Page 1

Районна програма військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 рік


ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення шостої сесії Бобринецької районної ради сьомого скликання 29 липня 2016 року № 96

Районна програма військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 рік 1.Загальні положення (законодавча та нормативно-правова база) Нинішній стан справ вимагає концептуального визначення єдиних підходів до виховання захисника Батьківщини з урахуванням економічної, суспільно-політичної, демографічної ситуації, становища молоді у суспільстві, формування нового світогляду, морально-етичних, національно-історичних основ поведінки. Молодих юнаків Бобринецького району хвилює багато питань для подальшого їхнього проходження служби в лавах Збройних Сил України. Серед молоді зростають антисоціальні явища. Надання необхідних консультативних, інформаційних, правових послуг, допомога у прийнятті правильного рішення потрібна у кожному конкретному випадку. В сучасному економічному та політичному напрямку розвитку нашої країни потрібно більше уваги приділяти молоді, тому що молодь - це наше майбутнє. В сучасних умовах буття допризовна та призовна молодь потребує більшої підтримки, допомоги в напрямку виховання їх у дусі патріотичного обов’язку, поваги до військової служби, готовності до захисту Вітчизни. Правовою підставою для розробки програми військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 рік є закони України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про оборону України”, Указ Президента України від 29 березня 2016 року № 122 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2016 році”. Програма військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки спрямована на всебічну підготовку молоді до служби в Збройних Силах України та підтримку Бобринецького районного військового комісаріату в виконанні покладених на нього завдань з комплектування Збройних Сил України особовим складом. 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма Основними напрямками вирішення даної проблеми є:


військово-патріотичне виховання молоді та підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України в навчальних закладах району; організація приписки громадян району до призовної дільниці Бобринецького РВК; допризовна підготовка юнаків в загальноосвітніх навчальних закладах району; культурно-виховні заходи; організація призову громадян на строкову військову службу; відбір кандидатів на військову службу за контрактом; фінансове забезпечення. 3.Визначення мети програми Метою програми є: всебічне забезпечення заходів допризовної підготовки, військовопатріотичного виховання молоді на основі українських національно-історичних традицій; формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання конституційного обов'язку щодо захисту національних інтересів України; удосконалення якості підготовки та накопичення військово-навчених людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу; узгодження дій місцевих органів виконавчої влади щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни; покращення стану проведення призовної кампанії на базі Бобринецького районного військового комісаріату. Реалізація програми в районі буде здійснюватися на певних принципах: програмно-цільовому, який обумовлює шляхи реалізації того або іншого напрямку Програми; комплексності, що передбачає подолання відомчої роз'єднаності стосовно вирішення проблем військово-патріотичного виховання молоді, питань допризовної підготовки та призову громадян на строкову військову службу; активної участі самої молоді у військово-патріотичному вихованні. відкритості, який передбачає участь громадськості у розробці та реалізації Програми; пріоритетів, що передбачає концентрацію уваги, ресурсів та зусиль на найбільш значущих та важливих питаннях військово-патріотичного виховання молоді та призову громадян на строкову військову службу; адресності, насамперед для тих питань, які потребують особливої уваги у військово-патріотичному вихованні молоді та призову громадян на строкову військову службу; спадкоємність та закріплення позитивного досвіду.


4. Обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів районного бюджету та за кошти не заборонені чинним законодавством. Програма діє на період 2016-2020 роки. Показники Програми за необхідності можуть коригуватися під впливом зовнішніх факторів (зміни в законодавстві, економічних та соціальних умов, тощо). 5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники Районна програма військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову громадян України на строкову та контрактну військову службу у Бобринецькому районі на 2016-2020 роки реалізовуватиметься упродовж п’яти років. Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання одного з найважливіших завдань – готовність до виконання громадянами району конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, проходження військової служби відповідно до закону шляхом проведення наступних заходів: проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед молоді щодо необхідності виконання свого обов’язку, передбаченого Конституцією України, виховання національної свідомості на героїчно патріотичних традиціях минулого України, формування свідомості юнаків щодо необхідності захисту держави; інформування населення району через засоби масової інформації про хід підготовки молоді до служби в ЗСУ та проведення призову за контрактом; здійснення контролю за проведенням і результатами допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах району; проведення оглядів конкурсів строю та пісні, навчально-польових зборів з виконанням навчальної вправи стрільб із стрілецької зброї; здійснення контролю за військовим обліком призовників на підприємствах, установах і організаціях району незалежно від підпорядкування і форм власності; забезпечення проведення весняного та осіннього призовів у 2016-2020 роках; організація призову громадян на військову службу; проведення роз’яснювальної роботи серед призовної молоді щодо виконання військового обов’язку; проведення роз’яснювальної роботи серед призовної молоді щодо виконання військового обов’язку. Основні завдання програми: формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;


виховання громадських почуттів і свідомості, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи; формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньополітичної обстановки, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях, а також у підтриманні належної обороноздатності країни; створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України; формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витриманості; підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом; створення системи військово-патріотичного виховання. 6. Координація та контроль за ходом виконання програми Координацію дій між виконавцями та контроль за виконанням програми здійснює перший заступник голови райдержадміністрації. __________________________


Додаток 1 до районної програми

Паспорт програми 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7. 8.

Ініціатор розроблення програми Бобринецька районна державна адміністрація, відділ юридичної, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Розробник програми Бобринецька районна державна адміністрація, відділ юридичної, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Відповідальний виконавець Бобринецька районна державна програми адміністрація, відділ юридичної, мобілізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Учасники програми Бобринецька районна державна адміністрація, Бобринецький районний військовий комісаріат Термін реалізації програми 2016-2020 роки Перелік місцевих бюджетів які Районний бюджет беруть участь у виконанні комплексної програми Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього 90,5 В тому числі: - бюджет району 90,5


Додаток 2 до районної програми

Орієнтоване ресурсне забезпечення районної Програми на 2016-2020 роки Обсяги коштів, які планується залучити на виконання програми 

Усього: районний бюджет

Етапи виконання програми I 2016 18,1 18,1

II 2017 18,1 18,1

ІІІ 2018 18,1 18,1

___________________________

IV 2019 18,1 18,1

V 2020 18,1 18,1

Усього витрат на виконання програми 90,5 90,5


Додаток 3 до районної програми

Показники продукту районної програми № з/п

Назва показника

Одиниці виміру

1

2

3

1

Проведення оглядів-конкурсів строю та пісні, навчально-польових зборів з виконанням вправи стрільб із стрілецької зброї, перевезення молоді до місця проведення стрільб Забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами для проведення призовної кампанії

2

3

Забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами для відправки кандидатів на військову службу за контрактом до місць призначення

А-92 (л)

0

60

60

60

60

60

300

ДТ (л)

0

50

50

50

50

50

250

А-92 (л)

0

300

300

300

300

300

1500

ДТ (л)

0

150

150

150

150

150

750

А-92 (л)

0

200

200

200

200

200

1000

ДТ (л)

0

120

120

120

120

120

600

ІІ 1 2

Середня вартість однієї тони авто бензину Середня вартість однієї тони дизельного пального

Вихідні дані Усього Терміни виконання програми на початок витрат на дії 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік виконання програми програми 4 5 6 7 8 9 10 Показники продукту

Показники ефективності програми грн

-

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

-

грн

-

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

-

____________________________________


Додаток 4 до районної програми

Перелік напрямків, завдань і заходів програми Строки Назва Заходи програми Виконавці Джерела викона напрямку фінансува ння (пріоритетні ння завдання) 1 2 3 4 5 6 1 Військово1.1.Проведення 2016- Бобринецька патріотичне інформаційно2020 районна виховання роз’яснювальної роботи державна молоді та серед молоді щодо адміністрація підготовка необхідності виконання юнаків до свого обов’язку, служби в передбаченого Збройних Конституцією України Силах України 1.2.Інформування 2016- Бобринецька районна населення району через 2020 державна засоби масової адміністрація інформації про хід спільно з підготовки молоді до Бобринецьким служби в ЗСУ та районним проведення призову за військовий контрактом комісаріатом

№ з/п

1.3.Здійснення контролю 2016за проведенням і 2020 результатами допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах району

Бобринецька районна державна адміністрація

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тисяч гривень, у тому числі Усього 2016 2017 2018 2019 2020 7

8

9

10

11

12

Очікуваний результат 13 Готовність молоді району до виконання конституційного обов’язку з захисту Батьківщини, служби в Збройних Силах України

Володіння населення району інформацією про хід призовної кампанії в районі, проблемні питання Якісне проведення допризовної підготовки в освітніх закладах району


1

2

3 4 5 1.4.Проведення оглядів- 2016- Бобринецька конкурсів строю та 2020 районна пісні, навчальнодержавна польових зборів з адміністрація виконанням вправи спільно з стрільб із стрілецької Бобринецьким зброї, перевезення районним молоді до місця військовий проведення стрільб комісаріатом 1.5.Здійснення контролю за військовим обліком призовників на території району, на підприємствах, установах і організаціях району незалежно від підпорядкування і форм власності

2.

Організація призову громадян на строкову військову службу

20162020

6 Районний бюджет

7 11,0

8 2,2

9 2,2

10 2,2

11 2,2

12 2,2

Бобринецька районна державна адміністрація, сільські ради

2.1.Забезпечення 2016- Бобринецька транспортом та 2020 районна паливно-мастильними державна матеріалами для адміністрація проведення призовної спільно з кампанії Бобринецьким районним військовий комісаріатом

13 Набуття навичок колективізму, володіння бойовою стрілецькою зброєю

Належне ведення військового обліку призовників.

Районний бюджет

46,5

9,3

9,3

9,3

9,3

9,3

Якісне та своєчасне виконання районом визначеного плану відбору призовників


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2.2.Забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами для відправки кандидатів на військову службу за контрактом до місць призначення 2.3.Проведення вивчення особистості призовників, їх моральних якостей, сімейно-майнового стану; здійснення соціальнопсихологічного відбору, перевірки фізичних та ділових якостей юнаків 2.4.Проведення роз’яснювальної роботи серед призовної молоді щодо виконання військового обов’язку. Організація розшукових заходів відносно осіб, які ухиляються від виконання військового обов’язку

20162020

Бобринецька районна державна адміністрація

Районний бюджет

33,0

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

Відправка призовників для комплектування військових частин

20162020

Бобринецька районна державна адміністрація, сільські ради

Якісне та своєчасне виконання визначеного плану відбору призовників

20162020

Бобринецька районна державна адміністрація спільно з Бобринецьким районним військовий комісаріатом

Якісне та своєчасне виконання визначеного плану відбору призовників

___________________________________

Програма військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову на 2016-2020 рр  
Програма військово-патріотичного виховання молоді та забезпечення проведення призову на 2016-2020 рр  
Advertisement