__MAIN_TEXT__

Page 1

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення сьомої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання 26 жовтня 2016 року № 140

РАЙОННА ПРОГРАМА підтримки органів виконавчої влади у Бобринецькому районі на 2016-2018 роки


ЗМІСТ І. Паспорт Програми ІІ. Загальна частина IІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма ІV. Мета і шляхи вирішення завдань Програми V. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації (SWOT аналіз) VI. Фінансове забезпечення Програми VII. Очікувальні результати VIII. Координація та контроль за виконанням Програми IX. Заходи Програми


І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 1.

Ініціатор розроблення Програми

Бобринецька районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми Розробники Програми

Протокольне доручення голови райдержадміністрації від 19 вересня 2016 року № 01-24/28/1

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Співрозробники Програми Відповідальні виконавці Програми Учасники Програми Термін реалізації Програми Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Загальний обсяг фінансування

Структурні підрозділи Бобринецької районної державної адміністрації Структурні підрозділи Бобринецької районної державної адміністрації Структурні підрозділи Бобринецької районної державної адміністрації 2016-2018 роки Районний бюджет В межах виділених коштів *

* - Пропозиції щодо обсягів фінансування Програми з районного бюджету

щорічно готують у вигляді запитів на фінансування структурні підрозділи Бобринецької районної державної адміністрації в межах наявних фінансових ресурсів.


ІІ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Районна програма підтримки органів виконавчої влади у Бобринецькому районі на 2016-2018 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, на підставі рішення Бобринецької районної ради від 18 грудня 2015 року № 37 “Про делегування повноважень Бобринецької районної ради Бобринецькій районній державній адміністрації”, розпорядження голови Бобринецької районної державної адміністрації від 04 вересня 2009 року № 790-р “Про затвердження Порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання”, та з врахуванням того, що протягом останніх років фінансування видатків із загального фонду Державного бюджету на утримання районної державної адміністрації не забезпечує в повному обсязі проведення видатків до потреби на виконання повноважень. Для виконання повноважень мобілізуються усі наявні ресурси – матеріально-технічні, трудові, фінансові. Однак, їх обсяг обмежується граничними видатками державного бюджету, що не вистачає для забезпечення ефективної та якісної діяльності. Разом з тим, залучення додаткових коштів, зокрема, із позабюджетних джерел обмежується антикорупційним законодавством. Інші шляхи розв’язання зазначеної проблеми, ніж залучення коштів районного бюджету, відсутні. IІІ. ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА Бобринецька районна державна адміністрація є ключовим елементом системи державного управління в районі, від ефективного функціонування якого залежить перетворення району в правову демократичну територію зі сформованим громадянським суспільством і високим рівнем економічного та соціального розвитку та забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня. У межах своїх повноважень райдержадміністрація здійснює функції виконавчої влади на території Бобринецького району. Обов’язками державних службовців є забезпечення ефективної роботи та виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції, недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина, безпосереднє виконання службових обов’язків, своєчасне і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників, постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної кваліфікації, сумлінне виконання своїх службових обов’язків, ініціатива і творчість у роботі.


Для забезпечення функцій, покладених державою на районну державну адміністрацію необхідне достатнє фінансування. Однак, Бобринецька районна державна адміністрація зазнає значних труднощів у фінансовому та матеріально-технічному забезпеченні. Фінансування видатків районної державної адміністрації на 2016 рік, аналогічно як і в попередні бюджетні роки, не забезпечує витрати на виконання повноважень в повному обсязі, згідно законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”. Надзвичайно важливим є необхідність забезпечення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання шляхом забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг. ЦНАП сьогодні є однією з найкращих організаційних форм надання послуг та взаємодії влади і громади. Завдяки ЦНАПу за принципом “єдиного офісу” і “відкритого простору”, в межах одного приміщення різні органи влади зможуть зручно та швидко обслуговувати населення. Для цього необхідно і надалі проводити удосконалення ефективної системи надання адміністративних послуг райдержадміністрацією. У зв'язку з набранням чинності новою редакцією законів України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”, “Про внесення змін до закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актівУкраїни щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень із березня 2016 року райдержадміністрація здійснює реєстрацію речових прав на нерухоме майно та реєстрацію юридичних і фізичних осіб. Це також тягне за собою додаткове фінансове забезпечення на утримання реєстраторів та їх технічного забезпечення. Управління соціального захисту населення райдержадміністрації (далі управління) забезпечує реалізацію державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення. На обліку в управлінні перебуває майже 17 тис. отримувачів різних видів державних допомог, субсидій і пільг. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення управління не відповідає рівню покладеної на його працівників відповідальності за своєчасне і якісне виконання завдань. Першочерговими проблемними питання є: заміна вікон, ремонт даху, заміна котла, заміна 2-х дверей (пожежний вихід), ремонт приміщення (фарба фасадна, фарба для внутрішніх робіт, лінолеум), вимощення (навколо приміщення), грати, охоронна сигналізація, заміна зношеної комп’ютерної техніки,автомобіль. Фінансове управління райдержадміністрації забезпечує реалізацію державної бюджетної політики на території району. Здійснює загальну організацію та управління виконанням районного бюджету на території району, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, проведення експертизи проектів нормативно-правових документів райдержадміністрації та районної ради в частині дотримання бюджетного законодавства та можливості фінансового забезпечення. Здійснює контроль за


відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених бюджетів, розпису бюджету, кошторисів бюджетних установ та інших документів, які використовуються у бюджетному процесі, щодо сільських бюджетів. Недостатнє фінансування установи негативно впливає на виконання поставлених завдань. Додатковий фінансовий ресурс дозволить забезпечити на належному рівні поточну роботу установи та частково оновити матеріальнотехнічну базу. Потребують нагального вирішення ряд інших проблемних питань: встановлення охоронної сигналізації в приміщенні ЦНАПу; належне утримання об'єктів, спільної власності територіальних громад сіл району, в яких розміщені органи виконавчої влади району; забезпечення належного рівня інформаційно–телекомунікаційної мережі райдержадміністрації; ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки та периферійного обладнання та ряд інших. Для забезпечення більш ефективного та продуктивного здійснення функцій, з метою оперативного вивчення та розв’язання соціально-економічних проблем району, райдержадміністрації необхідно: проводити виїзні тематичні семінари, наради на території населених пунктів району; здійснювати виїзні перевірки з питань легалізації заробітної плати та робочих місць в населених пунктах району; здійснювати моніторинг торговельної мережі щодо дотримання вимог чинного законодавства в сфері торгівлі суб’єктами господарювання; проводити обстеження та зустрічі із громадами району з упровадження реформ, якості медичного забезпечення, транспортного сполучення та надання освітніх, побутових, культосвітніх послуг; вивчення стану будівництва та реконструкції об’єктів соціальнопобутової, соціально-культурної інфраструктури, використання земель, природних ресурсів на території району; брати участь в основних організаційно-масових заходах суспільнополітичного, економічного та культурного характеру, які проводитимуться в районі задля сприяння консолідації суспільства, налагодження діалогу між владою та громадськістю. Проведення вищевказаних заходів також потребує відповідного фінансування, однак, обмежений обсяг коштів не забезпечить в достатній мірі виконання повноважень та здійснення відповідних заходів, спрямованих на зростання економіки та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу району, покращення соціально-економічного та культурного розвитку району. Таким чином, створення і підтримка належних умов для ефективного функціонування райдержадміністрації є проблемою, для розв’язання якої розроблена дана Програма.


IV. МЕТА І ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ Розвиток території району – комплексний процес змін його економічної, політичної і духовних сфер, що приводить до змін умов життя людини та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку адміністративнотериторіальних одиниць району, підвищення їх конкурентоспроможності. Розвиток району – це суб’єктивний процес, що відбувається під впливом управлінських заходів з боку районної державної адміністрації. Метою програми є: забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади; реалізація державної соціальної політики на території району у сфері соціального захисту населення; якісне надання адміністративних послуг громадянам; забезпечення діяльності Бобринецької районної державної адміністрації щодо виконання державної регіональної політики, створення умов для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку Бобринецького району; підвищення дієвості управлінських рішень, удосконалення роботи органів державної влади шляхом співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування; проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи; створення організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію; забезпечення реалізації державної політики в інформаційній сфері на території району, задоволення потреб населення району в інформаційній продукції, забезпечення відкритості в діяльності районної державної адміністрації; Ціль – реалізація стійкої управлінської системи, здійснення заходів, спрямованих на зростання матеріального і культурного рівня життя жителів району. Мету програми передбачається досягти шляхом: удосконалення системи управління в органах виконавчої влади; підвищення рівня удосконалення технології обліку та обробки наявної інформації для якнайшвидшої підготовки та видачі відповідних юридичних, бухгалтерських та інших документів, які є компетенцією органів державного управління; презентації району у межах області, України; підвищення інформованості жителів району про Програму економічного і соціального розвитку Бобринецького району, виконання бюджету та державні, регіональні та місцеві програми тощо; підвищення зворотного зв'язку із населенням району та участі громадськості у районному та місцевому управлінні.


V. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОБЛЕМУ ТА РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ (SWOT - АНАЛІЗ) Сильні сторони Забезпечення належної співпраці структурних підрозділів райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування. Формування ефективної системи роботи апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації на виконання повноважень згідно законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні». Забезпечення належних умов праці, робочих місць – обладнанням, інвентарем. Загрози Зростання вартості товарів, робіт та послуг. Неналежне виконання функцій, покладених державою на району державну адміністрацію та завдань, делегованих їй районною радою.

Слабкі сторони Обмежене фінансування видатків державного бюджету на утримання районної державної адміністрації, недостатнє виділення фінансового ресурсу на виконання районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень. Наявність кредиторської заборгованості районного бюджету за захищеними статтями. Обмеженість бюджету (вільних залишків, перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету) щодо фінансування заходів Програми. Можливості Упровадження в життя конструктивної державної регіональної політики. Підвищення рівня державного управління сприятиме підвищенню темпів соціально-економічного розвитку району, дозволить більш диференційовано та зважено підходити до проблем розвитку кожної території, забезпечення реалізації прав і свобод громадян.

VI. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕННЯ ПРОГРАМИ Фінансування видатків на часткове матеріально-технічне, організаційне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в межах щорічно виділених бюджетних коштів. Згідно статті 85 Бюджетного кодексу України, в умовах відсутності заборгованості місцевого бюджету за захищеними статтями видатків протягом року, фінансове забезпечення Програми здійснюється на підставі рішення районної ради за рахунок вільного залишку бюджетних коштів або перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету.


VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ У результаті виконання Програми очікується: виконання в більш якісній мірі повноважень райдержадміністрацією та її структурними підрозділами; покращення надання адміністративних послуг населенню району; належне функціонування в районі Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті дасть широкі інформаційні можливості забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг; забезпечення належного функціонування (утримання) установ балансоутримувачів об’єктів державної власності, спільної власності територіальних громад сіл, селищ району; збільшення кількості та якості інформації стосовно інвестиційного, економічного та культурного потенціалу району; підвищення якості роботи виконкомів сільських рад щодо виконання законів України, постанов Кабінету Міністрів України, Указів Президента України; поглиблення вивчення економічного та соціального стану територіальних громад; налагодження ефективного процесу та забезпечення реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних і фізичних осіб; уникнути соціальної напруги серед працівників районної державної адміністрації через неналежні умови праці. VIII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ Координацію за ходом виконання Програми здійснюють перший заступник, заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Замовником виконання заходів, фінансування яких відповідно до Програми, здійснюється з районного бюджету, є райдержадміністрація з її структурними підрозділами. Загальний контроль за ходом виконання завдань Програми та цільовим використання коштів здійснює постійна комісія районної ради з питань бюджету, фінансів, контролю за використанням майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району. Відповідальні виконавці Програми (апарат райдержадміністрації та її структурні підрозділи) щорічно здійснюють обґрунтовану оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляють пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів і завдань. Райдержадміністрація щорічно подає районній раді звіт та необхідну інформацію про хід виконання Програми та використання коштів з районного бюджету.


ІХ. ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

№ з/п

1. 1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Орієнтовні обсяги Перелік заходів фінансування Очікуваний Відповідальні виконавці програми за роками результат виконання, тис. грн. Забезпечення виконання райдержадміністрацією власних та делегованих районною радою повноважень Придбання Райдержадміністрація 2016 –16,2 Підвищення канцтоварів, 2017 – * мобільності та паперу 2018 – * оперативності при вирішенні питань Управління 2016 –4,0 агропромислового розвитку 2017 – * Підвищення якості райдержадміністрації 2018 – * надання адміністративних Фінансове управління 2016 – 6,0 послуг райдержадміністрації 2017 – * 2018 – *

Придбання офісних меблів, комп’ютерної техніки та іншого обладнання довгострокового користування

Придбання паливномастильних матеріалів, запасних частин

Оплата за енергоносії та комунальні

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Райдержадміністрація

2016 – 6,0 2017 – * 2018 – * 2016 –23,0 2017 – * 2018 – *

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2016 –0,0 2017 – * 2018 – *

Фінансове управління райдержадміністрації

2016 – 2,0 2017 – * 2018 – *

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Райдержадміністрація

2016 – 63,0 2017 – * 2018 – * 2016 – 12,0 2017 - * 2018 - *

Райдержадміністрація

2016 – 16,0 2017 – * 2018 – *

Удосконалення організації роботи райдержадміністрації Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні питань Підвищення якості надання адміністративних послуг Забезпечення якісної експлуатації службового автомобіля Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні питань Забезпечення належного утримання


послуги

1.5.

1.6.

Технічне обслуговування та поточний ремонт приміщень та обладнання

Програмне забезпечення

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2016 –3,0 2017 – * 2018 – *

Фінансове управління райдержадміністрації

2016 – 0,0 2017 – * 2018 – *

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Райдержадміністрація

2016 – 18,2 2017 – * 2018 – * 2016 – 6,5 2017 – * 2018 – *

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2016 – 1,5 2017 – * 2018 – *

Фінансове управління райдержадміністрації

2016 –4,0 2017 – * 2018 – *

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації Райдержадміністрація

2016 – 9,0 2017 – * 2018 – * 2016 – 1,1 2017 – * 2018 – *

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

2016 –1,1 2017 – * 2018 – *

Фінансове управління райдержадміністрації

2016 – 2,0 2017 – * 2018 – *

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації

2016 – 1,1 2017 – * 2018 – *

РАЗОМ

службових приміщень

Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні питань Підвищення якості надання адміністративних послуг

Удосконалення організації роботи райдержадміністрації Підвищення мобільності та оперативності при вирішенні питань

2016 –195,7 2017 – * 2018 – *

*- Пропозиції щодо обсягів фінансування Програми з районного бюджету

щорічно готують у вигляді запитів на фінансування структурні підрозділи Бобринецької районної державної адміністрації в межах наявних фінансових ресурсів.

Profile for RradaB

Програма підтримки органів виконавчої влади 2016 2018  

Програма підтримки органів виконавчої влади 2016 2018  

Profile for rradab
Advertisement