Page 1

Universiteti Politeknik i Tiranes Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit Departamenti i Sizmologjise

BULETINI SIZMOLOGJIK

BULETINI I TËRMETEVE TË RRJETIT SIZMOLOGJIK SHQIPTAR DHJETOR 2013

PARAMETRIC DATA AND ALBANIAN’S EARTHQUAKE ANALYSIS DECEMBER 2013


UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS INSTITUTI I GJEOSHKENCAVE, ENERGJISË, UJIT DHE MJEDISIT Departamenti i Sizmologjisë

BULETINI MUJOR I RRJETIT SIZMOLOGJIK TË SHQIPERISË

DHJETOR 2013

MONTHLY BULLETIN OF THE ALBANIAN SEISMOLOGICAL NETWORK

DECEMBER 2013

Perliluar nga: Compiled by: Prof.Asoc.Dr. Rrapo ORMËNI Dr. Edmond DUSHI

Redaktor pergjegjes Redactor in Chief Prof.Asoc.Dr. Rrapo ORMËNI

Drejtori i Institutit Director of Institute Prof. Mitat SANXHAKU

Tiranë, 2013


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013 INFORMACION I PERGJITSHEM Prezantim

GENERAL INFORMATION Introduction

TheBuletini Albanian i Rrjetit Seismologic Sizmologjik Network’s Shqiptar bulletin është is njëa periodic publication of earthquake wave data, source publikim periodik i parametrave valore, parameters and their magnitudes, for every parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve seismic event occurring inside the Albanian brenda territorit të Shqiperisë dhe rrotull saj, territory and its surroundings. This publication përpiluar nga Departamenti i Sizmologjisë i is compiled in the Department of Seismology of Institutit te Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe the Institute of Geosciences, Energy, Water and Mjedisit pranë Universitetit Politeknik të Environment under the Polytechnic University Tiranës. of Tirana. All the estimated values, of the Parametrat e vlerësuar i referohen kuadrantit parameters, refer to the geographic quadrant 0 gjeografik të kufizuar nga koordinatat: 39.0 confined by the coordinates: 390- 430N and 0 0 0 43.0 V dhe 18.5 -21.5 L. 18.50-21.50 E. Bulletin comprises a description Buletini përmban pjesën spjeguese të përbërë section, containing the most general nga informacioni i përgjithshëm, simbolet e information, the section of the used symbols përdorura për parametrat e vlerësuar, të dhënat corresponding to all the evaluated parameters, fazore valore për seicilin nga tërmetet e phases data for each of the recorded and located regjistruar dhe përpunuar, katalogu mujor i earthquakes. It contains also the event termeteve, informacionin makrosimik, catalogue, the macro- seismic information, the statistikor, mekanizmin vatror dhe hartën e statistical information, the focal mechanism shpërndarjes së epiqendrave. Në të përfshihen solutions and an aerial epicenter distribution disa kategori tërmetesh, bazuar në map. informacionin e regjistruar dhe përpunuar për Different earthquake information categories are secilen prej tyre. Ato jane: 1- tërmetet e included, depending on their recorded and lokalizuar; 2- tërmetet e regjistruar nga më elaborated information, for each of them. They shumë se një stacion lokal, por jo të lokalizuar are: 1- 1ocalized earthquakes; 2- earthquakes dhe 3- termete te regjistruar të paktën nga një recorded from more than one local station, but stacion lokal, por me më shumë se një fazë not located and 3- earthquakes recorded at least valore. by one station, but having more than one Të dhënat parametrike, si më siper, vlerësohen seismic phase. në mënyrë të pandërprerë nëpërmjet monitorimit The parametric data, as above, are permanently sizmologjik dhe bazohen në analizën sasiore të evaluated throughout the seismological regjistrimit instrumental valor. Llogaritja e monitoring routine, based upon quantitative vlerave të tyre është produkt i aplikimit të analyze of instrumental waveform recordings. metodave analitike të njohura, në menyrë Their computed values are the direct application


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013 iterative dhe interaktive, të aplikuara në programe llogarites të çertifikuar dhe të njohur globalisht. Kështu, për përcaktimin e të dhënave kohore valore hyrëse përdoret programi Atlas, ndërsa lokalizimi i tërmeteve kryhet nëpërmjet programit Hypoinverse. Në këtë analizë merret në konsideratë modeli lokal për strukturën e shpejtësisë së përhapjes së valëve sizmike (Ormëni 2007) (kryesisht atyre volumore, primare dhe sekondare, P dhe S). Vlerësimi i magnitudës realizohet duke aplikuar modele të njohur parametrik si ai Richter & Gutenberg (1956) dhe Eaton (1992). Analiza e të dhënave të publikuara realizohet nga grupi i punes i përbere nga punonjësit kërkues shkencor Rrapo Ormeni dhe Edmond Dushi si edhe ata ndihmës shkencor Ardian Minarolli dhe Ervin Kasa. Informacioni instrumental valor përftohet nëpërmjet një rrjeti stacionesh lokal, ku përfshihen: stacioni sizmologjik qëndror i Tiranës (TIR), B. Currit (BCI), Pukës (PUK), Peshkopisë (PHP), Vlorës (VLO), Tepelenës (TPE), Sarandës (SRN) dhe Korçës (KBN), te cilët janë të paisur me sensor me bandë të gjerë regjistrimi. Gjithashtu, rrjeti lokal përmban edhe një numër stacionesh me regjistrim me period të shkurtër, ku përfshihen: Shkodra (SDA), Laçi (LACI) dhe Leskoviku (LSK). Në analizë perfshihen edhe të dhënat valore të regjistruara e përcaktuara nga një numër stacionesh sizmologjik të rajonit dhe Mesdheut, të cilët i përkasin rrjetit sizmologjik të Universitetit “Aristotel” të Selanikut (AUTH), rrjetit sizmologjik Italian të menaxhuar nga Instituti Kombetar i Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (INGV), si edhe stacione të rrjetit sizmologjik të Observatorit Sizmologjik të Malit të Zi (MSO).

result of known analytical methods, iteratively and interactively, within certified and globally known computational programs. Hence, for the onset time data determination, the Atlas program is used, whereas the earthquake location is done by mean of Hypoinverse program. For this analyze, a local velocity model accounting for the local and accurate seismic wave paths, is used (Ormeni, 2007). Mainly body seismic waves are concerned, primary P-phases and secondary Sphases, within computation and location process. Magnitude determination is achieved through known parametric models as the one of Richter (1956) and Eaton (1992). Analyzes of the published data is undertaken from a dedicated working group, comprising by scientific staff Rrapo Ormeni & Edmond Dushi and technical staff Ardian Minarolli & Ervin Kasa. Instrumental information is achieved through a network of local seismological stations, as listed: Tirana central station (TIR), B. Curri (BCI), Puka (PUK), Peshkopia (PHP), Vlora (VLO), Tepelena (TPE), Saranda (SRN) and Korça (KBN), which are equipped with broad band seismic sensors. Also, the local network enumerates some short period recording stations, situated at Shkodra (SDA), Laçi (LACI) and Leskoviku (LSK). In this analyze, data from a number of regional stations, are included as well. They are distributed along the Mediterranean coast and belong to the AUTH network of the “Aristotle” university of Thessaloniki, Italian National Seismological Network managed from National Institute of Geophysics and Volcanoes (INGV) as well as seismological stations of the Seismological Observatory of Montenegro (MSO).


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013 STACIONET E RRJETIT SIZMOLOGJIK( SEISMOLOGICAL NETWORK STATION)

Kodi Stacionit (Stn. Code)

Regjistrimi (po/jo) (Registered)

TIR BCI KKS PHP PUK SDA LACI KBN LSK TPE VLO SRN

Po (y) Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

Koordinatat (Coordinates) V-J

L-P

(N-S)

(E-W)

41.3477 42.3666 42.0756 41.6847 42.0426 42.0519 41.6363 40.6236 40.1500 40.2952 40.4686 39.8800

19.8650 20.0675 20.4113 20.4408 19.8926 19.4986 19.7094 20.7874 20.6000 20.0109 19.4955 20.0005

Lartesia (Elevation)

198 500 300 670 900 80 40 800 920 240 80 20

Tipi Stacionit (Stn. Type) 3C-VBB 3C-BB 3C-BB 3C-BB 3C-BB 3C-SP 3C-SP 3C-BB 3C-SP 3C-BB 3C-BB 3C-BB

Sizmometri (Sensor Type STS-2 CMG-40T SM-4 (B) Trillium-40 Trillium-40 SM-4 (B) SM-4 (B) Trillium-40 SM-4 (B) CMG-40T Trillium-40 Trillium-40

Sistemi regjistrimit

Sistemi i komunikimit

Recording system

Comunication system

Quantera Trident GBD-x16 Trident Trident GBD-x16 GBD-x16 Trident GBD-x16 Trident Trident Trident

VSAT VSAT Dial Up VSAT VSAT Dial Up Dial Up VSAT Dial Up VSAT VSAT VSAT

Perioda natyrore e sensorit (Natural Sensor period 120 s 40 s 0.2 s 40 s 40 s 0.2 s 0.2 s 40 s 0.2 s 40 s 40 s 40 s

SIMBOLIKA E PERDORUR NE PERMBAJTJEN E BULETINIT SIZMOLOGJIK SYMBOLIC USED IN SEISMOLOGICAL BULLETIN CONTAIN Simboli (Symbol)

Parametri korrespondues (Corresponding parameter)

Y M D H M Sec

Viti (year) Muaji (month) Dita (day) Ora (hour) Minuta (minute) Sekonda (second)

Lat

Gjerësia gjeografike (latitude)

Lon

Gjatësia gjeografike (longitude)

Dep

Thellësia (depth)

Hor. err

Gabimi horizontal (horizontal error)

Ver. err

Gabimi vertikal (vertical error)

Gap

Mosmbulimi me stacione minitorimi (azimutal gap)

Rms

Gabimi mesatar kuadratik (Root mean squarre)

Mag

Magnituda (magnitude)

Net

Emërtimi i rrjetit sizmologjik (network code)

Pershkrimi (Description) Viti ndodhjes se ngjarjes (year of occurence) Muaji i ndodhjes së ngjarjes (month of occurence Data e ndodhjes së ngjarjes (date of occurence) Ora ne origjine (UTC) (origine time universal) Minuta (origine time minute) Sekonda (origine time second) Gjeresia gjeografike e epiqendrës Veri-Jug( 0) Geographical latitude N-S direction Gjatesia gjeografike e epiqendrës Lindje-Perendim( 0) Geographical longitude E-W direction Thellësia vatrore (focal depth)-km Gabimi ibërë në vlerësimin eepiqendres (km) Estimation error of epicentre Gabimi i bërë në vlerësimin e thellësisë (km) Depth estimation error Zona e sferës fokale (imagjinare),e pa mbuluar me stacione regjistrues Azimutal station gap Gabimi i pergjitshem (Total estimation error-sec) Madhesia e termetit sipas shkalles lokale te kalibruar (local calibrated measure of the earthquake size) Kodi nderkombetar i identifikimit te rrjetit ne FDSN (Federation of Digital seismologies network) eshte AC


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

Nr

Numuri i stacioneve (station’s number)

STAT

Kodi i stacionit (station code)

SP

Komponentja e regjistrimit (recording component)

IPHASW

Faza valore sizmike (seismic wave phase) Polariteti i hyrjes së parë në komponenten vertikale (first vertical honsent polarity) Ora, minuta dhe sekonda (time onsets for each phase)

D HRMM SECON AZIMU

Kendi azimutal (station-source azimuth angle)

RES

Diferenca kohore (time residual)

DIS

Largesia epiqendrore (epicentral distance)

DUR

Zgjatshmeria e sinjalit sizmik (signal time duration)

(International code of Network identification on FDSN is AC) Nr. Stacioneve te perdorur ne lokalizim (No. Of used stations) Kodi nderkombetar që përdoret për të identifikuar stacionin përkatës sizmologjik (tre karaktere) (international stn code) Kodimi i komponenteve te regjistrimit ne perputhje e orientimin gjeografik 3D (Z, N ose E) Component code acording to recording direction tipi i valës P (Pg / Pn) ose S (Sg / Sn) (wave phase type) Polariteti i vales renese ne statcion, ne komponenten Z (first onset polarity on Z) Te dhenat kohore per mbrritjen e seciles faze ne regjistrim Time data for each phases on recording Azimuti stacion- vater termeti Station-focus azimuthal angle Ndryshimi ndërmjet kohës teorike të llogaritur nga modeli dhe kohës faktike, nga regjistrimi Time residuals between calculated and observed times Largesia hoeizontale epiqender-stacion Distance from epicenter to the station Shpreh zgjatshmerinë e plotë të sinjalit sizmik ne sizmogram Total Signal Duration

INFORMACIONI PARAMETRIK FAZOR DHE LOKALIZIMI (PARAMETRIC PHASES INFORMATION AND LOCATION)

TËRMETE TË AFËRTA (NEAR EARTHQUAKE)

Y

M

D

HM

2013 12 01 2101 GAP=

Sec

Lat

Long

01.28

Dep ASN

hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2101 01.28 PHP SE ISG 2101 06.52

AZIMU

Net Nr Rms Mag

Epicenter

PHP ver.err= RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

Y

M

D

HM

2013 12 02 0249 GAP=

Sec

Lat

13.50

*** M

D

HM

Sec

2013 12 04 1643 33.51 GAP=328

M

D

HM

Net Nr Rms Mag

ASN

Lat

Sec

2013 12 06 1910 59.00 GAP=115

Long

Lat

Long

41.00 20.34 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1911 09.21 TIR SE ISG 1911 16.98 PHP SZ IPG 1911 12.94 PHP SE ISG 1911 23.34 TPE SZ IPG 1911 12.95 TPE SE ISG 1911 25.07 FNA SZ IPG 1911 15.33 FNA SE ISG 1911 27.71 SRN SZ IPG 1911 21.91

RES

Dep 2

AZIMU 216 216 147 147 10 10 163 163 29 29 6 6 9 9

AZIMU 315 315 6 6 200 200 104 104 194

Epicenter

PHP ver.err=

AZIMU

40.67 19.69 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON VLO SZ IPG 1643 39.67 VLO SE ISG 1643 43.27 TPE SZ IPG 1643 42.72 TPE SE ISG 1643 50.67 TIR SZ IPG 1643 47.37 TIR SE ISG 1643 57.22 SRN SZ IPG 1643 50.35 SRN SE ISG 1644 04.05 PHP SZ IPG 1643 36.59 PHP SE ISG 1644 14.06 PUK SZ IPN 1644 00.29 PUK SE ISN 1644 21.07 BCI SZ IPN 1644 05.81 BCI SE ISN 1644 30.59 Y

Dep

hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0249 13.50 PHP SE ISG 0249 16.80

Y

Long

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag ASN 7 0.2 3.8 ver.err=1KM

RES 0.1 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.1 -0.1

DIS 29 29 50 50 75 75 92 92 128 128 152 152 190 190

Md

Epicenter 10KM S-E FIER -ALBANIA

DUR 60

Md 3.3

62

3.4

104

3.9

84

3.7

122

4.0

133

4.1

82

3.7

Dep

Net Nr Rms Mag

9

ASN 6 0.2 2.4 STRAVA-ELBASAN ver.err=1KM -ALBANIA RES 0.1 0.2 0.1 0.0 -0.1 -0.2 0.1 0.2 0.2

Epicenter

DIS DUR Md 56 20 2.5 56 77 18 2.4 77 83 16 2.3 83 91 91 127 16

2.3


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

SRN BCI BCI Y

M

SE ISG SZ IPN SE ISN D

HM

1911 38.44 1911 25.84 1911 45.79 Sec

2013 12 06 2311 04.31 GAP=159

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 07 0539 39.01 GAP=238

Lat

M

D

HM

2013 12 07 1304 GAP=

Sec

Long

Lat

41.40

Long

D

HM

Sec

2013 12 07 1816 51.69 ALBANIA GAP=238

Lat 41.21

hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

AZIMU

2.1

ASN 3 0.1 2.2 DIBER-ALBANIA ver.err=14KM RES 0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 0.1

Dep

20.27

13

Md 2.1

7

DIS 20 20 70 70 137 137

Epicenter

DUR 14

Md 2.1

16

2.2

Net Nr Rms Mag

Epicenter

PHP ver.err=

hor.err=

Y

DUR 12

Net Nr Rms Mag

ASN AZIMU

DIS 63 63 68 68 76 76

MACEDONIA

Dep

AZIMU 205 205 327 327 148 148 Long

Epicenter

ASN 3 0.1 2.1 ver.err=12KM RES -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

Long

127 153 153

Net Nr Rms Mag

7

AZIMU 337 337 127 127 286 286

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1304 41.40 PHP SE ISG 1304 44.30 M

Dep

41.85 20.54 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0539 43.12 PHP SE ISG 0539 24.45 BCI SZ IPG 0539 51.55 BCI SE ISG 0540 01.19 FNA SZ IPN 0540 03.12 FNA SE ISN 0540 21.53 Y

-0.2 -0.1 -0.3

41.16 20.74 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2311 15.86 PHP SE ISG 2311 24.45 FNA SZ IPG 2311 16.72 FNA SE ISG 2311 26.01 TIR SZ IPG 2311 18.09 TIR SE ISG 2311 28.48 Y

194 352 352

RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

7

ASN 4

Md

Epicenter

0.1 2.2

KUTURMAN-

ver.err=3KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

TIR SZ IPG TIR SE ISG PHP SZ IPG PHP SE ISG PUK SZ IPG PUK SE ISG FNA SZ IPN FNA SE ISN

1816 58.42 1817 04.58 1817 01.30 1817 09.11 1817 08.61 1817 22.72 1817 10.01 1817 24.77

Y

Sec

M

D

HM

2013 12 07 1816 51.69 GAP=238

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 08 0516 01.43 GAP=183

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 08 1715 38.43 GAP=261

Long

Dep

AZIMU 294 294 14 14 341 341 116 116

Lat

AZIMU 298 298 15 15 343 343 115 115 Long

AZIMU 58 58

13

2

15

2.2

20

2.4

Epicenter

ASN 4 0.1 2.2 KUTURMAN ver.err=3KM- ALBANIA

Dep

42.08 19.44 hor.err=0km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1715 49.34 BCI SE ISG 1715 54.17

7

7

37 37 54 54 97 97 104 104

Net Nr Rms Mag

RES 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.1 0.5 0.1

Long

41.19 20.26 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0516 08.26 TIR SE ISG 0516 14.12 PHP SZ IPG 0516 11.11 PHP SE ISG 0516 19.65 PUK SZ IPG 0516 18.64 PUK SE ISG 0516 32.62 FNA SZ IPG 0516 20.23 FNA SE ISG 0516 34.10 Y

0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.1 0.5 0.1

41.21 20.27 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1816 58.42 TIR SE ISG 1817 04.58 PHP SZ IPG 1817 01.30 PHP SE ISG 1817 09.11 PUK SZ IPG 1817 08.61 PUK SE ISG 1817 22.72 FNA SZ IPG 1817 10.01 FNA SE ISG 1817 24.77 Y

294 294 14 14 341 341 116 116

DIS DUR 37 13 2 37 54 15 2.2 54 97 20 2.4 97 104 104

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 4 0.1 2 KUTURMAN ver.err=2KM-ALBANIA RES 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 -0.1 0.2 -0.3 Dep 15

DIS 37 13 37 56 12 56 99 13 99 104 104

Net Nr Rms Mag

DUR 2

Md

2 2.1

Epicenter

ASN 4 0.1 2.7 SHKODER ver.err=1KM - ALBANIA

RES -0.1 0.0

DIS 59 23 59

DUR 2.6

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

TIR TIR PHP PHP FNA FNA Y

SZ SE SZ SE SZ SE

M

IPG ISG IPG ISG IPN ISN

D

1715 1716 1715 1716 1716 1716

HM

Sec

2013 12 09 0018 04.29 GAP=259

54.31 06.56 54.71 07.66 14.71 41.64 Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 09 0859 35.11 GAP=302

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 09 1731 28.27 GAP=201

Dep 21

AZIMU 260 260 193 193 294 294 250 250 Long

Lat

AZIMU 305 305 332 332 29 29 319 345 359 359 354 354

42.09 19.01 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

AZIMU

2.7

24

2.7

Epicenter

DIS 105 105 123 123 145 145 162 28 162

DUR 26

Md 2.8

27

2.8 2.8

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

16

ASN 8 0.3 3.9 ver.err=8KM

GREECE

Dep 7

25

ASN 4 0.5 2.8 MACEDONIA ver.err=2KM

RES 0.4 0.3 0.6 -0.2 0.2 0.3 -0.2 -0.7 -0.6 0.2 -0.2 -0.9

Long

89 89 94 94 217 217

Net Nr Rms Mag

RES 0.1 0.9 0.4 -0.4 0.1 -0.5 1.4 -0.4

38.39 21.73 hor.err=7km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 0900 12.19 SRN SE ISN 0900 39.62 TPE SZ IPN 0900 17.04 TPE SE ISN 0900 47.27 FNA SZ IPN 0900 18.28 FNA SE ISN 0900 50.04 VLO SZ IPN 0900 21.88 TIR SZ IPN 0900 25.84 PHP SZ IPN 0900 32.19 PHP SE ISN 0901 16.28 BCI SZ IPN 0900 43.12 BCI SE ISN 0901 34.05 Y

Long

0.0 0.0 -0.4 0.0 0.1 -0.1

41.86 21.69 hor.err=4km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0018 22.62 PHP SE ISG 0018 37.49 FNA SZ IPG 0018 25.94 FNA SE ISG 0018 41.01 BCI SZ IPN 0018 29.07 BCI SE ISN 0018 47.07 TIR SZ IPN 0018 33.24 TIR SE ISN 0018 51.37 Y

157 157 118 118 131 131

DIS 222 91 222 258 258 266 266 300 364 381 381 463 463

DUR 3.9 91

Net Nr Rms Mag ASN 3 0.1 2.3 ver.err=3KM

RES

DIS

Md 3.9

Epicenter ADRIATIC SEA DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

BCI SZ IPG BCI SE ISG PHP SZ IPG PHP SE ISG NOCI SZ IPN NOCI SE ISN

1731 49.34 1731 54.17 1731 54.71 1732 07.66 1732 14.71 1732 41.64

Y

Sec

M

D

HM

2013 12 10 0235 38.13 GAP=266

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 10 0824 30.24 GAP=111

Long

41.28 22.39 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 0235 56.66 FNA SE ISG 0236 09.46 PHP SZ IPN 0236 06.57 PHP SE ISN 0236 27.55 TIR SZ IPN 0236 12.96 TIR SE ISN 0236 38.38 BCI SZ IPN 0236 14.44 BCI SE ISN 0236 43.09 SRN SZ IPN 0236 19.12 SRN SE ISN 0236 49.13 Y

70 70 110 110 129 129

Lat

AZIMU 238 238 286 286 273 273 303 303 234 234 Long

41.07 19.62 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0824 39.04 TIR SE ISG 0824 45.33 VLO SZ IPG 0824 43.54 VLO SE ISG 0824 53.23 TPE SZ IPG 0824 46.87 TPE SE ISG 0824 59.45 PHP SZ IPG 0824 47.21 PHP SE ISG 0825 00.55 SRN SZ IPG 0824 53.66 SRN SE ISG 0825 09.94 BCI SZ IPN 0824 52.31 BCI SE ISN 0825 12.90 SCTE SZ IPN 0824 54.36 SCTE SE ISN 0825 12.84 FNA SZ IPN 0824 54.84 FNA SE ISN 0825 13.61

AZIMU 33 33 190 190 159 159 45 45 166 166 14 14 222 222 101 101

0.0 -0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 Dep 23

93 17 93 127 127 217 217

2.4 19

Net Nr Rms Mag

2.2

Epicenter

ASN 5 0.4 3 MACEDONIA ver.err=2KM

RES 0.7 0.2 -0.2 -0.6 0.2 -0.2 -0.4 0.5 0.6 0.3

DIS 102 31 102 169 169 212 212 228 228 256 256

DUR 3

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

39

ASN 8 0.2 2.8 ROGOZHINE ver.err=1KM - ALBANIA

RES 0.1 -0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.7 0.3 -0.3 0.7 -0.1 -0.2 -0.3 0.5

DIS DUR 36 21 2.8 36 68 18 2.8 68 93 93 96 96 137 137 148 148 148 148 152 152

Epicenter

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

Y

M

D

HM

Sec

2013 12 10 1833 04.24 GAP=261

Lat

42.54 19.15 hor.err=0km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1833 18.31 BCI SE ISG 1833 27.98 PHP SZ IPN 1833 29.94 PHP SE ISN 1833 46.90 TIR SZ IPN 1833 29.30 TIR SE ISN 1833 47.31 VLO SZ IPN 1833 40.90 VLO SE ISN 1834 08.66 TPE SZ IPN 1833 43.37 TPE SE ISN 1834 17.20 SRN SZ IPN 1834 25.26 SRN SE ISN 1834 42.38 Y

M

D

HM

Sec

2013 12 11 1011 11.58 GAP=190

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 11 1300 49.39 GAP=256

AZIMU 104 104 131 131 155 155 172 172 163 163 166 166 Long

41.23 20.09 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1011 16.20 TIR SE ISG 1011 19.50 PHP SZ IPG 1011 22.21 PHP SE ISG 1011 30.10 FNA SZ IPG 1011 32.58 FNA SE ISG 1011 48.73 BCI SZ IPG 1011 34.82 BCI SE ISG 1011 51.09 Y

Long

Lat

AZIMU 304 304 30 30 114 114 0 0 Long

38.92 22.62 hor.err=12km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON LKD2 SZ IPN 1301 17.78 LKD2 SE ISN 1301 40.09 THE SZ IPN 1301 21.85 THE SE ISN 1301 45.86 FNA SZ IPN 1301 27.42 FNA SE ISN 1301 54.47 SRN SZ IPN 1301 30.09 SRN SE ISN 1301 58.85

AZIMU 266 266 8 8 334 334 296 296

Dep 20

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 6 0.1 4.3 ver.err=1KM

RES -0.7 0.1 0.6 0.1 0.4 0.3 -0.2 -0.2 1.9 -0.9 0.2 -1.3

MONTENEGRO

DIS DUR 77 100 4 77 142 113 142 145 102 145 232 103 232 259 129 259 304 104 304

Md 4.2 4.1 4.2 4.4 4.3

Dep

Net Nr Rms Mag

7

ASN 4 0.1 2.2 KRRABE ver.err=12KM - ALBANIA

RES 0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.9 0.6 Dep 19

DIS 23 13 23 58 19 58 119 119 126 126

Net Nr Rms Mag

Epicenter

DUR 2 2.4

Epicenter

ASN 9 0.8 4.3 ver.err=10KM

RES -0.6 0.1 0.2 0.0 -0.9 0.3 0.6 -0.7

DIS 171 171 192 192 232 232 250 250

Md

GREECE DUR

136

Md

4.4


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

TPE TPE VLO VLO PHP PHP TIR BCI BCI Y

M

SZ SE SZ SE SZ SE SZ SZ SE D

IPN ISN IPN ISN IPN ISN IPN IPN ISN HM

2013 12 12 0016 GAP=

1301 1302 1301 1302 1301 1302 1301 1301 1302

32.98 05.14 39.89 15.91 42.16 27.49 44.89 53.03 43.79

Sec

Lat

305 305 304 304 330 330 320 332 332 Long

20.58

ASN AZIMU

Y

Long

D

HM

2013 12 12 0100 GAP=

Sec

Lat

53.27

Y

Long

D

HM

Sec

2013 12 12 1021 43.59 GAP=142

Lat

Dep

39.62 20.50 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 1021 53.92 SRN SE ISG 1022 01.65 TPE SZ IPG 1021 59.63 TPE SE ISG 1022 10.75 LKD2 SZ IPG 1022 00.10 LKD2 SE ISG 1022 12.56 VLO SZ IPG 1022 06.48 FNA SZ IPN 1021 08.58 FNA SE ISN 1022 27.81 SCTE SZ IPN 1022 13.15 SCTE SE ISN 1022 35.64 TIR SZ IPN 1021 16.13 TIR SE ISN 1022 40.02

AZIMU 305 305 332 332 171 171 319 29 29 288 288 345 345

Net Nr Rms Mag

RES

124

4.3

116

4.3

130

4.2

Epicenter

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

ASN AZIMU

271 271 318 318 358 358 358 439 439

PHP ver.err= Md

Epicenter

PHP ver.err=

hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0100 53.27 PHP SE ISG 0100 58.70 M

Dep

hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0016 20.58 PHP SE ISG 0016 24.82 M

0.6 0.6 1.3 0.4 1.1 2.5 -1.6 -1.5 0.3

RES

Dep 32

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag ASN 9 0.2 3.9 ver.err=1KM

RES -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 -0.3 0.0 -0.2 0.0 0.3 0.1

Md

Epicenter GREECE

DIS DUR 52 73 3.8 52 86 82 3.9 86 93 93 128 150 150 181 181 200 200

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

PHP SZ IPN PHP SE ISN BCI SZ IPN BCI SE ISN Y

M

D

1022 20.22 1022 46.48 1022 30.10 1023 04.42 HM

Sec

2013 12 12 2232 04.57 GAP=134

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 13 0132 20.15 GAP=179

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 13 0135 32.78 GAP=108

Lat

Long

Long

AZIMU 17 17 165 165 270 270

230 230 307 307

81

4

Dep

Net Nr Rms Mag

16

ASN 4 0.1 2.4 KURBNESH ver.err=3KM - ALBANIA

RES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 -0.3 Dep 19

AZIMU 98 98 189 189 8 8 130 130

40.09 19.93 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 0135 37.47 TPE SE ISG 0135 40.66 SRN SZ IPG 0135 37.50 SRN SE ISG 0135 41.12 SCTE SZ IPG 0135 54.85 SCTE SE ISG 0136 10.43

-0.5 0.5 0.1 -0.5

AZIMU 104 104 216 216 350 350 136 136

41.74 19.94 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0132 28.53 PHP SE ISG 0132 34.51 TIR SZ IPG 0132 28.57 TIR SE ISG 0132 35.08 BCI SZ IPG 0132 32.98 BCI SE ISG 0132 42.59 FNA SZ IPN 0132 47.71 FNA SE ISN 0133 07.80 Y

Long

41.73 20.22 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2232 09.02 PHP SE ISG 2232 12.39 TIR SZ IPG 2232 14.23 TIR SE ISG 2232 21.53 BCI SZ IPG 2232 17.73 BCI SE ISG 2232 27.50 FNA SZ IPN 2232 29.47 FNA SE ISN 2232 47.32 Y

359 359 354 354

DIS 18 18 18 52 17 52 72 72 143 143

Epicenter

DUR 2.3

Md

2.4

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.1 2.3 RRESHEN ver.err=1KM - ALBANIA

RES 0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1

DIS 42 42 44 44 70 70 161 161

DUR 15

Md 2.3

14

2.3

14

2.3

Dep

Net Nr Rms Mag

6

ASN 5 0.2 2.4 FTERE-ALBANIA ver.err=2KM RES 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 0.0 -0.8

DIS 23 23 25 25 124 124

Epicenter

DUR 18

Md 2.3

21

2.4


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

FNA SZ IPN FNA SE ISN LKD2 SZ IPN LKD2 SE ISN *** Y M

D

0135 58.52 0136 16.92 0136 00.69 0136 20.60

HM

Sec

2013 12 13 0334 20.71 GAP=193

Lat

M

D

HM

2013 12 13 0337 GAP=

Sec

Long

41.02 20.50 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0334 28.38 PHP SE ISG 0334 33.01 BCI SZ IPG 0334 30.34 BCI SE ISG 0334 37.75 TIR SZ IPG 0334 37.11 TIR SE ISG 0334 42.22 FNA SZ IPN 0334 47.59 FNA SE ISN 0335 07.34 VLO SZ IPN 0334 54.41 VLO SE ISN 0335 17.14 TPE SZ IPN 0334 55.06 TPE SE ISN 0335 18.78 SRN SZ IPN 0335 00.88 SRN SE ISN 0335 29.55 Y

57 57 156 156

Lat

Long

25.86

Long

2013 12 13 0339 GAP=

Sec

Lat

08.66

Y

Long

M

D

HM

Dep

Sec

Lat

Epicenter NIMCE KUKES -ALBANIA

DIS DUR 37 89 3.8 37 52 89 3.8 52 91 101 3.9 91 156 156 191 191 196 92 196 241 91 241

Net Nr Rms Mag

Md

4 4

Epicenter

PHP ver.err= RES

Dep

DIS

Net Nr Rms Mag

ASN AZIMU

Net Nr Rms Mag

RES 0.4 -0.4 0.1 0.1 0.1 -0.2 0.1 1.3 0.4 0.2 1.2 0.2 0.9 0.1

DUR

Md

Epicenter

PHP ver.err=

hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0339 08.66 PHP SE ISG 0339 14.17

145 145 158 158

ASN 7 0.2 3.9 ver.err=2KM

ASN

Y

HM

12

hor.err= AZIMU

D

Dep

AZIMU 188 188 318 318 216 216 151 151 207 207 193 193 191 191

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0337 25.86 PHP SE ISG 0337 30.89 M

0.2 -0.6 0.3 -0.5

RES

Dep

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

2013 12 13 0344 GAP=

11.56

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0344 11.56 PHP SE ISG 0344 16.04

AZIMU

Y

Long

M

D

HM

Sec

2013 12 13 2328 14.57 GAP=218

Lat

42.13 20.66 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2328 24.27 PHP SE ISG 2328 30.13 BCI SZ IPG 2328 25.00 BCI SE ISG 2328 32.69 TIR SZ IPG 2328 34.38 TIR SE ISG 2328 48.83 FNA SZ IPN 2328 42.85 FNA SE ISN 2329 04.34 TPE SZ IPN 2328 51.16 TPE SE ISN 2329 18.23 SRN SZ IPN 2328 56.97 Y

M

D

HM

PHP ver.err=

hor.err=

Sec

2013 12 13 2340 46.81 GAP=224

Lat

AZIMU 201 201 299 299 218 218 157 157 169 169 193 Long

42.14 20.71 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2340 57.13 PHP SE ISG 2341 03.88 BCI SZ IPG 2340 58.04 BCI SE ISG 2341 06.72 TIR SZ IPG 2341 07.75 TIR SE ISG 2341 22.10 FNA SZ IPN 2341 15.89 FNA SE ISN 2341 36.94 VLO SZ IPN 2341 23.09 VLO SE ISN 2341 52.49 TPE SZ IPN 2341 24.69 TPE SE ISN 2341 52.72 SRN SZ IPN 2341 29.34 SRN SE ISN 2342 02.55

AZIMU 205 205 295 295 219 219 159 159 210 210 197 197 194 194

RES

Dep 4

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 6 0.2 3.2 ver.err=2KM

RES -0.2 -1.8 0.1 -0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.2 0.1 -0.1

DIS 53 42 53 56 43 56 109 109 161 161 211 211 256

Md

KOSOVO

DUR Md 3.2 3.1

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

2

ASN 7 0.5 3 ver.err=2KM

KOSOVO

RES -0.5 -1.8 -0.1 0.0 0.2 -0.9 0.2 0.3 -0.7 0.9 0.2 0.7 -0.9 -0.3

DIS DUR Md 56 20 2.5 56 59 40 3.0 59 113 42 3.1 113 161 161 212 212 214 214 259 259


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

Y

M

D

HM

Sec

2013 12 14 1516 25.51 GAP=196

Lat

41.97 20.57 hor.err=4km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1516 32.47 PHP SE ISG 1516 36.89 BCI SZ IPG 1516 37.16 BCI SE ISG 1516 44.70 TIR SZ IPG 1516 41.52 TIR SE ISG 1516 54.96 FNA SZ IPN 1516 51.66 FNA SE ISN 1516 11.74 Y

M

D

HM

Sec

2013 12 14 1911 41.08 GAP=135

Lat

M

D

HM

2013 12 15 2106 GAP=

Sec

Lat

Long

AZIMU 229 229 156 156 4 4 25 25 6 6 Long

00.09

Y

Long

HM

2013 12 15 2106 GAP=

ASN 4 0.4 2.7 ver.err=1KM RES 0.2 -0.4 0.4 -0.3 -0.5 0.4 -0.2 0.2

Dep

Sec

Lat

48.09

6

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

AZIMU

KUKES -ALBANIA

DIS DUR 35 26 2.7 35 60 26 2.7 60 92 29 2.8 92 149 149

ASN 5 0.2 2.9 ver.err=1KM RES -0.2 0.0 0.3 -0.2 0.2 -0.8 0.1 -0.3 -0.2 0.1

Dep

DIS 34 31 34 46 35 46 75 35 75 124 124 189 189

Md

Epicenter BERAT - ALBANIA DUR 2.8

Md

2.9 2.9 36

2.9

Net Nr Rms Mag

Epicenter

SRN ver.err= RES

Dep ASN

hor.err=

Epicenter

Net Nr Rms Mag

ASN AZIMU

D

5

Net Nr Rms Mag

hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 2106 05.91 SRN SE ISG 2106 07.95 M

Dep

AZIMU 200 200 316 316 216 216 152 152

40.67 19.79 hor.err=5km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON VLO SZ IPG 1911 47.40 VLO SE ISG 1911 52.46 TPE SZ IPG 1911 49.94 TPE SE ISG 1911 55.69 TIR SZ IPG 1911 54.84 TIR SE ISG 1912 03.92 PHP SZ IPG 1912 03.26 PHP SE ISG 1912 19.37 BCI SZ IPN 1912 13.41 BCI SE ISN 1912 38.22 Y

Long

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

PHP ver.err= RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

PHP SZ IPG PHP SE ISG

2112 48.09 2112 52.73

Y

Sec

M

D

HM

2013 12 15 2226 20.10 GAP=224

Lat

Long

Dep

41.91 20.31 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2226 25.20 PHP SE ISG 2226 29.35 BCI SZ IPG 2226 29.99 BCI SE ISG 2226 37.66

Net Nr Rms Mag

7

AZIMU 156 156 339 339

ASN 2 0.1 2 ver.err=2KM RES -0.1 0.1 -0.1 0.1

DIS 27 27 55 55

Epicenter ARREN-ALBANIA DUR 12 15

Md 2 2.1

= Y

M

D

HM

2013 12 16 1938 GAP=

Sec

Lat

Long

59.15

ASN AZIMU

Y

Long

D

HM

2013 12 16 2303 GAP=

Sec

Lat

39.40

Y

Long

HM

Dep

Sec

2013 12 17 2140 27.73 GAP=138

Lat

40.16 20.42 hor.err=0km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 2140 34.72 TPE SE ISG 2140 40.28 SRN SZ IPG 2140 36.36 SRN SE ISG 2140 42.57 IGT SZ IPG 2140 40.49 IGT SE ISG 2140 50.19 VLO SZ IPG 2140 43.21

AZIMU 293 293 229 229 187 187 294

DIS

Net Nr Rms Mag

ASN AZIMU

D

RES

Epicenter

DUR

Md

Epicenter

PHP ver.err=

hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2303 39.40 PHP SE ISG 2303 36.07 M

Net Nr Rms Mag PHP ver.err=

hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1938 59.15 PHP SE ISG 1939 04.82 M

Dep

RES

Dep 6

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

ASN 7 0.1 2.4 EAST POLICAN ver.err=1KM -ALBANIA

RES 0.1 -0.1 -0.2 0.1 0.0 0.1 0.2

DIS 38 18 38 48 19 48 71 71 85 23

DUR Md 2.4 2.4

2.6


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

VLO SE ISG FNA SZ IPG FNA SE ISG SCTE SZ IPN SCTE SE ISN PHP SZ IPN PHP SE ISN Y

M

D

2140 54.45 2140 46.59 2141 00.99 2140 56.89 2141 18.34 2140 57.07 2141 18.80 HM

Sec

2013 12 18 0409 59.29 GAP=123

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 18 1058 56.80 GAP=123

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 18 2120 03.13 GAP=313

0 0 Long

AZIMU 67 67 336 336 139 139 141 141 264 264 Long

42.90 13.13 hor.err=0km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SGRT SZ IPN 1059 37.62 SGRT SE ISN 1100 09.56 MRVN SZ IPN 1059 49.20 MRVN SE ISN 1100 26.33 NOCI SZ IPN 1059 57.71 NOCI SE ISN 1100 43.96 BCI SE ISN 1101 24.06 PHP SE ISN 1101 33.89 SRN SE ISN 1101 46.11 FNA SE ISN 1101 56.59 Y

0.1 -0.1 0.1 0.2 0.2 -0.1 0.1

40.18 19.66 hor.err=0km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 0410 05.54 TPE SE ISG 0410 10.00 VLO SZ IPG 0410 05.75 VLO SE ISG 0410 10.82 SRN SZ IPG 0410 07.47 SRN SE ISG 0410 13.74 IGT SZ IPG 0410 15.85 IGT SE ISG 0410 28.28 SCTE SZ IPG 0410 17.32 SCTE SE ISG 0410 31.46 Y

294 49 49 268 268

Lat

AZIMU 119 119 127 127 124 124 93 100 118 106 Long

39.88 22.54 hor.err=10km

85 107 107 167 167 169 169

Dep

Net Nr Rms Mag

7

ASN 5 0.1 2.4 DHERMI ver.err=14KM - ALBANIA

RES 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.2 0.1 -0.2 0.2 Dep 7

DIS 34 16 34 35 21 35 44 18 44 92 92 102 102

Net Nr Rms Mag ASN 7 0.6 4 ver.err=14KM

RES 0.2 -0.7 -0.3 1.1 -0.3 -0.5 0.4 -0.4 0.8 -2.5 Dep

DIS 251 251 326 326 402 402 572 618 666 726

Net Nr Rms Mag

14 ASN 9 0.3 4.1 ver.err=9KM

Epicenter

DUR Md 2.2 2.4 2.4

Epicenter CENTRAL ITALY DUR

Md

Epicenter AEGEAN SEA


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

STAT SP IPHASW D HRMM SECON THE SZ IPN 2120 41.82 THE SE ISN 2121 10.50 FNA SZ IPN 2120 58.59 FNA SE ISN 2121 40.98 LKD2 SZ IPN 2121 08.54 LKD2 SE ISN 2121 57.64 IGT SZ IPN 2121 09.74 IGT SE ISN 2121 59.60 SRN SZ IPN 2121 13.23 SRN SE ISN 2122 06.16 TPE SZ IPN 2121 13.09 PHP SZ IPN 2121 13.39 PHP SE ISN 2122 06.30 TIR SZ IPN 2121 17.71 TIR SE ISN 2122 12.73 BCI SZ IPN 2121 20.63 BCI SE ISN 2122 20.15 Y

M

D

HM

Sec

2013 12 19 0512 59.16 GAP=183

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 19 1310 22.82 GAP=292

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 21 0957 09.21 GAP=261

AZIMU 156 156 339 339 Long

42.80 21.12 hor.err=7km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1310 40.42 BCI SE ISG 1310 55.18 PHP SZ IPN 1310 46.10 PHP SE ISN 1311 05.04 FNA SZ IPN 1311 01.94 FNA SE ISN 1311 31.78 Y

Long

41.97 20.28 hor.err=10km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0513 05.73 PHP SE ISG 0513 10.65 BCI SZ IPG 0513 07.95 BCI SE ISG 0513 14.49 Y

AZIMU 292 292 288 288 256 256 267 267 272 272 278 297 297 291 291 303 303

Lat

AZIMU 242 242 205 205 174 174 Long

43.01 19.05 hor.err=3km

RES 0.2 0.1 -0.5 0.1 0.1 0.1 -0.2 -0.4 0.0 0.3 0.6 0.0 0.2 0.0 -0.8 -0.9 -0.2

DIS 234 234 367 367 438 438 448 448 475 475 475 475 475 507 507 536 536

DUR

Md

96

4.2

Dep

Net Nr Rms Mag

7

ASN 2 0.0 2.1 KUKES-ALBANIA ver.err=9KM

RES 0.0 0.0 0.0 0.0 Dep 5

19

DIS DUR 34 13 2.1 34 47 14 2.1 47

Net Nr Rms Mag

DIS 99 29 99 136 136 225 225

Md

Epicenter

ASN 3 0.8 2.8 ver.err=8KM

RES -0.7 0.4 -1.4 -0.9 0.1 0.6 Dep

Epicenter

KOSOVO

DUR 2.8

Net Nr Rms Mag ASN 6 0.3 3.5 ver.err=3KM

28

Md 2.8

Epicenter MONTENEGRO


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0957 26.42 BCI SE ISG 0957 42.23 PHP SZ IPN 0957 40.40 PHP SE ISN 0958 04.04 TIR SZ IPN 0957 42.38 TIR SE ISN 0958 06.45 NOCI SZ IPN 0957 55.58 NOCI SE ISN 0958 29.94 FNA SZ IPN 0957 55.84 FNA SE ISN 0958 34.05 MRVN SZ IPN 0957 58.20 Y

M

D

HM

Sec

2013 12 24 0620 32.42 GAP=141

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 25 0757 32.96 GAP=328

RES -1.8 -0.3 -0.1 0.1 0.4 -0.1 0.2 -0.1 -1.7 0.1 0.3

Long

40.12 19.74 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 0620 38.45 TPE SE ISG 0620 42.70 SRN SZ IPG 0620 39.23 SRN SE ISG 0620 44.88 IGT SZ IPG 0620 47.79 IGT SE ISG 0620 59.52 SCTE SZ IPG 0620 52.22 SCTE SE ISG 0621 07.44 FNA SZ IPN 0621 01.30 FNA SE ISN 0621 21.43 Y

AZIMU 130 130 141 141 159 159 215 215 141 141 229

Lat

AZIMU 67 67 139 139 141 141 264 264 141 141

40.74 19.49 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON VLO SZ IPG 0757 40.09 VLO SE ISG 0757 46.18 TPE SZ IPG 0757 42.43 TPE SE ISG 0757 51.15 TIR SZ IPG 0757 45.63 TIR SE ISG 0757 55.16 SRN SZ IPG 0757 51.00 SRN SE ISG 0758 03.81 PHP SZ IPG 0757 53.64 PHP SE ISG 0758 10.90 FNA SZ IPN 0757 57.50

AZIMU 217 217 157 157 7 7 167 167 28 28 87

59

Md 3.3 3.6

Net Nr Rms Mag

1

ASN 5 0.2 2.6 HIMARE-ALBANIA ver.err=1KM

Dep 2

DUR 46

Dep

RES 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.2 0.1 -0.2 0.2 -0.2 0.1

Long

DIS 109 109 186 186 196 196 296 296 313 313 320

DIS DUR Md 34 16 2.2 34 44 18 2.4 44 92 92 102 102 156 156

Net Nr Rms Mag ASN 8 0.3 2.7 ver.err=1KM

RES -0.4 0.1 -0.8 0.2 0.1 0.1 0.2 -0.3 -0.7 0.4 0.0

Epicenter

Epicenter STRUME-FIER ALBANIA

DIS DUR 38 27 2.7 38 54 24 2.6 54 68 29 2.8 68 98 98 119 119 137

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

FNA IGT IGT BCI BCI Y

SE SZ SE SZ SE

M

ISN IPN ISN IPN ISN

D

0758 0757 0758 0758 0758

HM

Sec

2013 12 25 0246 18.26 GAP=190

15.51 58.67 17.98 04.64 28.22 Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 25 0718 11.37 GAP=234

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 27 0700 20.43

Lat 41.23

-0.4 0.1 0.3 -0.2 -0.5 Dep 7

AZIMU 304 304 30 30 114 114 0 0 Long

40.42 19.93 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 0718 14.23 TPE SE ISG 0718 17.29 VLO SZ IPG 0718 18.52 VLO SE ISG 0718 23.65 SRN SZ IPG 0718 22.23 SRN SE ISG 0718 30.62 TIR SZ IPG 0718 30.57 TIR SE ISG 0718 44.47 IGT SZ IPG 0718 29.17 IGT SE ISG 0718 44.50 FNA SZ IPN 0718 33.12 FNA SE ISN 0718 51.00 PHP SZ IPN 0718 37.48 PHP SE ISN 0718 57.18 BCI SZ IPN 0718 47.45 BCI SE ISN 0719 15.13 Y

Long

41.21 20.05 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1011 16.20 TIR SE ISG 1011 19.50 PHP SZ IPG 1011 22.21 PHP SE ISG 1011 30.10 FNA SZ IPG 1011 32.58 FNA SE ISG 1011 48.73 BCI SZ IPG 1011 34.82 BCI SE ISG 1011 51.09 Y

87 160 160 7 7

DUR 2

Md

2.4

Epicenter

ASN 7 0.1 2.7 QESARAT-TEPELEN ver.err=2KM -ALBANIA

Dep 7

DIS 23 13 23 58 19 58 119 119 126 126

Net Nr Rms Mag

RES -0.5 0.0 0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.8 0.9 -0.7 0.6 -1.1 -0.4 0.5 0.9 -0.5 -0.3

Long

Epicenter

ASN 4 0.1 2.4 ELBASAN-ALBANIA ver.err=12KM

Dep

AZIMU 153 153 279 279 174 174 358 358 160 160 71 71 16 16 3 3

20.04

Net Nr Rms Mag

RES 0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.9 0.6

9

137 143 143 182 182

DIS 15 18 15 37 18 37 60 19 60 103 103 104 104 130 130 147 147 217 217

DUR 2.4

Net Nr Rms Mag

ASN 4

Md

2.4 2.4 19

2.4

Epicenter

0.1 2.8 KRRABE-ELBASAN


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

GAP=171

hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0700 31.45 PHP SE ISG 0700 39.74 PUK SZ IPG 0700 36.70 PUK SE ISG 0700 49.11 TPE SZ IPG 0700 38.33 TPE SE ISG 0700 53.25 BCI SZ IPN 0700 42.03 BCI SE ISN 0700 59.57 Y

M

D

HM

Sec

2013 12 27 0744 07.78 GAP=203

Lat

Y

M

D

HM

Sec

2013 12 27 0746 37.79 GAP=200

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 27 1505 10.61 GAP=275

Long

Lat

Long

AZIMU 312 312 28 28 351 351 112 112 Long

41.24 20.07 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

RES 0.0 0.1 0.1 -0.2 0.1 0.1 0.8 0.6 Dep

AZIMU

-ALBANIA

DIS DUR Md 60 24 2.6 60 91 33 2.8 91 104 30 2.8 104 126 33 2.9 126

Net Nr Rms Mag

9

Epicenter

ASN 4 0.1 2.2 KRRABE ELBASAN ver.err=5KM -ALBANIA

AZIMU 314 314 27 27 341 111 111

41.20 20.09 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0746 43.28 TIR SE ISG 0746 47.10 PHP SZ IPG 0746 49.30 PHP SE ISG 0746 57.57 PUK SZ IPG 0746 54.62 PUK SE ISG 0747 07.39 FNA SZ IPG 0746 58.45 FNA SE ISG 0747 13.64 Y

AZIMU 30 30 351 351 184 184 0 0

41.18 20.08 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0744 13.00 TIR SE ISG 0744 16.69 PHP SZ IPG 0744 19.10 PHP SE ISG 0744 27.81 PUK SZ IPG 0744 24.94 FNA SZ IPG 0744 37.96 FNA SE ISG 0744 28.74

ver.err=19KM

RES 0.1 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.1 0.0 Dep 18

DUR 2

Md

2.2 2.5

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.1 2.9 KRRABE ELBASAN ver.err=1KM -ALBANIA

RES -0.1 -0.4 0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1 Dep 13

DIS 26 13 26 62 15 62 96 22 118 118

DIS 25 25 62 62 95 95 118 118

Net Nr Rms Mag

DUR 29

Md 2.9

Epicenter

ASN 3 0.0 2.5 KRRABE ELBASAN ver.err=1KM -ALBANIA RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

TIR SZ IPG TIR SE ISG PHP SZ IPG PHP SE ISG PUK SZ IPG PUK SE ISG

1505 15.23 1505 18.59 1505 21.38 1505 29.51 1505 26.83 1505 39.05

Y

Sec

M

D

HM

2013 12 27 1554 42.06 GAP=184

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 28 0213 08.48 GAP=309

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 28 1000 04.46 GAP=309298

Dep 8

AZIMU 356 356 172 172 28 28 0 0 97 4 4 Long

Lat

AZIMU 142 142 193 193 Long

Dep

AZIMU 121 121 64 64 127

2.5 2.6 2.5

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 6 0.1 2.6 ver.err=2KM DIS 45 23 45 72 24 72 94 25 94 12222 122 126 159 159

BELSH -ALBANIA

DUR 2.6

Md

2.6 2.7 2.6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 2 0.0 2.1 DRAGOBI-ALBANIA ver.err=6KM RES 0.0 0.0 0.0 0.0

Dep

DIS 9

15

RES 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3

DUR Md 2.1

9 44 44

Net Nr Rms Mag

42.19 19.56 17 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 1000 10.42 PUK SE ISG 1000 15.39 BCI SZ IPG 1000 12.82 BCI SE ISG 1000 19.23 PHP SZ IPG 1000 21.45

21 23 21 59 22 59 91 20 91

RES 0.2 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.2 0.0 -0.2 0.2 -0.1 0.1

42.43 20.00 6 hor.err=10km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0213 10.58 BCI SE ISG 0213 12.20 PUK SZ IPG 0213 16.64 PUK SE ISG 0213 22.72 Y

Long

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

40.94 19.91 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1554 50.68 TIR SE ISG 1554 56.80 TPE SZ IPG 1554 55.10 TPE SE ISG 1555 04.85 PHP SZ IPG 1554 58.89 PHP SE ISG 1555 11.24 PUK SZ IPG 1555 03.76 PUK SE ISG 1555 19.79 FNA SZ IPG 1555 04.52 BCI SZ IPN 1555 09.59 BCI SE ISN 1555 30.43 Y

306 306 31 31 351 351

Epicenter

ASN 3 0.1 2 SHKODRA ver.err=2KM -ALBANIA DIS DUR Md 31 11 2 31 45 12 2.1 45 91


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

PHP Y

SE ISG M

D

1000 32.65 HM

Sec

2013 12 28 1723 53.08 GAP=211

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 28 1745 43.08 GAP=238

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 29 0615 59.46 GAP=241

Dep 4

AZIMU 319 319 19 19 348 348 108 108 357 357 Long

41.88 20.39 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1745 48.38 PHP SE ISG 1745 52.09 PUK SZ IPG 1745 51.81 PUK SE ISG 1745 58.55 Y

-0.1

Long

41.09 20.16 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1724 00.27 TIR SE ISG 1724 06.46 PHP SZ IPG 1724 05.46 PHP SE ISG 1724 15.30 PUK SZ IPG 1724 11.81 PUK SE ISG 1724 27.63 FNA SZ IPG 1724 12.08 FNA SE ISG 1724 28.48 BCI SZ IPN 1724 19.31 BCI SE ISN 1724 38.20 Y

127

Lat

AZIMU 171 171 293 293 Long

39.84 21.23 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 0616 18.48 SRN SE ISG 0616 32.41 TPE SZ IPG 0616 19.27 TPE SE ISG 0616 35.62 VLO SZ IPN 0616 27.48 VLO SE ISN 0616 51.51 TIR SZ IPN 0616 34.24 TIR SE ISN 0617 02.14 PHP SZ IPN 0616 36.45 PHP SE ISN 0617 05.39 PUK SZ IPN 0616 44.69

AZIMU 273 273 297 297 296 296 326 326 343 343 336

91

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 5 0.3 2.4 SHUSHICEver.err=3KMALBANIA RES -0.2 0.0 -0.4 -0.4 -0.9 0.1 0.3 -0.5 0.3 0.4

Dep 21

5

DUR 2.2

2.5

Epicenter

ASN 2 0.1 1.6 ver.err=13KM DIS 22 6 22 45 8 45

LUSEN-KUKES -ALBANIA

DUR Md 1.5 1.6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 7 0.6 3.6 ver.err=3KM

RES -0.2 -0.3 -0.5 -0.5 -1.0 -1.0 -0.3 0.4 -0.5 0.3 0.3

DIS 106 39 106 116 116 164 164 203 74 203 215 215 269

Md

2.4

Net Nr Rms Mag

RES 0.1 -0.1 -0.1 0.1 Dep

DIS 37 16 37 69 16 69 10720 107 109 109 141 141

GREECE

DUR 3.1

Md

75

3.6

60

3.5

3.7


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

PUK SE ISN BCI SZ IPN BCI SE ISN

0617 18.35 0616 48.88 0617 23.81

Y

Sec

M

D

HM

2013 12 29 0654 59.20 GAP=318

Lat

M

D

HM

Sec

2013 12 29 1708 42.80 GAP=321

Lat

M

D

HM

Sec

AZIMU 112 112 103 103 128 128 116 116 145 145 141 141 145 145 Long

41.51 14.50 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON VLO SZ IPN 1709 45.75 VLO SE ISN 1710 32.46 TIR SZ IPN 1709 47.03 TIR SE ISN 1710 35.31 PUK SZ IPN 1709 47.83 PUK SE ISN 1710 36.01 BCI SZ IPN 1709 50.45 BCI SE ISN 1710 40.45 TPE SZ IPN 1709 51.43 TPE SE ISN 1710 43.33 PHP SZ IPN 1709 53.14 PHP SE ISN 1710 46.27 SRN SZ IPN 1709 53.60 SRN SE ISN 1710 47.67 Y

Long

42.86 17.40 hor.err=20km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPN 0655 36.63 PUK SE ISN 0656 05.82 BCI SZ IPN 0655 36.81 BCI SE ISN 0656 07.30 TIR SZ IPN 0655 41.70 TIR SE ISN 0656 14.60 PHP SZ IPN 0655 45.48 PHP SE ISN 0656 19.26 VLO SZ IPN 0655 50.10 VLO SE ISN 0656 26.95 TPE SZ IPN 0655 55.20 TPE SE ISN 0656 37.10 SRN SZ IPN 0655 59.74 SRN SE ISN 0656 44.49 Y

336 342 342

Lat

AZIMU 103 103 90 90 80 80 76 76 104 104 85 85 109 109 Long

0.3 0.8 -0.6 Dep 7

269 297 297

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 7 0.4 4.6 ver.err=10KM

RES -0.4 0.2 -0.4 1.2 -0.6 0.1 0.6 0.2 0.6 -0.2 0.4 0.5 0.1 -0.7

DIS 224 207 224 226 226 264 264 283 283 318 318 358 358 396 396

CROATIA

DUR 4.6

Md

204

4.6

213

4.7

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

43

ASN 7 0.2 5.3 ver.err=1KM

ITALY

RES 0.3 0.1 -0.1 -0.1 0.3 0.1 0.3 -0.1 -0.3 0.1 -0.2 0.1 -0.2 0.7 Dep

DIS 436 230 436 449 240 449 452 452 471 471 483 483 496 496 499 499

DUR 5.3

Net Nr Rms Mag

Md

5.3

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

2013 12 30 0610 11.19 GAP=251

39.79 20.76 hor.err=5km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 0610 23.50 SRN SE ISG 0610 33.18 TPE SZ IPG 0610 26.43 TPE SE ISG 0610 38.16 FNA SZ IPG 0610 33.36 FNA SE ISG 0610 48.06 SCTE SZ IPG 0610 44.10 SCTE SE ISG 0611 05.65 PUK SZ IPG 0610 54.33

AZIMU 280 280 312 312 24 24 281 281 344

PĂ‹RSHKRIM MAKROSIZMIK I TĂ‹RMETEVE TĂ‹ NDJESHME NĂ‹ VENDIN TONĂ‹

Intensiteti i tĂŤrmetit nĂŤ epiqendĂŤr I0ĂŤshtĂŤ pĂŤrcaktuar đ?‘€âˆ’1

me formulĂŤn I0=

6

. Intensiteti I nĂŤ qytete ĂŤshtĂŤ

pĂŤrcaktuar nga informacioni i marrĂŤmbi ndjeshmerinĂŤ e tĂŤrmetit nga emergjencat civile si dhe burime tĂŤ tjera.

28

ASN 6 0.6 2.9 ver.err=3KM

RES 0.0 0.3 -0.2 -0.2 1.0 0.1 -0.2 0.2 0.8

GREECE

DIS DUR 69 28 2.9 69 88 29 2.9 88 123 123 201 201 344 33 3

Md

MACROSEISMIC DESCRIPTION OF EARTHQUAKES FELT IN OUR COUNTRY

The epicentral Intensity of earthquake I0 is determined by the formula I0=

đ?‘€âˆ’1 6

. The felt

informacion of earthquakes in inhebitance zones provide by civil emergencies and other source is used to determine the Intensity I.


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

Data

Kohëndodhja

(D a t e)

(Origin time)

Epiqendra dhe të dhëna makrosizmike EMS-98

Nr

1

(Epicenter and macroseismic data EMS-98)

04.12.2013 16:43:33.5

Epiqendra: 40.67V; 19.69L,11 km nëLindje të qytetit Fierit. Intensiteti i tërmetit në epiqendër I0=IV-V balle Ndjerë: IV ballë ne qytetin e Fierit, Patosit, Rroskovecit.. (Epicentre: 40. 67N; 19. 69E, 11 kmEast of Fieritown. Epicentral Intensity I0=IV-V. Felt: IV at Fierit, Patosit, Rroskovecit towns.

13.12.2013 03:34:20.7

Epiqendra: 41.02V; 20.50L, ne fshatin Nimce të rrethit Kukesit. Intensiteti i tërmetit në epiqendër I0=V balle Ndjerë: IV-V ballë ne qytetin e Kukesit. (Epicentre: 41.02N; 20.50E, at Nimce village inKukesi district. Epicentral Intensity I0=V. Felt: IV-V at Kukesi town.

KATALOGU I TËRMETEVE MUJORE (THE MONTHLY EARTHQUAKE CATALOG) Data Koha Gjer.Gjat Thell.Nr. St. Gab Mag. Vendndodhja Date Time Lat Long.Depth N0.St Rms Location vvvv/mm/dd hh:mm:ss (km) (MD) 2013 12 04 1643 33.51 40.67 2013 12 06 1910 59.00 41.00

19.69 2 20.34 9

7 0.2 3.8 6 0.2 2.4

FIER-ALBANIA STRAVAJ 23KM


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

2013 12 06 2311 04.31 2013 12 07 0539 39.01 2013 12 07 1816 51.69 2013 12 07 1816 51.69 2013 12 08 0516 01.43 2013 12 08 1715 38.43 2013 12 09 0018 04.29 2013 12 09 1731 28.27 2013 12 10 0824 30.24 2013 12 10 1833 04.24 2013 12 11 1011 11.58 2013 12 12 1021 43.59 2013 12 12 2232 04.57 2013 12 13 0132 20.15 2013 12 13 0135 32.78 2013 12 13 0334 20.71 2013 12 13 2328 14.57 2013 12 13 2340 46.81 2013 12 14 1516 25.51 2013 12 14 1911 41.08 2013 12 15 2226 20.10 2013 12 17 2140 27.73 2013 12 18 0409 59.29 2013 12 19 0512 59.16 2013 12 19 1310 22.82 2013 12 21 0957 09.21 2013 12 24 0620 32.42 2013 12 25 0757 32.96 2013 12 25 0246 18.26 2013 12 25 0718 11.37 2013 12 27 0700 20.43 2013 12 27 0744 07.78 2013 12 27 0746 37.79 2013 12 27 1505 10.61 2013 12 27 1554 42.06 2013 12 28 0213 08.48 2013 12 28 1000 04.46 2013 12 28 1723 53.08 2013 12 28 1745 43.08 2013 12 29 0615 59.46 2013 12 30 0610 11.19

41.16 41.85 41.21 41.21 41.19 42.08 41.86 42.09 41.07 42.54 41.23 39.62 41.73 41.74 40.09 41.02 42.13 42.14 41.97 40.67 41.91 40.16 40.18 41.97 42.80 43.01 40.12 40.74 41.21 40.42 41.23 41.18 41.20 41.24 40.94 42.43 42.19 41.09 41.88 39.84 39.79

20.74 20.54 20.27 20.27 20.26 19.44 21.69 19.01 19.62 19.15 20.09 20.50 20.22 19.94 19.93 20.50 20.66 20.71 20.57 19.79 20.31 20.42 19.66 20.28 21.12 19.05 19.74 19.49 20.05 19.93 20.04 20.08 20.09 20.07 19.91 20.00 19.56 20.16 20.39 21.23 20.76

7 7 7 7 7 15 21 7 39 20 7 32 16 19 6 12 4 2 5 6 7 6 7 7 5 19 1 2 7 9 7 9 18 13 8 6 17 4 21 5 28

3 0.1 2.1 3 0.1 2.2 4 0.1 2.2 4 0.1 2.2 4 0.1 2 4 0.1 2.7 4 0.5 2.8 3 0.1 2.3 8 0.2 2.8 6 0.1 4.3 4 0.1 2.2 9 0.2 3.9 4 0.1 2.4 4 0.1 2.3 5 0.2 2.4 7 0.2 3.9 6 0.2 3.2 7 0.5 3 4 0.4 2.7 5 0.2 2.9 2 0.1 2 7 0.1 2.4 5 0.1 2.4 2 0.0 2.1 3 0.8 2.8 6 0.3 3.5 5 0.2 2.6 8 0.3 2.7 4 0.1 2.4 7 0.1 2.7 4 0.1 2.8 4 0.1 2.2 4 0.1 2.9 3 0.0 2.5 6 0.1 2.6 2 0.0 2.1 3 0.1 2 5 0.3 2.4 2 0.1 1.6 7 0.6 3.6 6 0.6 2.9

MACEDONIA DIBER-ALBANIA KUTURMAN KUTURMAN KUTURMAN SHKODER MACEDONIA ADRIATIC SEA ROGOZHINE MONTENEGRO KRRABE GREECE KURBNESH RRESHEN FTERE-ALBANIA NIMCE KUKES KOSOVO KOSOVO KUKES BERAT ARREN-ALBANIA EAST POLICAN DHERMI KUKES-ALBANI KOSOVO MONTENEGRO HIMARESTRUME-FIER 11 KM N QESARAT-TEPELEN KRRABE ELBASAN KRRABE ELBASAN KRRABE ELBASAN KRRABE BELSH DRAGOBI-ALBANIA SHKODRA SHUSHICE LUSEN-KUKES GREECE GREECE


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

STATISTIKA E NGJARJEVE SIZMIKE (STATISTICS OF SEISMIC EVENTS) Karakteristikat e pergjithshme (General Characteristics)  Ngjarje sizmike të ndodhura në kuadratin (39-43 V; 18.5-21.5 L) Events occured within quandrant  Ngjarje sizmike të ndodhura brenda kufijve shtetërore Events occured inside state boundaries  Thellësia mesatare e ngjarjeve sizmike Mean hypocenter depth  Thellësia maksimale Maximum hypocenter depth  Magnituda lokale minimale e regjistruar Minimum recorded local magnitude  Magnituda lokale maksimale e regjistruar Maximum recorded local magnitude  Intensiteti sizmik maksimal ne epiqendër Maximum seismic intensity

Grafiku i shpërndarjes së numurit të ngjarjeve sizmike mujore në vartesi të thellësisë (djathtas) magnitudës (majtas)

Vlerat (Data values) 43

33

11 39 1.6 4.3 V-VI

Distribution graphic of monthly seismic event number according to depth (right) magnitude (left)


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

Zgjidhja e mekanizmit vatror (ZMV)

Focal Mechanism Solution (FMS)

Për zgjidhjen e mekanizmit të vatres janë përdorur polaritetet e hyrjeve të para P (Pg/Pn), të përcaktuara mbi format valore që shprehin funksionin kohor të burimit sizmik perkatës, në fushën e shpejtësisë. Janë përdorur regjistrimet në bandë të gjere frekuenciale (0.2 – 30 Hz), të cilat janë modeluar nëpermjet filtrave bandpass: 1.0-5.0 Hz, 2.0-10 Hz dhe 0.1-3.0 Hz. Për të arritur zgjidhjen optimale janë përdorur edhe raporti i amplitudave të valëve volumore AMPSg/AMPPg, ( AMPSn/AMPPn), të cilat janë lexuar mbi komponentet e transformuara nga sistemi koordinativ gjeografik në atë sferik (vertikal, radial dhe transversal). Eshtë realizuar një kerkim në rrjetin koordinativ me interval 5.0 – 10 grad, duke vendosur kriteret për gabimin në polaritetet e përdorura. Për zgjidhjen përfundimtare është përdorur programi FOCMEC (Snoke. et al., 1984), ndërsa për të optimizuar zgjidhjen është përdorur programi HASH (Hardebeck & Shearer, 2003).

For focal mechanism solution, the first onset polarity of P (Pg/Pn) are used, picked on the source time function respective waveforms. This is done for the velocity field recordings. Broadband recordings are used within the frequency range 0.2-30 Hz, witch are modeled by band-pass filtering in the ranges: 1.0-5.0 Hz, To achieve the optimum solution also the amplitude ratio of the type AMPSg/AMPPg, ( AMPSn/AMPPn), areused. These amplitudes are red on rotated and corrected components, from the geographic system to the spherical one (vertical, radial and transversal). A grid search at the 5.0-10 degree cells interval has been applied, setting first the allowed error threshold for polarity readings. For final solution the FOCMEC program has been used (Snoke. et al., 1984). Whereas, to optimize the solution HASHroutine(Hardebeck& Shearer, 2003), has been applied as well.


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

Identifikimi ngjarjes (Event ID)

i

Parametrat e burimit (Source paremeters)

2013.12.04 16:43:33

40.67 (N) 19.69 (E) 2 (km)

2013.12.13 03:34:70

41.02 (N) 20.50 (E) 12 (km)

Magnituda (Magnitude)

Parametrat e Mekanizmit (Focal Mechanism parameters) P1: 270, 400, 000 P2: 2970, 900, 1300 T: 240, 33 P: 355, 33

3.8

3.9

P1: 890, 350, -420 P2: 2150, 670, -1180 T: 326, 18 P: 88, 58

Harta e epiqendrave tĂŤ tĂŤrmeteve

Tipi (Focal Type)


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Nentor (December)2013

31

Dhjetor2013  

Buletini i Rrjetit Sizmologjik Shqiptar është një publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve bre...

Dhjetor2013  

Buletini i Rrjetit Sizmologjik Shqiptar është një publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve bre...

Advertisement