI Y

SN ISG SZ IPN SN ISN M

D

2013 3 26 GAP=262

1741 21.85 1741 21.51 1741 46.67 HM

Sec

1741 43.28

Lat

M

D

2013 3 26 GAP=

HM 1825

Sec

Lat

M

D

2013 3 26 GAP=128

AZIMU 87 87 227 227 316 316 253 253 351 351 210 210 346 346 Long

0.0 0.0 -0.1

22

2.5

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

11

ASN 7 0.1 3.2 ver.err=4KM

MALIQ-ALBANIA

RES 0.1 0.0 0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 -0.1 Dep

hor.err=km

HM

108 189 189

DIS 62 62 74 74 92 92 102 102 104 104 112 112 185 185

DUR

Md

41

3.2

41

3.2

42

3.2

38

3.1

50

3.3

Net Nr Rms Mag

Epicenter

06.14

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 1825 06.14 FNA SE ISG 1825 15.59 Y

Long

40.75 20.65 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 1741 54.82 FNA SN ISG 1742 04.10 TPE SZ IPG 1741 55.09 TPE SN ISG 1742 06.06 TIR SZ IPG 1742 00.02 TIR SN ISG 1742 12.35 VLO SZ IPG 1742 00.87 VLO SN ISG 1742 16.68 PHP SZ IPG 1742 02.21 PHP SN ISG 1742 16.14 SRN SZ IPG 1742 03.47 SRN SN ISG 1742 18.49 BCI SZ IPN 1742 17.39 BCI SN ISN 1742 37.44 Y

350 345 345

Sec

1839 35.08

Lat

AZIMU

Long

40.74 20.70 hor.err=4km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 1839 45.75 FNA SN ISG 1839 54.87 TPE SZ IPG 1839 48.19 TPE SN ISG 1839 59.14 TIR SZ IPG 1839 51.84 TIR SN ISG 1840 06.76 PHP SZ IPG 1839 53.16 PHP SN ISG 1840 08.08 VLO SZ IPG 1839 58.89

ver.err=KM

AZIMU 85 85 231 231 314 314 348 348 244

RES

DIS

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

10

ASN 7 0.1 3.3 ver.err=2KM

SYMIZE, KORÇE -ALBANIA

RES 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0

DIS 56 56 77 77 97 97 107 107 108

DUR

Md

38

3.1

44

3.2

44

3.2

49

3.3


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

VLO SRN SRN BCI BCI

SN SZ SN SZ SN

ISG IPG ISG IPN ISN

Y

M

D

2013 3 26 ALBANIA GAP=130

1840 1839 1840 1840 1840 HM

10.33 54.25 10.56 07.37 33.49

Sec

1932 32.41

M

D

2013 3 26 GAP=327

Sec

1958 47.68

M

D

2013 3 27 GAP=

HM 0159

Sec

45

3.2

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

40.72

20.68

15

ASN 6

MALIQ-

hor.err=3km

HM

108 113 113 188 188

Long

Lat

Long

Lat

AZIMU 321 321 322 322 328 328 335 335 318 311 Long

0.1 2.9

ver.err=1KM

AZIMU 83 83 231 231 316 316 350 350 213 213 345 345

37.91 21.97 hor.err=5km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON IGT SZ IPG 1959 27.52 IGT SN ISG 1959 55.41 SRN SZ IPG 1959 35.50 SRN SN ISG 2000 08.63 TPE SZ IPG 1959 38.02 TPE SN ISG 2000 16.96 TIR SZ IPG 1959 53.24 TIR SN ISG 2000 39.97 PHP SZ IPG 1959 55.69 BCI SZ IPN 2000 04.96 Y

0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1

Lat

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 1932 43.19 FNA SN ISG 1932 51.94 TPE SZ IPG 1932 44.44 TPE SN ISG 1932 56.20 TIR SZ IPG 1932 48.35 TIR SN ISG 1933 02.91 PHP SZ IPG 1932 50.93 PHP SN ISG 1933 05.92 SRN SZ IPG 1932 51.74 SRN SN ISG 1933 06.58 BCI SZ IPN 1933 03.93 BCI SN ISN 1933 28.25 Y

244 213 213 344 344

RES 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.1 Dep 1

DIS 59 59 76 76 97 97 108 108 114 114 189 189

DUR 23

2.7

28

2.9

28

2.9

28

2.9

32

3

Net Nr Rms Mag ASN 6 0.1 3.7 ver.err=12KM

RES -0.2 -0.2 0.1 -0.1 -0.2 -0.2 0.3 -0.2 -0.1 -0.2 Dep

DIS 220 220 268 268 304 304 411 411 427 512

Md

DUR

Epicenter GREECE Md

73

3.7

73

3.7

72

3.7

Net Nr Rms Mag

Epicenter

32.33 hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

AZIMU

ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

PHP PHP Y

SZ IPG SE ISG M

D

2013 3 27 GAP=

0159 32.33 0159 40.61 HM 1210

Sec

Lat

M

D

2013 3 27 GAP=

hor.err=km

HM 1435

Sec

Lat

M

D

2013 3 27 GAP=

HM 1646

M

D

2013 3 27 GAP=

Sec

Lat

M

D

2013 3 27 GAP=

Long

RES

Dep

1646

1722

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

36.15 hor.err=km

HM

DIS

21.66

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 1646 36.15 TPE SE ISG 1646 38.02 Y

AZIMU

hor.err=km

HM

Epicenter

ver.err=KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 1646 21.66 TPE SE ISG 1646 24.36 Y

Net Nr Rms Mag

58.01

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1435 58.01 PHP SE ISG 1436 04.36 Y

Dep

36.18

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1210 36.18 PHP SE ISG 1210 42.32 Y

Long

Sec

Lat

AZIMU

Long

ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

31.23 hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 1722 31.23 SRN SE ISG 1722 33.19

AZIMU

ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

Y

M

D

2013 3 27 GAP=

HM 2223

Sec

Lat

M

D

2013 3 27 GAP=154

hor.err=km

HM

Sec

2311 32.13

Lat

M

D

2013 3 27 GAP=

HM 2334

Sec

Lat

M

D

2013 3 28 GAP=313

Long

RES

Dep 4

AZIMU 261 261 49 49 230 230 348 348 Long

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag ASN 4 0.1 2.5 ver.err=2KM

RES 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.1 Dep

hor.err=km

HM

Epicenter

DIS 66 66 67 67 87 87 146 146

Md

Epicenter ERSEKE-ALBANIA

DUR 22

Md 2.5

23

2.5

24

2.5

Net Nr Rms Mag

Epicenter

52.02

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2334 52.02 TIR SE ISG 2334 56.08 Y

Net Nr Rms Mag ver.err=KM

AZIMU

40.39 20.76 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 2311 44.97 TPE SN ISG 2311 53.01 FNA SZ IPG 2311 44.08 FNA SN ISG 2311 53.80 SRN SZ IPG 2311 47.28 SRN SN ISG 2311 59.88 PHP SZ IPN 2311 57.89 PHP SN ISN 2312 18.76 Y

Dep

51.15

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2223 51.15 PHP SE ISG 2223 53.26 Y

Long

Sec

0400 38.84

Lat

AZIMU

Long

42.40 18.78 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 0400 57.50 PUK SN ISG 0401 11.10 BCI SZ IPG 0401 57.59 BCI SN ISG 0401 13.01 TIR SZ IPN 0401 03.57 TIR SN ISN 0401 21.11 PHP SZ IPN 0401 06.17 PHP SN ISN 0401 28.68

ver.err=KM

AZIMU 111 111 91 91 138 138 117 117

RES

Dep 6

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag ASN 4 0.2 3.2 ver.err=2KM

RES 0.1 0.2 0.1 0.2 -0.1 -0.2 -0.1 0.2

DIS 111 111 117 117 155 155 169 169

Md

Epicenter MONTENEGRO

DUR 31

Md 2.8

46

3.2

46

3.2

47

3.2


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

Y

M

D

2013 3 28 GAP=317

HM

Sec

0521 24.05

Lat

42.39 18.87 hor.err=4km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0521 41.20 BCI SN ISG 0521 54.86 PUK SZ IPG 0521 41.21 PUK SN ISG 0521 55.84 TIR SZ IPN 0521 49.77 TIR SN ISN 0522 10.92 PHP SZ IPN 0521 50.04 PHP SN ISN 0522 12.99 Y

M

D

2013 3 28 GAP=305

HM

Sec

1613 37.97

Lat

M

D

HM

Sec

Lat

Long

M

2013 3

D

HM

Sec

29

2121 50.74

Net Nr Rms Mag

11

ASN 4 0.3 3.2 ver.err=3KM

RES 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 Dep 34

AZIMU 103 103 147 147 122 122 130 130 Long

2013 3 28 2256 36.53 42.05 20.50 GAP=197 hor.err=1km STAT SP IPHASW D HRMM SECON AZIMU PHP SZ IPG 2256 44.81 188 PHP SN ISG 2256 50.40 188 BCI SZ IPG 2256 46.00 315 BCI SN ISG 2256 53.54 315 TIR SZ IPG 2256 53.58 215 TIR SN ISG 2257 07.18 215 FNA SZ IPN 2257 02.22 152 FNA SN ISN 2257 26.01 152 Y

Dep

AZIMU 103 103 123 123 146 146 125 125

42.41 18.87 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1613 56.23 BCI SN ISG 1614 11.61 TIR SZ IPN 1614 03.68 TIR SN ISN 1614 26.11 PHP SZ IPN 1614 04.71 PHP SN ISN 1614 27.32 FNA SZ IPN 1614 22.37 FNA SN ISN 1614 55.29 Y

Long

DIS 108 108 109 109 164 164 170 170

Dep 7

Md 3.3

31

2.8

34

3.1

47

3.2

ASN 4 0.4 4 ver.err=3KM DIS 123 123 176 176 184 184 304 304

MONTENEGRO

DUR 49

Net Nr Rms Mag

RES -0.1 -0.1 0.2 0.2 0.2 -0.1 -0.1 -0.2

Epicenter

Epicenter MONTENEGRO

DUR 72

Md 4

72

4

110

4.3

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.1 2.7 BELJE, KUKES ver.err=2KM -ALBANIA RES DIS DUR Md 0.1 41 25 2.7 0.0 41 0.0 50 28 2.8 0.0 50 0.1 96 28 2.8 0.0 96 0.0 160 0.1 160

Lat

Long

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

41.83

20.22

7

ASN 3

KREJ-LURE

0.1 2.2


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

GAP=179

hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2121 55.35 PHP SN ISG 2121 59.65 PUK SZ IPG 2121 57.05 PUK SN ISG 2122 02.11 BCI SZ IPG 2122 01.16 BCI SN ISG 2122 10.69 Y

M

D

2013 3 29 GAP=186

HM

Sec

2220 48.31

Lat

Y

M

D

2013 3 30 GAP=314

HM

Sec

1137 59.54

Lat

M

D

2013 3 30 GAP=181

HM

Sec

1605 27.02

Long

Lat

Long

Long

AZIMU 321 321 142

DIS 25 25 35 35 60 60

DUR 16

Md 2.2

16

2.2

16

2.2

Dep

Net Nr Rms Mag

13

ASN 5 0.1 2.8 ver.err=2KM

RES 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.1

DIS 40 40 43 43 46 46 89 89 161 161

Epicenter SHTIQEN, KUKES -ALBANIA

DUR 30

Md 2.8

30

2.8

28

2.8

29

2.8

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

18

ASN 3 0.2 3.5 ver.err=3KM

MONTENEGRO

AZIMU 95 95 141 141 120 120

41.36 20.78 hor.err=5km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1605 34.85 PHP SN ISG 1605 41.76 FNA SZ IPG 1605 41.84

RES 0.1 0.0 0.1 -0.1 -0.1 -0.1

AZIMU 176 176 271 271 323 323 211 211 149 149

42.47 18.69 hor.err=4km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1138 19.13 BCI SN ISG 1138 34.23 TIR SZ IPN 1138 26.33 TIR SN ISN 1138 48.78 PHP SZ IPN 1138 27.74 PHP SN ISN 1138 49.85 Y

AZIMU 132 132 311 311 348 348

42.03 20.41 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2220 55.79 PHP SN ISG 2221 01.15 PUK SZ IPG 2220 56.14 PUK SN ISG 2221 02.35 BCI SZ IPG 2220 56.66 BCI SN ISG 2221 03.48 TIR SZ IPG 2221 04.96 TIR SN ISG 2221 17.35 FNA SZ IPN 2221 16.02 FNA SN ISN 2221 36.88

ver.err=2KM

RES -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 Dep 7

DIS 113 113 158 158 169 169

DUR 58

Md 3.5

59

3.5

58

3.5

Net Nr Rms Mag ASN 2 0.2 2 ver.err=7KM

RES 0.1 0.0 0.0

DIS 45 45 82

Epicenter MACEDONI

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

FNA Y

SN ISG M

D

2013 3 30 GAP=

1605 52.91 HM 2239

Sec

Lat

142 Long

0.1 Dep

82

Net Nr Rms Mag

Epicenter

28.41 hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2239 28.41 PHP SE ISG 2239 33.55

AZIMU

ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md

TERMETE TE LARGET (LONG DISTANCE EARTHQUAKE) Y

M

2013 3 GUINEA GAP=

D

HM

10 2308

Sec 16.01

Lat 6.66S

Long

148.3E 60

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IP 2312 01.31 SRN SZ IP 2312 12.31 PHP SZ IP 2312 46.15 BCI SZ IP 2312 58.16

Dep

AZIMU

Net Nr Rms Mag ASN 4

0.4 6.6

Epicenter PAPUA NEW

ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

PĂ‹RSHKRIM MAKROSIZMIK I TĂ‹RMETEVE TĂ‹ NDJESHME NĂ‹ VENDIN TONĂ‹

MACROSEISMIC DESCRIPTION OF EARTHQUAKES FELT IN OUR COUNTR

Intensiteti i tĂŤrmetit nĂŤ epiqendĂŤr I0ĂŤshtĂŤpĂŤrcaktuar đ?‘€âˆ’1

me formulĂŤn I0=

6

The epicentral Intensity of earthquake I0 is

. Intensiteti I nĂŤ qytete ĂŤshtĂŤ

determined by the formula I0=

pĂŤrcaktuar nga informacioni i marrĂŤmbi ndjeshmerinĂŤ e tĂŤrmetit nga emergjencat civile si dhe burime tĂŤ tjera.

Data

KohĂŤndodhja

(D a t e)

(Origin time)

25.03.2013 07:20:57.9

6

. The felt

informacion of earthquakes in inhebitance zones provide by civil emergencies and other source is used to determine the Intensity I.

Epiqendra dhe tĂŤ dhĂŤna makrosizmike EMS-98

Nr

1

đ?‘€âˆ’1

(Epicenter and macroseismic data EMS-98)

Epiqendra: 40.83V; 20.15L nĂŤ fshatin Bulshar,9 km nĂŤJug tĂŤ qytetit Klosit. Intensiteti i tĂŤrmetit nĂŤ epiqendĂŤr I0=V-VI balle NdjerĂŤ: V ballĂŤ ne qytetin e Klosit dhe IV-V ballĂŤ nĂŤ qytetin e Kurbneshit (Epicentre: 40.83N; 20.15E in Bulshar village, South of Klosi town. Epicentral Intensity I0=V-VI Felt: V at Klositown and IV-Vat Kurbneshi town)

KATALOGU I TĂ‹RMETEVE MUJORE (THE MONTHLY EARTHQUAKE CATALOG) Data Koha Gjer.Gjat Thell.Nr. St. Gab Mag. Vendndodhja Date Time Lat Long.Depth N0.St Rms Location vvvv/mm/dd hh:mm:ss (km) (MD) 2013 3 1 2200 51.00 41.08 2013 3 3 0356 58.34 40.18 2013 3 3 0456 28.37 41.56 2013 3 5 0403 02.07 41.88

20.27 21.23 20.33 20.64

6

6 14 9 7

3 3 3

0.1 0.4 0.2 0.2

3.3 3.0 2.3 2.1

GURSHPATE -ALBANIA GREECE BULQIZA-ALBANIA RESTELICE,MACEDONI


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

7 11 16 17 17 19 19 20 20 20 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 28 28 28 28 29 29 30 30

2129 1447 2214 0348 0501 0434 0435 0220 0418 1910 1657 1955 0045 0233 0957 0720 0740 0749 0750 0808 1510 1740 1741 1839 1932 2311 0400 0521 1613 2256 2121 2220 1137 1605

06.61 31.14 17.71 25.20 36.88 05.80 54.86 12.30 48.26 41.10 44.70 47.71 39.26 53.12 44.59 57.94 01.59 49.49 37.80 15.67 22.66 47.91 43.28 35.08 32.41 32.13 38.84 24.05 37.97 36.53 50.74 48.31 59.54 27.02

41.44 42.02 42.35 41.81 42.40 41.40 41.41 41.25 41.34 41.29 41.42 40.15 41.72 40.31 41.83 41.83 41.81 41.84 41.81 41.82 41.82 40.72 40.75 40.74 40.72 40.39 42.40 42.39 42.41 42.05 41.83 42.03 42.47 41.36

20.94 20.49 18.91 20.08 18.87 20.84 20.82 20.59 20.70 20.65 19.35 20.92 19.79 19.63 20.26 20.15 20.11 20.09 20.09 20.12 20.02 20.66 20.65 20.70 20.68 20.76 18.78 18.87 18.87 20.50 20.22 20.41 18.69 20.78

7 7 10 7 3 7 7 7 6 7 6 17 7 8 20 13 24 23 14 14 11 11 11 10 15 4 6 11 34 7 7 13 18 7

4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 5 3 6 4 7 4 4 4 4 3 3 7 7 6 4 4 4 4 4 3 5 3 2

0.1 0.1 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2

2.6 2.9 3.0 2.5 2.9 2.3 2.1 2.7 2.6 2.6 1.9 3.3 2.5 2.8 2.5 4.3 2.9 3 2.6 2.6 2.5 2.5 3.2 3.3 2.9 2.5 3.2 3.2 4 2.7 2.2 2.8 3.5 2

MACEDONI SHTIQEN,KUKES-ALBANIA MONTENEGRO KTHELLE,RRESHEN-ALBANIA MONTENEGRO STRUGA-MACEDONIA STRUGA-MACEDONIA MACEDONIA MAQEDONIA MACEDONI-ALBANIA ADRIATIC SEA GREECE RUBIK-ALBANIA GJORM,VLORE-ALBANIA ARREN-MOLLE-ALBANIA BULSHAR, PESHKOPI BULSHAR,PESHKOPI -ALBANIA BULSHAR, PESHKOPI BULSHAR, PESHKOPI BULSHAR, PESHKOPI -ALBANIA BULSHAR, PESHKOPI MALIQ-ALBANIA MALIQ-ALBANIA SYMIZE, KORÇE MALIQ-ALBANIA ERSEKE-ALBANIA MONTENEGRO MONTENEGRO MONTENEGRO BELJE, KUKES-ALBANIA KREJ-LURE-ALBANIA SHTIQEN,KUKES-ALBANIA MONTENEGRO MACEDONI

STATISTIKA E NGJARJEVE SIZMIKE (STATISTICS OF SEISMIC EVENTS) Karakteristikat e pergjithshme (General Characteristics)  Ngjarje sizmike të ndodhura në kuadratin 38 (39-43 V; 18.5-21.5 L) Events occured within quandrant  Ngjarje sizmike të ndodhura brenda 37 kufijve shtetërore Events occured inside state boundaries  Thellësia mesatare e ngjarjeve sizmike 11

Vlerat (Data values)


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

Mean hypocenter depth  Thellësia maksimale Maximum hypocenter depth  Magnituda lokale minimale e regjistruar Minimum recorded local magnitude  Magnituda lokale maksimale e regjistruar Maximum recorded local magnitude  Intensiteti sizmik maksimal ne epiqendër Maximum seismic intensity

34 1.9 4.3 V-VI

Grafiku i shpërndarjes së numurit të ngjarjeve sizmike mujore në vartesi të thellësisë (djathtas) magnitudës (majtas)

Distribution graphic of monthly seismic event number according to depth (right) magnitude (left)

Zgjidhja e mekanizmit vatror (ZMV)

Focal Mechanism Solution (FMS)

Për zgjidhjen e mekanizmit të vatres janë përdorur polaritetet e hyrjeve të para P (Pg/Pn), të përcaktuara mbi format valore që shprehin funksionin kohor të burimit sizmik perkatës, në fushën e shpejtësisë. Janë përdorur regjistrimet në bandë të gjere frekuenciale (0.2 – 30 Hz), të cilat janë modeluar nëpermjet filtrave bandpass: 1.0-5.0 Hz, 2.0-10 Hz dhe 0.1-3.0 Hz. Për të arritur zgjidhjen optimale janë përdorur edhe raporti i amplitudave të valëve volumore

For focal mechanism solution, the first onset polarity of P (Pg/Pn) are used, picked on the source time function respective waveforms. This is done for the velocity field recordings. Broadband recordings are used within the frequency range 0.2-30 Hz, witch are modeled by band-pass filtering in the ranges: 1.0-5.0 Hz, To achieve the optimum solution also the amplitude ratio of the type AMPSg/AMPPg, ( AMPSn/AMPPn), are


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

AMPSg/AMPPg, ( AMPSn/AMPPn), të cilat janë lexuar mbi komponentet e transformuara nga sistemi koordinativ gjeografik në atë sferik (vertikal, radial dhe transversal). Eshtë realizuar një kerkim në rrjetin koordinativ me interval 5.0 – 10 grad, duke vendosur kriteret për gabimin në polaritetet e përdorura. Për zgjidhjen përfundimtare është përdorur programi FOCMEC (Snoke. et al., 1984), ndërsa për të optimizuar zgjidhjen është përdorur programi HASH (Hardebeck & Shearer, 2003).

system to the spherical one (vertical, radial and transversal). A grid search at the 5.0-10 degree cells interval has been applied, setting first the allowed error threshold for polarity readings. For final solution the FOCMEC program has been used (Snoke. et al., 1984). Whereas, to optimize the solution HASHroutine(Hardebeck& Shearer, 2003), has been applied as well.

used. These amplitudes are red on rotated and corrected components, from the geographic Identifikimi i ngjarjes (Event ID)

Parametrat e burimit (Source paremeters)

2013.03.25.07:58

41.83 (N) 20.15 (E) 13 (km)

Magnituda (Magnitude)

Parametrat e Mekanizmit (Focal Mechanism parameters)

4.3

P1: 129, 48, -31 P2: 241, 68, -134 T: 1,11 P: 104, 48

Tipi (Focal Type)


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Mars (March)2013

Harta e epiqendrave tĂŤ tĂŤrmeteve

30

Buletini i Rrjetit Sizmologjik Shqiptar MRAS 2013  
Buletini i Rrjetit Sizmologjik Shqiptar MRAS 2013  

Buletini i Rrjetit Sizmologjik Shqiptar

Advertisement