Page 1

Tema: Anàlisi de la posada en marxa del projecte 1x1 a l’ institut. Justificació: en valorar quin aspecte del centre volia diagnosticar amb el DAFO vaig pensar en quelcom útil per l’institut i alhora que hi pogués tenir un accés fàcil a la informació necessària per fer-lo. Només cal fer el cafè amb els professors a l’hora del pati per adonar-se del tema estrella de l’inici de curs: “avui has pogut fer anar la WIFI?”, “en Mohammed ja té l’ordinador?”, “em pots donar la clau d’accés de Teide Digital?”...

      EXTERN   

  

INTERN

 

AMENACES Situacions negatives Dificultats de moltes famílies per pagar l’ordinador i els llibres digitals. Servei tècnic de dotació del Departament insuficient, caldria permanència contínua al centre. Les editorials doten de llibres digitals poc treballats, poca experiència digital. No hi ha hagut opció d’escollir el ritme d’implantació del projecte. Ha vingut imposat pel Departament. Els alumnes que arriben a primer no tenen l’alfabetització tecnològica necessària. Associació per part dels alumnes de l’ordinador amb aspectes lúdics no a l’aprenentatge per motius familiars d’oci. El Departament no ha previst formació pel professorat. Cal tenir connexió fora del centre per poder accedir als deures i fer-los. Coincidència amb les proves de Diagnòstic obligatòries del Departament: saturació de feina extra a inici de curs per alguns professors. Lentitud del servei tècnic extern de garantia dels ordinadors. Lentitud de l’editorial per proporcionar l’accés als llibres digitals. Limitacions tècniques dels llibres digitals. DEBILITATS Situacions negatives Exigeix una coordinació de metodologies que no es pot dur a terme per manca de temps. Desànim inicial provocat pels problemes tècnics. Alumnes de la USEE manifesten més dificultats de les previstes.

    

  

OPORTUNITATS Situacions positives Preu dels ordinadors assequible, cofinanciat amb l’Administració. El Departament dota d’un servei tècnic per resoldre possibles incidències. La xarxa estava instal·lada a principi de curs. Existeixen beques pels alumnes amb dificultats per pagar els llibres i PC. Bona acceptació de les famílies, col·laboració.

OPORTUNITATS Situacions positives Motivació inicial positiva dels alumnes. Possibilitat d’accés a nous coneixements. El centre ofereix la possibilitat d’estudi assistit després de l’horari de classe que permet


         

Exigència de dedicar molt de temps a l’inici per conèixer l’entorn digital. No existeix el pla TAC. Manca de tradició tecnològica al centre. Manca d’alfabetització tecnològica de molts professors. La preparació de les classes necessita d’un esforç addicional. Dificultats a l’aula quan alguns alumnes tenen PC i d’altres no (cal preveure dues tasques). Dificultats quan es porta preparada una tasca per fer amb els llibres digitals i no funciona la connexió. No hi ha possibilitat de cercar espais a l’horari dels docents per assumir el nou projecte de forma compartida. Els alumnes no tenen estratègies per treball amb l’entorn digital. Distracció dels alumnes fent altres activitats en l’ordinador que no són les proposades pel mestre, calen estratègies de control.

   

la connexió dels alumnes per fer els deures. Possibilitat de major comunicació amb les famílies. Alta implicació de l’equip directiu en la resolució de problemes. Alta implicació del coordinador d’informàtica en la resolució dels problemes. Possibilitat de treballar les competències digitals amb recursos adients.

DAFO  

ANÀLISI DAFO