__MAIN_TEXT__

Page 1

Районна програма “Шкільне молоко” на 2014-2016 роки (нова редакція)


2

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення двадцять восьмої сесії Бобринецької районної ради шостого скликання 25 квітня 2014 року № 416 зі змінами, внесеними рішенням від 29 липня 2016 року № 115

Районна програма “Шкільне молоко” на 2014-2016 роки 1.Загальні положення Програма розроблена з метою реалізації загальнодержавних стратегічних пріоритетів у сфері забезпечення високоякісним дитячим харчуванням, визначених Державною цільовою соціальною програмою розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012-2016 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 870, на виконання нових соціальних ініціатив Президента України щодо підвищення рівня соціального захисту населення, у першу чергу дітей, які найбільше потребують захисту і уваги держави. Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. 2.Мета Програми Метою Програми є створення умов для збереження здоров’я дітей шляхом введення в якості обов’язкового додаткового компоненту в раціон харчування школярів молока, збагаченого вітамінами і комплексом мінеральних речовин. 3. Визначення оптимального способу розв’язання проблеми Можливі два способи розв’язання проблеми, що передбачають: перший (обмежений) - вирішення питань на рівні районної державної адміністрації без відповідної підтримки підприємств – виробників продуктів дитячого харчування; другий (оптимальний) - розроблення взаємопов’язаних завдань і заходів з відповідним фінансуванням, виконання яких сприятиме поліпшенню якості харчування школярів, формуванню у них усвідомленого відношення до здорового харчування. Найбільш ефективним є другий спосіб.

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми


3

Проблему передбачається розв’язати шляхом: введення в якості безкоштовного обов‘язкового додаткового компоненту в раціон учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів молока, збагаченого вітамінами і комплексом мінеральних речовин, в обсязі, визначеному затвердженими нормами харчування у навчальних закладах; впровадження нових технологій в організації харчування; залучення працівників медичних установ до проведення моніторингу стану здоров’я учнів; організації та проведення заходів з проблем здорового способу життя за участю усіх учасників навчально-виховного процесу та громадськості. Програма передбачена на період до 2016 року. 5. Завдання і заходи Програми Основними завданнями Програми є: - забезпечення учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів молоком у межах обов’язкового шкільного харчування; - впровадження освітніх програм для дітей, учителів та батьків щодо важливості молока у формуванні здоров’я дітей і підлітків; - створення єдиної системи постачання молока загальноосвітнім навчальним закладам району; - удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її функціонування. Завдання і заходи з виконання Програми визначені в додатку 1. 6.Очікувані результати виконання Програми Виконання Програми дасть змогу до кінця 2016 року: удосконалити систему дитячого шкільного харчування; сформувати навички правильного та здорового харчування; зміцнити здоров’я учнівської молоді; забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 2. 7.Обсяги та джерела фінансування Програми Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 182591,00 гривень за рахунок коштів місцевого бюджету.( додаток 3) Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Назва Програми

Районна програма молоко” Ініціатор розроблення Програми Голова районної адміністрації Розробник Програми Відділ освіти районної адміністрації Відповідальний виконавець Відділ освіти районної Програми адміністрації Учасники Програми Відділ освіти районної адміністрації Термін реалізації Програми 2014-2016 роки

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми 8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: 8.1. у тому числі бюджетних коштів 8.1.1 з них коштів місцевого бюджету: . по відділу освіти районної державної адміністрації на забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів молоком, всього у тому числі за роками: 9.

“Шкільне державної державної державної державної

Кошти районного бюджету в межах затверджених асигнувань 182591,00 гривень 182591,00 гривень 182591,00 гривень

182591,00 гривень

2014 рік – 16515,00 гривень; 2015 рік – 87039,00 гривень; 2016 рік – 79037,00 гривень. Очікувані кінцеві результати - удосконалення системи дитячого виконання Програми шкільного харчування; - формування навичок правильного та здорового харчування; - зміцнення здоров’я учнівської молоді; - забезпечення раціонального та ефективного використання бюджетних коштів ___________________________


Додаток 1 до районної програми “Шкільне молоко”

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання районної програми “Шкільне молоко”

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника усьоза роками го 2014 2015 2016

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (обласний, місцевий)

Прогнозований обсяг фінансо-вих ресурсів для викона-ння завдань, гривень

у тому числі за роками 2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Створення єдиної системи постачання молока в загальноосвітні навчальні заклади

Моніторинг споживачів

3

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Кількість укладених угод

3

1

1

1

-

-

-

-

-

-

Кількість меню

3

1

1

1

1. Моніторинг споживачів молочної продукції з урахуванням комплексного підходу залежно від стану здоров’я учнів 2. Визначення постачальників молочної продукції та укладання з ними угод на поставку шкільного молока 3. Розробка циклічного меню з дотриманням діючих норм харчування

-

-

-

-

-

-

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1


Значення показника

2. Забезпечення Найменування учнівзавдання початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів молоком

3. Удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її функціонування

Кількість

Найменування учнів показника

2883

1135

1153

595

1. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району молоком

Найменування заходу

Головний розпорядВідділ ник освіти бюджетних районної коштів

Джерела фінанМісцев сування ий (обласний, місцевий)

Прогнозований обсяг 182591 фінансо-вих ресурсів для викона-ння завдань, гривень

державної адміністрації

у тому числі за роками

16515

87039

79037

Кількість графіків

3

1

1

1

2. Затвердження графіків завезення шкільного молока до загальноосвітніх навчальних закладів району

-

-

-

-

-

-

Моніторинг

3

1

1

1

1. Проведення моніторингу та аналізу змін якості здоров’я учнівської молоді

-

-

-

-

-

-

Кількість перевірок

87

29

29

29

2. Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації шкільного молока

-

-

-

-

-

-


1

4. Впровадження освітніх програм для дітей, учителів та батьків щодо важливості молока у формуванні здоров’я дітей і підлітків

Усього за Програмою

Кількість зустрічей

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

30

1. Проведення зустрічей працівників медичних установ зі школярами на тему «Чи правильно я харчуюся?»

90

30

30

Кількість семінарів

90

30

30

30

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2. Проведення семінарів для батьків щодо формування здорового способу життя школярів 3. Залучення учнівчленів Малої академії наук України до розробки науководослідницьких учнівських робіт з проблем раціонального та збалансованого харчування 4. Проведення конкурсу на краще оформлення упаковки для шкільного молока

Кількість учнівських наукових робіт

1

Кількість конкурсів

2

-

-

-

-

-

-

182591

16515

87039

79037

-

-

-

-

-

-


Додаток 2 до районної програми “Шкільне молоко”

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ виконання районної програми “Шкільне молоко”

Найменування завдання

1.Створення єдиної системи постачання молока в загальноосвітні навчальні заклади 2.Забезпечення учнів початкових класів та учнів пільгових категорій молоком 3.Удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її функціонування 4.Впровадження освітніх програм для дітей, учителів та батьків щодо важливості молока у формуванні здоров‘я дітей і підлітків

Найменування показників виконання завдання

Значення за показниками усього у тому числі за роками 2014

2015

2016

1.Моніторинг споживачів 2.Кількість укладених угод 3.Кількість меню Кількість учнів

3

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

2883

1135

1153

595

1.Моніторинг

3

1

1

1

87 90

29 30

29 30

29 30

30

30

30

1

-

1

-

2

-

1

1

2.Кількість перевірок 1.Кількість зустрічей 2.Кількість семінарів 3.Кількість учнівських наукових робіт 4.Кількість конкурсів

90

____________________________

Додаток 3


до районної програми “Шкільне молоко”

Прогнозований обсяг фінансування заходів районної програми “Шкільне молоко” з місцевого бюджету району № з/п 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Назва навчального закладу Бобринецька № 1 Бобринецька № 5 Буховецька Василівська Верхньоінгульська Веселівська Витязівська Костомарівська Кетрисанівська Куйбишевська Новоградівська Олексіївська Рощахівська Сугокліївська Тарасівська Федіївська Чарівненська Бобринецька № 3 Бобринецька № 4 Бобринківська Володимиро-Іллінська Мар’янівська Миколо-Бабанська Мирнівська Павлогірківська Свердловська Червонозорівська Червонопільська Кіровська Новомиколаївська Всього

Прогнозований обсяг фінансування Всього, у тому числі за роками грн.. 2014 2015 2016 26458,00 3097 13302 10059 26338,00

3052

13051

10235

4300,00 4240,00 8643,00 5785,00 10558,00 5287,00 10813,00 4843,00 6059,00 4900,00 2907,00 2004,00 4270,00 5753,00 6265,00 7548,00 6322,00 1720,00 2348,00 1232,00 3041,00 3688,00 3530,00 5770,00 3778,00 2897,00 570,00 724,00 182591,00

349 348 677 545 1028 361 740 389 231 532 244 130 431 349 583 580 417 129 159 87 249 351 217 489 279 186 143 143 16515

2022 1962 4014 2697 4827 2479 4991 2212 2899 2200 1378 892 1981 2718 2872 3872 3185 765 1141 573 1366 1654 1657 2702 1781 1387 214 245 87039

1929 1930 3952 2543 4703 2447 5082 2242 2929 2168 1285 982 1858 2686 2810 3096 2720 826 1048 572 1426 1683 1656 2579 1718 1324 213 336 79037

__________________________

Profile for RradaB

Районна програма "Шкільне молоко" на 2014-2016 роки (нова редакція)  

Районна програма "Шкільне молоко" на 2014-2016 роки (нова редакція)  

Profile for rradab
Advertisement