Page 1

Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013 INFORMACION I PERGJITSHEM Prezantim

GENERAL INFORMATION Introduction

TheBuletini Albanian i Rrjetit Seismologic Sizmologjik Network’s Shqiptar bulletin është is njëa periodic publication of earthquake wave data, source publikim periodik i parametrave valore, parameters and their magnitudes, for every parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve seismic event occurring inside the Albanian brenda territorit të Shqiperisë dhe rrotull saj, territory and its surroundings. This publication përpiluar nga Departamenti i Sizmologjisë i is compiled in the Department of Seismology of Institutit te Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe the Institute of Geosciences, Energy, Water and Mjedisit pranë Universitetit Politeknik të Environment under the Polytechnic University Tiranës. of Tirana. All the estimated values, of the Parametrat e vlerësuar i referohen kuadrantit parameters, refer to the geographic quadrant 0 gjeografik të kufizuar nga koordinatat: 39.0 confined by the coordinates: 390- 430N and 0 0 0 43.0 V dhe 18.5 -21.5 L. 18.50-21.50 E. Bulletin comprises a description Buletini përmban pjesën spjeguese të përbërë section, containing the most general nga informacioni i përgjithshëm, simbolet e information, the section of the used symbols përdorura për parametrat e vlerësuar, të dhënat corresponding to all the evaluated parameters, fazore valore për seicilin nga tërmetet e phases data for each of the recorded and located regjistruar dhe përpunuar, katalogu mujor i earthquakes. It contains also the event termeteve, informacionin makrosimik, catalogue, the macro- seismic information, the statistikor, mekanizmin vatror dhe hartën e statistical information, the focal mechanism shpërndarjes së epiqendrave. Në të përfshihen solutions and an aerial epicenter distribution disa kategori tërmetesh, bazuar në map. informacionin e regjistruar dhe përpunuar për Different earthquake information categories are secilen prej tyre. Ato jane: 1- tërmetet e included, depending on their recorded and lokalizuar; 2- tërmetet e regjistruar nga më elaborated information, for each of them. They shumë se një stacion lokal, por jo të lokalizuar are: 1- 1ocalized earthquakes; 2- earthquakes dhe 3- termete te regjistruar të paktën nga një recorded from more than one local station, but stacion lokal, por me më shumë se një fazë not located and 3- earthquakes recorded at least valore. by one station, but having more than one Të dhënat parametrike, si më siper, vlerësohen seismic phase. në mënyrë të pandërprerë nëpërmjet monitorimit The parametric data, as above, are permanently sizmologjik dhe bazohen në analizën sasiore të evaluated throughout the seismological regjistrimit instrumental valor. Llogaritja e monitoring routine, based upon quantitative vlerave të tyre është produkt i aplikimit të analyze of instrumental waveform recordings. metodave analitike të njohura, në menyrë Their computed values are the direct application


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013 iterative dhe interaktive, të aplikuara në programe llogarites të çertifikuar dhe të njohur globalisht. Kështu, për përcaktimin e të dhënave kohore valore hyrëse përdoret programi Atlas, ndërsa lokalizimi i tërmeteve kryhet nëpërmjet programit Hypoinverse. Në këtë analizë merret në konsideratë modeli lokal për strukturën e shpejtësisë së përhapjes së valëve sizmike (Ormëni 2007) (kryesisht atyre volumore, primare dhe sekondare, P dhe S). Vlerësimi i magnitudës realizohet duke aplikuar modele të njohur parametrik si ai Richter & Gutenberg (1956) dhe Eaton (1992). Analiza e të dhënave të publikuara realizohet nga grupi i punes i përbere nga punonjësit kërkues shkencor Rrapo Ormeni dhe Edmond Dushi si edhe ata ndihmës shkencor Ardian Minarolli dhe Ervin Kasa. Informacioni instrumental valor përftohet nëpërmjet një rrjeti stacionesh lokal, ku përfshihen: stacioni sizmologjik qëndror i Tiranës (TIR), B. Currit (BCI), Pukës (PUK), Peshkopisë (PHP), Vlorës (VLO), Tepelenës (TPE), Sarandës (SRN) dhe Korçës (KBN), te cilët janë të paisur me sensor me bandë të gjerë regjistrimi. Gjithashtu, rrjeti lokal përmban edhe një numër stacionesh me regjistrim me period të shkurtër, ku përfshihen: Shkodra (SDA), Laçi (LACI) dhe Leskoviku (LSK). Në analizë perfshihen edhe të dhënat valore të regjistruara e përcaktuara nga një numër stacionesh sizmologjik të rajonit dhe Mesdheut, të cilët i përkasin rrjetit sizmologjik të Universitetit “Aristotel” të Selanikut (AUTH), rrjetit sizmologjik Italian të menaxhuar nga Instituti Kombetar i Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (INGV), si edhe stacione të rrjetit sizmologjik të Observatorit Sizmologjik të Malit të Zi (MSO).

result of known analytical methods, iteratively and interactively, within certified and globally known computational programs. Hence, for the onset time data determination, the Atlas program is used, whereas the earthquake location is done by mean of Hypoinverse program. For this analyze, a local velocity model accounting for the local and accurate seismic wave paths, is used (Ormeni, 2007). Mainly body seismic waves are concerned, primary P-phases and secondary Sphases, within computation and location process. Magnitude determination is achieved through known parametric models as the one of Richter (1956) and Eaton (1992). Analyzes of the published data is undertaken from a dedicated working group, comprising by scientific staff RrapoOrmeni& Edmond Dushi and technical staff ArdianMinarolli& Ervin Kasa. Instrumental information is achieved through a network of local seismological stations, as listed: Tirana central station (TIR), B. Curri (BCI), Puka (PUK), Peshkopia (PHP), Vlora (VLO), Tepelena (TPE), Saranda (SRN) and Korça (KBN), which are equipped with broad band seismic sensors. Also, the local network enumerates some short period recording stations, situated at Shkodra (SDA), Laçi (LACI) and Leskoviku (LSK). In this analyze, data from a number of regional stations, are included as well. They are distributed along the Mediterranean coast and belong to the AUTH network of the “Aristotle” university of Thessaloniki, Italian National Seismological Network managed from National Institute of Geophysics and Volcanoes (INGV) as well as seismological stations of the Seismological Observatory of Montenegro (MSO).


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013 STACIONET E RRJETIT SIZMOLOGJIK( SEISMOLOGICAL NETWORK STATION)

Kodi Stacionit (Stn. Code)

Regjistrimi (po/jo) (Registered)

TIR BCI KKS PHP PUK SDA LACI KBN LSK TPE VLO SRN

Po (y) Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

Koordinatat (Coordinates) V-J

L-P

(N-S)

(E-W)

41.3477 42.3666 42.0756 41.6847 42.0426 42.0519 41.6363 40.6236 40.1500 40.2952 40.4686 39.8800

19.8650 20.0675 20.4113 20.4408 19.8926 19.4986 19.7094 20.7874 20.6000 20.0109 19.4955 20.0005

Lartesia (Elevation)

198 500 300 670 900 80 40 800 920 240 80 20

Tipi Stacionit (Stn. Type) 3C-VBB 3C-BB 3C-BB 3C-BB 3C-BB 3C-SP 3C-SP 3C-BB 3C-SP 3C-BB 3C-BB 3C-BB

Sizmometri (Sensor Type STS-2 CMG-40T SM-4 (B) Trillium-40 Trillium-40 SM-4 (B) SM-4 (B) Trillium-40 SM-4 (B) CMG-40T Trillium-40 Trillium-40

Sistemi regjistrimit

Sistemi i komunikimit

Recording system

Comunication system

Quantera Trident GBD-x16 Trident Trident GBD-x16 GBD-x16 Trident GBD-x16 Trident Trident Trident

VSAT VSAT Dial Up VSAT VSAT Dial Up Dial Up VSAT Dial Up VSAT VSAT VSAT

Perioda natyrore e sensorit (Natural Sensor period 120 s 40 s 0.2 s 40 s 40 s 0.2 s 0.2 s 40 s 0.2 s 40 s 40 s 40 s

SIMBOLIKA E PERDORUR NE PERMBAJTJEN E BULETINIT SIZMOLOGJIK SYMBOLIC USED IN SEISMOLOGICAL BULLETIN CONTAIN Simboli (Symbol)

Parametri korrespondues (Corresponding parameter)

Y M D H M Sec

Viti (year) Muaji (month) Dita (day) Ora (hour) Minuta (minute) Sekonda (second)

Lat

Gjerësiagjeografike (latitude)

Lon

Gjatësiagjeografike (longitude)

Dep

Thellësia (depth)

Hor. err

Gabimi horizontal (horizontal error)

Ver. err

Gabimi vertikal (vertical error)

Gap

Mosmbulimi me stacione minitorimi (azimutal gap)

Rms

Gabimi mesatar kuadratik (Root mean squarre)

Mag

Magnituda (magnitude)

Net

Emërtimi i rrjetit sizmologjik (network code)

Pershkrimi (Description) Viti ndodhjes se ngjarjes (year of occurence) Muaji i ndodhjes së ngjarjes (month of occurence Data e ndodhjes së ngjarjes (date of occurence) Ora ne origjine (UTC) (origine time universal) Minuta (origine time minute) Sekonda (origine time second) Gjeresia gjeografike e epiqendrës Veri-Jug( 0) Geographical latitude N-S direction Gjatesia gjeografike e epiqendrës Lindje-Perendim( 0) Geographical longitude E-W direction Thellësiavatrore (focal depth)-km Gabimi ibërë në vlerësimin eepiqendres (km) Estimation error of epicentre Gabimi i bërë në vlerësimin e thellësisë (km) Depth estimation error Zona e sferës fokale (imagjinare),e pa mbuluar me stacione regjistrues Azimutal station gap Gabimi i pergjitshem (Total estimation error-sec) Madhesia e termetit sipas shkalles lokale te kalibruar (local calibrated measure of the earthquake size) Kodi nderkombetar i identifikimit te rrjetit ne FDSN (Federation of Digital seismologies network) eshte AC


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

Nr

Numuri i stacioneve (station’s number)

STAT

Kodi i stacionit (station code)

SP

Komponentja e regjistrimit (recording component)

IPHASW

Faza valore sizmike (seismic wave phase) Polariteti i hyrjes së parë në komponenten vertikale (first vertical honsent polarity) Ora, minuta dhe sekonda (time onsets for each phase)

D HRMM SECON AZIMU

Kendi azimutal (station-source azimuth angle)

RES

Diferenca kohore (time residual)

DIS

Largesia epiqendrore (epicentral distance)

DUR

Zgjatshmeria e sinjalit sizmik (signal time duration)

(International code of Network identification on FDSN is AC) Nr. Stacioneve te perdorur ne lokalizim (No. Of used stations) Kodi nderkombetar që përdoret për të identifikuar stacionin përkatës sizmologjik (tre karaktere) (international stn code) Kodimi i komponenteve te regjistrimit ne perputhje e orientimin gjeografik 3D (Z, N ose E) Component code acording to recording direction tipi i valës P (Pg / Pn) ose S (Sg / Sn) (wave phase type) Polariteti i vales renese ne statcion, ne komponenten Z (first onset polarity on Z) Te dhenat kohore per mbrritjen e seciles faze ne regjistrim Time data for each phases on recording Azimuti stacion- vater termeti Station-focus azimuthal angle Ndryshimi ndërmjet kohës teorike të llogaritur nga modeli dhe kohës faktike, nga regjistrimi Time residuals between calculated and observed times Largesia hoeizontale epiqender-stacion Distance from epicenter to the station Shpreh zgjatshmerinë e plotë të sinjalit sizmik ne sizmogram Total Signal Duration

INFORMACIONI PARAMETRIK FAZOR DHE LOKALIZIMI (PARAMETRIC PHASES INFORMATION AND LOCATION)

TËRMETE TË AFËRTA (NEAR EARTHQUAKE)

Y

M

D

2013 9 1 GAP=240

HM 0147

Sec 53.62

Lat

Long

41.35 20.18 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0147 85.74 TIR SE ISG 0148 02.81

AZIMU 270 270

Dep 6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.1 2.5 EAST TIRANE ver.err=2KM - ALBANIA

RES 0.1 0.1

DIS 26 26

DUR 17

Md 2.2


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

PHP PHP PUK PUK BCI BCI Y

SZ SE SZ SE SZ SE

M

IPG ISG IPG ISG IPG ISG

D

2013 9 1 GAP=190

0148 0148 0148 0148 0148 0148

HM 0201

01.69 08.19 07.79 18.94 13.60 28.60

Sec 19.89

Lat

30 30 343 343 356 356 Long

41.46 19.47 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0201 26.67 111 TIR SE ISG 0201 31.34 PUK SZ IPG 0201 33.51 PUK SE ISG 0201 42.96 PHP SZ IPG 0201 34.13 PHP SE ISG 0201 46.39 BCI SZ IPG 0201 39.25 BCI SE ISG 0201 54.61

AZIMU

Y

Long

M

2013 9 GAP=

D 1

HM

Sec

Lat

HM

Sec

Lat

Dep

2013 9 2 GAP=170

2.9

Epicenter

Net Nr Rms Mag

RES

Dep

Epicenter

DIS

HM 1453

Sec 25.66

DUR

Net Nr Rms Mag

Lat

41.88 20.19 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

AZIMU

PHP

ver.err=

AZIMU

Long

Md

Epicenter

ASN hor.err=

D

33

Net Nr Rms Mag

0842 17.74

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0842 17.74 TIR SE ISG 0842 20.79 M

2.5

ver.err=

Long

01

20

ASN 4 0.1 2.2 HAMALLAJ ver.err=3KM - ALBANIA

hor.err=

D

2.5

TPE

Y

Y

7

23

0413 04.03 AZIMU

2013 9 GAP=

Dep

42 42 80 80 113 113

RES DIS DUR Md 0.1 35 14 2.1 111 0.0 35 28 0.0 73 15 2.2 28 -0.1 73 72 -0.1 84 15 2.2 72 0.2 84 25 0.1 111 25 0.2 111

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0413 04.03 TIR SE ISG 0413 06.15 M

0.1 0.2 -0.1 0.2 -0.1 0.2

RES

Dep 7

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.1 2.2 ver.err=2KM RES

DIS

Md

KLOS-ALBANIA

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

PUK SZ IPG PUK SE ISG PHP SZ IPG PHP SE ISG BCI SZ IPG BCI SE ISG

1453 30.82 1453 36.45 1453 31.25 1453 36.33 1453 35.21 1453 43.56

Y

Sec

M

D

2013 9 4 GAP=209

HM 2116

20.57

Lat

M

D

2013 9 6 GAP=137

HM 2001

Sec 14.48

Long

39.60 20.59 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON IGT SZ IPG 2116 25.54 IGT SE ISG 2116 29.32 SRN SZ IPG 2116 31.59 SRN SE ISG 2116 39.74 LKD2 SZ IPG 2116 36.96 LKD2 SE ISG 2116 49.26 TPE SZ IPG 2116 37.04 TPE SE ISG 2116 49.56 VLO SZ IPN 2116 44.16 VLO SE ISN 2117 02.14 SCTE SZ IPN 2116 53.57 TIR SZ IPN 2116 55.65 TIR SE ISN 2117 21.70 PHP SZ IPN 2116 59.77 PHP SE ISN 2117 28.85 PUK SZ IPN 2117 05.97 BCI SZ IPN 2117 10.05 BCI SE ISN 2117 47.24 Y

306 306 136 136 310 310

Lat

AZIMU 251 251 301 301 176 176 327 327 316 316 287 343 343 357 357 348 352 352 Long

40.20 19.94 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 2001 17.20 TPE SE ISG 2001 19.07 SRN SZ IPG 2001 21.12 SRN SE ISG 2001 26.43 VLO SZ IPG 2001 23.46 VLO SE ISG 2001 30.13 IGT SZ IPG 2001 29.06 IGT SE ISG 2001 40.25 SCTE SZ IPG 2001 37.00 SCTE SE ISG 2001 53.24

AZIMU 27 27 172 172 309 309 155 155 265 265

0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.2

30 30 31 31 54 54

15

2.1

15

2.1

20

2.4

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

4

ASN 10 0.2 3 ver.err=1KM

GREECE

RES 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.1 -0.2 0.2 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.2 0.2 -0.2 -0.3 Dep 6

DIS 25 25 60 60 91 91 92 92 134 134 190 203 203 231 231 277 310 310

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

29

2.8

37

3

37

3

Epicenter

ASN 5 0.1 2.2 TEPELEN ver.err=10KM - ALBANIA RES 0.0 -0.1 -0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.1 -0.1

DIS 12 12 36 36 48 48 81 81 127 127

DUR 17

Md 2.2

15

2.2

21

2.5


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

Y

M

D

2013 9 8 GAP=145

HM 0026

Sec 29.61

Lat

40.58 19.95 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 0026 35.93 TPE SE ISG 0026 40.49 VLO SZ IPG 0026 37.43 VLO SE ISG 0026 43.12 SRN SZ IPG 0026 43.68 SRN SE ISG 0026 54.36 TIR SZ IPG 0026 44.86 TIR SE ISG 0026 56.04 IGT SZ IPG 0026 51.25 IGT SE ISG 0026 07.27 PHP SZ IPN 0026 52.31 PHP SE ISN 0027 09.33 SCTE SZ IPN 0026 54.18 SCTE SE ISN 0027 12.43 PUK SZ IPN 0026 57.74 PUK SE ISN 0027 18.74 BCI SZ IPN 0027 03.47 BCI SE ISN 0027 28.67 LKD2 SZ IPN 0027 05.51 LKD2 SE ISN 0027 31.51 Y

M

D

2013 9 8 GAP=178

HM 1032

Sec 59.77

Long

Lat

AZIMU 172 172 252 525 177 177 355 355 164 164 18 18 247 247 359 359 2 2 163 163 Long

40.81 22.66 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON THE SZ IPG 1033 06.26 THE SE ISG 1033 10.56 PHP SZ IPN 1033 35.33 PHP SE ISN 1034 02.17 TIR SZ IPN 1033 39.95 TIR SE ISN 1034 09.97 IGT SZ IPN 1033 40.09 IGT SE ISN 1034 10.39 SRN SZ IPN 1033 40.86 SRN SE ISN 1034 11.25 PUK SZ IPN 1033 43.38 PUK SE ISN 1034 15.48 BCI SZ IPN 1033 44.35 BCI SE ISN 1034 17.36

AZIMU 134 134 298 298 258 258 236 236 247 247 301 301 309 309

Dep 6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 10 0.2 3.4 13KM S-W BERAT ver.err=1KM - ALBANIA

RES 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 0.3 0.1

DIS 33 33 41 41 79 79 85 85 122 122 128 128 139 139 162 162 199 199 209 209

DUR 40

Md 3

40

3

57

3.4

56

3.4

65

3.5

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

8

ASN 11 0.3 3.9 ver.err=2KM

GREECE

RES -0.2 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.1 0.1

DIS 31 31 212 212 245 245 248 248 253 253 271 271 279 279

DUR

77

Md

3.8

81

3.9

86

4


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

LKD2 SZ IPN LKD2 SE ISN SCTE SZ IPN NOCI SZ IPN MVRN SZ IPN Y

M

D

1033 45.24 1034 19.41 1033 56.36 1034 09.91 1034 20.26 HM

2013 9 8 GAP=276

1800

Sec 29.26

Lat

M

D

2013 9 GAP=

08

HM

Sec

Long

38.30 20.08 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON LKD2 SZ IPG 1800 42.45 LKD2 SE ISG 1800 52.39 IGT SZ IPN 1800 53.65 IGT SE ISN 1801 11.71 SRN SZ IPN 1800 59.39 SRN SE ISN 1801 21.61 TPE SZ IPN 1801 06.23 SCTE SZ IPN 1801 08.97 SCTE SE ISN 1801 38.81 PHP SZ IPN 1801 27.39 PHP SE ISN 1801 08.23 NOCI SZ IPN 1801 27.39 PUK SZ IPN 1801 32.65 BCI SZ IPN 1801 36.77 BCI SE ISN 1802 25.26 Y

219 219 259 272 275

AZIMU 42 42 8 8 358 358 359 326 326 4 4 318 358 0 0

Lat

Net Nr Rms Mag

Epicenter

10

ASN 9 0.2 3.5 ver.err=3KM

GREECE

RES -0.1 -0.1 0.2 0.2 0.1 -0.2 -0.1 0.1 0.1 0.3 -0.4 0.2 0.2 0.3 0.5 Dep

Y

Long

HM 0216

Sec 58.31

DUR

47

Lat

40.82 22.66 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON THE SZ IPG 0217 05.19 THE SE ISG 0217 09.33 PHP SZ IPN 0217 33.86 PHP SE ISN 0218 00.80

AZIMU 129 129 299 299

Md

3.3

49 49

3.6 3.6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN AZIMU

2013 9 9 GAP=179

DIS 73 73 138 138 175 175 221 241 241 377 377 380 415 451 451

2216 27.46 hor.err=

D

286 286 369 476 549

Dep

Long

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 2216 27.46 TPE SE ISG 2216 31.32 M

0.2 0.1 0.2 -0.3 0.2

PHP

ver.err= RES

Dep 6

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 9 0.2 3.4 ver.err=1KM

RES 0.2 -0.2 0.1 0.1

DIS 43 43 209 209

Md

DUR 43

GREECE Md 3.3


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

TIR SZ IPN TIR SE ISN IGT SZ IPN IGT SE ISN SRN SZ IPN SRN SE ISN PUK SZ IPN PUK SE ISN BCI SZ IPN BCI SE ISN LKD2 SZ IPN LKD2 SE ISN SCTE SZ IPN Y

M

2013 9 GAP=

0217 38.42 0218 08.98 0217 38.75 0218 09.63 0217 39.36 0218 10.49 0217 42.13 0218 14.99 0217 43.03 0218 16.72 0217 44.35 0218 18.49 0217 54.97

D

HM

Sec

9

2216 26.29

Lat

241 241 245 245 249 249 268 268 275 275 283 283 364

-0.2 0.1 -0.2 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.2 -0.1 0.1

Long

AZIMU

Y

Long

D

2013 9 9 GAP=276

HM 1118

Sec 55.41

52

3.4

48

3.4

49

3.4

48

3.4

Net Nr Rms Mag

Epicenter

PHP hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2216 26.29 PHP SE ISG 2216 31.32 PUK SZ IPG 2216 30.92 PUK SE ISG 2216 39.66

M

Dep

241 241 245 245 249 249 268 268 275 275 283 283 364

Lat

37.90 19.66 hor.err=3km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON LKD2 SZ IPG 1119 16.19 LKD2 SE ISG 1119 34.22 IGT SZ IPN 1119 32.40 IGT SE ISN 1119 56.21 SRN SZ IPN 1119 38.12 SRN SE ISN 1120 08.56 SCTE SZ IPN 1119 09.98 SCTE SE ISN 1120 11.20 TIR SZ IPN 1119 53.36 TIR SE ISN 1120 35.49 PHP SZ IPN 1119 57.30 PHP SE ISN 1120 43.01 PUK SZ IPN 1120 02.45 PUK SE ISN 1120 50.01 BCI SZ IPN 1120 07.26 BCI SE ISN 1121 00.16

AZIMU 41 41 17 17 338 338 6 6 356 356 3 3 4 4 2 2

ver.err= RES

Dep 7

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 8 0.2 4.4 ver.err=3KM

RES 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 -0.2 0.1 0.1 0.3 -0.4 0.3 0.2 0.3 -0.2 -0.3 -0.3

DIS 131 131 169 169 221 221 262 262 362 362 425 425 460 460 496 496

DUR

100

IONIAN SEA Md

4

149

4.5

191

4.7


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

Y

M

D

HM

2013 9 10 1311 GAP=324

Sec 41.74

Lat

42.94 20.91 hor.err=10km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1311 85.74 BCI SE ISG 1312 02.81 PUK SZ IPG 1312 01.69 PUK SE ISG 1312 08.19 PHP SZ IPN 0148 07.79 PHP SE ISN 0148 18.94 Y

M

2013 9 GAP=

D

HM

11 2249

Sec

Long

Lat

AZIMU 270 270 30 30 343 343 Long

Y

Long

D

2013 9 12 GAP=147

HM

Sec

0443 48.59

Lat

40.91 19.87 hor.err=3km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0443 57.07 TIR SE ISG 0444 04.82 VLO SZ IPG 0443 58.03 VLO SE ISG 0444 07.68 TPE SZ IPG 0444 00.42 TPE SE ISG 0444 11.42 PHP SZ IPG 0444 04.43 PHP SE ISG 0444 18.96 SRN SZ IPG 0444 09.32 SRN SE ISG 0444 24.45 PUK SZ IPN 0444 10.81 PUK SE ISN 0444 28.39 BCI SZ IPN 0444 15.86 BCI SE ISN 0444 38.10 M

D

HM

Sec

Lat

AZIMU 0 0 213 213 170 170 28 28 174 174 0 0 5 5 Long

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 3 0.1 2.9 ver.err=1KM

RES 0.1 0.1 0.1 0.2 -0.1 0.2 Dep

DIS 26 26 42 42 80 80

23

10

20

2.5

Epicenter PHP

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 7 0.2 2.9 S-W LUSHNJE ver.err=2KM - ALBANIA

RES 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1 0.2 -0.3 0.3 0.2 -0.2 0.1 Dep

Md 2.2 2.5

Net Nr Rms Mag

RES

Dep

SERBIA

DUR 17

ASN ver.err=

hor.err= AZIMU

Y

6

37.80

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2249 37.80 PHP SE ISG 2249 42.15 M

Dep

DIS 48 48 58 58 64 64 98 98 115 115 125 125 162 162

DUR 24

Md 2.6

31

2.8

31

2.8

33

2.9

Net Nr Rms Mag

37

3

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

2013 9 13 GAP=170

0553 53.21

40.15 20.35 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 0553 59.10 TPE SE ISG 0554 06.11 SRN SZ IPG 0554 01.46 SRN SE ISG 0554 08.29 IGT SZ IPG 0554 05.98 IGT SE ISG 0554 17.17 LKD2 SZ IPN 0554 20.75 LKD2 SE ISN 0554 42.48 PHP SZ IPN 0554 22.89 Y

M

D

HM

2013 9 14 1010 GAP=185

Sec 14.42

Lat

M

2013 9 GAP=

D

HM

14 2309

Sec

Lat

Long

6

Y

Long

2013 9 15 0026 GAP=185

Sec

Md 2.7

28

Net Nr Rms Mag

2.7

Epicenter

RES 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.1 0.2 Dep

DIS 31 31 34 34 50 50

DUR 7

Net Nr Rms Mag

8

Md 1.6 1.6

Epicenter PHP

AZIMU

HM

DUR 26

ASN 3 0.3 1.6 MALAJ-ALBANIA ver.err=3KM

hor.err=

D

DIS 33 33 43 43 69 69 154 154 169

GJIROKASTER - ALBANIA

02.42

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2309 02.42 PHP SE ISG 2309 08.81 M

Dep

AZIMU 338 338 107 107 198 198 Long

ASN 4 0.1 2.7 ver.err=1KM

RES -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.1 -0.3 -0.1 0.1

41.77 20.04 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 1010 20.48 PUK SE ISG 1010 25.17 PHP SZ IPG 1010 20.76 PHP SE ISG 1010 26.21 TIR SZ IPG 1010 24.23 TIR SE ISG 1010 30.58 Y

AZIMU 298 298 227 227 182 182 170 170 1

2

Lat

47.52

ver.err= RES

Dep ASN

hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0026 53.02 PHP SE ISG 0026 57.19 PUK SZ IPG 0026 53.70 PUK SE ISG 0026 58.22

AZIMU

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

PHP ver.err= RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

Y

M

2013 9 GAP=

D

HM

16 1414

Sec

Lat

Long

AZIMU

Y

Long

HM

2013 9 16 1442 GAP=256

Sec 43.19

Lat

38.99 22.62 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 1443 24.31 SRN SE ISN 1443 54.40 TPE SZ IPN 1443 26.86 TPE SE ISN 1443 59.64 TIR SZ IPN 1443 38.57 TIR SE ISN 1444 19.00 PHP SZ IPN 1443 38.00 PHP SE ISN 1444 19.24 PUK SZ IPN 1443 45.49 PUK SE ISN 1444 32.59 Y

M

D

HM

2013 9 16 1501 GAP=249

Sec 17.71

Lat

M

D

HM

Sec

AZIMU 295 295 304 304 319 319 329 329 327 327 Long

39.18 22.69 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 1501 58.70 SRN SE ISN 1502 29.59 TPE SZ IPN 1502 00.97 TPE SE ISN 1502 33.82 TIR SZ IPN 1502 10.75 TIR SE ISN 1502 51.78 PHP SZ IPN 1502 11.24 PHP SE ISN 1502 51.18 PUK SZ IPN 1502 19.15 PUK SE ISN 1503 05.02 BCI SZ IPN 1502 22.01 BCI SE ISN 1503 10.41 Y

Epicenter PHP

hor.err=

D

Net Nr Rms Mag

20.50

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1414 20.50 PHP SE ISG 1414 27.43 M

Dep

Lat

AZIMU 290 290 300 300 327 327 316 316 325 325 329 329 Long

ver.err= RES

Dep 7

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 5 0.3 4.5 ver.err=2KM

RES 0.1 -0.1 0.3 0.2 -0.4 0.3 0.2 -0.4 0.5 0.2

DIS 246 246 267 267 352 352 353 353 410 410

Md

GREECE

DUR 163

Md 4.5

187

4.5

191

4.5

181

4.5

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

3

ASN 6 0.3 4.7 ver.err=2KM

GREECE

RES 0.2 0.3 -0.2 0.3 0.4 0.5 -0.2 0.5 -0.3 0.2 -0.4 0.5 Dep

DIS 244 244 261 261 337 337 340 340 396 396 414 414

DUR 177

Md 4.5

221

4.7

199

4.7

151

4.4

194

4.7

Net Nr Rms Mag

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

2013 9 16 2348 GAP=260

34.01

41.27 20.01 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2348 37.14 TIR SE ISG 2348 39.46 PHP SZ IPG 2348 44.54 PHP SE ISG 2348 52.48 PUK SZ IPG 2348 49.34 PUK SE ISG 2349 00.84 Y

M

D

HM

2013 9 17 0546 GAP=253

Sec 55.48

Lat

M

D

HM

2013 9 17 2205 GAP=174

Sec 31.51

Long

39.07 22.65 hor.err=3km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON THE SZ IPN 0547 25.77 THE SE ISN 0547 47.32 LKD2 SZ IPN 0547 24.68 LKD2 SE ISN 0547 48.08 IGT SZ IPN 0547 31.55 IGT SE ISN 0547 56.87 SRN SZ IPN 0547 35.65 SRN SE ISN 0548 06.75 TPE SZ IPN 0547 40.08 TPE SE ISN 0548 14.75 PHP SZ IPN 0547 48.36 TIR SZ IPN 0547 49.97 SCTE SZ IPN 0547 50.44 PUK SZ IPN 0547 57.63 BCI SZ IPN 0547 59.66 Y

AZIMU 303 303 38 38 354 354

Lat

AZIMU 8 8 261 261 285 285 293 293 302 302 328 318 289 326 330 Long

41.88 20.16 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 2205 36.66 PUK SE ISG 2205 41.63 PHP SZ IPG 2205 37.24 PHP SE ISG 2205 42.74 TIR SZ IPG 2205 40.81 TIR SE ISG 2205 49.19

AZIMU 308 308 134 134 352 352

6

ASN 3 0.1 2.6 KRRABE ver.err=5KM TIRANE- ALBANIA RES 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.1 0.1

DIS 14 14 58 58 86 86

DUR 28

Md 2.6

23

2.6

27

2.7

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

7

ASN 10 0.4 4 ver.err=5KM

GREECE

RES 0.1 -0.3 0.3 0.2 -0.2 0.2 0.1 0.1 0.5 0.5 0.1 0.4 -0.3 0.2 -0.3

DIS 174 174 176 176 207 207 245 245 264 264 346 347 378 404 426

DUR

Md

93

4

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

6

ASN 3 0.1 2 ver.err=5KM

KLOS-ALBANIA

RES 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1

DIS 28 28 32 32 53 53

DUR 10

Md 1.8

12

1.9

15

2.2


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

Y

M

2013 9 GAP=

D

HM

18 0123

Sec

Lat

Long

Y

Long

D

HM

2013 9 18 1105 GAP=280

Sec 16.60

Lat

41.40 19.52 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1105 22.16 TIR SE ISG 1105 26.70 PUK SZ IPG 1105 30.52 PUK SE ISG 1105 40.77 PHP SZ IPG 1105 31.41 PHP SE ISG 1105 42.46 M

D

HM

2013 9 18 1134 GAP=224

Sec 31.40

Lat

M

D

HM

2013 9 19 2016 GAP=151

Sec 29.56

AZIMU 103 103 23 23 67 67 Long

41.49 19.73 hor.err=3km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1134 36.48 TIR SE ISG 1134 40.61 PUK SZ IPG 1134 43.09 PUK SE ISG 1134 51.61 PHP SZ IPG 1134 43.39 PHP SE ISG 1134 51.59 BCI SZ IPG 1134 50.71 BCI SE ISG 1135 04.21 NOCI SZ IPN 1135 10.10 Y

Epicenter PHP

hor.err= AZIMU

Y

Net Nr Rms Mag

20.50

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0123 26.61 PHP SE ISG 0123 40.22 M

Dep

Lat

AZIMU 147 147 11 11 70 70 15 15 252 Long

41.05 19.88 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2019 35.42 TIR SE ISG 2019 41.00 VLO SZ IPG 2019 41.85

AZIMU 358 358 207

ver.err= RES

Dep 6

20

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 3 0.1 2.8 DURRES ver.err=8KM - ALBANIA

RES -0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 Dep

DIS

DIS 30 30 77 77 83 83

DUR 23 36

2.9

29

2.8

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 5 0.2 3 ver.err=3KM

RES -0.1 0.2 0.1 -0.1 0.2 -0.1 0.2 0.3 0.2

DIS 20 20 61 61 62 62 100 100 238

Md 2.5

FUSHE-KRUJE - ALBANIA DUR 23

Md 2.6

33

3

45

3.3

Dep

Net Nr Rms Mag

12

ASN 7 0.2 2.9 8KM EAST PEQIN ver.err=2KM - ALBANIA

RES -0.1 0.1 0.1

DIS 32 32 72

DUR 34 25

Epicenter

Md 2.8 2.7


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

VLO PHP PHP TPE TPE PUK PUK SRN SRN BCI BCI Y

M

SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

ISG IPG ISG IPG ISG IPG ISG IPG ISG IPG ISG

D

HM

2013 9 19 2105 GAP=193

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2020 2019 2020 2019 2020

53.85 43.87 56.57 45.05 57.18 48.91 04.36 52.52 09.50 54.38 14.48

Sec 26.39

Lat

M

D

HM

2013 9 20 0408 GAP=189

Sec 07.87

Long

41.05 19.77 hor.err=4km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2105 32.42 TIR SE ISG 2105 38.05 TPE SZ IPG 2105 42.06 TPE SE ISG 2105 54.61 PHP SZ IPG 2105 42.09 PHP SE ISG 2105 55.06 PUK SZ IPN 2105 45.81 PUK SE ISN 2106 02.50 SRN SZ IPN 2105 50.24 SRN SE ISN 2106 07.30 BCI SZ IPN 2105 51.91 BCI SE ISN 2106 13.37 Y

207 33 33 172 172 0 0 175 175 6 6

Lat

Long

AZIMU 116 116 14 14 138 138 332 279 279 151 151

72 84 84 85 85 109 109 130 130 146 146

34

2.9

25

2.8

30

2.9

40

3.1

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

2

ASN 7 0.2 2.4 ver.err=2KM

PEQIN-ALBANIA

AZIMU 12 12 166 166 37 37 4 4 171 171 9 9

39.93 19.95 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 0408 09.69 SRN SE ISG 0408 11.64 TPE SZ IPG 0408 14.21 TPE SE ISG 0408 20.51 IGT SZ IPG 0408 17.36 IGT SE ISG 0408 24.91 VLO SZ IPG 0408 18.70 SCTE SZ IPG 0408 43.77 SCTE SE ISG 0408 29.33 TIR SZ IPG 0408 34.46 TIR SE ISG 0408 54.47

0.1 0.3 0.1 -0.2 0.2 0.4 0.3 -0.2 0.1 -0.3 0.4

RES -0.1 0.1 -0.2 0.2 0.3 0.1 0.4 0.3 -0.2 0.1 -0.3 0.4

DIS 32 32 86 86 89 89 110 110 130 130 148 148

DUR 13

Md 2.0

18

2.4

18

2.4

17

2.4

Dep

Net Nr Rms Mag

8

ASN 9 0.2 2.4 8KM N-E SARANDA ver.err=2KM - ALBANIA RES 0.2 -0.1 0.2 -0.1 0.1 -0.1 0.2 0.4 -0.4 0.2 -0.1

DIS 11 11 42 42 58 58 67 122 122 142 142

Epicenter

DUR 30 41

Md 2.7 3.1


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

PHP PHP PUK PUK BCI Y

SZ SE SZ SE SZ

M

IPG ISG IPG ISG IPG

D

0408 0409 0408 0409 0408

HM

2013 9 20 1517 GAP=301

41.07 06.32 44.92 14.06 50.34

Sec 37.50

Lat

M

2013 9 GAP=

D 20

HM

Sec

Long

38.22 20.30 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON LKD2 SZ IPG 1517 50.05 LKD2 SE ISG 1517 57.85 IGT SZ IPN 1518 02.80 IGT SE ISN 1518 20.69 SRN SZ IPN 1518 08.51 SRN SE ISN 1518 31.49 TPE SZ IPN 1518 14.42 TPE SE ISN 1518 42.66 TIR SZ IPN 1518 30.01 TIR SE ISN 1519 06.63 PHP SZ IPN 1518 44.71 PUK SZ IPN 1518 39.35 BCI SZ IPN 1518 44.40 SBRT SZ IPN 1518 55.96

Y

13 13 0 0 3

Lat

AZIMU 21 21 359 359 350 350 353 353 353 353 0 355 357 317

Long

Dep 26

AZIMU

Y

Long

HM

2013 9 20 2213 GAP=313

Sec 54.46

3.1

Epicenter

ASN 9 0.2 3.4 ver.err=1KM DIS 66 66 144 144 186 186 231 231 343 343 384 425 460 555

GREECE

DUR

Md

44

3.4

Net Nr Rms Mag

Epicenter

TIR hor.err=

D

41

Net Nr Rms Mag

RES 0.1 -0.5 0.4 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.2 -0.2 0.3 0.3 -0.4

Dep

201 201 235 235 271

2145 07.39

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2145 07.39 TIR SE ISG 2145 15.52 M

0.2 0.2 -0.2 -0.2 0.3

Lat

44.01 19.62 hor.err=4km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPN 2214 24.58 BCI SE ISN 2214 47.34 PUK SZ IPN 2214 28.77 PUK SE ISN 2214 54.71

AZIMU 168 168 174 174

ver.err= RES

Dep 37

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.3 2.8 ver.err=8KM

RES -0.1 0.2 -0.2 0.2

DIS 168 168 174 174

Md

SERBIA

DUR 13 18

Md 2.0 2.4


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

PHP SZ IPN PHP SE ISN NOCI SZ IPN NOCI SE ISN Y

M

2013 9 GAP=

2214 34.74 2215 05.68 2214 54.91 2215 39.93

D

HM

Sec

20

2235 31.24

Lat

165 165 212 212 Long

Y

Long

D

HM

2013 9 21 1852 GAP=155

Sec 38.37

Lat

40.08 20.01 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 1852 42.98 SRN SE ISG 1852 46.20 TPE SZ IPG 1852 43.05 TPE SE ISG 1852 46.54 IGT SZ IPG 1852 50.39 IGT SE ISG 1852 59.71 SCTE SZ IPN 1853 01.51 SCTE SE ISN 1853 18.87 M

D

HM

2013 9 21 2232 GAP=285

Sec 49.89

Lat

M

D

HM

Sec

AZIMU 182 182 0 0 155 155 271 271 Long

41.32 20.54 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2232 57.56 PHP SE ISG 2233 03.28 TIR SZ IPG 2233 00.31 TIR SE ISG 2233 08.14 PUK SZ IPG 2233 06.58 PUK SE ISG 2233 19.89 BCI SZ IPG 2233 11.52 BCI SE ISG 2233 21.63 Y

165 165 212 212

18

2.4

17

2.4

Net Nr Rms Mag

Epicenter TPE

AZIMU

Y

Dep

hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 2235 31.24 TPE SE ISG 2235 37.25 M

0.3 0.4 -0.4 0.3

Lat

AZIMU 348 348 273 273 326 326 342 342 Long

ver.err= RES

DIS

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

6

ASN 4 0.1 2.3 BORSH-SARANDA ver.err=4KM - ALBANIA RES 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1

Dep 6

DUR 17

Md 2.2

21

Net Nr Rms Mag

2.4

Epicenter

ASN 4 0.1 2.3 ver.err=3KM

RES 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 Dep

DIS 23 23 24 24 67 67 131 131

Epicenter

DIS 41 41 57 57 96 96 122 122

MACEDONIA

DUR 20

Net Nr Rms Mag

Md 2.5

20

2.5

26

2.7

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

2013 9 GAP=

23

2218 18.52

PHP hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2218 18.52 PHP SE ISG 2218 21.80

AZIMU

Y

Long

M

2013 9 GAP=

D 24

HM

Sec

Lat

Long

D 24

HM

Sec

Lat

Y

Long

HM

2013 9 26 1137 ITALY GAP=263

Sec 58.25

Lat 39.30

ver.err= RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

HM

Sec

Md

Epicenter

17.19

ver.err= RES

Dep 13

hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SCTE SZ IPN 1138 22.62 SCTE SE ISN 1138 40.46 NOCI SZ IPN 1138 26.45 NOCI SE ISN 1138 47.58 MRVN SZ IPN 1138 33.91 MRVN SE ISN 1139 00.63 VLO SZ IPN 1138 36.96 SRN SZ IPN 1138 38.00 SRN SE ISN 1139 09.46 TPE SZ IPN 1138 40.61 TPE SE ISN 1139 12.58 PUK SZ IPN 1138 56.61 D

Epicenter

PHP AZIMU

M

Md

1825 14.02

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1825 14.02 PHP SE ISG 1825 18.41

Y

DUR

Net Nr Rms Mag

hor.err=

D

DIS

TPE

Y

M

Dep

hor.err= AZIMU

2013 9 GAP=

RES

0258 14.12

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 0258 14.12 TPE SE ISG 0258 15.45 M

ver.err=

Lat

AZIMU 51 51 357 357 357 357 55 74 74 64 64 36 Long

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag ASN 7

Md

Epicenter

0.3 3.3

SOUTHERN

ver.err=2KM RES 0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.3 0.2 -0.2 0.2 Dep

DIS 139 139 167 167 213 213 236 250 250 267 267 380

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

40

3.3

44

3.4

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

2013 9 GAP=

26

1523 12.69

PHP hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1523 12.69 PHP SE ISG 1523 16.42

AZIMU

Y

Long

M

2013 9 GAP=

D 26

HM

Sec

Lat

Long

D 26

HM

Sec

Lat

Y

Long

26

Sec

Lat

RES

Dep

DUR

Net Nr Rms Mag

Epicenter

RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Y

Long

2013 9 27 0812 GAP=239

Sec 05.97

Md

Epicenter PHP

AZIMU

HM

Md

ver.err=

hor.err=

D

DIS

1842 38.49

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1842 38.49 PHP SE ISG 1842 46.02 M

ver.err=

TIR AZIMU

HM

Md

Epicenter

1553 44.02

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1553 44.02 PHP SE ISG 1553 48.57

2013 9 GAP=

DUR

Net Nr Rms Mag

hor.err=

D

DIS

PHP

Y

M

Dep

hor.err= AZIMU

2013 9 GAP=

RES

1539 53.44

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1539 53.44 PHP SE ISG 1539 56.08 M

ver.err=

Lat

41.97 20.55 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0812 12.39 PHP SE ISG 0812 17.02 PUK SZ IPG 0812 16.01 PUK SE ISG 0812 23.70 BCI SZ IPG 0812 16.81

AZIMU 197 197 279 279 318

ver.err= RES

Dep 6

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 3 0.1 2.6 TOPOJAN KUKES ver.err=2KM - ALBANIA

RES 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1

DIS 33 33 55 55 99

DUR 32

Md 2.6

27

2.7

25

2.6


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

BCI Y

SE ISG

M

D

0812 23.83

HM

2013 9 28 0320 GAP=171

Sec 31.06

Lat

M

D

HM

2013 9 28 0936 GAP=197

Sec 04.31

Lat

M

2013 9 GAP=

D

HM

Sec

Long

Lat

AZIMU 246 246 308 308 333 333 170 170 289 289 Long

99

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 3 0.1 1.6 THIRRE KUKES ver.err=1KM - ALBANIA

RES 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.1

Long

Dep 4

DIS 30 30 35 35 46 46

DUR 8

Md 1.6

8

1.6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 5 0.1 2.7 ver.err=2KM

RES -0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.1 0.3 -0.3 Dep

DIS 15 15 53 24 53 89 29 89 90 90 181 181

GRECCE

DUR

2.8

Net Nr Rms Mag

Epicenter PHP

hor.err=

Y

Long

D

HM

Sec

Md

2.6

28 0737 00.91 AZIMU

2013 9 GAP=

6

AZIMU 287 287 151 151 342 342

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0737 00.91 PHP SE ISG 0737 05.44 M

Dep

39.58 20.49 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON IGT SZ IPG 0936 07.47 IGT SE ISG 0936 09.59 SRN SZ IPG 0936 14.27 SRN SE ISG 0936 21.61 TPE SZ IPG 0936 20.15 TPE SE ISG 0936 31.42 LKD2 SZ IPG 0936 20.47 LKD2 SE ISG 0936 31.99 SCTE SZ IPN 0936 37.80 SCTE SE ISN 0936 58.59 Y

-0.1

41.96 20.24 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 0320 37.19 PUK SE ISG 0320 41.28 PHP SZ IPG 0320 37.65 PHP SE ISG 0320 42.07 BCI SZ IPG 0320 39.79 BCI SE ISG 0320 46.11 Y

318

Lat

28 1902 20.52

ver.err= RES

Dep

DIS

Net Nr Rms Mag

ASN hor.err=

DUR

PHP ver.err=

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1902 25.38 PHP SE ISG 1902 29.21 PUK SZ IPG 1902 27.89 PUK SE ISG 1902 33.01

AZIMU

Y

Long

M

D

HM

2013 9 29 0109 GAP= hor.err=

Sec

Lat

Long

2013 9 29 0327 GAP=135

Sec 06.81

Lat

40.80 19.78 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON VLO SZ IPG 0327 14.77 VLO SE ISG 0327 20.88 TPE SZ IPG 0327 17.22 TPE SE ISG 0327 25.41 TIR SZ IPG 0327 17.23 TIR SE ISG 0327 25.67 SRN SZ IPG 0327 25.11 SRN SE ISG 0327 38.75 PHP SZ IPN 0327 25.42 PHP SE ISN 0327 41.62 SCTE SZ IPN 0327 30.31 PUK SZ IPN 0327 30.78 PUK SE ISN 0327 49.00 IGT SZ IPN 0327 32.44 BCI SZ IPN 0327 36.29 Y

M

2013 9 GAP=

D

HM

29 1412

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

PHP

ver.err

Y

HM

DIS

ASN AZIMU

D

Dep

30.35

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0109 36.09 PHP SE ISG 0109 40.53 PUK SZ IPG 0109 36.37 PUK SE ISG 0109 40.48 M

RES

Sec

Lat

AZIMU 213 213 160 160 7 7 169 169 29 29 235 4 4 161 7 Long

RES

Dep 6

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 9 0.1 2.7 WEST KUCOVE ver.err=1KM - ALBANIA

RES 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 -0.2 0.1 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 Dep

DIS DUR Md 44 44 59 23 2.6 59 61 23 2.6 61 104 32 2.9 104 112 29 2.8 112 137 138 28 2.8 139 149 175

Net Nr Rms Mag

22.18

Epicenter TPE

hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1412 22.18 PHP SE ISG 1412 24.21

AZIMU

ver.err= RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

Y

M

D

HM

2013 9 30 0154 GAP=151 STAT TPE TPE VLO VLO SRN SRN

Sec 50.58

M

2013 9 GAP=

D

HM

24 1136

M

2013 9 GAP=

D

HM

28 0734

AZIMU 81 81 310 310 154 154

Dep

Net Nr Rms Mag

6

ASN 3 0.1 2.3 BOLENE-ALBANIA ver.err=2KM RES 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 -0.1

DIS 17 17 34 34 46 46

Epicenter

DUR 19

Md 2.3

17

2.3

19

2.3

(LONG DISTANCE EARTHQUAKE)

Sec 39.50

Lat

Sec 08.50

Long

Dep

27.09 65.56 hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IP 1137 19.69 TPE SZ IP 1137 20.62 SRN SZ IP 1137 21.01 TIR SZ IP 1137 23.22 VLO SZ IP 1137 26.31 PUK SZ IP 1137 27.55

Y

Long

40.27 19.81 hor.err=1km

SP IPHASW D HRMM SECON SZ IPG 0154 53.36 SE ISG 0154 57.86 SZ IPG 0154 56.73 SE ISG 0155 03.26 SZ IPG 0154 58.60 SE ISG 0155 06.73

TERMETE TE LARGET

Y

Lat

Lat

AZIMU

Long

27.27 65.55 hor.err=

STAT SP IPHASW D HRMM SECON IGT SZ IP 0741 34.25 PHP SZ IP 0741 36.64 BCI SZ IP 0741 37.73 SRN SZ IP 0741 38.08 TIR SZ IP 0741 39.69 VLO SZ IP 0741 41.53 PUK SZ IP 0741 47.72

AZIMU

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 6 ver.err=

PAKISTAN

RES

Dep

DIS

7.7 DUR

Md

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 6 ver.err=

PAKISTAN

RES

DIS

6.8 DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

PĂ‹RSHKRIM MAKROSIZMIK I TĂ‹RMETEVE TĂ‹ NDJESHME NĂ‹ VENDIN TONĂ‹

MACROSEISMIC DESCRIPTION OF EARTHQUAKES FELT IN OUR COUNTRY

Intensiteti i tĂŤrmetit nĂŤ epiqendĂŤr I0ĂŤshtĂŤ pĂŤrcaktuar đ?‘€âˆ’1

me formulĂŤn I0=

6

. Intensiteti I nĂŤ qytete ĂŤshtĂŤ

pĂŤrcaktuar nga informacioni i marrĂŤmbi ndjeshmerinĂŤ e tĂŤrmetit nga emergjencat civile si dhe burime tĂŤ tjera.

Data

KohĂŤndodhja

(D a t e)

(Origin time)

Nr

1

08.09.2013 00:26:29.8

The epicentral Intensity of earthquake I0 is determined by the formula I0=

đ?‘€âˆ’1 6

. The felt

informacion of earthquakes in inhebitance zones provide by civil emergencies and other source is used to determine the Intensity I.

Epiqendradhe tĂŤ dhĂŤnamakrosizmike EMS-98 (Epicenter and macroseismic data EMS-98)

Epiqendra: 40.58V; 19.95L,9 km nĂŤJugLindjetĂŤqytetitBeratit. Intensiteti i tĂŤrmetit nĂŤ epiqendĂŤr I0=IV-V balle NdjerĂŤ: III-IV ballĂŤ ne qytetin e Beratit. (Epicentre: 40.58N; 19.95E, 9 kmSouth-East of Beratitown. Epicentral Intensity I0=IV. Felt: III-IV atBeratitown


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

KATALOGU I TËRMETEVE MUJORE (THE MONTHLY EARTHQUAKE CATALOG) Data KohaGjer.GjatThell.Nr. St. Gab Mag. Vendndodhja Date Time Lat Long.Depth N0.St Rms vvvv/mm/ddhh:mm:ss(km) (MD) 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9 2013 9

1 0147 1 0201 2 1453 4 2116 6 2001 8 0026 8 0026 8 1032 8 1800 9 0216 9 1118 12 0443 13 0553 14 1010 16 1442 16 1501 16 2348 17 0546 17 2205 18 1105 18 1134 19 2016 19 2105 20 0408 20 1517 20 2213 21 1852 21 2232 26 1137 27 0812 28 0320 28 0936 29 0327 30 0154

53.62 19.89 25.66 20.57 14.48 29.61 29.61 59.77 29.26 58.31 55.41 48.59 53.21 14.42 43.19 17.71 34.01 55.48 31.51 16.60 31.40 29.56 26.39 07.87 37.50 54.46 38.37 49.89 58.25 05.97 31.06 04.31 06.81 50.58

41.35 41.46 41.88 39.60 40.20 40.58 40.58 40.81 38.30 40.82 37.90 40.91 40.15 41.77 38.99 39.18 41.27 39.07 41.88 41.40 41.49 41.05 41.05 39.93 38.22 44.01 40.08 41.32 39.30 41.97 41.96 39.58 40.80 40.27

20.18 19.47 20.19 20.59 19.94 19.95 19.95 22.66 20.08 22.66 19.66 19.87 20.35 20.04 22.62 22.69 20.01 22.65 20.16 19.52 19.73 19.88 19.77 19.95 20.30 19.62 20.01 20.54 17.19 20.55 20.24 20.49 19.78 19.81

6 7 7 4 6 6 6 8 10 6 7 10 2 6 7 3 6 7 6 6 20 12 2 8 26 37 6 6 13 6 6 4 6 6

4 0.1 2.5 4 0.1 2.2 4 0.1 2.2 10 0.2 3 5 0.1 2.2 10 0.2 3.4 10 0.2 3.4 11 0.3 3.9 9 0.2 3.5 9 0.2 3.4 8 0.2 4.4 7 0.2 2.9 4 0.1 2.7 3 0.3 1.6 5 0.3 4.5 6 0.3 4.7 3 0.1 2.6 10 0.4 4 3 0.1 2 3 0.1 2.8 5 0.2 3 7 0.2 2.9 7 0.2 2.4 9 0.2 2.4 9 0.2 3.4 4 0.3 2.8 4 0.1 2.3 4 0.1 2.3 7 0.3 3.3 3 0.1 2.6 3 0.1 1.6 5 0.1 2.7 9 0.1 2.7 3 0.1 2.3

Location 26KM EAST TIRANE-ALBANIA 5KM S-W HAMALLAJ-ALBANIA KLOS-ALBANIA GREECE 12KM S-W TEPELEN-ALBANIA 13KM S-W BERAT-ALBANIA 13KM S-W BERAT-ALBANIA GREECE GREECE GREECE IONIAN SEA 11KM S-W LUSHNJE GJIROKASTER MALAJ-ALBANIA GREECE GREECE 7KM NORTH KRRABE-ALBANIA GREECE KLOS-ALBANIA DURRES-ALBANIA FUSHE-KRUJE-ALBANIA 8KM EAST PEQIN-ALBANIA PEQIN-ALBANIAT FIERI-ALBANIA 8KM N-E SARANDA GREECE SERBIA BORSH-SARANDA-ALBANIA MACEDONIA SOUTHERN ITALY TOPOJAN KUKES-ALBANIA THIRRE KUKES-ALBANIA GRECCE 10KM WEST KUCOVE-ALBANIA BOLENE-ALBANIA


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

STATISTIKA E NGJARJEVE SIZMIKE (STATISTICS OF SEISMIC EVENTS) Karakteristikat e pergjithshme (General Characteristics)  Ngjarje sizmike të ndodhura në kuadratin (39-43 V; 18.5-21.5 L) Events occured within quandrant  Ngjarje sizmike të ndodhura brenda kufijve shtetërore Events occured inside state boundaries  Thellësia mesatare e ngjarjeve sizmike Mean hypocenter depth  Thellësia maksimale Maximum hypocenter depth  Magnituda lokale minimale e regjistruar Minimum recorded local magnitude  Magnituda lokale maksimale e regjistruar Maximum recorded local magnitude  Intensiteti sizmik maksimal ne epiqendër Maximum seismic intensity

Grafiku i shpërndarjes së numurit të ngjarjeve sizmike mujore në vartesi të thellësisë (djathtas) magnitudës (majtas)

Vlerat (Data values) 24

23

7 20 1.6 3.4 V

Distribution graphic of monthly seismic event number according to depth (right) magnitude (left)


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

Zgjidhja e mekanizmit vatror (ZMV)

Focal Mechanism Solution (FMS)

Për zgjidhjen e mekanizmit të vatres janë përdorur polaritetet e hyrjeve të para P (Pg/Pn), të përcaktuara mbi format valore që shprehin funksionin kohor të burimit sizmik perkatës, në fushën e shpejtësisë. Janë përdorur regjistrimet në bandë të gjere frekuenciale (0.2 – 30 Hz), të cilat janë modeluar nëpermjet filtrave bandpass: 1.0-5.0 Hz, 2.0-10 Hz dhe 0.1-3.0 Hz. Për të arritur zgjidhjen optimale janë përdorur edhe raporti i amplitudave të valëve volumore AMPSg/AMPPg, ( AMPSn/AMPPn), të cilat janë lexuar mbi komponentet e transformuara nga sistemi koordinativ gjeografik në atë sferik (vertikal, radial dhe transversal). Eshtë realizuar një kerkim në rrjetin koordinativ me interval 5.0 – 10 grad, duke vendosur kriteret për gabimin në polaritetet e përdorura. Për zgjidhjen përfundimtare është përdorur programi FOCMEC (Snoke. et al., 1984), ndërsa për të optimizuar zgjidhjen është përdorur programi HASH (Hardebeck & Shearer, 2003).

For focal mechanism solution, the first onset polarity of P (Pg/Pn) are used, picked on the source time function respective waveforms. This is done for the velocity field recordings. Broadband recordings are used within the frequency range 0.2-30 Hz, witch are modeled by band-pass filtering in the ranges: 1.0-5.0 Hz, To achieve the optimum solution also the amplitude ratio of the type AMPSg/AMPPg, ( AMPSn/AMPPn), areused. These amplitudes are red on rotated and corrected components, from the geographic system to the spherical one (vertical, radial and transversal). A grid search at the 5.0-10 degree cells interval has been applied, setting first the allowed error threshold for polarity readings. For final solution the FOCMEC program has been used (Snoke. et al., 1984). Whereas, to optimize the solution HASHroutine(Hardebeck& Shearer, 2003), has been applied as well.

Identifikimi i ngjarjes (Event ID) 2013.09.08.00:26

Parametrat e burimit (Source paremeters) 40.58 (N) 19.95 (E) 6 (km)

Magnituda (Magnitude) 3.0

Parametrat e Mekanizmit (Focal Mechanism parameters) P1: 315, 14, 45 P2: 180, 80, -100 T: 103, 54 P: 262, 34

Tipi (Focal Type)


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Shtator (September)2013

Harta e epiqendrave tĂŤ tĂŤrmeteve

27

Buletin september 2013  
Buletin september 2013  

Buletini i Rrjetit Sizmologjik Shqiptar

Advertisement