Page 1

Universiteti Politeknik i Tiranes Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit Departamenti i Sizmologjise

BULETINI SIZMOLOGJIK

BULETINI I TËRMETEVE TË RRJETIT SIZMOLOGJIK SHQIPTAR JANAR 2014

PARAMETRIC DATA AND ALBANIAN’S EARTHQUAKE ANALYSIS JANAR 2013


UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS INSTITUTI I GJEOSHKENCAVE, ENERGJISË, UJIT DHE MJEDISIT Departamenti i Sizmologjisë

BULETINI MUJOR I RRJETIT SIZMOLOGJIK TË SHQIPERISË Janar 2014

MONTHLY BULLETIN OF THE ALBANIAN SEISMOLOGICAL NETWORK

January 2014

Perliluar nga: Compiled by: Prof.Asoc.Dr. Rrapo ORMËNI Dr. Edmond DUSHI

Redaktor pergjegjes Redactor in Chief Prof.Asoc.Dr. Rrapo ORMËNI

Drejtori i Institutit Director of Institute Prof. Mitat SANXHAKU

Tiranë, 2014


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014 INFORMACION I PERGJITSHEM Prezantim TheBuletini Albanian Seismologic Network’s bulletin is a i Rrjetit Sizmologjik Shqiptar është një publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve brenda territorit të Shqiperisë dhe rrotull saj, përpiluar nga Departamenti i Sizmologjisë i Institutit te Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit pranë Universitetit Politeknik të Tiranës. Parametrat e vlerësuar i referohen kuadrantit gjeografik të kufizuar nga koordinatat: 39.0043.00 V dhe 18.50-21.50 L. Buletini përmban pjesën spjeguese të përbërë nga informacioni i përgjithshëm, simbolet e përdorura për parametrat e vlerësuar, të dhënat fazore valore për seicilin nga tërmetet e regjistruar dhe përpunuar, katalogu mujor i termeteve, informacionin makrosimik, statistikor, mekanizmin vatror dhe hartën e shpërndarjes së epiqendrave. Në të përfshihen disa kategori tërmetesh, bazuar në informacionin e regjistruar dhe përpunuar për secilen prej tyre. Ato jane: 1- tërmetet e lokalizuar; 2- tërmetet e regjistruar nga më shumë se një stacion lokal, por jo të lokalizuar dhe 3- termete te regjistruar të paktën nga një stacion lokal, por me më shumë se një fazë valore. Të dhënat parametrike, si më siper, vlerësohen në mënyrë të pandërprerë nëpërmjet monitorimit sizmologjik dhe bazohen në analizën sasiore të regjistrimit instrumental valor. Llogaritja e vlerave të tyre është produkt i aplikimit të metodave analitike të njohura, në menyrë

GENERAL INFORMATION Introduction Publication of earthquake wave data, source parameters and their magnitudes, for every seismic event occurring inside the Albanian territory and its surroundings. This publication is compiled in the Department of Seismology of the Institute of Geosciences, Energy, Water and Environment under the Polytechnic University of Tirana. All the estimated values, of the parameters, refer to the geographic quadrant confined by the coordinates: 390- 430N and 18.50-21.50 E. Bulletin comprises a description section, containing the most general information, the section of the used symbols corresponding to all the evaluated parameters, phases data for each of the recorded and located earthquakes. It contains also the event catalogue, the macro- seismic information, the statistical information, the focal mechanism solutions and an aerial epicenter distribution map. Different earthquake information categories are included, depending on their recorded and elaborated information, for each of them. They are: 1- 1ocalized earthquakes; 2- earthquakes recorded from more than one local station, but not located and 3- earthquakes recorded at least by one station, but having more than one seismic phase. The parametric data, as above, are permanently evaluated throughout the seismological monitoring routine, based upon quantitative analyze of instrumental waveform recordings. Their computed values are the direct application


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014 iterative dhe interaktive, të aplikuara në programe llogarites të çertifikuar dhe të njohur globalisht. Kështu, për përcaktimin e të dhënave kohore valore hyrëse përdoret programi Atlas, ndërsa lokalizimi i tërmeteve kryhet nëpërmjet programit Hypoinverse. Në këtë analizë merret në konsideratë modeli lokal për strukturën e shpejtësisë së përhapjes së valëve sizmike (Ormëni 2007) (kryesisht atyre volumore, primare dhe sekondare, P dhe S). Vlerësimi i magnitudës realizohet duke aplikuar modele të njohur parametrik si ai Richter & Gutenberg (1956) dhe Eaton (1992). Analiza e të dhënave të publikuara realizohet nga grupi i punes i përbere nga punonjësit kërkues shkencor Rrapo Ormeni dhe Edmond Dushi si edhe ata ndihmës shkencor Ardian Minarolli, Ervin Kasa dhe Olgert Gjuzi. Informacioni instrumental valor përftohet nëpërmjet një rrjeti stacionesh lokal, ku përfshihen: stacioni sizmologjik qëndror i Tiranës (TIR), B. Currit (BCI), Pukës (PUK), Peshkopisë (PHP), Vlorës (VLO), Tepelenës (TPE), Sarandës (SRN) dhe Korçës (KBN), te cilët janë të paisur me sensor me bandë të gjerë regjistrimi. Gjithashtu, rrjeti lokal përmban edhe një numër stacionesh me regjistrim me period të shkurtër, ku përfshihen: Shkodra (SDA), Laçi (LACI) dhe Leskoviku (LSK). Në analizë perfshihen edhe të dhënat valore të regjistruara e përcaktuara nga një numër stacionesh sizmologjik të rajonit dhe Mesdheut, të cilët i përkasin rrjetit sizmologjik të Universitetit “Aristotel” të Selanikut (AUTH), rrjetit sizmologjik Italian të menaxhuar nga Instituti Kombetar i Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (INGV), si edhe stacione të rrjetit sizmologjik të Observatorit Sizmologjik të Malit të Zi (MSO).

result of known analytical methods, iteratively and interactively, within certified and globally known computational programs. Hence, for the onset time data determination, the Atlas program is used, whereas the earthquake location is done by mean of Hypoinverse program. For this analyze, a local velocity model accounting for the local and accurate seismic wave paths, is used (Ormeni, 2007). Mainly body seismic waves are concerned, primary P-phases and secondary Sphases, within computation and location process. Magnitude determination is achieved through known parametric models as the one of Richter (1956) and Eaton (1992). Analyzes of the published data is undertaken from a dedicated working group, comprising by scientific staff Rrapo Ormeni & Edmond Dushi and technical staff Ardian Minarolli, Ervin Kasa& Olgert Gjuzi. Instrumental information is achieved through a network of local seismological stations, as listed: Tirana central station (TIR), B. Curri (BCI), Puka (PUK), Peshkopia (PHP), Vlora (VLO), Tepelena (TPE), Saranda (SRN) and Korça (KBN), which are equipped with broad band seismic sensors. Also, the local network enumerates some short period recording stations, situated at Shkodra (SDA), Laçi (LACI) and Leskoviku (LSK). In this analyze, data from a number of regional stations, are included as well. They are distributed along the Mediterranean coast and belong to the AUTH network of the “Aristotle” university of Thessaloniki, Italian National Seismological Network managed from National Institute of Geophysics and Volcanoes (INGV) as well as seismological stations of the Seismological Observatory of Montenegro (MSO).


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014 STACIONET E RRJETIT SIZMOLOGJIK

( SEISMOLOGICAL NETWORK STATION)

Koordinatat (Coordinates)

Kodi Stacionit (Stn. Code)

Regjistrimi (po/jo) (Registered)

TIR BCI KKS PHP PUK SDA LACI KBN LSK TPE VLO SRN

Po (y) Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po Po

V-J

L-P

(N-S)

(E-W)

41.3477 42.3666 42.0756 41.6847 42.0426 42.0519 41.6363 40.6236 40.1500 40.2952 40.4686 39.8800

19.8650 20.0675 20.4113 20.4408 19.8926 19.4986 19.7094 20.7874 20.6000 20.0109 19.4955 20.0005

Lartesia (Elevation)

198 500 300 670 900 80 40 800 920 240 80 20

Tipi Stacionit (Stn. Type) 3C-VBB 3C-BB 3C-BB 3C-BB 3C-BB 3C-SP 3C-SP 3C-BB 3C-SP 3C-BB 3C-BB 3C-BB

Sizmometri (Sensor Type STS-2 CMG-40T SM-4 (B) Trillium-40 Trillium-40 SM-4 (B) SM-4 (B) Trillium-40 SM-4 (B) CMG-40T Trillium-40 Trillium-40

Sistemi regjistrimit

Sistemi i komunikimit

Recording system

Comunication system

Quantera Trident GBD-x16 Trident Trident GBD-x16 GBD-x16 Trident GBD-x16 Trident Trident Trident

VSAT VSAT Dial Up VSAT VSAT Dial Up Dial Up VSAT Dial Up VSAT VSAT VSAT

Perioda natyrore e sensorit (Natural Sensor period 120 s 40 s 0.2 s 40 s 40 s 0.2 s 0.2 s 40 s 0.2 s 40 s 40 s 40 s

SIMBOLIKA E PERDORUR NE PERMBAJTJEN E BULETINIT SIZMOLOGJIK SYMBOLIC USED IN SEISMOLOGICAL BULLETIN CONTAIN Simboli (Symbol)

Parametri korrespondues (Corresponding parameter)

Y M D H M Sec

Viti (year) Muaji (month) Dita (day) Ora (hour) Minuta (minute) Sekonda (second)

Lat

Gjerësia gjeografike (latitude)

Lon

Gjatësia gjeografike (longitude)

Dep

Thellësia (depth)

Hor. err

Gabimi horizontal (horizontal error)

Ver. err

Gabimi vertikal (vertical error)

Gap

Mosmbulimi me stacione minitorimi (azimutal gap)

Rms

Gabimi mesatar kuadratik (Root mean squarre)

Mag

Magnituda (magnitude)

Net

Emërtimi i rrjetit sizmologjik (network code)

Pershkrimi (Description) Viti ndodhjes se ngjarjes (year of occurence) Muaji i ndodhjes së ngjarjes (month of occurence Data e ndodhjes së ngjarjes (date of occurence) Ora ne origjine (UTC) (origine time universal) Minuta (origine time minute) Sekonda (origine time second) Gjeresia gjeografike e epiqendrës Veri-Jug( 0) Geographical latitude N-S direction Gjatesia gjeografike e epiqendrës Lindje-Perendim( 0) Geographical longitude E-W direction Thellësia vatrore (focal depth)-km Gabimi ibërë në vlerësimin eepiqendres (km) Estimation error of epicentre Gabimi i bërë në vlerësimin e thellësisë (km) Depth estimation error Zona e sferës fokale (imagjinare),e pa mbuluar me stacione regjistrues Azimutal station gap Gabimi i pergjitshem (Total estimation error-sec) Madhesia e termetit sipas shkalles lokale te kalibruar (local calibrated measure of the earthquake size) Kodi nderkombetar i identifikimit te rrjetit ne FDSN (Federation of Digital seismologies network) eshte AC


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

Nu uri i sta io eve statio ’s u

Nr

er

STAT

Kodi i stacionit (station code)

SP

Komponentja e regjistrimit (recording component)

IPHASW

Faza valore sizmike (seismic wave phase) Polariteti i hyrjes së parë në komponenten vertikale (first vertical honsent polarity) Ora, minuta dhe sekonda (time onsets for each phase)

D HRMM SECON AZIMU

Kendi azimutal (station-source azimuth angle)

RES

Diferenca kohore (time residual)

DIS

Largesia epiqendrore (epicentral distance)

DUR

Zgjatshmeria e sinjalit sizmik (signal time duration)

(International code of Network identification on FDSN is AC) Nr. Stacioneve te perdorur ne lokalizim (No. Of used stations) Kodi nderkombetar që përdoret për të identifikuar stacionin përkatës sizmologjik (tre karaktere) (international stn code) Kodimi i komponenteve te regjistrimit ne perputhje e orientimin gjeografik 3D (Z, N ose E) Component code acording to recording direction tipi i valës P (Pg / Pn) ose S (Sg / Sn) (wave phase type) Polariteti i vales renese ne statcion, ne komponenten Z (first onset polarity on Z) Te dhenat kohore per mbrritjen e seciles faze ne regjistrim Time data for each phases on recording Azimuti stacion- vater termeti Station-focus azimuthal angle Ndryshimi ndërmjet kohës teorike të llogaritur nga modeli dhe kohës faktike, nga regjistrimi Time residuals between calculated and observed times Largesia hoeizontale epiqender-stacion Distance from epicenter to the station Shpreh zgjatshmerinë e plotë të sinjalit sizmik ne sizmogram Total Signal Duration

INFORMACIONI PARAMETRIK FAZOR DHE LOKALIZIMI (PARAMETRIC PHASES INFORMATION AND LOCATION)

TËRMETE TË AFËRTA (NEAR EARTHQUAKE)

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 02 0423 10.38 GAP=184

Lat

Long

41.37 20.96 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0423 20.74 PHP SE ISG 0423 27.91 FNA SZ IPG 0423 24.09

AZIMU 309 309 151

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

7

ASN 5 0.3 2.7 ver.err=11KM

MACEDONIA

RES -0.1 -0.2 0.2

DIS 56 56 74

DUR 25

Md 2.7


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

FNA TIR TIR PUK PUK BCI BCI

Y

M

SE SZ SE SZ SE SZ SE

ISG IPG ISG IPG ISG IPN ISN

D

HM

0423 0423 0423 0423 0423 0423 0423

33.66 26.89 39.89 30.30 46.79 34.09 53.12

Sec

2014 01 02 0606 36.56 GAP=322

Lat

M

D

HM

Sec

2014 01 02 07.31 53.44 GAP=165

Lat

M

D

HM

Sec

2014 01 02 0837 25.63 GAP=147

Dep 7

AZIMU 96 96 73 73 14 14

Long

Dep

Lat

AZIMU 134 134 209 209

Long

41.10 20.06 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0837 32.67 TIR SE ISG 0837 36.87 PHP SZ IPG 0837 38.99 PHP SE ISG 0837 48.73 TPE SZ IPG 0837 41.66 TPE SE ISG 0837 54.01 PUK SZ IPG 0837 44.45 PUK SE ISG 0837 57.75 FNA SZ IPG 0837 47.67

AZIMU 303 303 26 26 183 183 353 353 107

7

4

25 2.7 29 2.8 29

DIS 72 25 72 95 26 95 132 132

Net Nr Rms Mag

2.8

Epicenter

ASN 3 0.3 2.7 ver.err=14KM

ADRIATIC SEA

DUR 2.7

Md

2.7 26

2.7

Epicenter

ASN 2 0.2 2.0 LURE PESHKOPI ver.err=24KM -ALBANIA

RES 0.1 0.2 0.1 0.2

Dep

74 92 92 116 116 133 133

Net Nr Rms Mag

RES 0.2 0.3 -0.1 -0.2 0.4 -0.3

41.86 20.19 hor.err=6km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0731 58.43 PHP SE ISG 0732 03.44 PUK SZ IPG 0731 59.46 PUK SE ISG 0732 06.46

Y

Long

0.1 0.2 0.3 0.2 -0.3 0.4 -0.3

42.12 18.89 hor.err=4km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 0606 50.47 PUK SE ISG 0607 00.73 PHP SZ IPG 0606 53.17 PHP SE ISG 0607 06.26 BCI SZ IPN 0606 59.12 BCI SE ISN 0607 17.21

Y

151 269 269 311 311 327 327

DIS 26 12 26 32 12 32

Net Nr Rms Mag

DUR 2.0

Md

2.0

Epicenter

ASN 7 0.1 2.5 ELBASAN-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.3 0.2 0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 -0.1 0.1

DIS 32 32 73 73 89 89 106 106 117

DUR 23 2.5 23 2.5 26 2.6

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

FNA SRN SRN BCI BCI

Y

M

SE SZ SE SZ SE

ISG IPG ISG IPG ISG

D

HM

0838 0837 0838 0837 0838

Sec

2014 01 02 1417 22.01 GAP=185

02.28 49.77 07.66 50.78 09.58

Lat

M

D

HM

Sec

2014 01 03 1306 45.48 GAP=232

Lat

M

D

HM

Sec

2014 01 04 1303 16.06 GAP=182

Lat

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 04 2010 28.74 GAP=186

Long

AZIMU 96 96 328 328 353 353

Long

41.71 20.41 hor.err=12km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1303 17.69 PHP SE ISG 1303 15.85 PUK SZ IPG 1303 26.38 PUK SE ISG 1303 34.18

Lat

0.0 0.1 -0.1 0.1 0.1

Dep 7

AZIMU 134 134 309 309

41.70 20.18 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1306 50.19 PHP SE ISG 1306 53.39 PUK SZ IPG 1306 53.94 PUK SE ISG 1307 00.19 BCI SZ IPG 1306 58.72 BCI SE ISG 1307 09.08

Y

Long

41.87 20.18 hor.err=9km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1417 27.80 PHP SE ISG 1417 32.20 PUK SZ IPG 1417 27.86 PUK SE ISG 1417 32.28

Y

107 183 183 0 0

AZIMU 134 134 312 312

Long

41.88 20.16 hor.err=9km

117 135 135 141 141

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 2 0.0 2.0 LURE PESHKOPI ver.err=8KM -ALBANIA RES 0.0 0.0 0.0 0.0

Dep 12

Net Nr Rms Mag

7

DUR 2.0

Md

2.0

Epicenter

ASN 3 0.1 2.0 S-E KURBNESH ver.err=3KM -ALBANIA

RES 0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.1

Dep

DIS 30 12 30 30 12 30

DIS DUR 21 12 2.0 21 45 13 2.1 45 74 74

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 2 0.0 2.2 NORTH PESHKOPI ver.err=2KM -ALBANIA

RES 0.0 0.0 0.0 0.0

DIS 4 15 4 56 16 56

DUR 2.1

Md

2.3

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

7

ASN 2 0.0 2 ver.err=8KM

LURE-PESHKOPI -ALBANIA


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 2010 34.29 PUK SE ISG 2010 38.51 PHP SZ IPG 2010 34.85 PHP SE ISG 2010 39.41

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 08 0736 17.30 GAP=148

Lat

M

D

HM

Sec

2014 01 08 1244 47.33 GAP=

Long

40.80 21.33 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 0736 18.59 FNA SE ISG 0736 19.39 PHP SZ IPG 0736 38.63 PHP SE ISG 0736 55.57 TPE SZ IPG 0736 39.62 IGT SZ IPN 0736 46.48 IGT SE ISN 0737 07.84 PUK SZ IPN 0736 49.40 PUK SE ISN 0737 13.32 BCI SZ IPN 0736 52.46 BCI SE ISN 0737 18.58

Y

AZIMU 308 308 134 134

Lat

AZIMU 118 118 323 323 244 212 212 320 320 330 330

Long

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 08 1538 41.75 GAP=

Lat

AZIMU

Y

Long

M

D

HM

Sec

2014 01 08 2219 08.68 GAP=215

Lat

41.92 20.90 hor.err=1km

DUR 2.0

4

ASN 6 0.3 3 ver.err=2KM

RES 0.0 0.1 -0.7 0.1 -0.1 0.2 -0.2 0.3 0.3 0.1 -0.4

Dep

DIS 5 5 123 35 123 125 165 165 183 183 203 203

RES

Dep

DUR

Md

3

Epicenter

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

5

GREECE

PHP

DIS

ASN ver.err=KM

Dep

Epicenter

Net Nr Rms Mag ASN ver.err=KM

Md

2.1

Net Nr Rms Mag

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1538 41.75 TIR SE ISG 1538 43.96

DIS 29 12 29 32 13 32

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1244 47.33 PHP SE ISG 1244 47.92

M

RES 0.0 0.0 0.0 0.0

Md

Epicenter

TIR

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag ASN 7 0.1 2.8 ver.err=2KM

Md

Epicenter MACEDONIA


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2219 17.37 PHP SE ISG 2219 23.35 PUK SZ IPG 2219 23.07 PUK SE ISG 2219 35.55 BCI SZ IPG 2219 24.23 BCI SE ISG 2219 35.53 TIR SZ IPG 2219 28.35 TIR SE ISG 2219 41.15 FNA SZ IPN 2219 32.04 FNA SE ISN 2219 49.81 TPE SZ IPN 2219 42.46 IGT SZ IPN 2219 52.86

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 09 0101 13.16 GAP=

Lat

AZIMU 237 237 280 280 307 307 235 235 162 162 203 191

Long

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 09 0142 02.22 GAP=140

Lat

41.07 20.23 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0142 10.76 TIR SE ISG 0142 16.98 PHP SZ IPG 0142 15.20 PHP SE ISG 0142 25.17 FNA SZ IPG 0142 20.92 FNA SE ISG 0142 35.15 PUK SZ IPG 0142 22.04 PUK SE ISG 0142 37.65 BCI SZ IPN 0142 28.28 BCI SE ISN 0142 47.59 IGT SZ IPN 0142 33.03 IGT SE ISN 0142 55.21

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 09 0309 20.60 GAP=

Dep

Lat

AZIMU 316 316 14 14 107 107 346 346 355 355 176 176

Long

hor.err=km

DIS 46 30 46 85 25 85 85 30 85 107 107 132 132 195 269

RES

Dep 1

Md

2.7 2.8

Epicenter

PHP

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 6 0.1 2.6 SHUSHIC-ELBASAN ver.err=1KM -ALBANIA

RES 0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 0.1 -0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1

Dep

DUR 2.8

Net Nr Rms Mag ASN ver.err=KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0101 13.16 PHP SE ISG 0101 14.16

M

RES 0.0 -0.5 -0.1 0.1 0.2 -0.1 0.7 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0

DIS 43 25 43 70 21 70 103 103 111 23 111 144 144 171 171

DUR 2.6 2.5

2.6

Net Nr Rms Mag ASN ver.err=KM

Md

PHP

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0309 20.60 PHP SE ISG 0309 24.73

AZIMU

Y

Long

M

D

HM

Sec

2014 01 09 0322 50.87 GAP=130

Lat

41.78 20.22 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0322 55.25 PHP SE ISG 0322 58.61 PUK SZ IPG 0322 58.21 PUK SE ISG 0323 04.00 TIR SZ IPG 0323 01.31 TIR SE ISG 0323 09.05 BCI SZ IPG 0323 02.91 BCI SE ISG 0323 11.91

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 09 1342 56.44 GAP=

Lat

AZIMU 120 120 317 317 212 212 350 350

Long

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 09 1717 48.60 GAP=

Lat

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 09 2231 15.77 GAP=130

10

Dep

Lat

40.16 20.02 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 2231 19.62 TPE SE ISG 2231 23.51

AZIMU 355 355

DIS

Md

Epicenter

ASN 4 0.0 2.3 LURE-PESHKOPI ver.err=4KM -ALBANIA DIS 21 18 21 40 18 40 57 57 66 66

DUR 2.3

RES

Epicenter

PUK

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag ASN ver.err=KM

RES

Md

2.3

Net Nr Rms Mag ASN ver.err=KM

Dep

DUR

Net Nr Rms Mag

RES 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1717 48.60 PHP SE ISG 1717 49.70

M

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 1342 56.44 PUK SE ISG 1342 57.87

M

RES

Md

Epicenter

PHP

DIS

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

19

ASN 4 0.0 2 ver.err=1KM

South TEPELENE -ALBANIA

RES -0.4 0.3

DIS 14 13 14

DUR 2

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

SRN SRN VLO VLO IGT IGT

Y

M

SZ SE SZ SE SZ SE

IPG ISG IPG ISG IPG ISG

D

HM

2231 2231 2231 2231 2231 2231

Sec

2014 01 10 0243 30.04 GAP=

21.84 27.65 24.43 34.30 30.35 41.46

Lat

184 184 307 307 159 159

Long

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 10 0357 37.07 GAP=257

Lat

41.87 19.42 hor.err=2km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 0357 45.03 PUK SE ISG 0357 51.40 TIR SZ IPG 0357 49.73 TIR SE ISG 0357 59.25 BCI SZ IPG 0357 50.65 BCI SE ISG 0358 01.63 PHP SZ IPG 0357 52.37 PHP SE ISG 0358 04.17

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 11 0412 44.02 GAP=345

Dep

Lat

AZIMU 64 64 147 147 44 44 103 103

Long

37.30 21.38 hor.err=12KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 0413 34.37 SRN SE ISN 0414 12.67 TPE SZ IPN 0413 39.99 TPE SE ISN 0414 22.91 VLO SZ IPN 0413 44.86 VLO SE ISN 0414 30.48 TIR SZ IPN 0413 54.57 TIR SE ISN 0414 47.11 PHP SZ IPN 0413 58.62 PHP SE ISN 0414 54.83

AZIMU 338 338 341 341 336 336 345 345 351 351

32 9 32 56 56 75 75

RES

Dep 7

3

Epicenter

SRN

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

DIS 43 17 43 69 16 69 76 76 87 17 87

VELIPOJE -ALBANIA

DUR 2.3

2.4

Epicenter

ASN 7 0.8 4.8 ver.err=7KM DIS 310 220 310 352 225 352 387 220 387 467 215 467 492 492

Md

2.3

Net Nr Rms Mag

RES 0.1 0.7 0.1 1.1 0.4 0.6 -0.5 -1.2 0.6 -1.4

Md

Epicenter

ASN 4 0.3 2.3 ver.err=21KM

RES -0.1 0.1 0.1 0.3 -0.2 0.4 0.3 -0.3

Dep

1.9

Net Nr Rms Mag ASN ver.err=KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPG 0243 30.04 SRN SE ISG 0243 36.89

M

-0.6 0.2 -1.8 0.2 0.9 1.8

GREECE

DUR 4.7

Md

4.8 4.7 4.8 172

4.6


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

PUK SZ IPN PUK SE ISN BCI SZ IPN BCI SE ISN

Y

M

D

0414 03.39 0415 05.38 0414 07.99 0415 13.87

HM

Sec

2014 01 11 1853 31.04 GAP=

Lat

347 347 350 350

Long

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 11 1857 33.66 GAP=

Lat

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 11 2315 59.53 GAP=

Lat

AZIMU

Y

Long

M

D

HM

Sec

2014 01 12 0049 37.30 GAP=185

Lat

41.86 20.19 hor.err=4km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0049 42.43 PHP SE ISG 0049 47.25 PUK SZ IPG 0049 43.09 PUK SE ISG 0049 48.61

Y

M

D

HM

Sec

Lat

AZIMU 134 134 309 309

Long

Net Nr Rms Mag

RES

Dep

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

Dep

Epicenter

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

Md

Epicenter

PHP

DIS

Dep

Net Nr Rms Mag

7

ASN 2 0.0 1.7 ver.err=9KM RES 0.0 0.0 0.0 0.0

Md

PHP

DIS

ASN ver.err=KM

Dep

Epicenter

PHP

DIS

ASN ver.err=KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2315 59.53 PHP SE ISG 2316 01.95

541 197 4.8 541 573 227 4.9 573

ASN ver.err=KM

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1857 33.66 PHP SE ISG 1857 39.55

M

Dep

hor.err=km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1835 31.04 PHP SE ISG 1835 33.57

M

-0.1 0.7 -1.1 1.1

DIS 28 8 28 32 9 32

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter ARRE-MOLLE -ALBANIA DUR 1.6

Md

1.7

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

2014 01 12 0049 51.04 GAP=191

41.94 20.34 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0049 56.70 PHP SE ISG 0050 01.50 PUK SZ IPG 0049 57.58 PUK SE ISG 0050 03.89 BCI SZ IPG 0050 00.31 BCI SE ISG 0050 08.01

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 12 0657 16.22 GAP=203

Lat

AZIMU 165 165 286 286 334 334

Long

41.18 20.08 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0657 21.45 TIR SE ISG 0657 25.37 PHP SZ IPG 0657 27.77 PHP SE ISG 0657 36.35 PUK SZ IPG 0657 33.47 PUK SE ISG 0657 46.85 FNA SZ IPG 0657 37.41 FNA SE ISG 0657 52.96 BCI SZ IPN 0657 39.85 BCI SE ISN 0657 57.64

AZIMU 314 314 27 27 351 351 111 111 0 0

Y

Long

M

D

HM

Sec

2014 01 14 0828 46.86 GAP=132

Lat

40.14 19.85 hor.err=1km

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TPE SZ IPG 0828 50.14 TPE SE ISG 0828 53.36 SRN SZ IPG 0828 51.96 SRN SE ISG 0828 56.63 IGT SZ IPG 0829 00.27 IGT SE ISG 0829 10.95 SCTE SZ IPG 0829 06.72 SCTE SE ISG 0829 22.56 FNA SZ IPN 0829 11.77 FNA SE ISN 0829 31.46

Y

M

D

HM

Sec

Lat

AZIMU 39 39 156 156 148 148 267 267 61 61

Long

7

ASN 2 0.2 2 ver.err=10KM

RES -0.2 0.2 -0.8 0.0 -0.2 0.3

Dep 4

DIS 30 10 30 39 12 39 52 13 52

Net Nr Rms Mag

VATAJ-KUKES -ALBANIA DUR 1.8

Md

1.9 2.1

Epicenter

ASN 5 0.1 2.2 NORTH-ELBASAN ver.err=2KM - ALBANIA RES 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.2 0.1 0.1 0.3 0.5

Dep 6

Net Nr Rms Mag

DUR 1.8

Md

2.2 2.4

Epicenter

ASN 5 0.1 2.7 KUC-VLORE ver.err=1KM -ALBANIA

RES 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.1 0.1

Dep

DIS 26 11 26 63 14 63 97 19 97 118 118 131 131

DIS 21 29 21 32 26 32 79 79 118 118 148 148

Net Nr Rms Mag

DUR 2.7

Md

2.7

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

2014 01 14 0938 49.08 GAP=199

40.01 21.32 hor.err=2KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPN 0939 02.66 FNA SE ISN 0939 13.29 IGT SZ IPN 0939 08.00 IGT SE ISN 0939 22.11 TPE SZ IPN 0939 09.77 TPE SE ISN 0939 24.43 SRN SZ IPN 0939 09.29 SRN SE ISN 0939 24.69 LKD2 SZ IPN 0939 16.17 PHP SZ IPN 0939 21.46 BCI SZ IPN 0939 33.45

Y

M

D

HM

2014 01 15 2353 GAP=195

Sec 16.74

Lat

M

D

HM

2014 01 17 1941 GAP=112

Sec 55.05

Long

40.49 21.56 hor.err=2KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 2353 20.52 FNA SE ISG 2353 21.61 PHP SZ IPN 2353 40.20 PHP SE ISN 2354 00.05 TIR SZ IPN 2353 44.28 TIR SE ISN 2354 05.37 SRN SZ IPN 2353 46.80 SRN SE ISN 2354 08.91 PUK SZ IPN 2353 51.93 PUK SE ISN 2354 17.72 BCI SZ IPN 2353 53.62 BCI SE ISN 2354 22.04

Y

AZIMU 3 3 234 234 282 282 259 259 202 338 338

Lat

AZIMU 264 264 217 217 294 294 234 234 316 316 325 325

Long

40.81 20.69 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 1942 05.95 FNA SE ISG 1942 13.74 TPE SZ IPG 1942 08.05 TPE SE ISG 1942 20.46 TIR SZ IPG 1942 11.23 PHP SZ IPG 1942 12.64 PHP SE ISG 1942 26.45

AZIMU 92 92 226 226 312 348 348

9

ASN 7 0.2 3.4 ver.err=2KM

RES -0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 -0.1 -0.3 -2.2 0.0 -0.3 0.2

DIS 76 76 106 106 114 53 114 116 116 156 191 75 273

GREECE

DUR

Md

3.4 53

3.4

3.7

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

2

ASN 6 0.2 2.9 ver.err=2KM

GREECE

RES 0.2 -0.3 0.2 0.3 0.2 -0.1 0.4 -0.3 0.3 0.1 0.6 0.2

DIS 16 16 136 136 155 155 167 167 191 191 214 214

DUR

Md

28

2.8

28

2.8

34

3.0

29

2.9

34

3.1

Dep

Net Nr Rms Mag

5

ASN 7 0.2 2.6 North-MALIQ ver.err=2KM -ALBANIA

RES 0.1 -1.2 -0.2 0.3 -0.1 0.2 0.3

DIS 59 59 81 81 92 100 100

Epicenter

DUR

Md

24

2.6

25 23

2.7 2.6


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

SRN SZ IPG SRN SE ISG PUK SZ IPN PUK SE ISN BCI SZ IPN BCI SE ISN

Y

M

D

1942 16.31 1942 32.07 1942 21.85 1942 42.02 1942 26.52 1942 49.74

HM

2014 01 17 1942 GAP=102

Sec 31.95

Lat

M

D

HM

2014 01 17 1948 GAP=118

Sec 56.34

Long

40.79 20.65 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 1942 43.43 FNA SE ISG 1942 51.74 TPE SZ IPG 1942 45.47 TPE SE ISG 1942 56.21 TIR SZ IPG 1942 48.07 TIR SE ISG 1943 00.41 PHP SZ IPG 1942 49.75 PHP SE ISG 1943 03.49 SRN SZ IPG 1942 52.48 SRN SE ISG 1943 07.60 PUK SZ IPN 1942 58.66 PUK SE ISN 1943 18.63 BCI SZ IPN 1943 04.23 BCI SE ISN 1943 26.96

Y

210 210 335 335 344 344

Lat

AZIMU 90 90 225 225 314 314 351 351 209 209 336 336 345 345

Long

40.81 20.70 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 1949 06.82 FNA SE ISG 1949 14.84 TPE SZ IPG 1949 11.19 TPE SE ISG 1949 21.99 TIR SZ IPG 1949 12.85 TIR SE ISG 1949 25.02 PHP SZ IPG 1949 13.90 PHP SE ISG 1949 27.06 SRN SZ IPN 1949 17.48 SRN SE ISN 1949 32.74 PUK SZ IPN 1949 22.74 PUK SE ISN 1949 43.52 BCI SZ IPN 1949 27.60 BCI SE ISN 1949 49.50

AZIMU 93 93 225 225 314 314 351 351 209 209 334 334 345 345

0.2 0.2 0.0 0.1 0.2 -0.1

119 119 152 152 181 181

Dep

Net Nr Rms Mag

7

ASN 7 0.2 3.3 North-MALIQ ver.err=2KM -ALBANIA

RES 0.2 0.0 -0.3 0.0 -0.1 0.1 0.1 -0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.9 0.2

Dep 6

DIS 62 62 77 77 90 90 101 101 115 115 153 153 182 182

Epicenter

DUR

Md

50

3.2

56

3.2

58

3.3

60

3.4

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 7 0.1 2.7 ver.err=2KM

RES -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.7 -0.7 -0.2 0.6 0.1 0.1

DIS 58 58 82 82 92 92 99 99 120 120 152 152 180 180

N-E MALIQ -ALBANIA

DUR

Md

25

2.7

26

2.6

25

2.7

29

2.8


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

Y

M

D

HM

2014 01 17 2031 GAP=109

Sec 13.92

Lat

40.78 20.68 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 1931 27.84 FNA SE ISG 1931 33.26 TPE SZ IPG 1931 27.03 TPE SE ISG 1931 39.00 PHP SZ IPG 1931 32.11 PHP SE ISG 1931 45.71 SRN SZ IPN 1931 34.71 SRN SE ISN 1931 50.18 PUK SZ IPN 1931 41.34 PUK SE ISN 1932 01.75 BCI SZ IPN 1931 45.89 BCI SE ISN 1932 09.52

Y

M

D

HM

2014 01 17 2325 GAP=104

Sec 32.40

Lat

M

D

HM

2014 01 18 0022 GAP=116

Sec 04.94

AZIMU 93 93 225 225 349 349 209 209 334 334 345 345

Long

40.81 20.67 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 2325 32.40 FNA SE ISG 2325 52.09 TPE SZ IPG 2325 45.95 TPE SE ISG 2325 58.08 TIR SZ IPG 2325 48.87 TIR SE ISG 2326 00.96 PHP SZ IPG 2325 50.12 PHP SE ISG 2326 03.75 SRN SZ IPN 2325 54.07 SRN SE ISN 2326 09.80 PUK SZ IPN 2325 59.43 PUK SE ISN 2326 19.82 BCI SZ IPN 2326 04.88 BCI SE ISN 2326 27.44

Y

Long

Lat

4

Long

AZIMU

Net Nr Rms Mag

Dep 2

DIS 59 59 79 79 102 102 116 116 154 154 183 183

DUR

Md

20

2.5

20

2.5

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 7 0.2 2.8 MALIQ-KORCE ver.err=2KM -ALBANIA RES 0.1 -0.1 -1.1 -0.2 -0.2 0.0 -0.2 0.0 0.4 0.1 0.1 0.3 1.1 0.1

Dep 7

Epicenter

ASN 7 0.1 2.5 MALIQ-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.1 -0.1 1.2 0.0 -0.2 -0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.6 0.2

AZIMU 93 93 225 225 311 311 249 249 210 210 335 335 344 344

40.83 20.68 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

Dep

DIS 60 60 81 81 90 90 99 99 118 118 151 151 180 180

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

30

2.8

30

2.9

28

2.8

Epicenter

ASN 6 0.2 2.4 S-E POGRADEC ver.err=2KM -ALBANIA RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

FNA SZ IPG FNA SE ISG TPE SZ IPG TPE SE ISG TIR SZ IPG TIR SE ISG PHP SZ IPG PHP SE ISG PUK SZ IPN PUK SE ISN BCI SZ IPN BCI SE ISN

0022 15.82 0022 23.80 0022 19.78 0022 21.90 0022 21.90 0022 33.03 0022 22.18 0022 35.41 0022 26.15 0022 42.17 0022 31.48 0022 50.88

Y

Sec

M

D

HM

2014 01 18 0031 GAP=282

31.81

Lat

M

D

HM

2014 01 18 1428 GAP=185

Sec 23.76

Lat

M

D

HM

2014 01 20 0600 GAP=173

Sec 13.88

AZIMU 93 93 61 61 15 15 17 17

Long

41.99 20.29 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 1428 29.68 PUK SE ISG 1428 35.44 PHP SZ IPG 1428 30.28 PHP SE ISG 1428 36.33 BCI SZ IPG 1428 31.82 BCI SE ISG 1428 39.09

*** Y

Long

41.36 19.64 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0032 39.10 TIR SE ISG 0032 43.08 PHP SZ IPG 0032 46.73 PHP SE ISG 0032 57.19 PUK SZ IPG 0032 47.19 PUK SE ISG 0032 57.96 BCI SZ IPN 0032 53.22 BCI SE ISN 0033 09.12

Y

94 94 225 225 311 311 348 348 210 210 335 335

Lat

AZIMU 280 280 161 161 336 336

Long

41.36 19.46 hor.err=1KM

0.2 -0.3 0.3 -0.4 0.5 0.6 0.1 0.2 0.4 -0.3 0.3 -0.4

Dep 17

14

15

2.2

17

2.4

20

2.5

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.3 2.6 S-W VORE ver.err=1KM -ALBANIA

RES 0.2 0.3 -0.4 0.3 0.4 -0.1 0.2 0.3

Dep

59 59 82 82 90 90 97 97 120 120 150 150

DIS 18 18 76 76 79 79 117 117

DUR 17 18

Net Nr Rms Mag

Md 2.5 2.6

Epicenter

ASN 3 0.2 2.1 14KM S-W KUKES ver.err=1KM -ALBANIA

RES 0.2 -0.2 0.3 0.2 -0.1 0.2

DIS 34 34 36 36 45 45

DUR 13

Md 2.0

13

2.1

12

2.1

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

12

ASN 8 0.2 4.2 DURRES-ALBANIA ver.err=1KM


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0600 20.80 TIR SE IPG 0600 25.13 PUK SZ IPG 0600 29.07 PUK SE IPG 0600 40.06 PHP SZ IPG 0600 29.04 PHP SE IPG 0600 41.75 VLO SE IPG 0600 44.97 BCI SZ IPG 0600 34.90 BCI SE IPG 0600 51.38 TPE SZ IPG 0600 37.15 TPE SE IPG 0600 53.18 SCTE SZ IPN 0600 42.55 SRN SZ IPN 0600 42.70 SRN SE IPN 0601 04.79 FNA SZ IPN 0600 43.65 FNA SE IPN 0601 06.30

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 20 0604 01.33 GAP=

Lat

AZIMU 93 93 25 25 66 66 178 24 24 158 158 211 164 164 111 111

Long

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 0613 11.41 GAP=

Lat

AZIMU

Y

Long

D

HM

2014 01 20 0617 GAP=310

Sec 02.79

Lat

41.25 19.46 hor.err=4KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0617 10.27 TIR SE ISG 0617 15.13 PUK SZ IPG 0617 18.87 PUK SE ISG 0617 31.68 PHP SZ IPG 0617 19.61

AZIMU 72 72 59 59 22

DIS 34 34 83 83 89 89 100 122 122 128 128 166 171 171 174 174

RES

Dep

7

130

4.2

138

4.2

Epicenter

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

TIR

DIS

DUR

Md

Epicenter

ASN 3 0.2 2.6 ver.err=15KM DIS 35 35 95 95 96

Md

Epicenter

Net Nr Rms Mag

RES 0.2 -0.8 -0.5 0.1 -0.3

Md 4.2

TIR

DIS

ASN ver.err=KM

Dep

DUR 133

Net Nr Rms Mag ASN ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0613 11.41 TIR SE ISG 0613 14.93

M

Dep

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0604 01.33 TIR SE ISG 0604 06.01

M

RES 0.0 0.0 0.1 0.1 -0.5 0.0 0.1 -0.1 -0.5 0.9 0.1 0.2 -0.4 -0.5 -0.2 -0.5

ADRIATIC SEA

DUR 22

Md 2.6

22

2.6


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

PHP

Y

M

SE ISG

D

HM

0617 32.91

Sec

2014 01 20 0617 10.37 GAP=

Lat

22

Long

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 0619 25.14 GAP=

Lat

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 0625 30.35 GAP=

Lat

AZIMU

Y

Long

M

D

HM

2014 01 20 0620 GAP=295

Sec 21.60

Lat

41.34 19.50 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0620 27.93 TIR SE IPG 0620 32.59 PUK SZ IPG 0620 37.35 PUK SE IPG 0620 47.84 PHP SZ IPG 0620 36.87 PHP SE IPG 0620 48.74 BCI SZ IPG 0620 42.88 BCI SE IPG 0620 58.94 FNA SZ IPN 0620 51.04 FNA SE IPN 0621 12.20

AZIMU 90 90 22 22 64 64 22 22 111 111

Net Nr Rms Mag

RES

Dep

19

Epicenter

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

Md

TIR

DIS

ASN ver.err=KM

Dep

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

Dep

Epicenter

TIR

DIS

ASN ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0625 30.35 TIR SE ISG 0625 34.99

96

ASN ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0619 25.14 TIR SE ISG 0619 30.48

M

Dep

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0617 10.37 TIR SE ISG 0617 14.32

M

0.1

Md

Epicenter

TIR

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 5 0.1 2.8 N-E DURRES ver.err=1KM - ALBANIA

RES 0.1 0.1 0.7 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.1 0.5 0.1

DIS 30 30 84 84 87 87 122 122 170 170

DUR 29

Md 2.8

26

2.8

29

2.9


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

*** Y

M

D

HM

2014 01 20 0626 GAP=195

Sec 50.81

Lat

41.39 19.58 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0626 56.30 TIR SE IPG 0627 00.19 PUK SZ IPG 0627 04.57 PUK SE IPG 0627 15.24 PHP SZ IPG 0627 04.66 PHP SE IPG 0627 15.80 VLO SZ IPG 0627 06.67 VLO SE IPG 0627 22.62 BCI SZ IPG 0627 10.32 BCI SE IPG 0627 26.26 TPE SZ IPG 0627 13.73 TPE SE IPG 0627 29.21 FNA SZ IPN 0627 19.17 FNA SE IPN 0627 39.66 SRN SZ IPN 0627 20.21 SRN SE IPN 0627 41.41

*** Y

M

D

HM

2014 01 20 0629 GAP=195

Sec 51.82

Long

Lat

AZIMU 101 101 19 19 65 65 184 184 20 20 163 163 113 113 167 167

Long

41.40 19.51 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0629 58.92 TIR SE IPG 0630 03.36 PUK SZ IPG 0630 07.09 PUK SE IPG 0630 18.63 PHP SZ IPG 0630 07.48 PHP SE IPG 0630 19.02 VLO SZ IPG 0630 12.44 VLO SE IPG 0630 25.14 BCI SZ IPG 0630 13.46 BCI SE IPG 0630 29.33 TPE SZ IPG 0630 16.03 TPE SE IPG 0630 32.93 SCTE SZ IPN 0630 22.16 SRN SZ IPN 0630 21.29 SRN SE IPN 0630 44.62

AZIMU 101 101 23 23 67 67 181 181 23 23 161 161 212 166 166

Dep

Net Nr Rms Mag

17

ASN 8 0.2 3.9 DURRES-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.4 0.1 0.7 0.1 -0.6 0.2 0.9 -0.1 0.1 -0.5 0.3 -0.3

DIS 24 24 77 77 79 79 103 103 116 116 127 127 166 166 172 172

DUR 105

Epicenter

Md 3.9

96

3.9

112

4.0

Dep

Net Nr Rms Mag

10

ASN 9 0.2 3.2 JUBE-DURRES ver.err=1KM -ALBANIA

RES 0.1 0.2 -0.1 1.1 -0.4 0.1 0.1 -0.2 0.2 0.2 0.9 -0.2 -0.3 -1.5 -0.5

DIS 30 30 78 78 84 84 104 104 116 116 130 130 171 174 174

Epicenter

DUR 47

Md 3.1

50

3.3

46

3.2

42

3.2


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

Y

M

D

HM

2014 01 20 0631 GAP=193

Sec 36.80

Lat

41.34 19.57 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0631 42.25 TIR SE IPG 0631 46.52 PHP SZ IPG 0631 51.24 PHP SE IPG 0632 02.41 PUK SZ IPG 0631 51.59 PUK SE IPG 0632 02.45 VLO SZ IPG 0631 53.99 BCI SZ IPG 0631 57.89 BCI SE IPG 0632 13.01 FNA SZ IPN 0632 04.67 FNA SE IPN 0632 26.15

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 20 0636 37.71 GAP=

Long

Lat

AZIMU 89 89 62 62 18 18 185 19 19 111 111

Long

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 0640 32.38 GAP=

Lat

AZIMU

Y

Long

D

HM

2014 01 20 0657 GAP=271

Sec 30.25

19

ASN 9 0.1 2.6 SHIJAK-DURRES ver.err=1KM -ALBANIA

RES -0.1 0.0 -0.2 0.1 0.0 0.0 0.3 0.2 -0.2 0.1 0.7

Dep

Lat

41.33 19.51 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0657 36.29 TIR SE ISG 0657 40.36 PUK SZ IPG 0657 45.58 PHP SZ IPG 0657 45.67 PHP SE ISG 0657 57.68

AZIMU 85 85 21 62 62

DIS 24 24 81 81 82 82 98 120 120 164 164

RES

Dep

2.6

22

2.7

Epicenter

TIR

DUR

TIR

DIS

DUR

Md

Epicenter

ASN 5 0.1 2.6 ver.err=2KM DIS 30 30 86 87 87

Md

Epicenter

Net Nr Rms Mag

RES 0.2 -0.1 0.0 -0.2 0.1

Md 2.5

20

Net Nr Rms Mag

RES

10

DUR 21

DIS

ASN ver.err=KM

Dep

Epicenter

Net Nr Rms Mag ASN ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0640 32.38 TIR SE ISG 0640 36.67

M

Net Nr Rms Mag

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0636 37.71 TIR SE ISG 0636 42.42

M

Dep

DURRES-ALBANIA

DUR 23

Md 2.5

24 24

2.6 2.6


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

BCI SZ IPG BCI SE ISG FNA SZ IPN FNA SE ISN

Y

M

D

0657 52.81 0658 08.77 0657 59.40 0658 20.82

HM

Sec

2014 01 20 0702 11.65 GAP=

Lat

21 21 110 110

Long

ASN

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 0706 27.56 GAP=

Lat

Y

Long

D

HM

2014 01 20 0713 GAP=272

Sec 18.02

Lat

41.34 19.51 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0713 24.53 TIR SE ISG 0713 27.95 PUK SZ IPG 0713 33.15 PUK SE ISG 0713 44.28 PHP SZ IPG 0713 33.31 PHP SE ISG 0713 45.28 FNA SZ IPG 0713 47.98

*** Y M

D

HM

2014 01 20 0715 GAP=186

Sec 06.96

Lat

AZIMU 88 88 22 22 63 63 110

Long

41.40 19.66 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0715 11.75 TIR SE IPG 0715 15.05

AZIMU 110 110

Net Nr Rms Mag

RES

Dep

Epicenter

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM AZIMU

124 124 169 169

TIR ver.err=KM

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0706 27.56 TIR SE ISG 0706 30.70

M

Dep

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0702 11.65 TIR SE ISG 0702 16.90

M

0.6 0.1 0.1 -0.3

RES

Dep 6

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.2 2.5 ver.err=12KM

RES 0.7 -0.2 0.1 -0.1 -0.2 0.1 0.5

DIS 30 30 84 84 87 87 169

Md

DURRES-ALBANIA

DUR 23

Md 2.5

24

2.5

Dep

Net Nr Rms Mag

19

ASN 9 0.1 4.0 DURRES-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.1 -0.1

DIS 18 18

DUR 113

Epicenter

Md 3.9


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

PUK SZ IPG PUK SE IPG PHP SZ IPG PHP SE IPG VLO SZ IPG VLO SE IPG BCI SZ IPG BCI SE IPG TPE SZ IPN TPE SE IPN FNA SZ IPN FNA SE IPN SRN SZ IPN SRN SE IPN NOCI SE IPN

Y

M

D

0715 19.96 0715 29.90 0715 20.26 0715 30.34 0715 25.27 0715 39.07 0715 26.03 0715 41.01 0715 28.36 0715 45.23 0715 34.24 0715 55.44 0715 35.85 0715 56.96 0716 13.09

HM

2014 01 20 0716 GAP=304

Sec 28.72

Lat

M

D

HM

2014 01 20 0719 GAP=270

Sec 03.08

Lat

M

D

HM

Sec

AZIMU 67 67 55 55 11 11

Long

41.27 19.54 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0719 09.32 TIR SE ISG 0719 13.78 PHP SZ IPG 0719 18.85 PHP SE ISG 0719 30.83 PUK SZ IPG 0719 18.60 PUK SE ISG 0719 31.35 BCI SZ IPG 0719 42.43 FNA SZ IPN 0719 30.58 FNA SE ISN 0719 51.71

Y

Long

41.29 19.68 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0716 34.13 TIR SE ISG 0716 38.93 PUK SZ IPG 0716 43.10 PUK SE ISG 0716 52.99 PHP SZ IPG 0716 44.26 PHP SE ISG 0716 55.37

Y

63 63 14 14 188 188 17 17 166 166 115 115 170 170 254

Lat

AZIMU 71 71 58 58 18 18 19 108 108

Long

-0.1 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.4 -0.1 -0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 -0.7 0.9

72 72 74 74 105 105 112 112 127 127 160 160 172 172 229

105

4

112

4.0

Dep

Net Nr Rms Mag

29

ASN 3 0.3 2.2 S-W TIRANE ver.err=2KM -ALBANIA

RES -0.3 0.1 0.3 -0.2 0.2 -0.1

Dep 18

DUR 14

Net Nr Rms Mag

Md 2.2

Epicenter

ASN 5 0.1 2.4 S-E DURRES ver.err=1KM -ALBANIA

RES -0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.7 -0.1 0.1 -0.2 0.3

Dep

DIS 16 16 77 77 85 85

Epicenter

DIS 29 29 89 89 91 91 130 164 164

DUR 20 16

Net Nr Rms Mag

Md 2.5 2.4

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

2014 01 20 0720 GAP=305

01.90

41.28 19.63 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0720 07.93 TIR SE ISG 0720 12.52 PHP SZ IPG 0720 16.39 PHP SE ISG 0720 27.45 PUK SZ IPG 0720 17.64 PUK SE ISG 0720 29.14

Y

M

D

HM

2014 01 20 0722 GAP=275

Sec 06.22

Lat

M

D

HM

Sec

2014 01 20 0724 32.79 GAP=

Long

41.42 19.45 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0722 13.28 TIR SE ISG 0722 17.98 PHP SZ IPG 0722 20.47 PHP SE ISG 0722 30.74 PUK SZ IPG 0722 22.00 PUK SE ISG 0722 34.05 FNA SZ IPN 0722 36.19 FNA SE ISN 0722 58.17

Y

AZIMU 68 68 55 55 13 13

Lat

AZIMU 102 102 27 27 70 70 112 112

Long

Y

Long

D

HM

2014 01 20 0727 GAP=306

Sec 29.21

Dep 29

Dep

Lat

41.28 19.66 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0727 35.05 TIR SE IPG 0727 39.39 PUK SZ IPG 0727 43.32 PUK SE IPG 0727 54.26 PHP SZ IPG 0727 44.88 PHP SE IPG 0727 56.16

AZIMU 66 66 55 55 12 12

DIS 20 20 81 81 87 87

DUR 13

Net Nr Rms Mag

DIS 36 36 78 78 89 89 177 177

Md 2.2

Epicenter

ASN 4 0.2 2.5 ver.err=4KM

RES 0.2 0.3 -0.1 0.2 0.0 0.3 -0.3 -1.1

ASN

AZIMU

ASN 3 0.1 2.2 S-E SHIJAK ver.err=1KM -ALBANIA

RES 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.1 -0.1

ADRIATIC SEA

DUR 22

Net Nr Rms Mag

Md 2.5

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0724 32.79 TIR SE ISG 0724 36.92

M

28

RES

Dep 28

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 5 0.1 2.8 NDROQ-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.0 -0.0 -0.1 0.1 -0.1 0.1

DIS 18 18 79 79 86 86

DUR 26

Md 2.8

24

2.9

22

2.8


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

BCI SZ IPG BCI SE IPG NOCI SE IPN

Y

M

D

0727 50.45 0728 06.65 0728 03.98

HM

Sec

2014 01 20 0731 09.15 GAP=

Lat

15 15 257

Long

ASN

AZIMU

Y

Long

D

HM

2014 01 20 0732 GAP=293

Sec 45.75

Lat

41.32 19.59 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0732 52.10 TIR SE ISG 0732 56.68 PHP SZ IPG 0733 00.40 PHP SE ISG 0733 11.42 PUK SZ IPG 0733 00.65 PUK SE ISG 0733 11.99 BCI SZ IPG 0733 07.66 BCI SE ISG 0733 23.03 FNA SZ IPN 0733 14.64 FNA SE ISN 0733 33.84

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 20 0735 27.78 GAP=

Lat

M

D

HM

2014 01 20 0739 GAP=198

Sec 13.35

AZIMU 84 84 60 60 17 17 18 18 111 111

Long

Lat

Long

41.40 19.56 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

AZIMU

Net Nr Rms Mag

RES

Dep 28

Dep

DIS

Epicenter

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 3 0.1 2.6 SHIJAK-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.8 0.3 1.5 -0.2

DIS 23 23 81 81 83 83 122 122 162 162

DUR 17 20

Net Nr Rms Mag

Md 2.5 2.7

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM AZIMU

125 125 225

TIR ver.err=KM

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0735 27.78 TIR SE ISG 0735 32.55

*** Y

Dep

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0731 09.15 TIR SE ISG 0731 13.34

M

-0.3 -0.3 -1.1

RES

DIS

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

18

ASN 9 0.1 3.7 ver.err=1KM

SUKTH-DURRES -ALBANIA

RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

TIR SZ IPG TIR SE IPG PUK SZ IPG PUK SE IPG PHP SZ IPG PHP SE IPG VLO SZ IPG VLO SE IPG BCI SZ IPG BCI SE IPG TPE SZ IPG TPE SE IPG FNA SZ IPN FNA SE IPN SRN SZ IPN SRN SE IPN SCTE SZ IPN SCTE SE IPN NOCI SE IPN

Y

M

D

0739 19.27 0739 23.55 0739 27.23 0739 37.78 0739 27.38 0739 38.58 0739 31.41 0739 45.13 0739 33.28 0739 48.27 0739 35.14 0739 45.54 0739 41.90 0740 02.89 0739 42.43 0740 03.71 0739 42.13 0740 03.97 0739 48.73

HM

Sec

2014 01 20 0742 35.16 GAP=

Lat

102 102 21 21 66 66 183 183 21 21 162 162 113 113 167 167 213 213 253

Long

ASN

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 0754 30.80 GAP=305

Lat

41.35 19.47 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0754 41.12 TIR SE ISG 0754 47.01 PUK SZ IPG 0754 51.19 PUK SE ISG 0755 02.25 PHP SZ IPG 0754 51.54 PHP SE ISG 0755 03.86 BCI SZ IPG 0754 57.69 BCI SE ISG 0755 14.03

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 20 0800 28.67 GAP=

Dep

Lat

AZIMU 90 90 24 24 65 65 23 23

Long

76

3.6

79

3.8

76

3.7

Net Nr Rms Mag

RES

Dep 7

DIS

Epicenter

Dep

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 4 0.2 2.6 NORTH DURRES ver.err=13KM -ALBANIA

RES 0.0 0.1 0.2 0.1 -0.2 0.1 0.3 0.1

ASN hor.err=KM

26 26 77 77 80 80 103 103 117 117 128 128 168 168 172 172 173 173 220

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0742 35.16 TIR SE ISG 0742 39.44 M

0.1 0.0 0.0 0.2 -0.4 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.2 -0.3 0.5 0.1 0.2 0.1 -0.6 -0.4 -0.5 -0.7

DIS 33 33 85 85 89 89 123 123

DUR 23

Md 2.6

20

2.5

Net Nr Rms Mag TIR ver.err=KM

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0800 28.67 TIR SE ISG 0800 34.99

AZIMU

Y

Long

M

D

HM

Sec

2014 01 20 0802 44.29 GAP=

Lat

ASN

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 0806 14.70 GAP=

Lat

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 0813 21.81 GAP=

Lat

Y

Long

D

HM

2014 01 20 0843 GAP=202

Sec 29.41

Lat

41.40 19.51 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0843 35.35 TIR SE IPG 0843 40.02 PUK SZ IPG 0843 43.49 PUK SE IPG 0843 54.15 PHP SZ IPG 0843 43.67 PHP SE IPG 0843 55.91 VLO SZ IPG 0843 47.85 VLO SE IPG 0844 01.63 BCI SZ IPG 0843 49.34 BCI SE IPG 0844 05.56 TPE SZ IPG 0843 51.99 TPE SE IPG 0844 08.96

AZIMU 100 100 24 24 67 67 181 181 23 23 160 160

Md

Epicenter

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

Dep ASN

AZIMU

M

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0813 21.81 TIR SE ISG 0813 25.64

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

ASN

AZIMU

DIS

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0806 14.70 TIR SE ISG 0806 20.05 M

Dep

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0802 44.29 TIR SE ISG 0802 48.80 M

RES

RES

Dep 13

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 9 0.1 3.2 KATUND-DURRES ver.err=1KM -ALBANIA

RES 0.1 0.0 -0.1 -0.8 0.0 0.1 0.1 -0.7 0.0 -0.1 -0.1 -0.5

DIS 30 30 78 78 84 84 103 103 117 117 130 130

DUR 51

Md 3.2

46

3.2

44

3.2


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

FNA FNA SRN SRN NOCI NOCI

Y

M

SZ SE SZ SE SZ SE

IPN IPN IPN IPN IPN IPN

D

HM

0843 0844 0843 0844 0844 0844

Sec

2014 01 20 0844 41.93 GAP=

58.26 20.40 59.12 21.65 04.47 31.73

Lat

112 112 165 165 253 253

Long

ASN

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 0846 57.06 GAP=305

Lat

41.38 19.49 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0847 03.16 TIR SE ISG 0847 07.61 PUK SZ IPG 0847 11.57 PUK SE ISG 0847 22.53 PHP SZ IPG 0847 12.22 PHP SE ISG 0847 23.93

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 20 0903 01.03 GAP=291

Lat

M

D

HM

Sec

2014 01 20 1013 18.95 GAP=286

AZIMU 96 96 24 24 66 66

Long

41.35 19.52 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0903 06.47 TIR SE ISG 0903 10.78 PUK SZ IPG 0903 16.10 PUK SE ISG 0903 26.89 PHP SZ IPG 0903 15.20 PHP SE ISG 0903 27.89

Y

Dep

Lat

AZIMU 90 90 21 21 63 63

Long

41.35 19.60 hor.err=2KM

172 172 174 174 216 216

Net Nr Rms Mag

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0844 41.93 TIR SE ISG 0844 45.56 M

-0.4 0.1 0.0 0.3 -1.1 -1.0

RES

Dep 7

7

19

DIS 31 31 81 81 86 86

Md

Epicenter

ASN 3 0.2 2.5 ver.err=13KM

JUBE-DURRES -ALBANIA

DUR 23

Md 2.6

20

2.5

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 3 0.1 2.2 DURRES-ALBANIA ver.err=15KM

RES -0.1 0.0 0.2 0.2 -0.8 0.1

Dep

DUR

Net Nr Rms Mag

RES 0.1 0.1 0.0 0.1 -0.2 0.1

Dep

DIS

DIS 29 29 83 83 85 85

Net Nr Rms Mag

DUR 15

Md 2.2

Epicenter

ASN 4 0.1 2.6 SHIJAK-ALBANIA ver.err=1KM


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1013 24.26 TIR SE ISG 1013 28.08 PHP SZ IPG 1013 33.12 PHP SE ISG 1013 43.83 PUK SZ IPG 1013 33.32 PUK SE ISG 1013 44.68 BCI SZ IPG 1013 40.23 BCI SE ISG 1013 55.08

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 20 1020 23.75 GAP=304

Lat

M

D

HM

Sec

2014 01 20 1024 01.01 GAP=

Long

41.29 19.41 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1020 31.14 TIR SE ISG 1020 36.42 PUK SZ IPG 1020 40.11 PUK SE ISG 1020 52.65

Y

AZIMU 91 91 61 61 17 17 18 18

Lat

AZIMU 81 81 25 25

Long

Y

Long

HM

Sec

2014 01 20 1041 07.45 GAP=

Lat

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 1147 13.21 GAP=273

Lat

41.39 19.63 hor.err=2KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1147 18.35

AZIMU 103

DUR 20

Md 2.5

21

2.7

Net Nr Rms Mag

RES 0.1 -0.1 -0.1 0.1

Dep

Epicenter

DIS 39 39 92 92

DUR 14

Net Nr Rms Mag

Md 2.1

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM AZIMU

DIS 22 22 79 79 80 80 119 119

ASN 2 0.1 2.1 ADRIATIC SEA ver.err=15KM

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1041 07.45 TIR SE ISG 1041 12.16

M

7

ASN

AZIMU

D

Dep

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1024 01.01 TIR SE ISG 1024 05.48

M

RES 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.1

RES

Dep 19

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.1 2.6 ver.err=1KM

RES 0.1

DIS 20

Md

RADE-DURRES -ALBANIA

DUR 21

Md 2.5


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

TIR PHP PHP PUK PUK BCI BCI

Y

M

SE SZ SE SZ SE SZ SE

ISG IPG ISG IPG ISG IPG ISG

D

HM

1147 1147 1147 1147 1147 1147 1147

21.91 26.24 36.95 26.73 37.18 33.03 48.65

Sec

2014 01 20 1149 03.06 GAP=

Lat

103 63 63 16 16 18 18

Long

ASN

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 1152 50.41 GAP=286

Lat

41.84 19.66 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 1152 56.42 PUK SE ISG 1153 00.96 BCI SZ IPG 1153 01.80 BCI SE ISG 1153 11.86 PHP SZ IPG 1153 02.70 PHP SE ISG 1153 11.88

Y

M

D

HM

2014 01 20 1220 GAP=217

Sec 02.24

Dep

Lat

AZIMU 41 41 30 30 104 104

Long

41.35 19.57 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1220 08.34 TIR SE IPG 1220 12.01 PUK SZ IPG 1220 16.87 PUK SE IPG 1220 27.80 PHP SZ IPG 1220 16.69 PHP SE IPG 1220 27.88 BCI SZ IPG 1220 23.07 BCI SE IPG 1220 38.76 TPE SZ IPG 1220 23.89 TPE SE IPG 1220 39.44 FNA SZ IPN 1220 30.82

AZIMU 90 90 19 19 62 62 19 19 162 162 111

20 75 75 76 76 114 114

24

2.7

Net Nr Rms Mag

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1149 03.06 TIR SE ISG 1149 06.75

M

-0.1 -0.5 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.7

RES

Dep 12

19

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 3 0.1 2.3 LEZHE-ALBANIA ver.err=2KM

RES 0.0 0.0 -0.8 0.0 0.0 0.0

Dep

DIS

DIS 29 29 67 67 67 67

DUR 17

Md 2.3

17

2.4

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 7 0.1 3.1 SHIJAK-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.5 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.4 0.1 0.6

DIS 25 25 81 81 82 82 120 120 123 123 165

DUR 36

Md 3.0

36

3.1

35

3.1


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

FNA SRN SRN

Y

M

SE IPN SZ IPN SE IPN

D

HM

1220 51.56 1220 30.72 1220 52.10

Sec

2014 01 20 1224 16.18 GAP=

Lat

111 167 167

Long

ASN

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 1239 02.51 GAP=291

Lat

41.33 19.60 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1239 08.85 TIR SE ISG 1239 13.65 PHP SZ IPG 1239 17.00 PHP SE ISG 1239 27.91 PUK SZ IPG 1239 17.33 PUK SE ISG 1239 28.48 BCI SZ IPG 1239 22.67 BCI SE ISG 1239 39.24 FNA SZ IPN 1239 29.36 FNA SE ISN 1239 49.98

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 20 1324 24.31 GAP=

Lat

AZIMU 103 103 63 63 16 16 18 18 18 18

Long

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 1338 35.29 GAP=

Lat

Dep 29

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1338 35.29

AZIMU

Epicenter

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 5 0.1 2.5 SHIJAK-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.2 -0.3 0.1

DIS 22 22 80 80 82 82 121 121 162 162

DUR 15

Md 2.4

17

2.5

19

2.6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

Dep ASN

hor.err=KM

Net Nr Rms Mag

RES

hor.err=KM AZIMU

165 167 167

TIR ver.err=KM

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1324 24.31 TIR SE ISG 1324 29.35

M

Dep

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1224 16.18 TIR SE ISG 1224 20.28

M

0.5 0.2 0.3

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

TIR

*** Y

SE ISG

M

D

1338 39.59

HM

2014 01 20 1440 GAP=204

Sec 47.01

Lat

41.38 19.49 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1440 53.80 TIR SE IPG 1440 58.29 PUK SZ IPG 1441 01.90 PUK SE IPG 1441 12.63 PHP SZ IPG 1441 02.07 PHP SE IPG 1441 14.02 VLO SZ IPG 1441 06.57 VLO SE IPG 1441 17.92 BCI SZ IPG 1441 07.80 BCI SE IPG 1441 23.81 TPE SZ IPG 1441 10.30 TPE SE IPG 1441 26.40 SRN SZ IPN 1441 15.81 SRN SE IPN 1441 38.36 FNA SZ IPN 1441 16.74 FNA SE IPN 1441 38.36

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 20 1445 05.70 GAP=

Long

Lat

AZIMU 95 95 24 24 66 66 179 179 23 23 159 159 165 165 111 111

Long

Y

Long

HM

Sec

2014 01 20 1449 14.30 GAP=

Lat

Y

Long

HM

Sec

RES 0.3 0.0 0.3 0.0 -0.4 -0.2 1.1 -0.4 -0.2 0.9 0.4 -0.4 0.5 0.2 0.4 0.1

Dep

Lat

DIS 32 32 81 81 87 87 101 101 120 120 128 128 172 172 173 173

Epicenter

DUR 85

Net Nr Rms Mag

Md 3.7

92

3.8

78

3.7

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

Dep ASN

AZIMU

D

ASN 7 0.1 3.7 Nprth-DURRES ver.err=2KM -ALBANIA

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1449 14.30 TIR SE ISG 1449 18.91

M

13

ASN

AZIMU

D

Net Nr Rms Mag

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1445 05.70 TIR SE ISG 1445 12.64

M

Dep

RES

Dep

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

2014 01 20 1449 14.30 GAP=

ASN hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1454 17.56 TIR SE ISG 1454 23.30

AZIMU

Y

Long

M

D

HM

Sec

2014 01 20 1623 23.83 GAP=284

Lat

41.38 19.52 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1623 29.78 TIR SE ISG 1623 34.26 PUK SZ IPG 1623 38.18 PUK SE ISG 1623 48.77 PHP SZ IPG 1623 38.79 PHP SE ISG 1623 50.12 BCI SZ IPG 1623 45.00 BCI SE ISG 1623 59.83

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 20 1625 50.29 GAP=270

Lat

M

D

HM

Sec

2014 01 20 1635 33.73 GAP=272

AZIMU 93 93 22 22 66 66 22 22

Long

41.38 19.51 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1625 86.53 TIR SE ISG 1626 01.22 PHP SZ IPG 1626 04.82 PHP SE ISG 1626 16.82 BCI SZ IPG 1626 10.86 BCI SE ISG 1626 26.48 FNA SZ IPN 1626 19.30 FNA SE ISN 1626 40.89

Y

TIR ver.err=KM

Lat

AZIMU 97 97 66 66 22 22 112 112

Long

41.33 19.48 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1635 40.48 TIR SE ISG 1635 45.13 PUK SZ IPG 1635 48.88 PUK SE ISG 1636 00.74

AZIMU 86 86 23 23

RES

Dep 16

18

DUR

Net Nr Rms Mag

DIS 29 29 79 79 83 83 118 118

JUBE-DURRES -ALBANIA

DUR 15

Md 2.4

17

2.5

Net Nr Rms Mag ASN 4 0.1 2.5 ver.err=1KM

RES 0.0 0.0 -0.6 0.0 -0.1 0.1 0.1 -0.1

DIS 30 30 84 84 118 118 171 171

JUBE-DURRES -ALBANIA Md 2.5

17

2.5

Net Nr Rms Mag

15

ASN 5 0.1 2.6 ver.err=1KM DIS 32 32 86 86

Epicenter

DUR 16

Dep

RES 0.2 0.0 -0.3 0.1

Md

Epicenter

ASN 4 0.1 2.5 ver.err=2KM

RES 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5 -0.1

Dep

DIS

Epicenter DURRES -ALBANIA

DUR 19

Md 2.5

23

2.7


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

PHP PHP BCI BCI FNA FNA

Y

M

SZ SE SZ SE SZ SE

IPG ISG IPG ISG IPG ISG

D

HM

1635 1636 1635 1636 1636 1636

Sec

2014 01 20 1652 13.68 GAP=216

49.08 01.67 55.61 11.93 02.71 24.41

Lat

M

D

HM

Sec

2014 01 20 1822 41.71 GAP=342

Lat

M

D

HM

Sec

2014 01 20 1830 43.91 GAP=272

AZIMU 111 111 67 67 20 20 164 164 114 114 168 168

Long

41.29 19.53 hor.err=2KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1822 47.36 TIR SE ISG 1822 51.40 PHP SZ IPG 1822 57.31 PHP SE ISG 1823 09.20

Y

Long

41.43 19.60 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1652 18.77 TIR SE ISG 1652 23.31 PHP SZ IPG 1652 26.93 PHP SE ISG 1652 37.61 BCI SZ IPG 1652 33.21 BCI SE ISG 1652 47.84 TPE SZ IPN 1652 36.54 TPE SE ISN 1652 53.22 FNA SZ IPN 1652 41.93 FNA SE ISN 1653 03.42 SRN SZ IPN 1652 43.36 SRN SE ISN 1653 04.76

Y

63 63 22 22 110 110

Lat

AZIMU 78 78 60 60

Long

41.36 19.48 hor.err=2KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1830 50.89 TIR SE ISG 1830 55.44 PHP SZ IPG 1830 59.17 PHP SE ISG 1831 11.66

AZIMU 92 92 65 65

-0.6 0.0 -0.1 0.2 0.2 -0.3

Dep 17

Net Nr Rms Mag

7

18

DIS 24 24 76 76 111 111 130 130 166 166 175 175

DUR 28

Md 2.8

29

2.9

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 2 0.1 2.2 ARAPAJ-DURRES ver.err=13KM -ALBANIA

RES 0.1 0.0 -0.1 0.1

Dep

Epicenter

ASN 6 0.1 2.8 RADE-DURRES ver.err=2KM -ALBANIA

RES 0.2 0.0 -0.4 0.0 0.1 0.2 0.2 -0.3 0.6 -0.3 0.2 -0.5

Dep

89 89 125 125 171 171

DIS 29 29 88 88

DUR 16

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.3 2.5 ver.err=2KM

RES 0.3 -0.2 0.2 0.0

DIS 32 32 89 89

Md 2.2

DURRES -ALBANIA

DUR 15

Md 2.3

23

2.7


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

BCI BCI FNA FNA

Y

SZ SE SZ SE

M

IPG ISG IPN ISN

D

1831 1831 1831 1831

HM

Sec

2014 01 20 1846 10.40 GAP=

07.03 20.93 13.84 34.62

Lat

23 23 111 111

Long

ASN

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 2003 35.58 GAP=194

Lat

41.32 19.58 hor.err=2KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2003 41.10 TIR SE ISG 2003 44.56 PHP SZ IPG 2003 50.30 PHP SE ISG 2004 01.43 PUK SZ IPG 2003 50.40 PUK SE ISG 2004 02.03 BCI SZ IPG 2003 58.17 BCI SE ISG 2004 12.98 FNA SZ IPN 2004 04.85

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 20 2013 21.11 GAP=

Lat

AZIMU 83 83 60 60 17 17 19 19 111

Long

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 20 2112 33.45 GAP=

Lat

Dep 16

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2112 33.45

AZIMU

Epicenter

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 5 0.2 2.3 SHIJAK-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 1.1 0.1 1.4

DIS 24 24 82 82 84 84 123 123 163

DUR 14

Md 2.2

19

2.5

Net Nr Rms Mag

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

Dep ASN

hor.err=KM

Net Nr Rms Mag

RES

hor.err=KM AZIMU

125 125 171 171

TIR ver.err=KM

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2013 21.11 TIR SE ISG 2013 27.63

M

Dep

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1846 10.40 TIR SE ISG 1846 14.61

M

-0.1 0.2 0.4 -0.3

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

TIR

Y

M

SE ISG

D

HM

2112 38.15

Sec

2014 01 20 2214 20.90 GAP=273

Lat

41.33 19.46 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2214 28.12 TIR SE ISG 2214 32.91 PHP SZ IPG 2214 36.18 PHP SE ISG 2214 48.18 PUK SZ IPG 2214 36.36 PUK SE ISG 2214 48.92 BCI SZ IPG 2214 42.19 BCI SE ISG 2214 58.60 FNA SZ IPN 2214 50.34 FNA SE ISN 2215 12.07

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 20 2216 17.39 GAP=

Long

Lat

AZIMU 87 87 24 24 64 64 23 23 110 110

Long

Y

Long

HM

Sec

2014 01 20 2229 46.07 GAP=

Lat

Y

Long

HM

Sec

2014 01 21 0058 57.28 GAP=305

Lat

41.28 19.59 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0059 02.71 TIR SE ISG 0059 06.94

AZIMU 71 71

DIS 34 34 86 86 90 90 125 125 173 173

Net Nr Rms Mag

DUR 25

Md 2.7

23

2.7

23

2.7

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

Dep

DIS

Net Nr Rms Mag

ASN

AZIMU

D

Dep

Epicenter

ASN 5 0.2 2.7 DURRES-ALBANIA ver.err=1KM

DUR

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2229 46.07 TIR SE ISG 2229 51.06

M

Net Nr Rms Mag

RES 0.3 -0.1 0.1 0.3 0.6 0.1 -0.3 -0.1 0.2 0.2

ASN

AZIMU

D

19

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2216 17.39 TIR SE ISG 2216 23.12

M

Dep

RES

Dep 19

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

ASN 4 0.1 2.3 DURRES-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.1 0.0

DIS 24 24

DUR 12

Md 2.1


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

PHP PHP PUK PUK BCI BCI

Y

M

SZ SE SZ SE SZ SE

IPG ISG IPG ISG IPG ISG

D

HM

0059 0059 0059 0059 0059 0059

Sec

2014 01 21 0131 08.17 GAP=

12.97 23.63 13.03 24.81 19.43 35.64

Lat

57 57 16 26 18 18

Long

ASN

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 21 0241 38.20 GAP=311

Lat

41.25 19.57 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0241 44.12 TIR SE ISG 0241 48.08 PHP SZ IPG 0241 53.68 PHP SE ISG 0242 05.54 PUK SZ IPG 0241 54.50 PUK SE ISG 0242 06.87 BCI SZ IPG 0242 00.64 BCI SE ISG 0242 17.69 FNA SZ IPN 0242 05.13 FNA SE ISN 0242 25.68

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 21 0247 29.34 GAP=311

Dep

Lat

AZIMU 65 65 56 56 16 16 18 18 108 108

Long

41.33 19.51 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0247 35.19 TIR SE ISG 0247 39.16 PUK SZ IPG 0247 44.35 PUK SE ISG 0247 56.03 PHP SZ IPG 0247 44.71 PHP SE ISG 0247 56.36

AZIMU 86 86 21 21 62 62

17

Net Nr Rms Mag

RES

Dep 17

2.4

Epicenter

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 5 0.1 2.4 KAVAJE-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.2 -0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.4 -0.4

7

84 84 89 89 127 127

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0131 08.17 TIR SE ISG 0131 08.17

M

0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1

DIS 27 27 87 87 92 92 131 131 160 160

DUR 25

Md 2.3

23

2.6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 3 0.1 2.3 DURRES-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.2 -0.1 0.1 0.3 0.1 0.1

DIS 27 27 87 87 92 92

DUR 18

Md 2.3

17

2.4


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 21 0342 25.85 GAP=

Lat

Long

ASN

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 21 0344 26.59 GAP=

Lat

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 21 0348 20.31 GAP=

Lat

M

D

HM

2014 01 21 0451 GAP=196

Sec 50.67

Lat

Long

41.40 19.57 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0451 56.20 TIR SE IPG 0452 00.62 PUK SZ IPG 0452 04.39 PUK SE IPG 0452 14.78 PHP SZ IPG 0452 04.40 PHP SE IPG 0452 15.58 VLO SZ IPG 0452 09.09 VLO SE IPG 0452 22.73 BCI SZ IPG 0452 10.27 BCI SE IPG 0452 26.00 TPE SZ IPG 0452 12.57 TPE SE IPG 0452 29.09 FNA SZ IPN 0452 15.83

AZIMU 104 104 20 20 66 66 184 184 20 20 163 163 113

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

RES

Dep ASN

AZIMU

Epicenter

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0348 20.31 TIR SE ISG 0348 26.87

*** Y

Dep ASN

AZIMU

M

RES

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0344 26.59 TIR SE ISG 0344 31.19

Net Nr Rms Mag TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0342 25.85 TIR SE ISG 0342 31.75

M

Dep

RES

DIS

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

19

ASN 7 0.1 3.5 vADARDH-DURRES ver.err=1KM -ALBANIA

RES 0.1 0.1 0.0 0.1 -0.5 0.0 0.2 0.1 -0.3 0.5 -0.3 -0.4 -0.4

DIS 25 25 76 76 79 79 104 104 114 114 129 129 167

Epicenter

DUR 61

Md 3.5

62

3.5

67

3.6


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

FNA

Y

M

SE IPN

D

HM

0452 39.97

Sec

2014 01 21 0516 56.22 GAP=289

Lat

M

D

HM

Sec

2014 01 21 0521 04.20 GAP=

Long

41.33 19.63 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0517 01.26 TIR SE ISG 0517 05.07 PHP SZ IPG 0517 10.31 PHP SE ISG 0517 20.78 PUK SZ IPG 0517 10.78 PUK SE ISG 0517 21.78 BCI SZ IPG 0517 16.73 BCI SE ISG 0517 32.30

Y

113

Lat

AZIMU 86 86 60 60 15 15 17 17

Long

Y

Long

HM

Sec

2014 01 21 0551 46.11 GAP=

Lat

Y

Long

HM

Sec

2014 01 21 0557 15.65 GAP=201

Lat

41.30 19.63 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0557 22.06 TIR SE ISG 0557 26.67 PHP SZ IPG 0557 30.18 PHP SE ISG 0557 40.94

AZIMU 73 73 56 56

Epicenter

ASN 4 0.1 2.3 SHIJAK-ALBANIA ver.err=1KM DIS 20 20 78 78 82 82 120 120

DUR 14

Md 2.2

17

2.5

Net Nr Rms Mag

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

Dep ASN

AZIMU

D

Dep

167

Net Nr Rms Mag

RES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0551 46.11 TIR SE ISG 0551 52.12

M

20

ASN

AZIMU

D

Dep

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0521 04.20 TIR SE ISG 0521 09.37

M

-0.2

RES

Dep 31

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 3 0.1 2.4 SHIJAK-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.1 0.0 0.1 -0.1

DIS 20 20 79 79

DUR 12

Md 2.2

18

2.6


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

PUK PUK

Y

M

SZ IPG SE ISG

D

HM

0557 30.84 0557 42.67

Sec

2014 01 21 0600 38.82 GAP=

Lat

14 14

Long

ASN

AZIMU

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 21 0626 12.93 GAP=

Lat

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 21 0712 20.08 GAP=

Lat

Y

Long

D

HM

Sec

2014 01 21 0754 16.89 GAP=

Lat

Y

Long

M

D

HM

Sec

2014 01 21 0818 22.66 GAP=

RES

Dep

Lat

STAT SP IPHASW D HRMM SECON

AZIMU

DUR

Md

Epicenter

DUR

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

Dep

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

Dep ASN

hor.err=KM

DIS

Net Nr Rms Mag

ASN

AZIMU

DIS

Net Nr Rms Mag

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0754 16.89 TIR SE ISG 0754 21.50

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM AZIMU

M

Dep

ASN

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0712 20.08 TIR SE ISG 0712 24.27

Net Nr Rms Mag

RES

ASN

AZIMU

85 85

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0626 12.93 TIR SE ISG 0626 18.70

M

Dep

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0600 38.82 TIR SE ISG 0600 43.92

M

-0.2 0.1

DIS

Net Nr Rms Mag

DUR

Md

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

TIR SZ IPG TIR SE ISG

0818 22.66 0818 26.57

Y

Sec

M

D

HM

2014 01 21 0833 19.00 GAP=290

Lat

41.36 19.52 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0833 24.56 TIR SE ISG 0833 28.83 PHP SZ IPG 0833 33.75 PHP SE ISG 0833 44.67 PUK SZ IPG 0833 33.43 PUK SE ISG 0833 45.65

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 21 1008 30.08 GAP=

Long

Lat

AZIMU 92 92 22 22 64 64

Long

Y

Long

HM

Sec

2014 01 21 1022 20.81 GAP=299

Lat

41.30 19.60 hor.err=2KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1022 25.95 TIR SE ISG 1022 31.34 PHP SZ IPG 1022 46.72 PHP SE ISG 1022 35.33 PUK SZ IPG 1022 36.31 PUK SE ISG 1022 47.42

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 21 1050 15.26 GAP=

7

ASN 3 0.1 2.2 RADE-ALBANIA ver.err=11KM RES 0.1 0.0 0.1 0.0 -0.7 0.1

Dep ASN

AZIMU

D

Net Nr Rms Mag

Lat

AZIMU 77 77 58 58 16 16

Long

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1050 15.26 TIR SE ISG 1050 19.77

AZIMU

DUR 10

Md 2

21

Net Nr Rms Mag

RES

Dep 26

2.5

Epicenter

Dep

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

Md

Epicenter

ASN 3 0.1 2.3 SHIJAK-ALBANIA ver.err=2KM

RES -0.8 0.0 0.1 -0.2 0.2 -0.1

ASN hor.err=KM

DIS 29 29 82 82 85 85

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1008 30.08 TIR SE ISG 1008 37.37

M

Dep

DIS 23 23 82 82 86 86

Net Nr Rms Mag

DUR 11

Md 2.1

21

2.5

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

DIS

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 21 1102 55.91 GAP=312

Lat

41.26 19.64 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1103 00.93 TIR SE ISG 1103 04.82 PHP SZ IPG 1103 10.72 PHP SE ISG 1103 21.67 PUK SZ IPG 1103 11.89 PUK SE ISG 1103 23.90 BCI SZ IPG 1103 17.81 BCI SE ISG 1103 34.58 FNA SZ IPN 1103 22.63

Y

M

D

HM

2014 01 21 1145 GAP=291

Sec 16.05

Lat

M

D

HM

Sec

2014 01 21 1213 19.88 GAP=

AZIMU 61 61 54 54 13 13 15 15 109

Long

41.24 19.46 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1145 23.00 TIR SE ISG 1145 27.97 PHP SZ IPG 1145 32.29 PHP SE ISG 1145 45.66 PUK SZ IPG 1145 32.73 PUK SE ISG 1145 45.62 BCI SZ IPG 1145 40.01 BCI SE ISG 1145 57.99

Y

Long

Lat

AZIMU 71 71 58 58 21 21 20 20

Long

Y

Long

HM

Sec

2014 01 21 1217 42.22 GAP=

Epicenter

18

ASN 5 0.1 3 ver.err=1KM

S-E DURRES -ALBANIA

RES -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.2 -0.1 -0.1

Lat

DUR 30

3

33

3

14

ASN 4 0.2 2.5 ver.err=1KM

RES 0.2 -0.3 0.2 0.3 0.4 -0.1 0.2 0.3

Dep

DIS 35 35 95 95 95 95 134 134

Md 2.8

32

Net Nr Rms Mag

Epicenter DURRES -ALBANIA

DUR 16

Md 2.3

23

2.6

26

2.5

Net Nr Rms Mag

Epicenter

TIR ver.err=KM RES

Dep ASN

hor.err=KM

DIS 21 21 82 82 90 90 128 128 156

Dep

ASN

AZIMU

D

Net Nr Rms Mag

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1213 19.88 TIR SE ISG 1213 25.13

M

Dep

DIS

Net Nr Rms Mag TIR ver.err=KM

DUR

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1217 42.22 TIR SE ISG 1213 48.03

AZIMU

Y

Long

M

D

HM

2014 01 21 1221 GAP=292

Sec 37.39

Lat

41.33 19.58 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1221 41.99 TIR SE ISG 1221 45.66 PHP SZ IPG 1221 51.35 PHP SE ISG 1222 03.39 PUK SZ IPG 1221 52.62 PUK SE ISG 1222 03.22

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 21 1325 17.78 GAP=

Lat

AZIMU 86 86 61 61 18 18

Long

Y

Long

2014 01 21 GAP=265

HM

Sec

1822 40.88

Lat

41.38 19.70 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1822 44.25 TIR SE ISG 1822 48.79 PHP SZ IPG 1822 53.60 PHP SE ISG 1823 02.81 PUK SZ IPG 1822 54.27 PUK SE ISG 1823 04.52

Y

M

D

HM

2014 01 21 1925 GAP=274

Sec 28.16

Lat

AZIMU 107 107 61 61 17 17

Long

41.37 19.67 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1925 32.35

AZIMU 104

DIS

DUR

Net Nr Rms Mag

7

RES -0.2 -0.1 0.7 0.2 0.3 -0.3

Dep

DIS 24 24 82 82 83 83

Md

Epicenter

ASN 3 0.2 2.2 ver.err=1KM

SHIJAK -ALBANIA

DUR 13 19

Net Nr Rms Mag

ASN

AZIMU

D

Dep

Md 2 2.4

Epicenter

TIR ver.err=KM

hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1325 17.78 TIR SE ISG 1213 24.66

M

RES

RES

DIS

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

18

ASN 3 0.2 1.7 ver.err=1KM

VORE-TIRANE -ALBANIA

RES 0.2 0.3 -0.1 0.2 0.3 0.2

DIS 14 14 70 70 74 74

DUR 8

Md 1.7

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

18

ASN 3 0.2 1.8 ver.err=1KM

VORE-TIRANE -ALBANIA

RES 0.2

DIS 17

DUR 9

Md 1.8


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

TIR PHP PHP PUK PUK

Y

SE SZ SE SZ SE

M

ISG IPG ISG IPG ISG

D

1925 1925 1925 1925 1925

HM

2014 01 21 2342 GAP=219

36.25 41.52 51.25 42.44 52.18

Sec 45.16

Lat

M

D

HM

2014 01 22 0048 GAP=168

Sec 28.26

Lat

M

D

HM

2014 01 23 0430 GAP=199

Sec 10.51

AZIMU 88 88 24 24 64 64 23 23 164 164

Long

40.39 19.64 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON VLO SZ IPG 0048 34.23 VLO SE ISG 0048 37.79 TPE SZ IPG 0048 35.61 TPE SE ISG 0048 41.76 SRN SZ IPG 0048 39.52 SRN SE ISG 0048 49.65 TIR SZ IPG 0048 47.38 TIR SE ISG 0049 02.30 PHP SZ IPN 0048 55.77 PHP SE ISN 0049 18.36 PUK SZ IPN 0048 57.56 PUK SE ISN 0049 21.96

Y

Long

41.34 19.45 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2342 52.29 TIR SE ISG 2342 57.15 PUK SZ IPG 2343 00.55 PUK SE ISG 2343 13.27 PHP SZ IPG 2343 01.16 PHP SE ISG 2343 14.37 BCI SZ IPG 2343 07.61 BCI SE ISG 2343 25.13 SRN SZ IPN 2343 15.70 SRN SE ISN 2343 37.43

Y

104 62 62 14 14

Lat

AZIMU 307 307 108 108 150 150 10 10 25 25 6 6

Long

41.40 19.49 hor.err=2KM

-0.3 0.2 -0.4 0.3 0.1

Dep 2

Net Nr Rms Mag

59

Epicenter

ASN 5 0.3 2.4 DURRES-ALBANIA ver.err=1KM

RES 0.2 -0.2 0.3 0.4 -0.4 0.1 0.2 0.3 0.1 -0.4

Dep

17 72 72 75 75

DIS 33 33 85 85 90 90 124 124 168 168

DUR 13 19

2.4

17

2.4

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 6 0.2 2.5 ver.err=1KM

RES 0.2 0.3 -0.1 0.2 -0.4 0.5 0.1 -0.2 0.1 0.2 -0.7 0.3

DIS 14 14 34 34 65 65 107 107 157 157 184 184

Md 2.1

KOTE-VLORE -ALBANIA

DUR 18

Md 2.5

18

2.4

20

2.6

22

2.6

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

11

ASN 7 0.3 3.0 North DURRES ver.err=1KM -ALBANIA


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0430 16.61 TIR SE ISG 0430 21.35 PUK SZ IPG 0430 24.67 PUK SE ISG 0430 35.52 PHP SZ IPG 0430 25.11 PHP SE ISG 0430 37.37 VLO SZ IPG 0430 30.25 VLO SE ISG 0430 43.51 BCI SZ IPN 0430 30.43 BCI SE ISN 0430 47.32 TPE SZ IPN 0430 32.63 TPE SE ISN 0430 50.63 SRN SZ IPN 0430 38.05 SRN SE ISN 0431 01.01

Y

M

D

HM

2014 01 23 1844 GAP=266

Sec 57.77

Lat

M

D

HM

2014 01 23 2359 GAP=128

Sec 01.23

Long

41.48 19.53 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1845 04.01 TIR SE ISG 1845 08.44 PUK SZ IPG 1845 10.13 PUK SE ISG 1845 19.91 PHP SZ IPG 1845 11.74 PHP SE ISG 1845 22.65 BCI SZ IPG 1845 17.14 BCI SE ISG 1845 31.44 SCTE SZ IPN 1845 27.82

Y

AZIMU 101 101 24 24 68 68 181 181 23 23 160 160 165 165

Lat

AZIMU 117 117 25 25 72 72 23 23 211

Long

41.45 20.41 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2359 06.92 PHP SE ISG 2359 10.83 TIR SZ IPG 2359 10.23 TIR SE ISG 2359 17.23 PUK SZ IPG 2359 15.28 PUK SE ISG 2359 25.99 FNA SZ IPG 2359 20.67 FNA SE ISG 2359 34.84

AZIMU 4 4 256 256 327 327 132 132

RES 0.2 0.3 -0.2 0.3 0.1 -0.4 0.2 -0.4 0.2 0.3 0.3 0.4 -0.7 0.6

Dep 11

DIS 31 31 78 78 84 84 104 104 116 116 130 130 174 174

DUR 29

Md 2.7

30

2.8

37

3.0

40

3.1

37

3.0

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 5 0.2 2.7 LALEZI BAY ver.err=3KM -ALBANIA

RES 0.1 0.0 -0.2 0.1 -0.3 0.0 0.1 0.0 -0.7

DIS 31 31 69 69 79 79 108 108 179

DUR 25

Dep

Net Nr Rms Mag

19

ASN 4 0.1 2.4 ver.err=1KM

RES 0.0 -0.3 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 -0.1

DIS 25 25 48 48 78 78 110 110

Md 2.5

26

2.6

30

2.9

Epicenter BULQIZE -ALBANIA

DUR 17

Md 2.4

17

2.4

21

2.6


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

Y

M

D

HM

2014 01 23 2359 GAP=133

Sec 29.94

Lat

41.46 20.44 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 2359 36.13 PHP SE ISG 2359 40.50 TIR SZ IPG 2359 39.78 TIR SE ISG 2359 46.92 PUK SZ IPG 2359 44.02 PUK SE ISG 2359 54.82 FNA SZ IPG 2359 48.95 FNA SE ISG 0000 03.38

*** Y

M

D

HM

2014 01 26 1355 GAP=308

Sec 38.01

Lat

M

D

HM

2014 01 26 1408 GAP=303

Sec 39.77

AZIMU 4 4 256 256 327 327 132 132

Long

38.00 20.73 hor.err=10KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 1356 13.34 SRN SE ISN 1356 43.28 TPE SZ IPN 1356 18.73 TPE SE ISN 1356 52.91 VLO SZ IPN 1356 23.36 VLO SE ISN 1356 58.07 TIR SZ IPN 1356 33.59 TIR SE ISN 1357 21.60 PHP SZ IPN 1356 38.22 PHP SE ISN 1357 20.86 PUK SZ IPN 1356 42.64 PUK SE ISN 1357 30.39 BCI SZ IPN 1356 48.28 BCI SE ISN 1357 32.46

Y

Long

Lat

AZIMU 344 344 347 347 340 340 349 349 357 357 352 352 354 354

Long

38.25 20.42 hor.err=4KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 1409 10.30 SRN SE ISN 1409 31.99 TPE SZ IPN 1409 16.02 TPE SE ISN 1409 42.90 TIR SZ IPN 1409 29.81

AZIMU 349 349 352 352 353

Dep 25

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 4 0.1 2.7 BULQIZE ver.err=1KM -ALBANIA

RES 0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1

DIS 24 24 50 50 90 90 110 110

DUR 24

Md 2.7

22

2.7

24

2.8

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

16

ASN 7 1.8 6.7 ver.err=4KM

GREECE

RES -0.7 2.3 -1.1 1.7 -0.6 0.5 -0.7 3.3 -1.1 -4.5 -0.7 -2.3 -1.4 -2.2

DIS 217 217 261 261 293 293 378 378 409 409 453 453 487 487

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

33

ASN 6 1.2 4.7 ver.err=2KM

GREECE

RES 0.5 -0.3 -0.2 0.2 -0.5

DIS 184 184 229 229 346

DUR 208

Md 4.7


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

PHP SZ IPN PHP SE ISN PUK SZ IPN PUK SE ISN BCI SZ IPN BCI SE ISN

Y

M

D

1409 34.96 1410 16.45 1409 38.94 1410 26.87 1409 44.53 1410 34.38

HM

2014 01 26 1424 GAP=284

Sec 05.47

Lat

M

D

HM

2014 01 26 1845 GAP=

Sec 09.23

Lat

M

D

HM

Sec

AZIMU 353 353 355 355 353 353 2 2 356 359 359

Long

38.20 20.25 hor.err=KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 1845 37.50 SRN SE ISN 1845 58.08 TPE SZ IPN 1845 43.94 TPE SE ISN 1846 09.49 VLO SZ IPN 1845 47.28 VLO SE ISN 1846 22.13 TIR SZ IPN 1845 58.30 TIR SE ISN 1846 35.53 PHP SZ IPN 1845 03.04 PHP SE ISN 1845 41.55 PUK SZ IPN 1846 06.97 PUK SE ISN 1846 52.85 BCI SZ IPN 1846 12.53 BCI SE ISN 1847 00.77

Y

Long

38.37 20.24 hor.err=2KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 1424 36.71 SRN SE ISN 1424 54.85 TPE SZ IPN 1424 40.87 TPE SE ISN 1425 06.65 TIR SZ IPN 1424 55.79 TIR SE ISN 1425 32.86 PHP SZ IPN 1425 00.18 PHP SE ISN 1425 40.81 PUK SZ IPN 1425 04.80 BCI SZ IPN 1425 10.56 BCI SE ISN 1425 58.40

Y

0 0 355 355 357 357

Lat

AZIMU

Long

-1.3 -0.8 -0.7 -2.3 -1.2 -1.4

380 380 423 423 457 457

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

24

ASN 6 0.8 4.7 ver.err=2KM

GREECE

RES 1.1 -0.3 0.6 0.4 -0.1 -0.6 -0.4 -1.1 -1.1 0.5 -0.5

Dep 24

DUR 208

Net Nr Rms Mag

DIS

Md 4.7

Epicenter

ASN 7 5.7 ver.err=KM

RES

Dep

DIS 168 168 214 214 331 331 367 367 408 443 443

DUR

Net Nr Rms Mag

GREECE

Md

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

2014 01 26 1906 GAP=325

43.70

42.93 19.57 hor.err=5KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1906 56.49 BCI SE ISG 1907 07.85 PUK SZ IPG 1907 02.34 PUK SE ISG 1907 15.79 PHP SZ IPN 1907 09.68 PHP SE ISN 1907 31.00 TIR SZ IPN 1907 16.10 TIR SE ISN 1907 35.95 VLO SE ISN 1907 28.17 VLO SE ISN 1908 00.16 TPE SE ISN 1907 30.94 TPE SE ISN 1908 03.61

Y

M

D

HM

2014 01 26 1912 GAP=284

Sec 04.37

Lat

M

D

HM

2014 01 26 1953 GAP=297

Sec 31.47

Long

38.24 20.54 hor.err=2KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 1912 35.17 SRN SE ISN 1912 59.13 TPE SZ IPN 1912 41.13 TPE SE ISN 1913 09.28 VLO SZ IPN 1912 44.35 VLO SE ISN 1913 16.24 TIR SZ IPN 1912 55.39 TIR SE ISN 1913 41.65 PHP SZ IPN 1913 00.04 PHP SE ISN 1913 44.04 PUK SZ IPN 1913 04.36 PUK SE ISN 1913 49.39 BCI SZ IPN 1913 09.56 BCI SE ISN 1913 57.75

Y

AZIMU 147 147 165 165 152 152 172 172 182 182 172 172

Lat

AZIMU 346 346 349 349 341 341 351 351 359 359 353 353 356 356

Long

38.17 20.20 hor.err=3KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 1953 49.71 SRN SE ISN 1954 08.91 TPE SZ IPN 1953 52.49

AZIMU 355 355 356

11

ASN 6 0.5 4.6 ver.err=4KM

RES -0.7 0.6 0.4 0.2 -0.9 0.2 1.1 -0.8 0.5 0.1 0.4 -1.3

DIS 75 75 102 102 156 156 177 177 273 273 295 29

DUR

MONTENEGRO

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

26

ASN 7 0.3 4.6 ver.err=2KM

GREECE

RES -0.3 -0.3 0.3 0.1 -1.1 0.1 1.5 3.3 -1.2 0.1 -2.3 -4.5 0.5 -0.5

DIS 188 188 232 232 263 263 350 350 383 383 426 426 460 460

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

29

ASN 7 0.3 4.0 ver.err=2KM

GREECE

RES 1.3 -0.6 0.5

DIS 190 190 236

DUR 90

Md 4.0


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

TPE SE ISN VLO SZ IPN VLO SE ISN TIR SZ IPN TIR SE ISN PHP SZ IPN PHP SE ISN PUK SZ IPN PUK SE ISN BCI SZ IPN BCI SE ISN

Y

M

D

1954 19.77 1953 56.78 1954 26.09 1954 07.13 1954 47.05 1954 11.49 1954 56.97 1954 16.06 1955 01.74 1954 21.30 1955 13.03

HM

2014 01 26 2142 GAP=310

Sec 13.07

Lat

M

D

HM

2014 01 26 2228 GAP=333

Sec 46.21

Long

38.46 20.11 hor.err=7KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 2142 42.90 SRN SE ISN 2143 05.29 TPE SZ IPN 2142 48.22 TPE SE ISN 2143 14.32 VLO SZ IPN 2142 53.49 TIR SZ IPN 2143 03.26 TIR SE ISN 2143 43.57 PHP SZ IPN 2143 07.72 PHP SE ISN 2143 49.11 PUK SZ IPN 2143 11.87 PUK SE ISN 2143 88.71 BCI SZ IPN 2143 16.46 BCI SE ISN 2144 06.31

Y

356 347 347 356 356 2 2 357 357 359 359

Lat

AZIMU 329 329 336 336 329 342 342 352 352 346 346 349 349

Long

38.48 20.77 hor.err=10KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 2229 13.95 SRN SE ISN 2229 35.73 TPE SZ IPN 2229 19.70 TPE SE ISN 2229 45.24 VLO SZ IPN 2229 24.90 TIR SZ IPN 2229 34.73 TIR SE ISN 2230 12.00 PHP SZ IPN 2229 39.07 PHP SE ISN 2230 13.77 PUK SZ IPN 2229 42.91

AZIMU 337 337 343 343 334 347 347 356 356 350

0.2 1.1 0.1 -0.4 0.1 -0.9 1.3 -1.6 -3.2 -1.1 0.5

236 262 262 353 353 390 390 430 430 465 465

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

34

ASN 7 0.3 4.0 ver.err=2KM

GREECE

RES 0.1 -0.1 0.0 -0.3 0.2 -0.1 2.1 1.2 2.3 0.6 -0.9 -0.6 1.2

Dep 30

DIS 184 184 224 224 262 337 337 361 361 410 410 442 442

DUR 90

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 7 1.1 4.2 ver.err=1KM

RES 0.1 0.0 -0.6 -0.7 0.0 -0.9 -0.5 -0.4 -0.7 2.6

DIS 170 170 213 213 248 329 329 358 358 404

Md 4.0

DUR

GREECE

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

PUK BCI BCI

Y

SE ISN SZ IPN SE ISN

M

D

2230 27.10 2229 48.47 2230 35.65

HM

2014 01 26 2306 GAP=287

Sec 57.47

Lat

M

D

HM

2014 01 27 0012 GAP=238

Sec 26.94

Lat

M

D

HM

2014 01 27 0324 GAP=128

Sec 38.73

AZIMU 352 352 354 354 344 344 354 354 1 1 356 356 358 358

Long

42.48 19.79 hor.err=4KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PUK SZ IPG 0012 45.36 PUK SE ISG 0012 58.58 BCI SZ IPG 0012 45.37 BCI SE ISG 0012 58.96 TIR SZ IPN 0012 52.79 TIR SE ISN 0013 12.77 PHP SZ IPN 0012 54.45 PHP SE ISN 0013 14.88

Y

Long

38.37 20.29 hor.err=5KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 2307 25.68 SRN SE ISN 2307 46.56 TPE SZ IPN 2307 32.77 TPE SE ISN 2307 56.23 VLO SZ IPN 2307 33.06 VLO SE ISN 2308 03.00 TIR SZ IPN 2307 45.81 TIR SE ISN 2308 23.87 PHP SZ IPN 2307 49.96 PHP SE ISN 2308 30.46 PUK SZ IPN 2307 54.52 PUK SE ISN 2308 39.57 BCI SZ IPN 2307 59.27 BCI SE ISN 2308 50.71

Y

350 353 353

Lat

AZIMU 117 117 96 96 144 144 122 122

Long

41.46 20.42 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0324 44.51

AZIMU 4

-2.9 -1.4 -2.1

Dep 35

404 437 437

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 7 1.2 4.5 ver.err=6KM

RES 0.4 -0.5 1.3 -0.4 0.9 0.2 -1.1 -1.1 -0.1 1.3 -1.6 -2.2 -0.9 -2.5

DIS 169 169 215 215 243 243 332 332 367 367 409 409 444 444

GREECE

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

20

ASN 4 0.2 3.3 ver.err=1KM

MONTENEGRO

RES 0.4 0.1 -0.1 -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.2

DIS 103 103 106 106 154 154 163 163

DUR 36 53

Md 3.1 3.5

Dep

Net Nr Rms Mag

23

ASN 5 0.1 2.6 LUBALESH-BULQIZE ver.err=15KM -ALBANIA

RES 0.3

DIS 24

DUR 21

Epicenter

Md 2.6


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

PHP TIR TIR PUK PUK BCI BCI FNA FNA

Y

SE SZ SE SZ SE SZ SE SZ SE

M

ISG IPG ISG IPG ISG IPG ISG IPG ISG

D

0324 0324 0324 0324 0325 0324 0325 0324 0325

HM

2014 01 27 0541 GAP=345

48.29 47.83 55.07 52.73 03.05 56.90 10.43 58.11 12.42

Sec 36.74

Lat

M

D

HM

2014 01 27 0548 GAP=330

Sec 05.33

Lat

M

D

HM

2014 01 27 1539 GAP=336

Sec 30.85

AZIMU 167 167 177 177 162 162

Long

43.29 20.11 hor.err=2KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0548 23.73 BCI SE ISG 0548 37.05 PUK SZ IPN 0548 29.79 PUK SE ISN 0548 48.65 PHP SZ IPN 0548 36.62 PHP SE ISN 0548 59.75 TIR SZ IPN 0548 42.90 TIR SE ISN 0549 09.39

Y

Long

43.12 19.83 hor.err=6KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 0541 52.08 BCI SE ISG 0542 03.65 PUK SZ IPG 0541 57.97 PUK SE ISG 0542 13.83 PHP SZ IPN 0542 05.29 PHP SE ISN 0542 27.58

Y

4 255 255 326 326 344 344 132 132

Lat

AZIMU 183 183 188 188 171 171 186 186

Long

38.49 21.24 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 1540 04.19 SRN SE ISN 1540 26.62 TPE SZ IPN 1540 09.69

AZIMU 326 326 333

0.1 0.2 -0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 0.1 -0.1

Dep 6

24 48 48 77 77 104 104 111 111

21

Net Nr Rms Mag

2.7

Epicenter

ASN 3 0.1 2.8 ver.err=4KM

RES 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.5 0.1

DIS 86 86 119 119 167 167

SERBIA

DUR 27

Md 2.8

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

8

ASN 4 0.2 3.1 ver.err=3KM

SERBIA

RES 0.1 -0.3 0.1 0.3 0.3 0.8 -0.2 -0.2

Dep 5

DIS 103 103 140 140 180 180 217 217

DUR 27

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 7 0.2 4.2 ver.err=3KM

RES 0.2 -0.1 0.4

DIS 187 187 226

Md 2.8

DUR 69 96

GREECE

Md 3.6 3.9


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

TPE SE ISN VLO SZ IPN VLO SE ISN TIR SZ IPN TIR SE ISN PHP SZ IPN PHP SE ISN PUK SZ IPN PUK SE ISN BCI SZ IPN BCI SE ISN

1540 40.86 1540 16.70 1540 49.41 1540 23.70 1541 05.02 1540 28.28 1541 11.05 1540 40.32 1541 19.34 1540 37.54 1541 30.70

Y

Sec

M

D

HM

2014 01 27 2301 GAP=234 STAT TIR TIR PHP PHP VLO VLO PUK PUK TPE TPE BCI BCI

Y

06.04

Lat

D

HM

2014 01 28 0247 GAP=272

Sec 12.41

Long

41.21 19.90 hor.err=1KM

SP IPHASW D HRMM SECON SZ IPG 2301 11.89 SE ISG 2301 16.59 SZ IPG 2301 19.65 SE ISG 2301 28.67 SZ IPG 2301 22.71 SE ISG 2301 36.39 SZ IPG 2301 23.92 SE ISG 2301 35.31 SZ IPG 2301 25.15 SE ISG 2301 38.68 SZ IPN 2301 29.72 SE ISN 2301 46.57

M

333 327 327 340 340 350 350 345 345 348 348

Lat

AZIMU 347 347 40 40 203 203 0 0 175 175 5 5

Long

41.67 20.64 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 0247 15.94 PHP SE ISG 0247 18.61 PUK SZ IPG 0247 25.14 PUK SE ISG 0247 36.08 TIR SZ IPG 0247 25.94 BCI SZ IPG 0247 28.69 BCI SE ISG 0247 41.51 FNA SZ IPN 0247 31.50 FNA SE ISN 0247 47.66

AZIMU 274 274 304 304 241 329 329 147 147

0.2 -0.4 0.5 0.6 0.7 -0.1 0.2 -0.4 0.3 0.2 -0.4

226 265 265 337 337 360 360 410 410 441 441

71

3.8

140

4.4

164

4.5

110

4.2

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

29

ASN 6 0.4 2.6 ver.err=1KM

S-E TIRANE -ALBANIA

RES 0.2 -0.1 0.1 -0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 -0.1 0.2 0.3 0.4

Dep 5

DIS 15 15 68 68 89 89 92 92 102 102 128 128

DUR Md 26 2.6 25

2.5

28

2.6

27

2.6

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 5 0.2 2.1 EAST PESHKOPI ver.err=0KM -ALBANIA

RES 0.2 -0.3 0.1 -0.3 0.1 0.3 -0.1 0.4 0.2

DIS 16 16 74 74 74 90 90 117 117

DUR 11

Md 1.9

20

2.4


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

Y

M

D

HM

2014 01 28 1449 GAP=272

Sec 35.19

Lat

38.46 20.16 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 1450 03.83 SRN SE ISN 1450 22.58 TPE SZ IPN 1450 09.91 TPE SE ISN 1450 35.26 VLO SZ IPN 1550 12.54 VLO SE ISN 1550 41.75 TIR SZ IPN 1550 29.30 TIR SE ISN 1551 02.70 PHP SZ IPN 1550 28.84 PHP SE ISN 1551 10.86 PUK SZ IPN 1550 33.51 PUK SE ISN 1551 20.15 BCI SZ IPN 1550 38.40 BCI SE ISN 1551 27.80

Y

M

D

HM

2014 01 28 1215 GAP=289

Sec 11.31

Lat

M

D

HM

2014 01 28 1311 GAP=180

Sec 56.12

AZIMU 355 355 357 357 346 346 356 356 3 3 357 357 359 359

Long

43.12 19.73 hor.err=2KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON BCI SZ IPG 1215 26.28 BCI SE ISG 1215 38.26 PUK SZ IPN 1215 33.06 PUK SE ISN 1215 48.52 PHP SZ IPN 1215 33.93 PHP SE ISN 1216 00.64 TIR SZ IPN 1215 43.82 TIR SE ISN 1216 07.53

Y

Long

Lat

AZIMU 161 161 173 173 199 199 176 176

Long

41.04 21.18 hor.err=2KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON FNA SZ IPG 1312 03.81 FNA SE ISG 1312 07.80 PHP SZ IPG 1312 13.40 PHP SE ISG 1312 26.68 TIR SZ IPN 1312 15.68 TIR SE ISN 1312 32.87

AZIMU 149 149 320 320 288 288

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

12

ASN 12 0.2 4.2 ver.err=0KM

GREECE

RES 0.4 0.3 -0.2 0.4 -0.3 0.1 0.2 -0.3 0.1 0.3 0.2 0.3 -0.4 0.2

DIS 154 154 203 203 229 229 320 320 358 358 397 397 433 433

DUR 142

Md 4.2

147

4.2

152

4.3

140

4.2

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

29

ASN 4 0.4 3.7 ver.err=2KM

MONTENEGRO

RES 0.2 -0.1 0.4 0.3 -0.4 0.6 0.2 0.4

DIS 88 88 120 120 169 169 179 179

DUR 65 70

Md 3.7 3.6

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

8

ASN 5 0.2 2.9 ver.err=2KM

MACEDONIA

RES 0.2 -0.4 0.5 0.3 -0.4 0.5

DIS 33 33 95 95 115 115

DUR

32

Md

2.9


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

PUK SZ IPN PUK SE ISN BCI SZ IPN BCI SE ISN

1312 23.63 1312 43.92 1312 28.76 1312 49.92

Y

Sec

M

D

HM

2014 01 28 1749 GAP=179

33.31

Lat

M

D

HM

2014 01 28 1912 GAP=283

Sec 10.32

Lat

M

D

HM

2014 01 28 2222 GAP=321

Sec 38.38

AZIMU 170 170 291 291 333 333

Long

38.43 20.30 hor.err=3KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 1912 39.97 SRN SE ISN 1912 59.39 TPE SZ IPN 1912 46.02 TPE SE ISN 1913 11.54 VLO SZ IPN 1612 49.35 VLO SE ISN 1613 18.95 TIR SZ IPN 1613 00.63 TIR SE ISN 1613 38.80 PHP SZ IPN 1613 04.45 PHP SE ISN 1613 47.54 PUK SZ IPN 1613 08.29 PUK SE ISN 1613 52.95 BCI SZ IPN 1613 14.08 BCI SE ISN 1614 02.17

Y

Long

41.90 20.39 hor.err=2KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON PHP SZ IPG 1749 38.22 PHP SE ISG 1749 41.66 PUK SZ IPG 1749 41.77 PUK SE ISG 1749 47.87 BCI SZ IPG 1749 44.06 BCI SE ISG 1749 51.91

Y

317 317 326 326

Lat

AZIMU 351 351 393 393 344 344 354 354 1 1 356 356 358 358

Long

38.48 20.47 hor.err=3KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON SRN SZ IPN 2223 05.73 SRN SE ISN 2223 25.91

AZIMU 346 346

0.4 -0.1 0.3 0.1

Dep 7

Net Nr Rms Mag

12

Epicenter

ASN 3 0.2 2.4 SOUTH KUKES ver.err=12KM -ALBANIA

RES 0.1 -0.2 -0.1 0.1 0.1 0.1

Dep

155 155 174 174

DIS 24 24 44 44 58 58

DUR 18

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 7 0.4 4.6 ver.err=12KM

RES 1.2 0.4 0.4 -0.6 0.7 0.6 -0.7 0.1 0.2 -0.3 -0.8 -0.9 -1.5 -2.2

Md 2.3

DIS 163 163 208 208 237 237 340 340 361 361 402 402 437 437

GREECE

DUR

Md

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

19

ASN 7 0.4 4.3 ver.err=3KM

GREECE

RES 0.1 -0.1

DIS 160 160

DUR

Md


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

TPE SZ IPN TPE SE ISN VLO SZ IPN VLO SE ISN TIR SZ IPN TIR SE ISN PHP SZ IPN PHP SE ISN PUK SZ IPN PUK SE ISN BCI SZ IPN BCI SE ISN

2223 12.35 2223 38.09 2223 15.31 2223 44.54 2223 26.18 2224 04.62 2223 30.59 2224 12.50 2223 35.03 2224 22.46 2223 40.44 2224 23.53

Y

Sec

M

D

HM

2014 01 28 2315 GAP=150

43.86

Lat

M

D

HM

2014 01 29 0122 GAP=271

Sec 14.33

Lat

M

D

HM

Sec

AZIMU 122 122 44 44 84 84 36 36 137 137

Long

41.36 19.52 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0122 20.96 TIR SE ISG 0122 24.65 PUK SZ IPG 0122 29.09 PUK SE ISG 0122 39.81 PHP SZ IPG 0122 29.57 PHP SE ISG 0122 40.86 BCI SZ IPN 0122 35.05 BCI SE ISN 0122 51.28

Y

Long

41.61 19.32 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 2315 54.16 TIR SE ISG 2316 01.46 PUK SZ IPG 2315 56.26 PUK SE ISG 2316 05.66 PHP SZ IPG 2316 00.41 PHP SE ISN 2316 13.08 BCI SZ IPN 2316 02.07 BCI SE ISN 2316 16.45 TPE SZ IPN 2316 10.05 TPE SE ISN 2316 30.39

Y

349 349 340 340 351 351 0 0 354 354 356 356

Lat

AZIMU 93 93 22 22 65 65 22 22

Long

0.1 0.1 -0.4 0.3 0.2 -0.7 0.3 0.4 0.3 -0.7 -2.6 -1.2

Dep 15

Net Nr Rms Mag

14

DIS 54 54 68 68 94 94 104 104 157 157

DUR 30 35

Md 2.9 3.0

30

Net Nr Rms Mag

2.9

Epicenter

ASN 4 0.4 2.6 DURRES-ALBANIA ver.err=2KM

RES 0.8 0.0 0.2 -0.1 0.1 0.0 -0.3 0.2

Dep

Epicenter

ASN 5 0.4 2.9 ADRIATIC SEA ver.err=2KM

RES 0.2 0.0 0.0 0.1 -0.2 -0.1 -0.3 0.1 -0.7 0.1

Dep

205 205 235 235 322 322 355 355 398 398 432 432

DIS 29 29 81 81 85 85 120 120

DUR 22

Net Nr Rms Mag

23

Md 2.5 2.6

Epicenter


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

2014 01 29 0528 GAP=309

24.65

41.04 20.09 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 0528 31.96 TIR SE ISG 0528 37.50 PHP SZ IPG 0528 38.59 PHP SE ISG 0528 49.85 PUK SZ IPG 0528 44.33 PUK SE ISG 0528 59.36

Y

M

D

HM

2014 01 31 1731 GAP=142

Sec 10.15

Lat

AZIMU 331 331 22 22 352 352

Long

41.96 20.17 hor.err=1KM

STAT SP IPHASW D HRMM SECON TIR SZ IPG 1731 19.48 TIR SE ISG 1731 26.20 PHP SZ IPG 1731 24.99 PHP SE ISG 1731 36.30 FNA SZ IPG 1731 28.89 FNA SE ISG 1731 42.34 SRN SE ISG 1731 31.45 PUK SZ IPG 1731 31.43 PUK SE ISG 1731 47.50 BCI SZ IPN 1731 36.89 BCI SE ISN 1731 57.50

AZIMU 329 329 15 15 100 100 187 350 350 357 357

7

ASN 3 0.1 2.3 SOuTH-ELBASAN ver.err=12KM -ALBANIA

RES 0.0 0.1 0.1 0.0 -0.2 -0.1

DIS 40 40 77 77 112 112

DUR 16

Md 2.3

16

2.3

Dep

Net Nr Rms Mag

13

ASN 6 0.1 3 ver.err=1KM

RES 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.5

DIS 49 49 83 83 104 104 122 122 122 156 156

19

2.5

Epicenter NORTH-GRAMSH -ALBANIA DUR 37

Md 3

34

3

37

3

TERMETE TE LARGET (LONG DISTANCE EARTHQUAKE)

Y

M

D

HM

Sec

2014 01 13 0401 04.01 GAP=

Lat

Long

19.01 66.89 hor.err=km

Dep

Net Nr Rms Mag

Epicenter

ASN 7 6.5 ver.err=KM

PUERTO-REGION


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

STAT VLO TIR SRN BCI PUK TPE PHP

SP SZ SZ SZ SZ SZ SZ SZ

IPHASW D HRMM SECON IP 0412 45.38 IP 0412 46.31 IP 0412 46.84 IP 0412 47.42 IP 0412 48.23 IP 0412 49.25 IP 0412 53.04

AZIMU

PËRSHKRIM MAKROSIZMIK I TËRMETEVE TË NDJESHME NË VENDIN TONË

me formulën I0=

6

.Intensiteti I në qytete është

përcaktuar nga informacioni i marrë mbi ndjeshmerinë e tërmetit nga emergjencat civile si dhe burime të tjera

Data

Kohëndodhja

(D a t e)

(Origin time)

Nr

1

20.01.2014 06:00:13.8

DIS

DUR

Md

MACROSEISMIC DESCRIPTION OF EARTHQUAKES FELT IN OUR COUNTR

Intensiteti i tërmetit në epiqendër I0është përcaktuar �−1

RES

The epicentral Intensity of earthquake I0 is determined by the formula I0=

�−1 6

. The felt

informacion of earthquakes in inhebitance zones provide by civil emergencies and other source is used to determine the Intensity I.

Epiqendra dhe të dhëna makrosizmike EMS-98 (Epicenter and macroseismic data EMS-98) Epiqendra: 41.36V; 19.46L nëVeri të qytetit Durresitt. Intensiteti i tërmetit në epiqendër I0=V– VI balle Ndjerë: V ballë ne qytetin e Durresit dhe IV ballë në qytetet e Tiranes, Krujes dhe Lacit


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

(Epicentre: 41.36N; 19.46E at North of Durresi town. Epicentral Intensity I0=V-VI Felt: V at Durresi city and IVat Tirana, Kruja and Laci town. 2

20.01.2014 06:26:50.2

Epiqendra: 41.39V; 19.58L në Veri-lindje të qytetit Durresitt. Intensiteti i tërmetit në epiqendër I0= V balle Ndjerë: IV-V ballë ne qytetin e Durresit dhe III-IV ballë në qytetet e Tiranes, Krujes dhe Lacit (Epicentre: 41.39N; 19.58E at Northeast of Durresi town. Epicentral Intensity I0=V Felt: IV-V at Durresi city and III-IVat Tirana, Kruja and Laci town.

3

20.01.2014 07:15:06.9

4

20.01.2014 07:39:13.10

5

20.01.2014 14:40:47.01

6

21.01.2014 04:51:50.67

Epiqendra: 41.40V; 19.66L në Veri-lindje të qytetit Durresitt. Intensiteti i tërmetit në epiqendër I0= V balle Ndjerë: V ballë ne qytetin e Durresit dhe IV ballë në qytetet e Tiranes, Krujes dhe Lacit (Epicentre: 41.39N; 19.58E at Northeast of Durresi town. Epicentral Intensity I0=V Felt: V at Durresi city andIVat Tirana, Kruja and Laci town. Epiqendra: 41.40V; 19.56L në Verilindje të qytetit Durresitt. Ne Sukth. Intensiteti i tërmetit në epiqendër I0= IV-Vballe. Ndjerë: IV ballë ne qytetin e Durresit dhe III-IV ballë në qytetet e Tiranes, Krujes dhe Lacit (Epicentre: 41.39N; 19.58E at Northeast of Durresi town. Epicentral Intensity I0=V Felt: IV at Durresi city and III-IVat Tirana, Kruja and Laci town. Epiqendra: 41.38V; 19.49L në Veri të qytetit Durresitt. Ne Sukth. Intensiteti i tërmetit në epiqendër I0= IVVballe. Ndjerë: IV ballë ne qytetin e Durresit dhe III-IV ballë në qytetet e Tiranes, Krujes dhe Lacit (Epicentre: 41.39N; 19.58E at North of Durresi town. Epicentral Intensity I0=V Felt: IV at Durresi city and III-IVat Tirana, Kruja and Laci town. Epiqendra: 41.40V; 19.57L në Verilindje të qytetit Durresitt. Ne Vardardh. Intensiteti i tërmetit në epiqendër I0= IV-Vballe. Ndjerë: IV ballë ne qytetin e Durresit dhe III ballë në qytetet e Tiranes, Krujes dhe Lacit


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

(Epicentre: 41.40N; 19.57E at North of Durresi town. Epicentral Intensity I0=IV-V Felt: IV at Durresi city and IIIat Tirana, Kruja and Laci town. 7

26.02.2014 13:55:25.38

Epiqendra: 38.00V; 20.73L, ne Greqi. Intensiteti i tërmetit në epiqender I0=VIII ballë Ndjerë:V ballene qytetet e Leskovik, Sarand, Korce. IV ne qytetin e Vlores, Tepelen, Gjirokaster dhe Peermet. III balle ne qytetin e Durresit. (Epicentre: 38.00N; 20.73E in Greece. Epicentral Intensity I0= VIII Felt: V at Leskovik, Sarand, Korce towns. IV Vlores, Tepelen, Gjirokaster and Permet towns. III Durresi town.

KATALOGU I TËRMETEVE MUJORE (THE MONTHLY EARTHQUAKE CATALOG) Data Koha Gjer. Gjat Thell. Nr. St. Gab Mag. Vendndodhja Date Time Lat Long.Depth N0. St Rms Location vvvv/mm/dd hh:mm:ss (km) (MD) 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

02 02 02 02 02 03 04 04 08 08 09 09 09 10 12 12 14 14 15

0423 0606 0731 0837 1417 1306 1303 2010 0736 2219 0142 0322 2231 0357 0049 0657 0828 0938 2353

10.38 36.56 53.44 25.63 22.01 45.48 16.06 28.74 17.30 08.68 02.22 50.87 15.77 37.07 51.04 16.22 46.86 49.08 16.74

41.37 42.12 41.86 41.10 41.87 41.70 41.71 41.88 40.80 41.92 41.07 41.78 40.16 41.87 41.94 41.18 40.14 40.01 40.49

20.96 18.89 20.19 20.06 20.18 20.18 20.41 20.16 21.33 20.90 20.23 20.22 20.02 19.42 20.34 20.08 19.85 21.32 21.56

7 7 7 4 7 12 7 7 4 5 1 10 19 7 7 4 6 9 2

5 3 2 7 2 3 2 2 6 7 6 4 4 4 2 5 5 7 6

0.3 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2

2.7 2.7 2.0 2.5 2.0 2.0 2.2 2 3 2.8 2.6 2.3 2 2.3 2 2.2 2.7 3.4 2.9

MACEDONIA ADRIATIC SEA LURE PESHKOPI ELBASAN-ALBANIA LURE PESHKOPI S-E KURBNESH NORTH PESHKOPI LURE-PESHKOPI GREECE MACEDONIA SHUSHIC-ELBASAN LURE-PESHKOPI South TEPELENE VELIPOJE VATAJ-KUKES NORTH-ELBASAN KUC-VLORE GREECE GREECE


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

17 17 17 17 17 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21

1941 1942 1948 2031 2325 0022 0031 1428 0600 0617 0620 0626 0629 0631 0657 0713 0715 0716 0719 0720 0722 0727 0732 0739 0754 0843 0846 0903 1013 1020 1147 1152 1220 1239 1440 1623 1625 1635 1652 1822 1830 2003 2214 0058 0241 0247

55.05 31.95 56.34 13.92 32.40 04.94 31.81 23.76 13.88 02.79 21.60 50.81 51.82 36.80 30.25 18.02 06.96 28.72 03.08 01.90 06.22 29.21 45.75 13.35 30.80 29.41 57.06 01.03 18.95 23.75 13.21 50.41 02.24 02.51 47.01 23.83 50.29 33.73 13.68 41.71 43.91 35.58 20.90 57.28 38.20 29.34

40.81 40.79 40.81 40.78 40.81 40.83 41.36 41.99 41.36 41.25 41.34 41.39 41.40 41.34 41.33 41.34 41.40 41.29 41.27 41.28 41.42 41.28 41.32 41.40 41.35 41.40 41.38 41.35 41.35 41.29 41.39 41.84 41.35 41.33 41.38 41.38 41.38 41.33 41.43 41.29 41.36 41.32 41.33 41.28 41.25 41.33

20.69 20.65 20.70 20.68 20.67 20.68 19.64 20.29 19.46 19.46 19.50 19.58 19.51 19.57 19.51 19.51 19.66 19.68 19.54 19.63 19.45 19.66 19.59 19.56 19.47 19.51 19.49 19.52 19.60 19.41 19.63 19.66 19.57 19.60 19.49 19.52 19.51 19.48 19.60 19.53 19.48 19.58 19.46 19.59 19.57 19.51

5 7 6 4 2 7 17 14 12 7 19 17 10 19 10 6 19 29 18 28 29 28 28 18 7 13 7 7 19 7 19 12 19 29 13 16 18 15 17 7 18 16 19 19 17 7

7 7 7 7 7 6 4 3 8 3 5 8 9 9 5 4 9 3 5 3 4 5 3 9 4 9 3 3 4 2 4 3 7 5 7 4 4 5 6 2 4 5 5 4 5 3

0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

2.6 3.3 2.7 2.5 2.8 2.4 2.6 2.1 4.2 2.6 2.8 3.9 3.2 2.6 2.6 2.5 4.0 2.2 2.4 2.2 2.5 2.8 2.6 3.7 2.6 3.2 2.5 2.2 2.6 2.1 2.6 2.3 3.1 2.5 3.7 2.5 2.5 2.6 2.8 2.2 2.5 2.3 2.7 2.3 2.4 2.3

North-MALIQ North-MALIQ N-E MALIQ MALIQ-ALBANIA MALIQ-KORCE S-E POGRADEC S-W VORE 14KM S-W KUKES DURRES-ALBANIA ADRIATIC SEA N-E DURRES DURRES-ALBANIA JUBE-DURRES SHIJAK-DURRES DURRES-ALBANIA DURRES-ALBANIA DURRES-ALBANIA S-W TIRANE S-E DURRES S-E SHIJAK ADRIATIC SEA NDROQ-ALBANIA SHIJAK-ALBANIA SUKTH-DURRES NORTH DURRES KATUND-DURRES JUBE-DURRES DURRES-ALBANIA SHIJAK-ALBANIA ADRIATIC SEA RADE-DURRES LEZHE-ALBANIA SHIJAK-ALBANIA SHIJAK-ALBANIA Nprth-DURRES JUBE-DURRES JUBE-DURRES DURRES RADE-DURRES ARAPAJ-DURRES DURRES SHIJAK-ALBANIA DURRES-ALBANIA DURRES-ALBANIA KAVAJE-ALBANIA DURRES-ALBANIA


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 23 23 23 23 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 31

0451 0516 0557 1022 1102 1145 1221 1822 1925 2342 0048 0430 1844 2359 2359 1355 1906 1912 1953 2142 2228 2306 0012 0324 2301 0247 1311 1749 1912 2222 2315 0122 0528 1731

50.67 56.22 15.65 20.81 55.91 16.05 37.39 40.88 28.16 45.16 28.26 10.51 57.77 01.23 29.94 38.01 43.70 04.37 31.47 13.07 46.21 57.47 26.94 38.73 06.04 12.41 56.12 33.31 10.32 38.38 43.86 14.33 24.65 10.15

41.40 41.33 41.30 41.30 41.26 41.24 41.33 41.38 41.37 41.34 40.39 41.40 41.48 41.45 41.46 38.00 42.93 38.24 38.17 38.46 38.48 38.37 42.48 41.46 41.21 41.67 41.04 41.90 38.43 38.48 41.61 41.36 41.04 41.96

19.57 19.63 19.63 19.60 19.64 19.46 19.58 19.70 19.67 19.45 19.64 19.49 19.53 20.41 20.44 20.73 19.57 20.54 20.20 20.11 20.77 20.29 19.79 20.42 19.90 20.64 21.18 20.39 20.30 20.47 19.32 19.52 20.09 20.17

19 20 31 26 18 14 7 18 18 2 59 11 11 19 25 16 11 26 29 34 30 35 20 23 29 5 8 7 12 19 15 14 7 13

7 4 3 3 5 4 3 3 3 5 6 7 5 4 4 7 6 7 7 7 7 7 4 5 6 5 5 3 7 7 5 4 3 6

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 1.8 0.5 0.3 0.3 0.3 1.1 1.2 0.2 0.1 0.4 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1 0.1

3.5 2.3 2.4 2.3 3 2.5 2.2 1.7 1.8 2.4 2.5 3.0 2.7 2.4 2.7 6.7 4.6 4.6 4.0 4.0 4.2 4.5 3.3 2.6 2.6 2.1 2.9 2.4 4.6 4.3 2.9 2.6 2.3 3

vADARDH-DURRES SHIJAK-ALBANIA SHIJAK-ALBANIA SHIJAK-ALBANIA S-E DURRES DURRES SHIJAK VORE-TIRANE VORE-TIRANE DURRES-ALBANIA KOTE-VLORE North DURRES LALEZI BAY BULQIZE BULQIZE GREECE MONTENEGRO GREECE GREECE GREECE GREECE GREECE MONTENEGRO LUBALESH-BULQIZE S-E TIRANE EAST PESHKOPI MACEDONIA SOUTH KUKES GREECE GREECE ADRIATIC SEA DURRES-ALBANIA SOuTH-ELBASAN NORTH-GRAMSH


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

STATISTIKA E NGJARJEVE SIZMIKE (STATISTICS OF SEISMIC EVENTS) Karakteristikat e pergjithshme (General Characteristics)  Ngjarje sizmike të ndodhura në kuadratin (39-43 V; 18.5-21.5 L) Events occured within quandrant  Ngjarje sizmike të ndodhura brenda kufijve shtetërore Events occured inside state boundaries  Thellësia mesatare e ngjarjeve sizmike Mean hypocenter depth  Thellësia maksimale Maximum hypocenter depth  Magnituda lokale minimale e regjistruar Minimum recorded local magnitude  Magnituda lokale maksimale e regjistruar Maximum recorded local magnitude  Intensiteti sizmik maksimal ne epiqendër Maximum seismic intensity

Grafiku i shpërndarjes së numurit të ngjarjeve sizmike mujore në vartesi të thellësisë (djathtas) magnitudës (majtas)

Vlerat (Data values) 90

81

14 59 1.7 4.7 VI

Distribution graphic of monthly seismic event number according to depth (right) magnitude (left)


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

Zgjidhja e mekanizmit vatror (ZMV)

For focal mechanism solution, the first onset polarity of P (Pg/Pn) are used, picked on the source time function respective waveforms. This is done for the velocity field recordings. Broadband recordings are used within the frequency range 0.2-30 Hz, witch are modeled by band-pass filtering in the ranges: 1.0-5.0 Hz, 2.0-10 Hz and 0.1-3.0Hz. To achieve the optimum solution also the amplitude ratio of the type AMPSg/AMPPg, ( AMPSn/AMPPn), are used. These amplitudes are red on rotated and corrected components, from the geographic system to the spherical one (vertical, radial and transversal). A grid search at the 5.0-10 degree cells interval has been applied, setting first the allowed error threshold for polarity readings. For final solution the FOCMEC program has been used (Snoke. et al., 1984). Whereas, to optimize the solution HASHroutine(Hardebeck& Shearer, 2003), has been applied as well.

Për zgjidhjen e mekanizmit të vatres janë përdorur polaritetet e hyrjeve të para P (Pg/Pn), të përcaktuara mbi format valore që shprehin funksionin kohor të burimit sizmik perkatës, në fushën e shpejtësisë. Janë përdorur regjistrimet në bandë të gjere frekuenciale (0.2 – 30 Hz), të cilat janë modeluar nëpermjet filtrave bandpass: 1.0-5.0 Hz, 2.0-10 Hz dhe 0.1-3.0 Hz. Për të arritur zgjidhjen optimale janë përdorur edhe raporti i amplitudave të valëve volumore AMPSg/AMPPg, ( AMPSn/AMPPn), të cilat janë lexuar mbi komponentet e transformuara nga sistemi koordinativ gjeografik në atë sferik (vertikal, radial dhe transversal). Eshtë realizuar një kerkim në rrjetin koordinativ me interval 5.0 – 10 grad, duke vendosur kriteret për gabimin në polaritetet e përdorura. Për zgjidhjen përfundimtare është përdorur programi FOCMEC (Snoke. et al., 1984), ndërsa për të optimizuar zgjidhjen është përdorur programi HASH (Hardebeck & Shearer, 2003).

Focal Mechanism Solution (FMS) Identifikimi i ngjarjes (Event ID)

Parametrat e burimit (Source paremeters)

Magnituda (Magnitude)

2014.01.17-19:42

40.78 (N) 20.66 (E) 12 (km)

3.3

2014.01.20-06:00

41.36 (N) 19.46 (E) 12 (km)

4.2

Parametrat e Mekanizmit (Focal Mechanism parameters) P1: 237, 30, -9 P2: 334.9, 85.5, -119.5 T: 89.8, 33.9 P: 216.8, 41.9 P1: 345, 46, 76 P2: 184.7, 45.7, 104 T: 175.6, 79.9 P: 84.4, 0.13

Tipi (Focal Type)


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

2014.01.20-07:15

41.40 (N) 19.66 (E) 19 (km)

4.0

P1: 210, 71, 69 P2: 79.7, 28, 136 T: 90.8, 58.7 P: 316, 23.2


Buletini Sizmologjik Mujor (Monthly Seismological Bulletin) Janar (january)2014

Harta e epiqendrave tĂŤ tĂŤrmeteve

64

January 2014 seismic bulletin  

Buletini i Rrjetit Sizmologjik Shqiptar është një publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve bre...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you