Page 1

Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2017-2021 роки


м.Бобринець 2017 ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Бобринецької районної ради “_16__” червня 2017 року № 226 Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2017–2021 роки І. Загальні положення Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2017 – 2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 17 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1320-р, Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 27 березня 2015 року № 716, розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 02 серпня 2016 року № 323-р “Про розробку проекту обласної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2021 року” У програмі враховано: Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”; Закон України “Про державні цільові програми”; постанову Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 “Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм”. Спосіб життя населення району та стан сфери фізичної культури і спорту створюють загрозу для фізичного розвитку підростаючого покоління та характеризуються певними чинниками, основними серед яких є: демографічна криза, яка зумовлюється зменшенням кількості населення району; не сформовані сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров'я, ведення здорового способу життя і подовження його тривалості; погіршення стану здоров'я населення з різко прогресуючими хронічними хворобами серця, гіпертензією, неврозами, артритами, ожиріннями тощо, що призводить до зменшення кількості осіб, які можуть бути залучені до спорту


вищих досягнень, зокрема спроможних тренуватися, витримуючи значні фізичні навантаження, та досягати високих спортивних результатів; Прийняття Програми дає можливість виконати поставлені завдання відповідно до сучасних потреб економічного і соціального розвитку району. Основні причини виникнення проблем, пов'язаних із кризовою ситуацією у сфері фізичної культури і спорту, характеризуються такими чинниками: низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького спорту; відсутність спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними можливостями; низький рівень пропаганди в засобах масової інформації щодо усвідомлення цінності здоров'я, відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та не сформовано ефективну систему стимулювання населення до збереження свого здоров'я; невисока престижність професій у сфері фізичної культури і спорту, низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери; недостатнє бюджетне фінансування. Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем на основі використання програмно-цільового методу потребує розроблення, затвердження та виконання протягом 2017-2021 років цільової соціальної програма розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі. ІІ. Мета Програми Мета Програми полягає у створенні умов щодо: залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, як важливої складової покращення якості та тривалості активного життя населення району; максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячоюнацькому, спорті вищих досягнень та, як результат, підвищення авторитету району на обласному і всеукраїнському рівнях. ІІІ. Шляхи і засоби розв'язання проблеми Протягом 2017-2021 років для розв'язання проблем передбачається здійснити комплекс заходів, спрямованих на створення умов: для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та у місцях масового відпочинку населення; щодо підтримки дитячого, дитячо-юнацького, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів; для забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту; поліпшення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.


Розв'язання проблем здійснюватиметься, зокрема, шляхом: збільшення в навчальних закладах усіх типів обсягів рухової активності на тиждень; створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного; підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячоюнацької спортивної школи «Чемпіон» та залучення до навчальнотренувального процесу провідних тренерів; підтримання та розвитку олімпійського руху; взаємодії з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими суб'єктами сфери фізичної культури і спорту; поліпшення розвитку матеріально –технічної бази спорту та вжиття дієвих заходів до залучення інвестицій на зазначену мету; поступового оновлення спортивної матеріально – технічної бази закладів фізичної культури і спорту і загальноосвітніх навчальних закладів; будівництва спортивних споруд та реконструкції діючих; підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з фізичної культури і спорту, зокрема і за рахунок державного замовлення на атестацію тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту; удосконалення системи відзначення та заохочення спортсменів високого класу. Результативні показники та показники витрат виконання Програми наведено у додатках 1 та 2. Напрями реалізації та заходи Програми наведені у додатку 4. Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання. ІV. Фінансування Програми Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету та інших джерел не заборонених законодавством. V. Координація та контроль за ходом виконання програми Координацію діяльності, пов’язаної з виконанням Програми, здійснює відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, який в особі керівника несе відповідальність за виконання і кінцеві результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і методи управління та контролю за виконанням Програми. З метою забезпечення моніторингу належної оцінки та контролю за виконання Програми створюється відповідна Координаційна рада при районній державній адміністрації. Голова та члени Координаційної ради призначаються розпорядженням голови районної державної адміністрації.


_____________________ Додаток 1 до районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2017-2021 роки

Паспорт програми 1.

Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації

2.

Розробник програми

Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації

3.

Відповідальний виконавець програми

Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації

4.

Учасники програми

5. 6.

Термін реалізації програми Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні комплексної програми Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього

Відділ освіти, молоді та спорту Бобринецької районної державної адміністрації 2017-2021 роки Районний бюджет

7.

8.

В тому числі: - бюджет району

В межах кошторисних призначень на відповідний рік В межах кошторисних призначень на відповідний рік

_____________________


Додаток 2 до районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2017-2021 роки Ресурсне забезпечення цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2017-2021 роки

Обсяг коштів, який пропонується залучити на виконання програми Районний бюджет

Разом

у тому числі за роками, тис. грн. 2017

2018

2019

2020

2021

В межах кошторисних призначень на відповідний рік В межах кошторисних призначень на відповідний рік

В межах кошторисних призначень на відповідний рік В межах кошторисних призначень на відповідний рік

В межах кошторисних призначень на відповідний рік В межах кошторисних призначень на відповідний рік

В межах кошторисних призначень на відповідний рік В межах кошторисних призначень на відповідний рік

В межах кошторисних призначень на відповідний рік В межах кошторисних призначень на відповідний рік

____________________________

Усього витрат на виконання програми (тис. грн.) В межах кошторисних призначень на відповідний рік В межах кошторисних призначень на відповідний рік


Додаток 3 до районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2017-2021 роки Показники продукту цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2017-2021 роки № з/п

Назва показника

Од. виміру

1 2 3 1. Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів, від загальної % кількості, які відвідують уроки з фізичної культури три та більше разів на тиждень 2. Кількість проведених спортивно-масових заходів у навчальних закладах усіх типів одиниць/% учні, які взяли участь у спортивно-масових заходах від загальної кількості 3. Учнівська молодь, яка охоплена секційною % роботою 4. Кількість діючих колективів фізкультури одиниць на підприємствах, установах, організаціях 5. Державні службовці та депутати, які взяли % участь у фізкультурно-спортивних заходах 6. Кількість проведених масових фізкультурно-оздоровчих заходів / одиниць/% населення, яке взяло участь у заходах

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

2021 рік

4

5

6

7

8

9

Результат на кінець дії програми 10

55,0

55,5

56,0

56,5

57,0

57,5

57,5

9/ 28,0

10/ 30,0

10/ 32,0

10/ 34,0

10/ 36,0

10/ 38,0

10/ 38,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

5,0

5,0

1

2

3

4

5

5

5

25,0

25,4

25,8

26,2

26,7

27,2

27,2

25/4,8

26/5,3

27/5,8

28/6,3

29/6,7

30/7,1

30/7,1

Вихідні дані на початок дії програми

Показники за роками


1 7.

8. 9.

10. 11. 12.

13.

2 Кількість фізкультурно-оздоровчих та спортивних клубів різних організаійноправових форм власності у сільських населених пунктах / кількість осіб, які займаються у клубах Кількість проведених спортивних заходів серед сільського населення / осіб, які взяли участь у заходах Кількість штатних інструкторів-методистів при сільських, селищних радах, на підприємствах, установах та в організаціях агропромислового комплексу Видатки, спрямовані на навчальноспортивну роботу ДЮСШ Кількість проведених офіційних спортивних змагань різного рівня / кількість учасників змагань Кількість осіб, що пройшли підвищення кваліфікації з числа тренерськовикладацького складу та адміністрації районної дитячо-юнацької спортивної школи Кількість побудованих нових спортивних споруд

3

4

5

6

7

8

9

10

одиниць/ осіб

7/1500

10/ 1900

12/ 2100

14/ 2300

14/ 2300

15/ 2400

15/ 2400

одиниць/ осіб

4/345

5/ 375

6/ 415

6/ 450

7/ 485

7/ 515

7/ 515

осіб

1

1

1

1

2

2

2

%

5

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,8

одиниць/ осіб

46/2944

46/ 2944

47/ 3008

48/ 3072

49/ 3136

49/ 3200

49/ 3200

осіб

0

1

2

6

1

1

11

одиниць

-

1

0

1

0

1

3

______________________________


Додаток 4 до районної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2017-2021 роки Напрями реалізації та заходи цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту в Бобринецькому районі на 2017–2021 роки № з/п 1 І

Назва напряму реалізації (пріоритетні завдання) 2 Створення умов для розвитку фізичної культури у сфері освіти

Перелік заходів програми 3 1.Забезпечити обов’язкове проведення у загальноосвітніх навчальних закладах уроків з фізичної культури не менше трьох разів на тиждень 2. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади спортивним обладнанням та інвентарем 3. Проводити у навчальних закладах освіти комплексні спортивно-масові та інші фізкультурно-оздоровчі заходи міні-футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика, «Козацький гарт», «Крок до здоров’я», «Старти надій», легкоатлетичний крос, «Шкіряний м’яч», багатоборство допризовної молоді, шахи і шашки, теніс настільний.

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Очікуваний результат

4

5

6

7

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

Охоплення дітей та підлітків систематичними фізкультурнооздоровчими заняттями, забезпечення рухової активності учнів на достатньому рівні Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів Забезпечення пропаганди здорового способу життя та створення мотивації для покращення спортивних результатів учнівської молоді

2017-2021

Районний бюджет


1

ІІ

2

Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання, роботи та відпочинку громадян

3

4

4. Створити умови та забезпечити ведення секційної форми організації фізичної культури у позаурочний час у навчальних закладах усіх типів та форм власності 5. Забезпечити проведення в установленому порядку атестації вчителів та викладачів з фізичного виховання закладів освіти усіх типів 6. Сприяти утворенню колективів фізкультури та їх функціонуванню (виробнича гімнастика, активний відпочинок, участь в районних та обласних змаганнях) на підприємствах, установах, організаціях різних організаційно-правових форм власності та сільських радах 7. Забезпечити проведення масових фізкультурнооздоровчих заходів серед різних груп населення: міні-футбол, волейбол, настільний теніс, шахи та шашки, футбол першість району, «Краще спортивне село», «Сільські спортивні ігри» 8. Здійснювати облаштування площинних спортивних споруд в рамках проведення щорічного місячника «Спорт для всіх – спільна турбота»

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

5

Районний бюджет

6

Збільшення обсягу рухової активності учнівської та студентської молоді до 8-12 годин на тиждень

7

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

Підвищення рівня знань та набуття практичного досвіду вчителів та викладачів закладів освіти усіх типів

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

Підвищення працездатності працівників підприємств, установ та організацій, ведення ними здорового способу життя

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації ДЮСШ «Чемпіон»

Районний бюджет

Формування традицій здорового способу життя, покращення здоров’я населення, залучення їх до активних занять фізичними вправами

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

Оновлення простіших спортивних споруд з метою задоволення потреб населення у щоденній руховій активності


1

2

3 9.Організувати та провести заходи з відзначення у 2017 році в Україні року спорту та здорового способу життя, оголошеного Радою голів країн Співдружності Незалежних Держав 10. Сприяти утворенню та функціонуванню фізкультурнооздоровчих та спортивних клубів різних організаійноправових форм власності у сільських населених пунктах, в організаціях, установах та на підприємствах агропромислового комплексу 11. Проводити масові багатоступеневі сільські спортивні ігри, спартакіади тощо

12. Сприяти введенню до штатних розписів сільських, селищних рад, підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу України посади інструктораметодиста з фізичної культури, відповідального за організацію та проведення фізкультурнооздоровчої та спортивної роботи у селах і селищах

4 2017

5 Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

6 Районний бюджет

7 Відзначення на належному рівні заходів, присвячених року спорту та здорового способу життя

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

Охоплення сільського населення регулярними заняттями фізичної культури та спорту, покращення їх здоров’я

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

Районний бюджет Інші джерела

Впровадження системи фізкультурної просвіти сільського населення, що сприяє формуванню традицій, здорового способу життя, здоров’ю населення, залучення їх до активних занять фізичними вправами Визначення відповідальних працівників, які б здійснювали фізкультурно-оздоровчу діяльність серед сільського населення та працівників агропромислового комплексу


1

ІІІ

2

Дитячий, дитячоюнацький, резервний спорт та спорт інвалідів

3

4

5

6

7

13. Проводити багатоступеневі спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи серед ветеранів фізичної культури та спорту, забезпечення участі збірних команд у змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

Залучення ветеранів фізичної культури, спорту і війни до активних занять фізкультурою і спортом

14. Сприяти створенню та функціонуванню організацій та клубів ветеранів фізичної культури та спорту різних організаційно-правових форм власності та вжити заходи щодо утворення куточків, стендів, музеїв тощо історії спортивної слави регіону

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

Залучення більшої кількості ветеранів до активного способу життя, покращення їх стану здоров’я та подовження тривалості життя

15. Щорічно проводити багатоступеневу спартакіаду допризовної молоді

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

Набуття допризовною молоддю звички до систематичних занять фізичною культурою і спортом та формування в них навичок до здорового способу життя

16. Забезпечити функціонування ДЮСШ «Чемпіон»

2017-2021

ДЮСШ «Чемпіон»

Районний бюджет

Забезпечення стабільної роботи ДЮСШ «Чемпіон», недопущення скорочення штатної чисельності працівників


1

ІV

2

Кадрове, матеріальнотехнічне та інформаційне забезпечення сфери фізичної культури і спорту

3 17. Забезпечити проведення навчально-спортивної роботи у ДЮСШ «Чемпіон»

4 2017-2021

5 ДЮСШ «Чемпіон»

6 Районний бюджет

7 Проведення обов’язкової складової навчально-тренувальної роботи ДЮСШ «Чемпіон» для покращення спортивних результатів спортсменів Оновлення матеріально-технічної бази ДЮСШ «Чемпіон»

18. Забезпечити укомплектування ДЮСШ необхідним обладнанням та інвентарем з урахуванням сучасних вимог до організації навчальнотренувального процесу 19. Вживати заходи щодо організації активного відпочинку у канікулярний період вихованців ДЮСШ 20. Сприяти створенню та функціонуванню осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурноспортивної спрямованості (федерацій з видів спорту) та спортивних клубів з видів спорту: мотоклуб, федерація гирьового спорту, федерацію карате 21. Забезпечити проведення районних, міських та участь в обласних спортивних змагань з видів спорту згідно календарів змагань 22. Забезпечити підвищення кваліфікації тренерськовикладацького складу та адміністрації дитячо-юнацької спортивної школи “Чемпіон”

2017-2021

ДЮСШ «Чемпіон»

Районний бюджет

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Районний бюджет

Забезпечення активного відпочинку вихованців ДЮСШ «Чемпіон» у канікулярний період

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Інші джерела

Розвиток та популяризація олімпійських та неолімпійських видів спорту на території району

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

Районний бюджет

Формування збірних команд району з видів спорту для їх участі у змаганнях обласного та всеукраїнського рівнях

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

Районний бюджет

Підвищення професійного рівня тренерсько-викладацького складу Бобринецької ДЮСШ «Чемпіон»


1

2

3

4

23. Здійснити будівництво нових спортивних споруд з штучним покриттям та тренажерним обладнанням в с.Златопілля, Новоградівка, Червонозорівка, Витязівка Ремонт спортивних залів в с.Тарасівка та с.Рощахівкі, придбання 10-ти тенісних столів 24. Забезпечити висвітлення досягнень спортсменів та спортивних подій у місцевих засобах масової інформації та на сайті

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

5

Районний бюджет Інші джерела

Створення сучасної матеріальнотехнічної бази фізичної культури та спорту в районі

2017-2021

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

Не потребує додаткового фінансування

Забезпечення пропаганди здорового способу життя та популяризації видів спорту

__________________________

6

7

Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки  
Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2017-2021 роки  
Advertisement